ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 55

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
2 marca 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/291 z dnia 18 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon d'Auvergne (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/292 z dnia 19 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alheira de Mirandela (ChOG)]

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/294 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające po raz 242. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/295 z dnia 1 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

12

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/296 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zastąpienia członka komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

14

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/291

z dnia 18 lutego 2016 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon d'Auvergne (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Jambon d'Auvergne” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Jambon d'Auvergne” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Jambon d'Auvergne” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.2 Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.) zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 331 z 8.10.2015, s. 8.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


2.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/292

z dnia 19 lutego 2016 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alheira de Mirandela (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Portugalii o rejestrację nazwy „Alheira de Mirandela” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy zatem zarejestrować nazwę „Alheira de Mirandela”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Alheira de Mirandela” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.), zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 333 z 9.10.2015, s. 8.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


2.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293

z dnia 1 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 wdraża się zobowiązania podjęte przez Unię w ramach Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych („Konwencja”), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE (2), oraz w ramach Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych („Protokół”), zatwierdzonego decyzją Rady 2004/259/WE (3).

(2)

Załącznik A do Konwencji (eliminacja) obejmuje chemikalia, których wytwarzanie, stosowanie, przywóz i wywóz powinny być zabronione i w odniesieniu do których należy wprowadzić środki prawne i administracyjne w celu wyeliminowania takich chemikaliów.

(3)

Podczas szóstego posiedzenia konferencji stron Konwencji postanowiono, zgodnie z art. 8 ust. 9 Konwencji, wprowadzić zmiany do załącznika A do Konwencji w celu włączenia do tego załącznika heksabromocyklododekanu („HBCDD”). Zmiany te obejmują szczególne wyłączenie dotyczące wytwarzania i stosowania HBCDD jako składnika polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego używanego w budynkach.

(4)

Zgodnie z art. 22 ust. 3 Konwencji zmiany w załącznikach A, B i C do Konwencji wchodzą w życie po upływie jednego roku od daty przekazania zmian przez depozytariusza, to jest w przypadku HBCDD od dnia 26 listopada 2014 r.

(5)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 HBCDD powinien zostać zawarty w wykazie w załączniku I do tego rozporządzenia w celu wprowadzenia w Unii Europejskiej zakazu wytwarzania, stosowania, przywozu i wywozu tej substancji.

(6)

HBCDD jest obecnie wymieniony w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (4); w związku z tym HBCDD może być wprowadzany do obrotu lub stosowany po dniu 21 sierpnia 2015 r., pod warunkiem że udzielono zezwolenia na takie wprowadzenie do obrotu lub stosowanie zgodnie z przepisami tytułu VII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, lub jeżeli złożono wniosek o takie zezwolenie przed dniem 21 lutego 2014 r., a decyzja w sprawie tego wniosku nie została jeszcze podjęta.

(7)

W związku z przepisami tytułu VII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, mającymi zastosowanie do HBCDD po dniu 21 sierpnia 2015 r., Komisja, zgodnie z art. 22 ust. 3 lit. b) Konwencji, przesłała w dniu 25 listopada 2014 r. powiadomienie do depozytariusza Konwencji informujące, że Unia nie jest w stanie zaakceptować zmiany załącznika A do Konwencji przed dniem 21 sierpnia 2015 r. Skoro ten termin minął, należy umieścić HBCDD w wykazie w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(8)

Wszelkie zezwolenia na stosowanie lub wprowadzanie do obrotu HBCDD powinny ograniczać się do szczególnego wyłączenia przewidzianego w ramach zmiany załącznika A do Konwencji, które umożliwia stosowanie HBCDD wyłącznie jako składnika polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego używanego w budynkach oraz wytwarzanie go jedynie w tym celu. Ponieważ w Unii nie przedłożono, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, żadnego wniosku o zezwolenie na stosowanie HBCDD w procesie wytwarzania polistyrenu ekstrudowanego, zastosowanie to nie powinno być już dłużej dozwolone.

(9)

Zgodnie ze zmianą załącznika A do Konwencji, a w szczególności z nową częścią VII dodaną w tym załączniku, wymagane jest, aby polistyren ekspandowany i polistyren ekstrudowany, zawierające HBCDD i wprowadzone do obrotu, były łatwe do zidentyfikowania w ciągu całego cyklu życia dzięki oznakowaniu lub innym środkom. Wymóg ten powinien być realizowany w całej Unii.

(10)

W celu usprawnienia praktycznego zastosowania i konsekwentnego egzekwowania w Unii zakazu zawartego w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 należy określić poziom wartości dla HBCDD występującego jako niezamierzone śladowe skażenie w substancjach, preparatach i wyrobach. W celu uwzględnienia postępu technicznego poziom ten powinien być weryfikowany przez Komisję w terminie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pod kątem jego ewentualnego obniżenia.

(11)

Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 w celu określenia – zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji – że szczególne wyłączenie dotyczące HBCDD wygasa w dniu 26 listopada 2019 r. – czyli pięć lat po dacie wejścia w życie Konwencji – w odniesieniu do HBCDD, chyba że Unia powiadomi Sekretariat o wcześniejszej dacie wygaśnięcia i data ta zostanie wskazana w rejestrze szczególnych wyłączeń.

(12)

Mając na względzie okres przejściowy konieczny na dostosowanie do przepisów niniejszego rozporządzenia, zakaz określony w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 nie powinien mieć zastosowania, przed upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wyrobów z polistyrenu ekspandowanego i wyrobów z polistyrenu ekstrudowanego, zawierających HBCDD i wytworzonych najpóźniej w dniu jego wejścia w życie.

(13)

Należy przy tym doprecyzować, że ani zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania ustanowiony w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/2004, ani wymóg dotyczący identyfikacji, o którym mowa w motywie 9, nie powinny mieć zastosowania do wyrobów zawierających HBCDD już stosowanych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(14)

W przypadkach gdy udzielono zezwolenia na stosowanie wyrobów z polistyrenu ekspandowanego zawierających HBCDD zgodnie z przepisami tytułu VII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ich przywóz i stosowanie powinny również być dozwolone do czasu upłynięcia terminu ważności takiego zezwolenia.

(15)

Komitet ustanowiony na podstawie art. 29 dyrektywy Rady 67/548/EWG (5) nie wydał opinii dotyczącej środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w związku z czym Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków i przekazała go do Parlamentu Europejskiego. Rada nie podjęła działań w ciągu dwumiesięcznego okresu przewidzianego w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE (6), w związku z czym Komisja niezwłocznie przedłożyła wniosek Parlamentowi Europejskiemu. Ponieważ Parlament Europejski nie wyraził sprzeciwu wobec wniosku w terminie czterech miesięcy od dnia, w którym został on po raz pierwszy przekazany Parlamentowi, Komisja powinna obecnie przyjąć wniosek,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(2)  Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(5)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

(6)  Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dodaje się pozycję w brzmieniu:

Substancja

Nr CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

„Heksabromocyklododekan

»Heksabromocyklododekan« oznacza: heksabromocyklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekan i jego główne diastereoizomery: alfa-heksabromocyklododekan; beta-heksabromocyklododekan; oraz gamma-heksabromocyklododekan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia heksabromocyklododekanu równego 100 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,01 %), jeżeli występuje on w substancjach, preparatach lub wyrobach bądź wchodzi w skład części wyrobu o zmniejszonej palności, do czasu dokonania przez Komisję przeglądu przed dniem 22 marca 2019 r.

2.

Stosowanie heksabromocyklododekanu – niezależnie od tego, czy występuje on w postaci samoistnej, czy w preparatach – w procesie wytwarzania wyrobów z polistyrenu ekspandowanego i wprowadzanie do obrotu heksabromocyklododekanu przeznaczonego do takiego zastosowania jest dozwolone, pod warunkiem że udzielono zezwolenia na to zastosowanie zgodnie z przepisami tytułu VII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) lub jest ono przedmiotem wniosku o zezwolenie, przedłożonego do dnia 21 lutego 2014 r., jeżeli decyzja dotycząca tego wniosku nie została jeszcze podjęta.

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie heksabromocyklododekanu – niezależnie od tego, czy występuje on w postaci samoistnej, czy w preparatach – zgodnie z niniejszym punktem jest dozwolone jedynie do dnia 26 listopada 2019 r. lub do dnia wygaśnięcia (o ile nastąpi on wcześniej) okresu przeglądu określonego w decyzji dotyczącej zezwolenia przyznanego zgodnie z przepisami tytułu VII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie w budynkach wyrobów z polistyrenu ekspandowanego, które zawierają heksabromocyklododekan jako składnik takich wyrobów i są wytwarzane zgodnie z wyłączeniem określonym w niniejszym punkcie, jest dozwolone przez 6 miesięcy od daty wygaśnięcia tego wyłączenia. Takie wyroby, które były już w użyciu przed tą datą, mogą być nadal stosowane.

3.

Bez uszczerbku dla wyłączenia określonego w pkt 2, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w budynkach wyrobów z polistyrenu ekspandowanego i wyrobów z polistyrenu ekstrudowanego, które zawierają heksabromocyklododekan jako składnik takich wyrobów i zostały wytworzone najpóźniej w dniu 22 marca 2016 r., jest dozwolone do dnia 22 czerwca 2016 r. Pkt 6 ma zastosowanie, jak gdyby wyroby takie były wytwarzane zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt 2.

4.

Co do wyrobów zawierających heksabromocyklododekan jako składnik i które były już stosowane przed dniem lub w dniu 22 marca 2016 r., ich dalsze stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest dozwolone, a pkt 6 nie ma zastosowania. Do takich wyrobów stosuje się przepisy art. 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty.

5.

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie w budynkach wyrobów z polistyrenu ekspandowanego, które zawierają heksabromocyklododekan jako składnik takich wyrobów, jest dozwolone do dnia wygaśnięcia wyłączenia określonego w pkt 2, a pkt 6 ma zastosowanie, jak gdyby wyroby takie były wytwarzane zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt 2. Takie wyroby, które były już w użyciu przed tą datą, mogą być nadal stosowane.

6.

Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów unijnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, polistyren ekspandowany zawierający heksabromocyklododekan stosowany zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt 2, musi być oznakowany za pomocą etykiety lub w inny sposób, w ciągu całego cyklu życia.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).”


2.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/294

z dnia 1 marca 2016 r.

zmieniające po raz 242. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniach 11 i 23 lutego 2016 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydował się zmienić sześć wpisów w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 dane identyfikacyjne w następujących wpisach w tytule „Osoby fizyczne” otrzymują brzmienie:

a)

wpis: „Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Data urodzenia: 13.4.1974. Miejsce urodzenia: Zeribet El Oued, prowincja (wilaya) Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Adres: Algieria. Dodatkowe informacje: a) imię matki: Yamina Soltane; b) imię ojca: Abdelaziz. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.7.2008.” otrzymuje brzmienie:

„Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Data urodzenia: 13.4.1971 r. Miejsce urodzenia: Zeribet El Oued, prowincja (wilaya) Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Adres: Algieria. Dodatkowe informacje: a) imię matki: Yamina Soltane; b) imię ojca: Abdelaziz. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 3.7.2008 r.”;

b)

wpis: „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) L 191609 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.), b) 04643632 (krajowy numer identyfikacyjny wydany dnia 18 czerwca 1999 r.), c) DAOMMD74T11Z352Z (włoski numer identyfikacji podatkowej). Adres: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunezja. Dodatkowe informacje: a) szef działu bezpieczeństwa grupy Ansar al-Shari'a w Tunezji (AAS-T); b) imię i nazwisko matki: Ourida Bint Mohamed; c) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 1 grudnia 2004 r.; d) aresztowany w Tunezji w sierpniu 2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.” otrzymuje brzmienie:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) L 191609 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.), b) 04643632 (paszport tunezyjski wydany dnia 18 czerwca 1999 r.), c) DAOMMD74T11Z352Z (włoski numer identyfikacji podatkowej). Adres: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunezja. Dodatkowe informacje: a) szef działu bezpieczeństwa grupy Ansar al-Shari'a w Tunezji (AAS-T); b) imię i nazwisko matki: Ourida Bint Mohamed; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 24.4.2002 r.”;

c)

wpis: „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Tunezja. Data urodzenia: 20.11.1975. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P182583 (tunezyjski paszport wydany dnia 13.9.2003, utracił ważność dnia 12.9.2007). Dodatkowe informacje: a) uważa się, że od lipca 2008 r. ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości; b) w 2010 r. objęty administracyjnym środkiem zapobiegawczym w Tunezji. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.” otrzymuje brzmienie:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adres: No 2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 20.11.1975 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) P182583 (paszport tunezyjski wydany dnia 13.9.2003 r., utracił ważność dnia 12.9.2007 r), b) 05258253 (krajowy numer identyfikacyjny). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

d)

wpis: „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunezja. Data urodzenia: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Miejsce urodzenia: a) Manzil Tmim, Tunezja; b) Libia; c) Tunezja; d) Algieria; e) Maroko; f) Liban. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G827238 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.6.1996 r., utracił ważność dnia 31.5.2001.). Dodatkowe informacje: a) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 13.12.2008; b) zakaz wjazdu do strefy Schengen; c) imię matki: Mabrukah al-Yazidi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.” otrzymuje brzmienie:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit. Adres: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunezja. Data urodzenia: a) 20.5.1969 r., b) 2.9.1966 r., c) 2.9.1964 r., d) 2.4.1966 r., e) 2.2.1963 r., f) 4.2.1965 r., g) 2.3.1965 r., h) 9.2.1965 r., i) 1.4.1966 r., j) 1972 r., k) 9.2.1964 r., l) 2.6.1964 r., m) 2.6.1966 r., n) 2.6.1972 r. Miejsce urodzenia: a) Manzil Tmim, Tunezja; b) Libia; c) Tunezja; d) Algieria; e) Maroko; f) Liban. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) G827238 (paszport tunezyjski wydany dnia 1.6.1996 r., utracił ważność dnia 31.5.2001 r.), b) 05093588 (krajowy numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: imię matki: Mabrukah al-Yazidi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

e)

wpis: „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunezja (adres zamieszkania). Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999, utracił ważność dnia 22.4.2004). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D; b) według informacji z grudnia 2009 r. w więzieniu w Tunisie w Tunezji; c) imię matki: Jamilah. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunezja (adres zamieszkania). Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) K693812 (paszport tunezyjski wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.), b) 01846592 (krajowy numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D; b) imię matki: Jamilah. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.6.2004 r.”;

f)

wpis: „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, zwykły adres zamieszkania w Tunezji). Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (tunezyjski paszport wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) według informacji z grudnia 2009 r. w więzieniu w Tunisie w Tunezji; c) imię matki: Fatima bint al-Mukhtar. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunezja. Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Tmim, Nabul, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) M788439 (paszport tunezyjski wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.), b) 01817002 (krajowy numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) imię matki: Fatima al-Galasi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.6.2004 r.”.


2.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/295

z dnia 1 marca 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

EG

371,5

IL

211,0

MA

89,4

SN

149,8

TN

116,3

TR

104,6

ZZ

173,8

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,0

TR

167,7

ZZ

152,2

0709 93 10

MA

42,9

TR

147,6

ZZ

95,3

0805 10 20

EG

46,4

IL

75,8

MA

48,5

TN

52,2

TR

62,7

ZZ

57,1

0805 50 10

MA

74,1

TN

91,8

TR

94,0

ZZ

86,6

0808 10 80

CL

93,7

US

106,0

ZZ

99,9

0808 30 90

CL

168,0

CN

90,6

ZA

104,3

ZZ

121,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

2.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/14


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2016/296

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zastąpienia członka komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 255 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160a ust. 1,

uwzględniając inicjatywę prezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2016 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 255 akapit pierwszy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołano komitet w celu opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich (dalej zwany „komitetem”).

(2)

W decyzji 2014/76/UE (1) Rada mianowała siedmiu członków tego komitetu na okres czterech lat, upływający w dniu 28 lutego 2018 r.

(3)

W piśmie z dnia 27 stycznia 2016 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości poinformował przewodniczącego Rady o rezygnacji Pétera PACZOLAYA z funkcji członka komitetu z dniem 21 stycznia 2016 r.

(4)

W tym samym piśmie z dnia 27 stycznia 2016 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości zaproponował mianowanie Mirosława WYRZYKOWSKIEGO na miejsce Pétera PACZOLAYA na pozostały okres kadencji, zgodnie z pkt 3 zasad działania komitetu zamieszczonych w załączniku do decyzji Rady 2010/124/UE (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Mirosław WYRZYKOWSKI zostaje niniejszym mianowany członkiem komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na okres do dnia 28 lutego 2018 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lutego 2016 r.

W imieniu Rady

H.G.J. KAMP

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/76/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 41 z 12.2.2014, s. 18).

(2)  Decyzja Rady 2010/124/UE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 50 z 27.2.2010, s. 18).