ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 303

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
20 listopada 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2092 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2093 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2094 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2015, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2095 z dnia 19 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

11

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2096 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej w związku z ósmą konferencją przeglądową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC)

13

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2097 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej – Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2098 z dnia 13 listopada 2015 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7716)

35

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/2099 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2100 z dnia 18 listopada 2015 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie i uchylająca decyzję 2005/307/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7986)

101

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2101 z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/33)

106

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2011/848/WPZiB z dnia 16 grudnia 2011 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga ( Dz.U. L 335 z 17.12.2011 )

108

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 683/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do uprawnień do połowów dla pewnych stad ryb ( Dz.U. L 187 z 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2092

z dnia 17 listopada 2015 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) 2015/104 (2) określono kwoty na rok 2015.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2015 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2015 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

João AGUIAR MACHADO

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/104 z dnia 19 stycznia 2015 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2015 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do statków unijnych – w niektórych wodach nienależących do Unii, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 43/2014 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 779/2014 (Dz.U. L 22 z 28.1.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

57/TQ104

Państwo członkowskie

Szwecja

Stado

COD/04-N.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

Wody Norwegii na południe od 62° N

Data

19.10.2015 r.


20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2093

z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1085/2006 („rozporządzenie w sprawie IPA”) określono cele i główne zasady udzielania pomocy przedakcesyjnej państwom kandydującym i potencjalnym państwom kandydującym. Szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania pomocy przedakcesyjnej zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 718/2007 (2).

(2)

Mimo że rozporządzenie w sprawie IPA miało zastosowanie jedynie do dnia 31 grudnia 2013 r., nadal reguluje ono realizację zobowiązań budżetowych zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2013 r. Ponadto art. 212 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) stanowi, że art. 166 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (4) ma nadal zastosowanie do tych zobowiązań budżetowych, z których można skorzystać do dnia 31 grudnia 2018 r.

(3)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 stanowi, że Komisja może tworzyć fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych i zarządzać takimi funduszami. Takie fundusze powiernicze Unii mogłyby być odpowiednim środkiem wdrażania pomocy przedakcesyjnej, umożliwiałyby bowiem osiągnięcie celów rozporządzenia w sprawie IPA, w szczególności tych realizowanych w ramach komponentów dotyczących pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego oraz rozwoju regionalnego i rozwoju zasobów ludzkich.

(4)

Wykorzystanie funduszu powierniczego Unii na rzecz działań zewnętrznych mogłoby zatem być odpowiednim sposobem na wdrożenie pomocy w świetle kryzysu w Syrii. Od początku kryzysu w Syrii Turcja podejmowała nadzwyczajne starania, goszcząc rosnącą liczbę uchodźców, która sięgnęła ponad 2 mln w październiku 2015 r. W konsekwencji kraj ten musi reagować na krótkoterminowe potrzeby humanitarne uchodźców, w tym osób małoletnich i osób o szczególnych potrzebach, a równocześnie stoją przed nim, a zwłaszcza przed regionami przyjmującymi większość uchodźców, także bardziej średnio- i długoterminowe wyzwania w dziedzinie usług społecznych, konkurencyjności i infrastruktury, a także dostępu do edukacji, w tym dla uchodźców.

(5)

Gdyby unijna pomoc udzielana w ramach komponentów IPA dotyczących rozwoju regionalnego i rozwoju zasobów ludzkich w Turcji była wdrażana przez regionalny fundusz powierniczy ustanowiony w odpowiedzi na kryzys w Syrii, można by zwiększyć jej skuteczność, co zaowocowałoby rozwiązaniem problemów opisanych powyżej. Regionalny fundusz powierniczy został ustanowiony decyzją C(2014)9615 (5) na okres 60 miesięcy. Wszelkie wkłady finansowe Unii na rzecz regionalnego funduszu powierniczego powinny być zgodne z odnośnymi instrumentami finansowymi zasilającymi jego budżet, również pod kątem zasięgu geograficznego.

(6)

Komponent IPA dotyczący rozwoju regionalnego może posłużyć do finansowania działań w rodzaju działań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 (6). Tego rodzaju działania obejmują stymulowanie i propagowanie: innowacji i przedsiębiorczości; inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz z gospodarką wodną i odpadami; oczyszczania ścieków oraz jakości powietrza; inwestycji w edukację, w tym w kształcenie zawodowe oraz inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

(7)

Komponent IPA dotyczący rozwoju zasobów ludzkich może posłużyć do finansowania działań w rodzaju działań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 (7). Tego rodzaju działania obejmują środki zmierzające do zwiększenia uczestnictwa w edukacji i szkoleniu przez całe życie, w tym poprzez działania mające na celu osiągnięcie zmniejszenia liczby osób wypadających z systemu edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji i szkoleń na poziomie ogólnym, zawodowym i wyższym.

(8)

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia, należy przewidzieć możliwość wykorzystania funduszy powierniczych Unii, ustanowionych na mocy art. 187 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, do celów wdrażania pomocy przedakcesyjnej.

(9)

W szczególności należy ustanowić zasady dotyczące planowania, programowania, sprawozdawczości, monitorowania i sporządzania wniosków o płatność, a także zarządzania wkładem z funduszu powierniczego Unii na potrzeby osiągnięcia celów pomocy przedakcesyjnej w obszarach objętych danym programem, w szczególności pod względem wykonania budżetu, rozpowszechniania informacji i kwalifikowalności.

(10)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu IPA II ustanowionego na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 (8).

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 718/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 718/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 65 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   W ramach niniejszego komponentu pomoc może być również udzielona poprzez wkład do funduszu powierniczego Unii na rzecz działań zewnętrznych (wkład na rzecz funduszu powierniczego), utworzonego na mocy art. 187 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (9), na potrzeby osiągnięcia celów określonych w odpowiednich programach należących do obszaru objętego danym programem.

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).”;"

2)

w art. 147 ust. 1 lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt (vii) otrzymuje brzmienie:

„(vii)

inwestycje w kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie zawodowe”;

b)

dodaje się punkt (viii) w brzmieniu:

„(viii)

inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego.”;

3)

dodaje się art. 159a w brzmieniu:

„Artykuł 159a

Wkład do funduszu powierniczego Unii na rzecz działań zewnętrznych

1.   W ramach komponentów dotyczących rozwoju regionalnego i rozwoju zasobów ludzkich, na potrzeby osiągnięcia celów określonych w odpowiednim programie operacyjnym należącym do obszaru objętego danym programem, działania mogą być realizowane poprzez wkłady na rzecz funduszy powierniczych UE.

2.   W odniesieniu do wkładu na rzecz funduszu powierniczego odpowiedni program operacyjny zawiera wyłącznie następujące informacje:

a)

skróconą ocenę spójności tego wkładu z celami funduszu powierniczego;

b)

w przypadku komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego, informacje o osi priorytetowej pojedynczego działania, również w odniesieniu do pozostałych osi priorytetowych pod względem wydatków kwalifikowalnych, które mogą również obejmować część kosztów zarządzania funduszem powierniczym, jak przewidziano w art. 187 ust. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

c)

w przypadku komponentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, informacje o środku obejmującym pojedyncze działanie w ramach danej osi priorytetowej, również w odniesieniu do pozostałych środków w ramach tej osi priorytetowej pod względem wydatków kwalifikowalnych, które mogą również obejmować część kosztów zarządzania funduszem powierniczym, jak przewidziano w art. 187 ust. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

d)

identyfikację funduszu powierniczego jako beneficjenta końcowego;

e)

wysokość wkładu.

3.   Art. 150 i 157 nie mają zastosowania do wkładów na rzecz funduszu powierniczego.

4.   Wkład na rzecz funduszu powierniczego nie podlega kontrolom ex ante przewidzianym w art. 14; monitorowaniu przez sektorowy komitet monitorujący na mocy art. 59, 167 i 169; procedurze wyboru działań przewidzianej w art. 158; ani ocenie na mocy art. 166.

5.   W odpowiednim porozumieniu finansowym między Komisją a krajem beneficjentem określa się szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wkładu na rzecz funduszu powierniczego. W stosownych przypadkach przepisy te mogą być również ustanowione w odpowiednim programie operacyjnym.

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczą w szczególności:

a)

obowiązków instytucji w kraju beneficjencie;

b)

sprawozdawczości, oceny i monitorowania;

c)

przepisów zobowiązujących do zwrotu kwoty wkładu lub jego części, w zależności od przypadku, na rzecz odpowiedniego programu w przypadku likwidacji funduszu powierniczego, zgodnie z art. 187 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

6.   Wydatki związane z wkładem na rzecz funduszu powierniczego są kwalifikowalne od dnia ustanowienia tego funduszu.

W momencie zamknięcia, w poświadczonym wykazie wydatków wykazuje się całkowitą kwotę wkładu, w odniesieniu do którego rada operacyjna funduszu powierniczego podjęła do dnia 31 grudnia 2017 r. decyzję dotyczącą przydziału środków na poszczególne działania na potrzeby osiągnięcia celów określonych w odpowiednim programie i w obszarze objętym danym programem.

7.   Do wniosku o płatność okresową dotyczącego wkładu na rzecz funduszu powierniczego z zobowiązań budżetowych zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2012 r. art. 161 ust. 1 akapit trzeci ostatnie zdanie nie ma zastosowania.

Krajowy urzędnik zatwierdzający poświadcza w poświadczonym wykazie wydatków, przedkładanym do dnia 31 grudnia 2015 r., że wkład został wpłacony na rzecz funduszu powierniczego wskazanego w odpowiednim programie.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

(5)  Decyzja Komisji C(2014) 9615 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, funduszu „Madad”.

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).


20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2094

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2015, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 26 ust. 6,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 169 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (2) niewykorzystane środki odnoszące się do działań, finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mogą zostać przeniesione na kolejny rok budżetowy. Przeniesienie takie jest ograniczone do wysokości 2 % środków pierwotnych oraz nie przekracza kwoty dostosowania płatności bezpośrednich, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (3), zastosowanego w poprzednim roku budżetowym. Przeniesienie to może skutkować dodatkową płatnością na rzecz odbiorców końcowych, którzy byli objęci tym dostosowaniem.

(2)

Zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, na zasadzie odstępstwa od art. 169 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, państwa członkowskie zobowiązane są zwrócić przeniesione środki, o których mowa w art. 169 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, odbiorcom końcowym, w odniesieniu do których w roku budżetowym, na który przeniesiono środki, zastosowano współczynnik korygujący. Zwrot ten stosuje się jedynie wobec beneficjentów końcowych w tych państwach członkowskich, w których w poprzednim roku budżetowym stosowano dyscyplinę finansową (4).

(3)

Przy ustalaniu kwoty przeniesienia, która ma być zwrócona, zgodnie z art. 26 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 należy uwzględnić kwotę rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, o której mowa w art. 25 tego rozporządzenia, nieudostępnionej na środki kryzysowe do końca roku budżetowego.

(4)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1227/2014 (5) dyscyplina finansowa jest stosowana wobec płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014, aby stworzyć rezerwę na wypadek kryzysów w wysokości 433 mln EUR. Z rezerwy na wypadek kryzysów nie skorzystano w roku budżetowym 2015.

(5)

Na podstawie deklaracji wydatków państw członkowskich za okres od dnia 16 października 2014 r. do dnia 15 października 2015 r. zmniejszenie w ramach dyscypliny finansowej faktycznie zastosowanej przez państwa członkowskie w roku budżetowym 2015 wynosi 409,8 mln EUR.

(6)

W związku z powyższym, w wyniku decyzji Komisji zgodnie z art. 169 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, niewykorzystane środki odpowiadające kwocie dyscypliny finansowej zastosowanej w roku budżetowym 2015 w wysokości 409,8 mln EUR i pozostającej w granicach 2 % środków pierwotnych mogą zostać przeniesione na rok budżetowy 2016.

(7)

Aby zapewnić, by zwrot tych środków na rzecz odbiorców końcowych był proporcjonalny do kwoty dostosowania w ramach dyscypliny finansowej, Komisja powinna określić kwoty dostępne dla państw członkowskich do celów dokonania zwrotu.

(8)

Aby państwa członkowskie nie musiały dokonywać dodatkowej płatności na rzecz tego zwrotu, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 grudnia 2015 r. W związku z powyższym kwoty określone niniejszym rozporządzeniem są ostateczne i, bez uszczerbku dla stosowania zmniejszeń zgodnie z art. 41 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mają zastosowanie do wszelkich innych korekt uwzględnionych w decyzji w sprawie płatności miesięcznej dotyczącej wydatków poniesionych przez agencje płatnicze państw członkowskich w październiku 2015 r., zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, oraz do wszelkich potrąceń i płatności dodatkowych, które mają być dokonane zgodnie z art. 18 ust. 4 tego rozporządzenia, lub do wszelkich decyzji, które zostaną podjęte w ramach procedury rozliczania rachunków.

(9)

Zgodnie z art. 169 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 niewykorzystane środki mogą zostać przeniesione jedynie na kolejny rok budżetowy. Komisja powinna zatem określić terminy kwalifikowalności wydatków państw członkowskich w związku ze zwrotem zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, z uwzględnieniem rolniczego roku budżetowego określonego w art. 39 tego rozporządzenia.

(10)

Ze względu na niewielki odstęp czasu między przekazaniem informacji o wykonaniu środków EFRG z 2015 r. w ramach zarządzania dzielonego za okres od dnia 16 października 2014 r. do dnia 15 października 2015 r. przez państwa członkowskie a koniecznością rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2015 r. niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do niniejszego rozporządzenia określa się kwoty środków, które zostaną przeniesione z roku budżetowego 2015 zgodnie z art. 169 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i które zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 udostępnia się państwom członkowskim w celu dokonania zwrotu na rzecz odbiorców końcowych, w odniesieniu do których w roku budżetowym 2016 zastosowano współczynnik korygujący.

Kwoty, które zostaną przeniesione, podlegają decyzji Komisji o przeniesieniu środków zgodnie z art. 169 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł 2

Wydatki państw członkowskich w związku ze zwrotem przeniesionych środków kwalifikują się do finansowania przez Unię jedynie w przypadku, gdy odpowiednie kwoty zostały wypłacone beneficjentom przed dniem 16 października 2016 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 347.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(4)  Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w roku budżetowym 2015 dyscyplina finansowa nie ma zastosowania w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1227/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 (Dz.U. L 331 z 18.11.2014, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

Kwoty udostępnione w celu dokonania zwrotu przeniesionych środków

(kwoty w EUR)

Belgia

6 288 982

Republika Czeska

10 759 194

Dania

10 873 619

Niemcy

58 750 752

Estonia

1 169 016

Irlandia

12 903 416

Grecja

16 705 610

Hiszpania

53 390 829

Francja

88 569 550

Włochy

31 012 148

Cypr

358 950

Łotwa

1 312 744

Litwa

3 277 932

Luksemburg

383 255

Węgry

13 724 881

Malta

34 561

Niderlandy

9 323 434

Austria

6 729 968

Polska

22 604 718

Portugalia

6 448 884

Słowenia

876 855

Słowacja

5 282 221

Finlandia

5 438 416

Szwecja

7 499 878

Zjednoczone Królestwo

36 083 758


20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2095

z dnia 19 listopada 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/13


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2096

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie stanowiska Unii Europejskiej w związku z ósmą konferencją przeglądową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła unijną strategię przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której cele obejmują między innymi wzmocnienie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (zwanej dalej „BTWC”), dalszą refleksję nad sposobami weryfikacji BTWC, wspieranie upowszechniania BTWC i jej wdrażania na szczeblu krajowym, w tym poprzez środki z zakresu prawa karnego, a także zapewnienie powszechniejszego stosowania się do niej.

(2)

W dniu 28 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) jednomyślnie przyjęła rezolucję nr 1540 (2004), w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia uznaje się za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wdrożenie postanowień tej rezolucji przyczynia się do wprowadzania w życie BTWC.

(3)

W dniu 26 sierpnia 1988 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 620 (1988), w której między innymi zachęca Sekretarza Generalnego do niezwłocznego przeprowadzania dochodzeń w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej, bakteriologicznej (biologicznej) lub toksycznej, które może stanowić pogwałcenie Protokołu o zakazie używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych (protokołu genewskiego z 1925 r.). W dniu 20 września 2006 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło globalną strategię zwalczania terroryzmu, załączoną do jego rezolucji nr 60/288 z dnia 8 września 2006 r., w której państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zwróciły się do Sekretarza Generalnego, by zaktualizował wykaz ekspertów i laboratoriów, a także techniczne wytyczne i procedury, którymi dysponuje do celów terminowego i skutecznego prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków użycia broni.

(4)

W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/184/WPZiB (1) dotyczące BTWC, którego celem jest upowszechnianie i wspieranie wprowadzania w życie BTWC przez państwa-strony, aby zagwarantować, że międzynarodowe zobowiązania państw-stron wynikające z BTWC są transponowane do ustawodawstwa krajowego i uwzględniane w przypadku środków administracyjnych.

(5)

Równolegle do wspólnego działania 2006/184/WPZiB Unia Europejska przyjęła plan działania w sprawie broni biologicznej i toksycznej (2), w którym państwa członkowskie zobowiązały się do przedkładania ONZ w kwietniu każdego roku informacji na temat środków budowy zaufania oraz do przekazywania Sekretarzowi Generalnemu ONZ wykazu właściwych ekspertów i laboratoriów, aby ułatwić dochodzenia w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej lub biologicznej.

(6)

W dniu 20 marca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/242/WPZiB (3) dotyczące szóstej konferencji przeglądowej BTWC.

(7)

W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/858/WPZiB (4) dotyczące BTWC, którego celem jest upowszechnianie BTWC, dostarczanie wsparcia we wprowadzaniu BTWC w życie przez państwa-strony, wspieranie składania oświadczeń dotyczących środków budowy zaufania przez państwa-strony oraz wspieranie funkcjonowania BTWC w okresach pomiędzy sesjami.

(8)

W dniu 18 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/429/WPZiB (5) dotyczącą stanowiska Unii na siódmą konferencję przeglądową BTWC.

(9)

Na siódmej konferencji przeglądowej BTWC postanowiono na kolejne pięć lat (2012–2016) odnowić mandat jednostki wspierania realizacji i postanowiono rozszerzyć zakres jej zadań na realizację decyzji o utworzeniu bazy wniosków o pomoc i ofert pomocy oraz zarządzaniu tą bazą, a także na wspomaganie powiązanej z tym wymiany informacji wśród państw-stron oraz, w stosownych przypadkach, wspieranie realizacji przez państwa-strony decyzji i zaleceń sformułowanych na siódmej konferencji przeglądowej.

(10)

Podczas siódmej konferencji przeglądowej postanowiono, że ósma konferencja przeglądowa odbędzie się w Genewie najpóźniej w 2016 r. i że należy na niej dokonać przeglądu funkcjonowania BTWC, z uwzględnieniem między innymi następujących zagadnień:

(i)

nowe osiągnięcia naukowo-techniczne istotne z punktu widzenia BTWC;

(ii)

postępy państw-stron w realizacji zobowiązań nałożonych przez BTWC;

(iii)

postępy we wdrażaniu decyzji i zaleceń uzgodnionych na siódmej konferencji przeglądowej.

(11)

W dniu 23 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/421/WPZiB (6) dotyczącą BTWC, której celem jest upowszechnianie BTWC, dostarczanie wsparcia we wprowadzaniu BTWC w życie przez państwa-strony, wspieranie składania przez państwa-strony oświadczeń dotyczących środków budowy zaufania oraz wspieranie funkcjonowania BTWC w okresach pomiędzy sesjami.

(12)

Wobec zbliżającej się konferencji przeglądowej BTWC, która odbędzie się w listopadzie i grudniu 2016 r., należy uaktualnić stanowisko Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W okresie poprzedzającym ósmą konferencję przeglądową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (zwanej dalej „BTWC”) oraz w czasie jej trwania Unia powinna pracować w szczególności nad tym, by państwa-strony zajęły się następującymi priorytetami:

a)

budowanie i podtrzymywanie zaufania co do przestrzegania postanowień poprzez szereg konkretnych środków opisanych w niniejszej decyzji;

b)

wspieranie wdrażania na szczeblu krajowym, m.in. przez intensywniejszą współpracę z podmiotami pozarządowymi;

c)

wspieranie mechanizmu Sekretarza Generalnego ONZ do badania przypadków rzekomego użycia broni biologicznej i czynników przez dalszy rozwój zdolności operacyjnych mechanizmu jako środka służącego wzmocnieniu art. VI i VIII BTWC; oraz

d)

upowszechnianie BTWC.

Celem Unii jest: dokonanie przeglądu funkcjonowania BTWC, również w okresie pomiędzy sesjami w latach 2012–2015, propagowanie konkretnych działań i zbadanie możliwości dalszego wzmocnienia BTWC. W związku z tym Unia przedstawi na ósmej konferencji przeglądowej w 2016 r. konkretne propozycje w celu ich przyjęcia przez tę konferencję.

Artykuł 2

Aby osiągnąć cele określone w art. 1, Unia:

a)

przyczynia się do przeprowadzenia podczas ósmej konferencji przeglądowej pełnego przeglądu stosowania BTWC, w tym realizacji zobowiązań podjętych przez państwa strony w ramach BTWC, jak również przeglądu przebiegu i wyników programu prac w okresie między sesjami w latach 2012–2015;

b)

wspiera nowy konkretny program prac, który dotyczy ograniczeń poprzednich programów prac między sesjami – w okresie między ósmą a dziewiątą konferencją przeglądową – przez przyjęcie wzmocnionych metod służących dalszym postępom w ramach obecnego programu prac, z myślą o zwiększeniu skuteczności BTWC;

c)

popiera zwołanie dziewiątej sesji konferencji przeglądowej BTWC nie później niż w 2021 r.;

d)

działa na rzecz porozumienia pozwalającego na uzyskanie podczas ósmej sesji konferencji przeglądowej jak najlepszych rezultatów na podstawie ram ustanowionych przez poprzednie konferencje oraz wspiera między innymi następujące istotne kwestie:

(i)

uznając fakt, że na obecnym etapie brak jest konsensusu co do weryfikacji, która nadal jest centralnym elementem kompletnego i skutecznego systemu rozbrojenia i nieproliferacji, Unia prowadzi prace zmierzające do określenia opcji, które w nowym programie prac w okresie między sesjami i w dalszej przyszłości mogłyby przyczynić się do zwiększenia zaufania do przestrzegania postanowień i skutecznej realizacji celów BTWC. Państwa-strony powinny móc wykazać, że przestrzegają postanowień BTWC, m.in. poprzez interaktywne wymiany informacji (takie jak obowiązkowe lub dobrowolne oświadczenia) i poprzez większą przejrzystość w zakresie ich możliwości i działań, w tym działań dobrowolnych i innych uzgodnionych kroków podejmowanych na miejscu; podstawę dla tych działań stanowią propozycje przedstawione w latach 2012–2015 dotyczące programu prac w okresie między sesjami oraz rezultaty tego programu;

(ii)

wspieranie i wzmacnianie, w stosownych przypadkach, krajowych środków wykonawczych, w tym przepisów prawa administracyjnego, procesowego i karnego, oraz kontroli mikroorganizmów chorobotwórczych i toksyn w ramach BTWC; możliwe jest rozważenie dalszych działań i podjęcie decyzji w zakresie sposobów i środków poprawy wdrażania BTWC na szczeblu krajowym: kontakty i współpraca z podmiotami pozarządowymi na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym w zakresie ich roli w propagowaniu celów BTWC i jej realizacji; dalsze wsparcie dla przyjęcia odpowiednich norm bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej; zwiększanie świadomości wśród odnośnych specjalistów w sektorze prywatnym i publicznym; szkolenia i programy edukacyjne dla osób, które uzyskały dostęp do czynników biologicznych i toksyn związanych z BTWC; propagowanie kultury odpowiedzialności wśród odnośnych krajowych pracowników oraz dobrowolne opracowywanie, przyjmowanie i uchwalanie kodeksów postępowania; propagowanie przestrzegania zobowiązań wynikających z rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) i 1673 (2006), w odpowiednich przypadkach w celu wyeliminowania ryzyka związanego z nabywaniem i użyciem broni biologicznej lub toksycznej do celów terrorystycznych, w tym ryzyka dostępu podmiotów niepaństwowych do materiałów, sprzętu oraz wiedzy, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania i produkcji broni biologicznej lub toksycznej;

(iii)

powszechne przystąpienie do BTWC wszystkich państw, w tym wezwanie wszystkich państw niebędącymi stronami BTWC do natychmiastowego przystąpienia do niej i do prawnego zobowiązania się do rozbrojenia oraz do nierozprzestrzeniania broni biologicznej i toksycznej; a także – w oczekiwaniu na przystąpienie tych państw do BTWC – poprzez zachęcanie ich do udziału jako obserwatorów w posiedzeniach państw-stron BTWC oraz do wdrażania na zasadzie dobrowolności postanowień BTWC; a także zalecenie przyjęcia planu działania na rzecz upowszechniania, który byłby koordynowany przez ISU oraz oceniany podczas specjalnych sesji pomiędzy sesjami konferencji;

(iv)

dążenie do uznania zakazu stosowania broni biologicznej i toksycznej za powszechnie wiążącą zasadę prawa międzynarodowego, m.in. przez upowszechnianie BTWC;

(v)

dążenie do zwiększenia przejrzystości i podwyższeniu zaufania co do przestrzegania postanowień BTWC, w tym w drodze niezbędnych i osiągalnych zmian w obecnych środkach budowy zaufania; Unia jest gotowa do pracy nad udoskonaleniem środków budowy zaufania przez określenie środków służących zwiększeniu ich bezpośredniego odniesienia do podstawowych celów, jakimi są przejrzystość oraz unikanie podejrzeń i obaw; dalsze wspieranie dobrowolnego procesu wzajemnej weryfikacji jako cennego narzędzia służącego zwiększeniu przejrzystości między państwami-stronami, a przez to – podwyższeniu zaufania co do przestrzegania postanowień BTWC i wzmocnieniu realizacji na szczeblu krajowym poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami, zwiększanie świadomości zainteresowanych stron na temat wymogów realizacji oraz zwiększenie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie;

(vi)

wzmocnienie zdolności operacyjnych mechanizmu Sekretarza Generalnego ONZ służącego prowadzeniu dochodzeń w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej i biologicznej, m.in. poprzez zwiększenie kadry wyszkolonych ekspertów, szkolenia oraz prowadzenie ćwiczeń symulacyjnych i ćwiczeń w terenie; prace prowadzone osobno mogą przyczynić się do dalszego wzmocnienia art. VI i pośrednio art. VII BTWC;

(vii)

podejmowanie decyzji w sprawie dostarczania pomocy i koordynacji działań w kontekście art. VII BTWC z odpowiednimi organizacjami na wniosek któregokolwiek państwa-strony w przypadku domniemanego użycia broni chemicznej lub toksycznej, w tym w zakresie poprawy krajowych zdolności do nadzoru nad chorobami, wykrywania i diagnostyki chorób oraz publicznych systemów opieki zdrowotnej;

(viii)

zwiększenie przejrzystości w zakresie współpracy i pomocy w związku z art. X BTWC wraz z uwzględnieniem mandatów, prac i specjalistycznej wiedzy innych organizacji międzynarodowych; Unia będzie nadal wspierała konkretną realizację art. X BTWC poprzez różne programy pomocy i jest gotowa do dalszego rozwoju jednolitego rozumienia, które stanowi podstawę skutecznych działań w zakresie współpracy na rzecz celów pokojowych w ramach BTWC. Można by rozważyć dalsze działania i podjąć decyzje w zakresie zwiększenia międzynarodowej współpracy, pomocy i wymiany w zakresie nauk biologicznych i technologii służących celom pokojowym, w zakresie budowy potencjału w dziedzinie nadzoru nad chorobami, wykrywania, diagnostyki i zwalczania chorób zakaźnych; Unia będzie nadal wspierać funkcjonowanie obecnej bazy danych w zakresie współpracy i pomocy, a w stosownych przypadkach – poszukiwać sposobów zwiększenia jej użyteczności; wspieranie m.in. programów globalnego partnerstwa G7, odpowiednich programów Unii oraz celów globalnej agendy na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mających na celu – w stosownych przypadkach – wspieranie wdrażania międzynarodowych przepisów zdrowotnych i rozbrojenia oraz kontroli i bezpieczeństwa materiałów sensytywnych, instalacji oraz wiedzy fachowej;

(ix)

wspieranie procesu częstszych i ukierunkowanych ocen odnośnych procesów zmian naukowo-technicznych, które mogą mieć wpływ na BTWC; proces taki może wiązać się z włączeniem do ISU stałej funkcji doradczej ds. nauki i technologii oraz z konkretniejszym procesem przeglądu będącego centralnym elementem nowego programu prac w okresie między sesjami konferencji, w celu objęcia w bardziej zintegrowany i skoordynowany sposób istotnych wydarzeń i prac prowadzonych przez międzynarodowe ośrodki akademickie i państwa-strony.

Artykuł 3

Aby wzmocnić przestrzeganie postanowień BTWC, Unia propaguje zwiększenie adekwatności i kompleksowości formularzy oświadczeń służących budowie zaufania poprzez:

a)

analizowanie oświadczeń rocznych dotyczących środków budowy zaufania jako regularnego narzędzia służącego składaniu oświadczeń w zakresie realizacji i przestrzegania postanowień oraz dalsze ich rozwijanie w tym celu;

b)

zmniejszenie do minimum pozostałych złożonych elementów formularzy oświadczeń służących budowie zaufania i usunięcie ewentualnych niejasności;

c)

wspieraniu ISU w odgrywaniu w większym stopniu roli polegającej na wspieraniu krajowych punktów kontaktowych w tworzeniu oświadczeń służących budowie zaufania; za pomocą regionalnych seminariów i szkoleń dotyczących przekazywania oświadczeń służących budowie zaufania drogą elektroniczną;

d)

działania na rzecz zwiększenia udziału, poprawy jakości i wszechstronności oświadczeń służących budowie zaufania przez zwiększanie funkcjonalności elektronicznego narzędzia obsługującego oświadczenia służące budowie zaufania oraz udostępnienie go, jak również przewodnika dotyczącego oświadczeń służących budowie zaufania, dostępnego na stronie internetowej BTWC we wszystkich językach urzędowych ONZ.

Artykuł 4

Oprócz celów określonych w art. 1 Unia wspiera wzmocnienie roli ISU. Unia wspiera w szczególności:

a)

przedłużenie mandatu ISU na kolejny okres pięciu lat;

b)

włączenie kolejnych działań do mandatu ISU, aby wesprzeć wdrożenie zmienionego i wzmocnionego programu prac w okresie między sesjami konferencji, jak zaproponowano w art. 5 poniżej;

c)

opracowanie skuteczniejszego systemu służącego śledzeniu procesów zmian naukowo-technicznych i ich wpływu na BTWC przez ustanowienie w ISU między innymi stałej funkcji doradczej ds. nauki i technologii;

d)

przyjęcie planu działania na rzecz upowszechniania BTWC, który ma być koordynowany przez ISU;

e)

odgrywanie przez ISU roli we wspieraniu krajowych punktów kontaktowych państw-stron w tworzeniu i przekazywaniu oświadczeń służących budowie zaufania, jak wskazano w art. 3;

f)

odpowiednie zwiększenie obecnej liczby personelu ISU do realizacji nowych celów i prowadzenia działań, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 5

W ramach działań na rzecz przeprowadzenia przeglądu i wzmocnienia programu prac w okresie między sesjami konferencji Unia w szczególności:

a)

wspiera objęcie następujących tematów nowym programem prac w okresie między sesjami konferencji, w charakterze tematów omawianych na posiedzeniach między sesjami lub na forum specjalnych grup roboczych:

(i)

wdrażanie i przestrzeganie postanowień BTWC na szczeblu krajowym;

(ii)

prowadzenie dalszych prac nad środkami budowy zaufania po ósmej konferencji przeglądowej;

(iii)

pomoc i współpraca na mocy art. VII BTWC;

(iv)

osiągnięcia naukowo-techniczne;

(v)

procedura przeglądu komitetu konsultacyjnego;

(vi)

upowszechnianie, jak zaproponowano w art. 6;

b)

wspiera opracowywanie krajowych ram regulacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej; mimo iż odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej dla laboratoriów w żaden sposób nie zastępują systemu kontroli zgodności, ich przyjęcie i propagowanie może na dłuższą metę pomóc poszczególnym państwom-stronom we wdrażaniu ich zobowiązań wynikających z BTWC; normy te mogą także być – obok innych środków – użytecznym narzędziem wspomagającym udowodnienie przestrzegania postanowień BTWC. Dyskusje na ten temat, podejmowane m.in. z odpowiednimi laboratoriami, stowarzyszeniami ds. bezpieczeństwa biologicznego i przedstawicielami przemysłu, mogłyby zostać objęte nowym programem prac w okresie między sesjami konferencji;

c)

wspiera ćwiczenia w zakresie dobrowolnych wzajemnych ocen, w których uczestniczą państwa-strony w kontekście BTWC; celem ćwiczenia w zakresie wzajemnych ocen jest poprawa wdrażania na szczeblu krajowym i zapewnienie gwarancji przestrzegania postanowień BTWC przez wymianę informacji i większą przejrzystość w zakresie np. zdolności i działań podejmowanych na rzecz wdrażania oraz zamiarów co do przestrzegania postanowień BTWC;

d)

wspiera wzmacnianie decyzyjnego charakteru procesu prac w okresie między sesjami konferencji poprzez zbadanie wielu możliwości, takich jak jasno określone kompetencje decyzyjne dla określonych obszarów działalności.

Artykuł 6

W ramach działań na rzecz upowszechnienia BTWC Unia:

a)

wspiera przyjęcie planu działania na rzecz upowszechniania, koordynowanego przez jednostkę wsparcia wdrażania oraz obejmującego konkretne kroki i działania; plan ten mógłby obejmować działania takie jak: działania informacyjne, wspólne wizyty, tłumaczenie istotnych dokumentów, zachęty, takie jak wymiana informacji o ofertach pomocy; plan działania byłby oceniany i w razie potrzeby modyfikowany na każdym posiedzeniu państw stron;

b)

wspiera organizację specjalnych sesji lub posiedzeń grup roboczych poświęconych upowszechnianiu w okresie pomiędzy sesjami konferencji, aby skoordynować działania informacyjne różnych podmiotów i zaplanować inicjatywy regionalne.

Artykuł 7

Unia wspiera wysiłki ukierunkowane na wzmacnianie mechanizmu Sekretarza Generalnego ONZ służącego prowadzeniu dochodzeń w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej i biologicznej; w szczególności na zapewnienie przez państwa-strony skuteczności tego mechanizmu oraz podjęcie praktycznych działań służących temu celowi, takich jak zapewnienie wsparcia programów szkoleniowych – w tym organizowanie ćwiczeń – czy rozwój systemu laboratoriów analitycznych.

Artykuł 8

Unia wspiera wysiłki na rzecz wzmocnienia art. VII BTWC na ósmej konferencji przeglądowej, biorąc pod uwagę podejmowane w innych miejscach działania w zakresie tworzenia międzynarodowych zdolności reagowania w przypadku ognisk chorób zakaźnych.

Artykuł 9

Podejmowane przez Unię działania z myślą o osiągnięciu celów, o których mowa w niniejszej decyzji, obejmują:

a)

przedłożenie przez Unię i jej państwa członkowskie, na podstawie stanowiska przedstawionego w niniejszej decyzji, propozycji dotyczących konkretnych, praktycznych i możliwych do realizacji ustaleń służących skutecznemu usprawnianiu procesu wdrażania BTWC przez państwa-strony, które to propozycje zostaną przedłożone do rozważenia państwom-stronom BTWC podczas ósmej konferencji przeglądowej;

b)

w odpowiednich przypadkach démarche wysokiego przedstawiciela lub przedstawicielstw Unii,

c)

oświadczenia wysokiego przedstawiciela lub przedstawicielstw Unii składane Organizacji Narodów Zjednoczonych w okresie poprzedzającym ósmą konferencję przeglądową oraz w czasie jej trwania.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 51).

(2)  Dz.U. C 57 z 9.3.2006, s. 1.

(3)  Wspólne stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 65).

(4)  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 29).

(5)  Decyzja Rady 2011/429/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej na siódmą konferencję przeglądową państw stron Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC) (Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 42).

(6)  Decyzja Rady 2012/421/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. wspierająca Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 196 z 24.7.2012, s. 61).


20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/19


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2097

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie powołania Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej – Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS ERIC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Finlandii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii i Królestwo Szwecji zwróciły się do Komisji z wnioskiem o powołanie Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej – Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS ERIC). Konfederacja Szwajcarska będzie uczestniczyć w ICOS ERIC w charakterze obserwatora.

(2)

Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Włoska, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii i Królestwo Szwecji zgodziły się, aby Republika Finlandii była państwem przyjmującym ICOS ERIC.

(3)

Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszym powołuje się Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej – Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych.

2.   Statut ICOS ERIC jest określony w załączniku. Statut podlega aktualizacji i jest udostępniany publicznie na stronie internetowej ICOS ERIC oraz w jego siedzibie statutowej.

3.   Istotne elementy statutu, których zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, określone są w jego art. 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 i 24.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

STATUT KONSORCJUM NA RZECZ EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ – ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH (ICOS ERIC)

KRÓLESTWO BELGII

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

REPUBLIKA FRANCUSKA

REPUBLIKA WŁOSKA

REPUBLIKA FINLANDII

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

KRÓLESTWO NORWEGII

KRÓLESTWO SZWECJI,

zwane dalej „Członkami”,

oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

zwana dalej „Obserwatorem”,

ZWAŻYWSZY, że Członkowie są przekonani, że przeciwdziałanie zmianie klimatu wynikającej z antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych jest globalnym wyzwaniem, a badania naukowe oraz ciągła, długookresowa obserwacja są niezbędne, aby lepiej zrozumieć emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych i ich wpływ na systemy ziemskie oraz możliwości zarządzania nimi;

UZNAJĄC, że obserwacja najważniejszych zmiennych w zakresie klimatu, w tym gazów cieplarnianych, jest niezbędnym warunkiem wsparcia prac w zakresie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC);

PODKREŚLAJĄC, że UNFCCC wzywa swoje strony do wsparcia systematycznej obserwacji gazów cieplarnianych i współpracę w tym zakresie poprzez współdziałanie w ramach Globalnego Systemu Obserwacji Klimatu (GCOS), który jest elementem obserwacji klimatu w obrębie Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS);

UZNAJĄC znaczenie krajowych badań naukowych w dziedzinie gazów cieplarnianych i ich możliwości w zakresie obserwacji, jak również potrzebę zapewnienia koordynacji na szczeblu europejskim w formie infrastruktury badawczej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ang. Integrated Carbon Observation System, ICOS);

ZWAŻYWSZY, że Członkowie pragną umożliwić badania pozwalające na lepsze zrozumienie budżetów regionalnych źródeł i pochłaniaczy gazów cieplarnianych, czynników ludzkich i naturalnych oraz mechanizmów kontroli, poprzez opracowanie precyzyjnych i długookresowych obserwacji gazów cieplarnianych;

ZWAŻYWSZY, że Członkowie pragną zapewnić dostęp do danych ICOS szerokiemu gronu użytkowników, powiązać ze sobą badania naukowe, edukację i innowacyjne rozwiązania techniczne oraz uzyskać niezależne dane do wykorzystania w analizie bilansów emisji;

WNOSZĄC do Komisji Europejskiej o ustanowienie infrastruktury ICOS jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ICOS ERIC),

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Nazwa, siedziba statutowa i język roboczy

1.   Ustanawia się Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej – Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych „ICOS ERIC”.

2.   ICOS ERIC ma swoją siedzibę statutową w Helsinkach, w Finlandii („państwo przyjmujące”).

3.   Językiem roboczym ICOS ERIC jest język angielski.

Artykuł 2

Zadania i działania

1.   Głównym zadaniem ICOS ERIC jest stworzenie rozproszonej infrastruktury badawczej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS RI) oraz koordynacja działania ICOS RI, dystrybucja informacji z ICOS RI do społeczności użytkowników oraz uzyskanie zintegrowanych danych i analizy z systemów obserwacji gazów cieplarnianych.

2.   ICOS ERIC zapewnia skuteczny dostęp do spójnych i dokładnych danych ułatwiających badanie w zakresie wielowymiarowej analizy emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz ich czynników poprzez udostępnianie protokołów pomiarowych, długookresowych danych i produktów bazodanowych. Rozwój technologiczny i demonstracje związane z gazami cieplarnianymi wspiera się poprzez powiązanie ze sobą badań, edukacji i innowacji. Aby osiągnąć powyższy cel, ICOS ERIC podejmuje i koordynuje działania, takie jak między innymi:

a)

kwantyfikacja stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze oraz strumieni nad lądem i oceanem nad Europą oraz najważniejszymi z punktu widzenia Europy regionami, w tym nad północnym Oceanem Atlantyckim;

b)

ułatwianie realizacji europejskich programów i projektów badań naukowych;

c)

wkład w przepływ wiedzy i mobilność badaczy w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz poprawa wykorzystania potencjału intelektualnego w całej Europie;

d)

koordynacja i wspieranie rozwoju technologii i protokołów do wysokiej jakości i efektywnych kosztowo pomiarów stężeń i strumieni gazów cieplarnianych, również z uwzględnieniem wsparcia poza Europą;

e)

wkład w uzyskanie aktualnych informacji, istotnych w polityce i procesie decyzyjnym w dziedzinie gazów cieplarnianych;

f)

umożliwianie analizy pochłaniania dwutlenku węgla i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na poziomie globalnego składu atmosfery, w tym przypisania źródeł i pochłaniaczy do regionów geograficznych i sektorów działalności;

g)

ułatwianie realizacji celów ICOS RI w celu stworzenia modelu dla przyszłego rozwoju podobnych zintegrowanych i operacyjnych sieci obserwacji gazów cieplarnianych poza Europą;

h)

naukowa i biznesowa ocena działalności, orientacji strategicznej i funkcjonowania wszystkich komponentów ICOS RI przez konsultantów zewnętrznych.

3.   ICOS ERIC działa na zasadzie niedochodowej. Do celów dalszego propagowania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii możliwe jest prowadzenie działalności dochodowej w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z podstawowym zadaniem i nie zagraża osiągnięciu celów tego zadania.

ROZDZIAŁ 2

CZŁONKOWIE I OBSERWATORZY

Artykuł 3

Członkostwo, obserwator i podmiot reprezentujący

1.   Następujące podmioty mogą zostać członkami lub obserwatorami ICOS ERIC:

a)

państwa członkowskie Unii;

b)

państwa stowarzyszone;

c)

państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone;

d)

organizacje międzyrządowe.

2.   Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą stać się członkami ICOS ERIC, jeżeli biorą udział w funkcjonowaniu ICOS ERIC lub przyjmują obiekt centralny ICOS lub sieci krajowe ICOS.

3.   Członkami ICOS ERIC muszą być co najmniej jedno państwo członkowskie i dwa inne państwa będące państwami członkowskimi lub państwami stowarzyszonymi.

4.   Państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone mają łącznie większość praw głosu w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie określa wszelkie zmiany w prawach głosu niezbędne do spełnienia tego wymogu przez ICOS ERIC.

5.   Członek lub obserwator może być reprezentowany przez co najmniej jeden podmiot publiczny, w tym przez regiony i podmioty prywatne realizujące misję publiczną, wybrany przez członka lub obserwatora i mianowany zgodnie z jego zasadami i procedurami. Członek lub obserwator powiadamia na piśmie przewodniczącego walnego zgromadzenia o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu reprezentującego.

6.   Członków i obserwatorów oraz podmioty ich reprezentujące wymieniono w załączniku 1. Załącznik 1 jest aktualizowany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia lub osobę przez niego upoważnioną.

Artykuł 4

Przyjmowanie członków i obserwatorów

1.   Przyjmowanie członków odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

a)

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, przedkłada pisemny wniosek przewodniczącemu walnego zgromadzenia;

b)

we wniosku opisuje się, w jaki sposób wnioskodawca będzie uczestniczył w ICOS RI i brał udział w realizacji zadań i działań ICOS ERIC opisanych w art. 2 oraz w jaki sposób wypełni obowiązki, o których mowa w art. 6 ust. 2;

c)

przyjęcie nowych członków wymaga zgody walnego zgromadzenia.

2.   Przyjmowanie obserwatorów odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

a)

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3, przedkłada pisemny wniosek przewodniczącemu walnego zgromadzenia;

b)

we wniosku opisuje się, w jaki sposób wnioskodawca będzie uczestniczył w ICOS RI i czy będzie brał udział w realizacji celów i zadań ICOS ERIC opisanych w art. 2 i w jaki sposób wypełni obowiązki obserwatora, o których mowa w art. 6 ust. 4;

c)

przyjęcie obserwatora wymaga zgody walnego zgromadzenia.

3.   Obserwator może być przyjęty na najwyżej trzy lata. Walne zgromadzenie może na wniosek obserwatora przedłużyć ten początkowy okres jednokrotnie o taki sam czas. W wyjątkowych przypadkach walne zgromadzenie może zgodzić się na więcej niż jedno przedłużenie statusu obserwatora.

Artykuł 5

Wystąpienie członka lub obserwatora/Pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora

1.   W ciągu pięciu lat po wejściu w życie decyzji Komisji ustanawiającej ICOS ERIC żaden z członków nie może z niego wystąpić, chyba że walne zgromadzenie przyjmie wniosek członka o wystąpienie we wcześniejszym terminie.

2.   Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, członek może wystąpić z końcem roku budżetowego, pod warunkiem że poinformuje o swoim zamiarze wystąpienia, wysyłając oficjalny wniosek do przewodniczącego walnego zgromadzenia z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem.

3.   Obserwator może wystąpić z końcem roku budżetowego, pod warunkiem że poinformuje o swoim zamiarze wystąpienia, wysyłając oficjalny wniosek do przewodniczącego walnego zgromadzenia z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

4.   Występujący członek lub obserwator musi dopełnić wszystkich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, zaciągniętych przed wystąpieniem.

5.   Walne zgromadzenie może pozbawić członkostwa lub statusu obserwatora, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)

członek lub obserwator dopuścił się poważnego naruszenia co najmniej jednego ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego statutu;

b)

członek lub obserwator nie naprawił takiego naruszenia w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania pisemnego zawiadomienia o naruszeniu; oraz

c)

członek lub obserwator uzyskał możliwość przedstawienia walnemu zgromadzeniu swojego stanowiska w odniesieniu do planowanej decyzji o pozbawieniu członkostwa bądź statusu obserwatora.

Artykuł 6

Prawa i obowiązki członków i obserwatorów

1.   Członkowie mają następujące prawa:

a)

prawo wyznaczania podmiotów reprezentujących;

b)

prawo udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia i prawo głosu na tychże posiedzeniach;

c)

prawo dostępu do usług i działań koordynowanych przez ICOS ERIC dla własnego środowiska naukowego.

2.   Każdy członek musi:

a)

opłacić roczną składkę członkowską określoną w załączniku 2;

b)

upoważnić swoich przedstawicieli uczestniczących w walnym zgromadzeniu do reprezentowania członka w pełnym zakresie;

c)

zagwarantować przyjęcie odpowiednich norm i narzędzi w działaniu sieci krajowej ICOS;

d)

zapewnić niezbędną infrastrukturę i zasoby dla działania sieci krajowej ICOS oraz obiektów centralnych ICOS, które przyjmuje;

e)

wspierać korzystanie z danych i usług koordynowanych przez ICOS ERIC wśród naukowców w swoim kraju oraz gromadzić oceny i wymagania użytkowników.

3.   Obserwatorzy mają następujące prawa:

a)

prawo wyznaczania podmiotów reprezentujących;

b)

prawo udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia bez prawa głosu.

Obserwator może mieć inne prawa przyznane mu przez walne zgromadzenie zgodnie z procedurą określoną w przepisach wewnętrznych.

4.   Każdy obserwator musi:

a)

opłacić roczną składkę obserwatorską określoną w załączniku 2;

b)

dopełnić wszelkich innych zobowiązań wynegocjowanych między danym obserwatorem a ICOS ERIC i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 3

ŁAD KORPORACYJNY I ZARZĄD ICOS ERIC

Artykuł 7

Ład korporacyjny

1.   ICOS ERIC posiada następujące organy: walne zgromadzenie, naukowa rada konsultacyjna, rada konsultacyjna ds. etyki oraz dyrektor generalny wspierany przez komitet infrastruktury badawczej ICOS. Walne zgromadzenie może powołać inne organy konsultacyjne, które uzna za stosowne.

2.   Pomiędzy ICOS ERIC a podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie obiektami centralnymi ICOS i sieciami krajowymi ICOS zawierane są szczegółowe umowy określające role i obowiązki z uwzględnieniem zobowiązań finansowych.

Artykuł 8

Walne zgromadzenie: skład, posiedzenia i procedury

1.   Walne zgromadzenie jest organem zarządzającym ICOS ERIC, a w jego skład wchodzą przedstawiciele członków i obserwatorów ICOS ERIC. Każdy członek może mieć najwyżej trzech przedstawicieli. Obserwator może mieć jednego przedstawiciela w walnym zgromadzeniu.

2.   Walne zgromadzenie wybiera spośród przedstawicieli przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na okres dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

3.   Walne zgromadzenie zwołuje przewodniczący, który mu przewodniczy. W przypadku nieobecności przewodniczącego walnemu zgromadzeniu przewodniczy wiceprzewodniczący.

4.   Posiedzenia walnego zgromadzenia odbywają się co najmniej raz w roku; walne zgromadzenie odpowiada za ogólne zarządzanie i nadzór nad ICOS ERIC oraz podejmowanie decyzji w zakresie orientacji strategicznej i struktury ICOS RI.

5.   Nadzwyczajne posiedzenie walnego zgromadzenia może być zwołane na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.

6.   Członek może być reprezentowany przez innego członka, jeżeli zostanie to zgłoszone przewodniczącemu walnego zgromadzenia. Jeden członek nie może reprezentować więcej niż jednego członka.

7.   Decyzje walnego zgromadzenia mogą być również podejmowane w drodze procedury pisemnej.

8.   Walne zgromadzenie przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 9

Prawa głosu

1.   Każdy członek ma co najmniej jeden głos, do którego dodaje się dodatkowy głos w przypadku członka przyjmującego obiekt centralny ICOS, portal emisji gazów cieplarnianych (ang. Carbon Portal) lub biuro centralne oraz dodatkowy głos w przypadku członka przyjmującego cztery stacje ICOS Class-1 co najmniej dwóch różnych rodzajów (atmosferyczna, ekosystemowa, oceaniczna). Każdy członek może mieć maksymalnie trzy głosy.

2.   Członkowie dysponujący więcej niż jednym głosem nie mogą dzielić swych głosów.

3.   Przewodniczący, lub w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, nie ma prawa głosu. Członek, którego przedstawiciel jest przewodniczącym/wiceprzewodniczącym, może wyznaczyć innego przedstawiciela.

Artykuł 10

Decyzje

1.   Do osiągnięcia kworum niezbędne jest, aby reprezentowanych było dwie trzecie wszystkich członków.

2.   Walne zgromadzenie podejmuje decyzje jednomyślnym głosem reprezentowanych członków w następujących kwestiach:

a)

propozycje zmiany statutu ICOS ERIC;

b)

likwidacja i rozwiązanie ICOS ERIC.

3.   Walne zgromadzenie podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów reprezentowanych członków w następujących kwestiach:

a)

zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych ICOS ERIC;

b)

przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności ICOS RI;

c)

zatwierdzenie rocznych planów prac i przyjęcie do wiadomości budżetów i orientacyjnych pięcioletnich planów finansowych obiektów centralnych ICOS;

d)

zatwierdzenie rocznego budżetu;

e)

zatwierdzenie strategii ICOS ERIC;

f)

przyjęcie własnego regulaminu;

g)

przyjęcie przepisów wewnętrznych;

h)

mianowanie i odwołanie dyrektora generalnego, mianowanie i odwołanie członków komitetu infrastruktury badawczej ICOS;

i)

mianowanie i odwołanie naukowej rady konsultacyjnej ICOS ERIC;

j)

zatwierdzenie nowych członków i obserwatorów;

k)

pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora;

l)

zatwierdzenie wszelkich ważnych umów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania ICOS RI;

m)

powoływanie organów konsultacyjnych;

n)

przedłużenie mandatu ICOS ERIC.

4.   Decyzje walnego zgromadzenia w następujących sprawach wymagają a) większości dwóch trzecich głosów reprezentowanych członków oraz b) większości dwóch trzecich rocznych składek członkowskich wpłaconych w ostatnim pełnym roku budżetowym:

a)

wysokość rocznych składek członkowskich. Każda zmiana w strukturze składek, która skutkuje większą składką na wsparcie jednego z elementów ICOS RI (biura centralnego, portalu emisji gazów cieplarnianych lub obiektu centralnego ICOS), musi być zatwierdzona przez członka lub członków przyjmujących dany obiekt;

b)

decyzja o uznaniu obiektów centralnych ICOS za zasadnicze dla funkcjonowania ICOS RI;

c)

zatwierdzenie przedterminowego wystąpienia członka, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

5.   Każdą inną decyzję walnego zgromadzenia podejmuje się zwykłą większością głosów reprezentowanych członków.

Artykuł 11

Dyrektor generalny

1.   Dyrektora generalnego ICOS ERIC mianuje walne zgromadzenie zgodnie z procedurą określoną przez walne zgromadzenie. Kadencja dyrektora generalnego trwa pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

2.   Dyrektor generalny jest przedstawicielem prawnym ICOS ERIC.

3.   Dyrektor generalny odpowiada za bieżące zarządzanie ICOS ERIC i wykonanie decyzji podjętych przez walne zgromadzenie, w tym rocznego planu prac i budżetu rocznego, a także za nadzorowanie i koordynowanie działań ICOS RI.

4.   Dyrektor generalny ma siedzibę w siedzibie statutowej ICOS ERIC i odpowiada za zarządzanie pracownikami i działalnością biura centralnego oraz portalu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z budżetem ICOS ERIC.

Artykuł 12

Naukowa rada konsultacyjna

1.   Walne zgromadzenie powołuje niezależną naukową radę konsultacyjną.

2.   Decyzję o składzie i regulaminie wewnętrznym naukowej rady konsultacyjnej podejmuje walne zgromadzenie, włączając tę decyzję do swoich przepisów wewnętrznych.

3.   Naukowa rada konsultacyjna:

a)

monitoruje jakość naukową działań ICOS RI;

b)

przedkłada opinie i zalecenia dotyczące rozwoju działalności ICOS RI;

c)

przedstawia walnemu zgromadzeniu coroczne zalecenia.

Artykuł 13

Rada konsultacyjna ds. etyki

1.   Walne zgromadzenie powołuje niezależną radę konsultacyjną ds. etyki, która doradza w kwestiach etycznych i przedkłada okresowe sprawozdania. W skład rady konsultacyjnej ds. etyki wchodzi od trzech do pięciu niezależnych osób.

2.   Decyzję o składzie i regulaminie wewnętrznym rady konsultacyjnej ds. etyki podejmuje walne zgromadzenie, włączając tę decyzję do swoich przepisów wewnętrznych.

Artykuł 14

Komitet infrastruktury badawczej ICOS

1.   Przy ICOS ERIC działa komitet infrastruktury badawczej ICOS (komitet ICOS RI). W skład komitetu ICOS RI wchodzą po jednym przedstawicielu z biura centralnego, portalu emisji gazów cieplarnianych, każdego obiektu centralnego ICOS oraz z każdego zespołu stacji monitorującej, które to zespoły składają się z ekspertów naukowych i technicznych z sieci krajowych ICOS.

2.   Komitet ICOS RI przyjmuje swój regulamin.

3.   Dyrektor generalny konsultuje się z komitetem ICOS RI we wszystkich ogólnych sprawach, w tym w sprawach dotyczących przygotowania dla walnego zgromadzenia propozycji rocznych planów prac związanych z ICOS RI, tak aby zapewnić zbieżność, spójność i stabilność usług infrastruktury badawczej.

4.   Posiedzenia komitetu ICOS RI zwołuje dyrektor generalny.

ROZDZIAŁ 4

SKŁADKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Artykuł 15

Składki i zasady finansowania

1.   Członkowie i obserwatorzy płacą roczne składki, jak określono w załączniku 2.

2.   Roczne składki członkowskie i obserwatorskie są składkami pieniężnymi. Zasady dotyczące składek są określone w załączniku 2 i zostaną bardziej szczegółowo określone w przepisach wewnętrznych.

3.   Składki inne niż roczna składka na rzecz ICOS ERIC mogą być wnoszone przez członków i obserwatorów pojedynczo lub we współpracy z innymi członkami, obserwatorami lub osobami trzecimi.

4.   ICOS ERIC może również przyjmować darowizny, dary rzeczowe i inne formy wsparcia po ich zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

5.   Zasoby ICOS ERIC wykorzystuje się do celów określonych w niniejszym statucie.

6.   Rok budżetowy ICOS ERIC rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się w dniu 31 grudnia każdego roku.

7.   Do sprawozdań finansowych ICOS ERIC dołącza się sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetowego i finansowego w danym roku budżetowym.

8.   ICOS ERIC podlega wymogom właściwego prawa w odniesieniu do przygotowywania, wypełniania, audytu i publikacji sprawozdań finansowych.

Artykuł 16

Odpowiedzialność i ubezpieczenia

1.   ICOS ERIC odpowiada za swoje długi.

2.   Odpowiedzialność finansowa członków za długi ICOS ERIC jest ograniczona do wysokości ich odpowiednich rocznych składek finansowych.

3.   ICOS ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia od ryzyka związanego ze swoją działalnością.

Artykuł 17

Sprawozdawczość

1.   ICOS ERIC przedkłada roczne sprawozdanie z działalności zawierające w szczególności aspekty naukowe, operacyjne i finansowe jego działalności. Sprawozdanie zatwierdzane jest przez walne zgromadzenie i przekazywane Komisji oraz odpowiednim organom publicznym w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku budżetowego. Sprawozdanie podaje się do wiadomości publicznej.

2.   ICOS ERIC informuje Komisję o wszelkich okolicznościach, które mogą w poważnym stopniu utrudnić realizację zadań ICOS ERIC lub przeszkodzić ICOS ERIC w wypełnianiu wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 723/2009.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 18

Polityka w zakresie danych oraz praw własności intelektualnej

1.   Dane ICOS RI oraz prawa własności intelektualnej i inna wiedza związane z danymi ICOS RI oraz danymi wytworzonymi i opracowanymi w ramach ICOS RI należą do podmiotu lub osoby, która te dane wytworzyła. Dostawcy danych udzielają zgody na wykorzystanie danych ICOS RI przez ICOS ERIC zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie ICOS dotyczącym polityki w zakresie danych.

2.   ICOS ERIC przyjmuje wspólne zasady i przepisy w celu zapewnienia dostępu do wiedzy naukowej zgromadzonej przez ICOS RI. Dostawców danych i autorów honoruje się w odpowiedni sposób.

Artykuł 19

Polityka dostępu dla użytkowników i polityka informacyjna

1.   ICOS ERIC określa bezpieczne, sprawiedliwe i przejrzyste procedury dostępu do danych ICOS dla wszystkich użytkowników danych.

2.   Jeżeli dostęp naukowy do obiektów i usług ICOS RI musi zostać ograniczony ze względu na przepustowość, kryteria wyboru muszą być oparte na doskonałości naukowej propozycji zgodnie z procedurą określoną w przepisach wewnętrznych.

3.   Dostawcy danych oraz ICOS ERIC zachęcają naukowców do publicznego udostępniania wyników ich badań oraz zwracają się do naukowców z państw będących członkami o udostępnianie wyników poprzez ICOS ERIC.

4.   W celu dotarcia do różnych odbiorców ICOS ERIC korzysta z wielu kanałów takich jak portale internetowe, biuletyny informacyjne, warsztaty, obecność na konferencjach, artykuły w czasopismach i gazetach.

Artykuł 20

Ocena

1.   Co 5 lat niezależny zespół międzynarodowych konsultantów zewnętrznych najwyższej jakości, wyznaczony przez walne zgromadzenie, przeprowadza:

a)

ocenę naukową i biznesową działań ICOS ERIC;

b)

ocenę działań ICOS RI, orientacji naukowej i strategicznej oraz funkcjonowania wszystkich komponentów ICOS RI.

Zespół zwraca szczególną uwagę na spełnienie wymagań użytkowników.

2.   Wyniki ocen, o których mowa w ust. 1, przekazywane są walnemu zgromadzeniu.

Artykuł 21

Zatrudnienie

ICOS ERIC jako pracodawca stosuje politykę równości szans. Wszystkie oferty zatrudnienia w ICOS ERIC ogłasza się publicznie.

Artykuł 22

Polityka w zakresie zamówień i zwolnienia podatkowe

1.   ICOS ERIC traktuje kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach i w sposób niedyskryminujący, niezależnie od tego, czy ich siedziba znajduje się w Unii Europejskiej, czy też nie. W polityce ICOS ERIC w zakresie zamówień publicznych przestrzega się zasad przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji.

2.   Dyrektor generalny odpowiada za wszystkie zamówienia publiczne ICOS ERIC. Wszystkie przetargi są publikowane na stronie internetowej ICOS ERIC oraz na terytoriach członków i obserwatorów. Decyzja o udzieleniu zamówienia jest publikowana i zawiera kompletne uzasadnienie. ICOS ERIC określa swoją własną politykę zamówień publicznych.

3.   Zamówienia dokonywane przez członków i obserwatorów w odniesieniu do działalności ICOS ERIC realizowane są w sposób należycie uwzględniający potrzeby ICOS ERIC, wymogi techniczne i specyfikacje wydane przez właściwe organy.

4.   Polityka ICOS ERIC w zakresie zamówień publicznych ma zastosowanie do całości ICOS RI, tam gdzie to możliwe.

5.   Zwolnienia podatkowe wynikające z art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE (1) oraz zgodne z art. 50 i 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (2) są ograniczone do podatku od wartości dodanej odnośnie do takich towarów i usług, które są oficjalnie wykorzystywane przez ICOS ERIC, przewyższają wartość 250 EUR oraz są w całości opłacane i nabywane przez ICOS ERIC. Zwolnienia podatkowe mają zastosowanie tylko do działalności o charakterze niedochodowym. Nie mają one zastosowania do działalności dochodowej. Zwolnienia te nie obejmują zamówień dokonywanych przez poszczególnych członków. Inne ograniczenia nie mają zastosowania.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA, LIKWIDACJI, SPORÓW I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 23

Czas trwania

ICOS ERIC powołuje się na początkowy okres dwudziestu lat, który może zostać przedłużony decyzją walnego zgromadzenia.

Artykuł 24

Likwidacja i niewypłacalność

1.   Likwidacja ICOS ERIC wymaga decyzji walnego zgromadzenia zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) i powiadamia się o niej Komisję Europejską w ciągu dziesięciu dni po przyjęciu decyzji.

2.   Aktywa pozostałe po spłacie należności przez ICOS ERIC rozdziela się pomiędzy członków proporcjonalnie do ich łącznych składek na rzecz ICOS ERIC w ciągu pięciu lat poprzedzających likwidację.

3.   Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, ICOS ERIC zawiadamia Komisję o tym fakcie.

4.   ICOS ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.   Za każdym razem w przypadku niezdolności do spłaty swoich należności ICOS ERIC niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Komisję.

Artykuł 25

Przepisy wewnętrzne

Postanowienia niniejszego statutu są wdrażane poprzez przepisy wewnętrzne, które mają zostać przyjęte przez walne zgromadzenie.

Artykuł 26

Zmiany statutu

1.   Propozycje zmian statutu mogą być przedkładane walnemu zgromadzeniu przez któregokolwiek z członków lub przez dyrektora generalnego.

2.   Proponowane zmiany niniejszego statutu mogą być przyjęte przez walne zgromadzenie i przedłożone Komisji Europejskiej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009.

Artykuł 27

Prawo właściwe

Powołanie i wewnętrzne funkcjonowanie ICOS ERIC podlega:

a)

prawu Unii, w szczególności rozporządzeniu (WE) nr 723/2009;

b)

prawu państwa przyjmującego w przypadku kwestii nieobjętych (lub objętych tylko częściowo) prawem Unii;

c)

niniejszemu statutowi i jego przepisom wykonawczym.

Artykuł 28

Spory

1.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, których przedmiotem jest ICOS ERIC, sporów między członkami a ICOS ERIC oraz wszelkich innych sporów, w których stroną jest Unia, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2.   W przypadku sporów między ICOS ERIC a osobami trzecimi zastosowanie mają przepisy Unii dotyczące właściwości sądów. W sprawach nieobjętych przepisami Unii sąd właściwy do rozstrzygania sporów określa się zgodnie z prawem państwa przyjmującego.

Artykuł 29

Dostępność statutu

Niniejszy statut podlega aktualizacji i jest udostępniany publicznie na stronie internetowej ICOS ERIC oraz w siedzibie statutowej.

Artykuł 30

Postanowienia dotyczące rozpoczęcia działalności

1.   Posiedzenie założycielskie walnego zgromadzenia zwołuje państwo przyjmujące w najwcześniejszym możliwym terminie po tym, jak decyzja Komisji o utworzeniu ICOS ERIC stanie się skuteczna.

2.   Przed posiedzeniem założycielskim i nie później niż czterdzieści pięć dni kalendarzowych po tym, jak decyzja Komisji o utworzeniu ICOS ERIC stanie się skuteczna, państwo przyjmujące powiadamia członków założycieli i obserwatorów, wymienionych w załączniku 1, o wszelkich szczególnych pilnych czynnościach prawnych, które należy podjąć w imieniu ICOS ERIC. Jeżeli żaden członek nie złoży sprzeciwu w ciągu pięciu dni roboczych od powiadomienia, osoba właściwie umocowana przez państwo przyjmujące przeprowadza takie czynności prawne.


(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 1).

ZAŁĄCZNIK 1

CZŁONKOWIE I OBSERWATORZY ORAZ PODMIOTY AKTUALNIE ICH REPREZENTUJĄCE

Niniejszy załącznik zawiera wykaz członków i obserwatorów oraz podmiotów ich reprezentujących.

CZŁONKOWIE

Państwo lub organizacja międzyrządowa

Podmiot reprezentujący

KRÓLESTWO BELGII

BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO)

REPUBLIKA FINLANDII

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE;

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

REPUBLIKA FRANCUSKA

FRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA);

NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (CNRS);

FRENCH NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH (INRA)

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT (BMVI)

REPUBLIKA WŁOSKA

CONSIGLIO NATIONALE DELLE RICERCHE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

KRÓLESTWO NORWEGII

THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY

KRÓLESTWO SZWECJI

SWEDISH RESEARCH COUNCIL

OBSERWATORZY

Państwo lub organizacja międzyrządowa

Podmiot reprezentujący

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA

ETH ZURICH

ZAŁĄCZNIK 2

SKŁADKI ROCZNE

WSTĘP

Zapewnienie zasobów dla sieci krajowych ICOS jest organizowane w poszczególnych państwach i nie jest uwzględnione w składkach państw przyjmujących. Obiekty centralne ICOS, działające poza ICOS ERIC jako konsorcja krajowe lub międzynarodowe, są finansowane w większej części przez państwa przyjmujące i w mniejszej części przez ICOS ERIC poprzez realokację składek rocznych. Działania zintegrowane w ramach ICOS ERIC są finansowane z rocznych składek i dodatkowych składek państwa przyjmującego.

ZASADY

Roczna składka członkowska ICOS ERIC jest oparta na następujących zmiennych:

wspólna składka podstawowa (50 % wspólnych składek),

wspólna składka podstawowa oparta na dochodzie narodowym brutto (50 % wspólnych składek),

składki obliczone na podstawie stacji.

Państwa przyjmujące są zobowiązane do wpłaty dodatkowej składki państwa przyjmującego na rzecz ICOS ERIC (biuro centralne, portal).

Obserwator wpłaca roczną składkę obserwatora w oparciu o taką samą metodę obliczeń jak w przypadku członków.

Członek lub obserwator przystępujący do ICOS ERIC wpłaca pełną składkę roczną za rok, w którym przystępuje.

Decyzje o rocznych składkach organizacji międzyrządowych podejmuje walne zgromadzenie.

Budżet i działalność ICOS ERIC są dostosowywane w zależności od dochodów.

Zobowiązania wstępne

Przed końcem początkowego okresu pięcioletniego walne zgromadzenie podejmie decyzję w sprawie metody obliczania na późniejsze okresy.

a)

Zobowiązanie wstępne członków obejmuje 5 lat (chyba że walne zgromadzenie zdecyduje inaczej). Brak zobowiązania wstępnego dla obserwatorów;

b)

Poniżej (tabela 1) przedstawiono orientacyjną strukturę dochodów ICOS ERIC przez pięć lat; opiera się ona na szacunkowym udziale krajów, które podpisały list intencyjny;

c)

Maksymalna względna dodatkowa składka państwa przyjmującego podczas obowiązywania pierwszego pięcioletniego budżetu biura centralnego i portalu emisji gazów cieplarnianych nie może przekroczyć 80 % rocznego budżetu każdego z tych komponentów;

d)

Wstępny pięcioletni budżet ICOS RI został ujęty w planie finansowym (lokalizacja do ustalenia);

e)

Roczne składki podano w tabeli 2; Uwaga: budżet jest szacunkowy w oparciu o zamiar przystąpienia państw do ICOS ERIC wyrażony w 2013 roku. Zostanie one skorygowany podczas pierwszego walnego zgromadzenia na podstawie ostatecznego członkostwa.

Tabela 1

Plan struktury dochodów i wydatków ICOS ERIC w ciągu pierwszych pięciu lat, obliczony na podstawie danych szacunkowych z tabeli 2

Dochody w tys. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Wspólna składka podstawowa

166

154

154

154

154

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

176

171

171

171

171

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

616

859

859

859

859

Dodatkowa składka państwa przyjmującego (biuro centralne)

950

950

950

950

950

Dodatkowa składka państwa przyjmującego (portal)

859

859

859

859

859

Ogółem

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Wydatki w tys. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Biuro centralne i wspólna działalność

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Działalność portalu emisji gazów cieplarnianych

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Działalność obiektów centralnych

616

859

859

859

859

Ogółem

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabela 2

Szacowane roczne składki i dodatkowe składki państwa przyjmującego na rzecz ICOS ERIC w ciągu pierwszych pięciu lat działalności

Członek/obserwator*

Roczna składka

2015

2016

2017

2018

2019

Belgia

OGÓŁEM

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finlandia

OGÓŁEM

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Dodatkowa składka państwa przyjmującego

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Francja

OGÓŁEM

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Dodatkowa składka państwa przyjmującego

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Niemcy

OGÓŁEM

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

Włochy

OGÓŁEM

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Niderlandy

OGÓŁEM

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Dodatkowa składka państwa przyjmującego

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norwegia

OGÓŁEM

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Szwecja (1)

OGÓŁEM

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Dodatkowa składka państwa przyjmującego

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Szwajcaria*

OGÓŁEM

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Wspólna składka podstawowa

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Wspólna składka podstawowa oparta na DNB

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Składka obliczona na podstawie liczby stacji

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

SUMA CAŁKOWITA

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Łączna składka roczna Szwecji nie może przekroczyć 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/35


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2098

z dnia 13 listopada 2015 r.

wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7716)

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim szwedzkim i włoskim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 (2), a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

(4)

Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5)

Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem unijnym.

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 września 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja budżetu: 05070107

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PT

Nieprawidłowości

2011

Ze względu na zmianę pierwszych ustaleń adm. lub sądowych przypadków tych nie objęła zasada 50-50

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Certyfikacja

2011

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (EFRG nieobjęty ZSZiK)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2010

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

Ogółem PT:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Pozycja budżetu: 6701

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DE

Certyfikacja

2010

Znany błąd (EFRG nieobjęty ZSZiK)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Sektor owoców i warzyw – nadzwyczajne środki wsparcia

2011

Meklemburgia-Pomorze Przednie: operacje wycofania przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 585/2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Certyfikacja

2010

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRG nieobjętej ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Brak ekstrapolacji wyników kontroli na miejscu; lata składania wniosków 2010–2012

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Brak ekstrapolacji wyników kontroli na miejscu; lata składania wniosków 2010–2012

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Sektor owoców i warzyw – nadzwyczajne środki wsparcia

2011

Nadrenia-Palatynat: system zarządzania i kontroli przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 585/2011

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niedociągnięcia w uznawaniu organizacji producentów 139040000019 – region Meklemburgia-Pomorze Przednie

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w uznawaniu organizacji producentów 139040000019 – region Meklemburgia-Pomorze Przednie

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2013

Niedociągnięcia w uznawaniu organizacji producentów 139040000019 – region Meklemburgia-Pomorze Przednie

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

_Zwroty

2014

Nieuzasadnione zatrzymanie zwrotu

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2010

Niedociągnięcia w zakresie elementów krajobrazu; lata składania wniosków 2009–2011

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Niedociągnięcia w zakresie elementów krajobrazu; lata składania wniosków 2009–2011

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Niedociągnięcia w zakresie elementów krajobrazu; lata składania wniosków 2009–2011

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

Ogółem DE:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

ES

Certyfikacja

2011

Znany błąd

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Inna pomoc bezpośrednia – produkty roślinne (POSEI)

2008

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Inna pomoc bezpośrednia – produkty roślinne (POSEI)

2009

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Inna pomoc bezpośrednia – POSEI

2010

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Inna pomoc bezpośrednia – POSEI

2011

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananów

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Inna pomoc bezpośrednia – POSEI

2012

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananów

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

Ogółem ES:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

FR

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2013

Niedociągnięcia w systemie kontroli środków dotyczących bydła (cielęta) zgodnie z art. 68 rozp. (WE) nr 73/2009

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2014

Niedociągnięcia w systemie kontroli środków dotyczących bydła (cielęta) zgodnie z art. 68 rozp. (WE) nr 73/2009

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Wino – restrukturyzacja

2009

Wypłata pomocy przed zakończeniem działań restrukturyzacyjnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Wino – restrukturyzacja

2010

Wypłata pomocy przed zakończeniem działań restrukturyzacyjnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Wino – restrukturyzacja

2011

Wypłata pomocy przed zakończeniem działań restrukturyzacyjnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

Ogółem FR:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2005

Wydatki niekwalifikowalne

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2006

Wydatki niekwalifikowalne

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2007

Wydatki niekwalifikowalne

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Wydatki niekwalifikowalne (wyłączenie)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Wydatki niekwalifikowalne (wyłączenie)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Wydatki niekwalifikowalne (wyłączenie)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

Ogółem GB:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GR

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2014

Zmiany wprowadzone w deklaracji po terminie

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Zmiany wprowadzone w deklaracji po terminie

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2013

Zmiany wprowadzone w deklaracji po terminie

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Poziom kontroli w programie dot. owiec maciorek i kóz

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Uprawnienia

2012

Konwersje uprawnień szczególnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Uprawnienia

2013

Konwersje uprawnień szczególnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Uprawnienia

2011

Konwersje uprawnień szczególnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 154141)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 162561)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 162861)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 163981)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 164801)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 47761)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Nieprawidłowości

2012

Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 47781)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Uprawnienia

2011

Przydział rezerwy krajowej w 2010 r. – krótkoterminowa umowa dzierżawy

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Uprawnienia

2012

Przydział rezerwy krajowej w 2010 r. – krótkoterminowa umowa dzierżawy

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Uprawnienia

2013

Przydział rezerwy krajowej w 2010 r. – krótkoterminowa umowa dzierżawy

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Nieprawidłowości

2012

Brak sprawozdawczości w załączniku III (sprawy EL/1995/002)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Nieprawidłowości

2012

Brak sprawozdawczości w załączniku III (sprawy EL/1997/078/J)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Działania promocyjne

2008

Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Działania promocyjne

2009

Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Działania promocyjne

2010

Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Działania promocyjne

2011

Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Działania promocyjne

2012

Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Nieprawidłowości

2012

Niedociągnięcia w procedurach zarządzania należnościami

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

Ogółem GR:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IE

Inna pomoc bezpośrednia – uprawy energetyczne

2009

Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – pomoc na uprawy energetyczne

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Inna pomoc bezpośrednia

2009

Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2009

Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – system płatności jednolitych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Inna pomoc bezpośrednia

2010

Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2010

Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – system płatności jednolitych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia – art. 68 (program dotyczący owiec wypasanych na użytkach zielonych)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Inna pomoc bezpośrednia

2011

Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – system płatności jednolitych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia – art. 68 (program dotyczący owiec wypasanych na użytkach zielonych)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Inna pomoc bezpośrednia

2012

Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – system płatności jednolitych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2013

Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – inna pomoc bezpośrednia – art. 68 (program dotyczący owiec wypasanych na użytkach zielonych)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu – system płatności jednolitych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Płatności dokonane przed zakończeniem kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2013 – niski współczynnik kwalifikowalności

SZACUNKOWY ODSETEK

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2014 – niski współczynnik kwalifikowalności

ZRYCZAŁTOWANA

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

Ogółem IE:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IT

Certyfikacja

2009

Nieprawidłowe stosowanie rozporządzeń

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Sektor owoców i warzyw – nadzwyczajne środki wsparcia

2011

Odliczanie zebranych już zbiorów. Wskazówki przedstawione przez władze włoskie w czerwcu 2011 r. nie były właściwe, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 585/2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Uprawnienia

2010

Nieodpowiednie określenie powierzchni sektora owoców cytrusowych (pomoc niezwiązana z wielkością produkcji)

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2010

Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2011

Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2012

Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2013

Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

Sektor owoców i warzyw – nadzwyczajne środki wsparcia

2011

Kontrole na miejscu przeprowadzane przez włoskich inspektorów nie były systematycznie uwzględniane przy obliczaniu należnej pomocy.

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2010

Nie osiągnięto minimalnego poziomu kontroli na miejscu – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy rok składania wniosków 2009)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2011

Nie osiągnięto minimalnego poziomu kontroli na miejscu – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy rok składania wniosków 2009)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2012

Nie osiągnięto minimalnego poziomu kontroli na miejscu – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy rok składania wniosków 2009)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

KNM: minimalny procent nieosiągnięty a harmonogram niezgodny z przepisami regulacyjnymi (art. 68 owce/kozy)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

KNM: minimalny procent nieosiągnięty a harmonogram niezgodny z przepisami regulacyjnymi (art. 68 owce/kozy)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Harmonogram kontroli na miejscu niezgodny z przepisami – nieprawidłowe obliczenia zmniejszeń i wyłączeń (art. 68 sektor wołowiny) – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Harmonogram kontroli na miejscu niezgodny z przepisami – nieprawidłowe obliczenia zmniejszeń i wyłączeń (art. 68 sektor wołowiny) – niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2010

Niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy (rok składania wniosków 2009)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2011

Niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy (rok składania wniosków 2009)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 – tylko owce i bydło

2013

Niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy (rok składania wniosków 2009)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Zasada wzajemnej zgodności

2009

Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Zasada wzajemnej zgodności

2009

Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2008

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

Ogółem IT:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

LT

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Kwoty odzyskane za niekwalifikowalne zwierzęta

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Harmonogram i wyniki kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2013

Harmonogram i wyniki kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych, 2011

SZACUNKOWA KWOTA

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2010

Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2009

SZACUNKOWA KWOTA

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Inna pomoc bezpośrednia – uprawy energetyczne

2010

Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2009

SZACUNKOWA KWOTA

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2010

SZACUNKOWA KWOTA

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

Ogółem LT:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

NL

Certyfikacja

2011

Niestosowanie sankcji prawnych w obszarze pomocy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2009

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2010

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2011

Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Certyfikacja

2011

Niezapisane odsetki

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

Ogółem NL:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

RO

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Niestosowanie sankcji w przypadku, gdy nieprawidłowości dotyczą nie więcej niż trzech zwierząt

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Niezgodność w harmonogramie i jakość kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2012

Niezgodność w harmonogramie i jakości kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2013

Niezgodność w harmonogramie i jakości kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Płatności do zwierząt niezidentyfikowanych

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Problemy dotyczące rzetelności informacji zawartych w bazie danych

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Inna pomoc bezpośrednia – art. 68–72 rozp. (WE) nr 73/2009

2011

Weryfikacja okresu przetrzymania

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu – teledetekcja

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SI

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Rok składania wniosków 2012 – brak procedury kontroli

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Rok składania wniosków 2012 – niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Rok składania wniosków 2013 – brak procedury kontroli

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Rok składania wniosków 2013 – niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

Rok składania wniosków 2014 – brak procedury kontroli

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

Ogółem SI:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SK

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Rok składania wniosków 2010, nieutwardzone drogi dojazdowe

SZACUNKOWY ODSETEK

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Rok składania wniosków 2010, nieutwardzone drogi dojazdowe

SZACUNKOWY ODSETEK

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Rok składania wniosków 2010, nieutwardzone drogi dojazdowe

SZACUNKOWY ODSETEK

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Rok składania wniosków 2011, nieutwardzone drogi dojazdowe

SZACUNKOWY ODSETEK

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Rok składania wniosków 2011, nieutwardzone drogi dojazdowe

SZACUNKOWY ODSETEK

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Działania promocyjne

2009

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Działania promocyjne

2010

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Działania promocyjne

2011

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Działania promocyjne

2012

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

Ogółem SK:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Pozycja budżetu: 6711

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

BG

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatków

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Ogółem BG:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

CZ

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007–2013)

2013

Korekty w okresie 15.10.2013–20.12.2013 (w oparciu o dane od państw członkowskich). Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Niewymienione w PROW.

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007–2013)

2011

Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że zasada ta została zatwierdzona w PROW.

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007–2013)

2012

Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że zasada ta została zatwierdzona w PROW.

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007–2013)

2013

Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że zasada ta została zatwierdzona w PROW.

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

Ogółem CZ:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DE

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2009

Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboru

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2010

Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboru

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2011

Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboru

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2012

Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboru

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2013

Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboru

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – publiczni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboru

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

Ogółem DE:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DK

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2012

Niewystarczające kontrole administracyjne (art. 24 rozp. (UE) nr 65/2011) w sprawie rzeczywistych wydatków objętych wnioskiem, racjonalności kosztów, zamówień publicznych oraz konfliktu interesów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2013

Niewystarczające kontrole administracyjne (art. 24 rozp. (UE) nr 65/2011) w sprawie rzeczywistych wydatków objętych wnioskiem, racjonalności kosztów, zamówień publicznych oraz konfliktu interesów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2014

Niewystarczające kontrole administracyjne (art. 24 rozp. (UE) nr 65/2011) w sprawie rzeczywistych wydatków objętych wnioskiem, racjonalności kosztów, zamówień publicznych oraz konfliktu interesów

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

Ogółem DK:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

ES

Certyfikacja

2011

Korekta o najbardziej prawdopodobny poziom błędu dla EFRROW objętego ZSZIK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

Ogółem ES:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

FR

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki nieobszarowe)

2012

Nie prowadzono systematycznej wizytacji na miejscu (środek 216)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki nieobszarowe)

2013

Nie prowadzono systematycznej wizytacji na miejscu (środek 216)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki nieobszarowe)

2014

Nie prowadzono systematycznej wizytacji na miejscu (środek 216)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

Ogółem FR:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GB

Certyfikacja

2013

Istotny błąd w EFRROW nieobjętym ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Certyfikacja

2013

Istotny błąd w EFRROW nieobjętym ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Certyfikacja

2013

Istotny błąd w EFRROW nieobjętym ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

Ogółem GB:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IE

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2012

Środek dotyczący tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej (art. 54 rozp. (WE) nr 1698/2005) – niewystarczające kontrole statusu mikroprzedsiębiorstw

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2013

Środek dotyczący tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej (art. 54 rozp. (WE) nr 1698/2005) – niewystarczające kontrole statusu mikroprzedsiębiorstw

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2014

Środek dotyczący tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej (art. 54 rozp. (WE) nr 1698/2005) – niewystarczające kontrole statusu mikroprzedsiębiorstw

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2011

Niedociągnięcia w stosowaniu zasad udzielania zamówień – zamówienia udzielane w oparciu o niejasne kryteria w ramach jednej dokumentacji

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych – pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Certyfikacja

2013

Znany błąd w EFRROW objętym ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

Ogółem IE:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IT

Certyfikacja

2009

Nieprawidłowe stosowanie rozporządzeń

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Zasada wzajemnej zgodności

2009

Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2008

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2013

Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu w zakresie obsady zwierząt gospodarskich, opóźnione kontrole na miejscu, niedociągnięcia w nadzorowaniu organów delegowanych

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2014

Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu w zakresie obsady zwierząt gospodarskich, opóźnione kontrole na miejscu, niedociągnięcia w nadzorowaniu organów delegowanych

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Zasada wzajemnej zgodności

2012

Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2011

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Zasada wzajemnej zgodności

2009

Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2008

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Zasada wzajemnej zgodności

2010

Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Zasada wzajemnej zgodności

2011

Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Niedociągnięcia w weryfikacji gęstości obsady podczas kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2013

Niedociągnięcia w weryfikacji gęstości obsady podczas kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2014

Niedociągnięcia w weryfikacji gęstości obsady podczas kontroli na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

Ogółem IT:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

LT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2009

SZACUNKOWA KWOTA

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2010

SZACUNKOWA KWOTA

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

Ogółem LT:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

LV

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007–2013)

2013

Nieprawidłowe stosowanie procedury zamówień publicznych: korekta w wysokości 25 % dla projektu „Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego LAD IS” (zob. również sprawa DAS PF-5632/13, Trybunał Obrachunkowy)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscu

EKSTRAPOLOWANA

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscu

EKSTRAPOLOWANA

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2013

Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscu

EKSTRAPOLOWANA

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2014

Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscu

EKSTRAPOLOWANA

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

Ogółem LV:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

NL

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

Ogółem NL:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Uchybienia w procedurach udzielania zamówień publicznych

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007–2013)

2011

Brak odpowiedniej analizy ryzyka

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 – środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007–2013)

2012

Brak odpowiedniej analizy ryzyka

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2011

Projekt niezrealizowany

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2011

Projekt niewłaściwie zrealizowany

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Próbki poddawane kontroli na miejscu – niewystarczająca populacja

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Próbki poddawane kontroli na miejscu – niewystarczająca populacja

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Próbki poddawane kontroli na miejscu – niewystarczająca populacja

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Próbki poddawane kontroli na miejscu – niewystarczająca populacja

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Nie sprawdzono kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Nie sprawdzono kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Nie sprawdzono kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Nie sprawdzono kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Nie sprawdzono kryteriów MŚP

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2009

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2010

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

Ogółem PT:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Państwo członkowskie

Środek pomocy

Rok budż.

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

SE

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (pomoc z tytułu naturalnych utrudnień)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (pomoc z tytułu naturalnych utrudnień)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (pomoc z tytułu naturalnych utrudnień)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2013

Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (program pomocy z tytułu naturalnych utrudnień)

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowych

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowych

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowych

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2013

Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowych

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

Ogółem SE:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/75


DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/2099

z dnia 18 listopada 2015 r.

ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7891)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom, które mają ograniczony wpływ na środowisko w ciągu całego swojego cyklu życia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że określone kryteria oznakowania ekologicznego UE należy ustanowić według grup produktów.

(3)

W decyzji Komisji 2006/799/WE (2) i decyzji Komisji 2007/64/WE (3) ustanowiono kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji dla polepszaczy gleby i podłoży uprawowych, które są ważne do dnia 31 grudnia 2015 r.

(4)

Aby lepiej odzwierciedlić aktualny stan techniki na rynku dla tej grupy produktów oraz uwzględnić innowacje, które miały miejsce w ostatnich latach, uznaje się za właściwe połączenie obu tych grup produktów w jedną grupę produktów i dodanie do jej zakresu ściółki ogrodniczej, ponieważ uważa się ją za rodzaj polepszacza gleby o szczególnych cechach i funkcjach.

(5)

Zmienione kryteria, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez cztery lata od dnia przyjęcia niniejszej decyzji, biorąc pod uwagę cykl innowacji tej grupy produktów. Kryteria te mają na celu zachęcanie do recyklingu materiałów, stosowania materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu, w ten sposób zmniejszając degradację środowiska naturalnego oraz ograniczając zanieczyszczenie gleby i wody, poprzez ustanowienie ścisłych limitów stężeń zanieczyszczeń w produkcie końcowym.

(6)

Decyzje 2006/799/WE i 2007/64/WE należy zatem zastąpić niniejszą decyzją.

(7)

Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla polepszaczy gleby i podłoży uprawowych w oparciu o kryteria określone odpowiednio w decyzji 2006/799/WE oraz decyzji 2007/64/WE, tak aby zapewnić im wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych kryteriów i wymogów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Grupa produktów „podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza” obejmuje podłoża uprawowe, organiczne polepszacze gleby i organiczną ściółkę ogrodniczą.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„podłoże uprawowe” oznacza materiał używany jako podkład do rozrostu korzeni, na którym uprawiane są rośliny;

2)

„mineralne podłoże uprawowe” oznacza podłoże uprawowe złożone całkowicie ze składników mineralnych;

3)

„polepszacz gleby” oznacza materiał dodawany do gleby in situ, którego główną funkcją jest utrzymanie lub poprawienie jej fizycznych lub chemicznych lub biologicznych właściwości, z wyjątkiem środków wapnujących;

4)

„organiczny polepszacz gleby” oznacza polepszacz gleby mający w swoim składzie materiały zawierające węgiel, którego główną funkcją jest zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie;

5)

„ściółka ogrodnicza” oznacza rodzaj polepszacza gleby stosowanego jako ochronna warstwa umieszczana wokół roślin na powierzchniowej warstwie gleby, którą stosuje się zwłaszcza w celu zapobiegania utracie wilgoci, ograniczania rozwoju chwastów oraz zmniejszania erozji gleby;

6)

„organiczna ściółka ogrodnicza” oznacza ściółkę ogrodniczą mającą w swoim składzie materiały zawierające węgiel otrzymane z biomasy;

7)

„składnik” oznacza każdy materiał wsadowy, który może być stosowany jako składnik produktu;

8)

„składnik organiczny” oznacza składnik złożony z materiałów zawierających węgiel;

9)

„rodzina produktów” oznacza gamę produktów składających się z tych samych składników;

10)

„roczna produkcja” oznacza roczną produkcję rodziny produktów;

11)

„roczny wkład” oznacza ilość materiałów rocznie przetwarzanych w zakładzie przetwarzania odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

12)

„partia” oznacza ilość produktów wytworzonych podczas tego samego procesu, w takich samych warunkach i oznaczonych w ten sam sposób oraz zakłada się, że mają one takie same właściwości;

13)

„bioodpady” oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego;

14)

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Artykuł 3

Aby dany produkt mógł otrzymać oznakowanie ekologiczne UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010, musi on należeć do grupy produktów„podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza” zdefiniowanej w art. 1 niniejszej decyzji i spełniać kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku.

Artykuł 4

Kryteria dla grupy produktów „podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza” i związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez cztery lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Do celów administracyjnych grupie produktów „podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza” przypisuje się numer kodu „048”.

Artykuł 6

Decyzja 2006/799/WE i decyzja 2007/64/WE tracą moc.

Artykuł 7

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 wnioski o przyznanie oznakowania ekologicznego UE dla produktów należących do grup produktów „polepszacze gleby” lub „podłoża uprawowe” złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w decyzji 2006/799/WE i w decyzji 2007/64/WE.

2.   Wnioski o przyznanie oznakowania ekologicznego UE dla produktów należących do grupy produktów „polepszacze gleby” lub „podłoża uprawowe” złożone w ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji mogą opierać się na kryteriach określonych odpowiednio w decyzji 2006/799/WE i w decyzji 2007/64/WE albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji. Wnioski te ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.

3.   Licencje na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 2006/799/WE lub w decyzji 2007/64/WE mogą być używane przez 12 miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2006/799/WE z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 28).

(3)  Decyzja Komisji 2007/64/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego podłożom uprawowym (Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 137).


ZAŁĄCZNIK

RAMY

KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej:

Kryterium 1.

Składniki

Kryterium 2.

Składniki organiczne

Kryterium 3.

Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne

Kryterium 3.1.

Zużycie energii i emisje CO2

Kryterium 3.2.

Źródła wydobycia minerałów

Kryterium 3.3.

Stosowanie mineralnych podłoży uprawowych i ich późniejsze wykorzystanie

Kryterium 4.

Pochodzące z recyklingu/odzysku substancje organiczne w podłożach uprawowych

Kryterium 5.

Ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych

Kryterium 5.1.

Metale ciężkie

Kryterium 5.2.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Kryterium 5.3.

Niebezpieczne substancje i mieszaniny

Kryterium 5.4.

Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Kryterium 5.5.

Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

Kryterium 6.

Stabilność

Kryterium 7.

Zanieczyszczenia fizyczne

Kryterium 8.

Materia organiczna i masa sucha

Kryterium 9.

Nasiona żywotne chwastów i propagule roślin

Kryterium 10.

Reakcja roślin

Kryterium 11.

Właściwości podłoży uprawowych

Kryterium 12.

Udzielanie informacji

Kryterium 13.

Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Tabela 1

Zastosowanie różnych kryteriów do każdego rodzaju produktu z objętych zakresem

Kryterium

Podłoża uprawowe

Polepszacze gleby

Ściółka ogrodnicza

Kryterium 1. Składniki

x

x

x

Kryterium 2. Składniki organiczne

x

x

x

Kryterium 3.1. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne: Zużycie energii i emisje CO2

x

 

 

Kryterium 3.2. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne: Źródła wydobycia minerałów

x

x

x

Kryterium 3.3. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne: Stosowanie mineralnych podłoży uprawowych i ich późniejsze wykorzystanie

x

 

 

Kryterium 4. Pochodzące z recyklingu/odzysku substancje organiczne w podłożach uprawowych

x

 

 

Kryterium 5. Ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych

 

 

 

Kryterium 5.1. Metale ciężkie

x

x

x

Kryterium 5.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

x

x

x

Kryterium 5.3. Niebezpieczne substancje i mieszaniny

x

x

x

Kryterium 5.4. Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

x

x

x

Kryterium 5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

x

x

x

Kryterium 6. Stabilność

x

x

x

Kryterium 7. Zanieczyszczenia fizyczne

x

x

x

Kryterium 8. Materia organiczna i masa sucha

 

x

x

Kryterium 9. Nasiona żywotne chwastów i propagule roślin

x

x

 

Kryterium 10. Reakcja roślin

x

x

 

Kryterium 11. Właściwości podłoży uprawowych

x

 

 

Kryterium 12. Udzielanie informacji

x

x

x

Kryterium 13. Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

x

x

x

WYMOGI W ZAKRESIE OCENY I WERYFIKACJI

W ramach każdego kryterium wskazano szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji.

W przypadku gdy w celu wykazania zgodności z kryteriami wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów, mogą one pochodzić odpowiednio od wnioskodawcy lub od jego dostawcy (dostawców).

Właściwe organy uznają na zasadzie preferencyjnej zaświadczenia wydane przez organy akredytowane zgodnie z właściwą zharmonizowaną normą laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz weryfikacje przeprowadzone przez organy akredytowane zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną normą dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi.

W stosownych przypadkach można stosować metody badania inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej, a także mogą przeprowadzać niezależne weryfikacje.

Warunkiem wstępnym jest spełnienie przez produkt wszystkich odpowiednich wymogów prawnych państwa (państw), w którym (w których) produkt ma zostać wprowadzony do obrotu. Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z tym wymogiem.

Pobieranie próbek przeprowadza się zgodnie z normą EN 12579 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe – Pobieranie próbek). Próbki przygotowuje się zgodnie z normą EN 13040 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe – Przygotowanie próbki do analiz chemicznych i fizycznych, oznaczanie zawartości suchej masy, wilgotności oraz gęstości objętościowej próbki laboratoryjnie zagęszczonej).

W roku stosowania częstotliwość pobierania i analiz próbek muszą spełniać wymogi określone w dodatku 1. W odniesieniu do kolejnych lat częstotliwość pobierania próbek i analiz produktów końcowych musi spełniać wymogi określone w dodatku 2. Różne częstotliwości pobierania i analiz próbek określono dla następujących typów obiektów:

:

typ 1

:

Zakłady przetwarzania odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,

:

typ 2

:

Zakłady wytwarzające produkty przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z zakładów typu 1,

:

typ 3

:

Zakłady wytwarzające produkty bez wykorzystywania materiałów pochodzących z odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

W przypadku zakładów typu 2 częstotliwości pobierania i analiz próbek dla roku stosowania i kolejnych lat będą takie same jak częstotliwości określone dla typu 3, jeżeli ich dostawcy odpadów/produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego spełniają kryteria oznakowania ekologicznego UE dla polepszaczy gleby. Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych przez dostawców, wraz z dokumentacją w celu zagwarantowania zgodności dostawców z kryteriami oznakowania ekologicznego UE. Właściwy organ może uznać częstotliwości pobierania i analiz próbek w ramach krajowych lub regionalnych przepisów prawnych i norm za ważne w celu zagwarantowania zgodności z kryteriami oznakowania ekologicznego UE dostawców materiałów pochodzących z odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. W przypadku gdy dany produkt składa się z materiału pochodzenia zwierzęcego lub go zawiera, należy odnieść się do norm mikrobiologicznych i kontroli zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 (2).

Kryterium 1. Składniki

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Dopuszczalnymi składnikami są składniki organiczne lub mineralne.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi wykaz składników produktu.

Kryterium 2. Składniki organiczne

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Kryterium 2.1

Produkt końcowy nie zawiera torfu.

Kryterium 2.2

1)

Następujące materiały są dozwolone jako składniki organiczne produktu końcowego:

materiały pochodzące z recyklingu bioodpadów z selektywnej zbiórki, zgodnie z definicją w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3),

materiały pochodzące z kategorii 2 i 3 produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak określono w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (4) oraz zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 142/2011,

materiały pochodzące z odchodów, słomy i innych naturalnych niebędących niebezpiecznymi substancji z produkcji rolniczej lub leśnej, jak określono w art. 2 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2008/98/WE,

materiały pochodzące z wszelkich innych produktów ubocznych z biomasy, zgodnie z definicją w art. 5 dyrektywy 2008/98/WE, które nie zostały wymienione powyżej, z zastrzeżeniem przepisów pkt 2 i kryterium 2.3,

materiały pochodzące z recyklingu lub odzysku wszelkich innych odpadów z biomasy, innych niż wymienione powyżej, z zastrzeżeniem przepisów pkt 2 i kryterium 2.3.

2)

Następujące materiały nie są dozwolone jako składniki organiczne produktu końcowego:

materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z frakcji organicznej mieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, oddzielone w procesie mechanicznego, fizykochemicznego, biologicznego lub ręcznego przetwarzania,

materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych i z osadów pochodzących z branży papierniczej,

materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z osadów innych niż dozwolone w kryterium 2.3,

materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Kryterium 2.3

Materiały pochodzące z recyklingu lub odzysku osadów są dozwolone, jedynie jeśli osady te spełniają następujące wymogi:

a)

zostały zaklasyfikowane do jednego z następujących rodzajów odpadów, zgodnie z europejskim wykazem odpadów określonym w decyzji Komisji 2000/532/WE (5), przedstawionych w tabeli 2:

Tabela 2

Dozwolone osady oraz ich kody według europejskiego wykazu odpadów

0203 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków powstałe w wyniku przygotowania i przetwarzania owoców, warzyw, zbóż, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu; produkcji przetworów; produkcji drożdży i ekstraktu drożdżowego, przygotowania i fermentacji melasy

0204 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków powstałe przy przetwarzaniu cukru

0205 02

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków pochodzące z przemysłu mleczarskiego

0206 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków pochodzące z przemysłu piekarskiego i cukierniczego

0207 05

osady pochodzące z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

b)

osady te są oddzielone, tzn. że nie zostały one zmieszane ze ściekami lub osadami pochodzącymi z innych procesów produkcyjnych.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi informacje dotyczące pochodzenia każdego składnika organicznego produktu oraz deklarację zgodności z powyższym wymogiem.

Kryterium 3. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne

Kryterium 3.1. Zużycie energii i emisje CO2

Kryterium to stosuje się tylko do mineralnych podłoży uprawowych.

Wytwarzanie porowatych materiałów mineralnych i wełny mineralnej musi spełniać następujące progi zużycia energii i emisji CO2:

zużycie energii/produkt ≤ 11 GJ/t produktu

emisje CO2/produkt ≤ 0,8 t CO2/t produktu

Wskaźnik zużycie energii/produkt oblicza się jako średnią roczną w następujący sposób:

Formula

gdzie:

n jest liczbą lat okresu użytego do obliczenia średniej

i jest każdym rokiem okresu użytego do obliczenia średniej

Production (produkcja) jest produkcją wełny mineralnej lub porowatych materiałów mineralnych w tonach na rok i

F to roczne zużycie paliw w procesie produkcji w roku i

Elgrid jest rocznym zużyciem energii elektrycznej z sieci w roku i

Hcog to roczne zużycie użytecznego ciepła wytworzonego w procesie kogeneracji w roku i

Elcog to roczne zużycie energii elektrycznej wytworzonej w procesie kogeneracji w roku i

Ref Ηη i Ref Εη stanowią wartości referencyjne efektywności dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, jak określono w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE (6) oraz obliczone zgodnie z decyzja wykonawczą Komisji 2011/877/UE (7)

PEScog to oszczędność energii pierwotnej w elektrociepłowni, jak określono w dyrektywie 2012/27/UE w roku i

Wskaźnik emisji CO2/produkt oblicza się jako średnią roczną w następujący sposób:

Formula

gdzie:

n jest liczbą lat okresu użytego do obliczenia średniej

i jest każdym rokiem okresu użytego do obliczenia średniej

Production (produkcja) jest produkcją wełny mineralnej w tonach na rok i

Direct CO2 (bezpośrednie emisje CO2) to emisje CO2, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 (8), w roku i

Indirect CO2 (pośrednie emisje CO2) to niebezpośrednie emisje CO2 wynikające ze zużycia energii końcowej w roku i, a oblicza się je w następujący sposób:

Formula

gdzie:

FEgrid jest unijną średnią intensywności zużycia węgla przez sieć elektroenergetyczną, zgodnie z metodyką MEErP (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe)

FEfuel cog jest wskaźnikiem emisji CO2 paliwa zużywanego w elektrociepłowni

Bezpośrednie emisje CO2 są monitorowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 601/2012.

Okres służący do obliczania wskaźników zużycia energii/produkt i emisje CO2/produkt to przynajmniej ostatnie 5 lat przed złożeniem wniosku. Jeżeli okres eksploatacji zakładu wynosi mniej niż 5 lat w dniu złożenia wniosku, wskaźnik oblicza się jako średnią roczną okresu eksploatacji, który wynosi co najmniej jeden rok.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi deklarację, która zawiera następujące informacje:

wskaźnik zużycia energii (GJ)/produkt (w tonach),

wskaźnik emisji CO2 (w tonach)/produkt (w tonach),

bezpośrednie emisje CO2 (w tonach) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

niebezpośrednie emisje CO2 (w tonach) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

zużyte paliwa, zużycie każdego paliwa (GJ), podproces/-y procesu produkcyjnego, podczas którego są one wykorzystywane dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

zużycie energii elektrycznej z sieci (GJ energii końcowej) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

zużycie użytecznego ciepła wytworzonego w procesie kogeneracji (GJ energii końcowej) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

zużycie energii elektrycznej wytworzonej w procesie kogeneracji (GJ energii końcowej) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej,

oszczędność energii pierwotnej (PSE) (%) w procesie kogeneracji dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

identyfikację paliw wykorzystywanych w kogeneracji i ich udział w koszyku paliw dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej.

Wraz z deklaracjami przekazuje się następujące dokumenty:

roczny raport na temat wielkości emisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 601/2012 dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

sprawozdanie z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji stwierdzające, że jest on zadowalający zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 600/2012 (10) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

zapisy dotyczące zużycia energii elektrycznej z sieci przedstawione przez dostawcę dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,

zapisy dotyczące zużycia użytecznego ciepła i energii elektrycznej wytworzonych w procesie kogeneracji, zarówno na miejscu, jak i zakupionych, dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej.

Kryterium 3.2. Źródła wydobycia minerałów

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Wydobyte minerały mogą być wykorzystywane jako składniki produktu końcowego, pod warunkiem że:

1)

(na terytorium UE) Jeżeli są wydobywane na obszarach objętych siecią Natura 2000, obejmujących obszary specjalnej ochrony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (11) w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz specjalne obszary ochrony na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG (12) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, działalność wydobywcza została oceniona i wyrażono na nią zgodę zgodnie z przepisami art. 6 dyrektywy 92/43/EWG oraz biorąc pod uwagę wytyczne WE dotyczące wydobycia mineralnych surowców nieenergetycznych zgodnie z wymogami sieci Natura 2000 (13);

2)

(poza UE) Jeżeli są wydobywane na obszarach chronionych wyznaczonych jako takie na mocy prawodawstwa krajowego państw pozyskiwania/wywozu, działalność wydobywcza została oceniona i wyrażono na nią zgodę zgodnie z przepisami, które zapewniają gwarancje równoważne do przedstawionych w pkt 1.

Ocena i weryfikacja

W przypadku wydobywania minerałów na obszarach objętych siecią Natura 2000 (w UE) lub na chronionych obszarach wyznaczonych jako takie na mocy prawodawstwa krajowego państw pozyskiwania/wywozu (poza UE), wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z tym wymogiem wydaną przez właściwe organy lub kopię zezwolenia wydanego przez właściwe organy.

Kryterium 3.3. Stosowanie mineralnych podłoży uprawowych i ich późniejsze wykorzystanie

Kryterium to ma zastosowanie wyłącznie do mineralnych podłoży uprawowych.

Mineralne podłoża uprawowe można proponować do wykorzystania wyłącznie do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych.

Wnioskodawca musi zapewnić klientom usługę zorganizowanej zbiórki i recyklingu, która może być świadczona przez dostawców usług będący osobami trzecimi. Usługi zbiórki i recyklingu obejmują przynajmniej 70 % v/v sprzedaży produktu przez wnioskodawcę w całej Unii Europejskiej.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi deklarację, że mineralne podłoża uprawowe proponowane są do wykorzystania wyłącznie do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych. Oświadczenie na temat stosowania produktu do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych zawarte jest w informacjach dla użytkownika końcowego.

Wnioskodawca informuje właściwy organ o oferowanych możliwościach zorganizowanej zbiórki i recyklingu oraz o wynikach realizacji tego wariantu. W szczególności wnioskodawca przedstawia następujące dokumenty i informacje:

dokumentację umowy między producentem a dostawcami usług,

opis sposobu zbiórki, przetwarzania i miejsc przeznaczenia,

roczne zestawienie całkowitej wielkości sprzedaży podłoży uprawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i roczne zestawienie wielkości sprzedaży na obszarach tych państw członkowskich, w których proponowana jest zbiórka i przetwarzanie,

w przypadku nowych podmiotów należy przedstawić szacunkowe roczne zestawienie całkowitej wielkości sprzedaży podłoży uprawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i szacunkowe roczne zestawienie wielkości sprzedaży na obszarach tych państw członkowskich, w których proponowana jest zbiórka i przetwarzanie. Rzeczywiste dane należy przedstawić rok po przyznaniu pozwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE.

Kryterium 4. Pochodzące z recyklingu/odzysku substancje organiczne w podłożach uprawowych

Kryterium to stosuje się tylko do podłoży uprawowych.

Produkty z grupy „podłoża uprawowe” zawierają minimalny odsetek odzyskanej lub poddanej recyklingowi zawartości materii organicznej, jak przedstawiono poniżej:

a)

podłoże zawiera co najmniej 30 % składników organicznych (wyrażonych jako objętość składników organicznych na całkowitą objętość produktu końcowego); lub

b)

mineralne podłoże uprawowe zawiera składniki mineralne wytworzone podczas procesu przy użyciu co najmniej 30 % materiałów pochodzących z recyklingu (wyrażonych jako sucha masa materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku na ogólną suchą masę materiałów wsadowych).

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca przedstawia następujące informacje:

w przypadku a): ilość składników organicznych zadeklarowanych w kryterium 1 na całkowitą wielkość produktu końcowego, lub

w przypadku b): suchą masę materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku na całkowitą suchą masę materiałów wsadowych.

W przypadku b) wnioskodawca przedstawia również następujące informacje na temat składników mineralnych:

identyfikację surowców wsadowych, suchą masę surowców wsadowych na całkowitą suchą masę materiałów wsadowych, oraz pochodzenie dla każdego surowca wsadowego, a także

identyfikację pochodzących z recyklingu/odzysku materiałów wsadowych, suchą masę pochodzących z recyklingu/odzysku materiałów wsadowych na całkowitą suchą masę materiałów wsadowych, oraz pochodzenie dla każdego pochodzącego z recyklingu/odzysku materiału wsadowego.

Kryterium 5. Ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych

Kryterium 5.1. Limity metali ciężkich

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

a)   Polepszacze gleby, ściółka ogrodnicza i składniki organiczne podłoży uprawowych

W przypadku polepszaczy gleby, ściółki ogrodniczej i składników organicznych podłoży uprawowych zawartość następujących elementów/pierwiastków w produkcie końcowym lub składniku nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 3, mierzonych w przeliczeniu na suchą masę produktu.

Tabela 3

Limity zawartości metali ciężkich dla polepszaczy gleby, ściółki ogrodniczej i składników organicznych podłoży uprawowych

Metale ciężkie

Maksymalna zawartość w produkcie (mg/kg suchej masy)

Kadm (Cd)

1

Całkowity chrom (Cr)

100

Miedź (Cu)

100

Rtęć (Hg)

1

Nikiel (Ni)

50

Ołów (Pb)

100

Cynk (Zn)

300

b)   Podłoża uprawowe

W przypadku podłoży uprawowych, w tym mineralnych podłoży uprawowych, zawartość następujących elementów/pierwiastków w produkcie końcowym nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 4, mierzonych w przeliczeniu na suchą masę produktu.

Tabela 4

Limity zawartości metali ciężkich dla podłoży uprawowych, w tym mineralnych podłoży uprawowych

Metale ciężkie

Maksymalna zawartość w produkcie (mg/kg suchej masy)

Kadm (Cd)

3

Całkowity chrom (Cr)

150

Miedź (Cu)

100

Rtęć (Hg)

1

Nikiel (Ni)

90

Ołów (Pb)

150

Cynk (Zn)

300

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w odpowiednich normach EN przedstawionych w tabeli 5. W przypadku składników organicznych podłoży uprawowych sprawozdania z badań mogą być przedstawione przez dostawców.

Tabela 5

Standardowe metody ekstrakcji i pomiarów metali ciężkich

Metale ciężkie

Metoda pomiaru

Metoda ekstrakcji

Kadm (Cd)

EN 13650

W przypadku polepszaczy gleby, ściółki ogrodniczej, składników organicznych podłoży uprawowych i podłoży uprawowych, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych:

EN 13650 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe – Ekstrakcja pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

W przypadku mineralnych podłoży uprawowych:

EN 13651 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe – Ekstrakcja roztworem chlorku wapnia/DTPA (CAT) rozpuszczalnych składników pokarmowych

Całkowity chrom (Cr)

EN 13650

Miedź (Cu)

EN 13650

Rtęć (Hg)

EN 16175 (14)

Nikiel (Ni)

EN 13650

Ołów (Pb)

EN 13650

Cynk (Zn)

EN 13650

Kryterium 5.2. Limity dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych.

Zawartość następujących wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produkcie końcowym nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 6, mierzonych w przeliczeniu na suchą masę produktu.

Tabela 6

Limit dla WWA

Rodzaj zanieczyszczenia

Maksymalna zawartość w produkcie (mg/kg suchej masy)

WWA16

6

WWA16= suma naftalenu, acenaphtylene, acenaphtene, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo[a]antracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, benzo [k] fluorantenu, benzo [a] pirenu, indeno [1,2,3-cd] pirenu, dibenzo [a,h] antracenu oraz benzo [g,h,i] perylenu.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w CEN/TS 16181 Osad, przetworzone odpady organiczne i gleba – Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) metodą chromatografii gazowej (GC) i metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub równoważną metodą.

Kryterium 5.3. Niebezpieczne substancje i mieszaniny

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Produkt końcowy nie może zostać zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość, niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (15).

Produkt nie może zawierać substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako toksyczne, niebezpieczne dla środowiska naturalnego, działające uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz z interpretacją zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w tabeli 7. Wszelkie celowo dodane składniki obecne w stężeniu powyżej 0,010 % w/w (mokrej masy) muszą spełniać ten wymóg. W przypadku gdy ogólne lub specyficzne stężenia graniczne określone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 są bardziej rygorystyczne, są one nadrzędne w stosunku do wspomnianej powyżej wartości granicznej wynoszącej 0,010 % w/w (mokrej masy).

Tabela 7

Ograniczona klasyfikacja pod względem zagrożeń oraz ich podział na kategorie

Toksyczność ostra

Kategoria 1 i 2

Klasa 3

H300 Połknięcie grozi śmiercią

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H330 Wdychanie grozi śmiercią

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami

Działanie toksyczne na narządy docelowe

Klasa 1

Klasa 2

H370 Powoduje uszkodzenie narządów

H371 Może spowodować uszkodzenie narządów

H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Działanie uczulające na drogi oddechowe i skórę

Kategoria 1A

Kategoria 1B

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

Kategoria 1A i 1B

Klasa 2

H340 Może powodować wady genetyczne

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

H350 Może powodować raka

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H350i Wdychanie może powodować raka

 

H360F Może działać szkodliwie na płodność

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

Kategoria 1 i 2

Kategoria 3 i 4

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

H420 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

 

Najnowsze zasady klasyfikacji przyjęte przez Unię mają pierwszeństwo przed wymienionymi zwrotami określającymi zagrożenie Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wnioskodawcy muszą zatem zapewnić, że wszelkie klasyfikacje opierają się na najnowszych przepisach dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia odnoszą się na ogół do substancji. Jeżeli jednak nie można uzyskać informacji dotyczących substancji, stosuje się zasady dotyczące klasyfikacji mieszanin.

Z obowiązku spełnienia kryterium 5.3 wyłączone są substancje bądź mieszaniny, które zmieniają swoje właściwości poprzez przetwarzanie i tym samym nie są już biodostępne lub przechodzą modyfikację chemiczną w sposób eliminujący uprzednio zidentyfikowane zagrożenie.

Kryterium to nie ma zastosowania do produktów końcowych składających się z:

materiałów niewłączonych w zakres rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zgodnie z jego art. 2 ust. 2,

substancji objętych przepisami art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określającego kryteria pozwalające na wyłączenie substancji znajdujących się w załączniku V do tego rozporządzenia z wymogów dotyczących rejestracji, dalszych użytkowników i oceny.

W celu ustalenia czy wyłączenie to ma zastosowanie wnioskodawca bada każdą substancję dodaną w sposób zamierzony i obecną w stężeniu powyżej 0,010 % w/w (mokrej masy).

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca kontroluje obecność substancji i mieszanin, które mogą zostać zaklasyfikowane do zwrotów określających zagrożenie podanych w tym kryterium. Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi deklarację zgodności produktu z tym kryterium.

Deklaracja ta powinna obejmować powiązane dokumenty, takie jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców o niezakwalifikowaniu substancji, mieszanin lub materiałów do żadnego ze zwrotów określających zagrożenie podanych w tabeli 7 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w stopniu, w jakim to może być ustalone, co najmniej z informacji spełniających wymogi wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Dostarczone informacje odnoszą się do form lub stanów fizycznych substancji lub mieszanin wykorzystywanych w produkcie końcowym.

Jako uzupełnienie deklaracji o zaklasyfikowaniu lub niezaklasyfikowaniu w odniesieniu do każdej substancji i mieszaniny należy przedstawić następujące informacje techniczne:

(i)

dla substancji, które nie zostały zarejestrowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub które nie posiadają jeszcze zharmonizowanej klasyfikacji w ramach CLP: informacje spełniające wymogi wymienione w załączniku VII do tego rozporządzenia;

(ii)

dla substancji, które zostały zarejestrowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i które nie spełniają wymogów klasyfikacji w ramach CLP: informacje przygotowane na podstawie dokumentacji rejestracyjnej REACH, potwierdzające niezaklasyfikowany status substancji;

(iii)

dla substancji, które posiadają zharmonizowaną klasyfikację lub zostały już sklasyfikowane przez dostawców: karty charakterystyki, jeżeli są dostępne. W przypadku braku możliwości ich przedstawienia lub w przypadku, gdy substancja została sklasyfikowana przez dostawców, należy przedstawić informacje niezbędne do dokonania klasyfikacji substancji pod względem zagrożenia zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

(iv)

w przypadku mieszanin: karty charakterystyki, jeżeli są dostępne. W przypadku braku możliwości ich przedstawienia należy dostarczyć obliczenia związane z klasyfikacją mieszaniny zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wraz z informacjami niezbędnymi do dokonania klasyfikacji mieszanin pod względem zagrożenia zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Należy przedstawić karty charakterystyki dla materiałów stanowiących produkt końcowy oraz dla substancji i mieszanin użytych w składzie i przy obróbce materiałów pozostających w produkcie końcowym w stężeniach powyżej wartości granicznej wynoszącej 0,010 % w/w (mokrej masy), chyba że zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zastosowanie ma niższe ogólne lub specyficzne stężenie graniczne.

Karty charakterystyki należy wypełniać zgodnie ze wskazówkami określonymi w sekcjach 10, 11 i 12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki). Niekompletne karty charakterystyki wymagają uzupełnienia o informacje z deklaracji składanych przez dostawców substancji chemicznych.

Informacje na temat swoistych właściwości substancji mogą być generowane w inny sposób niż przez badania, na przykład poprzez wykorzystanie alternatywnych metod, takich jak metody in vitro, ilościowych modeli zależności struktura-aktywność lub grupowanie substancji i podejście przekrojowe zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Zdecydowanie zachęca się do wymiany odpowiednich danych w całym łańcuchu dostaw.

W przypadku wełny mineralnej wnioskodawca przedkłada również:

a)

świadectwo potwierdzające prawo do korzystania ze znaku towarowego Europejskiej Rady ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej w celu wykazania zgodności z Uwagą Q w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008;

b)

sprawozdanie z badania zgodnie z ISO 14184-1 Tekstylia – Oznaczanie formaldehydu – Część 1: Formaldehyd wolny i zhydrolizowany.

Kryterium 5.4. Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Produkt końcowy nie może zawierać żadnych dodanych w sposób zamierzony substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i ujętych na liście, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obecnych w produkcie końcowym w stężeniach > 0,010 % mokrej masy.

Ocena i weryfikacja

W dniu złożenia wniosku należy dokonać odniesienia do ostatniego wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z kryterium 5.4, wraz z powiązanymi dokumentami, w tym deklaracjami zgodności podpisanymi przez dostawców materiałów i kopiami odpowiednich kart charakterystyki dotyczących substancji lub mieszanin zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w odniesieniu do substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne należy określić w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji i mieszanin.

Kryterium 5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych.

Zawartość pierwotnych patogenów w produkcie końcowym nie może przekroczyć poziomów określonych w tabeli 8.

Ta