ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 327

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 59
2 grudnia 2016


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego ( 1 )

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2103 z dnia 21 listopada 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Burrata di Andria (ChOG)]

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2104 z dnia 21 listopada 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vale of Evesham Asparagus (ChOG)]

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2105 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy, które należy stosować w zgłoszeniach w sprawie pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2106 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014 poprzez nałożenie specjalnych warunków dotyczących przywozu przypraw z Etiopii, orzeszków ziemnych z Argentyny i orzechów leszczyny z Azerbejdżanu oraz zmianę specjalnych warunków dotyczących przywozu suszonych fig i orzechów leszczyny z Turcji oraz orzeszków ziemnych z Indii ( 1 )

44

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2107 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu ( 1 )

50

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2108 z dnia 1 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

57

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/2109 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia nowych gatunków oraz nazwy botanicznej gatunku Lolium × boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/2110 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Grecką

76

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/2111 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników pochodzącego z Belgii

77

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2112 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/401/WPZiB w sprawie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

78

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ostatnim roku realizacji programu dla okresu programowania 2007–2013 EFRROW (16 października 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.) (notyfikowana jako dokumetn nr C(2016) 7690)

79

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2114 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7715)

92

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2016/2115 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie monitorowania obecności Δ9-tetrahydrokannabinolu, jego prekursorów oraz innych kannabinoidów w żywności ( 1 )

103

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DYREKTYWY

2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/1


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Trend zmierzający do społeczeństwa cyfrowego zapewnia użytkownikom nowe sposoby dostępu do informacji i usług. Podmioty udostępniające informacje i świadczące usługi, takie jak organy sektora publicznego, w coraz większym stopniu posługują się internetem w celu tworzenia, gromadzenia i udostępniania szerokiego zakresu informacji i świadczenia w trybie online usług o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa.

(2)

W ramach niniejszej dyrektywy dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

(3)

Szybko rozwijający się rynek zwiększania dostępności cyfrowych produktów i usług obejmuje szereg podmiotów gospodarczych, takich jak podmioty tworzące strony internetowe lub oprogramowanie służące do budowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych, do zarządzania nimi i do ich testowania, podmioty tworzące aplikacje klienckie, takie jak przeglądarki internetowe i związane z nimi technologie wspomagające, podmioty wdrażające usługi certyfikacji i organizatorzy szkoleń.

(4)

Jak podkreślono w komunikacie Komisji z dnia 19 maja 2010 r. pt. „Europejska agenda cyfrowa”, instytucje publiczne powinny odgrywać istotną rolę w promowaniu rynków treści internetowych. Rządy mogą przyczyniać się do rozwoju rynków treści poprzez udostępnienie informacji sektora publicznego na przejrzystych, skutecznych i niedyskryminacyjnych warunkach. Jest to ważne źródło potencjalnego wzrostu innowacyjnych usług internetowych.

(5)

Niektóre państwa członkowskie przyjęły środki oparte na stosowanych międzynarodowo wytycznych dotyczących projektowania dostępnych stron internetowych, lecz środki te często dotyczą różnych wersji lub innych poziomów zgodności takich wytycznych, lub też wprowadziły różnice techniczne w odniesieniu do dostępnych stron internetowych na szczeblu krajowym.

(6)

Wśród dostawców dostępnych stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz powiązanego oprogramowania i technologii znajduje się wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dostawcy tacy, a w szczególności MŚP, niechętnie angażują się w przedsięwzięcia biznesowe poza swymi krajowymi rynkami. Ze względu na różnice pomiędzy państwami członkowskimi w specyfikacjach i regulacjach dotyczących dostępności sieci konkurencyjność dostawców i rozwój hamowane są przez dodatkowe koszty, które trzeba by ponieść w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek transgranicznych produktów i usług związanych z dostępnością sieci.

(7)

Z uwagi na ograniczoną konkurencję problemem nabywców stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz związanych z nimi produktów i usług są wysokie ceny świadczenia usług lub uzależnienie od jednego dostawcy. Dostawcy często preferują warianty zastrzeżonych norm, co z kolei niekorzystnie wpływa później na zakres interoperacyjności aplikacji klienckich oraz na ogólnounijny, powszechny dostęp do treści stron internetowych i aplikacji mobilnych. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne.

(8)

Dzięki zharmonizowanym ramom branża programowania i projektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych powinna napotykać mniej barier utrudniających jej funkcjonowanie na rynku wewnętrznym; powinny też zmniejszyć się koszty ponoszone przez organy sektora publicznego oraz innych nabywców produktów i usług związanych z dostępnością stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

(9)

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie większej dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego w oparciu o wspólne wymogi dostępności. W celu wyeliminowania fragmentacji rynku wewnętrznego konieczne jest zbliżenie środków krajowych na szczeblu unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Ograniczyłoby to niepewność, jakiej doświadczają programiści, i sprzyjałoby interoperacyjności. Zastosowanie neutralnych pod względem technologicznym wymogów dostępności nie będzie hamowało innowacyjności, a może ją wręcz stymulować.

(10)

Zbliżenie środków krajowych powinno również pozwolić unijnym organom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści gospodarczych i społecznych z rozszerzenia zakresu świadczenia usług online lub usług mobilnych na większą liczbę obywateli i klientów. Powinno to zwiększyć potencjał rynku wewnętrznego produktów i usług związanych z dostępnością stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dzięki związanemu z tym rozwojowi rynku przedsiębiorstwa będą mogły przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy na terytorium Unii. Wzmocnienie rynku wewnętrznego powinno zwiększyć atrakcyjność inwestycji w Unii. Na tańszym dostarczaniu produktów i usług związanych z dostępnością stron internetowych skorzystałyby też organy sektora publicznego.

(11)

Obywatele skorzystaliby na szerszym – zapewnianym poprzez strony internetowe i aplikacje mobilne – dostępie do usług sektora publicznego i otrzymywaliby usługi i informacje ułatwiające im codzienne życie i korzystanie z przysługujących im praw w całej Unii, w szczególności z ich prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii oraz swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

(12)

Ratyfikując i, odpowiednio, zawierając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjętą w dniu 13 grudnia 2006 r. („konwencja ONZ”), większość państw członkowskich i Unia zobowiązały się do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu m.in. do technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, do opracowywania, ogłaszania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów i wytycznych w sprawie dostępności urządzeń i usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych oraz do popierania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym do internetu, oraz zobowiązały się do powstrzymywania się od angażowania się w jakiekolwiek działania lub praktyki, które są niezgodne z tą konwencją, i zapewnienia, by organy i instytucje publiczne działały zgodnie z nią. Konwencja ONZ stanowi również, że produkty, środowisko, programy i usługi powinny być projektowane w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Takie „uniwersalne projektowanie” nie powinno wykluczać urządzeń wspomagających przeznaczonych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, tam gdzie urządzenia takie są potrzebne. Zgodnie z konwencją ONZ do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub zmysłową, co może, w połączeniu z innymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

(13)

Komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. pt. „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier” nawiązuje do konwencji ONZ i dąży do zniesienia barier, które utrudniają osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym na zasadzie równości. Określa działania, jakie mają być podjęte w kilku obszarach priorytetowych, w tym w zakresie dostępu do technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a jego celem jest „zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych”.

(14)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (3) i (UE) nr 1304/2013 (4), zawierają przepisy dotyczące dostępności w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nie odnoszą się one jednak do specyfiki dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

(15)

Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (5) wspiera badania naukowe i działania rozwojowe dotyczące technologicznych rozwiązań problemów związanych z dostępnością.

(16)

W komunikacie z dnia 15 grudnia 2010 r. pt. „Plan działań na rzecz europejskiej administracji elektronicznej na lata 2011–2015: Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji publicznej” Komisja wzywa do podjęcia działań zmierzających do rozwijania usług administracji elektronicznej zapewniających integracyjność i dostępność. Obejmuje to środki mające na celu zmniejszenie różnic w korzystaniu z ICT oraz propagowanie korzystania z ICT w celu rozwiązania problemu wykluczenia, a tym samym zapewnienia, aby wszyscy użytkownicy mogli jak najlepiej wykorzystać istniejące możliwości. W komunikacie z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Plan działań na rzecz administracji elektronicznej UE na lata 2016–2020: Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji” Komisja ponownie podkreśla znaczenie powszechności i dostępności.

(17)

W europejskiej agendzie cyfrowej Komisja zapowiedziała, iż strony internetowe sektora publicznego powinny być w pełni dostępne do roku 2015, a tym samym odniosła się do deklaracji ministerialnej z Rygi z dnia 11 czerwca 2006 r.

(18)

W europejskiej agendzie cyfrowej Komisja podkreśliła, że konieczne było podjęcie skoordynowanych działań w celu zapewnienia, by nowe treści elektroniczne były w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, z myślą o zapewnieniu Europejczykom lepszej jakości życia poprzez np. łatwiejszy dostęp do usług użyteczności publicznej i treści kulturowych. Komisja wezwała także do ułatwienia podpisania protokołu ustaleń w sprawie dostępu elektronicznego dla osób niepełnosprawnych.

(19)

Treści stron internetowych i aplikacji mobilnych obejmują informacje tekstowe i nietekstowe oraz dokumenty i formularze do pobrania, oraz dwukierunkową interakcję, taką jak przetwarzanie formularzy cyfrowych oraz przeprowadzanie procesów uwierzytelniania, identyfikacji i płatności.

(20)

Wymogi dostępności ustanowione w niniejszej dyrektywie nie powinny mieć zastosowania do treści znajdujących się wyłącznie na urządzeniach mobilnych lub w aplikacjach klienckich dla urządzeń mobilnych, opracowywanych dla zamkniętych grup użytkowników lub z myślą o szczególnym zastosowaniu w konkretnym środowisku, niedostępnych dla szerokiej rzeszy odbiorców i przez nią niestosowanych.

(21)

Niniejsza dyrektywa nie narusza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (6), a w szczególności jej art. 42, ani dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (7), a w szczególności jej art. 60, które wymagają, aby specyfikacje techniczne wszystkich zamówień, które przeznaczone są do użytku osób fizycznych – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników podmiotu zamawiającego – z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych, sporządzane były w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie dla wszystkich.

(22)

Ze względu na brak automatycznych lub skutecznych i łatwych do wdrożenia środków na rzecz udostępniania niektórych rodzajów publikowanych treści oraz z myślą o ograniczeniu zakresu stosowania niniejszej dyrektywy co do treści stron internetowych i aplikacji mobilnych faktycznie znajdujących się pod kontrolą organów sektora publicznego, niniejsza dyrektywa przewiduje czasowe lub stałe wyłączenia z jej zakresu stosowania niektórych rodzajów treści, stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Wyłączenia te powinny zostać ponownie przeanalizowane przy okazji przeglądu niniejszej dyrektywy w świetle przyszłego rozwoju technicznego.

(23)

Prawo osób niepełnosprawnych i osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym Unii i do integracji z tym życiem jest nierozłącznie związane ze świadczeniem dostępnych audiowizualnych usług medialnych. Niemniej jednak prawo to może zostać udoskonalone w ramach unijnych przepisów sektorowych lub przepisów skupiających się na dostępności, mających także zastosowanie do nadawców prywatnych, tak aby zagwarantować warunki uczciwej konkurencji bez uszczerbku dla funkcji użyteczności publicznej audiowizualnych usług medialnych. Niniejsza dyrektywa nie powinna zatem mieć zastosowania do stron internetowych ani mobilnych aplikacji nadawców publicznych.

(24)

Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie ma na celu ograniczania wolności słowa ani wolności i pluralizmu mediów w zakresie w jakim są one zagwarantowane w Unii i w państwach członkowskich, w szczególności na mocy art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”).

(25)

Zakresem stosowania niniejszej dyrektywy mogłyby zostać objęte niektóre organizacje pozarządowe (NGO), które są organami dobrowolnie samorządnymi i zostały ustanowione do realizacji celów zasadniczo niekomercyjnych, świadczenia usług, które nie są niezbędne dla społeczności, takich jak usługi, które nie są bezpośrednio zlecane przez władze państwowe, regionalne lub lokalne, lub usług, które nie odnoszą się w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby uniknąć nakładania na takie organizacje pozarządowe nieproporcjonalnego obciążenia, niniejsza dyrektywa nie powinna mieć do nich zastosowania.

(26)

Formaty plików dokumentów biurowych należy rozumieć jako dokumenty, które nie są przeznaczone przede wszystkim do użytku w internecie, a są elementem stron internetowych, np. Adobe Portable Document Format (PDF), dokumenty pakietu Microsoft Office lub ich (otwarte) odpowiedniki.

(27)

Media zmienne w czasie nadawane na żywo, które są przechowywane w internecie lub ponownie publikowane po transmisji na żywo, należy traktować jak media zmienne w czasie nagrane z wyprzedzeniem, bez zbędnej zwłoki od daty pierwszej transmisji lub ponownej publikacji takich zmiennych w czasie mediów, bez przekraczania czasu ściśle niezbędnego do zapewnienia dostępności zmiennych w czasie mediów, przy czym priorytet nadawany jest podstawowym informacjom dotyczącym zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Ten niezbędny okres czasu zasadniczo nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy niemożliwe jest uzyskanie odpowiednich usług w odpowiednim czasie, okres ten może zostać wyjątkowo przedłużony do minimum niezbędnego do zapewnienia dostępności treści.

(28)

Niniejsza dyrektywa, mimo iż zachęca organy sektora publicznego do zapewnienia dostępności wszelkich treści, nie ma na celu ograniczenia treści, które organy sektora publicznego umieszczają na swoich stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych, wyłącznie do treści, które są dostępne. Gdy dodawane są treści niedostępne, organy sektora publicznego powinny, w zakresie, w jakim jest to racjonalnie możliwe, dodawać na swoich stronach internetowych lub w swoich aplikacjach mobilnych dostępne alternatywy.

(29)

W przypadkach gdy mapy przeznaczone są do zastosowań nawigacyjnych, a nie opisu geograficznego, dostępne informacje mogą być potrzebne, aby pomóc osobom, które nie mogą prawidłowo wykorzystywać informacji wizualnych lub złożonych funkcji nawigacyjnych, np. w celu zlokalizowania obiektów lub obszarów, gdzie świadczone są usługi. Jedną z dostępnych alternatyw powinno być zatem zapewnienie informacji takich jak adresy pocztowe i pobliskie przystanki transportu publicznego lub nazwy miejsc lub regionów, które często są już dostępne dla organu sektora publicznego w prostej i czytelnej dla większości użytkowników formie.

(30)

Zakresem stosowania niniejszej dyrektywy powinny zostać objęte treści osadzone, takie jak osadzone obrazy lub nagrania wideo. Czasami jednak tworzone są strony internetowe i aplikacje mobilne, do których następnie mogą być dodane treści, np. programy do obsługi poczty elektronicznej, blogi, artykuły pozwalające użytkownikom na dodawanie komentarzy lub aplikacje obsługujące treści pochodzące od użytkowników. Innym przykładem mogą być strony, takie jak portale lub strony informacyjne zawierające treści zebrane od wielu współautorów, lub strony, które z upływem czasu automatycznie publikują treści pochodzące z innych źródeł, jak ma to miejsce w przypadku reklam wstawianych dynamicznie. Tego rodzaju treści pochodzące od stron trzecich powinny być wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, o ile treści te nie są finansowane ani opracowywane przez zainteresowane organy sektora publicznego i nie są pod ich kontrolą. Treści takie, co do zasady, nie powinny być wykorzystywane, jeśli ograniczają lub obniżają funkcjonalność usług publicznych oferowanych na tych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Za treści pochodzące od stron trzecich nie można uznawać treści, które znajdują się na stronach internetowych lub w mobilnych aplikacjach organów sektora publicznego, a których celem jest przeprowadzenie konsultacji lub zorganizowanie dyskusji na forum, a tym samym treści takie powinny być dostępne; nie dotyczy to treści pochodzących od użytkowników, które to treści nie podlegają kontroli zainteresowanych organów sektora publicznego.

(31)

Niektóre wymogi dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych powinny nadal być przestrzegane w odniesieniu do metadanych powiązanych z powielaniem pozycji ze zbiorów dziedzictwa.

(32)

Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny nakładać na państwa członkowskie obowiązku udostępniania archiwizowanych treści stron internetowych ani aplikacji mobilnych, jeżeli nie są już aktualizowane ani edytowane i jeżeli nie są one potrzebne celem prowadzenia procedur administracyjnych. Na użytek niniejszej dyrektywy za aktualizację lub edycję strony internetowej lub aplikacji mobilnej nie uznaje się konserwacji o charakterze czysto technicznym.

(33)

W internecie należy zapewnić dostępność podstawowych administracyjnych funkcji szkół, przedszkoli lub żłobków. Gdy taka podstawowa treść została przedstawiona w sposób dostępny za pośrednictwem innej strony internetowej, nie należy ponownie udostępniać tych treści na stronie internetowej zainteresowanej placówki.

(34)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość rozszerzania zakresu stosowania niniejszej dyrektywy na inne rodzaje stron internetowych i aplikacji mobilnych, w szczególności na strony intranetowe lub ekstranetowe oraz na aplikacje mobilne nieobjęte niniejszą dyrektywą, a które są przeznaczone do stosowania i stosowane przez ograniczoną liczbę osób do wykorzystania w miejscu pracy lub w ramach nauki, oraz do utrzymywania lub wprowadzania, zgodnie z przepisami Unii, środków wykraczających poza minimalne wymogi dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Należy też zachęcać państwa członkowskie do rozszerzania stosowania niniejszej dyrektywy na podmioty prywatne, które oferują urządzenia i usługi ogólnie dostępne lub powszechnie zapewniane, w tym w dziedzinie opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi, włączenia społecznego i zabezpieczenia społecznego, a także w sektorze transportu oraz energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, komunikacji elektronicznej i usług pocztowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług, o których mowa w art. 8–13 dyrektywy 2014/25/UE.

(35)

Mimo iż niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji unijnych, instytucje te zachęca się do spełnienia wymogów dostępności ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

(36)

Wymogi dostępności ustanowione w niniejszej dyrektywie są sformułowane tak, by były neutralne technologicznie. Wskazują one, co należy osiągnąć, aby użytkownik był w stanie dostrzec, obsługiwać, zinterpretować i zrozumieć daną stronę internetową, aplikację mobilną oraz ich odpowiednie treści. Nie określają, jaką technologię należy wybrać w przypadku danej strony internetowej lub informacji w internecie bądź aplikacji mobilnej. W związku z tym nie hamują one innowacji.

(37)

Cztery zasady dostępności to: postrzegalność – która oznacza, że informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być przedstawiane użytkownikom w sposób, który potrafią oni dostrzec; funkcjonalność – która oznacza, że elementy interfejsu użytkownika i nawigacja muszą być funkcjonalne; zrozumiałość – która oznacza, że informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe; oraz integralność – która oznacza, że treści muszą być wystarczająco integralne, by mogły być skutecznie interpretowane przez różnego rodzaju aplikacje klienckie, w tym technologie wspomagające. Te zasady dostępności przekładają się na możliwe do testowania kryteria powodzenia, takie jak te leżące u podstaw normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 „Wymagania dostępności dotyczące publicznych dostaw produktów i usług ICT w Europie” (2015-04) (norma europejska EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), z zastosowaniem norm zharmonizowanych i wspólnej metodyki służących badaniu zgodności treści stron internetowych oraz aplikacji mobilnych z tymi zasadami. Ta norma europejska została przyjęta na podstawie mandatu M/376 wydanego przez Komisję dla europejskich organizacji normalizacyjnych. Dopóki odesłania do zharmonizowanych norm lub ich części nie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, za minimalne środki wdrażania tych zasad w praktyce powinny być uznawane odpowiednie klauzule normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

(38)

Jeżeli wymogi dostępności ustanowione w niniejszej dyrektywie nie mają zastosowania, w takim przypadku zgodnie z dyrektywą Rady 2000/78/WE (8), konwencją ONZ i innymi właściwymi przepisami nadal będą obowiązywały wymogi dotyczące „racjonalnych usprawnień” i powinny one być spełniane w zakresie, w jakim to konieczne, w szczególności w odniesieniu do miejsc pracy i nauki.

(39)

Organy sektora publicznego powinny stosować określone w niniejszej dyrektywie wymogi dostępności, o ile wymogi te nie nakładają na nie nieproporcjonalnie dużego obciążenia. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach zapewnienie pełnej dostępności określonych treści może nie być dla organu sektora publicznego racjonalnie możliwe. Organ ten powinien jednak nadal udostępniać te treści w jak największym stopniu, i zapewniać pełną dostępność innych treści. Wyjątki od obowiązku spełnienia wymogów dostępności wynikające z nieproporcjonalnego obciążenia, jakie one nakładają, nie powinny wykraczać poza to, co jest ściśle niezbędne celem ograniczenia tego obciążenia w stosunku do określonych treści w każdym indywidualnym przypadku. Środki, które nałożyłyby nieproporcjonalne obciążenie, powinny być rozumiane jako środki, które nałożyłyby nadmierne organizacyjne lub finansowe obciążenie na dany organ sektora publicznego, lub zagroziłyby zdolności tego organu do realizacji jego celów albo do publikowania informacji potrzebnych lub istotnych z punktu widzenia jego zadań i usług, z uwzględnieniem prawdopodobnych korzyści lub szkód dla obywateli, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Przy jakiejkolwiek ocenie, w jakim stopniu nieproporcjonalne obciążenie uniemożliwia spełnienie wymogów, należy brać pod uwagę wyłącznie uzasadnione powody. Uzasadnieniem nie powinno być niepriorytetowe traktowanie, brak czasu ani brak wiedzy. Na podobnej zasadzie powody te nie powinny stanowić uzasadnienia dla nienabywania lub nieopracowywania systemów oprogramowania do zarządzania treściami stron internetowych oraz aplikacji mobilnych w sposób dostępny, ponieważ istnieją wystarczające i pomocnicze techniki zapewniające dostępność tych systemów i umożliwiające spełnienie wymagań dostępności zawartych w niniejszej dyrektywie.

(40)

Interoperacyjność związana z dostępnością powinna maksymalizować kompatybilność treści z istniejącymi i przyszłymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi. W szczególności treści stron internetowych i aplikacji mobilnych powinny zapewniać na użytek aplikacji klienckich wspólne kodowanie wewnętrzne języka naturalnego, struktur, relacji i sekwencji, a także danych wszelkich osadzonych elementów interfejsu użytkownika. W ten sposób interoperacyjność staje się źródłem korzyści dla użytkowników, pozwalając im na wykorzystanie posiadanych aplikacji klienckich do uzyskiwania dostępu do stron internetowych i aplikacji mobilnych z każdego miejsca; kolejną korzyścią dla użytkowników mógłby stać się szerszy wybór i niższe ceny w całej Unii. Na interoperacyjności skorzystaliby również dostawcy i nabywcy produktów i usług związanych z dostępnością stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

(41)

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi dostępności dla stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Aby ułatwić spełnienie tych wymogów przez przedmiotowe strony internetowe i aplikacje mobilne, należy wprowadzić domniemanie zgodności w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych i aplikacji mobilnych spełniających normy zharmonizowane lub ich części, które są opracowywane i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (9), dla potrzeb określenia szczegółowych specyfikacji związanych z tymi wymogami. Na podstawie tego rozporządzenia państwa członkowskie i Parlament Europejski powinny mieć możliwość zgłaszania zastrzeżeń wobec wszelkich norm zharmonizowanych, które ich zdaniem nie spełniają całkowicie wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie.

(42)

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjęły normę europejską EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), określającą wymagania dostępności funkcjonalnej produktów i usług ICT, w tym treści internetowych, które mogłyby być wykorzystywane w ramach zamówień publicznych, a także w celu wspierania innych dziedzin polityki i prawodawstwa. Domniemanie zgodności z wymogami dostępności określonymi w niniejszej dyrektywie powinno opierać się na pkt 9, 10 i 11 normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Specyfikacje techniczne przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy powinny zapewnić dalsze doprecyzowanie normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w odniesieniu do aplikacji mobilnych.

(43)

Specyfikacje techniczne i normy opracowane w zakresie wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie powinny także uwzględniać specyfikę koncepcyjną i techniczną urządzeń mobilnych.

(44)

Organy sektora publicznego powinny wydać oświadczenie w sprawie dostępności o zgodności swych stron internetowych i aplikacji mobilnych z wymogami dostępności określonymi w niniejszej dyrektywie. To oświadczenie w sprawie dostępności powinno obejmować, w stosownych przypadkach, przewidziane dostępne alternatywy.

(45)

Aplikacje mobilne można uzyskać z różnych źródeł, w tym z prywatnych sklepów z aplikacjami. Informacje o dostępności mobilnych aplikacji organów sektora publicznego pobieranych ze źródeł stron trzecich należy podawać wraz z opisem takich aplikacji mobilnych, jaki przedstawiany jest użytkownikom przed pobraniem takich aplikacji. Nie obliguje to operatorów największych platform do tego, by zmienili swoje mechanizmy dystrybucji aplikacji, lecz nakłada na organy sektora publicznego wymóg udostępnienia stosownego oświadczenia w sprawie dostępności z wykorzystaniem istniejących lub przyszłych technologii.

(46)

Należy ustanowić mechanizm informacji zwrotnej umożliwiający każdej osobie poinformowanie zainteresowanych organów sektora publicznego o wszelkich przypadkach niezgodności przedmiotowych stron internetowych lub aplikacji mobilnych z wymogami dostępności, określonymi w niniejszej dyrektywie, oraz zwrócenie się o informacje wykluczone. Tego rodzaju wnioski o informacje mogą również dotyczyć treści, które są wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy lub w inny sposób wyłączone z obowiązku przestrzegania wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie, takie jak formaty plików dokumentów biurowych, media zmienne w czasie nagrane z wyprzedzeniem lub treści zarchiwizowanych stron internetowych. Użytkownicy stron internetowych lub mobilnych aplikacji organów sektora publicznego powinni mieć możliwość, za pomocą mechanizmu informacji zwrotnej, powiązanego z postępowaniem wykonawczym, zwracania się o potrzebne informacje, w tym usługi i dokumenty. W odpowiedzi na uzasadnione i racjonalne wnioski dany organ sektora publicznego powinien dostarczyć informacji w sposób adekwatny i właściwy oraz w rozsądnym terminie.

(47)

Państwa członkowskie powinny podjąć środki niezbędne w celu popularyzowania wiedzy o programach szkoleniowych odnoszących się do dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych, a przeznaczonych dla odpowiednich zainteresowanych stron i pracowników odpowiedzialnych za dostępność stron internetowych lub aplikacji mobilnych, i w celu promowania takich programów. Należy przeprowadzić konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami lub włączać ich w przygotowywanie treści programów szkoleń dotyczących dostępności oraz programów popularyzatorskich w tej dziedzinie.

(48)

Istotne jest, by państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją promowały stosowanie narzędzi projektowych, które umożliwiają lepsze wdrożenie wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie. Takie promowanie może mieć charakter pasywny i polegać, np. na opublikowaniu wykazu kompatybilnych narzędzi projektowych bez wprowadzania wymogu ich stosowania, lub przybrać aktywną formę, np. wprowadzenia wymogu stosowania lub finansowania rozwoju kompatybilnych narzędzi projektowych.

(49)

W celu zapewnienia właściwego wdrożenia niniejszej dyrektywy, a w szczególności wdrożenia zgodności z wymogami dostępności, kluczowe znaczenie dla Komisji i państw członkowskich mają regularne konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. W rozumieniu niniejszej dyrektywy pojęcie odpowiednich zainteresowanych stron obejmuje organizacje reprezentujące interesy osób niepełnosprawnych i osób starszych, partnerów społecznych, sektor zajmujący się tworzeniem oprogramowania w dziedzinie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz społeczeństwo obywatelskie.

(50)

Należy cyklicznie monitorować zgodność z wymogami dostępności określonymi w niniejszej dyrektywie. Zharmonizowana metodyka monitorowania przewidywałaby opis sposobu weryfikowania – na jednolitej zasadzie we wszystkich państwach członkowskich – stopnia zgodności z wymogami dostępności, pobieranie reprezentatywnych próbek oraz cykliczność monitorowania. Państwa członkowskie powinny składać regularne sprawozdania z wyników monitorowania i co najmniej raz zdać sprawę ze środków podjętych w ramach stosowania niniejszej dyrektywy.

(51)

Metodyka monitorowania, jaka ma być ustanowiona przez Komisję, powinna być przejrzysta i porównywalna, można ją stosować w innych sytuacjach i odtwarzać. Należy zapewnić jak największą odtwarzalność metodyki monitorowania, przy uwzględnieniu tego, że czynniki ludzkie, takie jak testowanie przez użytkowników, mogą mieć wpływ na tę odtwarzalność. W celu poprawy porównywalności danych między państwami członkowskimi metodyka monitorowania powinna opisywać sposób, w jaki muszą lub mogą być przedstawiane wyniki poszczególnych testów. Aby nie powodować przesuwania zasobów z zadań polegających na zwiększaniu dostępności treści, metodyka monitorowania powinna być łatwa w użyciu.

(52)

Aby nie hamować innowacji w zakresie sposobów mierzenia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz o ile nie ogranicza to porównywalności danych w całej Unii, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania bardziej zaawansowanych technologii monitorowania, na podstawie metodyki monitorowania ustanowionej przez Komisję.

(53)

Aby uniknąć systematycznego odwoływania się do postępowań sądowych, należy przewidzieć prawo do adekwatnych i skutecznych procedur zapewniania przestrzegania niniejszej dyrektywy. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa do skutecznego środka odwoławczego określonego w art. 47 Karty. Procedura ta powinna być rozumiana jako obejmująca prawo do wnoszenia skarg do wszelkich krajowych organów właściwych do rozpatrywania tych skarg.

(54)

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania domniemania zgodności z wymogami dostępności określonymi w niniejszej dyrektywie należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany niniejszej dyrektywy poprzez uaktualnianie odniesień do normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (10). W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(55)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. W przypadku określania: specyfikacji technicznych dotyczących wymogów dostępności; metodyki, jaką powinny stosować państwa członkowskie do monitorowania zgodności przedmiotowych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych z tymi wymogami; oraz zasad zdawania Komisji przez państwa członkowskie relacji z wyników monitorowania, należy stosować procedurę sprawdzającą. W przypadku przyjmowania aktów wykonawczych ustanawiających wzór oświadczenia w sprawie dostępności należy stosować procedurę doradczą, co w żaden sposób nie wpływa na charakter i zakres obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, lecz ma na celu ułatwienie stosowania zasad, które ona ustanawia. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (11).

(56)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, tj. stworzenie zharmonizowanego rynku dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, jako że wymaga on harmonizacji różnych przepisów istniejących obecnie w ramach ich odpowiednich systemów prawnych, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wymogów dostępności stron internetowych organów sektora publicznego i ich aplikacji mobilnych, dzięki czemu te strony internetowe i aplikacje mobilne będą bardziej dostępne dla użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

2.   Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy nakładające na państwa członkowskie wymóg zapewnienia, aby strony internetowe, niezależnie od urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do nich, i aplikacje mobilne organów sektora publicznego spełniały wymogi dostępności określone w art. 4.

3.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących stron internetowych i aplikacji mobilnych:

a)

stron internetowych i aplikacji mobilnych nadawców publicznych i ich jednostek zależnych, a także innych organów lub ich jednostek zależnych wypełniających zadania nadawcy publicznego;

b)

stron internetowych i aplikacji mobilnych NGO, które nie świadczą usług podstawowych dla społeczności lub usług odnoszących się w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych lub dla takich osób przeznaczonych.

4.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących treści stron internetowych i aplikacji mobilnych:

a)

formatów plików dokumentów biurowych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że treści te są potrzebne do aktywnych procedur administracyjnych odnoszących się do zadań wykonywanych przez zainteresowany organ sektora publicznego;

b)

mediów zmiennych w czasie, nagranych z wyprzedzeniem, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;

c)

mediów zmiennych w czasie nadawanych na żywo;

d)

map internetowych oraz internetowych usług mapowania, o ile w przypadku map przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych podstawowe informacje dostarczane są cyfrowo w sposób dostępny;

e)

treści pochodzących od stron trzecich, które nie są finansowane przez zainteresowane organy sektora publicznego, przez nie tworzone ani nie znajdują się pod ich kontrolą;

f)

powielenia pozycji ze zbiorów dziedzictwa, które to pozycje nie mogą zostać w pełni udostępnione ze względu na:

(i)

niezgodność wymogów dostępności z koniecznością zachowania danej pozycji albo z autentycznością powielenia (np. kontrast); albo

(ii)

brak zautomatyzowanych i opłacalnych rozwiązań, które pozwoliłyby na łatwe pozyskanie treści manuskryptów lub innych pozycji ze zbiorów dziedzictwa oraz przekształcenie ich w treści zgodne z wymogami dostępności;

g)

treści ekstranetów i intranetów, czyli stron internetowych, które są dostępne tylko dla ograniczonego kręgu odbiorców, a nie dla ogółu społeczeństwa, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r., dopóki strony te nie zostaną poddane zasadniczemu przeglądowi;

h)

treści stron internetowych i aplikacji mobilnych zaliczane do archiwów, co oznacza, że strony te zawierają wyłącznie treści, które nie są potrzebne do aktywnych procesów administracyjnych ani nie są uaktualniane lub edytowane po dniu 23 września 2019 r.

5.   Państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy strony internetowe i aplikacje mobilne szkół, przedszkoli lub żłobków, z wyjątkiem treści związanych z podstawowymi funkcjami administracyjnymi w internecie.

Artykuł 2

Minimalna harmonizacja

Państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać środki zgodne z przepisami Unii, które wykraczają poza wymogi minimalne dotyczące dostępności sieci stron internetowych oraz aplikacji mobilnych ustanowione niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„organ sektora publicznego” oznacza organy państwowe, regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE lub związki złożone z jednego lub kilku takich organów lub z jednego lub kilku takich podmiotów prawa publicznego; o ile związki te zostały utworzone w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;

2)

„aplikacja mobilna” oznacza oprogramowanie użytkowe zaprojektowane i opracowane przez organy sektora publicznego lub w ich imieniu, do użytku przez ogół społeczeństwa na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Nie obejmuje ona oprogramowania, które steruje tymi urządzeniami (mobilne systemy operacyjne) ani samym sprzętem;

3)

„norma” oznacza normę w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

4)

„norma europejska” oznacza normę zharmonizowaną w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

5)

„norma zharmonizowana” oznacza normę zharmonizowaną w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

6)

„media zmienne w czasie” oznaczają następujące rodzaje mediów: tylko audio, tylko wideo, audio-wideo oraz audio lub wideo z funkcją interaktywną;

7)

„pozycje ze zbiorów dziedzictwa” oznaczają dobra będące własnością prywatną lub publiczną, mające wartość historyczną, artystyczną, archeologiczną, estetyczną, naukową lub techniczną i należące do zbiorów utrzymywanych przez instytucje kulturalne, takie jak biblioteki, archiwa i muzea;

8)

„dane pomiarowe” oznaczają wyrażone liczbowo wyniki działań monitorujących przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności stron internetowych oraz mobilnych aplikacji organów sektora publicznego z wymogami dostępności, określonymi w art. 4. Dane pomiarowe obejmują zarówno informacje ilościowe dotyczące zbadanych próbek stron internetowych oraz aplikacji mobilnych (liczba stron internetowych i aplikacji wraz z potencjalną liczbą odwiedzających lub użytkowników itp.), jak i informacje ilościowe na temat stopnia dostępności.

Artykuł 4

Wymogi dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych

Państwa członkowskie zapewniają, aby organy sektora publicznego podjęły środki niezbędne do zwiększenia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez uczynienie ich bardziej postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi.

Artykuł 5

Nieproporcjonalne obciążenie

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby organy sektora publicznego stosowały określone w art. 4 wymogi dostępności, o ile wymogi te nie nakładają na organy sektora publicznego w świetle celów tego artykułu nieproporcjonalnie dużego obciążenia.

2.   Aby ocenić zakres, w jakim zgodność z wymogami dostępności określonymi w art. 4 nakłada na organy sektora publicznego nieproporcjonalnie duże obciążenie, państwa członkowskie zapewniają, by zainteresowane organy sektora publicznego uwzględniały istotne okoliczności, w tym:

a)

wielkość, zasoby i charakter danego organu sektora publicznego; oraz

b)

szacowane koszty i korzyści dla danego zainteresowanego organu sektora publicznego w odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem częstotliwości i czasu korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

3.   Nie naruszając ust. 1 niniejszego artykułu, zainteresowane organy sektora publicznego przeprowadzają wstępną ocenę zakresu, w jakim zgodność z wymogami dostępności określonymi w art. 4 pociąga za sobą nieproporcjonalnie duże obciążenie.

4.   Jeżeli organ sektora publicznego skorzystał z odstępstwa przewidzianego w ust. 1 niniejszego artykułu w odniesieniu do konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w oświadczeniu w sprawie dostępności, o którym mowa w art. 7, wyjaśnia, które elementy wymogów dostępności nie mogły zostać spełnione, oraz, w stosownych przypadkach, wskazuje dostępne alternatywy.

Artykuł 6

Domniemanie zgodności z wymogami dostępności

1.   Domniemywa się, że treści stron internetowych i aplikacji mobilnych, spełniające normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odesłania zostały opublikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012, spełniają określone w art. 4 wymogi dostępności objęte tymi normami lub ich częściami.

2.   W przypadku gdy odesłania do zharmonizowanych norm, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie zostały opublikowane, uznaje się, że treści aplikacji mobilnych, które są zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub z ich częściami, spełniają wymogi dostępności określone w art. 4, objęte tymi specyfikacjami technicznymi lub ich częściami.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające specyfikacje techniczne, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. Te specyfikacje techniczne są zgodne z wymogami dostępności, o których mowa w art. 4, oraz zapewniają poziom dostępności co najmniej równoważny z tym zapewnianym przez normę europejską EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Pierwszy z takich aktów wykonawczych przyjmuje się, jeżeli do dnia 23 grudnia 2018 r. nie opublikowano odesłań do zharmonizowanych norm, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   W przypadku gdy nie opublikowano odesłań do zharmonizowanych norm, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, domniemywa się, że treści stron internetowych, które spełniają odpowiednie wymogi lub odpowiednie części wymogów normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), są zgodne z wymogami dostępności, określonymi w art. 4, objętymi tymi odpowiednimi wymogami lub ich częściami.

W przypadku gdy nie opublikowano odesłań do zharmonizowanych norm, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w sytuacji braku specyfikacji technicznych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, domniemywa się, że treści aplikacji mobilnych, które spełniają odpowiednie wymogi lub odpowiednie części wymogów normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), są zgodne z wymogami dostępności określonymi w art. 4, objętymi tymi odpowiednimi wymogami lub ich częściami.

4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w celu zmiany ust. 3 niniejszego artykułu poprzez uaktualnienie odesłań do normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), tak aby wprowadzić odesłania do nowszych wersji tej normy lub do normy europejskiej, która ją zastąpi, w zakresie, w jakim ta wersja lub norma spełnia wymogi dostępności określone w art. 4 oraz zapewnia poziom dostępności co najmniej równoważny z tym zapewnianym przez normę europejską EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Artykuł 7

Środki dodatkowe

1.   Państwa członkowskie zapewniają, by organy sektora publicznego przedstawiały i regularnie aktualizowały szczegółowe, wyczerpujące i jasne oświadczenie w sprawie dostępności, dotyczące zgodności ich stron internetowych i aplikacji mobilnych z niniejszą dyrektywą.

W przypadku stron internetowych oświadczenie w sprawie dostępności podaje się w dostępnym formacie, za pomocą wzoru oświadczenia w sprawie dostępności, o którym mowa w ust. 2, i publikuje się je na odpowiedniej stronie internetowej.

W przypadku aplikacji mobilnych oświadczenie w sprawie dostępności podaje się w dostępnym formacie, korzystając ze wzoru oświadczenia w sprawie dostępności, o którym mowa w ust. 2, i udostępnia je na stronach internetowych organu sektora publicznego, który tę aplikację mobilną opracował, lub wraz z innymi informacjami, które są udostępniane podczas pobierania aplikacji.

Oświadczenie to zawiera:

a)

wyjaśnienia dotyczące tych części treści, które nie są dostępne, oraz przyczyn tej niedostępności, a także, w stosownych przypadkach, informacje o przewidzianych dostępnych alternatywach;

b)

opis mechanizmu informacji zwrotnej, umożliwiający każdej osobie poinformowanie zainteresowanych organów sektora publicznego o wszelkich przypadkach niezgodności ich stron internetowych lub aplikacji mobilnych z wymogami dostępności, określonymi w art. 4, oraz zwrócenie się o informacje wykluczone na mocy art. 1 ust. 4 i art. 5; oraz

c)

link do procedury wykonawczej określonej w art. 9, która może zostać zastosowana w przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi na zgłoszenia informacji zwrotnych lub wniosków o informacje.

Państwa członkowskie zapewniają, by organy sektora publicznego udzielały w odpowiednim terminie stosownych odpowiedzi na zgłoszenia informacji zwrotnych lub wnioski o informacje.

2.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wzór oświadczenia w sprawie dostępności. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 11 ust. 2. Komisja przyjmuje pierwszy akt wykonawczy do dnia 23 grudnia 2018 r.

3.   Państwa członkowskie podejmują środki, aby ułatwić rozszerzenie stosowania wymogów dostępności określonych w art. 4 na inne rodzaje stron internetowych lub aplikacji mobilnych niż te, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz w szczególności na strony internetowe lub aplikacje mobilne objęte istniejącymi przepisami krajowymi w zakresie dostępności.

4.   Państwa członkowskie promują programy szkoleń dotyczących dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych a przeznaczonych dla odpowiednich zainteresowanych stron i pracowników organów sektora publicznego, mające na celu szkolenie ich w jaki sposób tworzyć i aktualizować dostępne treści stron internetowych i aplikacji mobilnych, oraz ułatwiają organizowanie takich programów.

5.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania, by popularyzować wiedzę na temat wymogów dostępności określonych w art. 4, ich korzyści dla użytkowników i właścicieli stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz na temat możliwości przekazywania informacji zwrotnych w przypadku niezgodności z wymogami niniejszej dyrektywy, jak określono w niniejszym artykule.

6.   Do celów monitorowania i sprawozdawczości, o których mowa w art. 8, Komisja ułatwia współpracę na szczeblu unijnym między państwami członkowskimi, a także między państwami członkowskimi a odpowiednimi zainteresowanymi stronami, tak by umożliwić między nimi wymianę najlepszych praktyk i dokonać przeglądu metodyki monitorowania, o której mowa w art. 8 ust. 2, w zakresie zmian na rynku i zmian technicznych oraz postępów w dziedzinie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Artykuł 8

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.   Państwa członkowskie regularnie monitorują zgodność stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wymogami dostępności określonymi w art. 4 w oparciu o metodykę monitorowania przewidzianą w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające metodykę monitorowania zgodności stron internetowych i aplikacji mobilnych z wymogami dostępności określonymi w art. 4. Metodyka ta jest przejrzysta, porównywalna i łatwa do zastosowania, można ją stosować w innych sytuacjach i odtwarzać. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt wykonawczy do dnia 23 grudnia 2018 r.

3.   Metodyka monitorowania, o której mowa w ust. 2, może uwzględniać analizy ekspertów i obejmuje:

a)

cykliczność monitorowania, a także dobór próby stron internetowych i aplikacji mobilnych objętych monitorowaniem;

b)

na poziomie stron internetowych – dobór próby stron internetowych oraz treści tych stron;

c)

na poziomie aplikacji mobilnych – treści do zbadania, z uwzględnieniem momentu pierwotnego wprowadzenia aplikacji i kolejnych aktualizacji jej funkcji;

d)

opis sposobu, w jaki należy wystarczająco wykazać zgodność lub brak zgodności z wymogami dostępności określonymi w art. 4, z bezpośrednim odesłaniem, w stosownych przypadkach, do odpowiednich opisów w normie zharmonizowanej lub, w razie braku takiej normy, w specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 2, lub w normie europejskiej, o której mowa w art. 6 ust. 3;

e)

w przypadku stwierdzenia niedociągnięć – mechanizm przekazywania danych i informacji dotyczących zgodności z wymogami określonymi w art. 4, w formacie, który może być wykorzystywany przez organy sektora publicznego w celu skorygowania tych niedociągnięć; oraz

f)

odpowiednie ustalenia, w tym, w razie potrzeby, przykłady i wskazówki dotyczące badań automatycznych, ręcznych i badań użyteczności, łącznie z ustaleniami dotyczącymi pobierania próby, w sposób zgodny z cyklicznością monitorowania i sprawozdawczości.

4.   Do dnia 23 grudnia 2021 r., a następnie co trzy lata państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z wyników monitorowania, z uwzględnieniem danych pomiarowych. Sprawozdanie to jest sporządzane w oparciu o zasady sprawozdawczości, o których mowa w ust. 6 niniejszego artykułu. Sprawozdanie zawiera także informacje na temat stosowania postępowania wykonawczego określonego w art. 9.

5.   W odniesieniu do środków przyjętych na podstawie art. 7 pierwsze sprawozdanie powinno także obejmować:

a)

opis mechanizmów ustanowionych przez państwa członkowskie na potrzeby konsultowania się z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych;

b)

procedury upubliczniania informacji na temat wszelkich zmian w obszarze polityki dostępności w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji mobilnych;

c)

doświadczenia i ustalenia z wdrożenia przepisów dotyczących zgodności z wymogami dostępności określonymi w art. 4; oraz

d)

informacje o szkoleniach i działaniach informacyjnych.

Jeżeli w elementach, o których mowa w akapicie pierwszym, wprowadzono istotne zmiany, państwa członkowskie uwzględniają w swoich kolejnych sprawozdaniach informacje na temat tych zmian.

6.   Treści wszystkich sprawozdań, które nie muszą obejmować wykazu zbadanych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub organów sektora publicznego, są podawane do wiadomości publicznej w dostępnym formacie. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające zasady przekazywania przez państwa członkowskie sprawozdań do Komisji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt wykonawczy do dnia 23 grudnia 2018 r.

7.   Do dnia 23 września 2018 r. państwa członkowskie informują Komisję o wyznaczonym organie, któremu powierza się funkcje monitorowania i sprawozdawczości.

Artykuł 9

Postępowanie wykonawcze

1.   Państwa członkowskie zapewniają dostępność odpowiedniego i skutecznego postępowania wykonawczego, tak by zagwarantować zgodność z niniejszą dyrektywą odnośnie do wymagań określonych w art. 4 i 5 oraz art. 7 ust. 1. W szczególności państwa członkowskie zapewniają ustanowienia postępowania wykonawczego, takiego jak możliwość nawiązania kontaktu z rzecznikiem praw obywatelskich, tak aby zapewnione było skuteczne rozpatrywanie zgłoszeń informacji zwrotnych lub wniosków o informacje otrzymanych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz by dokonany został przegląd oceny, o której mowa w art. 5.

2.   Do dnia 23 września 2018 r. państwa członkowskie informują Komisję o wyznaczeniu organu odpowiedzialnego za wdrożenie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 10

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia 23 czerwca 2017 r.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 11

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 12

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 23 września 2018 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego odesłania określany jest przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych środkach prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

3.   Państwa członkowskie stosują te środki, jak następuje:

a)

w odniesieniu do stron internetowych organów sektora publicznego nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.: od dnia 23 września 2019 r.;

b)

w odniesieniu do stron internetowych organów sektora publicznego nieobjętych lit. a): od dnia 23 września 2020;

c)

w odniesieniu do mobilnych aplikacji organów sektora publicznego: od dnia 23 czerwca 2021 r.

Artykuł 13

Przegląd

Komisja przeprowadza przegląd stosowania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. Przegląd ten uwzględnia sprawozdania państw członkowskich na temat wyników monitorowania określonego w art. 8 oraz wykorzystania procedury wykonawczej określonej w art. 9. Zawiera on również przegląd postępów technicznych, które mogłyby zapewnić łatwiejszy dostęp do niektórych rodzajów treści wyłączonych z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Wyniki tego przeglądu są podawane do wiadomości publicznej w dostępnym formacie.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 15

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 26 października 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. LESAY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 116.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 18 lipca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

(8)  Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(10)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2103

z dnia 21 listopada 2016 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Burrata di Andria (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Burrata di Andria” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Burrata di Andria” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Burrata di Andria” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.3. Sery zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 263 z 20.7.2016, s. 7.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2104

z dnia 21 listopada 2016 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vale of Evesham Asparagus (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Zjednoczonego Królestwa o rejestrację nazwy „Vale of Evesham Asparagus” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Vale of Evesham Asparagus” powinna zatem zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Vale of Evesham Asparagus” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 257 z 15.7.2016, s. 16.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2105

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy, które należy stosować w zgłoszeniach w sprawie pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 33,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 (2) ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące formularzy, treści i innych szczegółów zgłaszania pomocy państwa. Przewidziano w nim, że dodatkowe informacje potrzebne do oceny środków pomocy zgodnie z rozporządzeniami, wytycznymi, zasadami ramowymi i innymi dokumentami mającymi zastosowanie do pomocy państwa są dostarczane na formularzach informacji uzupełniających określonych w części III załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 794/2004 ustanowiono, że w przypadku każdorazowej zmiany bądź zastąpienia odpowiednich wytycznych lub zasad ramowych Komisja przyjmuje odpowiadające im formularze i arkusze informacyjne.

(3)

Po przyjęciu przez Komisję Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie badania pomocy państwa w sektorach rybołówstwa i akwakultury (3) zasady stosowane przez Komisję przy ocenie zgodności środków pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym uległy zmianie. Niezbędne jest zatem odpowiednie zastąpienie formularzy informacji uzupełniających dotyczących zgłaszania pomocy państwa w sektorach rybołówstwa i akwakultury określonych w części III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 794/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1).

(3)  Komunikat Komisji – Wytyczne do analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. C 217 z 2.7.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Część III.14 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ III.14

FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY PAŃSTWA DLA SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania każdego środka pomocy objętego wytycznymi do celów analizy pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury  (1) („wytycznymi”).

1.   Wspólne zasady oceny

1.1.   Czy środek pomocy jest zgodny z następującymi wspólnymi zasadami oceny? W przypadku odpowiedzi twierdzącej lub jeśli środek pomocy nie musi spełniać zasady efektu zachęty określonej w sekcji 3.6 wytycznych, proszę zaznaczyć właściwe pole:

środek pomocy przyczynia się do osiągnięcia jasno określonego celu leżącego we wspólnym interesie;

konieczność interwencji państwa: środek pomocy państwa dotyczy sytuacji, w której pomoc może doprowadzić do istotnej poprawy niemożliwej do osiągnięcia w wyniku działania samego rynku, np. poprzez zaradzenie niedoskonałości rynku;

odpowiedniość środka pomocy: środek pomocy jest instrumentem politycznym odpowiednim do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania;

efekt zachęty: pomoc zmienia zachowanie odnośnych przedsiębiorstw, co przejawia się ich zaangażowaniem się w dodatkową działalność, której nie podjęłyby bez pomocy lub którą podjęłyby w ograniczonej skali lub w inny sposób bądź w innym miejscu; lub pomoc nie musi mieć efektu zachęty zgodnie z pkt 52 wytycznych;

proporcjonalność pomocy (pomoc ograniczona do niezbędnego minimum): wysokość pomocy jest ograniczona do minimalnej kwoty potrzebnej do stworzenia zachęty do dodatkowych inwestycji lub działalności w odnośnym obszarze;

uniknięcie nadmiernych negatywnych skutków dotyczących konkurencji i wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi: negatywne skutki są w wystarczającym stopniu ograniczone, dzięki czemu ogólne saldo środka jest dodatnie;

przejrzystość pomocy: państwa członkowskie, Komisja, podmioty gospodarcze i społeczeństwo mają łatwy dostęp do wszystkich właściwych aktów i do istotnych informacji dotyczących przyznanej pomocy.

1.2.   Czy środek pomocy lub jakiekolwiek warunki z nim związane (w tym metoda finansowania środka, jeśli stanowi ona jego integralną część) wiążą się z naruszeniem prawa UE?

☐ Tak

☐ Nie

1.3.   Czy pomoc jest przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, zwłaszcza stanowi pomoc związaną bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej bądź jest uzależniona od uprzywilejowanego wykorzystywania towarów krajowych w stosunku do towarów przywożonych?

☐ Tak

☐ Nie

Proszę pamiętać, że jeżeli odpowiedź na pytania zawarte w punktach 1.2 i 1.3 jest twierdząca, pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, jak określono w pkt 26 i 27 wytycznych.

1.4.   Czy pomoc jest przyznawana na rzecz podmiotu gospodarczego, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym?

Proszę pamiętać, że przepisu tego nie stosuje się do pomocy na wyrównanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w rozumieniu art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu.

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać stosowną decyzję Komisji:

 

2.   Szczegółowe zasady odnoszące się do sektora rybołówstwa i akwakultury

2.1.   W przypadku programu pomocy, czy wnioski są niedopuszczalne, jeżeli zostały złożone przez podmioty gospodarcze, które dopuściły się jednego lub kilku naruszeń bądź przestępstw określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (2) lub nadużycia finansowego, jak określono w art. 10 ust. 3 tego rozporządzenia w okresie ustalonym w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 4 tego rozporządzenia?

Proszę pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku pomocy, która spełnia szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.3 i 5.4 wytycznych.

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać odpowiednie przepisy odnoszące się do niedopuszczalności:

 

 

2.2.   W przypadku pomocy indywidualnej proszę potwierdzić, że odnośny podmiot gospodarczy nie dopuścił się jednego lub kilku naruszeń bądź przestępstw określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 lub nadużycia finansowego, jak określono w art. 10 ust. 3 tego rozporządzenia w okresie ustalonym w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 4 tego rozporządzenia.

Proszę pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku pomocy, która spełnia szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.3 i 5.4 wytycznych.

☐ Tak

☐ Nie

2.3.   Czy w ramach środka pomocy wyraźnie przewidziano, że każde przedsiębiorstwo musi przestrzegać przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w całym okresie realizacji projektu oraz przez okres pięciu lat od czasu dokonania końcowej płatności na rzecz beneficjenta?

☐ Tak

☐ Nie

2.4.   Proszę potwierdzić, że beneficjent, który dopuścił się jednego lub kilku naruszeń określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w okresie realizacji projektu oraz przez okres pięciu lat od czasu dokonania końcowej płatności na rzecz beneficjenta jest zobowiązany do zwrotu pomocy.

☐ Tak

☐ Nie

2.5.   Proszę potwierdzić, że nie przyznaje się pomocy na działalność, która odpowiada operacjom niekwalifikowalnym zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

☐ Tak

☐ Nie

2.6.   Jeżeli odpowiedź na pytania zawarte w punktach 2.3, 2.4 i 2.5 niniejszego formularza informacji uzupełniających jest twierdząca, proszę określić postanowienia szczegółowe właściwych krajowych aktów prawnych ustanawiających warunki określone we wspomnianych pytaniach:

 

 

 

2.7.   Czy jeżeli środek pomocy jest tego samego rodzaju co operacja, która kwalifikuje się do finansowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014, jest on zgodny z odnośnymi przepisami tego rozporządzenia dotyczącymi tego rodzaju operacji, w szczególności przepisami dotyczącymi intensywności pomocy publicznej?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli nie, proszę przedstawić uzasadnienie konieczności udzielenia takiej pomocy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Wkład w osiągnięcie wspólnego celu

3.1.   Czy środek pomocy wchodzi w zakres sekcji 4, 5.1, 5.3 lub 5.4 wytycznych i spełnia konkretne warunki określone w odpowiedniej sekcji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że Komisja uzna, że dany środek pomocy przyczynia się do realizacji celu leżącego we wspólnym interesie, i pominąć punkty 3.2 i 3.3.

3.2.   Proszę określić cel lub cele leżące we wspólnym interesie, określone w art. 107 ust. 3 Traktatu, do których osiągnięcia przyczynia się środek pomocy:

 

 

3.3.   Proszę określić cel lub cele WPRyb, do których osiągnięcia przyczynia się dany środek pomocy i które wyraźnie pokazują, w jaki sposób dany środek pomocy przyczynia się do osiągnięcia tego celu lub tych celów, nie wywierając negatywnego wpływu na inne cele WPRyb (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Potrzeba interwencji państwa

4.1.   Czy środek pomocy wchodzi w zakres sekcji 4, 5.1, 5.3 lub 5.4 wytycznych i spełnia konkretne warunki określone w odpowiedniej sekcji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że Komisja uzna, że występuje potrzeba interwencji państwa, i pominąć pkt 4.2, 4.3 i 4.4.

4.2.   Proszę opisać problem, którego rozwiązaniu służy środek, oraz wyjaśnić, w jaki sposób pomoc jest ukierunkowana na sytuacje, w których może ona spowodować istotną poprawę niemożliwą do uzyskania wyłącznie w wyniku działania rynku:

 

 

 

 

 

4.3.   Proszę wyjaśnić, czy i w jaki sposób środek pomocy skoryguje niedoskonałości rynku i w ten sposób przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rynków oraz zwiększenia konkurencyjności, oraz czy i jak, w przypadku wyników rynkowych, które nie są zadowalające pod kątem sprawiedliwości lub spójności, pomoc została wykorzystana do uzyskania bardziej pożądanych, sprawiedliwych wyników rynkowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Proszę wyjaśnić, czy i w jaki sposób pomoc sprzyja racjonalizacji i efektywności sektora rybołówstwa i akwakultury oraz ma na celu stałe ulepszenia umożliwiające sektorowi funkcjonowanie w oparciu o czynniki rynkowe:

 

 

 

 

 

5.   Odpowiedniość pomocy

5.1.   Czy pomoc wchodzi w zakres sekcji 4, 5.1, 5.3 lub 5.4 wytycznych i spełnia konkretne warunki określone w odpowiedniej sekcji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że Komisja uzna, że dany środek pomocy jest odpowiednim instrumentem politycznym, i pominąć punkty 5.2–5.5.

5.2.   Proszę wykazać, dlaczego nie istnieją inne, mniej zakłócające instrumenty polityczne, które przyczyniałyby się w taki sam pozytywny sposób do osiągnięcia celów WPRyb i dlaczego inne warianty polityki zostały odrzucone:

 

 

 

 

 

5.3.   Czy dokonano oceny wpływu zgłoszonego środka pomocy?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę streścić główne wnioski:

 

 

 

 

 

5.4.   Proszę podać formę pomocy i wyjaśnić, dlaczego właśnie ona prawdopodobnie spowoduje najmniejsze zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej.

 

 

 

5.5.   Jeśli pomoc jest przyznawana w formie, która przynosi bezpośrednią korzyść majątkową (np. dotacje bezpośrednie, zwolnienia lub ulgi w zakresie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub innych obowiązkowych opłat), proszę wykazać, dlaczego mniej odpowiednie są w tym przypadku inne, potencjalnie mniej zakłócające formy pomocy, takie jak zaliczki zwrotne lub formy pomocy oparte na instrumentach dłużnych lub kapitałowych (np. nisko oprocentowane pożyczki lub dotacje na spłatę odsetek, gwarancje państwowe, zakup pakietu udziałów/akcji lub inny sposób udostępnienia kapitału na preferencyjnych warunkach):

 

 

 

 

 

 

 

6.   Efekt zachęty

6.1.   Czy pomoc ma charakter kompensacyjny, jak na przykład pomoc, która wchodzi w zakres sekcji 4, 5.3 lub 5.4, i czy spełnia szczególne warunki określone w odpowiedniej sekcji bądź czy pomoc wchodzi w zakres sekcji 5.6 wytycznych i spełnia warunki określone w tej sekcji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że Komisja uzna, iż pomoc nie musi wywoływać efektu zachęty, i pominąć punkty 6.2–6.6.

6.2.   Proszę wykazać, jak pomoc zmienia zachowanie przedsiębiorstwa, powodując jego zaangażowanie w dodatkową działalność, której nie podjęłoby bez przyznanej pomocy lub którą podjęłoby wyłącznie w ograniczonym zakresie lub w inny sposób:

 

 

 

 

 

6.3.   Czy pomoc subsydiuje koszty działalności, które beneficjent i tak by poniósł bądź rekompensuje zwykłe ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że takiej pomocy nie można uznać za wywołującą efekt zachęty (pkt 49 wytycznych).

6.4.   Czy pomoc jest przyznawana z tytułu działań, których realizację beneficjent już rozpoczął przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy do władz krajowych?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że zgodnie z pkt 51 wytycznych takiej pomocy nie można uznać za wywołującą efekt zachęty.

6.5.   Czy pomoc jest pomocą operacyjną (4) lub pomocą służącą ułatwieniu osiągnięcia obowiązkowych norm?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że zgodnie z pkt 50 wytycznych taka pomoc jest co do zasady niezgodna z rynkiem wewnętrznym, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie określonych w przepisach unijnych lub w wytycznych bądź w innych należycie uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wymienić przepisy, które wyraźnie dopuszczają taką pomoc lub podać szczegółowe uzasadnienie jej udzielenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Czy jeżeli pomoc jest przyznawana w formie korzyści podatkowych, daje ona prawo do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez dalszego stosowania przez państwo członkowskie swobody decyzyjnej?

Proszę pamiętać, że ten ostatni wymóg nie ma zastosowania w przypadku kolejnych wersji programu pomocy fiskalnej, jeżeli środek był już objęty poprzednimi programami pomocy w formie korzyści podatkowych.

☐ Tak

☐ Nie

7.   Proporcjonalność pomocy

7.1.   Czy pomoc ma charakter kompensacyjny, jak na przykład pomoc, która wchodzi w zakres sekcji 4, 5.3 lub 5.4, i czy spełnia szczególne warunki określone w odpowiedniej sekcji bądź czy pomoc wchodzi w zakres sekcji 5.6 wytycznych i spełnia warunki określone w tej sekcji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że pomoc uznaje się za proporcjonalną, i pominąć punkty 7.2–7.4.

7.2.   Proszę wykazać, czy i w jaki sposób kwota pomocy odpowiada dodatkowym kosztom netto realizacji inwestycji w danym obszarze, w porównaniu z alternatywnym scenariuszem braku pomocy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Czy jeżeli środek pomocy jest tego samego rodzaju co operacja, która kwalifikuje się do finansowania na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014, kwota pomocy przekracza mającą zastosowanie maksymalną intensywność pomocy publicznej określoną w art. 95 tego rozporządzenia oraz w załączniku I do tego rozporządzenia?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić uzasadnienie konieczności udzielenia takiej pomocy:

 

 

 

 

 

7.4.   Czy pomoc będzie przyznawana równolegle w ramach kilku programów lub łączona z pomocą ad hoc?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to czy łączna kwota finansowania ze środków publicznych na działanie przekracza odnośną maksymalną intensywność pomocy ustanowioną w wytycznych?

☐ Tak

☐ Nie

8.   Wpływ na konkurencję i wymianę handlową

8.1.   Czy pomoc wchodzi w zakres sekcji 4, 5.1, 5.3 lub 5.4 wytycznych i spełnia konkretne warunki określone w odpowiedniej sekcji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę pamiętać, że Komisja uzna, że negatywny wpływ na konkurencję i handel są ograniczone do minimum, i pominąć punkty 8.2 i 8.3.

8.2.   Proszę wykazać, w jaki sposób negatywny wpływ środków pomocy na konkurencję i handel między państwami członkowskimi jest ograniczony do minimum i zrównoważony przez pozytywne skutki polegające na przyczynieniu się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie. W przypadku programu pomocy należy wziąć pod uwagę poziomy zakłóceń raczej na zasadzie kumulacji niż tylko na poziomie indywidualnym, jak również wielkość odnośnych projektów, indywidualne i całkowite kwoty pomocy, spodziewanych beneficjentów oraz charakterystyczne cechy sektorów docelowych. W przypadku pomocy indywidualnej należy odnieść się do skutków negatywnych związanych z zapobieganiem wycofywaniu się przedsiębiorstw z rynku oraz znaczącą pozycję rynkową i przedłożyć dowody umożliwiające określenie właściwego rynku produktowego i rynku geograficznego, konkurentów oraz odnośnych klientów i konsumentów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   Czy dokonano oceny wpływu zgłoszonego środka pomocy?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę streścić główne wnioski:

 

 

 

 

 

9.   Przejrzystość

9.1.   Czy państwo członkowskie publikuje na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa, na poziomie krajowym lub regionalnym, przynajmniej następujące informacje?

a)

pełny tekst programu pomocy oraz jego przepisów wykonawczych lub podstawę prawną w przypadku pomocy indywidualnej, lub link do tych informacji;

b)

organ lub organy przyznające pomoc;

c)

tożsamość poszczególnych beneficjentów, formę i wysokość pomocy przyznanej każdemu beneficjentowi, datę przyznania pomocy, rodzaj przedsiębiorstwa (MŚP/duże przedsiębiorstwo), region, w którym beneficjent ma swoją siedzibę (poziom NUTS II), i główny sektor gospodarczy, w którym beneficjent prowadzi działalność (na poziomie grupy NACE). (Wymóg publikacji może zostać uchylony w odniesieniu do pomocy indywidualnej, która nie przekracza 30 000 EUR. W odniesieniu do programów pomocy w formie ulg podatkowych informacje można podawać w następujących przedziałach (w mln EUR): 0,03–0,5; powyżej 0,5–1; powyżej 1–2; powyżej 2).

☐ Tak

☐ Nie

9.2.   Proszę potwierdzić, że takie informacje:

a)

zostaną opublikowane po podjęciu decyzji o przyznaniu pomocy;

b)

będą przechowywane przez co najmniej 10 lat;

c)

będą dostępne dla ogółu społeczeństwa bez ograniczeń (5).

☐ Tak

☐ Nie

Proszę zwrócić uwagę, że państwa członkowskie nie mają obowiązku publikowania tych informacji przed dniem 1 lipca 2017 r.  (6).

10.   Kategorie pomocy

10.1.   Proszę wybrać sekcję wytycznych, na której podstawie pomoc należy ocenić, i podać szczegółowe informacje dotyczące wybranego wariantu w sekcjach 11–18 niniejszego formularza informacji uzupełniających:

sekcja 4.1 wytycznych: Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi

sekcja 5.1 wytycznych: Pomoc na kategorie środków objętych rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych

sekcja 5.2 wytycznych: Pomoc wchodząca w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych

sekcja 5.3 wytycznych: Pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne

sekcja 5.4 wytycznych: Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt w sektorze akwakultury, kontrolowania tych chorób i ich zwalczania

sekcja 5.5 wytycznych: Pomoc finansowana poprzez opłaty parafiskalne

sekcja 5.6 wytycznych: Pomoc operacyjna w regionach najbardziej oddalonych

sekcja 5.7 wytycznych: Pomoc na inne środki

11.   Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłaszania środka pomocy, który ma na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, jak określono w sekcji 4.1 wytycznych.

11.1.   Czy dany środek pomocy stanowi zgłaszany ex ante ramowy program pomocy, przeznaczony na wyrównanie szkód spowodowanych przez: trzęsienia ziemi, lawiny, osuwiska, powodzie, tornada, huragany, erupcje wulkaniczne i pożary na obszarach naturalnych niespowodowane przez człowieka?

☐ Tak

☐ Nie

(Jeżeli tak, należy pominąć punkty 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 i 11.8).

11.2.   Jaka klęska żywiołowa lub inne nadzwyczajne wydarzenie spowodowały (lub, w przypadku zgłaszanych ex ante ramowych programów pomocy, mogły spowodować) szkodę, za którą przyznawana jest rekompensata?

 

11.3.   Kiedy wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w pkt 11.1?

 

11.4.   Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy.

 

11.5.   Czy właściwy organ państwa członkowskiego formalnie uznał dane zdarzenie za klęskę żywiołową lub zdarzenie nadzwyczajne?

☐ Tak

☐ Nie

11.6.   Czy pomoc jest wypłacana bezpośrednio przedsiębiorstwu, którego to dotyczy?

☐ Tak

☐ Nie

11.7.   Proszę wykazać bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między klęską żywiołową lub zdarzeniem nadzwyczajnym a szkodami poniesionymi przez przedsiębiorstwo:

 

 

 

11.8.   Proszę przedstawić możliwie jak najdokładniejszą ocenę szkód poniesionych przez przedsiębiorstwo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Proszę określić, jakiego rodzaju szkody zostały zrekompensowane (na przykład szkody materialne dotyczące aktywów, utrata dochodu):

 

 

 

 

 

11.10.   Czy do pomocy kwalifikują się jednie koszty szkód poniesionych bezpośrednio w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego?

☐ Tak

☐ Nie

11.11.   Czy wysokość szkód jest oceniana przez organ publiczny, niezależnego rzeczoznawcę uznanego przez organ przyznający pomoc lub zakład ubezpieczeń?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać podmiot dokonujący oceny szkód:

 

11.12.   Proszę opisać sposób obliczenia szkód:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   Czy w przypadku szkód materialnych dotyczących aktywów oblicza się je na podstawie kosztów naprawy lub wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed klęską żywiołową lub zdarzeniem nadzwyczajnym?

☐ Tak

☐ Nie

11.14.   Czy w przypadku szkód materialnych dotyczących aktywów przewyższają one koszty naprawy lub spadek wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed klęską żywiołową lub zdarzeniem nadzwyczajnym?

☐ Tak

☐ Nie

11.15.   Czy w przypadku utraty dochodu oblicza się ją przez odjęcie:

a)

iloczynu ilości produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych w roku klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego lub w każdym kolejnym roku, którego dotyczy pełne lub częściowe zniszczenie środków produkcji, oraz średniej ceny sprzedaży uzyskanej w danym roku, od

b)

iloczynu średniej rocznej ilości produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych w okresie trzech lat przed wystąpieniem klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego, lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu lat przed wystąpieniem klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, oraz uzyskanej średniej ceny sprzedaży?

☐ Tak

☐ Nie

11.16.   Czy wysokość poniesionej szkody obliczana jest w odniesieniu do indywidualnego beneficjenta?

☐ Tak

☐ Nie

11.17.   Czy wysokość pomocy liczona łącznie z wszelkimi innymi płatnościami otrzymanymi w celu wyrównania strat, w tym płatnościami w ramach polis ubezpieczeniowych, jest ograniczona do 100 % kosztów kwalifikowalnych?

☐ Tak

☐ Nie

11.18.   W przypadku zgłaszanych ex ante ramowych programów pomocy proszę potwierdzić, że państwo członkowskie będzie przestrzegać obowiązków sprawozdawczych określonych w pkt 130 wytycznych.

☐ Tak

☐ Nie

11.19.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

12.   Pomoc na kategorie środków objętych rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłoszenia środka pomocy, który jest tego samego rodzaju co pomoc należąca do kategorii pomocy, która może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym zgodnie z jednym z rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych, o których mowa w pkt 19 lit. a) wytycznych, jak określono w sekcji 5.1 wytycznych. W przypadku środka pomocy, który jest tego samego rodzaju co pomoc należąca do kategorii pomocy przeznaczonej na naprawienie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014  (7), proszę wypełnić sekcję 11.

12.1.   Czy pomoc jest tego samego rodzaju co pomoc należąca do kategorii pomocy, która może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym zgodnie z jednym z rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych, o których mowa w pkt 19 lit. a) wytycznych?

☐ Tak

☐ Nie

Proszę wskazać obowiązujące rozporządzenie oraz odnośne artykuły tego rozporządzenia:

 

 

 

12.2.   Czy pomoc spełnia wszystkie kryteria określone w odnośnych artykułach rozporządzenia, które ma zastosowanie?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić uzasadnienie konieczności udzielenia takiej pomocy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

13.   Pomoc wchodząca w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłaszania środka pomocy, który wchodzi w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych lub innych instrumentów przyjętych przez Komisję, jak określono w sekcji 5.2 wytycznych.

13.1.   Czy pomoc wchodzi w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych lub innych instrumentów przyjętych przez Komisję (8)?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać odnośne wytyczne horyzontalne i instrumenty, a także odpowiednie przepisy tych aktów i wykazać, że pomoc ta spełnia wszystkie kryteria ustanowione w odpowiednich przepisach tych aktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

14.   Pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłaszania środka pomocy, który ma na celu naprawienie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne, jak określono w sekcji 5.3 wytycznych. W przypadku środka pomocy, który jest tego samego rodzaju co pomoc należąca do kategorii pomocy przeznaczonej dla funduszy wspólnego inwestowania na naprawienie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1388/2014, proszę wypełnić sekcję 12.

14.1.   Czy środek pomocy jest zgłaszanym ex ante ramowym programem pomocy w celu zrekompensowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi?

☐ Tak

☐ Nie

(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, należy pominąć punkty 14.3–14.6 i 14.9).

14.2.   Jakie rodzaju niekorzystne zjawiska klimatyczne spowodowały (lub, w przypadku zgłaszanych ex ante ramowych programów pomocy, mogły spowodować) szkodę, za którą zapewniona jest rekompensata?

 

14.3.   Kiedy wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w pkt 14.1?

 

14.4.   Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy.

 

14.5.   Czy wysokość szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko klimatyczne wynosi ponad 30 % średniego rocznego obrotu, obliczonego na podstawie danych z poprzedzających trzech lat kalendarzowych lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu lat poprzedzających wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić szczegółowe informacje wykazujące, że warunek określony w pkt 14.5 jest spełniony:

 

 

 

 

14.6.   Proszę wykazać, że istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym a szkodami poniesionymi przez przedsiębiorstwo:

 

 

 

14.7.   W przypadku strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, proszę uzasadnić, dlaczego państwo członkowskie zamierza udzielić pomocy, a nie zastosować rekompensaty finansowej wypłacanej przez fundusze wspólnego inwestowania w przypadku niekorzystnych zjawisk klimatycznych zgodnie z art. 35 tego rozporządzenia:

 

 

 

 

 

14.8.   Czy pomoc jest wypłacana bezpośrednio przedsiębiorstwu?

☐ Tak

☐ Nie

14.9.   Proszę przedstawić możliwie jak najdokładniejszą ocenę szkód poniesionych przez potencjalnych beneficjentów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Proszę określić, jakiego rodzaju szkody zostały zrekompensowane (na przykład szkody materialne dotyczące aktywów, utrata dochodu):

 

 

 

 

 

14.11.   Czy do pomocy kwalifikują się jednie koszty szkód poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnego zjawiska klimatycznego?

☐ Tak

☐ Nie

14.12.   Czy wysokość szkód jest oceniana przez organ publiczny, niezależnego rzeczoznawcę uznanego przez organ przyznający pomoc lub zakład ubezpieczeń?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać podmiot dokonujący oceny szkód:

 

14.13.   Proszę opisać sposób obliczenia szkód:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   Czy w przypadku szkód materialnych dotyczących aktywów oblicza się je na podstawie kosztów naprawy lub wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed zaistnieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego?

☐ Tak

☐ Nie

14.15.   Czy w przypadku szkód materialnych dotyczących aktywów przewyższają one koszty naprawy lub spadek wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów spowodowane przez niekorzystne zjawisko klimatyczne?

☐ Tak

☐ Nie

14.16.   Czy w przypadku szkody materialnej w odniesieniu do aktywów spowodowała ona spadek produkcji wynoszący ponad 30 % średniego rocznego obrotu, obliczony na podstawie danych z trzech poprzedzających lat kalendarzowych lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu lat poprzedzających wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić szczegółowe informacje wykazujące, że warunek określony w pkt 14.15 jest spełniony:

 

 

 

 

14.17.   Czy w przypadku utraty dochodu oblicza się ją przez odjęcie:

a)

iloczynu ilości produktów rybołówstwa lub akwakultury wyprodukowanych w roku niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub w każdym kolejnym roku, którego dotyczy pełne lub częściowe zniszczenie środków produkcji, oraz średniej ceny sprzedaży uzyskanej w danym roku, od

b)

iloczynu średniej rocznej ilości produktów rybołówstwa lub akwakultury wyprodukowanych w okresie trzech lat przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego, lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu lat przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, oraz uzyskanej średniej ceny sprzedaży?

☐ Tak

☐ Nie

14.18.   Czy wysokość poniesionej szkody obliczana jest w odniesieniu do indywidualnego beneficjenta?

☐ Tak

☐ Nie

14.19.   Czy wysokość pomocy liczona łącznie z wszelkimi innymi płatnościami otrzymanymi na wyrównanie strat, w tym płatnościami w ramach polis ubezpieczeniowych, jest ograniczona do 100 % kosztów kwalifikowalnych?

☐ Tak

☐ Nie

14.20.   W przypadku zgłaszanych ex ante ramowych programów pomocy proszę potwierdzić, że państwo członkowskie będzie przestrzegać obowiązków sprawozdawczych określonych w pkt 130 wytycznych.

☐ Tak

☐ Nie

14.21.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

15.   Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt w sektorze akwakultury, kontrolowania tych chorób i ich zwalczania

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłaszania środka pomocy, który ma na celu naprawienie szkód związanych z zapobieganiem chorobom zwierząt w sektorze akwakultury, kontrolowaniem tych chorób i ich zwalczaniem, jak określono w sekcji 5.4 wytycznych. W przypadku środka pomocy, który jest tego samego rodzaju co pomoc należąca do kategorii pomocy związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt, o których mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) nr 1388/2014, proszę wypełnić sekcję 12.

15.1.   Czy środek pomocy stanowi zgłaszany ex ante program ramowy wspierania kosztów związanych z zapobieganiem chorobom zwierząt, kontrolowaniem tych chorób i ich zwalczaniem w sektorze akwakultury?

☐ Tak

☐ Nie

(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, należy pominąć punkty 15.5, 15.6 oraz 15.9).

15.2.   Proszę podać, w odniesieniu do których chorób wymienionych w wykazie chorób zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 (9) lub w części II załącznika IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE (10) przyznawana jest pomoc:

Proszę pamiętać, że w przypadku choroby lub chorób wymienionych w wykazie chorób zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt zastosowanie ma wersja wykazu obowiązująca w momencie zgłoszenia środka pomocy. Jeżeli pomoc została już przyznana lub wypłacona, w przypadku pomocy indywidualnej, zastosowanie ma wersja wykazu opublikowana w momencie przyznania lub wypłaty pomocy, a w przypadku programu pomocy stosuje się wykaz opublikowany w momencie rozpoczęcia programu.

 

 

 

15.3.   Czy pomoc została przyznana jako część unijnego, krajowego lub regionalnego programu zapobiegania chorobom zwierząt, ich kontrolowania lub zwalczania?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać odnośny program i konkretne przepisy:

 

 

15.4.   Czy pomoc została przyznana w ramach środków nadzwyczajnych nałożonych przez właściwy organ krajowy?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać odnośny środek i konkretne przepisy:

 

 

15.5.   Kiedy pojawiły się koszty związane z zapobieganiem chorobom zwierząt, ich kontrolowaniem lub zwalczaniem w akwakulturze?

 

15.6.   Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy.

 

15.7.   Czy pomoc jest wypłacana bezpośrednio przedsiębiorstwu?

☐ Tak

☐ Nie

15.8.   Proszę potwierdzić, że pomoc nie jest przyznawana w przypadku stwierdzenia, że beneficjent spowodował daną chorobę świadomie lub przez zaniedbanie:

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przepisy określające warunek, o którym mowa w pkt 15.8:

 

15.9.   Proszę przedstawić możliwie jak najdokładniejszą ocenę szkód poniesionych przez potencjalnych beneficjentów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Proszę wskazać, które z następujących kosztów kwalifikują się do rekompensaty. Koszty związane z:

☐ a)

kontrolami sanitarnymi, analizami, badaniami i innymi sposobami wykrywania chorób;

☐ b)

nabywaniem, przechowywaniem, podawaniem lub dystrybucją szczepionek, leków i preparatów stosowanych do leczenia zwierząt;

☐ c)

ubojem, eliminacją i zniszczeniem zwierząt;

☐ d)

niszczeniem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z nimi związanych;

☐ e)

czyszczeniem i dezynfekcją gospodarstwa i wyposażenia;

☐ f)

stratami poniesionymi wskutek uboju, eliminacji lub zniszczenia zwierząt, produktów zwierzęcych i produktów z nimi związanych, w granicach wartości rynkowej takich zwierząt i produktów, jeśli by nie zostały dotknięte chorobą;

☐ g)

utratą przychodów spowodowaną trudnościami w zarybianiu;

☐ h)

innymi kosztami poniesionymi w wyniku chorób zwierząt w sektorze akwakultury.

W przypadku wspomnianym w lit. h) proszę wyszczególnić koszty i uzasadnić, dlaczego takie koszty należy uznać za kwalifikowalne.

Proszę pamiętać, że zgodnie z pkt 110 lit. h) wytycznych koszty inne niż te, o których mowa w lit. a)–g), są kwalifikowalne jedynie w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

 

 

15.11.   Czy wysokość pomocy liczona łącznie z wszelkimi innymi płatnościami otrzymanymi na wyrównanie strat, w tym płatnościami w ramach polis ubezpieczeniowych, jest ograniczona do 100 % kosztów kwalifikowalnych?

☐ Tak

☐ Nie

15.12.   W przypadku zgłaszanych ex ante ramowych programów pomocy proszę potwierdzić, że państwo członkowskie będzie przestrzegać obowiązków sprawozdawczych określonych w pkt 130 wytycznych.

☐ Tak

☐ Nie

15.13.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

16.   Pomoc finansowana poprzez opłaty parafiskalne

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłaszania środka pomocy, który jest finansowany ze specjalnych opłat nakładanych na niektóre produkty rybołówstwa lub akwakultury niezależnie od ich pochodzenia, w szczególności opłat parafiskalnych, jak określono w sekcji 5.5 wytycznych.

16.1.   Czy program pomocy jest finansowany ze specjalnych opłat nakładanych na niektóre produkty rybołówstwa i akwakultury bez względu na ich pochodzenie, w szczególności opłat parafiskalnych?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób program pomocy jest finansowany:

 

 

 

 

 

16.2.   Czy pomoc przynosi równe korzyści produktom krajowym i importowanym?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wykazać, w jaki sposób pomoc przynosi równe korzyści produktom krajowym i importowanym:

 

 

 

 

16.3.   Proszę wskazać, w jaki sposób wykorzystane są środki pozyskane dzięki opłatom parafiskalnym:

 

 

 

 

 

16.4.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

17.   Pomoc operacyjna w regionach najbardziej oddalonych

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłaszania środka pomocy, która stanowi pomoc operacyjną przyznawaną w regionach najbardziej oddalonych, w celu złagodzenia szczególnych ograniczeń w tych regionach ze względu na ich izolację, wyspiarski charakter i skrajne oddalenie, jak określono w sekcji 5.6 wytycznych.

17.1.   Czy pomoc stanowi pomoc operacyjną przyznawaną w regionach najbardziej oddalonych w celu złagodzenia szczególnych ograniczeń w tych regionach ze względu na ich izolację, wyspiarski charakter i skrajne oddalenie?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę opisać rodzaj przyznawanej pomocy operacyjnej oraz wskazać docelowy region lub regiony:

 

 

 

17.2.   Proszę wskazać konkretne ograniczenia w regionie lub regionach, których złagodzenie jest celem pomocy, i opisać, w jaki sposób pomoc prowadzi do osiągnięcia tego celu.

Proszę pamiętać, że zgodnie z pkt 113 wytycznych uwzględnione mogą zostać tylko ograniczenia wynikające z odizolowania, wyspiarskiego charakteru i skrajnego oddalenia regionów najbardziej oddalonych.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Proszę określić dodatkowe koszty, które wynikają ze szczególnych ograniczeń, oraz metodę ich obliczania i wykazać, że pomoc nie wykracza poza to, co jest niezbędne w celu złagodzenia szczególnych ograniczeń w regionach najbardziej oddalonych.

 

 

 

 

 

 

17.4.   Czy aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, państwo członkowskie bierze pod uwagę inne rodzaje interwencji publicznej, w tym, w stosownych przypadkach, rekompensaty za dodatkowe koszty w regionach najbardziej oddalonych w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 70, 71 i 72 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz pomocy na realizację planów rekompensat zgodnie z art. 73 tego rozporządzenia?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę określić sposoby unikania nadmiernej rekompensaty:

 

 

 

 

 

 

17.5.   Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny środka pomocy w ramach tej sekcji:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Pomoc na inne środki

Niniejszą sekcję należy wypełnić w przypadku zgłoszenia środka pomocy, który nie odpowiada jednemu z rodzajów pomocy, o których mowa w sekcjach 4 lub 5.1–5.6 wytycznych, ale którą mimo to państwo członkowskie zamierza przyznać lub przyznaje, jak określono w sekcji 5.7 wytycznych.

18.1.   Czy państwo członkowskie planuje przyznać lub przyznaje pomoc, która nie odpowiada jednemu z rodzajów pomocy, o których mowa w sekcjach 4 lub 5.1–5.6 wytycznych?

☐ Tak

☐ Nie

18.2.   Proszę opisać środek pomocy i jego cele szczegółowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   Oprócz informacji określonych w sekcjach 1–9 proszę podać wszelkie inne informacje, które wyraźnie wskazują, że pomoc jest zgodna z zasadami określonymi w sekcji 3 wytycznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/44


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2106

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014 poprzez nałożenie specjalnych warunków dotyczących przywozu przypraw z Etiopii, orzeszków ziemnych z Argentyny i orzechów leszczyny z Azerbejdżanu oraz zmianę specjalnych warunków dotyczących przywozu suszonych fig i orzechów leszczyny z Turcji oraz orzeszków ziemnych z Indii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii);

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 884/2014 (2) nałożono specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami.

(2)

Od 2015 r. w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) pojawiało się szereg zgłoszeń o wysokich poziomach aflatoksyn i ochratoksyny A w przyprawach (mieszankach przypraw) z Etiopii. W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w Unii konieczne jest zapewnienie dodatkowych gwarancji w odniesieniu do przypraw z Etiopii.

(3)

Niedawno w systemie RASFF odnotowano wzrost przypadków orzeszków ziemnych z Argentyny i orzechów leszczyny z Azerbejdżanu, które są niezgodne z przepisami Unii dotyczącymi aflatoksyn. W przeszłości oba towary były objęte zwiększonym poziomem kontroli urzędowych przywozu w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 (3), po czym przestały być objęte takimi ustaleniami po uzyskaniu korzystnych wyników kontroli urzędowych. W związku z niedawnym wzrostem liczby przypadków niezgodności konieczne jest zapewnienie dodatkowych gwarancji i zagwarantowanie przeprowadzania przez właściwy organ państwa pochodzenia niezbędnych kontroli przed wywozem do Unii. W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w Unii niezbędne jest zatem wprowadzenie wymogu dołączania świadectwa zdrowia do każdej przesyłki orzeszków ziemnych z Argentyny i orzechów leszczyny z Azerbejdżanu w przywozie do Unii.

(4)

Należy zauważyć, że mieszanki paszowe i żywność wieloskładnikowa, zawierające paszę lub żywność objętą specjalnymi warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu w ilości powyżej 20 %, są również objęte specjalnymi warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Należy również zauważyć, że 20 % odnosi się do sumy produktów objętych specjalnymi warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Biorąc pod uwagę, że w niektórych przypadkach przesyłki dotarły do wyznaczonego miejsca przywozu (DPI) bez odpowiednich wpisów we wspólnotowym dokumencie wejścia (CED) wypełnionym na potrzeby kontroli dokumentów, należy wyraźnie zaznaczyć, że przekazanie przesyłki do wyznaczonego miejsca przywozu może być dozwolone wyłącznie po przedłożeniu do kontroli wypełnionego CED.

(6)

Na podstawie wyników kontroli urzędowych należy wprowadzić następujące zmiany w odniesieniu do produktów podlegających szczególnym warunkom lub do częstotliwości kontroli: zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek suszonych fig z Turcji w związku z pozytywnymi wynikami badań, zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek orzeszków ziemnych z Indii w związku z pozytywnymi wynikami badań, zwiększenie częstotliwości pobierania próbek orzechów leszczyny z Turcji w związku z rosnącą liczbą przypadków niezgodności w systemie RASFF.

(7)

Ponadto należy zaktualizować kod CN suszonych całych owoców z rodzaju Capsicum, innych niż słodka papryka (Capsicum annuum), aby dostosować jego zakres do zakresu wpisu dotyczącego owoców rozgniatanych lub mielonych Capsicum annuum, tj. bez uwzględnienia rodzaju Pimenta.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 884/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się lit. l), m) i n) w brzmieniu:

„l)

przyprawy pochodzące lub wysyłane z Etiopii;

m)

orzeszki ziemne w łupinkach i łuskane, masło orzechowe, orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób (pasze i żywność) pochodzące lub wysyłane z Argentyny;

n)

orzechy leszczyny w łupinach i bez łupin, mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny, pasta z orzechów leszczyny, orzechy leszczyny przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki, mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny, siekane, krojone i łamane orzechy leszczyny oraz olej z orzechów leszczyny pochodzące lub wysyłane z Azerbejdżanu;”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do paszy i żywności przetworzonej z paszy i żywności, o których mowa w ust. 1, oraz do mieszanek paszowych i żywności wieloskładnikowej zawierających paszę lub żywność, o których mowa w ust. 1, w ilości powyżej 20 % jednego produktu lub sumy produktów, o których mowa w ust. 1.”;

2)

w art. 5 ust. 2 dodaje się lit. j), k) oraz l) w brzmieniu:

„j)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla żywności z Etiopii;

k)

Krajowy Urząd Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Rolno-Spożywczych (SENASA) dla paszy i żywności z Argentyny;

l)

Centrum Badań Produktów Konsumenckich (CCEC) w Państwowym Urzędzie Polityki Antymonopolowej i Ochrony Praw Konsumentów (SSAPPCR), które podlega Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego (MED) dla żywności z Azerbejdżanu.”;

3)

zdanie pierwsze w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Organy celne zezwalają na transfer przesyłki do wyznaczonego miejsca przywozu po ukończeniu z pozytywnym wynikiem kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz wypełnieniu odpowiednich pozycji w części II wspólnotowego dokumentu wejścia (II.3, II.5, II.8 i II.9) i z zastrzeżeniem fizycznego lub elektronicznego przedłożenia organom celnym wypełnionego CED przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub spożywcze lub przez jego przedstawiciela.”;

4)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przesyłki paszy i żywności, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. l), m) i n), które opuściły państwo pochodzenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być przywożone do Unii bez świadectwa zdrowia oraz wyników pobierania i analizy próbek.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 (Dz.U. L 242 z 14.8.2014, s. 4).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 884/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia lub państwo wysyłki

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%) przy przywozie

„—

Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone

0904

 

Etiopia (ET)

50

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

0910

(Żywność – suszone przyprawy)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Argentyna (AR)

5

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) w łupinach

0802 21 00

 

Azerbejdżan (AZ)

20”

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) bez łupin

0802 22 00

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny

ex 0813 50

Pasta z orzechów leszczyny

ex 2007 10 lub ex 2007 99

Orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, włączając mieszanki

ex 2008 19

Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny

ex 1106 30 90

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny

ex 0802 22 00

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

ex 2008 19

Olej z orzechów leszczyny

ex 1515 90 99

(Żywność)

 

2)

piąta pozycja – dotycząca suszonych fig, mieszanek orzechów lub owoców suszonych zawierających figi, pasty z fig oraz fig, przetworzonych lub zakonserwowanych, włączając mieszanki, z Turcji – otrzymuje brzmienie:

„—

Suszone figi

0804 20 90

 

Turcja (TR)

10”

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające figi

ex 0813 50

Pasta z fig

ex 2007 10 lub ex 2007 99

Figi, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki

ex 2008 99 lub ex 2008 97

(Żywność)

 

3)

szósta pozycja – dotycząca orzechów leszczyny, mieszanek orzechów lub owoców suszonych zawierających orzechy leszczyny, orzechów leszczyny przetworzonych lub zakonserwowanych, włączając mieszanki, mąk, mączek i proszku z orzechów leszczyny, siekanych, krojonych i łamanych orzechów leszczyny oraz oleju z orzechów leszczyny, z Turcji – otrzymuje brzmienie:

„—

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) w łupinach

0802 21 00

 

Turcja (TR)

5”

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) bez łupin

0802 22 00

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny

ex 0813 50

Pasta z orzechów leszczyny

ex 2007 10 lub ex 2007 99

Orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, włączając mieszanki

ex 2008 19

Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny

ex 1106 30 90

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny

ex 0802 22 00

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

ex 2008 19

Olej z orzechów leszczyny

ex 1515 90 99

(Żywność)

 

4)

dziewiąta pozycja – dotycząca orzeszków ziemnych w łupinach i łuskanych, masła orzechowego, orzeszków ziemnych przetworzonych lub zakonserwowanych w inny sposób, z Indii – otrzymuje brzmienie:

„—

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Indie (IN)

10”

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

5)

dwunasta pozycja – dotycząca Capsicum annuum, owoców całych, rozgniatanych lub mielonych, suszonych owoców z rodzaju Capsicum, całych, innych niż słodka papryka (Capsicum annuum) i gałki muszkatołowej (Myristica fragrans), z Indii – otrzymuje brzmienie:

„—

Capsicum annuum, całe owoce

0904 21 10

 

Indie (IN)

20”

Capsicum annuum, owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 22 00

10

Suszone całe owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Żywność – suszone przyprawy)

 

 


2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/50


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2107

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej półrocznemu, przeglądowi, uwzględniając co najmniej źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3)

Występowanie oraz znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłaszanych przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustalenia wynikające z kontroli w państwach trzecich przeprowadzonych przez Dyrekcję ds. Audytów i Analiz w Zakresie Zdrowia i Żywności Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę dokonania zmiany wykazu.

(4)

Istotne źródła informacji wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń, w szczególności w odniesieniu do przesyłek orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących z Boliwii, nasion sezamu i bakłażanów pochodzących z Ugandy, ananasów pochodzących z Beninu, winogron stołowych pochodzących z Egiptu oraz granatów pochodzących z Turcji, które to zagrożenia powodują konieczność wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Do wykazu włączyć należy zatem wpisy dotyczące tych przesyłek.

(5)

Wykaz powinien zostać również zmieniony przez zwiększenie częstotliwości urzędowych kontroli towarów, w odniesieniu do których dostępne informacje wskazują na wyższy stopień braku zgodności z odpowiednimi przepisami Unii, co uzasadnia zwiększenie poziomu kontroli urzędowych. W wykazie należy zatem odpowiednio zmienić wpis dotyczący cytryn pochodzących z Turcji.

(6)

Ponadto należy zmniejszyć częstotliwość kontroli urzędowych towarów, w odniesieniu do których źródła informacji wskazują na ogólną poprawę zgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w przepisach Unii i w odniesieniu do których nie jest już uzasadniony obecny poziom kontroli urzędowych. Należy zatem odpowiednio zmienić w wykazie wpisy dotyczące pistacji pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i owocu pitahaya (smoczego owocu) pochodzącego z Wietnamu.

(7)

W celu zachowania spójności i jasności należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Ananasy

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pozostałości pestycydów (2)  (3)

20

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Boliwia (BO)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (2)  (4)

50

Bakłażan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Seler chiński (Apium graveolens)

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 00

20

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(inne jadalne kapustne, »brokuł chiński«) (6)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0704 90 90

40

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (2)

50

Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902

 

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (2)  (7)

10

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikana (DO)

Pozostałości pestycydów (2)  (8)

20

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

 

 

Truskawki

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0810 10 00

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (9)

10

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (10)

10

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

 

 

Winogrona stołowe

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0806 10 10

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (3)

20

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Orzechy laskowe w łupinkach

0802 21 00

 

Gruzja (GE)

Aflatoksyny

20

Orzechy laskowe łuskane

0802 22 00

 

(Żywność)

 

 

Olej palmowy

(Żywność)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barwniki Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Indie (IN)

Salmonella (12)

20

Enzymy; preparaty enzymatyczne

(Pasze i żywność)

3507

 

Indie (IN)

Chloramfenikol

50

Groch w strąkach (niełuskany)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Pozostałości pestycydów (2)  (13)

10

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Maliny

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norowirus

10

(Żywność – mrożona)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0709 60 99

20

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (2)  (14)

10

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (2)  (15)

20

Bakłażan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Morele suszone

0813 10 00

 

Turcja (TR)

Siarczyny (16)

10

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 50 61

 

(Żywność)

 

 

Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

0805 50 10

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)

20

Papryka słodka (Capsicum annuum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (17)

10

Liście winorośli

(Żywność)

ex 2008 99 99

11; 19

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (18)

50

Granaty

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 75

30

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (19)

20

Bakłażan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Pozostałości pestycydów (2)

20

Bakłażan etiopski (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

10

Pistacje bez łupin

0802 52 00

 

(Żywność)

 

 

Morele suszone

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Siarczyny (16)

50

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 50 61

 

(Żywność)

 

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (20)

50

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

Mięta

ex 1211 90 86

30

Pietruszka

ex 0709 99 90

40

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

 

 

Ketmia jadalna

ex 0709 99 90

20

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (20)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Pitahaya (smoczy owoc)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 20

10

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (20)

10


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2)  Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(3)  Pozostałości etefonu.

(4)  Pozostałości chlorobufamu.

(5)  Pozostałości fentoatu.

(6)  Gatunek Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultywar alboglabra. Znany także jako »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »chiński jarmuż«, »Jie Lan«.

(7)  Pozostałości trifluraliny.

(8)  Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(9)  Pozostałości heksaflumuronu, metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb), fentoatu i tiofanatu metylowego.

(10)  Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(11)  Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych: (i) Sudan I (numer CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9); (iv) Scarlet Red. lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(12)  Metoda referencyjna EN/ISO 6579 (najnowsza zaktualizowana wersja metody wykrywania) lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej, zgodnie z najnowszą wersją normy EN/ISO 16140 lub z innymi podobnymi protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

(13)  Pozostałości acefatu i diafentiuronu.

(14)  Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.

(15)  Pozostałości acefatu, dikrotofosu, protiofosu, kwinalfosu i triforyny.

(16)  Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(17)  Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(18)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metrafenonu.

(19)  Pozostałości prochlorazu.

(20)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.”


2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/57


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2108

z dnia 1 grudnia 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DYREKTYWY

2.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/59


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2109

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia nowych gatunków oraz nazwy botanicznej gatunku Lolium × boucheanum Kunth

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 pkt A),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 2 ust. 1 pkt A) ppkt a) dyrektywy 66/401/EWG wymieniono Lolium × boucheanum Kunth. Międzynarodowy Związek Oceny Nasion niedawno zmienił nazwę botaniczną Lolium × boucheanum Kunth na Lolium × hybridum Hausskn. W związku z tym należy zmienić nazwę tego gatunku w dyrektywie 66/401/EWG.

(2)

W decyzji Komisji 2009/109/WE (2) przewidziano organizację tymczasowego doświadczenia, by ocenić, czy niektóre gatunki nieobjęte zakresem dyrektywy 66/401/EWG mogą być wprowadzane do obrotu jako mieszanki materiału siewnego lub w takich mieszankach. Z doświadczeń zgromadzonych w trakcie przeprowadzania tego tymczasowego doświadczenia wynika, że gatunki: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum oraz Vicia benghalensis wchodzą w skład nowych mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych, które oferują rozwiązania w zakresie trwałych, produktywnych i różnorodnych biologicznie pastwisk i upraw roślin pastewnych. Gatunki te powinny zatem zostać włączone do wykazu gatunków objętych art. 2 ust. 1 pkt A ppkt b) dyrektywy 66/401/EWG.

(3)

Na podstawie doświadczeń technicznych zgromadzonych w trakcie przeprowadzania powyższego tymczasowego doświadczenia dla każdego z powyższych gatunków należy określić pewne wymogi dotyczące minimalnej zdolności kiełkowania, minimalnej czystości laboratoryjnej, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków roślin, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków roślin w próbce wagowej i oznakowania.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 66/401/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 66/401/EWG

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 ust. 1 pkt A otrzymuje brzmienie:

a)

w ppkt a) wyrazy „Lolium × boucheanum Kunth” zastępuje się wyrazami „Lolium × hybridum Hausskn”;

b)

ppkt b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Fabaceae (Leguminosae)

Rośliny motylkowe

Biserrula pelecinus L.

biserula grzebieniasta (traganek grzebieniasty)

Galega orientalis Lam.

rutwica wschodnia

Hedysarum coronarium L.

siekiernica włoska

Lathyrus cicera L.

groszek ciecierzycowaty

Lotus corniculatus L.

komonica zwyczajna

Lupinus albus L.

łubin biały

Lupinus angustifolius L.

łubin wąskolistny

Lupinus luteus L.

łubin żółty

Medicago doliata Carmign.

lucerna kolczasta

Medicago italica (Mill.) Fiori

lucerna włoska

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

lucerna nadbrzeżna

Medicago lupulina L.

lucerna nerkowata

Medicago murex Willd.

lucerna ostrostrąkowa

Medicago polymorpha L.

lucerna wielokształtna

Medicago rugosa Desr.

lucerna pomarszczona

Medicago sativa L.

lucerna siewna

Medicago scutellata (L.) Mill.

lucerna tarczowata

Medicago truncatula Gaertn.

lucerna ściętolistkowa

Medicago × varia T. Martyn Sand

lucerna mieszańcowa

Onobrychis viciifolia Scop.

esparceta siewna

Ornithopus compressus L.

seradela zwarta

Ornithopus sativus Brot.

seradela pastewna

Pisum sativum L. (partim)

groch siewny

Trifolium alexandrinum L.

koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska)

Trifolium fragiferum L.

koniczyna rozdęta

Trifolium glanduliferum Boiss.

koniczyna gruczołkowata

Trifolium hirtum All.

koniczyna kosmata

Trifolium hybridum L.

koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

Trifolium incarnatum L.

koniczyna krwistoczerwona (koniczyna inkarnatka)

Trifolium isthmocarpum Brot.

koniczyna przewężona

Trifolium michelianum Savi

koniczyna Michela

Trifolium pratense L.

koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Trifolium repens L.

koniczyna biała

Trifolium resupinatum L.

koniczyna skręcona, koniczyna perska

Trifolium squarrosum L.

koniczyna łuskowata

Trifolium subterraneum L.

koniczyna podziemna

Trifolium vesiculosum Savi

koniczyna pęcherzykowata

Trigonella foenum-graecum L.

kozieradka pospolita

Vicia benghalensis L.

wyka bengalska

Vicia faba L.

wyka bób

Vicia pannonica Crantz

wyka pannońska

Vicia sativa L.

wyka siewna

Vicia villosa Roth

wyka kosmata”;

c)

w ppkt (c) dodaje się następujący wpis po „Phacelia tanacetifolia Benth. facelia błękitna”:

Plantago lanceolata L.

babka lancetowata”;

2)

w art. 3 ust. 1 wyrazy „Lolium × boucheanum Kunth” zastępuje się wyrazami „Lolium × hybridum Hausskn”;

3)

w załącznikach II i III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Decyzja Komisji 2009/109/WE z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A dyrektywy 66/401/EWG. (Dz.U. L 40 z 11.2.2009, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do dyrektywy 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji I pkt 1 po pozycji dotyczącej Pisum sativum, Vicia faba dodaje się ustęp w brzmieniu:

„—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., z wyjątkiem M. lupulina, M. sativa, M. × varia:

do produkcji elitarnego materiału siewnego: 99,5 %,

do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania: 98 %,

do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego: 95 %.”;

b)

tabela w sekcji I pkt 2 część A otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

Kiełkowanie

Czystość laboratoryjna

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o wadze podanej w kolumnie 4 załącznika III (ogółem na kolumnę)

Warunki dotyczące zawartości nasion Lupinus spp. innego koloru oraz gorzkich nasion łubinu

Minimalna zdolność kiełkowania

(% czystych nasion)

Maksymalna zawartość twardych nasion

(% czystych nasion)

Minimalna czystość laboratoryjna

(% wagowo)

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin

(% wagowo)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. inne niż Rumex acetosella i Rumex maritimus

Ogółem

Pojedynczy gatunek

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis capillaris

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis gigantea

80 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis stolonifera

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Alopecurus pratensis

70 a)

 

75

2,5

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Arrhenatherum elatius

75 a)

 

90

3,0

1,0 f)

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

5 n)

 

Bromus catharticus

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Bromus sitchensis

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Cynodon dactylon

70 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2

 

Dactylis glomerata

80 a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca arundinacea

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca filiformis

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca ovina

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca pratensis

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca rubra

75 a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca trachyphylla

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

×Festulolium

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium multiflorum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium perenne

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium × hybridum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Phalaris aquatica

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5

 

Phleum nodosum

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Phleum pratense

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Poa annua

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Poa nemoralis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa palustris

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa pratensis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa trivialis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Trisetum flavescens

70 a)

 

75

3,0

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0 h)

0 j) k)

2 n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Galega orientalis

60 a) b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10 n)

 

Hedysarum coronarium

75 a) b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j) k)

20

 

Lotus corniculatus

75 a) b)

40

95

1,8 d)

1,0 d)

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Lupinus albus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus angustifolius

75 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus luteus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)”;

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago italica

70 b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago lupulina

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago murex

70 b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago polymorpha

70 b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago rugosa

70 b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago sativa

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago truncatula

70 b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago × varia

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 a) b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Pisum sativum

80 a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Trifolium alexandrinum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium hybridum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium michelianum

75 b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium pratense

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium repens

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Vicia benghalensis

80 b)

20

97 e)

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Vicia faba

80 a) b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Vicia pannonica

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia sativa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia villosa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Inne gatunki

Brassica napus var. napobrassica

80 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 j) k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j)

5

 

c)

sekcja I pkt 2 część B lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

maksymalna łączna zawartość nasion Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. wynosząca 0,5 % wagowo w innym odpowiednim gatunku nie jest uznawana za zanieczyszczenie;”;

d)

tabela w sekcji II pkt 2 część A otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin

Inne normy lub warunki

Ogółem

(% wagowo)

Zawartość mierzona liczbowo w próbce o wadze podanej w kolumnie 4 załącznika III

(ogółem na kolumnę)

Pojedynczy gatunek

Rumex spp. inne niż Rumex acetosella i Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 a)

2

5

5

 

i) j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

j)

Cynodon dactylon

0,3

20 a)

1

1

1

 

j)

Dactylis glomerata

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca arundinacea

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca filiformis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca ovina

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca rubra

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

× Festulolium

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium multiflorum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium perenne

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium × hybridum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

j)

Poa annua

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa nemoralis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa palustris

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa pratensis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa trivialis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Trisetum flavescens

0,3

20 c)

1

1

1

 

i) j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 e)

g) j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 e)

j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Inne gatunki

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

j)”

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

sekcja III pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

W Vicia spp. maksymalna łączna zawartość nasion Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis albo podobnych uprawianych gatunków w innym odpowiednim gatunku wynosząca 6 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie.”;

f)

sekcja III pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8.

W Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis minimalna czystość laboratoryjna wynosi 97,0 % wagowo.”;

g)

dodaje się sekcję III pkt 9 w brzmieniu:

„9.

Dla Lathyrus cicera minimalna czystość laboratoryjna wynosi 90 % wagowo. Maksymalna łączna zawartość nasion podobnych gatunków uprawnych wynosząca 5 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie.”;

2)

załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

WAGA PARTII I PRÓBEK

Gatunek

Maksymalna waga partii

(w tonach)

Minimalna waga próbki pobierana z partii

(w gramach)

Waga próbki dla określenia liczbowego, ustanowionego w kolumnach 12–14 załącznika II sekcja I pkt 2 część A i w kolumnach 3–7 załącznika II sekcja II pkt 2 część A

(w gramach)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5