ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 128

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
19 maja 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Porozumienie na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/854 z dnia 18 maja 2017 r. obejmujące nazwę [Darnibole (ChNP)] ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/855 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej diflubenzuron ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/856 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr ( 1 )

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/857 z dnia 18 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/858 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dziewiątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/859 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 02.03.01 Rynek wewnętrzny i linia budżetowa 02.03.04 Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym)

20

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/860 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte, w imieniu Unii Europejskiej, w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 33.02.03.01)

23

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/861 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG dotyczącego zmiany protokołu 3 do Porozumienia EOG, odnoszącego się do produktów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

25

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/862 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni biorących udział w zawodach po wywozie czasowym do Turkmenistanu, zmieniająca załącznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Turkmenistanu i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Turkmenistanu w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3207)  ( 1 )

55

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizująca licencję otwartego oprogramowania EUPL w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania opracowanego przez administracje publiczne

59

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1


POROZUMIENIE

na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (zwane dalej „stronami”),

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, 16, 232, 308, 309 i 339,

uwzględniając Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”), w szczególności jego art. 11 ust. 7 oraz art. 16 i 18,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie EFIS”), w szczególności jego art. 17 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (3),

A.

mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie EFIS ustanawia Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”), gwarancję UE, fundusz gwarancyjny UE, Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) oraz Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych;

B.

mając na uwadze, że celem EFIS jest wspieranie w Unii, poprzez zapewnienie EBI zdolności do ponoszenia ryzyka:

a)

inwestycji;

b)

zwiększonego dostępu do finansowania dla spółek, jak również innych podmiotów zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) oraz małych spółek o średniej kapitalizacji;

C.

mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie EFIS przewiduje utworzenie EFIS jako osobnego, jednoznacznie identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu zarządzanego przez EBI, którego działania powinny być wyraźnie wyodrębnione od innych działań EBI;

D.

mając na uwadze, że w celu zapewnienia odpowiedzialności wobec obywateli europejskich EBI powinien składać regularne sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat postępów, wpływu i działań EFIS, w szczególności w odniesieniu do dodatkowości działań realizowanych w ramach EFIS w porównaniu ze zwykłymi działaniami EBI, w tym działaniami specjalnymi, oraz że w tym celu należy przyjąć odpowiednie ustalenia;

E.

mając na uwadze, że zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia w sprawie EFIS Parlament Europejski i EBI mają zawrzeć porozumienie dotyczące szczegółowych zasad wymiany informacji między Parlamentem Europejskim i EBI na mocy rozporządzenia w sprawie EFIS, w tym na temat procedury wyboru dyrektora zarządzającego EFIS i zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS;

F.

mając na uwadze, że art. 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie EFIS stanowi, że rada kierownicza wybiera po jednym kandydacie na stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z procedurami EBI, jak również że na wszystkich etapach procedury wyboru należycie i w odpowiednim terminie informuje się Parlament Europejski i Radę, z zastrzeżeniem ścisłych wymogów poufności; po przeprowadzeniu wysłuchania z kandydatem wybranym na każde ze stanowisk oraz po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego powoływani są przez prezesa EBI na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję;

G.

mając na uwadze, że art. 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFIS stanowi, że EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym („EFI”), co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS; to roczne sprawozdanie, które musi zawierać informacje operacyjne i finansowe określone w dalszej części art. 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFIS, podaje się do wiadomości publicznej;

H.

mając na uwadze, że art. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFIS stanowi, że na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający składają sprawozdanie z wyników EFIS instytucji, która o to wnosi, również w drodze udziału w wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim;

I.

mając na uwadze, że art. 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFIS stanowi ponadto, że przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający odpowiadają ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski lub Radę, każdorazowo w terminie pięciu tygodni od daty otrzymania zapytania;

J.

mając na uwadze, że art. 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFIS stanowi, że na wniosek Parlamentu Europejskiego prezes EBI uczestniczy w wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim, jeżeli dotyczy ono działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS; prezes EBI odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EBI przez Parlament Europejski lub Radę, dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS, w terminie pięciu tygodni od daty otrzymania tych zapytań;

K.

mając na uwadze, że art. 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFIS wymaga od EBI przeprowadzenia oceny działania EFIS do dnia 5 stycznia 2017 r.; mając na uwadze, że EBI ma przekazać swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

L.

mając na uwadze, że niniejsze porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla umowy trójstronnej między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z dnia 27 października 2003 r.,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zakres

Niniejsze porozumienie określa szczegółowe zasady wymiany informacji między Parlamentem Europejskim i EBI określonych w rozporządzeniu w sprawie EFIS, w tym na temat procedury wyboru dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego.

SEKCJA I

DOSTĘP DO INFORMACJI

Artykuł 2

Regularne sprawozdania

2.1.   Zgodnie z art. 14 ust. 9 rozporządzenia w sprawie EFIS, EBI przedkłada co roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie na temat usług świadczonych przez ECDI oraz wykonania budżetu przez ECDI, zawierające informacje na temat otrzymanych opłat i ich wykorzystania (zwane dalej „sprawozdaniem ECDI”).

EBI przygotowuje sprawozdanie ECDI w odniesieniu do okresu kończącego się dnia 31 grudnia każdego roku i przedkłada to sprawozdanie najpóźniej do dnia 1 września roku następnego.

2.2.   Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFIS, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS (zwane dalej „sprawozdaniem EFIS”). Sprawozdanie EFIS zawiera:

a)

ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z rozporządzeniem w sprawie EFIS, w szczególności z kryterium zapewnienia dodatkowości, wraz z oceną podziału działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji według celów ogólnych EFIS;

b)

ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym, w tym wpływu na tworzenie miejsc pracy;

c)

ocenę zakresu, w jakim działania objęte rozporządzeniem w sprawie EFIS przyczyniają się do osiągnięcia celów ogólnych EFIS, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i mobilność w miastach), telekomunikacji, infrastruktury energetycznej i efektywności energetycznej;

d)

ocenę zgodności z warunkami dotyczącymi wykorzystania gwarancji UE oraz z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania;

e)

ocenę efektu dźwigni uzyskanego dzięki projektom wspieranym z EFIS;

f)

opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł;

g)

kwotę finansową przekazaną beneficjentom i ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

h)

ocenę wartości dodanej działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz łącznego ryzyka związanego z tymi działaniami;

i)

szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE, strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i wszelkich innych otrzymanych płatności;

j)

sprawozdania finansowe dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS skontrolowane przez niezależnego audytora zewnętrznego.

EBI przygotowuje sprawozdanie EFIS w odniesieniu do okresu kończącego się dnia 31 grudnia każdego roku i przedkłada to sprawozdanie najpóźniej do dnia 31 maja roku następnego. Z zastrzeżeniem postanowień akapitu pierwszego, EBI przekazuje Parlamentowi Europejskiemu surowe dane w takiej samej formie i w tym samym terminie (tj. najpóźniej do dnia 31 marca w roku, w którym należy przedstawić odnośne sprawozdanie EFIS), w jakich dane te są przekazywane Komisji.

2.3.   Sprawozdanie ECDI oraz sprawozdanie EFIS sporządza się w języku angielskim.

Artykuł 3

Sprawozdania z oceny EFIS

3.1.   Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFIS do dnia 5 stycznia 2017 r. EBI przeprowadza ocenę działania EFIS i przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu.

3.2.   Zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EFIS, EBI publikuje – do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata – kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS, które zawiera ocenę wpływu EFIS na inwestycje w Unii, tworzenie miejsc pracy i dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

3.3.   Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia w sprawie EFIS, EBI przekazuje w odpowiednim czasie Parlamentowi Europejskiemu swoje niezależne sprawozdanie z oceny, a także dopilnowuje, aby EFI przekazał w odpowiednim czasie Parlamentowi Europejskiemu swoje niezależne sprawozdanie z oceny, które to sprawozdania zawierają ocenę skutków i praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach działań, odpowiednio EBI albo EFI, realizowanych na podstawie rozporządzenia w sprawie EFIS.

Ocena potrzeby przeprowadzenia takich niezależnych ocen – obok ocen, o których mowa w art. 3.1 i 3.2 – oraz decyzja w sprawie terminu przeprowadzenia takich niezależnych ocen, należy w pełni do – w zależności od przypadku – EBI lub EFI.

3.4.   Sprawozdania z oceny, o których mowa w niniejszym artykule, należy przedstawić Parlamentowi Europejskiemu niezwłocznie po ich zatwierdzeniu odpowiednio przez EBI albo EFI.

3.5.   Sprawozdania z oceny, o których mowa w niniejszym artykule, sporządza się w języku angielskim.

Artykuł 4

Sprawozdawczość na temat zmian w umowie w sprawie EFIS

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. i) rozporządzenia w sprawie EFIS umowa zawarta pomiędzy Komisją a EBI w sprawie zarządzania EFIS oraz w sprawie udzielenia gwarancji UE (zwana dalej „umową w sprawie EFIS”) nakłada na strony obowiązek przedkładania Parlamentowi Europejskiemu sprawozdań na temat zmian w umowie w sprawie EFIS.

Artykuł 5

Decyzje komitetu inwestycyjnego

5.1.   Zgodnie z art. 7 ust. 12 akapit trzeci rozporządzenia w sprawie EFIS, EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu wykaz wszystkich odmownych decyzji komitetu inwestycyjnego EFIS dotyczących wykorzystania gwarancji UE.

5.2.   EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu wykaz, o którym mowa w art. 5.1, dwa razy do roku, do dnia 31 marca i do dnia 30 września.

5.3.   Informacje przekazane Parlamentowi Europejskiemu przez EBI zgodnie z art. 5.1, podlegają ścisłym wymogom poufności i przetwarzane są przez Parlament Europejski zgodnie z art. 10.

5.4.   Z zastrzeżeniem art. 5.3, EBI przekazuje Parlamentowi Europejskiemu wszystkie decyzje komitetu inwestycyjnego EFIS dotyczące wykorzystania gwarancji, jak tylko staną się one dostępne. W stosownych przypadkach w wykazie decyzji zatwierdzających wykorzystanie gwarancji UE, EBI przedstawia informacje na temat działań, w szczególności ich opis, tożsamość promotora lub pośrednika finansowego oraz cele projektu wspieranego przez EBI w ramach EFIS. W przypadku decyzji związanych ze szczególnie chronionymi informacjami handlowymi, EBI przekazuje takie decyzje i informacje dotyczące promotorów lub pośredników finansowych w dniu zakończenia odnośnego finansowania lub w terminie wcześniejszym, w którym kończy się okres szczególnej ochrony informacji handlowych.

5.5.   Zgodnie z art. 7 ust. 12 akapit drugi rozporządzenia w sprawie EFIS decyzje komitetu inwestycyjnego EFIS zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane.

Artykuł 6

Zmiany w limitach koncentracji sektorowej lub geograficznej portfelu EFIS

6.1.   Zgodnie z pkt 8 załącznika II do rozporządzenia w sprawie EFIS, jeżeli rada kierownicza EFIS podejmie decyzję o zmianie orientacyjnych limitów koncentracji sektorowej lub geograficznej ustalonych dla portfela EFIS, uzasadnia decyzję w tej sprawie przed Parlamentem Europejskim.

6.2.   Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia w sprawie EFIS protokoły z posiedzeń rady kierowniczej są publikowane bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez radę kierowniczą. Te protokoły, wraz z pisemnym uzasadnieniem rady kierowniczej dotyczącym zmian, o których mowa w art. 6.1, przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu, gdy staną się dostępne, a w każdym razie najpóźniej w chwili publikacji protokołów.

SEKCJA II

SPRAWOZDAWCZOŚĆ AD HOC I UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Artykuł 7

Sprawozdawczość ad hoc, wysłuchania i inne posiedzenia

7.1.   Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFIS, na wniosek właściwych komisji Parlamentu Europejskiego prezes EBI uczestniczy w przynajmniej jednym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim w sprawach dotyczących działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS. Właściwe komisje Parlamentu Europejskiego i EBI uzgadniają termin takiego wysłuchania na każdy kolejny rok.

7.2.   W związku z zapytaniami skierowanymi do EBI przez Parlament Europejski na temat działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS, właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zaprosić prezesa EBI na dodatkowe posiedzenia ad hoc w takich sprawach.

Właściwe komisje Parlamentu Europejskiego i EBI starają się uzgodnić termin takich posiedzeń ad hoc, przy czym termin ten jest możliwie jak najkrótszy i przypada nie później niż w ciągu pięciu tygodni od daty wniosku ze strony właściwych komisji Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z właściwymi przepisami Regulaminu Parlamentu Europejskiego takie wysłuchania i posiedzenia ad hoc mogą mieć charakter niejawny.

7.3.   Na wniosek prezesa EBI lub przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu Europejskiego oraz za obopólną zgodą w wysłuchaniach i posiedzeniach ad hoc, w tym wszelkich posiedzeniach niejawnych, o których mowa w art. 7.1 i 7.2, mogą uczestniczyć pracownicy wyższego szczebla EBI lub EFI.

7.4.   Na wniosek przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu Europejskiego, w związku z zapytaniami skierowanymi przez Parlament Europejski w sprawach dotyczących działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS, właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zapraszać pracowników wyższego szczebla EBI na wymiany poglądów ad hoc w takich sprawach, które odbywają się we wspólnie uzgodnionym terminie.

Zgodnie z właściwymi przepisami Regulaminu Parlamentu Europejskiego takie wymiany poglądów ad hoc mogą mieć charakter niejawny.

7.5.   Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFIS, na wniosek właściwych komisji Parlamentu Europejskiego dyrektor zarządzający EFIS składa sprawozdania z wyników EFIS, również w drodze udziału w wysłuchaniach przed Parlamentem Europejskim.

Właściwe komisje Parlamentu Europejskiego i dyrektor zarządzający EFIS starają się uzgodnić termin takich wysłuchań, przy czym termin ten jest możliwie jak najkrótszy i w każdym przypadku przypada nie później niż w ciągu pięciu tygodni od daty wniosku ze strony właściwych komisji Parlamentu Europejskiego.

Takie sprawozdania dyrektora zarządzającego EFIS dla Parlamentu Europejskiego z wyników EFIS mogą przyjąć formę posiedzeń ad hoc z właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, które organizuje się na wniosek właściwych komisji we wspólnie uzgodnionym terminie.

Zgodnie z właściwymi przepisami Regulaminu Parlamentu Europejskiego takie wysłuchania i posiedzenia ad hoc mogą mieć charakter niejawny.

7.6.   Na uzasadniony wniosek dyrektora zarządzającego EFIS lub przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu Europejskiego oraz za obopólną zgodą w wysłuchaniach i posiedzeniach ad hoc, w tym wszelkich posiedzeniach niejawnych, o których mowa w art. 7.5, mogą uczestniczyć pracownicy wyższego szczebla EBI lub EFI.

Artykuł 8

Udzielanie odpowiedzi na zapytania

8.1.   Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFIS, na wniosek właściwych komisji Parlamentu Europejskiego prezes EBI odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EBI przez Parlament Europejski, dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych rozporządzeniem w sprawie EFIS.

8.2.   Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFIS dyrektor zarządzający EFIS odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski.

8.3.   Parlament Europejski kieruje wszelkie zapytania do prezesa EBI w trybie art. 8.1 za pośrednictwem przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski kieruje wszelkie zapytania do dyrektora zarządzającego EFIS w trybie art. 8.2 za pośrednictwem przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu Europejskiego i sekretariatu udostępnionego przez EFIS.

8.4.   Na zapytania skierowane przez Parlament Europejski do prezesa EBI w trybie art. 8.1 albo do dyrektora zarządzającego EFIS w trybie art. 8.2 udziela się odpowiedzi możliwie jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu pięciu tygodni od daty otrzymania zapytania.

Ustne odpowiedzi na zapytania skierowane przez Parlament Europejski do prezesa EBI w trybie art. 8.1 albo do dyrektora zarządzającego EFIS w trybie art. 8.2 mogą przyjąć formę posiedzeń ad hoc, odpowiednio zgodnie z art. 7.2 albo 7.5 akapit trzeci.

SEKCJA III

PROCEDURY WYBORU

Artykuł 9

Procedura wyboru dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego

9.1.   EBI opracowuje kryteria wyboru dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFIS, w tym wymóg zrównoważenia umiejętności, wiedzy i doświadczenia, w celu promowania najwyższych standardów i zapewnienia różnorodności, w tym zróżnicowania płci.

9.2.   EBI powiadamia odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego o wakacie na dwa tygodnie przed jego publikacją i podaje szczegółowe informacje dotyczące otwartej procedury wyboru, jaką zastosuje.

9.3.   EBI powiadamia odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego o składzie grupy kandydatów (liczba kandydatur, zestaw umiejętności zawodowych, równowaga płci i obywatelstwa) oraz metodzie rozpatrywania kandydatur, która ma zostać zastosowana. W wyniku rozpatrzenia kandydatur tworzy się listę finalistów obejmującą co najmniej dwóch potencjalnych kandydatów zaproponowanych radzie kierowniczej przez EBI.

9.4.   EBI przekazuje odpowiednim komisjom Parlamentu Europejskiego listę finalistów. EBI przekazuje taką listę finalistów co najmniej trzy tygodnie przed wyborem ostatecznego kandydata przez radę kierowniczą.

9.5.   Odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego mogą składać zapytania dotyczące kryteriów wyboru lub listy finalistów w ciągu tygodnia od otrzymania listy finalistów. EBI udziela pisemnej odpowiedzi w terminie dwóch tygodni.

9.6.   Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje następujące kroki:

a)

EBI przesyła Parlamentowi Europejskiemu imiona i nazwiska osób zaproponowanych na stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego wraz z pisemnym uzasadnieniem tego wyboru;

b)

Parlament Europejski organizuje jak najszybciej i nie później niż w terminie czterech tygodni wysłuchanie z kandydatem na każde ze stanowisk;

c)

Parlament Europejski podejmuje decyzję o zatwierdzeniu propozycji w drodze głosowania w każdej z odpowiednich komisji nad projektem rezolucji, a następnie w drodze głosowania nad zatwierdzeniem lub odrzuceniem tej rezolucji, które ma się odbyć w ciągu sześciu tygodni od przedstawienia propozycji.

9.7.   Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski prezes EBI mianuje dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie EFIS.

9.8.   Jeżeli Parlament Europejski nie zatwierdzi propozycji EBI, EBI może skorzystać z grupy pozostałych kandydatów lub ponownie przeprowadzić procedurę wyboru.

9.9.   EBI niezwłocznie powiadamia Parlament Europejski o rezygnacji, dymisji, tymczasowym zastępstwie lub wakacie, jakie następują w strukturze zarządzania EFIS.

SEKCJA IV

PRZEPISY HORYZONTALNE

Artykuł 10

Poufność

10.1.   Mając na uwadze, że niektóre informacje wymieniane w związku z niniejszym porozumieniem mogą mieć poufny charakter lub mogą mieć charakter szczególnie chronionych informacji handlowych, strony zobowiązują się do nieujawniania bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony informacji poufnych, jakie uzyskały w związku z tym.

Zobowiązanie to stosuje się jednak z zastrzeżeniem udzielania informacji, którego jest wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych, traktatów lub nakazu sądu właściwego w sprawie, oraz z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów rozporządzenia w sprawie EFIS o przejrzystości i publicznym ujawnianiu informacji.

Do celów niniejszego porozumienia „informacja poufna” oznacza informację w formie pisemnej lub innej trwałej (w tym elektronicznej) formie, która jest wyraźnie określona jako poufna.

Określając informację jako poufną, EBI przestrzega swojej polityki przejrzystości, która widnieje na jego stronie internetowej w momencie przekazywania takiej informacji Parlamentowi Europejskiemu.

10.2.   Parlament Europejski postępuje z informacjami poufnymi przekazanymi przez EBI na mocy niniejszego porozumienia i chroni je zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu Parlamentu Europejskiego, w szczególności zgodnie z jego art. 210a (Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi otrzymanymi przez Parlament Europejski), oraz zgodnie z decyzją Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. dotyczącą przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim (4), przy poszanowaniu „innych informacji poufnych” (zdefiniowanych w tej decyzji).

10.3.   Zgodnie z odpowiednimi przepisami swojego Regulaminu, Parlament Europejski prowadzi wykaz osób przetwarzających informacje poufne.

10.4.   Parlament Europejski i EBI powiadamiają się wzajemnie o wszczęciu i wynikach postępowania sądowego, administracyjnego lub postępowania innego rodzaju, w którym osoba trzecia złożyła wniosek o udostępnienie informacji poufnych przekazanych przez EBI Parlamentowi Europejskiemu.

Artykuł 11

Robocze posiedzenia przygotowawcze

11.1.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub EBI organizuje się posiedzenia robocze w celu przygotowania wymiany poglądów, wysłuchań lub innych form interakcji przewidzianych w niniejszym porozumieniu.

11.2.   Posiedzenia robocze odbywają się przynajmniej na tydzień przed wymianą poglądów, wysłuchaniem lub inną formą interakcji, których dotyczą.

Artykuł 12

Ustalenia dotyczące języków

Wniosek złożony przez Parlament Europejski na podstawie niniejszego porozumienia można przekazać EBI w każdym języku urzędowym Unii. EBI udziela odpowiedzi w języku angielskim.

Artykuł 13

Przepisy końcowe

13.1.   Strony okresowo poddają ocenie wykonanie niniejszego porozumienia w praktyce oraz, na podstawie praktycznego doświadczenia w jego wykonaniu, dokonują przeglądu niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania EFIS, a następnie do dnia 30 czerwca 2019 r.

13.2.   Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego podpisania.

13.3.   Niniejsze porozumienie publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2017 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Image

Przewodniczący

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 2017 r.

W imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W. HOYER

Image

Prezes


(1)  Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(4)  Dz.U. C 96 z 1.4.2014, s. 1.


ROZPORZĄDZENIA

19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/854

z dnia 18 maja 2017 r.

obejmujące nazwę [Darnibole (ChNP)] ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Zjednoczonego Królestwa o objęcie ochroną nazwy „Darnibole” został sprawdzony przez Komisję, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę „Darnibole” należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę „Darnibole” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 457 z 8.12.2016, s. 3.


19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/855

z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej diflubenzuron

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności pierwszy wariant wymieniony w jego art. 21 ust. 3 oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2008/69/WE (2) włączono diflubenzuron jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zgodnie z dyrektywą Komisji 2010/39/UE (5) wnioskodawca, na którego wniosek diflubenzuron został włączony do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG, musiał przedstawić informacje potwierdzające w odniesieniu do potencjału toksykologicznego zanieczyszczenia i metabolitu 4-chloroanilina (PCA).

(4)

Wnioskodawca terminowo przedstawił te informacje Szwecji, będącej państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy.

(5)

Szwecja oceniła informacje przedstawione przez wnioskodawcę. W dniu 20 grudnia 2011 r. przedstawiła ona swoją ocenę, w formie uzupełnienia do projektu sprawozdania z oceny, pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanemu dalej „Urzędem”.

(6)

W dniu 7 września 2012 r. Komisja zasięgnęła opinii Urzędu, który przedstawił swoje wnioski dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez diflubenzuron w świetle informacji potwierdzających (6). Urząd przekazał wnioskodawcy swoje stanowisko w sprawie diflubenzuronu, a Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag na temat sprawozdania z przeglądu. Projekt sprawozdania z oceny, jego uzupełnienie i stanowisko Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 16 lipca 2013 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego diflubenzuronu.

(7)

Mimo że badania genotoksyczności wskazują, że PCA jest czynnikiem genotoksycznym in vivo oraz że PCA jest czynnikiem rakotwórczym, nie stwierdzono potencjalnej genotoksyczności ani rakotwórczości w badaniach z wykorzystaniem odpowiedniego modelu zwierzęcego dotyczących narażenia ludzi na diflubenzuron, a zatem też na PCA jako metabolit i zanieczyszczenie. W świetle informacji przedstawionych przez wnioskodawcę Komisja stwierdziła, że dostarczono wymagane informacje potwierdzające.

(8)

Z uwagi na właściwości genotoksyczne PCA zidentyfikowane na podstawie informacji potwierdzających oraz z uwagi na właściwości rakotwórcze PCA i brak progu dopuszczalnego narażenia, w swoich wnioskach Urząd zidentyfikował jednak nową kwestię budzącą obawy i dotyczącą potencjalnego narażenia na PCA jako pozostałość.

(9)

Komisja wszczęła przegląd zatwierdzenia substancji czynnej diflubenzuron. Komisja stwierdziła, że w świetle nowej wiedzy naukowej i technicznej opisanej powyżej istnieją przesłanki, że zatwierdzenie substancji czynnej diflubenzuron nie spełnia już kryteriów zatwierdzenia przewidzianych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do jego potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi przez narażenie na PCA jako pozostałość. Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie informacji dotyczących potencjalnego narażenia na PCA jako pozostałość oraz – jeśli to narażenie zostanie potwierdzone – rozważenie potencjału toksykologicznego.

(10)

Wnioskodawca terminowo przedstawił te informacje Szwecji.

(11)

Szwecja oceniła informacje przedstawione przez wnioskodawcę. Przedstawiła ona swoją ocenę, w formie uzupełnienia do projektu sprawozdania z oceny pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi w dniu 23 lipca 2014 r.

(12)

W dniu 11 grudnia 2015 r. Komisja zasięgnęła opinii Urzędu, który przedstawił swoje wnioski dotyczące oceny ryzyka w świetle danych przedłożonych w celu przeglądu zatwierdzenia diflubenzuronu (7). Urząd przekazał wnioskodawcy swoje stanowisko w sprawie diflubenzuronu.

(13)

Komisja jest zdania, że informacje przedłożone w procesie przeglądu nie wykazały, że ryzyko wynikające z potencjalnego narażenia konsumentów na PCA jako pozostałość jest dopuszczalne. W szczególności wykazano występowanie PCA w ścieżce metabolicznej niektórych roślin i zwierząt gospodarskich i nie można go było wykluczyć w przypadku innych roślin i zwierząt gospodarskich. Ponadto badania wskazują na istotny poziom przekształcania pozostałości diflubenzuronu w PCA w warunkach zbliżonych do warunków panujących w procesach sterylizacji żywności lub identycznych z takimi warunkami i przekształcenia takiego nie można wykluczyć w przypadku praktyki przetwarzania żywności w gospodarstwach domowych.

(14)

Z uwagi na właściwości genotoksyczne i rakotwórcze PCA oraz na brak progu dopuszczalnego narażenia nie stwierdzono, że narażenie konsumentów na PCA jako pozostałość powstałą wskutek stosowania zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin nie ma szkodliwych skutków. Jako że nie można ustanowić toksykologicznych wartości referencyjnych dla PCA, a więc nie można określić bezpiecznego poziomu pozostałości, należy zapobiegać wszelkiemu narażeniu konsumentów na PCA.

(15)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag na temat sprawozdania z przeglądu. Uwagi przedstawione przez wnioskodawcę nie zmniejszyły obaw dotyczących bezpieczeństwa konsumentów narażonych na PCA.

(16)

Projekt sprawozdania z oceny, uzupełnienie i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i sfinalizowane w dniu 23 marca 2017 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego diflubenzuronu.

(17)

Komisja stwierdziła, że narażenie konsumentów na PCA można wykluczyć wyłącznie przez wprowadzenie dalszych ograniczeń. W szczególności stosowanie diflubenzuronu powinno być ograniczone do roślin niejadalnych, a uprawy, na których zastosowano diflubenzuron, nie powinny być wprowadzane do łańcucha żywnościowego i paszowego. Aby zminimalizować narażenie konsumentów na PCA, należy zatem zmienić warunki stosowania diflubenzuronu.

(18)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(19)

Państwom członkowskim należy dać czas na zmianę lub cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające diflubenzuron.

(20)

Jeśli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających diflubenzuron, okres ten powinien upłynąć najpóźniej 15 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 tekst wpisu 174 dotyczącego diflubenzuronu zawarty w kolumnie siódmej zatytułowanej „Przepisy szczegółowe” otrzymuje brzmienie:

„Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego na roślinach niejadalnych.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego diflubenzuronu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji zmienionej przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 23 marca 2017 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

specyfikację materiału technicznego produkowanego do celów handlowych, którą należy potwierdzić i uzasadnić na podstawie odpowiednich danych analitycznych. Materiał używany do badania toksyczności jest porównywany i sprawdzany w odniesieniu do wspomnianych specyfikacji materiału technicznego,

ochronę organizmów wodnych, organizmów lądowych i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania, w tym pszczół,

potencjalne narażenie niezamierzone upraw roślin spożywczych i paszowych na diflubenzuron stosowany na roślinach niejadalnych (np. przez znoszenie cieczy roboczej),

ochronę pracowników, mieszkańców i osób postronnych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawy, na których zastosowano diflubenzuron, nie były wprowadzane do łańcucha żywnościowego i paszowego.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, odpowiednie środki zmniejszające ryzyko.”.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające diflubenzuron jako substancję czynną w terminie najpóźniej do dnia 8 września 2017 r.

Artykuł 3

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej dnia 8 września 2018 r.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2008/69/WE z dnia 1 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej klofentezyny, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacylu, oksadiazonu, pikloramu i pyriproksyfenu jako substancji czynnych (Dz.U. L 172 z 2.7.2008, s. 9).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Dyrektywa Komisji 2010/39/UE z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących substancji czynnych klofentezyna, diflubenzuron, lenacyl, oksadiazon, pikloram i pyriproksyfen (Dz.U. L 156 z 23.6.2010, s. 7).

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej danych potwierdzających odnoszących się do substancji czynnej diflubenzuron). Dziennik EFSA 2012; 10(9):2870. [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA” (Wnioski z weryfikacji przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej diflubenzuron w odniesieniu do metabolitu PCA). Dziennik EFSA 2015; 13(8):4222. [30 s.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/856

z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności drugi wariant wymieniony w jego art. 21 ust. 3 oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 736/2011 (2) zatwierdzono fluroksypyr jako substancję czynną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, pod warunkiem że państwa członkowskie, których to dotyczy, zapewnią dostarczenie przez wnioskodawcę, na wniosek którego fluroksypyr został zatwierdzony, dalszych informacji potwierdzających na temat sześciu szczegółowych aspektów, z których jeden dotyczy znaczenia zanieczyszczeń określonych w specyfikacji technicznej.

(2)

W dniach 25 czerwca 2012 r. i 5 września 2013 r. wnioskodawca przedstawił w przewidzianym terminie Irlandii, będącej państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy, dodatkowe informacje w związku z wymogiem przedstawienia danych potwierdzających.

(3)

Irlandia oceniła dodatkowe informacje przedstawione przez wnioskodawcę. W dniu 22 grudnia 2014 r. przedstawiła ona swoją ocenę, w formie uzupełnienia do projektu sprawozdania z oceny, pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanemu dalej „Urzędem”, i zwróciła się do nich o przedstawienie uwag do tej oceny.

(4)

W dniu 22 lipca 2015 r. Urząd opublikował sprawozdanie techniczne (3) podsumowujące wyniki tych konsultacji dotyczących fluroksypyru.

(5)

Projekt sprawozdania z oceny, uzupełnienie i sprawozdanie techniczne zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i sfinalizowane w dniu 23 marca 2017 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluroksypyru.

(6)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag na temat jej sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluroksypyru.

(7)

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4) N-metylo-2-pirolidon (NMP) został sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B i przypisano mu ogólne stężenie graniczne wynoszące 0,3 %. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby obecność NMP w materiale technicznym w ilości poniżej 3 g/kg stanowiła jakiekolwiek ryzyko dla konsumentów. Dlatego Komisja stwierdziła, że z przedstawionych dodatkowych informacji wynika, iż maksymalny poziom istotnego toksykologicznie zanieczyszczenia NMP w materiale technicznym powinien wynosić mniej niż 3 g/kg (< 0,3 %).

(8)

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, należy zatem ustalić maksymalny poziom tego zanieczyszczenia w substancji czynnej produkowanej do celów handlowych.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (5).

(10)

Państwom członkowskim należy dać odpowiedni czas na zmianę lub cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające fluroksypyr.

(11)

Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających fluroksypyr, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 8 września 2018 r.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające fluroksypyr jako substancję czynną w terminie najpóźniej do dnia 8 września 2017 r.

Artykuł 3

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej dnia 8 września 2018 r.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 736/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 195 z 27.7.2011, s. 37).

(3)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2015 r. „Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for fluroxypyr in light of confirmatory data” (Sprawozdanie techniczne z wyników konsultacji z państwami członkowskimi, wnioskodawcą i EFSA dotyczących oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy w odniesieniu do fluroksypyru w świetle danych potwierdzających). Dodatkowa publikacja EFSA 2015:EN-857. 43 s.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153, 11.6.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 tekst w kolumnie „Czystość” w wierszu 9 dotyczącym fluroksypyru otrzymuje brzmienie:

„≥ 950 g/kg (fluroksypyr meptylowy)

Następujące zanieczyszczenia produkcyjne budzą obawy toksykologiczne i nie mogą przekroczyć następującej ilości w materiale technicznym:

N-metylo-2-pirolidon (NMP): < 3 g/kg”

W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 tekst w kolumnie „Przepisy szczegółowe” w wierszu 9 dotyczącym fluroksypyru otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluroksypyru, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 23 marca 2017 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie muszą zwracać szczególną uwagę na:

możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych metabolitem pirydynolem fluroksypyru, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach o glebie zasadowej lub o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych,

ryzyko dla organizmów wodnych.

W warunkach zezwolenia uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.”.


19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/857

z dnia 18 maja 2017 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

104,0

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

118,7

0709 93 10

TR

132,4

ZZ

132,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

MA

59,7

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

60,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

118,7

BR

119,2

CL

133,7

CN

130,6

NZ

152,0

US

107,1

ZA

99,8

ZZ

123,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/19


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/858

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dziewiątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (2), w szczególności jego art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080 (3) otwarto sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej.

(2)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach dziewiątego częściowego zaproszenia do składania ofert nie należy ustalać minimalnej ceny sprzedaży.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla dziewiątego częściowego zaproszenia do składania ofert dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080, w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 16 maja 2017 r., nie ustala się minimalnej ceny sprzedaży.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 45).


DECYZJE

19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/20


DECYZJA RADY (UE) 2017/859

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 02.03.01 Rynek wewnętrzny i linia budżetowa 02.03.04 Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) („Porozumienie EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, Protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3)

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w działaniach Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług.

(5)

Ponadto współpraca między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG powinna zostać rozszerzona na działania Unii finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w zakresie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(6)

Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2017 r.

(7)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

Stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczące proponowanej zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.

W imieniu Rady

R. GALDES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2017

z dnia …

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług.

(2)

Ponadto współpraca między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG powinna zostać rozszerzona na działania Unii finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w zakresie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(3)

Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2017 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W art. 7 Protokołu 31 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.

W ust. 12 słowa „rok budżetowy 2016” zastępuje się słowami „lata budżetowe 2016 i 2017”.

2.

Dodaje się ustęp w brzmieniu:

„14.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. państwa EFTA uczestniczą w działaniach Unii związanych z następującą linią budżetową włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017:

Linia budżetowa 02.03.04: „Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym”.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/23


DECYZJA RADY (UE) 2017/860

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte, w imieniu Unii Europejskiej, w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 33.02.03.01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, Protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3)

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących prawa spółek.

(5)

Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2017 r.

(6)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być przyjęte, w imieniu Unii, w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zaproponowanej zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.

W imieniu Rady

R. GALDES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2017

z dnia …

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących prawa spółek.

(2)

Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2017 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 ust. 13 Protokołu 31 do Porozumienia EOG wyrazy „rok budżetowy 2016” zastępuje się wyrazami „lata budżetowe 2016 i 2017”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (1).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


19.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/25


DECYZJA RADY (UE) 2017/861

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG dotyczącego zmiany protokołu 3 do Porozumienia EOG, odnoszącego się do produktów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) („Porozumienie EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 3 do Porozumienia EOG. Protokół ten określa szczegółowe zasady handlu niektórymi produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi między Umawiającymi się Stronami.

(3)

Artykuł 2 ust. 2 protokołu do Porozumienia EOG stanowi, że należności celne określone w załącznikach do tabeli I tego protokołu mogą zostać dostosowane przez Wspólny Komitet EOG przy uwzględnieniu wzajemnych koncesji. Islandia i Unia Europejska uzgodniły zniesienie taryf celnych dla niektórych produktów wymienionych w protokole do Porozumienia EOG. Koncesje te będą mieć zastosowanie wyłącznie do produktów pochodzących, odpowiednio, z Unii Europejskiej i z Islandii, w rozumieniu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 3 do Porozumienia EOG.

(5)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany protokołu 3 do Porozumienia EOG, dotyczącego produktów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.

W imieniu Rady

R. GALDES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR … /2017

z dnia ….

zmieniająca protokół 3 do Porozumienia EOG dotyczący produktów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 3 do Porozumienia EOG określa szczegółowe zasady handlu niektórymi produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi między Umawiającymi się Stronami.

(2)

Artykuł 2 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia EOG stanowi, że należności celne określone w załącznikach do tabeli I protokołu 3 do Porozumienia EOG mogą zostać dostosowane przez Wspólny Komitet EOG przy uwzględnieniu wzajemnych koncesji. Islandia i Unia Europejska uzgodniły zniesienie taryf celnych dla niektórych produktów wymienionych w protokole 3 do Porozumienia EOG. Koncesje te będą mieć zastosowanie wyłącznie do produktów pochodzących, odpowiednio, z Unii Europejskiej i z Islandii, w rozumieniu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 3 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W protokole 3 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.

W art. 2 na końcu ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Produkty ujęte w tabeli I, pochodzące z Islandii lub z Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia, podlegają stawkom celnym określonym, odpowiednio, w pkt 4a załącznika I do tabeli I i w pkt 1a załącznika II do tabeli I.”.

2.

Załącznik I do tabeli I zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

3.

Załącznik II do tabeli I zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia […], pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1) lub w dniu wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (1), w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

(1)  Dz.U. x xxx, xx.xx.xx, s. xx.

ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do tabeli I protokołu 3 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

po ust. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„(4a)

Wysokość cła mającego zastosowanie do następujących produktów pochodzących z Islandii wynosi zero:

Kod CN

Uwagi

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

Zawierające 5 % lub więcej masy dodatku cukru

ex 1302 20 90

Zawierające 5 % lub więcej masy dodatku cukru

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Kukurydza cukrowa (Zea Mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Kukurydza cukrowa (Zea Mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

Prażona

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

O zawartości 1,5 % masy lub więcej tłuszczu mlecznego, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

ex 2101 12 98

O zawartości 1,5 % masy lub więcej tłuszczu mlecznego, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

ex 2101 20 92

O zawartości 1,5 % masy lub więcej tłuszczu mlecznego, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

ex 2101 20 98

O zawartości 1,5 % masy lub więcej tłuszczu mlecznego, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi”.

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

2)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„(8)

Kody taryf określone w niniejszym załączniku odnoszą się do tych, które miały zastosowanie w Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2004 r. Jednakże kody taryf określone w ust. (4a) odnoszą się do tych, które miały zastosowanie w Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2015 r. Terminy w niniejszym załączniku nie podlegają zmianom, jakie mogą zaistnieć w nomenklaturze taryfowej.”.

ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do tabeli I protokołu 3 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„(1 a)

Wysokość cła mającego zastosowanie do następujących produktów pochodzących z Unii Europejskiej wynosi zero:

Kody taryfy celnej Islandii

Opis produktu

0501.0000

Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki szczeciny lub sierści:

0502.1000

Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści

0502.9000

Pozostałe

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór:

 

Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch:

0505.1001

– –

Pióra

0505.1002

– –

Puch edredonów, oczyszczony

0505.1003

– –

Inny puch

0505.1009

– –

Pozostałe

0505.9000

Pozostałe

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów:

 

Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej:

0507.1001

– –

Zęby wielorybów

0507.1009

– –

Pozostałe

 

Pozostałe

0507.9001

– –

Fiszbiny

0507,9002

– –

Pazury ptaków

0507.9003

– –

Rogi owiec

0507.9004

– –

Rogi bydła

0507.9009

– –

Pozostałe

0508.0000

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

0510.0000

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

ex ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

0710.4000

Kukurydza cukrowa

ex ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

 

Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

0711.9002

– –

Kukurydza cukrowa

ex ex 1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

Soki i ekstrakty roślinne:

 

– –

Pozostałe:

1302.1901

– – –

Do przetworów spożywczych

1302.1909

– – –

Pozostałe

 

Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:

1302.2001

– –

Zawierającej 5 % masy lub więcej dodatku cukru

1401

Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe):

1401.1000

Bambusy

1401.2000

Trzcinopalmy rotang (rattan)

1401.9000

Pozostałe

1404

Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1404.2000

Linters bawełniany

 

Pozostałe:

1404.9001

– –

Szyszki szczeci

1404.9009

– –

Pozostałe

ex ex 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 :

 

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

1517.1001

– –

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy, tłuszczu mlecznego

 

Pozostałe:

1517.9002

– –

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy, tłuszczu mlecznego

1517.9005

– –

Jadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych do stosowania jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

ex ex 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702.5000

Fruktoza chemicznie czysta

 

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

1702.9004

– –

Maltoza chemicznie czysta

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

1704.1000

Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

 

Pozostałe:

1704.9001

– –

Pasta ze zmielonych migdałów z dodatkiem cukru i percepan (sztuczna pasta migdałowa) w porcjach o masie 5 kg lub większej

1704.9002

– –

Pasta ze zmielonych migdałów z dodatkiem cukru i percepan (sztuczna pasta migdałowa) w porcjach o masie mniejszej niż 5 kg

1704.9003

– –

Formowany cukier dekoracyjny

1704.9004

– –

Lukrecja z cukrem i wyroby z lukrecji

1704.9005

– –

Cukierki z cukru, słodkie tabletki (pastylki), gdzie indziej niesklasyfikowane

1704.9006

– –

Karmelki

1704.9007

– –

Wyroby z gumy arabskiej

1704.9008

– –

Wyroby cukiernicze niezawierające glutenu ani białka, produkowane specjalnie dla alergików i osób z zaburzeniami metabolizmu

1704.9009

– –

Pozostałe

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao:

 

Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

1806.1001

– –

Do wyrobu napojów

1806.1009

– –

Pozostałe

 

Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg:

1806.2010

– –

Ciasto nugatowe w blokach o masie 5 kg lub większej

1806.2020

– –

Proszek do robienia deserów

 

– –

Proszek kakaowy, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1901 , zawierający 30 % masy lub więcej świeżego mleka w proszku lub odtłuszczonego mleka w proszku, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, ale niezmieszany z innymi substancjami:

1806.2031

– – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806.2039

– – –

Pozostałe

 

– –

Proszek kakaowy, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1901 , zawierające mniej niż 30 % masy pełnego mleka w proszku lub mleka odtłuszczonego w proszku, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, ale niezmieszany z innymi substancjami:

1806.2041

– – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806.2049

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

1806.2050

– – –

Pozostałe przetwory, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1901 , zawierające 30 % masy lub więcej świeżego mleka w proszku lub odtłuszczonego mleka w proszku

1806.2060

– – –

Pozostałe przetwory, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1901 , zawierające mniej niż 30 % masy świeżego mleka w proszku lub odtłuszczonego mleka w proszku

1806.2090

– – –

Pozostałe

 

Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach

 

– –

Nadziewane:

1806.3101

– – –

Czekolada nadziewana, w blokach, tabliczkach lub batonach

1806.3109

– – –

Pozostałe

 

– –

Bez nadzienia:

1806.3201

– – –

Czekolada, w skład której wchodzi wyłącznie pasta kakaowa, cukier i nie więcej niż 30 % masy masła kakaowego, w tabliczkach i batonach.

1806.3202

– – –

Czekolada, w skład której wchodzi pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe i mleko w proszku, w tabliczkach i batonach.

1806.3203

– – –

Wyroby czekoladopodobne, w tabliczkach lub batonach

1806.3209

– – –

Pozostałe

 

Pozostałe:

 

– –

Substancje do wyrobu napojów:

1806.9011

– – –

Spreparowane substancje do napojów na bazie towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , zawierające co najmniej 5 % masy kakao w proszku, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niesklasyfikowane, cukier lub inne substancje słodzące, w uzupełnieniu do innych składników podrzędnych i substancji aromatyzujących

1806.9012

– – –

Spreparowane substancje do napojów, zawierające kakao wraz z białkami lub innymi składnikami odżywczymi, a także witaminy, minerały, błonnik, substancje aromatyczne i wielonienasycone kwasy tłuszczowe

1806.9019

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

1806.9021

– – –

Proszek do robienia deserów; puddingów i zup

1806.9022

– – –

Żywność specjalnie przygotowana dla niemowląt lub do celów dietetycznych

1806.9023

– – –

Jaja wielkanocne

1806.9024

– – –

Sosy do lodów i »dipy«

1806.9025

– – –

Pokryte lub powleczone rodzynki, orzechy, dmuchane ziarna, lukrecja, karmelki i galaretki

1806.9026

– – –

Kremy czekoladowe (wyrób cukierniczy)

1806.9027

– – –

Płatki śniadaniowe

 

– – –

Proszek kakaowy, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1901 , zawierający 30 % masy lub więcej świeżego mleka w proszku lub odtłuszczonego mleka w proszku, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, ale niezmieszany z innymi substancjami:

1806.9041

– – – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806.9049

– – – –

Pozostałe

 

– – –

Proszek kakaowy, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1901 , zawierające mniej niż 30 % masy pełnego mleka w proszku lub mleka odtłuszczonego w proszku, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, ale niezmieszany z innymi substancjami:

1806.9051

– – – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806.9059

– – – –

Pozostałe

 

– – –

Pozostałe:

1806.9091

– – – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806.9099

– – – –

Pozostałe

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające proszku kakaowego lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające proszek kakaowy w stosunku wagowym mniejszym niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1901.1000

Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej

 

Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych z pozycji 1905

 

– –

Zawierające 3 % lub więcej świeżego mleka w proszku, odtłuszczonego mleko w proszku, jaj, tłuszczu mlecznego (takiego jak masło), sera lub mięsa:

1901.2011

– – –

Do wyrobu pieczywa chrupkiego objętego pozycją 1905.1000

1901.2012

– – –

Do wyrobu piernika i podobnych wyrobów objętych pozycją 1905.2000

1901.2051

– – –

Do przygotowanie słodkich herbatników objętych pozycjami 1905.3110 , w tym ciasteczek

1901.2052

– – –

Do przygotowanie słodkich herbatników objętych pozycjami 1905.3120 , w tym ciasteczek

1901.2053

– – –

Do wyrobu pierniczków imbirowych objętych pozycją 1905.3131

1901.2054

– – –

Do wyrobu wafli i gofrów objętych pozycjami 1905.3201 i 1905.3209 , zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1901.2055

– – –

Do wyrobu wafli i gofrów objętych pozycjami 1905.3201 i 1905.3209 , bez dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1901.2056

– – –

Do przygotowywania sucharków, tostów i podobnych wyrobów opiekanych objętych pozycją 1905.4000

1901.2057

– – –

Do przygotowywania pieczywa objętego pozycją 1905.9011 , z nadzieniem na bazie masła lub innych przetworów mlecznych

1901.2058

– – –

Do wyrobu pieczywa objętego pozycją 1905.9019

1901.2059

– – –

Do przygotowywania herbatników objętych pozycjami 1905.9021 i 1905.9029

1901.2061

– – –

Do wyrobu pikantnych i solonych herbatników objętych pozycją 1905.9030

1901.2062

– – –

Do wyrobu ciastek i pieczywa słodkiego objętych pozycjami 1905.9041 i 1905.9049 , zawierających dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1901.2063

– – –

Do wyrobu ciastek i wyrobów ciastkarskich objętych pozycjami 1905.9041 i 1905.9049 , bez dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1901.2064

– – –

Mieszaniny i ciasta zawierające mięso, do przygotowywania zapiekanek w cieście, w tym pizzy, objętych pozycją 1905.9051

1901.2065

– – –

Mieszaniny i ciasta zawierające składniki inne niż mięso, do przygotowywania pizzy i podobnych wyrobów, objętych pozycją 1905.9059

1901.2066

– – –

Do przygotowanie przekąsek, takich jak płatki, świderki, krążki, stożki, paluszki itp.

1901.2067

– – –

Do wyrobu produktów objętych pozycją 1905.9091

1901.2068

– – –

Do wyrobu produktów objętych pozycją 1905.9099

 

– –

Pozostałe:

1901.2071

– – –

Do wyrobu chrupkiego pieczywa objętego pozycją 1905.1000

1901.2072

– – –

Do wyrobu piernika i podobnych wyrobów objętych pozycją 1905.2000

1901.2073

– – –

Do przygotowanie słodkich herbatników objętych pozycjami 1905.3110 , w tym ciasteczek

1901.2074

– – –

Do przygotowanie słodkich herbatników objętych pozycjami 1905.3120 , w tym ciasteczek

1901.2075

– – –

Do wyrobu pierniczków imbirowych objętych pozycją 1905.3131

1901.2076

– – –

Do przygotowywania wafli i gofrów objętych pozycjami 1905.3201 i 1905.3209

1901.2077

– – –

Do przygotowywania sucharków, tostów i podobnych wyrobów opiekanych objętych pozycją 1905.4000

1901.2078

– – –

Do przygotowywania pieczywa objętego pozycją 1905.9011 , z nadzieniem na bazie masła lub innych przetworów mlecznych

1901.2079

– – –

Do wyrobu pieczywa objętego pozycją 1905.9019

1901.2081

– – –

Do przygotowywania herbatników objętych pozycjami 1905.9021 i 1905.9029

1901.2082

– – –

Do wyrobu pikantnych i solonych herbatników objętych pozycją 1905.9030

1901.2083

– – –

Do wyrobu ciastek i wyrobów ciastkarskich objętych pozycją 1905.9041

1901.2084

– – –

Do wyrobu ciastek i wyrobów ciastkarskich objętych pozycją 1905.9049

1901.2085

– – –

Mieszaniny i ciasta zawierające mięso, do przygotowywania zapiekanek w cieście, w tym pizzy, objętych pozycją 1905.9051

1901.2086

– – –

Mieszaniny i ciasta zawierające składniki inne niż mięso, do przygotowywania pizzy i podobnych wyrobów, objętych pozycją 1905.9059

1901.2087

– – –

Do przygotowanie przekąsek, takich jak płatki, świderki, krążki, stożki, paluszki itp.

1901.2088

– – –

Do wyrobu produktów objętych pozycją 1905.9091 , zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1901.2089

– – –

Do wyrobu produktów objętych pozycją 1905.9099

 

Pozostałe:

 

– –

Substancje do wyrobu napojów:

1901.9021

– – –

Spreparowane substancje do napojów na bazie towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, w uzupełnieniu do innych składników podrzędnych i substancji aromatyzujących

1901.9029

– – –

Pozostałe spreparowane substancje do napojów na bazie towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niesklasyfikowane

1901.9031

– – –

Pozostałe substancje do napojów zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1901.9039

– – –

Pozostałe substancje do napojów

1901.9091

– – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1901.9099

– – –

Pozostałe

ex ex 1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej

1902.1100

– –

Zawierające jaja

1902.1900

– –

Pozostałe

 

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane:

 

– –

Nadziewane przetworami z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

1902.2011

– – –

W proporcjach przekraczających 20 % masy

1902.2019

– – –

Pozostałe

 

– –

Nadziewane przetworami z kiełbas, mięsa, podrobów lub krwi lub ich mieszanin:

1902.2022

– – –

Zawierający od 3 % do 20 % masy włącznie kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi lub ich mieszanin

1902.2029

– – –

Pozostałe

 

– –

Nadziewane serem:

1902.2031

– – –

Zawierające więcej niż 3 % masy sera

1902.2039

– – –

Pozostałe

 

– –

Nadziewane mięsem i serem:

1902.2041

– – –

Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa i sera

1902.2042

– – –

Zawierające w sumie od 3 % do 20 % masy włącznie mięsa i sera

1902.2049

– – –

Pozostałe

1902.2050

– –

Pozostałe

 

Pozostałe makarony:

1902.3010

– –

Z rybami, skorupiakami, mięczakami i innymi bezkręgowcami wodnymi

 

– –

Z kiełbasami, mięsem, podrobami, krwią lub ich mieszaninami:

1902.3021

– – –

W stosunku wagowym od 3 % do 20 % masy włącznie

1902.3029

– – –

Pozostałe

 

– –

Z serem:

1902.3031

– – –

W proporcjach przekraczających 3 % masy

1902.3039

– – –

Pozostałe

 

– –

Z mięsem i serem:

1902.3041

– – –

W stosunku wagowym od 3 % do 20 % masy całkowitej włącznie

1902.3049

– – –

Pozostałe

1902.3050

– –

Pozostałe

 

Kuskus:

1902.4010

– –

Z rybami, skorupiakami, mięczakami i innymi bezkręgowcami wodnymi

 

– –

Z kiełbasami, mięsem, podrobami, krwią lub ich mieszaninami:

1902.4021

– – –

W stosunku wagowym od 3 % do 20 % masy włącznie

1902.4029

– – –

Pozostałe

1902.4030

– –

Pozostałe

1903

Tapioka i jej substytuty sporządzone ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, wysiewek lub w podobnej postaci

1903.0001

W opakowaniach do sprzedaży detalicznej o masie 5 kg lub mniejszej

1903.0009

Pozostałe

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza), w postaci ziarna, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane

 

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

1904.1001

– –

Przekąski, takie jak płatki, świderki, krążki, stożki, paluszki itp.

1904.1003

– –

Płatki śniadaniowe, zawierające więcej niż 10 % dodanego cukru

1904.1004

– –

Pozostałe płatki śniadaniowe

1904.1009

– –

Pozostałe

 

Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

1904.2001

– –

Bazujące na zbożach spęcznionych, prażonych lub produktach zbożowych

1904.2009

– –

Pozostałe

 

Pszenica spęczniona:

1904.3001

– –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

1904.3009

– –

Pozostałe

 

Pozostałe:

1904.9001

– –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

1904.9009

– –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:

1905.1000

Pieczywo chrupkie

1905.2000

Piernik i podobne

 

Słodkie herbatniki; gofry i wafle:

 

– –

Słodkie herbatniki:

1905.3110

– – –

Powleczone lub pokryte czekoladą lub polewami zawierającymi kakao

1905.3120

– – –

Niezawierające glutenu ani białka, produkowane specjalnie dla alergików i osób z zaburzeniami metabolizmu

 

– – –

Pozostałe:

1905.3131

– – – –

Pierniczki imbirowe

1905.3132

– – – –

Słodkie herbatniki i ciastka, zawierające mniej niż 20 % masy cukru

1905.3139

– – – –

Pozostałe słodkie herbatniki i ciastka

 

– –

Gofry i wafle:

1905.3201

– – –

Powleczone lub pokryte czekoladą lub polewami zawierającymi kakao

1905.3209

– – –

Pozostałe

1905.4000

Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

 

Pozostałe:

 

– –

Pieczywo:

1905.9011

– – –

Z nadzieniem składającym się zasadniczo z masła lub innych przetworów mlecznych (np. Masła czosnkowego)

1905.9019

– – –

Pozostałe

 

– –

Herbatniki:

1905.9021

– – –

Niezawierające glutenu ani białka, produkowane specjalnie dla alergików i osób z zaburzeniami metabolizmu

1905.9029

– – –

Pozostałe

1905.9030

– –

Pikantne i solone herbatniki

 

– –

Ciastka i pieczywo słodkie

1905.9041

– – –

Niezawierające glutenu ani białka, produkowane specjalnie dla alergików i osób z zaburzeniami metabolizmu

1905.9049

– – –

Pozostałe

 

– –

Zapiekanki w cieście, w tym pizza:

1905.9051

– – –

Zawierające mięso:

1905.9059

– – –

Pozostałe

1905.9060

– –

Przekąski, takie jak płatki, świderki, krążki, stożki, paluszki itp.

 

– –

Pozostałe

1905.9091

– – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1905.9099

– – –

Pozostałe

ex ex 2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:

 

Pozostałe:

2001.9001

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

ex ex 2001,9009

– –

Pozostałe zawierający rdzenie palmowe

ex ex 2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone:

 

Ziemniaki:

2004.1001

– –

Mąka, mączka i płatki

 

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004.9001

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone:

 

Ziemniaki:

2005.2001

– –

Mąka, mączka i płatki

2005.8000

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2006

Owoce, orzechy, skórka owocowa i inne części roślin, zakonserwowane w cukrze (osączone, lukrowane lub kandyzowane)

 

Warzywa zamrożone:

2006.0011

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

 

Pozostałe warzywa:

2006.0021

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

2007.1000

Przetwory homogenizowane

 

Pozostałe:

2007.9100

– –

Owoce cytrusowe

2007.9900

– –

Pozostałe

ex ex 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem:

 

– –

Orzeszki ziemne:

2008.1101

– – –

Masło orzechowe

ex ex 2008,1109

– – –

Pozostałe, prażone

 

Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008.19 :

2008.9100

– –

Rdzenie palmowe

 

– –

Pozostałe:

2008.9902

– – –

Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:

 

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy

 

– –

Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy:

2101.1201

– – –

Zawierające 1,5 % masy lub więcej tłuszczu mlecznego, 2,5 % lub więcej białka mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

 

Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej):

2101.2001

– –

Zawierające 1,5 % masy lub więcej tłuszczu mlecznego, 2,5 % lub więcej białka mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

 

Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:

2101.3001

– –

Inne substytuty palonej kawy z wyłączeniem palonej cykorii; ekstrakty, esencje i koncentraty innych substytutów palonej kawy z wyłączeniem palonej cykorii

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002 ); gotowe proszki do pieczenia:

 

Drożdże aktywne:

2102.1001

– –

Inne niż do wypieku chleba, z wyłączeniem drożdży do stosowania w paszy dla zwierząt

2102.1009

– –

Pozostałe

 

Drożdże nieaktywne; inne jednokomórkowe mikroorganizmy, martwe:

2102.2001

– –

Drożdże nieaktywne

2102.2002

– –

Martwe glony jednokomórkowe

2102.2003

– –

Do stosowania w paszy dla zwierząt

2102.2009

– –

Pozostałe

 

Gotowe proszki do pieczenia:

2102.3001

– –

W opakowaniach do sprzedaży detalicznej o masie 5 kg lub mniejszej

2102.3009

– –

Pozostałe

ex ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103.2000

Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

 

Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103.3001

– –

Spreparowana musztarda zawierająca w masie 5 % lub więcej dodatku cukru

 

Pozostałe:

2103.9010

– –

Przygotowane sosy warzywne na bazie mąki, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego

2103.9020

– –

Majonez

2103.9030

– –

Sosy na bazie oliwy, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład sosy remoulade)

 

– –

Zawierające mięso:

2103.9051

– – –

W proporcjach przekraczających 20 % masy

2103.9052

– – –

W stosunku wagowym od 3 % do 20 % masy włącznie

2103.9059

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

2103.9091

– – –

Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

2103.9099

– – –

Pozostałe

2104

Zupy i buliony oraz preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane:

 

Zupy i buliony oraz preparaty do nich:

2104.1001

– –

Preparaty sosów warzywnych na bazie mąki, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego

2104.1002

– –

Pozostałe zupy w proszku w opakowaniach o masie 5 kg lub większej

2104.1003

– –

Zupy rybne w puszkach

 

– –

Pozostałe zupy:

2104.1011

– – –

Zawierające mięso w proporcjach przekraczających 20 % masy

2104.1012

– – –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

2104.1019

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

2104.1021

– – –

Zawierające mięso w proporcjach przekraczających 20 % masy

2104.1022

– – –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

2104.1029

– – –

Pozostałe

 

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

2104.2001

– – –

Zawierające mięso w proporcjach przekraczających 20 % masy

2104.2002

– – –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

2104.2003

– –

Zawierające ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne

2104.2009

– – –

Pozostałe

ex ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106.1000

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

 

Pozostałe:

 

– –

Soki owocowe, bardziej przetworzone lub zmieszane niż wymienione w pozycji 2009 :

2106.9011

– – –

Niesfermentowane i bez dodatku cukru, w pojemnikach o masie 50 kg lub większej

2106.9012

– – –

Pozostałe, w innych opakowaniach, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

2106.9013

– – –

Pozostałe, w innych opakowaniach

 

– –

Preparaty do produkcji napojów:

2106.9023

– – –

Mieszanki roślin lub części roślin, nawet zmieszane z ekstraktami roślinnymi, do przygotowywania bulionów roślinnych

2106.9024

– – –

Produkowane specjalnie jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych

2106.9025

– – –

Spreparowane substancje do napojów, zawierające białka lub inne składniki odżywcze, a także witaminy, minerały, błonnik, wielonienasycone kwasy tłuszczowe i substancje aromatyczne

2106.9026

– – –

Spreparowane substancje do napojów, z ekstraktu z żeńszenia zmieszanego z innymi składnikami, np. glukozą lub laktozą

2106.9027

– – –

Preparaty bezalkoholowe (koncentraty ekstraktów), bez dodatku cukru lub innego środka słodzącego

2106.9028

– – –

Preparaty bezalkoholowe (koncentraty ekstraktów) zawierające dodatek cukru

2106.9029

– – –

Preparaty bezalkoholowe (koncentraty ekstraktów) zawierające dodatek środka słodzącego

 

– – –

Preparaty alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,5 % obj., do produkcji napojów:

2106.9031

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,5 % obj., do 2,25 % obj. włącznie

2106.9032

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 2,25 % obj., do 15 % obj. włącznie

2106.9033

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj., do 22 % obj. włącznie

2106.9034

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj., do 32 % obj. włącznie

2106.9035

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 32 % obj., do 40 % obj. włącznie

2106.9036

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 40 % obj., do 50 % obj. włącznie

2106.9037

– – – –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50 % obj., do 60 % obj. włącznie

2106.9038

– – – –

Pozostałe

2106.9039

– – –

Pozostałe

 

– –

Proszek do robienia deserów:

2106.9041

– – –

W opakowaniach do sprzedaży detalicznej o masie 5 kg lub mniejszej, zawierające mleko w proszku, białko jaj lub żółtka jaj

2106.9042

– – –

W opakowaniach do sprzedaży detalicznej o masie 5 kg lub mniejszej, niezawierające mleka w proszku, białka jaj lub żółtek jaj

2106.9048

– – –

Pozostałe, zawierające mleko w proszku, białko jaj lub żółtka jaj

2106.9049

– – –

Pozostałe, zawierające mleko w proszku, białko jaj lub żółtka jaj

2106.9051

– –

Mieszaniny substancji chemicznych i żywności, takie jak sacharyna i laktoza, wykorzystywane jako substancja słodząca

2106.9062

– –

Zupy owocowe i owsianki z owocami

2106.9064

– –

Zawierające mięso w proporcji od 3 % do 20 % masy włącznie

2106.9065

– –

Kapsułki z olejem z wątroby ryb i inne witaminy, gdzie indziej niesklasyfikowane

2106.9066

– –

Suplementy żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

2106.9067

– –

Wegetariańska śmietana

2106.9068

– –

Wegetariański ser

 

– –

Cukierki niezawierające cukru ani kakao:

2106.9071

– – –

Guma do żucia

2106.9072

– – –

Pozostałe

2106.9079

– –

Pozostałe

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

 

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane:

 

– –

Napoje gazowane zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

2202.1011

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.1012

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.1013

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.1014

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.1015

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.1016

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.1019

– – –

Pozostałe

 

– –

Napoje gazowane zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

2202.1031

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.1032

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.1033

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.1034

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.1035

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.1036

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.1039

– – –

Pozostałe

 

– –

Produkowane specjalnie jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych

2202.1041

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.1042

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.1043

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.1044

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.1045

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.1046

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.1047

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.1049

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

2202.1091

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.1092

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.1093

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.1094

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.1095

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.1096

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.1097

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.1099

– – –

Pozostałe

 

Pozostałe:

 

– –

z produktów mlecznych z innymi składnikami, pod warunkiem że te przetwory mleczne stanowią 75 % lub więcej masy, z wyłączeniem opakowania:

2202.9011

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.9012

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.9013

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.9014

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.9015

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.9016

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.9017

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.9019

– – –

Pozostałe

 

– –

Produkowane specjalnie jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych

2202.9021

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.9022

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.9023

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.9024

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.9025

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.9026

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.9027

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.9029

– – –

Pozostałe

 

– –

Napoje z soi

2202.9031

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.9032

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.9033

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.9034

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.9035

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.9036

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.9037

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.9039

– – –

Pozostałe

 

– –

Napoje z ryżu i/lub migdałów:

2202.9041

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.9042

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.9043

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.9044

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.9045

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.9046

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.9047

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.9049

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

2202.9091

– – –

W opakowaniach z tektury

2202.9092

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2202.9093

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2202.9094

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2202.9095

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2202.9096

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2202.9097

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2202.9099

– – –

Pozostałe

2203

Piwo otrzymywane ze słodu:

 

Piwo ze słodu o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,5 % obj., do 2,25 % obj. włącznie

2203.0011

– –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2203.0012

– –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2203.0013

– –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2203.0014

– –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2203.0015

– –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2203.0016

– –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2203.0019

– –

Pozostałe

 

Pozostałe:

2203.0091

– –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2203.0092

– –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2203.0093

– –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2203.0094

– –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2203.0095

– –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2203.0096

– –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2203.0099

– –

Pozostałe

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

 

W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

 

– –

O objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,5 % obj., do 2,25 % obj. włącznie

2205.1011

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2205.1012

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2205.1013

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2205.1014

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2205.1015

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2205.1016

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2205.1019

– – –

Pozostałe

 

– –

O objętościowej mocy alkoholu większej niż 2,25 % do 15 % czystego alkoholu włącznie, pod warunkiem że produkt zawiera wyłącznie alkohol otrzymywany poprzez fermentację bez jakiejkolwiek destylacji:

2205.1021

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2205.1022

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2205.1023

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności przekraczającej 500 ml

2205.1024

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 500 ml

2205.1025

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, barwionych

2205.1026

– – –

W opakowaniach jednorazowych z plastiku, niebarwionych

2205.1029

– – –

Pozostałe

 

– –

Pozostałe:

2205.1091

– – –

W opakowaniach jednorazowych ze stali

2205.1092

– – –

W opakowaniach jednorazowych z aluminium

2205.1093