ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 160

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
22 czerwca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1106 z dnia 21 czerwca 2017 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (GTS)]

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1107 z dnia 8 czerwca 2017 r. dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia dotyczącego koprodukcji audiowizualnych przewidzianego w art. 5 Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

33

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/1108 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

35

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/776 z dnia 18 maja 2015 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe, wprowadzone rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 wobec przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin ( Dz.U. L 122 z 19.5.2015 )

37

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1105

z dnia 12 czerwca 2017 r.

ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (1), w szczególności jego art. 88,

po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/848,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (UE) 2015/848 konieczne jest ustanowienie odpowiednich formularzy.

(2)

Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Irlandia i Zjednoczone Królestwo uczestniczyły w przyjęciu rozporządzenia (UE) 2015/848. W związku z powyższym Irlandia i Zjednoczone Królestwo uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia (UE) 2015/848. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Standardowy formularz powiadomienia stosowany w celu poinformowania wierzycieli zagranicznych o wszczęciu postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Standardowy formularz zgłoszeniowy, który może być stosowany przez zagranicznych wierzycieli w celu zgłoszenia wierzytelności i o którym jest mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Standardowy formularz, który może być stosowany przez zarządców powołanych w postępowaniu upadłościowym członka grupy w celu zgłoszenia sprzeciwów dotyczących grupowego postępowania koordynacyjnego i o którym jest mowa w art. 64 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.   Standardowy formularz stosowany w celu składania elektronicznych wniosków o informacje przez europejski portal „e-Sprawiedliwość”, o którym mowa w art. 27 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 26 czerwca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Art. 55 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

Zwracam się do Państwa w związku z postępowaniem upadłościowym określonym poniżej i zgłaszam moją wierzytelność/moje wierzytelności do masy upadłości, jak następuje:

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Sprzeciw dotyczący grupowego postępowania koordynacyjnego

Art. 64 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19.

Ja, niżej podpisany, działający jako zarządca powołany dla członka grupy przedsiębiorstw, którego powiadomiono o wniosku o wszczęcie „grupowego postępowania koordynacyjnego” zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, niniejszym

wnoszę sprzeciw wobec

a)

objęcia postępowania upadłościowego, w którym zostałem powołany, grupowym postępowaniem koordynacyjnym;

lub

b)

osoby zaproponowanej na koordynatora.

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK IV

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1106

z dnia 21 czerwca 2017 r.

rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (GTS)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o rejestrację nazwy „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności (GTS), złożony przez Bułgarię, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2). „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jest specjalnością z suszonego surowego mięsa, o smaku i zapachu dojrzałej wołowiny, bez przypraw.

(2)

W dniu 5 października 2015 r. Komisja otrzymała powiadomienie o sprzeciwie od Izby Handlowej w Kayseri (Turcja).

(3)

W dniach 24 i 30 listopada oraz 1 grudnia 2015 r. Komisja otrzymała dokumenty stanowiące uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie od Izby Handlowej w Kayseri.

(4)

Uznając ten sprzeciw za dopuszczalny pismem z dnia 18 stycznia 2016 r., Komisja wezwała więc zainteresowane strony do przeprowadzenia w okresie trzech miesięcy odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

(5)

Na prośbę wnioskodawcy termin konsultacji przedłużono o dodatkowe trzy miesiące.

(6)

Nie osiągnięto porozumienia w wyznaczonym terminie. Komisja została odpowiednio poinformowana o odpowiednich konsultacjach przeprowadzonych między Bułgarią a Izbą Handlową w Kayseri. W związku z tym Komisja powinna podjąć decyzję dotyczącą rejestracji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, uwzględniając wyniki tych konsultacji.

(7)

Uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie przedstawione przez stronę wnoszącą sprzeciw należy rozpatrzyć w świetle art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w którym przewidziano, że uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie w odniesieniu do rejestracji GTS jest dopuszczalne, jeśli „wykazuje ono, że stosowanie nazwy jest zgodne z prawem, szeroko znane i jest gospodarczo znaczące w przypadku podobnych produktów rolnych lub środków spożywczych”. Strona wnosząca sprzeciw twierdzi, że rejestracja nazwy „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jako GTS przyczyniłaby się do powstania nieuczciwej konkurencji poprzez czerpanie bezprawnego zysku w wyniku stosowana nazwy „Kayseri Pastırması”, produktu z suszonego surowego mięsa podobnego do „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda), który jest chronionym oznaczeniem geograficznym w Turcji. Strona wnosząca sprzeciw twierdzi, że „Kayseri Pastırması” cieszy się uznaniem i jest konsumowana w kilku państwach UE. Ponadto podobieństwo słów „pastirma” – „pastarma” mogłoby wprowadzać konsumentów w błąd. Ryzyko pomyłki jest tym większe, że słowo „pastarma” ma tureckie korzenie.

(8)

Komisja oceniła argumenty przedstawione w uzasadnionym oświadczeniu i w informacjach przekazanych Komisji w odniesieniu do negocjacji między zainteresowanymi stronami i stwierdziła, że należy zarejestrować nazwę „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jako GTS.

(9)

„Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) ma specyficzne właściwości i szczególną metodę produkcji. Jest specjalnością z suszonego surowego mięsa o szczególnych właściwości fizycznych, chemicznych i organoleptycznych, o smaku i zapachu dojrzałej wołowiny bez przypraw i bez obcego posmaku. Produkt „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) otrzymuje się w wyniku tradycyjnej metody produkcji, charakteryzującej się procesem peklowania, dojrzewania i suszenia, podczas którego w surowcu mięsnym zachodzą złożone procesy mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i biochemiczne. Podczas suszenia zachowuje się określone parametry temperatury i wilgotności powietrza, co stwarza korzystne warunki do rozwoju specyficznych dla danego kraju mikrokoków (M. varians) oraz bakterii mlekowych (L. plantarum, L. casei). Cały proces opisano w pkt 4.3 specyfikacji produktu.

(10)

„Kayseri Pastırması” i inne produkty wytworzone na bazie mięsa o nazwie „pastarma” lub „pastirma”, lub o innych podobnych nazwach, są produkowane z wykorzystaniem metod, które różnią się od metody opisanej w specyfikacji produktu „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda). W odróżnieniu od „Kayseri Pastırması”, który jest chronionym oznaczeniem geograficznym w Turcji, produkt „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jest chroniony jako gwarantowana tradycyjna specjalność. Jego właściwości są wynikiem tradycyjnej metody produkcji.

(11)

„Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) i „Kayseri Pastırması” są złożonymi nazwami zawierającymi jeden podobny termin. Pomimo podobieństwa, nazwy te są wystarczająco zróżnicowane, aby konsumenci mogli od siebie odróżniać obydwa produkty. Ponadto produkt „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) zdobył swoją pozycję na bułgarskim rynku jako tradycyjny bułgarski produkt, bez jakiegokolwiek związku z „Kayseri Pastırması”. Jest on produkowany w Bułgarii od XIX w. Jego skład i związane z nim wymogi dotyczące jakości zostały po raz pierwszy znormalizowane w 1955 r. w ramach bułgarskim norm państwowych. Zarejestrowanie „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności nie wpłynie na stosowanie nazwy „Kayseri Pastırması” na rynku.

(12)

Powody sprzeciwu wskazane przez Izbę Handlową w Kayseri wiążą się głównie z pochodzeniem i użyciem słowa „pastarma”. Należy jednak wyjaśnić, że „Pastarma” to termin stosowany na całym obszarze Półwyspu Bałkańskiego dla produktów z suszonego mięsa. W rzeczy samej, w specyfikacji produktu stwierdzono, że słowo „pastarma” pojawiające się w nazwie produktu „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jest pochodzenia tureckiego i oznacza „solone i sprasowane suszone mięso”. Składając wniosek o rejestrację nazwy „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jako GTS, Bułgaria nie miała na celu ograniczania użycia terminu „Пастърма (Pastarma)” jako takiego. W świetle powyższego ochroną należy objąć jedynie wyrażenie „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) jako całość. Termin „Pastarma” powinien nadal być stosowany – również w tłumaczeniach – na obszarze Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad obowiązujących w unijnym porządku prawnym. Zatem rejestracja nazwy „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) nie przeszkodzi dalszemu wprowadzaniu do obrotu w UE produktu o nazwie „Kayseri Pastırması” ani też nie wykluczy rejestracji innych nazw, w których pojawia się termin „Pastarma”.

(13)

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 przewidzianymi dla takich przypadków, aby uniknąć wszelkiego ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd w obliczu porównywalnych produktów, które mają podobne nazwy, nazwie GTS „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) powinno towarzyszyć oświadczenie „wytworzono zgodnie z tradycją Bułgarii”.

(14)

W świetle powyższego nazwę „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) należy wpisać do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rejestruje się nazwę „Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) (GTS).

Nazwa podana w akapicie pierwszym określa produkt należący do klasy 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.), zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Nazwie, o której mowa w art. 1, towarzyszy oświadczenie „wytworzono zgodnie z tradycją Bułgarii”. Skonsolidowana specyfikacja produktu znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Nazwa, o której mowa w art. 1, jest objęta ochroną jako całość. Termin „Pastarma” powinien nadal być stosowany – również w tłumaczeniach – na obszarze Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad obowiązujących w unijnym porządku prawnym.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 224 z 9.7.2015, s. 13.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


ZAŁĄCZNIK

SPECYFIKACJA PRODUKTU BĘDĄCEGO GWARANTOWANĄ TRADYCYJNĄ SPECJALNOŚCIĄ

„ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА” (PASTARMA GOVEZHDA)

Nr UE: BG-TSG-0007-01255 – 25.8.2014

Bułgaria

1.   Nazwy, które mają być zarejestrowane

„Пастърма говежда” (Pastarma govezhda)

Nazwie towarzyszy oświadczenie „wytworzono zgodnie z tradycją Bułgarii”.

2.   Typ produktu

Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

3.   Podstawy do rejestracji

3.1.   Czy produkt:

☒ jest wynikiem sposobu produkcji lub przetwarzania odpowiadającego tradycyjnej praktyce w odniesieniu do tego produktu lub środka spożywczego, lub jego skład odpowiada takiej praktyce;

☐ jest wytwarzany z tradycyjnie stosowanych surowców lub składników.

Produkt „Pastarma govezhda” otrzymuje się w wyniku tradycyjnej metody produkcji, charakteryzującej się procesem peklowania, dojrzewania i suszenia, podczas którego w surowcu mięsnym zachodzą złożone procesy mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i biochemiczne. Podczas suszenia zachowuje się określone parametry temperatury i wilgotności powietrza, co stwarza korzystne warunki do rozwoju specyficznych dla danego kraju mikrokoków (M. varians) oraz bakterii mlekowych (L. plantarum, L. casei). Proces ten umożliwia powstanie prawidłowej struktury, przyjemnego aromatu i smaku produktu końcowego.

3.2.   Czy nazwa

☒ jest tradycyjnie stosowana w odniesieniu do konkretnego produktu;

☐ określa tradycyjny lub specyficzny charakter produktu.

Nazwa „Pastarma govezhda” sama w sobie jest specyficzna, ponieważ ma długą tradycję i jest znana na całym terytorium Bułgarii Z uwagi na jej popularność produkt pastarma zdobył pewną widoczność, mimo że region geograficzny nie ma wpływu na jego jakość lub na jego cechy charakterystyczne.

Słowo „pastarma” w nazwie „Pastarma govezhda” jest pochodzenia tureckiego i oznacza „solone mięso suszone” [Entsiklopedichen rechnik na chuzhdite dumi v balgarskia ezik (Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych w języku bułgarskim), MAG 77, Sofia, 1996]. Ten sposób przygotowania i konserwowania mięsa został sprowadzony na terytorium odpowiadające dzisiejszej Bułgarii w VII w. n.e. przez Protobułgarów, którzy należeli do turecko-ałtajskiej grupy etnolingwistycznej.

4.   Opis

4.1.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1, w tym jego najważniejszych cech fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych lub organoleptycznych, świadczących o jego szczególnym charakterze (art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia)

„Pastarma govezhda” jest specjalnością z suszonego surowego mięsa, o smaku i zapachu dojrzałej wołowiny, bez przypraw i obcego posmaku.

Jest to produkt mięsny przygotowany ze świeżej niezmielonej wołowiny oraz substancji pomocniczych – przez solenie, suszenie i prasowanie – nadający się do bezpośredniego spożycia.

Właściwości fizyczne – kształt i wymiary

„Pastarma govezhda” ma kształt podłużnych i spłaszczonych kawałków o dowolnych wymiarach.

Właściwy dla produktu spłaszczony kształt otrzymuje się przez kilkakrotne prasowanie w czasie suszenia, przy pomocy pras wyposażonych w drewniane panele.

Właściwości chemiczne

zawartość wody nie przekracza 50 % masy całkowitej,

zawartość soli kuchennej w masie całkowitej: 3,5–4,5 %,

azotyny (ilość pozostałości w produkcie końcowym): nie więcej niż 50 mg/kg,

pH nie mniejsze niż 5,4.

Właściwości organoleptyczne

Wygląd zewnętrzny i barwa

Powierzchnia zewnętrzna to gładka tkanka mięśniowa, sprasowana, o szarobrązowej barwie, tłuszcz zaś ma barwę kremową. Dopuszcza się cienką warstwę szlachetnej pleśni białego koloru.

Przekrój

Tkanka mięśniowa ma barwę ciemnobrązową do brązowoczerwonej, z ciemnym odcieniem na brzegach, tłuszcz zaś ma barwę kremową.

Konsystencja: zwarta i elastyczna.

Produkt „Pastarma govezhda” może być oferowany do sprzedaży w postaci całych kawałków lub w plasterkach, pakowany próżniowo, w folii celofanowej lub zapakowany w atmosferze ochronnej.

4.2.   Opis metody wytwarzania produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1, obowiązkowo stosowanej przez producenta, w tym, w stosownych przypadkach, charakteru i właściwości używanych surowców lub składników oraz metody przygotowywania produktu (art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia)

Do otrzymania produktu końcowego „Pastarma govezhda” wykorzystuje się następujące surowce i substancje pomocnicze:

 

Mięso

100 kg świeżej wołowiny – udziec, łopatka lub polędwica – o pH 5,6–6,2, dobrze uformowanej i pokrojonej na kawałki o dowolnych wymiarach.

 

Sól kuchenna: 3–6 kg

lub

 

Mieszanka peklująca: 3–6 kg soli kuchennej; 40 g kwasu askorbinowego (E300) jako substancji przeciwutleniającej; 100 g azotanu potasu (E252) lub 85 g azotanu sodu (E251); 500 g rafinowanego cukru kryształu.

 

Sznurek: dozwolony do celów spożywczych

Metoda produkcji

Mięso jest ostrożnie odkostniane bez naruszania poszczególnych grup mięśni. Mięso oczyszcza się z krwi, ze ścięgien i z powięzi oraz formuje w podłużne, płaskie kawałki o dowolnych wymiarach.

W ten sposób utworzone kawałki mięsa są następnie solone solą lub mieszanką peklującą zgodnie z recepturą. Posolone kawałki układa się delikatnie w czystych naczyniach odpowiednich do dojrzewania. Są one umieszczane w chłodni w temperaturze 0–4 °C. Po 3–4 dniach kawałki są układane w odwrotny sposób (te z góry są układane na dole i odwrotnie) i są przechowywane podczas kolejnych 3–6 dni w tych samych warunkach aż do równego nasolenia. Po peklowaniu produkt pastarma moczony jest w czystej zimnej wodzie do czasu uzyskania przyjemnego słonego smaku. Po zakończeniu tego procesu każdy kawałek pastarma zostaje zaopatrzony w sznurek i podwieszony na elementach profilowanych lub drewnianych bądź metalowych belkach umieszczonych na wózkach do kiełbas. Kawałki nie mogą się ze sobą stykać. Wiszą na wózkach w celu odsączenia do 24 godzin w temperaturze powietrza nieprzekraczającej 12 °С, a następnie umieszcza się je w suszarniach (suszenie automatyczne lub suszenie naturalne). Podczas suszenia utrzymuje się temperaturę 12–17 °С i wilgotność względną w przedziale 70–85 %. Podczas suszenia zachodzą złożone procesy fizyko-chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne, a surowe mięso zmienia się w gotowy do spożycia produkt. Podczas suszenia pastarma zostaje kilkakrotnie sprasowana w celu nadania jej bardziej zwartej konsystencji i wygładzenia powierzchni. Przed sprasowaniem poszczególne kawałki należy przesortować pod względem ich grubości. Pierwsze prasowanie odbywa się, gdy kawałki są lekko suche i gdy na powierzchni wyczuwalna jest cienka skórka. Na ogół kawałki prasuje się 2–3 razy, przy czym pierwsze prasowanie ma miejsce po 3–4 dniach po odsączeniu. Prasowanie trwa 12–24 godzin. Cały proces suszenia trwa 25–30 dni, w zależności od wielkości kawałków, do otrzymania jędrnej i elastycznej konsystencji.

4.3.   Opis najważniejszych elementów decydujących o tradycyjnym charakterze produktu (art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia)

Przetwarzanie wołowiny w pastarmę w wyniku solenia i suszenia praktykowane jest w Bułgarii od niepamiętnych czasów, co potwierdza prof. G. Dikov w podręczniku Higiena na mesoto (Higiena mięsa) z 1930 r. W tysiącletniej historii Bułgarii „Pastarma govezhda” była odzwierciedleniem mądrości Bułgarów, którzy mają zmysł praktyczny, a jednocześnie są wymagający w kwestii żywności. Dlatego też produkt ma słony smak, autentyczną barwę i naturalny zapach mięsa, jest wytrzymały i łatwo się go przechowuje.

W książce pt. Iz stopanskoto minalo na Gabrovo (Z przeszłości gospodarczej Gabrovo) (1929 r.) prof. P. Tsonchev wyjaśnia technikę stosowaną w odniesieniu do tusz wołowych w regionie 150 lat temu: „Z jednej sztuki bydła o średniej masie 250 kg otrzymuje się 70 kg pastarma…”.

Rzemieślniczy sposób produkcji, praktykowany w XIX w. i na początku XX w., polegał na sezonowej produkcji „Pastarma govezhda” w naturalnych suszarniach regionów bałkańskich w sprzyjających warunkach klimatycznych. Tradycyjna metoda produkcji, charakteryzująca się procesem suszenia, spowodowała, że ten rodzaj produktu stał się bułgarską specjalnością. Podczas suszenia zachowuje się określone parametry temperatury i wilgotności powietrza, co stwarza korzystne warunki do rozwoju specyficznych dla kraju mikrokoków (M. varians) oraz bakterii mlekowych (L. plantarum, L. casei), które przyczyniają się do charakterystycznego smaku tego produktu [dr K. Valkova, Tehnologiya na mesnite produkti (Technologia produktów mięsnych), Płowdiw, 2005; dr K. Boshkova, Microbiologiya na mesoto, ribata i yaytsata (Mikrobiologia mięsa, ryb i jaj), Płowdiw, 1994]. Dzięki popularności produktu oraz pojawieniu się klimatyzowanych suszarni, w których utrzymywane są parametry suszenia środowiska naturalnego, produkcja „Pastarma govezhda” rozpowszechniła się we wszystkich regionach kraju i została uprzemysłowiona, z poszanowaniem jakościowych cech charakterystycznych i receptury produktu, które do chwili obecnej pozostały niezmienione.

Pierwsze krajowe normy jakości dotyczące produkcji „Pastarma govezhda” i obrotu tym produktem zostały opublikowane przez Wyższy Instytut Higieny Weterynaryjnej i Kontroli Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w 1942 r. Opisując proces produkcji pastarma, dr M. Yordanov i dr T. Girginov dokonują interpretacji żargonu z tamtych czasów: „suszenie i prasowanie powtarzają się aż do otrzymania całkowicie gotowego – »ugotowanego«, jak mówili tradycyjni producenci, produktu”.

Skład „Pastarma govezhda” oraz związane z nim wymogi dotyczące jakości zostały po raz pierwszy znormalizowane w 1955 r. w ramach normy bułgarskiej BDS 2014-55 „Pastarma z wołowiny i mięsa bawolego”. Ustanowiono w niej główne zasady i normy mające zastosowanie do procesu technologicznego, dzięki któremu otrzymuje się ten wysokiej jakości produkt. Metodę produkcji „Pastarma govezhda” opisano w Sbornik tehnologicheski instruktsii po mesnata promishlenost (Zbiór artykułów dotyczących instrukcji technicznych w przemyśle mięsnym) (1958), Proizvodstvo i plasment na mesni produkti (Produkcja produktów mięsnych i obrót nimi) (1963) oraz Sbornik tehnologichni instruktsii za proizvodstvo na mesni proizvedeniya (Zbiór artykułów dotyczących instrukcji technicznych do celów wyrobu produktów mięsnych) (1980); w wyżej wymienionych pozycjach stwierdza się, że skład i sposób produkcji nie zmieniły się z biegiem czasu. W swoich wspomnieniach dr R. Chilingirov, doświadczony specjalista z fabryki mięsa „Rodopa” w Shumen w latach 60. ubiegłego wieku, oświadczył: „Podstawowa tradycyjna metoda (sposób) produkcji została doskonale zachowana mimo nowoczesnego wyposażenia technicznego i klimatyzowanych chłodni”.


DECYZJE

22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/33


DECYZJA RADY (UE) 2017/1107

z dnia 8 czerwca 2017 r.

dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia dotyczącego koprodukcji audiowizualnych przewidzianego w art. 5 Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 3 ust. 1 decyzji Rady (UE) 2015/2169 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (1),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2015/2169 w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony („decyzja”).

(2)

Protokół w sprawie współpracy kulturalnej („protokół”), który jest załączony do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, ustanawia w art. 1 ramy współpracy stron w celu ułatwienia wymiany działalności, dóbr i usług kulturalnych, w tym w sektorze audiowizualnym. Na podstawie art. 5 ust. 3 protokołu jego Strony powinny ułatwiać koprodukcje między producentami z UE i z Korei, w tym poprzez uprawnienie koprodukcji do korzystania z odpowiednich systemów na rzecz promowania lokalnych i regionalnych treści kulturowych.

(3)

Na podstawie art. 5 ust. 8 lit. b) protokołu po wstępnym okresie trzech lat obowiązywanie uprawnienia zostanie przedłużone na okres trzech lat, a następnie należy je automatycznie przedłużać na kolejne okresy tej samej długości, o ile Strona nie wypowie uprawnienia w drodze pisemnego zawiadomienia na co najmniej trzy miesiące przed upływem pierwotnego lub każdego kolejnego okresu.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji (UE) 2015/2169 Komisja ma przekazać Korei informacje o zamiarze nieprzedłużania przez Unię okresu obowiązywania uprawnienia do koprodukcji audiowizualnych zgodnie z art. 5 protokołu, w myśl procedury ustanowionej w jego art. 5 ust. 8, chyba że Rada, na wniosek Komisji, zgodzi się na utrzymanie uprawnienia w terminie czterech miesięcy przed końcem jego okresu obowiązywania. Jeżeli Rada zgodzi się na utrzymanie uprawnienia, niniejszy przepis będzie miał ponownie zastosowanie z końcem przedłużonego okresu obowiązywania uprawnienia. Konkretnie na potrzeby podejmowania decyzji o przedłużeniu okresu obowiązywania uprawnienia Rada ma stanowić jednomyślnie.

(5)

Dnia 5 września 2016 r. unijna wewnętrzna grupa doradcza utworzona zgodnie z art. 3 ust. 5 protokołu wydała pozytywną opinię w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia, o którym mówi art. 5 ust. 8 lit. a) protokołu.

(6)

Rada wyraża zgodę na przedłużenie obowiązywania uprawnienia koprodukcji audiowizualnych do korzystania z odpowiednich systemów Stron na rzecz promowania lokalnych i regionalnych treści kulturowych, przewidzianego w art. 5 ust. 4, 5, 6 i 7 protokołu.

(7)

Niniejsza decyzja nie powinna wpływać na odpowiednie kompetencje Unii ani państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Okres obowiązywania uprawnienia koprodukcji audiowizualnych do korzystania z odpowiednich systemów Stron na rzecz promowania lokalnych i regionalnych treści kulturowych, o którym mówi art. 5 ust. 4, 5, 6 i 7 protokołu, niniejszym przedłuża się na okres trzech lat, od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

K. SIMSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 2.


22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/35


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2017/1108

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 ustanowiony został komitet niezależnych wybitnych osobistości.

(2)

Art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 przewiduje, że komitet ten składa się z sześciu członków, przy czym Parlament Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch z nich. Skład komitetu jest odnawiany w terminie sześciu miesięcy od zakończenia pierwszej po wyborach sesji Parlamentu Europejskiego. Mandat członków nie jest odnawialny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Na członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości na okres kadencji tego komitetu zostają niniejszym wyznaczeni:

Rebecca ADLER-NISSEN,

Christoph MÖLLERS.

2.   Warunkiem wyznaczenia jest podpisanie przez każdego z desygnowanych członków załączonego do niniejszej decyzji oświadczenia o niezależności i braku konfliktu interesów.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

H. DALLI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany(-na), …, oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z treścią art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych i że będę pełnić obowiązki członka komitetu niezależnych wybitnych osobistości w pełni niezależnie i z pełnym poszanowaniem przepisów tego rozporządzenia.

Nie będę zwracać się o instrukcje do żadnej instytucji, rządu ani innego organu czy jednostki organizacyjnej ani przyjmować od nich takich instrukcji. Powstrzymam się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem pełnionych przeze mnie obowiązków.

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą nie znajduję się w sytuacji konfliktu interesów. Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie obowiązków członka komitetu niezależnych wybitnych osobistości jest zagrożone ze względu na kwestie rodzinne lub osobiste, sympatie polityczne, przynależność państwową, światopogląd, przekonania religijne, interes ekonomiczny lub wszelkie inne interesy wspólne z beneficjentem.

W szczególności oświadczam, że nie jestem członkiem Parlamentu Europejskiego, Rady ani Komisji. Nie sprawuję żadnego mandatu wyborczego. Nie jestem urzędnikiem ani innym pracownikiem Unii Europejskiej. Nie jestem obecnym ani byłym pracownikiem europejskiej partii politycznej ani europejskiej fundacji politycznej.

Sporządzono w … dnia …

[DATA + PODPIS

osoby desygnowanej na członka

komitetu

niezależnych wybitnych osobistości]


Sprostowania

22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/37


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/776 z dnia 18 maja 2015 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe, wprowadzone rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 wobec przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122 z dnia 19 maja 2015 r. )

Strona 26, art. 1 ust. 1:

zamiast:

„(…), z wyjątkiem produktów wyprodukowanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Kambodża

A and J (Kambodża) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodża

C035

Smart Tech (Kambodża) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodża

C036

Speedtech Industrial Co. Ltd. oraz Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodża

C037

Filipiny

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filipiny

C038 ”

powinno być:

„(…), z wyjątkiem produktów wyprodukowanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Kambodża

A and J (Kambodża) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodża

C035

Smart Tech (Kambodża) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodża

C036

Speedtech Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodża

C037

Bestway Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodża

C037

Filipiny

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filipiny

C038 ”