ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 150

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
14 czerwca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 Ekotoksyczne ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/998 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające po raz 268. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych ( 1 )

14

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

14.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/997

z dnia 8 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (1), w szczególności jej art. 38 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE wymieniono właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne.

(2)

Dyrektywa 2008/98/WE stanowi, że klasyfikacja odpadów jako niebezpieczne powinna być dokonywana między innymi na podstawie przepisów unijnych dotyczących chemikaliów, w szczególności dotyczących klasyfikacji mieszanin jako niebezpieczne, wraz ze stosowanymi w tym celu dopuszczalnymi wartościami stężeń. Decyzją Komisji 2000/532/WE (2) ustanowiono wykaz rodzajów odpadów, aby ułatwić zharmonizowaną klasyfikację odpadów i zapewnić zharmonizowane określanie niebezpiecznych właściwości odpadów w obrębie Unii.

(3)

Załącznik III do dyrektywy 2008/98/WE stanowi, że przypisania niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG (3).

(4)

Dyrektywa 67/548/EWG została uchylona ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r. i zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4). Dyrektywa ta może jednak nadal mieć zastosowanie do niektórych mieszanin do dnia 1 czerwca 2017 r., w przypadku gdy zostały one sklasyfikowane, opatrzone etykietami i opakowane zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) i zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r.

(5)

Załącznik III do dyrektywy 2008/98/WE został zastąpiony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 (6) w celu dostosowania, w stosownych przypadkach, definicji niebezpiecznych właściwości do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz zastąpienia odesłań do dyrektywy 67/548/EWG odesłaniami do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(6)

Definicja niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” nie została zmieniona rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014, ponieważ niezbędne było dodatkowe badanie, aby zapewnić kompletność i reprezentatywność informacji dotyczących ewentualnych skutków dostosowania oceny niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” do kryteriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. Badanie to zostało zakończone, przedstawione w nim zalecenia należy zatem uwzględnić przy dokonywaniu oceny niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” odpadów określonych w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE oraz w jak największym zakresie dostosować tę ocenę do kryteriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do oceny ekotoksyczności chemikaliów. Przy ustalaniu klasyfikacji zagrożenia odpadów w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” poprzez stosowanie wzorów obliczeniowych zastosowanie powinny mieć podstawowe wartości graniczne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(7)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera zharmonizowane współczynniki przypisane do ograniczonej liczby substancji zaklasyfikowanych jako „stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre kategoria 1” lub „stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe kategoria 1”, które to współczynniki są stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszaniny, w której substancje te są obecne. W świetle postępów dokonanych w dziedzinie ustanawiania tych współczynników Komisja może, zgodnie z art. 38 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE, dokonać przeglądu metody obliczeniowej stosowanej do celów oceny substancji w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” w celu ewentualnego włączenia współczynników do tej metody.

(8)

W przypadku gdy przeprowadzane jest badanie w celu oceny niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”, należy stosować odpowiednie metody ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 (7) lub inne międzynarodowo uznane metody badawcze i wytyczne. W decyzji 2000/532/WE określono, że w przypadku gdy niebezpieczna właściwość odpadów została oceniona na podstawie przeprowadzonego badania oraz przy wykorzystaniu stężeń substancji niebezpiecznych, jak wskazano w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE, decydujące znaczenie mają wyniki badania. Ponadto należy uwzględnić art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w szczególności art. 12 lit. b) oraz metodykę jego stosowania. Właściwe jest, by Komisja promowała wymianę najlepszych praktyk w zakresie metod badań do celów oceny substancji w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” z myślą o ich ewentualnej harmonizacji.

(9)

Należy zapewnić przedsiębiorstwom i właściwym organom wystarczający czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

(10)

Komitet, o którym mowa w art. 39 dyrektywy 2008/98/WE, nie wydał opinii w sprawie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Środki te powinny zatem zostać przyjęte przez Radę zgodnie z art. 5a ust. 4 decyzji Rady 1999/468/WE (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

K. SIMSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(2)  Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).

(3)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(5)  Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 89).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1).

(8)  Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja dotycząca HP 14 „Ekotoksyczne” otrzymuje brzmienie:

„HP14 »Ekotoksyczne«: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska.

Odpady spełniające którykolwiek z następujących warunków klasyfikuje się jako niebezpieczne zgodnie z HP 14:

odpady zawierające substancję zaklasyfikowaną jako zubożająca warstwę ozonową, której przypisano kod zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H420 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (*1), a stężenie tej substancji jest równe stężeniu granicznemu 0,1 % lub je przewyższa.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

odpady zawierające co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, której przypisano kod zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H400 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a suma stężeń tych substancji jest równa stężeniu granicznemu 25 % lub je przewyższa. Do takich substancji zastosowanie ma wartość graniczna 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

odpady zawierające co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, 2 lub 3, której przypisano kod(-y) zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H410, H411 lub H412 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a suma stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 (H410) pomnożona przez 100, dodana do sumy stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 (H411) pomnożonej przez 10 i dodana do sumy stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 (H412) jest równa stężeniu granicznemu 25 % lub je przewyższa. Do substancji zaklasyfikowanych jako H410 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 0,1 %, a do substancji zaklasyfikowanych jako H411 lub H412 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

odpady zawierające co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, 2, 3 lub 4, której przypisano kod(-y) zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H410, H411, H412 lub H413 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a suma stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe jest równa stężeniu granicznemu 25 % lub je przewyższa. Do substancji zaklasyfikowanych jako H410 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 0,1 %, a do substancji zaklasyfikowanych jako H411, H412 lub H413 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

gdzie: Σ = suma, c = stężenie substancji.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;"

2)

skreśla się uwagę pod wpisem dotyczącym HP 15.14.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/998

z dnia 12 czerwca 2017 r.

zmieniające po raz 268. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 7 czerwca 2017 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydował się zmienić jeden wpis w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dane identyfikacyjne: „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Dodatkowe informacje: a) działa w Syrii; b) wcześniej umieszczona w wykazie w dniach od 30 maja 2013 r. do 13 maja 2014 r. jako Al-Kaida w Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.5.2014” otrzymują brzmienie:

„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria). Dodatkowe informacje: a) działa w Syryjskiej Republice Arabskiej; b) Iraku; c) wcześniej umieszczona w wykazie w dniach od 30 maja 2013 r. do 13 maja 2014 r. jako Al-Kaida w Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 14.5.2014.”.


14.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999

z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 58 i 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja 1-bromopropan (bromek n-propylu) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2), w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(2)

Substancja ftalan diizopentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(3)

Substancja estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, bogate w C7 spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(4)

Substancja estry alkilowe o łańcuchach prostych i rozgałęzionych di-C7-11 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(5)

Substancja ester dipentylowy o łańcuchach prostych i rozgałęzionych kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(6)

Substancja ftalan bis(2-metoksyetylu) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(7)

Substancja ftalan dipentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(8)

Substancja ftalan n-pentylo-izopentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(9)

Przy określonej procentowej zawartości benzo[a]pirenu substancja olej antracenowy spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Substancja ta jest również substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. d) i e) tego rozporządzenia.

(10)

Substancja pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Substancja ta jest również substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. d) i e) tego rozporządzenia.

(11)

Grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmująca dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne („substancje UVCB”), polimery i homologi) to substancje, które w wyniku ich rozkładu posiadają właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska. Jako takie dają one powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(12)

Grupa substancji 4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym (w tym substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związanym kowalencyjnie z atomem węgla nr 4 w pierścieniu fenolu, oksyetylenowany, do których należą substancje UVCB oraz dobrze zdefiniowane substancje, polimery i homologi, które obejmują wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje) to substancje, które w wyniku ich rozkładu posiadają właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska. Jako takie dają one powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(13)

Substancje te zostały zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Dodatkowo Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”) w zaleceniach z dnia 6 lutego 2014 r. (3) i 1 lipca 2015 r. (4) uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia. Ponadto Komisja otrzymała informacje na temat społeczno-ekonomicznych skutków, przekazane przez strony zainteresowane w licznych komentarzach po otrzymaniu piątego zalecenia Agencji lub w drodze konsultacji publicznych, prowadzonych równolegle do konsultacji publicznych Agencji w sprawie projektu jej szóstego zalecenia. Niezależnie od otrzymanych informacji wskazane jest włączenie tych substancji do tego załącznika.

(14)

Należy wskazać daty, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zgodnie z zaleceniami Agencji z dnia 6 lutego 2014 r. i 1 lipca 2015 r. Daty te ustalono na podstawie szacowanego czasu wymaganego do przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia, uwzględniając informacje dostępne dla poszczególnych substancji oraz informacje uzyskane podczas konsultacji publicznych przeprowadzonych zgodnie z art. 58 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W tym celu, zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, należy także uwzględnić możliwość rozpatrzenia przez Agencję wniosków w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.

(15)

W przypadku żadnej z substancji wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie istnieją powody, dla których data, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinna przypadać później niż 18 miesięcy po dacie, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) tego rozporządzenia.

(16)

W art. 58 ust. 1 lit. e) w związku z art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia dla zastosowań lub kategorii zastosowań, dla których konkretne przepisy unijne ustalają minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska, z których wynika, że ryzyko jest objęte właściwą kontrolą. Zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami nie jest właściwe ustanawianie zwolnień w oparciu o te przepisy.

(17)

Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie jest właściwe ustanawianie zwolnień dla działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji.

(18)

Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie jest właściwe wyznaczanie okresów przeglądu określonych zastosowań. Na podstawie art. 60 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 czas trwania przeglądu zezwolenia określa się dla każdego przypadku indywidualnie, uwzględniając między innymi ryzyko stwarzane przez zastosowania substancji, korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z zastosowania substancji i analizę substancji alternatywnych lub planu zastąpienia, przedstawionego dla zastosowań, dla których złożone zostały wnioski o wydanie zezwolenia. W przypadkach gdy nie istnieje odpowiednia substancja alternatywna, ryzyko stwarzane przez zastosowanie substancji jest ograniczane dzięki właściwym i skutecznym środkom zarządzania ryzykiem, a jeśli oczekuje się, że korzyści wynikające z zastosowania substancji mogą być duże – np. w przypadku zastosowań w produkcji produktów leczniczych lub wyrobów medycznych – czas trwania przeglądu może być długi.

(19)

Aby uniknąć przedwczesnej utraty przydatności wyrobów, które nie są już produkowane po dacie ostatecznej, o której mowa w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, niektóre substancje (w ich postaci własnej lub w mieszaninach) wymienione w tym załączniku muszą być dostępne do produkcji części zamiennych służących do naprawy tych wyrobów, jeśli wyroby te nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz jeśli niektóre substancje z załącznika XIV (w ich postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) są niezbędne do naprawy tych wyrobów. W tym celu należy uprościć wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji z załącznika XIV w celu produkcji takich części zamiennych oraz naprawy takich wyrobów. Uregulowania przejściowe mające zastosowanie do substancji, których dotyczą te zastosowania, należy przedłużyć, aby umożliwić przyjęcie środków wykonawczych dla takich uproszczonych wniosków o udzielenie zezwolenia.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(21)

N,N-dimetyloformamid (DMF) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Substancja ta została również zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. DMF ma właściwości swoiste podobne do właściwości swoistych N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) i N-metylo-2-pirolidonu (NMP), a te trzy substancje można uznać za potencjalne substancje alternatywne w przypadku niektórych najważniejszych zastosowań. NMP jest obecnie objęty trwającą procedurą wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Wobec podobieństw tych trzech substancji, zarówno pod względem właściwości swoistych, jak i zastosowań przemysłowych, Komisja uważa, że aby zapewnić spójne podejście regulacyjne, należy odroczyć decyzję w sprawie włączenia DMF do załącznika XIV, co uczyniono już w przypadku DMAC, kiedy Komisja rozpatrzyła zalecenie Agencji z dnia 17 stycznia 2013 r.

(22)

Dikarbamoilodiazen (C,C′ -azodi(formamid)) (ADCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca uczulająco na drogi oddechowe (Resp. Sens.1). Uwzględniając wszystkie dostępne informacje na temat właściwości swoistych ADCA i jego szkodliwych działań, Agencja stwierdziła, że można go uznać za substancję, w odniesieniu do której istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia on kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia. Substancja ta została również zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Zastosowania ADCA są bardzo różnorodne i dotyczą szerokiego spektrum różnych branż wytwórczych, co – jak się oczekuje – będzie skutkowało bardzo skomplikowanymi wnioskami o udzielenie zezwolenia. Jako że obecnie doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia dotyczących szerokiego spektrum zastosowań jest nadal ograniczone, należy na razie odroczyć decyzję w sprawie włączenia ADCA do załącznika XIV.

(23)

Niektóre glinokrzemianowe ogniotrwałe włókna ceramiczne (Al-RCF) oraz cyrkonowe glinokrzemianowe ogniotrwałe włókna ceramiczne (Zr-RCF) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Zostały one również zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Włókna te są produkowane w bardzo niewielu zakładach przemysłowych i co do zasady są bezpośrednio przetwarzane w tym samym procesie produkcji w wyroby, które są następnie wykorzystywane w szeregu urządzeń przemysłowych do izolacji wysokotemperaturowej, co może potencjalnie prowadzić do znacznego narażenia pracowników. Jednak zastosowanie wyrobów wykonanych z włókien nie podlega udzieleniu zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Aby przyjąć najwłaściwsze podejście regulacyjne, Komisja uznaje, że należy na razie odroczyć decyzję o włączeniu Al-RCF i Zr-RCF do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(24)

Kwas borowy, tetraboran disodu (bezwodny), tritlenek diboru i heptatlenek disodu tetraboru (hydrat) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Zostały one również zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 1 lipca 2015 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Zastosowania tych substancji są bardzo różnorodne i dotyczą szerokiego spektrum różnych branż wytwórczych, co – jak się oczekuje – będzie skutkowało bardzo skomplikowanymi wnioskami o udzielenie zezwolenia. Jako że obecnie doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia dotyczących szerokiego spektrum zastosowań jest nadal ograniczone, należy na razie odroczyć decyzję w sprawie włączenia tych substancji do załącznika XIV.

(25)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

W tabeli znajdującej się w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

 

 

 

Procedury przejściowe

 

 

Pozycja nr

Substancja

Swoista właściwość (swoiste właściwości), wymienione w art. 57

Ostateczny termin składania wniosków (1)

Data ostateczna (2)

Wyłączone zastosowania (kategorie zastosowań)

Terminy przeglądów

„32.

1-bromopropan (bromek n-propylu)

Nr WE

:

203-445-0

Nr CAS

:

106-94-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

33.

Ftalan diizopentylu

Nr WE

:

210-088-4

Nr CAS

:

605-50-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

34.

Estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, bogate w C7

Nr WE

:

276-158-1

Nr CAS

:

71888-89-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

35.

Estry alkilowe o łańcuchach prostych i rozgałęzionych di-C7-11 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

Nr WE

:

271-084-6

Nr CAS

:

68515-42-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

36.

Ester dipentylowy o łańcuchach prostych i rozgałęzionych kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

Nr WE

:

284-032-2

Nr CAS

:

84777-06-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

37.

Ftalan bis(2-metoksyetylu)

Nr WE

:

204-212-6

Nr CAS

:

117-82-8

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

38.

Ftalan dipentylu

Nr WE

:

205-017-9

Nr CAS

:

131-18-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

39.

Ftalan n-pentylo-izopentylu

Nr WE

:

Nr CAS

:

776297-69-9

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

40.

Olej antracenowy

Nr WE

:

292-602-7

Nr CAS

:

90640-80-5

Rakotwórcza

(kategorii 1B)***, PBT, vPvB

4 kwietnia 2019 r.

4 października 2020 r.

41.

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa

Nr WE

:

266-028-2

Nr CAS

:

65996-93-2

Rakotwórcza

(kategorii 1B), PBT, vPvB

4 kwietnia 2019 r.

4 października 2020 r.

42.

4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany

[obejmuje dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje UVCB, polimery i homologi]

Nr WE

:

Nr CAS

:

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57 lit. f) – środowisko)

4 lipca 2019 r.

4 stycznia 2021 r.

43.

4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym

[substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związanym kowalencyjnie z atomem węgla nr 4 w pierścieniu fenolu, oksyetylenowany, do których należą substancje UVCB oraz dobrze zdefiniowane substancje, polimery i homologi, które obejmują wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje]

Nr WE

:

Nr CAS

:

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57 lit. f) – środowisko)

4 lipca 2019 r.

4 stycznia 2021 r.

—”

2)

wstawia się symbol „(*)” przy terminie wskazanym w kolumnie „Ostateczny termin składania wniosków” w przypadku następujących numerów pozycji substancji: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 i 31;

3)

wstawia się symbol „(**)” przy terminie wskazanym w kolumnie „Data ostateczna” w przypadku następujących numerów pozycji substancji: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 i 31;

4)

pod tabelą dodaje się uwagi w brzmieniu:

„(*)

1 września 2019 r. w przypadku zastosowania substancji do produkcji części zamiennych służących do naprawy wyrobów, których produkcji zaprzestano lub których produkcja zostanie zaprzestana przed datą ostateczną wskazaną w pozycji dotyczącej tej substancji, jeśli substancja ta została użyta do produkcji tych wyrobów, a wyroby nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz w przypadku zastosowania substancji (w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) do naprawy tych wyrobów, jeśli substancji tej użyto w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny do produkcji tych wyrobów, a wyrobów tych nie można naprawić bez zastosowania tej substancji.

(**)

1 marca 2021 r. w przypadku zastosowania substancji do produkcji części zamiennych służących do naprawy wyrobów, których produkcji zaprzestano lub których produkcja zostanie zaprzestana przed datą ostateczną wskazaną w pozycji dotyczącej tej substancji, jeśli substancja ta została użyta do produkcji tych wyrobów, a wyroby nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz w przypadku zastosowania substancji (w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) do naprawy tych wyrobów, jeśli substancji tej użyto do produkcji tych wyrobów, a wyrobów tych nie można naprawić bez zastosowania tej substancji.

(***)

Nie spełnia kryteriów identyfikacji jako substancja rakotwórcza, jeśli zawiera < 0,005 % (w/w) benzo[a]pirenu (nr EINECS 200-028-5).”.


(1)  Termin określony w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii).

(2)  Termin określony w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i).


14.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1000

z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwas perfluorooktanowy („PFOA”), jego sole oraz substancje pochodne (2) posiadają niektóre, specyficzne właściwości, takie jak: wysoka odporność na tarcie, dielektryczność, odporność na wysokie temperatury i czynniki chemiczne oraz niska energia powierzchniowa. Są one szeroko wykorzystywane do różnych zastosowań, np. w produkcji fluoropolimerów i elastomerów fluorowych, jako środki powierzchniowo czynne w pianach gaśniczych, w produkcji wyrobów włókienniczych i papieru, w celu zapewnienia odporności na przesiąkanie wody, tłuszczów, olejów lub zanieczyszczeń.

(2)

W dniu 14 czerwca 2013 r. komitet państw członkowskich, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zidentyfikował PFOA jako substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną („PBT”) zgodnie z art. 57 lit. d) wspomnianego rozporządzenia. W dniu 20 czerwca 2013 r. PFOA wpisano na listę kandydacką „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” („SVHC”) w celu ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(3)

W dniu 17 października 2014 r. Niemcy i Norwegia przedłożyły Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) dokumentację (3), zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („dokumentacja zgodna z załącznikiem XV”), w której proponuje się ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania PFOA, jego soli i substancji pochodnych w celu uwzględnienia zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska. Niemcy i Norwegia zaproponowały stężenie graniczne o wartości 2 ppb dla obecności tych substancji w innych substancjach, mieszaninach lub wyrobach i nie zaproponowały zwolnień, z wyjątkiem wyrobów używanych, dla których można wykazać zastosowanie końcowe w Unii przed datą wejścia w życie ograniczenia.

(4)

W dniu 8 września 2015 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji („RAC”), wydał opinię, w której stwierdził „że ogólne ograniczenie produkcji, stosowania i wprowadzania do obrotu PFOA, jego soli i substancji pochodnych, z wprowadzoną przez RAC modyfikacją zakresu i warunków zaproponowanych w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, stanowi najbardziej właściwy, ogólnounijny środek przeciwdziałania stwierdzonemu ryzyku pod względem skuteczności w ograniczaniu takiego ryzyka. RAC zaproponował dwa różne stężenia graniczne, mianowicie 25 ppb dla PFOA i jego soli oraz 1 000 ppb dla jednej substancji pochodnej lub ich kombinacji, w innych substancjach, mieszaninach lub w wyrobach, które odzwierciedlają ewentualną obecność nieuniknionych zanieczyszczeń i niezamierzonych zanieczyszczeń oraz uwzględniają możliwości metod analitycznych. RAC zaproponował wyłączenie z ograniczenia powłok fotograficznych stosowanych do filmów, papieru lub płyt drukowych, wyrobów medycznych do implantacji i substancji lub mieszanin stosowanych w półprzewodnikach i procesach fotolitograficznych, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki wpływ na środowisko i długie ramy czasowe zastąpienia. RAC zaproponował również, by wyłączyć stosowanie substancji jako transportowanych półproduktów wyodrębnianych w celu umożliwienia produkcji substancji alternatywnych, jak również wprowadzanie do obrotu wyrobów używanych.

(5)

W dniu 4 grudnia 2015 r. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych („SEAC”) Agencji przyjął opinię, w której wskazał, że ograniczenie zaproponowane w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, w formie zmienionej przez RAC i SEAC, stanowi najbardziej właściwy ogólnounijny środek przeciwdziałania stwierdzonemu ryzyku pod względem korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych.

(6)

SEAC zgodził się z wyłączeniami zaproponowanymi przez RAC. Ponadto, SEAC zaproponował trzyletni okres odroczenia ograniczenia, zamiast osiemnastu miesięcy zaproponowanych w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, aby umożliwić zainteresowanym podmiotom podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. W oparciu o względy społeczno-ekonomiczne takie, jak wysokie koszty, znaczne obciążenie ekonomiczne, brak alternatyw, stosunkowo niskie emisje do środowiska i zastosowania krytyczne przynoszące duże korzyści społeczne, SEAC zaproponował dłuższe odroczenia ograniczenia dla lateksowych farb drukarskich, wyrobów włókienniczych do ochrony pracowników, membran przeznaczonych do włókienniczych wyrobów medycznych, filtracji przy uzdatnianiu wody, procesów produkcji i oczyszczania ścieków, niektórych nanopowłok plazmowych oraz wyrobów medycznych nieprzeznaczonych do implantacji.

(7)

SEAC zaproponował również wyłączenie z proponowanego ograniczenia pian gaśniczych wprowadzonych do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania ograniczenia oraz sprzętu do produkcji półprzewodników.

(8)

W toku procesu wprowadzania ograniczenia przeprowadzono konsultacje z ustanowionym przez Agencję forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów Agencji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a jego opinia została uwzględniona.

(9)

W dniu 12 stycznia 2016 r. Agencja przedstawiła opinie RAC i SEAC (4) Komisji.

(10)

W oparciu o wspomniane opinie Komisja stwierdziła, że produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie PFOA, jego soli i substancji pochodnych jako takich, jako składników innych substancji oraz w mieszaninach bądź wyrobach, powodują niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Komisja stwierdza, że ograniczenie tego ryzyka wymaga podjęcia działań w skali całej Unii.

(11)

Kwas perfluorooktanosulfonowy („PFOS”) i jego pochodne powinny być wyłączone z proponowanego ograniczenia, ponieważ substancje te są już regulowane rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Nieunikniona produkcja PFOA w procesie wytwarzania substancji zawierających fluor o łańcuchu węglowym równym lub krótszym niż sześć atomów również powinna być wyłączona z proponowanego ograniczenia.

(12)

Zgodnie z zaleceniem SEAC, stosowanie tego ograniczenia powinno zostać odroczone zasadniczo na okres trzech lat, a w przypadku określonych sektorów na dłuższe okresy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przestrzeganie proponowanego ograniczenia. Chociaż dostępna jest standardowa metoda analityczna do oznaczania ekstraktywnych PFOS w stałych wyrobach powlekanych i impregnowanych, cieczach i pianach gaśniczych (CEN/TS 15968:2010), która z dużym prawdopodobieństwem może zostać dostosowana tak, aby przy odpowiedniej granicy wykrywalności objąć również PFOA oraz jego substancje pochodne, to na chwilę taka standardowa metoda na potrzeby ekstrakcji i analizy chemicznej tych substancji nie jest dostępna. Okres odroczenia tego ograniczenia powinien pozwolić na dalszy rozwój odpowiednich metod analitycznych, które będą mogły być stosowane do wszystkich matryc.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Substancje pochodne PFOA to substancje, które ze względu na swoją strukturę molekularną uznaje się za posiadające potencjał do rozpadu lub przekształcenia w PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„68.

Kwas perfluorooktanowy (PFOA)

Nr CAS 335-67-1

Nr WE 206-397-9

i jego sole.

Wszelkie substancje pochodne (w tym jego sole i polimery) posiadające jako jeden z elementów strukturalnych liniową lub rozgałęzioną grupę perfluoroheptylową o wzorze C7F15- bezpośrednio przyłączoną do innego atomu węgla.

Wszelkie substancje pochodne (w tym jego sole i polimery) posiadające jako jeden z elementów strukturalnych liniową lub rozgałęzioną grupę perfluorooktylową o wzorze C8F17-.

Następujące substancje są wyłączone z tej nazwy:

C8F17-X, gdzie X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ lub C8F17-CF2-X′ (gdzie X′ = dowolna grupa, w tym sole).

1.

Nie mogą być produkowane ani wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej od dnia 4 lipca 2020 r.

2.

Nie mogą być, od dnia 4 lipca 2020 r., stosowane do produkcji ani wprowadzane do obrotu w:

a)

innej substancji jako składnik;

b)

mieszaninie;

c)

wyrobie;

w stężeniu równym lub wyższym niż 25 ppb PFOA, włącznie z jego solami lub 1 000  ppb jednej substancji pochodnej lub ich kombinacji.

3.

Pkt 1 i 2 stosuje się od dnia:

a)

4 lipca 2022 r. do:

(i)

sprzętu stosowanego do produkcji półprzewodników;

(ii)

lateksowych farb drukarskich;

b)

4 lipca 2023 r. do:

(i)

wyrobów włókienniczych do ochrony pracowników przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa;

(ii)

membran przeznaczonych do medycznych wyrobów włókienniczych, filtracji przy uzdatnianiu wody, procesów produkcji i oczyszczania ścieków;

(iii)

nanopowłok plazmowych;

c)

4 lipca 2032 r. do: wyrobów medycznych innych niż wyroby medyczne do implantacji objęte zakresem dyrektywy 93/42/EWG.

4.

Pkt 1 i 2 nie stosuje się do żadnego z poniższych:

a)

kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne, wymienione w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004;

b)

wytwarzanie substancji, gdy jest ona nieuniknionym produktem ubocznym wytwarzania substancji zawierających fluor o łańcuchu węglowym równym lub krótszym niż sześć atomów;

c)

substancja, która ma być stosowana lub jest stosowana jako transportowany półprodukt wyodrębniany, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 4 lit. a)–f) wspomnianego rozporządzenia;

d)

substancja, składnik innej substancji lub mieszaniny, która ma być stosowana lub jest stosowana:

(i)

do produkcji wyrobów medycznych do implantacji objętych dyrektywą 93/42/EWG;

(ii)

w powłokach fotograficznych stosowanych do filmów, papieru lub płyt drukowych;

(iii)

w procesach fotolitograficznych do półprzewodników lub w procesach wytrawiania złożonych półprzewodników;

e)

skoncentrowane mieszaniny pian gaśniczych, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 4 lipca 2020 r. i mają być stosowane lub są stosowane do produkcji innych pian gaśniczych.

5.

Pkt 2 lit. b) nie ma zastosowania do mieszanin pian przeciwpożarowych, które zostały:

a)

wprowadzone do obrotu przed dniem 4 lipca 2020 r.; lub

b)

wyprodukowane zgodnie z pkt 4 lit. e), pod warunkiem że, jeśli są one wykorzystywane do celów szkoleniowych, emisje do środowiska są minimalizowane, a zebrane ścieki są bezpiecznie usuwane.

6.

Pkt 2 lit. c) nie ma zastosowania do:

a)

wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 4 lipca 2020 r.;

b)

wyrobów medycznych do implantacji wyprodukowanych zgodnie z pkt 4 lit. d) ppkt (i);

c)

wyrobów pokrytych powłokami fotograficznymi, o których mowa w pkt 4 lit. d) ppkt (ii);

d)

półprzewodników lub półprzewodników złożonych, o których mowa w pkt 4 lit. d) ppkt (iii).”