ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 18

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
24 stycznia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/109 z dnia 23 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/110 z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające załączniki IV i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii ( 1 )

42

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/111 z dnia 23 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

45

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/112 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

47

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/113 z dnia 10 stycznia 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)

48

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/114 z dnia 10 stycznia 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia/1/2017)

49

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/115 z dnia 20 stycznia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 165)

50

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/116 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 376)  ( 1 )

53

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/109

z dnia 23 stycznia 2017 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

W wyniku dochodzenia antydumpingowego („pierwotnego dochodzenia”), Rada nałożyła, rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 964/2010 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „Chiny” lub „państwo, którego dotyczy postepowanie”).

(2)

Środki te przyjęły formę cła ad valorem ustalonego w wysokości 22,3 % w odniesieniu do przywozu z ChRL.

2.   Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(3)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (3) obowiązujących środków antydumpingowych Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia środków obowiązujących w odniesieniu do ChRL zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (4).

(4)

Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów Kół (EUWA) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji niektórych kół aluminiowych.

(5)

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

3.   Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(6)

Po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody, aby wszcząć przegląd wygaśnięcia, w dniu 27 października 2015 r. w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5) („zawiadomienie o wszczęciu”) Komisja ogłosiła wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.

4.   Dochodzenie

Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(7)

Dochodzenie w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody objęło okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym („okres badany”).

Strony objęte dochodzeniem

(8)

Komisja oficjalnie zawiadomiła o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia wnioskodawców, innych znanych producentów unijnych, producentów eksportujących w ChRL, znanych importerów, użytkowników i zainteresowane przedsiębiorstwa handlowe, znane zrzeszenia reprezentujące producentów i użytkowników unijnych, jak również przedstawicieli państw wywozu.

(9)

Zainteresowanym stronom, w tym producentom z Turcji, umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(10)

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów („ACEA”) wystąpiło z wnioskiem o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu („rzecznik praw stron”). Przesłuchanie odbyło się w dniu 5 grudnia 2016 r.

(11)

Z obawy przed odwetem ze strony klientów lub konkurentów wnioskodawcy oraz współpracujący producenci tureccy w państwie analogicznym wystąpili o zachowanie poufności ich nazw. Zdaniem Komisji istnieje znaczne ryzyko odwetu, przyjęto więc, że nazwy wnioskodawców i współpracujących tureckich producentów nie powinny być ujawniane. W celu skutecznego zapewnienia anonimowości nazwy innych producentów unijnych również zostały potraktowane jako poufne, aby uniknąć identyfikacji nazw wnioskodawców przez dedukcję.

Kontrola wyrywkowa

(12)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja oznajmiła, że może dokonać doboru próby zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących w ChRL

(13)

Aby zdecydować, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich znanych producentów eksportujących w ChRL do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Poza tym Komisja zwróciła się do stałego przedstawicielstwa ChRL przy UE z wnioskiem o zidentyfikowanie pozostałych producentów eksportujących, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi, jeżeli tacy producenci istnieją.

(14)

Dwudziestu jeden producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, przedstawiło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja dobrała próbę złożoną z czterech grup producentów eksportujących, opierając się na największej zgłoszonej wielkości produkcji i sprzedaży, które można było właściwie zbadać w dostępnym czasie. Ustalono, że cztery objęte próbą grupy producentów eksportujących z Chin produkowały rocznie 80 mln kół reprezentujących około 70 % łącznej zgłoszonej produkcji i sprzedaży wszystkich współpracujących przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw. Cztery objęte próbą grupy reprezentowały według Eurostatu około 40 % łącznego wywozu z Chin do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(15)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego dobór próby został skonsultowany ze wszystkimi znanymi producentami eksportującymi zainteresowanymi sprawą oraz z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie. Dwóch producentów eksportujących przedstawiło uwagi i wniosło o włączenie ich do próby. Twierdzili, że proponowana próba nie jest dostatecznie reprezentatywna, gdyż eksportują oni do Unii większe ilości od dwóch grup objętych próbą oraz że różnice między kołami aluminiowymi dla producentów oryginalnego sprzętu („OEM”) (głównie producentów samochodów) oraz dla podmiotów na rynku wtórnym („AM”) (na przykład dystrybutorów, detalistów, warsztatów itp.) (zob. motyw 28) nie zostały uwzględnione przy doborze próby.

(16)

Komisja uznała, że dobrana próba jest reprezentatywna ze względów wskazanych w motywie 14 powyżej. Sprzedaż OEM i AM nie należały do kryteriów doboru, lecz w każdym przypadku trzy spośród czterech grup sprzedawały zarówno koła AM, jak i OEM do Unii. Na podstawie powyższego, proponowana próba została utrzymana i wnioski przedstawione przez dwóch chińskich producentów eksportujących zostały odrzucone. Nie otrzymano żadnych dalszych uwag.

Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

(17)

Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że wstępnie wybrała próbę producentów unijnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego przy doborze próby Komisja opierała się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży i produkcji, uwzględniając również zasięg geograficzny. Próba obejmowała siedmiu producentów unijnych, którzy również byli wnioskodawcami. Produkcja producentów unijnych objętych próbą stanowiła ponad 30 % łącznej produkcji unijnej i obejmowała zarówno producentów na rynku OEM i AM. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie opinii w sprawie wstępnie dobranej próby. W wyznaczonym terminie nie otrzymano żadnych uwag, w związku z czym próba tymczasowa została potwierdzona. Próbę uznaje się za reprezentatywną dla przemysłu unijnego.

(18)

Jedna ze stron stwierdziła, że anonimowość producentów unijnych uniemożliwiłaby korzystanie z jej prawa proceduralnego do skutecznego przedstawienia uwag dotyczących próby dobranej na etapie tymczasowym. Jak wspomniano w motywie 11, ze względu na ryzyko odwetu ze strony klientów lub konkurentów wniosek o zachowanie anonimowości producentów unijnych uznano za uzasadniony. Strona ta nie przedstawiła żadnych dowodów lub informacji mogących podważyć dostępne informacje, a zatem argument ten został odrzucony.

(19)

W dniu 27 stycznia 2016 r. jeden z producentów unijnych objętych próbą poinformował Komisję, że nie jest już w stanie udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. W związku z powyższym ostateczna próba producentów unijnych składała się z sześciu producentów unijnych. Ich produkcja stanowiła ponad 30 % łącznej produkcji unijnej. Ostateczną próbę uznano zatem za reprezentatywną dla przemysłu unijnego.

Kontrola wyrywkowa importerów niepowiązanych, kwestionariusze i współpraca

(20)

Aby podjąć decyzję, czy dobór próby jest konieczny, i ewentualnie dokonać odpowiedniego wyboru, Komisja zwróciła się do wszystkich niepowiązanych importerów o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(21)

Na początkowym etapie skontaktowano się z osiemdziesięcioma znanymi importerami/użytkownikami i poproszono ich o opisanie ich działalności i, w stosownych przypadkach, wypełnienie formularza dotyczącego próby załączonego do zawiadomienia o wszczęciu.

(22)

Jedenaście przedsiębiorstw wypełniło formularz dotyczący próby. Sześć z nich stwierdziło, że dokonuje przywozu kół aluminiowych z ChRL i odsprzedaje je w Unii. Zostały one zatem wstępnie uznane za importerów niepowiązanych. Ze względu na tę niewielką liczbę przedsiębiorstw uznano, że kontrola wyrywkowa nie jest uzasadniona.

Kwestionariusze i wizyty weryfikacyjne

(23)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu, prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego zaistnienia szkody oraz interesu Unii.

(24)

Komisja przesłała kwestionariusze do czterech objętych próbą chińskich producentów eksportujących/grup producentów eksportujących, dwóch producentów w państwie analogicznym, siedmiu objętych próbą producentów unijnych, sześciu niepowiązanych importerów, którzy zgłosili się do kontroli wyrywkowej, około 70 użytkowników w Unii oraz do 28 dostawców surowców/sprzętu dla przemysłu unijnego w Unii.

(25)

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od czterech objętych próbą producentów eksportujących/grup producentów eksportujących, dwóch producentów z państwa analogicznego, sześciu objętych próbą producentów unijnych, czterech niepowiązanych importerów, sześciu użytkowników oraz dwóch dostawców w Unii.

(26)

Komisja przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

a)

producenci unijni:

wizyty weryfikacyjne przeprowadzono w siedzibach sześciu producentów unijnych objętych próbą (6)

b)

Importerzy/użytkownicy:

Inter Tyre Holland B.V., Moerdijk, Niderlandy

Bayerische Motoren Werke AG, Monachium, Niemcy

FCA ITALY S.p.A, Turyn, Włochy

Opel Group GmbH, Ruesselsheim, Niemcy

c)

Producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie:

Grupa Baoding Lizhong („Baoding”) obejmująca:

Baoding Lizhong Wheel Manufacturing Co., Ltd, Baoding, prowincja Hebei, ChRL,

Tianjin Dicastal Wheel Manufacturing Co., Ltd, Tianjin, ChRL,

Grupa Dicastal („Dicastal”) obejmująca:

CITIC Dicastal Co., Ltd, Qinhuangdao, prowincja Hebei, ChRL,

Dicastal Xinglong Wheel Co., Ltd, Qinhuangdao, prowincja Hebei, ChRL,

Wuxi Dicastal Wheel Manufacturing Co. Ltd, Wuxi, prowincja Jiangsu, ChRL,

Grupa Kunshan Lioho Liufeng („Lioho”) obejmująca:

Kunshan Liufeng Machinery Industry Co., Ltd, Kunshan, prowincja Jiangsu, ChRL,

Liufeng Precision Machinery Co., Ltd, Kunshan, prowincja Jiangsu, ChRL,

Grupa Zhejiang Wanfeng („Wanfeng”) obejmująca:

Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd, Xinchang, prowincja Zhejiang, ChRL,

Ultra Wheel Ningbo Co. Ltd, Ningbo, prowincja Zhejiang, ChRL.

d)

Producenci w państwie o gospodarce rynkowej:

wizyty weryfikacyjne przeprowadzono w siedzibach dwóch współpracujących producentów z państwa analogicznego w Turcji.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(27)

Produktem objętym postępowaniem są aluminiowe koła jezdne do pojazdów silnikowych objętych pozycjami CN 8701 do 8705, nawet z akcesoriami lub z oponami i pochodzące z ChRL („produkt objęty postępowaniem” lub „koła aluminiowe” lub „ARW”), obecnie objęte kodami CN ex 8708 70 10 i ex 8708 70 50 (kody TARIC 8708701010 i 8708705010).

(28)

Produkt objęty postępowaniem jest sprzedawany w Unii za pośrednictwem dwóch sieci dystrybucji: na rynku producentów oryginalnego sprzętu (OEM) i na rynku wtórnym (AM). Na rynku OEM producenci samochodów organizują przetargi na aluminiowe koła jezdne i są często zaangażowani w proces tworzenia nowego koła związanego z ich marką. Zarówno producenci unijni, jak i chińscy eksporterzy mogą konkurować w tych samych przetargach. W sektorze AM aluminiowe koła jezdne są zazwyczaj projektowane, wytwarzane i opatrywane znakiem towarowym przez producentów tych kół, a następnie sprzedawane hurtownikom, detalistom, przedsiębiorstwom zajmującym się tuningiem samochodów, warsztatom samochodowym itd.

(29)

Podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu ustalono, że chociaż koła aluminiowe OEM i AM mają różne sieci dystrybucji, to charakteryzują się takimi samymi cechami fizycznymi i technicznymi i mogą być stosowane zamiennie. Z tego względu są uznawane za jeden produkt.

2.   Produkt podobny

(30)

Stwierdzono, że produkt objęty postępowaniem i koła aluminiowe produkowane i sprzedawane na rynku krajowym w ChRL oraz na rynku krajowym w Turcji – państwie, które posłużyło jako państwo analogiczne – a także koła aluminiowe produkowane i sprzedawane w Unii przez przemysł unijny mają te same podstawowe cechy fizyczne, chemiczne i techniczne oraz zastosowania.

(31)

Komisja uznała zatem, że produkty te są produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

(32)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała najpierw, czy jest prawdopodobne, że wygaśnięcie obowiązujących środków doprowadzi do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu z ChRL.

1.   Współpraca z ChRL

(33)

Dwadzieścia jeden przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw przedstawiło odpowiedzi na formularz dotyczący kontroli wyrywkowej. Zgłoszony wywóz kół aluminiowych do Unii przez współpracujące przedsiębiorstwa wynosił 1 601 591 sztuk (17 473 ton) (7) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, co stanowi 72 % łącznej wielkości przywozu produktu objętego postępowaniem z Chin odnotowanego przez Eurostat w tym samym okresie. Łączne deklarowane moce produkcyjne współpracujących przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw wynosiły 91,8 mln sztuk (1 001 538 ton), co reprezentuje około 43 % łącznych szacowanych chińskich mocy produkcyjnych (212 mln sztuk). Dodatkowe dane dotyczące mocy produkcyjnych w ChRL można znaleźć w sekcji 3.1 poniżej.

2.   Dumping w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

a)   Państwo analogiczne

(34)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego normalną wartość musiano określić w oparciu o ceny płacone lub należne na rynku krajowym lub wartość skonstruowaną w odpowiednim państwie trzecim o gospodarce rynkowej („państwo analogiczne”).

(35)

W toku dochodzenia pierwotnego Turcja posłużyła jako państwo analogiczne do celów ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do ChRL. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zamierza wybrać Turcję jako państwo analogiczne i wezwała strony do przedstawienia uwag. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania stwierdzono także, że inne państwa, w szczególności Tajlandia i Indonezja, również zostaną zbadane.

(36)

Jedna z zainteresowanych stron wyraziła obawy dotyczące Turcji jako państwa analogicznego, ze względu na założenie, że Turcja zawarła umowy dwustronne z niektórymi krajami Bliskiego Wschodu, z których Turcja może dokonywać bezcłowego przywozu aluminium, podczas gdy przedsiębiorstwa europejskie muszą płacić 7 % cło nałożone na przywóz aluminium.

(37)

Wartość normalna, ustalona na podstawie cen krajowych lub kosztów producentów z państwa analogicznego, musi zostać porównana z ceną eksportową chińskich producentów, a nie z kosztami przemysłu unijnego. Zatem potencjalne różnice między cłami nałożonymi na surowce oraz stosowanymi w państwie analogicznym i Unii Europejskiej nie są istotne. W każdym wypadku Komisja uznała, że nie istnieją znaczące różnice pod względem ceł przywozowych dotyczących aluminium między Turcją i ChRL. W konsekwencji wymieniony argument musiał zostać odrzucony.

(38)

W celu zbadania wszystkich możliwości wyboru stosownego państwa analogicznego Komisja powiadomiła oficjalne przedstawicielstwa Turcji, Tajlandii, Indonezji, Tajwanu, Korei i Malezji (8) o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i wezwała je do poinformowania Komisji o znanych producentach kół aluminiowych w ich państwach. Wnioski o współpracę wysłano do wszystkich znanych producentów w tych państwach. Z wyjątkiem dwóch tureckich producentów eksportujących, żaden producent nie zaoferował współpracy.

(39)

Jak wynika z dostępnych informacji, Turcja jest drugim państwem co do wielkości produkcji kół aluminiowych wśród potencjalnych państw analogicznych oraz ma satysfakcjonujący poziom konkurencji na rynku krajowym (9). Dwaj tureccy współpracujący producenci posiadali podobną metodę produkcji do metody producentów eksportujących w ChRL. Ponadto ich asortyment produktów na tureckim rynku krajowym był porównywalny z asortymentem sprzedaży do Unii dokonywanej przez chińskich producentów eksportujących.

(40)

W świetle powyższego i wobec braku innych uwag, Komisja stwierdziła, że Turcja jest odpowiednim państwem analogicznym zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

b)   Wartość normalna

(41)

Informacje otrzymane od współpracujących producentów z państwa analogicznego posłużyły jako podstawa do ustalenia wartości normalnej.

(42)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała najpierw, czy łączna wielkość sprzedaży krajowej produktu podobnego niezależnym klientom, dokonywana przez współpracujących producentów z państwa analogicznego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym była reprezentatywna. W tym celu ich łączną wielkość sprzedaży porównano z łączną wielkością wywozu produktu objętego postępowaniem przez każdego z objętych próbą chińskich producentów eksportujących do Unii. Na tej podstawie Komisja uznała, że produkt podobny był sprzedawany w reprezentatywnych ilościach na tureckim rynku krajowym.

(43)

Następnie Komisja określiła te rodzaje produktu sprzedawane na rynku krajowym przez producentów w państwie analogicznym, które były identyczne lub bezpośrednio porównywalne z rodzajami sprzedawanymi na wywóz do Unii przez objętych próbą chińskich producentów eksportujących. Komisja porównała, dla poszczególnych rodzajów produktu, wielkość sprzedaży na rynku tureckim z wielkością wywozu do Unii dokonywanego przez każdego chińskiego producenta eksportującego objętego próbą. Porównanie to wykazało, że przeważająca większość rodzajów produktu była sprzedawana w Turcji w reprezentatywnych ilościach (10).

(44)

Komisja zbadała następnie w odniesieniu do producentów z państwa analogicznego, czy sprzedaż krajową każdego rodzaju produktu podobnego można uznać za sprzedaż dokonaną w zwykłym obrocie handlowym w rozumieniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wartość normalna opiera się na rzeczywistej cenie krajowej każdego rodzaju produktu niezależnie od tego, czy sprzedaż ta jest dokonywana z zyskiem, jeżeli wielkość sprzedaży danego rodzaju produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej obliczonym kosztom produkcji lub od nich wyższej, przekracza 80 % łącznej wielkości sprzedaży tego rodzaju, a średnia ważona cena sprzedaży tego rodzaju produktu jest równa jednostkowym kosztom produkcji lub od nich wyższa. Badanie wykazało, że praktycznie cała sprzedaż przynosiła zysk z wyjątkiem sześciu rodzajów produktu stanowiących mniej niż 0,01 % łącznej wielkości sprzedaży tureckiej.

(45)

Następnie Komisja określiła rodzaje produktu wywożone z ChRL do Unii, które nie są sprzedawane na rynku krajowym w Turcji, oraz skonstruowała wartość normalną na podstawie art. 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia podstawowego. W celu skonstruowania wartości normalnej w odniesieniu do tych rodzajów produktu Komisja uwzględniła średni koszt produkcji najbardziej zbliżonych rodzajów produktu wytwarzanych przez producenta z kraju analogicznego i dodała rozsądną kwotę kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych („SG&A”) oraz zysk odpowiadający średniej ważonej kwocie osiągniętej przez producentów z państwa analogicznego z krajowej sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

c)   Cena eksportowa

(46)

Czterech producentów eksportujących objętych próbą prowadziło wywóz do Unii, bezpośrednio do niezależnych klientów albo za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych działających w charakterze przedsiębiorstw handlowych.

(47)

W przypadku gdy producenci eksportujący (11) wywozili produkt objęty postępowaniem bezpośrednio do niezależnych klientów w Unii, za cenę eksportową uważano cenę faktycznie zapłaconą lub należną za produkt objęty postępowaniem sprzedany na wywóz do Unii, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(48)

W przypadku gdy producenci eksportujący wywozili produkt objęty postępowaniem do Unii za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych (12), cena eksportowa została skonstruowana na podstawie ceny, po której produkty przywożone po raz pierwszy odsprzedaje się niezależnemu nabywcy zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. W związku z tym dokonano korekty ceny poprzez odjęcie kosztów SG&A powiązanego przedsiębiorstwa handlowego oraz uzasadnionej marży zysku.

d)   Porównanie

(49)

Komisja porównała wartość normalną i cenę eksportową wybranych do próby producentów eksportujących na podstawie ceny ex-works. W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia rzetelnego porównania Komisja dostosowała wartość normalną lub cenę eksportową, uwzględniając różnice mające wpływ na ceny i ich porównywalność, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego.

(50)

W przypadku cen krajowych stosowanych przez producentów z państwa analogicznego dokonano dostosowań w odniesieniu do kosztów transportu krajowego, kosztów kredytu, kosztów przeładunku, kosztów pakowania i prowizji. W przypadku cen eksportowych stosowanych przez objętych próbą producentów eksportujących dokonano dostosowań w odniesieniu do kosztów transportu, ubezpieczenia, przeładunku, kosztów kredytu, opłat bankowych, kosztów pakowania, opłat przywozowych, należności celnych i prowizji.

e)   Margines dumpingu

(51)

W odniesieniu do każdej współpracującej grupy objętej próbą Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną każdego rodzaju produktu podobnego w państwie analogicznym ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiedniego rodzaju produktu objętego postępowaniem zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(52)

Na tej podstawie średnie ważone marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, są następujące:

Przedsiębiorstwo

Margines dumpingu

Grupa Baoding

21,1 %

Grupa Dicastal

8,9 %

Grupa Lioho

25,9 %

Grupa Wanfeng

23,2 %

f)   Wnioski dotyczące dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

(53)

Komisja stwierdziła, że chińscy producenci eksportujący kontynuowali (choć na niższym poziomie pod względem wielkości niż w dochodzeniu pierwotnym) wywóz kół aluminiowych do Unii po cenach dumpingowych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.   Dowody dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(54)

Komisja przeanalizowała następnie prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków. Dokonując tego, Komisja zbadała chińskie moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne, zachowanie chińskich eksporterów na innych rynkach, sytuację na rynku krajowym w Chinach i atrakcyjność rynku unijnego.

3.1.   Produkcja i wolne moce produkcyjne w ChRL

(55)

W raporcie Global China Automotive Wheel Industry 2012/2013 oszacowano łączne moce produkcyjne dotyczące kół aluminiowych dostępne w Chinach na 180 mln sztuk przy sprzedaży równej jedynie 120 mln sztuk; pod koniec 2012 r. wolne moce produkcyjne wyniosły zatem 60 mln kół (13).

(56)

Łączne deklarowane moce produkcyjne 21 współpracujących chińskich producentów eksportujących wynoszą 91 804 845 sztuk, a ich średnia deklarowana stopa wykorzystania mocy produkcyjnych wynosi 87 %, pozostawiając tym samym wolne moce produkcyjne wynoszące około 12 mln sztuk.

(57)

Liczby te stanowią jednak tylko część łącznej produkcji i wolnych mocy produkcyjnych w ChRL. Oprócz 21 współpracujących przedsiębiorstw podczas dochodzenia wskazano co najmniej 67 (14) – choć według niektórych źródeł najprawdopodobniej kilkuset (15) – dodatkowych producentów kół aluminiowych, którzy działają w Chinach. W przypadku 28 takich przedsiębiorstw Komisja dotarła do pewnych publicznie dostępnych informacji dotyczących ich mocy produkcyjnych (16). W odniesieniu do pozostałych 39 przedsiębiorstw nie istnieją publicznie dostępne informacje, ale wyniki dochodzenia sugerują, że ich moce produkcyjne wynoszą od 300 000 do 6 mln sztuk rocznie (17).

(58)

Średnie moce produkcyjne 21 współpracujących przedsiębiorstw wynoszą rocznie ponad 4,3 mln sztuk. Średnie moce produkcyjne dodatkowych 28 przedsiębiorstw, w odniesieniu do których istnieją publicznie dostępne informacje, wynoszą 1,8 mln sztuk rocznie. Zakładając, że pozostałe 39 przedsiębiorstw dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie średnio 1,8 mln sztuk, Komisja uzyskała dodatkowe moce produkcyjne wynoszące 121 mln sztuk. Ponieważ przedsiębiorstwa te nie współpracowały w dochodzeniu ich moce produkcyjne nie są znane. Korzystając z najlepszych dostępnych faktów i przyjmując stopę wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszącą 70 % podaną w raporcie Global and China Automotive Wheel Industry 2012/2013 (18), Komisja obliczyła dodatkowe wolne moce produkcyjne wynoszące 36 mln sztuk. Poprzez dodanie 12 mln i 36 mln sztuk, Komisja ustaliła, że ChRL posiada roczne wolne moce produkcyjne w zakresie kół aluminiowych wynoszące co najmniej 48 mln sztuk.

(59)

Jedna z zainteresowanych stron twierdziła, że chińskie moce produkcyjne są wykorzystywane w pełni. W swoich pismach strony odniosły się do odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielonych przez trzy grupy producentów eksportujących objętych próbą, jak również do prezentacji CCCME. Zdaniem zainteresowanych stron świadczą one o tym, że w ChRL nie ma wolnych mocy produkcyjnych.

(60)

W odpowiedzi na ten zarzut odnotowano, że dane z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu (zmienionych po weryfikacji) zostały należycie uwzględnione przy ustalaniu dostępnych wolnych mocy produkcyjnych. Dane grup objętych próbą, jak wyjaśniono już w motywie 57 powyżej, odzwierciedlają jednak jedynie część ogólnokrajowych mocy produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne i poziom ich wykorzystania w całej ChRL ustalono zatem na podstawie dostępnych faktów, jak opisano w motywie 57 powyżej. Wartości zawarte w prezentacji CCCME nie są potwierdzone źródłem, ponieważ powołano się tam jedynie na „Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów”, nie wskazując konkretnie informacji dostępnych publicznie. W związku z powyższym argument ten został odrzucony.

(61)

W następstwie ujawnienia tych informacji zainteresowana strona zarzuciła, że Komisja zdecydowanie przeszacowała chińskie moce produkcyjne dotyczące kół aluminiowych, jednocześnie nie doszacowując poziomu wykorzystania tych mocy. W szczególności zainteresowana strona argumentowała, że z uwagi na ścisłą współpracę z chińskim przemysłem i kontrole wyrywkowe zastosowane w odniesieniu do współpracujących producentów eksportujących Komisja, ustalając wielkość produkcji i wolne moce produkcyjne w ChRL, powinna polegać wyłącznie na danych przekazanych przez współpracujących producentów eksportujących i CCCME. Ponadto Komisja powinna była ekstrapolować ustalenia dotyczące przedsiębiorstw objętych próbą, a przez to przyjąć poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszący 99 % na rynku OEM i poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszący 90 % w przypadku chińskiego przemysłu kół aluminiowych ogółem. Ponadto inna z zainteresowanych stron zwróciła się do Komisji o doprecyzowanie, jak konkretnie oceniła ona wolne moce produkcyjne na rynku OEM.

(62)

Co więcej, jedna z zainteresowanych stron utrzymywała, że w celu ustalenia ogólnokrajowego poziomu produkcji kół aluminiowych w Chinach Komisja powinna była polegać na informacjach dostarczonych przez CCCME (175 mln sztuk), co jest spójne z wielkością 180 mln sztuk szacowaną w raporcie branżowym, o którym mowa w motywie 55. Zainteresowana strona argumentowała, że Komisja nigdy nie zwróciła się do CCCME o udzielenie dalszych wyjaśnień w sprawie podanych informacji dotyczących mocy produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania.

(63)

Ta sama zainteresowana strona dowodziła, że publicznie dostępne informacje na temat mocy produkcyjnych odnoszące się do części niewspółpracujących przedsiębiorstw wskazanych przez Komisję nie są wiarygodne. Ponadto strona ta zakwestionowała również zasadność przyjęcia mocy produkcyjnych na poziomie 1,8 mln sztuk dla takich niewspółpracujących przedsiębiorstw, w odniesieniu do których nie ma dostępnych informacji. Zainteresowana strona utrzymywała również, że poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszący 70 % przyjęty do oszacowania wolnych mocy produkcyjnych jest nieuzasadniony i zbyt szeroki, aby mógł być istotny dla rynku unijnego.

(64)

W odpowiedzi na te zarzuty Komisja zauważyła, że polegała na zweryfikowanych danych dotyczących producentów eksportujących objętych próbą, jak również na danych zadeklarowanych przez współpracujące przedsiębiorstwa. Jak wspomniano w motywie 56 powyżej, Komisja obliczyła wolne moce produkcyjne współpracujących przedsiębiorstw w oparciu o dostarczone przez nie dane i uzyskała wynik 12 mln sztuk wolnych mocy produkcyjnych oraz poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszący 87 % (19). Podobnie przyjęto też zadeklarowaną wielkość produkcji współpracujących przedsiębiorstw, tj. 91 804 845 sztuk.

(65)

Jednocześnie w motywie 57 stwierdzono również, że wartości te stanowią jedynie część łącznej produkcji i wolnych mocy produkcyjnych w ChRL. Łączna wielkość produkcji czterech grup objętych próbą stanowi jedynie 33 % całkowitej szacowanej wielkości produkcji w ChRL (20). Z tego względu i w celu zapewnienia pełnego obrazu Komisja musiała przyjrzeć się dostępnym informacjom dotyczącym całej ChRL. W tej kwestii zauważono, że wbrew twierdzeniu zainteresowanej strony CCCME została poinformowana, iż dane dotyczące chińskich mocy produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania nie mogły zostać uwzględnione, ponieważ nie zostały poparte dowodami. CCCME miała możliwość przedstawienia dowodów, jednak tego nie uczyniła. Z tego względu podtrzymano rozstrzygnięcie, iż nie można wykorzystać danych na temat chińskich mocy produkcyjnych oraz poziomów wykorzystania mocy produkcyjnych przedstawionych przez CCCME.

(66)

Nie można też uznać argumentu o przyjęciu poziomów wykorzystania mocy produkcyjnych dotyczących czterech grup objętych próbą dla licznych niewspółpracujących przedsiębiorstw. Po pierwsze zasadnym jest założenie, że większe grupy producentów (z których składa się próba) działają ze zdecydowanie większym poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych niż mali producenci, którzy stanowią większość niewspółpracujących przedsiębiorstw (21). Po drugie poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w czterech grupach objętych próbą w 2012 r. (89 %) zdecydowanie przekroczył szacunki ogólnokrajowe podane w raporcie Global and China Automotive Wheel Industry 2012/2013 za ten sam okres (tj. 70 %). Rozbieżności między tymi dwiema wartościami pokazują, że dane dotyczące czterech grup objętych próbą – choć akceptowane i stosowane na potrzeby wniosków na szczeblu przedsiębiorstwa – nie mogą być uznane za reprezentatywne dla całej ChRL.

(67)

W odpowiedzi na zarzut zawarty w motywie 61 doprecyzowano, że moce produkcyjne i poziomy ich wykorzystania nie mogą być określane odrębnie dla rynku OEM i AM. Koła OEM i AM są często produkowane przez tych samych producentów i mogą być produkowane przy użyciu tych samych maszyn, co sprawia, że wyodrębnienie istotnych wartości liczbowych jest niemożliwe. Potwierdzono to również w pierwotnym dochodzeniu, w którym zarówno moce produkcyjne, jak i ich wykorzystanie ustalono bez wyodrębniania dwóch rynków (22).

(68)

Komisja uważnie przeanalizowała zarzuty i przedstawione dowody dotyczące publicznie dostępnych informacji w sprawie mocy produkcyjnych zidentyfikowanych niewspółpracujących przedsiębiorstw. W rezultacie w odniesieniu do 11 przedsiębiorstw przyjęto argumenty zainteresowanej strony (23). Średnie roczne moce produkcyjne przyjętej w konsekwencji liczby 31 przedsiębiorstw, w odniesieniu do których istnieją publicznie dostępne informacje, wynoszą 1,67 mln sztuk rocznie. Po ekstrapolowaniu tej średniej na pozostałe 28 przedsiębiorstw szacowane łączne moce produkcyjne zidentyfikowanych niewspółpracujących przedsiębiorstw wyniosły 98,4 mln sztuk. Po dodaniu tej wartości do mocy produkcyjnych współpracujących przedsiębiorstw (91,8 mln) roczna chińska produkcja to co najmniej 190 mln sztuk. Wyniki zamieszczono w poniższej tabeli:

Tabela 1

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw, których dotyczy postępowanie

Moce produkcyjne (jednostki)

Wolne moce produkcyjne (jednostki)

Wszystkie podmioty współpracujące

21

91 804 845

12 355 052

(z czego objęte próbą)

4

62 589 289

Zidentyfikowane podmioty niewspółpracujące, w odniesieniu do których istnieją publicznie dostępne informacje na temat mocy

31

51 700 000

15 510 000

Zidentyfikowane podmioty niewspółpracujące, w odniesieniu do których brak jest publicznie dostępnych informacji na temat mocy

28

46 696 776

14 009 033

Ogółem

 

190 201 621

41 874 085

(69)

Należy jednak zauważyć, że listy zidentyfikowanych niewspółpracujących przedsiębiorstw nie można uznać za wyczerpującą. Jak wspomniano w motywie 57, według publicznych źródeł istnieje około 110 MŚP produkujących koła i zorientowanych na wywóz, co oznacza, że istnieją też dodatkowe przedsiębiorstwa, które zapewniają dostawy jedynie na rynek krajowy. Niektóre z nich są małymi producentami działającymi na niewielką skalę, co czyni je trudnymi do zidentyfikowania. Niemniej jednak 190,2 mln sztuk jest ewidentnie wyłącznie najniższą szacunkową wartością określającą obecne roczne moce produkcyjne w ChRL.

(70)

W odniesieniu do drugiego zarzutu podniesionego w motywie 63 Komisja zauważa, że w związku ze zmianą średniego poziomu produkcji w oparciu o informacje przekazane przez zainteresowaną stronę komentarz dotyczący wiarygodności źródła wykorzystanego poprzednio przez Komisję stał się nieaktualny. Należy również zaznaczyć, że Komisja zastosowała konserwatywne podejście, przyjmując średni poziom mocy produkcyjnych ustalony na grupie 31 przedsiębiorstw, aby oszacować prawdopodobne moce produkcyjne przedsiębiorstw, co do których nie ma publicznie dostępnych informacji, zamiast ekstrapolować średnie moce produkcyjne 21 współpracujących przedsiębiorstw (4,3 mln) lub średnie moce produkcyjne czterech grup objętych próbą (ponad 15 mln).

(71)

Komentarz zainteresowanej strony dotyczący wiarygodności oszacowania wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 70 % dla niewspółpracujących przedsiębiorstw został już z kolei omówiony w motywach 66 i 67 powyżej. Ponadto jeżeli chodzi o raport Global and China Automotive Wheel Industry 2012/2013, a więc źródło, z którego pochodzi informacja o wykorzystaniu na poziomie 70 %, zauważa się, że chociaż Komisja nie ma dostępu do pełnego raportu, jego streszczenie zawierające niezbędne informacje jest publicznie dostępne. Raport został opublikowany przez organizację badawczą „Research in China” (24). Zarzut strony zostaje odrzucony.

(72)

Zgodnie z metodyką opisaną w motywie 58 powyżej wolne moce produkcyjne dostępne w Chinach szacuje się zatem na około 42 mln sztuk rocznie.

(73)

Korzystając z innego podejścia uzyskano jeszcze wyższe szacunki dotyczące wolnych mocy produkcyjnych. Poprzez odjęcie od łącznej szacowanej chińskiej produkcji (190 mln (25)) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym szacowanej wielkości sprzedaży krajowej w 2015 r. (około 57 mln sztuk (26)) oraz łącznego wywozu z ChRL (szacowanego na 73,5 mln sztuk (27)) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym otrzymujemy około 60 mln sztuk łącznych wolnych mocy produkcyjnych i zapasów (28).

(74)

W związku z brakiem dalszych uwag Komisja doszła do wniosku, że roczne wolne moce produkcyjne w ChRL mieszczą się w przedziale od 42 do 60 mln sztuk. Nawet niższa wartość szacunkowa odpowiada 84 % całej produkcji unijnej (50,5 mln sztuk w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym) i stanowi 60 % konsumpcji w Unii (70 mln w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym), co uznaje się za znaczną ilość.

3.2.   Chińska sprzedaż do państw trzecich oraz atrakcyjność rynku unijnego

(75)

ChRL dokonuje wywozu znacznych ilości kół aluminiowych do państw trzecich innych niż Unia, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Meksyku, Kanady i Indii (29). To samo dotyczy czterech współpracujących grup. Ich wielkości wywozu na te rynki obejmują niemal 89 % ich łącznej sprzedaży eksportowej do państw trzecich w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(76)

Komisja porównała średnią cenę czterech współpracujących grup stosowaną na rynkach państw trzecich w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym z cenami eksportowymi naliczanymi w tym samym okresie na rynku unijnym dla poszczególnych rodzajów produktu, odliczając cła antydumpingowe, które byłyby należne. Porównanie wykazało niejednolity obraz, różniący się w zależności od rynku.

(77)

Sytuacja na rynku USA (obejmującym prawie 51 % łącznej sprzedaży eksportowej do państw trzecich czterech grup objętych próbą w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym) wskazuje, że około połowa rodzajów produktu, stanowiąca około 25 % ich amerykańskiej sprzedaży, była droższa na rynku USA, a druga połowa na rynku unijnym (30). Pokazuje to, że przekierowanie do Unii pewnych wielkości wywozu obecnie przeznaczonych do Stanów Zjednoczonych (31) (tych, których ceny są niższe niż ceny dla rynku unijnego) jest prawdopodobne w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków.

(78)

W przypadku cen eksportowych stosowanych w wywozie z ChRL do Kanady, Indii, Japonii i Meksyku (obejmujących łącznie około 40 % łącznego wywozu czterech chińskich grup objętych próbą w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym) średnie ceny sprzedaży były niższe od cen sprzedaży stosowanych wobec Unii w odniesieniu do rodzajów produktu stanowiących około 22 % łącznej ilości produktów wywożonych do tych państw (32). Wskazuje to także na prawdopodobne przekierowanie chińskiego wywozu do Unii w przypadku wygaśnięcia środków. Przekierowanie wywozu z Indii jest szczególnie prawdopodobne, ponieważ kraj ten w maju 2015 r., tj. w połowie okresu objętego dochodzeniem przeglądowym, wprowadził ostateczne środki antydumpingowe.

(79)

Jedna z zainteresowanych stron utrzymywała, że ograniczona atrakcyjność rynku unijnego nie zwiększa prawdopodobieństwa przekierowania chińskiego przywozu, jeżeli dojdzie do uchylenia środków. Przedstawiła ona porównanie średnich cen sprzedaży eksportowej do Unii oraz średnich cen eksportowych do reszty świata dla dwóch grup objętych próbą i wykazała, że ceny w pozostałych częściach świata są wyższe. Ponadto dla jednej z grup objętych próbą zainteresowana strona przedstawiła porównanie cenowe między wywozem do Unii a cenami eksportowymi dla reszty świata odnośnie do 15 rodzajów produktu.

(80)

W odpowiedzi na ten zarzut należy zauważyć, że porównanie średnich poziomów cen nie uwzględnia różnic w cenach między poszczególnymi rodzajami produktu. ChRL dokonuje wywozu większych kół do głównego miejsca przeznaczenia swojego wywozu – do Stanów Zjednoczonych. Ponadto łączenie sprzedaży reszty świata jest również problematyczne, ponieważ powoduje wymieszanie wyników dla różnych miejsc przeznaczenia wywozu. Dotyczy to również porównania konkretnych rodzajów produktu przeprowadzonego dla jednej z czterech grup producentów eksportujących objętych próbą.

(81)

Z drugiej strony porównanie dokonane przez Komisję opiera się na zweryfikowanych danych wszystkich czterech grup producentów eksportujących objętych próbą. Porównania dokonano na poziomie rodzaju produktu, a także odrębnie – dla różnych rynków przeznaczenia. Z tych względów metodykę zastosowaną przez Komisję wyjaśnioną w motywach 76–78 uznaje się za bardziej wiarygodną i precyzyjną. W rezultacie zarzut zainteresowanych stron zostaje odrzucony.

(82)

W następstwie ujawnienia tych informacji jedna z zainteresowanych stron utrzymywała, że Komisja bezzasadnie podkreślała atrakcyjność rynku unijnego w porównaniu do innych miejsc przeznaczenia wywozu. W szczególności utrzymywała ona, że porównanie poszczególnych rodzajów przeprowadzone przez Komisję prowadzi do ukrycia faktu, iż w zasadzie jedynie w przypadku około 25 % sprzedaży grup objętych próbą ceny sprzedaży do Stanów Zjednoczonych są niższe niż ceny sprzedaży tych samych rodzajów produktu do Unii. Zainteresowana strona argumentowała, że sprzedaż eksportową do Stanów Zjednoczonych (lub innego państwa w tym przypadku) należy analizować w całości, a mianowicie grupując wszystkie rodzaje produktu. Wynika to z faktu, że chińscy producenci oferują szereg rodzajów kół aluminiowych, aby zapewnić sobie lojalność klientów. Jeżeli iść tokiem rozumowania zainteresowanej strony, oznaczałoby to, że fakt, iż dany rodzaj koła aluminiowego jest wysyłany z Chin do Stanów Zjednoczonych za niższą cenę niż do Unii nie oznacza, że doszłoby do jego przekierowania, ponieważ chińscy dostawcy muszą zapewnić „pełną ofertę produktów dla wszystkich swoich miejsc przeznaczenia wywozu”, a zatem takie przekierowanie powodowałoby zakłócenie wiarygodnych łańcuchów dostaw.

(83)

Ponadto zainteresowana strona przedstawiła porównanie cen, grupując sprzedaż według miejsca przeznaczenia. W porównaniu wykazano wartości ujemne (tj. ceny na rynki innych państw trzecich były wyższe niż ceny na rynek unijny) dla wszystkich rynków z wyjątkiem Japonii. Zainteresowana strona twierdziła również, że na potrzeby analizy rynków Kanady, Indii, Japonii i Meksyku Komisja przyjęła inne podejście i połączyła – bez wyjaśnienia – wielkości sprzedaży dla tych czterech miejsc przeznaczenia. W rezultacie zainteresowana strona utrzymywała, że ujawnienie faktów i rozważań, na podstawie których Komisja zamierzała nałożyć środki antydumpingowe, nie pozwala zainteresowanym stronom zrozumieć toku rozumowania Komisji w kwestii porównania ich cen eksportowych dla Unii i rynków innych państw trzecich, co stanowi naruszenie art. 20 rozporządzenia podstawowego.

(84)

W odpowiedzi na te zarzuty Komisja zauważa, że zastosowane porównanie poszczególnych rodzajów nie powoduje zatajenia wielkości dokonanych transakcji. Ponadto ujawniono stronom odsetek wielkości sprzedaży do Stanów Zjednoczonych i wykorzystano go w celu obliczenia prawdopodobnej wielkości przekierowania chińskiego wywozu ogółem do Stanów Zjednoczonych. Odrzucono zatem zarzut zainteresowanej strony, iż porównanie poszczególnych rodzajów powoduje zatajenie efektu wielkości sprzedaży lub go nie uwzględnia. Kolejny zarzut zainteresowanej strony, a mianowicie zarzut, iż ogólny zysk ze wszystkich transakcji dokonywanych na rynek eksportowy ma decydujące znaczenie w przeciwieństwie do porównania cen poszczególnych rodzajów produktu, nie jest ani uzasadniony, ani potwierdzony ustaleniami dochodzenia. W toku dochodzenia Komisja stwierdziła zarówno w odniesieniu do chińskich producentów eksportujących, jak i producentów unijnych, że co do zasady przetargi są tworzone, a umowy zawierane dla konkretnych rodzajów produktu, a nie dla grupy produktów. W związku z powyższym Komisja podtrzymuje pogląd, iż porównanie poszczególnych rodzajów produktu przy porównywaniu chińskich cen sprzedaży na rynki eksportowe państw trzecich i chińskiej sprzedaży na rynek unijny stanowi wiarygodny wskaźnik atrakcyjności rynku unijnego.

(85)

W przeciwieństwie do twierdzenia zainteresowanej strony Komisja nie połączyła analizy czterech miejsc przeznaczenia wywozu, a mianowicie Kanady, Indii, Japonii i Meksyku. Wszystkie miejsca przeznaczenia wywozu przeanalizowano oddzielnie, a zsumowano jedynie prawdopodobne wielkości dostępne do przekierowania z każdego kraju. (33) Z tego względu zarzut zainteresowanej strony zostaje odrzucony.

(86)

Jedna z zainteresowanych stron utrzymywała, że koła OEM są zdecydowanie droższe niż koła AM, a zatem Komisja popełniła błąd, opierając się na cenach AM, aby wykazać, że chińscy producenci eksportujący przekierowaliby koła aluminiowe na rynek unijny.

(87)

Doprecyzowano, że wbrew twierdzeniu strony Komisja, porównując ceny, nie polegała jedynie na danych dotyczących sprzedaży AM, ale na całości zgłoszonej sprzedaży, w ramach której rynek AM stanowił jedynie 20 %. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(88)

W związku z brakiem dalszych uwag podtrzymuje się wnioski dotyczące analizy wywozu do państw trzecich dokonywanego przez cztery grupy objęte próbą wyjaśnione w motywach 75–78. W rezultacie potwierdza się prawdopodobne przekierowanie części wywozu chińskiego obecnie przeznaczonego na rynki Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Japonii i Indii na rynek unijny (szacowanej na 13,7 mln sztuk) (34).

3.3.   Sprzedaż na rynku krajowym w Chinach i atrakcyjność rynku unijnego

(89)

Ze względu na znaczną wielkość sprzedaży krajowej sytuacja na chińskim rynku krajowym została również zbadana. Dostępne informacje wskazują, że chiński rynek motoryzacyjny rośnie i według prognoz ma rosnąć średnio o 8 % rocznie do 2020 r. (35). Ze względu na bliskie powiązania między rynkami motoryzacyjnym i kół samochodowych można przyjąć, że ostatni z tych rynków odnotuje podobny wskaźnik wzrostu. Wzrost ten zwiększa zdolność absorpcyjną chińskiego rynku krajowego. Jednak ten wzrost popytu prawdopodobnie nie wchłonie dostępnych wolnych mocy produkcyjnych. W ostatnich latach dokonano ogromnych inwestycji w ChRL w produkcję kół. Tylko cztery objęte próbą grupy zwiększyły całkowite moce produkcyjne o około 16 mln sztuk w okresie badanym, równolegle ze wzrostem popytu.

(90)

Średni poziom cen czterech objętych próbą grup na chińskim rynku krajowym (około 35 EUR) jest znacznie niższy od średniej ceny sprzedaży do Unii (46,2 EUR). Chociaż część tej różnicy cenowej można wytłumaczyć różnymi rodzajami produktów i wymogów, to taka znaczna różnica w cenach oznacza, że rynek unijny stałby się jeszcze bardziej atrakcyjny w porównaniu z chińskim rynkiem krajowym, gdyby środki zostały uchylone. Należy również zwrócić uwagę, że główni eksporterzy już nawiązali stosunki handlowe w Unii, co oznacza, że wielkość wywozu może zostać szybko zwiększona, jeżeli zmieni się obecny poziom stawek celnych.

(91)

Wnioski płynące z analizy sprzedaży krajowej i warunków rynkowych w ChRL są zatem następujące: po pierwsze, rynek krajowy nie może wchłonąć wolnych mocy produkcyjnych, a po drugie, ze względu na znaczne różnice między cenami prawdopodobne jest przekierowanie sprzedaży krajowej do Unii.

(92)

W oparciu o powyższe ustalenia Komisja doszła do wniosku, że w przypadku wygaśnięcia środków ryzyko przekierowania znacznych wielkości wywozu i sprzedaży krajowej do Unii po cenach dumpingowych jest realne.

(93)

W następstwie ujawnienia tych informacji zainteresowana strona utrzymywała, że ponieważ szacowane moce produkcyjne i poziom ich wykorzystania są błędne, ustalenie, iż szacowany wzrost krajowego popytu na koła aluminiowe w Chinach nie pochłonie dostępnych wolnych mocy produkcyjnych jest nieprawidłowe. Zainteresowana strona zakwestionowała również wiarygodność porównania średnich cen, zwłaszcza że sama Komisja uznała, że porównanie średnich cen nie uwzględnia różnic w cenach między rodzajami produktu.

(94)

Na uwagi dotyczące mocy produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania odpowiedziano w części 3.1 i 3.2 powyżej. Wartości te, jak potwierdzono po przeanalizowaniu uwag, nie zostały zmienione w takim zakresie, aby wpłynąć na wniosek przedstawiony w motywie 89 powyżej.

(95)

Fakt, iż porównanie średnich cen jest mniej wiarygodne niż porównanie na poziomie rodzajów produktu nie zmienia wniosku, iż luka między poziomami cen pozostaje istotna. W połączeniu ze znacznym rozmiarem rynku krajowego wskazuje to na prawdopodobieństwo, że w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków część sprzedaży zostanie przekierowana na rynek unijny, nawet jeżeli nie można precyzyjnie określić jej ilości w oparciu o dostępne informacje. W rezultacie uzyskane uwagi nie przeczą wyciągniętym wnioskom, które to wnioski są zatem potwierdzone.

4.   Wnioski dotyczące dumpingu i prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(96)

W odniesieniu do wszystkich czterech objętych próbą chińskich producentów eksportujących stwierdzono dumping w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Ponadto z uwagi na znaczne wolne moce produkcyjne w ChRL, a także atrakcyjność rynku unijnego w porównaniu z niektórymi rynkami państw trzecich i rynkiem krajowym, uznano za prawdopodobne, że chińscy producenci eksportujący (ponownie) wprowadzą na rynek unijny znaczące ilości kół aluminiowych po cenach dumpingowych w przypadku wygaśnięcia środków.

D.   DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

(97)

W przemyśle unijnym nie nastąpiły żadne większe zmiany strukturalne w porównaniu z sytuacją opisaną w dochodzeniu pierwotnym. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym produkt podobny był wytwarzany przez około 50 znanych producentów unijnych. Reprezentują oni przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(98)

Całkowitą produkcję unijną w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym szacuje się na 50,5 mln ton. Przedsiębiorstwa, które poparły wniosek o przegląd, reprezentowały ponad 85 % łącznej produkcji unijnej w ODP. Jak wskazano w motywie 17, producenci unijni wybrani do próby reprezentowali ponad 30 % całkowitej unijnej produkcji produktu podobnego.

E.   SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM

1.   Uwagi wstępne

(99)

Całkowita produkcja unijna została ustalona w oparciu o wszystkie dostępne informacje, w tym informacje zawarte we wniosku o przegląd i dane zebrane od wszystkich znanych producentów unijnych przed wszczęciem i po wszczęciu dochodzenia oraz w oparciu o informacje uzyskane od producentów objętych próbą. Informacje te pozwoliły na potwierdzenie występowania i poziomu produkcji także w odniesieniu do tych producentów, którzy nie współpracowali w dochodzeniu.

(100)

Podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, jak wspomniano w motywie 28, produkt sprzedawano przez dwie sieci dystrybucji, a więc na rynek OEM i na rynek AM.

(101)

Niektóre zainteresowane strony powtarzały zarzuty podniesione w pierwotnym dochodzeniu, że w analizie szkody należy odróżnić koła aluminiowe przeznaczone na rynek OEM od kół aluminiowych przeznaczonych na rynek AM. Zarzuty te opierały się na fakcie, iż w czasie prowadzenia pierwotnego dochodzenia chiński przywóz był przeznaczony głównie na rynek AM, natomiast przemysł unijny dominował głównie na rynku OEM.

(102)

W dochodzeniu ustalono, jak wyjaśniono w motywach 113 i 114, że wydaje się, iż od czasu pierwotnego dochodzenia chińscy producenci eksportujący skierowali się z rynku AM w stronę rynku OEM. Z tego względu odrębna analiza oddziaływania chińskiego przywozu na sytuację przemysłu unijnego w rozbiciu na segmenty nie była już konieczna.

(103)

Niemniej jednak zgodnie z pierwotnym dochodzeniem oraz w celu uzyskania możliwie najpełniejszego obrazu sytuacji przemysłu unijnego w ODP pewne wskaźniki szkody przeanalizowano również odrębnie w oparciu o dostępne informacje; w analizie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody wzięto pod uwagę różne segmenty.

(104)

W nawiązaniu do zarzutu, o którym mowa w motywie 101, jedna z zainteresowanych stron dodała, że należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy rynkami w zależności od rodzaju klientów, wskazując, że klienci na rynku OEM nabywają inny rodzaj produktu, a mianowicie tzw. „koła posiadające znak towarowy producenta samochodu”, niż klienci na rynku AM, którzy nabywają tzw. „koła posiadające znak towarowy producenta kół”. Według tej strony, fakt, że koła są wykorzystywane do montażu w nowych pojazdach (OEM) lub sprzedawane oddzielnie do zastąpienia kół oryginalnych (AM) ma mniejsze znaczenie.

(105)

Wniosek tej strony opierał się na nieprawidłowym założeniu, iż Komisja zaklasyfikowałaby „koła posiadające znak towarowy producenta samochodu” sprzedawane przez sieci dystrybucji producentów samochodów lub ich autoryzowanych sprzedawców jako sprzedaż na rynku AM. Komisja jednak uwzględniła wszystkie „koła posiadające znak towarowy producenta samochodu”, niezależnie od tego, czy były one stosowane do montażu w nowych pojazdach czy też sprzedawane oddzielnie w ramach sprzedaży na rynek OEM, co było zgodne z argumentem strony.

2.   Konsumpcja w Unii

(106)

W okresie badanym konsumpcja w Unii kształtowała się w następujący sposób:

Tabela 2

Konsumpcja w Unii

 

2012

2013

2014

ODP

Łączna konsumpcja (w tys. sztuk)

59 361

60 528

66 457

70 047

Indeks (2012 = 100)

100

102

112

118

Źródło: Wniosek o dokonanie przeglądu, Eurostat, zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(107)

Konsumpcja w Unii została ustalona przez dodanie przywozu z Chin i innych państw trzecich, w oparciu o dane Eurostatu, do wielkości sprzedaży producentów unijnych na rynku unijnym. Dane dotyczące sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym uzyskano z wniosku o dokonanie przeglądu i skorygowano je w oparciu o dane zawarte w odpowiedziach przesłanych przez producentów unijnych objętych próbą w ODP.

(108)

Konsumpcja w Unii stale zwiększała się w okresie badanym i w ujęciu ogólnym wzrosła o 18 %, z 59,3 milionów sztuk w 2012 r. do 70,0 milionów sztuk w ODP. Ten wzrost konsumpcji odzwierciedla wzrost produkcji samochodów w Unii oraz rosnący udział kół aluminiowych w produkcji nowych samochodów. Tendencja wzrostowa konsumpcji odzwierciedla istotną zmianę w porównaniu do tendencji obserwowanej w pierwotnym dochodzeniu, kiedy to konsumpcja spadła o 16 % od 2006 r. i w okresie objętym dochodzeniem („OD”) w pierwotnym dochodzeniu, tj. z 58,6 mln sztuk do 49,5 mln sztuk.

(109)

Konsumpcję w Unii przeanalizowano również w rozbiciu na rynek OEM i AM. Wielkość i udział w rynku oszacowano na podstawie informacji przekazanych przez producentów eksportujących objętych próbą, współpracujących producentów z państwa analogicznego, producentów unijnych objętych próbą oraz na podstawie wniosku. Poniższa tabela przedstawia zmianę konsumpcji w rozbiciu na rynki w ODP w porównaniu do OD w pierwotnym dochodzeniu.

Tabela 3

Konsumpcja w rozbiciu na rynek AM i OEM

Sztuki (w tys.)

OD (pierwotne dochodzenie)

ODP

Konsumpcja OEM

34 915

65 168

Indeks (OD = 100)

100

188

Udział OEM w łącznej konsumpcji (%)

71

93

Konsumpcja AM

14 592

4 879

Indeks (OD = 100)

100

33

Udział AM w łącznej konsumpcji (%)

29

7

Łączna konsumpcja

49 508

70 047

Indeks (OD = 100)

100

141

Źródło: Wniosek, Eurostat, zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2010.

(110)

Od OD w pierwotnym dochodzeniu konsumpcja na rynku OEM wzrosła o 88 %, tj. z około 35 mln sztuk do około 65 mln sztuk, natomiast konsumpcja na rynku AM spadła o prawie 70 % z około 15 mln sztuk do około 5 mln sztuk w ODP. Pokazuje to, że ogólny wzrost konsumpcji od OD w pierwotnym dochodzeniu był spowodowany wyłącznie wzrostem konsumpcji na rynku OEM, natomiast konsumpcja na rynku AM spadła w znacznym stopniu od OD w pierwotnym dochodzeniu. Z tego względu chociaż rynek OEM już w OD w pierwotnym dochodzeniu był dominujący, w ODP zyskał jeszcze bardziej na znaczeniu i odpowiadał 93 % łącznej konsumpcji, natomiast rynek AM stanowił 7 % łącznej konsumpcji, podczas gdy w OD w pierwotnym dochodzeniu było to 29 %.

(111)

Zauważono, że rynek OEM jest zasadniczo bardziej konkurencyjny, ponieważ sprzedaż dokonywana jest na większym rynku, z udziałem większej liczby podmiotów i większej liczby konkurujących ze sobą dostawców. Obecność na tym rynku jest również bardziej trwała. Dochodzenie pokazało, że podmioty, które zdołały przenieść się na rynek OEM pozostają na nim i nie przenoszą się chętnie na rynek AM. Wynika to z precyzyjnych i ścisłych wymagań klientów rynku OEM, nie tylko dotyczących jakości i projektu kół aluminiowych, ale również jakości procesów i kwalifikacji umożliwiających funkcjonowanie w roli wiarygodnych dostawców. Produkty zasadniczo są nabywane dopiero po etapie testów i kontroli procesu, a następnie relacje umowne między kupującym a sprzedającym mogą trwać wiele lat. Jednocześnie należy zauważyć, że zazwyczaj każdy użytkownik OEM ma kilku zatwierdzonych przez siebie dostawców i może w związku z tym zmieniać ich stosunkowo łatwo, jeżeli jeden z nich stanie się bardziej konkurencyjny cenowo.

3.   Wielkość, ceny i udział przywozu z ChRL w rynku

3.1.   Wielkość i udział przywozu z ChRL w rynku

Tabela 4

Wielkość i udział przywozu z ChRL w rynku

 

2012

2013

2014

ODP

Wielkość przywozu (w tys. sztuk)

3 371

2 436

2 439

2 237

Indeks (2012 = 100)

100

72

72

66

Udział w rynku (%)

5,7

4,1

3,7

3,2

Źródło: Dane Eurostatu.

(112)

W okresie badanym wielkość przywozu z ChRL spadła z 3,3 mln sztuk w 2012 r. do 2,2 mln sztuk w ODP, tj. o 34 %, czemu towarzyszył spadek udziału w rynku z 5,7 % do 3,2 %, tj. o 2,5 punktu procentowego. Chociaż wielkość przywozu z Chin i jego udział w rynku zmniejszały się, chińscy producenci eksportujący zdołali jednak utrzymać znaczny udział w rynku, pomimo obowiązujących środków. Komisja zauważa, iż część przywozu z Chin (pomiędzy 21 % i 28 % w okresie badanym) skorzystała z procedury uszlachetniania czynnego i nie podlegała cłom antydumpingowym.

(113)

Ponadto zmianę wielkości przywozu i udziału Chin w rynku oszacowano w rozbiciu na rynek OEM i AM w ODP w porównaniu do OD w pierwotnym dochodzeniu, co przedstawia tabela poniżej:

Tabela 5

Przywóz z Chin i udział rynku OEM i AM w rynku ogółem

 

OD (pierwotne dochodzenie)

ODP

Rynek OEM

 

 

Łączny przywóz z Chin – OEM (sztuki w tys.)

1 183

1 606

Indeks (OD = 100)

100

136

Udział w łącznym przywozie (%)

19

72

Udział w rynku w odniesieniu do konsumpcji OEM (%)

3,4

2,5

Udział w rynku w odniesieniu do łącznej konsumpcji (%)

2,3

2,3

Rynek AM

 

 

Łączny przywóz z Chin – AM (sztuki w tys.)

4 954

631

Indeks (OD = 100)

100

13

Udział w łącznym przywozie (%)

81

28

Udział w rynku w odniesieniu do konsumpcji AM (%)

33,9

12,9

Udział w rynku w odniesieniu do łącznej konsumpcji (%)

10,0

0,9

Źródło: Wniosek, Eurostat, zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2010.

(114)

Zmiana w zakresie wielkości przywozu z Chin w rozbiciu na rynki odzwierciedlała ogólną tendencję znacznego wzrostu konsumpcji na rynku OEM, wspomnianą w motywach 109–111. Pomimo ogólnego spadku przywozu kół aluminiowych z Chin (zob. tabela 3) chińscy producenci eksportujący zwiększyli swoje wielkości przywozu na rynku OEM. Mówiąc konkretnie, wielkość przywozu na rynku OEM wzrosła z 1,183 mln sztuk w OD w pierwotnym dochodzeniu do 1,606 mln sztuk w ODP, tj. chińscy producenci eksportujący zdołali zwiększyć swój przywóz o 0,4 mln sztuk, co przekłada się na wzrost o 63 % w porównaniu do OD w pierwotnym dochodzeniu.

(115)

Ogólnie rzecz biorąc, przywóz z Chin na rynek OEM stanowił 72 % całości przywozu w ODP, podczas gdy w OD w pierwotnym dochodzeniu sytuacja była odwrotna i chiński przywóz na rynek OEM stanowił jedynie 19 % całości przywozu do Unii.

(116)

Pomimo wzrostu wielkości sprzedaży na rynku OEM jego udział rynkowy spadł o 0,9 punktów procentowych, co było spowodowane większym wzrostem konsumpcji na tym rynku. Udział chińskiego przywozu w rynku w odniesieniu do łącznej konsumpcji pozostał stabilny, co również było spowodowane większym wzrostem łącznej konsumpcji.

(117)

Z powyższego wynika, iż ogólny spadek wielkości chińskiego przywozu jest spowodowany wyłącznie spadkiem przywozu na rynek AM. W przypadku tego rynku chiński przywóz zmniejszył się zdecydowanie, a mianowicie o prawie 90 %, co przekłada się na spadek udziału w rynku w odniesieniu do konsumpcji na rynku AM z 34 % w OD w dochodzeniu pierwotnym do 13 % w ODP obecnego przeglądu. Ogólnie rzecz biorąc, udział przywozu na rynek AM w łącznej konsumpcji spadł z 10,0 % w OD w dochodzeniu pierwotnym do 0,9 % w ODP obecnego przeglądu.

(118)

Takie przejście chińskich producentów eksportujących z rynku AM na rynek OEM rozpoczęło się już w ostatnich dwóch latach pierwotnego dochodzenia (tj. w 2008 r. i OD, zob. motyw 89 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 964/2010). Pomimo spadku udziałów w rynku chińscy producenci eksportujący utrzymali od czasu pierwotnego dochodzenia wielkość sprzedaży i bazę klientów na rynku OEM.

3.2.   Ceny przywozu i podcięcie cenowe

Tabela 6

Średnie ceny przywozu towarów z ChRL

 

2012

2013

2014

ODP

Cena średnia (EUR/sztuka)

40,68

36,16

39,74

46,24

Indeks (2012 = 100)

100

89

98

114

Źródło: Dane Eurostatu.

(119)

Średnie ceny przywozu z ChRL najpierw spadły z 40,68 EUR/sztukę w 2012 r. do 36,16 EUR/sztukę w 2013 r., ale w 2014 r. wzrosły do 39,74 EUR/sztukę. W ODP ceny te zwiększyły się i osiągnęły poziom 46,24 EUR/sztukę. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost między 2012 r. a ODP wyniósł 14 %. Ten ogólny wzrost cen jest zgodny z globalnymi trendami cenowymi oraz ogólną tendencją ku większym i bardziej wyrafinowanym rodzajom kół.

(120)

Przeprowadzono porównanie cen sprzedaży na rynku unijnym między cenami przemysłu unijnego objętego próbą a cenami importowymi z państwa, którego dotyczy postępowanie, stosowanymi w przywozie dokonywanym przez producentów eksportujących objętych próbą. Właściwe ceny sprzedaży przemysłu unijnego objętego próbą to ceny stosowane wobec niezależnych klientów, dostosowane w razie konieczności do poziomu ex-works, tzn. z wyłączeniem kosztów transportu w Unii i po odliczeniu obniżek i rabatów.

(121)

Ceny te porównano z cenami stosowanymi przez chińskich producentów eksportujących objętych próbą po odliczeniu obniżek i dostosowaniu w stosownych przypadkach do cen CIF na granicy Wspólnoty, z uwzględnieniem korekt z tytułu kosztów ponoszonych po przywozie.

(122)

Po dodaniu obowiązujących opłat celnych oraz ceł antydumpingowych do cen importowych CIF ceny producentów eksportujących objętych próbą były średnio wyższe niż ceny sprzedaży stosowane przez przemysł unijny na rynku unijnym. Taki sam wynik miał zastosowanie w odniesieniu do przywozu dokonywanego przez producentów eksportujących nieobjętych próbą.

(123)

Jednakże gdyby przy analizie cen importowych chińskich producentów eksportujących objętych próbą nie uwzględniono ceł antydumpingowych, ceny te podcięłyby ceny sprzedaży przemysłu unijnego średnio o 8,0 %. Wynik ten jest jeszcze wyraźniejszy przy odrębnej analizie rynku OEM i AM, w której stwierdzone w odniesieniu do producentów eksportujących objętych próbą marginesy podcięcia wyniosły 8,7 % na rynku OEM i 12,4 % na rynku AM. Jeżeli chodzi o producentów eksportujących nieobjętych próbą, na podstawie danych Eurostatu można stwierdzić, że margines podcięcia wyniósłby średnio 7,5 %; porównania tego dokonano na podstawie średniej, ponieważ Eurostat nie wprowadza rozróżnienia na rodzaje produktu.

(124)

Dokonano również porównania cen w stosunku do chińskiego przywozu prowadzonego w ramach procedury uszlachetniania czynnego, który stanowił 20,6 % całości przywozu chińskiego w ODP. Porównanie cen obejmowało porównanie średnich chińskich cen importowych w ramach uszlachetniania czynnego (na podstawie danych Eurostatu, ponieważ producenci eksportujący objęci próbą nie zgłosili żadnej sprzedaży do Unii dokonywanej w ramach uszlachetniania czynnego) oraz średnich cen sprzedaży stosowanych przez producentów unijnych objętych próbą w ODP. Obliczono, że średni margines podcięcia wynosił 7,6 %. Porównania tego dokonano na podstawie średniej, ponieważ dane Eurostatu nie zawierają rozróżnienia na rodzaje produktu, o czym wspomniano w motywie 123. Ponadto całkowita wielkość przywozu w ramach uszlachetniania czynnego była bardzo niska i stanowiła zaledwie 0,6 % łącznej konsumpcji w Unii w ODP.

(125)

Jedna z zainteresowanych stron utrzymywała, że ceny kół aluminiowych sprzedawanych na rynek AM są zasadniczo znacznie niższe niż ceny naliczane za koła aluminiowe sprzedawane na rynek OEM. Ponadto strona ta argumentowała, że właściwego porównania cen na rynku OEM można dokonać jedynie na szczeblu przetargu, ponieważ – jak utrzymywała – nie dochodzi tam zasadniczo do podcięcia nawet po odliczeniu cła antydumpingowego.

(126)

Wybór danych z poszczególnych przetargów nie może zastąpić przeprowadzonej przez Komisję analizy na podstawie kompletnych danych, a mianowicie na podstawie wykazu transakcji sprzedaży i porównań cen dla poszczególnych rodzajów. Takie porównanie odzwierciedla największą możliwą ilość danych o faktycznie zrealizowanych transakcjach. Jak wyjaśniono w motywie 123, analiza na podstawie kompletnych danych od producentów eksportujących objętych próbą i producentów unijnych wykazała podcięcie rzędu 8,7 % na rynku OEM i 12,4 % na rynku AM, potwierdzając podcięcie na obydwu rynkach w sytuacji nieuwzględnienia w cenach ceł antydumpingowych. W związku z powyższym argument ten zostaje odrzucony.

(127)

Po ujawnieniu tych informacji ta sama strona wezwała Komisję do doprecyzowania, w jaki sposób Komisja zapewniła porównywalność cen chińskiej sprzedaży krajowej, wywozu do Unii i wywozu do państw trzecich. Metodykę tę wyjaśniono w motywach 123 i 126 powyżej.

4.   Przywóz z innych państw trzecich

Tabela 7

Przywóz z innych państw trzecich

 

2012

2013

2014

ODP

Turcja

6 189

6 879

8 316

9 218

Indeks (2012 = 100)

100

111

134

149

Udział w rynku (%)

10,4

11,4

12,5

13,2

Cena średnia (EUR/sztuka)

45,57

45,32

43,89

48,50

Indeks (2012 = 100)

100

99

96

106

Inne państwa trzecie (z wyłączeniem Turcji)

7 104

6 778

8 177

8 696

Indeks (2012 = 100)

100

95

115

122

Udział w rynku (%)

12,0

11,2

12,3

12,4

Cena średnia (EUR/sztuka)

51,27

51,23

52,66

58,88

Indeks (2012 = 100)

100

100

103

115

Pozostałe państwa trzecie ogółem

13 294

13 657

16 493

17 914

Indeks (2012 = 100)

100

103

124

135

Udział w rynku (%)

22,4

22,6

24,8

25,6

Cena średnia (EUR/sztuka)

48,62

48,25

48,24

53,54

Indeks (2012 = 100)

100

99

99

110

Źródło: Dane Eurostatu.

(128)

W okresie badanym przywóz z innych państw trzecich do Unii zwiększył się z około 13,2 mln sztuk w 2012 r. do 17,9 mln sztuk w ODP, tj. o 35 %. Ponieważ konsumpcja w Unii wzrosła w tym samym okresie jedynie o 18 % (zob. motyw 107, tabela 1), udział innych państw trzecich w rynku wzrósł w mniejszym stopniu, tj. z 22,4 % w 2012 r. do 25,6 % w ODP, a zatem o 3,2 punktu procentowego.

(129)

W ujęciu średnim ceny przywozu z państw trzecich innych niż Chiny były wyższe od chińskich cen importowych i wzrosły o 10 % w okresie badanym.

(130)

Turcja jest największym importerem w Unii po ChRL. Wielkość przywozu z Turcji wzrosła z około 6,1 mln sztuk w 2012 r. do ok. 9,2 mln sztuk w ODP, tj. o 49 %. Ten wzrost przełożył się na wzrost jego udziału w rynku z 10,4 % w 2012 r. do 13,2 % w ODP, tj. o 2,8 punktu procentowego. Średnie ceny importowe z Turcji były wyższe niż średnie ceny przywozu z Chin w całym okresie badanym. Ceny te wzrosły z 45,57 EUR/sztukę w 2012 r. do 48,50 EUR/sztukę w ODP, co odpowiada wzrostowi o 6 %.

(131)

Udział w rynku przywozu z państw trzecich, z wyłączeniem Turcji, wzrósł tylko nieznacznie, z 12,0 % w 2012 r. do 12,4 % w ODP. Ceny przywozu z państw trzecich były wyższe niż ceny przywozu z ChRL w całym okresie badanym.

5.   Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

5.1.   Uwagi ogólne

(132)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie czynniki i wskaźniki ekonomiczne, które mogły wpłynąć na stan przemysłu unijnego.

(133)

Jak wspomniano w motywie 17, w celu określenia potencjalnej szkody poniesionej przez przemysł unijny dokonano doboru próby.

(134)

W celu określenia szkody Komisja wprowadziła rozróżnienie na makroekonomiczne i mikroekonomiczne wskaźniki szkody. Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne dotyczące całego przemysłu unijnego na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawcę we wniosku o dokonanie przeglądu i danych producentów unijnych objętych próbą, które zostały dostosowane w oparciu o dane zawarte w odpowiedziach przesłanych przez producentów unijnych objętych próbą w ODP. Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne dotyczące jedynie przedsiębiorstw objętych próbą na podstawie danych przedstawionych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez objętych próbą producentów unijnych. Oba zestawy danych uznano za reprezentatywne dla sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego.

(135)

Wskaźniki makroekonomiczne to: produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność i wielkość marginesu dumpingu.

(136)

Wskaźniki mikroekonomiczne to: średnie ceny jednostkowe, koszt jednostkowy, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskiwania kapitału.

5.2.   Wskaźniki makroekonomiczne

Tabela 8

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

 

2012

2013

2014

ODP

Wielkość produkcji (w tys. sztuk)

44 124

45 516

49 638

50 571

Indeks (2012 = 100)

100

103

112

115

Moce produkcyjne (w tys. sztuk)

49 808

51 644

53 510

55 178

Indeks (2012 = 100)

100

104

107

111

Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)

89

88

93

92

Indeks (2012 = 100)

100

99

105

103

Źródło: Wniosek o dokonanie przeglądu, zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(137)

Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych w okresie badanym kształtowały się następująco:

(138)

Poziom produkcji wzrósł w okresie badanym. Ogólnie rzecz biorąc, wielkość produkcji wzrosła z 44,1 mln sztuk w 2012 r. do 50,5 mln sztuk w ODP, tj. o 15 % w okresie badanym. Ten wzrost odzwierciedla wzrost produkcji samochodów w Unii oraz coraz częstsze montowanie kół aluminiowych w nowych samochodach.

(139)

Moce produkcyjne wzrosły z około 49,8 mln sztuk w 2012 r. do prawie 55,1 mln sztuk w ODP, tj. o 11 % w okresie badanym.

(140)

W związku z nieco wyższym wzrostem wielkości produkcji niż mocy produkcyjnych wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło z 89 % w 2012 r. do 92 % w ODP, tj. o 3 punkty procentowe w okresie badanym.

5.2.2.   Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(141)

Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego i jego udział w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

 

2012

2013

2014

ODP

Wielkość sprzedaży (w tys. sztuk)

42 697

44 435

47 525

49 895

Indeks (2012 = 100)

100

104

111

117

Udział w rynku (%)

71,9

73,4

71,5

71,2

Źródło: Wniosek o dokonanie przeglądu, Eurostat, zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

(142)

Wielkość sprzedaży wzrosła w okresie badanym z 42,6 mln sztuk w 2012 r. do około 49,8 mln sztuk w ODP, tj. o 17 %, nieznacznie poniżej opisanego w motywie 107 wzrostu konsumpcji, który wyniósł 18 %. Wzrost wielkości sprzedaży, przy uwzględnieniu towarzyszącego mu wzrostu przywozu z innych państw trzecich opisanego w motywie 128, spowodował jednak, że udział przemysłu unijnego w rynku nieznacznie spadł z 71,9 % w 2012 r. do 71,2 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, co oznacza spadek o 0,7 punktu procentowego w okresie badanym.

(143)

Ponadto zmianę wielkości sprzedaży i udziału w rynku oszacowano w rozbiciu na rynek OEM i AM w ODP w porównaniu do OD w pierwotnym dochodzeniu, co przedstawia tabela poniżej:

Tabela 10

Wielkość sprzedaży i udział rynku OEM i AM w rynku ogółem

Sztuki (w tys.)

OD (pierwotne dochodzenie)

ODP

Rynek OEM

 

 

Wielkość sprzedaży OEM

28 719

46 627

Indeks

100

162

Udział w rynku OEM (udział producentów UE w całkowitej konsumpcji OEM) (%)

82,3

71,6

Udział w rynku OEM w odniesieniu do łącznej konsumpcji (%)

58,0

66,6

Rynek AM

 

 

Wielkość sprzedaży AM

7 075

3 268

Indeks

100

46

Udział w rynku AM (udział producentów UE w łącznej konsumpcji AM)

48,5 %

67,0 %

Udział w rynku AM w odniesieniu do łącznej konsumpcji

14,3 %

4,7 %

Źródło: Wniosek, Eurostat, zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2010.

(144)

Wielkość sprzedaży na rynek OEM wzrosła o 62 % w ODP w porównaniu do OD w pierwotnym dochodzeniu, podczas gdy sprzedaż na rynek AM zmniejszyła się o ponad połowę w porównaniu do OD w pierwotnym dochodzeniu. Udział w rynku producentów unijnych na rynku OEM zmniejszył się o 10,9 punktów procentowych, z 82,3 % do 71,6 % ze względu na wyższy wzrost konsumpcji na tym rynku. Na rynku AM udział w rynku wzrósł z 48,5 % do 67,0 % z powodu skurczenia się tego rynku. Ogólnie rzecz biorąc, udział w rynku przemysłu unijnego na rynku AM w odniesieniu do łącznej konsumpcji spadł z 14,3 % w OD w pierwotnym dochodzeniu do 4,7 % w ODP w obecnym przeglądzie, podczas gdy udział w rynku przemysłu unijnego na rynku OEM w odniesieniu do łącznej konsumpcji wzrósł w tym samym okresie z 58,0 % do 66,6 %. Zmiana na dwóch wspomnianych rynkach odpowiada ogólnej tendencji na rynku unijnym odzwierciedlającej wzrost produkcji samochodów w Unii oraz rosnący udział kół aluminiowych w produkcji nowych samochodów, jak wspomniano w motywie 108.

5.2.3.   Wzrost

(145)

Konsumpcja w Unii wzrosła o 18 % w okresie badanym, natomiast wielkość sprzedaży przemysłu unijnego zwiększyła się o 17 %, co przełożyło się na niewielki spadek udziału w rynku o 0,7 punktu procentowego.

5.2.4.   Zatrudnienie i wydajność

(146)

Zatrudnienie i wydajność w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 11

Zatrudnienie i wydajność

 

2012

2013

2014

ODP

Liczba pracowników

12 227

12 673

13 689

14 265

Indeks (2012 = 100)

100

104

112

117

Wydajność (w tys. sztuk/pracownika)

3 609

3 592

3 626

3 545

Indeks (2012 = 100)

100

100

100

98

Źródło: Wniosek o dokonanie przeglądu.

(147)

W okresie badanym zatrudnienie w przemyśle unijnym wzrosło ogólnie o 17 %. Jest to zgodne ze wzrostem wielkości produkcji o 15 % w okresie badanym.

(148)

W okresie badanym wydajność mierzona ilością wyprodukowanych sztuk na pracownika utrzymywała się na stałym poziomie, z niewielkim spadkiem o 2 % odnotowanym w ODP.

5.2.5.   Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(149)

W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym poszczególne marginesy dumpingu określone dla współpracujących grup przedsiębiorstw objętych próbą wciąż były wysokie i wynosiły między 8,9 % a 25,9 % (zob. motyw 52). Niemniej jednak przywóz z Chin zmniejszył się o 44 %, co przełożyło się na spadek chińskiego udziału w rynku, który wyniósł 3,2 % w ODP. Jak ustalono w motywie 122, chińskie ceny importowe nie podcinały cen sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym w ODP i presja cenowa wywierana przez przywóz z Chin była zatem ograniczona. Obowiązujące środki antydumpingowe wykazywały zatem pozytywny wpływ na sytuację przemysłu unijnego.

5.3.   Wskaźniki mikroekonomiczne

5.3.1.   Ceny i czynniki oddziałujące na ceny

(150)

Średnie ceny naliczane przez przemysł unijny przy sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 12

Średnie ceny sprzedaży i koszty jednostkowe

 

2012

2013

2014

ODP

Średnia jednostkowa cena sprzedaży na rynku unijnym (EUR/sztukę)

46,24

46,40

47,16

51,91

Indeks (2012 = 100)

100

100

102

112

Jednostkowy koszt produkcji (EUR/sztukę)

43,10

43,13

42,82

46,76

Indeks (2012 = 100)

100

100

99

109

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(151)

Średnia jednostkowa cena sprzedaży naliczana przez przemysł unijny klientom niepowiązanym w Unii wzrosła o 12 % w okresie badanym. Wzrost ten odzwierciedla trend ku coraz większym i bardziej wyrafinowanym rodzajom kół opisany dokładniej w motywie 153.

(152)

W okresie badanym jednostkowy koszt produkcji wzrósł o 9 %.

(153)

Dochodzenie wykazało, iż wzrost kosztów wynikał przede wszystkim z rozwoju technicznego dotyczącego kół aluminiowych z rosnącą tendencję do produkcji dużych kół i tzw. „kół polerowanych”, które wymagają dodatkowych etapów produkcji. Dochodzenie wykazało również, że podczas gdy wahania cen głównego surowca (aluminium) mogą mieć wpływ na koszty jednostkowe, ich wpływ na rentowność jest umiarkowany, ponieważ ceny aluminium w przeważającej mierze były indeksowane w umowach z klientami na rynku OEM.

5.3.2.   Koszty pracy

(154)

Średnie koszty pracy przemysłu unijnego w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 13

Koszty pracy

 

2012

2013

2014

ODP

Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR)

31 285

31 624

31 021

32 096

Indeks (2012 = 100)

100

101

99

103

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(155)

Od 2012 r. do ODP średnie koszty pracy na pracownika ponoszone przez producentów unijnych objętych próbą nieznacznie wzrosły o 3 %.

5.3.3.   Zapasy

(156)

Stan zapasów przemysłu unijnego w okresie badanym kształtował się następująco:

Tabela 14

Zapasy

 

2012

2013

2014

ODP

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. sztuk)

851

842

986

866

Indeks (2012 = 100)

100

99

116

102

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako wartość procentowa produkcji

4,5

4,2

4,6

3,9

Indeks (2012 = 100)

100

92

101

87

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(157)

Zapasy nie mogą być uważane za istotny wskaźnik szkody, ponieważ produkcja kół aluminiowych odbywa się w dużej mierze na zamówienie. Zapasy w danym momencie oznaczają przeważnie to, że towary zostały sprzedane, ale jeszcze nie dostarczone. Tendencje dotyczące zapasów podane są więc jedynie w celach informacyjnych.

(158)

Ogółem w okresie badanym stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 2 %. Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako wartość procentowa produkcji zmniejszył się nieznacznie z 4,5 % w 2012 r. do 3,9 % w ODP, tj. o 0,6 %.

5.3.4.   Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

Tabela 15

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji

 

2012

2013

2014

ODP

Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (% obrotu ze sprzedaży)

6,8

7,0

9,2

9,9

Indeks (2012 = 100)

100

103

135

146

Przepływy środków pieniężnych (w tys. EUR)

102 147

111 918

129 833

155 044

Indeks (2012 = 100)

100

110

127

152

Inwestycje (w tys. EUR)

64 110

38 643

65 749

71 338

Indeks (2012 = 100)

100

60

103

111

Zwrot z inwestycji (%)

18,6

20,1

27,4

31,6

Indeks (2012 = 100)

100

108

147

170

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(159)

Komisja określiła rentowność producentów unijnych objętych próbą, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży. W okresie badanym rentowność przemysłu unijnego stale rosła, odzwierciedlając wyższy wzrost cen niż kosztów produkcji, jak przedstawiono w tabeli 12 w motywie 150. Wzrosła ona z 6,8 % w 2012 r. do 9,9 % w ODP, tj. o 3,1 punktu procentowego w okresie badanym.

(160)

Ponadto rentowność przeanalizowano również w rozbiciu na rynek OEM i AM. Na tej podstawie oszacowano, iż rentowność sprzedaży na rynku AM wyniosła 13,6 %, a rentowność sprzedaży na rynku OEM – 9,6 %. Należy zauważyć, że w ODP wielkość sprzedaży na rynku AM była bardzo niska w porównaniu do wielkości sprzedaży na rynku OEM, a zatem miała jedynie niewielki wpływ na rentowność ogółem.

(161)

Przepływy środków pieniężnych netto to zdolność przemysłu unijnego do samofinansowania swojej działalności. Przepływy środków pieniężnych wzrosły podczas całego okresu badanego. Ogółem w okresie badanym przepływy środków pieniężnych netto zwiększyły się o 52 % wraz ze wzrostem zysków.

(162)

Inwestycje wzrosły w okresie badanym o 11 %. Doszło do spadku całkowitych inwestycji w latach 2012–2013 powiązanego z ukończeniem pewnych inwestycji dokonanych w 2012 r. Po tym okresie całkowite inwestycje wzrosły o 43 % od 2013 do 2014 r., a następnie o 8 % między 2014 r. i ODP. W niektórych przypadkach inwestycje polegały na częściowym zastąpieniu przestarzałych maszyn. Dokonano jednak również znacznych inwestycji w nowe moce produkcyjne wraz ze wzrostem popytu i prognozowanym wzrostem popytu w nadchodzących latach. Ponadto inwestycje zostały również dokonane w celu zaspokojenia rosnącego popytu na bardziej zaawansowane technicznie „koła polerowane”, wymagające dodatkowych zdolności w zakresie sprzętu i lakierowania.

(163)

Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto aktywów stałych. Podobnie jak pozostałe wskaźniki finansowe zwrot z inwestycji w przypadku produkcji i sprzedaży produktu podobnego był dodatni i odzwierciedlał trend w rentowności. Ogółem zwrot z inwestycji wzrósł w okresie badanym o 13 punktów procentowych.

(164)

Jeśli chodzi o zdolność do pozyskania kapitału, poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu wywarła pozytywny wpływ na zdolność producentów unijnych objętych próbą do generowania środków pieniężnych w przypadku produktu podobnego oraz na ich sytuację finansową poprzez zwiększenie środków generowanych wewnętrznie. W toku dochodzenia ustalono, że ogólnie zdolność do pozyskiwania kapitału poprawiła się w okresie badanym. To z kolei pozwoliło przedsiębiorstwom na dokonanie inwestycji odtworzeniowych i inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych, jak wyjaśniono w motywie 162.

6.   Wnioski dotyczące szkody

(165)

W kontekście rosnącej konsumpcji sytuacja przemysłu unijnego mogła ulec poprawie po wcześniejszym dumpingu dzięki wprowadzonym środkom antydumpingowym, a w ODP odnotowano zdrową sytuację gospodarczą. Przypomina się, że w pierwotnym dochodzeniu przemysł unijny poniósł istotną szkodę w postaci spadku produkcji i wielkości sprzedaży spowodowaną presją cenową, jaką wywierał przywóz z Chin, co szczególnie odzwierciedlała spadająca rentowność.

(166)

W okresie badanym w obecnym dochodzeniu nieomal wszystkie wskaźniki szkody pokazywały pozytywną tendencję. Wielkość sprzedaży i produkcji w przemyśle unijnym wzrosła. Wzrosły również ceny sprzedaży, co wpisywało się w ogólny wzrost cen na rynku unijnym, a wzrost ten przewyższał wzrost kosztów. Pozytywne zmiany dotyczące obydwu wielkości (sprzedaży i produkcji) oraz cen miały pozytywny wpływ na rentowność przemysłu unijnego. Miało to miejsce w kontekście nieomal stabilnych udziałów w rynku, ponieważ zwiększona konsumpcja przyniosła korzyści również w odniesieniu do przywozu innych państw trzecich, szczególnie Turcji, jednak po cenach wyższych niż chińskie ceny importowe. Ponadto zwiększyły się inwestycje przemysłu unijnego, między innymi inwestycje w nowe moce produkcyjne oraz inwestycje stanowiące odpowiedź na zwiększony popyt na „koła polerowane”.

(167)

W szczególności rentowność zwiększyła się z 6,8 % w 2012 r. do 9,9 % w ODP. Ceny sprzedaży wzrosły o 12 % w okresie badanym, natomiast koszt jednostkowy wzrósł w mniejszym stopniu, tj. o 9 %, i był niższy od średniej ceny sprzedaży w całym okresie badanym. Wielkość produkcji wzrosła o 15 %, moce produkcyjne o 11 %, a wielkość sprzedaży o 17 %. Mimo że wzrost konsumpcji był wyższy, tj. wyniósł 18 % w okresie badanym, udział przemysłu unijnego w rynku obniżył się jednak nieznacznie w okresie badanym o 0,7 punktu procentowego. Udział w rynku zmniejszył się z 71,9 % w 2012 r. do 71,2 % w ODP. Inwestycje wzrosły w okresie badanym o 11 %, a zwrot z inwestycji wzrósł z 18,6 % w 2012 r. do 31,6 % w ODP. Chociaż wydajność utrzymywała się na stałym poziomie, zatrudnienie wzrosło wraz ze wzrostem wielkości produkcji i sprzedaży, tj. o 17 %, w okresie badanym.

(168)

Niektóre wskaźniki szkody zostały przeanalizowane oddzielnie dla rynków OEM i AM. Badanie wykazało, że w przemyśle unijnym – analogicznie do ogólnego rozwoju sytuacji na rynku unijnym – doszło do znacznego zwiększenia sprzedaży na rynku OEM i zmniejszenia na rynku AM. Oszacowano, że rentowność jest dodatnia zarówno na rynku OEM, jak i AM, pomimo zmniejszenia wielkości sprzedaży na drugim z rynków.

(169)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że przemysł unijny nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

F.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA LUB KONTYNUACJI SZKODY

(170)

Dochodzenie wykazało, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz z Chin był dokonywany po cenach dumpingowych i że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków.

(171)

Ponieważ przemysł unijny nie poniósł istotnej szkody, zbadano, czy istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków wprowadzonych wobec Chin, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(172)

Aby ustalić prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody, wzięto pod uwagę następujące elementy: moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach, atrakcyjność rynku unijnego, zachowanie eksportowe chińskich producentów eksportujących w innych państwach trzecich, w tym istnienie środków antydumpingowych i środków wyrównawczych dotyczących kół aluminiowych w innych państwach trzecich, sprzedaż na chińskim rynku krajowym, wielkość chińskiego przywozu i ceny na rynku unijnym, w tym w ramach procedury uszlachetniania czynnego. W analizie uwzględniono również wzrost konsumpcji w Unii oraz rentowną sytuację przemysłu unijnego w okresie badanym.

Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach

(173)

Analiza, o której mowa w motywach 55–74, pokazała, że w Chinach dostępne są znaczne wolne moce produkcyjne. Oszacowano, że wynoszą one od 42 do 60 mln sztuk. Już niższa wartość takich wolnych mocy produkcyjnych pokrywa ponad 80 % unijnej produkcji, która w ODP wynosiła 50,5 mln sztuk. Stanowi ona ponadto około 60 % łącznej konsumpcji w Unii w ODP, wynoszącej 70 mln sztuk.

Atrakcyjność rynku unijnego

(174)

Jak przedstawiono w motywach 77–78, istotnej wielkości wywozu dokonuje się również z Chin do między innymi Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Japonii i Meksyku. Poziomy cen współpracujących producentów eksportujących na głównych rynkach eksportowych były częściowo niższe niż poziomy cen tych samych producentów eksportujących do Unii. Rynek unijny jest zatem atrakcyjny w porównaniu z innymi ze względu na możliwość uzyskania przez chińskich producentów eksportujących wyższych zysków. Na tej podstawie należy uznać, że zachęta do przekierowania tego wywozu na rynek unijny w sytuacji uchylenia środków była wysoka. Ilości, o których mowa, odpowiadały szacowanej ilości 14 mln sztuk w ODP (36), czyli 20 % konsumpcji unijnej i około 28 % wielkości produkcji i sprzedaży przemysłu unijnego.

(175)

Ponadto, jak opisano w motywach 89–92 dotyczących sprzedaży na chińskim rynku krajowym, ustalono, że po pierwsze, chiński rynek krajowy nie może wchłonąć wolnych mocy produkcyjnych dostępnych w Chinach, a po drugie, ze względu na stwierdzone istotne różnice cen przekierowanie sprzedaży krajowej do Unii jest prawdopodobne.

(176)

Unijny przemysł samochodowy zaopatrywał się już u chińskich producentów eksportujących w ODP i nawiązał z nimi bliskie stosunki handlowe. Jak wspomniano w motywie 111, chińscy dostawcy muszą dostosować swoją produkcję do konkretnych norm technicznych wymaganych przez klientów w Unii. Czterej chińscy producenci eksportujący objęci próbą dokonywali wywozu niemal wyłącznie na rynek OEM, a zatem byli już obecni na tym rynku jako w pełni certyfikowani dostawcy.

(177)

Jak pokazano w motywie 113, całość przywozu dokonywanego przez chińskich producentów eksportujących na rynku OEM w ODP wynosiła około 1,6 mln sztuk. Biorąc pod uwagę, że, jak ustalono w motywie 14, chińscy producenci eksportujący objęci próbą odpowiadali za około 40 % całości przywozu z Chin w ODP (tj. około 880 000 sztuk), a także że eksporterzy ci byli eksporterami certyfikowanymi rynku OEM, można uznać, że jedynie około połowy całości przywozu na rynku OEM dokonali producenci eksportujący objęci próbą, podczas gdy druga połowa została dokonana przez producentów eksportujących nieobjętych próbą lub niewspółpracujących. Z tego względu duża część innych chińskich producentów eksportujących, co do których nie było dostępnych informacji, to producenci certyfikowani obecnie eksportujący na rynek OEM w Unii.

(178)

Na tej podstawie można rozsądnie uznać, że co najmniej część chińskich wolnych mocy produkcyjnych będzie dostępna na potrzeby wywozu do Unii już w krótkim okresie.

Sytuacja cenowa na rynkach innych państw trzecich

(179)

Przeanalizowano również poziom cen chińskiego wywozu na rynki innych państw trzecich, aby mieć obraz prawdopodobnych poziomów cen na rynku unijnym w przypadku uchylenia środków. Sytuację cenową na rynkach innych państw trzecich uznano za rozsądny wskaźnik przyszłej sytuacji cenowej w Unii z uwagi na duże i reprezentatywne ilości eksportowane na te rynki, do których dostęp był nieograniczony w okresie badanym właściwym dla niniejszego przeglądu. Ponadto współpracujący producenci eksportujący dostarczyli dostępne dane w rozbiciu na rodzaj produktu. Ceny eksportowe producentów eksportujących objętych próbą na rynki innych państw trzecich porównano z cenami sprzedaży przemysłu unijnego dla porównywalnych rodzajów produktu. To szczegółowe porównanie cen pokazało, że w ODP dla 7,4 mln sztuk ceny chińskie na rynki innych państw trzecich były średnio około 30 % niższe niż ceny przemysłu unijnego na rynku unijnym. Ta istotna różnica w cenach w połączeniu z wysokim poziomem dostępnych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach stanowi dla chińskich producentów eksportujących mocną zachętę do szybkiego (prze)kierowania wywozu na rynek unijny w przypadku uchylenia środków.

(180)

Środki ochrony handlu wymierzone przeciwko chińskiemu przywozowi kół aluminiowych zostały nałożone już na innych ważnych rynkach, a mianowicie w Australii (środki antydumpingowe i wyrównawcze), a ostatnio także w Indiach (środki antydumpingowe), co oznacza również, że dostęp do tych rynków dla chińskich producentów eksportujących jest ograniczony. Ponadto w toku obecnego dochodzenia ustalono, że w ODP poziom dumpingu był nadal istotny. Biorąc pod uwagę podobną sytuację cenową na rynkach innych państw trzecich, nie ma powodu, aby sądzić, że chińskie praktyki cenowe ulegną zmianie w przypadku uchylenia środków w Unii.

(181)

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wniosku o dokonanie przeglądu prawdopodobny rozwój sytuacji na rynku w Unii w przypadku uchylenia środków można przedstawić również odwołując się do rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma żadnych środków antydumpingowych. W Stanach Zjednoczonych chińscy producenci eksportujący uzyskali ponad 50 % udziału w rynku, co spowodowało zamknięcie ponad 20 producentów krajowych. Zauważa się, że główni producenci samochodów mają swoje zakłady produkcyjne i organizacje zaopatrzeniowe w Stanach Zjednoczonych i w Unii, a mianowicie te same grupy spółek działają na obydwu rynkach i jest prawdopodobne, że zastosują te same strategie, jeżeli będą mieć do czynienia z dużymi wielkościami przywozu z Chin charakteryzującego się niskimi cenami.

(182)

Jedna z zainteresowanych stron argumentowała, że dostępne wolne moce produkcyjne w Chinach dotyczą wyłącznie kół aluminiowych na rynek AM, natomiast w przypadku wzrostu popytu nie byłoby dostępnych wolnych mocy produkcyjnych dla kół OEM. Ilość chińskich kół OEM byłaby zatem ograniczona i nie jest prawdopodobne, aby można było sprzedać duże ich ilości na rynku unijnym, który jest ukierunkowany głównie na rynek OEM. Strona ta kwestionowała również sposób ustalenia chińskich wolnych mocy produkcyjnych dotyczących rynku OEM oraz tego, których producentów chińskich uznaje się za certyfikowanych.

(183)

Jak wyjaśniono w motywie 177, około 50 % chińskiego wywozu na rynek OEM w Unii dokonali chińscy producenci eksportujący nieobjęci próbą lub niewspółpracujący. Z tego względu duża część chińskich producentów eksportujących, co do których nie było dostępnych informacji, to producenci certyfikowani obecnie eksportujący na rynek OEM w Unii. Na tej podstawie uznano, że co najmniej część chińskich wolnych mocy produkcyjnych będzie dostępna na potrzeby wywozu na unijny rynek OEM już w krótkim okresie.

(184)

Kilku chińskich producentów eksportujących utrzymywało, że fakt, iż określone rodzaje produktu mają niższą cenę na innych rynkach eksportowych, nie może być postrzegany jako zachęta dla chińskich producentów eksportujących, aby (prze)kierować ten wywóz na rynek unijny w przypadku uchylenia środków. Argumentowali oni, że w analizie chińskiej sytuacji cenowej dokonanej przez Komisję w sposób nieprawidłowy pominięto kwestię rodzajów produktu, w przypadku których ceny chińskich eksporterów na rynki innych państw trzecich były wyższe niż ceny produktów tego samego rodzaju sprzedawanych przez przemysł unijny na rynku unijnym, co skutkowało znacznym przeszacowaniem potencjalnego podcięcia, które w rzeczywistości wyniosłoby jedynie 0,45 %. Ponadto strony te argumentowały, że inne rynki eksportowe przynosiłyby wyższe zyski niż wywóz na rynek unijny oraz że chińscy eksporterzy muszą utrzymać swoje relacje biznesowe na chińskim rynku krajowym i na rynkach eksportowych innych państw trzecich. Twierdziły również, że chińscy eksporterzy muszą być w stanie dostarczyć pełny asortyment produktów swoim klientom na tamtych rynkach, a zatem nie istniałaby zachęta do przekierowania wywozu pewnych rodzajów produktu do Unii jedynie z uwagi na to, że ceny na rynku unijnym są wyższe. W rezultacie argumentowały, że w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków nie byłoby żadnego ryzyka istotnego wzrostu przywozu z Chin.

(185)

Po pierwsze celem analizy Komisji opisanej w motywie 179 było ustalenie różnic między cenami dla rynku unijnego z jednej strony i cenami dla rynków innych państw trzecich z drugiej strony w odniesieniu do porównywalnych rodzajów produktu w celu określenia prawdopodobnych poziomów cen przywozu z Chin na rynek unijny w przypadku uchylenia środków, a nie ustalenie marginesów podcięcia. Ta różnica w cenie pokazuje również, że chińscy producenci eksportujący mogą wejść na rynek unijny z cenami znacznie niższymi niż ceny przemysłu unijnego, przy czym są to nadal ceny wyższe niż ceny dla rynków innych państw trzecich. Stanowi to silną zachętę dla chińskich producentów eksportujących, aby dokonywać wywozu na rynek unijny, również jeżeli wziąć pod uwagę między innymi duże wolne moce produkcyjne w Chinach. Po drugie nie przedstawiono dowodów na poparcie twierdzenia, iż producenci eksportujący muszą dostarczać kompletny asortyment produktów klientom na innych rynkach. Dochodzenie wykazało, że – przeciwnie – zazwyczaj procedurę przetargową przeprowadza się odrębnie dla każdego rodzaju produktu, a klienci pozyskują produkty tego samego rodzaju od kilku dostawców, co nie potwierdza argumentu, że temu samemu klientowi trzeba zaoferować duży asortyment rodzajów produktu. Powyższe argumenty zostają zatem odrzucone.

(186)

Te same strony twierdziły również, że istnienie środków ochrony handlu przeciwko przywozowi chińskich aluminiowych kół jezdnych w Australii i Indiach jest bez znaczenia, a istnienie środków ochrony handlu na konkretnych rynkach nie pozwala na wysuwanie wniosków co do praktyk cenowych na innych rynkach, które można by ustalić jedynie w następstwie dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie organy dochodzeniowe. Strony te argumentowały również, że środki ochrony handlu są nakładane na podstawie danych odnoszących się do okresu dochodzenia z przeszłości, podczas gdy przegląd wygaśnięcia powinien opierać się na analizie przyszłej sytuacji. Co więcej, zdaniem tych stron Indie i Australia byłyby jedynie mniejszymi rynkami eksportowymi dla chińskich producentów eksportujących i pomimo nałożenia środków wywóz do tych miejsc przeznaczenia pozostałby stabilny ze względu na brak dostatecznych mocy produkcyjnych odpowiednich przemysłów krajowych. Strony te argumentowały zatem, że nałożenie środków antydumpingowych w tych państwach nie oznaczałoby żadnego potencjalnego przekierowania wywozu z tych rynków do Unii.

(187)

Wbrew zarzutom Komisja nie wykorzystała dochodzenia australijskiego lub indyjskiego, aby wykazać prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu na rynku unijnym. Istnienie środków ochrony handlu na tych rynkach pokazuje jednak, że dostęp do nich jest ograniczony. Jeżeli chodzi o potencjalne przekierowanie wywozu do Unii, w szacowanych wielkościach nie uwzględniono Australii. Jeżeli chodzi o Indie, ponieważ środki antydumpingowe wprowadzono dopiero w 2015 r., było zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do konkretnych skutków. Jak jednak wspomniano, istnieje prawdopodobieństwo, że przynajmniej część tych ilości jest przekierowywana na rynek unijny. Ponadto Indie były jednym z największych rynków eksportowych dla chińskich producentów eksportujących w ODP, równym poziomem do całości chińskiego wywozu do Unii w tym samym okresie, a zatem nie można powiedzieć, aby były to wielkości nieistotne. W związku z powyższym argument ten zostaje odrzucony.

(188)

Te same strony twierdziły także, że brak środków antydumpingowych w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że chińscy producenci eksportujący nie stosują na tym rynku nieuczciwych praktyk handlowych. Ponadto strony te argumentowały, że wzrost chińskiego przywozu, jak również przywozu z innych państw trzecich, był w Stanach Zjednoczonych zaledwie związany z niedoborem podaży zapewnianej przez krajowy przemysł na rynku amerykańskim. Strony te twierdziły, że upadłość niektórych dużych producentów amerykańskich w 2009 r. była spowodowana światowym kryzysem finansowym, a nie przywozem z Chin. Strony te argumentowały też, że pomimo, iż główni producenci samochodów w Stanach Zjednoczonych mają zakłady produkcyjne i organizacje zaopatrzeniowe w Stanach Zjednoczonych i w Unii, a mianowicie te same grupy spółek działają na tych obydwu rynkach, nie jest prawdopodobne, że na obydwu rynkach będą stosowały te same strategie wobec chińskiego przywozu.

(189)

Po pierwsze intencją Komisji nie było ustalenie, czy chińscy producenci eksportujący dopuszczają się nieuczciwych praktyk cenowych w odniesieniu do przywozu do Stanów Zjednoczonych. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych pokazuje jednak, że w obliczu chińskiego przywozu charakteryzującego się niskimi cenami użytkownicy zmieniali dostawców, a przemysł krajowy wyraźnie znikał z rynku. Dochodzenie wykazało, że oczekiwany poziom cen chińskiego przywozu do Unii w przypadku wygaśnięcia środków wyniesie od 8 do 30 % mniej niż wynoszą obecne ceny przemysłu unijnego. Ustalono też, że z dużym prawdopodobieństwem ceny eksportowe na rynek unijny będą cenami w znacznym stopniu dumpingowymi. Twierdzenia, iż zamknięcie przedsiębiorstw producentów krajowych w Stanach Zjednoczonych i utrata udziału w rynku przez amerykański przemysł nie miały związku z napływem chińskiego przywozu, ale były powiązane z kryzysem finansowym, nie zostały poparte dowodami, a zatem zostają odrzucone. Nawet w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej chińscy producenci eksportujący zdołali zwiększyć swój udział w rynku w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu nawet jeżeli kryzys finansowy i gospodarczy mógł mieć wpływ na sytuację amerykańskich producentów krajowych, wzrost charakteryzującego się niskimi cenami chińskiego przywozu zdecydowanie zaostrzył tę sytuację. Nie uzasadniono również argumentu, iż ci sami producenci samochodów zastosowaliby różne strategie zaopatrzeniowe w Unii i w Stanach Zjednoczonych, a zatem argument ten zostaje odrzucony. Jak wyjaśniono w motywie 181, główni producenci samochodów prowadzą działalność i kupują koła do swoich zakładów produkcyjnych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii, i nie istnieją obiektywne powody, dla których mieliby stosować różne strategie względem przywozu z Chin w przypadku uchylenia należności celnych i ustanowienia jednakowych cen dla użytkowników na obydwu rynkach.. Z tego względu podtrzymano pogląd, iż rozwój sytuacji na rynku USA pokazuje prawdopodobny rozwój sytuacji na rynku unijnym w przypadku uchylenia środków.

Chińskie ceny na rynku unijnym

(190)

Jak wspomniano w motywie 123, ceny importowe chińskich producentów eksportujących objętych próbą obowiązujące na rynku unijnym po odjęciu środków antydumpingowych powodowałyby podcięcie sprzedaży przemysłu unijnego o 8,0 %. Przy prowadzonej odrębnie analizie rynku OEM i AM wyniki były jeszcze wyraźniejsze, tj. 12,4 % w przypadku rynku AM i 8,7 % w przypadku rynku OEM. Jeżeli chodzi o producentów eksportujących nieobjętych próbą, na podstawie danych Eurostatu ustalono, że margines podcięcia wyniósłby 7,5 %. Jeżeli chodzi o przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego, o której wspomniano w motywie 124, ustalono, że średni margines podcięcia mieścił się w tym samym zakresie (7,6 %). Przypomina się jednak, że – jak wspomniano w motywie 124 – opiera się on na średnich cenach bez rozróżnienia na poszczególne rodzaje produktu i dotyczy jedynie niewielkiej ilości, a konkretnie 0,6 % konsumpcji w Unii w ODP. Z kolei, jak wspomniano w motywie 179, różnicę cen między chińskimi cenami dla Stanów Zjednoczonych, Japonii i Indii a cenami przemysłu unijnego ustalono w oparciu o informacje przekazane przez współpracujących chińskich producentów eksportujących, a obliczenia uwzględniały różne rodzaje produktu. Z tego względu obliczenia te były bardziej precyzyjne i uznawane za lepszy wskaźnik możliwych dominujących w przyszłości poziomów cen stosowanych przez chińskich producentów eksportujących w przypadku wygaśnięcia środków niż obliczenia cen przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego ustalonych w oparciu zaledwie o wartości średnie.

Wpływ na sytuację przemysłu unijnego

(191)

Na podstawie powyższych faktów można uznać, że jeżeli środki zostaną uchylone, prawdopodobnie dojdzie do wznowienia przywozu z Chin w znacznych ilościach po cenach dumpingowych, które prawdopodobnie spowodują znaczne podcięcie cen przemysłu unijnego (od 8 % do około 30 %), co doprowadzi do presji na obniżenie cen na rynku. Strategia chińskich producentów eksportujących polegająca na sprzedaży na rynku unijnym po cenie 8–30 % niższej niż cena sprzedaży stosowana przez przemysł unijny jest prawdopodobna, ponieważ pozwoliłaby im ona uzyskać udział w rynku unijnym, który jest rynkiem atrakcyjnym, a jednocześnie umożliwiłaby dalszą sprzedaż po cenach wyższych niż w Stanach Zjednoczonych (i rynkach innych państw trzecich).

(192)

W rezultacie prawdopodobnie zmniejszy się wielkość produkcji i sprzedaży przemysłu unijnego oraz jego udział w rynku unijnym. Taki rozwój sytuacji z dużym prawdopodobieństwem będzie mieć szkodliwy wpływ na sytuację przemysłu unijnego, ponieważ w tego typu branży, która charakteryzuje się nieelastyczną strukturą kosztów i wysokimi kosztami stałymi, spadek wielkości produkcji i sprzedaży w połączeniu z obniżeniem cen sprzedaży będzie mieć wyraźnie negatywny wpływ na rentowność. Stało się tak w pierwotnym dochodzeniu, gdy chińskie ceny spadły o 8 %, co doprowadziło do wzrostu wielkości chińskiego przywozu z 3,7 mln do 6,1 mln sztuk (co odpowiadało wzrostowi udziału w rynku z 6,3 % do 12,4 %) i spowodowało istotną szkodę przemysłu unijnego. Przemysł unijny zareagował wówczas spadkiem wielkości produkcji (– 24 %), sprzedaży (– 21 %) i cen (– 6 %), co miało wpływ na rentowność, która spadła z 3,2 % do – 5,4 %. Spadek chińskich cen w pierwotnym dochodzeniu odpowiadał marginesowi podcięcia ustalonemu w ODP dla przywozu dokonywanego przez współpracujących chińskich producentów eksportujących przy odliczaniu stwierdzonych antydumpingowych należności celnych. Z uwagi na zdecydowanie niższe ceny dla rynku amerykańskiego (i rynków innych państw trzecich) prawdopodobne jest, że spadek cen chińskiego przywozu w przypadku uchylenia środków będzie większy. W scenariuszu konserwatywnym poziomy cen chińskiego przywozu spadną o 15 %, a skutek dla rentowności przemysłu unijnego będzie prawdopodobnie zdecydowanie większy niż zaobserwowany w pierwotnym dochodzeniu i potencjalnie może oznaczać spadek o około 16 punktów procentowych.

(193)

Niektóre zainteresowane strony utrzymywały, że odniesienie do sytuacji przemysłu unijnego w pierwotnym dochodzeniu byłoby nieistotne z uwagi na zdecydowane zmiany okoliczności rynkowych i bieżącą potrzebę dokonywania przywozu w celu zaspokojenia popytu w Unii. Argumentowano, że popyt w Unii będzie nadal wzrastał, coraz bardziej przekraczając moce produkcyjne przemysłu unijnego. Możliwe skutki zwiększenia przywozu nie byłyby zatem takie same jak w okresie badanym w pierwotnym dochodzeniu.

(194)

Dochodzenie pokazało, że sytuacja na rynku unijnym uległa zmianie od czasu pierwotnego dochodzenia, w szczególności na przykładzie konsumpcji zaobserwowano tendencję wzrostową w okresie badanym w ramach bieżącego dochodzenia, podczas gdy w pierwotnym dochodzeniu poziom konsumpcji spadał. Z drugiej strony dochodzenie pokazało również, że przemysł unijny zwiększył i jeszcze bardziej zwiększy swoje moce produkcyjne, aby stawić czoła tendencji wzrostowej w zakresie konsumpcji i zapobiec tym samym powiększeniu się luki między konsumpcją a mocami produkcyjnymi w Unii. Ponadto, pomimo twierdzeń niektórych zainteresowanych stron wskazujących, że rynek kół aluminiowych kształtują wymogi klientów co do konkretnych kwalifikacji technicznych, dochodzenie pokazało, że między dostawcami na tym rynku ma miejsce silna konkurencja cenowa. Potwierdził to również fakt, iż przemysł unijny nie był w stanie w pełni skorzystać ze wzrostu konsumpcji i mógł jedynie utrzymać udział w rynku na względnie stabilnym poziomie, przy czym w okresie badanym odnotowano niewielki spadek. Świadczy to, że nawet przy rosnącej konsumpcji błędem jest zakładanie, iż przemysł unijny automatycznie w pełni z niej skorzysta i będzie mógł prowadzić produkcję z wykorzystaniem całości mocy produkcyjnych. W pierwotnym dochodzeniu przywóz dumpingowy po niskich cenach trafiał na rynek unijny i przejmował udział w rynku należący do przemysłu unijnego. Uwzględniając stwierdzone prawdopodobne marginesy podcięcia (między 8 a 30 %) oraz uwzględniając duże wolne moce produkcyjne w Chinach, można spodziewać się, że pomimo wzrostu konsumpcji, charakteryzujący się niskimi cenami przywóz najprawdopodobniej przejmie klientów i udział w rynku przemysłu unijnego. Z tego względu odwołanie się do pierwotnego dochodzenia stanowi zasadny punkt odniesienia, a argumenty stron w tej kwestii zostały odrzucone.

(195)

W rezultacie w przypadku realizacji prawdopodobnego scenariusza zakładającego, że w razie uchylenia należności celnych na rynek unijny trafi znaczny chiński przywóz po niskich cenach dumpingowych, zasadnym jest oczekiwanie, że przemysł unijny zareaguje w podobny sposób, jaki zaobserwowano w pierwotnym dochodzeniu, a mianowicie wystąpią skutki w zakresie wielkości i cen. Na podstawie faktów ustalonych w tym dochodzeniu można uznać, że prawdopodobny spadek cen (o mniej więcej 8–30 %), wzrost kosztów produkcji (spowodowany ograniczeniem wielkości produkcji) oraz ograniczenie wielkości sprzedaży (w związku ze zwiększeniem się chińskiego udziału w rynku) spowodują spadek rentowności do poziomu progu rentowności lub poniżej tego progu, a z pewnością poniżej zysku docelowego z pierwotnego dochodzenia (3,2 %).

(196)

Dodatkowy aspekt uwzględniono na podstawie obliczenia niewyrządzającej szkody ceny przemysłu unijnego w oparciu o jego średni koszt produkcji w ODP i powyższy zysk docelowy z pierwotnego dochodzenia, przy założeniu scenariusza konserwatywnego, w myśl którego jest to nadal rozsądny poziom zysku. W tej kwestii przedstawiciele przemysłu unijnego argumentowali jednak, że zysk na poziomie 3,2 % nie gwarantowałby długotrwałego utrzymania się przemysłu, twierdząc jednocześnie, że rozsądnym poziomem zysku w tym kapitałochłonnym przemyśle byłby poziom 10 %. Przy zysku docelowym w wysokości 3,2 % obliczona cena niewyrządzająca szkody wynosiła średnio 48,26 EUR/sztukę. Przypomina się, że istnieje prawdopodobieństwo, iż przy braku należności celnych chińscy producenci eksportujący będą mogli dokonywać sprzedaży do Unii po cenach co najmniej 8 % niższych niż ceny przemysłu unijnego, jeżeli nie do 30 % niższych. Nawet jeżeli chińskie ceny importowe spadłyby jedynie o 8 %, przemysł unijny musiałby obniżyć swoje ceny sprzedaży do poziomu niższego niż ustalona wyżej cena niewyrządzająca szkody, aby zachować konkurencyjność w stosunku do cen importowych, co potwierdza wyrządzający szkodę charakter prawdopodobnych cen importowych. Sytuacja byłaby jeszcze bardziej dramatyczna, gdyby ceny importowe spadły jeszcze bardziej, co – jak pokazano w powyższej analizie dotyczącej chińskich cen na rynkach trzecich – jest prawdopodobne.

(197)

W konsekwencji inwestycje przemysłu unijnego prawdopodobnie obniżą się, wpływając nie tylko na moce produkcyjne, lecz również uniemożliwiając rozwój technologiczny przemysłu unijnego. W rezultacie mogłoby to doprowadzić do zamykania zakładów i utraty miejsc pracy w Unii. Należy zauważyć, że sytuację tę może zaostrzyć fakt, iż, jak wspomniano w motywie 162, przemysł unijny już zainwestował w zwiększenie mocy produkcyjnych w okresie badanym. Jakikolwiek spadek wielkości sprzedaży i produkcji w kontekście wyższych mocy produkcyjnych będzie miał jeszcze bardziej negatywny wpływ na sytuację gospodarczą przemysłu unijnego.

(198)

Zainteresowane strony argumentowały, że rynek unijny nie będzie dostatecznie atrakcyjny dla chińskich producentów eksportujących, aby w przypadku uchylenia środków przekierowali oni swoją sprzedaż eksportową przeznaczoną do innych państw trzecich na rynek unijny i nawet w sytuacji braku środków przemysł unijny utrzyma swoją wielkość sprzedaży i swój udział w rynku. Na tej podstawie strony te zakwestionowały opisany wpływ wzrostu chińskiego przywozu na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności jeżeli chodzi o inwestycje i utratę miejsc pracy. Twierdziły, że przemysł unijny utrzyma wielkość sprzedaży i poziom zysku i powołały się na jego rzekome ograniczenia mocy produkcyjnych.

(199)

Argument ten opierał się na twierdzeniu, iż chińscy producenci eksportujący osiągnęliby wyższe zyski na rynkach innych państw trzecich i mieliby większy interes gospodarczy w zachowaniu swoich klientów na tych rynkach. Zarzuty te nie zostały poparte dowodami ani potwierdzone w toku dochodzenia. Wbrew temu, co twierdziły strony, ustalenia dochodzenia pokazały wyraźnie, że w przypadku braku środków doszłoby prawdopodobnie do wznowienia przywozu z Chin, jak opisano szczegółowo w motywach 75–96. Przywóz ten będzie prawdopodobnie dokonywany po cenach znacznie niższych niż ceny przemysłu unijnego i istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie do przejęcia znacznej wielkości sprzedaży przemysłu unijnego, co omówiono szczegółowo poniżej w motywach 200–242. Na podstawie tych faktów odrzucono argumenty stron objętych dochodzeniem przedstawione w tym zakresie.

(200)

Przy analizie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody prowadzonej osobno dla rynku OEM i AM obraz nie różniłby się w znacznym stopniu ze względu na nasilające się przesunięcie chińskich producentów eksportujących w stronę rynku OEM. Oczekuje się, że tendencja rynkowa polegająca na przesunięciu w stronę rynku OEM utrzyma się w przyszłości. Dlatego też można spodziewać się, że tendencja wzrostowa widoczna w chińskim przywozie na rynku OEM utrzyma się, a przez to główna presja cenowa powodowana chińskim przywozem będzie miała miejsce również i na tym rynku. Będzie to prawdopodobnie miało istotny wpływ na rentowność przemysłu unijnego i jego sytuację ogólną, jak opisano w motywach 191–197.

(201)

Kilka zainteresowanych stron stwierdziło, że nie istnieje ryzyko przekierowania chińskiego wywozu kół aluminiowych do Unii ze względu na przewidywany wzrost popytu na koła aluminiowe zarówno w Chinach, jak i w skali globalnej. Strony te twierdziły, że chiński popyt na rynku krajowym mógłby wzrosnąć o około 14 mln sztuk w latach 2016 i 2020, a światowy popyt o 23 mln sztuk. Na tej podstawie stwierdzono, że rynki te mogłyby wchłonąć wolne moce produkcyjne ChRL.

(202)

Argumenty te opierały się na założeniu, że globalne i chińskie moce produkcyjne będą utrzymywać się na stałym poziomie. Istnieją jednak przesłanki, że podmioty gospodarcze w Chinach i na innych rynkach państw trzecich zwiększyły swoje moce produkcyjne w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Ponadto, jak wyjaśniono w motywie 89, tylko same cztery grupy objęte próbą zwiększyły swoje całkowite moce produkcyjne o około 16 mln sztuk w okresie badanym. Co więcej, jak wskazano w motywach 75–82, dochodzenie wykazało, że rynek unijny jest atrakcyjny dla chińskich eksporterów w porównaniu z innymi głównymi chińskimi rynkami eksportowymi pod względem poziomu cen. To samo dotyczy chińskiego rynku krajowego, na którym poziom cen jest znacząco niższy niż w Unii. Będzie to stanowiło znaczną zachętę dla chińskich eksporterów do (prze)kierowania ich wywozu do Unii, a nie na inne rynki eksportowe lub na rynek krajowy. Ponadto, jak wspomniano w motywie 78, Indie, jeden z głównych rynków eksportowych Chin, nałożyły cła antydumpingowe w maju 2015 r., a zatem przekierowanie wywozu do Unii jest bardzo prawdopodobne w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków. Ponadto antydumpingowe i wyrównawcze należności celne przeciwko Chinom obowiązują w Australii.

(203)

W każdym razie obecne znaczne wolne moce produkcyjne w Chinach, jak określono w motywie 74, w dużym stopniu wykraczałyby poza przewidywany wzrost światowego popytu. Na tej podstawie powyższe stwierdzenia zostały odrzucone.

(204)

Te same strony twierdziły również, że przywóz z Chin nie powodował podcięcia cen przemysłu unijnego. Twierdziły one również, że chińskie ceny kół aluminiowych stosowane na innych rynkach eksportowych były wyższe od cen stosowanych na rynku unijnym i w związku z tym rynek unijny nie jest atrakcyjny dla chińskich eksporterów.

(205)

Jak określono w motywie 123, jeżeli chińskie ceny importowe stosowane przez chińskich producentów eksportujących objętych próbą byłyby analizowane bez ceł antydumpingowych, to marginesy podcięcia wyniosłyby średnio 8,0 %. Średni margines podcięcia stwierdzony dla chińskich producentów eksportujących nieobjętych próbą w oparciu o dane Eurostatu wyniósł 7,5 %. Jak opisano w motywach 75–92 i 202, w toku dochodzenia ustalono, że rynek unijny jest atrakcyjny dla chińskich eksporterów. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(206)

Kilka stron argumentowało, że chiński przywóz produktu objętego postępowaniem był dokonywany w ODP jedynie w ograniczonych ilościach i był w ograniczonym stopniu obecny na rynku unijnym. Na tej podstawie strony te zakwestionowały ustalenie Komisji, iż chińscy producenci eksportujący utrzymali swoją bazę klientów na rynku OEM od czasu pierwotnego dochodzenia. Podkreśliły one także, że na rynku AM – jak również ogólnie – chińscy producenci eksportujący stracili część wielkości sprzedaży i udziału w rynku.

(207)

Powyższe argumenty nie są więc sprzeczne z ustaleniami Komisji dotyczącymi wielkości rynku. Zauważa się, że te zainteresowane strony nie zaprzeczyły temu, że – jak ustalono w toku dochodzenia – od czasu OD w pierwotnym dochodzeniu doszło do wzrostu sprzedaży na rynku OEM. Na podstawie tej tendencji te zainteresowane strony nie przedstawiły żadnych rozsądnych wyjaśnień ani dowodów na poparcie swojego stwierdzenia, że chińscy producenci eksportujący od czasu OD w pierwotnym dochodzeniu stracili bazę klientów na rynku OEM. Sytuacja przemysłu unijnego w ODP została opisana w motywach 132–169. Ponieważ ustalono, że przemysł unijny nie odniósł żadnej istotnej szkody w ODP, stwierdzenie, że chiński przywóz nie wywiera żadnej presji na rynek unijny, jest nieaktualne. Prawdopodobny rozwój sytuacji związanej z chińskim przywozem do Unii w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków przeanalizowano w motywach 54–96, natomiast prawdopodobne skutki takiego przywozu – w motywach 191–200. Strony objęte dochodzeniem nie przedstawiły żadnych szczegółów dotyczących ich ogólnego stwierdzenia, a w szczególności nie wskazały, z którą częścią (lub którymi częściami) analizy Komisji się nie zgadzają. W związku z tym powyższe argumenty zostają odrzucone. Jeżeli chodzi o argument, że prognozowany popyt na aluminiowe koła jezdne przekracza moce produkcyjne przemysłu unijnego, zauważa się, że celem środków nie jest zagwarantowanie przemysłowi unijnemu 100 % udziału w rynku ani ograniczanie w żaden sposób przywozu. W związku z powyższym argument ten również zostaje odrzucony.

(208)

Te same strony twierdziły, że ze względu na lukę między mocami produkcyjnymi przemysłu unijnego a popytem na rynku unijnym wszelki wzrost poziomu chińskiego przywozu będzie konkurencją głównie dla innych źródeł przywozu, w szczególności Turcji, zwłaszcza że producenci unijni zaczęli w coraz większym stopniu przechodzić na produkty zaawansowane technologicznie, rzekomo nieprodukowane w Chinach ani w innych państwach trzecich.

(209)

Argument ten nie został poparty dowodami. Wręcz przeciwnie – dochodzenie pokazało, że zarówno chińscy producenci, jak i producenci z państw trzecich, również wytwarzają produkty zaawansowane technologicznie. Ponadto, jak przedstawiono w motywach 130–150, średnia cena przywozu z Turcji była niższa niż ceny przemysłu unijnego, a zatem klienci przemysłu unijnego będą mieli większą motywację, aby skierować się ku chińskim dostawcom aniżeli ku klientom dostawców tureckich. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(210)

Te same strony utrzymywały też, że chińskie ceny importowe dla Niemiec (które były przedstawione jako największy rynek aluminiowych kół jezdnych w Unii) były wyższe niż ceny importowe z Turcji, a chińskie ceny były też wyższe niż ceny sprzedaży w szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej ustalone w oparciu o dane Eurostatu. Informacje o cenach przedstawiono dla ODP, dla 2015 r. i dla pierwszego kwartału 2016 r. Na tej podstawie strony stwierdziły, że chiński przywóz nie wywierał żadnej presji cenowej na przemysł unijny. Ponadto strony utrzymywały, że w odniesieniu do marginesów podcięcia w związku z chińskim przywozem nastąpi tendencja spadkowa oraz że na tej podstawie można uznać, iż w 2016 r. nie nastąpi żadne podcięcie ani zaniżanie cen, nawet gdyby odjąć cła antydumpingowe od cen sprzedaży.

(211)

Po pierwsze, zgodnie z art. 3 i art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego analiza cen sprzedaży stosowanych przez przemysł unijny, obraz szkody oraz prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody opiera się na ocenie rynku unijnego jako całości i przemysłu unijnego jako całości. Ceny sprzedaży w pewnych regionach Unii nie mogą być zatem uwzględniane odrębnie. Strony objęte dochodzeniem nie stwierdziły ani nie wykazały, że spełniono warunki art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(212)

Po drugie, stwierdzenie to było oparte za każdym razem na porównaniu średnich cen/kg bez uwzględnienia różnic między rodzajami produktu. Jak wyjaśniono w motywie 123, analiza na podstawie kompletnych i zweryfikowanych danych pochodzących od producentów eksportujących objętych próbą oraz producentów unijnych wykazała średni margines podcięcia wynoszący 8,0 %.

(213)

Po trzecie, stwierdzenie, że marginesy podcięcia i zaniżania cen byłyby w 2016 r. ujemne oparto jedynie na założeniach, które nie zostały poparte dowodami. W związku z powyższym argumenty te zostają odrzucone.

(214)

Te same strony stwierdziły także, że usuwanie środków antydumpingowych nie spowoduje szkodliwej presji cenowej i powołały się na to, że brak rentowności przemysłu unijnego wynikałby z wysokiego poziomu kosztów, który jest skorelowany z kosztami surowców. Argumentowały one również, że racjonalizując koszty produkcji, przemysł unijny mógłby utrzymać marżę zysku powyżej zysku docelowego. Strony te utrzymywały też, że wzrostu cen i kosztów produkcji nie można wiązać z technicznym rozwojem kół aluminiowych, a w szczególności produkcją większych kół i tzw. „kół polerowanych”.

(215)

Po pierwsze, jak wspomniano w motywach 151 i 153, dochodzenie pokazało, że wzrost ceny sprzedaży i kosztów produkcji przemysłu unijnego był związany głównie z istotnym wzrostem udziału w rynku przypadającego większym kołom i tzw. „kołom polerowanym”. Wniosek ten oparto na zweryfikowanych informacjach pochodzących od producentów unijnych objętych próbą. Strony nie przedstawiły żadnego dowodu, który przeczyłby tym zweryfikowanym liczbom lub je kwestionował. Zarzuty w tym zakresie zostają zatem odrzucone. Po drugie stwierdzenie, że poprzez racjonalizację kosztów produkcji przemysł unijny mógłby utrzymać marżę zysku powyżej zysku docelowego było jedynie założeniem niepopartym żadnymi dowodami. Dochodzenie wykazało, że przemysł unijny jest wydajny, o czym świadczy fakt, że pomimo zwiększenia rozmiaru i złożoności kół aluminiowych, nominalna produktywność przemysłu unijnego pozostała w okresie badanym stabilna, co przedstawiono w tabeli 10. W związku z tym powyższe argumenty zostają odrzucone.

(216)

Te same strony stwierdziły również, że na rynku większych kół i „kół polerowanych” chińscy producenci aluminiowych kół jezdnych będą mniej konkurencyjni niż przemysł unijny, ponieważ będą musieli inwestować w specjalne maszyny i sprzęt do produkowania tych rodzajów kół w dużych ilościach. Z tego względu strony argumentowały, że usunięcie środków antydumpingowych nie wpłynie na rentowność producentów unijnych w przypadku tych konkretnych, bardziej zaawansowanych technologicznie produktów.

(217)

Po pierwsze dochodzenie wykazało, że chińscy producenci eksportujący produkowali większe koła i tzw. „koła polerowane” już w ODP. Po drugie dochodzenie wykazało, że pomimo wzrostu poziomu sprzedaży takich kół, nadal stanowią one jedynie znikomą część wielkości produkcji przemysłu unijnego. Co więcej, nie można rozważać prawdopodobnego wpływu chińskiego przywozu na sytuację przemysłu unijnego w kontekście rodzajów produktu, ponieważ taka analiza nie odzwierciedlałaby w sposób dokładny sytuacji przemysłu unijnego w stosunku do produktu podobnego. Szkoda nie musi być zatem wykazana dla każdego rodzaju produktu. W związku z tym powyższe argumenty zostają odrzucone.

(218)

Te same strony utrzymywały również, że nawet w sytuacji braku środków antydumpingowych chińscy producenci eksportujący ustalą swoje ceny eksportowe, opierając się na cenach, jakie może wchłonąć rynek. Strony stwierdziły, że w związku z tym takie ceny będą prawdopodobnie miały jedynie ograniczony, o ile jakikolwiek, wpływ na rentowność przemysłu unijnego.

(219)

Argumentu tego nie poparto żadnymi dowodami i nie uwzględniono w nim ustaleń Komisji dotyczących możliwego rozwoju cen stosowanych przez chińskich producentów eksportujących w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków, które to ustalenia przedstawiono w motywach 190 i 191 powyżej. Dochodzenie wykazało, że prawdopodobne poziomy cen w przypadku uchylenia środków antydumpingowych będą 8–30 % niższe niż ceny sprzedaży stosowane przez przemysł unijny. Argumenty w tym zakresie zostają zatem odrzucone.

(220)

Te same strony utrzymywały, że środki antydumpingowe zapewnią nieuczciwą przewagę konkurencyjną przemysłowi unijnemu, który rzekomo zlecał produkcję produktów dolnego przedziału zakładom zagranicznym, co nie będzie zgodne z celami środków antydumpingowych.

(221)

Jak wyjaśniono w motywie 258, w toku dochodzenia ujawniono, że producenci unijni dokonywali przywozu jedynie znikomej liczby kół aluminiowych i niekoniecznie wszystkie te przywozy pochodziły z zakładów z nimi powiązanych. Na tej podstawie nie można stwierdzić, że przemysł unijny miał jakąkolwiek nieuczciwą przewagę konkurencyjną w związku z zakładami zagranicznymi, a zatem argument ten zostaje odrzucony.

(222)

Te same strony stwierdziły również, że nie jest prawdopodobne, aby uchylenie środków doprowadziło do ponownego wystąpienia szkody i powołały się na fakt, iż wzrost udziału w rynku i niższa cena przywozu z Turcji w porównaniu do ceny sprzedaży stosowanej przez producentów unijnych także nie miały takiego wpływu na przemysł unijny.

(223)

Zauważa się, że średnia cena przywozu z Turcji, jak pokazano w tabeli 6, wynosiła w ODP 48,50 EUR, co stanowi wartość powyżej ceny niewyrządzającej szkody wynoszącej 48,25 EUR, o której mowa w motywie 196. Jak wyjaśniono ponadto w tym samym motywie, istnieje prawdopodobieństwo, że w sytuacji braku należności celnych chińscy producenci eksportujący będą mogli dokonywać sprzedaży do Unii po cenach co najmniej 8 % niższych niż ceny stosowane przez przemysł unijny, o ile nie do 30 % niższych, tj. po cenie wyrządzającej szkodę, zdecydowanie niższej niż obecne ceny importowe w przypadku przywozu z Turcji. Z tego względu wszelki wpływ tureckiego przywozu na sytuację przemysłu unijnego nie może być uznawany za znaczący wskaźnik prawdopodobnego skutku chińskiego przywozu w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków, w związku z czym argument ten zostaje odrzucony.

(224)

Te same strony utrzymywały, że na podstawie średnich chińskich cen importowych w ODP (z wyłączeniem ceł antydumpingowych i z dodaniem kosztów ponoszonych po przywozie) w przypadku przywozu z Chin nie miało miejsce żadne zaniżanie cen, co świadczy o tym, że jeżeli środki zostaną zniesione, chińskie ceny importowe nie będą ustalone na poziomie cen wyrządzających szkodę.

(225)

Stwierdzenie to oparto na nieprawidłowej analizie. Po pierwsze strony te nie uzasadniły poziomu kosztów ponoszonych po przywozie przyjętego w ich kalkulacji (5,7 %) i nie dostarczyły żadnych dowodów w tym względzie. Po drugie argument ten opiera się na porównaniu średnich cen bez uwzględnienia różnych rodzajów produktu. Jak wyjaśniono w motywie 123, gdyby w porównywanych na poziomie rodzaju produktu cenach importowych stosowanych przez chińskich producentów eksportujących objętych próbą nie uwzględniono ceł antydumpingowych, ceny te podcięłyby ceny sprzedaży przemysłu unijnego średnio o 8,0 %. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(226)

Inna z zainteresowanych stron stwierdziła, że uchylenie cła antydumpingowego nie będzie raczej prowadziło do ponownego wystąpienia szkody. Powołała się ona na założenie, że na rynku unijnym sprzedaż odbywa się głównie na rynek OEM, gdzie popyt będzie kształtowany zdolnością dostawców do spełnienia rygorystycznych wymogów producentów samochodów, a nie ceną. W związku z tym strona ta stwierdziła, że na tym rynku nie będzie nadmiaru mocy produkcyjnych chińskich producentów eksportujących. Argumentowali oni, że unijni producenci samochodów przy wyborze dostawców mają rygorystyczne wymagania dotyczące kwalifikacji technicznych, jakości, spójności, wiarygodności i odległości. Z tego względu stwierdzono, że nadmiar mocy produkcyjnych na chińskim rynku w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków nie może zostać po prostu przekazany do Unii po niższych cenach.

(227)

Inne strony przedstawiły podobne stwierdzenia, argumentując, że przemysł unijny będzie w stanie utrzymać istotny udział w rynku, ponieważ jest on postrzegany jako wysokiej jakości dostawca zaawansowanych technologicznie produktów, takich jak „koła polerowane”. Stwierdziły one, że przemysł unijny będzie nadal preferowany w stosunku do przywozu z państw trzecich, szczególnie na bardziej prestiżowym rynku końcowym OEM.

(228)

Dochodzenie wykazało, że szereg chińskich eksporterów produkuje już także większe koła i „koła polerowane” i że ich standardy są zbliżone do standardów producentów unijnych pod względem kwalifikacji, jakości, spójności i wiarygodności, jak również, że zostali oni certyfikowani przez klientów rynku OEM w Unii. Chińscy producenci eksportujący, w tym producenci nieobjęci próbą lub niewspółpracujący, są już dostawcami producentów samochodów, zarówno na potrzeby zakładów w Unii, jak i w Chinach. Odległość nie jest zatem żadną przeszkodą, również z perspektywy certyfikacji lub przetargów ani z perspektywy technicznej. Z drugiej strony kwestię odległości związaną z czasem dostawy można łatwo rozwiązać dzięki rozwiązaniom logistycznym, takim jak składowanie, a zatem nie jest ona decydującym czynnikiem, który uniemożliwiłby wzrost poziomu przywozu z Chin skutkujący ponownym wystąpieniem szkody. Argument ten zostaje więc odrzucony.

(229)

Ta sama strona stwierdziła również, że na rynku OEM w Chinach nie będzie dostępnych mocy produkcyjnych oraz że wolne moce produkcyjne w Chinach dotyczą wyłącznie kół aluminiowych przeznaczonych na rynek AM. Argument ten nie był jednak uzasadniony. Wbrew temu stwierdzeniu dochodzenie wykazało, że producenci kół aluminiowych produkowanych zarówno na rynek OEM, jak i AM, korzystają z tych samych zakładów produkcyjnych, a zatem mogą wykorzystywać swoje wolne moce produkcyjne w jednakowym stopniu dla obydwu rynków. Świadczy o tym również fakt, że – jak wyjaśniono w motywie 113 – chińscy producenci eksportujący w czasie, jaki upłynął między OD w pierwotnym dochodzeniu a ODP, przeszli z rynku AM w stronę rynku OEM. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(230)

Jeden chiński producent eksportujący twierdził, że właściwości techniczne kół aluminiowych produkowanych przez przemysł unijny różnią się od właściwości kół produkowanych i sprzedawanych przez chińskich eksporterów. Zapewniłoby to przemysłowi unijnemu utrzymanie znaczących kontraktów z klientami w Unii, niezależnie od tego, czy środki zostaną uchylone, czy też nie. Ponadto strona ta utrzymywała, że długoterminowe umowy unijnych producentów z użytkownikami na rynku OEM sprawiłyby, że przemysł unijny prawdopodobnie nie obniżyłby wielkości sprzedaży i nie straciłby udziałów w rynku w najbliższej przyszłości na korzyść przywozu z Chin i że nie zaistniałby więc gwałtowny wzrost przywozu z Chin w przypadku gdyby dopuszczono do wygaśnięcia środków.

(231)

Dochodzenie wykazało, że nie istnieją żadne lub tylko niewielkie, istotne różnice między kołami aluminiowymi pochodzącymi z różnych źródeł, w tym z Chin, i że koła aluminiowe ze wszystkich źródeł są zasadniczo zamienne. Zdarza się, że koła aluminiowe są nabywane z różnych źródeł, a dochodzenie wykazało, że ci sami klienci kupują je zarówno od przemysłu unijnego, jak i chińskich producentów eksportujących.

(232)

W odniesieniu do twierdzenia, że umowy długoterminowe przemysłu unijnego uniemożliwiłyby wzrost przywozu z Chin, dochodzenie wykazało, że zasadniczo umowy między producentami unijnymi a użytkownikami nie zawierają wiążących zobowiązań dotyczących ilości w długiej perspektywie. W związku z tym istniejące umowy nie mogą zagwarantować utrzymania danego poziomu wielkości sprzedaży.

(233)

Zarzuty wymienionej strony w tym zakresie zostały zatem odrzucone.

(234)

Inna strona stwierdziła, że przesunięcie popytu na rynek OEM sprawiło, że przemysł unijny znalazł się na czołowej pozycji i że ograniczenia mocy produkcyjnych przemysłu unijnego będą teraz skutkować istotnym niedoborem podaży na rynku unijnym. W myśl tego argumentu przewiduje się, że ta sytuacja utrzyma się przez kolejną dekadę. Dodatkowo strona ta, jak zresztą i inne strony, utrzymywała, że przemysł unijny przyznał, że jego portfel zamówień jest już pełny do 2019–2022 r., stwierdzając, że zamówienia na nadchodzące pięć lat zostały już zamknięte, a zatem pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych i rentowne ceny będą zagwarantowane co najmniej do 2022 r. Zdaniem tych stron przejście na rynek OEM pozwoliło także przemysłowi unijnemu wyjść ze strat na poziomie 5 % w 2009 r. do zysków rzędu 10 % w ODP. Na tej podstawie strony stwierdziły, że nie jest prawdopodobne, aby wygaśnięcie cła antydumpingowego doprowadziło do ponownego wystąpienia szkody.

(235)

Powyższy argument opierał się na niewłaściwym odczytaniu pisma przedstawicieli przemysłu unijnego, w którym wyjaśniano, że portfel zamówień obejmuje dostawy na lata 2019–2022. Nie oznacza to jednak, że portfel zamówień był pełny ani że zamówienia na nadchodzące pięć lat zostały już zamknięte, ale jedynie, że portfel zamówień obejmuje dostawy na okres od 2019 r. do 2022 r. Z tego względu, jak wyjaśniono w motywie 232, umowy między producentami unijnymi a właściwymi klientami nie zawierają wiążących zobowiązań co do ilości w perspektywie długofalowej. Ponadto nawet ceny w bieżących zamówieniach podlegają okresowym przeglądom. Z tego względu stwierdzenie, że pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych i rentowne ceny są zagwarantowane co najmniej do 2022 r. jest nieuzasadnione i zostaje odrzucone. Nieprawidłowy był również argument, że wzrost rentowności przemysłu unijnego wynikał z przejścia na rynek OEM. Jak wyjaśniono w motywie 143, rynek OEM był głównym rynkiem przemysłu unijnego już w OD w pierwotnym dochodzeniu, w którym – jak wspomniano w motywie 106 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 964/2010 – Unia odnotowała istotne straty, również na rynku OEM. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(236)

Zainteresowana strona stwierdziła również, że chińscy producenci eksportujący należący do rynku OEM niemal całkowicie wykorzystują moce produkcyjne, a zatem mało prawdopodobne jest, by znacznie zwiększyli swoją sprzedaż do Unii w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środka antydumpingowego. Ponadto strona ta utrzymywała, że zasadniczo w wyniku wzrostu konsumpcji w Unii, nawet wzrost przywozu z Chin nie wyrządziłby istotnej szkody przemysłowi unijnemu, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że moce produkcyjne przemysłu unijnego nie byłyby w stanie zaspokoić popytu w Unii.

(237)

Szacunki dotyczące chińskich mocy produkcyjnych przedłożone przez tę stronę na poparcie jej argumentów nie zgadzają się jednak z ustaleniami wynikającymi z obecnego dochodzenia, jak wskazano w motywach 55–74. W związku z tym odrzucone zostają stwierdzenia, że brak jest znacznych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach oraz że rozwój konsumpcji w Unii złagodziłby rozmiar szkody w przypadku uchylenia środków.

(238)

Ta sama strona twierdziła także, że zgodnie z trzynastym planem pięcioletnim chińska produkcja samochodów wzrośnie w latach 2015–2020 z 24,5 mln sztuk do 30 mln sztuk. Strona ta stwierdziła, że ten wzrost produkcji samochodów pociągnie za sobą wzrost chińskiego popytu na koła aluminiowe; chińscy producenci zwiększyliby zatem swoją sprzedaż krajową zamiast przekierowywać swój wywóz do Unii w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków antydumpingowych.

(239)

Jak wskazano w motywach 89–91, chociaż istnieje ścisły związek między rynkiem samochodowym i rynkiem kół aluminiowych, wzrost popytu na koła aluminiowe na chińskim rynku krajowym prawdopodobnie nie doprowadzi do wykorzystania dostępnych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach, zważywszy również na znaczne różnice cen na chińskim rynku krajowym w porównaniu z rynkiem unijnym. Argument ten został zatem odrzucony.

(240)

Kilka stron stwierdziło, że nie zachodzi prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody, ponieważ przemysł unijny skorzystałby na wzroście konsumpcji aluminiowych kół jezdnych na świecie i w Unii, niezależnie od wzrostu chińskiego przywozu do Unii. Ponadto argumentowano, że prognozowany wzrost konsumpcji umożliwiłby chińskim producentom eksportującym zwiększenie wywozu na rynek unijny bez wywierania żadnej presji cenowej.

(241)

Dochodzenie wykazało, że istnieje prawdopodobieństwo przekierowania do Unii istotnych wielkości chińskiego wywozu z uwagi na atrakcyjność rynku unijnego (motywy 75–88). Ponadto w Chinach występuje wysoki poziom wolnych mocy produkcyjnych, które również mogą zostać skierowane na rynek unijny. Z tego względu chińscy producenci eksportujący będą w stanie przejąć nie tylko zwiększoną konsumpcję, ale również sprzedaż producentów unijnych. W rezultacie nawet przy założeniu zwiększonej konsumpcji istnieje wysokie prawdopodobieństwo przejęcia przez chiński wywóz sprzedaży i udziału w rynku ze szkodą dla przemysłu unijnego. Ponadto, jeżeli chodzi o ceny, istnieje prawdopodobieństwo, że będą one o 8–30 % niższe niż ceny stosowane przez przemysł unijny, jak opisano w motywie 191, i że wystąpią skutki opisane w motywie 192, co oznacza prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia istotnej szkody dla przemysłu unijnego. W związku z powyższym argument ten zostaje odrzucony.

(242)

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja stwierdza, że uchylenie środków najprawdopodobniej spowodowałoby ponowne wystąpienie szkody w odniesieniu do przemysłu unijnego.

G.   INTERES UNII

1.   Uwagi wstępne

(243)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie obowiązujących środków wobec ChRL nie zaszkodziłoby interesom Unii jako całości. Analizę interesu Unii oparto na ocenie wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu unijnego, importerów, użytkowników i dostawców przemysłu unijnego (producenci surowca).

2.   Interes przemysłu unijnego

(244)

W toku dochodzenia ustalono, że w ODP sytuacja przemysłu unijnego poprawiła się po szkodzie wyrządzonej przez dumpingowy przywóz z Chin. W przypadku uchylenia środków wprowadzonych wobec Chin, jest jednak prawdopodobne, że przemysł unijny byłby narażony na dumpingowy przywóz z Chin w znacznych ilościach, który potencjalnie wywierałby znaczącą presję cenową. W rezultacie sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego prawdopodobnie pogorszyłaby się w znacznym stopniu z powodów opisanych powyżej. Utrzymanie środków zagwarantuje natomiast pewność na rynku, umożliwiając przemysłowi unijnemu zachowanie dobrej kondycji gospodarczej i kontynuowania planów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, aby zaspokoić rosnący popyt oraz spełnić zmieniające się wymagania techniczne dotyczące kół aluminiowych.

(245)

Na tej podstawie stwierdzono, że kontynuacja stosowania obowiązujących środków antydumpingowych leży w interesie przemysłu unijnego.

3.   Interes importerów

(246)

Na początkowym etapie skontaktowano się z osiemdziesięcioma znanymi importerami/użytkownikami. Jedenaście przedsiębiorstw wypełniło formularz dotyczący kontroli wyrywkowej, z czego sześć dokonywało przywozu kół aluminiowych z Chin.

(247)

Dochodzenie wykazało, że trzy spośród tych sześciu przedsiębiorstw były w rzeczywistości producentami samochodów wykorzystującymi koła aluminiowe w produkcji samochodów, w związku z czym uznano je za użytkowników, których sytuacja jest analizowana w motywach 250–268. Przywóz dokonywany przez pozostałych trzech niepowiązanych importerów stanowił mniej niż 2 % całkowitej wielkości przywozu z ChRL w ODP.

(248)

Tylko jedna z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymanych od wyżej wymienionych trzech niepowiązanych importerów była wystarczająco kompletna, aby mogła być wykorzystana podczas analizy. Importer, który udzielił tej odpowiedzi, nabywał koła aluminiowe od dostawców z innych państw trzecich, a udział wielkości obrotu produktu objętego postępowaniem w jego całej działalności stanowił jedynie jej część. Na tej podstawie można uznać, że cła nie miały znaczącego wpływu na ogólną działalność tego importera związaną z kołami aluminiowymi. W rzeczywistości działalność związana z kołami aluminiowymi była rentowna.

(249)

Na tej podstawie nie stwierdzono żadnych przesłanek wskazujących, że utrzymanie środków miałoby istotny niekorzystny wpływ na zainteresowanych importerów, który przewyższyłby pozytywny wpływ środków na przemysł unijny.

4.   Interes użytkowników

(250)

Kwestionariusze wysłano do około 70 znanych użytkowników. Zgłosiło się siedmiu producentów samochodów, udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jedno stowarzyszenie reprezentujące użytkowników i importerów kół aluminiowych sprzedawanych na rynku OEM również współpracowało. Nie nawiązano współpracy z innymi użytkownikami podczas dochodzenia.

(251)

Przywóz dokonywany przez współpracujących użytkowników stanowił 50,4 % łącznego przywozu z ChRL do Unii.

(252)

W toku dochodzenia wykazano, że w ujęciu ogólnym producenci samochodów polegali tylko w ograniczonym stopniu na dostawach z Chin, a większość kół aluminiowych była nabywana od przemysłu unijnego. Niektórzy ze współpracujących użytkowników w ogóle nie dokonywali przywozu z Chin, w odniesieniu do innych przywóz z Chin pokrywał mniej niż 5 % ich zapotrzebowania, a w przypadku pozostałych użytkowników przywóz z Chin pokrywał do 10 % ich potrzeb. Dochodzenie wykazało również, że niektórzy użytkownicy korzystali z procedury uszlachetniania czynnego w przypadku przywozu z Chin, przy czym w ograniczonym zakresie, ponieważ dokonywali odsprzedaży produktu końcowego na rynkach eksportowych.

(253)

Wszyscy współpracujący użytkownicy sprzeciwili się utrzymaniu środków, twierdząc, że zróżnicowane źródła dostaw leżą w ich interesie. Użytkownicy ci twierdzili, że środki sprawiłyby, iż staliby się zależni od ograniczonej liczby producentów unijnych. Jednakże dochodzenie wykazało istnienie przywozu z innych państw trzecich, zwłaszcza z Turcji, który to przywóz wzrósł w okresie badanym. W ujęciu ogólnym przywóz z innych państw trzecich do Unii wzrósł w okresie badanym o 35 %, co oznacza, że tempo jego wzrostu było szybsze niż wzrost konsumpcji w Unii.

(254)

W świetle powyższych ustaleń argument dotyczący braku zróżnicowania dostaw zostaje odrzucony.

(255)

Europejscy producenci samochodów stwierdzili, że dalsze obowiązywanie środków byłoby sprzeczne z interesem Unii, ponieważ środki antydumpingowe negatywnie wpłynęły na konkurencyjność producentów samochodów w Unii. Twierdzili oni również, że przemysł unijny nie będzie miał wystarczających mocy produkcyjnych do zaspokojenia popytu w Unii.

(256)

Jedna z zainteresowanych stron utrzymywała także, że przemysł unijny będzie przywozić koła aluminiowe z Chin i innych państw trzecich, aby zaspokoić rosnący popyt wśród klientów, którego nie mogą zaspokoić moce produkcyjne przemysłu unijnego.

(257)

Jak przedstawiono w tabeli 7 w motywie 137, poziom wykorzystania mocy produkcyjnych przemysłu unijnego w okresie badanym wynosił od 88 % do 93 %. Jednakże w toku dochodzenia wykazano, że przemysł unijny inwestuje we wzrost mocy produkcyjnych, aby zaspokoić zwiększony popyt w Unii, co ma zminimalizować ewentualne rzekome niedobory. Inwestycje mają być kontynuowane w przyszłości.

(258)

Jeżeli chodzi o rzekomy przywóz dokonywany przez przemysł unijny z Chin i innych państw trzecich, dochodzenie wykazało, że producenci unijni objęci próbą dokonali przywozu jedynie znikomej liczby kół aluminiowych, a przywozu dokonywano ze Szwajcarii i Turcji, ale nie z Chin. To samo dotyczy pozostałych producentów unijnych, którzy według informacji dostępnych we wniosku dokonali przywozu kół aluminiowych w bardzo niewielkich ilościach, tj. poniżej 500 000 sztuk, co odpowiada mniej niż 1 % produkcji unijnej w ODP.

(259)

Należy ponadto odnotować, że przywóz z innych państw trzecich wzrósł w okresie badanym oraz że w związku z tym środki antydumpingowe nie powinny uniemożliwiać użytkownikom dokonywania przywozu kół aluminiowych pochodzących z ChRL, lecz jedynie wyeliminowałyby zakłócenia i zapewniły równe reguły gry dla przemysłu chińskiego i unijnego. Argumenty w tym zakresie zostały zatem odrzucone.

(260)

W odniesieniu do konkurencyjności producentów samochodowych, dochodzenie wykazało, że ze względu na procedury uszlachetniania czynnego, producenci samochodów byli w stanie uniknąć płacenia ceł antydumpingowych nałożonych na koła aluminiowe zamontowane w pojazdach, które są sprzedawane na rynkach eksportowych. W okresie badanym chiński przywóz w ramach systemu uszlachetniania czynnego wynosił od 21 % do 28 % łącznego przywozu z Chin.

(261)

Te same strony twierdziły również, że łączny skutek kilku obowiązujących ceł antydumpingowych nałożonych na szereg wykorzystywanych przez producentów samochodów komponentów takich jak: elementy złączne, stal nierdzewna, walcówka, stal powlekana organicznie, przędza o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i druty molibdenowe, wywarłby negatywny wpływ na ich sytuację.

(262)

Dochodzenie wykazało, że pod względem kosztów wpływ środków wprowadzonych względem kół aluminiowych jest ograniczony, przy czym maksymalny wpływ na koszty utrzymuje się na poziomie 0,2 %. Wniosek ten wynika z ustaleń obecnego dochodzenia, zgodnie z którymi koła aluminiowe stanowią jedynie około 1 % kosztów samochodu. Zatem argument dotyczący znaczącego negatywnego wpływu na koszty nie jest uznawany za istotny i zostaje odrzucony.

(263)

Odnośnie do łącznego wpływu pozostałych środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do szeregu innych czynników produkcji, strony te nie przedstawiły żadnych konkretnych dowodów w tym zakresie. W toku dochodzenia nie można było zatem zweryfikować tych zarzutów i argument ten musiał zostać odrzucony.

(264)

Po ujawnieniu tych informacji jedna z zainteresowanych stron stwierdziła, że brak dostępnych mocy produkcyjnych przemysłu unijnego i dostawców z państw trzecich na rynku OEM ma istotny wpływ na producentów samochodów w Unii. Rzekomo nie mają oni wyboru i muszą dokonywać przywozu chińskich kół aluminiowych, a obecne cło antydumpingowe ma bezpośredni wpływ na wysokość kosztów takiego przywozu. Ponadto stwierdzono, że brak mocy produkcyjnych przemysłu unijnego ma negatywny wpływ na produktywność i konkurencyjność producentów samochodów i że Komisja nie uwzględniła pośredniego wpływu kosztów cła antydumpingowego na sytuację producentów samochodów.

(265)

W toku dochodzenia wykazano, że przemysł unijny inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, aby zaspokoić zwiększony popyt w Unii w celu złagodzenia możliwych niedoborów. Z tego względu argument dotyczący braku mocy produkcyjnych zostaje odrzucony. Jeżeli chodzi o wpływ kosztów, jak wyjaśniono w motywie 262, w toku dochodzenia wykazano, że środki dotyczące kół aluminiowych mają bardzo ograniczony wpływ na ogólne koszty producentów samochodów, a zatem argument ten zostaje odrzucony. Ponieważ celem i skutkiem środków antydumpingowych nie jest jako takie uniemożliwianie użytkownikom przywozu kół aluminiowych z ChRL, koszty pośrednie, na które powołuje się strona, również nie mają bezpośredniego związku z przedmiotowymi cłami. W związku z powyższym argument ten zostaje odrzucony.

(266)

Ta sama strona argumentowała również, że planowane zwiększenie mocy produkcyjnych nie wystarczy, aby zaspokoić rosnący popyt do 2020 r., oraz że przemysł unijny nie przedstawił dowodów na swoje stwierdzenie o zwiększaniu mocy produkcyjnych. W tym kontekście strona ta zakwestionowała również sposób zweryfikowania przez Komisję, że przemysł unijny będzie w stanie zaspokoić popyt w Unii.

(267)

Jak wyjaśniono w motywie 257, w toku dochodzenia wykazano, że przemysł unijny inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, aby zaspokoić zwiększony popyt w Unii. Mówiąc ściślej, planowane zwiększenie mocy produkcyjnych przedstawione przez producentów unijnych porównano z prognozami produkcji samochodów w Unii. Prognozowane i bieżące plany inwestycyjne zostały również potwierdzone dowodami przez producentów unijnych objętych próbą. Ta analiza pokazała, że prognozowane wzrosty mocy produkcyjnych były wyższe niż oczekiwany wzrost popytu w Unii w latach 2015–2018. Ze względu na poufność i anonimowość poszczególne plany inwestycyjne nie mogą zostać ujawnione zainteresowanym stronom. Z tego względu argumenty, że planowane zwiększenie mocy produkcyjnych nie wystarczy, aby zaspokoić rosnący popyt, oraz że przemysł unijny nie przedstawił dowodów na swoje stwierdzenie o zwiększaniu mocy produkcyjnych, zostają odrzucone.

(268)

Na tej podstawie stwierdza się, że utrzymanie środków nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na sytuację użytkowników.

5.   Interes producentów surowca

(269)

Kwestionariusze zostały wysłane do stowarzyszeń i znanych dostawców surowców/sprzętu dla przemysłu unijnego, jak również do 28 znanych indywidualnych dostawców w Unii. Jedno stowarzyszenie reprezentujące europejski przemysł aluminiowy przedłożyło swoje uwagi.

(270)

Stowarzyszenie reprezentujące europejski przemysł aluminiowy stwierdziło, że istnieje wysokie ryzyko, iż nadwyżka mocy produkcyjnych w Chinach oraz powtarzające się praktyki dumpingowe chińskich producentów eksportujących miałyby znaczny negatywny wpływ na przemysł unijny w przypadku uchylenia środków antydumpingowych. Miałoby to z kolei negatywny wpływ na produkcję i zatrudnienie w przemyśle produkcji aluminium, który jest dostawcą surowca. W związku z tym stowarzyszenie to poparło przedłużenie obowiązywania obecnych środków antydumpingowych.

(271)

Uznaje się zatem, że utrzymanie środków leżałoby w interesie dostawców surowców.

(272)

Jedna z zainteresowanych stron twierdziła, że Komisja nienależycie ignorowała poparte i istotne dowody przedstawione przez producentów samochodów i zamiast oprzeć się na nich, oparła się w swoich wnioskach na niepopartych dowodami stwierdzeniach przedstawionych przez przemysł unijny. Podczas przesłuchania z udziałem rzecznika praw stron, o którym mowa w motywie 10, Komisja doprecyzowała, że wszystkie informacje należycie uwzględniono. Informacje przedstawione przez przemysł unijny zostały zweryfikowane. Argument ten został zatem odrzucony.

6.   Wnioski dotyczące interesu Unii

(273)

Na podstawie powyższego Komisja stwierdziła, że nie ma przekonujących powodów, aby stwierdzić, że utrzymanie środków w odniesieniu do przywozu kół aluminiowych pochodzących z ChRL nie leży w interesie Unii.

H.   WNIOSEK I UJAWNIENIE INFORMACJI

(274)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić utrzymanie obowiązujących środków wobec ChRL. Wyznaczono również termin, w którym strony mają możliwość przedstawienia uwag dotyczących ujawnionych informacji. Przedstawione uwagi i komentarze zostały należycie uwzględnione, o ile były uzasadnione.

(275)

Z powyższych ustaleń wynika, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, że środki antydumpingowe względem przywozu niektórych aluminiowych kół pochodzących z ChRL, wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 964/2010, powinny zostać utrzymane.

(276)

Komitet ustanowiony na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz aluminiowych kół jezdnych do pojazdów silnikowych objętych pozycjami CN 8701 do 8705, nawet z akcesoriami oraz z oponami, obecnie objętych kodami CN ex 8708 70 10 i ex 8708 70 50 (kody TARIC 8708701010 i 8708705010) oraz pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii przed ocleniem, dla produktu opisanego w ust. 1 wynosi 22,3 %.

3.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

W przypadku przedstawienia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu w odniesieniu do przywozu aluminiowych kół jezdnych do pojazdów objętych pozycją 8716, nawet z akcesoriami oraz z oponami, obecnie objętych kodem CN ex 8716 90 90, wprowadza się kod TARIC 8716909010 w odpowiednie pole takiego zgłoszenia.

Państwa członkowskie informują co miesiąc Komisję o liczbie sztuk przywiezionych na podstawie powyższego kodu oraz o państwie ich pochodzenia.

Artykuł 3

W przypadku przedstawienia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu w odniesieniu do produktów wymienionych w art. 1 i 2, w odpowiednie pole takiego zgłoszenia wprowadza się liczbę sztuk przywożonych produktów.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 282 z 28.10.2010, s. 1).

(3)  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych (Dz.U. C 47 z 10.2.2015, s. 4).

(4)  Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51). To rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem podstawowym.

(5)  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 355 z 27.10.2015, s. 8).

(6)  Jak wyjaśniono w motywie 11, nazwy producentów unijnych nie zostały ujawnione ze względu na wymóg poufności.

(7)  Rejestry przedsiębiorstw zarówno producentów unijnych, jak i chińskich wskazują wielkości w sztukach. Statystyki dotyczące przywozu są jednak dostępne tylko w kilogramach. Dla czterech objętych weryfikacją grup średnia masa koła w ramach sprzedaży UE wynosiła 10,91 kg. Ten współczynnik konwersji stosowany jest w całym rozporządzeniu.

(8)  Państwa te łącznie z Chinami reprezentowały ponad 97 % łącznego przywozu kół aluminiowych w okresie objętym dochodzeniem. Bośnia i Hercegowina z przywozem wynoszącym 3 % jest ujęta w tej całkowitej wielkości (97 %), jednak nie uznano jej za odpowiednie państwo analogiczne z uwagi na jej nieznaczne terytorium oraz niską liczbę producentów.

(9)  Turcja posiada co najmniej ośmiu znanych producentów kół aluminiowych konkurujących na rynku krajowym. Ponadto Turcja ma niską (4,5 %) stawkę celną na przywóz kół aluminiowych pochodzących z państw trzecich, która ułatwia przywóz. W ODP sama ChRL dokonała wywozu około 843 926 sztuk do Turcji, co stanowi około połowę wielkości chińskiego przywozu do Unii w tym samym okresie.

(10)  W odniesieniu do grupy Baoding wszystkie rodzaje produktu sprzedawane na rynek turecki uznano za reprezentatywne. W odniesieniu do pozostałych trzech grup ustalono, że łącznie 6 rodzajów produktu, odpowiadających mniej niż 0,12 % całości tureckiej sprzedaży, nie było reprezentatywne.

(11)  Cała sprzedaż grup Baoding i Dicastal i większość sprzedaży grupy Wanfeng.

(12)  Sprzedaż UK Wanfeng oraz Grupy Lioho.

(13)  „Pod koniec 2012 r. chińskie moce produkcyjne dotyczące kół aluminiowych osiągnęły prawie 180 milionów sztuk, podczas gdy wielkość sprzedaży przekroczyła 120 milionów sztuk, a wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło powyżej 70 %”. Fragment raportu Global China Automotive Wheel Industry 2012/2013 dostępnego na stronie http://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-automotive-wheel-industry-report-2012-2013-204706201.html

(14)  Wykaz przedsiębiorstw w aktach dostępnych do wglądu.

(15)  We fragmencie publicznie dostępnego raportu Global and China Automotive Wheel Industry 2013-2014 wspomniano o przynajmniej 110 MŚP produkujących koła, które dokonują wywozu, co oznacza, że są jeszcze inni producenci obsługujący wyłącznie rynek krajowy. http://www.reportsnreports.com/reports/287067-global-and-china-automotive-wheel-industry-report-2013-2014.html.

(16)  Informacje dotyczące mocy produkcyjnych były dostępne na stronach internetowych przedsiębiorstw lub na stronach komercyjnych dotyczących sprzedaży takich jak http://www.made-in-china.com/ lub www.tradeee.com.

(17)  300 000 sztuk rocznie to najniższe deklarowane roczne moce produkcyjne wśród 21 współpracujących producentów. Ponadto, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku dochodzenia, aby zakład produkcyjny był rentowny ekonomicznie, musi on produkować co najmniej 300 000 sztuk rocznie. 6 mln sztuk rocznie to najwyższa produkcja odnotowana w zakładach produkcyjnych podczas dochodzenia.

(18)  http://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-automotive-wheel-industry-report-2012-2013-204706201.html Stopa wykorzystania mocy na poziomie 70 % może być uznana za ostrożny szacunek. Jest to szacowana średnia dla całych Chin, w tym dla współpracujących przedsiębiorstw o potwierdzonych wyższych stopach wykorzystania mocy produkcyjnych (87 %), sugerująca, że stopa wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstw niewspółpracujących jest prawdopodobnie jeszcze niższa.

(19)  Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych ustalony w odniesieniu do czterech przedsiębiorstw objętych próbą wynosił 89 %, a nie 99 %, jak twierdziła zainteresowana strona.

(20)  Jak wyjaśniono w motywach 68 i 69 poniżej, wartość procentowa odnosi się do oszacowania mocy produkcyjnych w ChRL zmienionego w odpowiedzi na komentarze pewnych niewspółpracujących przedsiębiorstw dotyczące publicznie dostępnych informacji o mocach produkcyjnych. Zadeklarowana wielkość produkcji 21 współpracujących przedsiębiorstw stanowi 48 % łącznych szacowanych mocy produkcyjnych w ChRL.

(21)  Nie jest rzeczą nietypową w Chinach, że duzi, dobrze sytuowani producenci zlecają część swoich zamówień produkcyjnych niepowiązanym dostawcom zewnętrznym. Pozwala im to na szybkie przystosowanie się do zwiększenia (lub zmniejszenia) popytu oraz zaangażowania niepowiązanych dostawców wyłącznie, gdy osiągnęli oni optymalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w ramach własnych podmiotów zależnych. Praktykę tę zaobserwowano w największej z grup producentów objętych próbą.

(22)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 64).

(23)  Szczegółowe informacje dotyczące analizy i zmienionych mocy produkcyjnych można znaleźć w wykazie w aktach dostępnych do wglądu.

(24)  http://www.researchinchina.com/Htmls/AboutUs/Index.html.

(25)  91,8 mln sztuk pochodzących od 21 współpracujących przedsiębiorstw oraz szacowane moce produkcyjne 59 niewspółpracujących przedsiębiorstw wynoszące 98,4 mln sztuk.

(26)  W raporcie Global and China Automotive Wheel Industry 2012/2013 wskazano, że do końca 2012 r. na chińskim rynku krajowym będzie w obrocie 45 mln sztuk. Badanie przeprowadzone przez McKinsey: Bigger, better, broader: a perspective on China's auto market in 2020 dostępne na stronie http://www.mckinseychina.com/bigger-better-broader-a-perspective-on-chinas-auto-market-in-2020/ szacuje, że chiński przemysł motoryzacyjny będzie odnotowywał wzrost w wysokości 8 % rocznie w latach 2011 – 2020. Przy założeniu podobnej stopy wzrostu dla przemysłu kół wielkość rynku krajowego w 2015 r. wyniesie około 57 mln sztuk.

(27)  Chińska baza danych dotycząca wywozu ze średnim wskaźnikiem konwersji na poziomie 10,91 kg/koło.

(28)  Poziom zapasów jest trudny do oszacowania. W przypadku kół AM niektóre zapasy są na zwykłym poziomie, natomiast w przypadku kół OEM poziomy zapasów są zazwyczaj niewielkie. W każdym razie w celu oceny dostępnych możliwości eksportowych nie ma znaczącej różnicy między zapasami i wolnymi mocami produkcyjnymi.

(29)  Chińska baza danych dotyczących wywozu. Łączna wielkość wywozu z ChRL (z wyłączeniem Unii Europejskiej) wyniosła 772 720 ton (około 71 mln sztuk) w ODP, z czego 81 % (629 854 tony, czyli około 58 mln sztuk) trafiło do pięciu największych miejsc przeznaczenia wymienionych powyżej.

(30)  Spośród 65 porównywalnych rodzajów produktu 29 było droższych na rynku unijnym, 32 na rynku USA, a 4 miało podobne ceny.

(31)  Rynek unijny był droższy w przypadku 29 z 65 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Wielkość sprzedaży tych 29 rodzajów produktu dokonywanej przez cztery grupy objęte próbą wynosi około 3,1 mln sztuk, czyli około 25 % ich łącznej sprzedaży do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z chińską bazą danych dotyczących wywozu ChRL dokonała wywozu ponad 394 693 ton (ponad 36 mln sztuk) kół aluminiowych do Stanów Zjednoczonych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Wskazane 25 % odpowiada 8,9 mln sztuk, co stanowi 12,7 % konsumpcji w Unii.

(32)  Rynek unijny był droższy w przypadku 7 z 20 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Kanady, w przypadku 7 z 15 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Indii, w przypadku 40 z 54 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Japonii oraz w przypadku 6 z 12 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Meksyku. Taka sprzedaż dokonywana przez chińskich producentów eksportujących objętych próbą wynosiła 2,3 mln sztuk, tj. około 22 % ich łącznej sprzedaży do tych państw. Zgodnie z chińską bazą danych dotyczących wywozu ChRL dokonała wywozu 235 161 ton (około 21,5 mln sztuk) kół aluminiowych do tych państw w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Wskazane 22,3 % odpowiada 4,8 mln sztuk, co stanowi 6,8 % konsumpcji w Unii.

(33)  Odrębne wielkości liczbowe właściwe dla poszczególnych państw są następujące: rynek unijny był droższy w przypadku 7 z 20 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Kanady, w przypadku 7 z 15 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Indii, w przypadku 40 z 54 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Japonii oraz w przypadku 6 z 12 porównywalnych rodzajów produktu w odniesieniu do Meksyku. Wielkości dla tych rodzajów produktu wynoszą odpowiednio 1 263 052 kół w przypadku Japonii, 721 220 kół w przypadku Indii, 107 740 kół w przypadku Meksyku oraz 224 364 kół w przypadku Kanady. Łączna wartość dla tych czterech państw to 2 316 376. Całkowita wielkość sprzedaży czterech grup objętych próbą do tych czterech miejsc przeznaczenia wynosi 10 384 797 sztuk, z czego ilość, która prawdopodobnie może zostać przekierowana (2,3 mln) stanowi 22,3 %. Przy szacowaniu prawdopodobnego przekierowania z ChRL wartość 22,3 % zastosowano wobec całkowitego chińskiego wywozu do wspomnianych czterech miejsc przeznaczenia w kontekście chińskiej bazy danych dotyczących wywozu, tj. 2 350 161 ton (około 21,5 mln sztuk), co daje prawdopodobne przekierowanie na poziomie 4,8 mln sztuk.

(34)  8,9 mln ze Stanów Zjednoczonych i 4,8 mln z czterech pozostałych miejsc przeznaczenia.

(35)  McKinsey: Bigger, better, broader: a perspective on China's auto market in 2020 dostępne na stronie http://www.mckinseychina.com/bigger-better-broader-a-perspective-on-chinas-auto-market-in-2020/ szacuje, że chiński przemysł motoryzacyjny będzie odnotowywał wzrost w wysokości 8 % rocznie w latach 2011–2020.

(36)  Zob. przypisy 31–34, gdzie obliczono ilości dla głównych rynków eksportowych.


24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/110

z dnia 23 stycznia 2017 r.

zmieniające załączniki IV i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom (TSE) u zwierząt oraz kontroli i zwalczania tychże encefalopatii. Rozporządzenie to ma zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a w pewnych określonych przypadkach – do ich wywozu.

(2)

W art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zabrania się karmienia przeżuwaczy białkami pochodzenia zwierzęcego, a w rozdziale I załącznika IV do tego rozporządzenia rozszerza się zakres tego zakazu. W rozdziale II wspomnianego załącznika określono odstępstwa od tego zakazu. W rozdziale II lit. b) ppkt (ii) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono, że zakaz nie ma zastosowania do karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze mączką rybną i mieszankami paszowymi zawierającymi mączkę rybną, które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z załącznikiem IV rozdział III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja A tego załącznika. W rozdziale II lit. d) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono ponadto, że zakaz nie ma zastosowania do karmienia nieodsadzonych przeżuwaczy preparatami mlekozastępczymi zawierającymi mączkę rybną, które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja E tego załącznika.

(3)

W rozdziale IV sekcja A lit. a) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono wymóg, by mączkę rybną produkowano w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do produkcji produktów pochodzących od zwierząt wodnych, z wyjątkiem ssaków morskich. W sekcji E lit. a) tego rozdziału określono wymóg, by mączka rybna stosowana w preparatach mlekozastępczych do karmienia nieodsadzonych przeżuwaczy była produkowana w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do produkcji produktów pochodzących od zwierząt wodnych i by spełniała ogólne warunki określone w rozdziale III.

(4)

W pkt 1 lit. e) ppkt (ii) w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zdefiniowano „zwierzęta wodne” poprzez odniesienie do definicji określonej w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady 2006/88/WE (2) jako: (i) ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes); (ii) mięczaki należące do typu Mollusca; i (iii) skorupiaki należące do podtypu Crustacea.

(5)

W związku z powyższym, jako że definicja „zwierząt wodnych” określona w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 nie obejmuje bezkręgowców innych niż mięczaki i skorupiaki, wymogi zawarte w rozdziale IV sekcja A lit. a) i sekcja E lit. a) w załączniku IV do tego rozporządzenia nie pozwalają na wykorzystanie do produkcji mączki rybnej dzikich rozgwiazd i bezkręgowców wodnych utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, innych niż mięczaki i skorupiaki. Jako że stosowanie mączki wyprodukowanej z dzikich rozgwiazd i bezkręgowców wodnych utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, innych niż mięczaki i skorupiaki, w paszy przeznaczonej dla zwierząt innych niż przeżuwacze nie stanowi większego ryzyka przenoszenia TSE niż stosowanie mączki rybnej w takiej paszy, należy zmienić wymogi określone w rozdziale IV sekcja A lit. a) i sekcja E lit. a) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, tak aby dodać możliwość wykorzystania rozgwiazd lub bezkręgowców wodnych utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, innych niż mięczaki i skorupiaki, do produkcji mączki rybnej.

(6)

Ze względu na ochronę środowiska wykorzystanie dzikich rozgwiazd do produkcji mączki rybnej należy ograniczyć do przypadków, w których namnażanie się rozgwiazd stanowi zagrożenie dla obszaru produkcji akwakultury. Wymogi określone w rozdziale IV sekcja A lit. a) i sekcja E lit. a) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 powinny zatem obejmować jedynie rozgwiazdy zbierane na obszarze produkcji mięczaków.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(8)

W rozdziale C pkt 4 w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zawarte są wykazy szybkich testów zatwierdzonych do monitorowania TSE u bydła, owiec i kóz. W dniu 8 kwietnia 2016 r. grupa Prionics poinformowała Komisję, że od dnia 15 kwietnia 2016 r. zaprzestaje produkcji zestawu diagnostycznego Prionics Check PrioSTRIP SR. Należy zatem wykreślić ten zestaw diagnostyczny z wykazu zatwierdzonych szybkich testów u owiec i kóz. Należy zatem wykreślić tiret czwarte z załącznika X rozdział C pkt 4 akapit drugi.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach IV i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach IV i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IV rozdział IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja A lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

mączka rybna musi być produkowana w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do produkcji produktów uzyskanych:

(i)

ze zwierząt wodnych, z wyjątkiem ssaków morskich,

(ii)

z bezkręgowców wodnych utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, innych niż bezkręgowce objęte definicją »zwierząt wodnych« określoną w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/88/WE, lub

(iii)

z rozgwiazd należących do gatunku Asterias rubens, zebranych na obszarze produkcyjnym zdefiniowanym w pkt 2.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i odpowiednio sklasyfikowanych;”;

b)

sekcja E lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

mączka rybna stosowana w preparatach mlekozastępczych produkowana jest w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do produkcji produktów uzyskanych:

(i)

ze zwierząt wodnych, z wyjątkiem ssaków morskich,

(ii)

z bezkręgowców wodnych utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, innych niż bezkręgowce objęte definicją »zwierząt wodnych« określoną w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/88/WE, lub

(iii)

z rozgwiazd należących do gatunku Asterias rubens, zebranych na obszarze produkcyjnym zdefiniowanym w pkt 2.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i odpowiednio sklasyfikowanych.

Mączka rybna stosowana w preparatach mlekozastępczych musi spełniać ogólne warunki określone w rozdziale III;”;

2)

w załączniku X skreśla się rozdział C pkt 4 akapit drugi tiret czwarte.


24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/45


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/111

z dnia 23 stycznia 2017 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

141,3

TR

157,8

ZZ

149,6

0707 00 05

EG

250,3

MA

79,2

TR

205,3

ZZ

178,3

0709 91 00

EG

168,8

ZZ

168,8

0709 93 10

MA

317,4

TR

251,1

ZZ

284,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

66,7

MA

57,1

TN

59,7

TR

78,5

ZZ

65,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

155,2

JM

109,6

MA

65,8

TR

78,0

ZZ

101,3

0805 22 00

IL

139,7

MA

76,2

ZZ

108,0

0805 50 10

AR

92,5

EG

93,1

TR

88,1

ZZ

91,2

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CN

57,6

TR

151,9

ZZ

104,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/47


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/112

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/610 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji (WPZiB) 2016/610 generał brygady Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ został mianowany dowódcą misji UE dla EUTM RCA.

(2)

W myśl art. 5 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2016/610 Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej „KPiB”), zgodnie z art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej, do podejmowania stosownych decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców misji UE.

(3)

W dniu 16 listopada 2016 r. Komitet Wojskowy UE zalecił zatwierdzenie mianowania z dniem 16 stycznia 2017 r. generała brygady Hermana RUYSA, zaproponowanego przez Wspólny Komitet Eurokorpusu, nowym dowódcą misji UE dla EUTM RCA w miejsce generała brygady Erica HAUTECLOQUE-RAYSZA.

(4)

Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Generał brygady Herman RUYS zostaje mianowany z dniem 16 stycznia 2017 r. dowódcą misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2017 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 104 z 20.4.2016, s. 21.


24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/48


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/113

z dnia 10 stycznia 2017 r.

przedłużająca mandat szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2014/486/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2014/486/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją doradczą Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), w tym również decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2)

W dniu 7 stycznia 2016 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję EUAM UKRAINE/1/2016 (2) w sprawie mianowania Kęstutisa LANČINSKASA szefem misji doradczej EUAM Ukraine od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

(3)

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, aby przedłużyć mandat Kęstutisa LANČINSKASA jako szefa misji EUAM Ukraine od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Mandat Kęstutisa LANČINSKASA jako szefa misji EUAM Ukraine zostaje niniejszym przedłużony do dnia 30 listopada 2017 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2017 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 42.

(2)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/49 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016) (Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 47).


24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/49


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/114

z dnia 10 stycznia 2017 r.

przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji 2012/389/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony – zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu – do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją Unii Europejskiej dotyczącą budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia), w tym decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2)

W dniu 26 lipca 2016 r. KPiB przyjął decyzję EUCAP NESTOR/1/2016 (2) w sprawie mianowania Marii-Cristiny STEPANESCU szefem misji EUCAP NESTOR od dnia 1 września 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r.

(3)

Decyzją Rady (WPZiB) 2016/2240 (3) przedłużono mandat misji EUCAP NESTOR do dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniając jej nazwę na „EUCAP Somalia”.

(4)

W dniu 9 grudnia 2016 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, aby przedłużyć mandat Marii-Cristiny STEPANESCU jako szefa misji EUCAP Somalia na okres od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 12 grudnia 2017 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Mandat Marii-Cristiny STEPANESCU jako szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) zostaje przedłużony do dnia 12 grudnia 2017 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 12 grudnia 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2017 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 40.

(2)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1633 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (Dz.U. L 243 z 10.9.2016, s. 8).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 18).


24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/50


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/115

z dnia 20 stycznia 2017 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 165)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 8 maja 2014 r. przedsiębiorstwo Japan Bio Science Laboratory zwróciło się do właściwych organów Belgii z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu w Unii ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi jako nowego składnika żywności w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 258/97. W zastosowaniu przewidziano wyłączenie kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

(2)

W dniu 1 grudnia 2014 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Belgii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym właściwy organ stwierdził, że ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi spełnia kryteria dla nowych składników żywności określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(3)

W dniu 6 stycznia 2015 r. Komisja przekazała sprawozdanie ze wstępnej oceny pozostałym państwom członkowskim.

(4)

Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 258/97 inne państwa członkowskie zgłosiły uzasadniony sprzeciw.

(5)

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o dokonanie dodatkowej oceny ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97.

(6)

W dniu 28 czerwca 2016 r. EFSA stwierdził w swojej opinii dotyczącej bezpieczeństwa ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi jako nowego składnika żywności (2), że stosowanie ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi w suplementach diety przeznaczonych dla dorosłych jest bezpieczne w warunkach stosowania zaproponowanych przez wnioskodawcę, tj. przy ograniczeniu dziennego spożycia do maksymalnie 100 mg. Opinia ta daje wystarczające podstawy do stwierdzenia, że ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi spełnia – jako nowy składnik żywności – kryteria ustanowione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(7)

W swojej opinii EFSA stwierdził, że ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi zawiera nattokinazę, która u zwierząt przy podaniu pozajelitowym wykazuje in vitro aktywność fibrynolityczną a in vivo aktywność trombolityczną. Należy zatem poinformować konsumentów o konieczności nadzoru medycznego w przypadkach, gdy ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi jest spożywany w połączeniu z lekami.

(8)

W swojej opinii EFSA stwierdził, że biorąc pod uwagę zaproponowany przez wnioskodawcę maksymalny poziom spożycia ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi, margines narażenia jest wystarczający.

(9)

W swojej opinii EFSA stwierdził, że ryzyko reakcji alergicznej na ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi jest podobne jak w przypadku innych produktów z soi, które muszą być etykietowane zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 (3). W związku z tym ten nowy składnik żywności należy etykietować zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 258/97 i rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011.

(10)

W dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) ustanowiono wymagania dotyczące suplementów żywnościowych. Należy zezwolić na stosowanie ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi, nie naruszając przepisów wspomnianej dyrektywy.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Nie naruszając przepisów dyrektywy 2002/46/WE, ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi zgodny ze specyfikacją w załączniku do niniejszej decyzji może być wprowadzony do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności przeznaczony do stosowania w suplementach żywnościowych w postaci kapsułek, tabletek lub proszków przeznaczonych dla osób dorosłych, z wyjątkiem kobiet ciężarnych i karmiących piersią, w maksymalnej dawce 100 mg ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi dziennie.

Artykuł 2

1.   Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją oznacza się na etykietach zawierających go środków spożywczych jako „ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi”.

2.   Nie naruszając dalszych wymogów dotyczących etykietowania na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 258/97 i rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, etykiety suplementów żywnościowych zawierających ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi zawierają również wskazanie, że osoby zażywające leki powinny spożywać ten produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Japan Bio Science Laboratory, Osaka Head Office 1-4-40 Fukushima-ku, Osaka-city Osaka 5533-0003, Japonia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

(2)  Dziennik EFSA 2016; 14(7):4541.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

(4)  Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51).


ZAŁĄCZNIK

SPECYFIKACJA EKSTRAKTU ZE SFERMENTOWANEGO NASIENIA SOI

Opis: Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi jest bezwonnym proszkiem o mlecznobiałej barwie. Zawiera on 30 % proszku ze sfermentowanego nasienia soi i 70 % odpornej dekstryny ze skrobi kukurydzianej (jako nośnika), którą dodaje się przy przetwarzaniu. Podczas procesu produkcji usuwa się witaminę K2.

Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi zawiera wyekstrahowaną z natto nattokinazę, środek spożywczy powstający przy fermentacji niezmodyfikowanego genetycznie nasienia soi (Glycine max (L.) z użyciem dobranego szczepu Bacillus subtilis var. natto.

Specyfikacja ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi

Parametry

Specyfikacja w ujęciu ilościowym

Aktywność nattokinazy

20 000 –28 000 FU (1)/g (2)

Identyfikacja

Sprawdzalna

Warunek

Brak agresywnego smaku lub zapachu

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 10 %

Witamina K2

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Metale ciężkie

Ołów

Arsen

Nie więcej niż 20 mg/kg

Nie więcej niż 5 mg/kg

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ogólna liczba żywych bakterii tlenowych

Nie więcej niż 1 000 jtk (3)/g

Drożdże i pleśń

Nie więcej niż 100 jtk/g

Bakterie z grupy coli

Nie więcej niż 30 jtk/g

Bakterie tworzące formy przetrwalnikowe

Nie więcej niż 10 jtk/g

Bakterie Escherichia coli

Brak/25 g

Bakterie Salmonella sp.

Brak/25 g

Bakterie Listeria

Brak/25 g


(1)  

FU: jednostka degradacji fibryny.

(2)  Metoda Assay zgodnie z opisem Takaoka i in. (2010).

(3)  

jtk: jednostki tworzące kolonię.


24.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/53


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/116

z dnia 20 stycznia 2017 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 376)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2122 (3) została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach w kilku państwach członkowskich („dane państwa członkowskie”) oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE (4).

(2)

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2016/2122 przewiduje również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, są utrzymywane przynajmniej aż do dat określonych w załączniku do tej decyzji. Daty te uwzględniają wymagany okres obowiązywania środków, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE.

(3)

Decyzja wykonawcza (UE) 2016/2122 została następnie zmieniona decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2016/2219 (5), (UE) 2016/2279 (6), (UE) 2016/2367 (7) oraz (UE) 2017/14 (8) po wystąpieniu kolejnych ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 w Unii w danych państwach członkowskich, i po wystąpieniu ognisk w państwach członkowskich, których nie wymieniono w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w momencie jej przyjęcia.

(4)

Od daty ostatniej zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w drodze decyzji wykonawczej (UE) 2017/14 Bułgaria, Niemcy, Francja, Chorwacja, Węgry, Austria, Polska, Rumunia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo zgłosiły Komisji wystąpienie dalszych ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach poza obszarami wymienionymi obecnie w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki żyjące w niewoli, oraz podjęły niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk.

(5)

Ponadto Chorwacja powiadomiła Komisję o zmianach obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych już wcześniej na swoim terytorium, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w celu uwzględnienia sytuacji epidemiologicznej.

(6)

Ponadto Republika Czeska i Grecja powiadomiły ostatnio Komisję o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na swoim terytorium w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli, oraz wprowadziły niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk. Te dwa państwa członkowskie nie są obecnie wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122.

(7)

We wszystkich tych przypadkach Komisja zbadała środki wprowadzone przez Bułgarię, Republikę Czeską, Niemcy, Grecję, Francję, Chorwację, Węgry, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowację i Zjednoczone Królestwo zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

(8)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Bułgarią, Niemcami, Francją, Chorwacją, Węgrami, Austrią, Polską, Rumunią, Słowacją i Zjednoczonym Królestwem, zmian obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w tych państwach członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, tak aby uwzględnić rozwój sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym w przypadku tych państw członkowskich należy zmienić obszary obecnie wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122.

(9)

Ponadto konieczne jest również niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Republiką Czeską i Grecją, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w tych państwach członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE. Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 powinien zatem ponownie zostać zmieniony w celu uwzględnienia obszarów ustanowionych w Republice Czeskiej i Grecji jako obszary zapowietrzone i zagrożone zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE.

(10)

W związku z tym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia zmian obszarów zapowietrzonych i zagrożonych oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2122.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 75).

(4)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2219 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 334 z 9.12.2016, s. 52).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2279 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 71).

(7)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2367 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 350 z 22.12.2016, s. 42).

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/14 z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 4 z 7.1.2017, s. 10).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie: Bułgaria

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

VIDIN

Municipality of Vidin:

Novoseltzi

Ruptzi

Slana Bara

28.1.2017

PLOVDIV

Municipality of Maritza:

Yasno pole

21.1.2017

Municipality of Maritza:

Kalekovetz

Krislovo

22.1.2017

Municipality of Maritza:

Trilistnik

Rogosh

Chekeritza

3.2.2017

Municipality of Maritza:

Graf Ignatievo

1.2.2017

Municipality of Maritza:

Manole

Manolsko Konare

3.2.2017

Municipality of Rakovski:

Belozem

27.1.2017

Municipality of Rakovski:

Rakovski

6.2.2017

Municipality of Rakovski:

Momino selo

10.2.2017

Municipality of Rakovski:

Chalakovi

Stryama

Rakovski

6.2.2017

Municipality of Brezovo:

Padarsko

27.1.2017

Municipality of Brezovo:

Tyurkmen

27.1.2017

Municipality of Brezovo:

Varben

1.2.2017

Municipality of Brezovo:

Drangovo

Otetz Kirilovo

6.2.2017

Municipality of Brezovo:

Choba

Brezovo

10.2.2017

Municipality of Brezovo:

Zlatosel

5.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

10.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

3.2.2017

Municipality of Purvomai:

Gradina

Kruchevo

27.1.2017

Municipality of Purvomai:

Vinitsa

21.1.2017

Municipality of Hisarya:

Staro Zhelezare

Novo Zhelezare

Panicheri

6.2.2017

MONTANA

Municipality of Montana:

Montana

Blagovo

18.1.2017

KARDZHALI

Municipality of Kardzhali:

Zornitza

25.1.2017

STARA ZAGORA

Municipality of Bratya Daskalovi:

Mirovo

21.1.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Granit

27.1.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Veren

Malak dol

Markovo

Medovo

3.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Cherna gora

28.1.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Bratya Daskolovi

3.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Saedinenie

3.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Pravoslav

3.2.2017

HASKOVO

Municipality of Haskovo:

Haskovo

Konush

Klokotnitza

27.1.2017

Municipality of Haskovo:

Malevo

6.2.2017

Municipality of Haskovo:

Manastir

Voyvodovo

6.2.2017

Municipality of Haskovo:

Vaglarovo

6.2.2017

Municipality of Dimitrovgrad:

Kasnakovo

Krum

Dobrich

27.1.2017

Municipality of Harmanli:

Dositeevo

6.2.2017

BURGAS

Municipality of Sredetz:

Prohod

Draka

26.1.2017”

b)

między wpisami dotyczącymi Bułgarii i Danii dodaje się wpis dotyczący Republiki Czeskiej w brzmieniu:

„Państwo członkowskie: Republika Czeska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Němčice u Ivančic (655813), Alexovice (655821), Budkovice (615595), Ivančice (655724), Kounické Předměstí (655741), Letkovice (655830), Moravský Krumlov (699128), Nová Ves u Oslovan (705659), Rokytná (699225), Oslavany (713180), Řeznovice (745421),

29.1.2017

Brod nad Dyjí (612642), Dolní Dunajovice (628964), Drnholec (632520), části katastrálního území Mušov (700401) a Pasohlávky (718220), přičemž východní hranice území tvoří silnice E461

1.2.2017

Čelákovice (619159), Káraný (708020), Lázně Toušeň (767859), Mstětice (792764), Nový Vestec (708038), Otradovice (748366), Stránka u Brandýsa nad Labem (609269), Záluží u Čelákovic (619230), Zápy (609226)

1.2.2017

Babí u Náchoda (701297), Běloves (701301), Dobrošov (627445), Malá Čermná (648451), Malé Poříčí (701378), Pavlišov (718343), Velké Poříčí (648426), Žďárky (795526)

2.2.2017

Blanička (724718), Dobronice u Chýnova (627399), Dolní Hořice (629103), Domamyšl (630560), Dub u Ratibořských Hor (633259), Hartvíkov (708585), Chotčiny (652814), Chýnov u Tábora (655473), Kladruby (629120), Kloužovice (666572), Mašovice (652822), Pohnánec (724700), Pohnání (724734), Velmovice (666581)

5.2.2017

681946 Černěves u Libějovic, 773603 Hvožďany u Vodňan, 651117 Chelčice, 681954 Libějovice, 681962 Nestanice, 755745 Stožice, 651125 Truskovice, 773611 Újezd u Vodňan, 784281 Vodňany

8.2.2017”

c)

wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

SACHSEN-ANHALT

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

In der Gemeinde Köthen (Anhalt) der Ortsteil

Köthen

22.2.2017

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

In der Gemeinde Osternienburger Land der Ortsteil

Großpaschleben

22.2.2017

Landkreis Salzlandkreis

In der Einheitsgemeinde Staßfurt der Ortsteil

Brumby

20.2.2017

Landkreis Salzlandkreis

In der Einheitsgemeinde Calbe der Ortsteil

Wartenberg

20.2.2017

NIEDERSACHSEN

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt im Osten ist die Kreisgrenze Oldenburg zur Wesermarsch am Stedinger Kanal und die Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee

Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee südlich bis zur L 867 folgen

L 867 Richtung Hude bis Kreuzung K 224

der K 224 südlich entlang bis Kreuzung K 226 in Vielstedt

K 226 (Vielstedter Straße) südlich über L 888 durch Steinkimmen zur Gemeindegrenze zu Hatten

Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen bis zur Gemeindegrenze Dötlingen

Gemeindegrenze Dötlingen/Hatten westlich über Gemeindegrenze Großenkneten/Hatten bis zur L 871 folgen

L 871 bis Huntloser Kreisel

ab Huntlosen Kreisel K 337 folgen bis Kreuzung L 870 (Sager Straße) in Hengstlage

L 870 nördlich bis Abbiegung Eichenstraße

Eichenstraße / Friedensweg bis Ende der Straße; ab dort der Korrbäke flussabwärts folgen bis zur L 847

L 847 bis Abzweigung Fladderstraße

Fladderstraße/ Zum Fladder / Am Schlatt / Rheinstraße bis Kreisel in Wardenburg

Ab Kreisel die K 235 (Astruper Straße) bis Autobahn A 29

A 29 nördlich folgen bis Abfahrt Sandkrug

ab dort K 346 bis Bahnhof Sandkrug; ab Bahnhof Sandkrug K 314 Richtung Kirchhatten bis Abzweigung Sandweg

Sandweg folgen bis Dorfstraße in Hatterwüsting

ab Dorfstraße zur Hatter Landstraße (L 872)

L 872 Richtung Stadt Oldenburg bis Wulfsweg folgen

Wulfsweg über Ossendamm zum Hemmelsbäker Kanal

Hemmelsbäker Kanal flussabwärts bis Milchweg

Milchweg über Im Tiefengrund zur Kreuzung L 871 (Dorfstraße)

L 871 durch Altmoorhausen über die L 868 in Linteler Straße

Linteler Straße bis Abzweigung Schnitthilgenloh in Lintel

Schnitthilgenloh über Dammannweg zur Linteler Bäke

von Linteler Bäke zum Geestrandgraben

Geestrandgraben flussabwärts bis zur Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch

Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch östlich folgen bis Ausgangspunkt am Stedinger Kanal

24.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze mit dem Landkreis Oldenburg in westlicher Richtung entlang Großenknetener Straße und Beverbrucher Straße bis zur Vehne, entlang dieser in nordwestlicher und nördlicher Richtung bis Peterstraße in Petersdorf, entlang dieser in nördlicher Richtung und entlang Am Streek bis zur Moorstraße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zur Vehne, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Hauptstraße, entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze, dieser in südlicher Richtung folgend bis Ausgangspunkt an der Großenknetener Straße

23.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze an der Lethe entlang Mühlenweg bis zum Beverbrucher Damm, weiter Richtung Süden bis zur Hochspannungsleitung Höhe Beverbrucher Damm 15a, der Hochspannungsleitung nach Westen folgend bis Südstraße, entlang dieser in südlicher Richtung bis Schuldamm, diesem in westlicher Richtung folgend bis Weißdornweg, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis Letherfeldstraße, entlang dieser nach Westen und weiter in nordwestlicher Richtung über Hinterm Forde, Lindenweg, Grüner Weg bis zur Hauptstraße in Petersdorf. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Baumstraße, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg. Entlang diesem in östlicher Richtung bis Hülsberger Straße, von dort ca. 230 m nach Norden, dann in nordöstlicher Richtung parallel zur Kartz-von-Kameke-Allee über Kartzfehner Weg bis zum Feldweg, der von der Hauptstraße 75 kommend in nordwestlicher Richtung verläuft. Diesem Weg ca. 430 m weiter nach Nordwesten folgend bis zum Graben/Wasserzug. Diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Lutzweg. Diesem in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße und dieser in nördöstlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze und entlang dieser nach Süden zum Ausgangspunkt am Mühlenweg

23.1.2017

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Kleve

Im Süden beginnend an Kreisgrenze WES/KLE – Bislicher Ley auf Höhe Krusdickshof dem Gewässer Kirchenvenn am westlichen Ufer nördlich folgen bis Höhe Pastor-Esser-Str. – dieser westlich folgen – Wildeborgsweg queren – Pastor-Esser-Str. weiter westlich folgen bis Geeststr. – dieser südöstlich folgen bis Kreuzung Bislicher Str./Pollweg – Bislicher Str. nördlich folgen bis Auf dem Mosthövel – diesem westlich folgen – im weiteren Verlauf dem Wasserlauf folgen bis Haffen'sches Feld – dort auf den Sommerskathweg abbiegen – diesem nordwestlich folgen bis Bruckdahlweg – diesem nordwestlich folgen bis Läppersweg – diesem nordwestlich folgen bis Lindackersweg – diesem nordöstlich folgen – Deichstr. queren – Lindackersweg weiter nordöstlich folgen – übergehend in Lohstr. – nordwestlich auf Dohlenweg folgen bis Eickelboomstr. – diesem folgen bis Deichstr. = K 7 – dieser nordwestlich folgen bis Bergswick – dem Gewässer Am Schmalen Meer östlich in Richtung Aspelsches Meer folgen – diesem am südlichen Ufer westlich folgen bis Bahnhofstr. – dieser nordöstlich folgen bis Helderner Str. – dieser nordöstlich folgen bis Isselburger Str. – dieser nördlich folgen bis Heidericher Str. – dieser östlich folgen bis Kalfhovenweg – diesem südöstlich folgen bis Lohstr. – dort östlich folgen bis Ecke Groß Hoxhof – dort bis Waldgrenze folgen – dieser nordöstlich folgen bis Enzweg – diesem östlich folgen bis Kreisgrenze – ab dort entlang der Kreisgrenze folgen bis Schlehenweg – diesem südwestlich folgen bis Wittenhorster Weg – diesem östlich folgen bis Kreisgrenze KLE/WES.

1.2.2017

Landkreis Wesel

Wittenhorster Weg südöstlich bis Am Wasserwerk folgen – bis Schledenhorster Str. nordöstlich folgen – bis Gewässer Klefsche Landwehr – diesem südlich folgen – bis Heideweg – diesem südwestlich bis Schledenhorster Str. folgen – Richtung Heckenweg/Merrhooger Str. südöstlich bis Bahnhofstr. Folgen – westlich bis Kreuzung Wittenhorster Weg/Grenzweg folgen – Grenzweg südlich Richtung Bahnlinie folgen – Bahnlinie queren – bis Stallmannsweg folgen – bis Bergerfurther Str. – westlich folgen – übergehend in Bislicher Wald – bis B 8 – B 8 queren – Bergen östlich bis Kreuzung mit Gewässer Bislicher Meer folgen – Bislicher Meer folgen bis Kreisgrenze Wesel/Kleve

1.2.2017

Landkreis Paderborn

 

Im Norden:

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße

 

Im Osten:

Westerloher Straße ab Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh bis Giptenweg, Giptenweg ab Einmündung Westerloher Straße bis Grafhörster Weg, Grafhörster Weg ab Einmündung Giptenweg bis Schöninger Straße, Schöninger Straße ab Einmündung Giptenweg bis Einmündung Am Sporkhof, Am Sporkhof bis Kreuzung mit der Rietberger Straße, Verlängerung der Straße Am Sporkhof ab Kreuzung mit der Rietberger Straße bis Norhagener Straße, Norhagener Straße ab Einmündung der Verlängerung der Straße Am Sporkhof bis Einmündung Brinkweg, Brinkweg ab Einmündung Nordhagener Straße bis Einmündung Schmaler Weg, Schmaler Weg ab bis Obernheideweg, Obernheideweg ab Einmündung Schmaler Weg bis Einmündung Verbindungsweg, Verbindungsweg ab Einmündung Obernheideweg bis Flurweg, Flurweg bis Rieger Straße

 

Im Süden:

Rieger Straße ab Einmündung Flurweg bis Talweg, Talweg ab Einmündung Rieger Straße bis Westenholzer Straße, Westenholzer Straße ab Einmündung Talweg bis Mastholter Straße, Mastholter Straße ab Westenholzer Straße bis Moorlake

 

Im Westen:

Moorlaake ab Einmündung Westenholzer Straße bis Köttmers Kamp, Köttmers Kamp ab Einmündung Moorlake bis Einmündung Verbindungsweg zur Haselhorster Straße, Verbindungsweg zwischen Köttmerskamp und Haselhorster Straße, Haselhorster Straße ab Einmündung Verbindungsweg zur Straße Köttmers Kamp bis Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh

1.2.2017

Landkreis Gütersloh

 

Im Westen:

Ab Kreuzung Kreisgrenze mit Haselhorststraße dieser Straße folgend bis zur Abzweigung Eichenallee, Eichenallee in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Feldkamp, Feldkamp in nordöstlicher Richtung bis auf Feldkampstraße, Feldkampstraße in nordöstlicher Richtung bis auf Rietberger Straße, Rietberger Straße in nördliche Richtung – wird dann zur Mastholter Straße, Mastholter Straße weiter über B 64 bis Höhe Industriestraße

 

Im Norden und Osten:

Nach Osten Industriestraße, dieser weiter folgend bis auf Delbrücker Straße, Delbrücker Straße in nördlicher Richtung bis zur Abzweigung Torfweg, Torfweg in nordöstlicher Richtung bis zur Abzweigung An den Teichwiesen, An den Teichwiesen in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit dem Markgraben, diesem in nordöstlicher Richtung folgen bis auf Markenstraße, Markenstraße in nördliche Richtung bis zur Abzweigung In den Marken, In den Marken in östliche Richtung folgen bis zum die Straße kreuzenden Graben, diesem in östlicher Richtung folgen bis zu Im Plumpe, Im Plumpe weiter in südöstliche Richtung bis zu dem die Straße kreuzenden Graben, diesem folgen in nordöstlicher Richtung bis auf die Straße Im Thüle, Im Thüle weiter in südliche Richtung bis zur Abzweigung Im Wiesengrund, Im Wiesengrund in östliche Richtung bis zur Abzweigung Westerloher Straße, Westerloher Straße in südliche Richtung bis zur Kreisgrenze

 

Im Süden:

Verlauf der Kreisgrenze zwischen Gütersloh und Paderborn

2.2.2017

BRANDENBURG

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Im Osten beginnend in Richtung Süden:

der A 24 ab Abfahrt Herzsprung in Richtung Berlin folgend, südlich der Ortslage Rossow bis in Höhe des Hohlenbergs

südlich des Hohlenbergs nach Westen entlang der Gemeindegrenze Wittstock/Dosse / Amt Temnitz bis zum Abzweig nach Süden entlang der Gemeindegrenze Stadt Kyritz/ Amt Temnitz

der Gemeindegrenze von Kyritz Richtung Südwesten weiter folgend bis zum Burgberg und weiter verlaufend Richtung Nordwesten, dabei ein Stück der Dosse folgend

der Gemeindegrenze bis zum Waldrand folgend, dann nach Westen unterhalb der Gemeindegrenze durch den Wald auf den bis zur südlichen Spitze des Naturschutzgebietes Postluch Ganz

weiter in südwestlicher Richtung bis die Straße aus Richtung Wulkow folgende in Richtung Borker See

Östlich des Borker Sees am Seeufer entlang nach Norden bis zur nördlichen Seespitze

weiter nach Norden durch das Naturschutzgebiet Mühlenteich entlang der Klempnitz bis zur Kattenstiegmühle

von dort nach Nordwesten auf der Straße nach Königsberg bis zur L144

der L144 Richtung Herzsprung folgend bis Herzsprung

weiter durch Herzsprung auf die L18 nach Osten bis zur Abfahrt Herzsprung der A24.

6.2.2017

BAYERN

Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim

die Stadt Burgbernheim mit den Stadtteilen Burgbernheim, Aumühle, Buchheim, Hagenmühle, Hilpertshof, Hochbach

die Gemeinde Gallmersgarten mit dem Gemeindeteil Bergtshofen

31.1.2017”

d)

między wpisami dotyczącymi Niemiec i Francji dodaje się wpis dotyczący Grecji:

„Państwo członkowskie: Grecja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Οι περιοχές Φτέρης και Μηλιάς και η Τοπική Κοινότητα Σκοπής του Δήμου Τρίπολης ως εξής:

Βόρεια μέχρι την εκκλησία Αγ. Νικολάου Μηλιάς (37.6062Ν-22.4074Ε)

Νότια μέχρι το 5° χλμ Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου (37.553178Ν – 22.399439Ε)

Ανατολικά μέχρι το 13° χλμ της επαρχιακής οδού Τρίπολης-Λουκά (37.574078Ν – 22.445185Ε)

Δυτικά μέχρι και την περιοχή Φτέρη (37.574078Ν – 22.3796Ε)

8.2.2017”

e)

wpisy dotyczące Francji, Chorwacji, Węgier, Austrii, Polski, Rumunii, Słowacji i Zjednoczonego Królestwa otrzymują brzmienie:

„Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES

AUGE

LA CHAPELLE-BATON

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

4.2.2017

FORS

21.1.2017

Les communes suivantes dans le département du GERS

ARROUEDE

BEZUES-BAJON

CABAS-LOUMASSES

PANASSAC

SAINT-BLANCARD

21.1.2017

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AUX-AUSSAT

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BAZUGUES

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BERNEDE

BOURROUILLAN

LE BROUILH-MONBERT

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX-D'ARMAGNAC

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CLERMONT-POUYGUILLES

CORNEILLAN

CRAVENCERES

CUELAS

DUFFORT

EAUZE

ESPAS

ESTANG

ESTIPOUY

GEE-RIVIERE

LE HOUGA

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

LAAS

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LOUBEDAT

LOUBERSAN

MAGNAN

MANAS-BASTANOUS

MANCIET

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MIELAN

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTESQUIOU

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PERCHEDE

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

PROJAN

REANS

RICOURT

RIGUEPEU

SAINT-ARAILLES

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINTE-DODE

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SALLES-D'ARMAGNAC

SAUVIAC

SEAILLES

SEGOS

SION

TILLAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERLUS

VIELLA

VIOZAN

11.2.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

IBOS

OROIX

SERON

21.1.2017

GONEZ

GOUDON

MARQUERIE

MOULEDOUS

SADOURNIN

SINZOS

4.2.2017

ANTIN

BOUILH-DEVANT

COUSSAN

FONTRAILLES

GUIZERIX

LARROQUE

LUBRET-SAINT-LUC

MAZEROLLES

PUNTOUS

11.2.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

ARBOUCAVE

AUBAGNAN

BAHUS-SOUBIRAN

BATS

BOURDALAT

BUANES

CASTELNAU-TURSAN

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

CLEDES

COUDURES

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

EYRES-MONCUBE

FARGUES

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HONTANX

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LACAJUNTE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LATRILLE

LAURET

LE FRECHE

LUSSAGNET

MANT

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONGET

MONSEGUR

MONTEGUT

MONTGAILLARD

MONTSOUE

PAYROS-CAZAUTETS

PECORADE

PERQUIE

PIMBO

PUYOL-CAZALET

RENUNG

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

SAMADET

SARRAZIET

SARRON

SERRES-GASTON

SORBETS

URGON

VIELLE-TURSAN

LE VIGNAU

11.2.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

AAST

GER

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

21.1.2017

DIUSSE

GARLIN

PORTET

4.2.2017

GARLIN

4.2.2017

Les communes suivantes dans le département du TARN

ALMAYRAC

BOURNAZEL

CARMAUX

COMBEFA

CORDES-SUR-CIEL

LABASTIDE-GABAUSSE

LACAPELLE-SEGALAR

LAPARROUQUIAL

MONESTIES

MOUZIEYS-PANENS

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

SAINTE-GEMME

SAINT-MARCEL-CAMPES

SAINT-MARTIN-LAGUEPIE

SALLES

LE SEGUR

TREVIEN

VIRAC

21.1.2017

Les communes suivantes dans le département du TARN-ET-GARONNE

LAGUEPIE

21.1.2017”

„Państwo członkowskie: Chorwacja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Dio općine Pitomača, naselja Križnica u Virovitičko- podravskoj županiji koji se nalazi na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,9796; E17,3669

20.1.2017

Područje dijelova općine Velika Gorica, naselja Sop Bukevski i Zablatje Posavsko, općine Rugvica naselja Dragošička, Jalševec Nartski, Struga Nartska, Rugvica, Okunšćak, Nart Savski i Novaki Oborovski, općine Orle naselja Bukevje i Obed u Zagrebačkoj županiji, koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,74359; E16,209793

6.2.2017”

„Państwo członkowskie: Węgry

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, valamint Csongrád és Bács-Kiskun megye az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az

N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az

N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az N46.4271417 és az E19.8205528 és az N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az N46.5185167 és az E19.664775 és az N46.5247472 és az E19.63145833 és az N46.514667 és az E19.629611 és az N46.65375 és az E19.53113 és az N46.6007389 és az E19.5426556 és az N46.5916083 és az E19.5920389 és az N46.59794444 és az E19.46591667 és az

N46.543419 és az E19.866035 és az N46.6204 és az E19.8007, és az

N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259, N46.447194,

E19.65843; N46.682422, E19.638406, az N46.685278, E19.64, N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, és az N46.485451 és az E20.027345, N46.552536 és az

E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922 és az N46.558306 és az

E19.465675, és az N46.422366 és az E19.759126, valamint az N46,443688 és az E19,643344

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei.

27.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, és az N46.244069 és az E19.555064 és az N46.287484, E19.563459, N46.224517 és az E19.412833, és az N46.344569 és az E19.405611, valamint az N46.226815

és az 19.397141 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

27.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, és az N46.762825 és az E19.857375, valamint N46.741042 és az E19.721741 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.1.2017

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.619294 és az E20.390083; N46.652, E20.2082, valamint az N46.5795, E20.3489 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

20.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi járásának az N46,385753 és az E20,27167 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.2.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858; és az N46,82681 és az E20,12392 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

4.2.2017

Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.1.2017

Somogy megye Barcsi járásának a Horvátország területén található N45.9796167 és az E17.36696167 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

19.1.2017

Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye N47.4934 és E19,8685 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

27.1.2017

Főváros és Pest megye N47.44505 és E19.036856 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

26.1.2017

Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalúi és Békés megye Szeghalmi járásának az N47,021168 és az E21,283025 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

30.1.2017

Békés megye Szeghalmi és Hajdú-Bihar megye Berettyújfalúi járásának az N46,995519 és az E21,175782 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

3.2.2017

Csongrád megye Szentesi járásának és Békés megye Orosházi és Szarvasi járásának az N46,711812, és az E20,486882 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2017”

„Państwo członkowskie: Austria

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

St. Margarethen im Burgenland

Rust

Oslip

8.2.2017”

„Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegającą w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu paproci. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku południowym w dukt leśny. Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławice. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miejscowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej: ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów, i następnie, zmieniając kierunek na południowo-wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie).

27.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Prostej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kierunku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną, i dalej, w kierunku południowo-wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno-wschodnim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przecinając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi krajowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej części miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miejscowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno-zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Sulęcińskiego, do południowo-zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, skręca w kierunku północno-wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku północnym do skraju lasu, a następnie, w kierunku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia skręca w kierunku południowym, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis.

27.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie), obszar biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodni i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulic ą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S 3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu Paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu Paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z linią energetyczną, po czym biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-zachodnim do skraju lasu, oddalonego o ok. 250 m od zabudowy mieszkalnej znajdującej się w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż skraju lasu, po jego północnej części, do drogi krajowej nr 22, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22, mijając zachodu miejscowości Dziersławice oraz Międzylesie, do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogami na miejscowości: Krasowiec i Białobłocie. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym, aż do skraju lasu, z prawej strony drogi krajowej nr 22, w kierunku Gorzowa Wlkp. (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów Wlkp.), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miasta Gorzów Wlkp. i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim, do granic miasta Gorzowa Wlkp., gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. i następnie, zmieniając kierunek na południowo-wschodni, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie).

27.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulicy Łubinowej z Topolową w miejscowości Deszczno idąc w kierunku północnym około 30 metrów, linia skręca w kierunku wschodnim przy posesji Topolowa 10 potem linia przecina sieć energetyczną i zmierza w kierunku punktu granicznego oddziałów leśnych nr 19 i 20 Nadleśnictwa Skwierzyna, następnie linia przebiega ulicą Borkowską w miejscowości Brzozowiec i dalej ulicą Borkowską do skrzyżowania z ulicą Gorzowską. Następnie w tym samym kierunku (południowym) wchodzi w ulicę Szkolną i dochodzi do skrzyżowania z ulicą Leśną. Dalej linia biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przechodząc przez tory PKP relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna, dochodząc wzdłuż ulicy Przejazdowej do rozwidlenia ulic i dalej zmienia kierunek na południowo-zachodni wchodząc w las do drogi ekspresowej S3, po czym przecina punkt oddziału leśnego nr 89, 90, 110 i 111 oraz 113, 112, 135 i 134, następnie nr 138, 139, 182 i 183 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 119,120,142 i 143 i dalej do oddziałów nr 82, 83, 102, 103. Następnie biegnie wzdłuż oddziałów 82 i 83 biegnąc w tym samym kierunku do łuku drogi powiatowej nr 1397F rozdzielającej miejscowości Orzelec i Bolemin. Dalej w kierunku północnym do miejscowości Orzelec przy skrzyżowaniu z drogą osiedlową w Orzelcu a drogą w kierunku miejscowości Dziersławice. Następnie linia przebiega pomiędzy zabudowaniami w miejscowości Dziersławice o numerach 11 i 12 a następnie do skrzyżowania ulic: Dziersławickiej i Kolonijnej. Potem linia graniczna obszaru przebiega wzdłuż Kolonijnej do skrzyżowania z ulicą Kolonijną w Białobłociu (droga powiatowa nr 1395F) między posesjami nr 37 i 10 wzdłuż granicy obrębu Białobłocie i Glinik do ulicy Karnińskiej przy posesji nr 7 w Gliniku. Dalej linia biegnie w kierunku północno-wschodnim do ulicy Niebieskiej 4 w Deszcznie, następnie wzdłuż ulicy Niebieskiej około 150 metrów w kierunku posesji nr 2, a następnie zmienia kierunek przecinając drogę ekspresową S 3 w kierunku skrzyżowania ulic Lubuska i Leśna przy posesji Lubuska 49 w Deszcznie (pod linią graniczną numeracja posesji rośnie) w kierunku na Skwierzynę, a następnie linia przechodząc przez posesję Lubuska 45, linia biegnie do punktu rozpoczęcia opisu.

27.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Lubuskiej i Skwierzyńskiej w Deszcznie linia biegnie wzdłuż ulicy Skwierzyńskiej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Wietrznej w Osiedlu Poznańskim, następnie ulicą Wietrzną za posesję nr 96 w kierunku ulicy Skwierzyńskiej przy posesjach nr 44 i 45 przecina ulicę Brzozową między posesjami nr 36 i 37, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim w kierunku skrzyżowania ulic Olchowa i Nowa, a następnie zmienia kierunek na wschód i biegnie pomiędzy posesjami nr 71 i 72 w miejscowości Borek do skrzyżowania drogi leśnej ze zjazdem na posesję nr 75 w m. Borek. Następnie linia przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego oddziałów leśnych nr 9,10,15 i 16 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia biegnie łukiem w kierunku południowym przez las do punktu między oddziałami nr 21, 22, 27 i 28 oraz dalej do skrzyżowania ulicy: Gajowej z ulicą Nad Wałem oraz drogą powiatową nr 1398F w Brzozowcu. Potem w kierunku południowo-wschodnim do posesji nr 8 pomiędzy ulicami Nad Wałem i Borkowską do załamania linii energetycznej, a następnie przebiega pomiędzy posesjami nr 25b i 26a w Brzozowcu (ulica Polna). Następnie linia idzie w kierunku południowozachodnim przecinając linie kolejową relacji Gorzów Wlkp.–Skwierzyna oraz drogę relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna (ul. Gorzowska). Następnie linia biegnie dalej w tym samym kierunku do punktu oddziałowego nr 65 i 66 po czym zmienia kierunek do punktu oddziałowego nr 89-90, 110-111 w linii do punktu nr 92,93,113 i 114, następnie do punktu nr 74, 75, 95, 96, by przeciąć w północnej części jezioro Glinik. Dalej linia biegnie do punktu oddziałowego nr 53, 54, 77, 78 oraz do punktu nr 38, 39 przecinając drogę powiatową 1397F. Dalej przebiega wzdłuż granic oddziałów nr 38,39 do skraju lasu. Potem linia wchodzi ze skraju lasu w ulicę Słowiczą i przebieg wzdłuż ulicy Słowiczej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą. Następnie biegnie do skrzyżowania z ulicą Sikorkową i do Kukułczej. Potem biegnie w kierunku północnozachodnim w linii prostej do ulicy Niebieskiej w Deszcznie przy posesji nr 5 i dalej w kierunku północnowschodnim wzdłuż posesji ul. Niebieska 5 przecina drogę ekspresowa S 3 oraz linię kolejową relacji Gorzów Wlkp.–Krzyż i dalej w kierunku do punktu początku opisu

27.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Wylotową w miejscowości Ciecierzyce granica obszaru biegnie, w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowania ulicy Siewnej i ulicy Spacerowej w tej miejscowości. Następnie granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej 1365F z drogą prowadzącą do posesji nr 128 i 127 w miejscowości Janczewo. Dalej granica odbija i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od zachodu omijając Stare Polichno i dochodzi do drogi powiatowej nr 1351F. Następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej 1351F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352F, w miejscowości Gościnowo. Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania ulic Borkowska i Gorzowska, w miejscowości Brzozowiec. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, ulicą Gorzowską, do ulicy Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie, wzdłuż ulicy Krupczyńskiej granica biegnie do skrzyżowania z ulicą Daliową, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Brzozowa z ulicą Nową (Osiedle Poznańskie). Potem granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 5, 4. Następnie biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Osiedlowa i Wylotowa w miejscowości Ciecierzyce, skąd rozpoczęto opis

27.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Wiśniową (Osiedle Poznańskie) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulicy Nowej i ulicy Pogodnej (Osiedle Poznańskie), po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bieg linii energetycznej, biegnie do przecięcia oddziału leśnego nr 19, 22 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy kieruje się po łuku, w kierunku południowym, omijając od zachodu miejscowość Brzozowiec, przecina linię kolejową relacji Gorzów Wlkp.–Skwierzyna, i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 31, 32, 44, 45. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina drogę ekspresową S3 i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 73, 74, 94, 95, następnie przecina od północy jezioro Glinik i kieruje się do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 77, 78 97, 98 po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 41, 42, 57. Następnie linia granicy biegnie wciąż w tym samym kierunku, północnozachodnim, do punktu załamania się linii biegu sieci energetycznej w miejscowości Białobłocie. Następnie biegnie wzdłuż linii energetycznej, w kierunku północnym, do punktu przecięcia tej linii z ulicą Łagodzińską w Gorzowie Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na wschodni i biegnie do przecięcia ulic Gruntowej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie biegnie w tym samym kierunku do skrzyżowania ulic Skwierzyńskiej i Wiśniowej, skąd rozpoczęto opis.

27.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski granica obszarubiegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulic Dworskiej ze Strażacką. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Strażackiej w miejscowości Karnin (droga powiatowa 1400F) do skrzyżowania z ulicą Świetlaną w miejscowości Karnin. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku w linii prostej do skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Czereśniową w miejscowości Osiedle Poznańskie. Następnie zmienia kierunek na południe i biegnie do skrzyżowania ulic Lubuskiej i Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 38, 39 (Nadleśnictwo Skwierzyna) przecinając drogę ekspresową S3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną na wysokości posesji nr 102 w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396F z ulicą Leśną w miejscowości Prądocin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Głównej z ulicą Kobaltową w miejscowości Ulim. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Podgórnej z ulicą Kukułczą w mieście Gorzów Wielkopolski (Zawarcie). Następnie biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski, gdzie kończy się opis.

25.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno granica obszaru biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1414F i 1419F. Następnie granica dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez oddziały leśne nr 6, 5, 4 do punktu przecięcia obszaru leśnego nr 3, 4, 14, 15 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 37, 38, 87, 88 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 232, 233, 272, 273 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389 skraj lasu (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 279,280, 348, 349 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Tutaj granica zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno-zachodnim dopunktu przecięcia oddziału leśnego nr 143, 144, 191, 192 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 48, 49 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno, gdzie kończy się opis

27.1.2017

W województwie świętokrzyskim: teren miejscowości na obszarze powiatu pińczowskiego: Zagorzyce, Kozubów, Smyków, Zawarża, Byczów, Aleksandrów, Wojsławice, Mozgawa, Młodzawy Małe, Bugaj, Nowa Wieś, Teresów (przysiółek Kozubowa)

19.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynajac od punktu na moście na rzece Noteć w miejscowości Santok linia granicy obszaru biegnie w kireunku południowo-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Nowe Poichno. W tym miejscu granica zmienia swój kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogi wojewódzkie nr 158 i 159, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 80,81,112,113 (nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1352 f z drogą prowadzacą do posesji nr 27 w miejscowosci Dobrojewo. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1351 F z drogą prowadzącą do posesji nr 12 i 13 w miejscowosci Gościnowo.W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku połnocno-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8,9,14,15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1398F z drogą prowadzącą do posesji nr 78 w miejscowości Borek. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północnym, do 66. kilometra na rzece Warta, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż rzeki Warty. Nastepnie Linia granicy przebiega wzdłuż dolnego biegu rzeki Noteć do mostu. Skąd rozpoczęto opis.

25.1.2017

W województwie małopolskim: od strony północnej: od granicy województwa małopolskiego wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów (gm. Pałecznica) – do drogi powiatowej nr 1253 K; od strony zachodniej: od północnej granicy miejscowości Bolów drogą powiatową nr 1253K w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1254 K – do skrzyżowania z drogą gminną nr 160164 K w miejscowości Sudołek (gm. Pałecznica). Następnie tą drogą do miejscowości Pieczonogi (gm. Pałecznica) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259 K. Drogą powiatową nr 1259 K w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m, a następnie drogą lokalną w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Pieczonogi i Szczytniki-Kolonia (gm. Pałecznica). Wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przez ok. 900 m do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim w miejscowości Szczytniki-Kolonia i Klimontów (gm. Proszowice) – do drogi wojewódzkiej nr 776; od strony południowej: od cieku wodnego w miejscowości Klimontów (Stara Wieś) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w kierunku północnym, a następnie wschodnim – do granicy województwa małopolskiego; od strony wschodniej: wzdłuż granicy województwa małopolskiego – od drogi wojewódzkiej nr 776 do północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów.

21.1.2017

W województwie lubuskim: Rozpoczynając od punktu przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 182, 202, 121/1 w miejscowości Nowe Polichno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 158 z drogą wojewódzką nr 159, po czym lekko się załamuje i biegnie po łuku do punktu na drodze nr 159 na wysokości posesji nr 23 w miejscowości Dobrojewo. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 159, do skrzyżowania tej drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1352F, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1351F z drogą gminną nr 004911F. Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 22, 23, 28, 29 (Nadleśnictwo Skwierzyna). W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8, 9, 14, 15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w tym samym kierunku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 217/1 w miejscowości Górki z działką katastralną 250/3 w miejscowości Borek i działką katastralną nr 290 w miejscowości Ciecierzyce. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno, skąd rozpoczęto opis.

27.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14 w miejscowości Koszęcin linia granicy biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 18, 23 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 17, 22, 23. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie od skrzyżowania ulicy Platynowej z drogą polną, przy posesji 3B w miejscowości Dzierżów. Następnie linia granicy załamuje się i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, po łuku, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą między posesjami nr 23 i 25 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy dalej biegnie w tym samym kierunku, do drogi gminnej 001321F, przy posesji nr 89 w miejscowości Bolemin, po czym zmienia kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1397F, do punktu przesunięcia oddziału leśnego nr 49, 50, 72, 73 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy biegnie w kierunki zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 55, 78, 79 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, omija od północy miejscowość Rudnica, i biegnie do skrzyżowania drogi kolejowej z ulicą Lubuską w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 39 (Nadleśnictwo Lubniewice). W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 173, 201, 202, po czym dalej w kierunku północnym, przecinając rzekę Wartę, biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 142/4, 142/5 w miejscowości Chwałowice. Po czym dalej na północ do skrzyżowania dróg gminnych nr 000416F i 000414F, a następnie zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do punktu początkowego, skąd rozpoczęto opis.

29.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, przecinając rzekę Noteć, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 9, 11/1, 11/2 w miejscowości Stare Polichno. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Małe Polichno. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału le- śnego nr 20, 21, 48, 49 (Nadleśnictwo Karwin), po czym załamuje się i biegnie w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 112, 113, 146, 147 (Nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 336, 288, 289 w miejscowo- ści Gościnowo, po czym biegnie dalej w tym samym kierunku, po łuku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 202, 194/6, 195/7 w miejscowości Warcin. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę do skrzyżowania drogi gminnej nr 001328F z droga prowadzącą do posesji 85, 83a, 83 w miejscowości Borek, po czym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 212, 213, 200 w miejscowości Santok, po czym biegnie, przecinając rzekę Wartę i drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, skąd rozpoczęto opis.

26.1.2017

W województwie podkarpackim: Od strony północnej linia obszaru biegnie od miejsca przecięcia ul. Białobrzeskiej z potokiem Marcinek, dalej biegnie wzdłuż południowego brzegu potoku Marcinek do zakola w pobliżu ul. Trębackiej na terenie miejscowości Korczyna, wzdłuż południowego pobocza ul. Trębackiej do skrzyżowania z ul. Krośnieńską. Od strony wschodniej linia obszaru biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniego pobocza ul. Krośnieńskiej, a następnie kieruje się na wschód, zgodnie z przebiegiem ul. Granicznej, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Krosno do ul. Akacjowej na terenie miejscowości Korczyna. Dalej od wschodu granica obszaru biegnie wzdłuż zachodniego pobocza ul. Akacjowej w kierunku południowym, wzdłuż zachodniego pobocza ul. Marynkowskiej do ul. Kasztanowej, a następnie wzdłuż ul. Kasztanowej do granicy administracyjnej miasta Krosno. Od strony południowej linia obszaru biegnie w kierunku południowo zachodnim w linii prostej przecinając ul. Sikorskiego oraz tory kolejowe do skrzyżowania ul. Bieszczadzkiej i Władysława Reymonta, dalej biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania ul. Bolesława Prusa z ul. Debrza a następnie w linii prostej w kierunku zachodnim przecinając ul. Wiejską, ul. Dębową, ul. Suchodolską do potoku Lubatówka i dalej wzdłuż północnego pobocza ul. Podmiejskiej do skrzyżowania z ul. Długą, a następnie wzdłuż północnego pobocza ul. Lotników aż do skrzyżowania z ul. Zręcińską. Od strony zachodniej linia obszaru biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego pobocza ul. Zręcińskiej aż do skrzyżowania z ul. Podkarpacką (drogą krajową nr 28). Dalej granica obszaru biegnie wzdłuż wschodniego pobocza ul. Podkarpackiej aż do skrzyżowania z ul. Krakowską, wzdłuż południowego pobocza ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Drzymały, dalej wzdłuż południowego pobocza ul. Drzymały do mostu na rzece Wisłok. Dalej linia obszaru biegnie wzdłuż południowo wschodniego brzegu rzeki Wisłok do zakola w okolicy ul. Wierzbowej i dalej w linii prostej w kierunku północno- wschodnim przecinając ul. Wierzbową, a następnie do przecięcia ul. Białobrzeskiej z potokiem Marcinek, skąd zaczęto opis.

21.1.2017

W województwie świętokrzyskim: od strony wschodniej i południowo-wschodniej: granicą powiatu kazimierskiego, od drogi powiatowej nr 0521T do skrzyżowania drogi powiatowej nr 0552T i drogi lokalnej Cieszkowy-Probołowice, terenem niezabudowanym na wschód od miejscowości Cieszkowy (gm. Czarnocin), przecina drogę wojewódzką nr 770, teren niezabudowany na wschód od miejscowości Swoszowice (gm. Czarnocin), przecina drogę wojewódzką nr 776, obejmuje miejscowość Broniszów (gm. Kazimierza Wielka) od strony południowej: teren niezabudowany równolegle do drogi powiatowej 0529T, obejmuje miejscowość Kamyszów (gm. Kazimierza Wielka), przecina drogę wojewódzką nr 768, obejmuję miejscowość Topola (gm. Skalbmierz) 3) od strony zachodniej: teren niezabudowane na zachód od miejscowości Topola (gm. Skalbmierz), przecina drogę wojewódzką nr 768, wzdłuż rzeki Nidzicy i cieku wodnego, teren niezabudowany na zachód od miejscowości Krępice do skrzyżowania drogi lokalnej z Krępic z drogą nr 770 4) od strony północnej i północno-zachodniej: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 770, obejmuje miejscowości Ciuślice i Turnawiec (gm. Czarnocin), dalej granicy lasu w Malżycach (gm. Czarnocin) do granicy powiatu kazimierskiego.

21.1.2017

W województwie opolskim: od strony północnej: od skrzyżowania drogi 1403 O relacji Roszowicki Las – Dzielnica z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las (bez tej miejscowości) i dalej tą ulicą w kierunku wschodnim przecinając granicę gminy Cisek z gminą Bierawa do drogi 425 w miejscowości Dziergowice i dalej aż do linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, następnie wzdłuż tej linii kolejowej, włączając miejscowość Dziergowice (bez miejscowości Solarnia), na południe do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z powiatem raciborskim; od strony południowej: od przecięcia rzeki Odra, granicy powiatu raciborskiego i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w kierunku zachodnim wzdłuż zachodnich granic miejscowości Podlesie, miejscowości Dzielnica (włączając te miejscowości do obszaru); od strony zachodniej: od miejscowości Dzielnica w kierunku północnym wzdłuż południowych granic miejscowości Roszowice (bez tej miejscowości) do skrzyżowania drogi nr 1403 O z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las.

25.1.2017

W województwie śląskim: teren ograniczony od strony północnej: wzdłuż granicy powiatów Kędzierzyn-Koźle i Racibórz – od miejscowości Podlesie w kierunku wschodnim do miejscowości Solarnia; od strony wschodniej: od miejscowości Solarnia wzdłuż linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz do wysokości północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska (bez tej miejscowości); od strony południowej: od północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska, poprzez południowe granice miejscowości Budziska, obejmując tą miejscowość, do północnych granic administracyjnych miejscowości Turze (z pominięciem tej miejscowości); od strony zachodniej: od północnych granic administracyjnych miejscowości Turze, wzdłuż południowej i zachodniej granicy miejscowości Ruda, w linii prostej do granicy powiatu raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego na wysokości miejscowości Podlesie.

25.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, granica obszaru biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 13, 14, 20, 21 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na południowy i biegnie po łuku, przecinając drogę krajową nr 22 oraz drogę powiatową nr 1395F między posesjami nr 6 i 4 w miejscowości Białobłocie, do skrzyżowania dróg na wysokości posesji nr 44 w miejscowości Białobłocie. Następnie linia granicy załamuje się i dalej biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę krajową nr 22, drogę powiatową nr 1397F, Kanał Kiełpiński, omijając od strony północnej zabudowania miejscowości Kiełpin, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 77, 78 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnozachodnim do punktu przecięcia działki katastralnej nr 77/1, 88/1, 80 w miejscowości Łąków. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie, przecinając Kanał Bema, rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi gminnej nr 000414F z drogą prowadzącą do posesji nr 80 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy biegnie po łuku dalej w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1393F z drogą przebiegającą obok posesji nr 75 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie, przecinając rzekę Wartę, w kierunku północno-wschodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 310, 299, 205 w miejscowości Ulim przy drodze gminnej nr 001349F. Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek na kierunek wschodni i biegnie do skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, skąd rozpoczęto opis.

29.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, linia granicy obszaru biegnie po łuku w kierunku południowo-wschodnim, do skrzyżowania drogi gminnej nr 001320F z drogą prowadzącą do drogi gminnej nr 001318F.

Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1397F z drogą gminną nr 001318F. Następnie, po łuku, linia granicy biegnie omijając od strony zachodniej większość zabudowań miejscowości Orzelec, do punktu przecięcia nr 101, 102, 123, 124 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy załamuje się i biegnie dalej w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 221, 222, 253, 254 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając drogę krajową nr 22, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 115, 116 138 , 139 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14A w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą powiatową nr 1397F w miejscowości Płonica. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą do posesji nr 48 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, skąd rozpoczęto opis.

30.1.2017

W województwie małopolskim: teren ograniczony od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej nr 7 – od węzła drogowego z drogą krajową nr 52 („Głogoczów”) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938 K; od strony południowej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1938 K do mostu na rzece Krzyszkowianka w miejscowości Bęczarka (gm. Myślenice) i wzdłuż tej rzeki w kierunku południowo – zachodnim do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości. Wzdłuż tej granicy, następnie południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Krzywaczka (gm. Sułkowice) i wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Izdebnik (gm. Lanckorona) w kierunku południowo – wschodnim i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 52 do skrzyżowania z droga gminną nr 470141 K w Izdebniku; od strony zachodniej: od skrzyżowania z droga krajową nr 52 w miejscowości Izdebnik w kierunku północnym droga gminną nr 470141 K i dalej w kierunku północno – wschodnim droga gminna nr 470146 K do granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska (gm. Skawina). Wzdłuż tej granicy w kierunku północno – zachodnim ok. 130 m i dalej droga lokalną w kierunku północnym przez miejscowość Wola Radziszowska i dalej drogą gminną nr 601166 K do drogi gminnej nr 601190 K – do mostu na rzece Cedron; od strony północnej: od mostu na drodze gminnej nr 601190 K w miejscowości Wola Radziszowska wzdłuż rzeki Cedron do jej ujścia do rzeki Skawinki, a następnie przez tą rzekę i dalej po jej wschodniej stronie w miejscowości Radziszów (gm. Skawina) wzdłuż dróg: gminnej nr 601225 K powiatowej nr 1940 K (ul. Podlesie), gminnej nr 601106 K (ul. Spacerowej) i Białej Drogi do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości. Następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej przez Głogoczów – Działy do drogi krajowej nr 52 i węzła drogowego z drogą krajową nr 7 („Głogoczów”).

27.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód) linia granicy obszaru biegnie w kierunku wschodnim przecinając drogę wojewódzką nr 192, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 386, 407, 408 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę gminną nr 004313F, oddział leśny nr 431 (Nadleśnictwo Międzychód), do skrzyżowania drogi krajowej nr 24 z drogą powiatową nr 1323F. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku południowym, przecinając linię kolejową, oddziały leśne Nadleśnictwa Międzychód, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 519, 520, 528, 529 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1327F z drogą gminną nr 004305F w miejscowości Lubikowo. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie po luku przecinając drogę krajową nr 24 na wysokości wjazdu do miejscowości Przytoczna, obejmując całą miejscowość Przytoczna. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym nad zbiornikiem wodnym „Nadolno”, obejmując cały ten zbiornik. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie po łuku, omijając od strony południowej zabudowania miejscowości Dębówko, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód), skąd rozpoczęto opis. Miejscowości znajdujące się w obszarze zapowietrzonym – w gminie Przytoczna: Przytoczna, Goraj, Lubikowo.

3.2.2017

W województwie opolskim: teren ograniczony: od strony południowej: od przecięcia torów kolejowych z ulicą Strzelecką w miejscowości Domaszowice następnie do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 stąd ulicą lipową łącząca miejscowość Wielołękę i Międzybrodzie (z wyłączeniem tych miejscowości) do Duczowa Małego, aż do krzyżowania z drogą krajową nr 42; od strony wschodniej: w linii prostej od torów kolejowych w kierunku sołectwa Duczów Mały łącznie z tą miejscowością, a dalej poprzez miejscowość Duczów Wielki (łącznie z nią) do sołectwa Świniary Małe; od strony północnej: od Świniar Małych drogą do miejscowości Polkowskie łącznie z tą miejscowością, a dalej w linii prostej do drogi Strzelce -Woskowice Górne; od strony zachodniej wzdłuż drogi Woskowice Górne-Strzelce do drogi nr 42 i tą drogą do północnych granic administracyjnych Domaszowic do ul. Strzeleckiej.

31.1.2017

W województwie dolnośląskim: teren ograniczony: od strony wschodniej: szczytami Kamień Wielki, Kościelny Las w kierunku ulicy 1 go Maja do skrzyżowania z drogą na ul. Jakubowice, następnie wzdłuż tej drogi do wyciągu narciarskiego, następnie szczyt Świni Grzbiet do granicy państwa w kierunku Wzgórza Bluszczowa; od strony południowej: od granicy Kudowa Słone Nachod, 1,5 km od szczytu Ptasznica w kierunku północnym do skrzyżowania drogi nr 8 z drogą na Dańczów; od strony zachodniej i północnej: od Wzgórza Bluszczowa wzdłuż granicy państwa do przejścia Kudowa Słone Nachod. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości: Kudowa Zdrój (z wyłączeniem ul. Pstrążna, ul. Bukowiny, ul. Jakubowice), część zachodnia Jeleniowa do skrzyżowania z drogą na Dańczów.

1.2.2017

W województwie małopolskim: od strony południowej: z Parku Miejskiego w Skawinie (gm. Skawina) – od Starorzecza Skawinki wzdłuż cieku wodnego biegnącego w kierunku południowym w kierunku ul. Spacerowej i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowo – wschodnim a następnie wschodnim do wschodniej granicy administracyjnej Skawiny. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany) w kierunku północno-wschodnim i północnym do potoku Rzepnik. Wzdłuż tego potoku w kierunku północnym przez ok. 600 m i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż cieku wodnego przez Brzyczynę do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości; od strony wschodniej: od cieku wodnego w miejscowości Brzyczyna w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości i dalej wzdłuż drogi gminnej nr 600684 K (ul. Słonecznej) w Libertowie (gm. Mogilany) do drogi powiatowej nr 2174 K (ul. Jana Pawła II). Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy do ul. Libertowskiej w Krakowie. Ul. Libertowską, następnie ul. Leona Petrażyckiego przez ok. 150 m w kierunku wschodnim i dalej w kierunku północnym drogą lokalną do linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim). Wzdłuż tej linii kolejowej do ul. Biskupa Albina Małysiaka i dalej tą ulicą w kierunku zachodnim i północnym przez ok. 1400 m, a następnie drogą lokalną (gruntową) w kierunku północno – zachodnim przez ok. 500 m – do ul. Spacerowej. Od strony północnej: ulicami: Spacerową, Doktora Józefa Babińskiego, Skotnicką, Aleksandra Brücknera, Dąbrowa, Obrony Tyńca do zachodniej granicy kompleksu leśnego (w Bielańsko – Tynieckim Parku Krajobrazowym); od strony zachodniej: od ul. Obrońców Tyńca zachodnią granicą kompleksu leśnego do ul. Bogucianka i dalej w kierunku południowo-zachodnim i południowym do północnej granicy administracyjnej Skawiny. Następnie wzdłuż tej granicy do rzeki Skawinki i dalej wzdłuż tej rzeki do Parku Miejskiego w Skawinie – do cieku wodnego biegnącego do Starorzecza Skawinki.

1.2.2017”

„Państwo członkowskie: Rumunia

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Localitatea ULMI, ORAS URLATI, județul Prahova.

Localitatea TOMSANI, comuna TOMSANI, județul Prahova.

Localitatea SATUCU, comuna TOMSANI, județul Prahova.

Localitatea LOLOIASCA, comuna TOMSANI, județul Prahova

31.1.2017”

„Państwo członkowskie: Słowacja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

okres Bratislava IV:

celé mestské časti Devín, Dúbravka, Lamač

mestská časť Záhorská Bystrica:

časti Plánky, Krematórium a Urnový Háj

mestská časť Devínska Nová Ves:

časť južne od potoka Mláka

20.1.2017

Okres Košice – okolie:

Obce: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ

Okres Košice – mesto:

Mestská časť: Košice-Kavečany

27.1.2017

Okres Prešov

Obce:

Chmeľov

Chmeľov – časť Podhrabina

Lipníky

Lipníky- časť Taľka

Lipníky- časť Podhrabina

Nemcovce

Nemcovce- časť Zimná studňa

Pušovce

Čelovce

5.2.2017

Okres Trnava

Obce:

Horná Krupá

Naháč

Horné Dubové

6.2.2017”

„Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE

Area comprising: Those parts of Carmarthenshire County (ADNS code 00110) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N51.7781 and W4.2208

24.1.2017

Area comprising: Those parts of North Yorkshire Country (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.0467and W2.1539

27.1.2017”

2)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie: Bułgaria

Obszar obejmujący:

Data zakończenia stosowania środków zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE

VIDIN

Municipality of Vidin:

Dunavtzi

Tarnyane

Bukovetz

Bela Rada

Peshakovo

Druzhba

General Marinovo

Gradetz

Akatzievo

Dinkovitza

Inovo

Plakude

Mayor Uzunovo

Kapitanovtzi

Pokrayna

Vidin

6.2.2017

Municipality of Dimovo:

Mali Drenovetz

Izvor

Shipot

Kostichovtzi

Medovnitza

Karbintz

20.1.2017

Municipality of Ruzhintzi:

Ruzhintzi

Drazhintzi

Belo pole

Rogletz

Drenovetz

20.1.2017

Municipality of Dimovo:

Septemvriitzi

Yarlovitza

20.1.2017

Municipality of Vidin:

Novoseltzi

Ruptzi

Slana Bara

od 29.1.2017 do 6.2.2017

Municipality of Dimovo:

Vodnyantzi

od 12.1.2017 do 20.1.2017

VRATZA

Municipality of Vratza:

Beli izvor

Nefela

Vlasatitza

Lilyatche

Tchiren

Kostelevo

Veseletz

Zgorigrad

Vratza

18.1.2017

Municipality of Vratza:

Dabnika

od 10.1.2017 do 18.1.2017

PLOVDIV

Municipality of Maritza:

Yasno pole

od 22.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Maritza:

Manole

Manolsko Konare

od 4.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Maritza:

Trilistnik

Rogosh

Chekeritza

od 4.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Maritza:

Trud

Tzaratzovo

Stroevo

10.2.2017

Municipality of Maritza:

Kalekovetz

Krislovo

od 23.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Maritza:

Graf Ignatievo

od 2.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Maritza:

Dink

Zhelyazno

Voyvodinovo

Skutare

19.2.2017

Municipality of Rakovski:

Momino selo

od 11.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Padarsko

od 28.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Zlatosel

od 6.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Tyurkmen

od 22.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Sarnegor

Rozovetz

Chehlare

14.2.2017

Municipality of Brezovo:

Varben

od 2.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Babek

Boretz

Zelenikovo

Streltzi

19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Drangovo

Otetz Kirilovo

od 7.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Brezovo:

Choba

Brezovo

od 11.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

od 11.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Begovo

Chernozemen

Razhevo

Kaloyanovo

12.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Dalgo pole

19.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Zhitnitsa

Gorna Mahala

Duvanlii

15.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

od 4.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Otetz Paisievo

19.2.2017

Municipality of Rakovski:

Tatarevo

5.2.2017

Municipality of Rakovski:

Belozem

od 28.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Rakovski:

Shishmantzi

Bolyarino

19.2.2017

Municipality of Rakovski:

Chalakovi

Stryama

od 11.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Rakovski:

Rakovski

od 7.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Sadovo:

Milevo

Popovitsa

Seltsi

Bogdanitza

Ahmatovo

Sadovo

Cheshnegirovo

Kochevo

19.2.2017

Municipality of Purvomai:

Vinitsa

od 22.1.2017 do 5.2.2017

Municipality of Purvomai:

Purvomai

Dobri dol

Tatarevo

5.2.2017

Municipality of Purvomai:

Gradina

Krushevo

od 28.1.2017 do 5.2.2017

Municipality of Hisarya:

Starosel

Matenitza

Hisarya

Chernichevo

Belovitza

15.2.2017

Municipality of Hisarya:

Staro Zhelezare

Novo Zhelezare

Panicheri

od 7.2.2017 do 15.2.2017

Municipality of Saedinenie:

Lyuben

15.2.2017

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tzarimir

10.2.2017

Municipality of Karlovo:

Mrachenik

10.2.2017

STARA ZAGORA

Municipality of Bratya Daskalovi:

Gorno BelevoOpulchenets

Orizovo

Plodovitovo

6.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Mirovo

od 22.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Saedinenie

od 4.2.2017 do 12.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Pravoslav

od 4.2.2017 do 19.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Granit

od 28.1.2017 do 19.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolio Marinovo

Dolno novo selo

Naidenovo

Golyam dol

Gorno Belevo

Veren

Partizanin

Cherna gora

12.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Veren

Malak dol

Markovo

Medovo

od 4.2.2017 do 12.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Cherna gora

od 29.1.2017 do 6.2.2017

Municipality of Bratya Daskalovi:

Bratya Daskolovi

od 4.2.2017 do 12.2.2017

Municipality of Chirpan: