ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 308

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
16 listopada 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1995 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/1996 z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1997 z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich i monitorowania działań wspierających integrację obywateli państw trzecich, a także mające na celu sprostowanie tego rozporządzenia

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1998 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do pięciu producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1999 z dnia 15 listopada 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2016/2000 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

20

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2001 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wkładu Unii w ustanowienie banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i w bezpieczne zarządzanie tym bankiem

22

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, załącznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i załącznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotyczące handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i kóz, a także ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/2003 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2004 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/780/UE ustanawiającą odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/1


DECYZJA RADY (UE) 2016/1995

z dnia 11 listopada 2016 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lipca 2013 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z niektórymi pozostałymi członkami Światowej Organizacji Handlu na podstawie art. XXIV ust. 6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii.

(2)

Negocjacje były prowadzone przez Komisję zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę.

(3)

Negocjacje te zakończono, a w dniu 12 lipca 2016 r. parafowano Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII GATT z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (zwane dalej „Porozumieniem”).

(4)

Porozumienie powinno zostać podpisane,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII GATT z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia tego Porozumienia (1).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

P. ŽIGA

Przewodniczący


(1)  Tekst Porozumienia zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jego zawarcia.


ROZPORZĄDZENIA

16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1996

z dnia 15 listopada 2016 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2)

Dwa podmioty należy usunąć z wykazu podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonym w załączniku II sekcja B do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

I.

Z wykazu zamieszczonego w załączniku II sekcja B do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 usuwa się następujące podmioty oraz dotyczące ich wpisy:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1997

z dnia 15 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich i monitorowania działań wspierających integrację obywateli państw trzecich, a także mające na celu sprostowanie tego rozporządzenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (1), w szczególności jego art. 12, art. 66 ust. 5, art. 67 oraz art. 75 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 (2) określono maksymalną liczbę zmian w programach rozwoju obszarów wiejskich, które państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji. Doświadczenie pokazało, że maksymalna liczba zmian w programach powinna zostać zwiększona, aby umożliwić państwom członkowskim przedłożenie ograniczonej liczby dodatkowych zmian w danym okresie programowania. Należy wyjaśnić przypadki, w których maksymalna liczba zmian w programach nie ma zastosowania, oraz uwzględnić zmiany odnoszące się do przyjęcia pewnych środków nadzwyczajnych lub do nowego wytyczenia obszarów ze znaczącymi ograniczeniami naturalnymi, o których to obszarach mowa w art. 32 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

(2)

Sukces programów rozwoju obszarów wiejskich zależy nie tylko od dobrego zarządzania i pełnego wdrożenia, ale również od gotowości do dostosowania się do nowych wyzwań i zmieniających się okoliczności, takich jak kryzys migracyjny. W celu zapewnienia dobrej koordynacji wszystkich istniejących mechanizmów interwencji, wsparcie z EFRROW na działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich należy kontrolować na szczeblu Unii.

(3)

W części 2 pkt 1 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 808/2014 pomyłkowo nie zamieszczono logo LEADER. Błąd ten należy poprawić. W pkt 1 załącznika IV należy poprawić odniesienie do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Należy je zastąpić odniesieniem do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 808/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zmiany w programie w rodzaju tych, o których mowa w art. 11 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, można zaproponować nie częściej niż trzy razy w ciągu okresu programowania.

W przypadku wszystkich innych rodzajów zmian łącznie:

a)

można składać jeden wniosek w sprawie zmian na rok kalendarzowy dla każdego programu, z wyjątkiem roku 2023, w którym możliwe jest złożenie więcej niż jednego wniosku w sprawie zmian dotyczących wyłącznie dostosowania planu finansowania, w tym wszelkich wynikających z tego zmian planu wskaźników;

b)

można składać trzy dodatkowe wnioski w sprawie zmian dla każdego programu w ciągu okresu programowania.

Maksymalna liczba zmian, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, nie ma zastosowania:

a)

w przypadku gdy niezbędne jest wprowadzenie środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych oficjalnie uznanych przez właściwy krajowy organ publiczny lub ze względu na znaczne i nagłe zmiany warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym znacznych i nagłych zmian demograficznych wynikających z migracji lub przyjmowania uchodźców;

b)

w przypadku gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę unijnych ram prawnych;

c)

w następstwie przeglądu wyników, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

d)

w przypadku zmiany planowanego na każdy rok wkładu EFRROW, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. h) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, wynikającej ze zmiany podziału kwot na poszczególne lata według państw członkowskich, o którym mowa w art. 58 ust. 7 tego rozporządzenia; proponowane zmiany mogą obejmować stosowne zmiany w opisie środków;

e)

w przypadku zmian związanych z wprowadzeniem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; lub

f)

w przypadku zmian związanych z nowym wyznaczeniem obszarów, o którym mowa w art. 32 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.”;

2)

art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Z wyjątkiem przypadków środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych oficjalnie uznanych przez właściwy krajowy organ publiczny lub ze względu na znaczne i nagłe zmiany warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym znacznych i nagłych zmian demograficznych wynikających z migracji lub przyjmowania uchodźców, zmian ram krajowych lub zmian w następstwie przeglądu wyników, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wnioski w sprawie zmiany ram krajowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zgłoszone tylko jeden raz w ciągu roku kalendarzowego przed dniem 1 kwietnia. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 akapit drugi zmiany w programach wynikające z takiego przeglądu można wprowadzać w uzupełnieniu wniosku w sprawie zmiany przedłożonego zgodnie z tym ustępem.”;

3)

art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W odniesieniu do rodzajów operacji, dla których wskazano potencjalny wkład w cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy pkt 2 lit. a), art. 5 akapit pierwszy pkt 5 lit. a)–d) oraz art. 5 akapit pierwszy pkt 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, lub w odniesieniu do rodzajów operacji, dla których wskazano potencjalny wkład w integrację obywateli państw trzecich, elektroniczny zapis operacji, o których mowa w art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, musi zawierać oznakowanie(-a) identyfikujące te przypadki, w których operacja posiada element składowy przyczyniający się do realizacji jednego lub więcej z tych celów szczegółowych.”;

4)

w załącznikach III, IV i VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III, IV i VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 808/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III część 2 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

w przypadku działań i środków finansowanych przez LEADER – jego logo:

Image

”;

2)

w załączniku IV pkt 1 wskaźnik C32 otrzymuje brzmienie:

„C32.

Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”;

3)

w załączniku VII pkt 1 lit. b) wpis dotyczący tabeli C otrzymuje brzmienie:

„—

Tabela C: Podział na istotne wskaźniki produktu i działania według rodzaju obszaru, płci lub wieku oraz według operacji przyczyniających się do integracji obywateli państw trzecich”.


16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1998

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do pięciu producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 13,

informując państwa członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   ZOBOWIĄZANIE I POZOSTAŁE OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 513/2013 (3) Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Unii Europejskiej („Unia”) modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego („moduły”) i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(2)

Grupa producentów eksportujących upoważniła Chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych („CCCME”) do złożenia Komisji w jej imieniu zobowiązania cenowego, co izba ta uczyniła. Z treści tego zobowiązania cenowego jasno wynika, że stanowi ono zbiór indywidualnych zobowiązań cenowych dla każdego producenta eksportującego, który to zbiór z praktycznych względów administracyjnych jest koordynowany przez CCCME.

(3)

Decyzją 2013/423/UE (4) Komisja przyjęła to zobowiązanie cenowe w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego. Rozporządzeniem (UE) nr 748/2013 (5) Komisja zmieniła rozporządzenie (UE) nr 513/2013 w celu wprowadzenia koniecznych zmian technicznych w związku z przyjęciem zobowiązania w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1238/2013 (6) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów i ogniw pochodzących lub wysyłanych z ChRL („produkty objęte postępowaniem”). Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2013 (7) Rada nałożyła również ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Unii produktów objętych postępowaniem.

(5)

W następstwie powiadomienia o zmienionej wersji tego zobowiązania cenowego dokonanego przez grupę producentów eksportujących („producenci eksportujący”) wspólnie z CCCME Komisja potwierdziła w decyzji wykonawczej 2013/707/UE (8) przyjęcie zmienionego zobowiązania cenowego („zobowiązanie”) na okres obowiązywania środków ostatecznych. W załączniku do tej decyzji wymieniono producentów eksportujących, w odniesieniu do których zobowiązanie przyjęto, między innymi:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd oraz Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B796 („Wuxi Suntech”);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD oraz ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B845 („Jinko Solar”);

c)

Risen Energy Co., Ltd, wraz z jego powiązaną spółką w Unii, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B868 („Risen Energy”);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd oraz Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd wraz z powiązaną spółką w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B794 („JA Solar”); oraz

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd oraz Phono Solar Technology Co. Ltd, wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B866 („Sumec”).

(6)

Decyzją wykonawczą 2014/657/UE (9) Komisja przyjęła wniosek złożony wspólnie przez producentów eksportujących i CCCME o udzielenie wyjaśnień dotyczących realizacji zobowiązania w odniesieniu do produktów objętych postępowaniem i przedmiotowym zobowiązaniem, tj. modułów i ogniw pochodzących lub wysyłanych z ChRL, obecnie objętych kodami CN ex 8541 40 90 (kody TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 i 8541409039), wytwarzanych przez wymienionych producentów eksportujących („produkt objęty zobowiązaniem”). Cła antydumpingowe i wyrównawcze, o których mowa w motywie 4 powyżej, oraz zobowiązanie są wspólnie zwane „środkami”.

(7)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/866 (10) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do trzech producentów eksportujących.

(8)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1403 (11) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do kolejnego producenta eksportującego.

(9)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2018 (12) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących.

(10)

Komisja wszczęła, na mocy zawiadomienia o wszczęciu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (13) w dniu 5 grudnia 2015 r., dochodzenie dotyczące przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych.

(11)

Komisja wszczęła, na mocy zawiadomienia o wszczęciu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (14) w dniu 5 grudnia 2015 r., dochodzenie dotyczące przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych.

(12)

Komisja wszczęła również, na mocy zawiadomienia o wszczęciu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (15) w dniu 5 grudnia 2015 r., dochodzenie dotyczące częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych.

(13)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/115 (16) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do kolejnego producenta eksportującego.

(14)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/185 (17) Komisja rozszerzyła ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1238/2013 na przywóz produktów objętych postępowaniem pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz omawianych produktów z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.

(15)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/184 (18) Komisja rozszerzyła ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2013 na przywóz produktów objętych postępowaniem pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz omawianych produktów z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.

(16)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1045 (19) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do kolejnego producenta eksportującego.

(17)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1382 (20) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do kolejnych pięciu producentów eksportujących.

(18)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1402 (21) Komisja wycofała przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do kolejnych trzech producentów eksportujących.

B.   WARUNKI ZOBOWIĄZANIA I DOBROWOLNE WYCOFANIA

(19)

Każdy producent eksportujący może dobrowolnie wycofać swoje zobowiązanie w trakcie jego stosowania.

(20)

W sierpniu 2016 r. Wuxi Suntech powiadomiło Komisję o swoim zamiarze wycofania zobowiązania.

(21)

We wrześniu 2016 r. Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar i Sumec również powiadomiły Komisję o swoim zamiarze wycofania zobowiązania.

C.   WYCOFANIE PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZANIA I NAŁOŻENIE OSTATECZNYCH CEŁ

(22)

Komisja uznała zatem, że zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego oraz zgodnie z warunkami zobowiązania należy wycofać przyjęcie zobowiązania w przypadku Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar i Sumec.

(23)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i z art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, ostateczne cło antydumpingowe nałożone art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013 i ostateczne cło wyrównawcze nałożone art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 automatycznie mają zastosowanie do przywozu pochodzącego lub wysyłanego z ChRL produktu objętego postępowaniem i wytwarzanego przez Wuxi Suntech (dodatkowy kod TARIC: B796), Jinko Solar (dodatkowy kod TARIC: B845), Risen Energy (dodatkowy kod TARIC: B868), JA Solar (dodatkowy kod TARIC: B794) i Sumec (dodatkowy kod TARIC: B866) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(24)

Do celów informacyjnych w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia wymieniono producentów eksportujących, w przypadku których przyjęcie zobowiązania decyzją wykonawczą 2013/707/UE pozostaje bez zmian,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zobowiązanie przyjęte w odniesieniu do:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd oraz Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC: B796 („Wuxi Suntech”);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD oraz ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD wraz z powiązanymi spółkami w ChRL i w Unii, wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC: B845 („Jinko Solar”);

c)

Risen Energy Co., Ltd, wraz z jego powiązaną spółką w Unii, wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC: B868 („Risen Energy”);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd oraz Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd wraz z powiązaną spółką w Unii Europejskiej, wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC: B794 („JA Solar”); oraz

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd oraz Phono Solar Technology Co. Ltd, wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC: B866 („Sumec”),

zostaje niniejszym wycofane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(3)  Dz.U. L 152 z 5.6.2013, s. 5.

(4)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 26.

(5)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 1.

(6)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1.

(7)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66.

(8)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 214.

(9)  Dz.U. L 270 z 11.9.2014, s. 6.

(10)  Dz.U. L 139 z 5.6.2015, s. 30.

(11)  Dz.U. L 218 z 19.8.2015, s. 1.

(12)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 23.

(13)  Dz.U. C 405 z 5.12.2015, s. 8.

(14)  Dz.U. C 405 z 5.12.2015, s. 20.

(15)  Dz.U. C 405 z 5.12.2015, s. 33.

(16)  Dz.U. L 23 z 29.1.2016, s. 47.

(17)  Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 76.

(18)  Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 56.

(19)  Dz.U. L 170 z 29.6.2016, s. 5.

(20)  Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 10.

(21)  Dz.U. L 228 z 23.8.2016, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz przedsiębiorstw

Nazwa przedsiębiorstwa

Dodatkowy kod TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1999

z dnia 15 listopada 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/20


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2016/2000

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (1), w szczególności jej art. 30 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii.

(2)

Z wykazu podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I sekcja B do decyzji 2013/255/WPZiB należy usunąć dwa podmioty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.


ZAŁĄCZNIK

I.

Z wykazu zamieszczonego w załączniku I sekcja B do decyzji 2013/255/WPZiB usuwa się następujące podmioty oraz dotyczące ich wpisy:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/22


DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/2001

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie wkładu Unii w ustanowienie banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i w bezpieczne zarządzanie tym bankiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią”), która w rozdziale III zawiera listę środków mających na celu zwalczanie takiego rozprzestrzeniania; środki te należy przyjąć zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich.

(2)

Unia aktywnie wdraża strategię i stosuje środki wymienione w jej rozdziale III, w szczególności przez przeznaczanie zasobów finansowych na wspieranie określonych projektów prowadzanych przez instytucje wielostronne, takie jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

(3)

Artykuł IV Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) przewiduje nieodłączne prawo wszystkich Stron NPT do rozwoju badań, produkcji i wykorzystania energii jądrowej dla celów pokojowych, bez dyskryminacji i zgodnie z art. I i II NPT. Przewiduje on także, że wszystkie Strony NPT zobowiązują się współpracować w przyczynianiu się, indywidualnie lub wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, do dalszego rozwoju wykorzystania energii jądrowej dla celów pokojowych, w szczególności na terytoriach państw Stron Układu niedysponujących bronią jądrową, z należytym uwzględnieniem potrzeb rozwijających się regionów świata.

(4)

Wielostronne podejścia w zakresie jądrowego cyklu paliwowego mogą zapewniać państwom, które postanowiły korzystać z energii jądrowej do celów pokojowych, alternatywę dla opracowywania krajowych jądrowych cykli paliwowych, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka rozprzestrzeniania.

(5)

Na mocy art. III swojego statutu MAEA jest upoważniona do wykonywania czynności, w tym nabywania paliwa jądrowego, usług i sprzętu oraz ustanawiania własnych obiektów i zakładów, w celu ułatwienia praktycznego stosowania energii jądrowej do celów pokojowych.

(6)

We wrześniu 2006 r. Nuclear Threat Initiative (NTI), niezależna organizacja pozarządowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zaoferowała MAEA dotację w wysokości 50 000 000 USD, by pomóc stworzyć zasoby uranu nisko wzbogaconego będące własnością MAEA i przez nią zarządzane, pod warunkiem że Agencja będzie w stanie zebrać dodatkową kwotę 100 000 000 USD, w tym dotacje z innych państw członkowskich MAEA i od darczyńców, oraz utworzyć rezerwę paliwa jądrowego.

(7)

W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada przyjęła konkluzje popierające ustanowienie banku paliwa jądrowego pod kontrolą MAEA i bezpieczne nim zarządzanie. Stwierdziła ona również, że Unia planuje wnieść wkład na rzecz tego projektu w wysokości do 25 000 000 EUR, gdy tylko Rada Zarządzających MAEA określi i zatwierdzi warunki i sposób utworzenia tego banku. Komisja Europejska przekazała już 20 000 000 EUR na nabycie uranu nisko wzbogaconego.

(8)

W dniu 3 grudnia 2010 r. Rada Zarządzających MAEA przyjęła rezolucję GOV/2010/70 zatwierdzającą ustanowienie banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) pod kontrolą MAEA i potwierdziła, że działalność tego banku będzie finansowana wyłącznie z wkładów pozabudżetowych.

(9)

Punkt 15 dokumentu GOV/2010/67, zatytułowany „Zapewnienie dostaw”: ustanowienie banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) pod kontrolą MAEA w celu zapewniania dostaw LEU państwom członkowskim, przewiduje, że „Agencja jest właścicielem LEU znajdującego się w banku LEU pod kontrolą MAEA i LEU jest pod kontrolą Agencji i w jej formalnym posiadaniu. Agencja odpowiada za przechowywanie i ochronę materiałów znajdujących się w jej posiadaniu przez zapewnienie, za pośrednictwem umowy w sprawie siedziby, że LEU jest chroniony przed klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, nieuprawnionym usunięciem lub przekierowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym sabotażem, oraz przymusowym zajęciem. Ponadto Agencja, za pośrednictwem umowy w sprawie siedziby, zapewnia stosowanie środków zabezpieczających MAEA do LEU przechowywanego w banku LEU pod kontrolą MAEA, jak również stosowanie norm i środków bezpieczeństwa, a także środków ochrony fizycznej przez państwo lub państwa siedziby”. Punkt 16 GOV/2010/67 stanowi ponadto, że „Agencja, pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę, zawiera z każdym państwem siedziby umowę w sprawie siedziby, podobną do obowiązującej umowy w sprawie siedziby MAEA, w celu zapewnienia magazynom bezpieczeństwa i ochrony oraz odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności i w celu przyznania Agencji tych przywilejów i immunitetów, które są niezbędne do niezależnego funkcjonowania banku LEU pod kontrolą MAEA, w tym prawa do transportu LEU z banku i do niego, zgodnie z tym, co Agencja określiła na mocy statutu i umowy (umów) w sprawie siedziby. Ponadto, w razie potrzeby, z państwami sąsiadującymi z państwem siedziby zawiera się umowy w sprawie gwarantowanego tranzytu”.

(10)

W banku LEU pod kontrolą MAEA będzie składowane do 60 cylindrów typu 30B zawierających standardowy, komercyjny, nisko wzbogacony heksafluorek uranu. Bank LEU pod kontrolą MAEA będzie znajdował się w magazynie LEU pod kontrolą MAEA i będzie obsługiwany przez zakład metalurgiczny Ulba i kontrolowany w Republice Kazachstanu przez Komitet ds. Nadzoru i Kontroli Atomowej i Energetycznej.

(11)

MAEA uzgodniła z Kazachstanem, państwem siedziby, podstawowe ramy prawne. Z Federacją Rosyjską podpisano umowę w sprawie tranzytu, zatwierdzoną przez Radę Zarządzających MAEA (GOV/2015/36). Ukończono projektowanie nowego magazynu LEU pod kontrolą MAEA, a MAEA stwierdziła, że spełnia on obowiązujące przepisy MAEA dotyczące norm bezpieczeństwa i wytyczne MAEA w zakresie ochrony. Szczegółowy kosztorys nowego magazynu LEU pod kontrolą MAEA został sporządzony i zatwierdzony w sposób niezależny. Umowa o partnerstwie między MAEA a podmiotem zarządzającym magazynem określająca warunki współpracy w zakresie budowy magazynu LEU pod kontrolą MAEA została sfinalizowana. Agencja planuje obecnie prace przygotowawcze do nabycia LEU.

(12)

Zgodnie z projektem i planem finansowym, jak opisano w zaktualizowanym sprawozdaniu dyrektora generalnego MAEA (GOV/INF/2016/8) pt. „Zapewnienie dostaw: ustanowienie banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) pod kontrolą MAEA w celu zapewniania dostaw LEU państwom członkowskim”, całkowity koszt projektu LEU jest szacowana na 118 863 000 EUR,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   W celu natychmiastowego i praktycznego wprowadzenia w życie niektórych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia Unia wnosi wkład na rzecz ustanowienia banku nisko wzbogaconego uranu (LEU) pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA lub „Agencja”) i bezpiecznego zarządzania tym bankiem, aby zmniejszyć rosnące ryzyko proliferacji spowodowane rozprzestrzenianiem się technologii wrażliwych dotyczących jądrowego cyklu paliwowego. Unia podejmuje działania w celu wsparcia banku LEU pod kontrolą MAEA w postaci LEU, by osiągnąć następujące cele:

a)

umożliwić państwom wykonywanie ich praw na podstawie art. IV NPT przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka proliferacji; oraz

b)

służyć jako mechanizm ostatniej szansy w celu wsparcia rynku komercyjnego bez powodowania zakłóceń na rynku, w przypadku gdy dostawa LEU do państwa członkowskiego MAEA jest zakłócona i nie może zostać przywrócona za pomocą środków handlowych oraz gdy takie państwo członkowskie MAEA spełnia kryteria kwalifikowalności.

2.   Aby osiągnąć cele, o których mowa w ust. 1, Unia wnosi wkład na rzecz ustanowienia banku LEU pod kontrolą MAEA i bezpiecznego zarządzania tym bankiem poprzez finansowanie działań związanych z ochroną, w tym ochroną fizyczną, transportem, zabezpieczaniem, oraz wkłady na rzecz bezpiecznego zarządzania bankiem LEU. Projekt jest realizowany z korzyścią dla wszystkich państw, które postanowiły korzystać z energii jądrowej do celów pokojowych.

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

1.   Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP).

2.   Techniczna realizacja projektu, o której mowa w art. 1 ust. 2, spoczywa na MAEA. MAEA wykonuje te zadania pod kontrolą WP. W tym celu WP dokonuje niezbędnych ustaleń z MAEA.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację działań, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 4 362 200 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu Unii.

3.   Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera umowę o finansowaniu z MAEA. Umowa ta zobowiązuje MAEA do zapewnienia, by wkład Unii został wyeksponowany stosownie do jego wielkości.

4.   Komisja dąży do zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, w jak najkrótszym terminie po wejściu w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich trudnościach z tym związanych i o dacie zawarcia umowy o finansowaniu.

Artykuł 4

1.   WP składa Radzie sprawozdania z wdrażania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez MAEA. Sprawozdania MAEA stanowią dla Rady podstawę do sporządzenia oceny.

2.   Komisja dostarcza informacji na temat finansowych aspektów realizacji projektu, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3. Jeżeli jednak do tego czasu nie zostanie zawarta umowa o finansowaniu, niniejsza decyzja wygasa sześć miesięcy po wejściu w życie.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Wkład Unii w ustanowienie banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i bezpieczne zarządzanie tym bankiem

I.   WPROWADZENIE

Kontekst

W grudniu 2010 r. dyrektor generalny MAEA został upoważniony przez Radę Zarządzających do rozpoczęcia tworzenia banku uranu nisko wzbogaconego (LEU) i przedstawił szczegółowy plan jego utworzenia i bezpiecznego zarządzania nim.

W dniu 20 grudnia 2011 r. MAEA potwierdziła w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Kazachstanu przy MAEA, na podstawie informacji przekazanych Agencji przez Kazachstan w dokumencie wyrażającym zainteresowanie projektem, że zakład metalurgiczny Ulba (UMP) jest odpowiedni na siedzibę banku LEU pod kontrolą MAEA, zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie GOV/INF/2011/7.

MAEA wysłała kilka delegacji do Kazachstanu w latach 2011–2016, by ocenić UMP oraz krajowe ramy regulacyjne w celu zapewnienia, aby bank LEU był w stanie spełnić obowiązujące przepisy MAEA dotyczące norm bezpieczeństwa i wytyczne MAEA w zakresie ochrony. Oceny te zostały przeprowadzone w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury, bezpieczeństwa sejsmicznego, gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i działania w sytuacjach wyjątkowych, bezpieczeństwa i ochrony transportu oraz ochrony fizycznej.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. MAEA i Kazachstan podpisały umowę w sprawie siedziby. Umowa ta ustanawia Kazachstan jako państwo siedziby banku LEU pod kontrolą MAEA i stanowi ramy prawne dla Kazachstanu, co ma zapewnić zarządzanie bankiem LEU pod kontrolą MAEA i jego nadzorowanie zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Kazachstanu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami MAEA dotyczącymi norm bezpieczeństwa i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. MAEA podpisała z UMP umowę w sprawie podmiotu zarządzającego magazynem. Umowa ta ustanawia UMP jako zakład, w którym będzie zlokalizowany bank LEU pod kontrolą MAEA, i stanowi ramy prawne dla UMP, co ma zapewnić funkcjonowanie banku LEU pod kontrolą MAEA i zarządzanie nim zgodnie z jego licencją, krajowymi ramami regulacyjnymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami MAEA dotyczącymi norm bezpieczeństwa i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony.

Ponadto MAEA i kazachskie Ministerstwo Energetyki podpisały umowę techniczną w sprawie szczegółowych ustaleń, które zostaną wdrożone w celu ustanowienia w Kazachstanie banku LEU pod kontrolą MAEA (zwaną dalej „umową techniczną”). Zgodnie z umową techniczną każda ze stron zapewnia niezbędne zasoby na realizację swoich odpowiednich działań na rzecz szybkiego ustanowienia banku LEU pod kontrolą MAEA, w tym działań mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami MAEA dotyczącymi norm bezpieczeństwa i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony. Na mocy umowy technicznej strony ustanowiły wspólny komitet koordynacyjny w celu ułatwienia wykonania umowy technicznej i zatwierdziły plan konkretnych działań, w celu zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania banku LEU pod kontrolą MAEA zgodnie z obowiązującymi przepisami MAEA dotyczącymi norm bezpieczeństwa i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony. Umowa techniczna przewiduje, że działania te zostaną zakończone w ciągu dwóch lat od podpisania umów lub do września 2017 r.

W listopadzie 2015 r. UMP rozpoczęło projektowanie nowego magazynu LEU pod kontrolą MAEA dla banku LEU pod kontrolą MAEA. Delegacja MAEA odwiedziła UMP od 29 lutego do 4 marca 2016 r. w celu oceny postępów prac nad projektem. Delegacja MAEA zbadała, czy w procesie projektowania odpowiednio uwzględniono obowiązujące przepisy MAEA dotyczące norm bezpieczeństwa i wytyczne MAEA w zakresie ochrony. Delegacja MAEA oceniła projekt w pięciu obszarach technicznych: struktura budynków, analiza bezpieczeństwa, ochrona radiologiczna, gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej i działania w sytuacjach wyjątkowych oraz ochrona fizyczna obiektów jądrowych. Przegląd proponowanego projektu oraz odpowiednich dokumentów uzupełniających doprowadził do ogólnego wniosku, że projekt przewiduje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony fizycznej obiektów jądrowych i przestrzegania wytycznych w zakresie ochrony.

Po zakończeniu prac nad projektem i jego przeglądu przez MAEA w maju 2016 r. podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy MAEA i UMP. Umowa ta przewiduje techniczne i finansowe warunki utworzenia magazynu LEU pod kontrolą MAEA. Oznacza to znaczący krok ku ustanowieniu banku LEU pod kontrolą MAEA.

W pochodzącym z maja 2016 r. sprawozdaniu Rady Zarządzających GOV/INF/2016/8 podkreślono, że poczyniono znaczne postępy. Dokument ten stanowi pierwszy podstawowy kompleksowy projekt i plan finansowy.

W dokumencie Rady Zarządzających GOV/2010/67 upoważniono dyrektora generalnego MAEA do ustanowienia banku LEU pod kontrolą MAEA i ustalono, że koszty (w tym koszty zasobów ludzkich) związane z ustanowieniem i funkcjonowaniem banku LEU pod kontrolą MAEA muszą być pokrywane wyłącznie z dobrowolnych wkładów pozabudżetowych bez wpływu na zwykły budżet MAEA. W tym celu z projektu banku LEU pod kontrolą MAEA pokrywa się koszty różnych działów MAEA w zakresie wkładu oraz wsparcia technicznego udzielanego ekspertom i specjalistom pracującym nad projektem poprzez wykorzystanie umów o gwarantowanym poziomie usług. Umowy te, określające usługi świadczone przez działy na rzecz projektu w celu realizacji planu projektu (w tym planu konkretnych działań), jak również koszty dla poziomu wsparcia udzielanego przez każdy dział, zostały sfinalizowane i uzgodnione w marcu 2016 r.

Począwszy od 1 kwietnia 2016 r., niektóre państwa członkowskie, Komisja, Nuclear Threat Initiative (NTI) i Światowy Instytut Transportu Jądrowego (WNTI) zobowiązały się do zapewnienia środków finansowych na kwotę około 124 900 000 USD i 25 000 000 EUR, a wkłady otrzymane przez Agencję od tego dnia wynoszą 124 900 000 USD i 20 000 000 EUR. Wkłady finansowe zostały przekazane przez Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), Stany Zjednoczone (50 000 000 USD), Zjednoczone Emiraty Arabskie (10 000 000 USD), Norwegię (5 000 000 USD), Kuwejt (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) i Kazachstan (400 000 USD). Kwota 20 000 000 EUR przekazana przez Komisję jest przeznaczona na zakup LEU na potrzeby banku LEU pod kontrolą MAEA, zaś kwota do 5 000 000 EUR została zadeklarowana na zwiększenie bezpieczeństwa. Środki finansowe na zwiększenie bezpieczeństwa (do 5 000 000 EUR) są przedmiotem niniejszego załącznika.

Kolejne kluczowe etapy powstawania banku LEU pod kontrolą MAEA to:

a)

zakończenie tworzenia magazynu LEU pod kontrolą MAEA, w tym zakończenie budowy; potwierdzenie, że budynki i urządzenia spełniają założenia projektowe i obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i ochrony;

b)

uzgodnienie z UMP programu zarządzania pojemnikami, by zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo i ochronę cylindrów oraz ich gotowość do transportu;

c)

uruchomienie zakładu;

d)

nabycie LEU pod kontrolą MAEA oraz transport do magazynu;

e)

rozpoczęcie funkcjonowania.

Cele projektu

Przyczynienie się do ustanowienia banku LEU pod kontrolą MAEA i bezpiecznego zarządzania nim, w szczególności przez zapewnienie wysokich poziomów bezpieczeństwa i ochrony podczas transportu i magazynowania, zgodnie z normami bezpieczeństwa i wytycznymi w zakresie ochrony MAEA.

Korzyści

Osiągnięte zostaną następujące korzyści:

a)

zwiększenie zapewnienia dostaw paliwa jądrowego dokonywanych w bezpieczny i chroniony sposób; oraz

b)

wspieranie MAEA w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony transportu LEU od zamówienia do dostawy, a także podczas składowania w siedzibie banku LEU.

II   OPIS DZIAŁAŃ

Bank LEU

Bank LEU pod kontrolą MAEA obejmie fizyczny zapas około 90 ton LEU, ilość potrzebną do jednego początkowego załadunku nowoczesnego reaktora lekkowodnego (co odpowiada około trzem załadunkom rdzenia) do wytwarzania energii elektrycznej, wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i usługami. Zapasy będą własnością MAEA. Bank LEU pod kontrolą MAEA będzie działał zgodnie z określonymi niedyskryminacyjnymi kryteriami dotyczącymi przekazywania LEU państwu odbiorcy. Kryteria te są w pełni zgodne ze statutem MAEA i zostały zatwierdzone przez Radę Zarządzających. Obiekt jądrowy wykorzystujący LEU musi być przedmiotem porozumień o zabezpieczeniach zawartych z MAEA oraz być w pełni zgodny z takimi porozumieniami.

Wsparcie Unii

Unia będzie wspierać bank LEU pod kontrolą MAEA w sposób komplementarny, stosując różne instrumenty. W 2011 r. w Instrumencie na rzecz Stabilności zapewniono już wkład finansowy na nabycie LEU w wysokości 20 000 000 EUR.

Niniejsza decyzja przyczyni się do bezpiecznego funkcjonowania banku LEU pod kontrolą MAEA i zarządzania nim. Odpowiednie działania zaplanowane przez MAEA, w których realizację niniejsza decyzja wniesie wkład finansowy, mogą obejmować:

1.   Wspieranie utworzenia bezpiecznego magazynu do przechowywania 90 ton LEU

Pozycja ta obejmuje koszty realizacji działań zawartych w planie projektu, w tym planu konkretnych działań za rok 2017 oraz działań następczych w 2018 r. Plan konkretnych działań, uzgodniony przez MAEA, UMP i Komitet ds. Nadzoru i Kontroli Atomowej i Energetycznej w Kazachstanie, jest wykazem działań uznanych za niezbędne do modernizacji infrastruktury, wyposażenia, procedur i praktyk w celu zapewnienia, aby bank LEU pod kontrolą MAEA został ustanowiony, funkcjonował i był chroniony, a uran – magazynowany, zgodnie z odpowiednimi przepisami MAEA dotyczącymi norm bezpieczeństwa i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony. Działania te zostały opracowane w oparciu o kilka ocen przeprowadzonych w latach 2012–2016. W szczególności delegacja Agencji w styczniu 2016 r. określiła również pewne dodatkowe urządzenia zewnętrzne, które będą potrzebne, by magazyn działał zgodnie z normami MAEA dotyczącymi gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i dotyczącymi działań w sytuacjach wyjątkowych.

Działania te obejmują opracowywanie procedur bezpiecznej eksploatacji, zapewnienia wyposażenia potrzebnego do utrzymania gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i do wykonywania działań w sytuacjach wyjątkowych oraz do ochrony przed promieniowaniem, a także zapewnienie powiązanych szkoleń; organizowanie warsztatów na tematy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa banku LEU pod kontrolą MAEA (np. kultura bezpieczeństwa jądrowego); obserwację ćwiczeń na wypadek awarii w zakładzie; oraz działania w następstwie oceny w celu sprawdzenia zgodności działań modernizacyjnych z odpowiednimi normami bezpieczeństwa MAEA i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony przed uruchomieniem.

LEU zostanie umieszczony w magazynie LEU pod kontrolą MAEA, jedynie gdy MAEA stwierdzi, że bank LEU pod kontrolą MAEA został ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami MAEA dotyczącymi norm bezpieczeństwa i wytycznymi MAEA w zakresie ochrony i że funkcjonuje zgodnie z nimi. Dlatego też MAEA wyśle delegację, której wizyta planowana jest na lato 2017 r., by potwierdziła ona, że ukończony budynek i jego kluczowe wyposażenie spełniają założenia projektowe, a całość infrastruktury niezbędnej do spełnienia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i ochrony została zainstalowana.

W okresie dwóch lat budżet będzie obejmował koszty planowania, wykonania, wspierania i sprawozdawczości związane z realizacją działań zawartych w planie projektu i planie konkretnych działań, w tym koszty zasobów ludzkich MAEA, w celu zapewnienia, aby – zgodnie z mandatem dotyczącym projektu banku LEU pod kontrolą MAEA – nie zostały wykorzystane żadne zwykłe środki budżetowe.

2.   Zapewnienie bezpiecznego transportu 90 ton LEU

Oczekuje się, że 90 ton LEU zostanie przetransportowanych z zakładu sprzedawcy (lub sprzedawców) do zakładu metalurgicznego Ulba w Ust-Kamienogorsku, w Kazachstanie, gdzie zostanie zlokalizowany bank LEU pod kontrolą MAEA. Dostawy LEU przemieszczane na obszarach różnych jurysdykcji muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące dokumentacji, ubezpieczenia, zatwierdzenia tranzytu oraz wymogi dotyczące oznakowania, w tym przepisy różnych państw dotyczące ochrony fizycznej, które są zawarte w odpowiednich konwencjach i zaleceniach opracowanych pod auspicjami MAEA, a także wymogi bezpieczeństwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Wydatki związane z transportem LEU zależeć będą od położenia geograficznego sprzedawcy lub sprzedawców LEU i odległości w transporcie morskim i lądowym między sprzedawcą lub sprzedawcami a zakładem metalurgicznym Ulba (UMP) w Kazachstanie oraz od liczby portów zawinięcia i liczby przekraczanych granic, wymaganych do zrealizowania dostawy. Pozycja ta obejmuje: opracowanie specyfikacji technicznych z urzędnikami MAEA i wkład specjalistów zewnętrznych; planowanie transportu i nadzór nad nim; ubezpieczenie; wyczarterowanie statku w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu morskiego; konsultacje w sprawie oceny ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa trasy transportu i w sprawie planowania takiej trasy; a także ochronę podczas transportu morskiego, w portach zawinięcia oraz miejscach tranzytu.

3.   Zapewnienie długoterminowego przechowywania 90 ton LEU

LEU zostanie umieszczony w specjalnym magazynie na terenie UMP w Ust-Kamienogorsku, w Kazachstanie. LEU pod kontrolą MAEA będzie przechowywany w cylindrach 30B. Podmiot zarządzający magazynem, w imieniu MAEA, będzie odpowiedzialny za przechowywanie i ochronę LEU, zgodnie z normami bezpieczeństwa i wytycznymi w zakresie ochrony MAEA. Operacja obejmuje zakup cylindrów 30B, które zapewnią ochronę fizyczną i bezpieczne przechowywanie LEU. Analizy bezpieczeństwa wskazują, że takie pojemniki zapewniają pewne i bezpieczne warunki przechowywania przez okres do 50 lat. Oprócz zapewniania bezpieczeństwa grubość ścianek cylindrów i ich ogólna konstrukcja przyczyniają się do ochrony fizycznej przed sabotażem i kradzieżą.

Kluczowym działaniem dla zapewnienia długotrwałego przechowywania LEU jest wdrożenie programu zarządzania cylindrami, w tym rutynowa inspekcja i ponowna certyfikacja składowanych cylindrów 30B, pod kątem zgodności z normą ISO 7195, jak również dla zapewnienia gotowości do transportu do państw członkowskich. Wymaga to zamówień na usługi dotyczące ponownej certyfikacji cylindrów przez upoważnionych inspektorów, a także działania pracowników UMP w celu wsparcia wykonywania testów.

Ponadto podczas długotrwałego przechowywania LEU pod kontrolą MAEA, MAEA będzie przeprowadzać rutynowe i doraźne działania monitorujące, w tym będzie przyjmować i weryfikować roczne sprawozdania UMP oraz dokonywać ich przeglądu. Będzie to obejmować coroczne spotkania z UMP, by dokonać przeglądu działań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony związanych z bankiem LEU pod kontrolą MAEA, jak również inne rodzaje wizyt w UMP w celu zapewnienia, aby do banku LEU pod kontrolą MAEA nadal stosowane były odpowiednie przepisy MAEA dotyczące norm bezpieczeństwa i wytyczne MAEA w zakresie ochrony.

To działanie będzie prowadzone przez pięć lat.

III.   CZAS TRWANIA

Planowany okres realizacji projektu wynosi 60 miesięcy, począwszy od podpisania umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3.

IV.   BENEFICJENCI

Beneficjentami projektu będącego przedmiotem niniejszej decyzji są wszystkie kwalifikujące się państwa odbiorcy usług banku LEU pod kontrolą MAEA, spełniający warunki dostępu do banku LEU zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Zarządzających MAEA.

V.   PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT

Techniczne wdrożenie projektu, jak opisano powyżej, zostanie powierzone MAEA i będzie prowadzone pod kontrolą WP. Projekt będzie realizowany bezpośrednio przez pracowników MAEA, ekspertów z innych organów krajowych właściwych w zakresie kwestii jądrowymi i przez wykonawców. W przypadku wykonawców zamawianie wszelkich towarów, prac lub usług przez MAEA w związku z niniejszą decyzją będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami umowy o finansowaniu, która zostanie zawarta przez Komisję z MAEA.

VI.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Podmiot realizujący projekt przygotuje:

a)

regularne sprawozdania z realizacji projektu;

b)

sprawozdanie końcowe, nie później niż dwa miesiące po zakończeniu realizacji projektu.

Sprawozdania będą przesyłane WP.


16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/29


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2002

z dnia 8 listopada 2016 r.

zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, załącznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i załącznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotyczące handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i kóz, a także ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7026)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 11 ust. 2 tiret czwarte, art. 17 ust. 2 lit. b), art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 19 formuła wprowadzająca i lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące wewnątrzunijny handel owcami i kozami. Dyrektywa ta stanowi między innymi, że podczas transportu do miejsca przeznaczenia owcom i kozom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem I, II lub III określonym w załączniku E do tej dyrektywy.

(2)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 (3) ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz. W załączniku VII do tego rozporządzenia ustanowiono środki kontroli i zwalczania TSE. Ponadto w rozdziale A załącznika VIII do tego rozporządzenia ustanowiono między innymi warunki wewnątrzunijnego handlu żywymi zwierzętami.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zostało niedawno zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1396 (4). Zmiany te przewidują między innymi zwolnienie z warunków określonych w rozdziale A sekcja A pkt 4.1 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu trzęsawki klasycznej u zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych w gospodarstwach, w odniesieniu do owiec i kóz przemieszczanych wyłącznie między zatwierdzonymi jednostkami, instytutami lub ośrodkami zdefiniowanymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG.

(4)

Rozporządzeniem (UE) 2016/1396 wprowadzono również szczególne warunki dotyczące wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami rzadkich ras, które nie spełniają wymogów określonych w rozdziale A sekcja A pkt 4.1 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Wspomniane szczególne warunki wprowadzono, aby zachować możliwość regularnej wymiany takich zwierząt między państwami członkowskimi w celu uniknięcia chowu wsobnego oraz zachowania różnorodności genetycznej w populacjach rzadkich ras zwierząt.

(5)

Należy zatem zmienić świadectwa zdrowia odpowiadające wzorom II i III zawartym w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG w celu odzwierciedlenia wymogów, które odnoszą się do wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami rzadkich ras lub owcami i kozami przemieszczanymi między zatwierdzonymi jednostkami, instytutami lub ośrodkami i są określone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2016/1396.

(6)

Niektóre państwa członkowskie poinformowały ponadto Komisję o problemach związanych z dodatkową pracą administracyjną wynikającą z konieczności podania – w pkt I.31 świadectw zdrowia odpowiadających wzorom I, II i III zawartym w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG – szczegółów dotyczących m.in. rasy i liczby zwierząt wchodzących w skład przesyłki. Aby ograniczyć obciążenie administracyjne urzędowych lekarzy weterynarii, należy wykreślić z pkt I.31 we wspomnianych wzorach świadectw zdrowia informację dotyczącą rasy, gdyż nie jest ona niezbędna w odniesieniu do statusu zdrowia zwierząt wchodzących w skład przesyłki, oraz informację dotyczącą liczby tych zwierząt, gdyż jest już ona podana w pkt I.20, a w pkt I.31 należy podać urzędowe oznakowanie indywidualne każdego zwierzęcia.

(7)

Ponadto, aby dokładniej określić warunki indywidualnego oznakowania zwierząt w pkt II.5 i II.6 świadectw zdrowia odpowiadających wzorom II i III w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG, należy wprowadzić w tych punktach odniesienie do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (5).

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/68/EWG.

(9)

W dyrektywie 92/65/EWG określono warunki mające zastosowanie między innymi do handlu nasieniem owiec i kóz oraz jego przywozu do Unii.

(10)

W załączniku III do decyzji Komisji 2010/470/UE (6) ustanowiono wzory świadectw zdrowia na potrzeby handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz w Unii. W części A tego załącznika określono wzór świadectwa zdrowia dla nasienia pozyskanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano.

(11)

W załączniku II do decyzji Komisji 2010/472/UE (7) ustanowiono między innymi wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz. W części 2 sekcja A tego załącznika zawarto wzór świadectwa zdrowia dla nasienia wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano.

(12)

W rozdziale A sekcja A pkt 4.2 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono warunki dotyczące trzęsawki, które należy spełnić w przypadku wewnątrzunijnego handlu nasieniem owiec i kóz. W rozdziale H załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono warunki dotyczące trzęsawki, które należy spełnić w przypadku przywozu nasienia owiec i kóz.

(13)

Rozporządzeniem (UE) 2016/1396 do warunków dla gospodarstw, które mają być uznane za gospodarstwa o znikomym lub kontrolowanym ryzyku trzęsawki klasycznej, określonych w rozdziale A sekcja A pkt 1.2 i 1.3 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, dodano szczególne warunki dla centrów pozyskiwania nasienia, ze względu na to, że ryzyko rozprzestrzeniania trzęsawki przez samce owiec i kóz trzymane w centrach pozyskiwania nasienia zatwierdzonych i nadzorowanych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku D do dyrektywy Rady 92/65/EWG jest ograniczone. Odniesienie do tych szczególnych warunków zawarto również w warunkach dotyczących handlu nasieniem owiec i kóz i jego przywozu, określonych odpowiednio w załącznikach VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(14)

W celu odzwierciedlenia wymogów określonych dla centrów pozyskiwania nasienia w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2016/1396 należy zatem zmienić wzór świadectwa zdrowia na potrzeby wewnątrzunijnego handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz zawarty w części A załącznika III do decyzji 2010/470/UE oraz wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz zawarty w części 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE.

(15)

Rozdział H załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2016/1396 stanowi ponadto, że pojęcie „mączka mięsno-kostna” należy rozumieć zgodnie z definicją Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (8), a nie zgodnie z pkt 27 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 142/2011 (9).

(16)

Należy zatem zmienić pkt II.4.10.4 wzoru świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz zawartego w części 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE zgodnie ze zmienionymi przepisami rozdziału H załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE.

(18)

Rozporządzenie (UE) 2016/1396 stanowi, że zmiany wprowadzone w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 i dotyczące przywozu niektórych towarów mają mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. Ponadto, aby uniknąć zakłóceń w przywozie do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz, w okresie przejściowym – z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków – należy zezwolić na stosowanie świadectw wydanych zgodnie z decyzją 2010/472/UE w jej wersji mającej zastosowanie przed zmianami wprowadzanymi niniejszą decyzją.

(19)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku III do decyzji 2010/470/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

W załączniku II do decyzji 2010/472/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Art. 3 niniejszej decyzji stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2017 r. zezwala się na przywóz do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane zgodnie ze wzorem zawartym w części 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE w jej wersji mającej zastosowanie przed zmianami wprowadzanymi niniejszą decyzją, pod warunkiem że świadectwo to wydano nie później niż dnia 30 listopada 2017 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 225 z 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).

(6)  Decyzja Komisji 2010/470/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 15).

(7)  Decyzja Komisji 2010/472/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik E do dyrektywy 91/68/EWG otrzfymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK E

WZÓR I

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

WZÓR II

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

WZÓR III

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Część A załącznika III do decyzji 2010/470/UE otrzymuje brzmienie:

„Część A

Wzór świadectwa zdrowia IIIA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz, pozyskanego zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Część 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE otrzymuje brzmienie:

„Sekcja A

Wzór 1 – Świadectwo zdrowia na potrzeby przywozu nasienia wysłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, z którego to nasienie pochodzi

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/59


DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/2003

z dnia 14 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7218)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c),

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2009/300/WE (2) traci moc dnia 31 grudnia 2016 r.

(2)

Decyzja Komisji 2011/263/UE (3) traci moc dnia 31 grudnia 2016 r.

(3)

Decyzja Komisji 2011/264/UE (4) traci moc dnia 31 grudnia 2016 r.

(4)

Decyzja Komisji 2011/382/UE (5) traci moc dnia 31 grudnia 2016 r.

(5)

Decyzja Komisji 2011/383/UE (6) traci moc dnia 31 grudnia 2016 r.

(6)

Decyzja Komisji 2012/720/UE (7) traci moc dnia 14 listopada 2016 r.

(7)

Decyzja Komisji 2012/721/UE (8) traci moc dnia 14 listopada 2016 r.

(8)

Przeprowadzono ocenę potwierdzającą znaczenie i odpowiedniość obecnych kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ustanowionych w decyzjach 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE. Ponieważ nie zakończono jeszcze nowego przeglądu obecnych ekologicznych kryteriów oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji określonych w tych decyzjach, należy przedłużyć okresy obowiązywania tych kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji do dnia 31 grudnia 2017 r. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 3 decyzji 2009/300/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »odbiorniki telewizyjne« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 4 decyzji 2011/263/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do zmywarek do naczyń« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 3

Artykuł 4 decyzji 2011/264/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty pralnicze« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 4

Artykuł 4 decyzji 2011/382/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do ręcznego zmywania naczyń« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 5

Artykuł 4 decyzji 2011/383/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 6

Artykuł 3 decyzji 2012/720/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty przemysłowe i instytucjonalne do automatycznych zmywarek do naczyń« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 7

Artykuł 3 decyzji 2012/721/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »przemysłowe i instytucjonalne detergenty pralnicze« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2009/300/WE z dnia 12 marca 2009 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (Dz.U. L 82 z 28.3.2009, s. 3).

(3)  Decyzja Komisji 2011/263/UE z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do zmywarek do naczyń (Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 22).

(4)  Decyzja Komisji 2011/264/UE z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym (Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 34).

(5)  Decyzja Komisji 2011/382/UE z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do ręcznego zmywania naczyń (Dz.U. L 169 z 29.6.2011, s. 40).

(6)  Decyzja Komisji 2011/383/UE z dnia 28 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE uniwersalnym środkom czyszczącym i środkom do czyszczenia urządzeń sanitarnych (Dz.U. L 169 z 29.6.2011, s. 52).

(7)  Decyzja Komisji 2012/720/UE z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom przeznaczonym do automatycznych zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 25).

(8)  Decyzja Komisji 2012/721/UE z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 38).


16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/62


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2004

z dnia 14 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/780/UE ustanawiającą odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7181)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje środki ochronne przed wprowadzaniem do Unii z państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. W art. 1 decyzji wykonawczej Komisji 2013/780/UE (2) przewiduje się odstępstwo od środków ochronnych na mocy dyrektywy 2000/29/WE i upoważnia się państwa członkowskie do zezwalania, do dnia 30 listopada 2016 r., na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, pod warunkiem że tarcica ta spełnia wymagania określone w załączniku do tej decyzji wykonawczej.

(2)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/893 (3) ustanowiono wymogi dotyczące wprowadzania do Unii okorowanej tarcicy gatunków Platanus L. i Acer spp. pochodzącej z państw trzecich. Wymogi te uważa się za niezbędne dla ochrony fitosanitarnej terytorium Unii od Anoplophora glabripennis (Motschulsky) i żadnego odstępstwa od nich nie powinno uznawać się za uzasadnione. Okorowana tarcica tych gatunków nie powinna być już zatem przedmiotem odstępstwa przewidzianego w decyzji wykonawczej 2013/780/UE.

(3)

W świetle informacji okresowo przedkładanych Komisji przez państwa członkowskie można stwierdzić, że stosowanie szczególnych warunków ustanowionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2013/780/UE jest wystarczające, aby zapobiec wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Unii. Państwa członkowskie powinny nadal stosować te warunki w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunku Quercus L. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z oceny informacji technicznych przedłożonych przez Stany Zjednoczone wynika, że program certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program), o którym mowa w art. 2 ust. 3 decyzji wykonawczej 2013/780/UE, funkcjonuje skutecznie.

(4)

W związku z tym zezwolenie na stosowanie odstępstwa w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunku Quercus L. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2026 r., aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w handlu tym drewnem.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/780/UE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiana decyzji wykonawczej 2013/780/UE

W decyzji wykonawczej 2013/780/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2000/29/WE państwa członkowskie upoważnia się do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunku Quercus L. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objętej jednym z kodów CN oraz opisami podanymi w części B sekcja I pkt 6 załącznika V do tej dyrektywy, jeżeli nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, pod warunkiem że tarcica ta spełnia wymagania określone w załączniku do niniejszej decyzji.”;

2)

w art. 3 datę „30 listopada 2016 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2026 r.”.

Artykuł 2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/780/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 61).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/893 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (Dz.U. L 146 z 11.6.2015, s. 16).