ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 87

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
2 kwietnia 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/479 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych napojach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/481 z dnia 1 kwietnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/482 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zamykające zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu zakupu interwencyjnego upływającego dnia 30 września 2016 r. i otwierające procedurę przetargową zakupu

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/483 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

29

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja (UE, Euratom) 2016/484 przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

31

 

*

Decyzja (UE, Euratom) 2016/485 przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

33

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego ( Dz.U. L 343 z 29.12.2015 )

35

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny ( Dz.U. L 343 z 29.12.2015 )

35

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/479

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych napojach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Dnia 25 marca 2013 r. złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych napojach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, które to napoje objęte są podkategorią żywności 14.1.5.2 „Inne” w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

Glikozydy stewiolowe są niezawierającymi kalorii składnikami o słodkim smaku i mogą być stosowane w niektórych napojach w celu zastąpienia kalorycznych cukrów, co powoduje obniżenie wartości energetycznej tychże produktów. W rezultacie glikozydy stewiolowe nadają tym napojom słodki smak bez wprowadzania dodatkowych kalorii w produkcie końcowym, dzięki czemu konsumenci uzyskują produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukrów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(6)

W 2010 r. Urząd przyjął opinię naukową (3) dotyczącą bezpieczeństwa glikozydów stewiolowych w przypadku proponowanych zastosowań w charakterze dodatku do żywności (E 960) i ustalił dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące 4 mg/kg masy ciała/dzień w odniesieniu do tychże substancji wyrażonych jako ekwiwalent stewiolu. Ze względu na proponowane rozszerzenie zastosowań jako dodatku do żywności Urząd skorygował ocenę narażenia odnoszącą się do glikozydów stewiolowych i przedstawił opinie w dniu 2 maja 2014 r. (4) i w dniu 30 czerwca 2015 r. (5). W odniesieniu do wspomnianego rozszerzenia zastosowań Urząd uznał, że szacowane narażenie jest niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia dla wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem małych dzieci w górnym zakresie szacowanych wysokich poziomów (na poziomie 95. percentyla), w jednym państwie. Obliczenia narażenia przeprowadzone przez Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wykazały, że proponowane rozszerzenie zastosowania nie wpływa na 95. percentyl narażenia u dzieci w wieku od dwóch do sześciu lat w Niderlandach i że napoje bezalkoholowe oraz fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi nadal najbardziej przyczyniają się do narażenia na glikozydy stewiolowe w tej grupie wiekowej.

(7)

Z uwagi na to, że podkategoria żywności 14.1.5.2 obejmuje produkty nieprzeznaczone do spożycia przez małe dzieci (w wieku od 12 do 35 miesięcy), proponowane zastosowania i poziomy stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej nie stanowią zagrożenia.

(8)

Należy zatem zezwolić na stosowanie glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej dodawanej do napojów o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, należących do podkategorii żywności 14.1.5.2 „Inne”: napojów kawowych i herbacianych oraz napojów z naparów ziołowych (w ilości maksymalnie 30 mg/l), kawy rozpuszczalnej i rozpuszczalnej kawy cappuccino, z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi (w ilości maksymalnie 30 mg/l) oraz napojów na bazie słodu i napojów o smaku lub aromacie czekolady lub cappuccino (w ilości maksymalnie 20 mg/l).

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2010; 8(4):1537.

(4)  Dziennik EFSA 2014; 12(5):3639.

(5)  Dziennik EFSA 2015; 13(6):4146.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w podkategorii żywności 14.1.5.2 „Inne” po pozycji dotyczącej estrów sorbitolu E 491–495 dodaje się pozycje dotyczące E 960 w brzmieniu:

 

„E 960

Glikozydy stewiolowe

30

(60) (93)

Tylko napoje kawowe i herbaciane oraz napoje z naparów ziołowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 960

Glikozydy stewiolowe

30

(60) (93)

Tylko kawa rozpuszczalna i rozpuszczalna kawa cappuccino, z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 960

Glikozydy stewiolowe

20

(60) (93)

Tylko napoje na bazie słodu i napoje o smaku lub aromacie czekolady lub cappuccino, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

2)

w podkategorii żywności 14.1.5.2 „Inne” dodaje się przypisy w brzmieniu:

„(60):

Wyrażone jako ekwiwalent stewiolu.

(93):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do picia (np. puszkowanych) oraz ich mieszanek i koncentratów po przygotowaniu i gotowych do spożycia.”.


2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/480

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1), w szczególności jego art. 16 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na państwa członkowskie obowiązek prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, którzy uzyskali od właściwego organu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym powinny być dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. Art. 16 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przewiduje połączenie krajowych rejestrów elektronicznych do dnia 31 grudnia 2012 r., upoważniając Komisję do przyjęcia wspólnych zasad dotyczących takiego połączenia. Na tej podstawie Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (2) w celu usprawnienia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów noszącego nazwę ERRU (ang. European Registers of Road Transport Undertakings). System ten zaczął funkcjonować w dniu 31 grudnia 2012 r.

(2)

W ciągu ostatnich trzech lat funkcjonowania systemu ERRU Komisja, wraz z ekspertami z państw członkowskich, określiła szereg kwestii związanych z praktycznym wykorzystaniem ERRU, świadczących o niepełnym dostosowaniu systemu do procedur administracyjnych w państwach członkowskich.

(3)

Niezbędne jest zatem zajęcie się wskazanymi niedociągnięciami w funkcjonowaniu systemu ERRU, dostosowując go do odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 (3) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 (4), jak również zapewniając jednolite korzystanie z systemu ERRU przez właściwe organy w całej UE. Ponadto niezbędne jest dostosowanie obowiązujących przepisów do postępu technicznego i naukowego.

(4)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 (5) w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych określa nowy wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych, które, oprócz naruszeń wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem. Niezbędne jest zatem umożliwienie przekazywania w systemie ERRU informacji na temat nowego wykazu naruszeń.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6). W szczególności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, państwa członkowskie muszą wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie w stosownych przypadkach przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(7)

Ze względu na znaczną liczbę zmian, które należy wprowadzić we wspólnych zasadach wdrożenia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, konieczne jest zastąpienie rozporządzenia (UE) nr 1213/2010 nowym aktem. Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 1213/2010.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego z systemem informacyjnym ERRU określonym w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, poza definicjami określonymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, stosuje się następujące definicje:

a)

„ERRU (europejskie rejestry przedsiębiorców transportu drogowego)” oznacza system połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, ustanowiony zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

b)

„interfejs asynchroniczny” oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez nowe połączenie HTTP;

c)

„wyszukiwanie rozproszone” oznacza komunikat zapytania skierowany przez jedno państwo członkowskie do wszystkich pozostałych państw członkowskich;

d)

„węzeł centralny” oznacza system informacyjny umożliwiający przekazywanie komunikatów ERRU między państwami członkowskimi;

e)

„CPC” oznacza certyfikat kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

f)

„państwo członkowskie naruszenia” oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca transportu drogowego dopuścił się naruszenia przepisów;

g)

„państwo członkowskie siedziby” oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę;

h)

„system krajowy” oznacza system informacyjny ustanowiony w każdym państwie członkowskim w celu wysyłania i przetwarzania komunikatów ERRU oraz odpowiadania na komunikaty ERRU;

i)

„interfejs synchroniczny” oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez to samo połączenie HTTP, które zostało wykorzystane do przesłania zapytania;

j)

„państwo członkowskie zgłaszające zapytanie” oznacza państwo członkowskie wysyłające zapytanie lub zgłoszenie, które są następnie kierowane do państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie;

k)

„państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie” oznacza państwo członkowskie, do którego skierowane jest zapytanie lub zgłoszenie ERRU.

Artykuł 3

Obowiązek podłączenia do systemu ERRU

Państwa członkowskie przeprowadzają połączenie krajowych rejestrów elektronicznych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, z systemem ERRU zgodnie z procedurami i wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 4

Specyfikacje techniczne

System ERRU musi być zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w załącznikach I–VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Korzystanie z systemu ERRU

1.   Przy wymianie informacji za pośrednictwem systemu ERRU właściwe organy stosują procedury określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie przyznają swoim organom kontrolnym odpowiedzialnym za kontrole drogowe dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie ERRU.

3.   W przypadku gdy kilka krajowych organów kontroli uczestniczy w kontrolach drogowych, państwo członkowskie decyduje, który z tych organów uzyskuje dostęp, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 6

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 traci moc z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 21).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 74 z 19.3.2016, s. 8).

(6)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

OGÓLNE ASPEKTY SYSTEMU ERRU

1.   ARCHITEKTURA

System ERRU składa się z następujących części:

1.1.

Węzeł centralny, który umożliwia przyjęcie zapytania od państwa członkowskiego zgłaszającego zapytanie, dokonania jego walidacji i przetworzenia poprzez przekazanie go państwom członkowskim udzielającym odpowiedzi na zapytanie. Węzeł centralny czeka na odpowiedź poszczególnych państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie, dokonuje konsolidacji wszystkich odpowiedzi i przekazuje skonsolidowaną odpowiedź państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie.

1.2.

System krajowy każdego państwa członkowskiego, który musi być wyposażony w interfejs umożliwiający zarówno wysyłanie zapytań, jak i odbieranie odnośnych odpowiedzi. Systemy krajowe mogą wykorzystywać oprogramowanie zamknięte lub komercyjne do przekazywania i odbierania komunikatów z węzła centralnego.

1.3.

Jako rozwiązanie alternatywne do pkt 1.1 państwa członkowskie mogą zdecydować o korzystaniu z kompatybilnej sieci komercyjnej do wymiany komunikatów między sobą. W takim przypadku każdy właściwy organ przekazuje do węzła centralnego dane statystyczne dotyczące komunikatów wymienianych w ramach tej sieci.

2.   ZARZĄDZANIE

2.1.   Węzłem centralnym zarządza Komisja, która jest odpowiedzialna za eksploatację techniczną i utrzymanie węzła centralnego.

2.2.   W węźle centralnym nie można przechowywać przez okres przekraczający sześć miesięcy danych innych niż dane dotyczące logowania i dane statystyczne określone w załączniku VII.

2.3.   Węzeł centralny nie może umożliwiać dostępu do danych osobowych, z wyjątkiem dostępu dla upoważnionych pracowników Komisji, jeżeli jest to konieczne do celów utrzymania i usuwania usterek.

2.4.   Państwa członkowskie są odpowiedzialne za:

2.4.1.

utworzenie swoich systemów krajowych, w tym interfejsu z węzłem centralnym, i zarządzanie nimi;

2.4.2.

instalację i utrzymanie swoich systemów krajowych, zarówno sprzętu, jak i oprogramowania zamkniętego lub komercyjnego;

2.4.3.

prawidłowo funkcjonującą interoperacyjność swoich systemów krajowych z węzłem centralnym, w tym za zarządzanie komunikatami o błędach otrzymywanymi z węzła centralnego;

2.4.4.

przedsiębranie wszelkich środków w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji;

2.4.5.

działanie systemów krajowych zgodnie z poziomami obsługi określonymi w załączniku VI.

2.5.   Portal internetowy MOVEHUB

Komisja zapewnia aplikację internetową z ograniczonym dostępem, zwaną „portal internetowy MOVEHUB”, świadczącą co najmniej następujące usługi:

a)

dane statystyczne dotyczące dostępności państw członkowskich;

b)

powiadamianie o pracach konserwacyjnych w węźle centralnym i systemach krajowych państw członkowskich;

c)

sprawozdania zagregowane;

d)

zarządzanie kontaktami;

e)

schematy XSD.

2.6.   Zarządzanie kontaktami

Funkcja zarządzania kontaktami musi zapewniać każdemu państwu członkowskiemu możliwość zarządzania danymi kontaktowymi dotyczącymi użytkowników strategicznych, biznesowych, operacyjnych i technicznych w danym państwie członkowskim, przy czym właściwy organ państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kontaktów. Zapewnia się możliwość wglądu do danych kontaktowych innych państw członkowskich bez możliwości edycji tych danych.


ZAŁĄCZNIK II

FUNKCJE SYSTEMU ERRU

1.

W systemie ERRU dostępne muszą być następujące funkcje:

1.1.

Check Good Repute (CGR) (sprawdzenie dobrej reputacji): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania do jednego państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie lub wszystkich państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie w celu określenia zdolności zarządzającego transportem, a tym samym posiadanego przez niego zezwolenia dla przedsiębiorcy transportowego.

1.2.

Infringement Notification (INF) (powiadomienie o naruszeniu): umożliwia państwu członkowskiemu naruszenia powiadomienie państwa członkowskiego siedziby o tym, że przedsiębiorca transportowy dopuścił się poważnego naruszenia przepisów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Funkcja umożliwia również państwu członkowskiemu naruszenia wysłanie żądania, aby kary zostały nałożone na przedsiębiorcę transportowego w państwie członkowskim siedziby.

1.3.

Check Community Licence (CCL) (sprawdzenie licencji wspólnotowej): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania do państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie (tj. państwa członkowskiego siedziby) o określenie, czy przedsiębiorstwo transportowe posiada ważną licencję wspólnotową.

2.

Należy uwzględnić inne rodzaje komunikatów uznanych za właściwe na potrzeby sprawnego funkcjonowania systemu ERRU, np. powiadomienia o błędach.


ZAŁĄCZNIK III

PRZEPISY DOTYCZĄCE KOMUNIKATÓW SYSTEMU ERRU

1.   OGÓLNE WYMOGI TECHNICZNE

1.1.   Węzeł centralny zapewnia zarówno interfejsy synchroniczne, jak i asynchroniczne na potrzeby wymiany komunikatów. Państwa członkowskie mogą wybrać najodpowiedniejszą technologię interfejsu na potrzeby połączenia z własnymi aplikacjami.

1.2.   Wszystkie komunikaty wymieniane między węzłem centralnym a systemami krajowymi muszą być zakodowane w UTF-8.

1.3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby ich systemy krajowe mogły odbierać i przetwarzać komunikaty zawierające znaki alfabetu greckiego i cyrylicy.

2.   STRUKTURA KOMUNIKATÓW XML I DEFINICJA SCHEMATU (XSD)

2.1.   Ogólna struktura komunikatów XML musi odpowiadać formatowi zdefiniowanemu w schematach XSD zainstalowanych w węźle centralnym.

2.2.   Węzeł centralny i systemy krajowe muszą przesyłać i odbierać komunikaty zgodne ze schematem XSD komunikatu.

2.3.   Systemy krajowe muszą mieć zdolność do wysyłania, odbierania i przetwarzania wszystkich komunikatów odnoszących się do którejkolwiek z funkcji określonych w załączniku II.

2.4.   Komunikaty XML muszą spełniać co najmniej minimalne wymogi określone w dodatku do niniejszego załącznika.

Dodatek

Minimalne wymogi dotyczące treści komunikatów XML

Wspólny nagłówek

Obowiązkowe

Version (Wersja)

Oficjalna wersja specyfikacji XML jest określana poprzez przestrzeń nazw określoną w XSD komunikatu i w atrybucie version elementu nagłówka każdego komunikatu XML. Numer wersji („n.m”) jest określany jako ustalona wartość w każdej nowej wersji pliku definicji schematu XML (xsd).

Tak

Test Identifier (Identyfikator testowy)

Nieobowiązkowy identyfikator na potrzeby testowania. Inicjator testu uzupełnia identyfikator, a wszyscy uczestnicy przepływu pracy przesyłają/odsyłają ten sam identyfikator. W rzeczywistej wymianie komunikatów należy go pominąć i nie wykorzystywać go, jeżeli zostanie dostarczony.

Nie

Technical identifier (Identyfikator techniczny)

UUID jednoznacznie identyfikujący każdy poszczególny komunikat. Nadawca generuje UUID i uzupełnia ten atrybut. Dane te nie są wykorzystywane w funkcjach użytkowych.

Tak

Workflow Identifier (Identyfikator przepływu pracy)

Identyfikator przepływu pracy jest UUID i powinien zostać wygenerowany przez państwo członkowskie zgłaszające zapytanie. Identyfikator ten jest następnie wykorzystywany we wszystkich komunikatach do celów korelacji przepływu pracy.

Tak

Sent At (Czas wysłania)

Data i godzina (UTC) wysłania komunikatu.

Tak

Timeout (Czas oczekiwania)

Jest to opcjonalny atrybut daty i godziny (w formacie UTC). Wartość ta będzie ustalona jedynie przez węzeł na potrzeby przekazywanych zapytań. Umożliwi to powiadomienie państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie o tym, kiedy nastąpi przekroczenie czasu oczekiwania dla zapytania. Wartość ta nie jest konieczna w MS2TCN_<x>_Req i wszystkich komunikatach odpowiedzi. Wartość ta nie jest obowiązkowa, dzięki czemu ta sama definicja nagłówka może być używana dla wszystkich typów komunikatów bez względu na to, czy wymagany jest atrybut timeoutValue.

Nie

From (Od)

Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego wysyłającego komunikat lub „UE”.

Tak

To (Do)

Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego, do którego komunikat jest wysyłany, lub „UE”.

Tak

Sprawdzenie dobrej reputacji

Zapytanie o sprawdzenie dobrej reputacji

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Requesting Competent Authority (Właściwy organ wysyłający zapytanie)

Właściwy organ, który wysłał zapytanie.

Tak

Transport Manager Details (Dane zarządzającego transportem)

Tak, w przypadku braku danych CPC

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z CPC.

Tak

First Name (Imię)

Pełne imię zarządzającego transportem zgodnie z certyfikatem kompetencji zawodowych (CPC).

Tak

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia zarządzającego transportem, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

Place of Birth (Miejsce urodzenia)

Miejsce urodzenia zarządzającego transportem.

Nie

CPC Details (Dane CPC)

Tak, w przypadku braku danych zarządzającego transportem

CPC Number (Numer CPC)

Numer certyfikatu kompetencji zawodowych

Tak

CPC Issue Date (Data wydania CPC)

Data wydania CPC, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)

Państwo wydania CPC, w formacie ISO 3166-1 alpha 2.

Tak


Odpowiedź na sprawdzenie dobrej reputacji

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w zapytaniu.

Tak

Requesting Competent Authority (Właściwy organ wysyłający zapytanie)

Właściwy organ, który wysłał zapytanie.

Tak

Responding Competent Authority (Właściwy organ przekazujący odpowiedź)

Właściwy organ, który odpowiedział na zapytanie.

Tak

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu wyszukiwania (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Found Transport Manager Details (Znalezione dane zarządzającego transportem)

Tak, jeżeli kod statusu to „znaleziono”

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.

Tak

First Name (Imię)

Pełne imię zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.

Tak

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia zarządzającego transportem, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD), zgodnie z rejestrem.

Tak

Place of Birth (Miejsce urodzenia)

Miejsce urodzenia zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.

Tak

CPC Number (Numer CPC)

Numer certyfikatu kompetencji zawodowych, zgodnie z rejestrem.

Tak

CPC Issue Date (Data wydania CPC)

Data wydania CPC, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD), zgodnie z rejestrem.

Tak

CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)

Państwo wydania CPC, w formacie ISO 3166-1 alpha 2, zgodnie z rejestrem.

Tak

Total Managed Undertakings (Łączna liczba zarządzanych przedsiębiorców)

Liczba przedsiębiorców transportowych, z którymi zarządzający transportem jest powiązany.

Tak

Total Managed Vehicles (Łączna liczba zarządzanych pojazdów)

Łączna liczba pojazdów, z którymi zarządzający transportem jest powiązany.

Tak

Fitness (Zdolność do kierowania operacjami transportowymi)

Zgłoszenie statusu „zdolny” lub „niezdolny”.

Tak

End Date of Unfitness (Data końcowa niezdolności)

Data ustania niezdolności zarządzającego transportem, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD). Dotyczy, jeżeli pozycja „Zdolność do kierowania operacjami transportowymi” („Fitness”) ma wartość „niezdolny” („unfit”).

Nie

Search Method (Metoda wyszukiwania)

Metoda użyta w celu znalezienia zarządzającego transportem: NYSIIS, CPC, niestandardowa.

Tak

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy) – dla każdego znalezionego zarządzającego transportem

Tak, jeżeli liczba zarządzanych przedsiębiorców > 0

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego (nazwa i forma prawna), zgodnie z rejestrem.

Tak

Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)

Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.

Tak

Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Community Licence Status (Status licencji wspólnotowej)

Status licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Managed Vehicles (Liczba zarządzanych pojazdów)

Liczba zarządzanych pojazdów, zgodnie z rejestrem.

Tak

Powiadomienie o naruszeniu

Zapytanie o powiadomienie o naruszeniu

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Notifying Authority (Organ zgłaszający)

Właściwy organ, który wydał powiadomienie o naruszeniu.

Tak

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego, na którego konto rejestrowane jest naruszenie.

Tak

Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego.

Tak

Vehicle Registration Number (Numer rejestracyjny pojazdu)

Numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Tak

Vehicle Registration Country (Państwo rejestracji pojazdu)

Państwo, w którym dany pojazd jest zarejestrowany.

Tak

Serious Infringement (Poważne naruszenie)

Tak

Date of Infringement (Data naruszenia)

Data naruszenia przepisów, w formacie ISO 8601. (RRRR-MM-DD)

Tak

Category (Kategoria)

Kategoria naruszenia przepisów:

MSI – najpoważniejsze naruszenie

VSI – bardzo poważne naruszenie

SI – poważne naruszenie

Tak

Infringement Type (Rodzaj naruszenia)

Zgodnie z klasyfikacją w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/403

Tak

Date of Check (Data kontroli)

Data kontroli, podczas której stwierdzono naruszenie, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

Penalty Imposed (Nałożona sankcja) – za każde poważne naruszenie

Tak

Penalty Imposed Identifier (Identyfikator nałożonej sankcji)

Numer seryjny nałożonej sankcji.

Tak

Final Decision Date (Data ostatecznej decyzji)

Data ostatecznej decyzji o nałożeniu sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

Penalty Type Imposed (Rodzaj nałożonej sankcji)

Należy wybrać:

101 – „Warning” (Upomnienie)

201 – „Temporary ban on cabotage operations” (Czasowy zakaz wykonywania przewozów kabotażowych)

202 – „Fine” (Grzywna)

203 – „Prohibition” (Zakaz)

204 – „Immoblisation” (Unieruchomienie)

102 – „Other” (Inne)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Nie

End Date (Data końcowa)

Data końcowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Nie

Is Executed (Wyegzekwowano?)

Tak/Nie

Tak

Penalty Requested (Wnioskowana sankcja) – za każde poważne naruszenie

Nie

Penalty Requested Identifier (Identyfikator wnioskowanej sankcji)

Numer seryjny wnioskowanej sankcji.

Tak

Penalty Type Requested (Rodzaj wnioskowanej sankcji)

Należy wybrać:

101 – „Warning” (Upomnienie)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Cofnięcie na stałe niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie licencji wspólnotowej)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence” (Cofnięcie na stałe licencji wspólnotowej)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations” (Zawieszenie wydania świadectw kierowców)

306 – „Withdrawal of driver attestations” (Cofnięcie świadectw kierowców)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse” (Uzależnienie wydania świadectw kierowców od warunków dodatkowych w celu zapobieżenia niewłaściwemu ich wykorzystaniu)

Tak

Duration (Czas trwania)

Czas trwania wnioskowanej sankcji (w dniach kalendarzowych).

Nie


Odpowiedź na powiadomienie o naruszeniu

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w zapytaniu.

Tak

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Właściwy organ, który wydał pierwotne powiadomienie o naruszeniu.

Tak

Licensing Authority (Organ wydający licencję)

Właściwy organ odpowiadający na powiadomienie o naruszeniu.

Tak

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu odpowiedzi na powiadomienie (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Penalty Imposed (Nałożona sankcja)

Nie

Penalty Imposed Identifier (Identyfikator nałożonej sankcji)

Numer seryjny nałożonej sankcji (podany w identyfikatorze wnioskowanej sankcji w powiadomieniu o naruszeniu).

Tak

Authority Imposing Penalty (Organ nakładający sankcję)

Nazwa organu nakładającego sankcję.

Tak

Is Imposed (Czy została nałożona?)

Tak/Nie

Tak

Penalty Type Imposed (Rodzaj nałożonej sankcji)

Należy wybrać:

101 – „Warning” (Upomnienie)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Cofnięcie na stałe niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie licencji wspólnotowej)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence” (Cofnięcie na stałe licencji wspólnotowej)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations” (Zawieszenie wydania świadectw kierowców)

306 – „Withdrawal of driver attestations” (Cofnięcie świadectw kierowców)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse” (Uzależnienie wydania świadectw kierowców od warunków dodatkowych w celu zapobieżenia niewłaściwemu ich wykorzystaniu)

102 – „Other” (Inne)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Nie

End Date (Data końcowa)

Data końcowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Nie

Reason (Powód)

Powód ewentualnego nienałożenia sankcji.

Nie


Potwierdzenie powiadomienia o naruszeniu

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w powiadomieniu lub w odpowiedzi.

Tak

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu potwierdzenia.

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Tekst komunikatu dotyczącego statusu

Nie

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Dla IN_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu będącego adresatem komunikatu”.

Dla IR_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu potwierdzającego odbiór”.

Tak

Licensing Authority (Organ wydający licencję)

Dla IN_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu potwierdzającego odbiór”.

Dla IR_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu będącego adresatem komunikatu”.

Tak

Acknowledgement Type (Rodzaj potwierdzenia)

Określenie rodzaju potwierdzenia

Możliwe wartości:

„IN_Ack”

„IR_Ack”

Tak

Sprawdzenie licencji wspólnotowej

Zapytanie o sprawdzenie licencji wspólnotowej

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Organ wysyłający zapytanie.

Nie

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego, którego dotyczy zapytanie o dane licencji wspólnotowej.

Tak

Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej, której dotyczy zapytanie.

Tak

Vehicle Registration Number (Numer rejestracyjny pojazdu)

Numer rejestracyjny pojazdu, dla którego wydano uwierzytelniony odpis licencji wspólnotowej.

Nie


Odpowiedź na sprawdzenie licencji wspólnotowej

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Organ, który wysłał zapytanie.

Nie

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego (nazwa i forma prawna), zgodnie z rejestrem.

Tak

Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)

Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.

Tak

Community Licence Details (Dane licencji wspólnotowej)

Tak

Licence Number (Numer licencji)

Numer seryjny licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Licence Status (Status licencji)

Status licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem:

„Active” (Ważny)

„Suspended” (Zawieszony)

„Withdrawn” (Cofnięty)

„Expired” (Ważność wygasła)

„Lost/stolen” (Zgubiony/skradziony)

„Annulled” (Unieważniony)

„Returned” (Zwrócony)

Tak

Licence Type (Rodzaj licencji)

Rodzaj licencji wspólnotowej, zgodnie z rejestrem. Do wyboru:

„Community licence for passenger transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz osób)

„National licence for passenger transport” (Licencja krajowa na przewóz osób)

„Community licence for goods transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz towarów)

„National licence for goods transport” (Licencja krajowa na przewóz towarów)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa licencji wspólnotowej.

Tak

Expiry Date (Data ważności)

Data ważności licencji wspólnotowej.

Tak

Withdrawal Date (Data cofnięcia)

Data cofnięcia licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Date (Data zawieszenia)

Data zawieszenia licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Expiry Date (Data ustania zawieszenia)

Data ustania zawieszenia licencji wspólnotowej.

Nie

Managed Vehicles (Liczba zarządzanych pojazdów)

Liczba zarządzanych pojazdów, zgodnie z rejestrem.

Tak

Certified True Copy Details (Dane uwierzytelnionego odpisu)

Tak

Licence Number (Numer licencji)

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem (jest to numer licencji otrzymany w zapytaniu).

Tak

Licence Status (Status licencji)

Status uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem:

„Active” (Ważny)

„Suspended” (Zawieszony)

„Withdrawn” (Cofnięty)

„Expired” (Ważność wygasła)

„Lost/stolen” (Zgubiony/skradziony)

„Annulled” (Unieważniony)

„Returned” (Zwrócony)

Tak

Licence Type (Rodzaj licencji)

Typ uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej, zgodnie z rejestrem. Do wyboru:

„Community licence for passenger transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz osób)

„National licence for passenger transport” (Licencja krajowa na przewóz osób)

„Community licence for goods transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz towarów)

„National licence for goods transport” (Licencja krajowa na przewóz towarów)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Tak

Expiry Date (Data ważności)

Data ważności uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Tak

Withdrawal Date (Data cofnięcia)

Data cofnięcia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Date (Data zawieszenia)

Data zawieszenia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Expiry Date (Data ustania zawieszenia)

Data ustania zawieszenia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Nie


ZAŁĄCZNIK IV

TRANSLITERACJA I USŁUGI NYSIIS

1.   Algorytm NYSIIS wdrożony w węźle centralnym jest wykorzystywany do kodowania w rejestrze krajowym nazwisk wszystkich zarządzających transportem.

2.   Przy wyszukiwaniu w rejestrze za pośrednictwem funkcji CGR państwa członkowskie zawsze powinny korzystać z klucza NYSIIS jako podstawowego mechanizmu wyszukiwania zarządzającego transportem.

3.   Ponadto państwa członkowskie mogą stosować algorytm niestandardowy w celu uzyskania dodatkowych wyników.

4.   W wynikach wyszukiwania pojawi się informacja o tym, za pośrednictwem którego mechanizmu wyszukiwania (NYSIIS, CPC lub niestandardowego) znaleziono dany rekord.


ZAŁĄCZNIK V

WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

1.   Do wymiany komunikatów między węzłem centralnym a systemami krajowymi obowiązkowe jest korzystanie zawsze z HTTPS.

2.   W systemach krajowych używa się certyfikatów PKI dostarczonych przez Komisję na potrzeby zabezpieczenia przesyłania komunikatów między systemem krajowym a węzłem.

3.   W systemach krajowych należy wdrożyć jako minimum certyfikaty wykorzystujące algorytm skrótu podpisu SHA-2 (SHA-256) oraz klucz publiczny o długości 2 048 bitów.


ZAŁĄCZNIK VI

POZIOMY USŁUG

1.   Systemy krajowe muszą zapewniać następujące minimalne poziomy usług:

1.1.

Muszą być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.2.

Ich dostępność musi być monitorowana za pomocą komunikatu typu HEARTBEAT wysyłanego z węzła centralnego.

1.3.

Ich wskaźnik dostępności musi wynosić 98 % zgodnie z poniższą tabelą (dane liczbowe zaokrąglono do najbliższej jednostki):

Dostępność na poziomie

oznacza niedostępność

dziennie

miesięcznie

rocznie

98 %

przez 0,5 h

przez 15 h

przez 7,5 dnia

Zachęcając państwa członkowskie do przestrzegania wskaźnika dostępności dziennej, uznaje się jednak, że pewne niezbędne działania, takie jak utrzymanie systemu, wymagają wyłączenia systemu na czas dłuższy niż 30 minut. Jednakże miesięczne i roczne wskaźniki dostępności nie przestają obowiązywać.

1.4.

Systemy krajowe muszą odpowiadać na co najmniej 98 % zapytań przesyłanych im w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

1.5.

Przy przesyłaniu odpowiedzi na sprawdzenie dobrej reputacji, potwierdzeń powiadomień o naruszeniu oraz odpowiedzi na sprawdzenie licencji wspólnotowej zgodnie z załącznikiem VIII:

1.5.1.

Systemy krajowe muszą dostarczać odpowiedź na zapytania w ciągu 10 sekund.

1.5.2.

Globalny czas oczekiwania dla zapytania (czas, w którym osoba przesyłająca zapytanie może czekać na odpowiedź) nie może przekraczać 20 sekund.

1.5.3.

Systemy krajowe muszą być w stanie obsługiwać 6 komunikatów na sekundę.

1.6.

Systemy krajowe nie mogą przesyłać zapytań do węzła sieci ERRU z prędkością przekraczającą 2 zapytania na sekundę.

1.7.

Każdy system krajowy musi być w stanie poradzić sobie z potencjalnymi problemami technicznymi węzła centralnego lub systemów krajowych w innych państwach członkowskich. Problemy te obejmują między innymi:

a)

utratę połączenia z węzłem centralnym;

b)

brak odpowiedzi na zapytanie;

c)

otrzymanie odpowiedzi po upływie czasu oczekiwania na komunikat;

d)

otrzymanie niezamówionych komunikatów;

e)

otrzymanie nieważnych komunikatów.

2.   Węzeł centralny musi:

2.1.

Osiągać wskaźnik dostępności na poziomie 98 %.

2.2.

Dostarczać krajowym systemom powiadomienia o wszelkich błędach w postaci komunikatu odpowiedzi albo specjalnego komunikatu o błędzie. Systemy krajowe muszą natomiast odbierać takie specjalne komunikaty o błędach i posiadać eskalacyjny przepływ pracy w celu podjęcia wszelkich właściwych działań, aby skorygować zgłoszony błąd.

3.   Utrzymanie

Państwa członkowskie powiadamiają za pośrednictwem aplikacji internetowej pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich rutynowych czynnościach serwisowych najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem tych czynności, jeżeli jest to technicznie możliwe.


ZAŁĄCZNIK VII

REJESTROWANIE ZDARZEŃ I STATYSTYKI

1.   Niniejszy załącznik zawiera szczegółowe informacje o rejestrowaniu zdarzeń i o danych statystycznych gromadzonych w węźle centralnym, nie w państwach członkowskich.

2.   W celu zapewnienia prywatności dane przekazywane do celów statystycznych mają charakter anonimowy. Dane identyfikujące konkretnego zarządzającego transportem, przedsiębiorcę transportowego lub konkretny certyfikat kompetencji zawodowych nie mogą być dostępne do celów statystycznych.

3.   Rejestr zdarzeń stanowi zapis wszystkich operacji na potrzeby monitorowania i usuwania błędów oraz umożliwia wygenerowanie statystyk dotyczących tych operacji.

4.   Dane osobowe nie mogą być przechowywane w rejestrze dłużej niż 6 miesięcy. Informacje statystyczne są przechowywane bezterminowo.

5.   Dane statystyczne wykorzystywane do celów sprawozdawczości obejmują:

a)

państwo członkowskie zgłaszające zapytanie;

b)

państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie;

c)

rodzaj komunikatu;

d)

kod statusu odpowiedzi;

e)

daty i godziny komunikatów;

f)

czas odpowiedzi.


ZAŁĄCZNIK VIII

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ERRU

1.   SPRAWDZENIE DOBREJ REPUTACJI ZARZĄDZAJĄCYCH TRANSPORTEM

Przy sprawdzaniu za pośrednictwem systemu ERRU, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, czy zarządzający transportem nie został uznany w którymś z państw członkowskich za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, państwa członkowskie przeprowadzają wyszukiwanie rozproszone CGR, wysyłając zapytanie o sprawdzenie dobrej reputacji (Check Good Repute Request). Państwa członkowskie udzielające odpowiedzi odpowiadają, przesyłając odpowiedź na sprawdzenie dobrej reputacji (Check Good Repute Response).

2.   WYMIANA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRZEPISÓW

2.1.   Przy wymianie za pośrednictwem systemu ERRU informacji dotyczących poważnych naruszeń przepisów, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 lub art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, państwo członkowskie naruszenia powiadamia państwo członkowskie siedziby w przypadku co najmniej jednego naruszenia przepisów przez przedsiębiorcę transportowego, w ramach art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Powiadomienie odbywa się poprzez wysłanie zapytania o powiadomienie o naruszeniu (Infringement Notification Request).

2.2.   Zapytanie o powiadomienie o naruszeniu wysyła się jak najszybciej i nie później niż w ciągu sześciu tygodni od ostatecznej decyzji w danej sprawie. W zapytaniu podaje się szczegółowe informacje o naruszeniach, status nałożonych sankcji i ewentualnych wnioskowanych sankcji w państwie członkowskim siedziby.

2.3.   Państwo członkowskie siedziby odpowiada na zapytanie o powiadomienie o naruszeniu, wysyłając odpowiedź na powiadomienie o naruszeniu (Infringement Notification Response) jak najszybciej i nie później niż w ciągu sześciu tygodniu od ostatecznej decyzji w danej sprawie, i informując o tym, które z ewentualnych sankcji wnioskowanych przez państwo członkowskie naruszenia zostały nałożone. Jeśli nie nałożono takich sankcji, w odpowiedzi na powiadomienie o naruszeniu podaje się powód nienałożenia sankcji.

2.4.   We wszystkich przypadkach powiadomienie o naruszeniu potwierdza się poprzez potwierdzenie powiadomienia o naruszeniu (Infringement Notification Acknowledgment).

3.   SPRAWDZENIE LICENCJI WSPÓLNOTOWEJ

3.1.   Przy sprawdzeniu dostępności licencji wspólnotowej, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, państwo członkowskie może zażądać, poprzez zapytanie o sprawdzenie licencji wspólnotowej (Check Community Licence Request) wysyłane do państwa członkowskiego siedziby, informacji dotyczących licencji wspólnotowej, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

3.2.   Państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa udziela odpowiedzi, przesyłając odpowiedź na sprawdzenie licencji wspólnotowej (Check Community Licence Response).


2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/481

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247–249,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (2) ustanawia unijny kodeks celny i ma zastosowanie od dnia 1 maja 2016 r. Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 ze skutkiem od dnia 1 maja 2016 r. Jednocześnie rozporządzeniem tym nadaje się Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na potrzeby uzupełniania niektórych, innych niż istotne, elementów unijnego kodeksu celnego oraz do przyjmowania aktów wykonawczych, aby zapewnić jednakowe warunki jego wdrożenia.

(2)

Komisja wykonała przekazane uprawnienia w drodze przyjęcia rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 (3). Komisja wykonała uprawnienia wykonawcze w drodze przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 (4). Oba rozporządzenia również mają zastosowanie od dnia 1 maja 2016 r.

(3)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (5), które wprowadza przepisy wykonawcze dla rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, staje się zbędne począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, a zatem należy je uchylić ze skutkiem od tej daty.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 traci moc.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(5)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/482

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

zamykające zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu zakupu interwencyjnego upływającego dnia 30 września 2016 r. i otwierające procedurę przetargową zakupu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 3 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3), w szczególności jego art. 14 i art. 16 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1549 (4) interwencja publiczna na rynku odtłuszczonego mleka w proszku jest otwarta do dnia 30 września 2016 r.

(2)

Na podstawie powiadomień przedstawionych przez państwa członkowskie dnia 1 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, okazuje się, że łączna ilość odtłuszczonego mleka w proszku oferowanego w ramach interwencji po ustalonej cenie od dnia 1 stycznia 2016 r. przekroczyła pułap w wysokości 109 000 ton ustalony w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1370/2013. W związku z tym należy zamknąć zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu interwencji upływającego dnia 30 września 2016 r., ustalić współczynnik przydziału dla ilości oferowanych agencjom interwencyjnym państw członkowskich w dniu 31 marca 2016 r., a oferty otrzymane przez agencje interwencyjne państw członkowskich w dniu 1 kwietnia 2016 r. i po tym terminie należy odrzucić.

(3)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 odtłuszczone mleko w proszku udostępnione do zakupu interwencyjnego należy umieszczać w opakowaniach o masie netto 25 kg. W związku z tym oferowane ilości odtłuszczonego mleka w proszku objęte współczynnikiem przydziału należy zaokrąglić w dół do najbliższej wielokrotności 25 kg.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 należy otworzyć procedurę przetargową w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku, aby ustalić maksymalną cenę zakupu.

(5)

W tytule II rozdział I sekcja III rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 określono zasady, których należy przestrzegać, w przypadku gdy Komisja otwiera zakup interwencyjny produktów, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w ramach procedury przetargowej.

(6)

Zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 należy ustalić okresy składania ofert przetargowych.

(7)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 należy określić termin, w którym agencje interwencyjne powiadamiają Komisję o wszystkich dopuszczalnych ofertach przetargowych.

(8)

W trosce o skuteczne zarządzanie państwa członkowskie powinny wykorzystywać do powiadamiania Komisji systemy informatyczne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (5).

(9)

Ponieważ agencje interwencyjne muszą zawiadomić oferentów niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia o zamknięciu zakupu interwencyjnego po ustalonej cenie oraz o współczynniku przydziału, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zamknięcie zakupu interwencyjnego po ustalonej cenie

1.   Niniejszym zamyka się zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu interwencji upływającego z dniem 30 września 2016 r.

Łączna ilość ofert odtłuszczonego mleka w proszku do zakupu interwencyjnego, które agencje interwencyjne państw członkowskich otrzymały od każdego oferenta w dniu 31 marca 2016 r., zostają przyjęte po pomnożeniu ich przez współczynnik przydziału wynoszący 60,09 %, a następnie zaokrągleniu w dół do najbliższej wielokrotności 25 kg.

2.   Oferty po ustalonej cenie otrzymane przez agencje interwencyjne państw członkowskich w dniu 1 kwietnia 2016 r. i po tym terminie aż do dnia 30 września 2016 r. zostają odrzucone.

Artykuł 2

Otwarcie procedury przetargowej

Interwencyjny zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej, po przekroczeniu ilości określonej w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1370/2013, jest otwarty do dnia 30 września 2016 r. na warunkach określonych w tytule II rozdział I sekcja III rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 i w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 3

Składanie ofert przetargowych

1.   Termin składania ofert przetargowych w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Ostateczny termin składania ofert przetargowych w następnych przetargach indywidualnych to pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada na godzinę 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczego.

2.   Oferty przetargowe składa się w zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencjach interwencyjnych (6).

Artykuł 4

Powiadomienie Komisji

Powiadomienia przewidzianego w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 dokonuje się do godziny 16.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w dniach, w których upływają ostateczne terminy składania ofert przetargowych, o których to terminach mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009.

Na zasadzie odstępstwa od art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, jeżeli państwo członkowskie nie powiadomi Komisji o dopuszczalności oferty przetargowej w terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, uznaje się, że powiadomiło Komisję o braku ofert.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(3)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1549 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2015 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. (Dz.U. L 242 z 18.9.2015, s. 28).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).

(6)  Adresy agencji interwencyjnych są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.


2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/483

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/31


DECYZJA (UE, Euratom) 2016/484 PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie mianowania sędziów Sądu

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 (1) przewiduje, że w skład Sądu wchodzi 40 sędziów od dnia 25 grudnia 2015 r. Art. 2 lit. a) tego rozporządzenia określa długość kadencji dwunastu sędziów dodatkowych w taki sposób, aby koniec tej kadencji zbiegał się z częściowym odnowieniem składu sędziowskiego Sądu, które będzie miało miejsce w dniach 1 września 2016 r. i 1 września 2019 r.

(2)

Na stanowiska sędziów dodatkowych Sądu zostały zaproponowane kandydatury Leopolda CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍNA, Zoltána CSEHIEGO, Constantinosa ILIOPOULOSA, Anny MARCOULLI, Niny PÓŁTORAK, Deana SPIELMANNA i Virgilijusa VALANČIUSA.

(3)

Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował Leopolda CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍNA, Zoltána CSEHIEGO, Constantinosa ILIOPOULOSA, Annę MARCOULLI, Ninę PÓŁTORAK, Deana SPIELMANNA i Virgilijusa VALANČIUSA jako kandydatów do wykonywania funkcji sędziów Sądu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na sędziów Sądu na okres od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia 31 sierpnia 2016 r. zostają niniejszym mianowani:

Zoltán CSEHI,

Constantinos ILIOPOULOS,

Anna MARCOULLI,

Nina PÓŁTORAK,

Dean SPIELMANN.

Artykuł 2

Na sędziów Sądu na okres od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia 31 sierpnia 2019 r. zostają niniejszym mianowani:

Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

Virgilijus VALANČIUS.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2016 r.

P. DE GOOIJER

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14).


2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/33


DECYZJA (UE, Euratom) 2016/485 PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie mianowania sędziów Sądu

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandaty czternastu sędziów Sądu wygasną z dniem 31 sierpnia 2016 r. Należy dokonać mianowań na okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

(2)

Następujące osoby zaproponowano w celu odnowienia ich kadencji sędziów Sądu: Sten FRIMODT NIELSEN, Dimitrios GRATSIAS, Marc JAEGER, Viktor KREUSCHITZ, Savvas S. PAPASAVVAS oraz Marc VAN DER WOUDE.

(3)

Ponadto na stanowiska sędziów Sądu zaproponowano kandydatury Krystyny KOWALIK-BAŃCZYK i Paula NIHOULA.

(4)

Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował Stena FRIMODTA NIELSENA, Dimitriosa GRATSIASA, Marca JAEGERA, Krystynę KOWALIK-BAŃCZYK, Viktora KREUSCHITZA, Paula NIHOULA, Savvasa S. PAPASAVVASA oraz Marca VAN DER WOUDEGO jako kandydatów do wykonywania funkcji sędziów Sądu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na sędziów Sądu na okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. zostają niniejszym mianowani:

Sten FRIMODT NIELSEN,

Dimitrios GRATSIAS,

Marc JAEGER,

Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

Viktor KREUSCHITZ,

Paul NIHOUL,

Savvas S. PAPASAVVAS,

Marc VAN DER WOUDE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2016 r.

P. DE GOOIJER

Przewodniczący


Sprostowania

2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/35


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r. )

1.

Strona 109, spis treści, skreśla się „ZAŁĄCZNIK 22-13 Deklaracja na fakturze”.

2.

Strona 514, skreśla się załącznik 22-13.


2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/35


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r. )

Strona 565, art. 2 ust. 3:

zamiast:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia pierwszej fazy aktualizacji systemu wiążącej informacji taryfowej (WIT) i systemu Surveillance 2, nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 2–5 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne (1).

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu aktualizacji systemu AEO, nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 6–7 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do [rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne], stosowanie formatów i kodów określonych w załączniku B jest dla państw członkowskich dobrowolne.

Do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, dla przypadków, gdy odpowiednie systemy elektroniczne nie są jeszcze operacyjne, do formatów i kodów wymaganych w odniesieniu do zgłoszeń i deklaracji, powiadomień oraz potwierdzeń statusu celnego stosuje się wymogi dotyczące danych określone w załączniku 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne.

Do czasu wdrożenia automatycznego systemu eksportu w ramach UKC oraz aktualizacji krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/255/UE (2), państwa członkowskie zapewniają, że kody i formaty w odniesieniu do powiadomień o przedstawieniu pozwalają na przedstawienie towarów zgodnie z art. 139 kodeksu.

powinno być:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia pierwszej fazy aktualizacji systemu wiążącej informacji taryfowej (WIT) i systemu Surveillance 2 nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 2–5 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 (1).

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu aktualizacji systemu AEO nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 6–7 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 stosowanie formatów i kodów określonych w załączniku B jest dla państw członkowskich dobrowolne.

Do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 do formatów i kodów wymaganych w odniesieniu do zgłoszeń i deklaracji, powiadomień oraz potwierdzeń statusu celnego stosuje się wymogi dotyczące danych określone w załączniku 9 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341.

Do czasu wdrożenia automatycznego systemu eksportu w ramach UKC oraz aktualizacji krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/255/UE (2), państwa członkowskie zapewniają, że kody i formaty w odniesieniu do powiadomień o przedstawieniu pozwalają na przedstawienie towarów zgodnie z art. 139 kodeksu.”.

Strona 565, przypis 1:

zamiast:

„(1)

Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.”,

powinno być:

„(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).”.