ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 300

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
8 listopada 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1946 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

1

 

 

Umowa między Gruzją a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1947 z dnia 25 października 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Tome des Bauges (ChNP)]

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1948 z dnia 7 listopada 2016 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1153

10

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1949 z dnia 7 listopada 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

12

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1950 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych biobójczych substancji czynnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

14

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–była jugosłowiańska republika Macedonii nr 2/2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w sprawie warunków tego udziału, w ramach określonych w art. 4 oraz art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007, z uwzględnieniem postanowień dotyczących udziału w inicjatywach podejmowanych przez Agencję, wkładu finansowego oraz personelu [2016/1951]

19

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/504 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych ( Dz.U. L 85 z 28.3.2015 )

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1


DECYZJA RADY (UE) 2016/1946

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 218 ust. 5 i ust. 6 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2014 r. Rada zadecydowała o upoważnieniu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) do rozpoczęcia negocjacji zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej i zgodnie z procedurą określoną w art. 218 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zawarcia umowy o bezpieczeństwie informacji między Unią Europejską a Gruzją.

(2)

Na mocy tego upoważnienia, WP wynegocjował umowę z Gruzją w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

(3)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a Gruzją w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący


8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/3


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Gruzją a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Gruzja,

oraz

Unia Europejska, zwana dalej „UE”,

zwane dalej „Stronami”,

ZWAŻYWSZY, że Strony łączy cel wzmocnienia swojego bezpieczeństwa na wszystkie sposoby;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgadzają się, że należy rozwinąć współpracę między nimi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot ich wspólnego zainteresowania;

ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście istnieje zatem stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Stronami;

UZNAJĄC, że pełna i efektywna współpraca i konsultacje mogą wymagać dostępu do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów będących w posiadaniu do Stron oraz ich wymiany między Stronami;

ŚWIADOME, że taki dostęp do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów oraz ich wymiana wymagają podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   W celu wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach, niniejszą umowę między Gruzją a UE w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (zwaną dalej „umową”) stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych w dowolnej postaci przekazywanych lub wymienianych między Stronami.

2.   Każda ze Stron chroni informacje niejawne otrzymane od drugiej Strony przed utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Artykuł 2

Na użytek niniejszej umowy „informacje niejawne” oznaczają:

(i)

w przypadku UE: wszelkie informacje lub materiały;

(ii)

w przypadku Gruzji: wszelkie informacje lub materiały, w tym tajemnice państwowe,

w dowolnej postaci, które:

a)

zostały przez dowolną ze Stron określone jako wymagające ochrony, gdyż ich utrata lub nieuprawnione ujawnienie mogłyby spowodować różnego stopnia naruszenie interesów Gruzji lub UE lub co najmniej jednego państwa członkowskiego; oraz

b)

są opatrzone klauzulą tajności określoną w art. 7.

Artykuł 3

1.   Instytucje i podmioty UE, do których ma zastosowanie niniejsza umowa, to: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej (zwana dalej „Radą”), Sekretariat Generalny Rady, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Europejska Służba Działań Zewnętrznych (zwana dalej „ESDZ”) i Komisja Europejska.

2.   Wspomniane instytucje i podmioty UE mogą wymieniać informacje niejawne otrzymane na podstawie niniejszej umowy z innymi instytucjami i podmiotami UE, z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody strony przekazującej oraz z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, że odbiorca będzie te informacje dostatecznie chronił.

Artykuł 4

W celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony informacji niejawnych objętych niniejszą umową, każda ze Stron zapewnia odpowiednie systemy i środki bezpieczeństwa oparte na podstawowych zasadach i minimalnych normach bezpieczeństwa określonych w jej przepisach ustawowych lub wykonawczych i odzwierciedlonych w uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa, jakie mają zostać dokonane zgodnie z art. 12.

Artykuł 5

Każda ze Stron:

a)

chroni informacje niejawne przekazywane drugiej Stronie lub wymieniane z nią na mocy niniejszej umowy na poziomie co najmniej równoważnym do poziomu stosowanego przez Stronę przekazującą;

b)

zapewnia, aby informacje niejawne przekazywane lub wymieniane na mocy niniejszej umowy zachowały klauzulę tajności nadaną im przez Stronę przekazującą; klauzul tych nie obniża się ani nie znosi bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej. Strona otrzymująca chroni informacje niejawne zgodnie ze swoimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji opatrzonych równoważną klauzulą tajności zgodnie z art. 7;

c)

nie wykorzystuje takich informacji niejawnych do celów innych niż określone przez wytwórcę lub innych niż te, do których informacje przekazano lub wymieniono;

d)

nie ujawnia takich informacji niejawnych stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej;

e)

nie zezwala na dostęp do takich informacji niejawnych osobom fizycznym, chyba że jest to niezbędne do wykonywania przez nie swoich obowiązków i przyznano im odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi Strony otrzymującej;

f)

zapewnia, by obiekty, w których przekazane informacje niejawne są przetwarzane i przechowywane, miały odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa; oraz

g)

zapewnia, by wszystkie osoby fizyczne mające dostęp do informacji niejawnych zostały poinformowane o obowiązku ochrony tych informacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Artykuł 6

1.   Informacje niejawne są ujawniane lub udostępniane z zachowaniem zasady zgody wytwórcy.

2.   W celu udostępnienia informacji odbiorcom innym niż Strony, decyzja o ujawnieniu lub udostępnieniu informacji niejawnych zostanie podjęta przez Stronę otrzymującą indywidualnie w poszczególnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej i z zachowaniem zasady zgody wytwórcy.

3.   Nie jest możliwe zbiorcze udostępnienie informacji, chyba że Strony uzgodniły między sobą w odniesieniu do niektórych kategorii informacji procedury, które są odpowiednie ze względu na szczególne wymogi dotyczące tych kategorii informacji.

4.   Żadne postanowienie niniejszej umowy nie może być traktowane jako podstawa do obowiązkowego udostępnienia informacji niejawnych między Stronami.

5.   Informacje niejawne objęte niniejszą umową mogą zostać przekazane zatrudnianemu wykonawcy lub potencjalnemu wykonawcy wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Strony przekazującej. Zanim informacje takie zostaną udostępnione, Strona otrzymująca zapewnia, aby zatrudniany wykonawca lub potencjalny wykonawca był w stanie chronić te informacje i posiadał stosowne poświadczenie bezpieczeństwa; to samo dotyczy należących do niego obiektów.

Artykuł 7

W celu określenia równoważnego poziomu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych przez Strony, klauzule tajności Stron odpowiadają sobie w następujący sposób:

UE

Gruzja

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Artykuł 8

1.   Poza stosowaniem wymogu ograniczonego dostępu, o którym mowa w art. 5 lit. e), Strony zapewniają, aby wszystkie osoby, których obowiązki służbowe wymagają dostępu do przekazanych lub wymienionych na mocy niniejszej umowy informacji niejawnych o klauzuli tajności Image(POUFNE) lub CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL lub wyższej lub które z racji swych obowiązków lub pełnionej funkcji mogą mieć dostęp do takich informacji niejawnych, zostały odpowiednio sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przed uzyskaniem dostępu do takich informacji.

2.   Określone zostaną procedury poświadczania bezpieczeństwa osobowego w celu stwierdzenia, czy dana osoba, ze względu na jej lojalność, wiarygodność i rzetelność, może mieć dostęp do informacji niejawnych.

Artykuł 9

Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji niejawnych objętych niniejszą umową oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Organy, o których mowa w art. 12, przeprowadzają wzajemne konsultacje i wizytacje dotyczące bezpieczeństwa w celu oceny skuteczności uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa, które mają być dokonane zgodnie z tym artykułem, w ramach ich odpowiednich zakresów obowiązków.

Artykuł 10

1.   Na użytek niniejszej umowy:

a)

w odniesieniu do UE, wszelka korespondencja jest przesyłana do kierownika kancelarii tajnej Rady, a następnie przekazywana przez niego do państw członkowskich i do instytucji lub podmiotów, o których mowa w art. 3, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu;

b)

w odniesieniu do Gruzji, wszelka korespondencja jest przesyłana do głównej kancelarii Służby Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji za pośrednictwem Misji Gruzji przy Unii Europejskiej.

2.   Wyjątkowo korespondencja od jednej ze Stron dostępna wyłącznie dla poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb tej Strony może być ze względów operacyjnych kierowana wyłącznie do poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb drugiej Strony, wyznaczonych konkretnie jako jej odbiorcy, oraz dostępna wyłącznie dla nich, z uwzględnieniem ich kompetencji oraz zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. W przypadku UE korespondencja taka jest przekazywana za pośrednictwem odpowiednio kierownika kancelarii tajnej Rady, kierownika kancelarii tajnej ESDZ lub kierownika kancelarii tajnej Komisji Europejskiej. W przypadku Gruzji korespondencja taka jest przekazywana przez Służbę Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji za pośrednictwem Misji Gruzji przy Unii Europejskiej.

Artykuł 11

Wprowadzenie w życie niniejszej umowy nadzorują Szef Służby Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji, Sekretarz Generalny Rady, członek Komisji Europejskiej odpowiadający za sprawy bezpieczeństwa oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Artykuł 12

1.   W celu wprowadzenia w życie niniejszej umowy wymienione poniżej właściwe organy do spraw bezpieczeństwa dokonują uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa, przy czym każdy z nich działa pod kierownictwem i w imieniu jednostki, której podlega; uzgodnienia te służą stworzeniu standardów wzajemnej ochrony informacji niejawnych objętych niniejszą umową:

z jednej strony, Służba Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji,

z drugiej strony

(i)

Biuro Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady;

(ii)

Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej HR.DS; oraz

(iii)

Departament ESDZ ds. Bezpieczeństwa.

2.   Przed przekazaniem lub wymianą informacji niejawnych między Stronami na mocy niniejszej umowy, właściwe organy do spraw bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, ustalają, czy Strona otrzymująca jest w stanie chronić informacje w sposób odpowiadający uzgodnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, które mają być dokonane zgodnie z tym ustępem.

Artykuł 13

1.   Właściwy organ Strony, o którym mowa w art. 12, niezwłocznie informuje właściwy organ drugiej Strony o wszelkich potwierdzonych lub podejrzewanych przypadkach nieuprawnionego ujawnienia lub utraty informacji niejawnych przekazanych przez tę Stronę. Właściwy organ przeprowadza dochodzenie, w razie potrzeby z pomocą drugiej Strony, i przedstawia jego wyniki drugiej Stronie.

2.   Organy, o których mowa w art. 12, określają procedury działania w takich przypadkach.

Artykuł 14

Każda ze Stron pokrywa swoje wydatki poniesione w związku z wprowadzaniem w życie niniejszej umowy.

Artykuł 15

Żaden element niniejszej umowy nie zmienia obowiązujących umów ani uzgodnień między Stronami ani też umów między Gruzją a państwami członkowskimi UE. Niniejsza umowa nie uniemożliwia Stronom zawierania innych umów odnoszących się do przekazywania lub wymiany informacji niejawnych objętych niniejszą umową, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy.

Artykuł 16

Wszelkie spory między Stronami dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej umowy są rozwiązywane w drodze negocjacji między nimi. W trakcie negocjacji obie Strony nadal wypełniają swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

Artykuł 17

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu otrzymania kanałami dyplomatycznymi ostatniego pisemnego powiadomienia przez Strony o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o wszelkich zmianach swych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mogłyby mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych, o których mowa w niniejszej umowie.

3.   Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę kanałami dyplomatycznymi o wszelkich zmianach odnoszących się do właściwych organów lub urzędników określonych w art. 10, 11 i 12.

4.   Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą zostać wprowadzone za obopólną zgodą Stron; będą one miały postać odrębnych dokumentów. Zmiany i uzupełnienia w ten sposób sformułowane będą stanowiły integralną część niniejszej umowy i wchodzą w życie zgodnie ust. 1.

Artykuł 18

Strony dokonują regularnych przeglądów niniejszej umowy. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę przesyłając drugiej Stronie pisemne wypowiedzenie kanałami dyplomatycznymi. W takim przypadku umowa przestaje obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od otrzymania pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie wpływa na zobowiązania podjęte wcześniej na mocy niniejszej umowy. W szczególności wszelkie informacje niejawne przekazywane lub wymienione zgodnie z niniejszą umową muszą być nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą umową.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące szesnastego roku, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Gruzji


ROZPORZĄDZENIA

8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1947

z dnia 25 października 2016 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Tome des Bauges (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Tome des Bauges” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 503/2007 (2).

(2)

Pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że na podstawie art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 przyznano okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2019 r. dwóm podmiotom mającym siedzibę na ich terytorium i spełniającym warunki wspomnianego artykułu. Podczas krajowej procedury sprzeciwu wymienione podmioty, które legalnie wprowadzały do obrotu „Tome des Bauges” nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat poprzedzających złożenie wniosku, złożyły sprzeciw dotyczący minimalnego odsetka krów mlecznych rasy Abondance i Tarentaise, wskazując, że potrzebowały czasu na dostosowanie składu swojego stada. Odnośne podmioty to: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, France (3).

(3)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4).

(4)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Tome des Bauges” (ChNP).

Artykuł 2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję na podstawie art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 podmiotom spełniającym warunki wspomnianego artykułu.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP)) (Dz.U. L 119 z 9.5.2007, s. 5).

(3)  Dekret nr 2015-347 z dnia 26 marca 2015 r., Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 28 marca 2015 r.

(4)  Dz.U. C 433 z 23.12.2015, s. 4.


8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1948

z dnia 7 listopada 2016 r.

dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1153

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 marca 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia współczynnika korygującego przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 do płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 (2). Do dnia 30 czerwca 2016 r. Parlament Europejski i Rada nie określiły współczynnika korygującego. W związku z tym, zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja określiła wysokość tego współczynnika w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1153 (3).

(2)

Prognoza dotycząca płatności bezpośrednich i wydatków związanych z rynkiem zamieszczona w sporządzonym przez Komisję liście nr 1 w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2017 r. wskazuje na konieczność dostosowania kwoty dyscypliny finansowej uwzględnionej w projekcie budżetu na rok 2017. Ten list w sprawie poprawek do projektu budżetu został sporządzony z uwzględnieniem kwoty dyscypliny finansowej w wysokości 450,5 mln EUR na poczet rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, o której mowa w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. W celu uwzględnienia tych nowych informacji Komisja powinna dostosować współczynnik korygujący określony w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1153.

(3)

Zasadniczo rolnicy składający wnioski o przyznanie pomocy w zakresie płatności bezpośrednich w odniesieniu do jednego roku kalendarzowego (N) otrzymują wypłatę w ustalonym terminie płatności przypadającym w roku budżetowym (N + 1). Jednakże państwa członkowskie mogą, z zachowaniem pewnych limitów, realizować zaległe płatności na rzecz rolników po upływie tego terminu płatności. Takie zaległe płatności mogą być dokonywane w następnym roku budżetowym. W przypadku zastosowania dyscypliny finansowej w odniesieniu do danego roku kalendarzowego nie należy stosować współczynnika korygującego do płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w latach kalendarzowych innych niż rok kalendarzowy, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa. W związku z tym, aby zapewnić równe traktowanie rolników, należy ustanowić przepis mówiący, że współczynnik korygujący ma być stosowany wyłącznie do płatności, w odniesieniu do których wnioski o przyznanie pomocy złożono w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa, niezależnie od tego, kiedy dokonywana jest dana płatność na rzecz rolników.

(4)

Art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (4) stanowi, że współczynnik korygujący stosowany do płatności bezpośrednich, ustalony zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stosuje się wyłącznie do płatności bezpośrednich przekraczających 2 000 EUR, które zostaną przyznane rolnikom w odnośnym roku kalendarzowym. Ponadto art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stanowi, że w związku ze stopniowym wprowadzaniem płatności bezpośrednich współczynnik korygujący stosuje się do Chorwacji dopiero od dnia 1 stycznia 2022 r. Zatem współczynnik korygujący, określony w niniejszym rozporządzeniu, nie powinien mieć zastosowania do płatności dla rolników w tym państwie członkowskim.

(5)

Aby zapewnić, by dostosowany współczynnik korygujący miał zastosowanie od dnia, od którego płatności na rzecz rolników są wypłacane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 grudnia 2016 r.

(6)

Wartość dostosowanego współczynnika korygującego powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu wszystkich płatności, które mają zostać przyznane rolnikowi w ramach wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016. W celu zapewnienia jasności rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1153 należy zatem uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W celu ustalenia współczynnika korygującego przewidzianego w art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 kwoty płatności bezpośrednich w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, które mają być przyznane rolnikom w wysokości przekraczającej 2 000 EUR na podstawie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016, ulegają zmniejszeniu o współczynnik korygujący wynoszący 1,353905 %.

2.   Zmniejszenie przewidziane w ust. 1 nie ma zastosowania w Chorwacji.

Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1153 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1153 z dnia 14 lipca 2016 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 (Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 76).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).


8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1949

z dnia 7 listopada 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/14


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1950

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie niezatwierdzenia niektórych biobójczych substancji czynnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 89 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części 2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 (2) ustanowiono wykaz kombinacji substancja czynna/grupa produktowa, w przypadku których na dzień 4 sierpnia 2014 r. nie wystąpiono o zatwierdzenie i dla których – na podstawie art. 14 ust. 3 tego rozporządzenia – każda osoba może zgłosić w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie wymienionego rozporządzenia swoje zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do jednej lub większej liczby tych kombinacji substancja/grupa produktowa.

(2)

W przypadku niektórych kombinacji substancja/grupa produktowa nie wyrażono zainteresowania lub, jeśli wyrażono zainteresowanie, to powiadomienie zostało odrzucone na podstawie art. 17 ust. 4 lub 5 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014.

(3)

Zgodnie z art. 20 wspomnianego rozporządzenia takich kombinacji substancja/grupa produktowa nie należy zatwierdzać do celów stosowania w produktach biobójczych.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji nie zatwierdza się dla grup produktowych wymienionych w tym załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Niezatwierdzone kombinacje substancja czynna/grupa produktowa:

kombinacje substancja/grupa produktowa wymienione w tabeli poniżej, w tym wszelkie postaci nanomateriałów,

wszelkie postaci nanomateriałów wszystkich kombinacji substancja/grupa produktowa wymienionych w tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014, z wyjątkiem tych postaci nanomateriałów, które są wymienione w tej tabeli, oraz

wszelkie postaci nanomateriałów wszystkich kombinacji substancja/grupa produktowa zatwierdzonych przed dniem 4 sierpnia 2014 r., z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie zatwierdzone.

Numer pozycji w wykazie w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014

Nazwa substancji

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Numer WE

Numer CAS

Grupa(-y) produktowa(-e)

1021

1,3-dichloro-5,5-dimetylohydantoina (ponownie zdefiniowana w pozycji 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Chlorek cetalkoniowy (zob. pozycja 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Chlorek benzylodimetylo(oktadecylo)amonu (zob. pozycja 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Chlorek benzododecynium (zob. pozycja 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Chlorek mirystalkonium (zob. pozycja 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Bromek didecylodimetyloamonu (zob. pozycja 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Chlorek dimetylodioktylamonu (zob. pozycja 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Bromek benzylododecylodimetyloamonu (zob. pozycja 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Ditlenek krzemu – amorficzny

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Siarczan miedzi

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Chlorek decylodimetyloktyloamonu (zob. pozycja 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Chlorek benzylodimetyloleiloamonu (zob. pozycja 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Czwartorzędowe związki amoniowe, alkilodimetyl benzylokokosowy, chlorki (zob. pozycja 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Czwartorzędowe związki amoniowe, dikokosowy tłuszcz dimetylowy, chlorki (zob. pozycja 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Czwartorzędowe związki amoniowe, bis(łój wodnopochodny)dimetylowy, chlorki (zob. pozycja 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-18-alkilodimetylowe, chlorki (zob. pozycja 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C6-12-alkilodimetylowe, chlorki (zob. pozycja 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-16-alkilodimetylowe, chlorki (zob. pozycja 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C10-16-alkilodimetylowe, chlorki (zob. pozycja 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenki

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-18-alkilodimetylowe, chlorki (zob. pozycja 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Heksahydratbis[monoperoksyftalato(2-)-O1,OO1]magnezianu(2-) diwodoru

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Ekstrakt z margosy inny niż z nasion Azadirachta indica, ekstrahowany wodą, a następnie traktowany rozpuszczalnikami organicznymi, oraz inny niż z tłoczonego na zimno oleju z nasion Azadirachta indica, ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-18-alkilodimetylowe, bromki (zob. pozycja 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dichloro-5-etylo-5-metyloimidazolidyn-2,4-dion (ponownie zdefiniowany w pozycji 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetylo)pentan-3-ol (tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru (perestan)

HU

432-790-1

Nie dotyczy

2

923

Chlorek alkilo-benzylo-dimetyloamonu/Chlorek benzalkonium (zob. pozycja 948)

IT

Mieszanina

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Czwartorzędowe związki amoniowe (dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylosiarczany) (DDAC)

IT

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Czwartorzędowe związki amoniowe [alkilotrimetylowe (alkil od C8-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki lub metylsiarczany] (TMAC)

IT

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

Nie dotyczy

8

948

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzylalkildimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki lub wodorotlenki] (BKC)

IT

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

(1R)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklo-propanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (d-Fenotryna)

IE

Nie dotyczy

188023-86-1

18

1001

Czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki (inne niż substancje objęte pozycją 671)

IT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki (inne niż substancje objęte pozycją 667)

IT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki (inne niż substancje objęte pozycją 725)

IT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki (inne niż substancje objęte pozycją 724)

IT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Szkło srebrowo-cynkowo-aluminiowo-borofosforanowe/szkło tlenkowe srebrowo-cynkowe

SE

Nie dotyczy

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylowe, chlorki (inne niż substancje objęte pozycją 673)

IT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Czwartorzędowe związki amoniowe, tłuszcz kokosowy alkilotrimetylowe, chlorki (inne niż substancje objęte pozycją 635)

IT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

1012

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z cynkiem/zeolit srebrowo-cynkowy

SE

Nie dotyczy

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol (Imazalil stopnia technicznego)

DE

Środek ochrony roślin

73790-28-0

3


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/19


DECYZJA RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE–BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII NR 2/2016

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w sprawie warunków tego udziału, w ramach określonych w art. 4 oraz art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007, z uwzględnieniem postanowień dotyczących udziału w inicjatywach podejmowanych przez Agencję, wkładu finansowego oraz personelu [2016/1951]

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII,

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2), w szczególności jego art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska zebrana w Luksemburgu w grudniu 1997 r. uczyniła udział w agencjach unijnych sposobem przyspieszenia realizacji strategii przedakcesyjnej. W konkluzjach Rady Europejskiej wskazano, że „agencje, w których mogą brać udział państwa kandydujące, określa się dla każdego przypadku odrębnie”.

(2)

Była jugosłowiańska republika Macedonii podziela cele i zamierzenia Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”), a także akceptuje zakres i opis zadań Agencji określone w rozporządzeniu (WE) nr 168/2007.

(3)

Należy umożliwić byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii udział, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji oraz określić warunki takiego udziału, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udziału w inicjatywach podejmowanych przez Agencję, wkładu finansowego i personelu.

(4)

Agencja powinna zajmować się kwestiami praw podstawowych w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 oraz w stopniu koniecznym do ich stopniowego uzgodnienia z prawem unijnym.

(5)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (3) dyrektor Agencji może zezwolić na zatrudnienie obywateli byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii korzystających z pełni praw obywatelskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Była jugosłowiańska republika Macedonii uczestniczy, jako państwo kandydujące, w charakterze obserwatora w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 168/2007.

Artykuł 2

1.   Agencja może zajmować się kwestiami praw podstawowych w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 oraz w stopniu koniecznym do stopniowego uzgodnienia ich z prawem unijnym.

2.   W tym celu Agencja będzie mogła realizować w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii zadania wskazane w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

Artykuł 3

Była jugosłowiańska republika Macedonii przyczynia się finansowo do działań Agencji, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 168/2007, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

1.   Była jugosłowiańska republika Macedonii wyznacza osoby spełniające kryteria przewidziane w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 do pełnienia funkcji obserwatora i zastępcy obserwatora. Mogą oni uczestniczyć w pracach zarządu na tych samych zasadach, co członkowie i ich zastępcy wyznaczeni przez państwa członkowskie, jednak bez prawa głosu.

2.   Była jugosłowiańska republika Macedonii mianuje urzędnika rządowego krajowym urzędnikiem łącznikowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

3.   W terminie czterech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji była jugosłowiańska republika Macedonii informuje Komisję Europejską o imionach i nazwiskach, kwalifikacjach oraz danych kontaktowych osób, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 5

Dane dostarczane do Agencji lub przekazywane przez Agencję mogą być publikowane i są publicznie udostępniane, pod warunkiem że poufne informacje są chronione w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii w tym samym stopniu, co w Unii.

Artykuł 6

Agencja ma w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii taką samą zdolność prawną, jaka przysługuje osobom prawnym na mocy prawa byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii.

Artykuł 7

Aby umożliwić Agencji i jej personelowi wykonywanie ich zadań, była jugosłowiańska republika Macedonii przyznaje przywileje i immunitety identyczne z przywilejami i immunitetami wskazanymi w art. 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 oraz 18 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia zobowiązań na mocy niniejszej decyzji i zawiadamiają o nich Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2016 r.

W imieniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–była jugosłowiańska republika Macedonii

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 84 z 20.3.2004, s. 13.

(2)  Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(3)  Rozporządzeni Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot oraz ustanawiającego specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).


 

Image Image Image

ZAŁĄCZNIK

WKŁAD FINANSOWY BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII W AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

1.

Wkład finansowy, który ma zostać wpłacony przez byłą jugosłowiańską republikę Macedonii do budżetu ogólnego Unii Europejskiej w celu udziału w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”), zgodnie z pkt 2, odpowiada pełnym kosztom udziału w tej Agencji.

2.

Wkład finansowy, który ma zostać wpłacony przez byłą jugosłowiańską republikę Macedonii do budżetu Unii Europejskiej, wynosi:

Rok 1:

165 000  EUR

Rok 2:

170 000  EUR

Rok 3:

175 000  EUR

3.

Ewentualne wsparcie finansowe pochodzące z unijnych programów pomocy zostanie uzgodnione odrębnie zgodnie z odpowiednim programem unijnym.

4.

Wkład byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii będzie zarządzany zgodnie z rozporządzeniem finansowym (1) mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

5.

Koszty podróży i koszty utrzymania poniesione przez przedstawicieli i ekspertów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w celu wzięcia udziału w działalności Agencji lub spotkaniach związanych z wdrożeniem programu pracy Agencji są zwracane przez Agencję na takiej samej zasadzie, co w przypadku państw członkowskich Unii, i zgodnie z procedurami obowiązującymi obecnie w stosunku do tych państw.

6.

Po wejściu w życie niniejszej decyzji i na początku każdego następującego roku Komisja przesyła byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii wezwanie do wniesienia środków odpowiadających jej wkładowi do Agencji na mocy niniejszej decyzji. W pierwszym roku kalendarzowym swojego udziału była jugosłowiańska republika Macedonii wniesie wkład obliczony proporcjonalnie do daty rozpoczęcia udziału do końca roku. Wkład w kolejnych latach będzie zgodny z niniejszą decyzją.

7.

Wkład ten wyrażony jest w EUR i wpłacany jest na prowadzone w EUR konto bankowe Komisji.

8.

Była jugosłowiańska republika Macedonii wpłaca swój wkład na podstawie wezwania do wniesienia wkładu, odpowiadającego jej części, nie później niż w terminie 30 dni od daty wysłania przez Komisję wezwania do wniesienia wkładu.

9.

W przypadku zwłoki przy wniesieniu wkładu przez byłą jugosłowiańską republikę Macedonii należą się odsetki od zaległej kwoty, począwszy od dnia wymagalności wkładu. Wysokość odsetek odpowiada stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny, w dniu wymagalności, przy operacjach w EUR, powiększonej o 1,5 punktu procentowego.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).


Sprostowania

8.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/26


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/504 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 85 z dnia 28 marca 2015 r. )

Strona 156, załącznik IV pkt 4.2.1.3:

zamiast:

„4.2.1.3.

Kategorię pojazdu wraz z podkategorią i wskaźnikiem prędkości (1) oraz etap homologacji (w przypadku pojazdów podstawowych pomija się ten pierwszy etap identyfikacji; w przypadku kolejnych etapów w informacjach należy wskazać etap: np. „ETAP 3” w odniesieniu do trzeciego etapu); każdą pozycję należy oddzielić co najmniej jednym odstępem;”,

powinno być:

„4.2.1.3.

Kategorię pojazdu wraz z podkategorią i wskaźnikiem prędkości (1) oraz etap homologacji (w przypadku pojazdów podstawowych pomija się ten pierwszy etap identyfikacji; w przypadku kolejnych etapów w informacjach należy wskazać etap: np. „STAGE 3” w odniesieniu do trzeciego etapu); każdą pozycję należy oddzielić co najmniej jednym odstępem;”.