ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 181

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
6 lipca 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

6.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1066

z dnia 17 czerwca 2016 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (1) (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powierzono zadanie sporządzania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („instytucje”) zgodnie z wymogami i procedurą określonymi w dyrektywie 2014/59/UE i w tym celu uprawniono je do zwracania się do instytucji o niezbędne informacje. W odniesieniu do grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji unijna instytucja dominująca przedkłada odpowiednie informacje grupowemu organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który musi następnie przekazać je organom wymienionym w art. 13 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/59/UE zgodnie z określoną tam procedurą.

(2)

Procedurę oraz minimalny zestaw szablonów stosowanych do zwracania się do instytucji o niezbędne informacje należy opracować w taki sposób, aby umożliwić organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji gromadzenie tych informacji w sposób spójny w całej Unii oraz aby ułatwić wymianę informacji między odpowiednimi organami.

(3)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2014/59/UE instytucje mają obowiązek współpracy w możliwie największym stopniu z organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do celów sporządzania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Należy jednak opracować procedury w celu zminimalizowania powielania wymogów dotyczących informacji. W tym kontekście w dyrektywie 2014/59/UE przewidziano obowiązek współpracy właściwych organów z organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Współpraca ta oznacza, że właściwy organ i organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspólnie weryfikują, czy niektóre lub wszystkie wymagane informacje są już dostępne dla właściwego organu z racji wykonywania przez niego swoich zadań nadzorczych. Jeżeli informacje te są dostępne, stosowne jest, aby właściwy organ je przekazał.

(4)

Ze względu na ogólną treść planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji minimalny zestaw szablonów powinien obejmować odnoszące się do danej instytucji podstawowe informacje, które należy przekazać organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowią wykonawcze standardy techniczne przedstawione Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).

(6)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat wykonawczych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przekazywanie informacji do celów sporządzania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Przekazywanie przez instytucję organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji informacji niezbędnych do sporządzenia i wdrożenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 11 dyrektywy 2014/59/UE, w tym planów grupowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 13 tej dyrektywy, dokonywane jest zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, przy wykorzystaniu szablonów, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Procedura

1.   Do celów weryfikacji, zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE, czy niezbędne informacje, o które organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zamierza wystąpić do instytucji w celu opracowania planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, są już dostępne dla właściwego organu częściowo czy w całości, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji najpierw zwraca się o takie informacje do właściwego organu danej instytucji.

2.   Jeżeli część lub całość wymaganych informacji jest już dostępna dla właściwego organu, organ ten w sposób terminowy przekazuje te informacje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

3.   Jeżeli informacje te nie są jeszcze dostępne dla właściwego organu lub jeżeli format, w jakim informacje te są dostarczane przez właściwy organ, nie jest zadowalający dla organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z uwzględnieniem w szczególności procedury sporządzania grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zwraca się bezpośrednio do instytucji o przekazanie niezbędnych informacji.

4.   Jeżeli informacje, o które zwraca się organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 3, są ujęte w jednej z kategorii określonych w art. 3, instytucja przekazuje te informacje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji poprzez przedłożenie odpowiedniego szablonu zawartego w załącznikach I–XII, zgodnie z instrukcjami określonymi w załączniku XIII.

5.   Jeżeli informacje, o które zwraca się organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, nie wchodzą w zakres żadnej z kategorii określonych w art. 3, informacje te przekazuje się w formacie wskazanym przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

6.   We wniosku o informacje, z którym zwraca się do instytucji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jak określono w ust. 3:

a)

określa się, biorąc pod uwagę wielkość i złożoność wymaganych informacji, stosowny termin, w którym instytucja przekazuje informacje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)

jeżeli żądane informacje uwzględniono w jednej z kategorii określonych w art. 3, określa się właściwy szablon ujęty w załącznikach I–XII, który należy wykorzystać w celu przekazania informacji organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)

jeżeli żądanych informacji nie uwzględniono w żadnej z kategorii określonych w art. 3 ani nie wchodzą one w zakres żadnego z szablonów zawartych w załącznikach I–XII, określa się format, który należy wykorzystać w celu przekazania informacji organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

d)

określa się, czy odpowiedni szablon zawarty w załącznikach I–XII musi być wypełniony w ujęciu indywidualnym czy grupowym oraz czy jego zakres jest lokalny, ogólnounijny czy globalny zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII;

e)

przekazuje się niezbędne dane kontaktowe w ramach organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na potrzeby przekazania informacji.

Artykuł 3

Minimalny zestaw informacji zawartych w szablonach

Minimalny zestaw szablonów stosowanych do przekazywania informacji na mocy art. 11 dyrektywy 2014/59/UE obejmuje następujące kategorie:

1)

strukturę organizacyjną, jak określono w załączniku I;

2)

zarządzanie i kierownictwo, jak określono w załączniku II;

3)

funkcje krytyczne i główne linie biznesowe, jak określono w załączniku III;

4)

kontrahentów krytycznych, jak określono w załączniku IV sekcja 1: Aktywa, sekcja 2: Zobowiązania i sekcja 3: Istotne zabezpieczenia;

5)

strukturę zobowiązań, jak określono w załączniku V;

6)

ustanowione zabezpieczenie, jak określono w załączniku VI;

7)

pozycje pozabilansowe, jak określono w załączniku VII;

8)

systemy płatności, rozliczeń i rozrachunku, jak określono w załączniku VIII;

9)

systemy informacyjne, jak określono w załączniku IX sekcja 1: Informacje ogólne i sekcja 2: Schemat przyporządkowania;

10)

wzajemne powiązania, jak określono w załączniku X;

11)

organy, jak określono w załączniku XI;

12)

skutki prawne restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jak określono w załączniku XII.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Struktura organizacyjna

Podmiot prawny

Bezpośredni posiadacz

Kapitał

Prawa głosu

Jednostka konsolidująca

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

010

020

030

040

050

060

070

080

Jednostka dominująca X

110

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Bank A (jednostka dominująca)

111

Jednostka dominująca X

110

100  %

100  %

Bank A

111

Bank B (jednostka zależna)

112

Bank A

111

80  %

60  %

Bank A

111

Bank U

156

Bank B

112

100  %

100  %

Bank A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Zarządzanie i kierownictwo

Podmiot prawny

Lokalizacja

Jurysdykcja siedziby

Organ wydający zezwolenie

Rodzaj zezwolenia

Członek organu zarządzającego odpowiedzialny za przekazywanie informacji na potrzeby planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Osoba na kluczowym stanowisku kierowniczym

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Funkcja

Departament

Nr telefonu

Adresy e-mail

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Bank A

111

Londyn

Zjednoczone Królestwo

BoE

Przyjmowanie depozytów

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Bank B

112

Paryż

FR

AKP

Przyjmowanie depozytów, zarządzanie aktywami

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK III

Funkcje krytyczne i główne linie biznesowe

Funkcje krytyczne

Główne linie biznesowe

Podmiot prawny

Lokalizacja

Liczba biur/oddziałów w lokalizacji

Istotne aktywa

Istotne zobowiązania

Kierownik wyższego szczebla odpowiedzialny za przekazywanie informacji

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Rodzaj

Kwota

Waluta

Rodzaj

Kwota

Waluta

Imię i nazwisko

Funkcja

Departament

Nr telefonu

Adresy e-mail

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Przyjmowanie depozytów

Bankowość detaliczna

Bank A

111

Zjednoczone Królestwo

87

 

 

 

depozyty

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Bankowość detaliczna

Bank A

111

Irlandia

4

 

 

 

depozyty

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Bankowość detaliczna

Bank B

112

Francja

112

 

 

 

depozyty

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Centrum informatyczne bankowości internetowej

Jednostka C

113

Hiszpania

1

 

 

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Zarządzanie aktywami

 

Bank A

111

Zjednoczone Królestwo

10

zarządzane aktywa

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank D

114

Słowacja

1

zarządzane aktywa

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK IV

SEKCJA 1

Kontrahenci krytyczni (Aktywa)

Podmiot prawny

Kontrahent krytyczny

Waluta

Pierwotna ekspozycja

Ograniczenie ryzyka kredytowego

Aktualizacje wartości i rezerwy

Wartość ekspozycji netto

Wpływ na wskaźnik kapitału podstawowego Tier I

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Bank A

111

Rząd Zjednoczonego Królestwa

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 punktów bazowych

Bank B

112

Bank W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 punktów bazowych

Bank A

111

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 punktów bazowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA 2

Kontrahenci krytyczni (Zobowiązania)

Podmiot prawny

Kontrahent krytyczny

Finansowanie

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Rodzaj

Kwota

Waluta

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA 3

Kontrahenci krytyczni (Istotne zabezpieczenia)

Podmiot prawny

Kontrahent krytyczny

Istotne zabezpieczenia (pozycje bilansowe)

Istotne zabezpieczenia (pozycje pozabilansowe)

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Rodzaj

Kwota

Waluta

Cel zabezpieczenia

Rodzaj

Kwota

Waluta

Cel zabezpieczenia

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK V

Struktura zobowiązań

010

Nazwa podmiotu prawnego

Bank A

020

Identyfikator prawny

111

030

Prawo właściwe dla zobowiązań

EOG

 

040

Data

12/31/2013


 

Kontrahenci

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa kwalifikujące się jako dodatkowy Tier 1

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa kwalifikujące się jako Tier 2

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa

Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane

Depozyty

Zobowiązanie zabezpieczone

Pozostałe zobowiązania wyłączone na mocy art. 44 ust. 2 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

Instrumenty pochodne

OGÓŁEM

<1 miesiąc

< 1 rok

> 1 rok

<1 miesiąc

< 1 rok

> 1 rok

<1 miesiąc

< 1 rok

> 1 rok

Ogółem

z czego depozyty kwalifikowalne

z czego gwarantowane depozyty

Ekspozycja po nettingu ostrożnościowym

Ekspozycja po odliczeniu depozytu zabezpieczającego oraz zabezpieczenia

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Osoby fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Duże przedsiębiorstwa niefinansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Instytucje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Pozostałe przedsiębiorstwa finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Transakcje wewnątrzgrupowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Rząd, banki centralne i podmioty ponadnarodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Inne/niezidentyfikowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

z czego zobowiązania kwalifikowalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Zobowiązania kwalifikowalne ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK VI

Ustanowione zabezpieczenie

Podmiot prawny

Emitent zabezpieczenia

Rodzaj zabezpieczenia

Numer identyfikacyjny

Posiadacz zabezpieczenia

Kwota

Waluta

Jurysdykcja

Kontrahent

Kwota

Waluta

Jurysdykcja

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Bank A

111

Rząd Stanów Zjednoczonych

278

Obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych

 

Bank L

487

1 000

USD

Stany Zjednoczone

Bank B

345

10 000

USD

Stany Zjednoczone

Bank A

111

Bank A

997

Hipoteka

 

BoE

997

1 000

GBP

Zjednoczone Królestwo

Bank C

587

8 000

GBP

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK VII

Pozycje pozabilansowe

Podmiot prawny

Pozycja pozabilansowa

Kontrahent

Kwota

Waluta

Operacje krytyczne

Główne linie biznesowe

Informacje dodatkowe

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Ogółem

z czego wykorzystane

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Bank A

111

linia kredytowa

Bank C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

umowa wygasająca z końcem 2015 r.

Bank A

111

linia kredytowa

Bank D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

umowa wygasająca z końcem 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK VIII

Systemy płatności, rozliczeń i rozrachunku

Podmiot prawny

System

Instytucja pośrednicząca

Schemat przyporządkowania do funkcji krytycznej

Schemat przyporządkowania do głównej linii biznesowej

Warunki członkostwa

Wpływ procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na członkostwo lub umowę z instytucją pośredniczącą

Substytucyjność

Informacje dodatkowe

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Typ systemu

Oznaczenie

Tryb udziału

Kod identyfikacyjny

Nazwa podmiotu

Kod identyfikacyjny

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Bank A

111

Depozytowy

Clearstream

pośredni

 

Bank W

 

 

Obrót papierami wartościowymi

 

Członkostwo anulowane

Euroclear

 

Bank B

112

Płatniczy

TARGET

bezpośredni

 

 

 

Płatniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK IX

SEKCJA 1

Systemy informacyjne (Informacje ogólne)

System

Podmiot powiązany będący stroną umowy

Rodzaj umowy

Kontrahent

Osoba odpowiedzialna

Wpływ procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na ciągłość dostępu do systemów informacyjnych

Identyfikacja

Rodzaj

Opis

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Adres e-mail

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

System A

bankowość internetowa

 

Bank A

111

Licencja

Jednostka A

 

 

 

 

 

System B

przyznawanie kredytu

 

Bank A

111

Licencja

Jednostka B

 

 

 

 

 

 

przyznawanie kredytu

 

Bank B

112

Licencja

Jednostka B

 

 

 

 

 

System C

inne

 

Bank C

113

Usługi wspólne

Jednostka C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA 2

Systemy informacyjne (Schemat przyporządkowania)

System

Użytkownik

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Funkcja krytyczna

Główna linia biznesowa

010

020

030

040

050

System A

Bank A

111

Przyjmowanie depozytów

Przyjmowanie depozytów

System A

Bank B

112

Przyjmowanie depozytów

Przyjmowanie depozytów

System B

Bank A

111

Udzielanie kredytów

Handel detaliczny

System B

Bank C

113

Udzielanie kredytów

Bankowość korporacyjna

System C

Bank A

111

Wszystkie

Wszystkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK X

Wzajemne powiązania

Podmiot prawny A

Podmiot prawny B

 

 

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu2

Identyfikator podmiotu prawnego2

Rodzaj powiązania

Opis

010

020

030

040

050

060

Bank A

101

Bank B

102

Personel

Personel działu prawnego (40 stanowisk)

Bank A

101

Bank C

103

Personel

Personel działu prawnego (40 stanowisk)

Bank B

102

Bank C

103

Systemy

Wszystkie systemy i infrastruktury informatyczne wykorzystywane przez bank C są również wykorzystywane przez bank B

Bank A

101

Bank C

103

Uzgodnienia dotyczące finansowania

Finansowanie banku C odbywa się za pośrednictwem banku A

Bank A

101

Podmiot D

104

Personel

Personel działu prawnego (40 stanowisk)

Bank A

101

Bank B

102

Uzgodnienia dotyczące finansowania

Finansowanie banku C odbywa się za pośrednictwem Banku A

Bank C

103

Podmiot D

104

Obiekty

Siedziby banku C i podmiotu D są w tym samym budynku

Bank A

101

Bank B

102

Uzgodnienia dotyczące płynności

Bank zobowiązuje się do zapewnienia, w razie potrzeby, płynności bankowi B

Podmiot D

104

Bank A

101

Personel

Cały personel informatyczny banku A jest z podmiotu D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK XI

Organy

Podmiot prawny

Organ(y) nadzoru:

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Organ ds. gwarancji depozytów

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa organu

Nr telefonu

Adres e-mail

Nazwa organu

Nr telefonu

Adres e-mail

Nazwa organu

Nr telefonu

Adres e-mail

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Bank A

111

Organ ds. regulacji ostrożnościowej

 

 

Bank Anglii

 

 

Financial Services Compensation Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK XII

Skutki prawne restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Podmiot prawny

Strona trzecia

Rodzaj umowy

Rozwiązanie umowy wpływa na instrument restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Uwagi

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

Nazwa podmiotu

Identyfikator podmiotu prawnego

010

020

030

040

050

060

070

Bank B

112

Euronext NV

 

Członkostwo

Tak

Sprzedaż działalności dotyczącej zarządzania aktywami prawdopodobnie utrudniona w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK XIII

Wytyczne dotyczące wypełniania szablonów w załącznikach I–XII

Ogólne wytyczne

1.   STRUKTURA I KONWENCJA

1.1.   Struktura

Struktura obejmuje 12 zestawów szablonów, których jest łącznie 15, zgodnie z poniższym schematem:

1.

Struktura organizacyjna

2.

Zarządzanie i kierownictwo

3.

Funkcje krytyczne i główne linie biznesowe

4.

Kontrahenci krytyczni (3 szablony)

5.

Struktura zobowiązań

6.

Ustanowione zabezpieczenie

7.

Pozycje pozabilansowe

8.

Systemy płatności, rozliczeń i rozrachunku

9.

Systemy informatyczne (2 szablony)

10.

Wzajemne powiązania

11.

Organy

12.

Skutki prawne restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.2.   Standard rachunkowości

Instytucje wykazują wartości bilansowe w ramach stosowanych przez siebie standardów rachunkowości dotyczących sprawozdawczości informacji finansowych. Instytucje, które nie są zobowiązane do wykazywania informacji finansowych, stosują odpowiednie dla siebie standardy rachunkowości.

Na potrzeby niniejszego załącznika „MSR” i „MSSF” oznaczają międzynarodowe standardy rachunkowości określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

Kwoty wykazywane w szablonie powinny odnosić się do wartości księgowej brutto, chyba że w instrukcjach określono inaczej.

1.3.   Konwencja numerowania

W niniejszych instrukcjach stosuje się następujący ogólny zapis w celu oznaczenia kolumn, wierszy i pól szablonu: {Szablon; Wiersz; Kolumna}.

1.4.   Poziom stosowania

Poziom stosowania ustalany jest przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w momencie kierowania przez nie żądania, bezpośrednio lub pośrednio, do instytucji.

Instrukcje dotyczące szablonów

2.   ZAŁĄCZNIK I – STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

1) szczegółowy opis struktury organizacyjnej instytucji, w tym wykaz wszystkich osób prawnych

2) wskazanie bezpośredniego posiadacza oraz odsetka udziałów z prawem głosu i udziałów pozbawionych prawa głosu w odniesieniu do każdej z osób prawnych

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-040

Bezpośredni posiadacz

030

Nazwa podmiotu

Nazwa podmiotu posiadającego bezpośrednie udziały i kontrolującego podmiot prawny określony w kolumnie 010.

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 030. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

050

Kapitał (%)

Odsetek kapitału posiadany przez podmiot prawny wymieniony w kolumnie 030 w podmiocie prawnym wymienionym w kolumnie 010.

060

Prawa głosu (%)

Odsetek praw głosu posiadanych przez podmiot prawny wymieniony w kolumnie 030 w podmiocie prawnym wymienionym w kolumnie 010.

070-080

Jednostka konsolidująca

070

Nazwa podmiotu

Nazwa podmiotu konsolidującego podmiot wymieniony w kolumnie 010 na najwyższym szczeblu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013.

080

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 070. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

3.   ZAŁĄCZNIK II – ZARZĄDZANIE I KIEROWNICTWO

Niniejszym szablonem objęta jest następująca pozycja wymieniona w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

3) wskazanie lokalizacji, jurysdykcji siedziby, zezwoleń i osób na kluczowych stanowiskach kierowniczych w odniesieniu do każdej z osób prawnych

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030

Lokalizacja

Miejscowość, w której podmiot wymieniony w kolumnie 010 jest prawnie zarejestrowany.

040

Jurysdykcja siedziby

Jurysdykcja, w której podmiot wymieniony w kolumnie 010 jest zarejestrowany, zidentyfikowana zgodnie z ISO 3166.

050

Organ wydający zezwolenie

Nazwa organu udzielającego instytucji wymienionej w kolumnie 010 zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej lub działalności jako firma inwestycyjna.

060

Rodzaj zezwolenia

070-090

Członek organu zarządzającego odpowiedzialny za przekazywanie organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji informacji na potrzeby planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

070

Imię i nazwisko

Imię, nazwisko

080

Nr telefonu

090

Adres e-mail

100-140

Osoba na kluczowym stanowisku kierowniczym

Osoba na stanowisku wyższego szczebla w podmiocie odpowiedzialna za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację tego podmiotu

100

Imię i nazwisko

Imię, nazwisko

110

Funkcja

120

Departament

130

Nr telefonu

Numer telefonu departamentu i indywidualny numer osoby wymienionej w kolumnie 100.

140

Adresy e-mail

Skrzynka pocztowa departamentu i indywidualny adres e-mail osoby wymienionej w kolumnie 100.

4.   ZAŁĄCZNIK III – FUNKCJE KRYTYCZNE I GŁÓWNE LINIE BIZNESOWE

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

4) schemat operacji krytycznych i głównych linii biznesowych danej instytucji, z uwzględnieniem istotnych pakietów aktywów i zobowiązań związanych z takimi operacjami i liniami biznesowymi, w podziale na poszczególne osoby prawne;

17) kierownik wyższego szczebla odpowiedzialny za plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji oraz – jeżeli są to inne osoby – kierownicy odpowiedzialni za poszczególne osoby prawne, operacje krytyczne i główne linie biznesowe

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010

Funkcje krytyczne

Oznaczają „funkcje krytyczne” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

020

Główne linie biznesowe

Oznaczają „główne linie biznesowe” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

030-040

Podmiot prawny

030

Nazwa podmiotu

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

050

Lokalizacja

Państwo, w którym działają linie biznesowe.

060

Liczba biur/oddziałów w lokalizacji

070-090

Istotne aktywa

070

Rodzaj

080

Kwota

W mln

090

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

100-120

Istotne zobowiązania

100

Rodzaj

110

Kwota

W mln

120

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

130-170

Kierownik wyższego szczebla odpowiedzialny za przekazywanie informacji

130

Imię i nazwisko

Imię, nazwisko

140

Funkcja

150

Departament

160

Nr telefonu

Numer telefonu departamentu i indywidualny numer osoby wymienionej w kolumnie 130.

170

Adresy e-mail

Skrzynka pocztowa departamentu i indywidualny adres e-mail osoby wymienionej w kolumnie 130.

5.   ZAŁĄCZNIK IV, SEKCJA 1 – KONTRAHENCI KRYTYCZNI (AKTYWA)

Niniejszym szablonem objęta jest następująca pozycja wymieniona w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

10) wskazanie głównych lub najważniejszych kontrahentów instytucji oraz analiza skutków upadłości głównych kontrahentów dla sytuacji finansowej instytucji

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-040

Kontrahent krytyczny

Krytyczność określają właściwe organy. Kontrahenci zgłaszani są dla właściwych grup powiązanych klientów, a w przypadku, gdy klient nie jest częścią grupy powiązanych klientów, na poziomie indywidualnym. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą zażądać informacji na temat grup powiązanych klientów na poziomie indywidualnym. Grupa powiązanych klientów została zdefiniowana w art. 4 pkt 39 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Informacje zawarte w niniejszym szablonie powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do informacji już przekazanych w pozycji „Duże ekspozycje”.

030

Nazwa podmiotu

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

050

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

060

Pierwotna ekspozycja

Oznacza „pierwotną ekspozycję” zgodnie z art. 24, 389, 390 i 392 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, którą należy wykazywać zgodnie z podejściem określonym w ramach sprawozdawczości finansowej (FINREP).

070

Ograniczenie ryzyka kredytowego

Oznacza „ograniczanie ryzyka kredytowego” zgodnie z art. 399 i art. 401–403 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Na potrzeby niniejszej sprawozdawczości technikę ograniczania ryzyka kredytowego, jak określono w art. 4 pkt 57 oraz uznano w części trzeciej tytuł II rozdziały 3 i 4, stosuje się zgodnie z art. 401–403 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

080

Aktualizacje wartości i rezerwy

Oznacza „aktualizacje wartości i rezerwy” jak określono w art. 34, 24, 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

090

Wartość ekspozycji netto

090 = 060 – 070 – 080

100

Wpływ na wskaźnik kapitału podstawowego Tier I

Wpływ niewykonania zobowiązania przez kontrahenta wymienionego w kolumnie 030 na wskaźnik kapitału podstawowego Tier I podmiotu prawnego wymienionego w kolumnie 010. Sugerowana metoda obliczania wpływu na wskaźnik kapitału podstawowego Tier I:

Kapitał podstawowy Tier I – ((kapitał podstawowy Tier I – oczekiwana strata)/(aktywa ważone ryzykiem – oczekiwana strata)) = Wpływ na wskaźnik kapitału podstawowego Tier I.

Jeżeli organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stwierdzą, że odpowiedniejsza byłaby bardziej złożona metoda, mogą zażądać zastosowania innej metody.

6.   ZAŁĄCZNIK IV SEKCJA 2 – KONTRAHENCI KRYTYCZNI (ZOBOWIĄZANIA)

Niniejszym szablonem objęta jest następująca pozycja wymieniona w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

10) wskazanie głównych lub najważniejszych kontrahentów instytucji oraz analiza skutków upadłości głównych kontrahentów dla sytuacji finansowej instytucji

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-040

Kontrahent krytyczny

Krytyczność określają właściwe organy. Informacje zawarte w niniejszym szablonie powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do informacji już przekazanych w pozycji „Duże ekspozycje”.

030

Nazwa podmiotu

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

050-070

Finansowanie

050

Rodzaj

060

Kwota

Wyrażona w walucie zobowiązania

070

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

7.   ZAŁĄCZNIK IV SEKCJA 3 – KONTRAHENCI KRYTYCZNI (ISTOTNE ZABEZPIECZENIA)

Niniejszym szablonem objęta jest następująca pozycja wymieniona w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

9) istotne zabezpieczenia instytucji wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-040

Kontrahent krytyczny

Kontrahenci zgłaszani są dla właściwych grup powiązanych klientów, a w przypadku, gdy klient nie jest częścią grupy powiązanych klientów, na poziomie indywidualnym. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą zażądać informacji na temat grup powiązanych klientów na poziomie indywidualnym. Grupa powiązanych klientów została zdefiniowana w art. 4 pkt 39 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

030

Nazwa podmiotu

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

050-080

Istotne zabezpieczenia (pozycje bilansowe)

050

Rodzaj

Istotne zabezpieczenia nie powinny ograniczać się do zabezpieczeń na potrzeby rachunkowości.

060

Kwota

070

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

080

Cel zabezpieczenia

Rodzaje ryzyka, które podmiot zamierza zabezpieczyć.

090-120

Istotne zabezpieczenia (pozycje pozabilansowe)

090

Rodzaj

Istotne zabezpieczenia nie powinny ograniczać się do zabezpieczeń na potrzeby rachunkowości.

100

Kwota

110

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

120

Cel zabezpieczenia

Rodzaje ryzyka, które podmiot zamierza zabezpieczyć.

8.   ZAŁĄCZNIK V – STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

5) szczegółowy opis składników zobowiązań instytucji i składników zobowiązań wszystkich jej podmiotów prawnych, z podziałem co najmniej na rodzaje i kwoty długu krótko- i długoterminowego, zobowiązania zabezpieczone, niezabezpieczone i podporządkowane

6) szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań danej instytucji, które są zobowiązaniami kwalifikowanymi

Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy:

Wiersze

Odniesienie prawne i instrukcje

010

Nazwa podmiotu prawnego

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030

Prawo właściwe dla zobowiązań

EOG lub „państwo trzecie”. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają swobodę ustalania progu, powyżej którego wymagają one prezentacji informacji w podziale na poszczególne państwa trzecie.

040

Data

050

Osoby fizyczne

055

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

060

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

065

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

070

Duże przedsiębiorstwa niefinansowe

075

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

080

Instytucje

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 23 dyrektywy 2014/59/UE.

085

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa (kolumna 050) oraz niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (kolumna 080) instytucji o pierwotnym terminie zapadalności krótszym niż 7 dni nie powinny być ujmowane w kwocie z pozycji „z czego zobowiązania kwalifikowalne” podanej w wierszu 085, ponieważ zgodnie z art. 44 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE tego rodzaju zobowiązania są wyłączone z umorzenia lub konwersji długu.

090

Firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i fundusze emerytalno-rentowe

095

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

100

Pozostałe przedsiębiorstwa finansowe

105

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

110

Transakcje wewnątrzgrupowe

Ekspozycje wobec podmiotów należących do tej samej grupy. Ekspozycje tego rodzaju wykazywane są w tym wierszu jedynie w celu uniknięcia podwójnego liczenia (np. ekspozycje wobec banku należącego do tej samej grupy należy wykazać w wierszu 110, a nie w wierszu 080 dotyczącym „instytucji kredytowych”).

115

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

120

Rząd, banki centralne i podmioty ponadnarodowe

125

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

130

Inne/niezidentyfikowane

Jeżeli podanie tożsamość posiadacza papieru wartościowego nie jest możliwe, należy podać jedynie łączne wartości.

135

z czego zobowiązania kwalifikowalne

Kwota zobowiązań, które są „zobowiązaniami kwalifikowalnymi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

150

Ogółem

160

Zobowiązania kwalifikowalne ogółem

Łączna wartość „zobowiązań kwalifikowalnych” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 71 dyrektywy 2014/59/UE.

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa kwalifikujące się jako dodatkowy Tier I

020-040

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa kwalifikujące się jako Tier II

020

Rezydualny termin zapadalności krótszy niż jeden miesiąc

030

Rezydualny termin zapadalności krótszy niż jeden rok

040

Rezydualny termin płatności dłuższy niż jeden rok

050-070

Zobowiązania podporządkowane z mocy prawa

050

Rezydualny termin zapadalności krótszy niż jeden miesiąc

Zobowiązanie podporządkowane, które nie kwalifikuje się jako Tier I lub Tier II.

060

Rezydualny termin zapadalności krótszy niż jeden rok

Zobowiązanie podporządkowane, które nie kwalifikuje się jako Tier I lub Tier II.

070

Rezydualny termin płatności dłuższy niż jeden rok

Zobowiązanie podporządkowane, które nie kwalifikuje się jako Tier I lub Tier II.

080-100

Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane

Obejmuje certyfikaty depozytowe i komercyjne papiery wartościowe

080

Rezydualny termin zapadalności krótszy niż jeden miesiąc

090

Rezydualny termin zapadalności krótszy niż jeden rok

100

Rezydualny termin płatności dłuższy niż jeden rok

110-130

Depozyty

110

Ogółem

120

z czego depozyty kwalifikowalne

130

z czego gwarantowane depozyty

Wyłączone z zakresu umorzenia lub konwersji długu na mocy art. 44 ust. 2 lit. a).

140

Zobowiązanie zabezpieczone

Wyłączone z zakresu umorzenia lub konwersji długu na mocy art. 44 ust. 2 lit. b).

150

Pozostałe zobowiązania wyłączone na mocy art. 44 ust. 2 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

Wyłączone z zakresu umorzenia lub konwersji długu na mocy art. 44 ust. 2 lit. a)–d) do art. 44 ust. 2 lit. f)–g).

160-170

Instrumenty pochodne

Tylko pozycje bilansowe. Pozycje pozabilansowe należy wykazać w załączniku VII.

160

Ekspozycja po nettingu ostrożnościowym

170

Ekspozycja po odliczeniu depozytu zabezpieczającego oraz zabezpieczenia

180

Ogółem

Kolumny 010–110, 140–160 łącznie.

9.   ZAŁĄCZNIK VI – USTANOWIONE ZABEZPIECZENIE

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

7) wskazanie procedur niezbędnych do ustalenia, na rzecz jakich podmiotów instytucja złożyła zabezpieczenia, osób, w których posiadaniu znajdują się złożone zabezpieczenia, oraz jurysdykcji, w której zlokalizowane są zabezpieczenia

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-040

Emitent zabezpieczenia

030

Nazwa podmiotu

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

050

Rodzaj zabezpieczenia

Obejmuje wszystkie rodzaje ustanowionego zabezpieczenia, w tym w przypadku gdy istnieje zobowiązanie pozabilansowe lub nie istnieje żadne zobowiązanie (np. transakcje zabezpieczające swap, fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania).

060

Numer identyfikacyjny

Kod ISIN. W przypadku gdy „kod ISIN” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

070-080

Posiadacz zabezpieczenia

070

Nazwa podmiotu

080

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

090

Kwota

100

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217

110

Jurysdykcja

Prawo właściwe dla jurysdykcji mające zastosowanie do posiadacza zabezpieczenia, jak określono w kolumnie 070 (np. prawo niemieckie).

120-130

Kontrahent

120

Nazwa podmiotu

130

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

140

Kwota

150

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217.

160

Jurysdykcja

Prawo właściwe dla jurysdykcji mające zastosowanie do umowy dotyczącej zobowiązania.

10.   ZAŁĄCZNIK VII – POZYCJE POZABILANSOWE

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

8) opis ekspozycji pozabilansowych instytucji i jej podmiotów prawnych wraz ze schematem ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

21) informacje dotyczące działalności pozabilansowej, strategii hedgingowych

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030

Pozycja pozabilansowa

Należy ją określić w odniesieniu do następujących trzech kategorii: „gwarancje”, „linie kredytowe”, „inne”. W niniejszym szablonie nie należy uwzględniać pozycji bilansowych.

040-050

Kontrahent

040

Nazwa podmiotu

050

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

060-070

Kwota

060

Ogółem

Wartość nominalna.

070

z czego wykorzystane

Należy wypełnić jedynie w odniesieniu do linii kredytowych.

080

Waluta

Identyfikacja zgodnie z ISO 4217.

090

Operacje krytyczne

100

Główne linie biznesowe

110

Informacje dodatkowe

11.   ZAŁĄCZNIK VIII SEKCJA 1 – SYSTEMY PŁATNOŚCI, ROZLICZEŃ I ROZRACHUNKU

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

11) wszystkie systemy, za pośrednictwem których instytucja przeprowadza transakcje w istotnej liczbie lub o istotnej wartości, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

12) wszystkie systemy płatności, rozrachunków lub rozliczeń, których instytucja jest bezpośrednio lub pośrednio członkiem, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-060

System

030

Typ systemu

Należy skategoryzować systemy przy zastosowaniu następujących opcji: „płatniczy”, „rozrachunkowy”, „rozliczanie papierów wartościowych”, „rozliczanie instrumentów pochodnych”, „depozytowy”, „kontrahent centralny” i „inne”. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jedna z powyższych opcji, należy wskazać wszystkie rodzaje.

040

Oznaczenie

050

Tryb udziału

Bezpośredni lub pośredni.

060

Kod identyfikacyjny

Kod BIC. Jeżeli „kod BIC” nie jest dostępny, należy podać inną formę identyfikacji, np. kod instytucji lub numer rachunku. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

070-080

Instytucja pośrednicząca

Należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy dostęp jest pośredni.

070

Nazwa podmiotu

080

Kod identyfikacyjny

090

Schemat przyporządkowania do funkcji krytycznej

100

Schemat przyporządkowania do głównej linii biznesowej

110

Warunki członkostwa

Informacje jakościowe i ilościowe niezbędne do zrozumienia ryzyka anulowania członkostwa instytucji.

120

Wpływ procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na członkostwo lub umowę z instytucją pośredniczącą

130

Substytucyjność

Nazwa ewentualnego innego dostawcy systemu płatności, który mógłby zastąpić dostawcę systemu płatności wymienionego w kolumnie 040.

140

Informacje dodatkowe

12.   ZAŁĄCZNIK IX, SZABLON 1 – SYSTEMY INFORMACYJNE (INFORMACJE OGÓLNE)

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

13) szczegółowy wykaz i opis kluczowych systemów informacji zarządczej wykorzystywanych przez instytucję, w tym systemów zarządzania ryzykiem, systemów księgowych oraz systemów sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości do celów regulacyjnych, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

14) wskazanie właścicieli systemów wymienionych w pkt 13, związanych z nimi umów o gwarantowanym poziomie usług, a także wszelkiego oprogramowania i systemów lub licencji, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych podmiotów prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

System

010

Identyfikacja

020

Rodzaj

Należy wybrać spośród: „zarządzanie ryzykiem”, „rachunkowość”, „sprawozdawczość finansowa”, „sprawozdawczość regulacyjna” i „inne”.

030

Opis

040-050

Podmiot powiązany będący stroną umowy

040

Nazwa podmiotu

050

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

060

Rodzaj umowy

Licencja, usługi wspólne lub inne

070-080

Kontrahent

070

Nazwa podmiotu

080

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

090-110

Osoba odpowiedzialna

090

Imię i nazwisko

100

Nr telefonu

110

Adres e-mail

120

Wpływ procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na ciągłość dostępu do systemów informacyjnych

13.   ZAŁĄCZNIK IX, SZABLON 2 – SYSTEMY INFORMACYJNE (SCHEMAT PRZYPORZĄDKOWANIA)

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

13) szczegółowy wykaz i opis kluczowych systemów informacji zarządczej wykorzystywanych przez instytucję, w tym systemów zarządzania ryzykiem, systemów księgowych oraz systemów sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości do celów regulacyjnych, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

14) wskazanie właścicieli systemów wymienionych w pkt 13, związanych z nimi umów o gwarantowanym poziomie usług, a także wszelkiego oprogramowania i systemów lub licencji, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych podmiotów prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010

System

020-050

Użytkownik

020

Nazwa podmiotu

030

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

040

Funkcje krytyczne

Oznaczają „funkcje krytyczne” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

050

Główne linie biznesowe

Oznaczają „główne linie biznesowe” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

14.   ZAŁĄCZNIK X – WZAJEMNE POWIĄZANIA

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

15) wskazanie osób prawnych oraz schemat ich przyporządkowania, wzajemnych powiązań i zależności, dotyczących kwestii, takich jak:

wspólny lub współdzielony personel, infrastruktura lub systemy;

uzgodnienia dotyczące kapitału, finansowania lub płynności;

istniejące lub warunkowe ekspozycje kredytowe;

umowy dotyczące wzajemnych gwarancji, uzgodnienia dotyczące wzajemnych zabezpieczeń, postanowienia wzajemne w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań oraz uzgodnienia wzajemne między podmiotami powiązanymi dotyczące nettingu;

przeniesienia ryzyka oraz uzgodnienia dotyczące wewnątrzgrupowych transakcji zabezpieczających; - umowy w sprawie poziomu usług

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny A

010

Nazwa podmiotu

Musi różnić się od nazwy podanej w kolumnie 030.

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

Musi różnić się od identyfikatora wymienionego w kolumnie 040

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-040

Podmiot prawny B

030

Nazwa podmiotu

Musi różnić się od nazwy podanej w kolumnie 010.

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

Musi różnić się od identyfikatora wymienionego w kolumnie 020

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

050

Rodzaj powiązania

Należy wybrać spośród następujących kategorii:

Personel

Obiekty

System

Uzgodnienia dotyczące kapitału

Uzgodnienia dotyczące finansowania

Uzgodnienia dotyczące płynności

Ekspozycja kredytowa

Umowy dotycząca gwarancji krzyżowych

Uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń krzyżowych

Postanowienia wzajemne w przypadku niewykonania zobowiązań

Uzgodnienia wzajemne między podmiotami powiązanymi dotyczące nettingu

Przeniesienia ryzyka

Uzgodnienia dotyczące wewnątrzgrupowych transakcji zabezpieczających

Umowy w sprawie poziomu usług

Inne

060

Opis

Należy obowiązkowo wypełnić, w przypadku gdy wypełnione są kolumny 010–050.

15.   ZAŁĄCZNIK XI – ORGANY

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

16) właściwy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwy dla każdej osoby prawnej

18) opis uzgodnień, które obowiązują w instytucji w celu zagwarantowania, że w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie mieć do dyspozycji wszystkie niezbędne informacje, które uzna za stosowne, do celów zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

W przypadku gdy „identyfikator podmiotu prawnego” nie jest dostępny dla danego podmiotu, przekazuje się inną formę identyfikacji. Wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inna forma identyfikacji, dozwolone jest użycie adnotacji „niedostępny”.

030-050

Organ(y) nadzoru:

030

Nazwa organu

040

Nr telefonu

050

Adres e-mail

060-080

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

060

Nazwa organu

070

Nr telefonu

080

Adres e-mail

090-110

Organ ds. gwarancji depozytów

090

Nazwa organu

100

Nr telefonu

110

Adres e-mail

16.   ZAŁĄCZNIK XII – SKUTKI PRAWNE RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

Niniejszym szablonem objęte są następujące pozycje wymienione w sekcji B załącznika do dyrektywy 2014/59/UE:

19) wszystkie umowy zawarte przez instytucje i ich podmioty prawne z osobami trzecimi, do których rozwiązania może doprowadzić decyzja organów o zastosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wraz z informacjami, czy konsekwencje ich rozwiązania mogą mieć wpływ na stosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:

Kolumny

Odniesienie prawne i instrukcje

010-020

Podmiot prawny

010

Nazwa podmiotu

020

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

030-040

Strona trzecia

030

Nazwa podmiotu

040

Identyfikator podmiotu prawnego

20-cyfrowy kod alfanumeryczny podmiotu prawnego wskazanego w kolumnie 010. Identyfikator podmiotu prawnego jednoznacznie określa każdy podmiot prawny lub strukturę prawną, który lub która jest stroną transakcji finansowej w każdej jurysdykcji.

050

Rodzaj umowy

060

Rozwiązanie umowy wpływa na instrument restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

T („tak”) lub N („nie”).

070

Uwagi