ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 312

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
18 listopada 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2015 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, kwas benzoesowy, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipirym, mezosulfuron, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, piraklostrobina, chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram, ziram, zaoksamid ( 1 )

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 17 listopada 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

24

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2018 z dnia 15 listopada 2016 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7232)

26

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2019 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionych zasad podziału ruchu lotniczego dla portów lotniczych Mediolan-Malpensa, Mediolan-Linate i Orio al Serio (Bergamo) zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7244)

73

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

18.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2015

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 ustanowiono jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

(2)

Konieczne są środki wykonawcze określające dane, które należy dostarczyć w celu sporządzenia statystyk w ramach modułu 1: „Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne” oraz modułu 2: „Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne”, oraz ustalające terminy ich przesyłania.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dane, które należy przekazywać w celu stworzenia statystyk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są określone w ramach modułu 1 „Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne” w załączniku I oraz modułu 2 „Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne” w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.


ZAŁĄCZNIK I

MODUŁ 1:   Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne

A.   TEMATY I ICH CECHY

1.

Dla roku odniesienia 2017 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004:

a)

systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach;

b)

wykorzystanie przez przedsiębiorstwa internetu i innych sieci elektronicznych;

c)

handel elektroniczny;

d)

procesy i aspekty organizacyjne e-biznesu;

e)

umiejętności z zakresu ICT w pojedynczym przedsiębiorstwie i zapotrzebowanie na umiejętności ICT;

f)

przeszkody w wykorzystaniu ICT, internetu i innych sieci elektronicznych, procesów handlu elektronicznego i e-biznesu;

g)

dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp).

2.

Należy gromadzić dane dotyczące następujących cech przedsiębiorstw:

a)

systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach

(i)

dla wszystkich przedsiębiorstw:

korzystanie z komputerów;

(ii)

dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

(nieobowiązkowo) liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych, które korzystają z komputera w celach służbowych;

b)

wykorzystanie przez przedsiębiorstwa internetu i innych sieci elektronicznych

(i)

dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

dostęp do internetu;

(ii)

dla przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu:

liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych, które korzystają z komputera z dostępem do internetu w celach służbowych,

połączenie z internetem: DSL lub dowolny inny rodzaj stałego łącza szerokopasmowego,

połączenie z internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne za pośrednictwem urządzenia przenośnego z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej (co najmniej 3G),

liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych korzystających do celów służbowych z udostępnionych przez przedsiębiorstwo urządzeń przenośnych umożliwiających połączenie mobilne z internetem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,

posiadanie strony internetowej,

wykorzystanie serwisów społecznościowych, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

wykorzystanie blogów lub mikroblogów przedsiębiorstwa, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

wykorzystanie stron internetowych umożliwiających udostępnianie treści multimedialnych, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

wykorzystanie narzędzi dzielenia się wiedzą typu wiki, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń;

(iii)

dla przedsiębiorstw, które mają DSL lub dowolny inny rodzaj stałego internetowego łącza szerokopasmowego:

maksymalna zagwarantowana w umowie prędkość pobierania danych najszybszego stałego połączenia z internetem w Mbit/s w przedziałach: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100],

wystarczalność prędkości stałego połączenia z internetem w świetle rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw;

(iv)

dla przedsiębiorstw posiadających stronę internetową, informacje o oferowaniu następujących funkcji:

opis towarów lub usług, cenniki,

składanie zamówień lub dokonywanie rezerwacji online,

możliwość personalizacji lub projektowania towarów lub usług online przez osoby odwiedzające stronę,

możliwość śledzenia lub sprawdzania statusu złożonych zamówień,

zindywidualizowana zawartość strony internetowej dla osób odwiedzających ją regularnie lub często,

linki lub odniesienia do profili przedsiębiorstwa w serwisach społecznościowych;

(v)

dla przedsiębiorstw korzystających z mediów społecznościowych, informacje odnoszące się w szczególności do serwisów społecznościowych, blogów lub mikroblogów przedsiębiorstw, stron internetowych umożliwiających udostępnianie treści multimedialnych lub narzędzi dzielenia się wiedzą typu wiki, w innych celach niż zamieszczanie płatnych ogłoszeń:

korzystanie z mediów społecznościowych w celu promowania wizerunku przedsiębiorstwa lub sprzedaży produktów,

korzystanie z mediów społecznościowych w celu uzyskania opinii, recenzji lub pytań klientów lub odpowiedzi na nie,

korzystanie z mediów społecznościowych w celu włączenia klientów w proces rozwoju produktów lub usług lub wprowadzania innowacji w tym zakresie,

korzystanie z mediów społecznościowych w celu współpracy z partnerami biznesowymi lub innymi organizacjami,

korzystanie z mediów społecznościowych w celu rekrutacji pracowników,

korzystanie z mediów społecznościowych w celu wymiany poglądów, opinii lub wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa;

c)

handel elektroniczny

(i)

dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

przyjmowanie zamówień na towary lub usługi złożonych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji (sprzedaż internetowa), w poprzednim roku kalendarzowym,

przyjmowanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem wiadomości typu EDI (sprzedaż w systemie typu EDI), w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) składanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI, w poprzednim roku kalendarzowym;

(ii)

dla przedsiębiorstw, które przyjmowały zamówienia na towary lub usługi złożone za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w poprzednim roku kalendarzowym:

wartość obrotu wyrażona w wartościach bezwzględnych lub jako odsetek łącznego obrotu ze sprzedaży w ramach handlu elektronicznego, wynikająca z zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, w poprzednim roku kalendarzowym,

odsetek obrotu z zamówień przyjętych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, w podziale na sprzedaż na rzecz prywatnych konsumentów (B2C) i sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorstw (B2B) oraz na rzecz organów publicznych (B2G), w poprzednim roku kalendarzowym,

przyjmowanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstw dominujących lub stowarzyszonych, ekstranetu), w poprzednim roku kalendarzowym,

przyjmowanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w ramach rynku handlu elektronicznego wykorzystywanych przez kilka przedsiębiorstw do handlu produktami, w poprzednim roku kalendarzowym,

odsetek obrotu z zamówień przyjętych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w podziale na zamówienia przyjęte za pośrednictwem własnej strony internetowej lub aplikacji przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstw dominujących lub stowarzyszonych, ekstranetu) oraz zamówienia przyjęte za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w ramach rynku handlu elektronicznego wykorzystywanych przez kilka przedsiębiorstw do handlu produktami, w poprzednim roku kalendarzowym,

przyjmowanie zamówień złożonych przez klientów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w podziale na pochodzenie: macierzyste państwo przedsiębiorstwa, w poprzednim roku kalendarzowym,

przyjmowanie zamówień złożonych przez klientów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w podziale na pochodzenie: inne państwa UE, w poprzednim roku kalendarzowym,

przyjmowanie zamówień złożonych przez klientów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w podziale na pochodzenie: pozostałe państwa świata, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) odsetek obrotu z zamówień przyjętych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w podziale na miejsce pochodzenia: macierzyste państwo, inne państwa UE i pozostałe państwa świata;

(iii)

dla przedsiębiorstw, które otrzymywały zamówienia na towary lub usługi za pośrednictwem wiadomości typu EDI:

wartość obrotu lub odsetek łącznego obrotu ze sprzedaży w ramach handlu elektronicznego, wynikającej z zamówień otrzymanych za pośrednictwem wiadomości typu EDI, w poprzednim roku kalendarzowym,

zamówienia przyjęte, które zostały złożone przez klientów za pośrednictwem wiadomości typu EDI, w podziale na pochodzenie: macierzyste państwo, w poprzednim roku kalendarzowym,

zamówienia przyjęte, które zostały złożone przez klientów za pośrednictwem wiadomości typu EDI, w podziale na pochodzenie: inne państwa UE, w poprzednim roku kalendarzowym,

zamówienia przyjęte, które zostały złożone przez klientów za pośrednictwem wiadomości typu EDI, w podziale na pochodzenie: pozostałe państwa świata, w poprzednim roku kalendarzowym;

(iv)

dla przedsiębiorstw, które składały zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI:

(nieobowiązkowo) składanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) składanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem wiadomości typu EDI, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI na towary lub usługi o wartości co najmniej 1 % całkowitej wartości zakupów, w poprzednim roku kalendarzowym;

(v)

dla przedsiębiorstw, które składały zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI o wartości co najmniej 1 % całkowitej wartości zakupów ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym:

(nieobowiązkowo) składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI na korzystanie z usług dostawców zlokalizowanych w macierzystym państwie przedsiębiorstwa, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI na korzystanie z usług dostawców zlokalizowanych w innych państwach UE, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub wiadomości typu EDI na korzystanie z usług dostawców zlokalizowanych w pozostałych państwach świata, w poprzednim roku kalendarzowym;

d)

procesy i aspekty organizacyjne e-biznesu

(i)

dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

korzystanie z pakietu oprogramowania ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) w celu wymiany informacji między różnymi działami przedsiębiorstwa,

korzystanie z dowolnego oprogramowania zarządzającego informacjami dotyczącymi klientów (oprogramowanie CRM – do zarządzania relacjami z klientem) umożliwiającego gromadzenie i przechowywanie informacji o klientach przedsiębiorstwa oraz udostępnianie ich innym działom przedsiębiorstwa,

korzystanie z dowolnego oprogramowania zarządzającego informacjami dotyczącymi klientów (oprogramowanie CRM – do zarządzania relacjami z klientem) umożliwiającego analizę informacji o klientach do celów marketingowych,

elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z innymi przedsiębiorstwami – dostawcami lub klientami,

(nieobowiązkowo) wystawianie/wysyłanie faktur w formie elektronicznej lub papierowej do innych przedsiębiorstw, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) wystawianie/wysyłanie faktur w formie elektronicznej lub papierowej do organów publicznych, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) wystawianie/wysyłanie faktur w formie elektronicznej lub papierowej do konsumentów indywidualnych, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) odsetek wszystkich faktur otrzymanych jako faktury elektroniczne w standardowej strukturze nadającej się do automatycznego przetwarzania (e-faktury), w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) odsetek wszystkich faktur otrzymanych jako faktury w formie papierowej lub w formie elektronicznej nienadającej się do automatycznego przetwarzania, w poprzednim roku kalendarzowym,

wykorzystanie instrumentów identyfikacji radiowej do identyfikacji osób lub kontroli dostępu,

wykorzystanie instrumentów identyfikacji radiowej w ramach procesu produkcji i świadczenia usług,

wykorzystanie instrumentów identyfikacji radiowej do identyfikacji produktu po zakończeniu procesu produkcji;

(ii)

dla przedsiębiorstw korzystających z elektronicznej wymiany informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z innymi przedsiębiorstwami – dostawcami lub klientami:

elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem stron internetowych (strony internetowej przedsiębiorstwa, stron internetowych partnerów biznesowych lub portali internetowych),

elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z innymi przedsiębiorstwami za pomocą elektronicznej wymiany informacji nadającej się do automatycznego przetwarzania;

(iii)

dla przedsiębiorstw, które wystawiały/wysyłały faktury innym przedsiębiorstwom lub organom publicznym, w poprzednim roku kalendarzowym:

(nieobowiązkowo) odsetek wszystkich faktur wystawionych/wysłanych innym przedsiębiorstwom lub organom publicznym jako faktury elektroniczne w standardowej strukturze nadającej się do automatycznego przetwarzania (e-faktury), w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) odsetek wszystkich faktur wystawionych/wysłanych innym przedsiębiorstwom lub organom publicznym jako faktury w formie elektronicznej nienadającej się do automatycznego przetwarzania, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) odsetek wszystkich faktur wystawionych/wysłanych innym przedsiębiorstwom lub organom publicznym tylko jako faktury w formie papierowej, w poprzednim roku kalendarzowym;

e)

umiejętności z zakresu ICT w pojedynczym przedsiębiorstwie i zapotrzebowanie na umiejętności ICT

(i)

dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

zatrudnianie specjalistów w dziedzinie ICT,

oferowanie wszelkiego rodzaju szkoleń służących rozwijaniu umiejętności związanych z ICT dla specjalistów w dziedzinie ICT, w poprzednim roku kalendarzowym,

oferowanie wszelkiego rodzaju szkoleń służących rozwijaniu umiejętności związanych z ICT dla pozostałych pracowników, w poprzednim roku kalendarzowym,

zatrudnienie lub próba zatrudnienia specjalistów w dziedzinie ICT, w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) sprawowanie następujących funkcji ICT, w poprzednim roku kalendarzowym, w podziale na: „Głównie przez własnych pracowników, włącznie z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach dominujących lub stowarzyszonych”, „Głównie przez zewnętrznych dostawców” lub „Nie ma zastosowania”,

obsługa infrastruktury ICT (serwery, komputery, drukarki, sieci),

wsparcie w zakresie oprogramowania biurowego,

opracowanie oprogramowania/systemów zarządzania biznesowego,

wsparcie w zakresie oprogramowania/systemów zarządzania biznesowego,

opracowywanie rozwiązań internetowych,

wsparcie w zakresie rozwiązań internetowych,

bezpieczeństwo oraz ochrona danych;

(ii)

dla korzystających z komputerów przedsiębiorstw, które zatrudniły lub próbowały zatrudnić specjalistów w dziedzinie ICT w poprzednim roku kalendarzowym:

wolne stanowiska pracy dla specjalistów w dziedzinie ICT, które trudno było obsadzić;

f)

przeszkody w wykorzystaniu ICT, internetu i innych sieci elektronicznych, procesów handlu elektronicznego i e-biznesu

Dla przedsiębiorstw, które przyjmowały zamówienia złożone przez klientów z innych państw UE za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, w poprzednim roku kalendarzowym. Informacje o następujących trudnościach przy sprzedaży do innych państw UE:

wysokie koszty dostawy lub zwrotu produktów,

trudności dotyczące rozpatrywania skarg i rozwiązywania sporów,

dostosowywanie etykietowania produktów w celu sprzedaży do innych państw UE,

brak znajomości języków obcych do komunikowania się z klientami w innych państwach UE,

ograniczenia nakładane przez partnerów biznesowych przedsiębiorstwa na sprzedaż do niektórych państw UE;

g)

dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp)

(i)

dla przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu:

(nieobowiązkowo) wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze, z wyłączeniem usług bezpłatnych;

(ii)

dla przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu, które kupują usługi przetwarzania w chmurze:

(nieobowiązkowo) wykorzystanie poczty elektronicznej jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) wykorzystanie oprogramowania biurowego jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) hosting baz(-y) danych przedsiębiorstwa jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) przechowywanie plików jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) wykorzystanie oprogramowania finansowego lub księgowego jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) wykorzystanie oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem (CRM, oprogramowanie zarządzające informacjami dotyczącymi klientów) jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) wykorzystanie mocy obliczeniowej do napędzania własnego oprogramowania przedsiębiorstwa jako usługi przetwarzania w chmurze,

(nieobowiązkowo) wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze zapewnianych przez wspólne serwery dostawców usług,

(nieobowiązkowo) wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze zapewnianych przez serwery dostawców usług, przeznaczone wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa.

3.

Wszystkie przedsiębiorstwa przekazują następujące informacje podstawowe lub informacje te gromadzone są na podstawie innych źródeł:

podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym,

średnia liczba zatrudnionych osób w poprzednim roku kalendarzowym,

całkowity obrót bez VAT, w poprzednim roku kalendarzowym.

B.   ZAKRES

Dane na temat cech wymienionych w pkt A ppkt 2 i 3 należy gromadzić dla następujących kategorii przedsiębiorstw:

1)

działalność gospodarcza: przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE Rev. 2:

Kategoria NACE Rev. 2

Opis

Sekcja C

„Przetwórstwo przemysłowe”

Sekcja D, E

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”

Sekcja F

„Budownictwo”

Sekcja G

„Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli”

Sekcja H

„Transport i gospodarka magazynowa”

Sekcja I

„Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”

Sekcja J

„Informacja i komunikacja”

Sekcja L

„Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”

Działy 69–74

„Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”

Sekcja N

„Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”

Grupa 95.1

„Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”;

2)

wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych osób równą 10 lub większą. Przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych osób mniejszą niż 10 mogą podlegać zakresowi badania nieobowiązkowo;

3)

zakres geograficzny: przedsiębiorstwa zlokalizowane w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego.

C.   OKRESY ODNIESIENIA

Okresem odniesienia dla cech, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego, jest rok 2016. Dla pozostałych cech okresem odniesienia jest 2017 r.

D.   POZIOMY I KATEGORIE PODZIAŁU DANYCH

Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt A ppkt 2 należy gromadzić dane dotyczące następujących cech podstawowych:

1)

podział według działalności gospodarczej: zgodnie z następującymi agregatami NACE Rev. 2:

Agregacja NACE Rev. 2

dla celów ewentualnego obliczania agregatów krajowych

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Agregacja NACE Rev. 2

dla celów ewentualnego obliczania agregatów europejskich

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

Podział według klas wielkości: dane należy przedstawić w podziale według poniższych klas wielkości ze względu na liczbę osób zatrudnionych:

Klasa wielkości

10 lub więcej zatrudnionych osób

Od 10 do 49 zatrudnionych osób

Od 50 do 249 zatrudnionych osób

250 lub więcej zatrudnionych osób

Podział danych, o ile są one ujęte, należy przedstawić zgodnie z następującą tabelą:

Klasa wielkości

Od 0 do 9 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo)

Od 2 do 9 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo)

Od 0 do 1 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo)

E.   OKRESOWOŚĆ

Dane wymagane zgodnie z niniejszym załącznikiem należy dostarczyć jeden raz za 2017 r.

F.   TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH

1.

Dane zagregowane, o których mowa w art. 6 i pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004, w koniecznych przypadkach oznaczone jako poufne lub niewiarygodne, przekazuje się do Eurostatu najpóźniej dnia 5 października 2017 r. Do tego terminu zbiór danych zostaje sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany.

2.

Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu najpóźniej dnia 31 maja 2017 r.

3.

Sprawozdanie dotyczące jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu najpóźniej dnia 5 listopada 2017 r.

4.

Dane i metadane przekazuje się do Eurostatu przy wykorzystaniu usług pojedynczego punktu wprowadzania danych, zgodnie ze standardem wymiany określonym przez Eurostat. W metadanych i w sprawozdaniu dotyczącym jakości stosuje się standardową strukturę metadanych określoną przez Eurostat.


ZAŁĄCZNIK II

MODUŁ 2:   Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne

A.   TEMATY I ICH CECHY

1.

Dla roku odniesienia 2017 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 808/2004:

a)

dostęp do ICT i korzystanie z ICT przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe;

b)

wykorzystanie internetu i innych sieci elektronicznych w różnych celach przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe;

c)

bezpieczeństwo ICT i zaufanie wobec ICT;

d)

umiejętności i kwalifikacje w zakresie ICT;

e)

przeszkody w korzystaniu z ICT oraz internetu;

f)

wykorzystanie ICT przez osoby indywidualne w celu wymiany informacji i usług z władzami i administracjami publicznymi (e-administracja);

g)

dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp).

2.

Należy gromadzić dane dotyczące następujących cech:

a)

dostęp do ICT i korzystanie z ICT przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe

(i)

dla wszystkich gospodarstw domowych:

dostęp do komputera (dowolnego rodzaju: komputer stacjonarny, laptop, netbook, tablet, z wyjątkiem smartfona) w domu,

dostęp do internetu w domu (za pomocą dowolnego urządzenia: komputerów oraz smartfonów, konsoli do gier lub czytników książek elektronicznych);

(ii)

dla gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu:

połączenie z internetem: stałe łącze szerokopasmowe,

połączenie z internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne (za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, przynajmniej 3G),

(nieobowiązkowo) połączenie z internetem: dostęp za pośrednictwem dial-up przez zwykłą linię telefoniczną lub ISDN,

(nieobowiązkowo) połączenie z internetem: wąskopasmowe połączenie mobilne (za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej poniżej 3G);

(iii)

dla wszystkich osób indywidualnych:

ostatni przypadek korzystania z komputera na potrzeby własne w dowolnym miejscu (w domu, w miejscu pracy lub w innym miejscu): w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w okresie od trzech do 12 miesięcy przed badaniem, ponad rok wcześniej, osoba nigdy nie korzystała z komputera;

(iv)

dla osób indywidualnych, które korzystały z komputera w dowolnym miejscu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

przeciętna częstotliwość korzystania z komputera: codziennie lub prawie codziennie, co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie), rzadziej niż raz w tygodniu;

b)

wykorzystanie internetu w różnych celach przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe

(i)

dla wszystkich osób indywidualnych:

ostatni przypadek korzystania z internetu, w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia: w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w okresie od trzech do 12 miesięcy przed badaniem, ponad rok wcześniej, osoba nigdy nie korzystała z internetu;

(ii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu:

częstotliwość zakupów lub zamawiania towarów lub usług przez internet (za pomocą stron internetowych lub aplikacji; z wyłączeniem zamówień za pośrednictwem wiadomości e-mail, krótkich wiadomości tekstowych lub usług wiadomości multimedialnych) do użytku prywatnego za pośrednictwem dowolnego urządzenia: w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w okresie od trzech do 12 miesięcy przed badaniem, ponad rok wcześniej, osoba nigdy nie kupowała ani nie zamawiała niczego przez internet;

(iii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

średnia częstotliwość korzystania z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: codziennie lub prawie codziennie, co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie), rzadziej niż raz w tygodniu,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania, odbierania poczty elektronicznej,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do połączeń telefonicznych przez internet oraz do połączeń wideo (z użyciem kamery internetowej) przez internet (za pomocą aplikacji),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do umieszczania stworzonych przez siebie treści (np. tekstów, fotografii, muzyki, wideo, oprogramowania), aby udostępnić je na stronie internetowej,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania stron z wiadomościami, gazet lub czasopism informacyjnych online,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (dotyczących np. obrażeń ciała, chorób, żywienia, poprawy stanu zdrowia itd.),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji o towarach lub usługach,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do zamieszczania opinii w kwestiach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych (np. na blogach, na stronach serwisów społecznościowych),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w konsultacjach lub głosowaniach online dotyczących kwestii obywatelskich lub politycznych (np. miejskie planowanie przestrzenne, podpisanie petycji),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania pracy lub wysyłania podań o pracę,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w zawodowych serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzystania z usług związanych z podróżowaniem lub zakwaterowaniem w podróży,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub usług (np. na aukcjach),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do bankowości internetowej,

korzystanie z internetowej pamięci w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do zachowywania dokumentów, zdjęć, muzyki, wideo lub innych plików,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w ramach uczenia się do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez uczestnictwo w kursie internetowym,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w ramach uczenia się do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez korzystanie z materiałów do uczenia się online innych niż pełen kurs internetowy,

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w ramach uczenia się do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez komunikowanie się z osobami prowadzącymi szkolenie lub studentami/uczniami za pośrednictwem edukacyjnych stron internetowych lub portali,

(nieobowiązkowo) korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w ramach innych działań z zakresu kształcenia się do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych;

(iv)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

korzystanie z dowolnej strony internetowej lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wynajęcia zakwaterowania (np. pokój, mieszkanie, dom, domek letniskowy itd.) od innej osoby indywidualnej do celów prywatnych: za pośrednictwem specjalnych stron internetowych lub aplikacji, innych stron internetowych lub aplikacji (w tym serwisów społecznościowych), osoba nie korzystała z internetu do tych celów,

korzystanie z dowolnej strony internetowej lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu zamówienia usług transportu (np. samochody) od innej osoby indywidualnej do celów prywatnych: za pośrednictwem specjalnych stron internetowych lub aplikacji, innych stron internetowych lub aplikacji (w tym serwisów społecznościowych), osoba nie korzystała z internetu do tych celów,

korzystanie z internetu (z wyjątkiem poczty elektronicznej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy do zakupu lub sprzedaży udziałów, obligacji, funduszy lub w celu korzystania z innych usług inwestycyjnych,

korzystanie z internetu (z wyjątkiem poczty elektronicznej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy do zakupu lub przedłużenia istniejących polis ubezpieczeniowych, włącznie z tymi oferowanymi jako pakiety w połączeniu z innymi usługami,

korzystanie z internetu (z wyjątkiem poczty elektronicznej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy do zaciągania pożyczek lub kredytów hipotecznych bądź uzyskania kredytu w bankach lub innych instytucjach finansowych;

(v)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

liczba przypadków, gdy towary lub usługi zostały kupione lub zamówione przez internet w ciągu ostatnich trzech miesięcy do celów prywatnych: liczba przypadków lub w podziale na klasy: 1–2, od 3 do 5, od 6 do 10, > 10,

łączna wartość towarów lub usług (z wyłączeniem udziałów lub innych usług finansowych) kupionych lub zamówionych przez internet w ciągu ostatnich trzech miesięcy do prywatnego użytku: kwota w euro lub w podziale na klasy: mniej niż 50 EUR, od 50 EUR do mniej niż 100 EUR, od 100 EUR do mniej niż 500 EUR, od 500 EUR do mniej niż 1 000 EUR, 1 000 EUR lub więcej, nieznana;

(vi)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania posiłków lub produktów spożywczych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania artykułów gospodarstwa domowego (np. mebli, zabawek itp., ale z wyłączeniem elektroniki użytkowej) do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania leków do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania odzieży lub artykułów sportowych do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania sprzętu komputerowego do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania sprzętu elektronicznego (w tym aparatów fotograficznych) do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania usług telekomunikacyjnych (np. usługi telewizyjne, abonamenty szerokopasmowe, abonamenty telefonii stacjonarnej lub komórkowej, doładowywanie kart telefonicznych typu prepaid) do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania zakwaterowania na wakacje (np. hotele) do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania innych usług związanych z podróżowaniem (np. bilety na przejazd, wynajem samochodu) do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania biletów na imprezy zbiorowe do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania filmów lub muzyki do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania książek, czasopism lub gazet do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania materiałów do e-uczenia się do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania oprogramowania do gier wideo, innych programów komputerowych i ich aktualizacji do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania innych towarów lub usług do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania towarów lub usług do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w podziale na pochodzenie: sprzedawcy krajowi,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania towarów lub usług do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w podziale na pochodzenie: sprzedawcy z innych państw UE,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania towarów lub usług do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w podziale na pochodzenie: sprzedawcy z pozostałych państw świata,

korzystanie z internetu do zakupu lub zamawiania towarów lub usług do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w podziale na pochodzenie: kraj pochodzenia sprzedawców jest nieznany;

(vii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) w ciągu ostatnich 12 miesięcy do zakupu lub zamawiania filmów, muzyki, książek, czasopism, gazet, oprogramowania do gier wideo, innych programów komputerowych i ich aktualizacji:

filmy lub muzyka pobrane lub udostępniane/dostępne za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do celów prywatnych,

książki elektroniczne pobrane lub udostępniane/dostępne za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do celów prywatnych,

elektroniczne czasopisma lub gazety pobrane lub udostępniane/dostępne za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do celów prywatnych,

oprogramowanie komputerowe (w tym gry komputerowe i gry wideo oraz ich aktualizacje) pobrane lub udostępniane/dostępne za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do celów prywatnych;

(viii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) oraz które dokonały zakupu lub zamówienia u sprzedawców z innych państw UE lub sprzedawców z pozostałych państw świata:

towary (np. urządzenia elektroniczne, odzież, zabawki, żywność, artykuły spożywcze, książki, płyty CD/DVD) kupione lub zamówione do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

produkty pobrane lub udostępniane/dostępne za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji (np. filmy, muzyka, książki elektroniczne, elektroniczne gazety, gry, płatne aplikacje) do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

usługi związane z podróżowaniem, zakwaterowaniem lub organizacją wakacji (takie jak bilety i dokumenty otrzymane pocztą lub samodzielnie drukowane) kupione lub zamówione do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

inne usługi (takie jak bilety na imprezy zbiorowe otrzymywane za pośrednictwem poczty i abonamenty na usługi telekomunikacyjne) kupione lub zamówione do prywatnego użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

c)

bezpieczeństwo ICT i zaufanie wobec ICT

(i)

dla gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do internetu w domu, ze wskazaniem powodu nieposiadania takiego dostępu:

obawy dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa;

(ii)

dla osób indywidualnych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przesyłały w celach prywatnych wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem ich stron internetowych z następujących powodów (mimo że przesłanie urzędowych formularzy było konieczne):

obawy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

d)

umiejętności i kwalifikacje w zakresie ICT

(i)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, umiejętności w zakresie:

przenoszenia plików między komputerami a innymi urządzeniami,

instalowania oprogramowania lub aplikacji,

zmiany ustawień dowolnego oprogramowania, włącznie z systemem operacyjnym lub programami zabezpieczającymi,

kopiowania lub przenoszenia plików lub folderów,

używania edytorów tekstów,

tworzenia prezentacji lub dokumentów zawierających tekst, obrazy, tabele lub wykresy,

używania arkuszy kalkulacyjnych,

edycji zdjęć, plików audio lub wideo,

pisania kodów w języku programowania;

(ii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu i arkuszy kalkulacyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, umiejętności w zakresie:

korzystania z zaawansowanych funkcji arkuszy kalkulacyjnych zaprojektowanych w celu organizowania i analizowania danych, np. sortowanie, filtrowanie, korzystanie ze wzorów, tworzenie wykresów;

(iii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, problemy związane z handlem internetowym:

problemy związane z wystąpieniem oszustw (np. nieotrzymanie towarów lub usług, nadużycie danych karty kredytowej);

(iv)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu, ale nie do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług), w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przeszkody związane z handlem internetowym:

obawy dotyczące bezpieczeństwa płatności lub prywatności (np. podanie danych karty kredytowej lub danych osobowych przez internet);

e)

przeszkody w korzystaniu z ICT oraz internetu

(i)

dla gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do internetu w domu, ze wskazaniem powodu nieposiadania dostępu do internetu w domu:

osoby mają dostęp do internetu gdzie indziej,

brak potrzeby dostępu do internetu, ponieważ nie jest pożyteczny, ciekawy,

zbyt wysokie koszty sprzętu,

zbyt wysokie koszty dostępu (np. telefon, abonament DSL),

brak umiejętności,

brak dostępu do szerokopasmowego internetu na danym terenie,

inne powody;

(ii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, problemy związane z handlem internetowym:

błąd techniczny na stronie internetowej podczas zamawiania lub płatności,

trudności ze znalezieniem informacji dotyczących gwarancji i innych praw,

wolniejsze tempo dostaw niż wskazane,

ostateczne koszty wyższe niż wskazane (np. wyższe koszty dostawy, nieoczekiwane opłaty transakcyjne),

dostawa niewłaściwych lub uszkodzonych towarów,

trudności z reklamacjami i rekompensatą lub brak satysfakcjonującej reakcji po zgłoszeniu reklamacji,

zagraniczny detalista, który nie prowadzi sprzedaży do kraju nabywcy,

inne napotkane problemy,

brak problemów;

(iii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu, ale nie do celów handlu internetowego (zakup lub zamawianie towarów lub usług) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przeszkody związane z handlem internetowym:

osoba woli robić zakupy osobiście lub obejrzeć rzeczywisty produkt, lojalność wobec sklepów, siła przyzwyczajenia,

brak umiejętności lub wiedzy (brak wiedzy o tym, jak korzystać ze strony internetowej, korzystanie ze strony zbyt skomplikowane itp.),

problemy z dostawą towarów zamówionych przez internet (trwa zbyt długo, przysparza trudności logistycznych itp.),

obawy dotyczące dostawy lub zwrotu towarów, obawy dotyczące reklamacji lub rekompensaty,

brak karty płatniczej, którą można wykorzystać do płatności za pośrednictwem internetu,

(nieobowiązkowo) zagraniczny detalista, który nie prowadzi sprzedaży do kraju nabywcy,

inne przeszkody w handlu internetowym;

f)

wykorzystanie ICT przez osoby indywidualne w celu wymiany informacji i usług z władzami i administracjami publicznymi (e-administracja)

(i)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych do uzyskania informacji ze stron internetowych lub aplikacji organów publicznych lub służb użyteczności publicznej (należy wykluczyć wiadomości e-mail),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych do pobrania/wydrukowania urzędowych formularzy ze stron internetowych organów publicznych lub służb użyteczności publicznej (należy wykluczyć wiadomości e-mail),

korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych do przesłania organom publicznym lub służbom użyteczności publicznej wypełnionych formularzy online (należy wykluczyć wiadomości e-mail);

(ii)

dla osób indywidualnych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przesyłały organom publicznym wypełnionych formularzy za pośrednictwem ich stron internetowych w celach prywatnych:

osoby te nie przesyłały wypełnionych formularzy, gdyż nie było konieczności składania urzędowych formularzy;

(iii)

dla osób indywidualnych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przesyłały organom publicznym wypełnionych formularzy za pośrednictwem ich stron internetowych w celach prywatnych z następujących powodów (mimo że istniała konieczność przesłania urzędowych formularzy):

brak odpowiedniej usługi na stronie internetowej,

brak umiejętności lub wiedzy (np. osoba nie wiedziała, jak korzystać ze strony internetowej, lub korzystanie z niej było zbyt skomplikowane),

(nieobowiązkowo) brak podpisu elektronicznego lub tożsamości elektronicznej/certyfikatu elektronicznego wymaganych do uwierzytelnienia/korzystania z usługi lub problemy z podpisem lub tożsamością elektroniczną/certyfikatem,

inna osoba przesłała formularze w imieniu respondenta (np. konsultant, doradca podatkowy, krewny lub członek rodziny),

inne powody nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu;

(iv)

cechy szczególne transakcji w ramach usług e-administracji w poprzednim roku kalendarzowym:

(nieobowiązkowo) całkowita liczba złożonych deklaracji podatkowych osób indywidualnych, całkowita liczba deklaracji podatkowych osób indywidualnych złożonych drogą elektroniczną, całkowita liczba deklaracji podatkowych osób indywidualnych złożonych drogą elektroniczną poprzez pośredników,

(nieobowiązkowo) całkowita liczba zgłoszeń żywych urodzeń dzieci w urzędzie ds. ewidencji ludności, całkowita liczba zgłoszeń żywych urodzeń w urzędzie ds. ewidencji ludności złożonych drogą elektroniczną, całkowita liczba zgłoszeń żywych urodzeń w urzędzie ds. ewidencji ludności złożonych drogą elektroniczną poprzez pośredników,

(nieobowiązkowo) całkowita liczba zgłoszeń zgonów w urzędzie ds. ewidencji ludności, całkowita liczba zgłoszeń zgonów w urzędzie ds. ewidencji ludności złożonych drogą elektroniczną, całkowita liczba zgłoszeń zgonów w urzędzie ds. ewidencji ludności złożonych drogą elektroniczną poprzez pośredników,

(nieobowiązkowo) całkowita liczba aktów urodzenia, o których wydanie wnioskowano, całkowita liczba aktów urodzenia, o których wydanie wnioskowano drogą elektroniczną,

(nieobowiązkowo) całkowita liczba aktów zgonu, o których wydanie wnioskowano, całkowita liczba aktów zgonu, o których wydanie wnioskowano drogą elektroniczną;

g)

dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp)

(i)

dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

korzystanie z telefonu komórkowego lub smartfona w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

korzystanie z komputera przenośnego (np. laptopa lub tabletu) w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

osoba nie korzystała z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

(ii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z telefonu komórkowego lub smartfona w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

korzystanie z telefonu komórkowego lub smartfona za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

korzystanie z telefonu komórkowego lub smartfona za pośrednictwem sieci bezprzewodowej w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

(iii)

dla osób indywidualnych, które korzystały z komputera przenośnego w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

korzystanie z komputera przenośnego za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, przy użyciu klucza USB, karty SIM lub telefonu komórkowego bądź smartfona jako modemu, w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

korzystanie z komputera przenośnego za pośrednictwem sieci bezprzewodowej w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

B.   ZAKRES

1.

Jednostkami statystycznymi dla cech wymienionych w pkt A ppkt 2 niniejszego załącznika, które odnoszą się do gospodarstw domowych, są gospodarstwa domowe składające się z przynajmniej jednej osoby w grupie wiekowej od 16 do 74 lat.

2.

Jednostkami statystycznymi dla cech wymienionych w pkt A ppkt 2 niniejszego załącznika, które odnoszą się do osób indywidualnych, są osoby indywidualne w wieku od 16 do 74 lat.

3.

Zasięg geograficzny obejmuje gospodarstwa domowe lub osoby indywidualne mieszkające w dowolnej części terytorium danego państwa członkowskiego.

C.   OKRES ODNIESIENIA

Głównym okresem odniesienia dla gromadzenia statystyk jest pierwszy kwartał 2017 r.

D.   CECHY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ SPOŁECZNO-EKONOMICZNĄ

1.

Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt A ppkt 2 niniejszego załącznika, które odnoszą się do gospodarstw domowych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych:

a)

region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją regionów NUTS1;

b)

(nieobowiązkowo) region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją NUTS2;

c)

lokalizacja geograficzna, tj. zamieszkanie w regionie słabiej rozwiniętym, zamieszkanie w regionie w okresie przejściowym lub zamieszkanie w regionie lepiej rozwiniętym;

d)

stopień urbanizacji, tj. zamieszkanie na obszarze gęsto zaludnionym, na obszarze średnio zaludnionym lub na obszarze słabo zaludnionym;

e)

rodzaj gospodarstwa domowego, ze wskazaniem liczby członków gospodarstwa domowego: (nieobowiązkowo) liczba osób w wieku od 16 do 24 lat; (nieobowiązkowo) liczba uczniów i studentów w wieku od 16 do 24 lat; (nieobowiązkowo) liczba osób w wieku od 25 do 64 lat; (nieobowiązkowo) liczba osób w wieku 65 lat lub starszych oraz – informacje, które należy gromadzić oddzielnie – liczba dzieci w wieku poniżej 16 lat, (nieobowiązkowo) liczba dzieci w wieku od 14 do 15 lat, (nieobowiązkowo) liczba dzieci w wieku od 5 do 13 lat, (nieobowiązkowo) liczba dzieci w wieku 4 lat lub młodszych;

f)

(nieobowiązkowo) miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego, jako wartość lub zakresy wielkości kompatybilne z kwartylami dochodów;

g)

(nieobowiązkowo) ekwiwalentny całkowity miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego przekazywany z podziałem na kwintyle.

2.

Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt A ppkt 2 niniejszego załącznika, które odnoszą się do osób indywidualnych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych:

a)

płeć;

b)

państwo urodzenia, ze wskazaniem czy osoba jest rodowitym mieszkańcem lub osobą urodzoną za granicą, w którym to przypadku należy wskazać, czy osoba urodziła się w innym państwie członkowskim UE, czy też poza UE;

c)

państwo posiadanego obywatelstwa – osoba posiadająca obywatelstwo danego państwa zamieszkania lub osoba nieposiadająca obywatelstwa danego państwa zamieszkania, ze wskazaniem, czy dana osoba posiada obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE lub obywatelstwo państwa spoza UE;

d)

wiek w ukończonych latach; (nieobowiązkowo) poniżej 16 lat lub powyżej 74 lat, lub obie możliwości;

e)

(nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny – osoba żyjąca lub nieżyjąca w związku kohabitacyjnym;

f)

poziom wykształcenia, ze wskazaniem najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) – najwyżej wykształcenie średnie I stopnia (ISCED 0, 1 lub 2) lub wykształcenie średnie II stopnia i wykształcenie policealne (nie wyższe) (ISCED 3 lub 4), lub wykształcenie wyższe (ISCED 5, 6, 7 lub 8), lub wykształcenie podstawowe niepełne (ISCED 0), lub wykształcenie podstawowe (ISCED 1), lub wykształcenie średnie I stopnia (ISCED 2), lub wykształcenie średnie II stopnia (ISCED 3), lub wykształcenie policealne (nie wyższe) (ISCED 4), lub kształcenie wyższe skrócone (ISCED 5), lub licencjat lub stopień równoważny (ISCED 6), lub magister lub stopień równoważny (ISCED 7), lub doktorat lub stopień równoważny (ISCED 8);

g)

sytuacja w zakresie zatrudnienia, ze wskazaniem czy jest to pracownik najemny czy osoba pracująca na własny rachunek, łącznie z pomagającymi członkami rodziny (nieobowiązkowo: pracownik najemny lub osoba samozatrudniona pracujący w pełnym wymiarze godzin, pracownik najemny lub osoba samozatrudniona pracujący w niepełnym wymiarze godzin; pracownik najemny; pracownik mający stałą pracę lub umowę na czas nieokreślony; pracownik najemny mający pracę tymczasową lub umowę o pracę na czas określony; osoba pracująca na własny rachunek, łącznie z pomagającymi członkami rodziny);

h)

(nieobowiązkowo) sektor gospodarczy zatrudnienia:

Sekcje NACE REV. 2

Opis

A

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

B, C, D oraz E

Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i wydobywanie oraz pozostała działalność przemysłowa

F

Budownictwo

G, H oraz I

Handel hurtowy i detaliczny; transport, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J

Informacja i komunikacja

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M oraz N

Usługi dla przedsiębiorstw

O, P oraz Q

Administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R, S, T oraz U

Pozostała działalność usługowa

i)

sytuacja w zakresie zatrudnienia, ze wskazaniem, czy jest to osoba bezrobotna czy uczeń/student nieaktywny zawodowo lub inna osoba nieaktywna zawodowo, ze wskazaniem nieobowiązkowo, czy jest to osoba na emeryturze, wcześniejszej emeryturze lub która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jest trwale niepełnosprawna, odbywa zasadniczą służbę wojskową lub wykonuje obowiązkową pracę społeczną, wykonuje prace domowe lub jest nieaktywna zawodowo z jakiegokolwiek innego powodu;

j)

zawód zgodnie z międzynarodowym standardem klasyfikacji zawodów (ISCO-08), ze wskazaniem, czy jest to pracownik fizyczny, pracownik niebędący pracownikiem fizycznym, pracownik z sektora ICT, pracownik spoza sektora ICT oraz nieobowiązkowo – wszystkie zawody zgodnie z ISCO-08 zakodowane na poziomie 2 cyfrowym.

E.   OKRESOWOŚĆ

Dane wymagane zgodnie z niniejszym załącznikiem należy dostarczyć jeden raz za 2017 r.

F.   TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH

1.

Indywidualne rekordy danych, niepozwalające na bezpośrednią identyfikację jednostek statystycznych, których dotyczą i o których mowa w art. 6 i pkt 6 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazywane są Eurostatowi najpóźniej dnia 5 października 2017 r. Do tego terminu zbiór danych zostaje sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany.

2.

Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu najpóźniej dnia 31 maja 2017 r.

3.

Sprawozdanie dotyczące jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu najpóźniej dnia 5 listopada 2017 r.

4.

Dane i metadane przekazuje się do Eurostatu, przy wykorzystaniu usług pojedynczego punktu wprowadzania danych, zgodnie ze standardem wymiany określonym przez Eurostat. W metadanych i w sprawozdaniu dotyczącym jakości stosuje się standardową strukturę metadanych określoną przez Eurostat.


18.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2016

z dnia 17 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, kwas benzoesowy, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipirym, mezosulfuron, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, piraklostrobina, chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram, ziram, zaoksamid

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 823/2012 (3) wprowadzono odstępstwo od okresów zatwierdzenia dla substancji czynnych kwas benzoesowy, flazasulfuron, mekoprop-P, mezosulfuron, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, propikonazol, piraklostrobina i zoksamid. Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem 31 stycznia 2017 r.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1197/2012 (4) przedłużono okresy zatwierdzenia substancji czynnych acetamipryd, mepanipirym, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram i ziram. Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2017 r.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (5) złożono wnioski o odnowienie zatwierdzenia tych substancji.

(5)

Ze względu na fakt, że ocena tych substancji opóźniła się z powodów, na które wnioskodawcy nie mieli wpływu, zatwierdzenia tych substancji czynnych prawdopodobnie wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(6)

Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, ze względu na brak spełnienia kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę stosowania.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2012 z dnia 14 września 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, kwas benzoesowy, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy, Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, cyflutryna, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mekoprop, mekoprop-P, mezosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, propikonazol, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, pyraklostrobina, siltiofam, trifloksystrobina, warfaryna i zoksamid (Dz.U. L 250 z 15.9.2012, s. 13).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342, chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram (Dz.U. L 342 z 14.12.2012, s. 27).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w wierszu 54 dotyczącym propinebu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(2)

w wierszu 55 dotyczącym propyzamidu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(3)

w wierszu 57 dotyczącym mekopropu-P, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(4)

w wierszu 58 dotyczącym propikonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(5)

w wierszu 73 dotyczącym tiuramu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”;

(6)

w wierszu 74 dotyczącym ziramu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”;

(7)

w wierszu 75 dotyczącym mezosulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(8)

w wierszu 76 dotyczącym propoksykarbazonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(9)

w wierszu 77 dotyczącym zoksamidu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(10)

w wierszu 79 dotyczącym kwasu benzoesowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(11)

w wierszu 80 dotyczącym flazasulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(12)

w wierszu 81 dotyczącym piraklostrobiny, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2018 r.”;

(13)

w wierszu 82 dotyczącym chinoksyfenu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”;

(14)

w wierszu 89 dotyczącym Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”;

(15)

w wierszu 90 dotyczącym mepanipirymu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”;

(16)

w wierszu 91 dotyczącym acetamiprydu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”;

(17)

w wierszu 92 dotyczącym tiakloprydu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2018 r.”.


18.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2017

z dnia 17 listopada 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

78,2

TR

76,6

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

142,8

ZZ

142,8

0709 93 10

MA

97,3

TR

138,0

ZZ

117,7

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

98,8

PE

116,9

TR

67,6

ZZ

94,4

0805 50 10

TR

90,4

ZZ

90,4

0806 10 10

BR

283,0

IN

166,9

LB

214,0

PE

270,2

TR

147,4

US

365,4

ZZ

241,2

0808 10 80

CL

162,6

NZ

153,2

ZA

127,6

ZZ

147,8

0808 30 90

CN

92,4

TR

168,6

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

18.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/26


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2018

z dnia 15 listopada 2016 r.

wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7232)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 (2), a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4)

Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5)

Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym (3) szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii.

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 września 2016 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2016)6109155, 25.10.2016.


ZAŁĄCZNIK

Decyzja 52

Pozycja budżetu: 05 04 05 01

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

LV

Zasada wzajemnej zgodności

2009

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

212 566,45

0,00

212 566,45

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

92 731,87

0,00

92 731,87

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 146,35

0,00

– 1 146,35

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 249,48

0,00

– 249,48

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 425,78

0,00

– 425,78

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 106,22

0,00

– 106,22

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 183,03

0,00

– 183,03

 

 

 

 

 

Ogółem LV:

EUR

303 187,46

0,00

303 187,46


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

303 187,46

0,00

303 187,46

Pozycja budżetu: 05 07 01 07

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GR

Uprawnienia

2008

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-107/14

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

9 935 755,68

4 967 877,84

4 967 877,84

 

Uprawnienia

2009

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-107/14

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

9 739 243,02

0,00

9 739 243,02

 

Uprawnienia

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-107/14

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

9 691 976,36

0,00

9 691 976,36

 

 

 

 

 

Ogółem GR:

EUR

29 366 975,06

4 967 877,84

24 399 097,22

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

LV

Zasada wzajemnej zgodności

2009

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

254 163,51

0,00

254 163,51

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

181 777,79

0,00

181 777,79

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

179,81

0,00

179,81

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

100,05

0,00

100,05

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 14,86

0,00

– 14,86

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-661/14

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

0,19

0,00

0,19

 

 

 

 

 

Ogółem LV:

EUR

436 206,49

0,00

436 206,49


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

29 803 181,55

4 967 877,84

24 835 303,71

Pozycja budżetu: 67 01

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

AT

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Aktywa znajdujące się poza obiektami lub gospodarstwami organizacji producentów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 909 582,50

0,00

– 1 909 582,50

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2013

Aktywa znajdujące się poza obiektami lub gospodarstwami organizacji producentów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 864 938,19

0,00

– 1 864 938,19

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Niekwalifikowalne koszty personelu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 39 738,41

0,00

– 39 738,41

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2013

Niekwalifikowalne koszty personelu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 41 174,87

0,00

– 41 174,87

 

Nieprawidłowości

2012

Nienaliczone/zgłoszone odsetki i opóźnienia w procedurze odzyskiwania środków

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 24 231,03

0,00

– 24 231,03

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Niesłusznie uznane organizacje producentów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 498 721,65

0,00

– 498 721,65

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2013

Niesłusznie uznane organizacje producentów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 899 392,44

0,00

– 899 392,44

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

Niesłusznie uznane organizacje producentów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 915 136,70

0,00

– 915 136,70

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli w roku budżetowym 2012–2013

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 559 871,49

– 244 804,26

– 315 067,23

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2013

Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli w roku budżetowym 2012–2013

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 776 598,77

– 280 550,55

– 496 048,22

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli jedynie w roku budżetowym 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 882 206,97

0,00

– 882 206,97

 

 

 

 

 

Ogółem AT:

EUR

– 8 411 593,02

– 525 354,81

– 7 886 238,21

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

BE

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Stosowanie tolerancji i zbyt łagodny system sankcji – rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 43 418,70

– 86,84

– 43 331,86

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Stosowanie tolerancji i zbyt łagodny system sankcji – rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 87 826,17

– 175,65

– 87 650,52

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Stosowanie tolerancji i zbyt łagodny system sankcji – rok składania wniosków 2014

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 37 343,34

– 74,68

– 37 268,66

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 598 444,65

– 256,81

– 598 187,84

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 193,80

0,00

– 193,80

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 582 487,99

0,00

– 582 487,99

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 569 653,02

0,00

– 569 653,02

 

 

 

 

 

Ogółem BE:

EUR

– 1 919 367,67

– 593,98

– 1 918 773,69

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DE

Certyfikacja

2014

Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 6 121,69

0,00

– 6 121,69

 

Certyfikacja

2014

Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 397,36

0,00

– 2 397,36

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS – przeprowadzenie kontroli krzyżowych w celu ustalenia kwalifikowalności zadeklarowanej działki rolnej (kluczowy mechanizm kontroli)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 65 880,00

0,00

– 65 880,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2016

Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS – przeprowadzenie kontroli krzyżowych w celu ustalenia kwalifikowalności zadeklarowanej działki rolnej (kluczowy mechanizm kontroli)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 72 630,00

0,00

– 72 630,00

 

 

 

 

 

Ogółem DE:

EUR

– 147 029,05

0,00

– 147 029,05

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DK

Certyfikacja

2015

Błędy wykryte w wyniku ponownego przeprowadzania kontroli na miejscu w populacji EFRG objętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 163,98

0,00

– 3 163,98

 

Certyfikacja

2012

Brak odpowiedniej reakcji ze strony DAFA w stosunku do przedsiębiorstwa unikającego kontroli

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 182 151,60

0,00

– 182 151,60

 

 

 

 

 

Ogółem DK:

EUR

– 185 315,58

0,00

– 185 315,58

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

ES

Kwoty odzyskane

2008

Kwoty nie są odzwierciedlone w deklaracji płatności przedstawionej przez organy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 57 499,79

0,00

– 57 499,79

 

Kwoty odzyskane

2009

Kwoty nie są odzwierciedlone w deklaracji płatności przedstawionej przez organy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 57 499,79

0,00

– 57 499,79

 

Kwoty odzyskane

2010

Kwoty nie są odzwierciedlone w deklaracji płatności przedstawionej przez organy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 452 132,84

0,00

– 452 132,84

 

Kwoty odzyskane

2011

Kwoty nie są odzwierciedlone w deklaracji płatności przedstawionej przez organy

JEDNORAZOWA

 

EUR

8 118,38

0,00

8 118,38

 

Kwoty odzyskane

2012

Kwoty nie są odzwierciedlone w deklaracji płatności przedstawionej przez organy

JEDNORAZOWA

 

EUR

0,01

0,00

0,01

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 552 942,45

– 821,75

– 4 552 120,70

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 537,30

0,00

– 1 537,30

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 3 172,88

– 0,06

– 3 172,82

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 507 539,72

– 84 158,35

– 4 423 381,37

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Ekologiczne gospodarowanie opakowaniami

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 10 582,61

– 10 396,61

– 186,00

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Ekologiczne gospodarowanie opakowaniami

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 850 590,17

– 813 343,56

– 37 246,61

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Ekologiczne gospodarowanie opakowaniami

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 9 872,42

– 8 618,07

– 1 254,35

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Ekologiczne gospodarowanie opakowaniami

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 382,39

– 2 266,08

– 116,31

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Ekologiczne gospodarowanie opakowaniami

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 343,30

0,00

– 343,30

 

Certyfikacja

2014

Ekstrapolowany błąd w odniesieniu do populacji EFRG nieobjętej systemem ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 830,81

0,00

– 830,81

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 688 407,59

– 30 146,05

– 658 261,54

 

Certyfikacja

2014

Znane błędy wykryte w populacji EFRG objętej ZSZiK SPS

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 353 214,35

– 1 807,35

– 351 407,00

 

Certyfikacja

2012

Niekwalifikująca się pomoc na restrukturyzację dla sektora cukru

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 361 413,12

– 5 268,22

– 1 356 144,90

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2009

Nienależne wypłaty pomocy na leasing

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 13 336,00

– 3 289,74

– 10 046,26

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Niedociągnięcia w zakresie kwalifikowalności wydatków

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 29 641,68

– 1 870,43

– 27 771,25

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niedociągnięcia w zakresie kwalifikowalności wydatków

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 92 471,27

– 558,53

– 91 912,74

 

_Kwoty odzyskane

2008

Niedociągnięcia w zarządzaniu nieprawidłowościami

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 90 579,48

0,00

– 90 579,48

 

_Kwoty odzyskane

2009

Niedociągnięcia w zarządzaniu nieprawidłowościami

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 91 063,44

0,00

– 91 063,44

 

_Kwoty odzyskane

2010

Niedociągnięcia w zarządzaniu nieprawidłowościami

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 412 867,62

0,00

– 412 867,62

 

_Kwoty odzyskane

2011

Niedociągnięcia w zarządzaniu nieprawidłowościami

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 59 631,00

0,00

– 59 631,00

 

_Kwoty odzyskane

2012

Niedociągnięcia w zarządzaniu nieprawidłowościami

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 16 835,39

0,00

– 16 835,39

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2009

Niedociągnięcia w systemie kontroli w zakresie uznawania organizacji producentów

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 280 031,76

– 1 691,39

– 278 340,37

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2009

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska. Program operacyjny 2008 & 2009

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 57 063,20

– 29 708,57

– 27 354,63

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2010

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska. Program operacyjny 2008 & 2009

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 300 020,04

– 273 601,71

– 26 418,33

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska. Program operacyjny 2010, 2011 & 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 205 226,38

– 205 226,38

0,00

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska. Program operacyjny 2010, 2011 & 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 193 521,83

0,00

– 193 521,83

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2013

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska. Program operacyjny 2010, 2011 & 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 245 200,53

0,00

– 245 200,53

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska. Program operacyjny 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 323 602,75

0,00

– 323 602,75

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2009

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 652 299,20

– 180 687,65

– 471 611,55

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2010

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 718 821,45

– 88 990,15

– 629 831,30

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2011

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 771 482,90

– 93 881,68

– 677 601,22

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2012

Niedociągnięcia w programie zatwierdzenia/autoryzacji wydatków oraz niedociągnięcia w ustalaniu standardowej stawki zryczałtowanej na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 14 516,85

0,00

– 14 516,85

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2008

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem podwójnego finansowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 668 667,53

– 588 156,44

– 80 511,09

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2009

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem podwójnego finansowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 680 158,12

– 237 238,19

– 442 919,93

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2010

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem podwójnego finansowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 736 610,85

– 91 366,47

– 645 244,38

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2011

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem podwójnego finansowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 718 697,92

– 127 039,32

– 591 658,60

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2012

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem podwójnego finansowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 706 338,24

– 26 251,74

– 680 086,50

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2013

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem podwójnego finansowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 599 782,11

– 23 254,76

– 576 527,35

 

 

 

 

 

Ogółem ES:

EUR

– 21 580 310,68

– 2 929 639,25

– 18 650 671,43

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

FR

Nieprawidłowości

2010

Sprawa nr DAJ2/DPO8492

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 26 750 942,00

0,00

– 26 750 942,00

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa nr GXHP200700062

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 920,03

0,00

– 2 920,03

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa nr LAIT 02836/TR410759

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 144 027,14

0,00

– 144 027,14

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa nr OINP201180010

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 38 302,46

0,00

– 38 302,46

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa nr TR2001008

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 50 253,13

0,00

– 50 253,13

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa nr TR451024

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 960 918,36

0,00

– 2 960 918,36

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawy, których dotyczy uniknięcie zastosowania zasady 50/50 ze względu na ich późną ocenę

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 569,59

0,00

– 9 569,59

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawy niezgłoszone w tabeli w załączniku III lub zgłoszone z niewłaściwym pierwszym ustaleniem administracyjnym lub sądowym (PACA), których to spraw dotyczy uniknięcie zastosowania zasady 50/50

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 884,99

0,00

– 7 884,99

 

Nieprawidłowości

2010

Odsetki niezgłoszone w tabeli w załączniku III, a tym samym uniknięcie zastosowania zasady 50/50

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 171 977,50

0,00

– 4 171 977,50

 

Nieprawidłowości

2015

Nieprzestrzeganie staranności na podstawie art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 402 884,37

0,00

– 1 402 884,37

 

Nieprawidłowości

2010

Potencjalne zadłużenie nieprzekształcone w dług w ciągu 1 roku od daty PACA

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 853 421,42

0,00

– 10 853 421,42

 

Nieprawidłowości

2010

Niewycenione długi, uniknięcie zastosowania zasady 50/50

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 6 653,47

0,00

– 6 653,47

 

Działania promocyjne

2010

Niedociągnięcia w zakresie kontroli wyboru organu wykonawczego (niewłaściwa procedura konkursowa)

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 205 820,79

0,00

– 205 820,79

 

Działania promocyjne

2011

Niedociągnięcia w zakresie kontroli wyboru organu wykonawczego (niewłaściwa procedura konkursowa)

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 239 784,46

0,00

– 239 784,46

 

Działania promocyjne

2012

Niedociągnięcia w zakresie kontroli wyboru organu wykonawczego (niewłaściwa procedura konkursowa)

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 219 122,42

0,00

– 219 122,42

 

Działania promocyjne

2013

Niedociągnięcia w zakresie kontroli wyboru organu wykonawczego (niewłaściwa procedura konkursowa)

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 40 407,41

0,00

– 40 407,41

 

 

 

 

 

Ogółem FR:

EUR

– 47 104 889,54

0,00

– 47 104 889,54

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GB

Certyfikacja

2012

Korekty dotyczące zwrotów dla agencji płatniczej

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 766,00

– 236,42

– 10 529,58

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Brak wstecznego odzyskiwania należności, lata składania wniosków 2013 i 2014, art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 819 832,00

0,00

– 819 832,00

 

 

 

 

 

Ogółem GB:

EUR

– 830 598,00

– 236,42

– 830 361,58

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

HU

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Stosowanie tolerancji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, brak oceny drobnych niezgodności, zbyt łagodny system sankcji, okres karencji na zastąpienie kolczyków, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 345 104,16

0,00

– 345 104,16

 

Wino – inwestycje

2013

Niedociągnięcie w zakresie kontroli dotyczącej kryteriów kwalifikowalności inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 141 511,53

0,00

– 141 511,53

 

Wino – inwestycje

2014

Niedociągnięcie w zakresie kontroli dotyczącej kryteriów kwalifikowalności inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 132 732,62

0,00

– 132 732,62

 

Wino – inwestycje

2015

Niedociągnięcie w zakresie kontroli dotyczącej kryteriów kwalifikowalności inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 65 771,82

0,00

– 65 771,82

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Brak procedury działającej wstecz, lata 2008–2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 27 454 967,41

0,00

– 27 454 967,41

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Brak procedury działającej wstecz, lata 2008–2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 205 419,21

0,00

– 1 205 419,21

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak oceny drobnych niezgodności, zbyt łagodny system sankcji, okres karencji na zastąpienie kolczyków, rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 85 272,17

0,00

– 85 272,17

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Brak oceny drobnych niezgodności, zbyt łagodny system sankcji, okres karencji na zastąpienie kolczyków, rok składania wniosków 2014

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 47 840,41

0,00

– 47 840,41

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Identyfikacja działek rolnych w odniesieniu do lat składania wniosków 2011 i 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 473,33

0,00

– 7 473,33

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Identyfikacja działek rolnych w odniesieniu do lat składania wniosków 2011 i 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 473,32

0,00

– 7 473,32

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, lata składania wniosków 2011, 2012 i 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 038 944,95

0,00

– 7 038 944,95

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, lata składania wniosków 2011, 2012 i 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 371 318,84

0,00

– 3 371 318,84

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, lata składania wniosków 2011, 2012 i 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 348 980,52

0,00

– 1 348 980,52

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, lata składania wniosków 2012 i 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 038 944,95

0,00

– 7 038 944,95

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, lata składania wniosków 2012 i 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 410 263,79

0,00

– 10 410 263,79

 

 

 

 

 

Ogółem HU:

EUR

– 58 702 019,03

0,00

– 58 702 019,03

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IT

Certyfikacja

2013

20 % kosztów odzyskania obniżonych zbyt późno

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 65 518,44

0,00

– 65 518,44

 

Program „Owoce w szkole”

2012

Brak kontroli w zakresie kosztów komunikacji

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 54 596,43

0,00

– 54 596,43

 

Program „Owoce w szkole”

2013

Brak kontroli w zakresie kosztów komunikacji

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 43 039,98

0,00

– 43 039,98

 

Program „Owoce w szkole”

2014

Brak kontroli w zakresie kosztów komunikacji

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 56 718,12

0,00

– 56 718,12

 

Wino – restrukturyzacja

2012

Niewłaściwe zastosowanie kontroli ustanowionej w art. 79 rozporządzenia (WE) nr 555/2008

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 851,44

0,00

– 851,44

 

Wino – restrukturyzacja

2013

Niewłaściwe zastosowanie kontroli ustanowionej w art. 79 rozporządzenia (WE) nr 555/2008

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 354 700,47

0,00

– 354 700,47

 

Wino – restrukturyzacja

2014

Niewłaściwe zastosowanie kontroli ustanowionej w art. 79 rozporządzenia (WE) nr 555/2008

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 360 360,05

0,00

– 360 360,05

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2012

Nieprawidłowe stosowanie zmniejszeń

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 6 558,38

0,00

– 6 558,38

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2013

Nieprawidłowe obliczenie zmniejszeń

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 334,77

0,00

– 334,77

 

Program „Owoce w szkole”

2012

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 4 170 834,38

0,00

– 4 170 834,38

 

Program „Owoce w szkole”

2013

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 4 779 213,02

0,00

– 4 779 213,02

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2012

Płatność za niekwalifikowalne zwierzęta

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 935,59

0,00

– 935,59

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2013

Płatność za niekwalifikowalne zwierzęta

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 139,51

0,00

– 1 139,51

 

Certyfikacja

2013

Problem z dotrzymaniem terminu wypłaty pomocy w ciągu pięciu dni roboczych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 37 986,20

0,00

– 37 986,20

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2012

Nieprzestrzeganie wskaźnika kontroli na miejscu i wielkości próby do kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 035 878,67

– 6 474,85

– 2 029 403,82

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2013

Nieprzestrzeganie wskaźnika kontroli na miejscu i wielkości próby do kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 366 823,40

– 29,48

– 366 793,92

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2014

Nieprzestrzeganie wskaźnika kontroli na miejscu i wielkości próby do kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 360 765,32

0,00

– 360 765,32

 

 

 

 

 

Ogółem IT:

EUR

– 12 696 254,17

– 6 504,33

– 12 689 749,84

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

NL

Nieprawidłowości

2010

Brak działań naprawczych podjętych przez władze niderlandzkie w odniesieniu do nieprawidłowości wykrytych w dochodzeniu OLAF-u w 2000 r.

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 424 837,90

0,00

– 424 837,90

 

 

 

 

 

Ogółem NL:

EUR

– 424 837,90

0,00

– 424 837,90

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PL

Certyfikacja

2013

Przypadki, w których AP nie zdecydowała się na przeprowadzenie procedury odzyskania środków

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 11 155,11

0,00

– 11 155,11

 

Owoce i warzywa – wstępnie uznane grupy producentów

2012

Niedociągnięcia w zakresie kluczowych mechanizmów kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do planów uznawania i kontroli kryteriów uznania

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 64 974 750,82

– 25 989 900,32

– 38 984 850,50

 

Owoce i warzywa – wstępnie uznane grupy producentów

2013

Niedociągnięcia w zakresie kluczowych mechanizmów kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli dotyczących planów uznawania i kryteriów uznania

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 76 816 098,12

0,00

– 76 816 098,12

 

 

 

 

 

Ogółem PL:

EUR

– 141 802 004,05

– 25 989 900,32

– 115 812 103,73

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PT

Inna pomoc bezpośrednia – POSEI

2012

Zwykłe działania kontrolne były finansowane z pomocy technicznej w ramach podprogramu programu POSEI dla Azorów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 460 202,73

0,00

– 460 202,73

 

Inna pomoc bezpośrednia – POSEI

2013

Zwykłe działania kontrolne były finansowane z pomocy technicznej w ramach podprogramu programu POSEI dla Azorów

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 200 000,00

0,00

– 200 000,00

 

Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty

2010

Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli w odniesieniu do „kontroli następczych” (ewidencja zapasów) od dnia 1.9.2010 r. do końca trwania programu z 2010 r. na rzecz osób najbardziej potrzebujących

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 390 318,22

0,00

– 390 318,22

 

Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty

2011

Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli w odniesieniu do „kontroli następczych” (ewidencja zapasów) od dnia 1.9.2010 r. do końca trwania programu z 2010 r. na rzecz osób najbardziej potrzebujących

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 374 320,14

0,00

– 374 320,14

 

Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty

2012

Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli w odniesieniu do „kontroli następczych” (ewidencja zapasów) od dnia 1.9.2010 r. do końca trwania programu z 2010 r. na rzecz osób najbardziej potrzebujących

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 381 406,97

0,00

– 381 406,97

 

 

 

 

 

Ogółem PT:

EUR

– 1 806 248,06

0,00

– 1 806 248,06

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

RO

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Brak analizy ryzyka do celów identyfikacji zwierząt w ramach wymogów SMR, wymogi SMR 1 i SMR 5 niesprawdzone w odniesieniu do wszystkich rolników, brak szczególnych kryteriów wyboru działek rolnych podczas kontroli na miejscu, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 21 404,36

– 25,22

– 21 379,14

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak analizy ryzyka do celów identyfikacji zwierząt w ramach wymogów SMR, wymogi SMR 1 i SMR 5 niesprawdzone w odniesieniu do wszystkich rolników, brak szczególnych kryteriów wyboru działek rolnych podczas kontroli na miejscu, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 14 469,30

– 19,41

– 14 449,89

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak analizy ryzyka do celów identyfikacji zwierząt w ramach wymogów SMR, wymogi SMR 1 i SMR 5 niesprawdzone w odniesieniu do wszystkich rolników, brak szczególnych kryteriów wyboru działek rolnych podczas kontroli na miejscu, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 651 591,27

– 874,73

– 650 716,54

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2013

Zwierzęta nie uwzględnione w rejestrze stada

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 121,04

0,00

– 1 121,04

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2014

Zwierzęta nie uwzględnione w rejestrze stada

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 285,82

0,00

– 285,82

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2013

Niewystarczające kontrole na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 43 624,29

0,00

– 43 624,29

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2014

Niewystarczające kontrole na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 135 630,95

0,00

– 135 630,95

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozporządzenia (WE) nr 73/2009

2015

Niewystarczające kontrole na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 237 720,00

0,00

– 237 720,00

 

Certyfikacja

2010

Błąd w systemie zarządzania długiem EFRG RB 2010

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 776,25

0,00

– 2 776,25

 

Certyfikacja

2011

Błąd w systemie zarządzania długiem EFRG RB 2011

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 261,10

0,00

– 1 261,10

 

Kontrola transakcji

2010

Niedociągnięcia w ramach administracyjnych i niedostateczna jakość kontroli za rok budżetowy 2010

ZRYCZAŁTOWANA

0,50 %

EUR

– 49 843,71

0,00

– 49 843,71

 

Kontrola transakcji

2011

Niedociągnięcia w ramach administracyjnych i niedostateczna jakość kontroli za rok budżetowy 2011

ZRYCZAŁTOWANA

0,50 %

EUR

– 239 834,11

0,00

– 239 834,11

 

Kontrola transakcji

2012

Niedociągnięcia w ramach administracyjnych i niedostateczna jakość kontroli za rok budżetowy 2012

ZRYCZAŁTOWANA

0,50 %

EUR

– 55 896,10

0,00

– 55 896,10

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

– 1 455 458,30

– 919,36

– 1 454 538,94

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SE

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Nieuzasadnione uznawanie

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 451 853,95

0,00

– 451 853,95

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Nieuzasadnione uznawanie

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 349 305,95

0,00

– 349 305,95

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 27 794,70

– 7 638,10

– 20 156,60

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 383 072,07

– 29 585,26

– 353 486,81

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 117 435,73

– 17 465,30

– 99 970,43

 

 

 

 

 

Ogółem SE:

EUR

– 1 329 462,40

– 54 688,66

– 1 274 773,74

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SI

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 1 590,84

0,00

– 1 590,84

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 19,96

0,00

– 19,96

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 280 043,67

0,00

– 280 043,67

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 8 439,51

0,00

– 8 439,51

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 271 939,48

– 68,42

– 271 871,06

 

 

 

 

 

Ogółem SI:

EUR

– 562 033,46

– 68,42

– 561 965,04

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SK

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 591 159,40

– 8 695,79

– 1 582 463,61

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 181,65

– 11,91

– 2 169,74

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 734,05

0,00

– 734,05

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 995,21

0,00

– 2 995,21

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 534,75

0,00

– 534,75

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 764 473,62

0,00

– 1 764 473,62

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 798,08

0,00

– 798,08

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 965,25

0,00

– 965,25

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 985,39

0,00

– 985,39

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 740 795,43

0,00

– 740 795,43

 

 

 

 

 

Ogółem SK:

EUR

– 4 105 622,83

– 8 707,70

– 4 096 915,13


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

– 303 063 043,74

– 29 516 613,25

– 273 546 430,49

Pozycja budżetu: 67 11

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

BE

Certyfikacja

2014

Znany błąd w odniesieniu do populacji EFRROW objętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 24 230,01

– 48,86

– 24 181,15

 

Certyfikacja

2014

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 123 429,41

0,00

– 123 429,41

 

Certyfikacja

2014

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW objętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 110 788,10

– 223,42

– 110 564,68

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 19 570,41

0,00

– 19 570,41

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

280,00

0,00

280,00

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

1,07

0,00

1,07

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Ograniczony zakres kontroli wymogów SMR 1, 2, 4 i 5 – brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności – niewystarczające analizy ryzyka do celów kontroli przez służby weterynaryjne – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 16 006,55

0,00

– 16 006,55

 

 

 

 

 

Ogółem BE:

EUR

– 293 743,41

– 272,28

– 293 471,13

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

BG

Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 – środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego

2015

Brak kontroli w odniesieniu do wymogu wprowadzenia na rynek części plonów gospodarstw rolnych niskotowarowych

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 187 091,42

0,00

– 187 091,42

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007–2013)

2013

Brak kontroli w odniesieniu do wymogu wprowadzenia na rynek części plonów gospodarstw rolnych niskotowarowych

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 365 906,63

0,00

– 365 906,63

 

Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 – środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego

2014

Brak kontroli w odniesieniu do wymogu wprowadzenia na rynek części plonów gospodarstw rolnych niskotowarowych

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 812 405,82

0,00

– 812 405,82

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Preferencyjne ceny sprzedaży energii elektrycznej nieuwzględnione w kontroli dotyczącej podwójnego finansowania

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 436 311,22

0,00

– 436 311,22

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Preferencyjne ceny sprzedaży energii elektrycznej nieuwzględnione w kontroli dotyczącej podwójnego finansowania

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 218 840,38

0,00

– 3 218 840,38

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Preferencyjne ceny sprzedaży energii elektrycznej nieuwzględnione w kontroli dotyczącej podwójnego finansowania

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 121 595,00

0,00

– 1 121 595,00

 

 

 

 

 

Ogółem BG:

EUR

– 6 142 150,47

0,00

– 6 142 150,47

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DE

Certyfikacja

2013

Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 977,11

0,00

– 977,11

 

Certyfikacja

2014

Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 708,76

0,00

– 708,76

 

Certyfikacja

2012

Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 496,49

0,00

– 496,49

 

 

 

 

 

Ogółem DE:

EUR

– 2 182,36

0,00

– 2 182,36

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DK

Certyfikacja

2012

NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY POZIOM BŁĘDU (EFRROW)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 001 809,47

– 307 761,24

– 694 048,23

 

Certyfikacja

2014

Błąd wykryty w wyniku ponownego przeprowadzania kontroli na miejscu w populacji EFOROW nieobjętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2,01

0,00

– 2,01

 

Certyfikacja

2014

Błędy wykryte w wyniku ponownego przeprowadzania kontroli na miejscu w populacji EFRROW objętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 93,35

0,00

– 93,35

 

Certyfikacja

2013

Błędy finansowe wykryte podczas badania zgodności w odniesieniu do populacji EFRROW nieobjętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 126,37

– 3,35

– 123,02

 

Certyfikacja

2013

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 837 801,30

– 15 027,43

– 822 773,87

 

Certyfikacja

2014

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 193 310,80

– 4 445,75

– 188 865,05

 

Certyfikacja

2012

Nieodzyskane błędy finansowe z roku budżetowego 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 105,59

– 0,63

– 104,96

 

 

 

 

 

Ogółem DK:

EUR

– 2 033 248,89

– 327 238,40

– 1 706 010,49

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

ES

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 218 631,80

0,00

– 218 631,80

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 43 203,42

0,00

– 43 203,42

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 5,43

0,00

– 5,43

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w skuteczności kontroli na miejscu, częściowe spełnienie 7 wymogów SMR, nieprawidłowe traktowanie opóźnionego zgłoszenia i brakujących kolczyków (SMR 7 i 8), rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 171 297,45

0,00

– 171 297,45

 

Certyfikacja

2013

Populacja EFRROW nieobjęta ZSZiK – zaległe korekty z lat poprzednich

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 13 337,67

– 13 324,84

– 12,83

 

Certyfikacja

2013

Błędy wykryte w badaniu bezpośrednim populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK. Najbardziej prawdopodobny poziom błędu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 110 102,63

– 4 469,05

– 105 633,58

 

Certyfikacja

2012

Ekstrapolowany błąd w odniesieniu do populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 532 066,96

– 494 665,62

– 2 037 401,34

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2009

M125: niezadowalające kontrole dotyczące kwalifikowalności projektów w ramach M125

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 5 995,99

0,00

– 5 995,99

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

M125: niezadowalające kontrole dotyczące kwalifikowalności projektów w ramach M125

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 227 944,41

0,00

– 227 944,41

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 2 758,71

– 1 090,07

– 1 668,64

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 5 565,88

0,00

– 5 565,88

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 397 882,31

0,00

– 397 882,31

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 11 170,64

0,00

– 11 170,64

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 528 198,12

0,00

– 1 528 198,12

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 91 853,90

0,00

– 91 853,90

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 574 201,32

0,00

– 1 574 201,32

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 51 302,36

0,00

– 51 302,36

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w zakresie M 123: kryteria selekcji; ocena racjonalności kosztów; weryfikacja kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 022 883,10

0,00

– 1 022 883,10

 

 

 

 

 

Ogółem ES:

EUR

– 8 008 402,10

– 513 549,58

– 7 494 852,52

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

FI

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2012

Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów w ramach środka 413

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 166 858,19

0,00

– 166 858,19

 

 

 

 

 

Ogółem FI:

EUR

– 166 858,19

0,00

– 166 858,19

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GB

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2013

Brak odpowiednich kontroli w zakresie podwójnego finansowania (kluczowy mechanizm kontroli)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 008,34

0,00

– 3 008,34

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2013

Brak odpowiednich kontroli dotyczących kwalifikowalności kosztów operacji (kluczowy mechanizm kontroli)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 204 505,57

0,00

– 204 505,57

 

 

 

 

 

Ogółem GB:

EUR

– 207 513,91

0,00

– 207 513,91

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IE

Certyfikacja

2014

Znane błędy wykryte w populacji EFRROW objętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 006,11

0,00

– 4 006,11

 

Certyfikacja

2014

Znane błędy wykryte w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 553,44

– 62,31

– 7 491,13

 

 

 

 

 

Ogółem IE:

EUR

– 11 559,55

– 62,31

– 11 497,24

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Liczba błędów w dokumentacji wynikających ze słabego systemu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 322 955,33

– 119 880,04

– 203 075,29

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – inne środki (2007–2013)

2012

Liczba błędów w dokumentacji wynikających ze słabego systemu kontroli

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 17 259,86

0,00

– 17 259,86

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Liczba błędów w dokumentacji wynikających ze słabego systemu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 048 678,11

– 105 713,76

– 942 964,35

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Liczba błędów w dokumentacji wynikających ze słabego systemu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 610 347,46

– 8 580,00

– 1 601 767,46

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 (2007–2013)

2007

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 9 065,98

– 1 091,16

– 7 974,82

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2008

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 407,39

0,00

– 407,39

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2009

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 4 029,20

– 588,01

– 3 441,19

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 45 823,63

– 2 648,46

– 43 175,17

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 93 330,46

– 3 893,24

– 89 437,22

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 320 482,97

– 25 971,96

– 294 511,01

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 424 992,50

– 47 702,52

– 377 289,98

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Analizy ryzyka z kontroli na miejscu nie są odpowiednio aktualizowane

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 178 543,97

– 21 276,84

– 157 267,13

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 (2007–2013)

2007

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 727,89

0,00

– 2 727,89

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2009

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 470,04

0,00

– 1 470,04

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 6 621,14

0,00

– 6 621,14

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 9 733,10

0,00

– 9 733,10

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 64 929,91

0,00

– 64 929,91

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 119 256,29

0,00

– 119 256,29

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 53 192,08

0,00

– 53 192,08

 

 

 

 

 

Ogółem IT:

EUR

– 4 333 847,31

– 337 345,99

– 3 996 501,32

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

MT

Certyfikacja

2014

Błędy finansowe wykryte podczas badania zgodności w odniesieniu do populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK i znane błędy w zaliczkach i papierach wartościowych w ramach wydatków EFRROW.

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 73 406,00

0,00

– 73 406,00

 

 

 

 

 

OGÓŁEM MT:

EUR

– 73 406,00

0,00

– 73 406,00

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

NL

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Wydatki wyłączone ze względu na brak zamówień publicznych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 85 000,00

0,00

– 85 000,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – publiczni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w kontrolach dotyczących zamówień publicznych korekta na podstawie ponownego obliczenia poziomu błędu

EKSTRAPOLOWANA

0,81 %

EUR

– 105 036,34

0,00

– 105 036,34

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w kontrolach dotyczących zamówień publicznych na podstawie ponownego obliczenia poziomu błędu

EKSTRAPOLOWANA

0,81 %

EUR

– 116 704,26

– 328,69

– 116 375,57

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – publiczni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w kontrolach racjonalności kosztów korekta zastosowana w odniesieniu do 52,26 % wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 709 760,04

0,00

– 709 760,04

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w kontrolach racjonalności kosztów korekta zastosowana w odniesieniu do 52,26 % wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 788 603,51

– 2 221,05

– 786 382,46

 

 

 

 

 

Ogółem NL:

EUR

– 1 805 104,15

– 2 549,74

– 1 802 554,41

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2010

Niewystarczająca ocena racjonalności kosztów inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 278 756,48

0,00

– 278 756,48

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2011

Niewystarczająca ocena racjonalności kosztów inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 757 851,45

– 271 077,60

– 486 773,85

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2012

Niewystarczająca ocena racjonalności kosztów inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 419 869,93

– 55 060,96

– 364 808,97

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2013

Niewystarczająca ocena racjonalności kosztów inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 324 408,44

0,00

– 324 408,44

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niewystarczająca ocena racjonalności kosztów inwestycji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 209 924,00

0,00

– 209 924,00

 

 

 

 

 

Ogółem PT:

EUR

– 1 990 810,30

– 326 138,56

– 1 664 671,74

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

RO

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak analizy ryzyka do celów identyfikacji zwierząt w ramach wymogów SMR, wymogi SMR 1 i SMR 5 niesprawdzone w odniesieniu do wszystkich rolników, brak szczególnych kryteriów wyboru działek rolnych podczas kontroli na miejscu, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 97 630,09

0,00

– 97 630,09

 

Certyfikacja

2010

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK w roku budżetowym 2010

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 653 241,82

– 275 778,82

– 4 377 463,00

 

Certyfikacja

2011

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK w roku budżetowym 2011

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 210 679,11

– 267 668,25

– 2 943 010,86

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak kontroli wymogów minimalnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nieskuteczne kontrole wymogów minimalnych dotyczących stosowania nawozów, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 887 541,50

0,00

– 887 541,50

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak kontroli wymogów minimalnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nieskuteczne kontrole wymogów minimalnych dotyczących stosowania nawozów, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 24 239,06

0,00

– 24 239,06

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak kontroli wymogów minimalnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nieskuteczne kontrole wymogów minimalnych dotyczących stosowania nawozów, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 950 060,57

0,00

– 950 060,57

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak kontroli wymogów minimalnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nieskuteczne kontrole wymogów minimalnych dotyczących stosowania nawozów, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 390 637,48

0,00

– 390 637,48

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Nieprzestrzeganie zobowiązania 5 lat w odniesieniu do środka rolnośrodowiskowego

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 975 531,89

– 33 285,00

– 942 246,89

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Nieprzestrzeganie zobowiązania 5 lat w odniesieniu do środka rolnośrodowiskowego

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 798 686,77

– 89 934,34

– 1 708 752,43

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Nieprzestrzeganie zobowiązania 5 lat w odniesieniu do środka rolnośrodowiskowego

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 866 913,52

– 15 400,00

– 2 851 513,52

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – inne środki (2007–2013)

2012

Niedociągnięcia w zakresie: sztucznych warunków

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 148 810,96

0,00

– 148 810,96

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2009

Niedociągnięcia w zakresie: sztucznych warunków i weryfikacji racjonalności kosztów oraz kryteriów selekcji

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 11 702,85

0,00

– 11 702,85

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Niedociągnięcia w zakresie: sztucznych warunków i weryfikacji racjonalności kosztów oraz kryteriów selekcji

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 321 762,57

0,00

– 321 762,57

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Niedociągnięcia w zakresie: sztucznych warunków i weryfikacji racjonalności kosztów oraz kryteriów selekcji

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 14 714 299,52

0,00

– 14 714 299,52

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Niedociągnięcia w zakresie: sztucznych warunków i weryfikacji racjonalności kosztów oraz kryteriów selekcji

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 7 046 834,54

0,00

– 7 046 834,54

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 + 3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w zakresie: sztucznych warunków i weryfikacji racjonalności kosztów oraz kryteriów selekcji

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 5 791 393,96

0,00

– 5 791 393,96

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

– 43 889 966,21

– 682 066,41

– 43 207 899,80

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SI

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 63 628,41

0,00

– 63 628,41

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

151,64

0,00

151,64

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 135 503,29

0,00

– 135 503,29

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wymogów SMR 1, SMR 16, SMR 17, SMR 18 i siatki ocen. Rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 72 243,26

0,00

– 72 243,26

 

 

 

 

 

Ogółem SI:

EUR

– 271 223,32

0,00

– 271 223,32

Państwo członkowskie

Środek pomocy

ROK BUDŻETOWY

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SK

Certyfikacja

2014

Rozliczenie finansowe, populacja EFRROW nieobjęta ZSZIK, najbardziej prawdopodobny błąd

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 697 749,56

0,00

– 697 749,56

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 540 903,88

0,00

– 540 903,88

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 718,01

0,00

– 4 718,01

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

41,95

0,00

41,95

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 24,22

0,00

– 24,22

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 538 813,81

0,00

– 538 813,81

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 195,01

0,00

– 1 195,01

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Brak zdefiniowania jednej z norm GAEC, niedostateczna kontrola kilku wymogów SMR, zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %