ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 284

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
20 października 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1851 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2019, 2020 i 2021 do celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1852 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

5

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1853 z dnia 19 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1854 z dnia 19 października 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 października 2016 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

17

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2016/1855 z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności ( 1 )

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1856 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

21

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1857 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (w następstwie wniosku z Finlandii – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

23

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1858 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku ze Szwecji – EGF/2016/002 SE/Ericsson

25

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1859 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia oraz uchylająca decyzję 2003/174/WE

27

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1860 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie mianowania dwóch członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

31

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1861 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej 2012/830/UE w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6477)

33

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 36/16/COL z dnia 9 lutego 2016 r. o częściowym uchyleniu decyzji nr 227/04/COL w odniesieniu do statusu wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) w Islandii [2016/1862]

35

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 58/16/COL-D z dnia 3 marca 2016 r. o zgodzie na wdrożenie przez Norwegię krajowych środków ukierunkowanych na ograniczenie skutków Gyrodactylus salaris i uchyleniu decyzji nr 298/08/COL i nr 299/08/COL [2016/1863]

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1851

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2019, 2020 i 2021 do celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 7a ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 577/98 niezbędne jest określenie elementów programu modułów ad hoc obejmującego lata 2019, 2020 i 2021.

(2)

Aby monitorować postępy w osiąganiu wspólnych celów strategii „Europa 2020”, należy zgromadzić pełny i porównywalny zestaw danych dotyczących sposobów organizacji pracy i czasu pracy, a także uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat uczestnictwa w rynku pracy.

(3)

W kontekście toczącej się debaty na temat modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) (2) oraz wyrażanej potrzeby większej elastyczności zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników w Europie, co stanowi kluczową kwestię podkreśloną w europejskiej strategii zatrudnienia oraz w wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia (3), konieczne jest gromadzenie danych za pomocą szeroko zakrojonego badania na skalę europejską dotyczącego zakresu stosowania różnych form nowych praktyk w odniesieniu do sposobów organizacji pracy i czasu pracy oraz doświadczeń pracowników w tym względzie.

(4)

W swoim komunikacie w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (4) Komisja podkreśliła znaczenie poprawy gromadzenia danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą, narażenia zawodowego, a także złego stanu zdrowia spowodowanego pracą. Nowy moduł ad hoc dotyczący wypadków przy pracy oraz problemów zdrowotnych związanych z pracą powinien umożliwiać porównanie danych przekazywanych przez państwa członkowskie w ramach europejskich statystyk w zakresie wypadków przy pracy z sytuacją osób na rynku pracy oraz gromadzenie danych dotyczących problemów zdrowotnych związanych z pracą. Ponadto powinien on dostarczać informacji na temat narażenia zawodowego na czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

(5)

W swoim komunikacie „Europejski program w zakresie migracji” (5) Komisja uznała potrzebę wypracowania działań strukturalnych dotyczących migracji. Należy promować środki na rzecz integracji migrantów, w tym inicjatywy mające na celu doskonalenie znajomości języka i umiejętności zawodowych, a także ułatwienie uznawania kwalifikacji i dostępu do rynku pracy. Ponadto jeden z głównych obszarów objętych zaleceniem Rady (UE) 2015/1184 (6) koncentruje się na usunięciu przeszkód utrudniających uczestnictwo w rynku pracy i na zmniejszeniu różnic w poziomie zatrudnienia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym różnic między obywatelami Unii i obywatelami państw trzecich. W tym kontekście niezbędne jest zgromadzenie szczegółowych danych na temat sytuacji migrantów na rynku pracy, aby zapewnić wiarygodną bazę dowodową dla procesu decyzyjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się program modułów ad hoc dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej obejmującego lata 2019, 2020 i 2021, jak określono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3.

(2)  Model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) to zintegrowana strategia służąca zwiększeniu, jednocześnie, elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Model ten zmierza do pogodzenia zapotrzebowania pracodawców na elastyczną siłę roboczą z potrzebą bezpieczeństwa pracowników polegającą na posiadaniu gwarancji, że nie będą oni musieli pozostawać przez dłuższy czas bezrobotni.

(3)  Decyzja Rady (UE) 2015/1848 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 (Dz.U. L 268 z 15.10.2015, s. 28).

(4)  COM(2014) 332 final z 6 czerwca 2014 r.

(5)  COM(2015) 240 final z 13 maja 2015 r.

(6)  Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 18.7.2015, s. 27).


ZAŁĄCZNIK

BADANIE DOTYCZĄCE SIŁY ROBOCZEJ

Wieloletni program modułów ad hoc 2019–2021

Sposoby organizacji pracy oraz czasu pracy

Okres referencyjny: 2019

Moduły cząstkowe (obszary, w odniesieniu do których należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje):

 

Moduł cząstkowy 1: Elastyczność czasu pracy

Cel: przekazać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości decydowania przez pracowników o ich czasie pracy i nieobecnościach, ale także na temat częstotliwości występowania sytuacji, w których pracownicy są zobowiązani do zmiany swojego czasu pracy.

 

Moduł cząstkowy 2: Metody pracy

Cel: zebrać informacje na temat presji czasu, zarządzania bezpośredniego i autonomii w środowisku pracy.

 

Moduł cząstkowy 3: Miejsce pracy

Cel: przekazać bardziej szczegółowe informacje na temat miejsca pracy i czasu dojazdu wyrażonego jako czas niezbędny na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

Wypadki przy pracy i inne problemy zdrowotne związane z pracą

Okres referencyjny: 2020

Moduły cząstkowe (obszary, w odniesieniu do których należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje):

 

Moduł cząstkowy 1: Wypadki przy pracy

Cel: zidentyfikować wypadki przy pracy powodujące urazy, ich rodzaj i wpływ z uwzględnieniem dni niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

 

Moduł cząstkowy 2: Problemy zdrowotne związane z pracą

Cel: określić fizyczne lub psychiczne problemy zdrowotne spowodowane lub pogłębione przez pracę, ich rodzaj i wpływ z uwzględnieniem dni niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

 

Moduł cząstkowy 3: Czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu

Cel: przeanalizować, czy pracownicy są narażeni na czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne.

Sytuacja migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy

Okres referencyjny: 2021

Moduły cząstkowe (obszary, w odniesieniu do których należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje):

 

Moduł cząstkowy 1: Informacje dodatkowe

Cel: przekazać bardziej szczegółowe informacje na temat migrantów i ich bezpośrednich potomków (1), mianowicie na temat wykształcenia rodziców oraz najważniejszych przyczyn migracji.

 

Moduł cząstkowy 2: Umiejętności językowe

Cel: zebrać informacje na temat umiejętności językowych migrantów ocenionych przez migrantów.

 

Moduł cząstkowy 3: Utrudnienia i wsparcie w odniesieniu do uczestnictwa w rynku pracy

Cel: zgromadzić informacje na temat utrudnień w uczestnictwie w rynku pracy (np. uznawanie kwalifikacji uzyskanych za granicą lub utrudnienia związane z zagranicznym pochodzeniem) oraz na temat indywidualnego podejścia do poszukiwania pracy.


(1)  Migranci są zdefiniowani w niniejszym dokumencie jako osoby urodzone za granicą, które mogą być również obywatelami państw trzecich. Za bezpośrednich potomków migrantów powinno się uważać migrantów drugiego pokolenia tj. osoby urodzone na miejscu, których co najmniej jeden rodzic urodził się za granicą.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1852

z dnia 19 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (1), w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (statków NNN), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków („unijnego wykazu”). Artykuł 37 wymienionego rozporządzenia określa działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.

(2)

Unijny wykaz ustanowiono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 468/2010 (2), zmienionym następnie rozporządzeniami wykonawczymi (UE) nr 724/2011 (3), (UE) nr 1234/2012 (4), (UE) nr 672/2013 (5), (UE) nr 137/2014 (6) oraz (UE) 2015/1296 (7).

(3)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 statki znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem powinny zostać włączone do unijnego wykazu.

(4)

Wszystkie regionalne organizacje ds. rybołówstwa sporządzają i regularnie aktualizują wykaz statków NNN zgodnie ze swymi odnośnymi zasadami (8).

(5)

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, Komisja uaktualnia unijny wykaz. Ponieważ Komisja otrzymała nowe wykazy regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, unijny wykaz powinien zostać obecnie uaktualniony.

(6)

Jako że te same statki mogą być umieszczone w wykazach pod różnymi nazwami lub banderami, w zależności od czasu ich wpisania do wykazów regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, uaktualniony unijny wykaz powinien zawierać różne nazwy lub bandery ustalone przez odpowiednie regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 468/2010.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 468/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 22.

(3)  Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 14.

(4)  Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 38.

(5)  Dz.U. L 193 z 16.7.2013, s. 6.

(6)  Dz.U. L 43 z 13.2.2014, s. 47.

(7)  Dz.U. L 199 z 29.7.2015, s. 12.

(8)  Ostatnie aktualizacje: CCAMLR: wykaz statków NNN na lata 2015/2016, przyjęty na corocznym posiedzeniu CCAMLR-XXXIV w dniach 19–30 października 2015 r.; SEAFO (Organizacja ds. Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku) SEAFO wykaz statków NNN przyjęty na 12. corocznym posiedzeniu komisji, 30 listopada – 3 grudnia 2015 r.); ICCAT: wykaz statków NNN na 2015 r. przyjęty na 24. specjalnym posiedzeniu Komisji w dniach 10–17 listopada 2015 r.; wykaz na 2015 r. przyjęty na 89. posiedzeniu IATTC w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2015 r.; NEAFC: wykaz B AM 2015-07 statków NNN przyjęty na 34. corocznym posiedzeniu w dniach 9–13 listopada 2015 r.; NAFO: wykaz na 2015 r. przyjęty na 37. corocznym posiedzeniu w dniach 21–25 września 2015 r.; WCPFC: wykaz statków NNN na 2016 r. ważny od dnia 7 lutego 2016 r. przyjęty na 20. sesji zwyczajnej Komisji w dniach 3–8 grudnia 2015 r.; IOTC: wykaz statków NNN, przyjęty na 20. posiedzeniu IOTC w dniach 23–27 maja 2016 r.; GFCM: wykaz statków NNN na 2016 r. przyjęty na 40. corocznym posiedzeniu w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016 r.; SPRFMO: wykaz statków NNN przyjęty na 4. posiedzeniu Komisji w dniach 25–29 stycznia 2016 r.


ZAŁĄCZNIK

„Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1) /numer referencyjny wg RFMO

Nazwa statku (poprzednia nazwa) (2)

Państwo bandery lub terytorium bandery [wg RFMO] (2)

RFMO, która umieściła statek w swoim wykazie (2)

20060010 [ICCAT]

ACROS NR 2

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT, GFCM

20060009 [ICCAT]

ACROS NR 3

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT, GFCM

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Saint Kitts i Nevis) [NAFO, NEAFC]/[SEAFO]/Panama [GFCM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

7424891

ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, GFCM])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Tanzania, Honduras [CCAMLR])/Tanzania (GFCM)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, GFCM])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Belize [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

2015001[ICCAT]

ANEKA 228

Nieznane

IOTC, ICCAT

2015002[ICCAT]

ANEKA 228; KM.

Nieznane

IOTC, ICCAT

9037537

BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I [CCAMLR])/LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU NR 18 [GFCM])

Tanzania (ostatnie znane bandery: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Nieznane [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]

BHASKARA NR 10

Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja)

IATTC, ICCAT, GFCM

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]

BHASKARA NR 9

Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja)

IATTC, ICCAT, GFCM

20060001 [ICCAT]

BIGEYE

Nieznane

ICCAT, GFCM

20040005 [ICCAT]

BRAVO

Nieznane

ICCAT, GFCM

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]

CAMELOT

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize [IATTC])

IATTC, ICCAT, GFCM

6622642

CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [GFCM])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo [CCAMLR]/Panama [GFCM])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150003 [ICCAT]

CHI TONG

Nieznane

IOTC, ICCAT

125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]

CHIA HAO NR 66

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize [IATTC, ICCAT])

IATTC, ICCAT, GFCM

7913622

DAMANZAIHAO (LAFAYETTE)

Peru (ostatnia znana bandera: Rosja)

SPRFMO

20080001 [ICCAT]

DANIAA (CARLOS)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea) [ICCAT]/Gwinea [GFCM]

ICCAT, GFCM

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]

DRAGON III

Nieznane

IATTC, ICCAT, GFCM

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Seszele) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [GFCM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

20150004 [ICCAT]

FU HSIANG FA 18

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150005 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 01

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150006 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 02

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150007 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 06

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150008 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 08

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150009 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 09

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150010 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 11

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150011 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 13

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150012 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 17

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150013 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 20

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150014 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 21

Nieznane

IOTC, ICCAT

20130003 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 21 [ICCAT, IOTC]/FU HSIANG FA [GFCM]

Nieznane

IOTC, ICCAT, GFCM

20150015 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 23

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150016 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 26

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150017 [ICCAT]

FU HSIANG FA NR 30

Nieznane

IOTC, ICCAT

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC]

FU LIEN NR 1

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja) [WCPFC]/Gruzja [ICCAT, GFCM]

WCPFC, ICCAT, GFCM

20130004 [ICCAT]

FULL RICH

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize [IOTC])

IOTC, ICCAT, GFCM

20080005 [ICCAT]

GALA I (MANARA II, ROAGAN)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Wyspa Man) [ICCAT])

ICCAT, GFCM

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]

GOIDAU RUEY NR 1 (GOIDAU RUEY 1 [IATTC, ICCAT])

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

IATTC, ICCAT, GFCM

7020126

GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR]/TOTO, SEA RANGER V [GFCM])

Nigeria

CCAMLR, SEAFO, GFCM

6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO, SEAFO]

GORILERO (GRAN SOL)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Panama [NAFO, NEAFC, GFCM])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

2009003 [ICCAT]

GUNUAR MELYAN 21

Nieznane

IOTC, ICCAT, GFCM

7322926

HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO [CCAMLR])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Saint Kitts i Nevis, Belize) [CCAMLR]/Panama [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150018 [ICCAT]

HOOM XIANG 101

Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)

IOTC, ICCAT

20150019 [ICCAT]

HOOM XIANG 103

Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)

IOTC, ICCAT

20150020 [ICCAT]

HOOM XIANG 105

Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)

IOTC, ICCAT

20100004 [ICCAT]

HOOM XIANG II [ICCAT, IOTC]/HOOM XIANG 11 [GFCM]

Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)

IOTC, ICCAT, GFCM

7332218

IANNIS 1 [NEAFC]/IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [GFCM]) [NAFO, SEAFO, GFCM]

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama [NEAFC, NAFO, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

6803961

ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE [CCAMLR, GFCM])

Nigeria (ostatnie znane bandery: Mali, Nigeria, Togo, Gwinea Równikowa, Boliwia, Namibia [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mali [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]

JYI LIH 88

Nieznane

IATTC, ICCAT, GFCM

20150021 [ICCAT]

KIM SENG DENG 3

Boliwia

IOTC, ICCAT

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA [GFCM])

Iran

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150022 [ICCAT]

KUANG HSING 127

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150023 [ICCAT]

KUANG HSING 196

Nieznane

IOTC, ICCAT

7322897/20150024 [ICCAT]

KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA [CCAMLR]/TAISHAN [IOTC, ICCAT]) [CCAMLR, SEAFO, IOTC, ICCAT]/HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) [GFCM]

Nieznane (ostatnie znane bandery: Indonezja, Tanzania, Korea Północna (KRLD), Panama, Sierra Leone, Gwinea Równikowa, Saint Vincent i Grenadyny, Urugwaj) [CCAMLR]/Gwinea Równikowa [IOTC, ICCAT]/Tanzania, nieznane [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT

20060007 [ICCAT]

LILA NR 10

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT, GFCM

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE [CCAMLR])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Ghana, Seszele, Francja [CCAMLR]/Togo [GFCM, Ghana, Seszele [GFCM])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150025 [ICCAT]

MAAN YIH HSING

Nieznane

IOTC, ICCAT

20040007 [ICCAT]

MADURA 2

Nieznane

ICCAT, GFCM

20040008 [ICCAT]

MADURA 3

Nieznane

ICCAT, GFCM

7325746

MAINE [NAFO, NEAFC, GFCM]/MAINE, LABIKO (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) [SEAFO]

Gwinea

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

20060002 [ICCAT]

MARIA

Nieznane

ICCAT, GFCM

20060005 [ICCAT]

MELILLA NR 101

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT, GFCM

20060004 [ICCAT]

MELILLA NR 103

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT, GFCM

7385174

MURTOSA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Togo [NAFO, NEAFC, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

9009918

MYS MARII

Rosja

SPRFMO

M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT]

NEPTUNE

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja) [WCPFC]/Gruzja [IATTC, ICCAT, GFCM]

IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM

20060003 [ICCAT]

101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT, GFCM

20060008 [ICCAT]

NR 2 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT, GFCM

20060011 [ICCAT]

3 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT, GFCM

20040006 [ICCAT]

OCEAN DIAMOND

Nieznane

ICCAT, GFCM

7826233/20090001 [ICCAT]

OCEAN LION

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Równikowa)

IOTC, ICCAT, GFCM

7816472

OKAPI MARTA

Belize

GFCM

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]

ORCA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

20060012 [ICCAT]

ORIENTE NR 7

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT, GFCM

5062479

PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR]/CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA [GFCM])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Mongolia, Togo, Urugwaj) [CCAMLR, GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

6607666

RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [CCAMLR]/KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [NEAFC, GFCM])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Belize, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Belize (poprzednie bandery: Republika Południowej Afryki, Gwinea Równikowa, Mongolia) [NEAFC]

CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]

REYMAR 6

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

20130013 [ICCAT]

SAMUDERA PASIFIK NR 18 (KAWIL NR 03, LADY VI-T-III [ICCAT])

Indonezja

ICCAT, GFCM

20150026 [ICCAT]

SAMUDERA PERKASA 11

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150027 [ICCAT]

SAMUDRA PERKASA 12 [IOTC]/SAMUDERA PERKASA 12 [ICCAT]

Nieznane

IOTC, ICCAT

20080004 [ICCAT]

SHARON 1 (MANARA 1, POSEIDON)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Zjednoczone Królestwo)

ICCAT, GFCM

20150028 [ICCAT]

SHUEN SIANG

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150029 [ICCAT]

SIN SHUN FA 6

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150030 [ICCAT]

SIN SHUN FA 67

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150031 [ICCAT]

SIN SHUN FA 8

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150032 [ICCAT]

SIN SHUN FA 9

Nieznane

IOTC, ICCAT

20050001 [ICCAT]

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Saint Vincent i Grenadyny)

ICCAT, GFCM

20150034 [ICCAT]

SRI FU FA 168

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150035 [ICCAT]

SRI FU FA 18

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150036 [ICCAT]

SRI FU FA 188

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150037 [ICCAT]

SRI FU FA 189

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150038 [ICCAT]

SRI FU FA 286

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150039 [ICCAT]

SRI FU FA 67

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150040 [ICCAT]

SRI FU FA 888

Nieznane

IOTC, ICCAT

9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]

TA FU 1

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

9179359

TAVRIDA (AURORA, PACIFIC CONQUEROR)

Rosja (ostatnia znana bandera: Peru)

SPRFMO

6818930

TCHAW (REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Belize, Seszele) [CCAMLR, GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]

TCHING YE NR 6 (EL DIRIA I)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Belize, Kostaryka)

IATTC, ICCAT, GFCM

20150041 [ICCAT]

TIAN LUNG NR 12

Nieznane

IOTC, ICCAT

7321374

TRINITY (ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA [NEAFC, NAFO, SEAFO])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Ghana, Panama [NAFO]/Ghana, Panama, Maroko [NEAFC]) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Ghana [GFCM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

8713392

VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR]/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) [GFCM]

Nigeria (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Libia, Mongolia, Honduras, Korea Północna (KRLD), Gwinea Równikowa, Urugwaj) [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mongolia [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]

WEN TENG NR 688 (MAHKOIA ABADI NR 196)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

20140001 [ICCAT]/15579 [IATTC]

XIN SHI JI 16

Fidżi

ICCAT, IATTC

20150042 [ICCAT]

YI HONG 106

Boliwia

IOTC, ICCAT

20150043 [ICCAT]

YI HONG 116

Boliwia

IOTC, ICCAT

20150044 [ICCAT]

YI HONG 16

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150045 [ICCAT]

YI HONG 3

Nieznane

IOTC, ICCAT

20150046 [ICCAT]

YI HONG 6

Boliwia

IOTC, ICCAT

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Tajwan

WCPFC, ICCAT, GFCM

20150048 [ICCAT]

YU FONG 168

Nieznane

IOTC, ICCAT

2009002 [ICCAT]

YU MAAN WON

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja)

IOTC, ICCAT, GFCM

9319856/20150033 [ICCAT]

ZEMOUR 1 (KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/SONGHUA (YUNNAN) [IOTC, ICCAT]/HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44 [GFCM]

Mauretania (ostatnie znane bandery: Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Mongolia, Kambodża, Namibia, Urugwaj [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Równikowa) [IOTC, ICCAT]/Tanzania [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT

9042001/20150047 [ICCAT]

ZEMOUR 2 (LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG NR 88, CARRAN [CCAMLR]/YONDING [SEAFO]) [CCAMLR, SEAFO]/YONGDING (JIANGFENG) [IOTC, ICCAT]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) [GFCM]

Mauretania (ostatnie znane bandery: Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Republika Korei, Urugwaj [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Gwinea Równikowa [IOTC, ICCAT]/Tanzania [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT


(1)  Międzynarodowa Organizacja Morska.

(2)  Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.”


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1853

z dnia 19 października 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

132,9

ZZ

132,9

0707 00 05

TR

149,8

ZZ

149,8

0709 93 10

TR

140,1

ZZ

140,1

0805 50 10

AR

89,1

CL

113,9

IL

72,6

TR

104,9

UY

36,5

ZA

67,5

ZZ

80,8

0806 10 10

BR

289,7

EG

169,2

TR

150,3

ZZ

203,1

0808 10 80

AU

237,5

BR

124,9

CL

147,1

NZ

138,8

ZA

129,4

ZZ

155,5

0808 30 90

CN

58,1

TR

154,5

ZZ

106,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1854

z dnia 19 października 2016 r.

ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 października 2016 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 188 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 341/2007 (2) otwarto roczne kontyngenty taryfowe na przywóz czosnku.

(2)

Ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz typu „A”, złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych miesiąca października 2016 r., w odniesieniu do podokresu od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r., są w przypadku niektórych kontyngentów większe niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości mogą zostać wydane pozwolenia na przywóz typu „A”, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, obliczonego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (3).

(3)

W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz typu „A”, złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 341/2007, ustala się współczynnik przydziału określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału – wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od 1.12.2016 do 28.2.2017

(w %)

Argentyna

Tradycyjni importerzy

09.4104

Nowi importerzy

09.4099

Chiny

Tradycyjni importerzy

09.4105

Nowi importerzy

09.4100

0,459731

Pozostałe państwa trzecie

Tradycyjni importerzy

09.4106

Nowi importerzy

09.4102


DYREKTYWY

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/19


DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2016/1855

z dnia 19 października 2016 r.

zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (1), w szczególności jej art. 4 akapit pierwszy lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę 2009/32/WE stosuje się do rozpuszczalników do ekstrakcji już stosowanych lub przewidzianych do stosowania w produkcji środków spożywczych lub składników żywności. Dyrektywy tej nie stosuje się do rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych do produkcji dodatków do żywności, witamin i innych składników odżywczych, chyba że takie dodatki do żywności, witaminy lub składniki odżywcze wymienione są w załączniku I.

(2)

W dniu 19 sierpnia 2014 r. przedsiębiorstwo Akzo Nobel Industrial Chemicals BV złożyło wniosek o zmianę maksymalnego limitu pozostałości (MLP) dla eteru dimetylowego (DME) jako rozpuszczalnika do ekstrakcji w odtłuszczonych białkowych produktach zwierzęcych, w szczególności w kolagenie i pochodnych kolagenu, z 0,009 mg/kg do 3 mg/kg, oraz nowe zastosowanie do ekstrakcji produktów białkowych w celu uzyskania żelatyny o MLP wynoszącym 0,009 mg/kg. Następnie wniosek ten udostępniono państwom członkowskim.

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przeprowadził ponowną ocenę bezpieczeństwa DME jako rozpuszczalnika do ekstrakcji w celu przygotowania odtłuszczonych białkowych produktów zwierzęcych – kolagenu i żelatyny – i wydał opinię w dniu 14 lipca 2015 r. (2). Urząd stwierdził, że stosowanie DME jako rozpuszczalnika do ekstrakcji, w warunkach stosowania zgodnych z przeznaczeniem i z proponowanymi MLP wynoszącymi 3 mg/kg w kolagenie i pochodnych kolagenu oraz 0,009 mg/kg w żelatynie, nie budzi obaw co do bezpieczeństwa.

(4)

Z tego względu należy zezwolić na stosowanie eteru dimetylowego jako rozpuszczalnika do ekstrakcji, używanego do usuwania tłuszczu z białkowych surowców zwierzęcych, pod warunkiem wprowadzenia maksymalnego limitu pozostałości eteru dimetylowego w wysokości 3 mg/kg w kolagenie i pochodnych kolagenu oraz 0,009 mg/kg w żelatynie.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2009/32/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 2009/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od daty jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 3.

(2)  Panel CEF EFSA (panel EFSA ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów oraz substancji pomagających w przetwarzaniu), 2015 r. „Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended conditions of use and the proposed maximum residual limits”. Dziennik EFSA 2015;13(7):4174, 13 s.


ZAŁĄCZNIK

W części II załącznika I do dyrektywy 2009/32/WE wiersz dotyczący eteru dimetylowego otrzymuje brzmienie:

„Eter dimetylowy

Przygotowanie odtłuszczonych białkowych produktów zwierzęcych włącznie z żelatyną (*)

0,009 mg/kg w odtłuszczonych białkowych produktach zwierzęcych włącznie z żelatyną

Przygotowanie kolagenu (**) i pochodnych kolagenu, z wyjątkiem żelatyny

3 mg/kg w kolagenie i pochodnych kolagenu, z wyjątkiem żelatyny


(*)  »Żelatyna« oznacza naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skóry i skórek oraz ścięgien zwierząt zgodnie z odpowiednimi wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(**)  »Kolagen« oznacza produkt na bazie białka pochodzący ze zwierzęcych kości, skór, skórek i ścięgien, wytworzony zgodnie z odpowiednimi wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004.”.


DECYZJE

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/21


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1856

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)

Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (3).

(3)

W dniu 5 lutego 2016 r. Grecja złożyła wniosek o pomoc finansową z funduszu w związku z trzęsieniem ziemi, które miało miejsce na Wyspach Jońskich w listopadzie 2015 r.

(4)

Wniosek Grecji spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5)

W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla Grecji.

(6)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/252 (4) na rok budżetowy 2016 uruchomiono środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty w wysokości 50 mln EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności na wypłatę zaliczek. Środki te wykorzystano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Istnieją w związku z tym możliwości sfinansowania pełnej kwoty środków uruchamianych na mocy niniejszej decyzji, która powinna być udostępniona poprzez realokację dostępnych środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2016 r.

(7)

Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 1 651 834 EUR dla Grecji w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Kwotę uruchamianych środków, o której mowa w pierwszym akapicie, finansuje się ze środków uruchomionych na wypłatę zaliczek w budżecie Unii na rok budżetowy 2016. Obniża się odpowiednio środki dostępne na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 11 października 2016 r.

Sporządzono w Brukseli 11 października 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

I. KORČOK

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. SCHULZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/252 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypłatę zaliczek (Dz.U. L 47 z 24.2.2016, s. 5).


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/23


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1857

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (w następstwie wniosku z Finlandii – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku utrzymywania się światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)

Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (3).

(3)

W dniu 11 marca 2016 r. Finlandia złożyła wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Microsoft (Microsoft Mobile Oy) oraz u ośmiu jego dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje przekazane zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby udostępnić wkład finansowy w wysokości 5 364 000 EUR w związku z wnioskiem złożonym przez Finlandię.

(5)

W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego na uruchomienie EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 5 364 000 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 11 października 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/25


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1858

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku ze Szwecji – EGF/2016/002 SE/Ericsson

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)

Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (3).

(3)

W dniu 31 marca 2016 r. Szwecja złożyła wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) w Szwecji. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG określone w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 3 957 918 EUR dla wniosku złożonego przez Szwecję.

(5)

W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 3 957 918 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 11 października 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/27


DECYZJA RADY (UE) 2016/1859

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia oraz uchylająca decyzję 2003/174/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że jednym z celów Unii jest praca na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności, zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego.

(2)

Przy określaniu i realizowaniu polityk i działań Unia ma wziąć pod uwagę ich wymiar społeczny, w szczególności, zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(3)

Unia uznaje i wspiera rolę partnerów społecznych działających na jej poziomie oraz ułatwia dialog między nimi, szanując ich autonomię, zgodnie z art. 152 TFUE. W celu wspierania uzgodnień z europejskimi partnerami społecznymi na wysokim szczeblu w zakresie całościowej strategii ustanowionej na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., w decyzji Rady 2003/174/WE (1) ustanowiono trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (zwany dalej „szczytem”). Szczyt jest uznany obecnie w art. 152 TFUE za podstawowy element dialogu społecznego na poziomie Unii.

(4)

Unia oraz jej państwa członkowskie zobowiązały się do współpracy w ramach strategii „Europa 2020” – zintegrowanej strategii służącej zwiększeniu potencjału Unii w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2010–2020 (zwanej dalej »strategią „Europa 2020”«). Strategia „Europa 2020” ma na celu zwiększenie koordynacji pomiędzy politykami na szczeblu krajowym i unijnym. Unia uznała ponadto, że należy zwiększyć poziom zaangażowania partnerów społecznych w tę strategię oraz ich utożsamiania się z jej celami, aby mogli oni aktywnie przyczyniać się do realizacji tych celów.

(5)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 (2) podkreślono, że w odniesieniu do głównych założeń strategii politycznych, w razie potrzeby, w europejski semestr są również włączeni partnerzy społeczni, zgodnie z postanowieniami TFUE i systemem prawnym i politycznym państwa członkowskiego.

(6)

W konkluzjach z dnia 28 czerwca 2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że należy wzmocnić społeczny wymiar unii gospodarczej i walutowej, i w tym kontekście podkreśliła kluczową rolę partnerów społecznych i dialogu społecznego. W związku z tym Komisja w komunikacie z dnia 2 października 2013 r. zatytułowanym „Wzmocnienie społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej” poruszyła kwestię promowania dialogu społecznego na szczeblu krajowym i unijnym oraz zapowiedziała opracowanie wniosku dotyczącego zmiany decyzji 2003/174/WE, wskazując na szczyt jako okazję do zaangażowania partnerów społecznych w europejski semestr.

(7)

Od momentu jego ustanowienia na mocy decyzji 2003/174/WE szczyt spełniał swoje podstawowe zadanie – umożliwiał uzgodnienia na wysokim szczeblu. Przyczynił się on do pozytywnego rozwoju dialogu społecznego na szczeblu Unii w ramach strategii lizbońskiej w latach 2000–2010 oraz w ramach strategii „Europa 2020”.

(8)

We wspólnej deklaracji na temat zaangażowania partnerów społecznych w europejskie zarządzanie gospodarcze wydanej w dniu 24 października 2013 r., podpisanej ze strony pracowników przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), a ze strony pracodawców przez Konfederację Europejskiego Biznesu (BUSINESSEUROPE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), europejscy partnerzy społeczni zaapelowali o opracowanie spójnego procesu konsultacji z partnerami społecznymi w kontekście europejskiego semestru i potwierdzili swe poparcie dla szczytu.

(9)

Zadania szczytu oraz skład jego uczestników powinny być dostosowane do zmian instytucjonalnych wprowadzonych w następstwie Traktatu z Lizbony, w szczególności do ustanowienia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, jak określono w art. 15 TUE.

(10)

Niniejsza decyzja nie narusza struktury i działania systemów krajowych w zakresie stosunków przemysłowych i dialogu społecznego.

(11)

Do celów przyjęcia niniejszej decyzji TFUE nie przewiduje innych kompetencji niż określone w art. 352 TFUE.

(12)

Należy zatem uchylić decyzję 2003/174/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zadanie

Zadaniem trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia jest zapewnienie, zgodnie z TFUE i TUE oraz z należytym uwzględnieniem kompetencji instytucji i organów Unii, procesu nieustannych uzgodnień między Radą Europejską, Radą, Komisją oraz partnerami społecznymi. Szczyt umożliwia europejskim partnerom społecznym udział – w ramach dialogu społecznego – w realizacji poszczególnych elementów unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ułatwia on uzyskiwanie synergii pomiędzy działaniami Rady Europejskiej, Rady, Komisji i partnerów społecznych służącymi promowaniu wzrostu, wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewniania odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczania wyłączenia społecznego, oraz wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. W tym celu w ramach szczytu wykorzystuje się prace przygotowawcze Rady, Komisji i partnerów społecznych oraz dyskusje pomiędzy nimi prowadzone na różnych forach uzgodnień poświęconych sprawom gospodarczym, społecznym i kwestiom dotyczącym zatrudnienia.

Artykuł 2

Członkostwo

1.   W szczycie biorą udział przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji oraz, reprezentowani na najwyższym szczeblu, bieżąca prezydencja Rady, dwie kolejne prezydencje Rady oraz partnerzy społeczni. W szczycie biorą również udział kompetentni w tym zakresie ministrowie tych trzech prezydencji Rady oraz komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych. W zależności od porządku dziennego do wzięcia udziału w szczycie mogą zostać zaproszeni inni ministrowie tych trzech prezydencji Rady oraz inni komisarze.

2.   Przedstawiciele partnerów społecznych dzielą się na dwie delegacje o równej liczbie członków, jednej składającej się z 10 przedstawicieli pracowników i drugiej składającej się z 10 przedstawicieli pracodawców, przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet.

3.   Obie delegacje składają się z przedstawicieli europejskich organizacji międzybranżowych, reprezentujących albo ogólne interesy, albo bardziej konkretne interesy kadr odpowiedzialnych za nadzór i zarządzanie, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa na szczeblu europejskim.

Koordynację techniczną w odniesieniu do delegacji pracowników zapewnia Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), a w odniesieniu do delegacji pracodawców Konfederacja Europejskiego Biznesu (BUSINESSEUROPE). ETUC i BUSINESSEUROPE zapewniają uwzględnienie poglądów wyrażonych przez poszczególne i branżowe organizacje w ich uwagach i włączają, w stosownych przypadkach, przedstawicieli niektórych z tych organizacji do swoich delegacji.

Artykuł 3

Przygotowanie

1.   Porządek dzienny szczytu jest ustalany wspólnie przez Radę, Komisję i organizacje międzybranżowe pracowników i pracodawców uczestniczące w pracach szczytu. W tym celu odbywają się spotkania przygotowawcze pomiędzy Radą, Komisją, ETUC i BUSINESSEUROPE.

2.   Sprawy ujęte w porządku dziennym są dyskutowane na posiedzeniu Rady w jej składzie do spraw zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów w oparciu, w stosownych przypadkach, o informacje przygotowane przez jej organy przygotowawcze.

3.   Komisja zapewnia obsługę sekretariatu dla szczytu. Sekretariat gwarantuje w szczególności terminową dystrybucję dokumentów. Do celów przygotowania i organizacji spotkań sekretariat szczytu nawiązuje właściwe kontakty z ETUC i BUSINESSEUROPE, które są odpowiedzialne za koordynację ich odpowiednich delegacji.

Artykuł 4

Działanie

1.   Szczyt odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia odbywają się przed wiosennymi i jesiennymi sesjami Rady Europejskiej.

2.   Szczytowi przewodniczą wspólnie przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji przy udziale bieżącej prezydencji Rady.

3.   Posiedzenia szczytu są zwoływane przez działających wspólnie przewodniczących z ich inicjatywy, w porozumieniu z partnerami społecznymi.

4.   Przewodniczący Rady Europejskiej składa Radzie Europejskiej sprawozdanie z dyskusji i wyników szczytu.

Artykuł 5

Informacje

Działający wspólnie przewodniczący opracowują podsumowanie dyskusji szczytu w celu poinformowania o tym odpowiednich składów Rady, Parlamentu Europejskiego oraz ogółu społeczeństwa.

Artykuł 6

Uchylenie

Decyzja 2003/174/WE traci moc z dniem 21 października 2016 r.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2016 r.

W imieniu Rady

J. RICHTER

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2003/174/WE z dnia 6 marca 2003 r. ustanawiająca Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia (Dz.U. L 70 z 14.3.2003, s. 31).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12).


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/31


DECYZJA RADY (UE) 2016/1860

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie mianowania dwóch członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) i (UE) 2015/994 (3) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 16 grudnia 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/2361 (4) stanowisko członka w miejsce Ignazia MARINO zajął Antonio DECARO, a stanowisko zastępcy członka w miejsce ANTONIA DECARA zajął Andrea BALLARÈ. W dniu 21 kwietnia 2016 r. decyzją Rady (UE) 2016/643 (5) Mauro D'ATTIS został ponownie mianowany do Komitetu Regionów w celu uwzględnienia jego nowej kadencji. W dniu 12 września 2016 r. decyzją Rady (UE) 2016/1670 (6) Andrea BALLARÈ został ponownie mianowany do Komitetu Regionów w celu uwzględnienia jego nowej kadencji.

(2)

Dwa stanowiska członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Maura D'ATTISA i Antonia DECARA.

(3)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Andrei BALLARÈGO członkiem Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a)

na stanowiska członka:

Sig. Mauro D'ATTIS, Consigliere del Comune di Brindisi (BR) (zmiana mandatu),

Sig. Andrea BALLARÈ, Consigliere del Comune di Novara (NO);

oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

Sig. Antonio DECARO, Sindaco del Comune di Bari (BA).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 17 października 2016 r.

W imieniu Rady

L. SÓLYMOS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2015/2361 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Włoch (Dz.U. L 331 z 17.12.2015, s. 29).

(5)  Decyzja Rady (UE) 2016/643 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską (Dz.U. L 108 z 23.4.2016, s. 35).

(6)  Decyzja Rady (UE) 2016/1670 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską (Dz.U. L 249 z 16.9.2016, s. 37).


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/33


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1861

z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmiany decyzji wykonawczej 2012/830/UE w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6477)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 129 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (2), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 państwa członkowskie przedłożyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na 2012 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Unii w wydatki ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach.

(2)

W decyzji wykonawczej Komisji 2012/830/UE (3) ustalono maksymalne stawki na projekt oraz poziom wkładu finansowego Unii w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz określono warunki, na jakich taki wkład może być przyznawany.

(3)

W art. 2 decyzji wykonawczej 2012/830/UE określono, że wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot poniesionych wydatków, zostają zrealizowane przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. Płatności dokonywane przez państwa członkowskie po tym terminie nie kwalifikują się do refundacji.

(4)

Kilka państw członkowskich powiadomiło Komisję w pierwszej połowie 2016 r., że mają trudności w dotrzymaniu tego terminu ze względu na kryzys finansowy, a także z powodu napotkanych problemów technicznych.

(5)

Aby zagwarantować państwom członkowskim możliwość kontynuowania realizacji tych projektów i nie spowodować zaniechania ich realizacji w wyniku wstrzymania refundacji wydatków przez Komisję w drugiej połowie 2016 r., należy przedłużyć termin określony w art. 2 decyzji wykonawczej 2012/830/UE do dnia 31 marca 2017 r. z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2016 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/830/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2 decyzji wykonawczej 2012/830/UE pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot poniesionych wydatków, zostają zrealizowane przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/830/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim (Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 78).


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/35


DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 36/16/COL

z dnia 9 lutego 2016 r.

o częściowym uchyleniu decyzji nr 227/04/COL w odniesieniu do statusu wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) w Islandii [2016/1862]

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 5a część 4.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1)), dostosowany do Porozumienia EOG za pomocą pkt 4 lit. d) protokołu 1 do Porozumienia EOG oraz art. 1 ust. 2 i art. 3 protokołu 1 do porozumienia o nadzorze i Trybunale,

uwzględniając decyzję nr 494/13/COL Urzędu Nadzoru EFTA („Urzędu”) z dnia 11 grudnia 2013 r. upoważniającą członka Kolegium odpowiedzialnego za sprawy weterynaryjne i fitosanitarne do podejmowania niektórych decyzji w tej dziedzinie (dokument nr 683826),

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzją nr 227/04/COL Urząd uznał wszystkie lądowe i przybrzeżne obszary Islandii za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) i wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS).

Dnia 23 października 2015 r. za pośrednictwem systemu zgłaszania chorób zwierzęcych Islandia zgłosiła ognisko choroby VHS wśród dzikich tasz wykorzystywanych w charakterze tarlaków w regionie Landnamsholf. Dalsze informacje dotyczące zastosowanych środków zostały przekazane pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (dokument nr 780869, IS nr ref. ANR15110004/20.5).

W świetle powyższych faktów należy wycofać status Islandii jako państwa wolnego od VHS ustanowiony decyzją nr 227/04/COL.

Nie nastąpiły żadne zmiany w odniesieniu do statusu Islandii w zakresie IHN.

Należy zatem uchylić decyzję nr 227/04/COL wyłącznie w odniesieniu do statusu Islandii w zakresie VHS.

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Komitetu EFTA ds. Weterynaryjnych i Fitosanitarnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1.

Uchyla się decyzję nr 227/04/COL w odniesieniu do statusu Islandii w zakresie wirusowej posocznicy krwotocznej.

2.

Decyzja nr 227/04/COL w odniesieniu do statusu Islandii w zakresie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego nadal obowiązuje.

3.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Islandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2016 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Członek Kolegium

Carsten ZATSCHLER

Dyrektor


(1)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/37


DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 58/16/COL-D

z dnia 3 marca 2016 r.

o zgodzie na wdrożenie przez Norwegię krajowych środków ukierunkowanych na ograniczenie skutków Gyrodactylus salaris i uchyleniu decyzji nr 298/08/COL i nr 299/08/COL [2016/1863]

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając akt, o którym mowa w rozdziale I część 4.1 pkt 5a załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1)), dostosowana do Porozumienia EOG za pomocą pkt 4 lit. d) protokołu 1 do Porozumienia EOG oraz art. 1 ust. 2 i art. 3 protokołu 1 do porozumienia o nadzorze i Trybunale;

uwzględniając decyzję nr 494/13/COL Urzędu Nadzoru EFTA („Urzędu”) z dnia 11 grudnia 2013 r. upoważniającą członka Kolegium odpowiedzialnego za sprawy weterynaryjne i fitosanitarne do podejmowania niektórych decyzji i środków (dokument nr 683826),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL (2) ustanowiono w Norwegii strefy wolne od Gyrodactylus salaris i zapewniono jej dodatkowe gwarancje, zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 91/67/EWG (3) i art. 5 decyzji Komisji 2004/453/WE (4).

(2)

Na podstawie decyzji nr 298/08/COL Norwegia może wymagać dodatkowych gwarancji w odniesieniu do przesyłek żywych ryb z gatunków podatnych na Gyrodactylus salaris i przeznaczonych do celów hodowlanych, które mają zostać wprowadzone do obszarów, których dotyczy wspomniana decyzja. Te dodatkowe gwarancje obejmują wymóg, że takie przesyłki muszą pochodzić z obszaru o statusie zdrowotnym równoważnym statusowi zdrowotnemu miejsca przeznaczenia.

(3)

Dyrektywa 2006/88/WE uchyla i zastępuje dyrektywę Rady 91/67/EWG. Dyrektywa 2006/88/WE stanowi, że do czasu przyjęcia zgodnych z nią niezbędnych przepisów zastosowanie nadal ma decyzja 2004/453/WE. Przepisy te zostały przyjęte decyzją Komisji 2010/221/UE (5), która także ostatecznie uchyliła decyzję 2004/453/WE (6). Należy zatem uchylić i zastąpić decyzję nr 298/08/COL.

(4)

Artykuł 43 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że państwo EOG może podjąć działania zmierzające do zapobiegania wprowadzeniu lub zwalczania chorób niewymienionych w części II załącznika IV do tej dyrektywy, stanowiących poważne ryzyko dla sytuacji zdrowotnej zwierząt akwakultury lub dzikich zwierząt wodnych w danym państwie. Takie działania nie wykraczają poza właściwe i konieczne środki służące zapobieganiu wprowadzeniu takich chorób lub ich zwalczaniu.

(5)

Norwegia, której zgodnie z decyzją nr 298/08/COL przyznano prawo do wymagania dodatkowych gwarancji, przedłożyła Urzędowi informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do Gyrodactylus salaris. Pismem z dnia 6 października 2015 r. (dokument nr 775798, nr ref. 2015/193600) Norwegia przedłożyła zaktualizowane informacje dotyczące środków krajowych podejmowanych w odniesieniu do Gyrodactylus salaris. Otrzymane informacje wskazują, że utrzymanie wymogów dotyczących środków krajowych w formie przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu, przywozu i tranzytu jest właściwe i konieczne zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

(6)

W związku z tym, jako że zgodnie z decyzją nr 298/08/COL Norwegii przyznano prawo do wymagania dodatkowych gwarancji przy wprowadzaniu zwierząt akwakultury z gatunków podatnych na chorobę, o której mowa, na obszary od niej wolne lub objęte zatwierdzonymi programami kontroli lub zwalczania, należy jej zezwolić na dalsze stosowanie tych środków jako krajowych środków zatwierdzonych zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

(7)

Krajowe środki zatwierdzone niniejszą decyzją powinny obowiązywać tak długo, jak długo są one właściwe i konieczne. Z tego względu Norwegia powinna przesyłać Urzędowi roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania środków krajowych.

(8)

Należy zbadać wszelkie podejrzenia występowania Gyrodactylus salaris w Norwegii na obszarach poza wymienionymi w załączniku do niniejszej decyzji, a podczas badania należy stosować ograniczenia dotyczące przemieszczania w celu ochrony pozostałych państw EOG posiadających zatwierdzone środki krajowe w odniesieniu do Gyrodactylus salaris. W celu ułatwienia koniecznej ponownej oceny zatwierdzonych środków krajowych, należy także informować Urząd Nadzoru EFTA i pozostałe państwa EFTA o wszelkim późniejszym potwierdzeniu występowania choroby.

(9)

Dla zachowania przejrzystości należy uchylić decyzję nr 298/08/COL.

(10)

Co więcej, decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 299/08/COL (7) zatwierdzono przedstawiony przez Norwegię program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek (BKD, ang. Bacterial Kidney Disease). Pismem z dnia 6 października 2015 r. (dokument nr 775798), Norwegia poinformowała Urząd, że program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek został przerwany. Należy zatem uchylić decyzję nr 299/08/COL.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu EFTA ds. Weterynaryjnych i Fitosanitarnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzanie niektórych środków krajowych w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób niewymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE

1.   Z wyjątkiem obszarów wskazanych w załączniku do niniejszej decyzji, Norwegię uważa się za wolną od Gyrodactylus salaris.

2.   Norwegia może wymagać, aby następujące przesyłki wprowadzane na obszar wolny od choroby spełniały wymogi określone w lit. a) i b) w odniesieniu do obszarów uważanych za wolne od Gyrodactylus salaris:

a)

zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów” (ang. put and take), otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, i do odnowy populacji muszą spełniać następujące wymogi:

(i)

wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu określone w art. 8a rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 (8);

(ii)

wymogi dotyczące przywozu określone w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1251/2008;

(iii)

wymogi dotyczące tranzytu i składowania określone w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008;

b)

ozdobne zwierzęta wodne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, muszą spełniać następujące wymogi:

(i)

wymogi dotyczące przywozu określone w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008;

(ii)

wymogi dotyczące tranzytu i składowania określone w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008.

Artykuł 2

Sprawozdawczość

1.   Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku Norwegia przedkłada Urzędowi Nadzoru EFTA sprawozdanie na temat zatwierdzonych środków krajowych, o których mowa w art. 1.

2.   Sprawozdania przewidziane w ust. 1 muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 4 decyzji 2010/221/UE.

Artykuł 3

Podejrzenie i wykrywanie występowania chorób na obszarach od nich wolnych

1.   Jeżeli Norwegia podejrzewa występowanie choroby na obszarze wymienionym jako obszar od niej wolny, podejmuje środki przynajmniej równoważne środkom określonym w art. 28, art. 29 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 30 dyrektywy 2006/88/WE.

2.   Jeżeli w toku dochodzenia epizootycznego zostanie potwierdzone wykrycie choroby, o której mowa w ust. 1, Norwegia powiadamia o tym Urząd Nadzoru EFTA i pozostałe państwa EOG, a także o wszelkich środkach podjętych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby i jej zwalczania.

Artykuł 4

Uchylenie

Decyzje nr 298/08/COL i nr 299/08/COL zostają uchylone.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Norwegii.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2016 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Członek Kolegium

Carstena ZATSCHLERA

Dyrektor


(1)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(2)  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii (Dz.U. L 268 z 9.10.2008, s. 37).

(3)  Dyrektywa Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonująca dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków zwalczania niektórych chorób zwierząt akwakultury (Dz.U. L 156 z 30.4.2004, s. 5).

(5)  Decyzja Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7).

(6)  Akt, o którym mowa w rozdziale I część 4.2 pkt 94 załącznika I do Porozumienia EOG.

(7)  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 299/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zatwierdzająca program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek przedstawiony przez Norwegię (Dz.U. L 257 z 25.9.2008, s. 16).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41).


ZAŁĄCZNIK

Zakażone obszary zlewni

Okręg

Skibotnelva

Troms

Signaldalselva

Troms

Kitdalselva

Troms

Ranaelva

Nordland

Leirelva

Nordland

Ranelva

Nordland

Drevja

Nordland

Fusta

Nordland

Vefsna

Nordland

Hundåla

Nordland

Halsanelva

Nordland

Hestdalselva

Nordland

Dagsvikelva

Nordland

Nylandselva

Nordland

Batnfjordselva

Møre og Romsdal

Driva

Møre og Romsdal

Litledalselva

Møre og Romsdal

Usma (Øksendalselva)

Møre og Romsdal

Henselva

Møre og Romsdal

Rauma

Møre og Romsdal

Innfjordelva

Møre og Romsdal

Skorga

Møre og Romsdal

Måna (Måndalselva)

Møre og Romsdal

Breidvikelva

Møre og Romsdal

Lærdalselva

Sogn og Fjordane

Drammenselva

Buskerud

Lierelva

Buskerud

Vesleelva (Sandeelva)

Vestfold