ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 6

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
11 stycznia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/43 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do aktualizacji załączników XXI-A do XXI-P dotyczących zbliżenia przepisów w dziedzinie zamówień publicznych

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/44 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

36

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/45 z dnia 10 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

38

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej

40

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

11.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/1


Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Umowa między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych wejdzie w życie w dniu 1 grudnia 2016 r., przy czym procedura przewidziana w art. 8 ust. 1 umowy została zakończona w dniu 19 października 2016 r.


11.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/2


DECYZJA RADY (UE) 2017/43

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do aktualizacji załączników XXI-A do XXI-P dotyczących zbliżenia przepisów w dziedzinie zamówień publicznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 486 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1) (zwanego dalej „Układem”), przewidziano tymczasowe stosowanie Układu w części określonej przez Unię.

(2)

W art. 1 decyzji Rady 2014/668/UE (2) określono postanowienia Układu, które mają być tymczasowo stosowane, a wśród nich postanowienia dotyczące zamówień publicznych oraz załącznik XXI do Układu. Postanowienia te są tymczasowo stosowane od dnia 1 stycznia 2016 r.

(3)

Art. 153 Układu przewiduje, że Ukraina ma stopniowo zapewnić zgodność swoich przepisów dotyczących zamówień publicznych z odpowiednim dorobkiem prawnym Unii zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku XXI do Układu.

(4)

Szereg aktów Unii wymienionych w załączniku XXI do Układu zostało zmienionych lub uchylonych od momentu parafowania Układu w dniu 30 marca 2012 r.

(5)

Art. 149 Układu stanowi, że wartość progów dla zamówień publicznych przewidziana w załączniku XXI-P do Układu podlega regularnemu przeglądowi, począwszy od pierwszego parzystego roku po wejściu w życie Układu.

(6)

Ponadto należy zmienić niektóre terminy, aby uwzględnić postępy osiągnięte przez Ukrainę w procesie zbliżania do unijnego dorobku prawnego.

(7)

Należy zatem zaktualizować załącznik XXI, aby odzwierciedlić zmiany dotyczące unijnych aktów prawnych w nim wymienionych i dokonać korekty wartości progów dla zamówień publicznych przewidzianych w załączniku XXI-P do Układu.

(8)

Art. 149 Układu stanowi, że korekty progów określonych w załączniku XXI-P do Układu dokonuje się w drodze decyzji Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu.

(9)

Art. 463 ust. 3 Układu stanowi, że Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji i zmiany załączników do Układu.

(10)

Art. 1 decyzji Rady Stowarzyszenia nr 3/2014 (3) przekazuje uprawnienia do aktualizacji i zmiany załączników do Układu związanych z handlem Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, w tym załącznika XXI odnoszącego się do rozdziału 8 (Zamówienia publiczne) w tytule IV (Handel i zagadnienia związane z handlem).

(11)

Należy zatem określić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w odniesieniu do aktualizacji załącznika XXI do Układu, która ma zostać przyjęta przez Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu.

(12)

Art. 152 ust. 1 Układu stanowi, że Ukraina przedkłada Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu kompleksowy plan wdrożenia postanowień dotyczących zamówień publicznych, wraz z terminami i najważniejszymi etapami, które obejmują wszystkie reformy w zakresie zbliżenia przepisów i budowania zdolności instytucjonalnych. Harmonogram ten musi być zgodny z etapami i terminami przedstawionymi w załączniku XXI-A do Układu.

(13)

Art. 152 ust. 3 precyzuje, że pozytywna opinia Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu jest potrzebna do uznania kompleksowego planu za dokument referencyjny dla procesu wdrożenia, to jest dla zbliżenia przepisów do przepisów dotyczących zamówień publicznych zawartych w unijnym dorobku prawnym.

(14)

Należy zatem określić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w odniesieniu do pozytywnej opinii Komitetu Stowarzyszenia przyjętej w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu w odniesieniu do przedstawionego przez Ukrainę kompleksowego planu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionym na mocy art. 465 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do aktualizacji załącznika XXI do Układu opiera się na projekcie decyzji tego komitetu dołączonym do niniejszej decyzji.

2.   Przedstawiciele Unii w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu mogą uzgadniać niewielkie poprawki techniczne do projektu decyzji bez konieczności przyjmowania kolejnej decyzji przez Radę Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionym na mocy art. 465 Układu w odniesieniu do pozytywnej opinii dotyczącej kompleksowego planu opiera się na projekcie decyzji tego komitetu, o której mowa w art. 1 ust. 1.

Artykuł 3

Decyzje Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po ich przyjęciu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.

(2)  Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina nr 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu [2015/980] (Dz.U. L 158 z 24.6.2015, s. 4).


PROJEKT

DECYZJA NR 1/2016 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-UKRAINA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU

z dnia …

w sprawie aktualizacji załącznika XXI do Układu o stowarzyszeniu oraz w sprawie pozytywnej opinii w odniesieniu do kompleksowego planu w dziedzinie zamówień publicznych

KOMITET STOWARZYSZENIA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), w szczególności jego art. 149, 153 i 463,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 486 Układu niektóre części Układu, w tym postanowienia dotyczące zamówień publicznych, stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r.

(2)

Art. 149 Układu stanowi, że progi wartości dla zamówień publicznych przewidzianych w załączniku XXI-P podlegają regularnemu przeglądowi, począwszy od pierwszego parzystego roku po wejściu w życie Układu, a korekty tej dokonuje się w drodze decyzji Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, o którym mowa w art. 465 ust. 4 Układu.

(3)

Art. 153 Układu stanowi, że Ukraina ma stopniowo zapewnić zgodność swoich przepisów dotyczących zamówień publicznych z odpowiednim dorobkiem prawnym Unii zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku XXI do Układu.

(4)

Od parafowania Układu w dniu 30 marca 2012 r. niektóre unijne akty prawne wymienione w załączniku XXI do Układu zostały przekształcone lub uchylone i zastąpione nowym aktem unijnym. W szczególności Unia przyjęła i notyfikowała Ukrainie następujące akty prawne:

a)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE (2);

b)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (3);

c)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (4).

(5)

Wyżej wymienione dyrektywy wprowadziły zmiany progów wartości dla zamówień publicznych przewidzianych w załączniku XXI-P, które następnie zostały zmienione odpowiednio rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) 2015/2170 (5), (UE) 2015/2171 (6), oraz (UE) 2015/2172 (7).

(6)

Art. 463 ust. 3 Układu stanowi, że Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji i zmiany załączników do Układu.

(7)

Należy uaktualnić załącznik XXI do Układu, aby odzwierciedlał on zmiany dotyczące dorobku prawnego Unii wymienionego w tym załączniku, zgodnie z art. 149, 153 i 463 Układu.

(8)

Nowy dorobek prawny Unii w dziedzinie zamówień publicznych ma nową strukturę. Należy uwzględnić tę nową strukturę w załączniku XXI. W interesie przejrzystości należy uaktualnić załącznik XXI w całości i zastąpić go załącznikiem o treści określonej w dodatku do niniejszej decyzji. Ponadto należy uwzględnić postępy osiągnięte przez Ukrainę w procesie zbliżenia przepisów do dorobku prawnego Unii.

(9)

Art. 465 ust. 2 Układu stanowi, że Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu swoje uprawnienia, w tym uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.

(10)

Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina decyzją nr 3/2014 (8) z dnia 15 grudnia 2014 r. upoważniła Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu do dokonania aktualizacji lub zmiany niektórych załączników dotyczących kwestii związanych z handlem.

(11)

Art. 152 ust. 1 Układu stanowi, że Ukraina przedkłada Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu kompleksowy plan wdrożenia postanowień dotyczących zamówień publicznych, wraz z terminami i najważniejszymi etapami, które obejmują wszystkie reformy w zakresie zbliżenia przepisów do unijnego dorobku prawnego.

(12)

Art. 152 ust. 3 precyzuje, że pozytywna opinia Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu jest potrzebna do tego, aby kompleksowy plan stał się dokumentem referencyjnym dla procesu wdrożenia, to jest dla zbliżenia ustawodawstwa do przepisów dotyczących zamówień publicznych zawartych w unijnym dorobku prawnym.

(13)

W związku z tym Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu powinien wydać pozytywną opinię na temat kompleksowego planu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik XXI do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zastępuje się załącznikiem o nowej treści, który jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym pozytywnie opiniuje się kompleksowy plan zatwierdzony zarządzeniem Rady Ministrów Ukrainy z dnia 24 lutego 2016 r. (nr 175-p) przyjętym przez rząd Ukrainy dnia 24 lutego 2016 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w …

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 5).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 7).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 9).

(8)  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina nr 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu [2015/980] (Dz.U. L 158 z 24.6.2015, s. 4).

ZAŁĄCZNIK XXI-A DO ROZDZIAŁU 8

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM REFORM INSTYTUCYJNYCH, ZBLIŻENIA PRZEPISÓW I PRZYZNANIA DOSTĘPU DO RYNKU

Etap

 

Orientacyjny harmonogram

Dostęp do rynku przyznany UE przez Ukrainę

Dostęp do rynku przyznany Ukrainie przez UE

 

1.

Wykonanie art. 150 ust. 2 i art. 151 niniejszego Układu

Uzgodnienie strategii reformy określonej w art. 152 niniejszego Układu

6 miesięcy po wejściu w życie niniejszego Układu

Dostawy dla instytucji administracji centralnej

Dostawy dla instytucji administracji centralnej

 

2.

Zbliżenie przepisów i wdrożenie podstawowych elementów dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy Rady 89/665/EWG

3 lata po wejściu w życie niniejszego Układu

Dostawy dla władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz podmiotów prawa publicznego

Dostawy dla władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz podmiotów prawa publicznego

Załączniki XXI-B oraz XXI-C

3.

Zbliżenie przepisów i wdrożenie podstawowych elementów dyrektywy 2014/25/UE oraz dyrektywy 92/13/EWG

4 lata po wejściu w życie niniejszego Układu

Dostawy dla wszystkich zamawiających podmiotów w sektorze usług użyteczności publicznej

Dostawy dla wszystkich zamawiających podmiotów

Załączniki XXI-D oraz XXI-E

4.

Zbliżenie przepisów i wdrożenie innych elementów dyrektywy 2014/24/UE Zbliżenie przepisów i wdrożenie dyrektywy 2014/23/UE

6 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Zamówienia na roboty budowlane i usługi oraz koncesje dla wszystkich instytucji zamawiających

Zamówienia na roboty budowlane i usługi oraz koncesje dla wszystkich instytucji zamawiających

Załączniki XXI-F, XXI-G oraz XXI-H

5.

Zbliżenie przepisów i wdrożenie innych elementów dyrektywy 2014/25/UE

8 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Zamówienia na roboty budowlane i usługi dla wszystkich zamawiających podmiotów w sektorze usług użyteczności publicznej

Zamówienia na roboty budowlane i usługi dla wszystkich zamawiających podmiotów w sektorze usług użyteczności publicznej

Załączniki XXI–I oraz XXI-J

ZAŁĄCZNIK XXI-B DO ROZDZIAŁU 8

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/24/UE

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych

(Etap 2)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania ust. 1, 2, 5 i 6

Artykuł 2

Definicje ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Artykuł 3

Zamówienia mieszane

Sekcja 2

Progi

Artykuł 4

Kwoty progowe

Artykuł 5

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówienia

Sekcja 3

Wyłączenia

Artykuł 7

Zamówienia w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Artykuł 8

Szczególne wyłączenia w dziedzinie łączności elektronicznej

Artykuł 9

Zamówienia publiczne udzielane i konkursy organizowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi

Artykuł 10

Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi

Artykuł 11

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego

Artykuł 12

Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego

Sekcja 4

Sytuacje szczególne

Podsekcja 1:

Zamówienia subsydiowane oraz usługi badawcze i rozwojowe

Artykuł 13

Zamówienia subsydiowane przez instytucje zamawiające

Artykuł 14

Usługi badawcze i rozwojowe

Podsekcja 2:

Zamówienia obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 15

Obronność i bezpieczeństwo

Artykuł 16

Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 17

Zamówienia publiczne i konkursy obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa, udzielane lub organizowane na mocy przepisów międzynarodowych

ROZDZIAŁ II

Przepisy ogólne

Artykuł 18

Zasady udzielania zamówień

Artykuł 19

Wykonawcy

Artykuł 21

Poufność

Artykuł 22

Zasady mające zastosowanie do komunikacji ust. 2–6

Artykuł 23

Nomenklatura

Artykuł 24

Konflikty interesów

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 26

Wybór procedury ust. 1, 2, pierwsza alternatywa w ust. 4, 5, 6

Artykuł 27

Procedura otwarta

Artykuł 28

Procedura ograniczona

Artykuł 29

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Artykuł 32

Stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 1

Przygotowanie

Artykuł 40

Wstępne konsultacje rynkowe

Artykuł 41

Wcześniejsze zaangażowanie kandydatów lub oferentów

Artykuł 42

Specyfikacje techniczne

Artykuł 43

Etykiety

Artykuł 44

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe ust. 1, 2

Artykuł 45

Oferty wariantowe

Artykuł 46

Podział zamówień na części

Artykuł 47

Wyznaczanie terminów

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Artykuł 48

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Artykuł 49

Ogłoszenie o zamówieniu

Artykuł 50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ust. 1 i 4

Artykuł 51

Forma i sposób publikacji ogłoszeń ust. 1 akapit pierwszy, ust. 5 akapit pierwszy

Artykuł 53

Dostępność w formie elektronicznej dokumentów zamówienia

Artykuł 54

Zaproszenie kandydatów

Artykuł 55

Informowanie kandydatów i oferentów

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Artykuł 56

Zasady ogólne

Podsekcja 1:

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Artykuł 57

Podstawy wykluczenia

Artykuł 58

Kryteria kwalifikacji

Artykuł 59

Jednolity europejski dokument zamówienia ust. 1 mutatis mutandis, ust. 4

Artykuł 60

Środki dowodowe

Artykuł 62

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego ust. 1 i 2

Artykuł 63

Poleganie na zdolności innych podmiotów

Podsekcja 2:

Ograniczanie liczby kandydatów, ofert i rozwiązań

Artykuł 65

Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału

Artykuł 66

Ograniczanie liczby ofert i rozwiązań

Podsekcja 3:

Udzielenie zamówienia

Artykuł 67

Kryteria udzielenia zamówienia

Artykuł 68

Rachunek kosztów cyklu życia ust. 1 i 2

Artykuł 69

Rażąco tanie oferty ust. 1–4

ROZDZIAŁ IV

Realizacja zamówienia

Artykuł 70

Warunki realizacji zamówień

Artykuł 71

Podwykonawstwo

Artykuł 72

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Artykuł 73

Rozwiązywanie umów

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Artykuł 74

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Artykuł 75

Publikacja ogłoszeń

Artykuł 76

Zasady udzielania zamówień

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 6 LIT. a)

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ PRODUKTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 LIT. b) W ODNIESIENIU DO ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZAMAWIAJĄCE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

ZAŁĄCZNIK IV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĘDZI I URZĄDZEŃ DO ELEKTRONICZNEGO ODBIORU OFERT, WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU ORAZ PLANÓW I PROJEKTÓW W KONKURSACH

ZAŁĄCZNIK V

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU

Część A:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O PUBLIKACJI WSTĘPNEGO OGŁOSZENIA INFORMACYJNEGO NA PROFILU NABYWCY

Część B:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ WE WSTĘPNYM OGŁOSZENIU INFORMACYJNYM (o którym mowa w art. 48)

Część C:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU (o którym mowa w art. 49)

Część D:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (o którym mowa w art. 50)

Część G:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O MODYFIKACJI UMOWY W OKRESIE JEJ OBOWIĄZYWANIA (o którym mowa w art. 72 ust. 1)

Część H:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI (o którym mowa w art. 75 ust. 1)

Część I:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ WE WSTĘPNYCH OGŁOSZENIACH INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH USŁUG SPOŁECZNYCH I INNYCH SZCZEGÓLNYCH USŁUG (o których mowa w art. 75 ust. 1)

Część J:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI (o których mowa w art. 75 ust. 2)

ZAŁĄCZNIK VII

DEFINICJE NIEKTÓRYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK IX

TREŚĆ ZAPROSZEŃ DO SKŁADANIA OFERT, DO UDZIAŁU W DIALOGU LUB DO POTWIERDZENIA ZAINTERESOWANIA PRZEWIDZIANYCH W ART. 54

ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI W ZAKRESIE PRAWA SOCJALNEGO I PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 UST. 2

ZAŁĄCZNIK XII

ŚRODKI DOWODOWE NA POTRZEBY KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK XIV

USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74

ZAŁĄCZNIK XXI-C DO ROZDZIAŁU 8

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY 89/665/EWG

z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (dyrektywa 89/665/EWG)

zmienionej dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (dyrektywa 2007/66/WE) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (dyrektywa 2014/23/UE)

(Etap 2)

Artykuł 1

Zakres stosowania i dostępność procedur odwoławczych

Artykuł 2

Wymogi dotyczące procedur odwoławczych

Artykuł 2a

Okres zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b

Wyjątki od okresu zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 2c

Terminy na wniesienie odwołania

Artykuł 2d

Nieskuteczność

ust. 1 lit. b)

ust. 2 i 3

Artykuł 2e

Naruszenia niniejszej dyrektywy i inne kary

Artykuł 2f

Terminy

ZAŁĄCZNIK XXI-D DO ROZDZIAŁU 8

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/25/UE

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

(Etap 3)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania ust. 1, 2, 5 i 6

Artykuł 2

Definicje pkt 1–9, 13–16 i 18–20

Artykuł 3

Instytucje zamawiające (ust. 1 i 4)

Artykuł 4

Podmioty zamawiające ust. 1-3

Artykuł 5

Zamówienia mieszane obejmujące taki sam rodzaj działalności

Artykuł 6

Zamówienia obejmujące kilka rodzajów działalności

ROZDZIAŁ II

Rodzaje działalności

Artykuł 7

Przepisy wspólne

Artykuł 8

Gaz i energia cieplna

Artykuł 9

Energia elektryczna

Artykuł 10

Gospodarka wodna

Artykuł 11

Usługi transportowe

Artykuł 12

Porty i porty lotnicze

Artykuł 13

Usługi pocztowe

Artykuł 14

Wydobycie ropy naftowej i gazu oraz poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotowy

Sekcja 1

Progi

Artykuł 15

Kwoty progowe

Artykuł 16

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówienia ust. 1–4 i 7–14

Sekcja 2

Zamówienia i konkursy wyłączone: przepisy szczególne dotyczące zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa

Podsekcja 1:

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających oraz szczególne wyłączenia dotyczące sektorów gospodarki wodnej i energetyki

Artykuł 18

Zamówienia udzielane na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy osobom trzecim ust. 1

Artykuł 19

Zamówienia udzielane i konkursy organizowane w innym celu niż wykonywanie jednego z rodzajów działalności objętych niniejszą dyrektywą lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim ust. 1

Artykuł 20

Zamówienia udzielane i konkursy organizowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi

Artykuł 21

Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi

Artykuł 22

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego

Artykuł 23

Zamówienia udzielane przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii

Podsekcja 2:

Zamówienia obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 24

Obronność i bezpieczeństwo

Artykuł 25

Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 26

Zamówienia obejmujące kilka rodzajów działalności oraz obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 27

Zamówienia i konkursy obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa, udzielane lub organizowane na mocy przepisów międzynarodowych

Podsekcja 3:

Stosunki szczególne (współpraca, przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsięwzięcia typu joint venture)

Artykuł 28

Zamówienia między instytucjami zamawiającymi

Artykuł 29

Zamówienia udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu

Artykuł 30

Zamówienia udzielane przedsięwzięciu typu joint venture lub podmiotowi zamawiającemu wchodzącemu w skład przedsięwzięcia typu joint venture

Podsekcja 4:

Sytuacje szczególne

Artykuł 32

Usługi badawcze i rozwojowe

ROZDZIAŁ IV

Zasady ogólne

Artykuł 36

Zasady udzielania zamówień

Artykuł 37

Wykonawcy

Artykuł 39

Poufność

Artykuł 40

Zasady mające zastosowanie do komunikacji

Artykuł 41

Nomenklatura

Artykuł 42

Konflikty interesów

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 44

Wybór procedury ust. 1, 2 i 4

Artykuł 45

Procedura otwarta

Artykuł 46

Procedura ograniczona

Artykuł 47

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Artykuł 50

Stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie lit. a) – i)

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 1

Przygotowanie

Artykuł 58

Wstępne konsultacje rynkowe

Artykuł 59

Wcześniejsze zaangażowanie kandydatów lub oferentów

Artykuł 60

Specyfikacje techniczne

Artykuł 61

Etykiety

Artykuł 62

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe

Artykuł 63

Przekazywanie specyfikacji technicznych

Artykuł 64

Oferty wariantowe

Artykuł 65

Podział zamówień na części

Artykuł 66

Wyznaczanie terminów

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Artykuł 67

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Artykuł 68

Ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania

Artykuł 69

Ogłoszenie o zamówieniu

Artykuł 70

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ust. 1, 3 i 4

Artykuł 71

Forma i sposób publikacji ogłoszeń ust. 1, ust. 5 akapit pierwszy

Artykuł 73

Dostępność w formie elektronicznej dokumentów zamówienia

Artykuł 74

Zaproszenie kandydatów

Artykuł 75

Informowanie wnioskujących o zakwalifikowanie, kandydatów i oferentów

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Artykuł 76

Zasady ogólne

Podsekcja 1:

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Artykuł 78

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Artykuł 79

Poleganie na zdolności innych podmiotów ust. 2

Artykuł 80

Stosowanie podstaw wykluczenia oraz kryteriów kwalifikacji przewidzianych w dyrektywie 2014/24/UE

Artykuł 81

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego ust. 1 i 2

Podsekcja 2:

Udzielenie zamówienia

Artykuł 82

Kryteria udzielenia zamówienia

Artykuł 83

Rachunek kosztów cyklu życia ust. 1 i 2

Artykuł 84

Rażąco tanie oferty ust. 1-4

ROZDZIAŁ IV

Realizacja zamówienia

Artykuł 87

Warunki realizacji zamówień

Artykuł 88

Podwykonawstwo

Artykuł 89

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Artykuł 90

Rozwiązywanie umów

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Artykuł 91

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Artykuł 92

Publikacja ogłoszeń

Artykuł 93

Zasady udzielania zamówień

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz rodzajów działalności przewidziany w art. 2 pkt 2 lit. a)

ZAŁĄCZNIK V

Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału, wniosków o zakwalifikowanie, a także planów i projektów w konkursach

ZAŁĄCZNIK VI Część A

Informacje, jakie należy zamieścić w okresowym ogłoszeniu informacyjnym (o którym mowa w art. 67)

ZAŁĄCZNIK VI Część B

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy, które nie jest stosowane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie (zgodnie z art. 67 ust. 1)

ZAŁĄCZNIK VIII

Definicje niektórych specyfikacji technicznych

ZAŁĄCZNIK IX

Wymogi dotyczące publikacji

ZAŁĄCZNIK X

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania (o którym mowa w art. 44 ust. 4 lit. b) oraz art. 68)

ZAŁĄCZNIK XI

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu (zgodnie z art. 69)

ZAŁĄCZNIK XII

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (zgodnie z art. 70)

ZAŁĄCZNIK XIII

Treść zaproszeń do udziału w dialogu, do negocjacji lub do potwierdzenia zainteresowania, przewidzianych w art. 74

ZAŁĄCZNIK XIV

Wykaz międzynarodowych konwencji w zakresie prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska, o których mowa w art. 36 ust. 2

ZAŁĄCZNIK XVI

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o modyfikacji umowy w trakcie jej obowiązywania (zgodnie z art. 89 ust. 1)

ZAŁĄCZNIK XVII

Usługi, o których mowa w art. 91

ZAŁĄCZNIK XVIII

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług (o którym mowa w art. 92)

ZAŁĄCZNIK XXI-E DO ROZDZIAŁU 8

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY RADY 92/13/EWG

z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (dyrektywa 92/13/EWG)

zmienionej dyrektywą 2007/66/WE oraz dyrektywą 2014/23/UE

(Etap 3)

Artykuł 1

Zakres stosowania i dostępność procedur odwoławczych

Artykuł 2

Wymogi dotyczące procedur

Artykuł 2a

Okres zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 2c

Terminy na wniesienia odwołań

Artykuł 2d

Nieskuteczność

ust. 1 lit. b), 2 i 3

Artykuł 2e

Naruszenia niniejszej dyrektywy i inne kary

Artykuł 2f

Terminy

ZAŁĄCZNIK XXI-F DO ROZDZIAŁU 8

I.   INNE NIEOBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/24/UE

(Etap 4)

Elementy dyrektywy 2014/24/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są obowiązkowe, są jednak zalecane w ramach zbliżania przepisów. Ukraina może dokonać zbliżenia tych elementów w terminie określonym w załączniku XXI-B.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Artykuł 2

Definicje (ust. 1 pkt 14 i 16)

Artykuł 20

Zamówienia zastrzeżone

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Artykuł 37

Scentralizowane działania zakupowe i centralne jednostki zakupujące

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Artykuł 64

Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców oraz certyfikacja przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

ROZDZIAŁ I

Artykuł 77

Zamówienia zastrzeżone w odniesieniu do określonych usług
II.   NIEOBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/23/UE

(Etap 4)

Elementy dyrektywy 2014/23/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są obowiązkowe, są jednak zalecane w ramach zbliżania przepisów. Ukraina może dokonać zbliżenia tych elementów w terminie określonym w załączniku XXI-B.

TYTUŁ I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

Sekcja IV

Sytuacje szczególne

Artykuł 24

Koncesje zastrzeżone

ZAŁĄCZNIK XXI-G DO ROZDZIAŁU 8

I.   INNE OBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/24/UE

(ETAP 4)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Artykuł 2

Definicje (ust. 1 pkt 21)

Artykuł 22

Zasady mające zastosowanie do komunikacji ust. 1

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 26

Wybór procedury ust. 3, druga alternatywa w ust. 4

Artykuł 30

Dialog konkurencyjny

Artykuł 31

Partnerstwo innowacyjne

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Artykuł 33

Umowy ramowe

Artykuł 34

Dynamiczne systemy zakupów

Artykuł 35

Aukcje elektroniczne

Artykuł 36

Katalogi elektroniczne

Artykuł 38

Okazjonalne wspólne udzielanie zamówień

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Artykuł 50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ust. 2 i 3

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

ROZDZIAŁ II

Przepisy dotyczące konkursów

Artykuł 78

Zakres stosowania

Artykuł 79

Ogłoszenia

Artykuł 80

Reguły dotyczące organizacji konkursów i kwalifikacji uczestników

Artykuł 81

Skład sądu konkursowego

Artykuł 82

Decyzje sądu konkursowego

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK V

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU

Część E:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O KONKURSIE (o którym mowa w art. 79 ust. 1)

Część F:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O WYNIKACH KONKURSU (o którym mowa w art. 79 ust. 2)

ZAŁĄCZNIK VI:

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCYCH AUKCJI ELEKTRONICZNEJ (ART. 35 UST. 4)
II.   OBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/23/UE

(Etap 4)

TYTUŁ I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

Sekcja I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i próg

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania ust. 1, 2 i 4

Artykuł 2

Zasada swobodnego administrowania przez organy władzy publicznej

Artykuł 3

Zasada równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości

Artykuł 4

Swoboda określania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Artykuł 5

Definicje

Artykuł 6

Instytucje zamawiające ust. 1 i 4

Artykuł 7

Podmioty zamawiające

Artykuł 8:

Próg i metody obliczania szacunkowej wartości koncesji

Sekcja II

Wyłączenia

Artykuł 10

Wyłączenia dotyczące koncesji udzielanych przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające

Artykuł 11

Wyłączenia szczególne w dziedzinie łączności elektronicznej

Artykuł 12

Wyłączenia szczególne w sektorze wodnym

Artykuł 13

Koncesje udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu

Artykuł 14

Koncesje udzielane przedsięwzięciu typu joint venture lub podmiotowi zamawiającemu wchodzącemu w skład przedsięwzięcia typu joint venture

Artykuł 17

Koncesje między podmiotami w sektorze publicznym

Sekcja III

Przepisy ogólne

Artykuł 18

Okres obowiązywania koncesji

Artykuł 19

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Artykuł 20

Koncesje mieszane

Artykuł 21

Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 22

Koncesje obejmujące zarówno rodzaje działalności, o których mowa w załączniku II, jak i inne rodzaje działalności

Artykuł 23

Koncesje dotyczące rodzajów działalności, o których mowa w załączniku II, i rodzajów działalności obejmujących aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Artykuł 25

Usługi badawcze i rozwojowe

ROZDZIAŁ II

Zasady

Artykuł 26

Wykonawcy

Artykuł 27

Nomenklatura

Artykuł 28

Poufność

Artykuł 29

Przepisy mające zastosowanie do komunikacji

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące udzielania koncesji: zasady ogólne i gwarancje proceduralne

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

Artykuł 30

Zasady ogólne: ust. 1, 2 i 3

Artykuł 31

Ogłoszenia o koncesji

Artykuł 32

Ogłoszenia o udzieleniu koncesji

Artykuł 33

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 34

Dostępność w formie elektronicznej dokumentów koncesji

Artykuł 35

Zwalczanie korupcji i zapobieganie konfliktom interesów

ROZDZIAŁ II

Gwarancje proceduralne

Artykuł 36

Wymogi techniczne i funkcjonalne

Artykuł 37

Gwarancje proceduralne

Artykuł 38

Kwalifikacja i ocena podmiotowa kandydatów

Artykuł 39

Terminy składania wniosków i ofert dotyczących koncesji

Artykuł 40

Informowanie kandydatów i oferentów

Artykuł 41

Kryteria udzielenia koncesji

TYTUŁ III

Przepisy dotyczące wykonania koncesji

Artykuł 42

Podwykonawstwo

Artykuł 43

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Artykuł 44

Rozwiązanie umowy koncesji

Artykuł 45

Monitorowanie i sprawozdawczość

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 PKT 7

ZAŁĄCZNIK II

DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ROZUMIENIU ART. 7

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 7 UST. 2 LIT. B)

ZAŁĄCZNIK IV

USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19

ZAŁĄCZNIK V

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O KONCESJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31

ZAŁĄCZNIK VI

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ WE WSTĘPNYCH OGŁOSZENIACH INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH KONCESJI ZWIĄZANE Z USŁUGAMI SPOŁECZNYMI I INNYMI SZCZEGÓLNYMI USŁUGAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 3

ZAŁĄCZNIK VII

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O UDZIELENIU KONCESJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32

ZAŁĄCZNIK VIII

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O UDZIELENIU KONCESJI DOTYCZĄCYCH KONCESJI NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE KONKRETNE USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32

ZAŁĄCZNIK IX

WYMOGI DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI W ZAKRESIE PRAWA SOCJALNEGO I PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30 UST. 3

ZAŁĄCZNIK XI

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O MODYFIKACJI KONCESJI W OKRESIE JEJ OBOWIĄZYWANIA ZGODNIE Z ART. 43

ZAŁĄCZNIK XXI-H DO ROZDZIAŁU 8

INNE ELEMENTY DYREKTYWY 89/665/EWG

zmienionej dyrektywą 2007/66/WE oraz dyrektywą 2014/23/UE

(Etap 4)

Artykuł 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b akapit pierwszy lit. c)

Artykuł 2d

Nieskuteczność

Artykuł 2d ust. 1 lit. c)

ust. 5

ZAŁĄCZNIK XXI–I DO ROZDZIAŁU 8

(Etap 5)

I.   INNE OBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/25/UE

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Artykuł 2

Definicje pkt 17

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotowy

Sekcja 1

Progi

Artykuł 16

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówienia ust. 5, 6

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 44

Wybór procedury ust. 3

Artykuł 48

Dialog konkurencyjny

Artykuł 49

Partnerstwo innowacyjne

Artykuł 50

Stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie lit. j)

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Artykuł 51

Umowy ramowe

Artykuł 52

Dynamiczne systemy zakupów

Artykuł 53

Aukcje elektroniczne

Artykuł 54

Katalogi elektroniczne

Artykuł 56

Okazjonalne wspólne udzielanie zamówień

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Artykuł 70

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ust. 2

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Podsekcja 1:

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Artykuł 77

Systemy kwalifikowania

Artykuł 79

Poleganie na zdolności innych podmiotów ust. 1

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

ROZDZIAŁ II

Przepisy dotyczące konkursów

Artykuł 95

Zakres stosowania

Artykuł 96

Ogłoszenia

Artykuł 97

Przepisy dotyczące organizacji konkursów, kwalifikacji uczestników oraz sądu konkursowego

Artykuł 98

Decyzje sądu konkursowego

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, jakie należy zamieścić w dokumentach zamówienia dotyczących aukcji elektronicznej (art. 53 ust. 4)

ZAŁĄCZNIK XIX

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie (zgodnie z art. 96 ust. 1)

ZAŁĄCZNIK XX

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie (zgodnie z art. 96 ust. 1)

II.   INNE NIEOBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/25/UE

Elementy dyrektywy 2014/25/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są obowiązkowe, są jednak zalecane w ramach zbliżania przepisów. Ukraina może dokonać zbliżenia tych elementów w terminie określonym w załączniku XXI-B.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Artykuł 2

Definicje pkt 10–12

ROZDZIAŁ IV

Zasady ogólne

Artykuł 38

Zamówienia zastrzeżone

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 55

Scentralizowane działania zakupowe i centralne jednostki zakupujące

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Artykuł 94

Zamówienia zastrzeżone w odniesieniu do określonych usług

ZAŁĄCZNIK XXI-J DO ROZDZIAŁU 8

INNE ELEMENTY DYREKTYWY 92/13/EWG

zmienionej dyrektywą 2007/66/WE oraz dyrektywą 2014/23/UE

(Etap 5)

Artykuł 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b akapit pierwszy lit. c)

Artykuł 2d

Nieskuteczność

Artykuł 2d ust. 1 lit. c)

ust. 5

ZAŁĄCZNIK XXI-K DO ROZDZIAŁU 8

I.   PRZEPISY DYREKTYWY 2014/24/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy dyrektywy 2014/24/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania ust. 3 i 4

Artykuł 2

Definicje ust. 2

Sekcja 2

Progi

Artykuł 6

Korekta progów i wykazu instytucji administracji centralnej

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 25

Warunki dotyczące Porozumienia GPA i innych umów międzynarodowych

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Artykuł 39

Zamówienia, w których biorą udział instytucje zamawiające z różnych państw członkowskich

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 1

Przygotowanie

Artykuł 44

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe ust. 3

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Artykuł 51

Forma i sposób publikacji ogłoszeń ust. 1 akapit drugi, ust. 2, 3, 4, ust. 5 akapit drugi, ust. 6

Artykuł 52

Publikacja na poziomie krajowym

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Artykuł 61

Internetowe repozytorium zaświadczeń (e-Certis)

Artykuł 62

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego ust. 3

Artykuł 68

Rachunek kosztów cyklu życia ust. 3

Artykuł 69

Rażąco tanie oferty ust. 5

TYTUŁ IV

Ład administracyjno-regulacyjny

Artykuł 83

Egzekwowanie przepisów

Artykuł 84

Indywidualne sprawozdania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia

Artykuł 85

Sprawozdania krajowe i informacje statystyczne

Artykuł 86

Współpraca administracyjna

TYTUŁ V

Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe

Artykuł 87

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 88

Tryb pilny

Artykuł 89

Procedura komitetowa

Artykuł 90

Transpozycja i przepisy przejściowe

Artykuł 91

Uchylenie

Artykuł 92

Przegląd

Artykuł 93

Wejście w życie

Artykuł 94

Adresaci

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I

INSTYTUCJE ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

ZAŁĄCZNIK VIII

WYMOGI DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

ZAŁĄCZNIK XI

REJESTRY

ZAŁĄCZNIK XIII

WYKAZ PRZEPISÓW UNIJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. 3

ZAŁĄCZNIK XV

TABELA KORELACJI

II.   PRZEPISY DYREKTYWY 2014/23/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy dyrektywy 2014/23/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

TYTUŁ I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

Sekcja I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i próg

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania ust. 3

Artykuł 6

Instytucje zamawiające ust. 2 i 3

Artykuł 9

Korekta progu

Sekcja II

Wyłączenia

Artykuł 15

Zgłoszenie informacji przez podmioty zamawiające

Artykuł 16

Wyłączenie rodzajów działalności, które bezpośrednio podlegają konkurencji

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące udzielania koncesji: zasady ogólne i gwarancje proceduralne

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

Artykuł 30

Zasady ogólne: ust. 4

Artykuł 33

Forma i sposób publikacji ogłoszeń ust. 1 akapit drugi, ust. 2, 3 i 4

TYTUŁ IV

Zmiany dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG

Artykuł 46

Zmiany w dyrektywie 89/665/EWG

Artykuł 47

Zmiany w dyrektywie 92/13/EWG

TYTUŁ V

Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe

Artykuł 48

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 49

Tryb pilny

Artykuł 50

Procedura komitetowa

Artykuł 51

Transpozycja

Artykuł 52

Przepisy przejściowe

Artykuł 53

Monitorowanie i sprawozdawczość

Artykuł 54

Wejście w życie

Artykuł 55

Adresaci

ZAŁĄCZNIK XXI-L DO ROZDZIAŁU 8

PRZEPISY DYREKTYWY 2014/25/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 3 i 4

Artykuł 3

Instytucje zamawiające ust. 2 i 3

Artykuł 4

Podmioty zamawiające ust. 4

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotowy

Sekcja 1

Progi

Artykuł 17

Korekta progów

Sekcja 2

Zamówienia i konkursy wyłączone: przepisy szczególne dotyczące zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa

Podsekcja 1:

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających oraz szczególne wyłączenia dotyczące sektorów gospodarki wodnej i energetyki

Artykuł 18

Zamówienia udzielane na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy osobom trzecim ust. 2

Artykuł 19

Zamówienia udzielane i konkursy organizowane w innym celu niż wykonywanie jednego z rodzajów działalności objętych niniejszą dyrektywą lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim ust. 2

Podsekcja 3:

Stosunki szczególne (współpraca, przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsięwzięcia typu joint venture)

Artykuł 31

Przekazywanie informacji

Podsekcja 4:

Sytuacje szczególne

Artykuł 33

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom

Podsekcja 5:

Rodzaje działalności bezpośrednio podlegające konkurencji oraz dotyczące ich przepisy proceduralne

Artykuł 34

Rodzaje działalności bezpośrednio podlegające konkurencji

Artykuł 35

Procedura do celów ustalenia, czy zastosowanie ma art. 34

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

ROZDZIAŁ I

Procedury

Artykuł 43

Warunki dotyczące Porozumienia GPA i innych umów międzynarodowych

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zagregowanych

Artykuł 57

Zamówienia, w których biorą udział podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Artykuł 71

Forma i sposób publikacji ogłoszeń ust. 2, 3, 4, ust. 5 akapit drugi, ust. 6

Artykuł 72

Publikacja na poziomie krajowym

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Artykuł 81

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego ust. 3

Artykuł 83

Rachunek kosztów cyklu życia ust. 3

Sekcja 4

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami

Artykuł 85

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich

Artykuł 86

Relacje z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

TYTUŁ IV

Ład administracyjno-regulacyjny

Artykuł 99

Egzekwowanie przepisów

Artykuł 100

Indywidualne sprawozdania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia

Artykuł 101

Sprawozdania krajowe i informacje statystyczne

Artykuł 102

Współpraca administracyjna

TYTUŁ V

Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe

Artykuł 103

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 104

Tryb pilny

Artykuł 105

Procedura komitetowa

Artykuł 106

Transpozycja i przepisy przejściowe

Artykuł 107

Uchylenie

Artykuł 108

Przegląd

Artykuł 109

Wejście w życie

Artykuł 110

Adresaci

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 4 ust. 3

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 34 ust. 3

ZAŁĄCZNIK IV

Terminy przyjęcia aktów wykonawczych, o których mowa w art. 35

ZAŁĄCZNIK XV

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 83 ust. 3

ZAŁĄCZNIK XXI-M DO ROZDZIAŁU 8

PRZEPISY DYREKTYWY 89/665/EWG ZMIENIONEJ DYREKTYWĄ 2007/66/WE I DYREKTYWĄ 2014/23/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

Artykuł 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b akapit pierwszy lit. a)

Artykuł 2d

Nieskuteczność

Artykuł 2d ust. 1 lit. a)

ust. 4

Artykuł 3

Mechanizm korygujący

Artykuł 3a

Treść ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Artykuł 3b

Procedura komitetu

Artykuł 4

Wykonanie

Artykuł 4a

Przegląd

ZAŁĄCZNIK XXI-N DO ROZDZIAŁU 8

PRZEPISY DYREKTYWY 92/13/EWG ZMIENIONEJ DYREKTYWĄ 2007/66/WE I DYREKTYWĄ 2014/23/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

Artykuł 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill

Artykuł 2b akapit pierwszy lit. a)

Artykuł 2d

Nieskuteczność

Artykuł 2d ust. 1 lit. a)

ust. 4

Artykuł 3a

Treść ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Artykuł 3b

Procedura komitetu

Artykuł 8

Mechanizm korygujący

Artykuł 12

Wykonanie

Artykuł 12a

Przegląd

ZAŁĄCZNIK XXI-O DO ROZDZIAŁU 8

UKRAINA ORIENTACYJNY WYKAZ ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH WSPÓŁPRACĄ

1.

szkolenie, na Ukrainie i w państwach UE, urzędników ukraińskich z organów rządowych zaangażowanych w zamówienia publiczne;

2.

szkolenie dostawców zainteresowanych uczestnictwem w zamówieniach publicznych;

3.

wymiana informacji i doświadczeń na temat najlepszych praktyk oraz zasad regulacyjnych w obszarze zamówień publicznych;

4.

zwiększenie funkcjonalności strony internetowej poświęconej zamówieniom publicznym oraz utworzenie systemu monitorowania zamówień publicznych;

5.

konsultacje i pomoc metodologiczna oferowana przez Stronę UE w zakresie stosowania nowoczesnych technologii elektronicznych w obszarze zamówień publicznych;

6.

wzmocnienie organów odpowiedzialnych za zapewnienie spójnej polityki we wszystkich obszarach związanych z zamówieniami publicznymi oraz za niezależną i bezstronną weryfikację decyzji instytucji zmawiających. (zob. art. 150 ust. 2 niniejszego Układu)

ZAŁĄCZNIK XXI-P DO ROZDZIAŁU 8

PROGI

1.

Wartość progów wymienionych w art. 149 ust. 3 niniejszego Układu dla obu Stron wynosi:

a)

135 000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje administracji centralnej lub konkursów organizowanych przez te instytucje;

b)

209 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi nie ujętych w lit. a);

c)

5 225 000 EUR dla zamówień publicznych na roboty budowlane;

d)

5 225 000 EUR dla zamówień na roboty budowlane w sektorze użyteczności publicznej;

e)

5 225 000 EUR dla koncesji;

f)

418 000 EUR dla zamówień na dostawy i usługi w sektorze użyteczności publicznej;

g)

750 000 EUR dla zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

h)

1 000 000 EUR dla zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w sektorze użyteczności publicznej.

2.

Progi wartości, o których mowa w ust. 1, dostosowuje się w celu odzwierciedlenia progów mających zastosowanie na podstawie unijnych dyrektyw w chwili wejścia w życie niniejszego Układu.


ROZPORZĄDZENIA

11.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/36


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/44

z dnia 10 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz instytucji publicznych, korporacji i agend oraz osób fizycznych i prawnych, organów i podmiotów byłego rządu Iraku objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych znajdujących się poza Irakiem w dniu 22 maja 2003 r. zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Dnia 28 grudnia 2016 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wykreśleniu 2 pozycji z wykazu osób lub podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

p.o. Szefa Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 skreśla się wpisy w brzmieniu:

„78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adres: Baghdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA). Adres: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.”.


11.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/45

z dnia 10 stycznia 2017 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

11.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/40


DECYZJA KOMISJI (UE, Euratom) 2017/46

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Systemy teleinformatyczne Komisji są nieodłącznie związane z funkcjonowaniem Komisji, a incydenty związane z bezpieczeństwem systemów IT mogą mieć poważny wpływ na działania podejmowane przez Komisję, jak również na osoby trzecie, w tym osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie.

(2)

Istnieje wiele zagrożeń, które mogą zaszkodzić poufności, integralności lub dostępności systemów teleinformatycznych Komisji oraz informacjom przechowywanym w tych systemach. Zagrożenia te obejmują wypadki, błędy, zamierzone ataki oraz zjawiska naturalne i należy je uznać za rodzaje ryzyka operacyjnego.

(3)

Systemom teleinformatycznym należy zapewnić poziom ochrony proporcjonalny do prawdopodobieństwa, wpływu i charakteru rodzajów ryzyka, na które są narażone.

(4)

Bezpieczeństwo IT w Komisji powinno zapewnić, by systemy teleinformatyczne Komisji chroniły informacje, które przetwarzają, i funkcjonowały stosownie do potrzeb, gdy zachodzi potrzeba, oraz pod kontrolą uprawnionych użytkowników.

(5)

Politykę w zakresie bezpieczeństwa IT Komisji należy wdrażać w sposób spójny z polityką dotyczącą bezpieczeństwa w Komisji.

(6)

Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa ponosi ogólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Komisji z upoważnienia członka Komisji odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i na jego odpowiedzialność.

(7)

Podejście Komisji powinno uwzględniać inicjatywy polityczne UE oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji, normy branżowe i dobre praktyki, aby było zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i umożliwiało interoperacyjność i kompatybilność.

(8)

Departamenty Komisji odpowiedzialne za systemy teleinformatyczne powinny opracować i wdrożyć odpowiednie środki, a środki bezpieczeństwa informatycznego mające na celu ochronę systemów teleinformatycznych powinny być koordynowane w całej Komisji, by zapewnić ich wydajność i skuteczność.

(9)

Przepisy i procedury w zakresie dostępu do informacji w kontekście bezpieczeństwa IT, w tym reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji, powinny być proporcjonalne do zagrożenia dla Komisji lub jej personelu i zgodne z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy unijne i o swobodnym przepływie takich danych, a także uwzględniać kwestie tajemnicy zawodowej, jak przewidziano w art. 339 TFUE.

(10)

Polityka i przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne UE (EUCI), szczególnie chronione informacje jawne i informacje jawne muszą być w pełni zgodne z decyzjami Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (2) i (UE, Euratom) 2015/444 (3).

(11)

Komisja powinna dokonać przeglądu swoich przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Komisję oraz uaktualnić te przepisy.

(12)

Należy zatem uchylić decyzję Komisji C(2006) 3602,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsza decyzja ma zastosowanie do wszystkich systemów teleinformatycznych (CIS) posiadanych, zamawianych, zarządzanych i obsługiwanych przez Komisję lub w jej imieniu oraz do każdorazowego wykorzystania przedmiotowych CIS przez Komisję.

2.   W niniejszej decyzji ustanawia się podstawowe zasady, cele, organizację i obowiązki dotyczące bezpieczeństwa wspomnianych CIS, w szczególności w odniesieniu do departamentów Komisji posiadających, zamawiających, zarządzających lub obsługujących CIS, w tym CIS zapewnianych przez wewnętrznego dostawcę usług informatycznych. Jeżeli CIS jest zapewniany, posiadany, zarządzany lub obsługiwany przez podmiot zewnętrzny na podstawie porozumienia dwustronnego lub umowy dwustronnej z Komisją, postanowienia tego rodzaju porozumienia lub umowy muszą być zgodne z niniejszą decyzją.

3.   Niniejsza decyzja ma zastosowanie do wszystkich departamentów Komisji i agencji wykonawczych. Jeżeli z CIS Komisji korzystają inne organy i instytucje na podstawie porozumienia dwustronnego z Komisją, postanowienia tego porozumienia muszą być zgodne z niniejszą decyzją.

4.   Bez uszczerbku dla jakichkolwiek konkretnych wskazań dotyczących poszczególnych grup pracowników, niniejsza decyzja ma zastosowanie do członków Komisji, pracowników Komisji objętych regulaminem pracowniczym urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy”) i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (4), ekspertów krajowych oddelegowanych do Komisji („oddelegowani eksperci krajowi”) (5), zewnętrznych dostawców usług i ich pracowników, stażystów oraz do wszystkich osób mających dostęp do CIS objętego zakresem niniejszej decyzji.

5.   Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie, w jakim jest zgodna z przepisami Unii i z decyzją Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (6). W szczególności środków przewidzianych w niniejszej decyzji, w tym instrukcji, inspekcji, dochodzeń i środków równoważnych, nie można stosować w odniesieniu do CIS Urzędu, jeżeli narusza to niezależność funkcji dochodzeniowej Urzędu lub poufność informacji otrzymanych przez Urząd w ramach sprawowanej przez niego funkcji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„rozliczany” oznacza odpowiadający za działania, decyzje i wyniki;

2)

„CERT–UE” oznacza zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach i agencjach UE. Jego zadaniem jest wspieranie instytucji europejskich w zakresie ochrony przed umyślnymi i złośliwymi atakami, które mogłyby naruszyć integralność ich aktywów IT i narazić na szkodę interesy UE. Zakres działań CERT–UE obejmuje zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i przywracanie;

3)

„departament Komisji” oznacza każdą dyrekcję generalną lub służbę Komisji lub każdy gabinet członka Komisji;

4)

„organ ds. bezpieczeństwa Komisji” odnosi się do roli ustanowionej w decyzji (UE, Euratom) 2015/444;

5)

„system teleinformatyczny” lub „CIS” oznacza każdy system umożliwiający przetwarzanie informacji w formie elektronicznej, w tym wszystkie zasoby niezbędne do jego działania, a także infrastrukturę, organizację, pracowników i zasoby informatyczne. Definicja ta obejmuje aplikacje biznesowe, wspólne usługi IT, systemy obsługiwane na zewnątrz oraz urządzenia użytkownika końcowego;

6)

„Rada Zarządzania Korporacyjnego” zapewnia najwyższy poziom nadzoru zarządzania korporacyjnego w zakresie kwestii operacyjnych i administracyjnych w Komisji;

7)

„właściciel danych” oznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie ochrony i wykorzystania konkretnych danych przetwarzanych przez CIS;

8)

„zbiór danych” oznacza zbiór informacji przeznaczony do celów konkretnego procesu biznesowego lub działania Komisji;

9)

„procedura awaryjna” oznacza uprzednio określony zbiór metod i obowiązków na potrzeby reagowania na nagłe sytuacje, mających zapobiec istotnemu oddziaływaniu na Komisję;

10)

„polityka w zakresie bezpieczeństwa informacji” oznacza zbiór celów związanych z bezpieczeństwem informacji, które są lub mają zostać ustanowione, wdrożone i sprawdzone. Obejmuje ona między innymi decyzje (UE, Euratom) 2015/444 i (UE, Euratom) 2015/443;

11)

„Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji” oznacza organ zarządzający, który wspiera Radę Zarządzania Korporacyjnego w jej zadaniach związanych z bezpieczeństwem IT;

12)

„wewnętrzny dostawca usług IT” oznacza departament Komisji świadczący wspólne usługi IT;

13)

„bezpieczeństwo IT” lub „bezpieczeństwo CIS” oznacza zachowanie poufności, integralności i dostępności CIS oraz zbiorów danych, które są w nich przetwarzane;

14)

„wytyczne w sprawie bezpieczeństwa IT” obejmują zalecane, ale dobrowolne środki, które mają na celu wsparcie norm bezpieczeństwa IT lub służą jako odniesienie w przypadku, w którym nie została wprowadzona żadna norma;

15)

„incydent związany z bezpieczeństwem IT” oznacza każde zdarzenie, które mogłyby negatywnie wpłynąć na poufność, integralność lub dostępność CIS;

16)

„środek bezpieczeństwa IT” oznacza środek techniczny lub organizacyjny mający na celu ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT;

17)

„potrzeba w zakresie bezpieczeństwa IT” oznacza dokładną i jednoznaczną definicję poziomów poufności, integralności i dostępności związanych z informacją lub systemem IT w celu określenia wymaganego poziomu ochrony;

18)

„cel związany z bezpieczeństwem IT” oznacza oświadczenie o zamiarze przeciwdziałania określonym zagrożeniom lub spełnienia określonych organizacyjnych wymogów lub założeń związanych z bezpieczeństwem;

19)

„plan bezpieczeństwa IT” oznacza dokumentację środków bezpieczeństwa IT, które są wymagane, by spełnić potrzeby CIS w zakresie bezpieczeństwa IT;

20)

„polityka w zakresie bezpieczeństwa IT” oznacza zbiór celów związanych z bezpieczeństwem IT, które są lub mają zostać ustanowione, wdrożone i sprawdzone. Obejmuje ona niniejszą decyzję i jej przepisy wykonawcze;

21)

„wymóg bezpieczeństwa IT” oznacza potrzebę w zakresie bezpieczeństwa IT sformalizowaną za pośrednictwem uprzednio zdefiniowanego procesu;

22)

„ryzyko związane z bezpieczeństwem IT” oznacza wpływ, jaki zagrożenie dla bezpieczeństwa IT może wywrzeć na CIS, wykorzystując jego podatność; ryzyko związane z bezpieczeństwem IT jako takie charakteryzują dwa czynniki: 1) niepewność, tj. prawdopodobieństwo, że zagrożenie związane z bezpieczeństwem IT spowoduje niepożądane zdarzenie; oraz 2) wpływ, tj. konsekwencje, jakie tego rodzaju niepożądane zdarzenie może mieć dla CIS;

23)

„normy bezpieczeństwa IT” oznaczają szczególne obowiązkowe środki bezpieczeństwa IT, które ułatwiają egzekwowanie i wspieranie polityki w zakresie bezpieczeństwa IT;

24)

„strategia bezpieczeństwa IT” oznacza zbiór projektów i działań, które mają ułatwić realizację celów Komisji i które muszą zostać ustanowione, wdrożone i sprawdzone;

25)

„zagrożenie związane z bezpieczeństwem IT” oznacza czynnik mogący potencjalnie doprowadzić do niepożądanego zdarzenia, które może zaszkodzić CIS; tego rodzaju zagrożenia mogą być przypadkowe lub zamierzone i obejmują elementy zagrażające, potencjalne cele i metody ataku;

26)

„lokalny pełnomocnik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego” oznacza urzędnika odpowiedzialnego za kontakty w zakresie bezpieczeństwa IT w danym departamencie Komisji;

27)

„dane osobowe”, „przetwarzanie danych osobowych”, „administrator danych” i „zbiór danych osobowych” mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001, w szczególności w jego art. 2;

28)

„przetwarzanie informacji” oznacza wszystkie funkcje CIS w odniesieniu do zbiorów danych, w tym tworzenie, modyfikację, wyświetlanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie i archiwizowanie informacji; CIS może zapewniać przetwarzanie informacji jako zbiór funkcji na potrzeby użytkowników i jako usługi IT w stosunku do innych CIS;

29)

„tajemnica zawodowa” oznacza ochronę informacji związanych z danymi biznesowymi objętych ze względu na swój charakter tajemnicą zawodową, a zwłaszcza informacji dotyczących przedsiębiorstw i ich stosunków handlowych lub kosztów własnych zgodnie z art. 339 TFUE;

30)

„odpowiedzialny” oznacza zobowiązany do działania i podejmowania decyzji w celu osiągnięcia wymaganych wyników;

31)

„bezpieczeństwo w Komisji” oznacza bezpieczeństwo osób, mienia i informacji w Komisji, a w szczególności integralność fizyczną osób i mienia, integralność, poufność i dostępność informacji i systemów teleinformatycznych, jak również swobodne funkcjonowanie działań Komisji;

32)

„wspólna usługa IT” oznacza usługę świadczoną przez CIS na rzecz innych CIS w zakresie przetwarzania informacji;

33)

„właściciel systemu” oznacza jednostkę odpowiedzialną w ogólnym ujęciu za udzielenie zamówienia na CIS, jego opracowywanie, integrację, modyfikację, działanie, utrzymywanie i wycofanie;

34)

„użytkownik” oznacza każdą osobę wykorzystującą funkcję zapewnianą przez CIS zarówno w samej Komisji, jak i poza nią.

Artykuł 3

Zasady bezpieczeństwa IT w Komisji

1.   Bezpieczeństwo IT w Komisji opiera się na zasadach legalności, przejrzystości, proporcjonalności i odpowiedzialności.

2.   Kwestie związane z bezpieczeństwem IT uwzględnia się od początku procesu opracowywania i wdrażania CIS Komisji. W tym celu zaangażowane są Dyrekcja Generalna ds. Informatyki i Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa w ramach ich odpowiednich zakresów odpowiedzialności.

3.   Skuteczne bezpieczeństwo IT zapewnia odpowiednie poziomy:

a)

autentyczności: gwarancja, że informacje są prawdziwe i pochodzą z rzetelnych źródeł;

b)

dostępności: cecha polegająca na tym, że informacje są dostępne i gotowe do wykorzystania na wniosek uprawnionego podmiotu;

c)

poufności: cecha polegająca na tym, że informacje nie są ujawniane nieupoważnionym osobom lub podmiotom ani do celów nieuprawnionego przetwarzania;

d)

integralności: cecha polegająca na zachowywaniu dokładności i kompletności zasobów i informacji;

e)

niezaprzeczalności: możliwość udowodnienia, że działanie lub zdarzenie miało miejsce, aby następnie nie można było zaprzeczyć wystąpieniu tego działania lub zdarzenia.

f)

ochrony danych osobowych: zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do danych osobowych jest w pełni zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001;

g)

tajemnicy zawodowej: ochrona informacji objętych ze względu na swój charakter tajemnicą zawodową, a zwłaszcza informacji dotyczących przedsiębiorstw i ich stosunków handlowych lub kosztów własnych zgodnie z art. 339 TFUE.

4.   Bezpieczeństwo IT opiera się na procesie zarządzania ryzykiem. Celem tego procesu jest określenie poziomów rodzajów ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT i określenie środków bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie takich rodzajów ryzyka do określonego poziomu przy zachowaniu proporcjonalnych kosztów.

5.   Każdy CIS musi zostać zidentyfikowany, przypisany do właściciela systemu i zapisany w wykazie.

6.   Wymogi dotyczące bezpieczeństwa wszystkich CIS określa się na podstawie ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa oraz potrzeb w zakresie bezpieczeństwa informacji, które przetwarzają. CIS, które świadczą usługi na rzecz innych CIS, mogą być projektowane w taki sposób, aby wspierać określone poziomy potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

7.   Plany bezpieczeństwa IT i środki bezpieczeństwa IT są proporcjonalne do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa CIS.

Procesy związane z tymi zasadami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ 2

ORGANIZACJA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Artykuł 4

Rada Zarządzania Korporacyjnego

Rada Zarządzania Korporacyjnego ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie całym bezpieczeństwem IT w Komisji.

Artykuł 5

Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji

1.   Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji przewodniczy Zastępca Sekretarza Generalnego odpowiedzialny za zarządzaniem bezpieczeństwem IT w Komisji. Jej członkowie reprezentują interesy związane z biznesem, technologią i bezpieczeństwem w departamentach Komisji oraz obejmują przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki, Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu oraz zmieniających się co dwa lata na zasadzie rotacji przedstawicieli czterech innych zaangażowanych departamentów Komisji, w których bezpieczeństwo IT stanowi ważny aspekt w kontekście ich działań. Członkami są osoby należące do kadry kierowniczej wyższego szczebla.

2.   Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji wspiera Radę Zarządzania Korporacyjnego w wykonywaniu jej zadań związanych z bezpieczeństwem IT. Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji ponosi odpowiedzialność operacyjną za zarządzanie całością bezpieczeństwa IT w Komisji.

3.   Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji zaleca politykę Komisji w zakresie bezpieczeństwa IT, którą Komisja powinna przyjąć.

4.   Dwa razy w roku Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji dokonuje przeglądu kwestii związanych z zarządzaniem, jak również kwestii związanych z bezpieczeństwem IT, w tym poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem IT, i składa sprawozdania na ten temat Radzie Zarządzania.

5.   Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji monitoruje ogólne wdrożenie niniejszej decyzji oraz przeprowadza jego przegląd i składa Radzie Zarządzania Korporacyjnego sprawozdania na ten temat.

6.   Na wniosek Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji dokonuje przeglądu wdrożenia aktualnej strategii bezpieczeństwa IT oraz zatwierdza i monitoruje jej wdrażanie. Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji składa Radzie Zarządzania Korporacyjnego sprawozdania na ten temat.

7.   Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji monitoruje, ocenia i kontroluje sytuację w zakresie postępowania z ryzykiem, na które narażone są informacje korporacyjne, oraz posiada uprawnienie do wydawania w stosownych przypadkach formalnych wymogów w zakresie poprawy sytuacji.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 6

Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa

W odniesieniu do bezpieczeństwa IT na Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa ciążą poniższe obowiązki. Dyrekcja ta:

1)

zapewnia dostosowanie polityki w zakresie bezpieczeństwa IT i polityki Komisji w zakresie bezpieczeństwa informacji;

2)

ustanawia ramy na potrzeby upoważnienia do stosowania technologii szyfrujących w zakresie przechowywania i przekazywania informacji za pośrednictwem CIS;

3)

informuje Dyrekcję Generalną ds. Informatyki o konkretnych zagrożeniach, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo CIS i zbiorów danych, które są w nich przetwarzane;

4)

przeprowadza kontrole bezpieczeństwa IT, aby ocenić zgodność CIS Komisji z polityką w zakresie bezpieczeństwa, oraz przedstawia ich wyniki Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji;

5)

ustanawia ramy w zakresie upoważnienia dostępu do CIS Komisji z sieci zewnętrznych oraz powiązanych odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, a także opracowuje odpowiednie normy bezpieczeństwa IT i wytyczne w sprawie bezpieczeństwa IT w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki;

6)

proponuje zasady i przepisy dotyczące outsourcingu CIS, aby utrzymać właściwą kontrolę bezpieczeństwa informacji;

7)

opracowuje odpowiednie normy bezpieczeństwa IT oraz wytyczne w sprawie bezpieczeństwa IT w związku z art. 6, w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 7

Dyrekcja Generalna ds. Informatyki

W odniesieniu do ogólnego bezpieczeństwa IT Komisji na Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki ciążą poniższe obowiązki. Dyrekcja ta:

1)

opracowuje normy bezpieczeństwa IT oraz wytyczne w sprawie bezpieczeństwa IT, z wyjątkiem przewidzianych w art. 6, w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa w celu zapewnienia spójności między polityką w zakresie bezpieczeństwa IT a polityką Komisji w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz przedstawia je Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji;

2)

ocenia metody, procesy i wyniki zarządzania rodzajami ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT w odniesieniu do wszystkich departamentów Komisji i składa regularnie sprawozdania na ten temat Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji;

3)

przedstawia bieżącą strategię bezpieczeństwa IT Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji do przeglądu i zatwierdzenia, a następnie przyjęcia przez Radę Zarządzania Korporacyjnego, oraz przedstawia program, w tym planowanie projektów i działań mających na celu wdrożenie strategii bezpieczeństwa IT;

4)

monitoruje realizację strategii bezpieczeństwa IT Komisji i składa regularnie sprawozdania na ten temat Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji;

5)

monitoruje rodzaje ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT i środki bezpieczeństwa IT wdrożone w CIS oraz składa regularnie sprawozdania na ten temat Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji;

6)

składa regularnie Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji sprawozdania na temat ogólnego wykonania i przestrzegania niniejszej decyzji;

7)

po konsultacjach z Dyrekcją Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa wymaga od właścicieli systemów podjęcia określonych środków bezpieczeństwa IT w celu ograniczenia rodzajów ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT, na jakie narażone są CIS Komisji;

8)

zapewnia, aby właściciele systemów i właściciele danych mieli dostęp do odpowiedniego katalogu usług w zakresie bezpieczeństwa IT Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki, dzięki któremu będą mogli wywiązać się ze swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem IT oraz stosować się do polityki w zakresie bezpieczeństwa IT i norm bezpieczeństwa IT;

9)

zapewnia właścicielom systemu i właścicielom danych odpowiednią dokumentację oraz konsultuje się z nimi, w stosownych przypadkach, w sprawie środków bezpieczeństwa IT wdrażanych na potrzeby ich usług IT w celu ułatwienia im zachowania zgodności z polityką w zakresie bezpieczeństwa IT oraz wspierania właścicieli systemów w zarządzaniu ryzykiem w obszarze IT;

10)

organizuje regularne spotkania sieci lokalnych pełnomocników ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego (LISO) i wspiera ich w wykonywaniu ich obowiązków;

11)

określa potrzeby szkoleniowe i koordynuje programy szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa IT we współpracy z departamentami Komisji oraz opracowuje, wdraża i koordynuje kampanie na rzecz poszerzania wiedzy w obszarze bezpieczeństwa IT w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa;

12)

zapewnia, aby właściciele systemów, właściciele danych oraz inne podmioty pełniące funkcje związane z bezpieczeństwem IT w departamentach Komisji zapoznali się z polityką w zakresie bezpieczeństwa IT;

13)

powiadamia Dyrekcję Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa o określonych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem IT, incydentach i wyjątkach dotyczących polityki Komisji w zakresie bezpieczeństwa IT zgłoszonych przez właścicieli systemów, które mogły znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo w Komisji;

14)

w związku ze swoją rolą wewnętrznego dostawcy usług IT przekazuje Komisji katalog wspólnych usług IT, które zapewniają określone poziomy bezpieczeństwa. Odbywa się to poprzez systematyczne ocenianie rodzajów ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT, zarządzanie nim i monitorowanie w celu wdrożenia środków bezpieczeństwa dla osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa.

Powiązane procesy i bardziej szczegółowe obowiązki zostają doprecyzowane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 8

Departamenty Komisji

W odniesieniu do bezpieczeństwa IT w swoim departamencie każdy szef departamentu Komisji:

1)

w odniesieniu do każdego CIS – formalnie wyznacza właściciela systemu, będącego urzędnikiem lub pracownikiem zatrudnionym na czas określony, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo IT tego systemu, a także w odniesieniu do każdego zbioru danych przechowywanego w CIS – formalnie wyznacza właściciela danych, który powinien należeć do tej samej jednostki administracyjnej będącej administratorem danych w odniesieniu do zbiorów danych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 45/2001;

2)

formalnie wyznacza lokalnego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, który może pełnić obowiązki niezależnie od właścicieli systemów i właścicieli danych. Lokalnego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego można przypisać do jednego lub kilku departamentów Komisji;

3)

zapewnia, aby opracowane i wdrożone zostały odpowiednie oceny rodzajów ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT oraz plany bezpieczeństwa IT;

4)

zapewnia regularne przekazywanie Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki podsumowania rodzajów ryzyka i środków związanych z bezpieczeństwem IT;

5)

zapewnia, przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki, wprowadzanie odpowiednich procesów, procedur i rozwiązań celem zapewnienia efektywnego wykrywania, zgłaszania i rozwiązywania incydentów związanych z bezpieczeństwem IT ich systemów teleinformatycznych;

6)

uruchamia procedury awaryjne w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa IT;

7)

spoczywa na nim ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo IT, co obejmuje obowiązki właściciela systemu i właściciela danych;

8)

jest właściwy w odniesieniu do rodzajów ryzyka dotyczącego jego systemów teleinformatycznych i zbiorów danych;

9)

rozstrzyga wszystkie spory między właścicielami danych a właścicielami systemów, a w przypadku utrzymywania się sporu przekazuje sprawę Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji do rozstrzygnięcia;

10)

zapewnia wdrożenie planów bezpieczeństwa IT i środków bezpieczeństwa IT oraz odpowiednie uwzględnienie zagrożeń.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 9

Właściciele systemów

1.   Właściciel systemu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo IT systemu teleinformatycznego i składa sprawozdania szefowi departamentu Komisji.

2.   W odniesieniu do bezpieczeństwa IT właściciel systemu:

a)

zapewnia zgodność CIS z polityką w zakresie bezpieczeństwa IT;

b)

zapewnia dokładne zarejestrowanie CIS w stosownym wykazie;

c)

ocenia rodzaje ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT i określa potrzeby w zakresie bezpieczeństwa IT w odniesieniu do każdego CIS, we współpracy z właścicielami danych i w porozumieniu z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki;

d)

przygotowuje plan bezpieczeństwa, w tym, w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje na temat ocenionych rodzajów ryzyka oraz wszelkich dodatkowych wymaganych środków bezpieczeństwa;

e)

wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa IT, proporcjonalne do zidentyfikowanych rodzajów ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT, i postępuje zgodnie z zaleceniami zatwierdzonymi przez Radę Sterującą ds. Bezpieczeństwa Informacji;

f)

określa wszelkie zależności od innych systemów teleinformatycznych lub wspólnych usług IT oraz, w stosownych przypadkach, wdraża środki bezpieczeństwa na podstawie poziomów bezpieczeństwa zaproponowanych przez te systemy teleinformatyczne lub wspólne usługi IT;

g)

zarządza rodzajami ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT i je monitoruje;

h)

regularnie zgłasza szefowi departamentu Komisji profil ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT swojego CIS oraz powiadamia Dyrekcję Generalną ds. Informatyki o powiązanych rodzajach ryzyka, działaniach z zakresu zarządzania ryzykiem oraz podjętych środkach bezpieczeństwa;

i)

konsultuje z lokalnym pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego z odpowiedniego departamentu Komisji kwestie związane z bezpieczeństwem IT;

j)

wydaje instrukcje dla użytkowników dotyczące korzystania z CIS i powiązanych danych oraz dotyczące obowiązków użytkowników związanych z CIS;

k)

działając jako organ ds. kryptograficznych, wymaga od Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa upoważnienia w odniesieniu do każdego CIS korzystającego z technologii szyfrowania;

l)

z wyprzedzeniem konsultuje się z organem ds. bezpieczeństwa Komisji w sprawie każdego systemu przetwarzania informacji niejawnych UE;

m)

zapewnia przechowywanie kopii zapasowych wszystkich kluczy deszyfrujących w depozycie. Odzyskiwanie zaszyfrowanych danych przeprowadza się tylko wtedy, gdy jest to dozwolone zgodnie z ramami określonymi przez Dyrekcję Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa;

n)

przestrzega przekazanych przez odpowiedniego administratora danych instrukcji, które dotyczą ochrony danych osobowych oraz stosowania przepisów o ochronie danych na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych;

o)

powiadamia Dyrekcję Generalną ds. Informatyki o wszelkich odstępstwach od polityki Komisji w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym o odpowiednich uzasadnieniach;

p)

zgłasza szefowi departamentu Komisji wszelkie nierozwiązywalne spory między właścicielem danych a właścicielem systemu oraz, stosownie do przypadku, powiadamia w odpowiednim czasie odpowiednie zainteresowane strony o incydentach związanych z bezpieczeństwem IT w zależności od ich stopnia zagrożenia zgodnie z art. 15;

q)

w odniesieniu do systemów zewnętrznych zapewnia uwzględnienie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa IT w umowach outsourcingowych oraz zgłoszenie incydentów związanych z bezpieczeństwem IT występujących w zewnętrznym CIS zgodnie z art. 15;

r)

w odniesieniu do CIS zapewniającego wspólne usługi IT zapewnia i jasno dokumentuje określony poziom bezpieczeństwa oraz zapewnia wdrożenie środków bezpieczeństwa w odniesieniu do tego CIS w celu osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa.

3.   Właściciele systemów mogą formalnie przekazywać część lub całość swoich zadań związanych z bezpieczeństwem IT, nadal jednak pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT swojego CIS.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 10

Właściciele danych

1.   Właściciel danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo IT określonego zbioru danych przed szefem departamentu Komisji oraz jest rozliczany z kwestii poufności, integralności i dostępności zbioru danych.

2.   W odniesieniu do tego zbioru danych właściciel danych:

a)

zapewnia właściwą klasyfikację wszystkich zbiorów danych, za które odpowiada, zgodnie z decyzjami (UE, Euratom) 2015/443 i (UE, Euratom) 2015/444;

b)

określa potrzeby w zakresie bezpieczeństwa informacji i informuje odpowiednich właścicieli systemów o tych potrzebach;

c)

uczestniczy w ocenie ryzyka dotyczącej CIS;

d)

zgłasza szefowi departamentu Komisji wszelkie nierozwiązywalne spory między właścicielem danych a właścicielem systemu;

e)

zgłasza incydenty związane z bezpieczeństwem IT, jak przewidziano w art. 15.

3.   Właściciele danych mogą formalnie przekazywać część lub całość swoich zadań związanych z bezpieczeństwem IT, nadal jednak zachowują zakres odpowiedzialności określony w niniejszym artykule.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 11

Lokalni pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

W odniesieniu do bezpieczeństwa IT lokalny pełnomocnik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego:

a)

aktywnie identyfikuje właścicieli systemów, właścicieli danych i inne podmioty pełniące funkcje związane z bezpieczeństwem IT w departamentach Komisji oraz informuje ich o polityce w zakresie bezpieczeństwa IT;

b)

w ramach sieci lokalnych pełnomocników ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego kontaktuje się z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki w sprawach dotyczących bezpieczeństwa IT w departamentach Komisji;

c)

uczestniczy w organizowanych regularnie spotkaniach lokalnych pełnomocników ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego;

d)

prowadzi przegląd procesu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz przegląd procesu opracowywania i wdrażania planów bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów informatycznych;

e)

doradza właścicielom danych, właścicielom systemów i szefom departamentów Komisji w kwestiach związanych z bezpieczeństwem IT;

f)

wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki rozpowszechnia dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa IT oraz proponuje określone programy uświadamiające i szkoleniowe;

g)

przedkłada szefowi departamentu Komisji sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa IT oraz określa braki i usprawnienia.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 12

Użytkownicy

1.   W odniesieniu do bezpieczeństwa IT użytkownicy:

a)

postępują zgodnie z polityką w zakresie bezpieczeństwa IT i wydanymi przez właściciela systemu instrukcjami dotyczącymi korzystania z danego CIS;

b)

zgłaszają incydenty związane z bezpieczeństwem IT, jak przewidziano w art. 15.

2.   Korzystanie z CIS Komisji z naruszeniem polityki w zakresie bezpieczeństwa IT lub instrukcji wydanych przez właściciela systemu może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ 3

WYMOGI I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

Artykuł 13

Wykonanie niniejszej decyzji

1.   Przyjęcie przepisów wykonawczych dotyczących art. 6, a także związanych z nimi norm i wytycznych, będzie przedmiotem decyzji Komisji w sprawie uprawnień przysługujących członkowi Komisji odpowiedzialnemu za kwestie bezpieczeństwa.

2.   Przyjęcie wszystkich pozostałych przepisów wykonawczych do niniejszej decyzji, a także związanych z nimi norm bezpieczeństwa IT i wytycznych w sprawie bezpieczeństwa IT, będzie przedmiotem decyzji Komisji w sprawie uprawnień przysługujących członkowi Komisji odpowiedzialnemu za kwestie informatyczne.

3.   Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji zatwierdza przepisy wykonawcze, normy i wytyczne wspomniane w ust. 1 i 2 powyżej przed ich przyjęciem.

Artykuł 14

Obowiązek przestrzegania

1.   Przestrzeganie przepisów opisanych w polityce w zakresie bezpieczeństwa IT i norm bezpieczeństwa IT jest obowiązkowe.

2.   Nieprzestrzeganie polityki w zakresie bezpieczeństwa IT i norm bezpieczeństwa IT może pociągać za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z traktatami, regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz sankcje umowne lub czynności prawne wynikające z krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.

3.   Dyrekcję Generalną ds. Informatyki powiadamia się o wszelkich odstępstwach od polityki w zakresie bezpieczeństwa IT.

4.   Jeżeli Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji stwierdza, że istnieje stałe niedopuszczalne ryzyko związane z CIS Komisji, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki we współpracy z właścicielem systemu proponuje środki ograniczające ryzyko, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Sterującą ds. Bezpieczeństwa Informacji. Środki te mogą, między innymi, obejmować wzmocnione monitorowanie i sprawozdawczość, ograniczenia usług i odłączenie.

5.   W razie potrzeby Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji nakłada obowiązek wdrożenia zatwierdzonych środków ograniczających ryzyko. Rada Sterująca ds. Bezpieczeństwa Informacji może również zalecić Dyrektorowi Generalnemu Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa wszczęcie postępowania administracyjnego. Dyrekcja Generalna ds. Informatyki informuje Radę Sterującą ds. Bezpieczeństwa Informacji o każdej sytuacji, w której zastosowano środki ograniczające ryzyko.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

Artykuł 15

Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem IT

1.   Dyrekcja Generalna ds. Informatyki jest odpowiedzialna za zapewnienie głównej operacyjnej zdolności reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem IT w Komisji Europejskiej.

2.   Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, jako zainteresowana strona mająca swój udział w reagowaniu na incydenty związane z bezpieczeństwem IT:

a)

ma prawo dostępu do informacji zbiorczych zawartych we wszystkich rejestrach incydentów i pełnych rejestrów po złożeniu stosownego wniosku;

b)

uczestniczy w działaniach grup ds. zarządzania sytuacjami kryzysowymi obejmującymi incydenty związane z bezpieczeństwem IT oraz w procedurach awaryjnych związanych z bezpieczeństwem IT;

c)

odpowiada za kontakty z organami ścigania i służbami wywiadowczymi;

d)

wykonuje analizę kryminalistyczną dotyczącą bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnie z art. 11 decyzji (UE, Euratom) 2015/443;

e)

podejmuje decyzje w sprawie wszczęcia formalnego postępowania;

f)

powiadamia Dyrekcję Generalną ds. Informatyki o wszelkich incydentach związanych z bezpieczeństwem IT, które mogą zagrażać innym CIS.

3.   Dyrekcja Generalna ds. Informatyki regularnie komunikuje się z Dyrekcją Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa w celu wymiany informacji i koordynowania reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem IT, które mogą wymagać wszczęcia formalnego postępowania.

4.   W stosownych przypadkach usługi w zakresie koordynowania reakcji na incydenty – oferowane instytucjom, organom i agencjom UE przez zespół reagowania na incydenty komputerowe („CERT–UE”) – mogą być wykorzystywane do wspierania procesu reagowania na incydenty oraz wymiany wiedzy z innymi zagrożonymi instytucjami i agencjami UE.

5.   Właściciele systemów uczestniczący w incydencie związanym z bezpieczeństwem IT:

a)

niezwłocznie powiadamiają swoich szefów departamentów Komisji, Dyrekcję Generalną ds. Informatyki, Dyrekcję Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, lokalnego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz, w stosownych przypadkach, właściciela danych o wszelkich poważnych incydentach związanych z bezpieczeństwem IT, w szczególności tych, które dotyczą naruszenia poufności danych;

b)

współpracują z odpowiednimi organami Komisji i przestrzegają ich instrukcji dotyczących zgłaszania incydentów, reagowania na nie i stosowania środków zaradczych.

6.   Użytkownicy powiadamiają w stosownym czasie odpowiedni helpdesk IT o wszystkich rzeczywistych lub podejrzewanych incydentach związanych z bezpieczeństwem IT.

7.   Właściciele danych powiadamiają w stosownym czasie zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem IT o wszystkich rzeczywistych lub podejrzewanych incydentach związanych z bezpieczeństwem IT.

8.   Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, przy wsparciu innych uczestniczących zainteresowanych stron, jest odpowiedzialna za reagowanie na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem IT wykryte w odniesieniu do CIS Komisji, które nie są systemami obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne.

9.   Dyrekcja Generalna ds. Informatyki powiadamia o incydentach związanych z bezpieczeństwem IT zagrożone departamenty Komisji, odpowiednich lokalnych pełnomocników ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz, w stosownych przypadkach, CERT–UE na zasadzie wiedzy koniecznej.

10.   Dyrekcja Generalna ds. Informatyki składa regularnie Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji sprawozdania na temat poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem IT, które zagrażają CIS Komisji.

11.   Odpowiedni lokalny pełnomocnik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego uzyskuje, na wniosek, dostęp do rejestrów incydentów związanych z bezpieczeństwem IT dotyczących CIS departamentu Komisji.

12.   W przypadku poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem IT Dyrekcja Generalna ds. Informatyki pełni rolę punktu kontaktowego na potrzeby zarządzania sytuacjami kryzysowymi poprzez koordynowanie działań grup ds. zarządzania kryzysowego na wypadek incydentów związanych z bezpieczeństwem IT.

13.   W przypadku sytuacji wyjątkowej Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki może zdecydować o wszczęciu procedury awaryjnej dotyczącej bezpieczeństwa IT. Dyrekcja Generalna ds. Informatyki opracowuje procedury awaryjne, które mają zostać zatwierdzone przez Radę Sterującą ds. Bezpieczeństwa Informacji.

14.   Dyrekcja Generalna ds. Informatyki składa sprawozdania na temat wykonania procedur awaryjnych Radzie Sterującej ds. Bezpieczeństwa Informacji i szefom zagrożonych departamentów Komisji.

Procesy związane z tymi obowiązkami i działaniami zostają szczegółowo opisane w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 16

Przejrzystość

Niniejsza decyzja zostaje podana do wiadomości służb Komisji i wszystkich osób, których dotyczy, oraz zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 17

Odniesienia do innych aktów

Przepisy niniejszej decyzji pozostają bez uszczerbku dla decyzji (UE, Euratom) 2015/443, decyzji (UE, Euratom) 2015/444, rozporządzenia (WE) nr 45/2001, rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (7), decyzji 2002/47/ WE, EWWiS, Euratom (8), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (9) oraz decyzji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom.

Artykuł 18

Uchylenie i środki przejściowe

Decyzja C(2006) 3602 z dnia 16 sierpnia 2006 r. traci moc.

Przepisy wykonawcze i normy bezpieczeństwa IT przyjęte zgodnie z art. 10 decyzji C(2006) 3602 pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z niniejszą decyzją, do czasu zastąpienia ich przepisami wykonawczymi i normami, które zostaną przyjęte zgodnie z art. 13 niniejszej decyzji. Każde odniesienie do art. 10 decyzji C(2006) 3602 należy rozumieć jako odniesienie do art. 13 niniejszej decyzji.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(2)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(3)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(4)  Ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot oraz ustanawiającego specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(5)  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji (C(2008) 6866 final).

(6)  Decyzja Komisji 1999/352/ WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(8)  Decyzja Komisji 2002/47/WE, EWWiS, Euratom z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniająca jej regulamin (Dz.U. L 21 z 24.1.2002, s. 23).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).