ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 60

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
5 marca 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/311 z dnia 4 marca 2016 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/312 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji tylwalozyna ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/314 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

59

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/315 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

62

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/316 z dnia 4 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

70

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/317 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do urzędowej etykiety na opakowaniach materiału siewnego ( 1 )

72

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/318 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

76

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/319 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

78

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/320 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2004/842/WE w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1221)  ( 1 )

88

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/321 z dnia 3 marca 2016 r. dostosowująca zakres geograficzny zezwolenia na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1231)  ( 1 )

90

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 340 z 24.12.2015 )

93

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2015/972 z dnia 22 June 2015 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) ( Dz.U. L 157 z 23.6.2015 )

101

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/311

z dnia 4 marca 2016 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 208/2014.

(2)

Na podstawie przeglądu dokonanego przez Radę wpis dotyczący jednej osoby należy skreślić, a wpisy dotyczące trzech osób należy zmienić.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2016 r.

W imieniu Rady

S.A.M. DIJKSMA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

I.

Z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 208/2014 skreśla się wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby:

„14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova”

II.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 zastępuje się następującymi wpisami:

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

urodzony 20 stycznia 1963 r. w Konstantynówce (obwód doniecki), były minister spraw wewnętrznych

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego oraz w związku z nadużyciem stanowiska przez osobę piastującą funkcję publiczną w celu zapewnienia sobie lub osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści ze szkodą dla środków budżetowych lub mienia publicznego Ukrainy.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

urodzona 12 listopada 1976 r. w Rybnicy (Mołdawia), była minister sprawiedliwości

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego oraz w związku z nadużyciem stanowiska przez osobę piastującą funkcję publiczną w celu zapewnienia sobie lub osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści ze szkodą dla środków budżetowych lub mienia publicznego Ukrainy.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

urodzony 28 listopada 1963 r. w Kijowie, były minister edukacji i nauki

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie udziału w sprzeniewierzeniu środków publicznych lub mienia publicznego.

6.3.2014”


5.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/312

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „tylwalozyna”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jego art. 14 w związku z art. 17,

uwzględniając opinię Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisji zwrócono uwagę na fakt, że – w odniesieniu do substancji „tylwalozyna” – w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 (2) zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1492 (3) we wpisie dotyczącym pozostałości znacznikowej „tylwalozyna” podano błędnie, że owa pozostałość odnosi się do świń.

(2)

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 należy sprostować, wskazując, że pozostałością znacznikową odnośnie do świń oraz odnośnie do skóry i tłuszczu oraz wątroby drobiu jest „Suma tylwalozyny i 3-O-acetylotylozyny”, zaś pozostałość znacznikowa „tylwalozyna” ma zastosowanie jedynie do jaj drobiu.

(3)

Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać z mocą wsteczną od dnia stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1492, ponieważ pozostałość znacznikowa dla świń podana została błędnie i powinna być sprostowana. Powinno ono zatem wejść w życie w trybie pilnym.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W tabeli 1 w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 wpis dotyczący substancji „tylwalozyna” otrzymuje brzmienie:

„Tylwalozyna

Suma tylwalozyny i 3-O-acetylotylozyny

Świnie

50 μg/kg

Mięśnie

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki”

50 μg/kg

Skóra i tłuszcz

50 μg/kg

Wątroba

50 μg/kg

Nerki

Drób

50 μg/kg

Skóra i tłuszcz

50 μg/kg

Wątroba

Tylwalozyna

Drób

200 μg/kg

Jaja

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 listopada 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1492 z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „tylwalozyna” (Dz.U. L 231 z 4.9.2015, s. 10).


5.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/313

z dnia 1 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 415 ust. 3 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozdziale 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (2) ustanowiono wymogi dotyczące sprawozdawczości instytucji kredytowych, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, w zakresie płynności. W celu skuteczniejszego monitorowania płynności właściwe jest nałożenie wymogu zgłaszania dodatkowych wskaźników monitorowania płynności, o których mowa w art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Powinno to umożliwić uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji poszczególnych instytucji pod względem płynności, proporcjonalnie do charakteru, skali i stopnia złożoności prowadzonej przez nie działalności.

(2)

Dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności powinny obejmować: wskaźniki oparte na koncentracji finansowania w podziale na kontrahentów i rodzaje produktów, ponieważ wskaźniki te umożliwiają identyfikację kontrahentów i instrumentów na tyle istotnych, że wycofanie funduszy lub zmniejszająca się płynność rynku może prowadzić do problemów z płynnością; wskaźniki oparte na koncentracji zdolności równoważenia płynności w podziale na emitentów lub kontrahentów, ponieważ wskaźniki te dostarczają informacje na temat koncentracji zdolności równoważenia płynności instytucji sprawozdającej w rozbiciu na dziesięć największych utrzymywanych aktywów lub instrumentów płynnościowych przyznanych danej instytucji; oraz wskaźniki oparte na cenach za różne okresy finansowania oraz na danych dotyczących prolongowania finansowania, ponieważ z czasem takie informacje staną się cenne wraz z rosnącą wiedzą organów nadzoru co do zmian spreadów, wolumenów i okresów zapadalności finansowania.

(3)

Właściwe organy powinny wykorzystywać sprawozdawczość w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności w ramach ich procesu przeglądu i oceny nadzorczej, a także w ramach kolegiów organów nadzoru oraz jako narzędzie wczesnego ostrzegania w ramach bieżącego nadzoru.

(4)

Sprawozdawczość w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności powinna być dostosowana do zakresu stosowania wymogu pokrycia wypływów netto i sprawozdawczości w zakresie tego wymogu zgodnie z art. 6–10 i art. 415 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(5)

W celu zapewnienia proporcjonalności należy dopuścić sprawozdawczość kwartalną zamiast miesięcznej w sytuacji, gdy instytucja nie stanowi części grupy, której jednostki zależne lub instytucje dominujące mają siedzibę w jurysdykcji innej niż jurysdykcja właściwego organu danej instytucji, oraz jej suma bilansowa stanowi jedynie nieznaczną część łącznej wartości sum bilansowych wszystkich instytucji w danym państwie członkowskim i wartość aktywów ogółem instytucji nie jest znacząca.

(6)

Z uwagi na znaczenie sprawozdawczości w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności dla należytego nadzoru oraz jako narzędzia wczesnego ostrzegania w ramach bieżącego nadzoru, rozpoczęcie stosowania niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić szybko. Aby jednak ułatwić w początkowym okresie wdrożenie niniejszego rozporządzenia przez instytucje i właściwe organy, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jego stosowania sprawozdawczym dniem przepływów gotówkowych w odniesieniu do sprawozdawczości miesięcznej w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności powinien być nie piętnasty, lecz trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, EUNB).

(8)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnął opinii Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (3).

(9)

Zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 Komisja zatwierdziła ze zmianami projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony przez EUNB, wyjaśniając przyczyny wprowadzonych zmian. EUNB przedstawił formalną opinię, w której zaakceptował proponowane zmiany z wyjątkiem zmian dotyczących sprawozdawczości w zakresie aktywów płynnych oraz oczekiwanych wypływów i wpływów środków pieniężnych (terminów zapadalności), przedstawiając szereg powodów uzasadniających przyjęte przez niego podejście.

(10)

Komisja dokonała starannej oceny przedstawionych przez EUNB powodów przemawiających za przyjęciem zasad sprawozdawczości w zakresie terminów zapadalności, które byłyby oparte na tymczasowej koncepcji sprawozdawczości określonej w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013. Koncepcja ta musi jednak zostać zmodyfikowana w celu zapewnienia pełnej spójności z ostateczną koncepcją określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/61, które stosuje się od dnia 1 października 2015 r. (4).

(11)

Komisja jest w pełni świadoma znaczenia terminów zapadalności jako instrumentu nadzoru. Komisja jest jednak zdania, że korzyści dla nadzoru wynikające z obowiązkowego zgłaszania terminów zapadalności na podstawie nieaktualnej już koncepcji sprawozdawczości są na dzień dzisiejszy nieproporcjonalne do dodatkowych obciążeń administracyjnych i podwojonych kosztów przestrzegania przepisów. EUNB powinien postarać się, dążąc do pełnej spójności z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/61, jak najszybciej zaktualizować wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie terminów zapadalności oraz przedłożyć je Komisji w celu ich przyjęcia. Do tego czasu oraz do momentu przyjęcia w przyszłości obowiązkowych wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie terminów zapadalności organy nadzoru mogą, tam gdzie to konieczne i uzasadnione, żądać zgłaszania dodatkowych informacji, które nie są przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym, w tym na podstawie art. 412 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (UE) nr 680/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności zgodnie z art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.”;

2)

dodaje się rozdział 7b w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 7b

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE DODATKOWYCH WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

Artykuł 16b

1.   Do celów sprawozdawczości w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności zgodnie z art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają z częstotliwością miesięczną wszystkie następujące informacje:

a)

informacje określone w załączniku XVIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIX;

b)

informacje określone w załączniku XX zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXI.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 instytucja może przekazywać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności z częstotliwością kwartalną, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

instytucja nie stanowi części grupy, której jednostki zależne lub instytucje dominujące mają siedzibę w jurysdykcji innej niż jurysdykcja właściwego organu danej instytucji;

b)

stosunek indywidualnej sumy bilansowej danej instytucji do łącznej wartości indywidualnych sum bilansowych wszystkich instytucji w danym państwie członkowskim jest niższy niż 1 % przez dwa kolejne lata poprzedzające dany rok sprawozdawczy;

c)

wartość aktywów ogółem instytucji, obliczona zgodnie z dyrektywą Rady 86/635/EWG (5), wynosi mniej niż 30 mld EUR.

Do celów lit. b) wartości sum bilansowych na potrzeby obliczenia wspomnianego stosunku opierają się na zweryfikowanych przez biegłego rewidenta danych liczbowych na koniec roku za rok wcześniejszy niż rok poprzedzający sprawozdawczy dzień odniesienia.

3.   Do celów obowiązków określonych w ust. 1 i 2 pierwszym miesiącem, za który należy przekazać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności, jest kwiecień 2016 r.

(5)  Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).”;"

3)

w art. 18 dodaje się akapit szósty w brzmieniu:

„Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do miesięcy od kwietnia 2016 r. do października 2016 r. włącznie, za sprawozdawczy dzień przepływów gotówkowych powiązany ze sprawozdawczością miesięczną w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności uznaje się trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia.”;

4)

dodaje się załączniki XVIII–XXI zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK XVIII

DODATKOWE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI ZGODNIE Z ART. 415 UST. 3 LIT. b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013

WZORY ALMM

Numer wzoru

Kod wzoru

Oznaczenie wzoru / grupy wzorów

WZORY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH NARZĘDZI MONITOROWANIA

67

C 67.00

KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA

68

C 68.00

KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU

69

C 69.00

CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA

70

C 70.00

PROLONGOWANIE FINANSOWANIA


C 67.00 – KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA

Oś »z«

Waluty razem, waluty znaczące

Koncentracja finansowania według kontrahenta

 

Nazwa kontrahenta

Kod LEI

Sektor kontrahenta

Siedziba kontrahenta

Rodzaj produktu

Otrzymana kwota

Średni ważony pierwotny termin zapadalności

Średni ważony rezydualny termin zapadalności

Wiersz

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

10 NAJWIĘKSZYCH KONTRAHENTÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ODPOWIADA ZA PONAD 1 % CAŁKOWITYCH ZOBOWIĄZAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

WSZYSTKIE INNE ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU

Oś »z«

Waluty razem, waluty znaczące

Koncentracja finansowania według rodzaju produktu

Wiersz

ID

Nazwa produktu

Całkowita otrzymana kwota

Kwota objęta systemem gwarantowania depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE lub równoważnym systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim

Kwota nieobjęta systemem gwarantowania depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE ani równoważnym systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim

Średni ważony pierwotny termin zapadalności

Średni ważony rezydualny termin zapadalności

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUKTY STANOWIĄCE PONAD 1 % CAŁKOWITYCH ZOBOWIĄZAŃ

010

1

FINANSOWANIE DETALICZNE

 

 

 

 

 

020

1,1

Depozyty na żądanie

 

 

 

 

 

030

1,2

Depozyty terminowe z pierwotnym terminem zapadalności nie dłuższym niż 30 dni

 

 

 

 

 

040

1,3

Depozyty terminowe z pierwotnym terminem zapadalności ponad 30 dni

 

 

 

 

 

050

1.3.1

z karą za wycofanie depozytu znacząco większą niż utrata odsetek, które zostałyby uzyskane za pozostały okres

 

 

 

 

 

060

1.3.2

bez kary za wycofanie depozytu znacząco większej niż utrata odsetek, które zostałyby uzyskane za pozostały okres

 

 

 

 

 

070

1,4

Rachunki oszczędnościowe

 

 

 

 

 

080

1.4.1

z okresem wypowiedzenia dotyczącym wycofania wynoszącym ponad 30 dni

 

 

 

 

 

090

1.4.2

bez okresu wypowiedzenia dotyczącego wycofania wynoszącego ponad 30 dni

 

 

 

 

 

100

2

FINANSOWANIE HURTOWE

 

 

 

 

 

110

2,1

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

 

 

 

 

 

120

2.1.1

w tym od klientów finansowych

 

 

 

 

 

130

2.1.2

w tym od klientów niefinansowych

 

 

 

 

 

140

2.1.3

w tym od podmiotów wchodzących w skład grupy

 

 

 

 

 

150

2,2

Zabezpieczone finansowanie hurtowe

 

 

 

 

 

160

2.2.1

w tym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

170

2.2.2

w tym emisje obligacji zabezpieczonych

 

 

 

 

 

180

2.2.3

w tym emisje papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

 

 

 

 

 

190

2.2.4

w tym od podmiotów wchodzących w skład grupy

 

 

 

 

 


C 69.00 – CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA

Oś »z«

Waluty razem, waluty znaczące

Ceny za różne okresy finansowania

 

Overnight

1 tydzień

1 miesiąc

3 miesiące

6 miesięcy

1 rok

2 lata

5 lat

10 lat

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Wiersz

ID

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

w tym: depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

w tym: niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

w tym: finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

w tym: niezabezpieczone uprzywilejowane papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

w tym: obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w tym ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 – PROLONGOWANIE FINANSOWANIA

Oś »z«

Waluty razem, waluty znaczące

Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

3

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3.

3

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3.

3

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6.

6

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6.

6

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6.

6

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9.

9

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9.

9

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9.

9

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongowanie finansowania

 

>6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Ogólny profil finansowania

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Depozyty detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Niezabezpieczone depozyty hurtowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Finansowanie zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Finansowanie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Depozyty detaliczne