ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 267

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
30 września 2016


Spis treści

 

Sprostowania

Strona

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) ( Dz.U. L 341 z 24.12.2015 )

1

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny ( Dz.U. L 269 z 10.10.2013 )

2

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


Sprostowania

30.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 24 grudnia 2015 r. )

Strony 88 i 89, art. 4 akapit drugi:

zamiast:

„Następujące punkty w art. 1 stosuje się od dnia 1 października 2017 r.:

pkt 8); pkt 18); (…) pkt 132); (…)”,

powinno być:

„Następujące punkty w art. 1 stosuje się od dnia 1 października 2017 r.:

pkt 8); pkt 18) z wyjątkiem art. 17 ust. 5b rozporządzenia (WE) nr 207/2009; (…) pkt 132) z wyjątkiem art. 154a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009; (…)”.

Strona 89, art. 4 akapit trzeci zdanie pierwsze

zamiast:

„(…) 12 miesięcy od dnia określonego w akapicie drugim niniejszego artykułu, (…)”,

powinno być:

„(…) 12 miesięcy od dnia określonego w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, (…)”.


30.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/2


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 10 października 2013 r. )

Strona 5, motyw 32 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) niż wynikające ze złożenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu lub do odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem.”,

powinno być:

„(…) niż wynikające ze złożenia zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu lub do odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem.”.

Strona 6, motyw 38:

zamiast:

„(38)

W przypadkach gdy dług celny powstaje w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa celnego, należy uwzględnić istnienie dobrej wiary dłużnika oraz ograniczyć skutki spowodowanego przez niego zaniedbania.”,

powinno być:

„(38)

W przypadkach gdy dług celny powstaje w wyniku niewypełnienia warunków lub obowiązków wynikających z przepisów prawa celnego, należy uwzględnić istnienie dobrej wiary dłużnika oraz ograniczyć skutki spowodowanego przez niego zaniedbania.”.

Strona 6, motyw 48 zdanie drugie:

zamiast:

„Podstawową zasadą stosowaną w tym przypadku powinno być wycenianie towarów objętych procedurą specjalną lub wytworzonych z nich produktów w chwili powstania długu celnego.”,

powinno być:

„Podstawową zasadą stosowaną w tym przypadku powinno być ustalanie wartości celnej towarów objętych procedurą specjalną lub wytworzonych z nich produktów w chwili powstania długu celnego.”.

Strona 15, art. 5 pkt 41:

zamiast:

„41)

»prowizja od zakupu« oznacza opłatę poniesioną przez przywożącego na rzecz jego agenta za reprezentowanie go przy zakupie wycenianych towarów.”,

powinno być:

„41)

»prowizja od zakupu« oznacza opłatę poniesioną przez przywożącego na rzecz jego agenta za reprezentowanie go przy zakupie towarów, który wartość celna jest ustalana.”.

Strona 19, art. 22 ust. 4 zdanie drugie:

zamiast:

„Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 38 ust. 2, wydane decyzje są stosowane przez organy celne od tego dnia.”,

powinno być:

„Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 45 ust. 2, wydane decyzje są stosowane przez organy celne od tego dnia.”.

Strona 22, art. 33 ust. 2 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„2.   Decyzja WIT lub decyzja WIP wiąże w zakresie klasyfikacji taryfowej lub ustalania pochodzenia towarów:”,

powinno być:

„2.   Decyzja WIT lub decyzja WIP wiąże jedynie w zakresie klasyfikacji taryfowej lub ustalania pochodzenia towarów:”.

Strona 22, art. 33 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„b)

dla posiadacza decyzji, w stosunku do (…)”,

powinno być:

„b)

posiadacza decyzji, w stosunku do (…)”.

Strona 23, art. 34 ust. 9 akapit drugi zdanie trzecie:

zamiast:

„W przypadku produktów, w odniesieniu do których przy wypełnianiu formalności celnych przedkładany jest certyfikat przywozowy lub wywozowy, okres sześciu miesięcy zostaje zastąpiony okresem ważności tego certyfikatu;”,

powinno być:

„W przypadku produktów, w odniesieniu do których przy wypełnianiu formalności celnych przedkładane jest świadectwo przywozowe lub wywozowe, okres sześciu miesięcy zostaje zastąpiony okresem ważności tego świadectwa;”.

Strona 24, art. 38 tytuł:

zamiast:

„Wniosek i upoważnienie”,

powinno być:

„Wniosek i pozwolenie”.

Strona 24, art. 38 ust. 2 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„2.   Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje upoważnienia:”,

powinno być:

„2.   Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwoleń:”.

Strona 24, art. 38 ust. 3:

zamiast:

„3.   Można jednocześnie posiadać oba rodzaje upoważnienia, o których mowa w ust. 2.”,

powinno być:

„3.   Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwoleń, o których mowa w ust. 2.”.

Strona 25, art. 38 ust. 6:

zamiast:

„(…) pod względem kontroli celnych zgodnie z rodzajem przyznanego upoważnienia, w tym podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów.”,

powinno być:

„(…) pod względem kontroli celnych zgodnie z rodzajem przyznanego pozwolenia, w tym podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów.”.

Strona 25, art. 39 lit. d) i e):

zamiast:

„d)

w odniesieniu do upoważnienia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a) – spełnienie (…)

e)

w odniesieniu do upoważnienia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. b) – odpowiednie (…)”,

powinno być:

„d)

w odniesieniu do pozwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a) – spełnienie (…)

e)

w odniesieniu do pozwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. b) – odpowiednie (…)”.

Strona 33, art. 70 ust. 3 lit. b):

zamiast:

„b)

sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń, których wartość – w odniesieniu do towarów, których wartość celna jest ustalana – jest niemożliwa do ustalenia;”,

powinno być:

„b)

sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń, których wartość nie może być ustalona w odniesieniu do towarów, dla których ustalana jest wartość celna;”.

Strona 36, art. 78 ust. 2:

zamiast:

„(…) w przypadku długu celnego, który powstałby w wyniku przyjęcia w tym samym dniu zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu towarów niepochodzących, użytych do wytworzenia danych produktów, w celu zakończenia procedury uszlachetniania czynnego.”,

powinno być:

„(…) w przypadku długu celnego, który powstałby w wyniku przyjęcia w tym samym dniu zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu towarów niepochodzących, użytych do wytworzenia danych produktów, w celu zakończenia procedury uszlachetniania czynnego.”.

Strona 37, art. 82 ust. 3 lit. b):

zamiast:

„b)

osoba, która wiedziała lub powinna była wiedzieć o niewypełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa celnego i która działała na rzecz osoby zobowiązanej do wypełnienia danego obowiązku;”,

powinno być:

„b)

osoba, która wiedziała lub powinna była wiedzieć o niewypełnieniu danego obowiązku i która działała na rzecz osoby zobowiązanej do wypełnienia danego obowiązku;”.

Strona 38, art. 83 ust. 3:

zamiast:

„3.   Do celów sankcji mających zastosowanie do przestępstw lub wykroczeń przeciwko obowiązkom celnym dług celny uważa się jednak za powstały, jeżeli (…)”,

powinno być:

„3.   Do celów sankcji mających zastosowanie do przestępstw lub wykroczeń celnych dług celny uważa się jednak za powstały, jeżeli (…)”.

Strona 39, art. 86 ust. 6:

zamiast:

„6.   Jeżeli przepisy prawa celnego przewidują uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów, zwolnienie lub całkowite albo częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych lub wywozowych, zgodnie z art. 56 ust. 2 lit. d)–g), art. 203, 204, 205 i 208, art. 259–262 niniejszego rozporządzenia (…)”,

powinno być:

„6.   Jeżeli przepisy prawa celnego przewidują uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów, zwolnienie lub całkowite albo częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych lub wywozowych, zgodnie z art. 56 ust. 2 lit. d)–g), art. 203, 204, 205 i 208 lub art. 259–262 niniejszego rozporządzenia (…)”.

Strona 39, art. 88 lit. a):

zamiast:

„a)

zasad obliczania kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych mające zastosowanie do towarów, w przypadku których dług celny powstał w odniesieniu do procedury specjalnej, uzupełniające zasady określone w art. 85 i 86;”,

powinno być:

„a)

zasad obliczania kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych mających zastosowanie do towarów, w przypadku których dług celny powstał w odniesieniu do procedury specjalnej, uzupełniających zasady określone w art. 85 i 86;”.

Strona 44, art. 106:

zamiast:

„(…) w celu określenia przypadków, o których mowa w art. 102 ust. 1 lit. d) (…)”,

powinno być:

„(…) w celu określenia przypadków, o których mowa w art. 102 ust. 1 akapit drugi lit. d) (…)”.

Strona 45, art. 108 ust. 3 lit. c):

zamiast:

„c)

dług celny powstał zgodnie z art. 67 i istnieje kilku dłużników.”,

powinno być:

„c)

dług celny powstał zgodnie z art. 79 i istnieje kilku dłużników.”.

Strona 47, art. 116 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

nadpłata kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych;”,

powinno być:

„a)

zawyżenie kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych;”.

Strona 48, art. 116 ust. 7 akapit drugi:

zamiast:

„W takich przypadkach wszelkie odsetki wypłacone na podstawie ust. 5 akapit drugi podlegają zwrotowi.”,

powinno być:

„W takich przypadkach wszelkie odsetki wypłacone na podstawie ust. 6 akapit drugi podlegają zwrotowi.”.

Strona 48, art. 117 tytuł:

zamiast:

„Nadpłacone kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych”,

powinno być:

„Zawyżone kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych”.

Strona 48, art. 117 ust. 1:

zamiast:

„(…) powiadomiony o długu celnym niezgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c) lub d).”,

powinno być:

„(…) powiadomiony o długu celnym niezgodnie z art. 102 ust. 1 akapit drugi lit. c) lub d).”.

Strona 48, art. 117 ust. 2:

zamiast:

„2.   Jeżeli wniosek o zwrot lub umorzenie jest oparty na występowaniu – w czasie przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu – obniżonej lub zerowej stawki celnej przywozowej (…)”,

powinno być:

„2.   Jeżeli wniosek o zwrot lub umorzenie jest oparty na występowaniu – w czasie przyjęcia zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu – obniżonej lub zerowej stawki celnej przywozowej (…)”.

Strona 48, art. 119 ust. 2:

zamiast:

„2.   Jeżeli nie są spełnione warunki określone w art. 117 ust. 2, zwrot lub umorzenie są przyznawane wtedy, gdy niezastosowanie obniżonej lub zerowej stawki celnej wynikało z błędu organów celnych, a zgłoszenie celne o dopuszczenie do obrotu zawierało wszystkie dane (…)”,

powinno być:

„2.   Jeżeli nie są spełnione warunki określone w art. 117 ust. 2, zwrot lub umorzenie są przyznawane wtedy, gdy niezastosowanie obniżonej lub zerowej stawki celnej wynikało z błędu organów celnych, a zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu zawierało wszystkie dane (…)”.

Strona 49, art. 121 ust. 1 lit a):

zamiast:

„a)

w przypadku nadpłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych (…)”,

powinno być:

„a)

w przypadku zawyżenia kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych (…)”.

Strona 49, art. 121 ust. 4:

zamiast:

„4.   Jeżeli organy celne przyznają zwrot lub umorzenie zgodnie z art. 129 i 120, dane państwo członkowskie powiadamia o tym Komisję.”,

powinno być:

„4.   Jeżeli organy celne przyznają zwrot lub umorzenie zgodnie z art. 119 i 120, dane państwo członkowskie powiadamia o tym Komisję.”.

Strona 52, art. 131 lit. a):

zamiast:

„a)

przypadków, w których uchyla się obowiązek złożenia przywozowej deklaracji skróconej, zgodnie z art. 127 ust. 2 lit. c);”,

powinno być:

„a)

przypadków, w których uchyla się obowiązek złożenia przywozowej deklaracji skróconej, zgodnie z art. 127 ust. 2 lit. b);”.

Strona 55, art. 145 ust. 3:

zamiast:

„Deklaracja do czasowego składowania składana jest przez jedną z osób, o których mowa w art. 139 ust. 1 lub 2, najpóźniej w chwili (…)”,

powinno być:

„Deklaracja do czasowego składowania składana jest przez jedną z osób, o których mowa w art. 139 ust. 1 lub 3, najpóźniej w chwili (…)”.

Strona 58, art. 154 lit. d):

zamiast:

„d)

zgłoszenie o dopuszczenie do obrotu zostaje unieważnione po zwolnieniu towarów.”,

powinno być:

„d)

zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu zostaje unieważnione po zwolnieniu towarów.”.

Strona 59, art. 158 ust. 2:

zamiast:

„W szczególnych przypadkach, innych niż te, o których mowa w art. 6 ust. 2, zgłoszenie celne można złożyć (…)”,

powinno być:

„W szczególnych przypadkach, innych niż te, o których mowa w art. 6 ust. 3, zgłoszenie celne można złożyć (…)”.

Strona 61, art. 167 ust. 5:

zamiast:

„5.   Za miejsce, w którym ma zostać złożone zgłoszenie uzupełniające, uznaje się do celów art. 75 miejsce, w którym złożono zgłoszenie celne.”,

powinno być:

„5.   Za miejsce, w którym ma zostać złożone zgłoszenie uzupełniające, uznaje się do celów art. 87 miejsce, w którym złożono zgłoszenie celne.”.

Strona 61, art. 169 lit. b):

zamiast:

„b)

zgłoszenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 166.”,

powinno być:

„b)

zgłoszenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 167.”.

Strona 66, art. 196:

zamiast:

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, w celu określenia przypadków, o których mowa w art. 195 ust. 2.”,

powinno być:

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 284, w celu określenia przypadków, o których mowa w art. 195 ust. 2.”.

Strona 68, art. 202 ust. 4 lit. a):

zamiast:

„a)

przetworzone produkty zachowują swoje unijne pochodzenie w rozumieniu art. 60;”,

powinno być:

„a)

produkty przetworzone zachowują swoje unijne pochodzenie w rozumieniu art. 60;”.

Strona 70, art. 211 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, z wyjątkiem gdy prowadzącym są organy celne.”,

powinno być:

„b)

prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów, z wyjątkiem gdy prowadzącym miejsca składowe są organy celne.”.

Strona 70, art. 211 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„2.   Organy celne udzielają pozwolenia z mocą wsteczną, jeżeli spełnione są następujące warunki:”,

powinno być:

„2.   Organy celne udzielają pozwolenia z mocą wsteczną, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:”.

Strona 70, art. 211 ust. 2 lit. c) pkt (iii):

zamiast:

„(iii)

możliwa jest kontrola procedury;”,

powinno być:

„(iii)

taka ewidencja lub zapisy księgowe pozwalają na kontrolę procedury;”.

Strona 70, art. 211 ust. 2 lit. f):

zamiast:

„f)

nie jest konieczne sprawdzenie warunków ekonomicznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek dotyczy przedłużenia terminu ważności pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów;”,

powinno być:

„f)

nie jest konieczne sprawdzenie warunków ekonomicznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek dotyczy przedłużenia pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów;”.

Strona 70, art. 211 ust. 2 lit. h):

zamiast:

„h)

gdy wniosek dotyczy przedłużenia terminu ważności pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów – wniosek zostaje złożony w terminie trzech lat po upływie terminu ważności pierwotnego pozwolenia.”,

powinno być:

„h)

gdy wniosek dotyczy przedłużenia pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów – wniosek zostaje złożony w terminie trzech lat po upływie terminu ważności pierwotnego pozwolenia.”.

Strona 70, art. 211 ust. 3 lit. b), c) i d):

zamiast:

„b)

(…) statusu, o którym mowa w art. 34a ust. 2 lit. a);

c)

składa zabezpieczenie zgodnie z art. 77 – w przypadkach, w których (…)

d)

w przypadku odprawy czasowej lub procedury uszlachetniania czynnego – odpowiednio użytkuje towary, organizuje ich użytkowanie, przeprowadza procesy przetwarzania lub organizuje ich przeprowadzenie.”,

powinno być:

„b)

(…) statusu, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a);

c)

składa zabezpieczenie zgodnie z art. 89 – w przypadkach, w których (…)

d)

w przypadku odprawy czasowej lub procedury uszlachetniania czynnego – odpowiednio użytkuje towary, organizuje ich użytkowanie, przeprowadza procesy przetwarzania towarów lub organizuje ich przeprowadzenie.”.

Strona 71, art. 212 lit. c):

zamiast:

„c)

przypadków, o których mowa w art. 211 ust. 5, w których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione.”,

powinno być:

„c)

przypadków, w których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione, o czym jest mowa w art. 211 ust. 5.”.

Strona 72, art. 217 akapit pierwszy:

zamiast:

„Komisja określa w drodze aktów wykonawczych przepisy proceduralne dotyczące zamknięcia procedury specjalnej, o którym mowa w art. 216.”,

powinno być:

„Komisja określa w drodze aktów wykonawczych przepisy proceduralne dotyczące zamknięcia procedury specjalnej, o którym mowa w art. 215.”.

Strona 72, art. 221 lit. a) i b):

zamiast:

„a)

(…) w wolnym obszarze celnym, zgodnie z art. 188;

b)

(…) w wolnym obszarze celnym, o których mowa w art. 189.”,

powinno być:

„a)

(…) w wolnym obszarze celnym, zgodnie z art. 219;

b)

(…) w wolnym obszarze celnym, o których mowa w art. 220.”.

Strona 72, art. 222 akapit drugi:

zamiast:

„Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 244 ust. 4.”,

powinno być:

„Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 285 ust. 4.”.

Strona 73, art. 223 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Uznaje się, że upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych spełnia warunek prawidłowej realizacji procedury, o ile (…)”,

powinno być:

„Uznaje się, że upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych spełnia warunek zapewnienia prawidłowej realizacji procedury, o ile (…)”.

Strona 73, art. 223 ust. 4:

zamiast:

„4.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c) oraz w przypadku gdy produkty przetworzone podlegałyby należnościom celnym wywozowym, jeżeli nie zostałyby wywiezione w ramach procedury uszlachetniania czynnego, posiadacz (…)”,

powinno być:

„4.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c) i gdy produkty przetworzone podlegałyby należnościom celnym wywozowym, jeżeli nie zostałyby wywiezione w kontekście procedury uszlachetniania czynnego, posiadacz (…)”.

Strona 73, art. 226 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

innym należnościom określonym w innych przepisach;”,

powinno być:

„b)

innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach;”.

Strona 75, art. 233 ust. 4 lit. c):

zamiast:

„c)

stosowania specjalnego rodzaju zamknięć celnych, jeżeli stosowanie zamknięć celnych jest niezbędne do zapewnienia identyfikacji towarów objętych procedura tranzytu unijnego;”,

powinno być:

„c)

stosowania specjalnego rodzaju zamknięć, jeżeli nałożenie zamknięć jest niezbędne do zapewnienia identyfikacji towarów objętych procedurą tranzytu unijnego;”.

Strona 76, art. 237 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

innym należnościom określonym w innych przepisach;”,

powinno być:

„b)

innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach;”.

Strona 77, art. 242 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

zapewnienie, aby towary objęte procedurą składowania celnego nie zostały wyprowadzone spod dozoru celnego; oraz”,

powinno być:

„a)

zapewnienie, aby towary objęte procedurą składowania celnego nie zostały usunięte spod dozoru celnego; oraz”.

Strona 77, art. 245 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c)

są objęte procedurą wolnego obszaru celnego w celu (…)”,

powinno być:

„c)

są obejmowane procedurą wolnego obszaru celnego w celu (…)”.

Strona 79, art. 250 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

innym należnościom określonym w innych przepisach;”,

powinno być:

„a)

innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach;”.

Strona 79, art. 253:

zamiast:

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, w celu określenia: (…)”,

powinno być:

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 284, w celu określenia: (…)”.

Strona 79, art. 254 ust. 1:

zamiast:

„1.   W ramach procedury końcowego przeznaczenia towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie.”,

powinno być:

„1.   W ramach procedury końcowego przeznaczenia towary mogą zostać dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie.”.

Strona 80, art. 256 ust. 1:

zamiast:

„1.   Nie naruszając przepisów art. 191, procedura uszlachetniania czynnego (…)”,

powinno być:

„1.   Nie naruszając przepisów art. 223, procedura uszlachetniania czynnego (…)”.

Strona 80, art. 256 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

innym należnościom określonym w innych przepisach;”,

powinno być:

„b)

innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach;”.

Strona 80 i 81, art. 257 ust. 1 akapity pierwszy i drugi:

zamiast:

„Organy celne określają termin, w którym procedura uszlachetniania czynnego ma zostać zamknięta, zgodnie z art. 216.

Termin rozpoczyna bieg w dniu, w którym towary nieunijne zostają objęte procedurą, i uwzględnia czas niezbędny do przeprowadzenia procesów przetwarzania oraz zamknięcie procedury.”,

powinno być:

„Organy celne określają termin, w którym procedura uszlachetniania czynnego ma zostać zamknięta, zgodnie z art. 215.

Termin rozpoczyna bieg w dniu, w którym towary nieunijne zostają objęte procedurą, i uwzględnia czas niezbędny do przeprowadzenia procesów przetwarzania oraz zamknięcia procedury.”.

Strona 81, art. 259 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„b)

towary, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na (…)”,

powinno być:

„b)

towary, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na (…)”.

Strona 82, art. 263 ust. 3 lit. a):

zamiast:

„a)

zgłoszenia celnego, jeżeli towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii zostają są objęte procedurą celną, dla której wymagane jest takie zgłoszenie celne;”,

powinno być:

„a)

zgłoszenia celnego, jeżeli towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii są objęte procedurą celną, dla której wymagane jest takie zgłoszenie celne;”.

Strona 83, art. 265 lit. b):

zamiast:

„b)

szczególnych przypadków, w których uchyla się wymóg złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. 263 ust. 2 lit. c)”,

powinno być:

„b)

szczególnych przypadków, w których uchyla się wymóg złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. 263 ust. 2 lit. b).”.

Strona 83, art. 267 ust. 2 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„2.   Towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii przedstawia organom celnym jedna z następujących osób:”,

powinno być:

„2.   Towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii przedstawia organom celnym przy wyprowadzeniu jedna z następujących osób:”.

Strona 84, art. 269 ust. 3:

zamiast:

„3.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) oraz c), obowiązują formalności dotyczące wywozowego zgłoszenia celnego określone w prawie celnym.”,

powinno być:

„3.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) oraz c), obowiązują formalności dotyczące zgłoszenia wywozowego określone w prawie celnym.”.

Strona 84, art. 272 ust. 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„1.   Zgłaszający, na wniosek, za zgodą organów celnych może po złożeniu deklaracji sprostować jedną lub kilka jej danych.”,

powinno być:

„1.   Zgłaszający, na wniosek, za zgodą organów celnych może po złożeniu wywozowej deklaracji skróconej sprostować jedną lub kilka jej danych.”.

Strona 85, art. 272 ust. 1 akapit drugi lit. b):

zamiast:

„b)

stwierdziły w co najmniej jednym przypadku nieprawidłowość lub niekompletność danych zawartych w powiadomieniu o powrotnym wywozie;”,

powinno być:

„b)

stwierdziły nieprawidłowość lub niekompletność jednej lub kilku danych zawartych w powiadomieniu o powrotnym wywozie.”.

Strona 85, art. 275 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

stwierdziły w co najmniej jednym przypadku nieprawidłowość lub niekompletność danych zawartych w powiadomieniu o powrotnym wywozie;”,

powinno być:

„b)

stwierdziły nieprawidłowość lub niekompletność jednej lub kilku danych zawartych w powiadomieniu o powrotnym wywozie;”.

Strona 86, art. 281 akapit trzeci:

zamiast:

„Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 1, i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”,

powinno być:

„Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje aktów wykonawczych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”.

Strona 87, art. 284 ust. 2, 3 i 5:

Odniesienie do art. 213 zastępuje się odniesieniem do art. 216.

Strona 88, art. 286 ust. 4:

zamiast:

„W art. 3 ust. 1 tiret szóste rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dniem 1 stycznia 2014 r. skreśla się frazę »oraz Majotty«”,

powinno być:

„W art. 3 ust. 1 tiret piąte rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dniem 1 stycznia 2014 r. skreśla się frazę »oraz Majotty«”.