ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 267

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
14 października 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1840 z dnia 7 października 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Istarski pršut/Istrski pršut (ChNP)]

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1841 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1842 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych dla wyrobów tytoniowych do palenia (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6729)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

14.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1840

z dnia 7 października 2015 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Istarski pršut/Istrski pršut (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o rejestrację nazwy „Istarski pršut”, złożony przez Chorwację, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

W drodze powiadomienia o sprzeciwie z dnia 30 sierpnia 2013 r. i uzasadnionego oświadczenia o sprzeciwie z dnia 25 października 2013 r. Słowenia sprzeciwiła się rejestracji zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Sprzeciw ten został uznany za dopuszczalny.

(3)

Pismami z dnia 7 lutego 2014 r. Komisja wezwała zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Zgodnie z art. 51 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 dodatkowo przyznano trzymiesięczne przedłużenie terminu zakończenia konsultacji.

(4)

Słowenia twierdziła między innymi, że rejestracja nazwy „Istarski pršut” jest niezgodna z definicją chronionej nazwy pochodzenia, ponieważ obszar geograficzny dotyczący surowców jest większy od określonego obszaru geograficznego. Ponadto Słowenia stwierdziła, że rejestracja zagroziłaby istnieniu nazwy „Istrski pršut”, tj. nazwy używanej w Słowenii w odniesieniu do produktu, który ma takie same właściwości jak „Istarski pršut” i który był zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu przez ponad pięć lat poprzedzających datę publikacji jednolitego dokumentu dotyczącego nazwy „Istarski pršut” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Po sześciomiesięcznych konsultacjach Chorwacja i Słowenia zawarły porozumienie. Komisja została o nim powiadomiona w pismach z dnia 3 i 10 września 2014 r.

(6)

Zgodnie z porozumieniem w specyfikacji produktu wprowadzono kilka zmian. Wniosek Chorwacji stał się wnioskiem wielopaństwowym (Chorwacja i Słowenia). Nazwę produktu „Istarski pršut” zmieniono na „Istarski pršut/Istrski pršut”, która obejmuje również nazwę w języku słoweńskim. Obszar produkcji został poszerzony o słoweńską część Półwyspu Istryjskiego. Wprowadzono także dodatkowe drobne zmiany do innych części specyfikacji produktu.

(7)

Ponieważ jednolity dokument został znacząco zmieniony, zgodnie z art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja powtórzyła procedurę badania wniosku i stwierdziła, że warunki rejestracji zostały spełnione.

(8)

W odniesieniu do chorwackiej części obszaru różnicę między obszarem dotyczącym surowców a określonym obszarem geograficznym utrzymano zgodnie z pierwotnym wnioskiem. Ponieważ wszystkie wymogi wymienione w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 są spełnione, w przypadku tej nazwy można skorzystać z odstępstwa określonego w tym artykule i można ją zarejestrować jako chronioną nazwę pochodzenia.

(9)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o rejestrację nazwy „Istarski pršut/Istrski pršut”, złożony przez Chorwację i Słowenię, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(10)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Istarski pršut/Istrski pršut” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Istarski pršut/Istrski pršut” (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa wymieniona w akapicie pierwszym określa produkt należący do klasy 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.) zgodnie z klasyfikacją w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (4).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 1.6.2013, s. 3.

(3)  Dz.U. L 186 z 5.6.2015, s. 9.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


14.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1841

z dnia 13 października 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

49,1

MA

145,5

MK

41,5

TR

118,1

ZZ

88,6

0707 00 05

AL

38,5

TR

112,1

ZZ

75,3

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AR

133,8

CL

149,0

TR

106,2

UY

86,1

ZA

114,7

ZZ

118,0

0806 10 10

BR

250,8

EG

188,2

MA

56,6

MK

97,5

TR

179,3

ZZ

154,5

0808 10 80

AR

258,5

CL

209,5

MK

23,1

NZ

168,2

ZA

138,6

ZZ

159,6

0808 30 90

CN

65,9

TR

134,0

XS

96,3

ZA

218,5

ZZ

128,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

14.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/5


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1842

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych dla wyrobów tytoniowych do palenia

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6729)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2014/40/UE ustanowiono nowe przepisy w sprawie ostrzeżeń zdrowotnych, w tym mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, które należy umieszczać na wyrobach tytoniowych do palenia. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne powinny zawierać jedno z ostrzeżeń tekstowych wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy i odpowiadającą mu kolorową fotografię z biblioteki obrazów w załączniku II do tej dyrektywy oraz informacje o zaprzestaniu palenia. Ostrzeżenia te powinny zajmować 65 % zewnętrznego obszaru przedniej i tylnej płaszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.

(2)

Należy określić specyfikacje techniczne dotyczące układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych z uwzględnieniem różnych kształtów opakowań. W przypadku mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego należy w szczególności określić umiejscowienie fotografii, ostrzeżenia tekstowego i informacji o zaprzestaniu palenia, rozmiar tych elementów, format, kolory i czcionki, które należy zastosować, aby zapewnić pełną widoczność każdego elementu.

(3)

Ze względu na różne kształty i rozmiary opakowań na rynku należy ustanowić wymóg, by mieszane ostrzeżenia zdrowotne przedstawiane były w formatach „jeden nad drugim” („stacked”) lub „obok siebie” („side-by-side”). W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 70 % jego szerokości, należy zastosować format „jeden nad drugim” („stacked”). W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 20 %, ale mniej niż 65 % jego szerokości, należy zastosować format „obok siebie” („side-by-side”). W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi 65 % lub więcej, ale maksymalnie 70 % jego szerokości, producenci wyrobów tytoniowych powinni mieć możliwość wyboru formatu, pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne i nie będą zniekształcone.

(4)

Aby fotografia była najbardziej znaczącym elementem mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, należy ją umieszczać w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego w formacie „jeden nad drugim” („stacked”) i w lewej połowie mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego w formacie „obok siebie” („side-by-side”). Fotografia powinna być również największym elementem mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

(5)

Jeżeli jednak ze względu na kształt opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego szerokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego jest znacznie większa niż jego wysokość, należy przewidzieć specjalne przepisy dotyczące rozmiaru elementów mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego w celu zapewnienia, by fotografia nie uległa zniekształceniu w wyniku zmiany wymiarów oraz by ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia pozostały w pełni widoczne i czytelne.

(6)

Aby zapewnić widoczność i przejrzystość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, należy ustanowić przepisy dotyczące kolorów, minimalnej rozdzielczości, czcionki i odstępu między wierszami. Niemożliwe do uniknięcia tolerancje parametrów druku uznaje się za dopuszczalne.

(7)

Należy przewidzieć specjalne przepisy dotyczące mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, które mają być umieszczone na przedniej płaszczyźnie opakowań jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”), w przypadku gdy powierzchnia wieczka jest większa lub mniejsza od 50 % powierzchni przewidzianej na umieszczenie fotografii, a otwarcie wieczka spowodowałoby rozdzielenie na dwie części fotografii, ostrzeżenia tekstowego lub informacji o zaprzestaniu palenia. W takich przypadkach należy przewidzieć bardziej elastyczne zasady w odniesieniu do rozmiaru każdego z trzech elementów mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego. Producentom lub importerom należy również zezwolić na zmniejszenie wielkości czcionki i odstępu między wierszami ostrzeżenia tekstowego oraz informacji o zaprzestaniu palenia, jeżeli mieszane ostrzeżenie zdrowotne na przedniej płaszczyźnie takich opakowań jest w więcej niż jednym języku lub jeżeli jest to nieuniknione na opakowaniach wyrobów tytoniowych do palenia innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i tytoń do fajki wodnej, pod warunkiem że wszystkie elementy pozostaną w pełni widoczne.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 25 dyrektywy 2014/40/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

W niniejszej decyzji ustanawia się przepisy dotyczące układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych dla wyrobów tytoniowych do palenia.

Artykuł 2

Układ i kształt mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego

1.   W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 70 % jego szerokości, producenci zamieszczają mieszane ostrzeżenie zdrowotne w formacie „jeden nad drugim” („stacked”), jak przedstawiono w sekcji 1 załącznika.

W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 20 %, ale mniej niż 65 % jego szerokości, producenci zamieszczają mieszane ostrzeżenie zdrowotne w formacie „obok siebie” („side-by-side”), jak przedstawiono w sekcji 2 załącznika.

W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi 65 % lub więcej, ale maksymalnie 70 % jego szerokości, producenci mogą wybrać format „jeden nad drugim” („stacked”) lub „obok siebie” („side-by-side”), pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne i nie będą zniekształcone.

2.   W przypadku zastosowania formatu „jeden nad drugim” („stacked”) fotografię należy umieścić w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, a ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia należy nadrukować poniżej, jak przedstawiono w sekcji 1 załącznika. Fotografia zajmuje 50 %, ostrzeżenie tekstowe – 38 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – 12 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

W przypadku zastosowania formatu „obok siebie” („side-by-side”) fotografię należy umieścić w lewej połowie mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, ostrzeżenie tekstowe – na górze po prawej stronie, a informacje o zaprzestaniu palenia – na dole po prawej stronie, jak przedstawiono w sekcji 2 załącznika. Fotografia zajmuje 50 %, ostrzeżenie tekstowe – 40 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – 10 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

3.   Jeżeli ze względu na kształt opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi 20 % jego szerokości lub mniej, mieszane ostrzeżenie zdrowotne umieszcza się w formacie „obok siebie” („side-by-side”) o bardzo dużej szerokości, jak przedstawiono w sekcji 3 załącznika. Fotografia zajmuje 35 %, ostrzeżenie tekstowe – 50 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – 15 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

Artykuł 3

Wygląd mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego

1.   Mieszane ostrzeżenie zdrowotne jest drukowane w czterech kolorach CMYK. Do wszystkich elementów w kolorze czarnym stosuje się C0, M0, Y0 i K100, a do wszystkich elementów w kolorze ciepłej żółci stosuje się C0, M10, Y100 i K0.

Mieszane ostrzeżenie zdrowotne drukuje się w rzeczywistym rozmiarze w minimalnej rozdzielczości wynoszącej 300 dpi.

2.   Ostrzeżenie tekstowe drukuje się w kolorze białym na czarnym tle.

W przypadku gdy wyroby tytoniowe do palenia mają być wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich, w których obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, ostrzeżenie tekstowe w pierwszym języku drukowane jest w kolorze białym, ostrzeżenie tekstowe w drugim języku drukowane jest w kolorze ciepłej żółci, a ostrzeżenie tekstowe w trzecim języku, w stosownych przypadkach, drukowane jest w kolorze białym.

Informacje o zaprzestaniu palenia drukowane są w kolorze czarnym na tle w kolorze ciepłej żółci, jak przedstawiono w załączniku.

3.   W przypadku gdy stosowany jest format „obok siebie” („side-by-side”), odwrócony format „jeden nad drugim” („stacked”) lub format „obok siebie” („side-by-side”) o bardzo dużej szerokości, między informacjami o zaprzestaniu palenia a fotografią w sekcji z informacjami o zaprzestaniu palenia nadrukowuje się czarną linię rozgraniczającą o grubości 1 mm.

4.   Producenci lub importerzy zapewniają, by fotografia:

a)

była drukowana bez stosowania efektów, korekty kolorów, retuszu i zwiększania tła;

b)

nie była przycięta zbyt blisko ani zbyt daleko od centralnego punktu obrazu; oraz

c)

miała odpowiednie proporcje – nie była zbyt rozciągnięta ani zwężona;

5.   Producenci zapewniają, by:

a)

ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia były wyrównane do lewej strony i wyśrodkowane w pionie;

b)

ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia były wydrukowane czcionką Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

ostrzeżenie tekstowe było wydrukowane czcionką jednakowej wielkości;

d)

czcionka ostrzeżenia tekstowego i informacji o zaprzestaniu palenia była jak największa, aby zapewnić maksymalną widoczność tekstu;

e)

minimalna wielkość czcionki ostrzeżenia tekstowego wynosiła 6 pt, a minimalna wielkość czcionki informacji o zaprzestaniu palenia wynosiła 5 pt;

f)

odstęp między wierszami był o 2 pt większy niż wielkość czcionki ostrzeżenia tekstowego i 1–2 pt większy niż wielkość czcionki informacji o zaprzestaniu palenia;

g)

wygląd ostrzeżenia tekstowego był zgodny z załącznikiem I do dyrektywy 2014/40/UE, w tym pod względem zastosowania wielkich liter, ale z wyłączeniem liczb.

Na zasadzie odstępstwa od lit. e) i f) producenci lub importerzy wyrobów tytoniowych do palenia innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i tytoń do fajki wodnej mogą zmniejszyć rozmiar czcionki lub odstęp między wierszami ostrzeżenia tekstowego oraz informacji o zaprzestaniu palenia, pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne.

Artykuł 4

Specjalne przepisy dotyczące niektórych opakowań jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”)

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 2 akapit pierwszy poniższe przepisy mają zastosowanie do mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, które mają być umieszczone na przedniej płaszczyźnie opakowań jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”):

a)

w przypadku gdy wieczko jest mniejsze niż powierzchnia przewidziana w art. 2 ust. 2 na umieszczenie fotografii i w wyniku zachowania zgodności z tym przepisem fotografia rozdzieliłaby się na dwie części po otwarciu opakowania:

(i)

ostrzeżenie tekstowe umieszcza się w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, a informacje o zaprzestaniu palenia i fotografię umieszcza się poniżej, jak przedstawiono w sekcji 4 załącznika; oraz

(ii)

fotografia zajmuje co najmniej 50 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, ostrzeżenie tekstowe – co najmniej 30 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – co najmniej 10 %, ale nie więcej niż 12 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki;

b)

w przypadku gdy wieczko jest większe niż powierzchnia przewidziana w art. 2 ust. 2 na umieszczenie fotografii i w wyniku zachowania zgodności z tym przepisem ostrzeżenie tekstowe lub informacje o zaprzestaniu palenia rozdzieliłyby się na dwie części po otwarciu opakowania:

(i)

fotografię umieszcza się w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, a ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia należy nadrukować poniżej, jak przedstawiono w sekcji 1 załącznika; oraz

(ii)

fotografia zajmuje co najmniej 50 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, ostrzeżenie tekstowe – co najmniej 30 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – co najmniej 10 %, ale nie więcej niż 12 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

Producenci zapewniają, by żaden z trzech elementów mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego nie został rozdzielony na dwie części po otwarciu opakowania.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 5 lit. e) i f) producenci lub importerzy papierosów, tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów i tytoniu do fajek wodnych w opakowaniach jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”) mogą zmniejszyć czcionkę lub odstęp między wierszami ostrzeżenia tekstowego i informacji o zaprzestaniu palenia na przedniej płaszczyźnie opakowań, jeżeli mieszane ostrzeżenie zdrowotne występuje w więcej niż jednym języku, pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   Format „jeden nad drugim” („stacked”) (art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 lit. b))

Image

2.   Format „obok siebie” („side-by-side”) (art. 2 ust. 1 i 2)

Image

3.   Format „obok siebie” („side-by-side”) o bardzo dużej szerokości (art. 2 ust. 3)

Image

4.   Odwrócony format „jeden nad drugim” („stacked”) (art. 4 ust. 1 lit. a))

Image