ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 5

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
10 stycznia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014

11

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/41 z dnia 9 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/42 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Włoską

22

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

10.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/39

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 25 i art. 223 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a)–d) oraz art. 64 ust. 7 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (3), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części II tytuł I rozdział II sekcja I rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano dwa programy pomocy, które mają poprawić dystrybucję produktów rolnych wśród dzieci w placówkach oświatowych. Pierwszy program dotyczy dostaw owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów (program „Owoce i warzywa w szkole”), drugi zaś dotyczy dostarczania mleka i przetworów mlecznych (program „Mleko w szkole”). Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 (4) zastąpiono te dwa programy, wprowadzając jeden wspólny ze skutkiem od roku szkolnego 2017/2018. Program ten przewiduje nowe wspólne ramy pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych („program dla szkół”). Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zmienione rozporządzeniem (UE) 2016/791 upoważnia również Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu dla szkół w nowych ramach prawnych niektóre przepisy należy przyjąć w drodze takich aktów. Akty te powinny zastąpić rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 (5) i (UE) 2016/247 (6), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 (7) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 (8). Wszystkie wymienione akty uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 (9).

(2)

Zgodnie z art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie, które chcą wziąć udział w programie dla szkół, są zobowiązane do przygotowania strategii dotyczącej jego realizacji. Aby móc ocenić realizację programu dla szkół, należy określić poszczególne elementy strategii. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, należy rozróżnić elementy, które należy zawrzeć w strategii od tych, które powinny być udostępnione Komisji na żądanie, a mianowicie w przypadku audytów, jeśli nie są one ujęte w tej strategii.

(3)

W imię należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego państwa członkowskie uczestniczące w programie dla szkół powinny co roku składać wniosek o pomoc unijną. Ponadto treść takiego wniosku powinna zostać zdefiniowana.

(4)

Należy określić treść i częstotliwość składania przez wnioskodawców wniosków o pomoc, a także zasady składania tych wniosków. Ponadto należy określić rodzaj dokumentów poświadczających, które powinny być dołączane do wniosków o pomoc. Należy również ustalić kary stosowane przez właściwy organ, jeżeli wniosek o pomoc zostanie złożony z opóźnieniem.

(5)

Warunki wypłaty pomocy powinny zostać doprecyzowane, aby uwzględnić różnicę między pomocą na dostarczanie i dystrybucję produktów a pomocą na realizację środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, monitorowanie, ocenę i promocję. Należy również określić treść dokumentów poświadczających wymaganych na poparcie każdego wniosku o wypłatę pomocy.

(6)

Należy określić terminy na dokonanie przesunięć środków finansowych na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół oraz na przekazywanie Komisji powiadomień, a także ich format i treść.

(7)

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał dostępnych funduszy, Komisja powinna przyjąć środki w celu realokacji pomocy Unii, o którą nie wnioskowano między państwa członkowskie uczestniczące w programie dla szkół, które wyraziły gotowość wykorzystania środków w kwocie przekraczającej ich dostępny przydział zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013. Należy zdefiniować warunki takich transferów środków finansowych między państwami członkowskimi.

(8)

Aby ocenić skuteczność programu dla szkół i pomóc państwom członkowskim w dalszej poprawie ich krajowych i regionalnych strategii, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o wynikach i ustaleniach monitorowania i oceny programu. Dla zapewnienia jasności wskazane jest ustalenie terminu przekazywania Komisji wyników rocznego monitorowania oraz sprawozdania z oceny. Komisja powinna opublikować te dokumenty.

(9)

Aby chronić interesy finansowe Unii, należy wprowadzić skuteczne środki kontroli w celu zwalczania nieprawidłowości i nadużyć. Środki te powinny obejmować systematyczną kontrolę administracyjną wszystkich wniosków o przyznanie pomocy uzupełnioną przez kontrole na miejscu. Należy określić zakres tych środków kontroli, ich przedmiot i termin oraz sposób przygotowywania sprawozdań w celu zapewnienia sprawiedliwego i jednolitego podejścia we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniając zróżnicowanie sposobów wdrażania programu dla szkół.

(10)

Kwoty nienależnie wypłacone należy odzyskać zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 (10).

(11)

Zgodnie z art. 23 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 społeczeństwo musi być wystarczająco poinformowane o wkładzie finansowym Unii do programu dla szkół. Zgodnie z przepisem dotyczącym plakatu określonym w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/40 należy ustanowić zasady dotyczące promocji programu dla szkół i wykorzystywania symbolu Unii.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania i definicja

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady stosowania rozporządzeń (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1370/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw i świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych, na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym i niektóre związane z tym koszty w ramach programu, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 („program dla szkół”).

2.   Do celów programu dla szkół „rok szkolny” oznacza okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku.

Artykuł 2

Strategie państw członkowskich

1.   Strategie państw członkowskich, o których mowa w art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, obejmują przynajmniej następujące elementy:

a)

poziom administracyjny, na którym wdrażany będzie program dla szkół;

b)

potrzeby, którymi należy się zająć w ramach wdrażania programu dla szkół, oraz ich kolejność pod względem priorytetów;

c)

oczekiwane rezultaty, które mają być osiągnięte dzięki realizacji programu dla szkół, i wskaźniki do pomiaru ich osiągnięcia;

d)

początkowa sytuacja, w odniesieniu do której będą mierzone postępy w osiąganiu wyników na podstawie dostępnych danych;

e)

szacunkowy budżet na realizację głównych elementów programu dla szkół w odniesieniu do owoców, warzyw i mleka w szkole, jak również budżet na elementy dotyczące całego programu dla szkół;

f)

grupę docelową;

g)

wykaz produktów, według grup produktów wymienionych w art. 23 ust. 3, 4, 5 i w stosownych przypadkach ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które będą dostarczane w ramach programu dla szkół;

h)

jeżeli produkty nie są udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dla szkół, ustalenia wprowadzone w celu zapewnienia, by kwota pomocy Unii była właściwie odzwierciedlona w cenie tych produktów;

i)

jeżeli dozwolone są: standardowa stawka jednostkowa, finansowanie ryczałtowe lub płatność ryczałtowa – rzetelną, sprawiedliwą i weryfikowalną metodę obliczeń wykorzystaną do ich ustalenia; jeżeli stosowany jest system oparty na kosztach – zasady oceny racjonalności kosztów zaproponowanych przez wnioskodawców występujących o pomoc;

j)

cele i zakres środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym;

k)

procedury w celu zaangażowania właściwych organów i zainteresowanych stron;

l)

procedury wyboru dostawców produktów, materiałów i usług w ramach programu dla szkół;

m)

ustalenia wprowadzone na potrzeby rozpowszechniania informacji o świadczeniu pomocy unijnej w ramach programu dla szkół.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, następujące informacje, jeśli nie są one ujęte w strategii:

a)

kryteria wyboru produktów, które będą dostarczane w ramach programu dla szkół, oraz priorytet lub priorytety, o których mowa w art. 23 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

procedury dostaw lub dystrybucji produktów, w tym w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, planowanej częstotliwości i terminów dystrybucji oraz w przypadku gdy dystrybucja jest dozwolona w ramach regularnych posiłków w szkołach, środki przyjęte, aby osiągnąć zgodność z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40;

c)

jeżeli ustalane są maksymalne ceny, które mają zostać zapłacone przez beneficjentów za produkty, materiały i usługi udostępniane w ramach programu dla szkół – uczciwą, sprawiedliwą i wiarygodną metodę która została zastosowana do ich obliczenia;

d)

kwotę krajowej pomocy, jeżeli taka pomoc jest przyznawana dodatkowo do pomocy unijnej dla programu dla szkół;

e)

jeżeli istniejący krajowy program zostaje przedłużony lub usprawniony poprzez wykorzystanie unijnych środków w ramach programu dla szkół – wprowadzone ustalenia mające zagwarantować wartość dodaną programu dla szkół;

f)

jeżeli dystrybuowane są produkty, o których mowa w art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 – rozwiązania mające zagwarantować, że pomoc unijna będzie wypłacana jedynie na składniki mleczne tych produktów i nie przekroczy kwoty określonej w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013;

g)

struktury, ustalenia i procedury stosowane w celu monitorowania i oceny programu dla szkół zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40 oraz w celu przeprowadzania kontroli zgodnie z art. 9 i 10 niniejszego rozporządzenia.

3.   Komisja publikuje strategie państw członkowskich.

Artykuł 3

Wnioski państw członkowskich o pomoc unijną

Państwa członkowskie składają do dnia 31 stycznia każdego roku swoje wnioski o pomoc unijną odnoszące się do następnego roku szkolnego i, w stosownych przypadkach, zaktualizowany wniosek o pomoc unijną dotyczący trwającego roku szkolnego. Wniosek zawiera następujące informacje:

a)

informacje odnoszące się następnego roku szkolnego:

(i)

orientacyjny przydział pomocy na owoce i warzywa dla szkół i na mleko dla szkół, ustalony w załączniku 1 do rozporządzenia (UE) nr 1370/2013;

(ii)

gotowość do przeniesienia części orientacyjnego przydziału pomocy na owoce i warzywa dla szkół lub na mleko dla szkół na inny orientacyjny przydział, do maksymalnego odsetka, o którym mowa w art. 23a ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz wartość procentową i kwotę przeniesienia;

(iii)

gotowość do wykorzystania kwoty wyższej od orientacyjnego przydziału na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół i wnioskowaną maksymalną dodatkową kwotę, w przypadku gdyby dostępny był dodatkowy przydział;

(iv)

kwotę orientacyjnego przydziału, który nie jest wnioskowana, w przypadku braku chęci wykorzystania całej kwoty orientacyjnego przydziału na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół;

(v)

łączną wnioskowaną kwotę na owoce i warzywa oraz na mleko dla szkół;

b)

informacje odnoszące się trwającego roku szkolnego:

(i)

przeniesienia między ostatecznymi przydziałami środków, o których mowa w art. 23a ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

(ii)

w przypadku braku chęci wykorzystania całej kwoty ostatecznego przydziału na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół w trwającym roku szkolnym – kwotę, która nie będzie wnioskowana na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół;

(iii)

gotowość do wykorzystania kwoty wyższej od całej dostępnej kwoty ostatecznego przydziału pomocy na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół w trwającym roku szkolnym, w przypadku gdyby dostępny był dodatkowy przydział.

Kwoty, o których mowa w niniejszym artykule, wyrażone są w euro.

Artykuł 4

Wnioski o pomoc przedkładane przez wnioskodawców

1.   Państwa członkowskie określają formę, treść i częstotliwość składania wniosków o pomoc zgodnie ze swoją strategią i zasadami określonymi w ust. 2–6.

2.   Wnioski o pomoc dotyczące dostarczania i dystrybucji produktów zawierają co najmniej następujące informacje:

a)

ilości dostarczanych produktów w podziale na grupy produktów, o których mowa w art. 23 ust. 3, 4, 5 i, w stosownych przypadkach, art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

identyfikację wnioskodawcy oraz nazwę i adres lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny placówki oświatowej lub organu odpowiedzialnego za edukację, którym ilości te zostały dostarczone;

c)

liczbę dzieci w rejestrze szkolnym na początku roku szkolnego w placówce oświatowej/placówkach oświatowych, które mają otrzymywać produkty objęte programem dla szkół w okresie, którego dotyczy wniosek o pomoc.

3.   Wnioski o pomoc dotyczące dostarczania i dystrybucji produktów oraz towarzyszących im działań edukacyjnych mogą obejmować okres od dwóch tygodni do całego roku szkolnego.

4.   Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą, lub, w przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących monitorowania, oceny i promocji, od daty dostarczenia materiału lub usługi.

5.   W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, o mniej niż 60 dni kalendarzowych, pomoc zostaje wypłacona, ale w wysokości zmniejszonej w następujący sposób:

a)

o 5 %, jeżeli termin został przekroczony o 1–30 dni kalendarzowych;

b)

o 10 %, jeżeli termin został przekroczony o 31–60 dni kalendarzowych.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni kalendarzowych, pomoc zmniejsza się dalej o 1 % za każdy dodatkowy dzień, obliczany w stosunku do pozostałej ilości.

6.   Kwoty, o które wnioskuje się we wniosku o pomoc, muszą być poparte dokumentami poświadczającymi ceny dostarczonych produktów, materiałów lub usług oraz pokwitowaniem, dowodem płatności lub innym równoważnym dokumentem. Państwa członkowskie określają dokumenty, które należy przedłożyć na poparcie wniosków o pomoc.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących towarzyszących działań edukacyjnych, monitorowania, oceny i promocji, dokumenty poświadczające zawierają również podział środków finansowych na poszczególne działania oraz szczegółowe dane dotyczące związanych z nimi kosztów.

Artykuł 5

Wypłata pomocy

1.   Pomoc dotyczącą dostarczania i dystrybucji produktów wypłaca się wyłącznie:

a)

na podstawie pokwitowania z określeniem ilości rzeczywiście dostarczonych lub rozdystrybuowanych; lub

b)

jeżeli państwo członkowskie zezwoli na wykorzystanie standardowych stawek jednostkowych, finansowania ryczałtowego lub płatności ryczałtowych, na podstawie innego przedstawionego dowodu, że ilości zostały dostarczone lub rozdystrybuowane do celów programu dla szkół i że zapłacono za nie.

2.   Pomoc na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, monitorowanie, ocenę i promocję wypłacana jest wyłącznie po dostawie odnośnych materiałów lub usług oraz po przedstawieniu związanych z nimi dokumentów poświadczających zgodnie z wymogami właściwego organu lub jeżeli państwo członkowskie zezwoli na wykorzystanie standardowych stawek jednostkowych, finansowania ryczałtowego lub płatności ryczałtowych, na podstawie innego przedstawionego dowodu, że materiały lub usługi zostały dostarczone lub rozdystrybuowane i że zapłacono za nie.

3.   Pomoc jest wypłacana przez właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o pomoc, chyba że wszczęto dochodzenie administracyjne.

4.   Wszelka pomoc dotycząca roku szkolnego 2017/2018 nie jest wypłacana przez właściwe organy przed rozpoczęciem tego roku szkolnego.

Artykuł 6

Przeniesienia między przydziałami

1.   Przeniesienia między wstępnymi przydziałami zgodnie z art. 23a ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dokonywane są na wniosek o pomoc unijną, o którym mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   Przeniesienia między ostatecznymi przydziałami zgodnie z art. 23a ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jeżeli nie dokonano żadnych przeniesień między wstępnymi przydziałami, mogą zostać dokonane na wniosek o pomoc unijną, o którym mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o kwocie wszelkich takich przeniesień do dnia 31 stycznia roku szkolnego, w którym zostały one dokonane.

Artykuł 7

Ponowny rozdział pomocy Unii

1.   Na podstawie kwot pomocy unijnej, o które wnioskowano zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, Komisja ponownie rozdzieli orientacyjne przydziały, o które nie wnioskowano, lub ich części, o które nie wnioskowano zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013.

Żadna dodatkowa kwota nie zostanie przyznana państwu członkowskiemu na grupę produktów, w odniesieniu do której dane państwo członkowskie dokonało przeniesienia na inne grupy produktów zgodnie z art. 6 ust. 1.

Jeżeli państwo członkowskie nie przedłoży wniosku zgodnie z art. 3, orientacyjne przydziały tego państwa członkowskiego będą uznawane za przydziały, o które nie wnioskowano.

2.   Komisja może rozdystrybuować wszelkie ostateczne przydziały, o które nie wnioskowano, lub ich części, o które nie wnioskowano zgodnie z art. 3 lit. b) wśród tych państw członkowskich, które wyraziły gotowość do wykorzystania środków w kwocie przekraczającej ich ostateczne przydziały.

Żadna dodatkowa kwota nie zostanie przyznana państwu członkowskiemu na grupę produktów, w odniesieniu do której dane państwo członkowskie dokonało przeniesienia na inne grupy produktów zgodnie z art. 6 ust. 2.

Ta redystrybucja będzie dokonywana w ramach przydziału środków na owoce i warzywa dla szkół lub na mleko dla szkół, w oparciu o orientacyjne przydziały wnioskujących państw członkowskich. W stosownych przypadkach kwoty, o które państwa członkowskie nie wnioskowały w ramach tego samego przydziału, mogą być redystrybuowane wśród państw członkowskich, które wnioskowały o przydzielenie dodatkowych kwot na inny przydział.

3.   Kwota ostatecznego przydziału, która może zostać ponownie przydzielona dla innego państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1, przyznawana jest w oparciu o poziom wykorzystania w poprzednim roku szkolnym ostatecznego przydziału pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół i na mleko dla szkół, odpowiednio, przez to państwo członkowskie. Biorąc pod uwagę deklaracje wydatków przesłane Komisji do dnia 31 grudnia przed złożeniem wniosku o pomoc zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (11), kwotę ostatecznego przydziału należy obliczyć w następujący sposób:

a)

jeżeli wykorzystanie ostatecznego przydziału jest mniejsze lub równe 50 % – nie przyznaje się dodatkowego przydziału;

b)

jeżeli wykorzystanie ostatecznego przydziału jest wyższe niż 50 %, lecz niższe lub równe 75 % – maksymalna kwota dodatkowego przydziału nie przekracza 50 % wstępnego przydziału;

c)

jeżeli wykorzystanie ostatecznego przydziału jest wyższe niż 75 % – maksymalna kwota dodatkowego przydziału nie jest ograniczona.

Obliczeń opisanych w akapicie pierwszym nie stosuje się do obliczania ostatecznych przydziałów na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, jak również dla państw członkowskich po raz pierwszy stosujących program dla szkół lub jeden z jego elementów podczas pierwszych dwóch lat stosowania.

Artykuł 8

Monitorowanie i ocena

1.   Monitorowanie, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, polega na analizie danych wynikających z wypełniania obowiązków w zakresie zarządzania i kontroli, w tym tych określonych w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie przekazują Komisji wyniki monitorowania do dnia 31 stycznia po zakończeniu danego roku szkolnego.

2.   Dla każdego z sześcioletnich okresów objętych strategią sporządzoną zgodnie z art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z oceny, zawierające wyniki oceny przewidziane w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40 dla okresu realizacji obejmującego pierwsze pięć lat szkolnych do dnia 1 marca roku następującego po zakończeniu tego okresu.

Pierwsze sprawozdanie z oceny zostaje przedstawione w dniu 1 marca 2023 r. lub przed tą datą.

3.   Komisja publikuje wyniki rocznego monitorowania przeprowadzonego przez państwa członkowskie oraz ich sprawozdania z oceny.

Artykuł 9

Kontrole administracyjne

1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Środki te obejmują systematyczną kontrolę administracyjną wszystkich wniosków o pomoc w ramach programu dla szkół.

2.   Państwa członkowskie określają dokumenty potwierdzające odnoszące się do dostarczania i dystrybucji produktów, które powinny zostać załączone do wniosku o pomoc zgodnie z art. 5. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole wszystkich wniosków o pomoc, w tym reprezentatywnej próby dokumentów potwierdzających przedłożonych wraz z wnioskiem o pomoc.

3.   Kontrole administracyjne przeprowadzone w odniesieniu do pomocy, o którą wnioskowano na monitorowanie, ocenę, promocję i środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, powinny obejmować weryfikację dostaw materiałów i usług oraz prawdziwości wnioskowanych kwot wydatków.

4.   W przypadku pomocy, o którą wnioskowano na dostarczanie i dystrybucję produktów oraz środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, kontrole administracyjne uzupełniane są przez kontrole na miejscu zgodnie z art. 10.

Artykuł 10

Kontrole na miejscu

1.   W przypadku pomocy dotyczącej dostarczania i dystrybucji produktów kontrole na miejscu obejmują w szczególności weryfikację:

a)

rejestru, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, w tym dokumentów księgowych, takich jak faktury zakupu i sprzedaży, kwity dostawy oraz wyciągi z kont bankowych;

b)

wykorzystania produktów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Kontrole na miejscu przeprowadza się w danym roku szkolnym, tj. w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca (okres N) lub w ciągu następnych 8 miesięcy (okres N + 1).

Kontrole na miejscu mogą odbywać się podczas realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

Każdą kontrolę na miejscu uznaje się za zakończoną z chwilą przyjęcia odpowiedniego sprawozdania z kontroli, o którym mowa w ust. 6.

3.   Łączna liczba kontroli na miejscu obejmuje przynajmniej 5 % wartości pomocy, o którą wnioskowano na poziomie krajowym, oraz przynajmniej 5 % wszystkich wnioskodawców wnioskujących o pomoc na dostarczanie i dystrybucję produktów oraz na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym w odniesieniu do każdego roku szkolnego.

Jeżeli w danym państwie członkowskim jest mniej niż stu wnioskodawców, kontrole na miejscu prowadzi się w obiektach nie mniej niż pięciu wnioskodawców.

Jeżeli w danym państwie członkowskim jest mniej niż pięciu wnioskodawców, kontrole na miejscu prowadzi się w obiektach wszystkich wnioskodawców.

Jeżeli wnioskodawca niebędący placówką oświatową ubiega się o pomoc dotyczącą dostarczania i dystrybucji produktów, kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach tego wnioskodawcy uzupełnia się kontrolami na miejscu w obiektach przynajmniej dwóch placówek oświatowych lub przynajmniej 1 % placówek oświatowych zarejestrowanych przez wnioskodawcę zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o pomoc dotyczącą środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach wnioskodawcy można zastąpić, na podstawie analizy ryzyka, poprzez kontrole w miejscach, gdzie wdrażane są środki towarzyszące. Na podstawie analizy ryzyka państwa członkowskie ustalają poziom takich kontroli na miejscu.

4.   Na podstawie analizy ryzyka właściwy organ dokonuje wyboru wnioskodawców poddawanych kontroli na miejscu.

W tym celu właściwy organ bierze w szczególności pod uwagę:

a)

różne obszary geograficzne;

b)

powtarzalność błędów oraz wyniki kontroli przeprowadzanych w poprzednich latach;

c)

kwotę pomocy;

d)

rodzaj wnioskodawców;

e)

rodzaj środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, jeżeli takie istnieją.

5.   Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można o niej zawiadomić z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum.

6.   Właściwy organ kontrolny sporządza sprawozdanie z każdej przeprowadzonej kontroli na miejscu. Sprawozdanie zawiera dokładny opis poszczególnych pozycji poddanych kontroli.

Sprawozdanie z kontroli składa się z następujących części:

a)

części ogólnej, która zawiera w szczególności następujące informacje:

(i)

w objętym nim okresie, sprawdzone wnioski o pomoc, ilości produktów, dla których wnioskowano o pomoc w przypadku wniosków dotyczących dostarczania i dystrybucji produktów, uczestniczące placówki oświatowe, szacunki w oparciu o dostępne dane dotyczące liczby dzieci, dla których wypłacono pomoc, oraz kwotę odnośnych środków finansowych;

(ii)

obecne na miejscu osoby odpowiedzialne;

b)

odrębnej części opisującej poszczególne przeprowadzone kontrole i zawierającej w szczególności następujące informacje:

(i)

dokumenty poddane kontroli;

(ii)

charakter i zakres przeprowadzonych kontroli;

(iii)

uwagi i ustalenia.

Wszystkie sprawozdania z kontroli są udostępniane nie później niż 8 miesięcy po zakończeniu roku szkolnego.

7.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przeprowadzonych kontrolach na miejscu i związanych z nimi ustaleniach do dnia 31 października roku następującego po zakończeniu danego roku szkolnego.

Artykuł 11

Odzyskiwanie nienależnych płatności

W celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014.

Artykuł 12

Jawność

1.   W przypadku gdy państwa członkowskie podejmują decyzję o zaniechaniu wykorzystania plakatu, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, ich strategia programu zawiera przejrzyste wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki wkład finansowy Unii do ich programu szkolnego zostanie podany do wiadomości publicznej.

2.   Środki komunikacji i promocji, o których mowa w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, a także materiały dydaktyczne i narzędzia, które będą używane w ramach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, zawierają flagę Unii Europejskiej i nazwę „Program dla szkół” oraz jeżeli ich wielkość to umożliwia wkład finansowy Unii.

3.   Wzmianki o wkładzie finansowym Unii powinny być przynajmniej równie widoczne jak te dotyczące pozostałych podmiotów publicznych lub prywatnych wspierających program szkolny danego państwa członkowskiego.

4.   Państwa członkowskie mogą nadal korzystać z istniejących zapasów plakatów i innych narzędzi promocji wyprodukowanych zgodnie z rozporządzeniami (UE) 2016/248 i (WE) nr 657/2008.

Artykuł 13

Powiadomienia

1.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji powiadomienia drogą elektroniczną stosując specyfikacje techniczne w zakresie przekazywania danych udostępniane przez Komisję.

2.   Formę i treść tych powiadomień określa się na podstawie wzorów udostępnionych państwom członkowskim przez Komisję po powiadomieniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Artykuł 14

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy na rok szkolny 2017/2018 i kolejne lata szkolne.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” (Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 4).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 8).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 907/2014 (zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).


10.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/40

z dnia 3 listopada 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 24 i art. 223 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 64 ust. 6 lit. a) i art. 106 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części II tytuł I rozdział II sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano dwa programy pomocy, które mają poprawić dystrybucję produktów rolnych wśród dzieci w placówkach oświatowych. Pierwszy program dotyczy dostaw owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów (program „Owoce i warzywa w szkole”), drugi zaś dotyczy dostarczania mleka i przetworów mlecznych (program „Mleko w szkole”). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 (3) zastąpiło te dwa programy, wprowadzając jeden wspólny ze skutkiem od roku szkolnego 2017/2018. Program ten przewiduje nowe wspólne ramy prawne dla pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych („program dla szkół”). Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zmienione rozporządzeniem (UE) 2016/791 upoważnia również Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu dla szkół w nowych ramach prawnych niektóre przepisy należy przyjąć w drodze takich aktów. Akty te powinny zastąpić rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 (4) i (UE) 2016/247 (5), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 (6) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 (7). Należy zatem uchylić te akty prawne, które jednak będą obowiązywały do zakończenia obecnych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

(2)

Zgodnie z art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 warunkiem udziału w programie dla szkół jest uprzednie opracowanie przez państwa członkowskie na poziomie krajowym lub regionalnym strategii jego wdrażania. Nowa strategia ma być opracowywana co sześć lat. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrażanie programu dla szkół na poziomie regionalnym, mają opracować strategię dla każdego regionu oraz ustanowić ramy koordynacji, w zależności od przepisów lub procedur. Państwa członkowskie mają ustanowić pojedynczy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji z Komisją, aby ułatwić jej ocenę strategii oraz monitorowanie i ocenę wdrażania w danym państwie członkowskim. Należy również ustanowić przepisy określające terminy, w których strategia i ewentualne zmiany mają być zgłaszane Komisji.

(3)

Należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące projektowania i stosowania środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeby wspierania dystrybucji produktów. Należy zezwolić na to, aby w realizacji tych środków uczestniczyli również nauczyciele i rodzice, co pozwoli na zwiększenie skuteczności tych środków oraz ogólnej skuteczności programu dla szkół.

(4)

W trosce o pewność prawa należy określić, które koszty poniesione w ramach wdrażania programu dla szkół kwalifikują się do objęcia pomocą unijną.

(5)

W interesie należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego oraz odpowiedniego nadzoru należy określić warunki przyznawania pomocy oraz wyboru i zatwierdzania wnioskodawców występujących o pomoc.

(6)

Należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące zawieszania i cofania zatwierdzenia, a także kar administracyjnych nakładanych na wnioskodawców, którzy nie przestrzegają zobowiązań ustanowionych w ramach programu dla szkół.

(7)

W celu oceny skuteczności programu dla szkół, a także dla umożliwienia wzajemnej weryfikacji oraz wymiany dobrych praktyk państwa członkowskie powinny regularnie monitorować i oceniać wdrażanie programu dla szkół, przekazując wyniki Komisji. W tym celu należy określić charakter i rodzaj informacji zawartych w sprawozdaniach z monitorowania. Ponadto nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie wymogów w zakresie monitorowania i oceny może podważać ocenę skuteczności programu dla szkół i zapewnienie prawidłowego zarządzania pomocą unijną. Dlatego też należy ustanowić przepisy dotyczące zniechęcającego zmniejszenia pomocy stosowanego przez Komisję w przypadku opóźnień w przekazaniu sprawozdania z oceny przez państwo członkowskie.

(8)

W celu skutecznego monitorowania i oceny programu dla szkół należy określić charakter i rodzaj informacji, które mają być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie.

(9)

Aby zapewnić, by produkty objęte dystrybucją w ramach programu dla szkół spełniały cele promowania zdrowych nawyków żywieniowych, zaś dzieci oswajały się z naturalnym smakiem tych produktów, należy określić, że maksymalna zawartość dodatku cukru w produktach, o których mowa w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do których cukier nie jest technicznie niezbędny do ich przygotowania lub wytworzenia, powinna wynosić zero.

(10)

Aby zagwarantować, że produkty objęte dystrybucją w ramach programu dla szkół spełniają cele promowania zdrowych nawyków żywieniowych, należy określić maksymalną zawartość dodatku cukru lub miodu w produktach wymienionych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, którą państwa członkowskie mogą dopuścić. Państwa członkowskie mogą wprowadzić niższe limity.

(11)

Należy ustanowić szczegółowe warunki, aby zapewnić wartość dodaną i widoczność unijnego programu dla szkół, w przypadku gdy produkty, na które przyznano unijną pomoc w ramach programu dla szkół, podlegają dystrybucji wraz z regularnymi posiłkami szkolnymi w placówkach oświatowych.

(12)

Zgodnie z art. 23a ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie mają informować o swoim zaangażowaniu w program oraz o dotowaniu go przez Unię. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania plakatu prezentowanego w uczestniczących placówkach oświatowych. Plakat ten powinien być wyprodukowany zgodnie z określonymi minimalnymi wymogami.

(13)

W rozdziale V rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (8) ustanowiono przepisy dotyczące terminu operacyjnego dla kursu walutowego mającego zastosowanie do kwot i płatności pomocy unijnej. Konieczne jest więc ustanowienie przepisów w odniesieniu do pomocy związanej z wdrożeniem programu dla szkół. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PROGRAMU DLA SZKÓŁ

Artykuł 1

Zakres i definicje

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie i dystrybucję mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych, na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym i niektóre związane z tym koszty w ramach programu, o którym mowa w art. 23 tego rozporządzenia („program dla szkół”).

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicję roku szkolnego określoną w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/39 (9).

Artykuł 2

Strategia państw członkowskich

1.   Przy opracowywaniu strategii, o których mowa w art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, państwa członkowskie mogą zadecydować, na jakim poziomie administracyjnym będą wdrażać program dla szkół. Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na wdrażanie programu dla szkół na poziomie regionalnym, opracowuje strategię dla każdego regionu oraz ustanawia towarzyszące jej ramy koordynacji na poziomie państwa członkowskiego. Państwo członkowskie ustanawia pojedynczy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji z Komisją.

2.   Jeżeli państwo członkowskie nie przewiduje bezpłatnego udostępniania produktów w ramach programu dla szkół, wyjaśnia ono w swojej strategii ustalenia zapewniające, że pomoc unijna w ramach programu dla szkół została odzwierciedlona w cenach, po których produkty te są udostępniane.

3.   Państwa członkowskie, które pragną uczestniczyć w programie dla szkół, zgłaszają Komisji swoje strategie w terminie do dnia 30 kwietnia roku, który poprzedza pierwszy rok szkolny objęty strategią. Jednakże państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie obejmujące okres sześciu lat rozpoczynający się od roku szkolnego 2017/2018 w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 r.

4.   Państwo członkowskie może zmienić swoją strategię. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zmienionej strategii w terminie dwóch miesięcy od wprowadzenia zmiany.

Artykuł 3

Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym

1.   Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, o których mowa w art. 23 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, są bezpośrednio powiązane z celami programu dla szkół.

2.   Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym wspierają dystrybucję owoców i warzyw oraz mleka w szkołach, a w przypadku gdy obejmują one produkty rolne inne niż te, o których mowa w art. 23 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, środki te przewidują degustację tych innych produktów.

3.   Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym mogą obejmować również udział rodziców i nauczycieli.

Artykuł 4

Koszty kwalifikowalne

1.   Następujące koszty kwalifikują się do objęcia pomocą unijną:

a)

koszty produktów dostarczanych w ramach programu dla szkół oraz dystrybuowanych wśród dzieci w placówkach oświatowych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które mogą obejmować koszty zakupu, dzierżawy, wynajmu lub leasingu wyposażenia stosowanego przy dostarczaniu i dystrybucji produktów, jak przewidziano w strategii danego państwa członkowskiego;

b)

koszty środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, w tym:

(i)

koszty organizowania degustacji, zakładania i prowadzenia ogródków szkolnych, organizowania wizyt w gospodarstwach i podobnych działań służących zainteresowaniu dzieci rolnictwem;

(ii)

koszty środków służących kształceniu dzieci w zakresie rolnictwa, zdrowych nawyków żywieniowych, lokalnych łańcuchów żywnościowych, produkcji ekologicznej, zrównoważonej produkcji oraz zwalczania marnotrawienia żywności;

c)

koszty promocji programu dla szkół, która ma bezpośrednio służyć informowaniu społeczeństwa o programie dla szkół, w tym:

(i)

koszty plakatu, o którym mowa w art. 12 niniejszego rozporządzenia;

(ii)

koszty kampanii informacyjnych polegających na transmisji w mediach, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, gazet i podobnych środków komunikacji;

(iii)

koszty sesji informacyjnych, konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych informowaniu społeczeństwa o programie dla szkół i podobnych imprez;

(iv)

koszty materiałów informacyjnych i promocyjnych, takich jak: listy, ulotki, broszury, drobne upominki i tym podobne;

d)

koszty networkingu w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania programu dla szkół;

e)

koszty wynikające z obowiązku państw członkowskich w zakresie monitorowania i oceny skuteczności ich programów dla szkół;

f)

koszty transportu i dystrybucji produktów dostarczanych w ramach programu dla szkół, o ile nie są one objęte lit. a) niniejszego ustępu.

2.   Koszty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być finansowane w ramach innych unijnych programów pomocy, systemów, środków lub działań.

3.   Podatek od wartości dodanej (VAT) nie kwalifikuje się do pomocy unijnej.

4.   Wydatki odnoszące się do kosztów personelu nie kwalifikują się do pomocy unijnej, jeżeli są one finansowane ze środków publicznych państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Ogólne warunki przyznawania pomocy i wyboru wnioskodawców występujących o pomoc

1.   Pomoc przyznana państwu członkowskiemu w ramach programu dla szkół jest przekazywana wnioskodawcom występującym o pomoc, którzy zostali zatwierdzeni przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 6 i których wniosek odnosi się do realizacji jednego lub więcej z poniższych działań:

a)

dostarczanie produktów dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych objętych programem dla szkół lub ich dystrybucja wśród tych dzieci;

b)

środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym;

c)

monitorowanie lub ocena;

d)

promocja.

2.   Państwa członkowskie mogą wybierać wnioskodawców występujących o pomoc spośród:

a)

placówek oświatowych;

b)

organów odpowiedzialnych za edukację;

c)

dostawców lub dystrybutorów produktów;

d)

organizacji występujących w imieniu przynajmniej jednej placówki oświatowej lub organu odpowiedzialnego za edukację, które zostały powołane do zarządzania i realizacji działań, o których mowa w ust. 1;

e)

wszelkich innych jednostek publicznych lub prywatnych, które są zaangażowane w zarządzanie i realizację jakichkolwiek działań, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 6

Warunki zatwierdzania wnioskodawców występujących o pomoc

1.   Wnioskodawcy występujący o pomoc muszą być zatwierdzeni przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się placówka oświatowa, do której dostarczane są produkty lub w której są one dystrybuowane. Zatwierdzenie jest uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę pisemnych zobowiązań obejmujących:

a)

zagwarantowanie, że produkty finansowane przez Unię w ramach programu dla szkół są udostępniane do spożycia dzieciom w placówce oświatowej lub placówkach oświatowych, w odniesieniu do których występuje on o pomoc;

b)

wykorzystanie przydzielonej pomocy na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, monitorowanie, ocenę i promocję zgodnie z celami programu dla szkół;

c)

zwrot wszelkiej nienależnie wypłaconej pomocy w odniesieniu do danych ilości produktów, jeżeli ustalono, że produkty nie zostały rozdystrybuowane wśród dzieci lub nie kwalifikują się do objęcia pomocą unijną;

d)

zwrot wszelkiej nienależnie wypłaconej pomocy w odniesieniu do środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, monitorowania, oceny i promocji, jeżeli ustalono, że takie środki lub działania nie zostały właściwie zrealizowane;

e)

udostępnienie na żądanie właściwym organom dokumentów potwierdzających;

f)

poddanie się wszelkim niezbędnym kontrolom prowadzonym przez właściwy organ, w szczególności kontroli rejestrów oraz kontroli fizycznej.

Jeżeli wnioski dotyczą działań podlegających procedurom udzielania zamówień publicznych, państwa członkowskie mogą uznać, że udzielono zatwierdzenia, jeżeli zobowiązania określone w akapicie pierwszym są włączone do warunków udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych.

2.   W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących wyłącznie dostarczania lub dystrybucji produktów, nie stosuje się ust. 1 lit. b) i d). Wnioskodawcy powinni zobowiązać się ponadto pisemnie do prowadzenia rejestru nazw i adresów placówek oświatowych lub organów odpowiedzialnych za edukację otrzymujących ich produkty oraz rejestru sprzedanych lub dostarczonych ilości poszczególnych produktów.

3.   W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących wyłącznie środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, nie stosuje się ust. 1 lit. a) i c). Właściwy organ może określić wszelkie dodatkowe pisemne zobowiązania, które wnioskodawcy mają podjąć, w szczególności w odniesieniu do:

a)

środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym realizowanych w szkołach, jeżeli szkoły te nie są wnioskodawcami występującymi o pomoc;

b)

środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które obejmują dystrybucję produktów.

4.   W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących wyłącznie monitorowania, oceny i promocji, nie stosuje się ust. 1 lit. a) i c).

5.   Państwa członkowskie mogą uznawać zatwierdzenia przyznane w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2016/247 lub w ramach programu „Mleko w szkole” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 657/2008 za ważne, jeżeli kryteria i warunki nie zostały zmienione.

Artykuł 7

Zawieszenie i wycofanie zatwierdzenia

1.   Jeżeli zatwierdzony wnioskodawca nie wypełnia zobowiązań przewidzianych w programie dla szkół, właściwy organ zawiesza zatwierdzenie wnioskodawcy na okres od jednego do dwunastu miesięcy lub je wycofuje, w zależności od wagi naruszenia i zgodnie z zasadą proporcjonalności.

2.   Zawieszenia i wycofania nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 2 lit. a)–d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, lub jeżeli niewypełnienie zobowiązań jest mało istotne.

3.   Na prośbę wnioskodawcy oraz jeżeli powody wycofania zostały usunięte, właściwy organ może przywrócić zatwierdzenie wnioskodawcy po upływie co najmniej 12 miesięcy od dnia, w którym powody wycofania zostały usunięte.

Artykuł 8

Kary administracyjne

W przypadku niezgodności ze zobowiązaniami ustanowionymi w ramach programu dla szkół, z wyjątkiem niezgodności określonych w art. 64 ust. 2 lit. a)–d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, wnioskodawca, oprócz zwrotu nienależnie wypłaconych kwot, płaci karę administracyjną w wysokości równej różnicy między kwotą pierwotnie wnioskowaną, a kwotą do której jest uprawniony.

Artykuł 9

Monitorowanie i ocena

1.   Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie struktury i formularze w celu zagwarantowania corocznego monitorowania wdrażania programu dla szkół.

2.   Państwa członkowskie dokonują oceny realizacji programu dla szkół w celu oceny jego skuteczności w stosunku do założonych celów.

3.   Roczne sprawozdania z monitorowania przez państwa członkowskie zawierają: informacje na temat środków finansowych wykorzystanych na dostarczanie i dystrybucję każdej z grup produktów wymienionych w art. 23 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym; liczbę placówek oświatowych oraz liczbę dzieci uczestniczących w programie dla szkół; średnią wielkość porcji i średnią cenę za porcję; częstotliwość dostarczania produktów; ilości produktów dostarczonych w podziale według grup produktów oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów niż te wymienione w art. 23 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które zostały uwzględnione w ramach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym zgodnie z art. 23 ust. 7 tego rozporządzenia; rodzaje wdrożonych działań promocyjnych oraz środków towarzyszących; oraz organy i zainteresowane strony zaangażowane w opracowanie i wdrożenie programu dla szkół.

4.   Roczne sprawozdania kontrolne państw członkowskich dotyczące przeprowadzonych kontroli na miejscu i związanych z nimi ustaleń zawierają informacje na temat: kwot pomocy objętej wnioskami, wypłaconej i podlegającej kontroli na miejscu; zmniejszeń pomocy w następstwie kontroli administracyjnych; zmniejszeń pomocy z uwagi na opóźnione złożenie wniosku; kwot pomocy odzyskanych w wyniku kontroli na miejscu; oraz nałożonych kar administracyjnych.

5.   Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi Komisji sprawozdania z oceny zawierającego wyniki oceny, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w terminach określonych w art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39, kwotę kolejnego przysługującego ostatecznego przydziału zmniejsza się w następujący sposób:

a)

o 5 %, jeżeli termin został przekroczony o 1 do 30 dni;

b)

o 10 %, jeżeli termin został przekroczony o 31 do 60 dni.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni, ostateczny przydział zmniejsza się o 1 % za każdy następny dzień, obliczając w stosunku do pozostałej kwoty.

Artykuł 10

Maksymalne poziomy składników dodatkowych

1.   Maksymalny poziom dodatku cukru, jaki państwa członkowskie mogą dopuścić zgodnie z art. 23 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w produktach, o których mowa w art. 23 ust. 4 tego rozporządzenia, jest równy zero.

2.   Maksymalny poziom dodatku cukru lub miodu, jaki państwa członkowskie mogą dopuścić zgodnie z art. 23 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w produktach wymienionych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jest równy 7 %. Do celów tego ustępu cukier oznacza pozycje objęte kodami CN 1701 i 1702. Cukier dodany do owoców wlicza się do maksymalnego poziomu 7 % dodatku cukru.

3.   Ser może zawierać maksymalnie 10 % składników niemlekowych.

Artykuł 11

Dystrybucja produktów w połączeniu z regularnymi posiłkami szkolnymi

W należycie uzasadnionych przypadkach, jeżeli państwa członkowskie uznają to za skuteczniejsze dla realizacji celów swoich strategii, mogą one zezwolić szkołom na dystrybucję produktów, na które przyznano pomoc unijną w ramach programu dla szkół, w połączeniu z regularnymi posiłkami szkolnymi.

W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają, aby produkty te:

a)

nie były wykorzystywane do przygotowywania regularnych posiłków szkolnych;

b)

nie były wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych posiłków szkolnych, poprzez wkład finansowy od podmiotów publicznych lub prywatnych;

c)

pozostawały przez cały czas wyraźnie rozpoznawalne jako część programu dla szkół, dzięki odpowiednim środkom komunikacji i promocji.

Lit. b) nie ma zastosowania, w przypadku gdy placówki oświatowe zapewniają dystrybucję regularnych posiłków szkolnych bezpłatnie.

Artykuł 12

Promocja

Do celów art. 23a ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie mogą wykorzystać plakat spełniający minimalne wymogi określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, umieszczając go na stałe w sposób widoczny i czytelny przy głównym wejściu do uczestniczących placówek oświatowych.

ROZDZIAŁ II

ZMIANY, PRZEPISY UCHYLAJĄCE I KOŃCOWE

Artykuł 13

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 907/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 907/2014 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 32a

Kwoty i płatności pomocy związane z wdrażaniem programu dla szkół

W odniesieniu do pomocy przyznanej na wdrożenie programu dla szkół, o którym mowa w części II tytuł I rozdział II sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, terminem operacyjnym kursu walutowego jest dzień 1 stycznia poprzedzający dany rok szkolny.”.

Artykuł 14

Przepisy uchylające

Rozporządzenie (WE) nr 657/2008, rozporządzenia delegowane (UE) nr 1047/2014 i (UE) 2016/247 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/248 tracą moc. Jednakże rozporządzenia te mają nadal zastosowanie do programu „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” w latach szkolnych poprzedzających rok szkolny 2017/2018 aż do wygaśnięcia tych programów.

Artykuł 15

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy na rok szkolny 2017/2018 i kolejne lata szkolne.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” (Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 4).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 8).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

Minimalne wymogi dotyczące plakatu, o którym mowa w art. 12

Rozmiar plakatu:

A3 lub większy

Litery:

1 cm lub większe

Tytuł:

Program Unii Europejskiej dla szkół

Treść:

co najmniej następujące sformułowanie:

„Nasz(-a) [rodzaj placówki oświatowej (np. żłobek/przedszkole/szkoła podstawowa lub średnia)] bierze udział w unijnym programie dla szkół, wspieranym finansowo przez Unię Europejską”.

Plakat powinien być opatrzony symbolem Unii Europejskiej.


10.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/41

z dnia 9 stycznia 2017 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

10.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/22


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2017/42

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Włoską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 18 września 2015 r. i 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE, Euratom) 2015/1600 (1) i (UE, Euratom) 2015/1790 (2) w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r.

(2)

Jedno stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z upływem kadencji Carmela CEDRONE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2020 r., zostaje niniejszym mianowana Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2016 r.

W imieniu Rady

L. SÓLYMOS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1600 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 53).

(2)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1790 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. (Dz.U. L 260 z 7.10.2015, s. 23).