ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 288

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
22 października 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1873 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC

1

 

 

Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1874 z dnia 19 października 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Maroilles/Marolles (ChNP)]

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1875 z dnia 21 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

14

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1876 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

16

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1877 z dnia 17 października 2016 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) oraz w Grupie Roboczej ds. Transportu Drogowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ( 1 )

49

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1878 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu w 2016 r. bananów pochodzących z Gwatemali

56

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ( Dz.U. L 366 z 20.12.2014 )

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/1


DECYZJA RADY (UE) 2016/1873

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209 ust. 2 i art. 212 ust. 1, w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 marca 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy międzynarodowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów w sprawie utworzenia Fundacji UE–LAC o statusie organizacji międzynarodowej.

(2)

Negocjacje w sprawie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC (zwanej dalej „Umową”) zakończyły się pomyślnie w dniu 29 stycznia 2015 r.

(3)

Na mocy Umowy zostanie ustanowiona Fundacja UE–LAC o statusie organizacji międzynarodowej posiadającej osobowość prawną na mocy prawa międzynarodowego publicznego.

(4)

Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(5)

Działając w ramach Fundacji UE–LAC, Unia i jej państwa członkowskie powinny koordynować swoje stanowiska zgodnie z Traktatami oraz zasadą lojalnej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2016 r.

W imieniu Rady

G. MATEČNÁ

Przewodniczący


22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/3


UMOWA

ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC

Strony niniejszej Umowy,

PRZYPOMINAJĄC strategiczne partnerstwo ustanowione między Ameryką Łacińską i Karaibami (LAC) a Unią Europejską (UE) w czerwcu 1999 r. w ramach pierwszego szczytu UE-LAC w Rio de Janeiro;

MAJĄC NA UWADZE inicjatywy przyjęte przez szefów państw i rządów LAC i UE podczas piątego szczytu UE-LAC, który odbył się w Limie (Republika Peru) w dniu 16 maja 2008 r.;

PRZYPOMINAJĄC decyzję o utworzeniu Fundacji UE-LAC podjętą przez szefów państw i rządów UE i LAC, Przewodniczącego Rady Europejskiej i Przewodniczącego Komisji na szóstym szczycie UE-LAC, który odbył się w Madrycie (Hiszpania), w dniu 18 maja 2010 r.;

PRZYPOMINAJĄC ustanowienie w 2011 r. w Republice Federalnej Niemiec fundacji przejściowej, która zakończy swoją działalność i zostanie rozwiązana po wejściu w życie Międzynarodowej umowy w sprawie utworzenia Fundacji UE-LAC;

POTWIERDZAJĄC potrzebę utworzenia międzynarodowej organizacji o charakterze międzyrządowym podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu poprzez „Międzynarodową umowę w sprawie utworzenia Fundacji UE-LAC w oparciu o mandat przyjęty na posiedzeniu ministerialnym przy okazji szóstego szczytu UE-LAC w Madrycie”, która przyczyni się do wzmocnienia istniejących więzi między państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, UE i państwami członkowskimi UE,

UZGADNIAJĄ, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Na mocy niniejszej Umowy ustanawia się Międzynarodową Fundację UE-LAC (zwaną dalej „Fundacją” lub „Fundacją UE-LAC”).

2.   Niniejsza Umowa określa cele Fundacji oraz ustanawia ogólne zasady i wytyczne regulujące jej działalność, strukturę i funkcjonowanie.

Artykuł 2

Charakter i siedziba

1.   Fundacja EU-LAC jest organizacją międzynarodową o charakterze międzyrządowym ustanowioną na mocy prawa międzynarodowego publicznego. Koncentruje się ona na wzmocnienia obustronnego partnerstwa regionów między UE i państwami członkowskimi UE a Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

2.   Fundacja UE-LAC ma swoją siedzibę w Wolnym Hanzeatyckim Mieście Hamburg, w Republice Federalnej Niemiec.

Artykuł 3

Członkowie Fundacji

1.   Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów, państwa członkowskie UE oraz UE, po wyrażeniu swojej zgody na związanie się niniejszą Umową, stają się po przeprowadzeniu swoich wewnętrznych procedur prawnych jedynymi Członkami Fundacji UE-LAC.

2.   Fundacja UE-LAC jest również otwarta dla uczestnictwa Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

Artykuł 4

Osobowość prawna

1.   Fundacja UE-LAC posiada międzynarodową osobowość prawną i zdolność prawną niezbędną do realizacji swoich celów oraz działalności, na terytorium każdego z jej członków, zgodnie z ich przepisami krajowymi.

2.   Fundacja posiada również zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego oraz wszczynania postępowań sądowych.

Artykuł 5

Cele Fundacji

1.   Fundacja UE-LAC:

a)

przyczynia się do wzmocnienia obustronnego partnerstwa regionów CELAC-UE obejmującego uczestnictwo i wkład społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów społecznych;

b)

zachęca do dalszego wzajemnego poznawania się i zrozumienia między obydwoma regionami;

c)

zwiększa wzajemną widoczność obu regionów, a także samego obustronnego partnerstwa regionów.

2.   W szczególności Fundacja UE-LAC:

a)

promuje i koordynuje działania wspierające stosunki między obydwoma regionami zorientowane na osiągnięcie wyników i skoncentrowane na realizacji priorytetów ustalanych na szczytach CELAC-UE;

b)

promuje dyskusję na temat wspólnych strategii mających na celu realizację wyżej wymienionych priorytetów poprzez stymulowanie badań i analiz;

c)

wspiera owocną wymianę oraz nowe możliwości nawiązywania kontaktów wśród społeczeństwa obywatelskiego i między innymi podmiotami społecznymi.

Artykuł 6

Kryteria działalności

1.   Aby osiągnąć cele określone w art. 5 niniejszej Umowy, działalność Fundacji UE-LAC:

a)

opiera się na priorytetach i tematach omawianych na szczeblu szefów państw i rządów podczas szczytów, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb w stosunkach między obydwoma regionami;

b)

angażuje, o ile to możliwe oraz w ramach działalności Fundacji, społeczeństwo obywatelskie i inne podmioty społeczne, takie jak instytucje akademickie, oraz uwzględnia ich wkład na zasadzie dobrowolnej. W tym celu każdy Członek mógłby wskazać odpowiednie instytucje i organizacje, które działają na rzecz wzmocnienia dialogu między obydwoma regionami na poziomie krajowym;

c)

wzbogaca i uzupełnia istniejące inicjatywy;

d)

nadaje partnerstwu widoczny charakter, zwłaszcza poprzez skupienie się na działaniach przynoszących zwielokrotniony skutek.

2.   Przy podejmowaniu lub uczestnictwie w działalności Fundacja UE-LAC kieruje się konkretnymi działaniami, jest dynamiczna i ukierunkowana na wyniki.

Artykuł 7

Działalność Fundacji

1.   Aby osiągnąć cele określone w art. 5, Fundacja UE-LAC podejmuje między innymi następujące działania:

a)

zachęca do dyskusji poprzez seminaria, konferencje, warsztaty, grupy refleksji, kursy, wystawy, publikacje, prezentacje, szkolenia zawodowe oraz wymianę najlepszych praktyk i wiedzy fachowej;

b)

promuje i wspiera wydarzenia dotyczące tematów poruszanych na szczytach CELAC-UE i związane z priorytetami ustalanymi na posiedzeniach wyższych rangą urzędników CELAC-UE (SOM);

c)

inicjuje programy i inicjatywy uświadamiające dotyczące obydwu regionów, w tym wymiany w dziedzinach uznanych za priorytetowe;

d)

zachęca do badań nad zagadnieniami, które oba regiony uznały za istotne;

e)

pozyskuje i oferuje nowe możliwości kontaktu, mając na uwadze zwłaszcza te osoby lub instytucje, które nie są zaznajomione z obustronnym partnerstwem regionów CELAC-UE;

f)

tworzy platformę internetową lub wydaje publikacje w wersji elektronicznej.

2.   Fundacja UE-LAC może podejmować inicjatywy we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi, instytucjami UE, instytucjami międzynarodowymi i regionalnymi, państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz państwami członkowskimi UE.

Artykuł 8

Struktura Fundacji

Organami Fundacji UE-LAC są:

a)

Rada Zarządzająca;

b)

Przewodniczący; oraz

c)

Dyrektor Wykonawczy.

Artykuł 9

Rada Zarządzająca

1.   Rada Zarządzająca składa się z przedstawicieli członków Fundacji UE-LAC. Rada zbiera się na szczeblu wyższych rangą urzędników oraz – w stosownych przypadkach – na szczeblu ministrów spraw zagranicznych przy okazji szczytów CELAC-UE.

2.   Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) jest reprezentowana w Radzie Zarządzającej przez prezydencję tymczasową, bez uszczerbku dla indywidualnego udziału państwa sprawującego prezydencję.

3.   Wzywa się Prezydium Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat) do wyznaczenia po jednym przedstawicielu z każdego regionu jako obserwatorów w Radzie Zarządzającej.

4.   Wzywa się Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i UE do wyznaczenia jednego przedstawiciela z UE i jednego z rejonu Karaibów jako obserwatorów w Radzie Zarządzającej.

Artykuł 10

Przewodnictwo w Radzie Zarządzającej

Rada Zarządzająca ma dwóch przewodniczących, z których jeden jest przedstawicielem z UE, a drugi przedstawicielem państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Artykuł 11

Uprawnienia Rady Zarządzającej

Rada Zarządzająca Fundacji UE-LAC posiada następujące uprawnienia:

a)

mianowanie Przewodniczącego i Dyrektora Wykonawczego Fundacji;

b)

przyjmowanie ogólnych wytycznych dotyczących prac Fundacji oraz ustalanie jej priorytetów operacyjnych i regulaminu, a także podejmowanie odpowiednich środków gwarantujących przejrzystość i możliwość rozliczenia, w szczególności w odniesieniu do finansowania zewnętrznego;

c)

zatwierdzanie zawarcia umowy w sprawie siedziby oraz wszelkich innych umów i porozumień, jakie Fundacja mogłaby zawierać z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz państwami członkowskimi UE w sprawie przywilejów i immunitetów;

d)

przyjmowanie budżetu i regulaminu pracowniczego na podstawie wniosku Dyrektora Wykonawczego;

e)

zatwierdzanie zmian struktury organizacyjnej Fundacji na podstawie wniosku Dyrektora Wykonawczego;

f)

przyjmowanie wieloletniego programu prac, w tym wieloletniego preliminarza budżetowego, co do zasady na okres czterech lat, w oparciu o projekt przedłożony przez Dyrektora Wykonawczego;

g)

przyjmowanie rocznego programu prac, w tym projektów i działań na nadchodzący rok, w oparciu o projekt przedłożony przez Dyrektora Wykonawczego oraz ramy programu wieloletniego;

h)

przyjmowanie budżetu rocznego na kolejny rok;

i)

zatwierdzanie kryteriów monitorowania i audytu, a także kryteriów na potrzeby sprawozdań dotyczących projektów Fundacji;

j)

przyjmowanie sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego Fundacji za rok poprzedni;

k)

udzielanie wskazówek i porad Przewodniczącemu i Dyrektorowi Wykonawczemu;

l)

proponowanie Stronom zmian niniejszej Umowy;

m)

ocenianie rozwoju działalności Fundacji oraz podejmowanie działań na podstawie sprawozdań przedstawionych przez Dyrektora Wykonawczego;

n)

rozstrzyganie sporów, które mogą powstać między Stronami w odniesieniu do interpretacji lub wykonania niniejszej Umowy i jej zmian;

o)

odwoływanie mianowań na stanowisko Przewodniczącego i Dyrektora Wykonawczego;

p)

zatwierdzanie ustanawiania partnerstw strategicznych;

q)

zatwierdzanie zawierania wszelkich umów lub innych instrumentów prawnych negocjowanych zgodnie art. 15 ust. 4 lit. i).

Artykuł 12

Posiedzenia Rady Zarządzającej

1.   Rada Zarządzająca odbywa dwa zwyczajne posiedzenia w roku. Zbiegają się one w czasie z posiedzeniami wyższych rangą urzędników CELAC-UE (SOM).

2.   Rada Zarządzająca może odbywać posiedzenia nadzwyczajne na wniosek jednego z jej przewodniczących, Dyrektora Wykonawczego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich Członków.

3.   Funkcje sekretariatu Rady Zarządzającej są wykonywane pod zwierzchnictwem Dyrektora Wykonawczego Fundacji.

Artykuł 13

Proces podejmowania decyzji w Radzie Zarządzającej

Rada Zarządzająca podejmuje decyzje w obecności ponad połowy jej Członków z każdego regionu. Decyzje są podejmowane w drodze konsensusu przez Członków, którzy są obecni na posiedzeniu.

Artykuł 14

Przewodniczący Fundacji

1.   Rada Zarządzająca wybiera Przewodniczącego spośród kandydatów przedstawionych przez członków Fundacji UE-LAC. Przewodniczący jest mianowany na czteroletnią kadencję, z możliwością jej jednorazowego przedłużenia.

2.   Przewodniczący musi być dobrze znaną i powszechnie szanowaną osobistością, zarówno w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, jak i w UE. Przewodniczący pełni swoją funkcję na zasadzie wolontariatu, ale jest uprawniony do otrzymywania zwrotu wszelkich niezbędnych i należycie uzasadnionych wydatków.

3.   Stanowisko Przewodniczącego jest obsadzane naprzemiennie przez obywatela państwa członkowskiego UE i obywatela państwa Ameryki Łacińskiej lub Karaibów. Jeżeli osoba mianowana na stanowisko Przewodniczącego pochodzi z państwa członkowskiego UE, to osoba mianowana na stanowisko Dyrektora Wykonawczego pochodzi z państwa Ameryki Łacińskiej lub Karaibów i odwrotnie.

4.   Przewodniczący:

a)

reprezentuje Fundację w jej stosunkach zewnętrznych, zapewniając jej widoczną i reprezentacyjną rolę poprzez kontakty na wysokim szczeblu z władzami państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz UE i państw członkowskich UE, a także z innymi partnerami;

b)

składa sprawozdania na posiedzeniach ministrów spraw zagranicznych, innych posiedzeniach ministerialnych, posiedzeniach Rady Zarządzającej i innych ważnych posiedzeniach, gdy to konieczne;

c)

doradza Dyrektorowi Wykonawczemu przy przygotowywaniu projektu wieloletniego i rocznego programu prac oraz projektu budżetu do zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą;

d)

wykonuje inne zadania uzgodnione z Radą Zarządzającą.

Artykuł 15

Dyrektor Wykonawczy Fundacji

1.   Fundacją zarządza Dyrektor Wykonawczy, mianowany przez Radę Zarządzającą na czteroletnią kadencję, z możliwością jej jednorazowego przedłużenia, wybrany spośród kandydatów przedstawionych przez Członków Fundacji UE-LAC.

2.   Bez uszczerbku dla uprawnień Rady Zarządzającej Dyrektor Wykonawczy nie może zwracać się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu ani takich instrukcji przyjmować.

3.   Dyrektor Wykonawczy otrzymuje wynagrodzenie, a stanowisko to jest obsadzane naprzemiennie przez obywatela państwa członkowskiego UE i obywatela państwa Ameryki Łacińskiej lub Karaibów. Jeżeli osoba mianowana na stanowisko Dyrektora Wykonawczego pochodzi z państwa członkowskiego UE, to osoba mianowana na stanowisko Przewodniczącego pochodzi z państwa Ameryki Łacińskiej lub Karaibów i odwrotnie.

4.   Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Fundacji i wykonuje następujące zadania:

a)

przygotowywanie wieloletniego i rocznego programu pracy Fundacji oraz jej budżetu, w konsultacji z Przewodniczącym;

b)

mianowanie personelu Fundacji i kierowanie nim, zapewniając zgodność jego działań z celami Fundacji;

c)

wykonanie budżetu;

d)

przedkładanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oraz rachunków finansowych Radzie Zarządzającej do przyjęcia, utrzymywanie przejrzystych procedur i właściwego przepływu informacji o wszystkich działaniach przeprowadzonych lub wspieranych przez Fundację, w tym zaktualizowanego wykazu instytucji i organizacji wskazanych na poziomie krajowym, jak również tych, które uczestniczą w działalności Fundacji;

e)

przedkładanie sprawozdania, o którym mowa w art. 18;

f)

przygotowywanie posiedzeń i wspieranie Rady Zarządzającej;

g)

konsultowanie się w razie potrzeby z właściwymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami społecznymi, w szczególności z instytucjami wskazanymi przez Członków Fundacji UE-LAC, w zależności od danego tematu i konkretnych potrzeb, oraz informowanie Rady Zarządzającej o wynikach tych kontaktów w celu rozważenia dalszych kroków;

h)

prowadzenie konsultacji i negocjacji z krajem przyjmującym Fundacji i pozostałymi Stronami niniejszej Umowy na temat szczegółów dotyczących pomieszczeń udostępnionych na potrzeby Fundacji w tych państwach;

i)

prowadzenie negocjacji dotyczących wszelkich umów lub instrumentów prawnych mających skutki międzynarodowe, z organizacjami międzynarodowymi, państwami oraz instytucjami publicznymi lub prywatnymi, odnoszących się do zagadnień wykraczających poza administracyjne sprawy bieżącego funkcjonowania Fundacji, poprzedzonych odpowiednimi konsultacjami oraz powiadomieniem Rady Zarządzającej w zakresie dotyczącym ich rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia, a także z uwzględnieniem okresowych konsultacji dotyczących treści negocjacji, ich zakresu i spodziewanego wyniku;

j)

przedstawianie Radzie Zarządzającej sprawozdań o wszelkich postępowaniach sądowych dotyczących Fundacji.

Artykuł 16

Finansowanie Fundacji

1.   Wkładów dokonuje się na zasadzie dobrowolności, bez uszczerbku dla udziału w Radzie Zarządzającej.

2.   Fundacja jest finansowana głównie przez jej Członków. Z poszanowaniem równowagi między obydwoma regionami Rada Zarządzająca może rozważyć inne sposoby finansowania działalności Fundacji.

3.   W szczególnych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu Rady Zarządzającej i po konsultacjach z nią celem zatwierdzenia, Fundacja jest upoważniona do generowania dodatkowych środków przez finansowanie zewnętrzne ze strony instytucji publicznych i prywatnych, w tym przez opracowywanie sprawozdań i analiz na zlecenie. Środki te wykorzystuje się wyłącznie na działalność Fundacji.

4.   Republika Federalna Niemiec udostępnia, na swój koszt i w ramach swojego wkładu finansowego na rzecz Fundacji, odpowiednio wyposażone pomieszczenia nadające się do wykorzystania przez Fundację, a także przejmuje ich utrzymanie, wyposażenie i ochronę.

Artykuł 17

Audyt i publikacja sprawozdań rachunkowych

1.   Rada Zarządzająca powołuje niezależnych audytorów w celu przeprowadzenia audytu rachunków Fundacji.

2.   Po przeprowadzeniu niezależnego audytu sprawozdania dotyczące aktywów, pasywów, dochodów i wydatków Fundacji są udostępniane członkom jak najszybciej po zakończeniu każdego roku obrotowego, ale nie później niż sześć miesięcy po tej dacie, i są zatwierdzane przez Radę Zarządzającą na jej najbliższym kolejnym posiedzeniu.

3.   Sprawozdanie podsumowujące dotyczące zbadanych rachunków oraz bilansu zostaje opublikowane.

Artykuł 18

Ocena Fundacji

Od daty wejścia w życie niniejszej Umowy Dyrektor Wykonawczy przedstawia co cztery lata Radzie Zarządzającej sprawozdanie z działalności Fundacji. Rada Zarządzająca dokonuje globalnej oceny tej działalności i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące przyszłej działalności Fundacji.

Artykuł 19

Partnerstwa strategiczne

1.   Fundacja posiada czterech początkowych partnerów strategicznych: „L'Institut des Amériques” we Francji i „Regione Lombardia” we Włoszech po stronie UE oraz Globalną Fundację na rzecz Demokracji i Rozwoju (FUNGLODE) w Republice Dominikańskiej i Komisję Gospodarczą ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) po stronie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

2.   Aby zrealizować swoje cele Fundacja UE-LAC może ustanawiać przyszłe partnerstwa strategiczne z organizacjami międzyrządowymi, państwami i instytucjami publicznymi lub prywatnymi z obydwu regionów, zawsze z poszanowaniem zasady równowagi między tymi dwoma regionami.

Artykuł 20

Przywileje i immunitety

1.   Charakter i osobowość prawna Fundacji są określone w art. 2 i 4.

2.   Status, przywileje i immunitety Fundacji, Rady Zarządzającej, Przewodniczącego, Dyrektora Wykonawczego, członków personelu oraz przedstawicieli członków na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z wykonywaniem przez nich swoich funkcji zostaną określone w umowie w sprawie siedziby zawartej między rządem Republiki Federalnej Niemiec i Fundacją.

3.   Umowa w sprawie siedziby, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, jest niezależna od niniejszej Umowy.

4.   Fundacja może zawierać z jednym lub większą liczbą państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz państw członkowskich UE inne umowy podlegające zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą, odnoszące się do takich przywilejów i immunitetów, jakie mogą być konieczne dla właściwego funkcjonowania Fundacji na ich terytoriach.

5.   W ramach swojej oficjalnej działalności Fundacja, jej aktywa, przychody i inne mienie są zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich. Fundacja nie podlega zwolnieniu z obowiązku zapłaty za otrzymywane usługi.

6.   Dyrektor Wykonawczy i personel Fundacji są zwolnieni z krajowych podatków od wynagrodzeń i honorariów wypłacanych przez Fundację.

7.   Członkami personelu Fundacji są wszyscy członkowie personelu mianowani przez Dyrektora Wykonawczego, z wyjątkiem osób rekrutowanych lokalnie i opłacanych po stawkach godzinowych.

Artykuł 21

Języki Fundacji

Językami roboczymi Fundacji są języki używane w ramach partnerstwa strategicznego między Ameryką Łacińską i Karaibami a Unią Europejską od chwili jego ustanowienia w czerwcu 1999 r.

Artykuł 22

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory, jakie mogą powstać między Stronami, dotyczące wykonywania lub interpretacji niniejszej Umowy oraz jej zmian przedkładane są do bezpośrednich negocjacji między nimi w celu ich rozstrzygnięcia w określonym terminie. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ten sposób, jest on przedkładany Radzie Zarządzającej, która podejmuje decyzję.

Artykuł 23

Zmiany

1.   Niniejsza Umowa może zostać zmieniona z inicjatywy Rady Zarządzającej Fundacji UE-LAC lub na wniosek jednej ze Stron. Wnioski o zmianę przekazuje się depozytariuszowi, który przekazuje je wszystkim Stronom do rozważenia i negocjacji.

2.   Zmiany przyjmowane są w drodze konsensusu i wchodzą w życie trzydzieści dni po dacie otrzymania przez depozytariusza ostatniego powiadomienia, że wszystkie niezbędne w tym celu formalności zostały zakończone.

3.   Depozytariusz powiadamia wszystkie Strony o wejściu w życie zmian.

Artykuł 24

Ratyfikacja i przystąpienie

1.   Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisu dla wszystkich państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dla państw członkowskich UE i dla UE od dnia 25 października 2016 r. do daty jej wejścia w życie i podlega ratyfikacji. Instrumenty ratyfikacji składane są u depozytariusza.

2.   Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do przystąpienia dla UE i tych państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz państw członkowskich UE, które jej nie podpisały. Odpowiednie instrumenty przystąpienia składane są u depozytariusza.

Artykuł 25

Wejście w życie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie trzydzieści dni po złożeniu u depozytariusza instrumentów ratyfikacji lub przystąpienia przez osiem Stron z każdego regionu, w tym przez Republikę Federalną Niemiec i UE. W odniesieniu do pozostałych państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz państw członkowskich UE, które złożyły swoje instrumenty ratyfikacji lub przystąpienia po dacie wejścia w życie, niniejsza Umowa wchodzi w życie trzydzieści dni po złożeniu przez te państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów, oraz państwa członkowskie UE instrumentów ratyfikacji lub przystąpienia.

2.   Depozytariusz powiadamia wszystkie Strony o otrzymaniu instrumentów ratufikacji lub przystąpienia, jak również o dacie wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 26

Okres obowiązywania i wypowiedzenie

1.   Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego powiadomienia skierowanego do depozytariusza drogą dyplomatyczną. Wypowiedzenie staje się skuteczne dwanaście miesięcy po otrzymaniu powiadomienia.

Artykuł 27

Rozwiązanie i likwidacja

1.   Fundacja ulega rozwiązaniu:

a)

w przypadku gdy wszyscy członkowie Fundacji lub wszyscy członkowie Fundacji z wyjątkiem jednego wypowiedzieli niniejszą Umowę; lub

b)

w przypadku gdy członkowie Fundacji podjęli decyzję o jej rozwiązaniu.

2.   W przypadku rozwiązania Fundacja istnieje tylko do celów jej likwidacji. Jej sprawy są zamykane przez likwidatorów, którzy dokonują sprzedaży aktywów Fundacji oraz uregulowania jej zobowiązań. Pozostałe aktywa i pasywa rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich wkładów.

Artykuł 28

Depozytariusz

Funkcję depozytariusza niniejszej Umowy pełni Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 29

Zastrzeżenia

1.   W chwili podpisywania lub ratyfikowania niniejszej Umowy, lub przystępowania do niej, Strony mogą sformułować zastrzeżenia lub deklaracje dotyczące jej treści, pod warunkiem że nie są one niezgodne z jej przedmiotem i celem.

2.   Sformułowane zastrzeżenia i deklaracje podawane są do wiadomości depozytariuszowi, który powiadamia o nich pozostałe Strony niniejszej Umowy.

Artykuł 30

Postanowienia przejściowe

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy fundacja przejściowa utworzona w 2011 r. na podstawie prawa Republiki Federalnej Niemiec kończy swoją działalność i zostaje rozwiązana. Aktywa i pasywa, zasoby, środki oraz inne zobowiązania umowne fundacji przejściowej zostają przeniesione na Fundację UE-LAC, ustanowioną na mocy niniejszej Umowy. W tym celu Fundacja UE-LAC i fundacja przejściowa kończą niezbędne procedury prawne z Republiką Federalną Niemiec i zaspokajają wzajemne roszczenia prawne.

W dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę sporządzoną w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, a niniejsza Umowa zostaje złożona do depozytu w archiwum Rady Unii Europejskiej, które przekazuje uwierzytelniony odpis wszystkim Stronom.


ROZPORZĄDZENIA

22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1874

z dnia 19 października 2016 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Maroilles/Marolles (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Maroilles”/„Marolles” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1305/2008 (3).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Maroilles”/„Marolles” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Maroilles lub Marolles (ChNP)) (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 30).

(4)  Dz.U. C 176 z 18.5.2016, s. 21.


22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1875

z dnia 21 października 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

141,7

ZZ

141,7

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

149,4

ZZ

149,4

0805 50 10

AR

83,9

CL

95,1

IL

72,6

TR

105,3

UY

48,9

ZA

92,6

ZZ

83,1

0806 10 10

BR

272,3

EG

169,2

TR

138,4

US

261,8

ZZ

210,4

0808 10 80

AR

240,2

AU

237,5

BR

124,9

CL

184,3

NZ

139,5

ZA

156,6

ZZ

180,5

0808 30 90

CN

56,4

TR

146,4

ZZ

101,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/16


DECYZJA RADY (UE) 2016/1876

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

(2)

Zgodnie z art. 173 Układu Republika Mołdawii ma stopniowo osiągnąć zgodność z odpowiednim dorobkiem prawnym Unii zgodnie z postanowieniami załącznika XVI do Układu.

(3)

Zgodnie z art. 273 Układu Republika Mołdawii ma stopniowo zapewnić zgodność swoich przepisów dotyczących zamówień publicznych z odpowiednim dorobkiem prawnym Unii zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku XXIX do Układu.

(4)

Szereg aktów Unii wymienionych w załączniku XVI i XXIX do Układu zostało zmienionych, poddanych przekształceniu lub uchylonych od momentu parafowania Układu w dniu 29 listopada 2013 r. Niektóre akty Unii wymienione w załączniku XVI do Układu wymienione są również w innych załącznikach. W interesie pewności prawa należy dostosować terminy zbliżenia przepisów mające zastosowanie do tych aktów.

(5)

Zgodnie z art. 269 Układu wartość progów dla zamówień publicznych przewidziana w załączniku XXIX-A do Układu podlega regularnemu przeglądowi, począwszy od roku wejścia w życie Układu.

(6)

Ponadto należy zmienić niektóre terminy, aby uwzględnić postępy osiągnięte przez Republikę Mołdawii w procesie zbliżania do unijnego dorobku prawnego.

(7)

Należy zatem odpowiednio zaktualizować załączniki XVI i XXIX, aby odzwierciedlić zmiany dotyczące unijnych aktów prawnych w nich wymienionych i dokonać korekty wartości progów dla zamówień publicznych przewidzianych w załączniku XXIX-A do Układu.

(8)

Zgodnie z art. 269 Układu korekty progów określonych w załączniku XXIX-A do Układu dokonuje się w drodze decyzji Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu.

(9)

Zgodnie z art. 436 ust. 3 Układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji i zmiany załączników do Układu.

(10)

Art. 1 decyzji Rady Stowarzyszenia nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. przekazuje uprawnienia do aktualizacji i zmiany załączników do Układu związanych z handlem Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, w tym załącznika XVI odnoszącego się do rozdziału 3 (Bariery techniczne w handlu, normalizacja, metrologia, akredytacja i ocena zgodności) oraz załącznika XXIX odnoszącego się do rozdziału 8 (Zamówienia publiczne) w tytule V (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu.

(11)

Należy zatem ustalić stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu w odniesieniu do aktualizacji załączników XVI i XXIX do Układu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy art. 438 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do aktualizacji jego załączników XVI i XXIX opiera się na projekcie decyzji tego komitetu załączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii zasiadający w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu mogą uzgadniać niewielkie poprawki techniczne do projektu decyzji bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2016 r.

W imieniu Rady

R. KALIŇÁK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.


PROJEKT

DECYZJA NR 1/2016 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–REPUBLIKA MOŁDAWII W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU

z dnia …

w sprawie aktualizacji załącznika XVI do układu o stowarzyszeniu

KOMITET STOWARZYSZENIA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w szczególności jego art. 173 i 436,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”) wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

(2)

Zgodnie z art. 173 Układu Republika Mołdawii ma stopniowo osiągnąć zgodność z dorobkiem prawnym Unii zgodnie z postanowieniami załącznika XVI do Układu.

(3)

Od parafowania Układu w dniu 29 listopada 2013 r. niektóre unijne akty prawne wymienione w załączniku XVI do Układu zostały zmienione, przekształcone lub uchylone i zastąpione nowymi aktami. W szczególności Unia przyjęła i przekazała Republice Mołdawii do wiadomości następujące akty prawne:

a)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (2);

b)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (3);

c)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (4);

d)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (5);

e)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (6);

f)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (7);

g)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (8);

h)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (9);

i)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (10);

j)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (11);

k)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (12);

l)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (13);

m)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (14);

n)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (15);

o)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (16);

p)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (17);

q)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (18);

r)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (19);

(4)

Niektóre akty Unii wymienione w załączniku XVI są również wymienione w załączniku IV (Ochrona konsumentów) i załączniku XI (Środowisko) do Układu. W celu zachowania przejrzystości obowiązujące terminy dostosowania tych aktów wymienionych w załączniku XVI, powinny zostać dostosowane do terminów określonych w załączniku IV (Ochrona konsumentów) i załączniku XI (Środowisko) do Układu.

(5)

Należy uaktualnić załącznik XVI do Układu, aby odzwierciedlał on zmiany dotyczące prawodawstwa Unii wymienionego w tym załączniku, zgodnie z art. 436 ust. 3 Układu. W celu zachowania przejrzystości sekcje załącznika XVI do Układu, których dotyczą te zmiany, powinny zostać uaktualnione w całości.

(6)

Republika Mołdawii kontynuuje proces zbliżenia swojego ustawodawstwa do prawodawstwa Unii, zgodnie z harmonogramem i priorytetami określonymi w załączniku XVI do Układu. Dlatego należy zapewnić, aby ostatnie zmiany prawodawstwa Unii zostały szybko i skutecznie uwzględnione w trwającym procesie zbliżania, i wziąć pod uwagę postęp poczyniony przez Republikę Mołdawii.

(7)

Należy przewidzieć okresy przejściowe dla Republiki Mołdawii w celu uwzględnienia nowych aktów prawnych Unii w jej ustawodawstwie krajowym oraz okres dostosowawczy dla producentów i importerów. W związku z tym terminy zbliżenia prawodawstwa krajowego do nowych aktów Unii zostaną przedłużone.

(8)

Zgodnie z art. 436 ust. 3 Układu Rada Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii jest uprawniona do aktualizacji i zmiany załączników do Układu. Rada Stowarzyszenia decyzją nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. upoważniła Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu do dokonania aktualizacji lub zmiany niektórych załączników dotyczących kwestii związanych z handlem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Sekcja „Ramy przepisów horyzontalnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu”, sekcja „Prawodawstwo oparte na zasadach nowego podejścia, w którym przewidziano oznakowanie CE”, sekcja „Dyrektywy oparte na zasadach nowego podejścia lub globalnego podejścia, ale w których nie przewidziano oznakowania CE”, podsekcja 2 „Pojazdy dwu lub trzykołowe” i podsekcja 3 „Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne” w sekcji „Budowa pojazdów silnikowych”, podsekcja 1 „REACH i wdrażanie REACH”, podsekcja 2 „Niebezpieczne chemikalia” i podsekcja 3 „Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie” w sekcji „Substancje chemiczne” w załączniku XVI do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, zostają zastąpione tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w …

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.

(2)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357.

(3)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 45.

(4)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79.

(5)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s.309.

(6)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s.1.

(7)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s.251.

(8)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s.149.

(9)  Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s.107.

(10)  Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s.164.

(11)  Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62.

(12)  Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 90.

(13)  Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 27.

(14)  Dz.U. L 165 z 30.6.2010, s. 1.

(15)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52.

(16)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1.

(17)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.

(18)  Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1.

(19)  Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

ZAŁĄCZNIK

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA XVI DO UKŁADU

Sekcja „Ramy przepisów horyzontalnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu”, sekcja „Prawodawstwo oparte na zasadach nowego podejścia, w którym przewidziano oznakowanie CE”, sekcja „Dyrektywy oparte na zasadach nowego podejścia lub globalnego podejścia, ale w których nie przewidziano oznakowania CE”, podsekcja 2 „Pojazdy dwu lub trzykołowe” i podsekcja 3 „Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne” w sekcji „Budowa pojazdów silnikowych”, podsekcja 1 „REACH i wdrażanie REACH”, podsekcja 2 „Niebezpieczne chemikalia” i podsekcja 3 „Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie” w sekcji „Substancje chemiczne” w załączniku XVI do Układu otrzymują brzmienie:

„Prawodawstwo unijne

Termin zbliżenia przepisów

RAMY PRZEPISÓW HORYZONTALNYCH DOTYCZĄCYCH WPROWADZANIA PRODUKTÓW DO OBROTU

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

Zbliżenie przepisów z dniem wejścia w życie ustawy nr 235 z dnia 1 grudnia 2011 r.

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

2016

Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe

2012

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE

2015

Dyrektywa Rady 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG, zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE

2015

PRAWODAWSTWO OPARTE NA ZASADACH NOWEGO PODEJŚCIA, W KTÓRYM PRZEWIDZIANO OZNAKOWANIE CE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych

2017

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Pełne zbliżenie: 2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

2017

Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

Przegląd i pełne zbliżenie: 2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe

Przegląd i pełne zbliżenie: 2016

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Decyzja Komisji 2004/388/WE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych

Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

2017

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn i zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

2017

Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

Dyrektywa Rady z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (90/385/EWG)

Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

Przegląd i pełne zbliżenie: 2015

Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym

Pełne zbliżenie: 2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE

2018

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Przegląd i pełne zbliżenie: 2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych

2017

DYREKTYWY OPARTE NA ZASADACH NOWEGO PODEJŚCIA LUB GLOBALNEGO PODEJŚCIA, ALE W KTÓRYCH NIE PRZEWIDZIANO OZNAKOWANIA CE

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE

2017

KONSTRUKCJA POJAZDÓW SILNIKOWYCH

2.   Dwu- lub trzykołowe pojazdy silnikowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

2017

3.   Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

2016

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych

2016

CHEMIKALIA

1.   REACH i wdrożenie REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2019

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

2019

2.   Niebezpieczne chemikalia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE

2021

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2014

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

2016

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, uchylające dyrektywę 91/157/EWG

2013–2014

Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

Zbliżenie przepisów zrealizowane w 2009 r.

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, zmieniające dyrektywę 79/117/EWG

2013–2014

3.   Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

2021”.


PROJEKT

DECYZJA NR 2/2016 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–REPUBLIKA MOŁDAWII W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU

z dnia …

w sprawie aktualizacji załącznika XXIX do układu o stowarzyszeniu

KOMITET STOWARZYSZENIA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w szczególności jego art. 269, 273 i 436,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (1) („Układ”) wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

(2)

Zgodnie z art. 269 ust. 5 Układu progi wartości dla zamówień publicznych przewidzianych w załączniku XXIX-A podlegają regularnemu przeglądowi co dwa lata, począwszy od roku wejścia w życie Układu, a korekty tej dokonuje się w drodze decyzji Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, o którym mowa w art. 438 ust. 4 Układu.

(3)

Zgodnie z art. 273 Układu Republika Mołdawii zapewnia stopniowe dostosowanie swoich przepisów dotyczących zamówień publicznych do dorobku prawnego Unii w tej dziedzinie zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku XXIX do Układu.

(4)

Od parafowania Układu w dniu 29 listopada 2013 r. niektóre unijne akty prawne wymienione w załączniku XXIX do Układu zostały zmienione, przekształcone lub uchylone i zastąpione nowym aktem. W szczególności Unia przyjęła i przekazała Republice Mołdawii do wiadomości następujące akty prawne:

a)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (2)

b)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (3)

c)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (4)

(5)

Wyżej wymienione nowe dyrektywy zmieniły progi wartości dla zamówień publicznych przewidziane w załączniku XXIX-A.

(6)

Należy zatem uaktualnić załącznik XXIX do Układu, aby odzwierciedlał on zmiany dotyczące dorobku prawnego Unii wymienionego w tym załączniku, zgodnie z art. 269, 273 i 436 Układu.

(7)

Nowy dorobek prawny Unii w dziedzinie zamówień publicznych ma nową strukturę. Należy uwzględnić tę nową strukturę w załączniku XXIX. W interesie przejrzystości należy uaktualnić załącznik XXIX w całości i zastąpić go tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Ponadto należy uwzględnić postępy osiągnięte przez Republikę Mołdawii w procesie zbliżenia przepisów do dorobku prawnego Unii.

(8)

Zgodnie z art. 436 ust. 3 Układu Rada Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii jest uprawniona do aktualizacji i zmiany załączników do Układu. Rada Stowarzyszenia decyzją nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. upoważniła Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu do dokonania aktualizacji lub zmiany niektórych załączników dotyczących kwestii związanych z handlem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik XXIX do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.

(2)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s.1.

(3)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s.65.

(4)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s.243.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik XXIX do Układu otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XXIX

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAŁĄCZNIK XXIX-A

PROGI

1.

Wartość progów, o których mowa w art. 269 ust. 3 niniejszego Układu, dla obu Stron wynosi:

a)

134 000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje administracji centralnej lub konkursów organizowanych przez te instytucje;

b)

207 000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi nieujętych w lit. a);

c)

5 186 000 EUR dla zamówień publicznych na roboty budowlane;

d)

5 186 000 EUR dla zamówień na roboty budowlane w sektorze użyteczności publicznej;

e)

5 186 000 EUR dla koncesji;

f)

414 000 EUR dla zamówień na dostawy i usługi w sektorze użyteczności publicznej;

g)

750 000 EUR dla zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

h)

1 000 000 EUR dla zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w sektorze użyteczności publicznej.

2.

Progi wartości, o których mowa w ust. 1, dostosowuje się w celu odzwierciedlenia progów mających zastosowanie na podstawie dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE w chwili wejścia w życie niniejszego Układu.

ZAŁĄCZNIK XXIX-B

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM REFORMY INSTYTUCJONALNEJ, ZBLIŻENIA PRZEPISÓW I PRZYZNANIA DOSTĘPU DO RYNKU

Etap

 

Orientacyjny harmonogram

Dostęp do rynku przyznany UE przez Republikę Mołdawii

Dostęp do rynku przyznany Republice Mołdawii przez UE

 

1

Wykonanie art. 270 ust. 2 i art. 271 niniejszego Układu

Uzgodnienie strategii reformy określonej w art. 272 niniejszego Układu

9 miesięcy po wejściu w życie niniejszego Układu

Dostawy dla instytucji administracji centralnej

Dostawy dla instytucji administracji centralnej

 

2

Zbliżenie przepisów i wdrożenie podstawowych elementów dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy Rady 89/665/EWG

5 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Dostawy dla władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz podmiotów prawa publicznego

Dostawy dla władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz podmiotów prawa publicznego

Załączniki XXIX-C i XXIX-N

Zbliżenie przepisów i wdrożenie podstawowych elementów dyrektywy 2014/25/UE oraz dyrektywy Rady 92/13/EWG

5 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Dostawy dla wszystkich podmiotów zamawiających w sektorze usług użyteczności publicznej

Dostawy dla wszystkich podmiotów zamawiających

Załączniki XXIX-G i XXIX-Q

Zbliżenie przepisów i wdrożenie innych elementów dyrektywy 2014/24/UE

5 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Zamówienia na roboty budowlane i usługi dla wszystkich instytucji zamawiających

Zamówienia na roboty budowlane i usługi dla wszystkich instytucji zamawiających

Załączniki XXIX-D, XXIX-E i XXIX-O

3

Zbliżenie przepisów i wdrożenie dyrektywy 2014/23/UE

6 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Koncesje dla wszystkich instytucji zamawiających

Koncesje dla wszystkich instytucji zamawiających

Załączniki XXIX-K i XXIX-L

4

Zbliżenie przepisów i wdrożenie innych elementów dyrektywy 2014/25/UE

8 lat po wejściu w życie niniejszego Układu

Zamówienia na roboty budowlane i usługi dla wszystkich podmiotów zamawiających w sektorze usług użyteczności publicznej

Zamówienia na roboty budowlane i usługi dla wszystkich podmiotów zamawiających w sektorze usług użyteczności publicznej

Załączniki XXIX-H, XXIX–I i XXIX-R

ZAŁĄCZNIK XXIX-C

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

(Etap 2)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Art. 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 1, 2, 5 i 6

Art. 2

Definicje: ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Art. 3

Zamówienia mieszane

Sekcja 2

Progi

Art. 4

Kwoty progowe

Art. 5

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówienia

Sekcja 3

Wyłączenia

Art. 7

Zamówienia w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Art. 8

Szczególne wyłączenia w dziedzinie łączności elektronicznej

Art. 9

Zamówienia publiczne udzielane i konkursy organizowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi

Art. 10

Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi

Art. 11

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego

Art. 12

Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego

Sekcja 4

Sytuacje szczególne

Podsekcja 1:

Zamówienia subsydiowane oraz usługi badawcze i rozwojowe

Art. 13

Zamówienia subsydiowane przez instytucje zamawiające

Art. 14

Usługi badawcze i rozwojowe

Podsekcja 2:

Zamówienia obejmujące aspekty obronności i bezpieczeństwa

Art. 15

Obronność i bezpieczeństwo

Art. 16

Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Art. 17

Zamówienia publiczne i konkursy obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa, udzielane lub organizowane na mocy przepisów międzynarodowych

 

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy ogólne

Art. 18

Zasady udzielania zamówień

Art. 19

Wykonawcy

Art. 21

Poufność

Art. 22

Zasady mające zastosowanie do komunikacji: ust. 2–6

Art. 23

Nomenklatura

Art. 24

Konflikty interesów

 

 

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 26

Wybór procedury: ust. 1 i 2, ust. 4 lit. a), ust. 5 i 6

Art. 27

Procedura otwarta

Art. 28

Procedura ograniczona

Art. 29

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Art. 32

Stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 1

Przygotowanie

Art. 40

Wstępne konsultacje rynkowe

Art. 41

Wcześniejsze zaangażowanie kandydatów lub oferentów

Art. 42

Specyfikacje techniczne

Art. 43

Etykiety

Art. 44

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe: ust. 1 i 2

Art. 45

Oferty wariantowe

Art. 46

Podział zamówień na części

Art. 47

Wyznaczanie terminów

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Art. 48

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Art. 49

Ogłoszenie o zamówieniu

Art. 50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ust. 1 i 4

Art. 51

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 1 akapit pierwszy i ust. 5 akapit pierwszy

Art. 53

Dostępność w formie elektronicznej dokumentów zamówienia

Art. 54

Zaproszenie kandydatów

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Art. 56

Zasady ogólne

Podsekcja 1:

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Art. 57

Podstawy wykluczenia

Art. 58

Kryteria kwalifikacji

Art. 59

Jednolity europejski dokument zamówienia ust. 1 mutatis mutandis i ust. 4

Art. 60

Środki dowodowe

Art. 62

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego: ust. 1 i 2

Art. 63

Poleganie na zdolności innych podmiotów

Podsekcja 2:

Ograniczanie liczby kandydatów, ofert i rozwiązań

Art. 65

Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału

Art. 66

Ograniczanie liczby ofert i rozwiązań

Podsekcja 3:

Udzielenie zamówienia

Art. 67

Kryteria udzielenia zamówienia

Art. 68

Rachunek kosztów cyklu życia: ust. 1 i 2

Art. 69

Rażąco tanie oferty: ust. 1–4

 

 

ROZDZIAŁ IV

Realizacja zamówienia

Art. 70

Warunki realizacji zamówień

Art. 71

Podwykonawstwo

Art. 72

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Art. 73

Rozwiązywanie umów

 

 

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 74

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 75

Publikacja ogłoszeń

Art. 76

Zasady udzielania zamówień

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik II

Wykaz rodzajów działalności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 lit. a)

Załącznik III

Wykaz produktów, o których mowa w art. 4 lit. b) w odniesieniu do zamówień udzielanych przez instytucje zamawiające w dziedzinie obronności

Załącznik IV

Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału oraz planów i projektów w konkursach

Załącznik V

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu

Część A:

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy

Część B:

Informacje, jakie należy zamieścić we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym (o którym mowa w art. 48)

Część C:

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu (o którym mowa w art. 49)

Część D:

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (o którym mowa w art. 50)

Część G

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o modyfikacji umowy w okresie jej obowiązywania (o którym mowa w art. 72 ust. 1)

Część H

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (o którym mowa w art. 75 ust. 1)

Część I:

Informacje, jakie należy zamieścić we wstępnych ogłoszeniach informacyjnych dotyczących usług społecznych i innych szczególnych usług (o których mowa w art. 75 ust. 1)

Część J

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (o których mowa w art. 75 ust. 2)

Załącznik VII

Definicje niektórych specyfikacji technicznych

Załącznik IX

Treść zaproszeń do składania ofert, do udziału w dialogu lub do potwierdzenia zainteresowania przewidzianych w art. 54

Załącznik X

Wykaz międzynarodowych konwencji w zakresie prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2

Załącznik XII

Środki dowodowe na potrzeby kryteriów kwalifikacji

Załącznik XIV

Usługi, o których mowa w art. 74

ZAŁĄCZNIK XXIX-D

INNE OBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/24/UE

(Etap 2)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Art. 2

Definicje: ust. 1 pkt 21

Art. 22

Zasady mające zastosowanie do komunikacji: ust. 1

 

 

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 26

Wybór procedury: ust. 3 i ust. 4 lit. b

Art. 30

Dialog konkurencyjny

Art. 31

Partnerstwo innowacyjne

 

 

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Art. 33

Umowy ramowe

Art. 34

Dynamiczne systemy zakupów

Art. 35

Aukcje elektroniczne

Art. 36

Katalogi elektroniczne

Art. 38

Okazjonalne wspólne udzielanie zamówień

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Art. 50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ust. 2 i 3

 

 

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

 

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy dotyczące konkursów

Art. 78

Zakres stosowania

Art. 79

Ogłoszenia

Art. 80

Reguły dotyczące organizacji konkursów i kwalifikacji uczestników

Art. 81

Skład sądu konkursowego

Art. 82

Decyzje sądu konkursowego

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik V

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu

Część E:

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie (o którym mowa w art. 79 ust. 1)

Część F:

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o wynikach konkursu (o którym mowa w art. 79 ust. 2)

Załącznik VI

Informacje, jakie należy zamieścić w dokumentach zamówienia dotyczących aukcji elektronicznej (art. 35 ust. 4)

ZAŁĄCZNIK XXIX-E

INNE NIEOBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/24/UE

(Etap 2)

Elementy dyrektywy 2014/24/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są obowiązkowe, są jednak zalecane w ramach zbliżania przepisów. Republika Mołdawii może dokonać zbliżenia tych elementów w terminie określonym w załączniku XXIX-B.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Art. 2

Definicje: ust. 1 pkt 14 i 16

Art. 20

Zamówienia zastrzeżone

 

 

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Art. 37

Scentralizowane działania zakupowe i centralne jednostki zakupujące

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Art. 64

Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców oraz certyfikacja przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego

 

 

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 77

Zamówienia zastrzeżone w odniesieniu do określonych usług

ZAŁĄCZNIK XXIX-F

PRZEPISY DYREKTYWY 2014/24/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania i definicje

Sekcja 1

Przedmiot i definicje

Art. 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 3 i 4

Art. 2

Definicje: ust. 2

Sekcja 2

Progi

Art. 6

Korekta progów i wykazu instytucji administracji centralnej

 

 

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 25

Warunki dotyczące Porozumienia GPA i innych umów międzynarodowych

 

 

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Art. 39

Zamówienia, w których biorą udział instytucje zamawiające z różnych państw członkowskich

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 1

Przygotowanie

Art. 44

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe: ust. 3

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Art. 51

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 1 akapit drugi, ust. 2, 3 i 4, ust. 5 akapit drugi, ust. 6

Art. 52

Publikacja na poziomie krajowym

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Art. 61

Internetowe repozytorium zaświadczeń (e-Certis)

Art. 62

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego: ust. 3

Art. 68

Rachunek kosztów cyklu życia: ust. 3

Art. 69

Rażąco tanie oferty: ust. 5

 

 

TYTUŁ IV

Ład administracyjno-regulacyjny

Art. 83

Egzekwowanie przepisów

Art. 84

Indywidualne sprawozdania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia

Art. 85

Sprawozdania krajowe i informacje statystyczne

Art. 86

Współpraca administracyjna

 

 

TYTUŁ V

Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe

Art. 87

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Art. 88

Tryb pilny

Art. 89

Procedura komitetowa

Art. 90

Transpozycja i przepisy przejściowe

Art. 91

Uchylenie

Art. 92

Przegląd

Art. 93

Wejście w życie

Art. 94

Adresaci

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I

Instytucje administracji centralnej

Załącznik VIII

Wymogi dotyczące publikacji

Załącznik XI

Rejestry

Załącznik XIII

Wykaz aktów prawnych unii, o których mowa w art. 68 ust. 3

Załącznik XV

Tabela korelacji

ZAŁĄCZNIK XXIX-G

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

(Etap 2)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Art. 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 1, 2, 5 i 6

Art. 2

Definicje: pkt 1–9, 13–16 i 18–20

Art. 3

Instytucje zamawiające: ust. 1 i 4

Art. 4

Podmioty zamawiające: ust. 1–3

Art. 5

Zamówienia mieszane obejmujące taki sam rodzaj działalności

Art. 6

Zamówienia obejmujące kilka rodzajów działalności

 

 

ROZDZIAŁ II

Rodzaje działalności

Art. 7

Przepisy wspólne

Art. 8

Gaz i energia cieplna

Art. 9

Energia elektryczna

Art. 10

Gospodarka wodna

Art. 11

Usługi transportowe

Art. 12

Porty i porty lotnicze

Art. 13

Usługi pocztowe

Art. 14

Wydobycie ropy naftowej i gazu oraz poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotowy

Sekcja 1

Progi

Art. 15

Kwoty progowe

Art. 16

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówienia: ust. 1–4 i 7–14

Sekcja 2

Zamówienia i konkursy wyłączone: przepisy szczególne dotyczące zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa

Podsekcja 1:

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających oraz szczególne wyłączenia dotyczące sektorów gospodarki wodnej i energetyki

Art. 18

Zamówienia udzielane na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy osobom trzecim: ust. 1

Art. 20

Zamówienia udzielane i konkursy organizowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi

Art. 21

Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi

Art. 22

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego

Art. 23

Zamówienia udzielane przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii

Podsekcja 2:

Zamówienia obejmujące aspekty obronności i bezpieczeństwa

Art. 24

Obronność i bezpieczeństwo

Art. 25

Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Art. 26

Zamówienia obejmujące kilka rodzajów działalności oraz obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Art. 27

Zamówienia i konkursy obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa, udzielane lub organizowane na mocy przepisów międzynarodowych

Podsekcja 3:

Stosunki szczególne (współpraca, przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsięwzięcia typu joint venture)

Art. 28

Zamówienia między instytucjami zamawiającymi

Art. 29

Zamówienia udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu

Art. 30

Zamówienia udzielane przedsięwzięciu typu joint venture lub podmiotowi zamawiającemu wchodzącemu w skład przedsięwzięcia typu joint venture

Podsekcja 4:

Sytuacje szczególne

Art. 32

Usługi badawcze i rozwojowe

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady ogólne

Art. 36

Zasady udzielania zamówień

Art. 37

Wykonawcy

Art. 39

Poufność

Art. 40

Zasady mające zastosowanie do komunikacji

Art. 41

Nomenklatura

Art. 42

Konflikty interesów

 

 

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 44

Wybór procedury: ust. 1, 2 i 4

Art. 45

Procedura otwarta

Art. 46

Procedura ograniczona

Art. 47

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Art. 50

Stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie (lit. a) – i))

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 1

Przygotowanie

Art. 58

Wstępne konsultacje rynkowe

Art. 59

Wcześniejszy udział kandydatów lub oferentów

Art. 60

Specyfikacje techniczne

Art. 61

Etykiety

Art. 62

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe

Art. 63

Przekazywanie specyfikacji technicznych

Art. 64

Oferty wariantowe

Art. 65

Podział zamówień na części

Art. 66

Wyznaczanie terminów

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Art. 67

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Art. 68

Ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania

Art. 69

Ogłoszenie o zamówieniu

Art. 70

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ust. 1, 3 i 4

Art. 71

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 1 i ust. 5 akapit pierwszy

Art. 73

Dostępność w formie elektronicznej dokumentów zamówienia

Art. 74

Zaproszenie kandydatów

Art. 75

Informowanie wnioskujących o zakwalifikowanie, kandydatów i oferentów

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Art. 76

Zasady ogólne

Podsekcja 1:

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Art. 78

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Art. 79

Poleganie na zdolności innych podmiotów: ust. 2

Art. 80

Stosowanie podstaw wykluczenia oraz kryteriów kwalifikacji przewidzianych w dyrektywie 2014/24/UE

Art. 81

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego: ust. 1 i 2

Podsekcja 2:

Udzielenie zamówienia

Art. 82

Kryteria udzielenia zamówienia

Art. 83

Rachunek kosztów cyklu życia: ust. 1 i 2

Art. 84

Rażąco niskie oferty: ust. 1–4

 

 

ROZDZIAŁ IV

Realizacja zamówienia

Art. 87

Warunki realizacji zamówień

Art. 88

Podwykonawstwo

Art. 89

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Art. 90

Rozwiązywanie umów

 

 

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 91

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 92

Publikacja ogłoszeń

Art. 93

Zasady udzielania zamówień

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I

Wykaz rodzajów działalności przewidziany w art. 2 pkt 2 lit. a)

Załącznik V

Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału, wniosków o zakwalifikowanie, a także planów i projektów w konkursach

Załącznik VI część A

Informacje, jakie należy zamieścić w okresowym ogłoszeniu informacyjnym (o którym mowa w art. 67)

Załącznik VI część B

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy, które nie jest stosowane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie (zgodnie z art. 67 ust. 1)

Załącznik VIII

Definicje niektórych specyfikacji technicznych

Załącznik IX

Wymogi dotyczące publikacji

Załącznik X

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania (o którym mowa w art. 44 ust. 4 lit. b) oraz art. 68)

Załącznik XI

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu (zgodnie z art. 69)

Załącznik XII

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (zgodnie z art. 70)

Załącznik XIII

Treść zaproszeń do udziału w dialogu, do negocjacji lub do potwierdzenia zainteresowania, przewidzianych w art. 74

Załącznik XIV

Wykaz międzynarodowych konwencji w zakresie prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska, o których mowa w art. 36 ust. 2

Załącznik XVI

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o modyfikacji umowy w trakcie jej obowiązywania (zgodnie z art. 89 ust. 1)

Załącznik XVII

Usługi, o których mowa w art. 91

Załącznik XVIII

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług (o którym mowa w art. 92)

ZAŁĄCZNIK XXIX-H

INNE OBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/25/UE

(Etap 4)

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Art. 2

Definicje: pkt 17

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotowy

Sekcja 1

Progi

Art. 16

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówienia: ust. 5 i 6

 

 

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowane do zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 44

Wybór procedury: ust. 3

Art. 48

Dialog konkurencyjny

Art. 49

Partnerstwo innowacyjne

Art. 50

Stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie: lit. j)

 

 

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych

Art. 51

Umowy ramowe

Art. 52

Dynamiczne systemy zakupów

Art. 53

Aukcje elektroniczne

Art. 54

Katalogi elektroniczne

Art. 56

Okazjonalne wspólne udzielanie zamówień

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Art. 70

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ust. 2

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówień

Podsekcja 1

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Art. 77

Systemy kwalifikowania

Art. 79

Poleganie na zdolności innych podmiotów: ust. 1

 

 

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

 

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy dotyczące konkursów

Art. 95

Zakres stosowania

Art. 96

Ogłoszenia

Art. 97

Przepisy dotyczące organizacji konkursów, kwalifikacji uczestników oraz sądu konkursowego

Art. 98

Decyzje sądu konkursowego

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik VII

Informacje, jakie należy zamieścić w dokumentach zamówienia dotyczących aukcji elektronicznej (art. 53 ust. 4)

Załącznik XIX

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie (zgodnie z art. 96 ust. 1)

Załącznik XX

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie (zgodnie z art. 96 ust. 1)

ZAŁĄCZNIK XXIX–I

INNE NIEOBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/25/UE

(Etap 4)

Elementy dyrektywy 2014/25/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są obowiązkowe, są jednak zalecane w ramach zbliżania przepisów. Republika Mołdawii może dokonać zbliżenia tych elementów w terminie określonym w załączniku XXIX-B.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Art. 2

Definicje: pkt 10–12

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady ogólne

Art. 38

Zamówienia zastrzeżone

 

 

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 55

Scentralizowane działania zakupowe i centralne jednostki zakupujące

 

 

TYTUŁ III

Szczególne reżimy udzielania zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 94

Zamówienia zastrzeżone w odniesieniu do określonych usług

ZAŁĄCZNIK XXIX-J

PRZEPISY DYREKTYWY 2014/25/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

TYTUŁ I

Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

 

 

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Art. 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 3 i 4

Art. 3

Instytucje zamawiające: ust. 2 i 3

Art. 4

Podmioty zamawiające: ust. 4

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotowy

Sekcja 1

Progi

Art. 17

Korekta progów

Sekcja 2

Zamówienia i konkursy wyłączone: przepisy szczególne dotyczące zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa

Podsekcja 1:

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających oraz szczególne wyłączenia dotyczące sektorów gospodarki wodnej i energetyki

Art. 18

Zamówienia udzielane na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy osobom trzecim: ust. 2

Art. 19

Zamówienia udzielane i konkursy organizowane w innym celu niż wykonywanie jednego z rodzajów działalności objętych niniejszą dyrektywą lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim: ust. 2

Podsekcja 3:

Stosunki szczególne (współpraca, przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsięwzięcia typu joint venture)

Art. 31

Przekazywanie informacji

Podsekcja 4:

Sytuacje szczególne

Art. 33

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom

Podsekcja 5:

Rodzaje działalności bezpośrednio podlegające konkurencji oraz dotyczące ich przepisy proceduralne

Art. 34

Rodzaje działalności bezpośrednio podlegające konkurencji

Art. 35

Procedura do celów ustalenia, czy zastosowanie ma art. 34

 

 

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do zamówień

 

 

ROZDZIAŁ I

Procedury

Art. 43

Warunki dotyczące Porozumienia GPA i innych umów międzynarodowych

 

 

ROZDZIAŁ II

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zagregowanych

Art. 57

Zamówienia, w których biorą udział podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich

 

 

ROZDZIAŁ III

Przeprowadzenie postępowania

Sekcja 2

Publikacja i przejrzystość

Art. 71

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 2, 3, 4, ust. 5 akapit drugi, ust. 6

Art. 72

Publikacja na poziomie krajowym

Sekcja 3

Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia

Art. 81

Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego: ust. 3

Art. 83

Rachunek kosztów cyklu życia: ust. 3

Sekcja 4

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami

Art. 85

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich

Art. 86

Relacje z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

 

 

TYTUŁ IV

Ład administracyjno-regulacyjny

Art. 99

Egzekwowanie przepisów

Art. 100

Indywidualne sprawozdania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia

Art. 101

Sprawozdania krajowe i informacje statystyczne

Art. 102

Współpraca administracyjna

 

 

TYTUŁ V

Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe

Art. 103

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Art. 104

Tryb pilny

Art. 105

Procedura komitetowa

Art. 106

Transpozycja i przepisy przejściowe

Art. 107

Uchylenie

Art. 108

Przegląd

Art. 109

Wejście w życie

Art. 110

Adresaci

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik II

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 4 ust. 3

Załącznik III

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 34 ust. 3

Załącznik IV

Terminy przyjęcia aktów wykonawczych, o których mowa w art. 35

Załącznik XV

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 83 ust. 3

ZAŁĄCZNIK XXIX-K

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielania koncesji

(Etap 3)

TYTUŁ I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

Sekcja I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i próg

Art. 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 1, 2 i 4

Art. 2

Zasada swobodnego administrowania przez organy władzy publicznej

Art. 3

Zasada równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości

Art. 4

Swoboda określania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Art. 5

Definicje

Art. 6

Instytucje zamawiające: ust. 1 i 4

Art. 7

Podmioty zamawiające

Art. 8

Próg i metody obliczania szacunkowej wartości koncesji

Sekcja II

Wyłączenia

Art. 10

Wyłączenia dotyczące koncesji udzielanych przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające

Art. 11

Szczególne wyłączenia w dziedzinie łączności elektronicznej

Art. 12

Wyłączenia szczególne w sektorze wodnym

Art. 13

Koncesje udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu

Art. 14

Koncesje udzielane przedsięwzięciu typu joint venture lub podmiotowi zamawiającemu wchodzącemu w skład przedsięwzięcia typu joint venture

Art. 17

Koncesje między podmiotami w sektorze publicznym

Sekcja III

Przepisy ogólne

Art. 18

Okres obowiązywania koncesji

Art. 19

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Art. 20

Koncesje mieszane

Art. 21

Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Art. 22

Koncesje obejmujące zarówno rodzaje działalności, o których mowa w załączniku II, jak i inne rodzaje działalności

Art. 23

Koncesje dotyczące rodzajów działalności, o których mowa w załączniku II, i rodzajów działalności obejmujących aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Art. 25

Usługi badawcze i rozwojowe

 

 

ROZDZIAŁ II

Zasady

Art. 26

Wykonawcy

Art. 27

Nomenklatura

Art. 28

Poufność

Art. 29

Zasady mające zastosowanie do komunikacji

 

 

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące udzielania koncesji: zasady ogólne i gwarancje proceduralne

 

 

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

Art. 30

Zasady ogólne: ust. 1, 2 i 3

Art. 31

Ogłoszenia o koncesji

Art. 32

Ogłoszenia o udzieleniu koncesji

Art. 33

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 1 akapit pierwszy

Art. 34

Dostępność w formie elektronicznej dokumentów koncesji

Art. 35

Zwalczanie korupcji i zapobieganie konfliktom interesów

 

 

ROZDZIAŁ II

Gwarancje proceduralne

Art. 36

Wymogi techniczne i funkcjonalne

Art. 37

Gwarancje proceduralne

Art. 38

Kwalifikacja i ocena podmiotowa kandydatów

Art. 39

Terminy składania wniosków i ofert dotyczących koncesji

Art. 40

Informowanie kandydatów i oferentów

Art. 41

Kryteria udzielenia koncesji

 

 

TYTUŁ III

Reguły dotyczące realizacji koncesji

Art. 42

Podwykonawstwo

Art. 43

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Art. 44

Rozwiązanie umowy koncesji

Art. 45

Monitorowanie i sprawozdawczość

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I

Wykaz rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 pkt 7

Załącznik II

Działalność prowadzona przez podmioty zamawiające w rozumieniu art. 7

Załącznik III

Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 7 ust. 2 lit. b)

Załącznik IV

Usługi, o których mowa w art. 19

Załącznik V

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniach o koncesji, o których mowa w art. 31

Załącznik VI

Informacje, jakie należy zamieścić we wstępnych ogłoszeniach informacyjnych dotyczących koncesji związane z usługami społecznymi i innymi szczególnymi usługami, o których mowa w art. 31 ust. 3

Załącznik VII

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniach o udzieleniu koncesji, o których mowa w art. 32

Załącznik VIII

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniach o udzieleniu koncesji dotyczących koncesji na usługi społeczne i inne konkretne usługi, o których mowa w art. 32

Załącznik IX

Wymogi dotyczące publikacji

Załącznik X

Wykaz międzynarodowych konwencji w zakresie prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska, o których mowa w art. 30 ust. 3

Załącznik XI

Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o modyfikacji koncesji w okresie jej obowiązywania zgodnie z art. 43

ZAŁĄCZNIK XXIX-L

INNE NIEOBOWIĄZKOWE ELEMENTY DYREKTYWY 2014/23/UE

(Etap 3)

Elementy dyrektywy 2014/23/UE wymienione w niniejszym załączniku nie są obowiązkowe, są jednak zalecane w ramach zbliżania przepisów. Republika Mołdawii może dokonać zbliżenia tych elementów w terminie określonym w załączniku XXIX-B.

TYTUŁ I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

 

 

Sekcja IV

Sytuacje szczególne

Art. 24

Koncesje zastrzeżone

ZAŁĄCZNIK XXIX-M

PRZEPISY DYREKTYWY 2014/23/UE POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

TYTUŁ I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

 

 

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje

Sekcja I

Przedmiot, zakres stosowania, zasady ogólne i próg

Art. 1

Przedmiot i zakres stosowania: ust. 3

Art. 6

Instytucje zamawiające: ust. 2 i 3

Art. 9

Korekta progu

Sekcja II

Wyłączenia

Art. 15

Zgłoszenie informacji przez podmioty zamawiające

Art. 16

Wyłączenie rodzajów działalności, które bezpośrednio podlegają konkurencji

 

 

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące udzielania koncesji: zasady ogólne i gwarancje proceduralne

 

 

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

Art. 30

Zasady ogólne: ust. 4

Art. 33

Forma i sposób publikacji ogłoszeń: ust. 1 akapit drugi, ust. 2, 3 i 4

 

 

TYTUŁ IV

Zmiany dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG

Art. 46

Zmiany w dyrektywie 89/665/EWG

Art. 47

Zmiany w dyrektywie 92/13/EWG

 

 

TYTUŁ V

Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe

Art. 48

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Art. 49

Tryb pilny

Art. 50

Procedura komitetowa

Art. 51

Transpozycja

Art. 52

Przepisy przejściowe

Art. 53

Monitorowanie i sprawozdawczość

Art. 54

Wejście w życie

Art. 55

Adresaci

ZAŁĄCZNIK XXIX-N

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY RADY 89/665/EWG

z dnia 21 grudnia 1989 r.

w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych oraz dyrektywą 2014/23/UE

(Etap 2)

Art. 1

Zakres stosowania i dostępność procedur odwoławczych

Art. 2

Wymogi dotyczące procedur odwoławczych

Art. 2a

Okres zawieszenia typu standstill

Art. 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill: akapit pierwszy lit. b)

Art. 2c

Terminy na wniesienie odwołania

Art. 2d

Nieskuteczność: ust. 1 lit. b), ust. 2 i 3

Art. 2e

Naruszenia niniejszej dyrektywy i inne kary

Art. 2f

Terminy

ZAŁĄCZNIK XXIX-O

INNE ELEMENTY DYREKTYWY 89/665/EWG

(Etap 2)

Art. 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill: akapit pierwszy lit. c)

Art. 2d

Nieskuteczność: ust. 1 lit. c) i ust. 5

ZAŁĄCZNIK XXIX-P

PRZEPISY DYREKTYWY 89/665/EWG POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

Art. 2b

Odstępstwa od okresu zawieszenia typu standstill: akapit pierwszy lit. a)

Art. 2d

Nieskuteczność: akapit pierwszy lit. a) i ust. 4

Art. 3

Mechanizm korygujący

Art. 3a

Treść ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Art. 3b

Procedura komitetowa

Art. 4

Wykonanie

Art. 4a

Przegląd

ZAŁĄCZNIK XXIX-Q

PODSTAWOWE ELEMENTY DYREKTYWY RADY 92/13/EWG

z dnia 25 lutego 1992 r.

koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji zmienionej dyrektywą 2007/66/WE oraz dyrektywą 2014/23/UE

(Etap 2)

Art. 1

Zakres stosowania i dostępność procedur odwoławczych

Art. 2

Wymogi dotyczące procedur odwoławczych

Art. 2a

Okres zawieszenia typu standstill

Art. 2b

Wyjątki od okresu zawieszenia: akapit pierwszy lit. b)

Art. 2c

Terminy na wniesienie odwołania

Art. 2d

Nieskuteczność: ust. 1 lit. b), ust. 2 i 3

Art. 2e

Naruszenia niniejszej dyrektywy i inne kary

Art. 2f

Terminy

ZAŁĄCZNIK XXIX-R

INNE ELEMENTY DYREKTYWY 92/13/EWG

(Etap 4)

Art. 2b

Wyjątki od okresu zawieszenia: akapit pierwszy lit. c) ust. 5

ZAŁĄCZNIK XXIX-S

PRZEPISY DYREKTYWY 92/13/EWG POZA ZAKRESEM ZBLIŻENIA

Elementy wymienione w niniejszym załączniku nie są objęte procesem zbliżenia.

Art. 2b

Wyjątki od okresu zawieszenia: akapit pierwszy lit. a)

Art. 2d

Nieskuteczność: akapit pierwszy lit. a) ust. 4

Art. 3a

Treść ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Art. 3b

Procedura komitetowa

Art. 8

Mechanizm korygujący

Art. 12

Wykonanie

Art. 12a

Przegląd

ZAŁĄCZNIK XXIX-T

REPUBLIKA MOŁDAWII: ORIENTACYJNY WYKAZ ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH WSPÓŁPRACĄ

1.

Szkolenie, w Unii i w Republice Mołdawii, urzędników z Republiki Mołdawii z organów rządowych zaangażowanych w zamówienia publiczne.

2.

Szkolenie dostawców zainteresowanych uczestnictwem w zamówieniach publicznych.

3.

Wymiana informacji i doświadczeń na temat najlepszych praktyk oraz zasad regulacyjnych w dziedzinie zamówień publicznych.

4.

Zwiększenie funkcjonalności strony internetowej poświęconej zamówieniom publicznym oraz utworzenie systemu monitorowania zamówień publicznych.

5.

Konsultacje i pomoc metodologiczna oferowana przez Unię w zakresie stosowania nowoczesnych technologii elektronicznych w dziedzinie zamówień publicznych.

6.

Wzmocnienie organów odpowiedzialnych za zapewnienie spójnej polityki we wszystkich obszarach związanych z zamówieniami publicznymi oraz za niezależną i bezstronną weryfikację decyzji instytucji zmawiających (zob. art. 270 niniejszego Układu).”.


22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/49


DECYZJA RADY (UE) 2016/1877

z dnia 17 października 2016 r.

dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) oraz w Grupie Roboczej ds. Transportu Drogowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W orzeczeniu z dnia 31 marca 1971 r., sprawa 22/70 (1) AETR, Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że obszar pracy załóg pojazdów w międzynarodowym transporcie drogowym wchodzi w zakres wyłącznych zewnętrznych kompetencji Unii. Kompetencje te były od tego czasu realizowane za pośrednictwem szeregu unijnych aktów prawnych, a mianowicie w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (3). Ponieważ przedmiot Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) (4) jest objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 561/2006, Unia jest uprawniona do negocjowania i zawarcia AETR.

(2)

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) powołała w ramach AETR grupę ekspertów (zwaną dalej „grupą ekspertów”). Jest to organ uprawniony do opracowania i przedstawienia proponowanych zmian AETR, w tym jej art. 22bis.

(3)

Następne posiedzenie grupy ekspertów odbędzie się w dniu 24 października 2016 r., a posiedzenie EKG ONZ Grupy Roboczej ds. Transportu Drogowego (zwaną dalej „grupą roboczą”) odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. Przy tej okazji grupa ekspertów i grupa robocza mają przeanalizować propozycje przedstawione przez umawiające się strony AETR (zwane dalej „umawiającymi się stronami”), które pod warunkiem akceptacji przez grupę ekspertów mogą doprowadzić do zmian w AETR, po wszczęciu i zakończeniu procedury zmiany. Wywrze to skutki prawne, o których mowa w art. 218 ust. 9 TFUE.

(4)

W celu osiągnięcia ogólnoeuropejskiej harmonizacji w dziedzinie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (tachografów) konieczne jest wprowadzenie jednolitej procedury podejmowania decyzji. W procedurze takiej należy uwzględnić interesy Unii i tych państw trzecich, które są umawiającymi się stronami.

(5)

Art. 22bis AETR stanowi, że zmiany do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (5) dotyczącego tachografu cyfrowego są automatycznie przyjmowane przez wszystkie umawiające się strony, bez formalnych konsultacji czy też głosowania. Brak uczestnictwa umawiających się stron spoza UE w procesie opracowywania i przyjmowania specyfikacji technicznych tachografu cyfrowego jest jedną z przyczyn niezadowolenia niektórych z tych umawiających się stron. W komunikacie Komisji „Tachograf cyfrowy: mapa drogowa dla dalszych działań” stwierdza się, że taki mechanizm stanowi zagrożenie dla właściwego i zharmonizowanego wdrożenia tachografów cyfrowych przez umawiające się strony spoza UE. Dlatego w interesie Unii jest zmiana procesu decyzyjnego odnośnie do tachografów cyfrowych i zaproponowanie grupie ekspertów skreślenia art. 22bis AETR oraz stosowania procedury określonej w art. 22 ust. 1–3 AETR w przypadku zmiany specyfikacji technicznych tachografu cyfrowego.

(6)

Zważywszy, że zmiany specyfikacji tachografu cyfrowego nie powinny mieć wpływu na zasady i funkcjonowanie AETR, ponieważ powinny one być przedmiotem jedynie regularnych aktualizacji z uwzględnieniem postępu technologicznego, liczba umawiających się stron koniecznych dla wniesienia sprzeciwu wobec tych zmian powinna wzrosnąć z jednej trzeciej do co najmniej połowy.

(7)

Kilka argumentów przemawia za przystąpieniem Unii do umowy AETR. Po pierwsze, Unia ma wyłączne kompetencje w dziedzinie pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowy transport drogowy, co zostało potwierdzone w orzeczeniu w sprawie 22/70. Po drugie, przystąpienie do AETR zagwarantowałoby skuteczną reprezentację interesów Unii w ramach AETR. Ponadto specyfika AETR i proponowanego procesu decyzyjnego uzasadniają, dlaczego Unia, a nie państwa członkowskie, powinna stać się umawiającą stroną.

(8)

Art. 14 AETR nie umożliwia przystąpienia do AETR podmiotom innym niż państwa będące członkami EKG ONZ i państwa dopuszczone do EKG ONZ z głosem doradczym. Z tego powodu, w celu umożliwienia przystąpienia Unii do ATR, należy zaproponować poprawkę art. 14, aby umożliwić przystąpienie organizacji integracji regionalnej do AETR. Przystąpienie przez Unię do AETR nie powinno stanowić precedensu w kwestii przystąpienia przez Unię w przyszłości do innych organizacji międzynarodowych.

(9)

Po umożliwieniu przez AETR przystąpienia do niej przez organizację integracji regionalnej, Rada, na podstawie wniosku Komisji, może przyjąć decyzję o przystąpieniu Unii do AETR. Jeżeli Unia zostanie umawiającą się stroną AETR, stanowiska, jakie mają być zajęte w jej imieniu w różnych organach AETR, będą musiały być określane przez Radę zgodnie z art. 218 ust. 9 TFUE. W związku z tym Komisja będzie przedstawiała Radzie propozycje określające stanowisko Unii, jakie ma być zajęte i bronione oraz, w stosownych przypadkach, projekt tekstu, który będzie przedmiotem głosowania w ramach AETR.

(10)

Art. 10 AETR stanowi, że tachograf, który w zakresie konstrukcji, instalacji, działania i kontroli odpowiada rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85, uznaje się za zgodny z wymogami umowy AETR. Zasada ta ma zastosowanie do każdej zmiany specyfikacji tachografu, niezależnie od tego, czy została ona przyjęta na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 lub innego aktu prawnego. Ma zatem zastosowanie do rozporządzenia (UE) nr 165/2014, które uchyliło i zastąpiło rozporządzenie (EWG) nr 3821/85, oraz do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 (6) określającego specyfikacje techniczne nowych inteligentnych tachografów. Z tego względu należy zmienić art. 10 AETR w celu uwzględnienia odniesień do rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/799, które będzie miało zastosowanie od dnia 15 czerwca 2019 r.

(11)

Ponadto do załącznika umowy AETR należy włączyć nowy dodatek zawierający przepisy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2016/799 oraz wszelkie inne późniejsze dostosowania do postępu technicznego.

(12)

Świadectwo homologacji dla tachografów cyfrowych określone w dodatku 2 do załącznika do AETR powinno zostać zmodyfikowane, aby mogło być używane również do homologacji tachografów i ich komponentów.

(13)

Dlatego należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów oraz w grupie roboczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Stanowisko jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach grupy ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) oraz w ramach Grupy Roboczej ds. Transportu Drogowego jest określone w addendum do niniejszej decyzji i jest wyrażane przez państwa członkowskie, które są umawiającymi się stronami AETR i które działają wspólnie w interesie Unii.

2.   Państwa członkowskie przekazują zaproponowane zmiany grupie ekspertów.

3.   Formalne i drobne zmiany stanowiska, o których mowa w ust.1, mogą zostać uzgodnione bez konieczności wprowadzania do niego zmian.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburg dnia 17 października 2016 r.

W imieniu Rady

L. SÓLYMOS

Przewodniczący


(1)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1971 r., Komisja przeciwko Radzie, Sprawa 22-70, ECLI:EU:C:1971:32.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego i zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98 oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).

(4)  Dz.U. L 95 z 8.4.1978, s. 1.

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz.U. L 139 z 26.5.2016, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Zmiana art. 22 i skreślenie art. 22a

1.

W art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Suplementy 1, 1B, 1C i 2 do załącznika do niniejszej Umowy mogą być zmieniane zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.

2.   Na wniosek jednej z Umawiających się Stron wszelkie poprawki proponowane do suplementów 1, 1B, 1C lub 2 do załącznika do niniejszej Umowy są rozpatrywane przez główną Grupę Roboczą ds. Transportu Drogowego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Poprawka zostaje przyjęta, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty powiadomienia, nie więcej niż połowa właściwych organów administracyjnych Umawiających się Stron powiadomi Sekretarza Generalnego o swoim sprzeciwie wobec tej poprawki.”;

c)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.   Jeżeli wniosek w sprawie zmiany w suplemencie 1B lub 1C do niniejszej Umowy wymaga zmiany innych postanowień Umowy, zmiany w suplementach 1B lub 1C nie mogą wejść w życie przed wejściem w życie zmian odnoszących się do innych postanowień zgodnie z art. 21. Jeżeli w takim przypadku zmiany w suplemencie 1B lub 1C przedkładane są równocześnie ze zmianami odnoszącymi się do innych postanowień Umowy, datą ich wejścia w życie jest data wynikająca z zastosowania procedury określonej w art. 21.”.

2.

Skreśla się art. 22a.


ZAŁĄCZNIK II

Zmiana art. 14

W art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   Niniejsza Umowa jest również otwarta do podpisu przez organizacje integracji regionalnej. Do celów niniejszej Umowy »organizacja integracji regionalnej« oznacza każdą organizację utworzoną przez suwerenne państwa danego regionu, właściwą w zakresie niektórych spraw regulowanych niniejszą Umową i która została należycie upełnomocniona do podpisania i ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszej Umowy.

Do celów zmiany suplementów 1, 1B, 1C, 2 oraz 3 przedstawiciel organizacji integracji regionalnej będącej Umawiającą się Stroną Umowy przekazuje głosy jej państw członkowskich bez konieczności udziału tych państw w głosowaniu.”;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   W stosunku do każdego państwa lub organizacji integracji regionalnej, które ratyfikuje lub przystąpi do niniejszej Umowy po złożeniu ósmego dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia wymienionego w ustępie 4 niniejszego artykułu, Umowa wejdzie w życie sto osiemdziesiątego dnia po złożeniu przez to państwo lub organizację integracji regionalnej dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia.”.


ZAŁĄCZNIK III

Zmiana art. 10

Art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku pojazdów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy do dnia 14 czerwca 2019 r., przyrząd kontrolny zgodny z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. oraz z suplementem 1B do niniejszej Umowy w zakresie konstrukcji, instalacji, działania i kontroli jest uznawany za zgodny z wymaganiami niniejszej Umowy.

W przypadku pojazdów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy od dnia 15 czerwca 2019 r., przyrząd kontrolny zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. oraz z suplementem 1C do niniejszej Umowy w zakresie konstrukcji, instalacji, działania i kontroli jest uznawany za zgodny z wymaganiami niniejszej Umowy.”.


ZAŁĄCZNIK IV

Suplement 1C

Załącznik IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dodaje się jako suplement 1C do załącznika do umowy AETR.


ZAŁĄCZNIK V

Świadectwo homologacji dla produktów zgodnych z suplementem 1B/1C

Rozdział III suplementu 2 „III. Świadectwo homologacji dla produktów zgodnych z suplementem IB” otrzymuje brzmienie:

„III.   Świadectwo homologacji dla produktów zgodnych z suplementem 1B/1C  (1)

Po przeprowadzeniu homologacji Umawiająca się Strona wydaje świadectwo homologacji sporządzone zgodnie z poniższym wzorem. Umawiające się Strony wykorzystują kopię tego dokumentu do informowania pozostałych Umawiających się Stron o udzielonych lub cofniętych homologacjach.

Świadectwo homologacji dla produktów zgodnych z suplementem 1B/1C  (1)

Nazwa właściwego organu administracyjnego

Zawiadomienie dotyczące (2):

homologacji

cofnięcia homologacji

modelu przyrządu kontrolnego

komponentu przyrządu kontrolnego (3)

karty kierowcy

karty warsztatowej

karty firmowej

karty inspektora

Nr homologacji …

(1)

Znak producenta lub znak handlowy

(2)

Nazwa modelu

(3)

Nazwa producenta

(4)

Adres producenta

(5)

Zgłoszono do homologacji typu w dniu…

(6)

Laboratorium lub laboratoria badawcze

(7)

Data i numer sprawozdania

(8)

Data homologacji

(9)

Data cofnięcia homologacji

(10)

Model(-e) komponentu(-ów) przyrządu kontrolnego, z którym komponent ma być użytkowany

(11)

Miejscowość

(12)

Data

(13)

Załączone dokumenty opisowe

(14)

Uwagi (w tym nałożenie plomb, jeśli jest wymagane)

(Podpis)22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1878

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu w 2016 r. bananów pochodzących z Gwatemali

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów został wprowadzony na mocy Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, która to umowa zaczęła być stosowana w krajach Ameryki Środkowej w 2013 r., a najpóźniej w Gwatemali, tj. w dniu 1 grudnia 2013 r.

(2)

Zgodnie z tym mechanizmem i na podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 20/2013, w razie przekroczenia wielkości progowej przywozu świeżych bananów (pozycja 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2012 r.) z jednego z tych państw Komisja przyjmuje akt wykonawczy, na mocy którego może ona tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do przywozu świeżych bananów z tego państwa albo ustalić, że takie zawieszenie cła nie jest odpowiednie.

(3)

Decyzja Komisji podejmowana jest zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (2), w związku z jego art. 4.

(4)

Dnia 15 września 2016 r. przywóz do Unii Europejskiej świeżych bananów pochodzących z Gwatemali przekroczył próg 65 000 ton metrycznych, określony przez powyższą umowę.

(5)

W tym kontekście na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 Komisja wzięła pod uwagę wpływ omawianego przywozu na sytuację unijnego rynku bananów w celu ustalenia, czy należy zawiesić preferencyjną stawkę celną. W tym celu Komisja zbadała wpływ przedmiotowego przywozu na poziom cen w Unii, stan przywozu z innych źródeł oraz ogólną stabilność unijnego rynku świeżych bananów.

(6)

W momencie przekroczenia progu na 2016 r. przywóz świeżych bananów z Gwatemali stanowił 3,4 % całkowitego przywozu do Unii Europejskiej świeżych bananów objętych mechanizmem stabilizacyjnym. Ponadto przywóz z Gwatemali stanowił jedynie 2 % całkowitego przywozu świeżych bananów do Unii Europejskiej między styczniem a czerwcem 2016 r. Na podstawie prognozy przywozu do końca 2016 r. i uwzględniając wielkość dotychczasowego miesięcznego przywozu w 2016 r., można założyć, że przywóz bananów z Gwatemali prawdopodobnie nie przekroczy 4 % całkowitego przywozu za cały rok 2016, tj. roczna wielkość przywozu z Gwatemali w 2016 r. będzie podobna do wielkości w 2015 r.

(7)

Średnia cena importowa z Gwatemali wynosiła 600 EUR/t w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r., czyli była o 1 % niższa niż średnie ceny przywozów świeżych bananów z innych państw do UE.

(8)

Przywóz świeżych bananów z innych tradycyjnych dużych państw wywozu, z którymi UE ma również zawarte umowy o wolnym handlu, zwłaszcza z Kolumbii, Kostaryki i Panamy, w znacznej mierze pozostawał do września 2016 r. poniżej progów określonych dla nich w podobnych mechanizmach stabilizacyjnych, odpowiadał tym samym tendencjom i wartościom jednostkowym w ciągu ostatnich czterech lat. Na przykład poziom przywozu z Kolumbii i Kostaryki wynosił we wrześniu 2016 r. odpowiednio 915 tys. ton i 542 tys. ton poniżej progów, co znacznie przewyższa całkowitą wartość progową dla Gwatemali na cały rok (65 tys. ton).

(9)

Średnia cena hurtowa bananów na rynku unijnym na początku września 2016 r. (945 EUR/t) nie zmieniła się znacznie w porównaniu ze średnią hurtową ceną żółtych bananów w poprzednich miesiącach.

(10)

Zatem nic nie wskazuje, by stabilność rynku unijnego została zakłócona przez przekraczający określoną roczną wielkość progową przywóz świeżych bananów z Gwatemali, ani by miało to jakikolwiek istotny wpływ na sytuację producentów unijnych.

(11)

Ponadto nic nie wskazuje, by groziło poważne pogorszenie sytuacji ani by wystąpiło poważne pogorszenie sytuacji dla producentów w regionach najbardziej oddalonych Unii Europejskiej w sierpniu 2016 r.

(12)

Na podstawie wyżej wspomnianego badania Komisja doszła do wniosku, że zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz bananów pochodzących z Gwatemali nie jest odpowiednie.

(13)

W związku z tym, że roczna wielkość progowa została przekroczona już we wrześniu, nawet mimo tego że całkowita wielkość przywozu z Gwatemali stanowi niewielką część rynku UE, Komisja będzie nadal monitorowała sytuację w tym zakresie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych do pozycji 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej i pochodzących z Gwatemali nie jest odpowiednie w 2016 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 13.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


Sprostowania

22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/58


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 366 z dnia 20 grudnia 2014 r. )

Strona 15, art. 1:

zamiast:

„Artykuł 1

1)   W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję »DANIA – WŁOCHY«;

2)   w sekcji »FRANCJA – LUKSEMBURG« lit. b) zastępuje się tekstem w brzmieniu:

»b)

Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 r. w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń na podstawie art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 oraz Wymiana listów z dnia 10 lipca i dnia 30 sierpnia 2013 r.«.”,

powinno być:

„Artykuł 1

W załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję »DANIA – WŁOCHY«;

b)

w sekcji »FRANCJA – LUKSEMBURG« lit. b) zastępuje się tekstem w brzmieniu:

»b)

Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 r. w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń na podstawie art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 oraz Wymiana listów z dnia 10 lipca i dnia 30 sierpnia 2013 r.«.”.