ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 67

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
14 marca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/434 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

1

 

 

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

3

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/435 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

31

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/436 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

33

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/437 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/438 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna ( 1 )

67

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/439 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie siarczanu L-lizyny wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

70

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/440 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd., prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

74

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/441 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

78

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/442 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

80

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/443 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do propozycji poprawek do regulaminów ONZ nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 i 138 oraz w odniesieniu do jednego wniosku dotyczącego zmiany ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) poprzez przyjęcie wytycznych w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych

82

 

*

Decyzja Rady Europejskiej (UE, Euratom) 2017/444 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

87

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/445 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

88

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1


DECYZJA RADY (UE) 2017/434

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 i 209, w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi,

uwzględniając wspólny wniosek Komisji Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W listopadzie 2011 r. Rada upoważniła Komisję i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia negocjacji z Islamską Republiką Afganistanu w sprawie Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju (zwanej dalej „Umową”).

(2)

Negocjacje w sprawie Umowy zakończyły się pomyślnie i została ona parafowana w dniu 2 lipca 2015 r. w Kabulu.

(3)

Art. 59 Umowy przewiduje tymczasowe stosowanie Umowy zanim wejdzie ona w życie.

(4)

Należy podpisać Umowę w imieniu Unii, a niektóre postanowienia Umowy stosować tymczasowo, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia.

(5)

Podpisanie Umowy w imieniu Unii i tymczasowe stosowanie części Umowy między Unią a Islamską Republiką Afganistanu pozostaje bez uszczerbku dla podziału kompetencji między Unią a jej państwami członkowskimi zgodnie Traktatami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, z zastrzeżeniem zawarcia tej Umowy.

2.   Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z art. 59 Umowy oraz z zastrzeżeniem przewidzianych w nim powiadomień, następujące części Umowy są tymczasowo stosowane między Unią a Islamską Republiką Afganistanu do czasu wejścia w życie Umowy, niemniej jednak tylko w takim zakresie, w jakim dotyczą one kwestii objętych zakresem kompetencji Unii, w tym kwestii objętych zakresem kompetencji Unii do określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa:

a)

art. 2 (Zasady ogólne);

b)

art. 3 (Dialog polityczny);

c)

art. 4 (Prawa człowieka);

d)

art. 5 (Równouprawnienie płci);

e)

tytuł III (Współpraca na rzecz rozwoju);

f)

tytuł IV (Współpraca w zakresie handlu i inwestycji);

g)

art. 28 (Współpraca w zakresie migracji);

h)

tytuł VII (Współpraca regionalna);

i)

tytuł VIII (Ramy instytucjonalne), w zakresie, w jakim postanowienia tego tytułu ograniczają się do celu, jakim jest zapewnienie tymczasowego stosowania Umowy;

j)

tytuł IX (Postanowienia końcowe), w zakresie, w jakim postanowienia tego tytułu ograniczają się do celu, jakim jest zapewnienie tymczasowego stosowania Umowy.

2.   Data, od której części Umowy, o których mowa w ust. 1, są tymczasowo stosowane, zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2017 r.

W imieniu Rady

L. GRECH

Przewodniczący


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/3


UMOWA O WSPÓŁPRACY

na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „państwami członkowskimi”, i

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią” lub „UE”,

z jednej strony, oraz

ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTANU, zwana dalej „Afganistanem”,

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

POTWIERDZAJĄC swoje zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Afganistanu;

POTWIERDZAJĄC swoje przywiązanie do ogólnych zasad prawa międzynarodowego, celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych konwencji i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

DOSTRZEGAJĄC związki historyczne, polityczne i gospodarcze łączące Strony;

POTWIERDZAJĄC dążenie do zacieśniania współpracy w oparciu o wspólne wartości i wzajemne korzyści;

ZWAŻYWSZY na wspólne cele polityczne, wartości i zobowiązania Stron, w tym do poszanowania zasad demokracji, praworządności, praw człowieka i dobrych rządów;

UZNAJĄC, że zasady te stanowią nieodłączną część długookresowego rozwoju;

UZNAJĄC, że naród afgański, za pośrednictwem legalnie ustanowionych, demokratycznych instytucji i na mocy konstytucji Afganistanu, jest prawowitym właścicielem i zarządcą procesów stabilizacji, rozwoju i demokratyzacji w Afganistanie;

MAJĄC NA UWADZE, że Unia jest zdecydowana wspierać wysiłki Afganistanu zmierzające do maksymalizacji jego rozwoju w ciągu najbliższych dziesięciu lat transformacji;

PODKREŚLAJĄC wzajemne zobowiązania podjęte na międzynarodowych konferencjach na temat Afganistanu w Bonn w grudniu 2011 r., w Tokio w lipcu 2012 r. i w Londynie w grudniu 2014 r.;

POTWIERDZAJĄC zobowiązanie Afganistanu do dalszej poprawy rządzenia oraz zaangażowanie Unii na rzecz trwałej współpracy z Afganistanem;

MAJĄC NA UWADZE, że Strony przykładają dużą wagę do kompleksowego charakteru stosunków, jakie zamierzają rozwijać za pośrednictwem niniejszej Umowy;

POTWIERDZAJĄC pragnienie wspierania postępu gospodarczego i społecznego swoich narodów i ich gotowość do utrwalenia, pogłębienia i zróżnicowania wzajemnych stosunków w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

UZNAJĄC, że zgodnie z konstytucją Afganistanu, wzmocnienie pozycji kobiet oraz ich pełny i równoprawny udział we wszystkich sferach życia społecznego, w tym w podejmowaniu decyzji w procesie politycznym na wszystkich szczeblach, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia równości i pokoju;

UZNAJĄC znaczenie współpracy na rzecz rozwoju z krajami rozwijającymi się, w szczególności z krajami o niskim dochodzie, krajami pokonfliktowymi oraz krajami śródlądowymi, dla ich trwałego wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju oraz terminowej i pełnej realizacji celów rozwojowych uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, w tym milenijnych celów rozwoju ONZ oraz wszelkich kolejnych wskaźników rozwoju przyjętych przez Afganistan, a także dla lepszej integracji Afganistanu w regionie;

UZNAJĄC, że należy podjąć skuteczne działania w celu wspierania uczciwości i odpowiedzialności, zapewnienia prawidłowego wykorzystania funduszy publicznych i zwalczania korupcji;

UZNAJĄC, że wzmocniona współpraca między Stronami powinna wspierać zdolność Afganistanu do poprawy jakości administrowania i rządzenia, jak również przejrzystość i skuteczność zarządzania finansami publicznymi;

POTWIERDZAJĄC znaczenie koordynacji na odpowiednich forach regionalnych i wielostronnych, w szczególności w odniesieniu do stanowiska Stron odnośnie do światowych wyzwań i regionalnej współpracy gospodarczej;

UZNAJĄC, że terroryzm stanowi zagrożenie dla ludzi i ich bezpieczeństwa oraz wyrażając swoje całkowite zaangażowanie na rzecz zwalczania wszelkich form terroryzmu, ustanowienia skutecznej współpracy międzynarodowej oraz instrumentów międzynarodowych w celu ich wyeliminowania w poszanowaniu prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka i prawa humanitarnego;

POTWIERDZAJĄC wspólne dla obu Stron zaangażowanie w walkę z przestępczością zorganizowaną, w tym handlem ludźmi, przemytem migrantów i handlem narkotykami, między innymi za pośrednictwem mechanizmów regionalnych i międzynarodowych;

UZNAJĄC zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa spowodowane przez nielegalny handel środkami odurzającymi, a także potrzebę skoordynowanej współpracy regionalnej i międzynarodowej w celu przeciwdziałania uprawie, produkcji, ułatwieniom w handlu środkami odurzającymi, ich przemytowi i spożyciu oraz popytowi na nie, jak również przeciwdziałania nielegalnemu wykorzystywaniu prekursorów narkotykowych, a ponadto uznając w tym kontekście znaczenie zapewnienia alternatywnych źródeł utrzymania hodowcom maku;

UZNAJĄC konieczność przestrzegania międzynarodowych zobowiązań dotyczących rozbrojenia i nieproliferacji,

ZWAŻYWSZY, że Międzynarodowy Trybunał Karny stanowi ważne osiągnięcie na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie, a jego celem jest skuteczne ściganie najpoważniejszych przestępstw budzących niepokój wspólnoty międzynarodowej;

UZNAJĄC, że handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne będą odgrywać istotną rolę w rozwoju Afganistanu i że Strony przywiązują szczególną wagę do zasad i postanowień dotyczących handlu międzynarodowego, zawartych między innymi w Porozumieniu ustanawiającym Światową Organizację Handlu (WTO);

WYRAŻAJĄC swoje pełne zaangażowanie w propagowanie zrównoważonego rozwoju w jego wszystkich wymiarach, w tym w takich kwestiach jak ochrona środowiska, skuteczna współpraca w celu zwalczania zmiany klimatu oraz skuteczne propagowanie i wdrażanie uznanych na forum międzynarodowym norm pracy;

PODKREŚLAJĄC znaczenie współpracy w zakresie migracji;

UZNAJĄC, że sytuacja uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych oraz ich prawa podstawowe, w tym ich bezpieczny, zorganizowany i dobrowolny powrót do ich domów, wymagają szczególnej uwagi;

ODNOTOWUJĄC, że w przypadku gdyby Strony, w ramach niniejszej Umowy, porozumiały się odnośnie do umów szczegółowych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które miałyby zostać zawarte przez Unię na podstawie części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowienia takich przyszłych umów nie byłyby wiążące dla Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, chyba że Unia wraz ze Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią, stosownie do ich odpowiednich wcześniejszych stosunków dwustronnych, powiadomi Afganistan, że Zjednoczone Królestwo lub Irlandia są związane takimi umowami jako część Unii zgodnie z Protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podobnie wszelkie późniejsze środki wewnętrzne UE, które miałyby zostać przyjęte zgodnie z wyżej wymienionym tytułem V w celu wykonania niniejszej Umowy, nie byłyby wiążące dla Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, chyba że zgłosiłyby one chęć uczestniczenia lub przyjęcia takich środków zgodnie z protokołem nr 21. Odnotowując również, że takie przyszłe umowy lub takie późniejsze środki wewnętrzne UE wchodziłyby w zakres protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączonego do wspomnianych Traktatów,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I

CHARAKTER I ZAKRES

Artykuł 1

Zakres stosowania i przedmiot

1.   Strony ustanawiają niniejszym partnerstwo między sobą, w ramach swoich kompetencji, zgodnie ze swoimi przepisami, procedurami i zasobami oraz przy pełnym poszanowaniu międzynarodowych zasad i norm.

2.   Partnerstwo to ma służyć zacieśnieniu dialogu i współpracy w celu:

a)

wspierania pokoju i bezpieczeństwa w Afganistanie i w regionie;

b)

wspierania zrównoważonego rozwoju, stabilnego i demokratycznego otoczenia politycznego i włączenia Afganistanu w gospodarkę światową;

c)

nawiązania regularnego dialogu dotyczącego kwestii politycznych, obejmujących propagowanie praw człowieka i równouprawnienia płci oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego;

d)

wspierania współpracy na rzecz rozwoju w ramach wspólnego zobowiązania Stron do eliminacji ubóstwa i zwiększania skuteczności pomocy;

e)

rozwoju handlu i inwestycji między Stronami przynoszącego wzajemne korzyści oraz sprzyjającego współpracy we wszystkich obszarach gospodarki, handlu i inwestycji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w celu ułatwienia zrównoważonych przepływów handlowych i inwestycyjnych oraz zapobiegania powstawaniu i usuwania przeszkód w handlu i inwestycjach, w sposób konsekwentny i komplementarny w stosunku do bieżących i przyszłych inicjatyw regionalnych;

f)

poprawy koordynacji między Stronami w zakresie globalnych wyzwań, w szczególności poprzez promowanie rozwiązań wielostronnych; oraz

g)

wspierania dialogu i współpracy w określonych sektorach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, obejmujących modernizację administracji publicznej i zarządzania finansami publicznymi, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, środowisko i zmianę klimatu, zasoby naturalne i surowce, reformę sektora bezpieczeństwa, kształcenie i szkolenia, energię, transport, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, usługi finansowe, podatki, cła, zatrudnienie i rozwój społeczny, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo, statystykę, współpracę regionalną, kulturę, technologie informacyjne oraz sektor audiowizualny i sektor mediów.

3.   W związku z tym zwraca się szczególną uwagę na budowanie zdolności, tak aby wspierać rozwój afgańskich instytucji i zapewnić Afganistanowi możliwość pełnego wykorzystania szans wynikających ze wzmocnionej współpracy na podstawie niniejszej Umowy.

4.   Strony zachęcają do kontaktów między parlamentarzystami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i specjalistami z myślą o realizacji celów niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie wspierania organów parlamentarnych i innych instytucji demokratycznych.

5.   Strony starają się zwiększać wzajemne zrozumienie, między innymi poprzez współpracę takich podmiotów jak ośrodki analityczne, środowiska akademickie, przedsiębiorstwa oraz media, w formie seminariów, konferencji, kontaktów między młodzieżą i innych działań.

Artykuł 2

Zasady ogólne

1.   Strony potwierdzają wspólne wartości określone w Karcie Narodów Zjednoczonych.

2.   Strony uznają, że naród afgański, za pośrednictwem legalnie ustanowionych, demokratycznych instytucji i na mocy konstytucji Afganistanu, jest prawowitym właścicielem i zarządcą procesów stabilizacji, rozwoju i demokratyzacji w Afganistanie.

3.   Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, określonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka i innych międzynarodowych aktach prawnych dotyczących praw człowieka, oraz zasady praworządności stanowi fundament polityki wewnętrznej i międzynarodowej Stron oraz zasadniczy element niniejszej Umowy.

4.   Strony potwierdzają swoje zobowiązanie do dalszej współpracy na rzecz osiągnięcia celów rozwojowych uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym i przyjętych przez Afganistan, w tym milenijnych celów rozwoju, oraz wszelkich późniejszych wskaźników rozwoju. Tym samym Strony uznają odpowiedzialność Afganistanu za przygotowanie i wdrożenie planów rozwoju gospodarczego i społecznego oraz odpowiednich polityk rozwojowych, w tym krajowych programów priorytetowych. W tym kontekście Strony potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska, społeczeństwa integracyjnego i równouprawnienia płci.

5.   Strony potwierdzają swoje przywiązanie do zasad dobrych rządów, w tym do niezależności organów parlamentarnych i sądownictwa oraz do walki z korupcją na wszystkich szczeblach.

6.   Strony postanawiają, że współpraca na podstawie niniejszej Umowy będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdej ze Stron.

TYTUŁ II

WSPÓŁPRACA POLITYCZNA

Artykuł 3

Dialog polityczny

Ustanawia się stały dialog polityczny między Stronami, który w stosownych przypadkach może odbywać się na szczeblu ministerialnym. Służy on wzmocnieniu stosunków, przyczynia się do rozwoju partnerstwa i zwiększa wzajemne zrozumienie i solidarność. Strony zacieśniają dialog polityczny, tak aby służył on realizowaniu ich wspólnych interesów, w tym stanowisk zajmowanych przez Strony na forach regionalnych i międzynarodowych.

A.   WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA, RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Artykuł 4

Prawa człowieka

1.   Na podstawie art. 1 ust. 2 lit. c) i art. 2 ust. 3 Strony postanawiają współpracować w zakresie promowania i skutecznej ochrony praw człowieka, w tym – w stosownych przypadkach – w odniesieniu do ratyfikacji i wdrażania międzynarodowych instrumentów dotyczących praw człowieka. W ramach dialogu politycznego Strony dokonują przeglądu wykonania niniejszego artykułu.

2.   Współpraca, o której mowa w ust. 1, może obejmować między innymi:

a)

wspieranie opracowywania i wdrażania krajowych planów działania w zakresie praw człowieka;

b)

promowanie praw człowieka i kształcenie w tej dziedzinie;

c)

zwiększanie możliwości krajowych i regionalnych instytucji działających na rzecz praw człowieka w Afganistanie;

d)

nawiązanie znaczącego, szeroko zakrojonego dialogu w zakresie praw człowieka; oraz

e)

zacieśnianie współpracy z instytucjami ONZ działającymi w zakresie praw człowieka.

Artykuł 5

Równouprawnienie płci

1.   Strony współpracują w celu wzmacniania strategii i programów dotyczących kwestii płci, jak również budowania zdolności instytucjonalnych i administracyjnych oraz wspierania wdrażania strategii w dziedzinie równouprawnienia płci, w tym praw kobiet i wzmocnienia pozycji kobiet, w celu zapewnienia udziału mężczyzn i kobiet na równych zasadach we wszystkich obszarach życia gospodarczego, kulturalnego, politycznego i społecznego. Współpraca koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu dostępu kobiet do niezbędnych zasobów, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw podstawowych, w szczególności prawa do kształcenia.

2.   Strony wspierają tworzenie odpowiednich ram w celu:

a)

zapewnienia, by kwestie związane z płcią były należycie uwzględniane we wszystkich strategiach, politykach i programach rozwojowych, w szczególności tych dotyczących uczestnictwa w życiu politycznym, zdrowia oraz umiejętności czytania i pisania; oraz

b)

wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie promowania równouprawnienia płci oraz dążenia do przyjmowania środków korzystnych dla kobiet.

Artykuł 6

Społeczeństwo obywatelskie

1.   Strony uznają rolę i potencjalny wkład zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności środowiska akademickiego, w ramach dialogu oraz współpracy odbywających się na podstawie niniejszej Umowy, jak również postanawiają wspierać skuteczny dialog ze społeczeństwem obywatelskim oraz jego skuteczny udział.

2.   Strony współpracują ze sobą w celu wspierania roli społeczeństwa obywatelskiego, tak aby umożliwić mu:

a)

zabieranie głosu w trakcie krajowych procedur politycznych, zgodnie z zasadami demokratycznymi oraz przepisami konstytucyjnymi;

b)

otrzymywanie informacji o konsultacjach dotyczących strategii rozwoju i współpracy oraz polityk sektorowych, a także udział w takich konsultacjach, szczególnie w obszarach, które go dotyczą, włączając w to wszystkie etapy procesu rozwoju;

c)

otrzymywanie środków finansowych w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy wewnętrzne każdej ze Stron, zgodnie z zasadami przejrzystości i odpowiedzialności oraz otrzymywanie wsparcia na potrzeby budowania zdolności w obszarach o szczególnym znaczeniu; oraz

d)

uczestnictwo we wdrażaniu programów współpracy w dziedzinach, które go dotyczą.

B.   BUDOWANIE POKOJU

Artykuł 7

Polityka budowania pokoju, zapobiegania konfliktom oraz ich rozwiązywania

1.   Strony podkreślają swoje zaangażowanie w działania na rzecz pokoju i pojednania realizowane pod przewodnictwem Afganistanu. Podkreślają one znaczenie integrującego procesu pokojowego prowadzonego w oparciu o konsensus wśród wszystkich Afgańczyków wyrażony w ramach rady pokojowej Peace Jirga w lipcu 2010 r. oraz rady tradycyjnej Loya Jirga w listopadzie 2011 r. Potwierdzają one, że wstępnym warunkiem powodzenia procesu pokojowego jest przejęcie odpowiedzialności za ten proces przez naród afgański i instytucje afgańskie przy zdecydowanym wsparciu ze strony społeczności międzynarodowej.

2.   Strony propagują dialog między państwami w regionie i poza nim, aby umożliwić im odegranie znaczącej roli we wspieraniu i ułatwianiu procesu pokojowego.

3.   Strony przypominają o istotnej roli kobiet w rozwiązywaniu konfliktów i w budowaniu pokoju. Strony podkreślają znaczenie pełnego udziału i zaangażowania kobiet we wszelkie działania na rzecz zachowania i propagowania pokoju i bezpieczeństwa oraz konieczność zwiększenia ich roli w procesie decyzyjnym w odniesieniu do rozwiązywania konfliktów, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325(2000).

4.   Wspólne działania w tym zakresie obejmują dążenie do budowania trwałego pokoju w Afganistanie i wspieranie aktywnej roli społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z zasadami Nowego ładu na rzecz państw niestabilnych.

C.   WSPIERANIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Artykuł 8

Współpraca w odniesieniu do statutu rzymskiego

Strony uznają, że skuteczne funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) stanowi ważne osiągnięcie na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie. Strony potwierdzają, że najcięższymi przestępstwami budzącymi zaniepokojenie całej wspólnoty międzynarodowej należy zająć się w pierwszej kolejności, stosując środki dostępne na szczeblu krajowym we współpracy z MTK. Strony postanawiają współpracować w celu propagowania powszechnego przystępowania do statutu rzymskiego przez:

a)

przedsięwzięcie stosownych kroków, by ratyfikować instrumenty dotyczące statutu rzymskiego, takie jak, w szczególności, umowa o przywilejach i immunitetach MTK;

b)

dzielenie się doświadczeniami w zakresie dostosowań prawnych wymaganych w celu ratyfikacji i wdrożenia statutu rzymskiego; oraz

c)

przedsięwzięcie działań mających na celu zachowanie integralności statutu rzymskiego.

Artykuł 9

Zwalczanie proliferacji broni masowego rażenia oraz zagrożenia bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną i jądrową

1.   Strony uznają, że proliferacja broni masowego rażenia (BMR) i systemów jej przenoszenia zarówno do państw, jak i podmiotów niepaństwowych, stanowi jedno z największych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa na świecie.

2.   Strony postanawiają zatem współpracować na forach międzynarodowych w celu zwalczania proliferacji BMR i środków jej przenoszenia poprzez całkowite przestrzeganie i krajowe wdrożenie istniejących zobowiązań na podstawie wielostronnych traktatów i konwencji o rozbrojeniu i nieproliferacji, jak również innych wielostronnych umów i zobowiązań międzynarodowych. Strony postanawiają, że niniejsze postanowienie stanowi zasadniczy element niniejszej Umowy.

3.   Strony postanawiają także współpracować w zakresie poprawy wdrażania międzynarodowych aktów o rozbrojeniu i nieproliferacji BMR oraz środków jej przenoszenia obowiązujących Strony, a także podjąć działania w tym celu, między innymi poprzez wymianę informacji, wiedzy fachowej i doświadczeń.

4.   Strony zgadzają się współpracować i współuczestniczyć w zwalczaniu proliferacji BMR i środków jej przenoszenia poprzez podjęcie działań zmierzających do, w stosownych przypadkach, podpisania wszystkich innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych, ich ratyfikacji lub przystąpienia do nich, a także do ich pełnego wdrożenia.

5.   Strony postanawiają ponadto współpracować w celu stworzenia skutecznego krajowego systemu kontroli wywozu, aby zwalczać proliferację towarów związanych z BMR, kontrolując zarówno wywóz, jak i tranzyt takich towarów, w tym poprzez kontrolę końcowego przeznaczenia technologii podwójnego zastosowania pod kątem BMR, oraz przewidując skuteczne środki odstraszające w przypadku naruszenia kontroli wywozu.

6.   Strony uznają, że zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ) mogą mieć wysoce destrukcyjny wpływ na społeczeństwo. Strony uznają również, że zagrożenia te mogą być wynikiem działalności przestępczej (proliferacji broni, przemytu), wypadków (przemysł, transport, laboratoria) lub zagrożeń naturalnych (pandemie). W związku z tym Strony zobowiązują się współpracować w celu poszerzania zdolności instytucjonalnych w zakresie ograniczania zagrożeń CBRJ. Może to wymagać projektów dotyczących kwestii prawnych, otoczenia regulacyjnego, egzekwowania prawa, zagadnień naukowych, gotowości i współpracy na poziomie regionalnym.

7.   Unia zapewnia w stosownych przypadkach wsparcie dla tych wysiłków, koncentrując się na budowaniu zdolności oraz pomocy technicznej.

Artykuł 10

Broń strzelecka i lekka oraz inna broń konwencjonalna

1.   Strony uznają, że nielegalna produkcja broni strzeleckiej i lekkiej, jej transfer i obrót nią, w tym amunicją do tej broni, a także jej nadmierne gromadzenie, nieprawidłowe zarządzanie, niewłaściwe zabezpieczanie zapasów oraz niekontrolowane rozprzestrzenianie nadal stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

2.   Strony postanawiają respektować i w pełni wykonywać swoje zobowiązania w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką, w tym amunicją do niej, zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi oraz rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także zobowiązaniami podjętymi przez Strony w ramach innych instrumentów międzynarodowych dotyczących tego obszaru, takich jak program działania ONZ dotyczący zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich jego aspektach.

3.   Strony uznają znaczenie krajowych systemów kontroli transferu broni konwencjonalnej, zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Strony uznają znaczenie stosowania takich kontroli w odpowiedzialny sposób, co przyczyni się do międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz ograniczenia cierpień ludzkich, jak również do zapobiegania przenikaniu broni konwencjonalnej.

4.   Strony zobowiązują się do współpracy i zapewnienia koordynacji, komplementarności i synergii swoich wysiłków, aby uregulować międzynarodowy handel bronią konwencjonalną lub ulepszyć dotyczące go regulacje oraz aby zapobiegać nielegalnemu handlowi bronią, zwalczać go i eliminować. Strony postanawiają ustanowić regularny dialog polityczny, który będzie towarzyszył temu zobowiązaniu i przyczyni się do jego realizacji.

Artykuł 11

Zwalczanie terroryzmu

1.   Strony są zdecydowane zwalczać terroryzm we wszystkich jego postaciach, w tym w kontekście regionalnym, w pełnym poszanowaniu praworządności i prawa międzynarodowego, oraz działać wspólnie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ekstremistycznych ideologii, a w szczególności radykalizacji postaw wśród młodzieży. Strony zobowiązują się do współpracy ze swoimi międzynarodowymi partnerami w sprawie kompleksowej realizacji globalnej strategii ONZ w zakresie zwalczania terroryzmu.

2.   Strony postanawiają współpracować w kwestiach istotnych dla zwalczania działalności terrorystycznej i wymieniać się informacjami dotyczącymi wszystkich istotnych kwestii, stosownie do sytuacji i zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Zwalczanie terroryzmu stanowi istotny element tej współpracy. Strony postanawiają propagować wdrażanie odpowiednich instrumentów i konwencji międzynarodowych w tej dziedzinie. W związku z tym budowanie zdolności będzie obejmowało odpowiednie obszary wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

TYTUŁ III

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Artykuł 12

Współpraca na rzecz rozwoju

1.   Głównymi celami współpracy na rzecz rozwoju są: osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (oraz wszelkich późniejszych wskaźników rozwoju), eliminacja ubóstwa, zrównoważony rozwój i integracja z gospodarką światową, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Strony uznają, że współpraca między nimi ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom rozwojowym, przed którymi stoi Afganistan, a budowanie instytucji powinno stanowić jej istotną część.

2.   Współpraca ta uwzględnia strategie i programy rozwoju społeczno-gospodarczego Afganistanu, w szczególności jego krajową strategię rozwoju i inne środki uzgodnione podczas międzynarodowych konferencji dotyczących rozwoju Afganistanu, deklarację londyńską z 2010 r., proces kabulski, konkluzje z konferencji w Bonn z grudnia 2011 r., deklarację tokijską w sprawie partnerstwa na rzecz samodzielności Afganistanu oraz tokijskie ramy wzajemnej rozliczalności z lipca 2012 r., przy pełnym uwzględnieniu strategii gospodarczo-rozwojowej afgańskiego rządu „Samodzielność w praktyce: zobowiązania do reform a odnowione partnerstwo”, przedstawionej podczas konferencji w Londynie w 2014 r.

3.   Strony wykorzystują współpracę na rzecz rozwoju, aby między innymi umocnić afgańskie instytucje rządowe oraz stworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju i długofalowego wzrostu gospodarczego, zgodnie z krajowymi programami priorytetowymi oraz strategią gospodarczo-rozwojową Afganistanu „Samodzielność w praktyce: zobowiązania do reform a odnowione partnerstwo”. Będą to główne narzędzia realizacji tej strategii oraz zobowiązań podjętych przez Afganistan w Bonn, Tokio i Londynie. Unia, w ramach współpracy z Afganistanem, w pełni uwzględnia tokijskie ramy wzajemnej rozliczalności (lub wszelkie późniejsze wspólnie uzgodnione ramy) i w programowaniu swojej pomocy uwzględnia zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, oraz szczegółowe ustalenia określone w tych ramach.

4.   Strony potwierdzają, że będą dążyć do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, przyjętych przez Afganistan, oraz wszelkich późniejszych wskaźników rozwoju, a także potwierdzają swoje zobowiązanie do respektowania Deklaracji paryskiej w sprawie skuteczności pomocy, Programu działania z Akry i dokumentu końcowego z posiedzenia w Pusanie, w szczególności w odniesieniu do Nowego ładu na rzecz państw niestabilnych.

5.   Strony postanawiają propagować wspólne działania zgodnie ze swoimi przepisami, procedurami i zasobami oraz przy pełnym poszanowaniu międzynarodowych zasad i norm. Strony postanawiają, że ich współpraca na rzecz rozwoju będzie spełniała wymogi wspólnego zobowiązania do skuteczności pomocy, realizowanego w sposób uwzględniający odpowiedzialność decyzyjną Afganistanu, dostosowany do priorytetów krajowych Afganistanu i przynoszący wymierne i trwałe rezultaty w zakresie rozwoju narodu afgańskiego i długookresowej stabilności gospodarczej kraju, zgodnie z tym co uzgodniono w trakcie międzynarodowych konferencji dotyczących Afganistanu. Strony postanawiają zmaksymalizować potencjał pomocy rozwojowej dla budowania pokoju, w miarę możliwości w ramach Nowego ładu na rzecz państw niestabilnych.

6.   W związku z powyższym Strony postanawiają regularnie monitorować wpływ swojej współpracy na rzecz rozwoju za pośrednictwem Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy art. 49 oraz oceniać jej wkład w osiąganie milenijnych celów rozwoju, przyjętych przez Afganistan, oraz wszelkich późniejszych wskaźników rozwoju.

7.   Następujące kwestie będą systematycznie uwzględniane we wszystkich obszarach współpracy na rzecz rozwoju: prawa człowieka, problematyka płci, demokracja, dobre rządy, zrównoważenie środowiskowe, zmiana klimatu, ochrona zdrowia, rozwój instytucjonalny i budowanie zdolności, zwalczanie korupcji, zwalczanie narkotyków i skuteczność pomocy.

8.   W odniesieniu do elementów infrastruktury, Strony rozważają wykorzystanie mechanizmów, takich jak łączenie dotacji i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych, oraz inne instrumenty podziału ryzyka w celu uruchomienia dodatkowych zasobów, a co za tym idzie zwiększenia wpływu unijnej pomocy.

9.   Strony postanawiają, że współpraca gospodarcza musi zostać wdrożona tak, aby chronić interesy członków społeczeństwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym kobiet i dzieci, z naciskiem na ochronę zdrowia, kształcenie, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

10.   Strony postanawiają, że wymiana handlowa powinna sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi we wszystkich jego aspektach i że należy poddać ocenie jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Strony postanawiają zachęcać swoje przedsiębiorstwa do przyjmowania najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, w myśl uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym zasad i norm, takich jak te ustanowione w wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz w inicjatywie ONZ Global Compact.

11.   Strony starają się propagować skuteczne wdrażanie podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz zacieśniają współpracę w zakresie zatrudnienia i kwestii społecznych, w tym w zakresie zasad godnej pracy.

12.   Strony zamierzają ponadto propagować politykę mającą na celu zagwarantowanie dostępności i dostaw żywności dla ludności oraz paszy dla zwierząt gospodarskich, w sposób zrównoważony oraz przyjazny dla środowiska.

13.   Strony zobowiązują się do wymiany opinii i współpracy w ramach wszelkich odpowiednich regionalnych i międzynarodowych forów i organizacji, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej agencje i organizacje, z zamiarem poprawy podziału pracy w ramach współpracy na rzecz rozwoju oraz zwiększenia skuteczności pomocy w terenie.

14.   Strony postanawiają również propagować współpracę w dziedzinach wymienionych w niniejszym artykule między ośrodkami analitycznymi, środowiskami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, podmiotami działającymi w sektorze kultury oraz mediami poprzez organizację, w stosownych przypadkach, seminariów, konferencji i innych powiązanych działań.

TYTUŁ IV

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE HANDLU I INWESTYCJI

Artykuł 13

Współpraca handlowa

1.   Strony podejmują dialog na temat dwustronnego i wielostronnego handlu oraz kwestii związanych z handlem, mając na względzie zacieśnienie dwustronnych stosunków handlowych i rozwój wielostronnego systemu handlowego, między innymi przez poparcie dla członkostwa Afganistanu w WTO.

2.   Strony zobowiązują się propagować rozwój i zróżnicowanie swojej wymiany handlowej w jak największym stopniu i w sposób przynoszący wzajemne korzyści. Strony zobowiązują się do stworzenia lepszych i przewidywalnych warunków dostępu do rynku poprzez dążenie do eliminacji barier w handlu, a w szczególności poprzez terminowe likwidowanie barier pozataryfowych i ograniczeń w handlu, które nie są zgodne z regułami WTO, a także poprzez podejmowanie działań poprawiających przejrzystość, z uwzględnieniem prac prowadzonych w tej dziedzinie przez organizacje międzynarodowe, których Strony są członkami.

3.   Uznając, że handel jest niezbędny dla rozwoju oraz że preferencyjne uzgodnienia handlowe okazały się korzystne dla krajów rozwijających się, Strony starają się zintensyfikować konsultacje i współpracę w zakresie ich skutecznej realizacji.

4.   Strony informują się wzajemnie o rozwoju polityki handlowej i polityki w kwestiach związanych z handlem, takich jak rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, ochrona konsumentów i środowisko. Będą one także badać możliwości zacieśnienia swoich stosunków handlowych i inwestycyjnych, w tym – w stosowanych przypadkach – poprzez negocjowanie innych umów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

5.   Strony wykorzystują w pełni pomoc na rzecz wymiany handlowej oraz inne odpowiednie programy, w tym pomoc techniczną w zakresie budowania zdolności, w celu zacieśnienia dwustronnych stosunków handlowych i inwestycyjnych.

6.   Strony uznają znaczenie wspierania regionalnego rozwoju gospodarczego, zgodnie z tytułem VII.

7.   Strony konsultują się niezwłocznie, zgodnie z art. 54, w sprawie wszelkich rozbieżności dotyczących stosowania niniejszego tytułu.

Artykuł 14

Klauzula największego uprzywilejowania

1.   Strony udzielają sobie klauzuli największego uprzywilejowania w dziedzinie wymiany handlowej zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu 1994.

2.   Klauzula największego uprzywilejowania, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do preferencji udzielonych przez którąkolwiek ze Stron na podstawie postanowienia zawartego w umowie ustanawiającej unię celną, strefę wolnego handlu lub równoważny obszar preferencyjnego traktowania.

Artykuł 15

Sprawy sanitarne i fitosanitarne

1.   Strony współpracują w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz spraw sanitarnych i fitosanitarnych w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na terytoriach Stron.

2.   Strony prowadzą rozmowy i wymieniają informacje na temat swoich odpowiednich środków zdefiniowanych w Porozumieniu WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych, Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, a także określonych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt i Komisję Kodeksu Żywnościowego.

3.   Strony postanawiają podjąć współpracę w zakresie budowania zdolności w sprawach sanitarnych i fitosanitarnych. Taka współpraca jest dostosowana do potrzeb każdej ze Stron i ma na celu wspieranie każdej Strony w przestrzeganiu wymogów prawnych drugiej Strony.

4.   Strony nawiązują w odpowiednim czasie, na wniosek jednej ze Stron, dialog w sprawach sanitarnych i fitosanitarnych.

5.   Strony wyznaczają punkty kontaktowe w celu porozumiewania się w sprawach, których dotyczy niniejszy artykuł.

Artykuł 16

Bariery techniczne w handlu

Strony wspierają korzystanie przez Afganistan z międzynarodowych i europejskich norm jako podstawy opracowania przepisów technicznych i procedur oceny zgodności. Strony współpracują ze sobą oraz wymieniają się informacjami na temat norm, przepisów technicznych i procedur oceny zgodności w celu zapewnienia, by były one przygotowywane, przyjmowane i stosowane w sposób przejrzysty i skuteczny i aby nie tworzyły niepotrzebnych barier w handlu dwustronnym.

Artykuł 17

Cła

1.   Strony dążą do zacieśniania współpracy między organami celnymi, aby zapewnić przejrzyste środowisko handlowe, ułatwiać handel, zwiększać bezpieczeństwo łańcucha dostaw, poprawiać bezpieczeństwo konsumentów, hamować przepływ towarów naruszających prawa własności intelektualnej i zwalczać nadużycia finansowe i przemyt.

2.   W tym celu Strony w szczególności dzielą się wiedzą fachową oraz badają możliwości uproszczenia procedur, zwiększenia przejrzystości i rozwinięcia współpracy. Strony dążą także do zbieżności poglądów i wspólnych działań w kontekście odpowiednich ram międzynarodowych.

3.   Stosownie do potrzeb Strony zawierają protokoły o współpracy celnej i o wzajemnej pomocy administracyjnej w ramach instytucjonalnych określonych w niniejszej Umowie bez uszczerbku dla innych form współpracy.

4.   Strony współpracują w celu zmodernizowania afgańskiej administracji celnej, zgodnie z właściwymi konwencjami międzynarodowymi, w celu poprawy jej efektywności organizacyjnej i skuteczności jej instytucji pod względem świadczenia usług, przy zapewnieniu przejrzystego zarządzania środkami publicznymi oraz odpowiedzialności za nie. Budowanie zdolności stanowi istotny element tej współpracy.

Artykuł 18

Inwestycje

1.   Strony zachęcają do bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez rozwój atrakcyjnych i stabilnych warunków inwestycyjnych. W tym celu Strony mogą, w razie potrzeby, zainicjować spójny dialog mający na celu pogłębienie zrozumienia i poprawę współpracy w kwestiach dotyczących inwestycji, badanie mechanizmów administracyjnych ułatwiających przepływy inwestycji oraz propagowanie stabilnych i przejrzystych przepisów sprzyjających inwestorom.

2.   Z myślą o zwiększeniu unijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afganistanie Strony podkreślają rolę, jaką odgrywa pod tym względem zaangażowanie sektora prywatnego, i w tym kontekście uznają potrzebę istnienia publicznych środków i zachęt, takich jak dostęp do kredytów i gwarancji inwestycyjnych.

Artykuł 19

Usługi

Strony nawiązują konstruktywny dialog mający w szczególności na celu:

a)

wymianę informacji na temat otoczenia regulacyjnego każdej ze Stron;

b)

ułatwianie dostępu do rynków drugiej Strony;

c)

ułatwianie dostępu do źródeł kapitału i technologii; oraz

d)

ułatwianie handlu usługami między Stronami i na rynkach państw trzecich.

Artykuł 20

Przepływy kapitału

Strony dążą do ułatwienia przepływu kapitału, aby ułatwić osiągnięcie celów określonych w niniejszej Umowie.

Artykuł 21

Zamówienia publiczne

Strony będą współpracować w celu stworzenia skutecznego i nowoczesnego systemu zamówień publicznych w Afganistanie, w myśl uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym zasad dotyczących przejrzystości i procedur przetargowych oraz wspierania sprawiedliwego i optymalnego stosunku ceny do jakości w przypadku zamówień publicznych.

Artykuł 22

Przejrzystość

Strony uznają znaczenie przejrzystości oraz gwarancji praworządności przy stosowaniu przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących handlu. W tym celu Strony stosują art. X Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 oraz art. III Układu ogólnego w sprawie handlu usługami.

Artykuł 23

Prawa własności intelektualnej

1.   Strony zobowiązują się do ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, których są stronami.

2.   Strony współpracują w zakresie zwalczania wszelkich form nadużyć praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych, a także w zakresie walki z podrabianiem i piractwem. Strony postanawiają ułatwiać ten proces poprzez współpracę celną i inne stosowne formy współpracy administracyjnej, w tym poprzez ustanowienie i wzmocnienie organizacji zajmujących się kontrolą i ochroną takich praw oraz zacieśnianie współpracy w zakresie odpowiednich środków ułatwiających ochronę i rejestrację oznaczeń geograficznych drugiej Strony na swoim terytorium, uwzględniając międzynarodowe przepisy, praktyki i zmiany w tej dziedzinie oraz możliwości Stron.

TYTUŁ V

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Artykuł 24

Praworządność, współpraca prawna i policyjna

1.   W ramach swojej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Strony zwracają szczególną uwagę na konsolidację zasady praworządności, wzmocnienie instytucji na wszystkich szczeblach działających w dziedzinie egzekwowania prawa oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości, łącznie z systemem penitencjarnym.

2.   Współpraca Stron obejmuje wymianę informacji dotyczących systemów prawnych i prawodawstwa. Strony zwracają szczególną uwagę na prawa kobiet i innych grup znajdujących się w trudnej sytuacji, a także na ochronę i wykonanie tych praw.

3.   Strony postanawiają współpracować w celu propagowania dalszych reform afgańskich sił policyjnych. Afganistan dołoży starań, aby wprowadzić najlepsze rozwiązania w zakresie cywilnych sił policyjnych. Unia będzie w dalszym ciągu wspierać rozwój wymiaru sprawiedliwości i policji afgańskiej, między innymi przez finansowanie sił policyjnych w ramach wieloletniego programu orientacyjnego na lata 2014–2020, zgodnie z przygotowanymi przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD definicjami kwalifikujących się rodzajów działalności.

4.   Strony postanawiają współpracować w celu modernizacji afgańskiego sektora bezpieczeństwa i w tym celu zamierzają:

a)

wzmocnić sądownictwo i wymiar sprawiedliwości, łącznie z systemem penitencjarnym, a w szczególności skoncentrować się na utrwaleniu niezależności sądownictwa;

b)

zwiększyć skuteczność cywilnych sił policyjnych w Afganistanie;

c)

poprawić ramy prawne i instytucjonalne w tej dziedzinie; oraz

d)

budować zdolności w zakresie kształtowania i realizacji polityki w ramach afgańskiego wymiaru sprawiedliwości i sektora bezpieczeństwa.

Artykuł 25

Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i korupcji

Strony postanawiają współpracować przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i finansowej oraz korupcji. Współpraca ta ma w szczególności na celu wdrażanie i propagowanie odpowiednich międzynarodowych norm i aktów, takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i protokoły do niej oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Strony zwracają szczególną uwagę na powiązania między przestępczością zorganizowaną a handlem środkami odurzającymi, prekursorami, materiałami niebezpiecznymi i bronią, handlem ludźmi i przemytem migrantów. Prowadzą one wymianę informacji na temat wszystkich kwestii dotyczących zwalczania działalności przestępczej.

Artykuł 26

Zwalczanie niedozwolonych środków odurzających

1.   Strony współpracują w celu zapewnienia zrównoważonego, kompleksowego i zintegrowanego podejścia do kwestii związanych ze środkami odurzającymi.

2.   Polityki i działania związane ze środkami odurzającymi mają na celu wzmocnienie struktur zwalczających niedozwolone środki odurzające, ograniczających ich podaż, handel nimi i popyt na takie środki, oraz ułatwiających radzenie sobie ze skutkami zdrowotnymi i społecznymi ich nadużywania. Strony współpracują ze sobą, aby zapobiegać nielegalnej produkcji środków odurzających i nielegalnemu wykorzystywaniu prekursorów chemicznych.

3.   Zgodnie z tym wspólnym podejściem Strony zapewniają, by walka z nielegalnymi środkami odurzającymi była włączana do wszystkich właściwych obszarów współpracy, takich jak egzekwowanie prawa i propagowanie legalnych źródeł utrzymania, zmniejszanie popytu na środki odurzające oraz zmniejszanie ryzyka i zaistniałych szkód.

4.   Współpraca między Stronami obejmuje pomoc techniczną i administracyjną dla Afganistanu w obszarach, o których mowa w ust. 3, obejmujących:

a)

opracowanie przepisów i polityki;

b)

tworzenie instytucji krajowych i ośrodków informacyjnych;

c)

wsparcie dla działań społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do środków odurzających oraz starań mających na celu zmniejszenie popytu na środki odurzające oraz ograniczenie szkód wynikających z ich nadużywania, w tym leczenia i rehabilitacji;

d)

szkolenie personelu;

e)

badania naukowe dotyczące środków odurzających; oraz

f)

zapobieganie handlowi i wykorzystywaniu prekursorów narkotykowych do nielegalnej produkcji nielegalnych środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Strony mogą zgodzić się na włączenie innych obszarów.

5.   W ramach obowiązującego prawa Strony współpracują w celu rozbijania międzynarodowych siatek przestępczych uczestniczących w produkcji i handlu nielegalnymi środkami odurzającymi, między innymi poprzez wymianę informacji i danych wywiadowczych, szkolenia i wymianę najlepszych praktyk, w tym poprzez specjalne techniki dochodzeniowe. Szczególne wysiłki skierowane są na zwalczanie przenikania przestępczości do sfery legalnej gospodarki.

6.   Współpraca na poziomie regionalnym w celu zwalczania handlu narkotykami powinna uzupełniać to podejście, między innymi poprzez kontakty dyplomatyczne i fora regionalne, w których uczestniczą Strony, takie jak te, o których mowa w art. 48.

7.   Strony wspólnie uzgadniają środki współpracy służące osiągnięciu tych celów. Działania opierają się na wspólnie uzgodnionych zasadach zgodnych z odpowiednimi konwencjami międzynarodowymi, deklaracjami politycznymi oraz deklaracją w sprawie wytycznych dotyczących zmniejszenia popytu na środki odurzające przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 20. sesji specjalnej poświęconej światowemu problemowi narkotykowemu w czerwcu 1998 r., deklaracjami politycznymi i planem działania w zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz zintegrowanej i zrównoważonej strategii zwalczania światowego problemu narkotykowego przyjętymi na obradach wysokiego szczebla 52. sesji Komisji ONZ ds. Środków Odurzających w marcu 2009 r. oraz deklaracjami trzeciej konferencji ministerialnej partnerów paktu paryskiego dotyczącej walki z nielegalnym handlem opiatami pochodzącymi z Afganistanu.

Artykuł 27

Współpraca mająca na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

1.   Strony postanawiają współpracować, aby zapobiegać wykorzystywaniu swoich systemów finansowych i określonych przedsiębiorstw i zawodów pozostających poza sektorem finansowym do celów prania dochodów pochodzących z działalności przestępczej oraz finansowania terroryzmu.

2.   Strony postanawiają propagować pomoc techniczną i administracyjną służącą tworzeniu i wdrażaniu przepisów oraz efektywnemu funkcjonowaniu mechanizmów zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Współpraca pozwala w szczególności na wymianę istotnych informacji w ramach prawodawstwa każdej ze Stron oraz przyjmowanie właściwych, uznanych na szczeblu międzynarodowym norm celem zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, odpowiadających normom przyjętym przez Unię oraz podmioty międzynarodowe działające w tym obszarze, takie jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Artykuł 28

Współpraca w zakresie migracji

1.   Strony postanawiają współpracować w celu zapobiegania nielegalnym przepływom migracyjnym z ich terytorium na terytorium drugiej Strony.

2.   Strony potwierdzają znaczenie wspólnego zarządzania przepływami migracyjnymi między Afganistanem a Unią oraz zobowiązują się do prowadzenia kompleksowego dialogu i współpracy w sprawach dotyczących migracji zgodnie z przyjętym przez Unię globalnym podejściem do kwestii migracji i mobilności oraz odpowiednimi konwencjami międzynarodowymi. Taki dialog i współpraca obejmują kwestie dotyczące azylu, związków między migracją a rozwojem, legalnej i nielegalnej imigracji, powrotów, readmisji, wiz, zarządzania granicami, bezpieczeństwa dokumentów, walki z handlem ludźmi i przemytem migrantów.

3.   Współpraca w dziedzinach wspomnianych w niniejszym artykule może także obejmować środki budowania zdolności.

4.   Strony postanawiają zawrzeć, na wniosek Strony, umowę regulującą szczegółowe zobowiązania w zakresie readmisji, w tym postanowienia dotyczące obywateli innych państw i bezpaństwowców.

Artykuł 29

Ochrona konsularna

Afganistan zgadza się, aby organy konsularne i dyplomatyczne każdego reprezentowanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zapewniały ochronę każdemu obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej nieposiadającego stałego przedstawicielstwa w Afganistanie, które mogłoby faktycznie udzielić ochrony konsularnej w danym przypadku, na takich samych warunkach jak w przypadku obywateli tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Artykuł 30

Ochrona danych osobowych

1.   Strony postanawiają współpracować w celu podniesienia stopnia ochrony danych osobowych do poziomu najwyższych norm międzynarodowych, takich jak normy zawarte między innymi w wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących regulacji w sprawie skomputeryzowanych archiwów danych osobowych (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 45/95 z dnia 14 grudnia 1990 r.).

2.   Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych może obejmować między innymi pomoc techniczną w formie wymiany informacji i wiedzy fachowej.

TYTUŁ VI

WSPÓŁPRACA SEKTOROWA

Artykuł 31

Modernizacja administracji publicznej

Strony postanawiają współpracować w celu stworzenia profesjonalnej, niezależnej i skutecznej służby cywilnej w Afganistanie na szczeblu krajowym i regionalnym. Współpraca w tej dziedzinie koncentruje się na szkoleniu i budowaniu zdolności w celu:

a)

poprawy wydajności organizacyjnej;

b)

zwiększenia skuteczności instytucji w zakresie świadczenia usług;

c)

zapewnienia przejrzystego zarządzania środkami publicznymi oraz odpowiedzialności za nie;

d)

ulepszenia ram prawnych i instytucjonalnych; oraz

e)

poprawy kształtowania i realizacji polityki.

Artykuł 32

Zarządzanie finansami publicznymi

Zgodnie z art. 31 Strony zacieśniają współpracę w zakresie zarządzania finansami publicznymi w Afganistanie. Współpraca ta koncentruje się na:

a)

zarządzaniu budżetem na poziomie krajowym i regionalnym;

b)

przejrzystości przepływów finansowych między organami budżetowymi oraz między tymi organami a beneficjentami i odbiorcami;

c)

nadzorze, w tym ze strony parlamentu oraz niezależnych organów audytowych; oraz

d)

mechanizmach skutecznego i szybkiego eliminowania wszelkich nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy publicznych.

Unia zapewnia stosowne wsparcie w tych dziedzinach, koncentrując się na rozwoju zdolności i pomocy technicznej.

Artykuł 33

Dobre rządy w dziedzinie opodatkowania

W celu umacniania i rozwijania działalności gospodarczej z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeby opracowania odpowiednich ram regulacyjnych Strony uznają i zobowiązują się wdrażać zasady dobrych rządów w dziedzinie podatków. Strony dążą do współpracy w tym zakresie, w szczególności aby ułatwić pobór podatków w Afganistanie oraz aby wesprzeć Afganistan w opracowaniu środków na rzecz skutecznego wdrożenia tych zasad.

Artykuł 34

Usługi finansowe

1.   Strony postanawiają zacieśniać współpracę w celu usprawnienia systemów rachunkowych, nadzorczych i regulacyjnych w bankowości, ubezpieczeniach oraz innych obszarach sektora finansowego.

2.   Strony współpracują w celu rozwinięcia ram prawnych i regulacyjnych, infrastruktury i zasobów ludzkich w Afganistanie, a także wprowadzenia ładu korporacyjnego i międzynarodowych standardów rachunkowości na afgańskim rynku kapitałowym.

Artykuł 35

Statystyka

1.   Strony postanawiają budować i w dalszym ciągu rozwijać możliwości statystyczne poprzez wspieranie harmonizacji metodologii statystycznych oraz wykorzystanie najlepszych praktyk na podstawie doświadczenia Unii, wraz z gromadzeniem i upowszechnianiem informacji statystycznych. Pozwoli to Stronom na wykorzystanie, na wzajemnie zadowalających warunkach, danych statystycznych dotyczących wszelkich obszarów objętych niniejszą Umową, nadających się do gromadzenia, przetwarzania, analizy i rozpowszechniania danych statystycznych.

2.   Współpraca w dziedzinie statystyki powinna polegać przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą, propagowaniu dobrych praktyk oraz przestrzeganiu podstawowych zasad ONZ dotyczących statystyk urzędowych i Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, aby podnieść jakość statystyk.

Artykuł 36

Zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi

1.   Strony postanawiają zacieśnić współpracę w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. Należy położyć nacisk na działania zapobiegawcze i proaktywne podejście do postępowania w sytuacji zagrożenia oraz zmniejszać narażenie na klęski żywiołowe i ryzyko z nimi związane.

2.   Współpraca w tym obszarze może koncentrować się na:

a)

zmniejszaniu ryzyka klęsk żywiołowych, a w szczególności budowaniu odporności na nie, zapobieganiu im i łagodzeniu ich skutków;

b)

zarządzaniu wiedzą, innowacjach, badaniach naukowych i kształceniu w celu stworzenia kultury bezpieczeństwa i odporności na wszystkich szczeblach;

c)

ocenie ryzyka klęsk żywiołowych, ich monitorowaniu i reagowaniu na nie; oraz

d)

wspieraniu rozwoju zdolności zarządzania ryzykiem.

Artykuł 37

Zasoby naturalne

1.   Strony postanawiają poprawić współpracę i budowanie zdolności w zakresie wykorzystywania, rozwoju, przetwarzania i wprowadzania do obrotu zasobów naturalnych.

2.   Współpraca ta uwzględnia zrównoważony rozwój zasobów naturalnych poprzez wzmocnienie otoczenia regulacyjnego, ochronę środowiska i przepisy bezpieczeństwa. W celu propagowania ściślejszej współpracy i wzajemnego zrozumienia każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o doraźne spotkanie w sprawach związanych z zasobami naturalnymi.

3.   Zgodnie z tytułem IV Strony współpracują w celu stworzenia przejrzystych warunków sprzyjających bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, w szczególności w sektorze górniczym.

4.   Uwzględniając swoje strategie i cele gospodarcze i z myślą o rozwijaniu handlu, Strony postanawiają propagować współpracę w zakresie usuwania barier dla handlu zasobami naturalnymi.

5.   Zgodnie z art. 49, na wniosek Strony, każda sprawa dotycząca handlu zasobami naturalnymi może zostać poruszona i omówiona na posiedzeniach Wspólnego Komitetu.

Artykuł 38

Kształcenie, badania naukowe, młodzież i szkolenie zawodowe

1.   Strony postanawiają wspierać współpracę w zakresie kształcenia, badań naukowych, młodzieży i szkolenia zawodowego. Strony postanawiają szerzyć wiedzę o możliwościach kształcenia w Unii i Afganistanie.

2.   Strony ponadto wspierają działania mające na celu:

a)

tworzenie powiązań między odpowiednimi instytucjami szkolnictwa wyższego, agencjami specjalistycznymi oraz organizacjami młodzieżowymi;

b)

propagowanie wymiany informacji i wiedzy fachowej oraz mobilności studentów, młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, naukowców, pracowników akademickich i innych specjalistów; oraz

c)

wspieranie budowania zdolności i rozwoju jakości w nauczaniu i uczeniu się przy wykorzystaniu innych przydatnych doświadczeń nabytych przez Strony w tej dziedzinie.

3.   Strony postanawiają wspierać realizację programów dotyczących szkolnictwa wyższego oraz młodzieży, takich jak unijny program Erasmus+, oraz programów dotyczących mobilności i szkolenia naukowców, takich jak działania „Maria Skłodowska-Curie”, oraz zachęcać jednostki oświatowe do współpracy przy wspólnych programach w celu propagowania współpracy akademickiej i mobilności oraz ułatwiania współpracy między organizacjami młodzieżowymi, w tym przez zwiększanie mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w kontekście pozaformalnego kształcenia i uczenia się.

4.   Należy zachęcać do współpracy badawczej, w tym w ramach programu „Horyzont 2020” – unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020).

Artykuł 39

Energia

1.   Strony dążą do zacieśnienia współpracy w sektorze energii, dążąc do poprawy wytwarzania energii, jej dostaw i wykorzystania w Afganistanie, między innymi poprzez:

a)

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;

b)

zacieśnianie współpracy technologicznej; oraz

c)

szkolenie zawodowe.

2.   Strony uznają, że przejrzyste, niedyskryminacyjne, niepowodujące zakłóceń i oparte na poszanowaniu przepisów ramy są najlepszym sposobem na stworzenie warunków sprzyjających bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w sektorze energetycznym.

Artykuł 40

Transport

Strony postanawiają współpracować czynnie w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących wszystkich rodzajów transportu, w szczególności transportu lotniczego, oraz połączeń intermodalnych, między innymi w celu:

a)

ułatwienia przepływu towarów i pasażerów;

b)

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

c)

szkolenia personelu; oraz

d)

zwiększenia możliwości inwestycyjnych w celu promowania rozwoju gospodarczego poprzez poprawę połączeń transportowych w całym regionie.

Artykuł 41

Zatrudnienie i rozwój społeczny

1.   W ramach art. 12 Strony postanawiają współpracować w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju społecznego, w tym rynku pracy i zatrudnienia młodzieży, bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, równouprawnienia płci oraz godnej pracy.

2.   Formy współpracy mogą obejmować między innymi konkretne programy i projekty, zgodnie z wzajemnymi uzgodnieniami, jak również dialog, współpracę i inicjatywy podejmowane w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie dwustronnym lub wielostronnym, na przykład w ramach MOP.

Artykuł 42

Rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, zwierzęta gospodarskie i nawadnianie

Strony postanawiają współpracować w celu rozwijania afgańskich zdolności w dziedzinie rolnictwa, hodowli zwierząt oraz obszarów wiejskich. Współpraca ta obejmuje:

a)

politykę rolną i zwiększenie produktywności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;

b)

zgodnie z tytułem IV – możliwości wprowadzania ułatwień dla przemysłu rolnego i handlu produktami rolnymi, w tym handlu roślinami, zwierzętami, zwierzętami gospodarskimi oraz ich produktami, w celu dalszego rozwoju przemysłu, głównie w sektorze obszarów wiejskich;

c)

dobrostan zwierząt i zwierząt gospodarskich;

d)

rozwój obszarów wiejskich;

e)

wymianę doświadczeń oraz sieci współpracy między działaczami miejscowymi lub podmiotami gospodarczymi, w szczególności w takich obszarach jak badania naukowe i transfer technologii;

f)

rozwój polityki w zakresie zdrowia i jakości roślin, zwierząt i zwierząt gospodarskich;

g)

propozycje współpracy oraz inicjatywy przedstawiane międzynarodowym organizacjom rolniczym;

h)

rozwój zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa, w tym produkcji roślinnej, biopaliw oraz transferu biotechnologii;

i)

ochronę odmian roślin, technologię produkcji nasion i biotechnologię rolniczą;

j)

stworzenie baz danych oraz sieci informacji dotyczących rolnictwa i zwierząt gospodarskich; oraz

k)

szkolenia dotyczące rolnictwa i sektora weterynaryjnego.

Artykuł 43

Środowisko i zmiana klimatu

1.   Strony współpracują w celu wspierania Afganistanu we wprowadzaniu wysokiego poziomu ochrony środowiska i propagowaniu ochrony zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej, w tym lasów, oraz zarządzania nimi, w interesie zrównoważonego rozwoju oraz dostosowania do zmiany klimatu i jej łagodzenia.

2.   Strony zamierzają propagować ratyfikację, wprowadzanie w życie i przestrzeganie umów wielostronnych w sprawie środowiska naturalnego i zmiany klimatu.

3.   Strony zamierzają zacieśnić współpracę w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i jej łagodzenia, ze szczególnym naciskiem na zasoby wodne.

Artykuł 44

Zdrowie publiczne

Strony postanawiają, że ich współpraca będzie dotyczyć reformy sektora opieki zdrowotnej, a także profilaktyki i zwalczania poważnych chorób, między innymi poprzez promowanie wdrażania umów międzynarodowych w sprawie ochrony zdrowia. Obejmuje ona również starania o rozszerzenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w Afganistanie, poprawę jakości usług zdrowotnych dla grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności kobiet i dzieci, zwiększenie dostępu do czystej wody i infrastruktury sanitarnej oraz szerzenie zasad higieny.

Artykuł 45

Kultura

1.   Strony postanawiają wspierać współpracę w zakresie kultury w celu zwiększenia wzajemnego zrozumienia i poszerzenia wiedzy o swoich kulturach. W tym celu Strony wspierają i propagują odpowiednie działania społeczeństwa obywatelskiego. Strony szanują różnorodność kulturową.

2.   Strony dążą do podejmowania odpowiednich działań, aby propagować wymianę kulturalną oraz realizować wspólne inicjatywy w różnych sferach kultury, w tym współpracę w zakresie ochrony dziedzictwa.

3.   Strony postanawiają konsultować się wzajemnie i współpracować w ramach odpowiednich forów międzynarodowych, np. Unesco, tak aby osiągać wspólne cele, takie jak propagowanie różnorodności kulturowej i ochrona dziedzictwa kulturowego. W odniesieniu do różnorodności kulturowej Strony postanawiają również wspierać wdrażanie Konwencji Unesco z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

Artykuł 46

Społeczeństwo informacyjne

Uznając, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) są ważnym elementem współczesnego życia oraz posiadają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Strony podejmują wymianę poglądów na temat swojej polityki w tej dziedzinie w celu wspierania rozwoju gospodarczego, między innymi przez łączenie kształcenia i badań naukowych. Strony, w stosownych przypadkach, rozważają najlepsze sposoby współpracy w tej dziedzinie, w szczególności w zakresie handlu produktami ICT, regulacji komunikacji elektronicznej oraz innych zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym.

Artykuł 47

Polityka audiowizualna i medialna

Strony będą propagować, wspierać i ułatwiać wymianę, współpracę i dialog między odpowiednimi instytucjami i podmiotami w dziedzinach dotyczących polityki audiowizualnej i medialnej. Strony postanawiają ustanowić regularny dialog w tych dziedzinach.

TYTUŁ VII

WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Artykuł 48

Współpraca regionalna

1.   Strony uznają, że regionalne inicjatywy współpracy są niezbędne do przywrócenia statusu Afganistanu jako pomostu łączącego Azję Środkową, Azję Południową i Bliski Wschód, a także do stymulowania wzrostu gospodarczego i stabilności politycznej w regionie. W związku z tym Strony postanawiają współpracować w zakresie propagowania współpracy regionalnej za pomocą środków, które będą wsparciem dla wysiłków afgańskiego rządu, w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakresie budowania zdolności. Większe zdolności umożliwią rządowi afgańskiemu odgrywanie ważniejszej roli w różnych organizacjach, procesach i forach regionalnych. Współpraca ta może obejmować środki służące budowaniu zdolności i zaufania, takie jak programy szkoleniowe, warsztaty i seminaria, wymiany ekspertów, badania i inne działania uzgodnione przez Strony.

2.   Strony pochwalają i potwierdzają swoje poparcie dla procesu stambulskiego jako ważnej inicjatywy na rzecz współpracy politycznej między Afganistanem a jego sąsiadami, w tym poprzez środki budowania zaufania, uzgodnione podczas konferencji ministerialnej „Serce Azji”, która odbyła się w Kabulu w dniu 14 czerwca 2012 r. Unia wspiera wysiłki Afganistanu zmierzające do zapewnienia skutecznego wdrażania środków budujących zaufanie oraz wypełnienia innych zobowiązań regionalnych.

3.   Strony postanawiają również propagować współpracę regionalną za pośrednictwem swoich kontaktów dyplomatycznych oraz na forach regionalnych, w których uczestniczą.

TYTUŁ VIII

RAMY INSTYTUCJONALNE

Artykuł 49

Wspólny Komitet

1.   Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli Stron na najwyższym możliwym szczeblu, który ma następujące zadania:

a)

zapewnienie należytego funkcjonowania i wykonania niniejszej Umowy;

b)

określenie priorytetów w związku z celami niniejszej Umowy;

c)

monitorowanie rozwoju wszechstronnych stosunków między Stronami oraz formułowanie zaleceń w celu realizacji celów niniejszej Umowy;

d)

w stosownych przypadkach występowanie o udzielenie informacji do komitetów lub innych podmiotów ustanowionych na mocy innych umów między Stronami oraz analizowanie wszelkich sprawozdań przekazanych przez te podmioty;

e)

wymiana opinii i przedkładanie sugestii na temat wszelkich spraw stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, w tym na temat przyszłych działań i środków dostępnych na ich realizację;

f)

uzgadnianie różnic zdań wynikających ze stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy; oraz

g)

analizowanie wszelkich informacji przedstawionych przez Strony w odniesieniu do wypełniania zobowiązań oraz prowadzenie konsultacji w celu uzgodnienia rozwiązań w przypadku ewentualnych rozbieżności zgodnie z art. 54.

2.   Wspólny Komitet zbiera się zasadniczo na przemian w Kabulu i w Brukseli, w terminach ustalonych w drodze wzajemnego porozumienia. W drodze porozumienia pomiędzy Stronami można również zwoływać posiedzenia nadzwyczajne Wspólnego Komitetu. Wspólnemu Komitetowi przewodniczy naprzemiennie każda ze Stron. Porządek obrad Wspólnego Komitetu ustala się w drodze porozumienia między Stronami.

3.   Wspólny Komitet może podjąć decyzję o utworzeniu specjalnych komitetów lub grup roboczych, wspierających go w wypełnianiu jego zadań. Wspólny Komitet określa skład i obowiązki takich komitetów lub grup oraz ich sposób działania.

4.   Wspólny Komitet zapewnia sprawne funkcjonowanie wszelkich umów bądź protokołów sektorowych, które Strony zawarły w ramach niniejszej Umowy.

5.   Wspólny Komitet przyjmuje swój własny regulamin.

TYTUŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 50

Zasoby potrzebne do współpracy

W zakresie, w jakim pozwalają na to odpowiednie przepisy, procedury i zasoby, Unia udziela Afganistanowi pomocy technicznej i finansowej w celu wdrożenia współpracy określonej w niniejszej Umowie, a Afganistan udostępnia niezbędne zasoby, w tym środki finansowe, by zapewnić, że uzgodnione cele zostaną osiągnięte.

Artykuł 51

Współpraca w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

1.   Strony zapewniają pomoc finansową zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami i współpracują w ramach ochrony swoich interesów finansowych. Podejmują one skuteczne działania, aby zapobiegać nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe oraz aby zwalczać te zjawiska.

2.   Wszelkie późniejsze umowy lub instrumenty finansowe, które zostaną zawarte przez Strony w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, zawierają szczegółowe klauzule finansowe dotyczące współpracy obejmujące kontrole i inspekcje na miejscu, kontrole oraz środki zwalczania nadużyć finansowych, w tym między innymi czynności prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

3.   W celu prawidłowego wykonania niniejszego artykułu właściwe organy Stron wymieniają się informacjami, a na wniosek jednej ze Stron przeprowadzają konsultacje zgodnie z właściwym prawodawstwem.

4.   Organy afgańskie regularnie sprawdzają, czy operacje finansowane ze środków unijnych są należycie realizowane. Podejmują one stosowne działania zapobiegające nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym rodzajom nielegalnej działalności prowadzonym ze szkodą dla takich środków. Organy afgańskie powiadamiają Komisję Europejską o wszelkich takich środkach.

5.   Organy afgańskie przekazują Komisji Europejskiej bezzwłocznie wszelkie pozyskane informacje o podejrzewanych lub stwierdzonych przypadkach nadużyć finansowych, korupcji lub wszelkich innych nielegalnych działaniach w związku z wykorzystaniem środków finansowych Unii. W przypadku podejrzenia nadużycia finansowego lub korupcji informowany jest również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Organy afgańskie powiadamiają również Komisję Europejską o wszelkich działaniach podjętych w związku z faktami, o których zawiadomiły ją na podstawie niniejszego ustępu.

6.   Organy afgańskie zapewniają dochodzenie i ściganie w przypadku podejrzewanych i stwierdzonych nadużyć finansowych, korupcji i innych rodzajów nielegalnej działalności na szkodę środków finansowych Unii. W stosownych przypadkach Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych może wspierać właściwe organy afgańskie w wykonywaniu tych zadań.

7.   Zgodnie z prawodawstwem unijnym i wyłącznie w celu ochrony interesów finansowych Unii, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest upoważniony do przeprowadzenia w Afganistanie, na wniosek, kontroli i inspekcji na miejscu. Są one przygotowywane i przeprowadzane w ścisłej współpracy z właściwymi organami afgańskimi. Organy afgańskie zapewniają Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelką pomoc, jakiej on potrzebuje, aby móc wykonywać swoje obowiązki.

8.   Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz właściwe organy afgańskie mogą postanowić o dalszej współpracy w obszarze zwalczania nadużyć finansowych, łącznie z dokonywaniem uzgodnień operacyjnych.

Artykuł 52

Przyszły kształt Umowy

Każda ze Stron może przedstawiać propozycje dotyczące rozszerzenia zakresu współpracy na podstawie niniejszej Umowy z uwzględnieniem doświadczeń zgromadzonych podczas jej wykonywania.

Artykuł 53

Inne umowy

1.   Bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani niniejsza Umowa, ani działania podejmowane na jej podstawie nie mają wpływu na uprawnienia państw członkowskich Unii Europejskiej do nawiązywania współpracy dwustronnej lub do zawierania, w stosownych przypadkach, umów dwustronnych i umów o współpracy z Afganistanem. Niniejsza Umowa nie wpływa na stosowanie lub wykonywanie zobowiązań podjętych przez każdą ze Stron w ramach stosunków z osobami trzecimi.

2.   Strony mogą uzupełniać niniejszą Umowę, zawierając umowy szczegółowe w odniesieniu do każdego obszaru współpracy objętego jej zakresem. Takie umowy szczegółowe są integralną częścią ogólnych stosunków dwustronnych regulowanych niniejszą Umową oraz stanowią część wspólnych ram instytucjonalnych.

Artykuł 54

Wypełnianie zobowiązań

1.   W przypadku rozbieżności dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy każda ze Stron może zwrócić się do Wspólnego Komitetu.

2.   Jeżeli jedna ze Stron uważa, że druga Strona nie wypełniła któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, może ona podjąć właściwe działania w odniesieniu do niniejszej Umowy lub każdej umowy szczegółowej, o której mowa w art. 53 ust. 2.

3.   Zanim Strona to jednak uczyni, z wyjątkiem szczególnie nagłych przypadków, dostarcza Wspólnemu Komitetowi wszelkie informacje w tym zakresie konieczne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Strony.

4.   Przy wyborze odpowiednich środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek umowy szczegółowej, o której mowa w art. 53 ust. 2. O środkach tych powiadamia się niezwłocznie drugą Stronę i jeżeli druga Strona przedstawi taki wniosek, stają się one przedmiotem konsultacji w ramach Wspólnego Komitetu.

5.   Strony postanawiają, że do celów prawidłowej interpretacji i właściwego stosowania w praktyce niniejszej Umowy „szczególnie nagłe przypadki”, o których mowa w ust. 3, oznaczają przypadki istotnego naruszenia niniejszej Umowy przez jedną ze Stron. Istotne naruszenie niniejszej Umowy polega na:

a)

zerwaniu niniejszej Umowy niezgodnie z zasadami ogólnymi prawa międzynarodowego lub

b)

naruszeniu któregokolwiek z zasadniczych elementów niniejszej Umowy, o których mowa w art. 2 ust. 3 i art. 9 ust. 2.

Artykuł 55

Ułatwienia

Aby ułatwić współpracę w ramach niniejszej Umowy, Strony postanawiają zapewnić urzędnikom i ekspertom zaangażowanym w realizację współpracy ułatwienia konieczne do wykonania ich zadań, zgodnie z odpowiednimi przepisami wewnętrznymi i regulacjami Stron.

Artykuł 56

Względy bezpieczeństwa i ujawnianie informacji

1.   Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają przepisów ustawowych i wykonawczych Stron dotyczących publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.

2.   Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane w sposób wymagający od którejkolwiek ze Stron przekazania informacji, których ujawnienie uznaje ona za sprzeczne ze swoimi podstawowymi względami bezpieczeństwa.

3.   Strony potwierdzają swoje zobowiązanie do ochrony wszelkich informacji niejawnych otrzymanych w trakcie współpracy.

Artykuł 57

Definicja Stron

Do celów niniejszej Umowy określenie „Strony” oznacza z jednej strony Unię lub jej państwa członkowskie lub Unię i jej państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami, a z drugiej strony Afganistan.

Artykuł 58

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się do terytorium, na którym stosuje się Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na warunkach określonych w tych Traktatach oraz do terytorium Afganistanu.

Artykuł 59

Wejście w życie, tymczasowe stosowanie, okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych w tym celu procedur prawnych.

2.   Niezależnie od ust. 1 Unia i Afganistan postanawiają tymczasowo stosować niniejszą Umowę w części, określonej przez Unię, zgodnie z ust. 3, oraz zgodnie z ich własnymi procedurami wewnętrznymi i mającym zastosowanie prawodawstwem.

3.   Tymczasowe stosowanie staje się skuteczne od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie otrzymania:

a)

powiadomienia Unii o zakończeniu niezbędnych w tym celu procedur, wskazującego części Umowy, które stosuje się tymczasowo; oraz

b)

instrumentów ratyfikacyjnych złożonych przez Afganistan zgodnie z jego procedurami i mającym zastosowanie prawodawstwem.

4.   Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres wstępny wynoszący dziesięć lat. Umowa jest automatycznie przedłużana o kolejne okresy pięcioletnie, chyba że sześć miesięcy przed wygaśnięciem Strona powiadomi na piśmie o zamiarze jej nieprzedłużenia.

5.   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dokonywane są za porozumieniem Stron i wchodzą w życie dopiero po wzajemnym powiadomieniu się o zakończeniu niezbędnych w tym celu procedur prawnych.

6.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. Wypowiedzenie staje się skuteczne sześć miesięcy po otrzymaniu takiego powiadomienia przez drugą Stronę.

7.   Powiadomienia dokonywane zgodnie z niniejszym artykułem należy kierować odpowiednio do Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej lub do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Afganistanu.

Artykuł 60

Teksty autentyczne

Niniejsza Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, paszto i dari, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.

V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.

Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.

Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.

Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.

Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.

Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.

V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.

V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.

Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/31


DECYZJA RADY (UE) 2017/435

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lutego 2009 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, negocjacji mających na celu zmianę, po raz drugi, Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (2), zmienionej po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (3) („umowa z Kotonu”).

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2010/648/UE (4) umowa zmieniająca po raz drugi umowę z Kotonu („umowa”) została podpisana przez strony na posiedzeniu Rady Ministrów AKP–UE w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Zgodnie z decyzją nr 2/2010 Rady Ministrów AKP–UE (5) umowa była tymczasowo stosowana od dnia 31 października 2010 r.

(4)

Należy zatwierdzić umowę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę zmieniającą po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (6).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane, w imieniu Unii, do złożenia dokumentu zatwierdzającego przewidzianego w art. 93 umowy z Kotonu, w celu wyrażenia wiążącej zgody Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2017 r.

W imieniu Rady

J. HERRERA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 65 z 19.2.2016, s. 257.

(2)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(3)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

(4)  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 1).

(5)  Decyzja nr 2/2010 Rady Ministrów AKP–UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 68).

(6)  Umowa, wraz z deklaracjami dołączonymi do Aktu Końcowego, została opublikowana w Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/33


DECYZJA RADY (UE) 2017/436

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 czerwca 2014 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z państwami trzecimi w celu zawarcia umów w sprawie handlu produktami ekologicznymi.

(2)

Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii, Umowę z Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi (zwaną dalej „Umową”).

(3)

W Umowie Unia i Republika Chile uznają równoważność swoich odpowiednich zasad produkcji ekologicznej oraz systemów kontroli w odniesieniu do produktów ekologicznych.

(4)

Umowa ma na celu wspieranie handlu produktami ekologicznymi, co przyczyni się do rozwoju i ekspansji sektora produkcji ekologicznej w Unii i w Republice Chile, a także osiągnięcie wysokiego poziomu przestrzegania zasad produkcji ekologicznej, gwarancji systemów kontroli i integralności produktów ekologicznych. Umowa ma również na celu poprawę ochrony odpowiednich logo produkcji ekologicznej Unii i Republiki Chile oraz zacieśnienie współpracy regulacyjnej między Stronami w kwestiach związanych z produkcją ekologiczną.

(5)

Należy podpisać Umowę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi, z zastrzeżeniem zawarcia przedmiotowej Umowy.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2017 r.

W imieniu Rady

R. GALDES

Przewodniczący


ROZPORZĄDZENIA

14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/34


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/437

z dnia 13 marca 2017 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 oraz ust. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Rada dokonała przeglądu poszczególnych wpisów zamieszczonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014. Załącznik ten powinien zostać zmieniony, a wpisy dotyczące dwóch osób powinny zostać skreślone.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany zamieszczone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Rady

L. GRECH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

I.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014:

OSOBY

„99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV”

II.

Wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej, przedstawione w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, zastępuje się następującymi wpisami:

OSOBY

 

Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Data urodzenia: 19.11.1956

Miejsce urodzenia: Władimirowka, Rejon Slobozia, Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii) lub Bogomoł, Mołdawska SRR

Jako przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu Konstantynow odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy oraz wzywał wyborców, aby w „referendum” z dnia 16 marca 2014 r. głosowali za niepodległością Krymu. Był jednym ze współsygnatariuszy „traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej” z dnia 18 marca 2014 r.

Od dnia 17 marca 2014 r.„przewodniczący”„Rady Państwa” tzw. „Republiki Krymu”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data urodzenia: 15.8.1976

Miejsce urodzenia: Ułan-Ude, Buriacka ASRR (Rosyjska FSRR)

Jako były wicepremier Krymu Temirgaliew odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” z dnia 16 marca 2014 r. wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 11 czerwca 2014 r. złożył rezygnację z funkcji „pierwszego wicepremiera” tzw. „Republiki Krymu”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Data urodzenia: 15.7.1974

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR.

Berezowski został w dniu 1 marca 2014 r. mianowany głównodowodzącym ukraińskiej marynarki wojennej, następnie jednak złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej marynarki wojennej.

Następnie został mianowany zastępcą dowódcy należącej do Federacji Rosyjskiej floty czarnomorskiej.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Data urodzenia: 13.6.1961

Miejsce urodzenia: Moskwa lub Sewastopol

Czalij został „ludowym burmistrzem Sewastopola” przez aklamację 23 lutego 2014 r. i zaakceptował ten „wybór”. Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola – po referendum zaplanowanym na dzień 16 marca 2014 r. – w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej. Był jednym ze współsygnatariuszy „traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej”18 marca 2014 r. Pełnił obowiązki „gubernatora” Sewastopola od 1 do 14 kwietnia 2014 r. i był „wybranym” przewodniczącym „zgromadzenia ustawodawczego” miasta Sewastopol. Członek zgromadzenia ustawodawczego miasta Sewastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Data urodzenia: 18.1.1970

Miejsce urodzenia: Artiomowsk (Артемовск) (przemianowane w 2016 r. na Bachmut/Бахмут), obwód doniecki, Ukraina

Zima został w dniu 3 marca 2014 r. mianowany przez „premiera” Aksjonowa nowym szefem Służby Bezpieczeństwa Krymu (SBU) i przyjął tę nominację. Przekazał istotne informacje, w tym również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (FSB). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu. W dniu 11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Data urodzenia: 28.9.1953 lub 28.8.1953

Miejsce urodzenia: Symferopol

Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Krymu Cekow wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej Republiki Krymu. Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.

Członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej z ramienia tzw. „Republiki Krymu”.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Data urodzenia: 30.7.1970

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad)

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

Obecnie wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Data urodzenia: 4.1.1968

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (członek LDPR).

Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu.

Obecnie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Data urodzenia: 22.3.1958

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, Północnoosetyjska ASRR

Były głównodowodzący Południowego Okręgu Wojskowego Rosji („SMD”), którego jednostki rozmieszczono na Krymie; pod dowództwem Gałkina znajduje się Flota Czarnomorska; duża część sił przemieszczonych na Krym przechodziła przez Południowy Okręg Wojskowy.

Jednostki SMD rozmieszczono na Krymie. Był częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy oraz wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia do Rosji. Ponadto pod kontrolą okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.

Obecnie zatrudniony przez instytucje na szczeblu centralnym rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Data urodzenia: 27.10.1954

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad)

Były przewodniczący Dumy Państwowej. Publicznie popierał rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. Publicznie popierał umowę o zjednoczeniu Rosji z Krymem oraz odnośną konstytucyjną ustawę federalną.

Obecnie dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (październik 2016 r.). Stały członek i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Data urodzenia: 27.3.1963

Miejsce urodzenia: Sewastopol, (Ukraińska SRR)

Były zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy.

Obecnie wiceadmirał, pełniący funkcję dowódcy rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Data urodzenia: 10.10.1955

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wyborczej. Odpowiedzialny za administrowanie referendum krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data urodzenia: 21.8.1946

Miejsce urodzenia: Szmakowka, obwód nadmorski

Przewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Odpowiedzialny za administrowanie referendum krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (nazwisko panieńskie DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (nazwisko panieńskie ДМИТРИЕВА)

Data urodzenia: 9.12.1954

Miejsce urodzenia: Buj, obwód kostromski

Była wiceprzewodnicząca Dumy Państwowej. Inicjatorka i współautorka niedawnych wniosków ustawodawczych w Rosji, w wyniku których regiony innych krajów mogłyby przyłączać się do Rosji bez uprzedniej zgody ich władz centralnych.

Od września 2015 r. członek Rady Federacji z obwodu omskiego.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Data urodzenia: 15.9.1949

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w tzw. „Okręgu Federalnym Krymu”. Tymczasowy członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzialny za wdrożenie uprawnień konstytucyjnych rosyjskiego szefa państwa na terytorium anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Obecnie pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Kaukazu Północnego.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Data urodzenia: 22.8.1960

Miejsce urodzenia: Ałagir, Północnoosetyjska ASRR, RFSRR

Były gubernator anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol.

Obecnie pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Syberii. Członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Data urodzenia: 6.7.1993

Miejsce urodzenia: Praga, Republika Czeska

Aktywny członek „Straży Ługańska”. Brał udział w zajęciu budynku regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku.

Nadal jest aktywnym bojownikiem Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL).

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Data urodzenia: 13.2.1970

Miejsce urodzenia: Stachanów, Ługańsk

Jeden z przywódców separatystycznej grupy „Armia Południowo-Wschodnia”, która okupowała budynek Służby Bezpieczeństwa w regionie Ługańska. Oficer w stanie spoczynku. Przed zajęciem budynku wraz z innymi współsprawcami był w posiadaniu broni przypuszczalnie dostarczonej nielegalnie z Rosji i od lokalnych grup przestępczych.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Data urodzenia: 26.1.1972

Miejsce urodzenia: Donieck

Aktywny uczestnik i organizator działań separatystycznych, koordynator działań „turystów rosyjskich” w Doniecku. Współzałożyciel „Inicjatywy obywatelskiej Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej”. Do dnia 4 września 2015 r.„przewodniczący”„Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”, obecnie „pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Ministrów”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Data urodzenia: 1.5.1983

Miejsce urodzenia: Charcyźk, obwód doniecki

Jeden z przywódców radykalnej ideowo organizacji Ludowa Milicja Donbasu. Brał czynny udział w zajęciu licznych budynków państwowych w regionie Doniecka.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Data urodzenia: 17.12.1970

Miejsce urodzenia: Moskwa

Uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Uczestniczył w incydentach w Słowiańsku. Szef ruchu społecznego „Noworosja”. Były „minister ds. obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Zorganizował w dniu 4 listopada 2016 r. w Moskwie marsz nacjonalistów rosyjskich wspierających separatystów we wschodniej Ukrainie.

Nadal aktywnie wspiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie. Jeden z organizatorów „Rosyjskiego Marszu” w listopadzie 2016 r.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович Володин)

Data urodzenia: 4.2.1964

Miejsce urodzenia: Aleksiejewka, obwód saratowski

Były pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta Rosji. Odpowiada za nadzór nad polityczną integracją z Federacją Rosyjską zaanektowanego ukraińskiego regionu Krymu.

Obecnie przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (od 5 października 2016 r.).

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Data urodzenia: 15.2.1957

Miejsce urodzenia: Barnauł

Były dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał broni. W ramach swojej wysokiej rangą funkcji odpowiada za rozmieszczanie rosyjskich sił powietrznych na Krymie.

Obecnie przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data urodzenia: 19.5.1960

Miejsce urodzenia: Ignatowo, obwód wołogodzki, ZSRR

Były członek Dumy Państwowej i były przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego w Dumie. Odpowiada za umożliwianie przyjmowania ustawodawstwa w sprawie zaanektowania Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Data urodzenia: 30.1.1971

Miejsce urodzenia: (wieś Skworcowo), region symferopolski, Krym

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych dla Krymu. Odpowiada za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Krymu.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Data urodzenia: 19.12.1962

Miejsce urodzenia: Zaporoże

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych dla Sewastopola. Odpowiada za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Sewastopola.

Obecnie asystent Michaiła Czałuja, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sewastopola.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (Diabeł))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Data urodzenia: 30.12.1965

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

Jeden z przywódców samozwańczej milicji w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad Biurem Służb Bezpieczeństwa Ukrainy w budynku regionu Donieck, a następnie zajął okręgową siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Gorłówka. Ma powiązania z Ihorem Striełkowem/Girkinem, pod dowództwem którego brał udział w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, deputowanego Rady Miasta Gorłówka.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Data urodzenia: 25.7.1980

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki)

Jeden z przywódców sił zbrojnych samozwańczej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jak przyznaje Denis Puszylin, jeden z przywódców „Donieckiej Republiki Ludowej”, celem tych sił jest „ochrona ludności Donieckiej Republiki Ludowej i integralności terytorialnej tej republiki”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Data urodzenia: 2.6.1970

Miejsce urodzenia: Dniepropietrowsk

Były członek Rady. W tym charakterze publicznie apelował o utworzenie tak zwanej „Federalnej Republiki Noworosyjskiej”, złożonej z południowo-wschodnich regionów Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Były „rzecznik” tzw. „Parlamentu Unii Republik Ludowych” („Parlamentu Noworosyjskiego”).

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Data urodzenia: 30.5.1980

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizujący zaplanowane na dzień 11 maja 2014 r. referendum w sprawie samostanowienia „Donieckiej Republiki Ludowej”. Były „minister pracy i spraw społecznych”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data urodzenia: 12.1.1981

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizował referendum w dniu 11 maja 2014 r. w sprawie samostanowienia „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Data urodzenia: 18.3.1980

Miejsce urodzenia: Michajłowka, obwód woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR lub Eupatoria, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Była prokurator tzw. „Republiki Krymu”. Aktywnie wprowadzała w życie aneksję Krymu przez Rosję.

Obecnie pierwsza wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji przy Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Data urodzenia: 25.7.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były tzw. „premier Donieckiej Republiki Ludowej”; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu Donieckiej Republiki Ludowej” (na przykład w dniu 8 lipca 2014 r. oświadczył, że „nasze wojsko prowadzi specjalną operację przeciwko ukraińskim ‘faszystom’”); sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie „Unii Noworosyjskiej”. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne; przewodniczy „unii donbaskich ochotników”.

Aktywnie zaangażowany w werbowanie i szkolenie „ochotników” wysyłanych do walk w Donbasie.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Data urodzenia: 18.12.1972

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tak zwany „minister bezpieczeństwa Donieckiej Republiki Ludowej”; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania w zakresie bezpieczeństwa tak zwanego „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Data urodzenia: 6.11.1958

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tzw. „minister ds. informacji i masowej komunikacji Donieckiej Republiki Ludowej”. Obecnie członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”. Ponosi odpowiedzialność za proseparatystyczne działania propagandowe tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”.

Nadal aktywnie wspiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data urodzenia: 20.1.1964

Miejsce urodzenia: Iżewsk, Federacja Rosyjska

Były tak zwany „premier Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej”, zatwierdzony w dniu 8 lipca 2014 r.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz finansowania separatystycznych struktur ŁRL.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Data urodzenia: 25.11.1971

Miejsce urodzenia: Szargun (Uzbekistan)

Były tzw. „wicepremier Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej” (był tzw. „premierem Ługańskiej Republiki Ludowej”; były rzecznik „armii południowo-wschodniej”).

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za oświadczenie armii południowo-wschodniej, zgodnie z którym ukraińskie wybory prezydenckie w „Ługańskiej Republice Ludowej” nie mogą odbyć się ze względu na „nowy” status regionu.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Data urodzenia: 7.4.1980 lub 7.4.1979

Miejsce urodzenia: Stachanów (obwód ługański)

Do dnia 25 marca 2016 r. tzw. „przewodniczący Rady Najwyższej Ługańskiej Republiki Ludowej”. Były członek tzw. „Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe”„Rady Najwyższej”, odpowiedzialny za zwrócenie się do Federacji Rosyjskiej o uznanie niezależności „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie „Unii Noworosyjskiej”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data urodzenia: 24.6.1964 lub 25.6.1964 lub 26.6.1964

Miejsce urodzenia: Ługańsk (prawdopodobnie w Kelmieńcach, obwód czerniowiecki)

Były tak zwany „minister obrony”, a obecnie tak zwany „przywódca”„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Data urodzenia: 1.9.1950

Miejsce urodzenia: Kurumoch, rejon kujbyszewski

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Były dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data urodzenia: 15.12.1950

Miejsce urodzenia: Władywostok

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Data urodzenia: 10.7.1981

Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara)

Członek Dumy Państwowej.

Jako członek Dumy ogłosił inaugurację w Moskwie „faktycznej ambasady” nieuznawanej tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, przyczynia się do podważania lub zagrażania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecnie przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży w rosyjskiej Dumie Państwowej.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Data urodzenia: 10.2.1983 (lub 10.3.1983)

Miejsce urodzenia: Siewierodonieck

Jeden z samozwańczych przywódców „Donieckiej Republiki Ludowej”. Zwrócił się o interwencję rosyjską we wschodniej Ukrainie, między innymi poprzez rozmieszczenie rosyjskich sił pokojowych. Był powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Gubariew był odpowiedzialny za werbowanie członków sił zbrojnych separatystów.

Odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku; proklamował się „gubernatorem ludowym”.

Pomimo tego, że został aresztowany za zagrażanie integralności terytorialnej Ukrainy, a następnie uwolniony, nadal odgrywa eksponowaną rolę w działalności separatystów, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Data urodzenia: 5.7.1983 lub 10.3.1983

Miejsce urodzenia: Kachowka (obwód chersoński)

Jako była tzw. „minister spraw zagranicznych” odpowiadała za obronę tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. W związku z tym, że przyjęła i pełniła tę funkcję, wspierała działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

Członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data urodzenia: 7.2.1960

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tak zwany „wiceminister obrony” tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest powiązany z Igorem Strelkovem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Berezin wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Data urodzenia: 2.4.1956

Miejsce urodzenia: Odessa

Samozwańczy „prezydent” tzw. „Republiki Noworosji”, który zwrócił się do Rosji o rozmieszczenie oddziałów na Ukrainie. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Data urodzenia: 23.6.1972 (lub 23.7.1972)

Miejsce urodzenia: rejon winnicki

Starszy doradca Igora Striełkowa/Girkina odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zdryluk wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Data urodzenia: prawdopodobnie 23.7.1981

Rzeczniczka tzw. „rządu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”; wygłaszała oświadczenia usprawiedliwiające między innymi zestrzelenie ukraińskiego samolotu wojskowego, branie zakładników, działania bojowe nielegalnych ugrupowań zbrojnych, co podważało w rezultacie integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

Nadal jest zaangażowanym pracownikiem służby prasowej ŁRL.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Data urodzenia: 13.1.1954

Miejsce urodzenia: Dzerżynśk (obwód doniecki)

Były członek tak zwanej „Rady Ludowej” i były przewodniczący tak zwanej „Rady Najwyższej” tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”; współtworzył założenia polityczne i brał udział w organizacji bezprawnego „referendum”, które doprowadziło do proklamowania tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”, co stanowiło naruszenie integralności terytorialnej, suwerenności i jedności Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Data urodzenia: 27.11.1967

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

W dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta Rosji mianowanie na tzw. „ministra spraw wewnętrznych Republiki Krymu” (dekret nr 301); swoimi działaniami w charakterze tzw. „ministra spraw wewnętrznych” podważa integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Data urodzenia: 26.6.1976

Miejsce urodzenia: Donieck

Z dniem 7 sierpnia 2014 r. zastąpił Aleksandra Borodaja jako tzw. „premier”„Donieckiej Republiki Ludowej”. Obecnie stoi na czele tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zacharczenko wspiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias „Car”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data urodzenia: 14.10.1974

Miejsce urodzenia: Hirśke (Gorsky)

Od dnia 14 sierpnia 2014 r. zastąpił Igora Striełkowa/Girkina jako tzw. „minister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Według doniesień od kwietnia 2014 r. dowodził oddziałem separatystycznych bojowników w Doniecku i obiecał „wypełnić strategiczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojskowej”. Kononow wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Data urodzenia: 21.1.1983

Miejsce urodzenia: Debalcewo

Powiązany z „ludową milicją Donbasu”. Oświadczył między innymi, że będą kontynuować walki w pozostałych częściach terytorium państwa. Rudenko wspierał zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Możliwa data urodzenia: 27.12.1977

Były „minister bezpieczeństwa państwa” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Przewodniczy „unii donbaskich ochotników”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data urodzenia: 26.7.1956

Miejsce urodzenia: Cioburciu, okręg Slobozia, obecnie Republika Mołdawii

Były tzw. „wicepremier do spraw społecznych Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protegowany wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina. Szef „administracji Rady Ministrów”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Data urodzenia: 23.5.1971

Miejsce urodzenia: Dżankoj

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Były tzw. „pierwszy wicepremier” Krymu. Odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu 16 marca na Krymie referendum dotyczącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie referendum według doniesień dowodził promoskiewskimi „siłami samoobrony” na Krymie. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wybrany w dniu 18 września 2016 r. jako deputowany do Dumy z nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Data urodzenia: 6.8.1960

Miejsce urodzenia: Stiepnoj Dworiec

Były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie przewodniczący Komisji Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data urodzenia: 5.4.1948

Miejsce urodzenia: Opoczka

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data urodzenia: 21.3.1964.

Miejsce urodzenia: Rudny, obwód kustanajski, Kazachska SSR

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Data urodzenia: 28.5.1953

Miejsce urodzenia: Puszkin

Były członek Dumy Państwowej. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie członek Centralnej Komisji Wyborczej.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data urodzenia: 8.2.1963

Miejsce urodzenia: Kiszyniów

Były członek Dumy Państwowej. Były deputowany do Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji Dumy ds. Przepisów Prawa Dotyczących Rozwijania Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Jest znaczącym członkiem partii „Zjednoczona Rosja” oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia Republiki Krymskiej do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w obrębie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Data urodzenia: 29.9.1982 lub 23.9.1982

Jako były tzw. „przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w Ługańsku” był odpowiedzialny za zorganizowanie tzw. „wyborów” w dniu 2 listopada 2014 r. w „Ługańskiej Republice Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. W październiku 2015 r. został mianowany tzw. „ministrem sprawiedliwości”„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił te funkcje oraz zorganizował nielegalne „wybory”, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Data urodzenia: 15.9.1981

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Deputowany „Ługańskiej Unii Gospodarczej” w „Radzie Krajowej”„Ługańskiej Republiki Ludowej”. Kandydował w tzw. „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. „przywódcy”„Ługańskiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. Od 2014 r. jest on „przywódcą” tzw. „federacji związków zawodowych” i członkiem tzw. „Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Aktywnie wspiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN lub Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Data urodzenia: 21.2.1970

Była tak zwana „minister zdrowia” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Kandydowała w tak zwanych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko „przywódcy” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Te „wybory” stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko oraz formalnie kandydowała w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data urodzenia: 7.8.1957

Miejsce urodzenia: Miasto Stalino (obecnie Donieck)

Członek „Parlamentu” tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej” oraz przewodniczący stowarzyszenia weteranów Donbas Berkut i członek ruchu społecznego „Wolny Donbass”. Kandydował w nielegalnych tak zwanych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko przywódcy tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Data urodzenia: 30.8.1977

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki)

Były tzw. „minister spraw zagranicznych” oraz tzw. „pierwszy wicemarszałek”„Parlamentu”„Donieckiej Republiki Ludowej”. Kandydował w tzw. nielegalnych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. „przywódcy”„Donieckiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Data urodzenia: 23.2.1969

Miejsce urodzenia: wieś Biełoziernoje, rejon romodanowski, ZSRR

Były tzw. „pierwszy wicepremier” i poprzedni „prokurator generalny”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data urodzenia: 3.2.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były „wicepremier ds. finansów” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz finansowania separatystycznych struktur ŁRL.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Data urodzenia: 29.8.1969

Były „minister obrony” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Data urodzenia: 11.3.1976

Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Dżambuł (Kazachstan), obecnie Taraz

Była „minister ds. edukacji, nauki, kultury i religii” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Data urodzenia: 17.3.1963

Miejsce urodzenia: Archangielsk

Były tzw. „minister w Radzie Ministrów” (szef administracji ds. rządowych) „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Data urodzenia: 15.3.1961

Miejsce urodzenia: Wodjanśke, rejon dobropolski, obwód doniecki

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Były tzw. „minister edukacji”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie osobisty doradca premiera Donieckiej Republiki Ludowej (DNR).

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Data urodzenia: 10.5.1980 lub 21.10.1983

Miejsce urodzenia: Śnieżne, obwód doniecki

г. Снежное, Донецкой области

Członek „Rady Narodowej” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Data urodzenia: 12.3.1964

Miejsce urodzenia: Romny, obwód sumski

Ромны, Сумская область

„Wiceprzewodniczący”„Rady Ludowej” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Data urodzenia: 19.7.1980

Miejsce urodzenia: Iłowajsk

Dowódca batalionu „Somali”, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

Nadal jest dowódcą wojskowym w tzw. „DRL”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Data urodzenia: 27.6.1966

Miejsce urodzenia: Donieck

Rzecznik ministerstwa obrony tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Nadal aktywnie wspiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Data urodzenia: 20.5.1972 lub 30.5.1972

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Były tzw. „minister sprawiedliwości” nielegalnej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Przewodniczący „Centralnej Komisji Wyborczej” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” od października 2015 r.

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie przewodniczący tak zwanej „Centralnej Komisji Wyborczej” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Data urodzenia: 2.7.1973

Miejsce urodzenia: Lisiczańsk, obwód ługański, ZSRR

Лисичанск Луганской области УССР

Były tak zwany „zastępca przewodniczącego Rady Ministrów” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Data urodzenia: 7.1.1967

Miejsce urodzenia: Miczuryńsk, obwód tambowski

Мичуринск, Тамбовская область

Tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Data urodzenia: 20.1.1988

Miejsce urodzenia: Krasnoarmiejsk

Była tzw. „minister sprawiedliwości” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie osobista asystentka Aleksandra Władimirowicza Zacharczenki.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Data urodzenia: 15.5.1971

Miejsce urodzenia: Niewinnomysk, Kraj Stawropolski

Невинномысск, Ставропольский край

Tzw. „minister ds. finansów i podatków”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Data urodzenia: 5.1.1967

Miejsce urodzenia: Baranówka, rejon białowodzki, obwód ługański

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Tzw. „minister ds. dochodów i podatków” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Data urodzenia: 22.4.1985

Miejsce urodzenia: Cherson

Tzw. „minister ds. komunikacji” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Data urodzenia: 10.12.1976

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Była tzw. „minister rozwoju gospodarczego i handlu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data urodzenia: 25.7.1978 (lub 23.3.1975)

Miejsce urodzenia: Krasnyj Łucz, Woroszyłowgrad, obwód ługański

Tzw. „prokurator generalny” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Data urodzenia: 8.5.1956

Miejsce urodzenia: Kowno, Litwa

Były pierwszy wiceminister obrony (do 17 listopada 2015 r.), w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecnie zatrudniony przez Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Data urodzenia: 11.9.1937

Miejsce urodzenia: Czasiw Jar, Ukraina

Członek Dumy Państwowej.

Odwiedził tzw. „Doniecką Republikę Ludową” i podczas swojej wizyty wygłosił oświadczenia wspierające separatystów. Został także mianowany konsulem honorowym tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” w Federacji Rosyjskiej.

20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Kultury w Dumie Państwowej.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Data urodzenia: 28.8.1977

Miejsce urodzenia: Bekabad, Uzbecka SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Etnicznych w Dumie.

W 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Ministrów tzw. „Republiki Krymu” i w tym charakterze działał na rzecz włączenia do Federacji Rosyjskiej nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego; za te działania przyznano mu medal „Za obronę Republiki Krymu”. W oświadczeniach publicznych wspierał aneksję Krymu, w tym na swoim profilu na stronie internetowej Zjednoczona Rosja (oddział krymski) oraz w artykule opublikowanym 3 lipca 2016 r. na stronie internetowej NTV.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data urodzenia: 20.10.1972

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Rynków Finansowych w Dumie.

W marcu 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”, a w sierpniu 2014 r. – pierwszym wiceprzewodniczącym tego organu. Przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie poparł tę aneksję w wywiadzie opublikowanym 22 marca 2016 r. na stronie internetowej gazetakrimea.ru oraz 23 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej c-pravda.ru. „Władze”„Republiki Krymu” przyznały mu order „Za lojalność dla służby”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data urodzenia: 17.10.1969

Miejsce urodzenia: Kular Ułus ust.-jański, Jakucka SRR

Członek Dumy Państwowej wybrany z nielegalnie anektowanego miasta Sewastopol.

Członek Komisji ds. Opodatkowania w Dumie.

Jako członek administracji miasta Sewastopola w lutym i marcu 2014 r. popierał działania tzw. „ludowego burmistrza”, Aleksieja Czalija. Publicznie przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym na swojej stronie internetowej oraz w wywiadzie opublikowanym 21 lutego 2016 r. na stronie internetowej nation-news.ru.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy „Za służbę ojczyźnie” drugiej klasy.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Data urodzenia: 3.8.1981

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Rynków Finansowych w Dumie.

W marcu 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”. Publicznie przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym w wywiadzie opublikowanym 12 marca 2016 r. stronie internetowej gazetacrimea.ru. Za zaangażowanie w aneksję lokalne „władze” przyznały mu order „Za obronę Republiki Krymu”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Data urodzenia: 24.6.1965

Miejsce urodzenia: Biełogorsk, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Kultury w Dumie.

Od 2012 r. jest członkiem Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu, a od marca 2014 r. popiera integrację nielegalnie zaanektowanych do Federacji Rosyjskiej Krymu i Sewastopola. We wrześniu 2014 r. została wybrana do Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”. Wielokrotnie stawała w obronie nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, czemu dawała wyraz w publicznych oświadczeniach, w tym w wywiadach opublikowanych 2 kwietnia 2016 r. i 20 sierpnia 2016 r. stronie internetowej c-pravda.ru. W 2014 r. przyznano jej rosyjski order państwowy „Za służbę ojczyźnie” drugiej klasy, a w 2015 r. „władze”„Republiki Krymu” przyznały jej order „Za lojalność dla służby”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Data urodzenia: 4.7.1971

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. WNP, Integracji Eurazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie.

We wrześniu 2014 r. został wybrany do Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”.

Publicznie przyznał się – w tym w wywiadzie opublikowanym 3 września 2016 r. na stronie internetowej ldpr-rk.ru – do roli, jaką odgrywał w wydarzeniach z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, a zwłaszcza swojej roli w organizowaniu nielegalnego referendum w sprawie nielegalnej aneksji półwyspu.

9.11.2016”

PODMIOTY

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„10.

Tzw. „Donbass People's Militia” („ludowa milicja Donbasu”) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Media społecznościowe:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Email: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon dla ochotników w Rosji:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

lub email novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. Bojówka przejęła m.in. kontrolę nad kilkoma budynkami rządowymi we wschodniej Ukrainie na początku kwietnia 2014 r., tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Jest powiązana z Pawłem Gubarewem, odpowiedzialnym za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku i proklamowanie się „gubernatorem ludowym”.

25.7.2014

11.

Batalion „Wschód”

„Батальон Восток”

Media społecznościowe:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie. Odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Brało czynny udział w operacjach wojskowych, które doprowadziły do zajęcia lotniska w Doniecku.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической Алмаз – Антей обороны”

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз – Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Strona internetowa: almaz-antey.ru;

adres mailowy: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey jest rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym. Produkuje broń przeciwlotniczą, w tym pociski ziemia-powietrze, które dostarcza armii rosyjskiej. Władze rosyjskie dostarczają broń ciężką separatystom we wschodniej Ukrainie, przyczyniając się do destabilizacji Ukrainy. Broń ta jest wykorzystywana przez separatystów, m.in. do zestrzeliwania statków powietrznych. Jako przedsiębiorstwo państwowe Almaz-Antey przyczynia się zatem do destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014

30.

Batalion „Sparta”

Батальон „Спарта”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, Arsena PAWŁOWA, a zatem powiązana z nim.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

31.

Batalion „Somali”

Батальон „Сомали”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, Michaiła TOŁSTYCHA (alias Giwi lub Givi), a zatem powiązana z nim.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

33.

Brygada „Pryzrak”

Бригада „Призрак”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. 2. korpusu armii „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

35.

Batalion „Kałmius”

Батальон „Кальмиус”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

36.

Batalion „Śmierć” (Death battalion)

Батальон „Смерть”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. 2. korpusu armii „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

37.

Ruch publiczny „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Ruch publiczny „Novorossiya”/„Noworosja” powstał w listopadzie 2014 r. w Rosji. Przewodzi mu rosyjski oficer Igor Striełkow/Girkin (uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)).

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć wszechstronną, skuteczną pomoc „Noworosji”, w tym pomagać bojówkom walczącym we wschodniej Ukrainie, a tym samym wspierać polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

16.2.2015”


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/67


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/438

z dnia 13 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2008/107/WE (2) dodano abamektynę jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3) w celu stosowania w charakterze akarycydu i środka owadobójczego. Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w dniu 29 sierpnia 2013 r. producent substancji czynnej Syngenta Crop Protection AG przedłożył wniosek Niderlandom, państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, o zmianę warunków zatwierdzenia abamektyny, aby umożliwić jej stosowanie jako nematocydu. Zgodnie z art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia w dniu 18 marca 2014 r. Niderlandy powiadomiły wnioskodawcę, pozostałe państwa członkowskie, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) oraz Komisję o spełnieniu kryteriów formalnych wniosku.

(3)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy oceniło nowe zastosowanie substancji czynnej abamektyna w odniesieniu do potencjalnych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, i w dniu 14 kwietnia 2015 r. przedłożyło Komisji i Urzędowi projekt sprawozdania z oceny. Zgodnie z art. 12 ust. 3 tego rozporządzenia od wnioskodawcy zażądano dodatkowych informacji. W dniu 15 lutego 2016 r. Niderlandy oceniły dodatkowe informacje oraz przedłożyły Komisji i Urzędowi zaktualizowany projekt sprawozdania z oceny.

(4)

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Urząd przedstawił Komisji swoje stanowisko (5), w którym określił, czy można oczekiwać, że nowe zastosowania substancji czynnej abamektyna spełniają kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja przedłożyła Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz projekt addendum do sprawozdania z przeglądu dotyczącego abamektyny oraz projekt rozporządzenia.

(5)

Wnioskodawcę poproszono o przedstawienie uwag do sprawozdania z przeglądu.

(6)

W odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną ustalono, że w sytuacji, gdy środek ochrony roślin wykorzystywany jest jako nematocyd, spełnione są kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Właściwe jest zatem zezwolenie na stosowanie substancji czynnej abamektyna jako nematocydu.

(7)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy udzielić zatwierdzenia pod pewnymi warunkami i zażądać od wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych informacji potwierdzających.

(8)

Zatwierdzając abamektynę przewidziano, że dane potwierdzające należy złożyć w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy 2008/107/WE. Wnioskodawca, na którego wniosek zatwierdzono abamektynę, przedłożył wymagane informacje, które zostały ocenione przez Niderlandy. Potwierdzono bezpieczeństwo stosowania w odniesieniu do pierwotnego zatwierdzenia. W związku z tym kwestia ta zostaje zamknięta i nie ma potrzeby zachowania tego przepisu.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (Dz.U. L 316 z 26.11.2008, s. 4.).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Dziennik EFSA 2014;12(5):3692. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 tekst w kolumnie „Przepisy szczegółowe” w wierszu 210, abamektyna, otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ A

Dopuszcza się wyłącznie zezwolenie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego, akarycydu i nematocydu.

CZĘŚĆ B

Podczas oceniania wniosków o udzielenie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające abamektynę, w przypadku zastosowań innych niż dotyczące owoców cytrusowych, sałaty i pomidorów, państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i dopilnowują, aby wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego abamektyny, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 11 lipca 2008 r. oraz wnioski z addendum do sprawozdania z przeglądu dotyczącego abamektyny, w szczególności jego dodatków I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 24 stycznia 2017 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów oraz dopilnowują, aby warunki stosowania zawierały zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej,

pozostałości w żywności pochodzenia roślinnego oraz oceniają narażenie z dietą u konsumentów,

ochronę pszczół, stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania, organizmów glebowych, ptaków, ssaków oraz organizmów wodnych. W odniesieniu do wymienionych rodzajów ryzyka należy w miarę potrzeby stosować środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy buforowe i okresy karencji.

Wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom członkowskim oraz Urzędowi informacje potwierdzające na temat wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości obecnych w wodzie pitnej w ciągu dwóch lat od przyjęcia wytycznych w sprawie oceny wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych.”.


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/70


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/439

z dnia 13 marca 2017 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie siarczanu L-lizyny wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie siarczanu L-lizyny jako dodatku paszowego. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie siarczanu L-lizyny wytwarzanego w drodze fermentacji przez Escherichia coli CGMCC 3705 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”.

(4)

W opiniach z dnia 16 czerwca 2015 r. (2) i 26 stycznia 2017 r. (3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania siarczan L-lizyny wytwarzany w drodze fermentacji przez Escherichia coli CGMCC 3705 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko i że jest wydajnym źródłem aminokwasu lizyny dla wszystkich gatunków zwierząt. Urząd stwierdził również, że aby uzupełniający siarczan L-lizyny był w pełni skuteczny u przeżuwaczy, powinien być chroniony przed degradacją w żwaczu. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena wspomnianej substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA (2015); 13(7):4155.

(3)  Dziennik EFSA (2017); 15(2):4714.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: aminokwasy, ich sole i podobne produkty

3c323

 

Siarczan L-lizyny

Skład dodatku

Granulat o minimalnej zawartości L-lizyny wynoszącej 55 %

oraz o maksymalnej wilgotności 4 %,

i o maksymalnej zawartości siarczanu wynoszącej 22 %.

Charakterystyka substancji czynnej

Siarczan L-lizyny wytwarzany w drodze fermentacji przez Escherichia coli CGMCC 3705

Wzór chemiczny: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numer CAS: 60343-69-3

Metody analityczne  (1)

Do oznaczania ilościowego L-lizyny w dodatku paszowym:

chromatografia jonowymienna z derywatyzacją pokolumnową i detekcją fotometryczną (IEC-UV/FD) – EN ISO 17180.

Do analizy jakościowej siarczanu w dodatku paszowym:

monografia Farmakopei Europejskiej 20301.

Do oznaczania ilościowego L-lizyny w mieszance paszowej i materiałach paszowych:

chromatografia jonowymienna z derywatyzacją pokolumnową i detekcją fotometryczną (IEC-UV) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (2).

Wszystkie gatunki

10 000

1.

Na etykietach dodatku podaje się zawartość L-lizyny.

2.

Siarczan L-lizyny może być wprowadzany do obrotu i stosowany jako dodatek stanowiący preparat.

3.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych.

2 kwietnia 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/74


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/440

z dnia 13 marca 2017 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd., prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

W opinii z dnia 24 maja 2016 r. (2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparat Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a także może przyczynić się do poprawy wyników u kurcząt rzeźnych. Wniosek ten można rozszerzyć na stosowanie dodatku u kurcząt odchowywanych na kury nioski oraz ekstrapolować na podrzędne gatunki ptaków rzeźnych i podrzędne gatunki ptaków odchowywanych na nioski. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2016; 14(6):4505.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

jtk/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej.

4b1827

Danisco (UK) Ltd. (prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition)

Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 i Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Skład dodatku

Preparat Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 i Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 zawierający co najmniej 2,5 × 109 jtk/g (łącznie) przy minimalnym stężeniu bakteryjnym wynoszącym 8,3 × 108 każdego szczepu/g dodatku.

Postać stała

Charakterystyka substancji czynnej

Zdolne do życia przetrwalniki Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 i Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Metoda analityczna  (1)

Analiza jakościowa i oznaczenie liczby Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 i Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 w dodatku paszowym, premiksach i paszach

Analiza jakościowa: elektroforeza pulsacyjna w zmiennym polu elektrycznym (PFGE)

Oznaczenie liczby: metoda posiewu powierzchniowego po obróbce cieplnej – EN 15784

Kurczęta rzeźne

Kurczęta odchowywane na kury nioski

Podrzędne gatunki drobiu rzeźnego i odchowywanego na nioski

7,5 × 107

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej następujące dopuszczone kokcydiostatyki: narazynę/nikarbazynę, maduramycynę amonu, sól sodową lasalocidu A, sól sodową salinomycyny, sól sodową monenzyny, chlorowodorek robenidyny, diklazuril, dekokwinat, sól sodową semduramycyny lub nikarbazynę.

3.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej.

3 kwietnia 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/78


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/441

z dnia 13 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz instytucji publicznych, korporacji i agend oraz osób fizycznych i prawnych, podmiotów byłego rządu Iraku objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych znajdujących się poza Irakiem w dniu 22 maja 2003 r. zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Dnia 8 marca 2017 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wykreśleniu jednej pozycji z wykazu osób lub podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

p.o. Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 skreśla się pozycję w brzmieniu:

„91.

NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adres: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.”.


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/80


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/442

z dnia 13 marca 2017 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

0707 00 05

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

0709 93 10

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

0808 30 90

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/82


DECYZJA RADY (UE) 2017/443

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do propozycji poprawek do regulaminów ONZ nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 i 138 oraz w odniesieniu do jednego wniosku dotyczącego zmiany ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) poprzez przyjęcie wytycznych w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 97/836/WE (1) Unia przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych („EKG ONZ”) dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („zrewidowane porozumienie z 1958 r.”).

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2000/125/WE (2) Unia przystąpiła do Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach kołowych („porozumienie równoległe”).

(3)

Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) zastąpiono systemy homologacji państw członkowskich unijną procedurą homologacji oraz ustanowiono zharmonizowane ramy obejmujące przepisy administracyjne i ogólne wymagania techniczne odnoszące się do wszystkich nowych pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych. Dyrektywą tą włączono regulaminy ONZ przyjęte na podstawie zrewidowanego porozumienia z 1958 r. (zwane dalej „regulaminami ONZ”) do unijnego systemu homologacji typu, albo jako wymagania dotyczące homologacji typu, albo jako przepisy alternatywne wobec przepisów Unii. Od czasu przyjęcia tej dyrektywy regulaminy ONZ w coraz większym stopniu są włączane do przepisów Unii w ramach unijnego systemu homologacji typu.

(4)

W świetle zdobytego doświadczenia i rozwoju technicznego wymagania odnoszące się do niektórych elementów lub cech objętych regulaminami ONZ nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 i 138 muszą zostać dostosowane do postępu technicznego.

(5)

W celu ustanowienia jednolitych przepisów dotyczących budowy pojazdów należy zmienić ujednoliconą rezolucję w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) przez przyjęcie wytycznych w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych, bez hamowania stałego rozwoju poczynionego na poziomie Unii w odniesieniu do wzajemnie skoordynowanego i zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów podłączonych do internetu.

(6)

Należy zatem ustalić stanowisko, które ma być przyjęte w imieniu Unii we właściwych komitetach EKG ONZ, mianowicie w Komitecie Administracyjnym Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz w Komitecie Wykonawczym Porozumienia Równoległego w odniesieniu do przyjęcia tych aktów ONZ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego w okresie od dnia 13 do dnia 17 marca 2017 r., to głosowanie za wnioskami wymienionymi w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2017 r.

W imieniu Rady

R. GALDES

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.) (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78).

(2)  Decyzja Rady 2000/125/WE z dnia 31 stycznia 2000 r. dotycząca zawarcia Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach kołowych (Porozumienie Równoległe) (Dz.U. L 35 z 10.2.2000, s. 12).

(3)  Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Tytuł punktu porządku obrad

Numer referencyjny dokumentu

Wniosek dotyczący suplementu 17 do serii poprawek 02 do regulaminu nr 3 (urządzenia odblaskowe)

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Wniosek dotyczący suplementu 18 do regulaminu nr 4 (oświetlenie tylnych tablic rejestracyjnych)

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Wniosek dotyczący suplementu 27 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 6 (kierunkowskazy)

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Wniosek dotyczący suplementu 26 do serii poprawek 02 do regulaminu nr 7 (światła pozycyjne, światła stopu i światła obrysowe)

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Wniosek dotyczący sprostowania 2 do wersji 8 regulaminu nr 13 (hamowanie pojazdów o dużej masie)

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Wniosek dotyczący suplementu 9 do serii poprawek 04 do regulaminu nr 19 (przednie światła przeciwmgielne)

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Wniosek dotyczący suplementu 21 do regulaminu nr 23 (światła cofania)

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 04 do regulaminu nr 27 (trójkąty ostrzegawcze)

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Wniosek dotyczący suplementu 5 do regulaminu nr 28 (dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze)

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Wniosek dotyczący suplementu 18 do regulaminu nr 38 (tylne światła przeciwmgielne)

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 39 (prędkościomierz i licznik przebiegu)

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 43 (materiały oszklenia bezpiecznego)

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Wniosek dotyczący suplementu 11 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 45 (urządzenia czyszczące szybę reflektora)

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Wniosek dotyczący suplementu 19 do regulaminu nr 50 (światła pozycyjne, światła stopu i światła kierunkowskazów dla motorowerów i motocykli)

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 69 (tylne tablice wyróżniające pojazdów o ograniczonej prędkości)

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Wniosek dotyczący suplementu 10 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 70 (tylne tablice wyróżniające pojazdów długich i ciężkich)

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 73 (boczne urządzenia zabezpieczające)

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Wniosek dotyczący suplementu 16 do regulaminu nr 75 (opony do pojazdów kategorii L)

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Wniosek dotyczący suplementu 17 do regulaminu nr 77 (światła postojowe)

ECE/TRANS/WP.29/2017/32

Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 79 (układ kierowniczy)

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 + GRRF-83-08-Rev.3

Wniosek dotyczący suplementu 9 do serii poprawek 06 do regulaminu nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii poprawek 07 do regulaminu nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Wniosek dotyczący suplementu 19 do regulaminu nr 87 (światła jazdy dziennej)

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Wniosek dotyczący suplementu 16 do regulaminu nr 91 (światło obrysowe boczne)

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Wniosek dotyczący suplementu 8 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 98 (reflektory wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światła)

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Wniosek dotyczący suplementu 13 do regulaminu nr 99 (gazowo-wyładowcze źródła światła)

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Wniosek dotyczący suplementu 7 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 101 (emisja dwutlenku węgla/zużycie paliwa)

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Wniosek dotyczący suplementu 9 do regulaminu nr 104 (oznaczenia odblaskowe)

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Wniosek dotyczący sprostowania 2 do serii poprawek 06 do regulaminu nr 107 (pojazdy kategorii M2 i M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Wniosek dotyczący sprostowania 1 do serii poprawek 07 do regulaminu nr 107 (pojazdy kategorii M2 i M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Wniosek dotyczący suplementu 8 do regulaminu nr 109 (opony bieżnikowane do pojazdów użytkowych i ich przyczep)

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 110 (pojazdy zasilane CNG/LNG)

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Wniosek dotyczący suplementu 7 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 112 (światła główne emitujące asymetryczne światło mijania)

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Wniosek dotyczący suplementu 3 do serii poprawek 02 do regulaminu nr 118 (palność materiałów)

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Wniosek dotyczący serii poprawek 03 do regulaminu nr 118 (palność materiałów)

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 119 (światła zakrętowe)

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Wniosek dotyczący suplementu 8 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 123 (systemy adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS))

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Wniosek dotyczący suplementu 1 do regulaminu ONZ nr 138 (ciche pojazdy transportu drogowego (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/6

Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu nr 138 (ciche pojazdy transportu drogowego (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Wniosek w sprawie projektu wytycznych w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych

ECE/TRANS/WP.29/2017/46


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/87


DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ (UE, Euratom) 2017/444

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 ust. 5,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 sierpnia 2014 r., decyzją Rady Europejskiej 2014/638/UE (1), Donald TUSK został wybrany na Przewodniczącego Rady Europejskiej na okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 maja 2017 r.

(2)

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej osoba sprawująca funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej może zostać jednokrotnie ponownie wybrana na kolejną kadencję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Donald TUSK zostaje niniejszym ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej na okres od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Artykuł 2

Sekretarz Generalny Rady notyfikuje niniejszą decyzję Donaldowi TUSKOWI.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2017 r.

W imieniu Rady Europejskiej

D. TUSK

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady Europejskiej 2014/638/UE z dnia 30 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej (Dz.U. L 262 z 2.9.2014, s. 5).


14.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/88


DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/445

z dnia 13 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

W dniu 15 września 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1671 (2).

(3)

W kontekście utrzymujących się działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, decyzja 2014/145/WPZiB powinna zostać przedłużona na okres dalszych sześciu miesięcy.

(4)

Rada dokonała przeglądu poszczególnych wpisów zamieszczonych w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB. Załącznik ten powinien zostać zmieniony, a wpisy dotyczące dwóch osób powinny zostać skreślone

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 września 2017 r.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.

W imieniu Rady

L. GRECH

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1671 z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 249 z 16.9.2016, s. 39).


ZAŁĄCZNIK

I.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB:

OSOBY

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II.

Wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej, przedstawione w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB, zastępuje się następującymi wpisami:

OSOBY

 

Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Data urodzenia: 19.11.1956

Miejsce urodzenia: Władimirowka, Rejon Slobozia, Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii) lub Bogomoł, Mołdawska SRR

Jako przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu Konstantynow odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy oraz wzywał wyborców, aby w „referendum” z dnia 16 marca 2014 r. głosowali za niepodległością Krymu. Był jednym ze współsygnatariuszy „traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej” z dnia 18 marca 2014 r.

Od dnia 17 marca 2014 r.„przewodniczący”„Rady Państwa” tzw. „Republiki Krymu”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data urodzenia: 15.8.1976

Miejsce urodzenia: Ułan-Ude, Buriacka ASRR (Rosyjska FSRR)

Jako były wicepremier Krymu Temirgaliew odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” z dnia 16 marca 2014 r. wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 11 czerwca 2014 r. złożył rezygnację z funkcji „pierwszego wicepremiera” tzw. „Republiki Krymu”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Data urodzenia: 15.7.1974

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR.

Berezowski został w dniu 1 marca 2014 r. mianowany głównodowodzącym ukraińskiej marynarki wojennej, następnie jednak złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej marynarki wojennej.

Następnie został mianowany zastępcą dowódcy należącej do Federacji Rosyjskiej floty czarnomorskiej.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Data urodzenia: 13.6.1961

Miejsce urodzenia: Moskwa lub Sewastopol

Czalij został „ludowym burmistrzem Sewastopola” przez aklamację 23 lutego 2014 r. i zaakceptował ten „wybór”. Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola – po referendum zaplanowanym na dzień 16 marca 2014 r. – w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej. Był jednym ze współsygnatariuszy „traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej”18 marca 2014 r. Pełnił obowiązki „gubernatora” Sewastopola od 1 do 14 kwietnia 2014 r. i był „wybranym” przewodniczącym „zgromadzenia ustawodawczego” miasta Sewastopol. Członek zgromadzenia ustawodawczego miasta Sewastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Data urodzenia: 18.1.1970

Miejsce urodzenia: Artiomowsk (Артемовск) (przemianowane w 2016 r. na Bachmut/Бахмут), obwód doniecki, Ukraina

Zima został w dniu 3 marca 2014 r. mianowany przez „premiera” Aksjonowa nowym szefem Służby Bezpieczeństwa Krymu (SBU) i przyjął tę nominację. Przekazał istotne informacje, w tym również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (FSB). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu. W dniu 11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Data urodzenia: 28.9.1953 lub 28.8.1953

Miejsce urodzenia: Symferopol

Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Krymu Cekow wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej Republiki Krymu. Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.

Członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej z ramienia tzw. „Republiki Krymu”.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Data urodzenia: 30.7.1970

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad)

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

Obecnie wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Data urodzenia: 4.1.1968

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (członek LDPR).

Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu.

Obecnie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Data urodzenia: 22.3.1958

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, Północnoosetyjska ASRR

Były głównodowodzący Południowego Okręgu Wojskowego Rosji („SMD”), którego jednostki rozmieszczono na Krymie; pod dowództwem Gałkina znajduje się Flota Czarnomorska; duża część sił przemieszczonych na Krym przechodziła przez Południowy Okręg Wojskowy.

Jednostki SMD rozmieszczono na Krymie. Był częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy oraz wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia do Rosji. Ponadto pod kontrolą okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.

Obecnie zatrudniony przez instytucje na szczeblu centralnym rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Data urodzenia: 27.10.1954

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad)

Były przewodniczący Dumy Państwowej. Publicznie popierał rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. Publicznie popierał umowę o zjednoczeniu Rosji z Krymem oraz odnośną konstytucyjną ustawę federalną.

Obecnie dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (październik 2016 r.). Stały członek i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Data urodzenia: 27.3.1963

Miejsce urodzenia: Sewastopol, (Ukraińska SRR)

Były zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy.

Obecnie wiceadmirał, pełniący funkcję dowódcy rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Data urodzenia: 10.10.1955

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wyborczej. Odpowiedzialny za administrowanie referendum krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data urodzenia: 21.8.1946

Miejsce urodzenia: Szmakowka, obwód nadmorski

Przewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Odpowiedzialny za administrowanie referendum krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (nazwisko panieńskie DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (nazwisko panieńskie ДМИТРИЕВА)

Data urodzenia: 9.12.1954

Miejsce urodzenia: Buj, obwód kostromski

Była wiceprzewodnicząca Dumy Państwowej. Inicjatorka i współautorka niedawnych wniosków ustawodawczych w Rosji, w wyniku których regiony innych krajów mogłyby przyłączać się do Rosji bez uprzedniej zgody ich władz centralnych.

Od września 2015 r. członek Rady Federacji z obwodu omskiego.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Data urodzenia: 15.9.1949

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w tzw. „Okręgu Federalnym Krymu”. Tymczasowy członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzialny za wdrożenie uprawnień konstytucyjnych rosyjskiego szefa państwa na terytorium anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Obecnie pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Kaukazu Północnego.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Data urodzenia: 22.8.1960

Miejsce urodzenia: Ałagir, Północnoosetyjska ASRR, RFSRR

Były gubernator anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol.

Obecnie pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Syberii. Członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Data urodzenia: 6.7.1993

Miejsce urodzenia: Praga, Republika Czeska

Aktywny członek „Straży Ługańska”. Brał udział w zajęciu budynku regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku.

Nadal jest aktywnym bojownikiem Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL).

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Data urodzenia: 13.2.1970

Miejsce urodzenia: Stachanów, Ługańsk

Jeden z przywódców separatystycznej grupy „Armia Południowo-Wschodnia”, która okupowała budynek Służby Bezpieczeństwa w regionie Ługańska. Oficer w stanie spoczynku. Przed zajęciem budynku wraz z innymi współsprawcami był w posiadaniu broni przypuszczalnie dostarczonej nielegalnie z Rosji i od lokalnych grup przestępczych.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Data urodzenia: 26.1.1972

Miejsce urodzenia: Donieck

Aktywny uczestnik i organizator działań separatystycznych, koordynator działań „turystów rosyjskich” w Doniecku. Współzałożyciel „Inicjatywy obywatelskiej Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej”. Do dnia 4 września 2015 r.„przewodniczący”„Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”, obecnie „pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Ministrów”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Data urodzenia: 1.5.1983

Miejsce urodzenia: Charcyźk, obwód doniecki

Jeden z przywódców radykalnej ideowo organizacji Ludowa Milicja Donbasu. Brał czynny udział w zajęciu licznych budynków państwowych w regionie Doniecka.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Data urodzenia: 17.12.1970

Miejsce urodzenia: Moskwa

Uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Uczestniczył w incydentach w Słowiańsku. Szef ruchu społecznego „Noworosja”. Były „minister ds. obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Zorganizował w dniu 4 listopada 2016 r. w Moskwie marsz nacjonalistów rosyjskich wspierających separatystów we wschodniej Ukrainie.

Nadal aktywnie wspiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie. Jeden z organizatorów „Rosyjskiego Marszu” w listopadzie 2016 r.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович Володин)

Data urodzenia: 4.2.1964

Miejsce urodzenia: Aleksiejewka, obwód saratowski

Były pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta Rosji. Odpowiada za nadzór nad polityczną integracją z Federacją Rosyjską zaanektowanego ukraińskiego regionu Krymu.

Obecnie przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (od 5 października 2016 r.).

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Data urodzenia: 15.2.1957

Miejsce urodzenia: Barnauł

Były dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał broni. W ramach swojej wysokiej rangą funkcji odpowiada za rozmieszczanie rosyjskich sił powietrznych na Krymie.

Obecnie przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data urodzenia: 19.5.1960

Miejsce urodzenia: Ignatowo, obwód wołogodzki, ZSRR

Były członek Dumy Państwowej i były przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego w Dumie. Odpowiada za umożliwianie przyjmowania ustawodawstwa w sprawie zaanektowania Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Data urodzenia: 30.1.1971

Miejsce urodzenia: (wieś Skworcowo), region symferopolski, Krym

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych dla Krymu. Odpowiada za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Krymu.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Data urodzenia: 19.12.1962

Miejsce urodzenia: Zaporoże

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych dla Sewastopola. Odpowiada za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Sewastopola.

Obecnie asystent Michaiła Czałuja, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sewastopola.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (Diabeł))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Data urodzenia: 30.12.1965

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

Jeden z przywódców samozwańczej milicji w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad Biurem Służb Bezpieczeństwa Ukrainy w budynku regionu Donieck, a następnie zajął okręgową siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Gorłówka. Ma powiązania z Ihorem Striełkowem/Girkinem, pod dowództwem którego brał udział w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, deputowanego Rady Miasta Gorłówka.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Data urodzenia: 25.7.1980

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki)

Jeden z przywódców sił zbrojnych samozwańczej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jak przyznaje Denis Puszylin, jeden z przywódców „Donieckiej Republiki Ludowej”, celem tych sił jest „ochrona ludności Donieckiej Republiki Ludowej i integralności terytorialnej tej republiki”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Data urodzenia: 2.6.1970

Miejsce urodzenia: Dniepropietrowsk

Były członek Rady. W tym charakterze publicznie apelował o utworzenie tak zwanej „Federalnej Republiki Noworosyjskiej”, złożonej z południowo-wschodnich regionów Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Były „rzecznik” tzw. „Parlamentu Unii Republik Ludowych” („Parlamentu Noworosyjskiego”).

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Data urodzenia: 30.5.1980

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizujący zaplanowane na dzień 11 maja 2014 r. referendum w sprawie samostanowienia „Donieckiej Republiki Ludowej”. Były „minister pracy i spraw społecznych”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data urodzenia: 12.1.1981

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizował referendum w dniu 11 maja 2014 r. w sprawie samostanowienia „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Data urodzenia: 18.3.1980

Miejsce urodzenia: Michajłowka, obwód woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR lub Eupatoria, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Była prokurator tzw. „Republiki Krymu”. Aktywnie wprowadzała w życie aneksję Krymu przez Rosję.

Obecnie pierwsza wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji przy Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Data urodzenia: 25.7.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były tzw. „premier Donieckiej Republiki Ludowej”; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu Donieckiej Republiki Ludowej” (na przykład w dniu 8 lipca 2014 r. oświadczył, że „nasze wojsko prowadzi specjalną operację przeciwko ukraińskim »faszystom«”); sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie „Unii Noworosyjskiej”. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne; przewodniczy „unii donbaskich ochotników”.

Aktywnie zaangażowany w werbowanie i szkolenie „ochotników” wysyłanych do walk w Donbasie.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Data urodzenia: 18.12.1972

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tak zwany „minister bezpieczeństwa Donieckiej Republiki Ludowej”; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania w zakresie bezpieczeństwa tak zwanego „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Data urodzenia: 6.11.1958

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tzw. „minister ds. informacji i masowej komunikacji Donieckiej Republiki Ludowej”. Obecnie członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”. Ponosi odpowiedzialność za proseparatystyczne działania propagandowe tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”.

Nadal aktywnie wspiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data urodzenia: 20.1.1964

Miejsce urodzenia: Iżewsk, Federacja Rosyjska

Były tak zwany „premier Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej”, zatwierdzony w dniu 8 lipca 2014 r.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz finansowania separatystycznych struktur ŁRL.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Data urodzenia: 25.11.1971

Miejsce urodzenia: Szargun (Uzbekistan)

Były tzw. „wicepremier Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej” (był tzw. „premierem Ługańskiej Republiki Ludowej”; były rzecznik „armii południowo-wschodniej”).

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za oświadczenie armii południowo-wschodniej, zgodnie z którym ukraińskie wybory prezydenckie w „Ługańskiej Republice Ludowej” nie mogą odbyć się ze względu na „nowy” status regionu.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Data urodzenia: 7.4.1980 lub 7.4.1979

Miejsce urodzenia: Stachanów (obwód ługański)

Do dnia 25 marca 2016 r. tzw. „przewodniczący Rady Najwyższej Ługańskiej Republiki Ludowej”. Były członek tzw. „Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe”„Rady Najwyższej”, odpowiedzialny za zwrócenie się do Federacji Rosyjskiej o uznanie niezależności „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie „Unii Noworosyjskiej”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data urodzenia: 24.6.1964 lub 25.6.1964 lub 26.6.1964

Miejsce urodzenia: Ługańsk (prawdopodobnie w Kelmieńcach, obwód czerniowiecki)

Były tak zwany „minister obrony”, a obecnie tak zwany „przywódca”„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Data urodzenia: 1.9.1950

Miejsce urodzenia: Kurumoch, rejon kujbyszewski

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Były dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data urodzenia: 15.12.1950

Miejsce urodzenia: Władywostok

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Data urodzenia: 10.7.1981

Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara)

Członek Dumy Państwowej.

Jako członek Dumy ogłosił inaugurację w Moskwie „faktycznej ambasady” nieuznawanej tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, przyczynia się do podważania lub zagrażania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecnie przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży w rosyjskiej Dumie Państwowej.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Data urodzenia: 10.2.1983 (lub 10.3.1983)

Miejsce urodzenia: Siewierodonieck

Jeden z samozwańczych przywódców „Donieckiej Republiki Ludowej”. Zwrócił się o interwencję rosyjską we wschodniej Ukrainie, między innymi poprzez rozmieszczenie rosyjskich sił pokojowych. Był powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Gubariew był odpowiedzialny za werbowanie członków sił zbrojnych separatystów.

Odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku; proklamował się „gubernatorem ludowym”.

Pomimo tego, że został aresztowany za zagrażanie integralności terytorialnej Ukrainy, a następnie uwolniony, nadal odgrywa eksponowaną rolę w działalności separatystów, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Data urodzenia: 5.7.1983 lub 10.3.1983

Miejsce urodzenia: Kachowka (obwód chersoński)

Jako była tzw. „minister spraw zagranicznych” odpowiadała za obronę tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. W związku z tym, że przyjęła i pełniła tę funkcję, wspierała działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

Członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data urodzenia: 7.2.1960

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tak zwany „wiceminister obrony” tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest powiązany z Igorem Strelkovem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Berezin wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Data urodzenia: 2.4.1956

Miejsce urodzenia: Odessa

Samozwańczy „prezydent” tzw. „Republiki Noworosji”, który zwrócił się do Rosji o rozmieszczenie oddziałów na Ukrainie. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Data urodzenia: 23.6.1972 (lub 23.7.1972)

Miejsce urodzenia: rejon winnicki

Starszy doradca Igora Striełkowa/Girkina odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zdryluk wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Data urodzenia: prawdopodobnie 23.7.1981

Rzeczniczka tzw. „rządu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”; wygłaszała oświadczenia usprawiedliwiające między innymi zestrzelenie ukraińskiego samolotu wojskowego, branie zakładników, działania bojowe nielegalnych ugrupowań zbrojnych, co podważało w rezultacie integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

Nadal jest zaangażowanym pracownikiem służby prasowej ŁRL.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Data urodzenia: 13.1.1954

Miejsce urodzenia: Dzerżynśk (obwód doniecki)

Były członek tak zwanej „Rady Ludowej” i były przewodniczący tak zwanej „Rady Najwyższej” tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”; współtworzył założenia polityczne i brał udział w organizacji bezprawnego „referendum”, które doprowadziło do proklamowania tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”, co stanowiło naruszenie integralności terytorialnej, suwerenności i jedności Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Data urodzenia: 27.11.1967

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

W dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta Rosji mianowanie na tzw. „ministra spraw wewnętrznych Republiki Krymu” (dekret nr 301); swoimi działaniami w charakterze tzw. „ministra spraw wewnętrznych” podważa integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Data urodzenia: 26.6.1976

Miejsce urodzenia: Donieck

Z dniem 7 sierpnia 2014 r. zastąpił Aleksandra Borodaja jako tzw. „premier”„Donieckiej Republiki Ludowej”. Obecnie stoi na czele tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zacharczenko wspiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias „Car”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data urodzenia: 14.10.1974

Miejsce urodzenia: Hirśke (Gorsky)

Od dnia 14 sierpnia 2014 r. zastąpił Igora Striełkowa/Girkina jako tzw. „minister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Według doniesień od kwietnia 2014 r. dowodził oddziałem separatystycznych bojowników w Doniecku i obiecał „wypełnić strategiczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojskowej”. Kononow wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Data urodzenia: 21.1.1983

Miejsce urodzenia: Debalcewo

Powiązany z „ludową milicją Donbasu”. Oświadczył między innymi, że będą kontynuować walki w pozostałych częściach terytorium państwa. Rudenko wspierał zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Możliwa data urodzenia: 27.12.1977

Były „minister bezpieczeństwa państwa” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Przewodniczy „unii donbaskich ochotników”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data urodzenia: 26.7.1956

Miejsce urodzenia: Cioburciu, okręg Slobozia, obecnie Republika Mołdawii

Były tzw. „wicepremier do spraw społecznych Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protegowany wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina. Szef „administracji Rady Ministrów”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Data urodzenia: 23.5.1971

Miejsce urodzenia: Dżankoj

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Były tzw. „pierwszy wicepremier” Krymu. Odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu 16 marca na Krymie referendum dotyczącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie referendum według doniesień dowodził promoskiewskimi „siłami samoobrony” na Krymie. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wybrany w dniu 18 września 2016 r. jako deputowany do Dumy z nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Data urodzenia: 6.8.1960

Miejsce urodzenia: Stiepnoj Dworiec

Były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie przewodniczący Komisji Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data urodzenia: 5.4.1948

Miejsce urodzenia: Opoczka

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data urodzenia: 21.3.1964.

Miejsce urodzenia: Rudny, obwód kustanajski, Kazachska SSR

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Data urodzenia: 28.5.1953

Miejsce urodzenia: Puszkin

Były członek Dumy Państwowej. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie członek Centralnej Komisji Wyborczej.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data urodzenia: 8.2.1963

Miejsce urodzenia: Kiszyniów

Były członek Dumy Państwowej. Były deputowany do Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji Dumy ds. Przepisów Prawa Dotyczących Rozwijania Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Jest znaczącym członkiem partii „Zjednoczona Rosja” oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia Republiki Krymskiej do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w obrębie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Data urodzenia: 29.9.1982 lub 23.9.1982

Jako były tzw. „przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w Ługańsku” był odpowiedzialny za zorganizowanie tzw. „wyborów” w dniu 2 listopada 2014 r. w „Ługańskiej Republice Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. W październiku 2015 r. został mianowany tzw. „ministrem sprawiedliwości”„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił te funkcje oraz zorganizował nielegalne „wybory”, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Data urodzenia: 15.9.1981

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Deputowany „Ługańskiej Unii Gospodarczej” w „Radzie Krajowej”„Ługańskiej Republiki Ludowej”. Kandydował w tzw. „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. „przywódcy”„Ługańskiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. Od 2014 r. jest on „przywódcą” tzw. „federacji związków zawodowych” i członkiem tzw. „Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Aktywnie wspiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN lub Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Data urodzenia: 21.2.1970

Była tak zwana „minister zdrowia” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Kandydowała w tak zwanych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko „przywódcy” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Te „wybory” stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko oraz formalnie kandydowała w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data urodzenia: 7.8.1957

Miejsce urodzenia: Miasto Stalino (obecnie Donieck)

Członek „Parlamentu” tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej” oraz przewodniczący stowarzyszenia weteranów Donbas Berkut i członek ruchu społecznego „Wolny Donbass”. Kandydował w nielegalnych tak zwanych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko przywódcy tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Data urodzenia: 30.8.1977

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki)

Były tzw. „minister spraw zagranicznych” oraz tzw. „pierwszy wicemarszałek”„Parlamentu”„Donieckiej Republiki Ludowej”. Kandydował w tzw. nielegalnych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. „przywódcy”„Donieckiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Data urodzenia: 23.2.1969

Miejsce urodzenia: wieś Biełoziernoje, rejon romodanowski, ZSRR

Były tzw. „pierwszy wicepremier” i poprzedni „prokurator generalny”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data urodzenia: 3.2.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były „wicepremier ds. finansów” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz finansowania separatystycznych struktur ŁRL.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Data urodzenia: 29.8.1969

Były „minister obrony” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Data urodzenia: 11.3.1976

Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Dżambuł (Kazachstan), obecnie Taraz

Była „minister ds. edukacji, nauki, kultury i religii” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Data urodzenia: 17.3.1963

Miejsce urodzenia: Archangielsk

Były tzw. „minister w Radzie Ministrów” (szef administracji ds. rządowych) „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Data urodzenia: 15.3.1961

Miejsce urodzenia: Wodjanśke, rejon dobropolski, obwód doniecki

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Były tzw. „minister edukacji”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie osobisty doradca premiera Donieckiej Republiki Ludowej (DNR).

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Data urodzenia: 10.5.1980 lub 21.10.1983

Miejsce urodzenia: Śnieżne, obwód doniecki

г. Снежное, Донецкой области

Członek „Rady Narodowej” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Data urodzenia: 12.3.1964

Miejsce urodzenia: Romny, obwód sumski

Ромны, Сумская область

„Wiceprzewodniczący”„Rady Ludowej” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Data urodzenia: 19.7.1980

Miejsce urodzenia: Iłowajsk

Dowódca batalionu „Somali”, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

Nadal jest dowódcą wojskowym w tzw. „DRL”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Data urodzenia: 27.6.1966

Miejsce urodzenia: Donieck

Rzecznik ministerstwa obrony tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Nadal aktywnie wspiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Data urodzenia: 20.5.1972 lub 30.5.1972

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Były tzw. „minister sprawiedliwości” nielegalnej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Przewodniczący „Centralnej Komisji Wyborczej” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” od października 2015 r.

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie przewodniczący tak zwanej „Centralnej Komisji Wyborczej” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Data urodzenia: 2.7.1973

Miejsce urodzenia: Lisiczańsk, obwód ługański, ZSRR

Лисичанск Луганской области УССР

Były tak zwany „zastępca przewodniczącego Rady Ministrów” tak zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Data urodzenia: 7.1.1967

Miejsce urodzenia: Miczuryńsk, obwód tambowski

Мичуринск, Тамбовская область

Tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Data urodzenia: 20.1.1988

Miejsce urodzenia: Krasnoarmiejsk

Była tzw. „minister sprawiedliwości” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie osobista asystentka Aleksandra Władimirowicza Zacharczenki.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Data urodzenia: 15.5.1971

Miejsce urodzenia: Niewinnomysk, Kraj Stawropolski

Невинномысск, Ставропольский край

Tzw. „minister ds. finansów i podatków”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Data urodzenia: 5.1.1967

Miejsce urodzenia: Baranówka, rejon białowodzki, obwód ługański

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Tzw. „minister ds. dochodów i podatków” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Data urodzenia: 22.4.1985

Miejsce urodzenia: Cherson

Tzw. „minister ds. komunikacji” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Data urodzenia: 10.12.1976

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Była tzw. „minister rozwoju gospodarczego i handlu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data urodzenia: 25.7.1978 (lub 23.3.1975)

Miejsce urodzenia: Krasnyj Łucz, Woroszyłowgrad, obwód ługański

Tzw. „prokurator generalny” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Data urodzenia: 8.5.1956

Miejsce urodzenia: Kowno, Litwa

Były pierwszy wiceminister obrony (do 17 listopada 2015 r.), w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecnie zatrudniony przez Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Data urodzenia: 11.9.1937

Miejsce urodzenia: Czasiw Jar, Ukraina

Członek Dumy Państwowej.

Odwiedził tzw. „Doniecką Republikę Ludową” i podczas swojej wizyty wygłosił oświadczenia wspierające separatystów. Został także mianowany konsulem honorowym tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” w Federacji Rosyjskiej.

20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Kultury w Dumie Państwowej.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Data urodzenia: 28.8.1977

Miejsce urodzenia: Bekabad, Uzbecka SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Etnicznych w Dumie.

W 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Ministrów tzw. „Republiki Krymu” i w tym charakterze działał na rzecz włączenia do Federacji Rosyjskiej nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego; za te działania przyznano mu medal „Za obronę Republiki Krymu”. W oświadczeniach publicznych wspierał aneksję Krymu, w tym na swoim profilu na stronie internetowej Zjednoczona Rosja (oddział krymski) oraz w artykule opublikowanym 3 lipca 2016 r. na stronie internetowej NTV.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data urodzenia: 20.10.1972

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Rynków Finansowych w Dumie.

W marcu 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”, a w sierpniu 2014 r. – pierwszym wiceprzewodniczącym tego organu. Przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie poparł tę aneksję w wywiadzie opublikowanym 22 marca 2016 r. na stronie internetowej gazetakrimea.ru oraz 23 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej c-pravda.ru. „Władze”„Republiki Krymu” przyznały mu order „Za lojalność dla służby”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data urodzenia: 17.10.1969

Miejsce urodzenia: Kular Ułus ust.-jański, Jakucka SRR

Członek Dumy Państwowej wybrany z nielegalnie anektowanego miasta Sewastopol.

Członek Komisji ds. Opodatkowania w Dumie.

Jako członek administracji miasta Sewastopola w lutym i marcu 2014 r. popierał działania tzw. „ludowego burmistrza”, Aleksieja Czalija. Publicznie przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym na swojej stronie internetowej oraz w wywiadzie opublikowanym 21 lutego 2016 r. na stronie internetowej nation-news.ru.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy „Za służbę ojczyźnie” drugiej klasy.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Data urodzenia: 3.8.1981

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Rynków Finansowych w Dumie.

W marcu 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”. Publicznie przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym w wywiadzie opublikowanym 12 marca 2016 r. stronie internetowej gazetacrimea.ru. Za zaangażowanie w aneksję lokalne „władze” przyznały mu order „Za obronę Republiki Krymu”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Data urodzenia: 24.6.1965

Miejsce urodzenia: Biełogorsk, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Kultury w Dumie.

Od 2012 r. jest członkiem Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu, a od marca 2014 r. popiera integrację nielegalnie zaanektowanych do Federacji Rosyjskiej Krymu i Sewastopola. We wrześniu 2014 r. została wybrana do Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”. Wielokrotnie stawała w obronie nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, czemu dawała wyraz w publicznych oświadczeniach, w tym w wywiadach opublikowanych 2 kwietnia 2016 r. i 20 sierpnia 2016 r. stronie internetowej c-pravda.ru. W 2014 r. przyznano jej rosyjski order państwowy „Za służbę ojczyźnie” drugiej klasy, a w 2015 r. „władze”„Republiki Krymu” przyznały jej order „Za lojalność dla służby”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Data urodzenia: 4.7.1971

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. WNP, Integracji Eurazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie.

We wrześniu 2014 r. został wybrany do Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”.

Publicznie przyznał się – w tym w wywiadzie opublikowanym 3 września 2016 r. na stronie internetowej ldpr-rk.ru – do roli, jaką odgrywał w wydarzeniach z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, a zwłaszcza swojej roli w organizowaniu nielegalnego referendum w sprawie nielegalnej aneksji półwyspu.

9.11.2016”

PODMIOTY

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

10.

Tzw. „Donbass People's Militia” („ludowa milicja Donbasu”) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Media społecznościowe:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Email: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon dla ochotników w Rosji:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

lub email novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. Bojówka przejęła m.in. kontrolę nad kilkoma budynkami rządowymi we wschodniej Ukrainie na początku kwietnia 2014 r., tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Jest powiązana z Pawłem Gubarewem, odpowiedzialnym za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku i proklamowanie się „gubernatorem ludowym”.

25.7.2014

11.

Batalion „Wschód”

„Батальон Восток”

Media społecznościowe:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie. Odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Brało czynny udział w operacjach wojskowych, które doprowadziły do zajęcia lotniska w Doniecku.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической Алмаз – Антей обороны”

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз – Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Strona internetowa: almaz-antey.ru;

adres mailowy: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey jest rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym. Produkuje broń przeciwlotniczą, w tym pociski ziemia-powietrze, które dostarcza armii rosyjskiej. Władze rosyjskie dostarczają broń ciężką separatystom we wschodniej Ukrainie, przyczyniając się do destabilizacji Ukrainy. Broń ta jest wykorzystywana przez separatystów, m.in. do zestrzeliwania statków powietrznych. Jako przedsiębiorstwo państwowe Almaz-Antey przyczynia się zatem do destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014

30.

Batalion „Sparta”

Батальон „Спарта”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, Arsena PAWŁOWA, a zatem powiązana z nim.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

31.

Batalion „Somali”

Батальон „Сомали”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, Michaiła TOŁSTYCHA (alias Giwi lub Givi), a zatem powiązana z nim.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

33.

Brygada „Pryzrak”

Бригада „Призрак”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. 2. korpusu armii „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

35.

Batalion „Kałmius”

Батальон „Кальмиус”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. 1. korpusu armii „Donieckiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

36.

Batalion „Śmierć” (Death battalion)

Батальон „Смерть”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. 2. korpusu armii „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

37.

Ruch publiczny „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Ruch publiczny „Novorossiya”/„Noworosja” powstał w listopadzie 2014 r. w Rosji. Przewodzi mu rosyjski oficer Igor Striełkow/Girkin (uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)).

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć wszechstronną, skuteczną pomoc „Noworosji”, w tym pomagać bojówkom walczącym we wschodniej Ukrainie, a tym samym wspierać polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

16.2.2015