ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 3

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
6 stycznia 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/4 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w odniesieniu do zasadniczych wymagań w zakresie ochrony środowiska ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/5 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w zakresie ochrony środowiska ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/8 z dnia 5 stycznia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia ( 1 )

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

41

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/10 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

46

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/11 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych ( 1 )

48

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/4

z dnia 5 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w odniesieniu do zasadniczych wymagań w zakresie ochrony środowiska

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 wyroby, części i akcesoria muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte w tomie I i II załącznika 16 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwanej dalej „konwencją chicagowską”), w wersji obowiązującej na dzień 17 listopada 2011 r., z wyjątkiem dodatków do tego załącznika.

(2)

W 2014 r. zmieniono tomy I i II załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, wprowadzając nowe normy dotyczące hałasu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 216/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii wydanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 otrzymuje brzmienie:

„1.   Wyroby, części i akcesoria spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska, zawarte w poprawce 11-B tomu I i w poprawce 8 tomu II załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, w wersji obowiązującej na dzień 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem dodatków do załącznika 16.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 13.3.2008, s. 1.


6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/5

z dnia 5 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w zakresie ochrony środowiska

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 wyroby, części i akcesoria muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte w tomie I i II załącznika 16 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwanej dalej „konwencją chicagowską”), w wersji obowiązującej na dzień 17 listopada 2011 r., z wyjątkiem dodatków do tego załącznika. Wymagania te zostały wprowadzone do prawa unijnego w drodze rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 (2).

(2)

W 2014 r. zmieniono tomy I i II załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, wprowadzając nowe normy dotyczące hałasu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 748/2012.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii wydanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt 21.A.18 lit. a) w załączniku I (część 21) do rozporządzenia (UE) nr 748/2012 otrzymuje brzmienie:

„a)

Mające zastosowanie wymagania w zakresie hałasu dla wystawienia certyfikatu typu dla statku powietrznego są ustanowione zgodnie z przepisami załącznika 16 tom I część II rozdział 1 do konwencji chicagowskiej i:

1.

dla poddźwiękowych samolotów odrzutowych — z przepisami tomu I część II rozdziały 2, 3, 4 i 14, stosownie do przypadku;

2.

dla samolotów napędzanych śmigłem — z przepisami tomu I część II rozdziały 3, 4, 5, 6, 10 i 14, stosownie do przypadku;

3.

dla śmigłowców — z przepisami tomu I część II rozdziały 8 i 11, stosownie do przypadku;

4.

dla samolotów naddźwiękowych — z przepisami tomu I część II rozdział 12, stosownie do przypadku; oraz

5.

dla zmiennopłatów — z przepisami tomu I część II rozdział 13, stosownie do przypadku.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 13.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).


6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/6

z dnia 5 stycznia 2016 r.

wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość wprowadzenia odpowiednich unijnych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i paszy przywożonych z państwa trzeciego w celu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie można wystarczająco zapobiec za pomocą środków wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkowskie.

(2)

W następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima, który miał miejsce w dniu 11 marca 2011 r., Komisja została poinformowana, że poziomy radionuklidów w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Japonii przekroczyły mające zastosowanie w Japonii progi podejmowania działań w odniesieniu do żywności. Takie skażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w Unii, dlatego przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 (2). Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 961/2011 (3), które następnie zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 284/2012 (4). To ostatnie rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012 (5), które następnie zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 322/2014 (6).

(3)

Ponieważ rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 stanowi, że przewidziane w nim środki mają zostać poddane przeglądowi do dnia 31 marca 2015 r., a także w celu uwzględnienia dalszego rozwoju sytuacji i danych o występowaniu promieniotwórczości w paszy i żywności za 2014 r., należy uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 i przyjąć nowe rozporządzenie.

(4)

Dokonano przeglądu obowiązujących środków z uwzględnieniem ponad 81 000 danych o występowaniu promieniotwórczości w paszy i żywności innej niż wołowina i ponad 237 000 danych o występowaniu promieniotwórczości w wołowinie przekazanych przez władze Japonii w odniesieniu do czwartego sezonu wegetacyjnego po wypadku.

(5)

Napoje alkoholowe objęte kodami CN od 2203 do 2208 nie są już wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania, ponieważ wymogi dotyczące pobierania próbek, analizy oraz oświadczenia mają zastosowanie do określonego wykazu pasz i żywności.

(6)

Dane przekazane przez władze Japonii dowodzą, że wymóg pobierania i analizy próbek paszy i żywności pochodzących z prefektur Aomori i Saitama pod kątem promieniotwórczości przed wywozem do Unii nie jest już konieczny.

(7)

W obecnym przeglądzie w odniesieniu do paszy i żywności pochodzących z prefektury Fukushima jako kryterium zniesienia wymogu pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii takiej paszy i żywności zastosowano kryterium niestwierdzenia przez władze Japonii przypadków niezgodności przez okres dwóch kolejnych lat (2013 i 2014). W odniesieniu do innej paszy i żywności pochodzących z tej prefektury należy utrzymać wymóg pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii.

(8)

Przepisy niniejszego rozporządzenia należy przedstawić w taki sposób, aby prefektury, w przypadku których należy pobierać i analizować próbki tej samej żywności i paszy przed wywozem do Unii, były ujęte razem, co ułatwi stosowanie niniejszego rozporządzenia.

(9)

Jeżeli chodzi o prefektury Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwate i Chiba, wymagane jest obecnie pobieranie i analiza przed wywozem do Unii próbek grzybów, produktów rybołówstwa, ryżu, soi, gryki i niektórych dziko rosnących roślin jadalnych oraz produktów z nich przetworzonych i produktów pochodnych. Te same wymogi mają zastosowanie do żywności wieloskładnikowej zawierającej więcej niż 50 % tych produktów. Dane o występowaniu za czwarty okres wegetacyjny zawierają dowody na to, że w przypadku szeregu tych artykułów żywnościowych i pasz nie należy już wymagać pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii.

(10)

Jeżeli chodzi o prefektury Akita, Yamagata i Nagano, wymagane jest obecnie pobieranie i analiza przed wywozem do Unii próbek grzybów i niektórych dziko rosnących roślin jadalnych oraz produktów z nich przetworzonych i produktów pochodnych. Dane o występowaniu za czwarty okres wegetacyjny zawierają dowody na to, że w przypadku jednej z tych dziko rosnących roślin jadalnych nie należy już wymagać pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii. Z drugiej strony, ze względu na wykrycie niezgodności w przypadku pewnej dziko rosnącej rośliny jadalnej, należy wprowadzić obowiązek pobierania i analizy próbek tej dziko rosnącej rośliny jadalnej pochodzącej z tych prefektur.

(11)

Dane o występowaniu za czwarty okres wegetacyjny zawierają dowody na to, że należy utrzymać wymóg dotyczący pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii grzybów pochodzących z prefektur Shizuoka, Yamanashi i Niigata. Ze względu na wykrycie niezgodności w przypadku dziko rosnącej rośliny jadalnej należy wprowadzić wymóg pobierania i analizy próbek tej dziko rosnącej rośliny jadalnej pochodzącej z tych prefektur.

(12)

Kontrole przeprowadzane przy przywozie pokazują, że warunki specjalne przewidziane prawem unijnym zostały prawidłowo wdrożone przez władze Japonii, a od ponad trzech lat przy kontrolach przywozowych nie stwierdzono przypadków niezgodności. Należy zatem utrzymać niską częstotliwość kontroli przy przywozie i nie wymagać już od państw członkowskich informowania Komisji co trzy miesiące za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o wszystkich wynikach analitycznych.

(13)

Środki przejściowe przewidziane w prawodawstwie Japonii, określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 322/2014, nie są już istotne dla paszy i żywności przywożonych obecnie z Japonii, dlatego też niniejsze rozporządzenie nie powinno zawierać odniesienia do nich.

(14)

Należy zaplanować przeprowadzenie przeglądu przepisów niniejszego rozporządzenia, gdy dostępne będą wyniki pobierania i analizy próbek pod kątem występowania promieniotwórczości w paszach i żywności w piątym okresie wegetacyjnym (2015) po wypadku, tj. do dnia 30 czerwca 2016 r. Kryteria przeglądu zostaną określone w czasie przeglądu.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do paszy i żywności w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 (7) („produkty”), pochodzących lub wysyłanych z Japonii, z wyjątkiem:

a)

produktów, które zostały zebrane lub przetworzone przed dniem 11 marca 2011 r.;

b)

osobistych przesyłek paszy i żywności pochodzenia zwierzęcego, które są objęte przepisami art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009 (8);

c)

osobistych przesyłek paszy i żywności innych niż pochodzenia zwierzęcego, które nie mają charakteru handlowego i są przeznaczone dla osoby fizycznej wyłącznie do osobistego spożycia i użytkowania. W przypadku wątpliwości ciężar dowodu spoczywa na odbiorcy przesyłki.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „przesyłka” oznacza:

w przypadku produktów, w odniesieniu do których na mocy art. 5 wymagane jest pobieranie i analiza próbek – pewną ilość jakiejkolwiek paszy lub żywności objętej zakresem niniejszego rozporządzenia, należącej do tej samej klasy lub opisu, objętej tym samych dokumentem (dokumentami), przewożonej tym samym środkiem transportu i pochodzącej z tej samej prefektury Japonii,

w przypadku innych produktów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia – pewną ilość jakiejkolwiek paszy lub żywności objętej zakresem niniejszego rozporządzenia, objętej tym samym dokumentem (dokumentami), przewożonej tym samym środkiem transportu i pochodzącej z jednej lub większej liczby prefektur Japonii, w granicach określonych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 5.

Artykuł 3

Przywóz do Unii

Produkty można przywozić do Unii tylko wówczas, gdy są one zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Maksymalne poziomy dla cezu-134 i cezu-137

Produkty nie przekraczają maksymalnego poziomu dla sumy cezu-134 i cezu-137 określonego w załączniku I.

Artykuł 5

Oświadczenie dotyczące niektórych produktów

1.   Każdej przesyłce grzybów, ryb i produktów rybołówstwa z wyłączeniem przegrzebków, ryżu, soi, persymonów japońskich, lepiężnika japońskiego lub olbrzymiego (fuki), Aralia spp., pędów bambusa, orlicy, japońskiego długosza królewskiego, pióropusznika strusiego, koshiabury, ich produktów pochodnych, mieszanek paszowych lub żywności złożonej zawierającej ponad 50 % tych produktów pochodzących lub wysyłanych z Japonii towarzyszy ważne oświadczenie sporządzone i podpisane zgodnie z art. 6.

2.   W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, poświadcza się, że produkty są zgodne z obowiązującym prawodawstwem Japonii.

3.   W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, zaświadcza się ponadto, że:

a)

produkt został zebrany lub przetworzony przed dniem 11 marca 2011 r.; lub

b)

produkt nie pochodzi ani nie jest wysyłany z prefektur wymienionych w załączniku II (9), w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek tego produktu; lub

c)

produkt jest wysyłany, ale nie pochodzi z żadnej z prefektur wymienionych w załączniku II, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek tego produktu, i nie był narażony na promieniotwórczość w czasie tranzytu; lub

d)

produkt pochodzi z jednej z prefektur wymienionych w załączniku II, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek tego produktu, a towarzyszy mu sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobierania i analizy próbek; lub

e)

w przypadku gdy pochodzenie produktu lub jego składników stanowiących ponad 50 % produktu nie jest znane, produktowi towarzyszy sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobierania i analizy próbek.

4.   Rybom i produktom rybołówstwa złowionym lub zebranym w wodach przybrzeżnych prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba lub Iwate towarzyszy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobierania i analizy próbek, bez względu na to, gdzie takie produkty zostały wyładowane na ląd.

Artykuł 6

Sporządzenie i podpisanie oświadczenia

1.   Oświadczenie, o którym mowa w art. 5, należy sporządzić zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku III.

2.   W przypadku produktów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a), b) i c), oświadczenie jest podpisywane przez upoważnionego przedstawiciela właściwego organu Japonii lub przez upoważnionego przedstawiciela instancji upoważnionej przez właściwy organ Japonii z upoważnienia i pod nadzorem tego właściwego organu.

3.   W przypadku produktów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. d) i e) oraz w art. 5 ust. 4, oświadczenie jest podpisywane przez upoważnionego przedstawiciela właściwego organu Japonii i towarzyszy mu sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobierania i analizy próbek.

Artykuł 7

Identyfikacja

Każda przesyłka produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest oznaczana kodem, który wpisuje się w oświadczeniu, o którym mowa w art. 5, w sprawozdaniu analitycznym, o którym mowa w art. 6 ust. 3, we wspólnotowym dokumencie wejścia lub wspólnotowym świadectwie weterynaryjnym dla wwozu i przewozu, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz w świadectwie sanitarnym towarzyszącym przesyłce.

Artykuł 8

Punkty kontroli granicznej i wyznaczone miejsca wprowadzenia

1.   Przesyłki produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1, są wprowadzane do Unii przez wyznaczone miejsce wprowadzenia w rozumieniu art. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 (10) („wyznaczone miejsce wprowadzenia”).

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do przesyłek produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wchodzących w zakres dyrektywy Rady 97/78/WE (11). Przesyłki te są wprowadzane do Unii przez punkt kontroli granicznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. g) tej dyrektywy.

Artykuł 9

Powiadomienie z wyprzedzeniem

1.   Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe lub ich przedstawiciele z wyprzedzeniem powiadamiają o przybyciu każdej przesyłki produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1.

2.   Do celów powiadomienia z wyprzedzeniem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe lub ich przedstawiciele muszą wypełnić:

a)

w przypadku produktów niepochodzących od zwierząt: część I wspólnotowego dokumentu wejścia, o którym mowa w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 669/2009, uwzględniając wskazówki dotyczące wspólnotowego dokumentu wejścia określone w załączniku II do wspomnianego rozporządzenia; do celów niniejszego rozporządzenia rubryka I.13 wspólnotowego dokumentu wejścia może zawierać więcej niż jeden kod towaru;

b)

w przypadku ryb i produktów rybołówstwa: wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu ustanowione w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (12).

Odpowiedni dokument przekazuje się właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub w punkcie kontroli granicznej przynajmniej dwa dni robocze przed faktycznym przybyciem przesyłki.

Artykuł 10

Kontrole urzędowe

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej lub w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przeprowadzają następujące kontrole produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1:

a)

kontrole dokumentów w odniesieniu do wszystkich przesyłek;

b)

wyrywkowe kontrole tożsamości i wyrywkowe kontrole fizyczne, w tym analizy laboratoryjne na obecność cezu-134 i cezu-137. Wyniki analizy muszą być dostępne w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

2.   Jeżeli wyniki analizy laboratoryjnej dowodzą, że gwarancje podane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 5, są nieprawdziwe, oświadczenie jest uznawane za nieważne, a przesyłka paszy i żywności za niezgodną z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Koszty

Wszystkie koszty poniesione w wyniku kontroli urzędowych, o których mowa w art. 10, oraz w wyniku wszelkich środków wprowadzonych w następstwie niezgodności z wymogami ponoszą podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe.

Artykuł 12

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu przesyłek produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1, podlega obowiązkowi okazania (fizycznie lub w formie elektronicznej) przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe lub jego przedstawiciela organom celnym wspólnotowego dokumentu wejścia należycie wypełnionego przez właściwy organ po przeprowadzeniu wszystkich kontroli urzędowych. Organy celne dopuszczają przesyłkę do swobodnego obrotu wyłącznie pod warunkiem że pozytywna decyzja właściwego organu jest potwierdzona w polu II.14 wspólnotowego dokumentu wejścia i podpisana w polu II.21 wspólnotowego dokumentu wejścia.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do przesyłek produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1, objętych zakresem dyrektywy 97/78/WE. Dopuszczenie do swobodnego obrotu tych przesyłek podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 136/2004.

Artykuł 13

Produkty niezgodne z wymogami

Produkty, które nie są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia, nie są wprowadzane do obrotu. Takie produkty są w bezpieczny sposób unieszkodliwiane lub zwracane do Japonii.

Artykuł 14

Przegląd

Niniejsze rozporządzenie zostanie poddane przeglądowi przed dniem 30 czerwca 2016 r.

Artykuł 15

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 traci moc.

Artykuł 16

Przepis przejściowy

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 produkty można przywozić do Unii, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

są one zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 322/2014; i

b)

opuściły Japonię przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia albo opuściły Japonię po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, ale przed dniem 1 lutego 2016 r. i towarzyszy im oświadczenie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 322/2014, które to oświadczenie zostało wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 z dnia 25 marca 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Dz.U. L 80 z 26.3.2011, s. 5).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 961/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 (Dz.U. L 252 z 28.9.2011, s. 10).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 284/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 (Dz.U. L 92 z 30.3.2012, s. 16).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012 z dnia 26 października 2012 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 284/2012 (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 31).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 11).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz.U. L 77 z 24.3.2009, s. 1).

(9)  Wykaz produktów w załączniku II pozostaje bez uszczerbku dla wymogów rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).

(11)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(12)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11).


ZAŁĄCZNIK I

Maksymalne poziomy dla żywności  (1) (Bq/kg) przewidziane w prawodawstwie Japonii

 

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

Mleko i napoje na bazie mleka

Woda mineralna i podobne napoje oraz herbata parzona z niesfermentowanych liści

Pozostała żywność

Suma cezu-134 i cezu-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Maksymalne poziomy dla paszy  (3) (Bq/kg) przewidziane w prawodawstwie Japonii

 

Pasza przeznaczona dla bydła i koni

Pasza przeznaczona dla świń

Pasza przeznaczona dla drobiu

Pasza przeznaczona dla ryb (5)

Suma cezu-134 i cezu-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  W przypadku produktów suszonych przeznaczonych do spożycia po odtworzeniu maksymalny poziom stosuje się do produktów po odtworzeniu gotowych do spożycia.

W przypadku suszonych grzybów stosuje się współczynnik odtworzenia wynoszący 5.

W przypadku herbaty maksymalny poziom stosuje się do naparu z niesfermentowanych liści herbaty. Współczynnik przetworzenia dla suszonych liści herbaty wynosi 50, dlatego maksymalny poziom 500 Bq/kg w odniesieniu do suszonych liści herbaty gwarantuje, że poziom w naparze nie przekracza maksymalnego poziomu 10 Bq/kg.

(2)  Aby zapewnić spójność z maksymalnymi poziomami obecnie obowiązującymi w Japonii, niniejsze wartości tymczasowo zastępują wartości określone w rozporządzeniu (Euratom) nr 3954/87.

(3)  Maksymalny poziom jest wyrażony w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12 %.

(4)  Aby zapewnić spójność z maksymalnymi poziomami obecnie obowiązującymi w Japonii, niniejsze wartości tymczasowo zastępują wartości określone w rozporządzeniu Komisji (Euratom) nr 770/90 z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiającym maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego (Dz.U. L 83 z 30.3.1990, s. 78).

(5)  Z wyłączeniem paszy dla ryb ozdobnych.


ZAŁĄCZNIK II

Pasza i żywność, w odniesieniu do których wymagane jest pobieranie i analiza próbek na obecność cezu-134 i cezu-137 przed wywozem do Unii

a)

produkty pochodzące z prefektury Fukushima:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

ryby i produkty rybołówstwa, objęte kodami CN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 i 1605, z wyłączeniem przegrzebków, objętych kodami CN 0307 21, 0307 29 i 1605 52 00,

ryż i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 i 1905 90,

soja i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 1201 90, 1208 10 i 1507,

lepiężnik japoński lub olbrzymi (fuki) (Petasites japonica) i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

Aralia spp. i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

pędy bambusa (Phyllostacys pubescens) i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91,

orlica (Pteridium aquilinum) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

japoński długosz królewski (Osmunda japonica) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

pióropusznik strusi (Matteuccia struthioptheris) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

persymon japoński (Diospyros sp.) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 i 0813 50;

b)

produkty pochodzące z prefektur Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba lub Iwate:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

ryby i produkty rybołówstwa, objęte kodami CN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 i 1605, z wyłączeniem przegrzebków, objętych kodami CN 0307 21, 0307 29 i 1605 52 00,

Aralia spp. i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

pędy bambusa (Phyllostacys pubescens) i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91,

orlica (Pteridium aquilinum) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

japoński długosz królewski (Osmunda japonica) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

pióropusznik strusi (Matteuccia struthioptheris) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

c)

produkty pochodzące z prefektur Akita, Yamagata lub Nagano:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

Aralia spp. i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

pędy bambusa (Phyllostacys pubescens) i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91,

japoński długosz królewski (Osmunda japonica) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

d)

produkty pochodzące z prefektur Yamanashi, Shizuoka lub Niigata:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

e)

produkty złożone zawierające ponad 50 % produktów wymienionych w lit. a)–d) niniejszego załącznika.


ZAŁĄCZNIK III

Oświadczenie dotyczące przywozu do Unii Europejskiej

…(produkt i państwo pochodzenia)

Kod identyfikacyjny partiiNumer oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/6 wprowadzającym specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii po wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

(upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6)

OŚWIADCZA, że ……(produkty, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6) w niniejszej przesyłce składającej się z: …(opis przesyłki, produktu, liczba i rodzaj opakowań, masa brutto lub netto) załadowanej w …(miejsce załadunku) w dniu …(data załadunku) przez …(dane przewoźnika) przeznaczonej do …(miejsce i państwo przeznaczenia) pochodzącej z zakładu ……(nazwa i adres zakładu)

są zgodne z obowiązującym prawodawstwem Japonii w odniesieniu do maksymalnych poziomów dla sumy cezu-134 i cezu-137.

OŚWIADCZA, że przesyłka dotyczy:

grzybów, ryb i produktów rybołówstwa, ryżu, soi, persymonów japońskich, lepiężnika japońskiego lub olbrzymiego (fuki), Aralia spp., pędów bambusa, orlicy, japońskiego długosza królewskiego, pióropusznika strusiego, koshiabury, ich produktów pochodnych, mieszanek paszowych lub żywności złożonej zawierającej ponad 50 % tych produktów, które zostały zebrane lub przetworzone przed dniem 11 marca 2011 r.;

grzybów, ryb i produktów rybołówstwa, ryżu, soi, persymonów japońskich, lepiężnika japońskiego lub olbrzymiego (fuki), Aralia spp., pędów bambusa, orlicy, japońskiego długosza królewskiego, pióropusznika strusiego, koshiabury, ich produktów pochodnych, mieszanek paszowych lub żywności złożonej zawierającej ponad 50 % tych produktów, które nie pochodzą ani nie są wysyłane z prefektur wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek tego produktu;

grzybów, ryb i produktów rybołówstwa, ryżu, soi, persymonów japońskich, lepiężnika japońskiego lub olbrzymiego (fuki), Aralia spp., pędów bambusa, orlicy, japońskiego długosza królewskiego, pióropusznika strusiego, koshiabury, ich produktów pochodnych, mieszanek paszowych lub żywności złożonej zawierającej ponad 50 % tych produktów, które są wysyłane, ale nie pochodzą z prefektur wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek tego produktu, oraz nie były narażone na promieniowanie radioaktywne w czasie tranzytu;

grzybów, ryb i produktów rybołówstwa, ryżu, soi, persymonów japońskich, lepiężnika japońskiego lub olbrzymiego (fuki), Aralia spp., pędów bambusa, orlicy, japońskiego długosza królewskiego, pióropusznika strusiego, koshiabury, ich produktów pochodnych, mieszanek paszowych lub żywności złożonej zawierającej ponad 50 % tych produktów, które pochodzą z prefektur wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek tego produktu, oraz z których pobrano próbki w dniu …(data), i które poddano analizie laboratoryjnej w dniu …(data) w …(nazwa laboratorium) w celu określenia poziomu radionuklidów: cezu-134 i cezu-137. Sprawozdanie analityczne znajduje się w załączeniu;

grzybów, ryb i produktów rybołówstwa, ryżu, soi, persymonów japońskich, lepiężnika japońskiego lub olbrzymiego (fuki), Aralia spp., pędów bambusa, orlicy, japońskiego długosza królewskiego, pióropusznika strusiego i koshiabury nieznanego pochodzenia, ich produktów pochodnych, mieszanek paszowych lub żywności złożonej zawierającej ponad 50 % tych produktów jako składnika (składników) nieznanego pochodzenia, z których pobrano próbki w dniu …(data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu …(data) w …(nazwa laboratorium) w celu określenia poziomu radionuklidów: cezu-134 i cezu-137. Sprawozdanie analityczne znajduje się w załączeniu.

Sporządzono w …w dniu …

Pieczęć i podpis (upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w w art. 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6)


6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (1), w szczególności jej art. 59 ust. 2, oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (2), w szczególności jej art. 80 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednym z głównych celów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych w stosunku do instytucji zamawiających, podmiotów zamawiających oraz wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym elementem tych starań jest jednolity europejski dokument zamówienia. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien w związku z tym zostać zredagowany w taki sposób, aby wyeliminować potrzebę przedstawiania znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. Z tego samego względu standardowy formularz powinien również zawierać stosowne informacje w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca, tak aby weryfikacja informacji mogła być przeprowadzana łącznie z weryfikacją dotyczącą głównego wykonawcy oraz na takich samych warunkach.

(2)

Możliwość korzystania z jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinny mieć również podmioty zamawiające, które podlegają przepisom dyrektywy 2014/25/UE i które, stosując kryteria wykluczenia i kwalifikacji przewidziane w dyrektywie 2014/24/UE, muszą to czynić w taki sam sposób i na takich samych warunkach jak instytucje zamawiające.

(3)

Aby unikać nakładania obciążeń administracyjnych na instytucje zamawiające i podmioty zamawiające oraz zapobiegać ewentualnym sprzecznym wskazówkom w różnych dokumentach zamówienia, informacje, które wykonawcy muszą przedstawiać w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, powinny zostać wyraźnie wskazane z wyprzedzeniem przez instytucję zamawiającą i podmiot zamawiający w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub poprzez odesłania w tymże zaproszeniu do innych części dokumentów zamówienia, które i tak muszą zostać dokładnie przeanalizowane przez wykonawców z uwagi na ich udział i ewentualne złożenie ofert.

(4)

Jednolity europejski dokument zamówienia powinien również przynieść dalsze uproszczenia zarówno dla wykonawców, jak i instytucji oraz podmiotów zamawiających, zastępując różne i rozbieżne krajowe oświadczenia własne jednym standardowym formularzem ustanowionym na szczeblu europejskim. Powinno to również pomóc w zmniejszeniu problemów związanych z precyzyjnym formułowaniem oficjalnych oświadczeń i oświadczeń o wyrażeniu zgody, a także z kwestiami językowymi, gdyż standardowy formularz będzie dostępny w językach urzędowych. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien zatem ułatwić intensywniejsze transgraniczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

(5)

Wszelkie operacje przetwarzania i wymiany danych, które mają być przeprowadzane w związku z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia, powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w szczególności z przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do przetwarzania danych dotyczących przestępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa na podstawie art. 8 ust. 5 wspomnianej dyrektywy.

(6)

Należy przypomnieć, że Komisja dokona przeglądu praktycznego stosowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, z uwzględnieniem technicznego rozwoju baz danych w państwach członkowskich, i przedstawi stosowne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 18 kwietnia 2017 r. Przy tej okazji Komisja może również wziąć pod uwagę ewentualne sugestie służące poprawie funkcjonalności tego dokumentu, mając na względzie poszerzenie możliwości transgranicznego uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza dla MŚP, lub potencjalne uproszczenia w ramach określonych w dyrektywie 2014/24/UE; Komisja może też zbadać ewentualne kwestie związane z praktykami systematycznego żądania zaświadczeń lub innych rodzajów dokumentów od wszystkich uczestników danego postępowania o udzielenie zamówienia lub z praktykami polegającymi na określaniu w dyskryminacyjny sposób wykonawców, od których żąda się takich dokumentów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia. Instrukcje dotyczące jego stosowania określono w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(2)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).


ZAŁĄCZNIK 1

Instrukcje

Jednolity europejski dokument zamówienia jest składanym przez wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym dowód wstępny, zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Jak określono w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stanowi on oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że nie znajduje się w jednej z sytuacji, w przypadku której wykonawcy muszą lub mogą zostać wykluczeni, że spełnia stosowne kryteria kwalifikacji oraz że, w stosownych przypadkach, spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału. Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji.

Aby ułatwić wykonawcom czynność wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, państwa członkowskie mogą wydawać wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, na przykład w celu wyjaśnienia, które przepisy prawa krajowego są istotne w odniesieniu do sekcji A w części III (1), poinformowania, że w danym państwie członkowskim mogą nie być ustalone lub wydawane urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców bądź równoważne zaświadczenia, lub wskazania, jakie dane referencyjne i informacje należy podać, aby umożliwić instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym wyszukanie danego zaświadczenia w postaci elektronicznej.

Przy przygotowywaniu dokumentów zamówienia do celów danego postępowania o udzielenie zamówienia instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą wskazać w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie, w dokumentach zamówienia, o których mowa w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie, lub w zaproszeniach do potwierdzenia zainteresowania, których informacji będą wymagać od wykonawców, w tym jednoznacznie oświadczyć, czy należy przedstawiać informacje określone w częściach II i III (2) w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (3). Mogą również ułatwić wykonawcom zadanie, wskazując te informacje bezpośrednio w wersji elektronicznej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na przykład korzystając z serwisu poświęconego jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), który służby Komisji udostępnią bezpłatnie instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom.

Ofertom w procedurze otwartej i wnioskom o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej, procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie innowacyjnym musi towarzyszyć jednolity europejski dokument zamówienia, wypełniony przez wykonawców w celu dostarczenia wymaganych informacji (5). Z wyjątkiem przypadków związanych z niektórymi zamówieniami udzielanymi na podstawie umów ramowych, oferent, któremu zamierza się udzielić zamówienia, będzie musiał przedstawić aktualne zaświadczenia i dokumenty potwierdzające.

Państwa członkowskie mogą uregulować lub pozostawić do decyzji instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających kwestię, czy należy stosować jednolity europejski dokument zamówienia również w ramach postępowań o udzielenie zamówienia niepodlegających, lub niepodlegających w pełni, szczegółowym przepisom proceduralnym dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, na przykład w odniesieniu do udzielania zamówień o wartości poniżej odnośnych progów lub udzielania zamówień podlegających szczególnym przepisom mającym zastosowanie do usług społecznych i innych szczególnych usług („łagodniejszy reżim”) (6). Na podobnej zasadzie państwa członkowskie mogą uregulować lub pozostawić do decyzji instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających kwestię, czy należy stosować jednolity europejski dokument zamówienia również w związku z udzielaniem koncesji, niezależnie od tego, czy koncesje te podlegają przepisom dyrektywy 2014/23/UE (7).

Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający może w dowolnej chwili w trakcie postępowania zwrócić się do każdego oferenta o przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub podlegać odpowiedzialności karnej na mocy prawa krajowego w przypadkach poważnego wprowadzenia w błąd przy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub, ogólnie, przy przedstawianiu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub spełnienia kryteriów kwalifikacji, bądź też w przypadku odmowy przedstawienia takich informacji lub gdy wykonawcy nie są w stanie przedłożyć dokumentów potwierdzających.

Wykonawcy mogą ponownie wykorzystać informacje przedstawione w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, który został już użyty we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli informacje te są nadal prawidłowe i w dalszym ciągu istotne. Najprostszym sposobem, by to zrobić, jest wprowadzenie informacji w nowym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia z wykorzystaniem odpowiednich funkcji udostępnionych w tym celu w ramach wyżej wspomnianego elektronicznego serwisu poświęconego jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Oczywiście możliwe będzie również ponowne wykorzystanie informacji z użyciem innych sposobów kopiowania i wklejania informacji, na przykład wykorzystanie informacji przechowywanych w urządzeniach informatycznych wykonawcy (komputerach, tabletach, serwerach itd.).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się wyłącznie w formie elektronicznej, jednakże stosowanie tego przepisu może zostać odroczone najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. (8). Oznacza to, że najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. możliwe będzie stosowanie zarówno wersji w pełni elektronicznej, jak i papierowej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wspomniany serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia pozwoli wykonawcom na wypełnianie tego dokumentu w postaci elektronicznej we wszystkich przypadkach, co umożliwi im czerpanie pełnych korzyści z oferowanych funkcji (zwłaszcza ponowne wykorzystanie informacji). W postępowaniach o udzielenie zamówienia, w przypadku których odroczono stosowanie elektronicznych środków komunikacji (co będzie również możliwe najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r.), serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia umożliwi wykonawcom wydrukowanie papierowej wersji tego dokumentu wypełnionego w postaci elektronicznej, który to wydruk można będzie następnie przesłać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu, korzystając ze środków komunikacji innych niż środki elektroniczne (9).

Jak wcześniej wspomniano, jednolity europejski dokument zamówienia obejmuje oficjalne oświadczenie wykonawcy stwierdzające, że odpowiednie podstawy wykluczenia nie mają zastosowania, że odpowiednie kryteria kwalifikacji są spełnione i że wykonawca przedstawi odpowiednie informacje wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

W przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz kryteria kwalifikacji (10) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia dla każdej części (lub dla każdej grupy części, do których stosują się te same kryteria kwalifikacji).

Ponadto w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia określa się organ publiczny lub osobę trzecią odpowiedzialne za wystawienie dokumentów potwierdzających (11); zawiera on także oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić wspomniane dokumenty potwierdzające.

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą zdecydować lub mogą zostać zobowiązane (12) przez państwa członkowskie, by ograniczyć wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie” – czy wykonawcy spełniają wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji. Następnie mogą być przedstawiane wnioski o dodatkowe informacje lub dokumenty, jednak należy starać się nie nakładać nadmiernych obciążeń administracyjnych na wykonawców poprzez systematyczne żądanie zaświadczeń lub innych rodzajów dowodów w formie dokumentów od wszystkich uczestników danego postępowania o udzielenie zamówienia lub poprzez praktyki polegające na określaniu w dyskryminacyjny sposób wykonawców, od których żąda się takich dokumentów.

Spoczywający na instytucjach zamawiających i podmiotach zamawiających obowiązek uzyskiwania odpowiednich dokumentów bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim ma również zastosowanie wtedy, gdy pierwotnie wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji ograniczały się do odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeżeli żąda się takich dokumentów elektronicznych, wykonawcy będą w związku z tym przekazywać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu informacje potrzebne do uzyskania danych dokumentów podczas sprawdzania kryteriów kwalifikacji, a nie bezpośrednio w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

W przypadku gdy wyciąg z odpowiedniego rejestru, na przykład z rejestru karnego, jest udostępniany instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu drogą elektroniczną, wykonawca może wskazać, gdzie można znaleźć te informacje (tj. podać nazwę archiwum, adres internetowy, określenie akt lub zapisu itd.), tak aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogły je wyszukać. Podając te informacje, wykonawca zgadza się, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogły wyszukać odpowiednie dokumenty, z zastrzeżeniem przepisów krajowych wdrażających dyrektywę 95/46/WE  (13) w sprawie przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza szczególnych kategorii danych, takich jak dane dotyczące przestępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 64 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE wykonawcy, którzy są wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub posiadają odpowiednie zaświadczenie wydane przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego, mogą – w odniesieniu do informacji wymaganych w częściach III–V – przedłożyć instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu zaświadczenie o wpisie wydane przez właściwy organ lub zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji, musi wypełnić jeden jednolity europejski dokument zamówienia.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolności co najmniej jednego innego podmiotu, musi dopilnować, by instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający otrzymały jego własny jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zawierającym stosowne informacje (14) odnoszące się do każdego z podmiotów, na których wykonawca polega.

Wreszcie w przypadku gdy grupy wykonawców, w tym tymczasowe stowarzyszenia, biorą wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy przedstawić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia zawierający informacje wymagane w częściach II–V dla każdego z biorących udział wykonawców.

We wszystkich przypadkach, w których więcej niż jedna osoba jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiada w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, każda z tych osób może być zobowiązana do podpisania tego samego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zależnie od przepisów krajowych, w tym przepisów regulujących ochronę danych.

Co się tyczy podpisu(-ów) na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, należy zauważyć, że podpis na tym dokumencie może nie być konieczny, jeżeli dokument ten jest przesyłany jako część zestawu dokumentów, których autentyczność i integralność jest zapewniona dzięki wymaganemu(-ym) podpisowi(-om) na środkach przekazu (15).

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu.
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Jednolity europejski dokument zamówienia zawiera następujące części i sekcje:

Część I. Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Część II. Informacje dotyczące wykonawcy.

Część III. Kryteria wykluczenia:

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo (ich stosowanie jest obowiązkowe na mocy art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Ich stosowanie jest również obowiązkowe dla instytucji zamawiających na mocy art. 80 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/25/UE, natomiast podmioty zamawiające inne niż instytucje zamawiające mogą postanowić o stosowaniu tych kryteriów wykluczenia).

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne (ich stosowanie jest obowiązkowe na mocy art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w przypadku ostatecznej i wiążącej decyzji. Na tych samych warunkach ich stosowanie jest również obowiązkowe dla instytucji zamawiających na mocy art. 80 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/25/UE, natomiast podmioty zamawiające inne niż instytucje zamawiające mogą postanowić o stosowaniu tych podstaw wykluczenia. Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami krajowymi niektórych państw członkowskich wykluczenie może być obowiązkowe również wtedy, gdy decyzja nie jest ostateczna ani wiążąca.).

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi (zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE) (przypadki, w których wykonawcy mogą zostać wykluczeni; instytucje zamawiające mogą zostać zobowiązane przez swoje państwa członkowskie do zastosowania tych podstaw wykluczenia. Na mocy art. 80 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE wszystkie podmioty zamawiające, niezależnie od tego, czy są instytucjami zamawiającymi, czy też nie, mogą postanowić o stosowaniu tych podstaw wykluczenia lub zostać do tego zobowiązane przez swoje państwo członkowskie).

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Część IV. Kryteria kwalifikacji  (16):

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

A: Kompetencje.

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

C: Zdolność techniczna i zawodowa.

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego  (17)  (18).

Część V. Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów  (19)

Część VI. Oświadczenia końcowe.


(1)  Na przykład że wykonawcy skazani na podstawie art. X, Y i Z krajowego kodeksu karnego muszą o takim fakcie poinformować przy wypełnianiu informacji dotyczących wyroków za udział w organizacji przestępczej lub praniu pieniędzy itp.

(2)  Informacje dotyczące podstaw wykluczenia.

(3)  Por. art. 71 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2014/24/UE i art. 88 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2014/25/UE.

(4)  Jest to link do wstępnej wersji będącej w trakcie opracowywania. Gdy tylko będzie dostępny, link do pełnej wersji produkcyjnej zostanie podany lub w inny sposób udostępniony.

(5)  Sytuacja jest bardziej złożona w odniesieniu do procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji przewidzianych w art. 32 dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 dyrektywy 2014/25/UE, ponieważ przepisy te odnoszą się do bardzo zróżnicowanych okoliczności.

Wymóg stosowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiłby zbędne obciążenie administracyjne lub byłby nieodpowiedni z innych powodów, 1) gdy możliwy jest udział tylko jednego, z góry ustalonego uczestnika (w przypadku obydwu dyrektyw, odpowiednio art. 32 ust. 2 lit. b), ust. 3 lit. b), ust. 3 lit. d) i ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. c), e), f) oraz i) dyrektywy 2014/25/UE), oraz 2) z powodu wystąpienia pilnej konieczności (odpowiednio art. 32 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. d) i h) dyrektywy 2014/25/UE) lub ze względu na określone cechy transakcji dotyczącej towarów notowanych i kupowanych na rynku towarowym (art. 32 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. g) dyrektywy 2014/25/UE).

Jednolity europejski dokument zamówienia spełnia z kolei całkowicie swoją funkcję i powinien być wymagany w pozostałych przypadkach, w których możliwy jest udział więcej niż jednego uczestnika, nie występuje pilna konieczność ani określone cechy związane z transakcją; ma to miejsce w przypadku art. 32 ust. 2 lit. a), ust. 3 lit. a) i ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. a), b) oraz j) dyrektywy 2014/25/UE.

(6)  Odpowiednio art. 74–77 i 91–94 dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE.

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).

(8)  Por. art. 90 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE.

(9)  Wykonawcy będą również mogli utworzyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci pliku pdf, który można przesłać drogą elektroniczną jako załącznik. Aby móc później ponownie wykorzystać informacje, wykonawcy powinni zapisać wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia w odpowiednim formacie elektronicznym (np. jako plik xml).

(10)  Może mieć to miejsce w przypadku minimalnej wymaganej wielkości obrotu, którą w takich przypadkach należy ustalić w zależności od maksymalnej szacowanej wartości pojedynczych części.

(11)  O ile instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie wskazały, że w pierwszej kolejności wystarczające będą ogólne informacje („tak”/„nie”) dotyczące spełnienia wymogów. Więcej wyjaśnień na temat takiej możliwości podano poniżej.

(12)  Takie wymogi mogą mieć charakter ogólny lub ograniczać się tylko do określonych sytuacji, np. tylko do procedury otwartej lub – w przypadku procedury dwustopniowej – tylko do sytuacji, gdy wszyscy kandydaci spełniający wymogi minimalne zostaną zaproszeni do udziału.

(13)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(14)  Zob. część II, sekcja C.

(15)  Na przykład: jeżeli oferta i towarzyszący jej jednolity europejski dokument zamówienia w procedurze otwartej są przesyłane przy pomocy wiadomości e-mail opatrzonej podpisem elektronicznym wymaganego rodzaju, to dodatkowy(-e) podpis(-y) na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia może (mogą) nie być konieczny(-e). Stosowanie podpisu elektronicznego na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia może również nie być konieczne, jeżeli dokument ten jest zintegrowany z platformą elektronicznych zamówień publicznych, a do korzystania z tej platformy wymagane jest uwierzytelnianie elektroniczne.

(16)  Na mocy art. 80 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE podmioty zamawiające, niezależnie od tego, czy są instytucjami zamawiającymi, czy też nie, mogą postanowić o stosowaniu kryteriów kwalifikacji przewidzianych w art. 58 dyrektywy 2014/24/UE (część IV, sekcje A, B i C).

(17)  Stosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przez podmioty zamawiające w odniesieniu do wymogów związanych z systemami zapewniania jakości i normami zarządzania środowiskowego (część IV, sekcja D) nie jest wprost przewidziane na mocy dyrektywy 2014/25/UE, lecz mimo to powinno być dozwolone ze względów praktycznych, ponieważ art. 62 i 81 dyrektyw, odpowiednio, 2014/24/UE i 2014/25/UE są zasadniczo takie same.

(18)  Na mocy art. 77 ust. 2 i art. 78 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE podmioty zamawiające wybierają uczestników w oparciu o obiektywne zasady i kryteria. Jak opisano powyżej, w niektórych przypadkach mogą to być kryteria przewidziane w dyrektywie 2014/24/UE lub obejmujące zasadniczo identyczne przepisy (zob. przypis 16). Obiektywne zasady i kryteria mogą jednak również być specyficzne dla danego podmiotu zamawiającego lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia. Takich przypadków nie można jednak ująć w standardowym formularzu.

(19)  Stosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przez podmioty zamawiające w odniesieniu do ograniczania liczby kwalifikujących się kandydatów (część V) nie jest wprost przewidziane na mocy dyrektywy 2014/25/UE, lecz mimo to powinno być dozwolone ze względów praktycznych, ponieważ zarówno art. 65, jak i art. 78 ust. 2 dyrektyw, odpowiednio, 2014/24/UE i 2014/25/UE zawiera wymóg, aby każde takie ograniczanie liczby kandydatów było przeprowadzane zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami lub zasadami.


ZAŁĄCZNIK 2

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Image

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

Image

Image

Image

Część III: Podstawy wykluczenia

Image

Image

Image

Image

Część IV: Kryteria kwalifikacji

Image

Image

Image

Image

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Image

Część VI: Oświadczenia końcowe

Image


6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/35


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/8

z dnia 5 stycznia 2016 r.

określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu monitorowania postępów w osiąganiu wspólnych celów określonych w strategii „Europa 2020” Komisja powinna otrzymać od państw członkowskich kompleksowy zestaw danych dotyczących samozatrudnienia, który umożliwia dokonywanie porównań między państwami członkowskimi.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 318/2013 (2) ustanowiono moduł ad hoc dotyczący samozatrudnienia.

(3)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1397/2014 (3) określono i opisano obszary szczegółowych informacji („moduły cząstkowe ad hoc”), które należy włączyć do modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia.

(4)

Komisja powinna określić cechy techniczne, filtry, kody oraz termin przekazywania danych w ramach modułu cząstkowego ad hoc dotyczącego samozatrudnienia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia, filtry i kody, które należy stosować, oraz termin przekazania wyników do Komisji są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2016–2018 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 99 z 9.4.2013, s. 11).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1397/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 318/2013 w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2016–2018 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 42).


ZAŁĄCZNIK

W niniejszym załączniku określono cechy techniczne, filtry i kody do stosowania w ramach modułu ad hoc dotyczącego samozatrudnienia, którego realizację zaplanowano na 2017 r. Określono w nim również terminy przekazania danych do Komisji.

Termin przekazania wyników Komisji: 31 marca 2018 r.

Filtry i kody, które należy stosować w celu przesyłania danych: zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 377/2008 (1).

Kolumny zarezerwowane dla opcjonalnych współczynników ważenia, do wykorzystania w przypadku badania podpróby lub braku odpowiedzi: kolumny 222–225 zawierające liczby całkowite i kolumny 226–227 zawierające miejsca po przecinku.

1)   Moduł cząstkowy „Samozatrudnienie ekonomicznie zależne”

Nazwa/kolumna

Kod

Opis

Filtr

MAINCLNT

 

Zależność ekonomiczna

STAPRO = 1,2

211

 

Liczba klientów i ich znaczenie w okresie ostatnich 12 miesięcy

 

 

1

Brak klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 

2

Tylko jeden klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy

3

2–9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale jeden klient dominujący

4

2–9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, brak klientów dominujących

5

Więcej niż 9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale jeden klient dominujący

6

Więcej niż 9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, brak klientów dominujących

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

WORKORG

 

Zależność organizacyjna

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie godzin pracy

 

 

1

Decyzję podejmuje respondent

 

2

Decyzję podejmuje(-ą) klient(-ci) respondenta

3

Decyzję podejmuje inna strona

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

2)   Moduł cząstkowy „Warunki pracy osób samozatrudnionych”

Nazwa/kolumna

Kod

Opis

Filtr

REASSE

 

Główny powód podjęcia pracy na własny rachunek

STAPRO = 1,2

213

 

Główny powód samozatrudnienia przy rozpoczęciu tego rodzaju pracy na obecnym stanowisku

 

 

1

Brak możliwości znalezienia pracy jako pracownik

 

2

Były pracodawca respondenta zwrócił się o podjęcie pracy na własny rachunek

3

Jest to zwyczajowa praktyka w dziedzinie, którą zajmuje się respondent

4

Nadarzyła się odpowiednia okazja

5

Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa rodzinnego

6

Respondent nie chciał ani nie planował podjęcia pracy na własny rachunek, ale rozpoczął samozatrudnienie z powodów innych niż wymienione powyżej

7

Respondent chciał podjąć pracę na własny rachunek ze względu na elastyczne godziny pracy

8

Respondent chciał podjąć pracę na własny rachunek z innych przyczyn

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

SEDIFFIC

 

Największe trudności dla osób samozatrudnionych

STAPRO = 1,2

214

 

Główne trudności w pracy na własny rachunek w okresie ostatnich 12 miesięcy w odczuciu subiektywnym

 

 

0

Brak wpływu na ustalanie ceny własnej pracy

 

1

Brak dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw

2

Opóźnione płatności lub brak płatności

3

Nieodpowiedni poziom obciążeń administracyjnych

4

Brak dochodów w przypadku choroby

5

Okresy trudności finansowych

6

Okresy charakteryzujące się brakiem klientów, brakiem zleceń czy projektów, nad którymi można pracować

7

Inne trudności

8

Brak trudności

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

REASNOEM

 

Główne powody niezatrudniania pracowników

STAPRO = 2

215

 

Główne powody niezatrudniania pracowników w odczuciu subiektywnym

 

 

0

Respondent chce w pierwszej kolejności zatrudnić siebie

 

1

Brak wystarczającej ilości pracy

2

Trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników

3

Zbyt skomplikowane ramy prawne

4

Wysokie składki na ubezpieczenia społeczne

5

Brak możliwości zatrudniania pracowników w zawodzie respondenta

6

Respondent woli pracować z podwykonawcami lub wspólnikami

7

Klient(-ci) respondenta wymaga(-ją), aby respondent sam wykonał pracę

8

Inny powód

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

BPARTNER

 

Współpraca z partnerami biznesowymi

STAPRO = 1,2

216

 

Praca ze współwłaścicielem lub w ramach sieci innych osób samozatrudnionych

 

 

1

Respondent współpracuje ze współwłaścicielem

 

2

Respondent współpracuje z innymi osobami samozatrudnionymi w ramach sieci

3

Obie opcje

4

Żadna z opcji

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

PLANEMPL

 

Planowane zatrudnienie pracowników lub podwykonawców

STAPRO = 1,2

217

 

Plany zatrudnienia lub zlecenia podwykonawstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy

 

 

1

Respondent zamierza zatrudniać pracowników wyłącznie na czas nieokreślony

 

2

Zamierza zatrudniać pracowników wyłącznie na czas określony

3

Zamierza zatrudniać pracowników zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony

4

Zamierza wyłącznie zlecać pracę podwykonawcom

5

Zamierza zlecać pracę podwykonawcom i zatrudniać pracowników

6

Nie zamierza zatrudniać pracowników ani zlecać pracy podwykonawcom

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

3)   Moduł cząstkowy „Osoby samozatrudnione i pracownicy”

Nazwa/kolumna

Kod

Opis

Filtr

JBSATISF

 

Zadowolenie z pracy

WSTATOR = 1,2

218

 

Poziom zadowolenia z pracy w głównej pracy

 

 

1

W znacznym stopniu zadowolony

 

2

W pewnym stopniu zadowolony

3

W niewielkim stopniu zadowolony

4

W ogóle niezadowolony

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

AUTONOMY

 

Niezależność w pracy

WSTATOR = 1,2

219

 

Poziom wpływu na charakter i kolejność zadań w głównej pracy

 

 

1

Respondent może wpływać zarówno na charakter, jak i na kolejność zadań

 

2

Może wpływać na charakter, ale nie na kolejność zadań

3

Może wpływać na kolejność, ale nie na charakter zadań

4

Nie może wpływać ani na charakter, ani na kolejność zadań

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

PREFSTAP

 

Preferowany status zawodowy w głównej pracy

WSTATOR = 1,2

220

 

Preferencja dla pracy jako pracownik w przypadku samozatrudnienia w chwili obecnej lub preferencja dla pracy jako osoba samozatrudniona, jeśli obecnie pracuje jako pracownik

 

 

1

Respondent nie chce zmieniać swojego statusu zawodowego

 

2

Prowadzi działalność na własny rachunek, lecz chce być zatrudniony jako pracownik

3

Jest pracownikiem lub pracownikiem-członkiem rodziny, ale chce prowadzić działalność na własny rachunek

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

OBSTACSE

 

Główny powód niepodjęcia pracy na własny rachunek w głównej pracy

PREFSTAP = 3

221

 

Główny powód, dla którego pracownicy lub pracownicy-członkowie rodziny, którzy chcieliby podjąć pracę na własny rachunek, nie zmienili statusu zawodowego na preferowany

 

 

1

Niestabilna sytuacja finansowa

 

2

Trudności w uzyskaniu finansowania dla przedsiębiorstw

3

Nadmierne stres, zobowiązania lub ryzyko

4

Mniejszy zakres ochrony socjalnej

5

Inny powód

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57).


6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/41


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 132,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do celów rejestracji substancji tytuły II i III rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zawierają przepisy, które nakładają na producentów i importerów obowiązek udostępniania danych oraz wspólnego przedkładania informacji Agencji.

(2)

Doświadczenie zdobyte przez organy w związku z terminami rejestracji w 2010 i 2013 r. określonymi w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji wprowadzonych, łącznie z informacjami otrzymanymi od zainteresowanych stron bezpośrednio i w ramach warsztatów rejestracyjnych REACH, które odbyły się w Brukseli w dniach 10–11 grudnia 2013 r., wskazuje, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczące udostępniania danych i wspólnego przedkładania nie były w pełni wykorzystywane, a ich wdrożenie nie spełnia oczekiwań. Było to szczególnie szkodliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

(3)

Aby system udostępniania danych, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, skutecznie funkcjonował, konieczne jest promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania i zapewnienie sprawnego funkcjonowania umów odnoszących się do udostępniania takich danych. Należy zatem ustanowić przepisy dotyczące skutecznego wdrażania tego rozporządzenia w odniesieniu do udostępniania danych.

(4)

Koszty udostępniania i wspólnego przedkładania informacji, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinny być ustalane w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący.

(5)

Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zarówno koszty administracyjne, jak i koszty związane z wymogami dotyczącymi informacji powinny być dzielone jedynie, jeżeli koszty te są istotne dla informacji, które strona jest zobowiązana przedłożyć w odniesieniu do rejestracji na mocy tego rozporządzenia. Koszty wymogów informacyjnych obejmują wszelkie koszty, które były niezbędne w celu przeprowadzenia obowiązującego badania lub będą niezbędne w celu przeprowadzenia nowego badania, i mogą dotyczyć przygotowania niezbędnych specyfikacji, umowy z laboratorium lub monitorowania wyników osiąganych przez to laboratorium. Należy również uwzględnić koszty wypełnienia wymogów informacyjnych wynikających z REACH innych niż koszty badań.

(6)

Aby zapewnić, by dane były przedkładane w przejrzysty i skuteczny sposób, wszelkie umowy dotyczące udostępniania danych dla celów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 powinny być skonstruowane tak, aby wszystkie właściwe koszty były wyraźnie określone i możliwe do zidentyfikowania. Jeżeli jednak strony umów o udostępnianiu danych, które obowiązują już w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są zadowolone z funkcjonowania takich umów, powinno być możliwe zwolnienie z obowiązku wyszczególnienia kosztów, jeżeli wszystkie strony umowy wyrażą na to zgodę.

(7)

W celu zapewnienia, by koszty udostępniania danych były uzasadnione i odpowiednio dzielone między strony umowy o udostępnianiu danych, strony powinny przechowywać roczne rejestry poniesionych kosztów oraz otrzymanej rekompensaty. Zgodnie z art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 strony obowiązujących umów o udostępnianiu danych powinny dołożyć wszelkich starań, by przedstawić dowody kosztów poniesionych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(8)

W celu zapewnienia spójności z art. 25 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz zagwarantowania, by istniała dokumentacja kosztów wszelkich badań, które mogą podlegać umowie o udostępnianiu danych, roczne rejestry powinny być przechowywane przez co najmniej 12 lat od przedstawienia badań w toku rejestracji dokonywanej na mocy wspomnianego rozporządzenia.

(9)

Umowa o udostępnianiu danych powinna obejmować model podziału wszystkich odnośnych kosztów. W każdym modelu podziału kosztów należy przewidzieć mechanizm zwrotu kosztów, aby umożliwić wprowadzenie ewentualnych korekt podziału kosztów, które ponosi każdy rejestrujący, w przypadku przystąpienia innych rejestrujących do umowy na późniejszym etapie.

(10)

Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych dla stron umów o udostępnianiu danych, które obowiązują już w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, strony te powinny móc zrezygnować z obowiązku wprowadzenia mechanizmu zwrotu kosztów, jeżeli wszystkie strony umowy wyrażą na to zgodę. W przypadku takich umów potencjalni rejestrujący, którzy zamierzają przystąpić do obowiązującej umowy, powinni mieć możliwość wystąpienia o wprowadzenie mechanizmu zwrotu kosztów.

(11)

W celu zapewnienia pewności prawa należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 50 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 koszty związane z decyzją w sprawie oceny substancji mogą mieć także zastosowanie do rejestrujących, którzy zakończyli już swoją działalność zgodnie z art. 50 ust. 2 lub 3 wspomnianego rozporządzenia.

(12)

Zasada „jedna substancja, jedna rejestracja”, która leży u podstaw funkcjonowania tytułów II i III rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinna zostać wzmocniona poprzez podkreślanie roli Agencji w zapewnianiu, by wszystkie wnioski o informacje dotyczące tej samej substancji stanowiły część tej samej rejestracji na podstawie przedmiotowego rozporządzenia.

(13)

Jeżeli badania na zwierzętach kręgowych nie są wymagane do celów rejestracji strony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, należy wyjaśnić, że strona ta nie jest zobowiązana do udostępniania danych innym podmiotom rejestrującym tę samą substancję i może zdecydować się na osobne przedłożenie informacji, o których mowa w art. 10 lit. a), zgodnie z art. 11 ust. 3 lub art. 19 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia.

(14)

W celu zapewnienia spójności z zasadą „jedna substancja, jedna rejestracja” Agencja powinna zapewnić, by osobne przedkładanie informacji, o których mowa w art. 10 lit. a), uzasadnione na mocy art. 11 ust. 3 lub art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, nadal stanowiło część istniejącej rejestracji dotyczącej tej substancji.

(15)

Aby promować rozwój i wykorzystanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także zminimalizować doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach, w niniejszym rozporządzeniu zachęca się do wymiany odpowiednich badań (na zwierzętach i innych) przeprowadzanych w odniesieniu do substancji, która jest strukturalnie podobna do substancji rejestrowanej (grupowanie lub podejście przekrojowe).

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się szczegółowe obowiązki i zobowiązania stron umów w przypadkach, gdy udostępnianie informacji i podział kosztów dodatkowych są wymagane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Artykuł 2

Przejrzystość

1.   W przypadku gdy wielu rejestrujących tę samą substancję lub uczestników forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) jest zobowiązanych do udostępniania informacji zgodnie z ich obowiązkami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, dokładają oni wszelkich starań, aby zawrzeć umowę o udostępnianiu informacji. Taka umowa o udostępnianiu danych, która dotyczy wyłącznie osób lub podmiotów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, powinna być jasna i zrozumiała dla wszystkich stron i zawierać następujące sekcje:

a)

wyszczególnienie danych, które należy udostępniać, w tym koszt każdego elementu danych, opis wskazujący wymogi informacyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, którym odpowiada każdy koszt, oraz uzasadnienie, w jaki sposób udostępniane dane spełniają wymóg dotyczący informacji;

b)

wyszczególnienie i uzasadnienie wszelkich kosztów utworzenia umowy o udostępnianiu danych i wspólnego przedkładania informacji przez rejestrujących tę samą substancję oraz zarządzania taką umową i wspólnym przedkładaniem informacji zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (zwanych dalej „kosztami administracyjnymi”) mających zastosowanie do umowy o udostępnianiu danych;

c)

model podziału kosztów, obejmujący mechanizm zwrotu kosztów.

2.   Jeśli umowa o udostępnianiu danych już obowiązuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, strony umowy mogą, za jednomyślną zgodą, odstąpić od obowiązku wyszczególniania danych opisanego w ust. 1 lit. a) i b).

Potencjalny rejestrujący substancję, w odniesieniu do której poprzedni rejestrujący zawarli już umowę o udostępnianiu danych, który złoży wniosek o udostępnienie badania lub badań zgodnie z art. 27 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, nie jest związany istniejącym odstępstwem, chyba że przedstawi on poprzednim rejestrującym podpisaną zgodę na takie odstępstwo, oraz ma prawo do zwrócenia się o wyszczególnienie zgodnie z opisem w ust. 1 lit. a) i b).

Jeśli taki wniosek zostanie złożony, poprzedni rejestrujący:

a)

wyszczególniają wszystkie odnośne koszty poniesione po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określone w ust. 1 lit. a) i b);

b)

przedstawiają dowód kosztów wszelkich badań zakończonych przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o które złożono wniosek zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

c)

dokładają wszelkich starań, by zapewnić wyszczególnienie wszystkich pozostałych odnośnych kosztów, w tym kosztów administracyjnych i kosztów badań nieobjętych lit. b), poniesionych przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opisanych w ust. 1 lit. a) i b).

Wyszczególnienie kosztów zostaje przekazane potencjalnym rejestrującym bez zbędnej zwłoki.

3.   Jeżeli rejestrujący tę samą substancję udostępnili informacje oraz przedłożyli je wspólnie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, co roku dokumentują oni wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem umowy o udostępnianiu danych.

Roczna dokumentacja zawiera sekcje określone w ust. 1 i obejmuje, do celów mechanizmu zwrotu kosztów, zapis dotyczący wszelkich rekompensat otrzymanych od nowych rejestrujących.

W przypadku braku szczegółowej dokumentacji kosztów poniesionych lub rekompensat otrzymanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, strony umowy dokładają wszelkich starań, aby zebrać dowody lub dokonać jak najlepszego przybliżenia kosztów i rekompensat za każdy rok od rozpoczęcia obowiązywania tej umowy.

Taka roczna dokumentacja jest przechowywana przez rejestrujących przez okres przynajmniej 12 lat od ostatniego przedłożenia badania i jest udostępniana bezpłatnie na żądanie którejkolwiek ze stron umowy o udostępnianiu danych w rozsądnym terminie oraz przy pełnym uwzględnieniu wymogów związanych z obowiązującymi terminami rejestracji.

Artykuł 3

Jedna substancja, jedna rejestracja

1.   Bez uszczerbku dla art. 11 ust. 3 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Agencja zapewnia, aby wszyscy rejestrujący tę samą substancję stanowili część tej samej rejestracji na mocy wspomnianego rozporządzenia.

2.   Jeżeli Agencja zezwala potencjalnemu rejestrującemu substancję już zarejestrowaną na odniesienie się do wymaganych informacji zgodnie z art. 27 ust. 6 i art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja zapewnia, by wszelkie późniejsze przedłożenie informacji przez potencjalnego rejestrującego stanowiło część istniejącego wspólnego przedłożenia informacji w odniesieniu do tej substancji.

3.   Jeżeli potencjalny rejestrujący dopełnił wszystkich swoich zobowiązań na mocy art. 26 lub 29 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i ustalił, że nie jest zobowiązany do udostępnienia badań na zwierzętach kręgowych do celów rejestracji, może zdecydować o powołaniu się na art. 11 ust. 3 lub art. 19 ust. 2 w celu dokonania osobnego przedłożenia wszystkich lub części stosownych informacji, o których mowa w art. 10 lit. a) przedmiotowego rozporządzenia.

W takich przypadkach każdy potencjalny rejestrujący informuje poprzednich rejestrujących tę substancję o swojej decyzji. Informuje on również Agencję, która zapewnia, by osobne przedłożenie dokonane zgodnie z art. 11 ust. 3 lub art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowiło część istniejącej rejestracji tej substancji zgodnie z ust. 1.

Artykuł 4

Uczciwość i niedyskryminacja

1.   Zgodnie z art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 każdy rejestrujący substancję jest zobowiązany jedynie do udziału w kosztach informacji, których przedłożenie Agencji jest od niego wymagane w celu spełnienia wymagań rejestracyjnych na mocy rozporządzenia. Warunek ten stosuje się również do kosztów administracyjnych.

2.   Model podziału kosztów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), stosuje się do wszystkich rejestrujących tę substancję, z uwzględnieniem możliwości przystąpienia przyszłych rejestrujących do umowy o przedkładaniu danych na późniejszym etapie.

Model podziału kosztów obejmuje – dla wszystkich rejestrujących określoną substancję – przepisy dotyczące podziału wszelkich kosztów wynikających z ewentualnej decyzji dotyczącej oceny substancji.

Przy uzgadnianiu konkretnego modelu podziału kosztów uwzględnia się również następujące czynniki: szacunkową liczbę potencjalnych rejestrujących dla tej substancji; oraz możliwość przyszłych dodatkowych wymogów informacyjnych dla tej substancji innych niż te wynikające z ewentualnej decyzji dotyczącej oceny substancji.

W przypadku gdy model podziału kosztów przewiduje możliwość pokrycia kosztów przyszłych dodatkowych wymogów informacyjnych dla tej substancji innych niż te wynikające z ewentualnej decyzji dotyczącej oceny substancji, możliwość ta jest uzasadniona i wskazana oddzielnie od innych kosztów w umowie o udostępnianiu danych.

Gromadzenie informacji do celów ustalenia identyczności substancji nie powinno być przedmiotem podziału kosztów między poprzednimi rejestrującymi a potencjalnymi rejestrującymi.

3.   Zgodnie z art. 27 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli uczestnicy umowy o udostępnianiu danych nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie takiego modelu podziału kosztów, każdy uczestnik ponosi równą część tych kosztów wymaganych dla jego uczestnictwa. Zwrot części tych poniesionych kosztów nadal odbywa się tak, jak gdyby mechanizm zwrotu kosztów został uzgodniony zgodnie z ust. 4 akapit pierwszy.

4.   Mechanizm zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), jest przewidziany w każdym modelu podziału kosztów i obejmuje metodę proporcjonalnej redystrybucji udziału kosztów poniesionych przez każdego uczestnika, w przypadku gdy w przyszłości do umowy przystąpi potencjalny rejestrujący.

Mechanizm zwrotu kosztów powinien również uwzględniać następujące czynniki: możliwość przyszłych dodatkowych wymogów rejestracyjnych dla tej substancji, innych niż te wynikające z ewentualnej decyzji dotyczącej oceny substancji; oraz efektywność ekonomiczną niektórych zwrotów, w przypadku gdy koszty uzyskania zwrotu są wyższe niż kwota do odzyskania.

5.   Jeśli umowa o udostępnianiu danych już obowiązuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, strony umowy mogą, za jednomyślną zgodą, odstąpić od obowiązku uwzględnienia mechanizmu zwrotu kosztów w modelu podziału kosztów.

Potencjalny rejestrujący, który zamierza przystąpić do obowiązującej umowy o udostępnianiu danych, nie jest związany istniejącym odstępstwem, chyba że przedłoży poprzednim rejestrującym podpisaną zgodę na nie, oraz ma prawo do uzyskania włączenia mechanizmu zwrotu kosztów w modelu podziału kosztów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6.   Każdy rejestrujący, którzy zaprzestał działalności na podstawie art. 50 ust. 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, może nadal być zobowiązany do udziału w kosztach wynikających z decyzji dotyczącej oceny substancji zgodnie z art. 50 ust. 4 tego rozporządzenia.

Artykuł 5

Rozstrzyganie sporów

1.   Przy rozstrzyganiu sporów dotyczących udostępniania danych zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Agencja bierze pod uwagę, czy strony wywiązują się ze zobowiązań określonych w art. 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie bez uszczerbku dla pełnego i całkowitego stosowania unijnego prawa konkurencji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.


6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/46


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/10

z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DYREKTYWY

6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/48


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/11

z dnia 5 stycznia 2016 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (1), w szczególności jej art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W sekcji I pkt 2 lit. b) w załączniku II do dyrektywy 2002/57/WE określono minimalną czystość odmianową mieszańców rzepaku.

(2)

Obecna norma czystości wynosząca 90 %, która obowiązuje w stosunku do odmian mieszańcowych zarówno rzepaku jarego, jak i ozimego, nie odzwierciedla już specjalnych cech technicznych ani ograniczeń w produkcji materiału siewnego rzepaku jarego.

(3)

Warunki produkcji materiału siewnego określone w dyrektywie 2002/57/WE są oparte na uznanych międzynarodowych standardach Systemów Nasiennych (Seed Schemes) OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

(4)

Norma czystości odmianowej dotycząca nasion rzepaku jarego powinna zostać dostosowana do standardu ustanowionego przez OECD.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do dyrektywy 2002/57/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w załączniku II do dyrektywy 2002/57/WE

W sekcji I załącznika II do dyrektywy 2002/57/WE pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Minimalna czystość odmianowa materiału siewnego wynosi:

elitarny materiał siewny, komponent mateczny: 99,0 %,

elitarny materiał siewny, komponent ojcowski: 99,9 %,

kwalifikowany materiał siewny ozimych odmian rzepaku: 90,0 %,

kwalifikowany materiał siewny jarych odmian rzepaku: 85,0 %.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.