ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 134

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
23 maja 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/870 z dnia 15 maja 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kopi Arabika Gayo (ChOG)]

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/871 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w określonych surowych wyrobach mięsnych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/872 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/873 z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/874 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) w preparatach barwnikowych ( 1 )

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/875 z dnia 22 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/876 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC)

23

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/877 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3382)

38

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2015 Podkomitetu ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych UE–Gruzja z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2017/878]

40

 

*

Decyzja nr 1/2015 Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych UE–Gruzja z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2017/879]

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/220 z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 34 z 9.2.2017 )

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/1


Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

Protokół z 2015 r. zmieniający załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi wejdzie w życie dnia 26 maja 2017 r.


ROZPORZĄDZENIA

23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/870

z dnia 15 maja 2017 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kopi Arabika Gayo (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Indonezji o rejestrację nazwy „Kopi Arabika Gayo” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Kopi Arabika Gayo” powinna zatem zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Kopi Arabika Gayo” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itd.), zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 403 z 1.11.2016, s. 5.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/871

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w określonych surowych wyrobach mięsnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

W dniu 11 maja 2015 r. Republika Czeska złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie kwasu fosforowego, fosforanów, difosforanów, trifosforanów i polifosforanów („fosforanów”) jako stabilizatora w następujących czeskich surowych wyrobach mięsnych. Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

Stosowanie fosforanów jest konieczne do utrzymania właściwości fizyczno-chemicznych oraz zwiększenia zdolności wiązania w surowych wyrobach mięsnych, takich jak Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása, w szczególności wtedy, gdy są wprowadzane do obrotu pakowane w atmosferze chronionej i z wydłużonym terminem przydatności do spożycia. Według wnioskodawcy potrzeba technologiczna tych dodatków w odpowiednich czeskich surowych wyrobach mięsnych jest podobna jak w przypadku breakfast sausages i Bräte, w odniesieniu do których stosowanie fosforanów jest dozwolone w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 08.2 „Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004”.

(5)

W motywie 7 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stwierdza się, że podczas dopuszczania dodatków do żywności należy uwzględnić także inne istotne czynniki, w tym między innymi czynniki związane z tradycjami. W związku z tym należy utrzymać określone produkty tradycyjne na rynku niektórych państw członkowskich, jeżeli stosowanie dodatków do żywności w tych produktach spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008.

(6)

Aby zapewnić jednorodne stosowanie dodatków objętych obowiązującym rozporządzeniem, opis przedmiotowych czeskich surowych wyrobów mięsnych zostanie włączony do wytycznych opisujących kategorie żywności w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (3).

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Stosowanie fosforanów jako dodatki do żywności jest dozwolone w szerokiej gamie środków spożywczych. Ich bezpieczeństwo zostało ocenione przez Komitet Naukowy ds. Żywności, który ustalił najwyższe tolerowane dzienne pobranie na poziomie 70 mg/kg masy ciała, wyrażone jako fosfor (4). Ponieważ wniosek o rozszerzenie zastosowania fosforanów ogranicza się do kilku konkretnych tradycyjnie stosowanych produktów, nie oczekuje się, że rozszerzenie będzie miało znaczący wpływ na ogólne narażenie na fosforany. W związku z tym rozszerzenie zastosowania tych dodatków stanowi aktualizację wykazu unijnego niemającą wpływu na zdrowie człowieka i zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(8)

Należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en

(4)  Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria dwudziesta piąta (s. 13), 1991.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 08.2 „Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004” pozycja dotycząca kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338–452) otrzymuje brzmienie:

 

„E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di- tri- i polifosforany

5 000

(1) (4)

Tylko breakfast sausages: w przypadku tych produktów mięso mielone jest w taki sposób, że następuje całkowite rozdrobnienie tkanki mięśniowej i tłuszczowej, w wyniku czego włókna mięśniowe tworzą emulsję z tłuszczem, co nadaje tym produktom typowy dla nich wygląd; Fińska szara szynka bożonarodzeniowa, burger meat o zawartości warzyw lub zboża nie mniejszej niż 4 %, zmieszanych z mięsem, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/872

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Republika Korei poinformowała Komisję, że jej właściwy organ dodał jedną jednostkę certyfikującą do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Republikę Korei.

(3)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(4)

Podmiot „Abcert AG” poinformował Komisję, że zaprzestał działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany, a zatem nie powinien już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(5)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA” dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Angoli oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

(6)

Podmiot „Argencert SA” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(7)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Bioagricert S.r.l.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Malezję i Singapur oraz dla kategorii produktów B i E na Chiny.

(8)

Podmiot „CCOF Certification Services” poinformował Komisję, że chciałby wycofać swoje uznanie dla kategorii F w odniesieniu do Meksyku. Nie powinien zatem dłużej figurować dla tej kategorii w odniesieniu do tego państwa w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(9)

Podmiot „Certisys” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu. Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Certisys” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Demokratyczną Republikę Konga.

(10)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Control Union Certifications” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie uznania tego podmiotu w odniesieniu do Angoli, Białorusi, Czadu, Dżibuti, Erytrei, Fidżi, Kosowa (3), Liberii i Nigru dla kategorii produktów A, D, E i F, oraz w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i Madagaskaru w odniesieniu do dla kategorii produktów A, E i F.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Egipt, rozszerzenie uznania w odniesieniu do Monako dla kategorii produktów C oraz uznanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny dla kategorii produktów E i E.

(12)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, C i D na Indonezję.

(13)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „IMO Control Latinoamérica Ltda.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Argentynę, Kostarykę, Gujanę i Honduras. Ponadto uzasadnione jest rozszerzenie uznania podmiotu „IMOcert Latinoamérica Ltda” w odniesieniu do Belize, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezueli dla kategorii produktów B.

(14)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „LACON GmbH” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Bośnię i Hercegowinę, Chile, Kubę, Etiopię i byłą jugosłowiańską republikę Macedonii oraz dla kategorii produktów A i D na Republikę Dominikańską, Kenię, Suazi i Zimbabwe.

(15)

Podmiot „ÖkoP Zertifizierungs GmbH” poinformował Komisję, że zaprzestał działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany. Nie powinien zatem dłużej figurować w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(16)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Valsts SIA” dla kategorii produktów A, B, D, E i F w odniesieniu do Rosji i Ukrainy.

(17)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1842 (4) zawiera nowy wzór wyciągu ze świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu produktów ekologicznych w ramach systemu certyfikacji elektronicznej, do którego odnosi się art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Art. 14 ust. 2 akapit czwarty, poprzednio piąty, nadal odnosi się do rubryki 15 zamiast rubryki 14 wyciągu. Ponadto pole 14 wyciągu i odpowiednia uwaga w załączniku VI błędnie odnoszą się do art. 33 zamiast do art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (5). Błędy te należy sprostować.

(18)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować załączniki III, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(19)

Dla jasności sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 powinny stosować się od daty rozpoczęcia stosowania odpowiednich zmian w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1842.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w art. 14 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Odbiorca partii z chwilą jej przyjęcia wypełnia rubrykę 14 wyciągu ze świadectwa kontroli, poświadczając, że przyjęcie partii nastąpiło zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.”;

2)

załącznik VI zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2 stosuje się od dnia 19 kwietnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 19).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się pozycję dotyczącą „Abcert AG”;

2)

po pozycji dotyczącej „Agreco R.F. Göderz GmbH” dodaje się nową pozycję:

„»Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA«

1.

Adres: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalia

2.

Adres strony internetowej: www.agricert.pt

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategorie produktów

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”;

3)

w pozycji dotyczącej „Argencert SA” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Bouchard 644 6o piso „A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentyna”;

4)

w pozycji dotyczącej „Bioagricert S.r.l.” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„MY-BIO-132

Malezja

X

X

x

—”

„SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Chin dodaje się krzyżyk w kolumnach B i E;

5)

w pozycji dotyczącej „CCOF Certification Services” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Meksyku skreśla się krzyżyk w kolumnie F;

6)

w pozycji dotyczącej „Certisys” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia”;

b)

w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„CD-BIO-128

Demokratyczna Republika Konga

x

x

—”

7)

pozycja dotycząca „Control Union Certifications” otrzymuje brzmienie:

a)

w wierszach dotyczących Angoli, Białorusi, Czadu, Dżibuti, Erytrei, Fidżi, Kosowa, Liberii i Nigru dodaje się krzyżyk w kolumnach A, D, E i F;

b)

w wierszach dotyczących Demokratycznej Republiki Konga i Madagaskaru dodaje się krzyżyk w kolumnach A, E i F;

8)

w pozycji dotyczącej „Ecocert SA” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„EG-BIO-154

Egipt

x

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Bośni i Hercegowiny dodaje się krzyżyk w kolumnach E i F;

c)

w wierszu dotyczącym Monako dodaje się krzyżyk w kolumnie C;

9)

w pozycji dotyczącej „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„ID-BIO-144

Indonezja

x

x

x

—”

10)

w pozycji dotyczącej „IMOcert Latinoamérica Ltda.” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AR-BIO-123

Argentyna

x

x

x

—”

„CR-BIO-123

Kostaryka

x

x

x

—”

„GY-BIO-123

Gujana

x

x

x

—”

„HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—”

b)

w wierszach dotyczących Belize, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezueli dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji”;

11)

w pozycji dotyczącej „LACON GmbH” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BA-BIO-134

Bośnia i Hercegowina

x

x

x

—”

„CL-BIO-134

Chile

x

x

x

—”

„CU-BIO-134

Kuba

x

x

 

x

—”

„DO-BIO-134

Republika Dominikańska

x

x

—”

„ET-BIO-134

Etiopia

x

x

x

—”

„KE-BIO-134

Kenia

x

x

—”

„MK-BIO-134

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

—”

„SZ-BIO-134

Suazi

x

x

—”

„ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—”

12)

skreśla się pozycję dotyczącą „ÖkoP Zertifizierungs GmbH”;

13)

dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Valsts SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’«

1.

Adres: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Łotwa

2.

Adres strony internetowej: www.stc.lv

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategorie produktów

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rosja

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukraina

x

x

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, w polu 14 wyciągu oraz w uwadze odnoszącej się do pola 14, odniesienie do „art. 33” zastępuje się odniesieniem do „art. 34”.


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/873

z dnia 22 maja 2017 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na podstawie dyrektywy Rady 82/471/EWG (2).

(2)

Na podstawie dyrektywy 82/471/EWG L-tryptofan został dopuszczony bez ograniczeń czasowych dyrektywą Komisji 88/485/EWG (3). Ten dodatek paszowy został następnie wpisany do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wnioski o ponowną ocenę L-tryptofanu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt. Złożono również wnioski o zezwolenie na stosowanie L-tryptofanu u wszystkich gatunków zwierząt zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wnioski dotyczą zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 lub Escherichia coli CGMCC 3667 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”.

(5)

W opiniach z dnia 11 września 2013 r. (4), 10 kwietnia 2014 r. (5), 9 września 2014 r. (6), 29 stycznia 2015 r. (7), 10 września 2015 r. (8), 1 grudnia 2015 r. (9), 25 stycznia 2017 r. (10) i 25 stycznia 2017 r. (11) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) uznał, że w proponowanych warunkach stosowania L-tryptofan wytwarzany przez Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 i Escherichia coli CGMCC 3667 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko i że można go uznać za wydajne źródło niezbędnego aminokwasu tryptofanu w żywieniu zwierząt; podmiot składający wniosek w sprawie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli DSM 25084 przedstawił dowody na to, że po zmianie w procesie wytwarzania zawartość endotoksyn w dodatku została obniżona do dopuszczalnego poziomu; aby uzupełniający L-tryptofan był w pełni skuteczny u przeżuwaczy, należy chronić go przed degradacją w żwaczu. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Z oceny L-tryptofanu wynika, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Określona w załączniku substancja, dopuszczona dyrektywą Komisji 88/485/EWG, i zawierające ją premiksy mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 12 grudnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 czerwca 2017 r. i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.

2.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające substancję, o której mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 12 czerwca 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 czerwca 2017 r. mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające substancje, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 12 czerwca 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 czerwca 2017 r. mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 213 z 21.7.1982, s. 8).

(3)  Dyrektywa Komisji 88/485/EWG z dnia 26 lipca 1988 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 239 z 30.8.1988, s. 36).

(4)  Dziennik EFSA 2013:11(10):3368.

(5)  Dziennik EFSA 2014:12(5):3673.

(6)  Dziennik EFSA 2014:12(10):3826.

(7)  Dziennik EFSA 2015:13(2):4015.

(8)  Dziennik EFSA 2015:13(9):4238.

(9)  Dziennik EFSA 2016:14(1):4343.

(10)  Dziennik EFSA 2017:15(2):4712.

(11)  Dziennik EFSA 2017:15(3):4705.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: aminokwasy, ich sole i podobne produkty

3c440

L-tryptofan

Skład dodatku

Proszek o zawartości co najmniej 98 % L-tryptofanu (w przeliczeniu na suchą masę).

Maksymalna zawartość 10 mg/kg 1,1′-etylideno-bis-L-tryptofanu (EBT).

Charakterystyka substancji czynnej

L-tryptofan wytwarzany w drodze fermentacji przez Escherichia coli KCCM 11132P lub

Escherichia coli DSM 25084 lub

Escherichia coli FERM BP-11200 lub

Escherichia coli FERM BP-11354 lub

Escherichia coli CGMCC 7.59 lub

Escherichia coli CGMCC 3667.

Wzór chemiczny: C11H12N2O2

Nr CAS: 73-22-3

Metody analityczne  (1)

Do analizy jakościowej L-tryptofanu w dodatku paszowym:

Food Chemical Codex „L-tryptofan monograph” (Kodeks substancji chemicznych w żywności „Monografia dotycząca L-tryptofanu”).

W celu oznaczenia zawartości L-tryptofanu w dodatku paszowym i w premiksach:

wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FD) – EN ISO 13904-2016

Do oznaczania zawartości L-tryptofanu w dodatku paszowym, premiksach, mieszankach paszowych i materiałach paszowych:

wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detekcją fluorescencyjną, rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1) (załącznik III sekcja G).

Wszystkie gatunki

1.

L-tryptofan może być wprowadzany do obrotu i stosowany jako dodatek stanowiący preparat.

2.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

3.

Zawartość endotoksyn w dodatku i jego pylność muszą zapewniać, by maksymalne narażenie na endotoksyny wynosiło 1 600 IU endotoksyn/m3 powietrza (2).

4.

W przypadku przeżuwaczy L-tryptofan jest chroniony przed degradacją w żwaczu.

5.

Informacje na etykietach, którymi opatrzony jest dodatek:

wilgotność.

12 czerwca 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Narażenie obliczone na podstawie poziomu endotoksyn i pylności dodatku zgodnie z metodą wykorzystywaną przez EFSA (Dziennik EFSA 2017;15(3):4705); metoda analityczna: Farmakopea Europejska 2.6.14. (endotoksyny bakteryjne).


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/874

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) w preparatach barwnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

W dniu 26 stycznia 2016 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) jako gazów nośnych w preparatach barwnikowych grupy II i grupy III określonych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

Butan, izobutan i propan stosowane jako gazy nośne mogą wytworzyć ciśnienie konieczne do wypchnięcia preparatów barwnikowych z rozpylacza w celu uzyskania odpowiedniego jednolitego zabarwienia środków spożywczych.

(5)

Komitet Naukowy ds. Żywności ocenił w 1991 r. bezpieczeństwo propanu, butanu i izobutanu jako rozpuszczalników do ekstrakcji i uznał, że takie zastosowanie jest dopuszczalne z zastrzeżeniem limitu pozostałości w żywności w wysokości 1 mg/kg w odniesieniu do poszczególnych substancji (3).

(6)

W 1999 r. Komitet Naukowy ds. Żywności wydał opinię dotyczącą propanu, butanu i izobutanu jako gazów nośnych do rozpylaczy aerozoli do żywności na bazie olejów roślinnych i rozpylaczy wodnych emulsji do żywności (4), stwierdzając, że ze względu na niski poziom pozostałości gazów nośnych ich stosowanie do pieczenia i smażenia nie budzi obaw toksykologicznych.

(7)

Dane analityczne dostarczone przez wnioskodawcę potwierdzają, że godzinę po rozpyleniu na różnego rodzaju środki spożywcze, pozostałości butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) są niższe od limitu wynoszącego 1 mg/kg.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) jako gazy nośne w preparatach barwnikowych stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(9)

W związku z powyższym należy zezwolić na stosowanie butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) jako gazów nośnych w preparatach barwnikowych grup II i III określonych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Ze względu na ryzyko zapłonu i czas potrzebny, aby obniżyć poziom gazów nośnych poniżej limitu wynoszącego 1 mg/kg należy udzielić zezwolenia wyłącznie do użytku profesjonalnego, co ma na celu zapewnienie przestrzegania standardowych procedur przemysłowych oraz zapewnienie, by czas między rozpyleniem i konsumpcją był wystarczający do osiągnięcia zgodności z dopuszczalnym limitem pozostałości.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria dwudziesta dziewiąta, 1992 r.

(4)  Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Komitet Naukowy ds. Żywności, 29.3.1999.


ZAŁĄCZNIK

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 dodaje się następujące pozycje po pozycji dotyczącej E 903:

„E 943a

Butan

1 mg/kg w gotowej żywności

Preparaty barwnikowe z grupy II i grupy III określone w części C załącznika II (wyłącznie do profesjonalnego użytku)

E 943b

Izobutan

1 mg/kg w gotowej żywności

Preparaty barwnikowe z grupy II i grupy III określone w części C załącznika II (wyłącznie do profesjonalnego użytku)

E 944

Propan

1 mg/kg w gotowej żywności

Preparaty barwnikowe z grupy II i grupy III określone w części C załącznika II (wyłącznie do profesjonalnego użytku)”


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/875

z dnia 22 maja 2017 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

131,4

ZZ

131,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/23


DECYZJA RADY (UE) 2017/876

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4, w związku z art. 218 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia jest członkiem szeregu międzynarodowych organizacji surowcowych, ale nie jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC).

(2)

W dniach 27 kwietnia 2004 r., 27 maja 2008 r. i 10 maja 2010 r. Rada w swoich konkluzjach, odpowiednio: w sprawie planu działania UE w zakresie łańcuchów towarów rolnych, zależności i ubóstwa, w sprawie partnerstwa UE–Afryka na rzecz wspierania rozwoju sektora bawełny oraz w sprawie intensyfikacji działań Unii w dziedzinie towarów, wezwała Komisję do rozważenia członkostwa Unii w ICAC.

(3)

W dniu 16 września 2013 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania w imieniu Unii przystąpienia Unii do ICAC zgodnie z art. II sekcja 1 i 2 Regulaminu ICAC, stwierdzając, że członkostwo w ICAC leży w interesie Unii z uwagi na znaczenie bawełny dla unijnej gospodarki rolnej i przemysłowej oraz jej przedsiębiorstw handlowych. Unia jest producentem bawełny i z importera netto od 2009 r. stała się jej eksporterem netto. Ponadto przemysł włókienniczy i odzieżowy Unii jest ważnym odbiorcą tkaniny bawełnianej. Bawełna stanowi również istotny element europejskiej współpracy rozwojowej, gdyż Unia jest nadal głównym donatorem środków na rzecz afrykańskiego sektora bawełny.

(4)

Unia będzie płacić składkę zgodnie z art. II sekcja 2 a.(2)(c) Regulaminu ICAC. Unia nie może ponosić odpowiedzialności za żadne obecne ani przyszłe zaległości finansowe członków ICAC.

(5)

Po przystąpieniu Unii do ICAC należy w dalszym ciągu uwzględniać protokół 4 dotyczący bawełny (2), dołączony do Aktu przystąpienia z 1979 r.

(6)

Unia powinna w związku z tym przystąpić do ICAC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii przystąpienie Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny.

Regulamin ICAC zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznaczy osobę lub osoby upoważnione do złożenia w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w art. II sekcja 2 a. Regulaminu ICAC.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.

W imieniu Rady

C. ABELA

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 16 maja 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 174.


 

Spis treści

ARTYKUŁ I –

ZAKRES UPRAWNIEŃ 26

ARTYKUŁ II –

CZŁONKOSTWO 26

ARTYKUŁ III –

KOMITET DORADCZY 28

ARTYKUŁ IV –

STAŁY KOMITET 28

ARTYKUŁ V –

URZĘDNICY STAŁEGO KOMITETU 30

ARTYKUŁ VI –

PODKOMITETY STAŁEGO KOMITETU 31

ARTYKUŁ VII –

SEKRETARIAT 32

ARTYKUŁ VIII –

PROCEDURY ZWIĄZANE Z FINANSAMI 33

ARTYKUŁ IX –

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 34

ARTYKUŁ X –

JĘZYKI 35

ARTYKUŁ XI –

GŁOSOWANIE 36

ARTYKUŁ XII –

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 36

ARTYKUŁ XIII –

ZMIANY 36

ARTYKUŁ XIV –

WAŻNOŚĆ 36

Biuro Sekretariatu

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006 USA

Telefon: (202) 463-6660

Faks: (202) 463-6950

E-mail: secretariat@icac.org


REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU DORADCZEGO DS. BAWEŁNY

Przyjęty przez 31. posiedzenie plenarne dnia 16 czerwca 1972 r.

(ze zmianami wprowadzonymi do dnia 11 grudnia 2015 r. na 74. posiedzeniu plenarnym)

ARTYKUŁ I – ZAKRES UPRAWNIEŃ

Funkcje Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (dalej zwanego „ICAC”) obejmują:

a.

obserwowanie zmian mających wpływ na sytuację na świecie w zakresie bawełny oraz ścisłe podążanie za tymi zmianami;

b.

gromadzenie, rozpowszechnianie oraz prowadzenie pełnych, wiarygodnych i aktualnych statystyk oraz innych informacji dotyczących produkcji, handlu, konsumpcji, zapasów i cen bawełny na świecie, a także innych włókien wykorzystywanych we włókiennictwie lub wyrobów włókienniczych, o ile są one istotne dla obszaru gospodarki, jaki stanowi bawełna, i o ile te statystyki i informacje nie oznaczają powielania zadań powierzonych przez Członków innym organizacjom międzynarodowym;

c.

proponowanie Członkom ICAC, gdy jest to wskazane, wszelkich środków, jakie ICAC uznaje za właściwe i możliwe do wprowadzenia w celu dalszego wspierania międzynarodowej współpracy ukierunkowanej na rozwój i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obszaru gospodarki światowej, jaki stanowi bawełna;

d.

pełnienie funkcji międzynarodowego forum dyskusyjnego w kwestiach dotyczących cen bawełny, ale bez uszczerbku dla dyskusji toczących się obecnie na innych forach, np. w ramach Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju. Takie dyskusje powinny mieć miejsce regularnie zarówno w Stałym Komitecie, jak i na rocznych posiedzeniach plenarnych.

ARTYKUŁ II – CZŁONKOSTWO

Sekcja 1- Możliwość uzyskania członkostwa

a.

Członkostwo w ICAC jest otwarte dla wszystkich członków Narodów Zjednoczonych lub Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, wyrażających zainteresowanie bawełną.

b.

O członkostwo mogą się ubiegać wszelkie inne rządy wyrażające zainteresowanie bawełną.

Sekcja 2 – Przystąpienie do Komitetu: zobowiązania przystępujących

Członków Przystąpienie do ICAC podlega następującym procedurom:

a.

Kandydat wystosowuje komunikat do dyrektora wykonawczego, w którym oświadcza, że:

(1)

bawełna jest w jego sferze zainteresowania;

(2)

jest gotów wypełniać obowiązki wynikające z członkostwa związane z:

(a)

przestrzeganiem aktualnie obowiązującego Regulaminu ICAC,

(b)

przekazywaniem informacji dotyczących sytuacji w odniesieniu do bawełny i kwestii powiązanych zgodnie z ustalonymi wymogami ICAC, a także wszelkimi programami prac, jakie mogą być czasami zatwierdzane, oraz

(c)

opłacaniem swoich składek.

b.

Stały Komitet lub, w stosownych przypadkach, Komitet Doradczy rozpatruje następnie komunikat kandydata.

c.

Zazwyczaj przystąpienie kandydata kwalifikującego się do członkostwa na mocy przepisów Sekcji 1 a. niniejszego artykułu zostaje potwierdzone na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu. Jeśli natomiast kwestia przystąpienia zostaje podniesiona na posiedzeniu plenarnym, potwierdza je Komitet Doradczy.

d.

Wniosek o członkostwo na mocy przepisów sekcji 1 b. niniejszego artykułu jest rozpatrywany przez Komitet Doradczy.

e.

Potwierdzając lub zatwierdzając przyjęcie danego kandydata do ICAC, Stały Komitet lub Komitet Doradczy każdorazowo potwierdza kwotę składki, oszacowaną dla takiego Członka w roku przystąpienia, zgodnie z przepisami Sekcji 4 c. niniejszego artykułu.

f.

Dyrektor wykonawczy zawiadamia danego kandydata na piśmie o podjętych działaniach.

Sekcja 3 – Rezygnacja z członkostwa

Rezygnacja każdego Członka z członkostwa w ICAC podlega następującej procedurze:

a.

każdy Członek pragnący zrezygnować z członkostwa w Komitecie wystosowuje komunikat do dyrektora wykonawczego, w którym określa ten zamiar, podając datę, od której, według jego życzenia, rezygnacja miałaby stać się skuteczna, i która przypada na co najmniej 30 dni po otrzymaniu przez dyrektora wykonawczego zawiadomienia.

b.

Dyrektor wykonawczy każdorazowo informuje Komitet Doradczy lub w stosownym przypadku Stały Komitet o rezygnacji oraz, potwierdzając rezygnację, zawiadamia danego Członka o jego sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o zobowiązania wobec ICAC.

Sekcja 4 – Zobowiązania finansowe Członków

a.

Składkę każdego Członka stanowi zaokrąglona do najbliższych 100 USD suma:

(1)

składki podstawowej: 40 procent ogółu składek dzieli się po równo między Członków, oraz

(2)

składki proporcjonalnej: wartość ogółem składek proporcjonalnych równa jest potrzebom budżetowym pomniejszonym o sumę składek równych. Składkę proporcjonalną szacuje się na podstawie średniego obrotu handlowego surową bawełną (wywóz plus przywóz) w czterech ostatnich latach bawełniarskich (sierpień-lipiec) zakończonych przed rokiem obrotowym ICAC, do którego odnoszą się składki.

b.

Składki są należne w dniu 1 lipca każdego roku i płatne w ciągu następnych trzech miesięcy roku obrotowego ICAC. Każda płatność otrzymana od Członka zostaje zaliczona na poczet najbardziej zaległych należności tego Członka wobec ICAC.

c.

Składkę początkową Członka oblicza się zgodnie z sekcją 4 a. niniejszego artykułu. Taką składkę początkową określa się proporcjonalnie w stosunku do liczby pełnych kwartałów pozostających w roku obrotowym ICAC. Składkę proporcjonalną określa się według stosunku średniego obrotu handlowego wykorzystanego przy obliczaniu ostatnich składek proporcjonalnych dla aktualnych Członków.

d.

Składka początkowa Członka jest należna w dniu, w którym przystąpienie do Komitetu staje się skuteczne, i płatna w ciągu następnych trzech miesięcy.

e.

W momencie rezygnacji lub zawieszenia Członka nie dokonuje się umorzenia ani zwrotu żadnej części jego składki za rok obrotowy ICAC, w którym rezygnacja ma miejsce. Wszelkie nieopłacone składki za ten rok stają się płatne w dniu, w którym dyrektor wykonawczy otrzymuje komunikat, o którym mowa w sekcji 3 a. niniejszego artykułu.

f.

Jeżeli Członek zalega z zapłatą składki dwanaście miesięcy, z wyjątkiem przypadków gdy jest to kwota minimalna, nieprzekraczająca 15 procent jego obecnej rocznej składki, dyrektor wykonawczy zawiadamia danego Członka, że w razie niewpłynięcia płatności w terminie sześciu miesięcy od daty zawiadomienia przekazywanie dokumentów i świadczenie innych usług zostanie po tym czasie zaprzestane. Jeżeli po upływie kolejnych sześciu miesięcy płatność nadal nie wpłynie, zawiesza się członkostwo tego Członka.

g.

Członek, który zrezygnował z członkostwa na mocy sekcji 3 niniejszego artykułu lub którego członkostwo zawieszono na mocy sekcji 4 f., nie zostanie ponownie dopuszczony do członkostwa do czasu zapłacenia przynajmniej jednej piątej wszystkich należności przysługujących ICAC od tego Członka. Jego członkostwo zostanie utrzymane wyłącznie, jeżeli podczas spłacania w całości jego należności wobec Komitetu nie narosną żadne dodatkowe zaległości i wyłącznie jeżeli Członek ten będzie kontynuował spłacanie swoich należności wobec Komitetu w ratach nie mniejszych niż jedna czwarta pozostałej kwoty rocznie.

ARTYKUŁ III – KOMITET DORADCZY

Sekcja 1 – Definicja

W niniejszym Regulaminie termin „Komitet Doradczy” oznacza plenarne posiedzenie ICAC.

Sekcja 2 – Częstotliwość i miejsce posiedzeń

Posiedzenia Komitetu Doradczego odbywają się na zaproszenie Członków. Zazwyczaj regularne posiedzenia odbywają się co najmniej raz na rok kalendarzowy. Dodatkowe posiedzenia mogą być zwoływane przez Stały Komitet. Nie przyjmuje się zaproszeń od Członków pragnących gościć posiedzenie plenarne, mających ponad roczne zaległości w opłacaniu składek na rzecz ICAC.

Posiedzenia Komitetu Doradczego odbywają się w miarę możliwości na zmianę na terenie państw Członków będących eksporterami i importerami bawełny. Ponieważ siedzibą organizacji są Stany Zjednoczone Ameryki, posiedzenia powinny mieć tam miejsce częściej niż na terenie innych państw Członków i zazwyczaj w odstępach czasu nie większych niż pięć lat.

Sekcja 3 – Obecność na posiedzeniach

Zaproszenie od Członka skierowane do ICAC z ofertą goszczenia posiedzenia Komitetu Doradczego wystosowuje się przy założeniu, że mają w nim prawo uczestniczyć delegacje wszystkich Członków, jeżeli sobie tego zażyczą. Sam Komitet może wystosować zaproszenia do Członków.

Sekcja 4 – Procedura na posiedzeniach

a.

Na każdym posiedzeniu Komitetu Doradczego Członek goszczący wyznacza przewodniczącego konferencji. Rolę pierwszego wiceprzewodniczącego pełnić będzie przewodniczący Stałego Komitetu. Członek goszczący może wyznaczyć jednego dodatkowego wiceprzewodniczącego lub kilku takich wiceprzewodniczących. Przewodniczący konferencji przewodniczy zazwyczaj posiedzeniom Komitetu Kierowniczego i sesjom plenarnym. Inne komitety wyznaczają swoich własnych przewodniczących i wiceprzewodniczących.

b.

Dyrektor wykonawczy ICAC pełni funkcję sekretarza generalnego i może wyznaczyć jednego zastępcę sekretarza generalnego lub kilku takich zastępców. Jeżeli dyrektor wykonawczy jest niedostępny, Członek goszczący wyznacza sekretarza generalnego.

c.

Każdy Członek jak najszybciej zgłasza dyrektorowi wykonawczemu imiona i nazwiska swoich przedstawicieli, zastępców i doradców oraz przekazuje mu wszelkie inne informacje, jakie mogą być wymagane do rejestracji, w tym informacje o wyznaczeniu szefa delegacji.

d.

Podczas dyskusji na jakikolwiek temat każdy Członek może zabrać głos w kwestii proceduralnej i przełożyć wniosek o zakończenie lub odroczenie debaty. W takim przypadku przewodniczący ogłasza niezwłocznie swoją decyzję, która jest obowiązująca, o ile zebrani nie zdecydują inaczej.

Sekcja 5 – Zakres uprawnień

a.

Wyznaczanie dyrektora wykonawczego i określanie jego/jej umowy podstawowej i wynagrodzenia.

b.

Rozpatrywanie wszelkich kwestii wchodzących w zakres uprawnień ICAC i podejmowanie związanych z tym działań.

ARTYKUŁ IV – STAŁY KOMITET

Sekcja 1 – Stosunki z Komitetem Doradczym

a.

W okresach między posiedzeniami plenarnymi Komitet Doradczy jest reprezentowany w Waszyngtonie przez Stały Komitet, który mu podlega.

b.

Komitet Doradczy może przekazywać Stałemu Komitetowi uprawnienia w określonych kwestiach. Komitet Doradczy może modyfikować lub wycofać wszelkie takie przekazane uprawnienia.

c.

Wszelkie działania podejmowane przez Stały Komitet mogą zostać poddane przeglądowi przez Komitet Doradczy.

d.

Przewodniczący Stałego Komitetu na każdym posiedzeniu Komitetu Doradczego zdaje sprawozdanie z działań Stałego Komitetu podjętych od ostatniego posiedzenia.

Sekcja 2 – Członkostwo

Wszyscy Członkowie ICAC mogą działać w Stałym Komitecie.

Sekcja 3 – Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności

a.   Merytoryczne

(1)

Pośredniczenie w wymianie poglądów na temat obecnych i przyszłych zmian w sytuacji międzynarodowej w odniesieniu do bawełny

(2)

Nadawanie skuteczności wszelkim wytycznym, decyzjom i zaleceniom Komitetu Doradczego

(3)

Przygotowywanie programów prac

(4)

Czuwanie nad realizacją programów prac w miarę możliwości finansowych ICAC. To zadanie obejmuje m.in.:

(a)

określanie liczby, charakteru i dystrybucji sprawozdań i publikacji do wydania,

(b)

przydzielanie sekretariatowi lub odpowiednim podkomitetom tych kwestii w zatwierdzonym programie prac, których nie zastrzega dla siebie,

(c)

poprawę jakości statystyk,

(d)

public relations.

(5)

Przygotowanie porządku obrad i harmonogramu dla Komitetu Doradczego oraz wystosowywanie zaleceń pod rozwagę tego komitetu. Porządek obrad powinien zawierać datę i miejsce kolejnego posiedzenia Komitetu Doradczego.

(6)

Ustanawianie praktycznej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowym Instytutem ds. Bawełny oraz innymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się kwestiami stanowiącymi przedmiot zainteresowania ICAC.

b.   Finansowe

Nadzór nad finansami ICAC. Obowiązek ten obejmuje m.in. przyjmowanie budżetu wydatków oraz wymiaru składek od Członków na następny rok obrotowy ICAC.

c.   Administracyjne

(1)

Utworzenie i utrzymywanie w Waszyngtonie sekretariatu, który obejmuje dyrektora wykonawczego i jego/jej personel (Zob. artykuł VII)

(2)

Zatrudnianie w tym celu pracowników, jakich uzna za niezbędnych, mając na uwadze to, że pożądane jest zatrudnianie wykwalifikowanego personelu z jak największej liczby Członków.

(3)

W razie zaistnienia takiej potrzeby – mianowanie nowego dyrektora wykonawczego i określenie warunków jego/jej zatrudnienia w okresie przejściowym między posiedzeniami Komitetu Doradczego.

(4)

Określanie obowiązków i zadań swoich urzędników i sekretariatu, jeżeli uzna to za konieczne z punktu widzenia prowadzenia działalności.

(5)

Zalecanie zmian w niniejszym Regulaminie.

Sekcja 4 – Przydzielanie pracy

Stały Komitet może przydzielić pracę każdemu podkomitetowi w kwestiach wchodzących w zakres kompetencji tego podkomitetu.

Sekcja 5 – Procedury w Stałym Komitecie

a.   Uwagi ogólne

(1)

Posiedzenia odbywają się na wezwanie przewodniczącego lub dyrektora wykonawczego, na wniosek któregokolwiek z Członków lub decyzją Stałego Komitetu.

(2)

Zazwyczaj zawiadomienie wystosowuje się z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.

(3)

Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że Stały Komitet podejmie inną decyzję.

b.   Kworum

(1)

Kworum stanowią delegaci z jednej trzeciej Członków.

(2)

W przypadku braku kworum posiedzenie jest kontynuowane, o ile reprezentowanych jest co najmniej osiem Członków. W protokole natomiast wskazuje się, które decyzje, o ile takie były, podjęto przy braku kworum, i którzy Członkowie wstrzymali się od głosu przy ich przyjmowaniu, o ile taka sytuacja miała miejsce.

(3)

Wszelkie takie decyzje stają się zazwyczaj wiążące. Członkowie, którzy byli nieobecni lub wstrzymali się od zajęcia stanowiska, mogą jednak wyrazić swój sprzeciw w okresie dziesięciu dni od daty tymczasowego protokołu, a jeżeli liczba Członków wyrażających sprzeciw wobec decyzji jest większa niż liczba Członków, którzy poparli decyzję na posiedzeniu, decyzja zostaje unieważniona, co zostaje odnotowane w protokole końcowym.

c.   Porządek obrad

(1)

Przyjęcie porządku obrad jest pierwszym punktem każdego posiedzenia.

(2)

Dyrektor wykonawczy opracowuje wstępny porządek obrad, który jest przekazywany wszystkim Członkom wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Każdy Członek może zamieścić dodatkowy punkt w tymczasowym porządku obrad, zawiadamiając o tym dyrektora wykonawczego co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.

(3)

Do porządku obrad można wprowadzić dodatkowy punkt podczas posiedzenia, chyba że sprzeciwi się temu większość Członków obecnych na posiedzeniu. Wszelkie działania podejmowane w związku z takim punktem wymagają jednak jednomyślności przy przyjmowaniu decyzji w ich sprawie na tym posiedzeniu.

(4)

Wszelkie propozycje nowo zgłoszone podczas posiedzenia wymagają jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w ich sprawie na tym posiedzeniu.

d.   Protokół

(1)

Tymczasowy protokół posiedzenia sporządza się w formie skróconej. Pełną wersję sprawozdania przygotowuje się, wyłącznie jeżeli zażąda tego dyrektor wykonawczy, jeden z urzędników lub Członek.

(2)

Każda osoba obecna na posiedzeniu ma prawo skorygować materiały jej dotyczące lub jej przydzielone. O wszelkich zmianach powiadamia się sekretariat w terminie 10 dni od posiedzenia.

(3)

Następnie ostateczny protokół jest przekazywany wszystkim Członkom.

ARTYKUŁ V – URZĘDNICY STAŁEGO KOMITETU

Sekcja 1

a.

Do urzędników Stałego Komitetu należą: przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący i drugi wiceprzewodniczący.

b.

Urzędników Stałego Komitetu wybiera się na każdym regularnym posiedzeniu Komitetu Doradczego. Pełnią oni swą funkcję do momentu wyboru ich następców.

c.

Przy wyborze urzędników Stałego Komitetu Komitet Doradczy uwzględnia następujące kwestie:

(i)

rotację zapewniającą możliwie najszerszą reprezentację geograficzną;

(ii)

zapewnienie odpowiedniej reprezentacji zarówno Członków będących importerami, jak i Członków będących eksporterami bawełny;

(iii)

możliwości, interes i udział w pracach komitetu.

d.

Urzędnicy pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia od ICAC. ICAC nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez urzędników, chyba że Stały Komitet podejmie inną decyzję w przypadku określonych, szczególnych zadań, z którymi wiążą się koszty podróży.

Sekcja 2 – Kadencja

Urzędników Stałego Komitetu wybiera się na jeden rok. W wyjątkowych okolicznościach mogą oni zostać wybrani ponownie na jedną dodatkową kadencję. W miarę możliwości pierwszy wiceprzewodniczący zostanie mianowany następcą ustępującego przewodniczącego, a drugi wiceprzewodniczący – następcą pierwszego wiceprzewodniczącego.

Sekcja 3 – Procedury dotyczące wyborów

Najpóźniej cztery miesiące przed posiedzeniem plenarnym zwołany zostaje komitet ds. mianowania; członkostwo w komitecie otwarte jest dla wszystkich Członków. Komitet ds. mianowania wybiera własnego przewodniczącego. Komitet ds. mianowania składa sprawozdanie Stałemu Komitetowi, który następnie przekaże odpowiednie zalecenia Komitetowi Doradczemu. Delegaci w Stałym Komitecie, którzy reprezentują Członków mających ponad roczne zaległości w opłacaniu składek na rzecz ICAC w czasie posiedzenia komitetu ds. mianowania, nie mogą być mianowani urzędnikami Stałego Komitetu.

Sekcja 4 – Przewodniczący

a.

Przewodniczący jest głównym urzędnikiem przewodniczącym oraz członkiem wszystkich podkomitetów i grup roboczych z urzędu.

b.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przewodniczący nie może sprawować swojej funkcji do końca kadencji, pierwszy wiceprzewodniczący zostaje tymczasowym przewodniczącym do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

Sekcja 5 – Wiceprzewodniczący

a.

Pierwszy wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Stałego Komitetu w przypadku nieobecności przewodniczącego lub na jego wniosek.

b.

Drugi wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Stałego Komitetu w przypadku nieobecności przewodniczącego lub pierwszego wiceprzewodniczącego lub na wniosek jednego z nich.

c.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pierwszy wiceprzewodniczący nie może sprawować swojej funkcji do końca kadencji lub jeżeli zwolni on/ona swoje stanowisko, zostając tymczasowym przewodniczącym zgodnie z sekcją 4 b. niniejszego artykułu, drugi wiceprzewodniczący staje się automatycznie tymczasowym pierwszym wiceprzewodniczącym do czasu wyboru nowego wiceprzewodniczącego.

ARTYKUŁ VI – PODKOMITETY STAŁEGO KOMITETU

Sekcja 1 – Stały Komitet

Stały Komitet może ustanawiać podkomitety lub grupy robocze, określać ich zakresy obowiązków oraz je rozwiązywać lub odwoływać.

Sekcja 2 – Podkomitety

Członkostwo w dowolnym podkomitecie lub dowolnej grupie roboczej jest otwarte dla wszystkich Członków Stałego Komitetu.

Sekcja 3 – Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności podkomitetów

a.

Każdy podkomitet:

(1)

odpowiada przed Stałym Komitetem za prace przydzielone mu przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet,

(2)

może zgłosić Stałemu Komitetowi jakąkolwiek kwestię ze swojego obszaru kompetencji,

(3)

wybiera własnego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przewodniczący jakiegokolwiek podkomitetu nie może dalej pełnić swoich funkcji, wiceprzewodniczący tego podkomitetu obejmuje funkcję przewodniczącego, a podkomitet wybiera nowego wiceprzewodniczącego,

(4)

może określać własny regulamin, formalny lub nieformalny.

ARTYKUŁ VII – SEKRETARIAT

Sekcja 1

Szefem sekretariatu jest dyrektor wykonawczy, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie; sprawuje on/ona urząd w okresie, na jaki ma zawartą umowę o pracę.

a.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku nie może posiadać żadnych znaczących interesów finansowych, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na kierowanie działalnością ICAC, nie może też zwracać się o instrukcje do żadnych władz spoza ICAC ani przyjmować instrukcji od żadnych takich władz.

b.

Dyrektor wykonawczy jest traktowany w taki sam sposób, co inni członkowie sekretariatu we wszystkich kwestiach, z wyjątkiem określania i wprowadzania w życie dostosowań wynagrodzeń uwzględniających koszty utrzymania oraz składek na system świadczeń emerytalnych, które w przypadku dyrektora wykonawczego określa się według systemu ONZ.

c.

Dyrektor wykonawczy

(1)

jest:

(a)

skarbnikiem ICAC, ale nie ponosi osobiście odpowiedzialności finansowej przy zwykłym wykonywaniu obowiązków w tym zakresie;

(b)

sekretarzem generalnym Komitetu Doradczego;

(c)

sekretarzem Stałego Komitetu oraz podległych mu organów, chyba że przekaże swoje zadania w tym zakresie jednemu z członków swojego personelu;

(d)

administratorem wszelkich archiwów ICAC;

(e)

osobą odpowiedzialną za personel sekretariatu,

(2)

ponosi:

(a)

pełną odpowiedzialność za program prac przydzielony sekretariatowi;

(b)

odpowiedzialność za przygotowanie porządku obrad, terminarze; dokumentów technicznych, sprawozdań, zawiadomień i protokołów posiedzeń;

(c)

odpowiedzialność za kwestie protokolarne oraz za kontakty z Członkami, innymi organami międzynarodowymi oraz z organami krajowymi zainteresowanymi działalnością ICAC;

(3)

wykonuje następujące czynności:

(a)

reprezentuje Stały Komitet przy dokonywaniu ustaleń z Członkami goszczącymi w związku z posiedzeniami Komitetu Doradczego:

(b)

przydziela pomoc techniczną komitetom na posiedzeniach Komitetu Doradczego w porozumieniu z Członkami goszczącymi;

(c)

przygotowuje do rozpatrzenia przez Stały Komitet szczegółowy budżet roczny obejmujący następujące pozycje: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie emerytalne; koszty podróży i utrzymania; sprzęt biurowy; czynsz i podatki od nieruchomości, ze wskazaniem, jakie zasoby ludzkie przeznacza się na działalność administracyjną, techniczną oraz działalność innego rodzaju;

(d)

przygotowuje do rozpatrzenia przez Stały Komitet proponowany wymiar składek;

(e)

przygotowuje kwartalne zestawienia wydatków do danego dnia w stosunku do zatwierdzonego budżetu;

(4)

ponosi odpowiedzialność za wszelkie inne obowiązki i zadania, jakie zostają mu/jej okresowo powierzone przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet.

Sekcja 2

Zakres obowiązków sekretariatu:

a.

występowanie do Członków o informacje określone w art. IX, a także szczególne informacje, jakich może zażądać Komitet Doradczy lub Stały Komitet

b.

praktyczne nawiązywanie i prowadzenie wymiany informacji dotyczących pracy ICAC z rządami nie będącymi członkami, innymi organizacjami międzynarodowymi oraz podmiotami prywatnymi

c.

przygotowywanie, publikacja i dystrybucja „Quarterly Statistical Bulletin” [Kwartalny biuletyn statystyczny] [częstotliwość jego wydawania zmieniono na dwa razy do roku działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym], „Monthly Review of the World Situation” [Miesięczny przegląd sytuacji na świecie] [częstotliwość jego wydawania zmieniono na co drugi miesiąc działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym] oraz dotyczących tych publikacji komunikatów prasowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet

d.

przygotowywanie innych sprawozdań i analiz, jakich mogą zażądać: Komitet Doradczy, Stały Komitet, podkomitety czy grupy robocze ustanowione na podstawie art. VI sekcja 1

e.

powiadamianie Członków o posiedzeniach Komitetu Doradczego, Stałego Komitetu i podkomitetów. Dyrektor wykonawczy decyduje o tym, kto otrzyma powiadomienie o innych posiedzeniach.

Sekcja 3

a.

Komunikaty prasowe lub inne dokumenty mogące zawierać poglądy lub opinie ICAC można wydawać jedynie za zgodą odpowiednio Komitetu Doradczego lub Stałego Komitetu.

b.

Oświadczenia lub artykuły publikowane przez sekretariat z jego własnej inicjatywy zawierają zastrzeżenie, że ICAC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Sekcja 4

Członkowie ponoszą odpowiedzialność za wyznaczenie instytucji koordynującej, która jest głównym punktem do kontaktów z sekretariatem.

ARTYKUŁ VIII – PROCEDURY ZWIĄZANE Z FINANSAMI

Sekcja 1

Rok obrotowy ICAC rozpoczyna się 1 lipca.

Sekcja 2

Na każdy rok obrotowy dyrektor wykonawczy przedkłada Stałemu Komitetowi budżet wydatków oraz wymiar składek Członków. Komitetowi przysługuje prawo wprowadzenia do nich zmian w całości lub części, a jego działania w tym zakresie są ostateczne, chyba że Komitet Doradczy dokona modyfikacji.

Sekcja 3 – Rachunki

a.

Wydatki zapisuje się w ciężar rachunków roku obrachunkowego, w którym płatności rzeczywiście dokonano.

b.

Wpływy zapisuje się na dobro rachunków roku obrachunkowego, w którym środki rzeczywiście otrzymano.

c.

Sekretariat przygotowuje i przedkłada Stałemu Komitetowi kwartalne sprawozdania na temat aktualnej sytuacji finansowej ICAC na dzień 30 września, 31 grudnia, 31 marca i 30 czerwca.

Sekcja 4 – Kontrole

a.

Stały Komitet wybiera rewidenta o uznanych kompetencjach i zleca kontrolę ksiąg rachunkowych ICAC co najmniej raz do roku.

b.

W następstwie jakichkolwiek zmian w sposobie sprawowania urzędu przez dyrektora wykonawczego Stały Komitet może zlecić specjalną kontrolę.

c.

Każde sprawozdanie rewidenta, po otrzymaniu go przez sekretariat, przedkłada się Stałemu Komitetowi i instytucjom koordynującym do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu.

Sekcja 5 – Środki finansowe

a.

O ile Stały Komitet nie wyda innych instrukcji, wszystkie środki finansowe otrzymane przez ICAC trafiają do funduszu roboczego. Stały Komitet określa co pewien czas kwotę w dolarach wpisywaną na czekach wystawianych przez sekretariat w ciężar funduszu roboczego, przy lub powyżej której wymagane jest pisemne zatwierdzenie przez przewodniczącego Stałego Komitetu. Żadna osoba, w tym także dyrektor wykonawczy, nie ma prawa podpisywać czeku w ciężar jakiegokolwiek rachunku Komitetu, wystawionego na siebie.

b.

Zezwala się na fundusz rezerwowy w kwocie, jaką co pewien czas ustala Stały Komitet. Stały Komitet może autoryzować wypłatę środków z funduszu rezerwowego, ale jedynie w przypadku, gdy środki dostępne z funduszu roboczego nie wystarczają na pokrycie zobowiązań ICAC. Każda wypłata środków z funduszu rezerwowego wymaga autoryzacji w zakresie kwoty i terminu.

Sekcja 6 – Inwestowanie środków

Środki finansowe przekraczające bieżące zapotrzebowanie mogą być inwestowane w pierwszorzędne krótkoterminowe dolarowe papiery wartościowe przynoszące zysk lub mogą być lokowane na oprocentowanych rachunkach z gwarancją rządu federalnego, zgodnie z instrukcjami stałego Komitetu.

Sekcja 7 – Zbywanie aktywów

a.

Umeblowanie biur i wyposażenie, które nie są już potrzebne ICAC, można zbywać zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Stały Komitet.

b.

Jeżeli w dowolnym momencie będzie wydawać się, że wkrótce może dojść do rozwiązania ICAC, Stały Komitet podejmuje decyzję, jak w najlepszy sposób wypełnić pozostające do uregulowania zobowiązania finansowe ICAC i zbyć wszelkie pozostałe aktywa.

c.

Wszelkie aktywa pozostające po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych przekazuje się Członkom, których składki są w pełni opłacone, proporcjonalnie do kwoty rzeczywiście wpłaconej przez każdego Członka w danym roku obrotowym i w poprzednich trzech latach obrotowych.

Sekcja 8 – System świadczeń emerytalnych

a.

Stały Komitet jest upoważniony do utworzenia systemu świadczeń emerytalnych dla członków sekretariatu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

b.

Jeżeli taki system zostanie utworzony,

(1)

ICAC wpłaca do systemu składki roczne w wysokości co najmniej równej składkom rocznym pracowników należących do systemu, lecz nie przekraczającej ich dwukrotności.

(2)

Stały Komitet może wprowadzać zmiany w systemie lub go znieść. W przypadku zniesienia systemu lub rozwiązania ICAC każdy pracownik należący do systemu otrzymuje zwrot zarówno własnych składek, jak i składek wpłaconych przez ICAC na jego rzecz wraz z narosłymi odsetkami.

ARTYKUŁ IX – PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Sekcja 1

Członkowie, poprzez swoje instytucje koordynujące, przekazują dostępne informacje, jakie mogą być wymagane w celu realizacji programu prac. Informacje takie przesyła się bezpośrednio do sekretariatu w jak najszybszy sposób, jak tylko staną się dostępne.

Sekcja 2

Następujące informacje przekazuje się co miesiąc, chyba że istnieją inne instrukcje; przy czym dane dotyczące przepisów przesyła się jedynie w przypadku wprowadzenia zmian i gdy wyraźnie zażąda ich sekretariat:

a.

ilości surowego włókna bawełnianego w jednostkach lokalnych, w tym w miarę możliwości, w rozbiciu na następujące długości włókna: poniżej 3/4″ cala, 3/4″ cala do 1-3/8″ cala, 1-3/8″ cala i więcej, lub w ich ekwiwalentach metrycznych.

(1)

zapasy sklasyfikowane według kraju uprawy, na koniec każdego miesiąca:

(a)

w przędzalniach i innych zakładach zużywających bawełnę,

(b)

w publicznych i prywatnych magazynach, przewożone, oraz we wszystkich innych lokalizacjach.

(2)

bawełna odziarniona (lub prasowana),

(3)

przywozy, sklasyfikowane według kraju uprawy lub, jeżeli takie dane nie są dostępne, według kraju pochodzenia,

(4)

zużycie, sklasyfikowane w miarę możliwości według kraju uprawy:

(a)

w przędzalniach i innych zakładach,

(b)

w gospodarstwach domowych (szacunek roczny);

(5)

ilości spalone lub zniszczone w inny sposób (szacunek roczny);

(6)

wywozy, sklasyfikowane według kraju przeznaczenia oraz w miarę możliwości według odmiany;

(7)

ponowne wywozy, sklasyfikowane według kraju przeznaczenia;

b.

orientacyjne dane dotyczące przewidywanej produkcji takie, jak: obszar, na jakim planuje się zasadzenie bawełny, sprzedaż nawozów, dystrybucja nasion do nasadzenia, plany plantatorów dotyczące sadzenia bawełny, kontrola obszaru uprawy bawełny ze strony rządu i rządowe cele w tym zakresie;

c.

prognozy i szacunki dotyczące obszarów uprawy i powierzchni zbiorów, wydajności oraz produkcji według odmian, jak tylko dane te stają się dostępne oraz przynamniej raz w okresie nasadzania i raz w okresie dojrzewania bawełny do zbioru. Informacje o zbiorach powinny być wyrażone, w miarę możliwości, w ilości surowego włókna bawełnianego, ale jeżeli dostępne są tylko dane dotyczące bawełny nieodziarnionej, należy podać pewne orientacyjne dane o produkcji surowego włókna bawełnianego;

d.

miesięczne, kwartalne lub roczne statystyki, w zależności od tego, które są łatwiej dostępne, dotyczące produkcji, przywozu według kraju pochodzenia oraz wywozu według kraju przeznaczenia, najlepiej w jednostkach ilościowych, przędzy bawełnianej i tkanin.

e.

Instytucje koordynujące proszone są o bezzwłoczne przekazywanie, oprócz regularnego miesięcznego sprawozdania, informacji o wszelkich zmianach wprowadzanych przez Członka w przepisach, które dotyczą bawełny.

Sekcja 3

Członkowie współpracują z sekretariatem, dostarczając dostępne informacje, które są niezbędne do realizacji programu pracy, dotyczące produkcji, przywozu, wywozu i cen sztucznych włókien i celulozowych i niecelulozowych oraz tkanin.

ARTYKUŁ X – JĘZYKI

Sekcja 1

Urzędowymi i roboczymi językami ICAC są: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i arabski.

Sekcja 2

W związku z posiedzeniami Komitetu Doradczego:

a.

Stały Komitet decyduje, jakie urządzenia do tłumaczenia symultanicznego zapewni ICAC. ICAC nie ponosi żadnych nieprzewidzianych w budżecie wydatków związanych z tymi urządzeniami.

b.

Członkowie dostarczają swoje oficjalne oświadczenia w co najmniej jednym języku urzędowym.

Sekcja 3

Wyłącznie ze względów praktycznych na posiedzeniach Stałego Komitetu i podległych organów używany będzie zwykle język angielski.

Sekcja 4

a.

W języku angielskim, francuskim i hiszpańskim publikuje się:

streszczenia sprawozdań z dyskusji na posiedzeniach Komitetu Doradczego

„Monthly Review of the World Cotton Situation” (Miesięczny przegląd sytuacji na świecie w odniesieniu do bawełny) [częstotliwość jego wydawania zmieniono na dwa razy do roku działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym]

protokoły posiedzeń Stałego Komitetu [ich tłumaczenie na język francuski i hiszpański zawieszono działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym].

b.

We wszystkich językach urzędowych publikuje się:

„Annual Review of the World Cotton Situation” [Roczny przegląd sytuacji na świecie w odniesieniu do bawełny]

„Report of the Chair of the Standing Committee” [Sprawozdanie przewodniczącego Stałego Komitetu]

„Report of the Executive Director” [Sprawozdanie dyrektora wykonawczego]

„Final statement of the Plenary Meeting” [Ostateczne oświadczenie wydane na posiedzeniu plenarnym].

c.

Stały Komitet określa, jakie inne dokumenty o charakterze merytorycznym zostaną wydrukowane w różnych językach, biorąc pod uwagę ich przydatność dla Członków oraz konsekwencje dla budżetu.

ARTYKUŁ XI – GŁOSOWANIE

Sekcja 1

a.

Przy podejmowaniu decyzji Komitet Doradczy i Stały Komitet dążą do osiągnięcia jednomyślności.

b.

Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe w Stałym Komitecie, kwestia będąca przedmiotem rozważań może zostać przekazana Komitetowi Doradczemu, chyba że przepisy niniejszego lub innego regulaminu ICAC stanowią, że kwestię tę poddaje się pod głosowanie w Stałym Komitecie. Komitet Doradczy stanowi na zasadzie porozumienia. Jeżeli w Komitecie Doradczym nie osiągnięto porozumienia, kwestię poddaje się pod głosowanie na wniosek któregokolwiek z Członków, w którym to przypadku przyjęcie jakiegokolwiek zalecenia lub wniosku wymaga zgody dwóch trzecich Członków obecnych i uczestniczących w głosowaniu.

c.

Każdy Członek ma prawo do jednego głosu.

d.

Wstrzymanie się od głosowania nie jest uważane za oddanie głosu.

e.

Głosowanie odbywa się zwykle poprzez podniesienie rąk, chyba że większość Członków obecnych i uczestniczących w głosowaniu zażąda głosowania imiennego. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek któregokolwiek z Członków.

ARTYKUŁ XII – WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Sekcja 1

a.

ICAC współpracuje z innymi organizacjami, publicznymi i prywatnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Stały Komitet określa organizacje oraz charakter i zakres takiej współpracy.

b.

Organizacje te, jak również rządy nie będące członkami oraz opinia publiczna mogą za zgodą Członka goszczącego być zapraszane na sesje Komitetu Doradczego. Uczestnictwo w posiedzeniach podlega warunkom określonym przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet.

ARTYKUŁ XIII – ZMIANY

Zmiany w niniejszym regulaminie może wprowadzać tylko Komitet Doradczy, chyba że o ich wprowadzenie wyraźnie zostanie poproszony Stały Komitet.

ARTYKUŁ XIV – WAŻNOŚĆ

Niniejszy regulamin przyjęty dnia 16 czerwca 1972 r. zastępuje wszelkie poprzednie akty, rezolucje lub regulaminy, które są niezgodne jego przepisami.

Indeks

Komitet doradczy

1-9, 12-13

Porządek obrad

5-6, 8

Ocena

2-3, 5, 7-10

Budżet

2, 5, 8-9, 12

Przewodniczący

3-5, 7, 10, 12

Współpraca

5, 13

Agencja koordynująca

9

Dyrektor Wykonawczy

1-6, 8-10, 12

Finanse

4-5

Środki

9-10

Informacja

1-2, 4, 9, 11

Języki

12

Członkostwo

1-4, 7

Protokół

5-6, 8, 12

Posiedzenie plenarne

1-4, 7, 9, 12

Kworum

5

Sekretariat

4-6, 8-11

Sekretarz Generalny

3, 8

Komitet Stały

1-10, 12-13

Komitet Sterujący

3

Wiceprzewodniczący

3, 6-7

Głosowanie

12-13

Program prac

2, 4, 8, 11


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/38


DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/877

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!”

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3382)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Proponowana inicjatywa obywatelska „Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!” (Zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE) dotyczy „aktów prawnych, które świadczą o wyraźnym unijnym zamiarze wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy państwami członkowskimi i które umożliwiają w tym celu bardziej skuteczne osiąganie spójności pomiędzy tymi państwami”.

(2)

W inicjatywie obywatelskiej w następujący sposób określono jej cele: „Z powodu znacznej rozpiętości płac pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie”.

(3)

W celu wprowadzenia w życie Traktatów można przyjąć unijne akty prawne:

w sprawie wytycznych, które państwa członkowskie uwzględniają w krajowych politykach zatrudnienia,

dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, który dąży do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Unii, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie,

określające zadania, cele priorytetowe i organizację funduszy strukturalnych, pod warunkiem że finansowane działania prowadzą do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

(4)

Akty prawne Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów, mające wspierać i uzupełniać działania podejmowane przez państwa członkowskie, mogą być przyjmowane między innymi w dziedzinie warunków pracy; zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników; ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; informacji i konsultacji z pracownikami; reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym współdecydowania; integracji osób wyłączonych z rynku pracy; zwalczania wykluczenia społecznego; modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego. Takie akty nie mogą mieć zastosowania do wynagrodzeń, prawa zrzeszania się, prawa strajku czy prawa lokautu.

(5)

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i jeszcze bardziej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(6)

W tym celu procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii.

(7)

Z tego względu należy uznać, że proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób wyraźny poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia.

(8)

Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską „Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!”. Deklaracje poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinny być jednak zbierane w zakresie, w jakim jej celem są wnioski Komisji dotyczące unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie Traktatów w zakresie, o którym mowa w motywie 3 i 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Proponowana inicjatywa obywatelska „Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!” zostaje niniejszym zarejestrowana.

2.   Można zbierać deklaracje poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w zakresie, w jakim jej celem są wnioski Komisji dotyczące unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie Traktatów w dziedzinie warunków pracy; zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników; ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; informacji i konsultacji z pracownikami; reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym współdecydowania; integracji osób wyłączonych z rynku pracy; zwalczania wykluczenia społecznego; modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego; o ile takie akty nie mają zastosowania do wynagrodzeń, prawa zrzeszania się, prawa strajku czy prawa lokautu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 maja 2017 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!”, reprezentowanej przez Mártona GYÖNGYÖSI i Jaaka MADISONA, którzy pełnią funkcję osób wyznaczonych do kontaktów.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Pierwszy Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/40


DECYZJA NR 1/2015 PODKOMITETU DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH UE–GRUZJA

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2017/878]

PODKOMITET DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH UE–GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), a w szczególności jego art. 65,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 431 Układu niektóre jego części stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2014 r.

(2)

Zgodnie z art. 65 ust. 2 Układu Podkomitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych (zwany dalej „podkomitetem”) bada wszelkie sprawy dotyczące wdrożenia rozdziału 4 (Środki sanitarne i fitosanitarne) w tytule IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu.

(3)

Zgodnie z art. 65 ust. 5 Układu podkomitet ma przyjąć swój regulamin wewnętrzny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Podkomitetu ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych zawarty w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Tbilisi dnia 20 marca 2015 r.

W imieniu Podkomitetu ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych

Nodar KERESELIDZE

Przewodniczący

L. INAURI

R. FREIGOFAS

Sekretarze


(1)  Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PODKOMITETU DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH UE–GRUZJA

Artykuł 1

Przepisy ogólne

1.   Podkomitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych (zwany dalej „podkomitetem”), ustanowiony zgodnie z art. 65 ust. 1 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”) wspiera Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, jak przewidziano w art. 408 ust. 4 Układu (zwany dalej „Komitetem Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu”), w wykonywaniu jego zadań.

2.   Podkomitet wykonuje swoje zadania określone w art. 65 ust. 2 Układu w świetle celów rozdziału 4 tytuł IV określonych w art. 50 Układu.

3.   Podkomitet składa się z przedstawicieli Komisji Europejskiej i Gruzji odpowiedzialnych za kwestie sanitarne i fitosanitarne.

4.   Zgodnie z art. 2 funkcję przewodniczącego pełni przedstawiciel Komisji Europejskiej lub Gruzji odpowiedzialny za kwestie sanitarne i fitosanitarne.

5.   Odniesienie do „stron” w niniejszym regulaminie wewnętrznym jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 428 Układu.

Artykuł 2

Przewodnictwo

Strony przewodniczą podkomitetowi naprzemiennie przez okres 12 miesięcy. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia i kończy w dniu 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 3

Posiedzenia

1.   O ile strony nie uzgodniły inaczej, podkomitet odbywa posiedzenie w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie Układu, na wniosek jednej ze stron, lub co najmniej raz w roku.

2.   Każde posiedzenie podkomitetu jest zwoływane przez przewodniczącego w miejscu i w terminie uzgodnionym przez strony. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest dokonywane przez przewodniczącego podkomitetu nie później niż 28 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem posiedzenia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

3.   Regularne posiedzenia podkomitetu są zwoływane, w miarę możliwości, z odpowiednim wyprzedzeniem przed regularnymi posiedzeniami Rady Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu.

4.   Posiedzenia podkomitetu mogą być prowadzone za pomocą wszelkich uzgodnionych środków technologii, np. w formie wideokonferencji lub audiokonferencji.

5.   Podkomitet może również poruszać wszelkie kwestie poza sesją w drodze korespondencyjnej.

Artykuł 4

Delegacje

O planowanym składzie delegacji uczestniczących w posiedzeniu strony są powiadamiane za pośrednictwem sekretariatu podkomitetu przed każdym posiedzeniem.

Artykuł 5

Sekretariat

1.   Urzędnik z ramienia Komisji Europejskiej oraz urzędnik z ramienia Gruzji pełnią łącznie funkcję sekretarzy podkomitetu i wspólnie wykonują obowiązki sekretariatu w duchu wzajemnego zaufania i współpracy.

2.   Sekretariat Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem jest informowany o wszelkich decyzjach, opiniach, zaleceniach, sprawozdaniach i innych uzgodnionych działaniach podkomitetu.

Artykuł 6

Korespondencja

1.   Korespondencja adresowana do podkomitetu jest kierowana do sekretarza jednej ze stron, który następnie informuje drugiego sekretarza.

2.   Sekretariat podkomitetu zapewnia przekazanie korespondencji adresowanej do podkomitetu przewodniczącemu tego podkomitetu oraz rozesłanie jej, w stosownych przypadkach, jako dokumenty, o których mowa w art. 7.

3.   Korespondencja pochodząca od przewodniczącego jest przesyłana stronom przez sekretariat w imieniu przewodniczącego. Korespondencja taka jest rozsyłana, w razie potrzeby, zgodnie z art. 7.

Artykuł 7

Dokumenty

1.   Dokumenty są rozsyłane za pośrednictwem sekretariatu podkomitetu.

2.   Strona przekazuje dokumenty swojemu sekretarzowi. Sekretarz następnie przekazuje te dokumenty sekretarzowi drugiej strony.

3.   Sekretarz Unii rozsyła dokumenty odpowiednim przedstawicielom Unii i stale dołącza do adresatów takiej korespondencji sekretarza Gruzji oraz sekretarzy Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem.

4.   Sekretarz Gruzji rozsyła dokumenty odpowiednim przedstawicielom Gruzji i stale dołącza do adresatów takiej korespondencji sekretarza Unii oraz sekretarzy Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem.

5.   Sekretarze podkomitetu pełnią rolę punktów kontaktowych w sprawie wymian przewidzianych w art. 58 Układu.

Artykuł 8

Poufność

O ile strony nie postanowiły inaczej, posiedzenia podkomitetu są niejawne. Gdy jedna ze stron przedstawia podkomitetowi informacje określone jako poufne, tak też są one traktowane przez drugą stronę.

Artykuł 9

Porządki obrad posiedzeń

1.   Sekretariat podkomitetu sporządza w oparciu o wnioski przedstawione przez strony wstępny porządek obrad każdego posiedzenia, a także projekt wniosków operacyjnych określonych w art. 10. Wstępny porządek obrad obejmuje punkty, w odniesieniu do których sekretariat otrzymał wniosek od jednej ze stron o włączenie do porządku obrad, wraz z odnośnymi dokumentami, nie później niż 21 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.

2.   Wstępny porządek obrad, wraz z odnośnymi dokumentami, jest rozsyłany zgodnie z art. 7 najpóźniej 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem posiedzenia.

3.   Porządek obrad jest przyjmowany przez podkomitet na początku każdego posiedzenia. Za zgodą stron w porządku obrad można umieścić punkty, które nie znajdowały się we wstępnym porządku obrad.

4.   Przewodniczący podkomitetu, za zgodą drugiej strony, może zaprosić ad hoc przedstawicieli innych organów stron lub niezależnych ekspertów w danej dziedzinie do uczestnictwa w posiedzeniach podkomitetu w celu przedstawienia informacji na konkretne tematy. Strony zapewniają, by obserwatorzy lub eksperci spełniali wymogi dotyczące poufności.

5.   Przewodniczący podkomitetu, w porozumieniu ze stronami, może skrócić terminy określone w ust. 1 i 2 w celu uwzględnienia szczególnych okoliczności.

Artykuł 10

Protokół z posiedzenia i wnioski operacyjne

1.   Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany wspólnie przez obu sekretarzy podkomitetu.

2.   Protokół, co do zasady, podaje w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad:

a)

wykaz uczestników posiedzenia, wykaz towarzyszących im urzędników oraz wykaz ewentualnych obserwatorów lub ekspertów, którzy wzięli udział w posiedzeniu;

b)

dokumenty przedłożone podkomitetowi;

c)

oświadczenia, o których wpisanie do protokołu wnieśli członkowie podkomitetu; oraz

d)

wnioski operacyjne z posiedzenia, o których mowa w ust. 4.

3.   Projekt protokołu zostaje przedłożony podkomitetowi do zatwierdzenia. Jest on zatwierdzany w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty każdego posiedzenia podkomitetu. Kopia protokołu jest przekazywana każdemu z adresatów, o których mowa w art. 7.

4.   Sekretarz podkomitetu strony, która przewodniczy podkomitetowi, sporządza projekt wniosków operacyjnych z każdego posiedzenia i rozsyła stronom wraz z porządkiem obrad najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem posiedzenia. Projekt ten jest aktualizowany w trakcie przebiegu posiedzenia, a na jego zakończenie podkomitet, o ile strony nie ustaliły inaczej, przyjmuje wnioski operacyjne uwzględniające działania następcze uzgodnione przez strony. Po zatwierdzeniu wniosków operacyjnych dołącza się je do protokołu z posiedzenia, a ich wykonanie zostaje omówione podczas kolejnego posiedzenia podkomitetu. W tym celu podkomitet przyjmuje wzór umożliwiający śledzenie postępów w zakresie realizacji każdego działania w wyznaczonym terminie.

Artykuł 11

Decyzje i zalecenia

1.   Podkomitet jest uprawniony do przyjmowania decyzji, opinii, zaleceń, sprawozdań i wspólnych działań zgodnie z art. 65 Układu. Wspomniane decyzje, opinie, zalecenia, sprawozdania i wspólne działania są przyjmowane przez strony w drodze konsensusu po zakończeniu właściwych procedur wewnętrznych koniecznych do ich przyjęcia. Decyzje są wiążące dla stron, które podejmują odpowiednie środki w celu ich wdrożenia.

2.   Wszystkie decyzje, opinie, zalecenia lub sprawozdania wymagają podpisu przewodniczącego podkomitetu i uwierzytelnienia przez sekretarzy podkomitetu. Bez uszczerbku dla ust. 3 przewodniczący podpisuje wymienione dokumenty w trakcie posiedzenia, na którym przyjmowana jest odnośna decyzja, opinia, zalecenie lub sprawozdanie.

3.   Za zgodą stron podkomitet może podejmować decyzje, formułować zalecenia i przyjmować opinie lub sprawozdania w drodze procedury pisemnej, po wypełnieniu właściwych procedur wewnętrznych. Procedura pisemna polega na wymianie not między sekretarzami, działającymi w porozumieniu ze stronami. W tym celu tekst wniosku zostaje rozesłany zgodnie z art. 7, a termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń lub poprawek wynosi co najmniej 21 dni kalendarzowych. Przewodniczący może w porozumieniu ze stronami skrócić termin określony w niniejszym ustępie w celu uwzględnienia szczególnych okoliczności. Po uzgodnieniu tekstu decyzje, opinie, zalecenia lub sprawozdania podpisywane są przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez sekretarzy.

4.   Akty podkomitetu noszą odpowiednio nazwy „decyzja”, „opinia”, „zalecenie” lub „sprawozdanie”. Każda decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, o ile nie stanowi ona inaczej.

5.   Decyzje, opinie, zalecenia i sprawozdania rozsyłane są stronom.

6.   Każda ze stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji, opinii i zaleceń podkomitetu w swoim odpowiednim promulgatorze urzędowym.

Artykuł 12

Sprawozdania

Podkomitet przedkłada Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności roboczych grup technicznych lub grup ad hoc powołanych przez podkomitet. Sprawozdanie przedkładane jest w terminie 25 dni kalendarzowych przed regularnym dorocznym posiedzeniem Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem.

Artykuł 13

Języki

1.   Językami roboczymi podkomitetu są języki angielski i gruziński.

2.   Podkomitet opiera swoje obrady na dokumentach opracowanych w tych językach, o ile nie postanowiono inaczej.

Artykuł 14

Koszty

1.   Każda ze stron pokrywa wszelkie poniesione przez siebie wydatki wynikające z uczestnictwa w posiedzeniach podkomitetu, zarówno w zakresie kosztów personelu, podróży i pobytu, jak i opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

2.   Koszty związane z organizacją posiedzeń oraz powielaniem dokumentów ponosi strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

3.   Koszty związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń i pisemnym tłumaczeniem na język angielski lub gruziński dokumentów, o których mowa w art. 13 ust. 1, ponosi strona pełniąca rolę gospodarza posiedzenia.

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych na inne języki lub z innych języków ponosi strona wnosząca o takie tłumaczenia.

Artykuł 15

Zmiany w regulaminie wewnętrznym

Niniejszy regulamin wewnętrzny może zostać zmieniony decyzją podkomitetu zgodnie z art. 65 ust. 5 Układu.

Artykuł 16

Techniczne grupy robocze i grupy ad hoc

1.   Podkomitet może powołać lub rozwiązać decyzją zgodną z art. 65 ust. 6 Układu, w stosownych przypadkach, techniczne grupy robocze lub grupy robocze ad hoc, w tym grupy naukowe lub grupy ekspertów.

2.   Członkostwo w grupach roboczych ad hoc nie musi ograniczać się do przedstawicieli stron. Strony dopilnują, by członkowie dowolnej grupy powołanej przez podkomitet spełniali wszelkie stosowne wymogi w zakresie poufności.

3.   O ile strony nie postanowią inaczej, grupy powołane przez podkomitet podlegają podkomitetowi i składają mu sprawozdania.

4.   Posiedzenia grup roboczych mogą być zwoływane w razie konieczności w formie bezpośredniego spotkania lub wideokonferencji albo audiokonferencji.

5.   Sekretariat podkomitetu otrzymuje do wiadomości całość odnośnej korespondencji, dokumentów i komunikatów dotyczących działalności grup roboczych.

6.   Grupy robocze mają uprawnienia do formułowania pisemnych zaleceń dla podkomitetu. Takie zalecenia są ustalane w drodze konsensusu i przekazywane przewodniczącemu podkomitetu, który rozsyła zalecenia zgodnie z art. 7.

7.   Niniejszy regulamin wewnętrzny stosuje się odpowiednio do wszystkich technicznych grup roboczych lub grupy roboczej ad hoc utworzonej przez podkomitet, chyba że w niniejszym artykule określono inaczej. Odniesienia do Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem oznaczają odniesienia do podkomitetu.


23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/46


DECYZJA NR 1/2015 PODKOMITETU DS. OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH UE–GRUZJA

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2017/879]

PODKOMITET DS. OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH UE–GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), w szczególności jego art. 179,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 431 Układu niektóre jego części stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2014 r.

(2)

Zgodnie z art. 179 Układu Podkomitet ds. Oznaczeń geograficznych (zwany dalej „podkomitetem”) monitoruje rozwój Układu w dziedzinie oznaczeń geograficznych i służy jako forum współpracy i dialogu na temat oznaczeń geograficznych.

(3)

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Układu podkomitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych zawarty w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Tbilisi dnia 25 listopada 2015 r.

W imieniu Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych

Nikolos GOGILIDZE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PODKOMITETU DS. OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH UE–GRUZJA

Artykuł 1

Przepisy ogólne

1.   Podkomitet ds. Oznaczeń Geograficznych (zwany dalej „podkomitetem”), ustanowiony zgodnie z art. 179 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”), wspiera Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, jak przewidziano w art. 408 ust. 4 Układu, (zwany dalej „Komitetem Stowarszyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu”) w wykonywaniu jego zadań.

2.   Podkomitet wykonuje swoje zadania określone w art. 179 Układu.

3.   Podkomitet składa się z przedstawicieli Komisji Europejskiej i Gruzji, odpowiedzialnych za kwestie związane z oznaczeniami geograficznymi.

4.   Każda ze stron mianuje szefa delegacji, który jest osobą odpowiedzialną za kontakty we wszelkich sprawach dotyczących podkomitetu.

5.   Szefowie delegacji pełnią funkcję przewodniczącego podkomitetu zgodnie z art. 2.

6.   Każdy szef delegacji może przenieść wszystkie lub niektóre funkcje szefa delegacji na wyznaczonego zastępcę; w takim przypadku wszystkie poniższe odniesienia do szefa delegacji odnoszą się również do wyznaczonego zastępcy.

7.   Odniesienie do „stron” w niniejszym regulaminie wewnętrznym jest zgodne z definicją zawartą w art. 428 Układu.

Artykuł 2

Przewodnictwo

Strony przewodniczą podkomitetowi naprzemiennie przez okres 12 miesięcy. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia i kończy w dniu 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 3

Posiedzenia

1.   O ile strony nie uzgodniły inaczej, podkomitet odbywa posiedzenie na wniosek jednej ze stron, w Unii albo w Gruzji, w żadnym przypadku nie później niż 90 dni kalendarzowych od złożenia wniosku.

2.   Każde posiedzenie podkomitetu jest zwoływane przez przewodniczącego w miejscu i w terminie uzgodnionym przez strony. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wydawane jest przez przewodniczącego podkomitetu nie później niż 28 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem posiedzenia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

3.   Regularne posiedzenia podkomitetu są zwoływane, w miarę możliwości, z odpowiednim wyprzedzeniem przed regularnymi posiedzeniami Rady Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu.

4.   W drodze wyjątku posiedzenia podkomitetu mogą być organizowane przy wykorzystaniu wszelkich ustalonych przez strony środków technicznych, takich jak wideokonferencja.

Artykuł 4

Delegacje

O planowanym składzie delegacji uczestniczących w posiedzeniu strony są powiadamiane za pośrednictwem sekretariatu podkomitetu przed każdym posiedzeniem.

Artykuł 5

Sekretariat

1.   Urzędnik z ramienia Komisji Europejskiej oraz urzędnik z ramienia Gruzji pełnią łącznie funkcję sekretarzy podkomitetu, mianowanych przez szefów delegacji, i wspólnie wykonują obowiązki sekretariatu w duchu wzajemnego zaufania i współpracy.

2.   Sekretariat Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem jest informowany o wszelkich decyzjach, sprawozdaniach i innych uzgodnionych działaniach podkomitetu.

Artykuł 6

Korespondencja

1.   Korespondencja adresowana do podkomitetu jest kierowana do sekretarza jednej ze stron, który następnie informuje drugiego sekretarza.

2.   Sekretariat podkomitetu zapewnia przekazanie korespondencji adresowanej do podkomitetu przewodniczącemu tego podkomitetu oraz rozesłanie jej, w stosownych przypadkach, jako dokumenty, o których mowa w art. 7.

3.   Korespondencja pochodząca od przewodniczącego jest przesyłana stronom przez sekretariat w imieniu przewodniczącego. Korespondencja taka jest rozsyłana, w razie potrzeby, zgodnie z art. 7.

Artykuł 7

Dokumenty

1.   Dokumenty są rozsyłane za pośrednictwem sekretariatu podkomitetu.

2.   Strona przekazuje dokumenty swojemu sekretarzowi. Sekretarz następnie przekazuje te dokumenty sekretarzowi drugiej strony.

3.   Sekretarz Unii rozsyła dokumenty odpowiednim przedstawicielom Unii i stale dołącza do adresatów takiej korespondencji sekretarza Gruzji oraz sekretarzy Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem.

4.   Sekretarz Gruzji rozsyła dokumenty odpowiednim przedstawicielom Gruzji i stale dołącza do adresatów takiej korespondencji sekretarza Unii oraz sekretarzy Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem.

Artykuł 8

Poufność

O ile strony nie postanowiły inaczej, posiedzenia podkomitetu są niejawne. Gdy jedna ze stron przedstawia podkomitetowi informacje określone jako poufne, tak też są one traktowane przez drugą stronę.

Artykuł 9

Porządki obrad posiedzeń

1.   Sekretariat podkomitetu sporządza wstępny porządek obrad każdego posiedzenia, a także projekt wniosków operacyjnych określonych w art. 10 w oparciu o wnioski przedstawione przez strony. Wstępny porządek obrad obejmuje punkty, w odniesieniu do których sekretariat otrzymał wniosek od jednej ze stron o włączenie do porządku obrad, wraz z odnośnymi dokumentami, nie później niż 21 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.

2.   Wstępny porządek obrad, wraz z odnośnymi dokumentami, jest rozsyłany zgodnie z art. 7 najpóźniej 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem posiedzenia.

3.   Przewodniczący i drugi szef delegacji przyjmują porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Za zgodą stron w porządku obrad można umieścić punkty, które nie znajdowały się we wstępnym porządku obrad.

4.   Przewodniczący podkomitetu może, za zgodą drugiej strony, zaprosić ad hoc przedstawicieli innych organów stron lub niezależnych ekspertów w danej dziedzinie do uczestnictwa w posiedzeniach w celu przedstawienia informacji na konkretne tematy. Strony dopilnowują, by obserwatorzy lub eksperci spełniali wymogi dotyczące poufności.

5.   Przewodniczący podkomitetu, w porozumieniu ze stronami, może skrócić terminy określone w ust. 1 i 2 w celu uwzględnienia szczególnych okoliczności.

Artykuł 10

Protokół z posiedzenia i wnioski operacyjne

1.   Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany wspólnie przez obu sekretarzy podkomitetu.

2.   Protokół, co do zasady, podaje w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad:

a)

wykaz uczestników posiedzenia, wykaz towarzyszących im urzędników oraz wykaz ewentualnych obserwatorów lub ekspertów, którzy wzięli udział w posiedzeniu;

b)

dokumenty przedłożone podkomitetowi;

c)

oświadczenia, o których wpisanie do protokołu wnieśli członkowie podkomitetu; oraz

d)

w razie konieczności wnioski operacyjne z posiedzenia, o których mowa w ust. 4.

3.   Projekt protokołu zostaje przedłożony podkomitetowi do zatwierdzenia. Jest on zatwierdzany w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty każdego posiedzenia podkomitetu. Kopia protokołu jest przekazywana każdemu z adresatów, o których mowa w art. 7.

4.   Sekretarz podkomitetu strony przewodniczącej podkomitetowi sporządza projekt wniosków operacyjnych z każdego posiedzenia i rozsyła stronom wraz z porządkiem obrad najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem posiedzenia. Projekt ten jest aktualizowany w trakcie przebiegu posiedzenia, a na jego zakończenie podkomitet, o ile strony nie uzgodniły inaczej, przyjmuje wnioski operacyjne uwzględniające działania następcze uzgodnione przez strony. Po zatwierdzeniu wniosków operacyjnych dołącza się je do protokołu z posiedzenia, a ich wykonanie zostaje omówione podczas kolejnego posiedzenia podkomitetu. W tym celu podkomitet przyjmuje wzór umożliwiający śledzenie postępów w zakresie realizacji każdego działania w wyznaczonym terminie.

Artykuł 11

Decyzje

1.   Podkomitet jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach określonych w art. 179 ust. 3 Układu. Wspomniane decyzje są przyjmowane przez strony w drodze konsensusu po zakończeniu właściwych procedur wewnętrznych koniecznych do ich przyjęcia. Decyzje są wiążące dla stron, które podejmują odpowiednie środki w celu ich wdrożenia.

2.   Każda decyzja wymaga podpisu przewodniczącego podkomitetu i uwierzytelnienia przez obydwu sekretarzy podkomitetu. Bez uszczerbku dla ust. 4 przewodniczący podpisuje te dokumenty w trakcie posiedzenia, na którym przyjmowana jest odnośna decyzja.

3.   Za zgodą stron podkomitet może podejmować decyzje lub przyjmować sprawozdania w drodze procedury pisemnej, po wypełnieniu właściwych procedur wewnętrznych. Procedura pisemna polega na wymianie not między obydwoma sekretarzami, działającymi w porozumieniu ze stronami. W tym celu tekst wniosku zostaje rozesłany zgodnie z art. 7, a termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń lub poprawek wynosi co najmniej 21 dni kalendarzowych. Przewodniczący, w porozumieniu ze stronami, może skrócić termin określony w niniejszym ustępie w celu uwzględnienia szczególnych okoliczności. Po uzgodnieniu tekstu decyzje, opinie, zalecenia lub sprawozdania podpisywane są przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez sekretarzy.

4.   Akty podkomitetu noszą odpowiednio nazwy „decyzja” lub „sprawozdanie”. Każda decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, o ile nie stanowi ona inaczej.

5.   Decyzje rozsyłane są stronom.

6.   Każda ze stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji, opinii i zaleceń podkomitetu w swoim odpowiednim promulgatorze urzędowym.

Artykuł 12

Sprawozdania

Podkomitet przedkłada Komitetowi Stowarzyszenia na posiedzeniu w składzie rozstrzygającym kwestie związane z handlem sprawozdanie ze swojej działalności na każdym regularnym posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia.

Artykuł 13

Języki

1.   Językami roboczymi podkomitetu są języki angielski i gruziński.

2.   Podkomitet opiera swoje obrady na dokumentach opracowanych w tych językach, o ile nie postanowiono inaczej.

Artykuł 14

Koszty

1.   Każda ze stron pokrywa wszelkie poniesione przez siebie wydatki wynikające z uczestnictwa w posiedzeniach podkomitetu, zarówno jeśli chodzi o koszty personelu, podróży i pobytu, jak i opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

2.   Koszty związane z organizacją posiedzeń oraz powielaniem dokumentów ponosi strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

3.   Koszty związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń i pisemnym tłumaczeniem na język angielski lub gruziński dokumentów, o których mowa w art. 13 ust. 1, ponosi strona pełniąca rolę gospodarza posiedzenia.

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych na inne języki lub z innych języków ponosi strona wnosząca o takie tłumaczenia.

Artykuł 15

Zmiany w regulaminie wewnętrznym

Niniejszy regulamin wewnętrzny może zostać zmieniony decyzją podkomitetu zgodnie z art. 179 ust. 2 Układu.


Sprostowania

23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/52


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/220 z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 34 z dnia 9 lutego 2017 r. )

Strona 28, art. 1, ostatni wiersz w tabeli, druga kolumna „Cło (w %)”:

zamiast:

„Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przedsiębiorstw włączonych do próby podczas dochodzenia pierwotnego i współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

16,2

B999 ”

powinno być:

„Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przedsiębiorstw włączonych do próby podczas dochodzenia pierwotnego i współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

12,5

B999 ”