ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 13

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
17 stycznia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/53 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie butan-1-olu, heksan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, etanolu, aldehydu octowego, propanalu, butanalu, pentanalu, heksanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-dietoksyetanu, kwasu mrówkowego, kwasu octowego, kwasu propionowego, kwasu walerianowego, kwasu heksanowego, kwasu oktanowego, kwasu dekanowego, kwasu dodekanowego, kwasu oleinowego, kwasu heksadekanowego, kwasu tetradekanowego, kwasu heptanowego, kwasu nonanowego, octanu etylu, octanu propylu, octanu butylu, octanu heksylu, octanu oktylu, octanu nonylu, octanu decylu, octanu dodecylu, octanu heptylu, octanu metylu, maślanu metylu, maślanu butylu, maślanu pentylu, maślanu heksylu, maślanu octylu, dekanianu etylu, heksanianu etylu, heksanianu propylu, heksanianu pentylu, heksanianu heksylu, heksanianu metylu, mrówczanu etylu, dodekanianu etylu, tetradekanianu etylu, nonanianu etylu, oktanianu etylu, propionianu etylu, propionianu metylu, walerianianu etylu, walerianianu butylu, heks-3-enianu etylu, heksadekanianu etylu, trans-2-butenianu etylu, undekanianu etylu, izowalerianianu butylu, izomaślanu heksylu, 2-metylomaślanu metylu, 2-metylomaślanu heksylu, cytrynianu trietylu, izowalerianianu heksylu i 2-metylowalerianianu metylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/54 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 2-metylopropan-1-olu, izopentanolu, 3,7-dimetylooktan-1-olu, 2-etyloheksan-1-olu, 2-metylopropanalu, 3-metylobutanalu, aldehydu 2-metylomasłowego, kwasu 3-metylomasłowego, kwasu 2-metylowalerianowego, kwasu 2-etylomasłowego, kwasu 2-metylomasłowego, kwasu 2-metyloheptanowego, kwasu 4-metylononanowego, kwasu 4-metylooktanowego, octanu izobutylu, maślanu izobutylu, heksanianu 3-metylobutylu, dodekanianu 3-metylobutylu, oktanianu 3-metylobutylu, propionianu 3-metylobutylu, mrówczanu 3-metylobutylu, trimaślanu glicerolu, izomaślanu izobutylu, izomaślanu izopentylu, izowalerianianu izobutylu, 2-metylomaślanu izopentylu, izowalerianianu 2-metylobutylu oraz maślanu 2-metylobutylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

80

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/55 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

112

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/56 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mlekowego, kwasu 4-oksowalerianowego, kwasu bursztynowego, kwasu fumarowego, acetooctanu etylu, mleczanu etylu, mleczanu butylu, 4-oksowalerianianu etylu, bursztynianu dietylu, malonianu dietylu, o-butyrylomleczanu butylu, mleczanu heks-3-enylu, mleczanu heksylu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu i heksano-1,4-laktonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

129

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/57 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,8-cyneolu, 3,4-dihydrokumaryny i 4-metylotetrahydropiranu 2-(2-metyloprop-1-enylu) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

153

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/58 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alfa-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-metylofenylo)propan-2-olu, terpineolu i octanu linalilu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

159

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/59 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,1-dimetoksy-2-fenyloetanu, mrówczanu fenetylu, oktanianu fenetylu, izomaślanu fenetylu, 2-metylomaślanu fenetylu i benzoesanu fenetylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

167

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/60 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie izoeugenolu jako dodatku paszowego dla świń, przeżuwaczy i koni z wyjątkiem tych, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, i zwierząt domowych ( 1 )

177

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/61 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 4-alilo-2,6-dimetoksyfenolu oraz octanu eugenylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb i drobiu ( 1 )

181

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/62 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie aldehydu 3-(metylotio)propionowego, 3-(metylotio)propionianu metylu, allilotiolu, siarczku dimetylu, siarczku dibutylu, disiarczku diallilu, trisiarczku diallilu, trisiarczku dimetylu, disiarczku dipropylu, izotiocyjanianu allilu, disiarczku dimetylu, 2-metylobenzeno-1-tiolu, butanotianu S-metylu, disiarczku allilu metylu, 3-(metylotio)propan-1-olu, 3-(metylotio)heksan-1-olu, 1-propano-1-tiolu, siarczku diallilu, 2,4-ditiapentanu, 2-metylo-2-(metyloditio)propanalu, 2-metylopropano-1-tiolu, metylosulfinylometanu, propano-2-tiolu, 3,5-dimetylo-1,2,4-tritiolanu i 2-metylo-4-propylo-1,3-oksatianu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

186

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/63 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alkoholu benzylowego, alkoholu 4-izopropylobenzylowego, benzaldehydu, aldehydu 4-izopropylobenzylowego, aldehydu salicylowego, aldehydu p-toluilowego, aldehydu 2-metoksybenzylowego, kwasu benzoesowego, octanu benzylu, maślanu benzylu, mrówczanu benzylu, propionianu benzylu, heksanianu benzylu, izomaślanu benzylu, izowalerianianu benzylu, salicylanu heksylu, fenylooctanu benzylu, benzoesanu metylu, benzoesanu etylu, benzoesanu izopentylu, salicylanu pentylu i benzoesanu izobutylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz na stosowanie aldehydu p-weratrowego i kwasu galusowego jako dodatków paszowych dla niektórych gatunków zwierząt ( 1 )

214

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/64 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie glicyryzynianu amonu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

242

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/65 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1-izopropylo-4-metylobenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, beta-kariofylenu, kamfenu, 1-izopropenylo-4-metylobenzenu, delta-3-karenu i d-limonenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

246

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/66 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu taninowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

259

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/53

z dnia 14 grudnia 2016 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie butan-1-olu, heksan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, etanolu, aldehydu octowego, propanalu, butanalu, pentanalu, heksanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-dietoksyetanu, kwasu mrówkowego, kwasu octowego, kwasu propionowego, kwasu walerianowego, kwasu heksanowego, kwasu oktanowego, kwasu dekanowego, kwasu dodekanowego, kwasu oleinowego, kwasu heksadekanowego, kwasu tetradekanowego, kwasu heptanowego, kwasu nonanowego, octanu etylu, octanu propylu, octanu butylu, octanu heksylu, octanu oktylu, octanu nonylu, octanu decylu, octanu dodecylu, octanu heptylu, octanu metylu, maślanu metylu, maślanu butylu, maślanu pentylu, maślanu heksylu, maślanu octylu, dekanianu etylu, heksanianu etylu, heksanianu propylu, heksanianu pentylu, heksanianu heksylu, heksanianu metylu, mrówczanu etylu, dodekanianu etylu, tetradekanianu etylu, nonanianu etylu, oktanianu etylu, propionianu etylu, propionianu metylu, walerianianu etylu, walerianianu butylu, heks-3-enianu etylu, heksadekanianu etylu, trans-2-butenianu etylu, undekanianu etylu, izowalerianianu butylu, izomaślanu heksylu, 2-metylomaślanu metylu, 2-metylomaślanu heksylu, cytrynianu trietylu, izowalerianianu heksylu i 2-metylowalerianianu metylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego rozporządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, aldehyd octowy, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoksyetan, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas propionowy, kwas walerianowy, kwas heksanowy, kwas oktanowy, kwas dekanowy, kwas dodekanowy, kwas oleinowy, kwas heksadekanowy, kwas tetradekanowy, kwas heptanowy, kwas nonanowy, octan etylu, octan propylu, octan butylu, octan heksylu, octan oktylu, octan nonylu, octan decylu, octan dodecylu, octan heptylu, octan metylu, maślan metylu, maślan butylu, maślan pentylu, maślan heksylu, maślan octylu, dekanian etylu, heksanian etylu, heksanian propylu, heksanian pentylu, heksanian heksylu, heksanian metylu, mrówczan etylu, dodekanian etylu, tetradekanian etylu, nonanian etylu, oktanian etylu, propionian etylu, propionian metylu, walerianian etylu, walerianian butylu, heks-3-enian etylu, heksadekanian etylu, trans-2-butenian etylu, undekanian etylu, izowalerianian butylu, izomaślan heksylu, 2-metylomaślan metylu, 2-metylomaślan heksylu, cytrynian trietylu, izowalerianian heksylu i 2-metylowalerianian metylu, zwane dalej „przedmiotowymi substancjami”, zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkty te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o ponowną ocenę przedmiotowych substancji jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił o zaklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki sensoryczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 12 marca 2013 r. (3) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania w paszy przedmiotowe substancje nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził ponadto, że substancje te są dozwolone jako środki aromatyzujące w żywności, w przypadku których wykazano skuteczność, ponieważ funkcje dodatku stosowanego w paszach i opisane dla żywności są do siebie podobne.

(5)

Urząd stwierdził, że jeśli zastosowane zostaną odpowiednie środki ochronne, nie ma powodu do obaw w kwestii bezpieczeństwa użytkowników. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena przedmiotowych substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Należy określić maksymalną zalecaną zawartość tych substancji. Substancje te mogą być stosowane w mieszankach paszowych podawanych następnie z wodą.

(7)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia dla przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2013;11(4):3169.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b02004

Butan-1-ol

Skład dodatku

Butan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Butan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99,5 %

Wzór chemiczny: C4H10O

Numer CAS: 71-36-3

FLAVIS 02.004

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania butan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02005

Heksan-1-ol

Skład dodatku

Heksan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Heksan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 96,5 %

Wzór chemiczny: C6H14O

Numer CAS: 111-27-3

FLAVIS 02.005

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02006

Oktan-1-ol

Skład dodatku

Oktan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Oktan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H18O

Numer CAS: 111-87-5

FLAVIS 02.006

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania oktan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02007

Nonan-1-ol

Skład dodatku

Nonan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Nonan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C9H20O

Numer CAS: 143-08-8

FLAVIS 02.007

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania nonan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02008

Dodekan-1-ol

Skład dodatku

Dodekan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Dodekan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C12H26O

Numer CAS: 112-53-8

FLAVIS 02.008

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dodekan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02021

Heptan-1-ol

Skład dodatku

Heptan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Heptan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C7H16O

Numer CAS: 111-70-6

FLAVIS 02.021

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heptan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02024

Dekan-1-ol

Skład dodatku

Dekan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Dekan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H22O

Numer CAS: 112-30-1

FLAVIS 02.024

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dekan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02040

Pentan-1-ol

Skład dodatku

Pentan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Pentan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C5H12O

Numer CAS: 71-41-0

FLAVIS 02.040

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania pentan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02078

Etanol

Skład dodatku

Etanol

Charakterystyka substancji czynnej

Etanol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej lub w drodze fermentacji enzymatycznej.

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C2H6O

Numer CAS: 64-17-5

FLAVIS 02.078

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania etanolu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05001

Aldehyd octowy

Skład dodatku

Aldehyd octowy

Charakterystyka substancji czynnej

Aldehyd octowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C2H4O

Numer CAS: 75-07-0

FLAVIS 05.001

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania aldehydu octowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05002

Propanal

Skład dodatku

Propanal

Charakterystyka substancji czynnej

Propanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C3H6O

Numer CAS: 123-38-6

FLAVIS 05.002

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania propanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05003

Butanal

Skład dodatku

Butanal

Charakterystyka substancji czynnej

Butanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C6H8O

Numer CAS: 123-72-8

FLAVIS 05.003

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania butanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05005

Pentanal

Skład dodatku

Pentanal

Charakterystyka substancji czynnej

Pentanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C5H10O

Numer CAS: 110-62-3

FLAVIS 05.005

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania pentanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05008

Heksanal

Skład dodatku

Heksanal

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C6H12O

Numer CAS: 66-25-1

FLAVIS 05.008

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05009

Oktanal

Skład dodatku

Oktanal

Charakterystyka substancji czynnej

Oktanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C8H16O

Numer CAS: 124-13-0

FLAVIS 05.009

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania oktanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05010

Dekanal

Skład dodatku

Dekanal

Charakterystyka substancji czynnej

Dekanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C10H20O

Numer CAS: 112-31-2

FLAVIS 05.010

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dekanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05011

Dodekanal

Skład dodatku

Dodekanal

Charakterystyka substancji czynnej

Dodekanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C12H24O

Numer CAS: 112-54-9

FLAVIS 05.011

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dodekanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05025

Nonanal

Skład dodatku

Nonanal

Charakterystyka substancji czynnej

Nonanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C9H18O

Numer CAS: 124-19-6

FLAVIS 05.025

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania nonanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05031

Heptanal

Skład dodatku

Heptanal

Charakterystyka substancji czynnej

Heptanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C7H14O

Numer CAS: 111-71-7

FLAVIS 05.031

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heptanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05034

Undekanal

Skład dodatku

Undekanal

Charakterystyka substancji czynnej

Undekanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C11H22O

Numer CAS: 112-44-7

FLAVIS 05.034

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania undekanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b06001

1,1-dietoksyetan

Skład dodatku

1,1-dietoksyetan

Charakterystyka substancji czynnej

1,1-dietoksyetan

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C6H14O2

Numer CAS: 105-57-7

FLAVIS 06.001

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 1,1-dietoksyetanu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08001

Kwas mrówkowy

Skład dodatku

Kwas mrówkowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas mrówkowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: CH2O2

Numer CAS: 64-18-6

FLAVIS 08.001

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu mrówkowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

 

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08002

Kwas octowy

Skład dodatku

Kwas octowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas octowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99,5 %

Wzór chemiczny: C2H4O2

Numer CAS: 64-19-7

FLAVIS 08.002

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu octowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

1k280

Kwas propionowy

Skład dodatku

Kwas propionowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas propionowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99,5 %

Pozostałości nielotne ≤ 0,01 % po suszeniu w temperaturze 140 °C do stałej masy.

Aldehydy ≤ 0,1 % wyrażone jako formaldehyd

Wzór chemiczny: C3H6O2

Numer CAS: 79-09-4

FLAVIS 08.003

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu propionowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08007

Kwas walerianowy

Skład dodatku

Kwas walerianowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas walerianowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C5H10O2

Numer CAS: 109-52-4

FLAVIS 08.007

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu walerianowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08009

Kwas heksanowy

Skład dodatku

Kwas heksanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas heksanowy

Produkowany przez modyfikację chemiczną wyekstrahowanych tłuszczów

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 142-62-1

FLAVIS 08.009

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu heksanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 25 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08010

Kwas oktanowy

Skład dodatku

Kwas oktanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas oktanowy

Wytwarzany w drodze fermentacji, po której następuje destylacja frakcyjna.

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 124-07-2

FLAVIS 08.010

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu oktanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08011

Kwas dekanowy

Skład dodatku

Kwas dekanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas dekanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 334-48-5

FLAVIS 08.011

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu dekanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08012

Kwas dodekanowy

Skład dodatku

Kwas dodekanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas dodekanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 90 %

Wzór chemiczny: C12H24O2

Numer CAS: 143-07-7

FLAVIS 08.012

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu dodekanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08013

Kwas oleinowy

Skład dodatku

Kwas oleinowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas oleinowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 90 %

Wzór chemiczny: C18H34O2

Numer CAS: 112-80-1

FLAVIS 08.013

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu oleinowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08014

Kwas heksadekanowy

Skład dodatku

Kwas heksadekanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas heksadekanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 80 %

Wzór chemiczny: C16H32O2

Numer CAS: 57-10-3

FLAVIS 08.014

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu heksadekanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08016

Kwas tetradekanowy

Skład dodatku

Kwas tetradekanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas tetradekanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 94 %

Wzór chemiczny: C14H28O2

Numer CAS: 544-63-8

FLAVIS 08.016

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu tetradekanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08028

Kwas heptanowy

Skład dodatku

Kwas heptanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas heptanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C7H14O2

Numer CAS: 111-14-8

FLAVIS 08.028

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu heptanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08029

Kwas nonanowy

Skład dodatku

Kwas nonanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas nonanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 112-05-0

FLAVIS 08.029

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu nonanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09001

Octan etylu

Skład dodatku

Octan etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C4H8O2

Numer CAS: 141-78-6

FLAVIS 09.001

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 25 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09002

Octan propylu

Skład dodatku

Octan propylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan propylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C5H10O2

Numer CAS: 109-60-4

FLAVIS 09.002

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu propylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09004

Octan butylu

Skład dodatku

Octan butylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan butylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 123-86-4

FLAVIS 09.004

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu butylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09006

Octan heksylu

Skład dodatku

Octan heksylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan heksylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H12O2

Numer CAS: 142-92-7

FLAVIS 09.006

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu heksylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 25 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09007

Octan oktylu

Skład dodatku

Octan oktylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan oktylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 112-14-1

FLAVIS 09.007

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu oktylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09008

Octan nonylu

Skład dodatku

Octan nonylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan nonylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C11H22O2

Numer CAS: 143-13-5

FLAVIS 09.008

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu nonylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09009

Octan decylu

Skład dodatku

Octan decylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan decylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C12H24O2

Numer CAS: 112-17-4

FLAVIS 09.009

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu decylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09010

Octan dodecylu

Skład dodatku

Octan dodecylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan dodecylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C14H28O2

Numer CAS: 112-66-3

FLAVIS 09.010

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu dodecylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09022

Octan heptylu

Skład dodatku

Octan heptylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan heptylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97,5 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 112-06-1

FLAVIS 09.022

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu heptylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09023

Octan metylu

Skład dodatku

Octan metylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C3H6O2

Numer CAS: 79-20-9

FLAVIS 09.023

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu metylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09038

Maślan metylu

Skład dodatku

Maślan metylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C5H10O2

Numer CAS: 623-42-7

FLAVIS 09.038

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu metylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09042

Maślan butylu

Skład dodatku

Maślan butylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan butylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 109-21-7

FLAVIS 09.042

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu butylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09044

Maślan pentylu

Skład dodatku

Maślan pentylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan pentylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 540-18-1

FLAVIS 09.044

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu pentylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09045

Maślan heksylu

Skład dodatku

Maślan heksylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan heksylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 2639-63-6

FLAVIS 09.045

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu heksylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09046

Maślan oktylu

Skład dodatku

Maślan oktylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan oktylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C12H24O2

Numer CAS: 110-39-4

FLAVIS 09.046

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu oktylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09059

Dekanian etylu

Skład dodatku

Dekanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Dekanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C12H24O2

Numer CAS: 110-38-3

FLAVIS 09.059

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dekanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09060

Heksanian etylu

Skład dodatku

Heksanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 123-66-0

FLAVIS 09.060

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09061

Heksanian propylu

Skład dodatku

Heksanian propylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanian propylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 626-77-7

FLAVIS 09.061

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanianu propylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09065

Heksanian pentylu

Skład dodatku

Heksanian pentylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanian pentylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C11H22O2

Numer CAS: 540-07-8

FLAVIS 09.065

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanianu pentylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09066

Heksanian heksylu

Skład dodatku

Heksanian heksylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanian heksylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C12H24O2

Numer CAS: 6378-65-0

FLAVIS 09.066

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanianu heksylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09069

Heksanian metylu

Skład dodatku

Heksanian metylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanian metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C7H14O2

Numer CAS: 106-70-7

FLAVIS 09.069

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanianu metylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09072

Mrówczan etylu

Skład dodatku

Mrówczan etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Mrówczan etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C3H6O2

Numer CAS: 109-94-4

FLAVIS 09.072

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania mrówczanu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09099

Dodekanian etylu

Skład dodatku

Dodekanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Dodekanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C14H28O2

Numer CAS: 106-33-2

FLAVIS 09.099

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dodekanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09104

Tetradekanian etylu

Skład dodatku

Tetradekanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Tetradekanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C16H32O2

Numer CAS: 124-06-1

FLAVIS 09.104

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania tetradekanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09107

Nonanian etylu

Skład dodatku

Nonanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Nonanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C11H22O2

Numer CAS: 123-29-5

FLAVIS 09.107

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania nonanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09111

Oktanian etylu

Skład dodatku

Oktanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Oktanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 106-32-1

FLAVIS 09.111

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania oktanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09121

Propionian etylu

Skład dodatku

Propionian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C5H10O2

Numer CAS: 105-37-3

FLAVIS 09.121

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania propionianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09134

Propionian metylu

Skład dodatku

Propionian metylu

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C4H8O2

Numer CAS: 554-12-1

FLAVIS 09.134

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania propionianu metylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09147

Walerianian etylu

Skład dodatku

Walerianian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Walerianian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C7H14O2

Numer CAS: 539-82-2

FLAVIS 09.147

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania walerianianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09148

Walerianian butylu

Skład dodatku

Walerianian butylu

Charakterystyka substancji czynnej

Walerianian butylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 591-68-4

FLAVIS 09.148

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania walerianianu butylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09191

Heks-3-enian etylu

Skład dodatku

Heks-3-enian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heks-3-enian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C8H14O2

Numer CAS: 2396-83-0

FLAVIS 09.191

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heks-3-enianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09193

Heksadekanian etylu

Skład dodatku

Heksadekanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksadekanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C18H36O2

Numer CAS: 628-97-7

FLAVIS 09.193

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksadekanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09248

Trans-2-butenian etylu

Skład dodatku

Trans-2-butenian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Trans-2-butenian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C6H10O2

Numer CAS: 623-70-1

FLAVIS 09.248

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania trans-2-butenianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09274

Undekanian etylu

Skład dodatku

Undekanian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Undekanian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C13H26O2

Numer CAS: 627-90-7

FLAVIS 09.274

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania undekanianu etylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09449

Izowalerianian butylu

Skład dodatku

Izowalerianian butylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izowalerianian butylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 109-19-3

FLAVIS 09.449

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izowalerianianu butylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09478

Izomaślan heksylu

Skład dodatku

Izomaślan heksylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izomaślan heksylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 2349-07-7

FLAVIS 09.478

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izomaślanu heksylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09483

2-metylomaślan metylu

Skład dodatku

2-metylomaślan metylu

Charakterystyka substancji czynnej

2-metylomaślan metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 868-57-5

FLAVIS 09.483

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-metylomaślanu metylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09507

2-metylomaślan heksylu

Skład dodatku

2-metylomaślan heksylu

Charakterystyka substancji czynnej

2-metylomaślan heksylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C11H22O2

Numer CAS: 10032-15-2

FLAVIS 09.507

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-metylomaślanu heksylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09512

Cytrynian trietylu

Skład dodatku

Cytrynian trietylu

Charakterystyka substancji czynnej

Cytrynian trietylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C12H20O7

Numer CAS: 77-93-0

FLAVIS 09.512

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania cytrynianu trietylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09529

Izowalerianian heksylu

Skład dodatku

Izowalerianian heksylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izowalerianian heksylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C11H22O2

Numer CAS: 10032-13-0

FLAVIS 09.529

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izowalerianianu heksylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09549

2-metylowalerianian metylu

Skład dodatku

2-metylowalerianian metylu

Charakterystyka substancji czynnej

2-metylowalerianian metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C7H14O2

Numer CAS: 2177-77-7

FLAVIS 09.549

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-metylowalerianianu metylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/80


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/54

z dnia 14 grudnia 2016 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie 2-metylopropan-1-olu, izopentanolu, 3,7-dimetylooktan-1-olu, 2-etyloheksan-1-olu, 2-metylopropanalu, 3-metylobutanalu, aldehydu 2-metylomasłowego, kwasu 3-metylomasłowego, kwasu 2-metylowalerianowego, kwasu 2-etylomasłowego, kwasu 2-metylomasłowego, kwasu 2-metyloheptanowego, kwasu 4-metylononanowego, kwasu 4-metylooktanowego, octanu izobutylu, maślanu izobutylu, heksanianu 3-metylobutylu, dodekanianu 3-metylobutylu, oktanianu 3-metylobutylu, propionianu 3-metylobutylu, mrówczanu 3-metylobutylu, trimaślanu glicerolu, izomaślanu izobutylu, izomaślanu izopentylu, izowalerianianu izobutylu, 2-metylomaślanu izopentylu, izowalerianianu 2-metylobutylu oraz maślanu 2-metylobutylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego rozporządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

2-metylopropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetylooktan-1-ol, 2-etyloheksan-1-ol, 2-metylopropanal, 3-metylobutanal, aldehyd 2-metylomasłowy, kwas 3-metylomasłowy, kwas 2-metylowalerianowy, kwas 2-etylomasłowy, kwas 2-metylomasłowy, kwas 2-metyloheptanowy, kwas 4-metylononanowy, kwas 4-metylooktanowy, octan izobutylu, maślan izobutylu, heksanian 3-metylobutylu, dodekanian 3-metylobutylu, oktanian 3-metylobutylu, propionian 3-metylobutylu, mrówczan 3-metylobutylu, trimaślan glicerolu, izomaślan izobutylu, izomaślan izopentylu, izowalerianian izobutylu, 2-metylomaślan izopentylu, izowalerianian 2-metylobutylu oraz maślan 2-metylobutylu, zwane dalej „przedmiotowymi substancjami”, zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkty te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o ponowną ocenę przedmiotowych substancji jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił o zaklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki sensoryczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 17 października 2012 r. (3) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania w paszy przedmiotowe substancje nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził ponadto, że substancje te są dozwolone jako środki aromatyzujące w żywności, w przypadku których wykazano skuteczność, ponieważ funkcje dodatku stosowanego w paszach i opisane dla żywności są do siebie podobne.

(5)

Urząd stwierdził, że jeśli zastosowane zostaną odpowiednie środki ochronne, nie ma powodu do obaw w kwestii bezpieczeństwa użytkowników. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena przedmiotowych substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Należy określić maksymalną zalecaną zawartość tych substancji. Substancje te mogą być stosowane w mieszankach paszowych podawanych następnie z wodą.

(7)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia dla przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2012;10(10):2927.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b02001

2-metylopropan-1-ol

Skład dodatku

2-metylopropan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

2-metylopropan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C4H10O

Numer CAS: 78-83-1

FLAVIS 02.001

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-metylopropan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02003

Izopentanol

Skład dodatku

Izopentanol

Charakterystyka substancji czynnej

Izopentanol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C5H12O

Numer CAS: 123-51-3

FLAVIS 02.003

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izopentanolu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02026

3,7-dimetylooktan-1-ol

Skład dodatku

3,7-dimetylooktan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

3,7-dimetylooktan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 90 %

Wzór chemiczny: C10H22O

Numer CAS: 106-21-8

FLAVIS 02.026

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 3,7-dimetylooktan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b02082

2-etyloheksan-1-ol

Skład dodatku

2-etyloheksan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

2-etyloheksan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C8H18O

Numer CAS: 104-76-7

FLAVIS 02.082

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-etyloheksan-1-olu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05004

2-metylopropanal

Skład dodatku

2-metylopropanal

Charakterystyka substancji czynnej

2-metylopropanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C4H8O

Numer CAS: 78-84-2

FLAVIS 05.004

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-metylopropanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05006

3-metylobutanal

Skład dodatku

3-metylobutanal

Charakterystyka substancji czynnej

3-metylobutanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C5H10O

Numer CAS: 590-86-3

FLAVIS 05.006

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 3-metylobutanalu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b05049

Aldehyd 2-metylomasłowy

Skład dodatku

Aldehyd 2-metylomasłowy

Charakterystyka substancji czynnej

Aldehyd 2-metylomasłowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C5H10O

Numer CAS: 96-17-3

FLAVIS 05.049

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania aldehydu 2-metylomasłowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08008

Kwas 3-metylomasłowy

Skład dodatku

Kwas 3-metylomasłowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 3-metylomasłowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C5H10O2

Numer CAS: 503-74-2

FLAVIS 08.008

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 3-metylomasłowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08031

Kwas 2-metylowalerianowy

Skład dodatku

Kwas 2-metylowalerianowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 2-metylowalerianowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 97-61-0

FLAVIS 08.031

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 2-metylowalerianowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08045

Kwas 2-etylomasłowy

Skład dodatku

Kwas 2-etylomasłowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 2-etylomasłowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 88-09-5

FLAVIS 08.045

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 2-etylomasłowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08046

Kwas 2-metylomasłowy

Skład dodatku

Kwas 2-metylomasłowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 2-metylomasłowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C5H10O2

Numer CAS: 116-53-0

FLAVIS 08.046

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 2-metylomasłowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08047

Kwas 2-metyloheptanowy

Skład dodatku

Kwas 2-metyloheptanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 2-metyloheptanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 1188-02-9

FLAVIS 08.047

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 2-metyloheptanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08062

Kwas 4-metylononanowy

Skład dodatku

Kwas 4-metylononanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 4-metylononanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 45019-28-1

FLAVIS 08.062

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 4-metylononanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b08063

Kwas 4-metylooktanowy

Skład dodatku

Kwas 4-metylooktanowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 4-metylooktanowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 54947-74-9

FLAVIS 08.063

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 4-metylooktanowego w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09005

Octan izobutylu

Skład dodatku

Octan izobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan izobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 110-19-0

FLAVIS 09.005

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu izobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09043

Maślan izobutylu

Skład dodatku

Maślan izobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan izobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 539-90-2

FLAVIS 09.043

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu izobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09070

Heksanian 3-metylobutylu

Skład dodatku

Heksanian 3-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Heksanian 3-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C11H22O2

Numer CAS: 2198-61-0

FLAVIS 09.070

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heksanianu 3-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09103

Dodekanian 3-metylobutylu

Skład dodatku

Dodekanian 3-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Dodekanian 3-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 %

Wzór chemiczny: C17H34O2

Numer CAS: 6309-51-9

FLAVIS 09.103

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dodekanianu 3-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09120

Oktanian 3-metylobutylu

Skład dodatku

Oktanian 3-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Oktanian 3-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C13H26O2

Numer CAS: 2035-99-6

FLAVIS 09.120

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania oktanianu 3-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

dla świń i drobiu: 1 mg/kg, dla wszystkich pozostałych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09136

Propionian 3-metylobutylu

Skład dodatku

Propionian 3-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian 3-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 105-68-0

FLAVIS 09.136

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania propionianu 3-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09162

Mrówczan 3-metylobutylu

Skład dodatku

Mrówczan 3-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Mrówczan 3-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 92 %

Wzór chemiczny: C6H12O2

Numer CAS: 110-45-2

FLAVIS 09.162

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania mrówczanu 3-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09211

Trimaślan glicerolu

Skład dodatku

Trimaślan glicerolu

Charakterystyka substancji czynnej

Trimaślan glicerolu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 99 %

Wzór chemiczny: C15H26O6

Numer CAS: 60-01-5

FLAVIS 09.211

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania trimaślanu glicerolu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09417

Izomaślan izobutylu

Skład dodatku

Izomaślan izobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izomaślan izobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C8H16O2

Numer CAS: 97-85-8

FLAVIS 09.417

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izomaślanu izobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09419

Izomaślan izopentylu

Skład dodatku

Izomaślan izopentylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izomaślan izopentylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 2050-01-3

FLAVIS 09.419

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izomaślanu izopentylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09472

Izowalerianian izobutylu

Skład dodatku

Izowalerianian izobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izowalerianian izobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 589-59-3

FLAVIS 09.472

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izowalerianianu izobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09530

2-metylomaślan izopentylu

Skład dodatku

2-metylomaślan izopentylu

Charakterystyka substancji czynnej

2-metylomaślan izopentylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 27625-35-0

FLAVIS 09.530

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-metylomaślanu izopentylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09531

Izowalerianian 2-metylobutylu

Skład dodatku

Izowalerianian 2-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izowalerianian 2-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O2

Numer CAS: 2445-77-4

FLAVIS 09.531

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izowalerianianu 2-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.

2b09659

Maślan 2-metylobutylu

Skład dodatku

Maślan 2-metylobutylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan 2-metylobutylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 %

Wzór chemiczny: C9H18O2

Numer CAS: 51115-64-1

FLAVIS 09.659

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu 2-metylobutylu w dodatkach paszowych i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się zalecaną maksymalną zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

5.

Jeżeli przekroczona została maksymalna zalecana zawartość: na etykiecie premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych podaje się nazwę grupy funkcjonalnej, nazwę dodatku, numer identyfikacyjny i dodaną ilość substancji czynnej.

6.

Podmioty działające na rynku pasz określają dla użytkowników dodatków i premiksów procedury postępowania i odpowiednie środki organizacyjne, tak aby ograniczyć ryzyko związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli ryzyko nie może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

6 lutego 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/112


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/55

z dnia 14 grudnia 2016 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on i tetradekanian izopropylu zostały dopuszczone bez ograniczenia czasowego zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkty te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia złożono wniosek o ponowną ocenę oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił o zaklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki sensoryczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 20 października 2015 r. (3) stwierdził, że zgodnie z proponowanymi warunkami stosowania w paszy oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on i tetradekanian izopropylu nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko naturalne. Urząd stwierdził ponadto, że działanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu w paszy jest podobne do ich działania w żywności. Urząd stwierdził już wcześniej, że te substancje są skuteczne w odniesieniu do żywności, ponieważ zwiększają jej właściwości zapachowe lub smakowe. Urząd nie mógł ustalić bezpieczeństwa stosowania oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu w wodzie do pojenia. Substancje te mogą być jednak stosowane w mieszankach paszowych podawanych następnie z wodą.

(5)

Aby umożliwić ściślejszą kontrolę, należy wprowadzić pewne ograniczenia i warunki. Biorąc pod uwagę względy praktyczne i ponowną ocenę przeprowadzoną przez Urząd, należy określić maksymalną zalecaną zawartość. Jeżeli zalecana zawartość dodatku w mieszance paszowej pełnoporcjowej została przekroczona, na etykietach premiksów, mieszanek paszowych i materiałów paszowych należy wskazać numer identyfikacyjny dodatku paszowego, jego nazwę i dodaną ilość.

(6)

Urząd stwierdził, że z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa użytkownika oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on i tetradekanian izopropylu należy uznać za działające drażniąco na skórę, oczy i układ oddechowy oraz za substancje działające uczulająco na skórę. W związku z tym należy stosować odpowiednie środki ochronne. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

Ocena oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności.

3.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2015; 13(11):4268.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b02022

Oktan-2-ol

Skład dodatku

Oktan-2-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Oktan-2-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 97 %

C8H18O

Nr CAS: 123¬96-6

Nr FLAVIS: 02.022

Methody analizy  (1)

Do oznaczania oktan-2-olu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku świń i drobiu: 1 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

1,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

1,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b02079

Izopropanol

Skład dodatku

Izopropanol

Charakterystyka substancji czynnej

Izopropanol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 99,7 %

Wzór chemiczny: C3H8O

Nr CAS: 67-63-0

Nr FLAVIS: 02.079

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izopropanolu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

25 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 25 mg/kg”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 25 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b02088

Pentan-2-ol

Skład dodatku

Pentan-2-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Pentan-2-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 97,9 %

Wzór chemiczny: C5H12O

Nr CAS: 6032-29-7

Nr FLAVIS: 02.088

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania pentan-2-olu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku świń i drobiu: 1 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

1,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

1,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b02098

Oktan-3-ol

Skład dodatku

Oktan-3-ol

Charakterystyka substancji czynnej

Oktan-3-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 97 %

Wzór chemiczny: C8H18O

Nr CAS: 589-98-0

Nr FLAVIS: 02.098

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania oktan-3-olu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku świń i drobiu: 1 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 1,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

1,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

1,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b07002

Heptan-2-on

Skład dodatku

Heptan-2-on

Charakterystyka substancji czynnej

Heptan-2-on

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 95 %

Wzór chemiczny: C7H14O

Nr CAS: 110-43-0

Nr FLAVIS: 07.002

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania heptan-2-onu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku prosiąt: 4 mg/kg, w przypadku kurcząt rzeźnych i kur niosek: 3 mg/kg, w przypadku kotów: 2 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 5 m/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

4 mg/kg w przypadku prosiąt,

3 mg/kg, w przypadku kurcząt rzeźnych i kur niosek,

2 mg/kg w przypadku kotów,

5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

4 mg/kg w przypadku prosiąt,

3 mg/kg, w przypadku kurcząt rzeźnych i kur niosek,

2 mg/kg w przypadku kotów,

5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b07054

Pentan-2-on

Skład dodatku

Pentan-2-on

Charakterystyka substancji czynnej

Pentan-2-on

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 95 %

Wzór chemiczny: C5H10O

Nr CAS: 107-87-9

Nr FLAVIS: 07.054

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania pentan-2-onu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku prosiąt: 4 mg/kg, w przypadku kurcząt rzeźnych i kur niosek: 3 mg/kg, w przypadku kotów: 2 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 5 m/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

4 mg/kg w przypadku prosiąt,

3 mg/kg, w przypadku kurcząt rzeźnych i kur niosek,

2 mg/kg w przypadku kotów,

5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

4 mg/kg w przypadku prosiąt,

3 mg/kg, w przypadku kurcząt rzeźnych i kur niosek,

2 mg/kg w przypadku kotów,

5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b07099

6-metylo-hepta-3,5-dien-2-on

Skład dodatku

6-metylo-hepta-3,5-dien-2-on

Charakterystyka substancji czynnej

6-metylo-hepta-3,5-dien-2-on

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 96 %

Wzór chemiczny: C8H12O

Nr CAS: 1604-28-0

Nr FLAVIS: 07.099

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania

6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych: chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku świń i drobiu: 0,3 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 0,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

0,3 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

0,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

0,3 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

0,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b07113

Nonan-3-on

Skład dodatku

Nonan-3-on

Charakterystyka substancji czynnej

Nonan-3-on

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 95,9 %

Wzór chemiczny: C9H18O

Nr CAS: 925-78-0

Nr FLAVIS: 07.113

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania nonan-3-onu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku świń i drobiu: 0,3 mg/kg, w przypadku ryb: 0,05 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 0,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

0,3 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

0,05 mg/kg w przypadku ryb,

0,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

0,3 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

0,05 mg/kg w przypadku ryb,

0,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b07150

Dekan-2-on

Skład dodatku

Dekan-2-on

Charakterystyka substancji czynnej

Dekan-2-on

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 98 %

Wzór chemiczny: C10H20O

Nr CAS: 693-54-9

Nr FLAVIS: 07.150

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania dekan-2-onu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku świń i drobiu: 0,3 mg/kg, a dla innych gatunków i kategorii: 0,5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

0,3 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

0,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

0,3 mg/kg w przypadku świń i drobiu,

0,5 mg/kg dla innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b09105

Tetradekanian izopropylu

Skład dodatku

Tetradekanian izopropylu

Charakterystyka substancji czynnej

Tetradekanian izopropylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 99 %

Wzór chemiczny: C17H34O2

Nr CAS: 110-27-0

Nr FLAVIS: 09.105

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania tetradekanianu izopropylu w dodatku paszowym i w premiksach smakowych:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcyjną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/129


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/56

z dnia 14 grudnia 2016 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mlekowego, kwasu 4-oksowalerianowego, kwasu bursztynowego, kwasu fumarowego, acetooctanu etylu, mleczanu etylu, mleczanu butylu, 4-oksowalerianianu etylu, bursztynianu dietylu, malonianu dietylu, o-butyrylomleczanu butylu, mleczanu heks-3-enylu, mleczanu heksylu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu i heksano-1,4-laktonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Kwas mlekowy, kwas 4-oksowalerianowy, kwas bursztynowy, kwas fumarowy, acetooctan etylu, mleczan etylu, mleczan butylu, 4-oksowalerianian etylu, bursztynian dietylu, malonian dietylu, o-butyrylomleczan butylu, mleczan heks-3-enylu, mleczan heksylu, butyro-1,4-lakton, dekano-1,5-lakton, undekano-1,5-lakton, pentano-1,4-lakton, nonano-1,5-lakton, oktano-1,5-lakton, heptano-1,4-lakton i heksano-1,4-lakton („przedmiotowe substancje”) zostały dopuszczone bez ograniczenia czasowego zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkty te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wniosek o ponowną ocenę przedmiotowych substancji jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił o zaklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki sensoryczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 17 października 2012 r. (3) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania w paszy przedmiotowe substancje nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził ponadto, że działanie przedmiotowych substancji w paszy jest podobne do ich działania w żywności. Urząd stwierdził już wcześniej, że przedmiotowe substancje są skuteczne w odniesieniu do żywności, ponieważ zwiększają jej właściwości zapachowe lub smakowe. Wniosek ten można zatem ekstrapolować na paszę. Urząd nie jest w stanie ocenić stosowania przedmiotowych substancji w wodzie do pojenia. Substancje te mogą być jednak stosowane w mieszankach paszowych podawanych następnie z wodą.

(5)

Aby umożliwić ściślejszą kontrolę, należy wprowadzić pewne ograniczenia i warunki. Biorąc pod uwagę, że względy bezpieczeństwa nie wymagają ustanowienia maksymalnej zawartości, oraz uwzględniając ponowną ocenę dokonaną przez Urząd, zalecaną zawartość należy podać na etykiecie dodatku. W przypadku przekroczenia takiej zawartości – na etykiecie premiksów, mieszanek paszowych i materiałów paszowych podać należy pewne informacje.

(6)

Urząd stwierdził, że przedmiotowe substancje są uznane za substancje potencjalnie niebezpieczne dla dróg oddechowych, skóry i oczu oraz działające uczulająco na skórę. W związku z tym należy stosować odpowiednie środki ochronne. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(7)

Z oceny przedmiotowych substancji wynika, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(8)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia dla przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 lutego 2017 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2012; 10(10):2928.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b08004

Kwas mlekowy

Skład dodatku

Kwas mlekowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas mlekowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 95 %

Wzór chemiczny: C3H6O3

Numer CAS: 598-82-3 oraz

50-21-5 dla kwasu DL-mlekowego

79-33-4 dla kwasu L-mlekowego

Nr FLAVIS: 08.004

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu mlekowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi: 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b08023

Kwas 4-oksowalerianowy

Skład dodatku

Kwas 4-oksowalerianowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas 4-oksowalerianowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 97 %

Wzór chemiczny: C5H8O3

Numer CAS: 123-76-2

Nr FLAVIS: 08.023

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu 4-oksowalerianowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi: 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg”.

5.

Na etykietach premiksów, materiałów paszowych i mieszanek paszowych należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z kontaktem ze skórą lub z oczami. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym okularów i rękawic ochronnych.

6 lutego 2027 r.

2b08024

Kwas bursztynowy

Skład dodatku

Kwas bursztynowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas bursztynowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: minimum 99 %

Wzór chemiczny: C4H6O4

Numer CAS: 110-15-6

Nr FLAVIS: 08.024

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu bursztynowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.