ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 215

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
14 sierpnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1389 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

1

 

 

Protokół zmieniający Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1390 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające po raz 233. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1391 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2009 wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1392 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fruktozy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1393 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Καλαμάτα (Kalamata) (ChNP)]

38

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1394 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 470/2014, zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/588, nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

42

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1395 z dnia 13 sierpnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/1


DECYZJA RADY (UE) 2015/1389

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Republiki Chorwacji, rokowań w sprawie zawarcia protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (1) w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej („protokół”).

(2)

Rokowania w tej sprawie zakończono pomyślnie w dniu 16 września 2014 r.

(3)

Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Unii i jej państw członkowskich, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(4)

Protokół należy stosować tymczasowo,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, do podpisania protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu.

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Unii i jej państw członkowskich.

Artykuł 3

Protokół stosuje się tymczasowo zgodnie z jego art. 3 ust. 2 od chwili jego podpisania przez strony (2) do czasu jego wejścia w życie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 292 z 20.10.2012, s. 3.

(2)  Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3


PROTOKÓŁ

zmieniający Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

będące stronami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz będące państwami członkowskimi Unii Europejskiej (zwane dalej „państwami członkowskimi”), i

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA MOŁDAWII,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej dnia 1 lipca 2013 r.,

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Chorwacji jest stroną Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (1) podpisanej w dniu 26 czerwca 2012 r. (zwanej dalej „umową”).

Artykuł 2

Tekst tej umowy w języku chorwackim (2) jest autentyczny na tych samych warunkach co inne wersje językowe.

Artykuł 3

1.   Niniejszy protokół zostaje zatwierdzony przez strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem wejścia w życie umowy. Jednakże jeżeli niniejszy protokół zostanie zatwierdzony przez strony po dacie wejścia w życie umowy, wejdzie on w życie – zgodnie z art. 29 ust. 1 umowy – po upływie jednego miesiąca od daty ostatniej noty przekazanej w ramach wymiany not dyplomatycznych między Stronami potwierdzającej zakończenie wszystkich procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszego protokołu.

2.   Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od chwili jego podpisania przez strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2015 r. w dwóch egzemplarzach w każdym z języków urzędowych stron, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Pentru statele membre

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Pentru Uniunea Europeană

Image

3a Република Молдова

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Za Republiku Moldovu

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā –

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdawii

Pela República da Moldova

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 292 z 20.10.2012, s. 3.

(2)  Specjalne wydanie chorwackie, rozdział 11 tom 102, s. 197.


ROZPORZĄDZENIA

14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1390

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zmieniające po raz 233. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Od dnia 22 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r., w czterech decyzjach podjętych w dniach 22 maja 2015 r., 15 czerwca 2015 r., 26 czerwca 2015 r. i 10 lipca 2015 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) postanowił dokonać zmian w sześciu wpisach w wykazie osób fizycznych, które powinny być objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych, i w odniesieniu do pięciu podmiotów figurujących w tym wykazie. W dniu 6 sierpnia 2015 r. Komitet ds. Sankcji podjął decyzję o dodaniu do wykazu jednego podmiotu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „Osoby fizyczne” zmienia się następujące wpisy:

a)

wpis „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed). Tytuł: (a) Doktor, (b) Dr. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: (a) 1084010 (paszport egipski), (b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena; b) przebywa prawdopodobnie w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed). Tytuł: (a) Doktor, (b) Dr. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: (a) 1084010 (paszport egipski), (b) 19820215. Inne informacje: a) przywódca Al-Kaidy; b) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, były bliski współpracownik Osamy Bin Ladena; c) przebywa prawdopodobnie w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”;

b)

wpis „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Niemcy. Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: palestyński bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (egipski paszport), (c) 981358 (egipski paszport), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: a) w więzieniu w Niemczech; b) jego bratem jest Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Niemcy (w więzieniu). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: palestyński bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (egipski paszport), (c) 981358 (egipski paszport), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: a) w dniu 6 grudnia. 2007 r. skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.”;

c)

wpis „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Data urodzenia: a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 40483 (numer paszportu jemeńskiego został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Inne informacje: przebywał w więzieniu w Jemenie w latach 2003-2006. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Data urodzenia: a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 40483 (numer paszportu jemeńskiego został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Inne informacje: a) od 2007 r. przywódca Al-Kaidy w Jemenie (AQY); b) od stycznia 2009 r. przywódca Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim działający w Jemenie i w Arabii Saudyjskiej; c) związany z przywództwem Al-Kaidy; d) twierdzi, że przed 2003 r. był sekretarzem (nieżyjącego) Osamy bin Ladena; e) aresztowany w Iranie i przewieziony w 2003 r. do Jemenu, gdzie uciekł z więzienia w 2006 r. i, według stanu na styczeń 2010 r., nie został jeszcze pojmany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010.”;

d)

wpis „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.4.1982 r., (b) 18.4.1982 r., (c) 24.6.1402 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F654645 (numer paszportu saudyjskiego, wydanego dnia 30.4.2005 r., który utracił ważność dnia 7.3.2010 r., data wydania w kalendarzu hidżri 24.06.1426 r., data utraty ważności w kalendarzu hidżri 21.03.1431 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1028745097 (saudyjski cywilny numer identyfikacyjny). Inne informacje: a) działacz oraz główny konstruktor bomb sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim; b) prawdopodobnie ukrywa się w Jemenie (według stanu na marzec 2011 r.); c) poszukiwany przez Arabię Saudyjską; d) INTERPOL ogłosił skierowany przeciwko niemu tzw. alarm pomarańczowy (nr ref. #2009/52/OS/CCC, #81); e) powiązani są z nim: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi i Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.3.2011 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.4.1982 r., (b) 18.4.1982 r., (c) 24.6.1402 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F654645 (numer paszportu saudyjskiego, wydanego dnia 30.4.2005 r., który utracił ważność dnia 7.3.2010 r., data wydania w kalendarzu hidżri 24.06.1426 r., data utraty ważności w kalendarzu hidżri 21.03.1431 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1028745097 (saudyjski cywilny numer identyfikacyjny). Inne informacje: a) działacz oraz główny konstruktor bomb sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim; b) prawdopodobnie ukrywa się w Jemenie (według stanu na marzec 2011 r.); c) poszukiwany przez Arabię Saudyjską; d) powiązani są z nim również: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi i Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.3.2011 r.”;

e)

wpis „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (pseud. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); Data urodzenia: 2.3.1984 r. Miejsce urodzenia: Bahrajn. Obywatelstwo: bahrańskie. Nr paszportu: 1632207 (paszport bahrański). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (pseud. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); Data urodzenia: 2.3.1984 r. Miejsce urodzenia: Bahrajn. Obywatelstwo: bahrańskie. Nr paszportu: 1632207 (paszport bahrański). Inne informacje: a) działał w imieniu sieci Al-Kaida i Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) oraz udzielał im pomocy finansowej, materialnej i logistycznej; b) aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu 2007 r. pod zarzutem członkostwa w sieci Al-Kaida i w Libijskiej Islamskiej Grupie Walczącej; c) skazany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod koniec 2007 r., na początku 2008 r. został przewieziony do Bahrajnu w celu odbycia reszty kary; d) po zwolnieniu w 2008 r. podjął ponownie działalność gromadzenia funduszy dla Al-Kaidy, co najmniej do końca 2012 r.: e) Zbierał również pieniądze dla talibów. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.”;

f)

wpis „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adres: Johannesburg, RPA. Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: Al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (paszport libijski wydany w Trypolisie). Inne informacje: a) związany z Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) oraz Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (nieprawdziwa tożsamość powiązana z fałszywym południowoafrykańskim numerem identyfikacyjnym 6910275240086 i południowoafrykańskim numerem paszportu 434021161, oba dokumenty zostały skonfiskowane)). Addres: Trypolis, Libia (dane z lutego 2014 r.). Data urodzenia: 2.2.1966 r. Miejsce urodzenia: Al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: a) libijski paszport nr 203037, wydany w Trypolisie, Libia, b) libijski paszport nr 347834, wydany na nazwisko Ibrahim Ali Tantoush, ważność wygasła 21 lutego 2014 r.). Inne informacje: a) związany z Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) oraz Libyan Islamic Fighting Group (LIFG); fotografia i odciski palców dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.”;

g)

wpis „Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja. Data urodzenia: a) 5.1.1966 r., b) 5.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Muar Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 11263265. Krajowy numer identyfikacyjny: 660105-01-5297 Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Minah Binto Aogist Abd Aziz; b) prawo jazdy nr D2161572 wydane w kalifornii, USA. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) powszechnie znany jako Marwan). Adres: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja (poprzednie miejsce pobytu), b) Maguindanao, Filipiny (według danych ze stycznia 2015 r.). Data urodzenia: a) 5.1.1966 r., b) 5.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Muar Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: a) A 11263265, b) krajowy numer identyfikacyjny: 660105-01-5297, c) prawo jazdy nr D2161572, wydane w Kalifornii, USA. Inne informacje: a) Trybunał dla Północnego Okręgu Kalifornii wydał dla niego w dniu 1 sierpnia 2007 r. nakaz aresztowania; b) potwierdzono, że zmarł w Maguindanao (Filipiny) w styczniu 2015 r.; c) nazwisko matki: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.”;

2)

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” zmienia się następujące wpisy:

a)

wpis „Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Adres: a) Pakistan; b) Afganistan. Inne informacje: a) oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie; b) związany z Abu Bakr al-Jaziri i Afghan Support Committee (ASC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adres: a) Pakistan, b) Afghanistan. Inne informacje: a) oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie; b) związany z Abu Bakr al-Jaziri i Afghan Support Committee (ASC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.”;

b)

wpis „Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adres: Somalia. Inne informacje: założycielem i byłym przywódcą jest Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adres: Somalia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.”;

c)

wpis „Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias a) AQAP, b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Kaida w Jemenie, i) AQY). Inne informacje: Lokalizacja: Jemen lub Arabia Saudyjska. Ansar al-Shari'a została utworzona na początku 2011 r. przez AQAP. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias a) AQAP, b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Kaida w Jemenie, i) AQY). Inne informacje: a) Lokalizacja: Jemen lub Arabia Saudyjska (2004–2006); b) utworzona w styczniu 2009 r., kiedy Al-Kaida w Jemenie połączyła się z bojownikami Al-Kaidy w Arabii Saudyjskiej; c) przywódcą AQAP jest Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi; d) Ansar al-Shari'a utworzona została na początku 2011 r. przez AQAP i przyjęła na siebie odpowiedzialność za liczne ataki przeprowadzone w Jemenie zarówno przeciw celom rządowym, jak i cywilnym. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.”;

d)

wpis „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Inne informacje: a) organizacja Tehrik-e Taliban ma siedzibę na obszarach plemiennych wzdłuż granicy Afganistanu z Pakistanem; b) utworzona w 2007 r., kierowana przez Hakimullaha Mehsuda; c) emirem TTP w Południowym Waziristanie jest Wali Ur Rehman. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Inne informacje: a) organizacja Tehrik-e Taliban ma siedzibę na obszarach plemiennych wzdłuż granicy Afganistanu z Pakistanem; b) utworzona w 2007 r., jej przywódcą jest Maulana Fazlullah; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.”;

3)

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się wpis w brzmieniu:

a)

„The Army Of Emigrants And Supporters (Armia Emigrantów i Zwolenników) (alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters (Batalion Emigrantów i Zwolenników), b) Army of Emigrants and Supporters organization (Organizacja Armii Emigrantów i Zwolenników), c) Battalion of Emigrants and Ansar (Batalion Emigrantów i Ansar), d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA); Adres: Obszar Jabal Turkuman, prowincja Latakia, Syryjska Republika Arabska; Inne informacje: założona przez zagranicznych bojowników terrorystycznych w 2013 r. Lokalizacja: Syryjska Republika Arabska; związana z Islamskim Państwem w Iraku i Lewancie, figurująca w wykazie jako Al-Kaida w Iraku i Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.08.2015 r.”.


14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1391

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2009 wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w szczególności jego art. 7 ust. 4 i art. 11 ust. 7 (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 ustanawia ramy dotyczące dostarczania porównywalnych statystyk unijnych dotyczących struktury gospodarstw rolnych oraz badania metod produkcji rolnej.

(2)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2014 (2) określa nowy wykaz cech objętych badaniem struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. Należy zatem zmienić definicje.

(3)

W celu utrzymania porównywalności terminy zawarte w wykazie cech, o którym mowa w motywie 2, powinny być interpretowane i stosowane w sposób jednolity w całej Unii. Należy zatem zmienić definicje cech obejmowanych badaniem struktury gospodarstw rolnych.

(4)

Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1200/2009 (3) należy dostosować do nowego wykazu cech, o którym mowa w motywie 2.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1200/2009.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1200/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do wykazu cech objętych badaniem struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 8).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (Dz.U. L 329 z 15.12.2009, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 72/279/EWG z dnia 31 lipca 1972 r. ustanawiająca Stały Komitet ds. Statystyk Rolniczych (Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Definicje cech objętych badaniem struktury gospodarstw rolnych w Unii  (1)

I.   OGÓLNE CECHY OBJĘTE BADANIEM

Położenie gospodarstwa

Położenie gospodarstwa rolnego zdefiniowano w art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1166/2008.

Region NUTS 3

Region NUTS 3 (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 31/2011 (2)), w którym znajduje się gospodarstwo.

Czy gospodarstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)?

Należy podać informacje na temat ONW zgodnie z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (3).

L– gospodarstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania innym niż obszar górski, charakteryzującym się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi, lub na innym obszarze charakteryzującym się szczególnymi ograniczeniami.

M– gospodarstwo znajduje się na obszarze górskim o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

N– obszar normalny (niebędący ONW).

Status prawny gospodarstwa

Status prawny gospodarstwa zależy od statusu posiadacza.

Czy gospodarstwo jest częścią gruntów wspólnych?

Specjalna »jednostka rolnicza gruntów wspólnych«– wirtualna jednostka stworzona do celów gromadzenia i rejestrowania danych, którą stanowi powierzchnia użytkowanych użytków rolnych wykorzystywanych przez gospodarstwa rolne, ale nienależących do nich bezpośrednio, tj. do których mają zastosowanie wspólne prawa własności.

Czy odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo ponosi:

 

osoba fizyczna, która jest wyłącznym posiadaczem, w przypadku gdy gospodarstwo jest niezależne?

Pojedyncza osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa niezwiązanego z żadnymi gospodarstwami należącymi do innych posiadaczy ani wspólnym zarządem, ani też podobnymi uzgodnieniami.

Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi »tak«, to czy osoba ta (posiadacz) jest także osobą zarządzającą gospodarstwem?

Jeśli osoba ta nie jest osobą zarządzającą gospodarstwem, to czy osoba zarządzająca jest członkiem rodziny posiadacza?

Jeśli osoba zarządzająca gospodarstwem jest członkiem rodziny posiadacza, to czy osobą zarządzającą gospodarstwem jest współmałżonek posiadacza?

 

jedna lub więcej osób fizycznych będących partnerami, gdy gospodarstwo jest gospodarstwem grupowym?

Partner lub partnerzy gospodarstwa grupowego to osoby fizyczne, które posiadają, dzierżawią lub w inny sposób razem zarządzają jednym gospodarstwem rolnym albo też zarządzają swymi indywidualnymi gospodarstwami, tak jakby to było jedno gospodarstwo. Współpraca taka musi być uregulowana w przepisach prawa albo w umowie pisemnej.

 

osoba prawna?

Podmiot prawny inny niż osoba fizyczna, ale posiadający normalne prawa i obowiązki osoby fizycznej, takie jak zdolność występowania przed sądem w charakterze powoda lub pozwanego (ogólna zdolność prawna).

Struktura własnościowa (w odniesieniu do posiadacza) i system gospodarki rolnej

Użytkowane użytki rolne:

Użytkowane użytki rolne to całkowity obszar zajęty przez grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe wykorzystywane przez gospodarstwo, niezależnie od rodzaju struktury własnościowej czy też wykorzystywania tych gruntów jako terenu wspólnego.

własne

Użytkowane użytki rolne uprawiane przez gospodarstwo, które są własnością posiadacza bądź są uprawiane przez niego jako użytkownika lub dziedzicznego dzierżawcę długoterminowego, lub w drodze innego równoważnego rodzaju struktury własnościowej.

dzierżawione

Użytkowane użytki rolne wydzierżawione przez gospodarstwo w zamian za uprzednio uzgodnioną stałą cenę dzierżawy (pieniężną, w naturze lub inną), na co istnieje pisemna lub ustna umowa dzierżawy. Użytkowane użytki rolne przydzielane są tylko do jednego gospodarstwa. W przypadku gdy użytkowane użytki rolne wydzierżawione są więcej niż jednemu gospodarstwu podczas roku referencyjnego, zwykle przydzielane są one gospodarstwu, z którym są powiązane w dniu referencyjnym badania lub które wykorzystywało je przez najdłuższy czas podczas roku referencyjnego.

połownictwo lub inne rodzaje

a)

Użytki rolne uprawiane wspólnie to użytkowane użytki rolne (które mogą stanowić całe gospodarstwo) uprawiane na zasadzie współpracy właściciela i połownika na podstawie pisemnej lub ustnej umowy o wspólnej uprawie. Produkcja (w sensie ekonomicznym albo fizycznym) z obszaru o dzielonych plonach jest dzielona w uzgodniony sposób pomiędzy te dwie strony.

b)

Użytkowane użytki rolne wykorzystywane zgodnie z innymi rodzajami struktury własnościowej to użytkowane użytki rolne nieuwzględnione w poprzednich pozycjach.

Grunty wspólne

Użytkowane użytki rolne wykorzystywane przez gospodarstwo rolne, ale do niego bezpośrednio nienależące, tj. do których mają zastosowanie wspólne prawa własności.

Rolnictwo ekologiczne

Praktyki rolnicze zgodnie z ustalonymi normami i zasadami określonymi w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 (4) lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; oraz (ii) w odpowiednich wykonawczych przepisach krajowych dotyczących produkcji ekologicznej.

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

Ta część obszaru użytków rolnych gospodarstwa, na której stosowane są metody produkcji w pełni zgodne z zasadami produkcji ekologicznej w gospodarstwie określonymi w (i) rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; oraz (ii) w odpowiednich wykonawczych przepisach krajowych w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej.

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

Ta część obszaru użytków rolnych gospodarstwa, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji, ale gdzie nie zakończył się jeszcze okres przejściowy konieczny, by można było uznać, że istnieje pełna zgodność z zasadami produkcji ekologicznej w gospodarstwie określonymi w (i) rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; oraz (ii) w odpowiednich wykonawczych przepisach krajowych w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej.

Powierzchnia gospodarstwa, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej lub która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z tymi zasadami

Obszar użytków rolnych gospodarstwa, na którym stosuje się ekologiczne i certyfikowane metody produkcji lub który jest na etapie przestawiania się na takie metody, które będą certyfikowane zgodnie z ustalonymi normami i zasadami określonymi w (i) rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; oraz (ii) w odpowiednich wykonawczych przepisach krajowych dotyczących produkcji ekologicznej, według kategorii upraw.

Poniżej znajduje się wykaz poszczególnych kategorii upraw w ramach produkcji ekologicznej. Uwaga: uprawy są zdefiniowane w sekcji II. Grunty.

 

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

 

Strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

 

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

 

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

 

Uprawy oleiste

 

Świeże warzywa, melony i truskawki

 

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

 

Sady i plantacje roślin jagodowych

 

Plantacje owoców cytrusowych

 

Plantacje oliwek

 

Winnice

 

Inne uprawy (rośliny włókniste itp.), w tym tereny ekstensywnego wypasu

Metody produkcji ekologicznej stosowane w produkcji zwierzęcej i certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

Liczba zwierząt, których chów jest prowadzony w gospodarstwie, w którym całość lub część produkcji zwierzęcej jest w pełni zgodna z zasadami produkcji ekologicznej w gospodarstwie określonymi w (i) rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; oraz (ii) w odpowiednich przepisach krajowych w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej, według kategorii zwierząt.

Zwierzęta gospodarskie są zdefiniowane w sekcji III. Zwierzęta gospodarskie.

 

Bydło

 

Trzoda chlewna

 

Owce i kozy

 

Drób

 

Pozostałe zwierzęta

Przeznaczenie produkcji gospodarstwa

Ponad 50 % wartości produkcji końcowej przeznaczone jest na konsumpcję gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe to rodzina, do której należy posiadacz i w której członkowie gospodarstwa dzielą te same pomieszczenia mieszkalne, na którą przeznaczają część lub całość swojego dochodu i majątku oraz razem korzystają z pewnych towarów i usług, głównie mieszkania i żywności.

Produkcja końcowa, o której mowa w ramach tej cechy, pojawia się w rachunkach gospodarczych dla rolnictwa (5) po definicji produkcji globalnej do wykorzystania.

Ponad 50 % całkowitej sprzedaży gospodarstwa przeznaczone jest na bezpośrednią sprzedaż konsumentom końcowym

Bezpośrednia sprzedaż konsumentom końcowym oznacza sprzedaż przez gospodarstwo własnych produktów rolnych, przetworzonych lub nie, bezpośrednio konsumentom z przeznaczeniem do spożycia. Wartość procentowa jest obliczana na podstawie wartości pieniężnej, niezależnie od tego, czy zapłaty za sprzedaż dokonano w gotówce, w naturze czy też w innej formie.

II.   UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Całkowita powierzchnia gospodarstwa obejmuje użytkowane użytki rolne (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe) oraz pozostałe grunty (nieużytkowane grunty rolne, lasy i grunty leśne oraz pozostałe grunty).

Grunty orne

Grunty poddawane stałej uprawie (orane lub uprawiane w inny sposób), na ogół w systemie płodozmianu.

Płodozmian to praktyka polegająca na corocznej zmianie upraw na danym polu, przeprowadzanej w zaplanowany sposób lub w zaplanowanej kolejności w kolejnych latach uprawy, tak aby te same gatunki nie były uprawiane bez przerwy na tym samym polu. Zazwyczaj co roku następuje zmiana upraw, choć mogą być one zmieniane co kilka lat. Aby wprowadzić rozróżnienie między gruntami ornymi a uprawami trwałymi lub trwałymi użytkami zielonymi, stosuje się próg pięcioletni. Oznacza to, że jeśli działka jest wykorzystywana pod tę samą uprawę przez pięć lub więcej lat bez usunięcia w tym czasie uprawy poprzedniej i wprowadzenia nowej, to nie jest uważana za grunty orne.

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

W tej pozycji ujmuje się wszystkie obszary, na których zbierane są zboża w stanie suchym na ziarno, niezależnie od jego wykorzystania (w tym zboża wykorzystywane do produkcji energii odnawialnej)

 

Pszenica zwyczajna i orkisz

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. i Triticum monococcum L.

 

Pszenica durum

Triticum durum Desf.

 

Żyto

Secale cereale L., w tym mieszanki żyta i innych zbóż siane jesienią (mieszanka żyta z pszenicą).

 

Jęczmień

Hordeum vulgare L.

 

Owies zwyczajny

Avena sativa L., w tym mieszanki owsa i innych zbóż siane wiosną.

 

Kukurydza na ziarno

Kukurydza (Zea mays L.) zbierana na ziarno.

 

Ryż

Oryza sativa L.

 

Pozostałe zboża na ziarno

Zboża siane samodzielnie i zbierane w stanie suchym na ziarno, nieujęte w żadnej z poprzednich pozycji.

Strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

Uprawy siane i zbierane głównie ze względu na zawartość protein.

W tej pozycji ujmuje się wszystkie obszary upraw roślin strączkowych jadalnych i upraw białkowych zbieranych w stanie suchym na ziarno, niezależnie od jego wykorzystania (w tym zboża wykorzystywane do produkcji energii odnawialnej).

w tym groch, bób i łubin słodki

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., wysiewane samodzielnie, zbierane w stanie suchym na ziarno.

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

Solanum tuberosum L.

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

Beta vulgaris L. przeznaczone dla cukrownictwa i produkcji alkoholu (w tym do produkcji energii).

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

Buraki pastewne (Beta vulgaris L.) oraz rośliny z rodziny kapustnych zbierane głównie na paszę, niezależnie od tego, czy zbierany jest korzeń czy łodyga, a także inne rośliny uprawiane głównie ze względu na korzeń na paszę, gdzie indziej niewymienione.

Rośliny przemysłowe

Rośliny, które normalnie nie są sprzedawane bezpośrednio do celów konsumpcyjnych, ponieważ przed ostatecznym użyciem wymagają obróbki przemysłowej.

W tej pozycji ujmuje się wszystkie uprawy roślin przemysłowych, niezależnie od ich wykorzystania (w tym zboża wykorzystywane do produkcji energii odnawialnej).

 

Tytoń

Nicotiana tabacum L.

 

Chmiel

Humulus lupulus L.

 

Bawełna

Gossypium spp., zbierana zarówno na włókno, jak i na nasiona oleiste.

 

Rzepak i rzepik

Brassica napus L. (partim) i Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, uprawiane do produkcji oleju, zbierane jako suche ziarno.

 

Słonecznik

Helianthus annuus L., zbierany jako suche ziarno.

 

Soja

Glycine max L. Merril, zbierana jako suche ziarno.

 

Siemię lniane (len oleisty)

Linum usitatissimum L., różne gatunki uprawiane głównie do produkcji oleju, zbierane jako suche ziarno.

 

Inne rośliny oleiste

Inne rośliny uprawiane głównie ze względu na zawartość oleju, zbierane jako suche ziarno, gdzie indziej niewymienione.

 

Len

Linum usitatissimum L., różne gatunki uprawiane głównie do produkcji włókna.

 

Konopie

Cannabis sativa L.

 

Inne rośliny włókniste

Inne rośliny uprawiane głównie ze względu na zawartość włókien, gdzie indziej niewymienione.

 

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

Rośliny lub części roślin używane w celach farmaceutycznych, do produkcji perfum lub spożycia przez ludzi.

Rośliny o zastosowaniu kulinarnym różnią się od warzyw tym, że są używane w małych ilościach i dodają smaku pokarmowi, nie stanowiąc jego podstawy.

 

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione.

Ujęte są obszary upraw wykorzystywanych wyłącznie do produkcji energii odnawialnej.

Świeże warzywa, melony i truskawki, w tym:

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

Świeże warzywa, melony i truskawki, gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami.

Na otwartym polu

Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane na gruntach ornych w płodozmianie z innymi uprawami rolnymi.

Ogrodnictwo towarowe

Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane na gruntach ornych w płodozmianie wyłącznie z uprawami ogrodniczymi.

Uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

Uprawy, które przez cały okres wzrostu lub przez większość tego okresu znajdują się w szklarni lub pod stałym albo ruchomym przykryciem wysokim (szklanym czy też ze sztywnego lub elastycznego tworzywa sztucznego).

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek), uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami.

Uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek), które przez cały okres wzrostu lub przez większość tego okresu znajdują się w szklarni lub pod stałym albo ruchomym przykryciem wysokim (szklanym czy też ze sztywnego lub elastycznego tworzywa sztucznego).

Uprawy pastewne na zielonkę

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie uprawy na gruntach ornych zbierane na zielonkę i przeznaczone głównie na pasze dla zwierząt, produkcję energii odnawialnej (np. produkcję biomasy z zielonej kukurydzy) lub nawożenie zielone, tzn. zboża, trawy, rośliny strączkowe lub przemysłowe i inne uprawy na gruntach rolnych zbierane lub wykorzystywane jako zielonki.

Rośliny powinny być uprawiane w płodozmianie z innymi uprawami na tym samym gruncie przez okres krótszy niż pięć lat (rośliny pastewne jednoroczne lub wieloletnie).

Pozycja obejmuje uprawy niewykorzystywane w gospodarstwach, ale sprzedawane do bezpośredniego użytku w innych gospodarstwach rolnych lub na potrzeby przemysłu.

Trawy polowe

Rośliny trawiaste przeznaczone na wypas, na siano lub kiszonki, stosowane jako element normalnego płodozmianu upraw, pozostające na polu przez przynajmniej jeden rok uprawy, a krócej niż przez pięć lat, wysiewane z trawą lub mieszankami traw. Przed ponownym zasiewem grunty są zaorywane lub przygotowywane innymi metodami, albo też rośliny niszczy się w inny sposób, np. przy użyciu środków chwastobójczych.

Niniejsza pozycja obejmuje mieszanki roślin, głównie trawiastych, i innych upraw paszowych (zwykle strączkowych), przeznaczone na wypas, zbierane na zielonkę lub jako suche siano.

Pozostałe uprawy na zielonkę

Pozostałe roczne lub wieloletnie (trwające krócej niż pięć lat) uprawy zbierane na zielonkę, zgodnie z opisem w pozycji »Uprawy pastewne na zielonkę«.

Kukurydza na zielonkę

Wszystkie formy kukurydzy (Zea mays L.) uprawianej głównie na kiszonkę, której nie zbiera się na ziarno (całe kolby, części całej rośliny lub cała roślina).

Pozycja obejmuje kukurydzę zieloną spożywaną bezpośrednio przez zwierzęta (bez silosowania) oraz całe kolby (ziarno, szypułka główna/oś kwiatostanu, łuska) zbierane na pasze lub kiszonki, jak również do produkcji energii odnawialnej.

Rośliny strączkowe

Rośliny strączkowe uprawiane i zbierane na zielonkę, jako całe rośliny, głównie z przeznaczeniem na paszę, produkcję energii lub nawożenie zielone.

Niniejsza pozycja obejmuje mieszanki upraw złożone głównie z roślin strączkowych (normalnie > 80 %) i trawiastych, zbierane na zielonkę lub jako suche siano.

Pozostałe uprawy na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

Pozostałe uprawy na gruntach ornych przeznaczone głównie na pasze dla zwierząt, zbierane na zielonkę, gdzie indziej niewymienione.

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

Grunty, na których produkuje się nasiona i sadzonki na sprzedaż, z wyjątkiem zbóż, ryżu, jadalnych nasion roślin strączkowych, ziemniaków oraz nasion oleistych. Niniejsza pozycja obejmuje obszary upraw pasz zielonych zbieranych na nasiona, korzenie zbierane na nasiona, przeznaczone na sprzedaż nasiona i sadzonki do produkcji warzyw i kwiatów itp.

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

Rośliny uprawne nieujęte gdzie indziej.

Grunty ugorowane

Wszystkie grunty orne włączone w system płodozmianu albo utrzymywane według norm utrzymania w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC (6)), niezależnie od tego, czy są uprawiane, czy też nie, ale nieprzeznaczone do produkcji plonów w ciągu roku uprawy.

Podstawową cechą charakterystyczną gruntów ugorowanych jest pozostawienie ich na odpoczynek, zwykle na okres pełnego roku uprawy.

Gruntem ugorowanym może być:

1.

grunt niepokryty roślinnością, bez jakichkolwiek upraw;

2.

grunt pokryty roślinnością, która wyrosła w sposób naturalny i którą można wykorzystać jako paszę lub zaorać;

3.

grunt obsiany wyłącznie do produkcji nawozu zielonego (grunt ugorowany zielony).

Ogrody przydomowe

Obszary przeznaczone pod uprawę produktów rolnych, przeznaczonych do konsumpcji przez posiadacza i jego gospodarstwo domowe, zwykle oddzielone od reszty gruntów rolnych i uznawane za ogrody przydomowe.

Produkty pochodzące z tego obszaru gospodarstwo sprzedaje tylko okazjonalnie. Wszystkie obszary, z których produkty są stale sprzedawane na rynku, przynależą do innych pozycji, nawet jeśli część produktów jest konsumowana przez posiadacza i jego gospodarstwo domowe.

Trwałe użytki zielone

Grunt wykorzystywany w sposób ciągły (przez przynajmniej pięć lat) do uprawy bylin paszowych, zarówno uprawnych (sianych), jak również zasianych naturalnie, niewłączony do systemu płodozmianu w gospodarstwie.

Takie grunty można wykorzystywać jako tereny do wypasu, kosić porastającą je roślinność na kiszonki lub siano lub wykorzystywać ją do produkcji energii odnawialnej.

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

Trwałe pastwiska na glebach średniej lub dobrej jakości. Obszary te można normalnie wykorzystywać do intensywnego wypasu.

Tereny ekstensywnego wypasu

Niskourodzajne trwałe użytki zielone, zwykle na glebach niskiej jakości, na przykład w terenie pagórkowatym i na dużych wysokościach, na ogół nienawożone, nieuprawiane, bez dosiewów i drenażu.

Obszary te można normalnie wykorzystywać do ekstensywnego wypasu i normalnie nie są one koszone lub są koszone ekstensywnie; nie są one w stanie wykarmić większej populacji zwierząt.

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do produkcji i objęte dopłatami

Trwałe użytki zielone i łąki wyłączone z produkcji, które zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (7) lub, jeśli ma zastosowanie, z najnowszym prawodawstwem, są utrzymywane według norm utrzymania w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, kwalifikują się do objęcia ich dopłatami.

Uprawy trwałe

Uprawy nieuprawiane w systemie płodozmianu, inne niż trwałe użytki zielone, które zajmują glebę przez długi okres i przynoszą plony przez wiele lat.

Sady i plantacje roślin jagodowych

Obszary zawierające drzewa, krzaki i wieloletnie zarośla jagodowe inne niż truskawkowe przeznaczone do produkcji owoców. Sady mogą być typu ciągłego z minimalnymi odstępami między drzewami lub typu nieciągłego z dużymi odstępami.

Gatunki owoców, w tym:

 

owoce umiarkowanych stref klimatycznych

Sady owocowe uprawiane tradycyjnie w umiarkowanych strefach klimatycznych w celu uzyskania owoców.

 

owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych

Sady owocowe uprawiane tradycyjnie w podzwrotnikowych strefach klimatycznych w celu uzyskania owoców.

Gatunki jagodowe

Plantacje roślin jagodowych uprawiane tradycyjnie zarówno w umiarkowanych, jak i w podzwrotnikowych strefach klimatycznych w celu uzyskania owoców jagodowych.

Orzechy

Plantacje drzew orzechowych uprawiane tradycyjnie zarówno w umiarkowanych, jak i w podzwrotnikowych strefach klimatycznych.

Plantacje owoców cytrusowych

Plantacje Citrus spp.

Plantacje oliwek

Plantacje Olea europaea L.

 

Zwykle produkujące oliwki stołowe

Plantacje gatunków uprawianych zwykle z przeznaczeniem na oliwki stołowe.

 

Zwykle produkujące oliwki do produkcji oliwy

Plantacje gatunków uprawianych zwykle z przeznaczeniem na produkcję oliwy.

Winnice, w tym zwykle produkujące:

Plantacje Vitis vinifera L.

 

Wina wysokiej jakości

Gatunki winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję wina o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP), spełniające wymogi określone w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (8) lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; i (ii) w odpowiednich przepisach krajowych.

Gatunki winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję wina o chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG), spełniające wymogi określone w (i) rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 lub, jeśli mają zastosowanie, w najnowszym prawodawstwie; i (ii) w odpowiednich przepisach krajowych.

 

Inne wina

Gatunki winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję win innych niż wina ChNP i ChOG.

 

Winogrona stołowe

Gatunki winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję winogron stołowych.

 

Rodzynki

Gatunki winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję rodzynek.

Szkółki

Obszary młodych zdrewniałych (drzewnych) sadzonek uprawianych na otwartym powietrzu w celu przesadzenia w przyszłości:

a)

szkółki winorośli oraz szkółki sadzonek;

b)

szkółki drzew owocowych i roślin jagodowych;

c)

szkółki roślin ozdobnych;

d)

komercyjne szkółki drzew leśnych (z wyjątkiem rosnących w lasach szkółek przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa);

e)

drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki.

Pozostałe uprawy trwałe

Trwałe uprawy na wolnym powietrzu inne niż te, o których mowa w poprzedniej pozycji, w szczególności uprawy roślin do wyplatania i tkania, zbierane na ogół co roku, oraz drzewka uprawiane w celach handlowych jako choinki świąteczne na użytkowanych użytkach rolnych.

Uprawy trwałe pod szkłem

Pozostałe grunty

»Pozostałe grunty« obejmują nieużytkowane grunty rolne (grunty rolne, które nie są już uprawiane z przyczyn ekonomicznych, społecznych lub innych i które nie są wykorzystywane w systemie płodozmianu), lasy i grunty leśne i pozostałe grunty zajęte przez budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, grunty nieurodzajne, skały itd.

Nieużytkowane grunty orne

Obszary uprzednio używane do celów rolniczych, ale w roku referencyjnym badania już nieuprawiane ze względów ekonomicznych, społecznych lub innych, a także niewykorzystywane w systemie płodozmianu, tj. grunty, co do których nie przewiduje się ich wykorzystania rolnego.

Grunty takie można przywrócić uprawie, wykorzystując zasoby normalnie istniejące w gospodarstwie rolnym.

Lasy i grunty leśne

Obszary zarośnięte drzewami lub krzakami typu leśnego, w tym również plantacje topoli i innych podobnych drzew w lasach lub poza nimi oraz szkółki drzew leśnych rosnące w lesie na potrzeby własne gospodarstwa, a także udogodnienia leśne (drogi leśne, składy drewna itp.).

w tym zagajniki o krótkiej rotacji

Lasy i grunty leśne zarządzane w celu uprawy sadzonek drzewnych, gdzie okres zmianowania wynosi najwyżej 20 lat.

Okres zmianowania jest okresem między pierwszym siewem/sadzeniem drzew a zbiorem produktów ostatecznych, gdzie zbiory nie obejmują działań związanych ze zwyczajnym zarządzaniem, takim jak trzebienie.

Pozostałe grunty (grunty zajęte pod budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, grunty nieurodzajne, skały itd.)

Wszystkie części całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego, które nie są użytkowanymi użytkami rolnymi ani nieużytkowanymi gruntami, ani też lasami i gruntami leśnymi.

Uprawy grzybów

Grzyby uprawiane w budynkach specjalnie do tego celu zbudowanych lub przystosowanych, jak również w podziemnych pomieszczeniach, grotach i piwnicach.

Uprawy energetyczne (do produkcji biopaliw lub innych rodzajów energii odnawialnej)

Powierzchnia upraw określonych roślin energetycznych, które nie są wykorzystywane do żadnych innych celów niż produkcja energii i są uprawiane na rolnych gruntach ornych.

Powierzchnia nawadniana

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

Całkowita maksymalna powierzchnia użytków rolnych, która mogłaby być nawadniana w roku referencyjnym z wykorzystaniem dostępnych w gospodarstwie urządzeń i przy ilości normalnie dostępnej wody.

Całkowity obszar uprawny nawadniany co najmniej raz w ciągu poprzednich 12 miesięcy

Powierzchnia upraw, które zostały faktycznie nawodnione przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień referencyjny badania.

Stosowane metody nawadniania:

 

Nawadnianie powierzchniowe (nawadnianie zalewowe, rowy melioracyjne)

Rozprowadzanie wody po ziemi albo metodą zalewania całej powierzchni, albo prowadzeniem jej małymi rowkami między rzędami upraw z wykorzystaniem siły grawitacji.

 

Nawadnianie przy użyciu deszczowni

Podlewanie roślin metodą rozprowadzania pod wysokim ciśnieniem wody tworzącej deszcz.

 

Nawadnianie kropelkowe

Podlewanie roślin przez nakrapianie wody, kropla po kropli, w okolicę dolnych części roślin lub przy użyciu mikrozraszaczy, lub przez tworzenie warunków zbliżonych do mgły.

Źródło wody służącej do nawadniania, wykorzystywane przez gospodarstwo:

Źródło całej lub większości wody do nawadniania wykorzystywanej w gospodarstwie.

 

Wody gruntowe na terenie gospodarstwa rolnego

Źródła wody znajdujące się na terenie gospodarstwa lub w jego pobliżu, wykorzystujące wodę pompowaną ze studni wierconych albo wykopanych, z naturalnych źródeł swobodnie płynącej wody gruntowej lub źródeł podobnych.

 

Wody powierzchniowe na terenie gospodarstwa rolnego

Małe stawy naturalne lub stworzone przez zbudowanie tam, umieszczone całkowicie na terenie gospodarstwa lub wykorzystywane tylko przez jedno gospodarstwo.

 

Wody powierzchniowe poza terenem gospodarstwa rolnego z jezior, rzek i cieków wodnych

Powierzchniowe wody słodkie (jeziora, rzeki, inne cieki wodne) niestworzone sztucznie do celów irygacyjnych.

 

Woda ze wspólnych sieci wodociągowych spoza terenu gospodarstwa rolnego

Źródła wody poza terenem gospodarstwa, inne niż wymienione w pozycji »Wody powierzchniowe poza terenem gospodarstwa rolnego z jezior, rzek i cieków wodnych«, dostępne dla co najmniej dwóch gospodarstw.

 

Pozostałe źródła

Pozostałe źródła wody do nawadniania, gdzie indziej niewymienione. Mogą to być źródła silnie zasolone, np. Atlantyk lub Morze Śródziemne, gdzie woda podlega przed użyciem obróbce redukującej stężenie soli (odsalaniu), lub woda ze źródeł wody słonawej (o niskiej zawartości soli), np. z Bałtyku i z niektórych rzek, której można używać bezpośrednio bez uzdatniania. Może to być również woda po uzdatnieniu wód ściekowych dostarczana użytkownikowi jako odzyskana woda ściekowa.

III.   ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Liczba zwierząt użytkowych znajdujących się w bezpośrednim posiadaniu osób kierujących gospodarstwem lub na ich utrzymaniu w dniu referencyjnym badania.

Zwierzęta nie muszą być własnością posiadacza. Zwierzęta te mogą znajdować się w gospodarstwie (na użytkowanych użytkach rolnych lub w wykorzystywanych przez gospodarstwo budynkach) lub poza nim (na gminnych terenach do wypasu, w trakcie migracji itd.).

Koniowate

Zwierzęta domowe należące do rodziny Equidae, rodzaju Equus (konie, osły itd.).

Bydło

Zwierzęta domowe gatunków Bos taurus i Bubalus bubalus, w tym mieszańce takie jak Beefalo.

 

Cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki

 

Byczki w wieku 1–2 lat

 

Jałówki w wieku 1–2 lat

 

Byczki w wieku dwóch lat i powyżej

 

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

Jałówki w wieku 2 lat i powyżej, które jeszcze się nie cieliły.

 

Krowy mleczne

Krowy, które się cieliły (w tym te w wieku poniżej dwóch lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji mleka do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

 

Pozostałe krowy

Krowy, które się cieliły (w tym te w wieku poniżej dwóch lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt i których mleko nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi ani do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

Owce i kozy

Owce (w każdym wieku)

Zwierzęta domowe z gatunku Ovis aries.

 

Maciorki do dalszego chowu

Maciorki i jarki dopuszczone do tryka.

 

Pozostałe owce

Wszystkie owce, inne niż maciorki do dalszego chowu.

Kozy (w każdym wieku)

Zwierzęta domowe należące do podgatunku Capra aegagrus hircus.

 

Samice do dalszego chowu

Kozy, które już miały potomstwo i kozy pokryte.

 

Pozostałe kozy

Wszystkie kozy, inne niż samice do dalszego chowu.

Trzoda chlewna

Zwierzęta domowe z gatunku Sus scrofa domesticus.

 

Prosiaki o wadze do 20 kilogramów

Prosiaki o wadze na ogół do 20 kilogramów.

 

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej

Samice świń o wadze 50 kg i powyżej przeznaczone do celów hodowlanych, niezależnie od tego, czy prosiły się, czy też nie.

 

Pozostała trzoda chlewna

Trzoda chlewna niewyszczególniona w innym miejscu.

Drób

 

Brojlery

Zwierzęta domowe gatunku Gallus gallus utrzymywane do produkcji mięsa.

 

Kury nioski

Zwierzęta domowe gatunku Gallus gallus, które osiągnęły zdolność do składania jaj i są utrzymywane do produkcji jaj.

 

Pozostały drób

Drób niewymieniony w pozycjach brojlery lub kury nioski.

 

Indyki

Zwierzęta domowe z gatunku Meleagris.

 

Kaczki

Zwierzęta domowe z gatunku Anas i Cairina moschata.

 

Gęsi

Zwierzęta domowe z gatunku Anser anser dom.

 

Strusie

Strusie (Struthio camelus).

 

Inny drób, gdzie indziej niewymieniony

Króliki, samice hodowlane

Samice królików (gatunku Oryctolagus), które już miały potomstwo, do produkcji tuczonych królików.

Pszczoły

Liczba uli zajętych przez pszczoły (Apis mellifera) trzymane do produkcji miodu.

Zwierzęta gospodarskie gdzie indziej niewymienione

Wszelkie użytkowe zwierzęta gospodarskie niewymienione gdzie indziej w niniejszej sekcji.

IV.   SIŁA ROBOCZA

(i)   PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Siła robocza w gospodarstwie

Siła robocza w gospodarstwie obejmuje wszystkie osoby, które ukończyły obowiązek szkolny (osiągnęły wiek opuszczenia szkoły), wykonujące w podlegającym badaniu gospodarstwie pracę podczas 12 miesięcy poprzedzających dzień referencyjny badania.

Chociaż krajowe ustawodawstwo określa minimalny wiek obowiązkowej edukacji w pełnym wymiarze czasu do określonego wieku oraz obowiązkowej edukacji w wymiarze częściowym, należy przyjąć, że 15 lat jest normalnym wiekiem opuszczenia szkoły.

Wyłącznie posiadacze niewykonujący pracy w gospodarstwie są rejestrowani w badaniu, ale niezaliczani do »Łącznej siły roboczej w gospodarstwie«.

Wszystkie osoby w wieku emerytalnym, które nadal pracują w gospodarstwie, są zaliczane do siły roboczej w gospodarstwie.

Osoby pracujące w gospodarstwie, ale zatrudnione przez osobę trzecią lub w ramach umów o pomocy wzajemnej (np. praca rolnych pracowników kontraktowych lub spółdzielni), nie są zaliczane do siły roboczej w gospodarstwie.

Praca w gospodarstwie rolnym

Przez pracę w gospodarstwie rolnym rozumie się każdy rodzaj pracy wykonywanej w gospodarstwie, która ma wpływ na (i) działania określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1166/2008; (ii) utrzymanie środków produkcji albo na (iii) działania wynikające bezpośrednio z działań o charakterze produkcyjnym.

Czas spędzony na wykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym

Czas spędzony na wykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym to czas pracy faktycznie poświęcony w gospodarstwie na pracę na rzecz gospodarstwa, z wyjątkiem pracy w gospodarstwach domowych posiadacza lub osoby zarządzającej gospodarstwem.

Roczna jednostka pracy (AWU)

Równoważne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, tj. ogólna liczba przepracowanych godzin podzielona przez średnią roczną liczbę godzin pracy w pełnym wymiarze godzin w danym kraju.

Pełny wymiar godzin oznacza minimalną liczbę godzin wymaganą przez przepisy krajowe dotyczące umów o pracę. Jeśli te nie wskazują liczby godzin rocznie, wówczas za liczbę minimalną powinno zostać przyjęte 1 800 godzin (225 dni roboczych razy osiem godzin dziennie).

Posiadacz

Posiadacz jest osobą fizyczną, grupą osób fizycznych lub prawnych, na rzecz których lub w imieniu których gospodarstwo jest prowadzone i które są odpowiedzialne za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie, tj. które podejmują ryzyko ekonomiczne związane z gospodarstwem.

Posiadacz może być bezpośrednim właścicielem gospodarstwa, może je dzierżawić, może być długoterminowym dzierżawcą dziedzicznym, użytkownikiem lub powiernikiem.

 

Płeć

 

Wiek

 

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Osoba zarządzająca gospodarstwem

Osoba zarządzająca gospodarstwem jest osobą fizyczną odpowiedzialną za normalne, codzienne, rutynowe procedury finansowe i produkcyjne występujące przy prowadzeniu danego gospodarstwa.

 

Płeć

 

Wiek

 

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

 

Poziom wykształcenia osoby zarządzającej gospodarstwem

 

Poziom wykształcenia rolniczego osoby zarządzającej gospodarstwem

 

Tylko praktyczne doświadczenie rolnicze

Doświadczenie zdobyte w drodze praktycznej pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Zasadnicze wykształcenie rolnicze

Wszelkie kursy szkoleniowe ukończone w ogólnej szkole rolniczej lub instytucji specjalizującej się w pewnych przedmiotach (włączając w to ogrodnictwo, uprawę winorośli, leśnictwo, hodowlę ryb, weterynarię, technikę rolniczą i przedmioty powiązane). Za wykształcenie zasadnicze uważa się ukończoną praktykę rolniczą.

 

Pełne wykształcenie rolnicze

Wszelkie kursy szkoleniowe z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, uprawy winorośli, leśnictwa, hodowli ryb, weterynarii, techniki rolniczej lub przedmiotów powiązanych trwające przez okres odpowiadający dwóm latom szkoleń w pełnym wymiarze godzin po zakończeniu obowiązkowej edukacji ukończone w uczelni rolniczej, na uniwersytecie lub w innej instytucji szkolnictwa wyższego.

 

Kształcenie zawodowe podjęte przez osobę zarządzającą gospodarstwem w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Kształcenie zawodowe jest to działanie szkoleniowe prowadzone przez osobę lub instytucję szkoleniową, którego podstawowym celem jest nabycie nowych umiejętności związanych z działalnością gospodarstwa lub działalnością bezpośrednio związaną z gospodarstwem lub rozwojem i ulepszaniem istniejących gospodarstw.

Członkowie rodziny wyłącznego posiadacza pracujący w gospodarstwie rolnym

Członkowie rodziny wyłącznego posiadacza, w tym współmałżonek, pracujący w gospodarstwie rolnym, ale niekoniecznie mieszkający w gospodarstwie.

Ogólnie biorąc, członkami rodziny posiadacza są: współmałżonek, krewni wstępni lub zstępni (również drogą małżeństwa i adopcji) oraz bracia i siostry posiadacza lub jego/jej współmałżonka.

Dwie osoby żyjące ze sobą jak małżeństwo, ale nim niebędące, także są traktowane jak współmałżonkowie.

Członkowie rodziny wyłącznego posiadacza pracujący w gospodarstwie rolnym: mężczyźni

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Członkowie rodziny wyłącznego posiadacza pracujący w gospodarstwie rolnym: kobiety

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Pracownicy najemni stali

Wszystkie osoby inne niż posiadacz i członkowie jego rodziny, pracujące w gospodarstwie rolnym i otrzymujące za to wynagrodzenie (pobory, płace, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze).

Pracownicy najemni stali oznaczają osoby, które pracowały w gospodarstwie rolnym w każdym tygodniu 12-miesięcznego okresu kończącego się w dniu referencyjnym badania, niezależnie od długości tygodnia roboczego.

Włącza się również osoby pracujące na stałe przez część tego okresu, które nie były w stanie pracować przez cały okres z następujących powodów:

1.

specjalne warunki produkcji w gospodarstwie (na przykład gospodarstwa specjalizujące się w gruntowej uprawie oliwek, winogron lub owoców i warzyw, lub w tuczu bydła wypasanego na trawie i wymagające siły roboczej przez ograniczoną liczbę miesięcy);

2.

nieobecność w związku ze świętami, służbą wojskową, chorobą, wypadkiem lub śmiercią;

3.

rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w gospodarstwie (dotyczy również robotników, którzy podczas 12-miesięcznego okresu poprzedzającego dzień referencyjny badania zaprzestali pracy w jednym gospodarstwie, aby rozpocząć pracę w innym gospodarstwie);

4.

całkowite wstrzymanie prac w gospodarstwie w wyniku zdarzeń o charakterze losowym (powódź, pożar itp.).

Pracownicy najemni stali: mężczyźni

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Pracownicy najemni stali: kobiety

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Pracownicy najemni dorywczy: mężczyźni i kobiety

Osoby zatrudniane dorywczo to robotnicy, którzy nie pracowali w gospodarstwie rolnym w każdym tygodniu 12-miesięcznego okresu kończącego się w dniu referencyjnym badania z przyczyn innych niż wskazane w pozycji »Pracownicy najemni stali«.

Dniówki przepracowane przez pracowników najemnych dorywczych oznaczają każdy dzień pracy na tyle długi, że robotnik otrzymuje wynagrodzenie lub inną formę zapłaty (płacę, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze) za całą dniówkę, w ciągu którego wykonał pracę normalnie wykonywaną przez robotnika rolnego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Dni urlopu i choroby nie liczą się jako dniówki.

Pełna dniówka to normalny dzień roboczy pracowników zatrudnionych na stałe w pełnym wymiarze godzin.

(ii)   INNA DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWA: PRACE POZAROLNICZE W GOSPODARSTWIE (NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z GOSPODARSTWEM ROLNYM) I PRACA POZA GOSPODARSTWEM

Inna działalność zarobkowa to każde działanie różniące się od pracy w gospodarstwie rolnym określonej w sekcji IV ppkt (i), wykonywane za wynagrodzeniem (pobory, płace, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze, odpowiednio do świadczonych usług), i inna działalność zarobkowa związana bezpośrednio z gospodarstwem określona w sekcji V ppkt (i).

Obejmuje to pracę wykonywaną przez siłę roboczą jednego gospodarstwa na rzecz drugiego gospodarstwa.

Informacje te są zbierane jedynie w przypadku wyłącznych posiadaczy gospodarstw, gdy posiadacz jest osobą fizyczną (tj. gdy posiadacz jest jednocześnie osobą zarządzającą gospodarstwem), oraz w przypadku wszystkich gospodarstw grupowych. Nie zbiera się informacji w przypadku gospodarstw mających wyłącznego posiadacza, gdy posiadacz ten nie jest osobą zarządzającą gospodarstwem, ani w przypadku osób prawnych.

Informacje na temat innej działalności zarobkowej są rejestrowane w odniesieniu do posiadacza i do pozostałych członków rodziny wyłącznego posiadacza. Informacje te są rejestrowane tylko wówczas, gdy osoby te są zaangażowane w pracę na gospodarstwie lub w pracę bezpośrednio związaną z gospodarstwem.

Wyłącza się tu niemożliwą do wydzielenia, pozarolniczą dodatkową działalność zarobkową w gospodarstwie.

Działalność objętą niniejszą pozycją klasyfikuje się jako:

działalność podstawową, która zabiera co najmniej tyle samo czasu co praca na rzecz gospodarstwa,

działalność dodatkową, która zabiera mniej czasu niż praca na rzecz gospodarstwa.

Inna działalność zarobkowa, wykonywana przez posiadacza będącego również osobą zarządzającą gospodarstwem:

Wszelka działalność zarobkowa niezwiązana bezpośrednio z gospodarstwem, wykonywana przez posiadacza będącego również osobą zarządzającą gospodarstwem jako jego działalność podstawowa lub dodatkowa.

Inna działalność zarobkowa pozostałych członków rodziny wyłącznego posiadacza:

 

Działalność podstawowa

Liczba osób (współmałżonek wyłącznego posiadacza lub pozostali członkowie rodziny wyłącznego posiadacza) wykonujących działalność zarobkową niezwiązaną z gospodarstwem jako działalność podstawową.

 

Działalność dodatkowa

Liczba osób (współmałżonek wyłącznego posiadacza lub pozostali członkowie rodziny wyłącznego posiadacza) wykonujących działalność zarobkową niezwiązaną z gospodarstwem jako działalność dodatkową.

V.   DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWA GOSPODARSTWA INNA NIŻ ROLNICZA (BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z GOSPODARSTWEM)

(i)   WYKAZ RODZAJÓW ZAROBKOWEJ DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ ROLNICZA

Działalność zarobkowa gospodarstwa inna niż rolnicza to wszelka działalność inna niż praca rolnicza, związana bezpośrednio z gospodarstwem i mająca wpływ ekonomiczny na to gospodarstwo.

»Działalność bezpośrednio związana z gospodarstwem« oznacza działalność, w ramach której wykorzystywane są zasoby gospodarstwa (obszar, budynki, maszyny itp.) lub jego produkty. Jeśli wykorzystywana jest tylko siła robocza w gospodarstwie (rodzina i pracownicy najemni), bez angażowania innych zasobów gospodarstwa, robotników uważa się za pracujących dla dwóch różnych firm; tego rodzaju inna działalność zarobkowa nie jest uważana za bezpośrednio związaną z gospodarstwem.

Obejmuje ona prace rolnicze i inne niż rolnicze na rzecz innych gospodarstw.

W tym kontekście działalność zarobkowa oznacza aktywną pracę; w związku tym nie są uwzględniane inwestycje o czysto finansowym charakterze. Z pozycji tej wyłączona jest również dzierżawa ziemi na potrzeby różnej działalności bez dalszego zaangażowania w tą działalność.

 

Świadczenie usług zdrowotnych, socjalnych i edukacyjnych

Wszelka działalność związana ze świadczeniem usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych lub działalność gospodarcza o charakterze społecznym, do której wykorzystywane są zasoby gospodarstwa lub wytwarzane przez nie produkty podstawowe.

 

Turystyka, wynajem pokoi i inna działalność związana z wypoczynkiem

Wszelka działalność związana z turystyką, usługi noclegowe, pokazywanie gospodarstwa turystom lub innym grupom, sport, wypoczynek itp., przy których wykorzystywane są grunt, budynki lub inne zasoby gospodarstwa.

 

Rękodzieło

Produkty rękodzieła wytwarzane w gospodarstwie przez posiadacza albo członków jego rodziny, albo przez pracowników najemnych, pod warunkiem że wykonują oni także prace rolnicze, niezależnie od sposobu sprzedaży produktów.

 

Przetwórstwo produktów rolnych

Wszelkie przetwórstwo w gospodarstwie podstawowego produktu rolnego na produkt wtórny, niezależnie od miejsca wyprodukowania surowca – w gospodarstwie lub poza nim. Obejmuje to m.in. przetwórstwo mięsa, produkcję serów itp.

Pozycja ta obejmuje wszelkie przetwórstwo produktów rolnych, chyba że przetwórstwo uznaje się za część działalności rolniczej. Wyłączone jest zatem przetwórstwo win i produkcja oliwy z oliwek, chyba że ilość skupionego wina lub oliwy z oliwek jest znaczna.

 

Produkcja energii odnawialnej

Komercyjna produkcja energii odnawialnej, m.in. biogazu, biopaliw lub energii elektrycznej z elektrowni napędzanych wiatrem, z innych urządzeń lub z surowców rolnych.

Nie włącza się tu energii odnawialnej produkowanej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.

 

Przetwórstwo drewna (np. piłowanie)

Przetwórstwo drewna surowego w gospodarstwie z przeznaczeniem na cele rynkowe (piłowanie drewna itp.).

 

Akwakultura

Produkcja ryb, raków itp. w gospodarstwie. Wyłączone są działania obejmujące tylko połowy.

 

Prace najemne (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa)

Prace kontraktowe z wykorzystaniem urządzeń należących do gospodarstwa, z rozróżnieniem na prace wykonywane w obrębie lub poza obrębem sektora rolnego, np. usuwanie śniegu, prace transportowe, utrzymanie krajobrazu, usługi rolnicze i środowiskowe itp.

 

Rolnicze (na rzecz innych gospodarstw)

 

Nierolnicze

 

Leśnictwo

Prace w leśnictwie z wykorzystaniem siły roboczej w gospodarstwie oraz maszyn i urządzeń gospodarstwa zwykle używanych do celów rolniczych.

 

Inne

Pozostała działalność zarobkowa związana bezpośrednio z gospodarstwem, gdzie indziej niewymieniona.

Kto jest zaangażowany?

Działalność objętą niniejszą pozycją klasyfikuje się jako:

działalność podstawową, która zabiera co najmniej tyle samo czasu co praca na rzecz gospodarstwa,

działalność dodatkową, która zabiera mniej czasu niż praca na rzecz gospodarstwa.

Posiadacz, który jest także osobą zarządzającą gospodarstwem

Pozostali członkowie rodziny wyłącznego posiadacza: działalność podstawowa

Pozostali członkowie rodziny wyłącznego posiadacza: działalność dodatkowa

Pracownicy najemni stali w gospodarstwie: działalność podstawowa

Pracownicy najemni stali w gospodarstwie: działalność dodatkowa

(ii)   ZNACZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ ZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z GOSPODARSTWEM

Procentowy udział w produkcji końcowej gospodarstwa rolnego

Znaczenie innej działalności zarobkowej związanej bezpośrednio z gospodarstwem dla produkcji gospodarstwa szacuje się jako udział obrotu z innej działalności zarobkowej związanej bezpośrednio z gospodarstwem w obrotach ogółem tego gospodarstwa i w płatnościach bezpośrednich otrzymywanych przez to gospodarstwo na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (9).

Formula

VI.   WSPARCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Korzystanie przez gospodarstwo z jednego z wymienionych poniżej środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ciągu ostatnich trzech lat

Działania określone w tytule III rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, których beneficjentem jest rolnik.

Należy zebrać informacje, czy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarstwo było beneficjentem jednego z wymienionych poniżej działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z pewnymi ustalonymi normami i zasadami określonymi w najnowszym prawodawstwie.

 

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 

Płatności związane z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną  (10)

Art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą wodną

 

Płatności rolno-środowiskowe – płatności klimatyczne

Art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

 

Rolnictwo ekologiczne

Art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Rolnictwo ekologiczne

 

Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

Art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Dobrostan zwierząt

 

Inwestycje w środki trwałe

Art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Inwestycje w środki trwałe

 

Zapobieganie szkodom w potencjale produkcji rolnej z powodu klęsk żywiołowych i katastrof oraz jego przywracanie

Art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

 

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

Art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

 

Inwestycje przeznaczone na rozwój obszarów leśnych oraz poprawę rentowności lasów

Art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

 

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

Art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

 

Zakładanie systemów rolno-leśnych

Art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Zakładanie systemów rolno-leśnych

 

Zapobieganie zniszczeniom lasów oraz odtwarzanie lasów

Art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów

 

Inwestycje przeznaczone na poprawę odporności lasów i ich wartości dla środowiska

Art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

 

Inwestycje przeznaczone na technologie w zakresie leśnictwa oraz w przetwarzanie, mobilizację i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

Art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Inwestycje w technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, transport i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

 

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

 

Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów

Art. 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów

 

Zarządzanie ryzykiem

Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Zarządzanie ryzykiem

VII.   GLEBA I PRAKTYKI ZARZĄDZANIA NAWOZAMI NATURALNYMI STOSOWANE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Metody uprawy na nieosłoniętych gruntach ornych

Uprawa tradycyjna

Grunty orne uprawiane metodą tradycyjną, obejmującą odwracanie gleby, zwykle przy użyciu pługu lemieszowego lub talerzowego, jako pierwszą czynność w ramach uprawy, po której następuje orka przy użyciu brony talerzowej.

Uprawa konserwująca

Grunty orne uprawiane metodą konserwującą (płytka orka), obejmującą czynności lub zestaw czynności, przy wykonywaniu których na powierzchni gleby pozostają rośliny (co najmniej 30 %) w celu zapobiegania erozji i zachowania wilgotności, zazwyczaj bez odwracania gleby.

Uprawa bezorkowa (z wyjątkiem obszarów nieosłoniętych gruntów rolnych pokrytych roślinami wieloletnimi)

Grunty orne, których nie uprawia się pomiędzy zbiorem plonów a siewem.

Pokrywa gleby na nieosłoniętych gruntach ornych

Sposób pokrycia gruntów ornych roślinami lub pozostałościami, lub brak pokrywy zimą.

Uprawy ozime

Grunty orne, na których rośliny uprawne są wysiewane jesienią i rosną zimą (zwykłe uprawy ozime, np. pszenica ozima), zwykle zbierane dla plonów lub używane do wypasania.

Uprawa okrywowa lub poplony

Grunty orne, na których wysiewane są rośliny w celu zmniejszenia utraty gleby, składników odżywczych i środków ochrony roślin zimą lub w innym okresie, kiedy grunty nie byłyby wykorzystane i narażone na straty. Wartość gospodarcza tych upraw jest mała, a głównym celem uprawy jest ochrona gleby i składników odżywczych.

Są to uprawy zwykle zaorywane wiosną przed zasianiem następnej uprawy i niezbierane ani też nieużywane do wypasu.

Pozostałości roślin

Grunty orne pokryte zimą pozostałościami roślin i ścierniskiem z upraw poprzedniego sezonu. Poplony i uprawy okrywowe nie są uwzględniane.

Ugór

Grunty orne zaorywane lub w inny sposób uprawiane jesienią i nieobsiane ani niepokryte żadnymi pozostałościami roślin zimą, niepokryte roślinnością do czasu wykonania czynności rolniczo-technicznych przygotowujących do siewu lub związanych z siewem w następnym okresie wiosennym.

Nieosłonięte obszary gruntów ornych pokrytych roślinami wieloletnimi

Nieosłonięte obszary gruntów rolnych pokryte roślinami wieloletnimi, które nie były zasiewane ani uprawiane w roku referencyjnym.

Płodozmian na gruntach ornych

Płodozmian to praktyka polegająca na zmianie upraw na danym polu, przeprowadzanej w zaplanowany sposób lub w zaplanowanej kolejności w kolejnych latach uprawy, tak aby te same gatunki nie były uprawiane bez przerwy na tym samym polu.

Odsetek gruntów ornych objętych płodozmianem

Grunty rolne stanowiące część planowanego płodozmianu.

Obszar proekologiczny – całkowity obszar obrzeży pola, pasów buforowych, żywopłotów, szpalerów drzew, gruntów ugorowanych, biotopów, obszarów zalesionych oraz cech krajobrazu

Obszary, które osoba zarządzająca gospodarstwem wykazuje jako obszary proekologiczne, zgodnie z opisem art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013. Całkowity obszar obrzeży pola, pasów buforowych, żywopłotów, szpalerów drzew, gruntów ugorowanych, biotopów, obszarów zalesionych oraz cech krajobrazu.

Dane wymagane jedynie od gospodarstw rolnych posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych.

Metody stosowania nawozów naturalnych

Udział procentowy nawozu naturalnego, który jest rozmieszczany na powierzchni gruntów rolnych za pomocą różnych dostępnych technik, w całkowitej ilości nawozu naturalnego z gospodarstwa (suma ilości wyprodukowanej i przywiezionej, pomniejszona o ilość wywiezioną).

Stosowanie rozrzutowe

Nawóz naturalny jest rozmieszczany na powierzchni obszaru gruntów lub plonów, bez stosowania technik nawożenia rzędowo-wgłębnego czy też wtryskowych

 

Bez przyorania

Udział procentowy nawozu naturalnego, który nie został przyorany, w całkowitej ilości zastosowanego nawozu naturalnego. Włącza się tu nawóz naturalny, który nie został przyorany w ciągu 24 godzin po jego rozrzuceniu.

 

Z przyoraniem w ciągu czterech godzin

Udział procentowy nawozu naturalnego, który został mechanicznie przyorany w ciągu czterech godzin po aplikacji, w całkowitej ilości zastosowanego nawozu naturalnego.

 

Z przyoraniem po czterech godzinach

Udział procentowy nawozu naturalnego, który został mechanicznie przyorany później niż w ciągu czterech godzin po aplikacji, w całkowitej ilości zastosowanego nawozu naturalnego. Jeżeli nawóz naturalny nie został przyorany w ciągu 24 godzin po jego rozrzuceniu, jest wyłączony z niniejszej pozycji i włączony do pozycji »Bez przyorania«.

Nawożenie rzędowo-wgłębne

Płynny nawóz naturalny lub gnojowica jest rozlewany na obszarze w równoległych rzędach – w taki sposób, że utrzymywany jest wolny od nawozu obszar pomiędzy tymi rzędami – za pomocą urządzenia (pasmowe rozlewacze nawozów) przymocowanego z tyłu pojazdu-cysterny lub ciągnika rolniczego, służącego do powierzchniowego stosowania płynnego nawozu naturalnego lub gnojowicy.

 

Węże wleczone

Typ pasmowego rozlewacza nawozów, w którego skład wchodzą węże wleczone zawieszone na belce rozlewającej, niewykorzystujący urządzeń do odchylania plonów czy traw.

 

Płozy

Typ pasmowego rozlewacza nawozów, w którego skład wchodzą węże zawieszone na belce rozlewającej z końcówkami wyposażonymi w płozy lub redlice stopkowe służące do odchylenia plonów lub traw, tak aby nawóz naturalny został rozmieszczony w rzędach na powierzchni gleby przy jak najmniejszym skażeniu plonów lub trawy.

Nawożenie wtryskowe

Aplikacja płynnego nawozu naturalnego lub gnojowicy przez umieszczenie w szczelinach wyciętych w glebie, na głębokość zależną od typu urządzenia wtryskowego.

 

Płytkie/otwarte szczeliny

Szczeliny są płytkie, zwykle o głębokości ok. 50 mm. Po aplikacji nawozu szczeliny pozostawia się otwarte.

 

Głębokie/zamknięte szczeliny

Szczeliny są głębsze, zwykle o głębokości ok. 150 mm. Po aplikacji nawozu szczeliny zamyka się.

Przywóz nawozu naturalnego do gospodarstwa i jego wywóz z gospodarstwa

Całkowita ilość wytworzonego nawozu wywiezionego z gospodarstwa

Ilość nawozu wywieziona z gospodarstwa.

Nawóz przywieziony do gospodarstwa

Ilość nawozu przywieziona do gospodarstwa do wykorzystania do celów rolniczych, niezależnie od tego, czy nawóz ten został zakupiony czy też otrzymany nieodpłatnie.”


(1)  Podstawowe definicje gospodarstwa rolnego i sztuki dużej określone są w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1166/2008.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 13 z 18.1.2011, s. 3).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(4)  Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(10)  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).


14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/34


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1392

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fruktozy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 23 ust. 5 w związku z art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Komisja otrzymała w dniu 12 marca 2014 r. złożony przez Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) wniosek o zatwierdzenie fruktozy jako substancji podstawowej. Do wniosku tego dołączono informacje wymagane przepisami art. 23 ust. 3 akapit drugi.

(2)

Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”) o pomoc naukową. W dniu 24 października 2014 r. Urząd przedstawił Komisji sprawozdanie techniczne dotyczące przedmiotowej substancji (2). W dniu 20 marca 2015 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie z przeglądu (3) i projekt niniejszego rozporządzenia Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i sfinalizowała te dokumenty, aby przedstawić je na posiedzeniu tego komitetu w dniu 14 lipca 2015 r.

(3)

Z dokumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że fruktoza spełnia kryteria środka spożywczego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Dodać należy, że substancja ta nie jest w głównej mierze wykorzystywana do celów ochrony roślin, ale mimo to jest ona użyteczna w zakresie ochrony roślin w postaci produktu składającego się z tej substancji i z wody. Z tego powodu należy ją uznać za substancję podstawową.

(4)

Jak wykazały badania, można oczekiwać, że fruktoza zasadniczo spełnia wymogi określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem zatwierdzić fruktozę jako substancję podstawową.

(5)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak uwzględnić pewne warunki dotyczące zatwierdzenia, które są wyszczególnione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (5).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdzenie substancji podstawowej

Zatwierdza się substancję podstawową fruktoza określoną w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych w tym załączniku.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 2014. Wynik konsultacji z państwami członkowskimi i Urzędem w sprawie stosowania substancji podstawowej fruktozy do zastosowań w środkach ochrony roślin w odniesieniu do jabłoni o pośrednim działaniu w zakresie zwalczania owadów. Publikacja dodatkowa EFSA 2014:EN-684. 27 s.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

Fruktoza

Nr CAS: 57-48-7

β-D-fruktofuranoza

Spożywcza

1 października 2015 r.

Zatwierdza się wyłącznie stosowanie jako substancję podstawową w charakterze środka wyzwalającego własne mechanizmy obronne upraw.

Fruktozę stosuje się zgodnie ze szczególnymi warunkami zawartymi we wnioskach sprawozdania z przeglądu dotyczącego fruktozy (SANCO/12680/2014), a w szczególności z jego załącznikami I i II.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji, specyfikacji i sposobu użycia substancji podstawowej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


ZAŁĄCZNIK II

W części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„8

Fruktoza

Nr CAS: 57-48-7

β-D-fruktofuranoza

Spożywcza

1 października 2015 r.

Zatwierdza się wyłącznie stosowanie jako substancję podstawową w charakterze środka wyzwalającego własne mechanizmy obronne upraw.

Fruktozę stosuje się zgodnie ze szczególnymi warunkami zawartymi we wnioskach sprawozdania z przeglądu dotyczącego fruktozy (SANCO/12680/2014), a w szczególności z jego załącznikami I i II.”


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji, specyfikacji i sposobu użycia substancji podstawowej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1393

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Καλαμάτα (Kalamata) (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 weszło w życie dnia 3 stycznia 2013 r. Rozporządzeniem tym uchylono i zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 (2).

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja rozpatrzyła wniosek Grecji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia (dalej: ChNP) „Καλαμάτα” (Kalamata), zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1065/97 (3).

(3)

Ponieważ przedmiotowa zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja opublikowała wniosek w sprawie zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(4)

Komisja otrzymała pięć sprzeciwów na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 (5). Pierwszy sprzeciw zgłosiło w dniu 14 grudnia 2012 r. szwajcarskie przedsiębiorstwo NECTRA FOOD SA. Drugi sprzeciw zgłosiło w dniu 17 grudnia 2012 r. egipskie przedsiębiorstwo FAR TRADING CO. Trzeci sprzeciw zgłosiło w dniu 17 grudnia 2012 r. norweskie przedsiębiorstwo Oluf Lorentzen AS. Czwarty sprzeciw zgłosiło w dniu 20 grudnia 2012 r. Zjednoczone Królestwo. Piąty sprzeciw zgłosiło w dniu 17 grudnia 2012 r. duńskie przedsiębiorstwo CARL B.FELDTHUSEN.

(5)

Ostatniego sprzeciwu nie uznano za dopuszczalny, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 osoby prawne ustanowione w państwie członkowskim nie mogą wnieść oświadczenia o sprzeciwie bezpośrednio do Komisji. Pozostałe sprzeciwy zostały uznane za dopuszczalne.

(6)

Pismami z dnia 15 lutego 2013 r. Komisja wezwała zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia w terminie sześciu miesięcy zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

(7)

Strony nie osiągnęły porozumienia w ustalonym terminie.

(8)

W związku z tym, że nie osiągnięto porozumienia, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(9)

Zgłaszający sprzeciw twierdzą, że: obszar geograficzny określony w następstwie zmiany nie jest jednorodny, gdyż część obszaru wyznaczona dodatkowo na podstawie wniosku w sprawie zmian nie posiada tych samych wyjątkowych, charakterystycznych cech mikroklimatu co obecny obszar ChNP; cechy chemiczne i organoleptyczne, a zatem również jakość oliwy z oliwek wytworzonej na obszarze dodanym na skutek proponowanej zmiany, są gorsze niż cechy oliwy z oliwek wytworzonej na obecnym obszarze ChNP; takie pogorszenie jakości prowadziłoby do utraty wizerunku i renomy produktu; rozszerzenie obszaru wprowadzałoby konsumentów w błąd, ponieważ produkt nie byłby wytwarzany na obszarze prowincji Kalamata, lecz na terenie regionu Mesenii, oraz ponieważ mógłby być butelkowany nawet poza tym regionem; przy wyznaczaniu nowego obszaru geograficznego nie uwzględniono związku między produktem a obszarem; brak ograniczenia butelkowania do terenu obszaru geograficznego osłabia związek pomiędzy produktem a obszarem, powoduje problemy związane z identyfikowalnością i naraża produkt na ryzyko związane z fałszerstwem i pogorszeniem jakości; znaczenie statystyczne i reprezentatywność danych zebranych na poparcie wniosku w sprawie zmian budzą wątpliwości; link do strony internetowej w opublikowanym jednolitym dokumencie prowadzący do zmienionej specyfikacji produktu nie działał prawidłowo.

(10)

Pomimo powyższych zarzutów przedstawionych przez zgłaszających sprzeciw należy zatwierdzić zmianę specyfikacji produktu oznaczonego ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) z powodów przedstawionych poniżej.

(11)

We wniosku w sprawie zmian, jednolitym dokumencie i specyfikacji produktu wyczerpująco opisano jednolitość czynników naturalnych i ludzkich występujących na obszarze Mesenii. Zgłaszający sprzeciw nie przedstawili dowodów na to, że warunki glebowe i klimatyczne na obszarze dodanym we wniosku w sprawie zmian znacząco różnią się od warunków występujących na obecnym obszarze ChNP. Ponadto region Mesenii jest obecnie obszarem geograficznym ChNP określonym dla „Elia Kalamatas” (oliwa z Kalamaty). W związku z powyższym obszar Mesenii określony we wniosku w sprawie zmian kwalifikuje się jako obszar geograficzny określony dla ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) obejmującej oliwę z oliwek.

(12)

Twierdzenie dotyczące pogorszenia jakości i utraty renomy nie zostało poparte konkretnymi szczegółami świadczącymi o negatywnym wpływie na jakość. Analiza danych dotyczących cech organoleptycznych i chemicznych oliwy z oliwek wyprodukowanej na dwóch przedmiotowych obszarach, przedstawiona w ramach badania dołączonego do sprzeciwów, nie wykazuje w sposób rozstrzygający, że cechy oliwy z oliwek wyprodukowanej na obszarze dodanym na skutek proponowanej zmiany są gorsze od cech oliwy z oliwek produkowanej na obecnym obszarze ChNP. Z danych przedstawionych przez władze Grecji wynika natomiast, że oba rodzaje oliwy z oliwek mają ogólnie rzecz biorąc te same cechy organoleptyczne i chemiczne, a różnice między nimi są znikome.

(13)

Ponadto umożliwienie osiągnięcia lub utrzymania określonej jakości lub renomy produktu nie jest celem rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, które nie zawiera przepisów dotyczących tek kwestii. W zakresie, w jakim można stwierdzić, czy cechy produktu pochodzącego ze zmienionego obszaru geograficznego odpowiadające cechom produktu pochodzącego z obecnego obszaru geograficznego ChNP są zasadniczo związane z naturalnymi i ludzkimi czynnikami zmienionego obszaru geograficznego, wniosek w sprawie zmian jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(14)

Istnieje wiele przypadków zarejestrowanych ChNP, których nazwy nie są tożsame z nazwą obszaru geograficznego. Zatem fakt, iż w wyniku wniosku w sprawie zmian produkt objęty ChNP będzie również wytwarzany w regionie Mesenii, nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.

(15)

Stwierdzenie w specyfikacji produktu, określające że produkt może być rozlewany do butelek poza określonym obszarem geograficznym, nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 i nie wpływa na związek między produktem a obszarem. W kontekście rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zobowiązanie do pakowania produktu na danym obszarze jest odstępstwem od standardowych przepisów i musi być uzasadnione zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Jeżeli jest to uzasadnione, wnioskodawca może włączyć tego typu ograniczenia do specyfikacji produktu. W omawianym przypadku wnioskodawcy nie zaproponowali takiego ograniczenia. Ponadto zgłaszający sprzeciw nie uzasadnili w sposób wystarczający, dlaczego pakowanie produktu na określonym obszarze geograficznym powinno być obowiązkowe.

(16)

Zgłaszający sprzeciw twierdzą, że analiza przedstawiona w badaniu załączonym do sprzeciwu, dotycząca cech organoleptycznych i chemicznych oliwy z oliwek produkowanej na określonym obszarze geograficznym i oliwy z oliwek produkowanej w pozostałej części obszaru geograficznego określonego na skutek zmiany, wyraźnie wskazuje, iż nowy obszar geograficzny nie został wyznaczony z uwzględnieniem związku między obszarem a produktem. Zdaniem Komisji analiza ta nie daje podstaw do wniosku, jakoby obszar wyznaczony w wyniku zmiany nie został określony z uwzględnieniem tego związku. W analizie nie wykazano, że cechy organoleptyczne i chemiczne oliwy z oliwek wyprodukowanej na obszarze objętym proponowaną zmianą różnią się od cech oliwy z oliwek produkowanej na obecnym obszarze ChNP. Zgłaszający sprzeciw nie uzasadnili swojego twierdzenia, że obszar objęty zmianą nie został określony z uwzględnieniem związku między obszarem a produktem.

(17)

Zgłaszający sprzeciw krytykują także dane przedstawione na poparcie wniosku w sprawie zmian, wskazującymi że oliwa z oliwek produkowana w regionie Mesenii posiada cechy pozwalające uznać ją za taką samą jak oliwa produkowana na obecnym obszarze ChNP. Twierdzą oni, że w ujęciu statystycznym z danych tych nie można uzyskać wyników mających znaczenie naukowe. Dane te nie są ich zdaniem reprezentatywne geograficznie, a liczba pobranych próbek i liczba uwzględnionych lat produkcji nie są wystarczające.

(18)

Komisja wraz z organami Grecji sprawdziła rzetelność przedmiotowych danych. Przedstawiono również dodatkowe dane liczbowe. Mają one solidne podstawy statystyczne w odniesieniu do uwzględnionych lat produkcji oraz liczby próbek i ich rozmieszczenia geograficznego. Z danych tych wynika, że oliwa z oliwek produkowana na określonym obszarze geograficznym ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) i oliwa z oliwek produkowana w pozostałej części obszaru geograficznego określonego na skutek zmiany posiadają ogólnie te same cechy organoleptyczne i chemiczne a różnice między nimi są znikome.

(19)

W tabeli w pkt 3.2 wniosku w sprawie zmian wystąpił błąd typograficzny: średnia kwasowość w odniesieniu do obszaru „pozostała część regionu Mesenii” wynosi nie 0,49, lecz 0,37. Błąd ten nie wpływa na ostateczną ocenę jednorodności oliwy produkowanej na obu obszarach i nie stanowi istotnej zmiany wymagającej ponownego opublikowania wniosku w sprawie zmian.

(20)

Zgłaszający sprzeciw poinformowali ponadto, że link w jednolitym dokumencie dołączonym do wniosku o zatwierdzenie zmiany ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) prowadzący do najnowszej wersji specyfikacji produktu nie działał prawidłowo. Rzekomo uniemożliwiło to osobom, które przygotowały badanie dla zgłaszających sprzeciw, dostęp do źródeł bibliograficznych opublikowanych w specyfikacji.

(21)

Władze Grecji potwierdziły, że w całym okresie przysługującym na wniesienie sprzeciwu link działał prawidłowo. Zgłaszający sprzeciw nie podali szczegółów dotyczących okoliczności (tj. daty, liczby prób uzyskania dostępu do strony itp.), w których stwierdzono, że link nie działał. Podsumowując, również w świetle szczegółowych i dobrze przygotowanych czterech otrzymanych sprzeciwów, które świadczą o dogłębnej wiedzy na temat specyfikacji i o przeprowadzeniu jej szczegółowej analizy, Komisja uznaje, że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zatwierdzenia zmiany ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) nie zostało naruszone.

(22)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Καλαμάτα” (Kalamata) (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/97 z dnia 12 czerwca 1997 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 156 z 13.6.1997, s. 5).

(4)  Dz.U. C 186 z 26.6.2012, s. 18.

(5)  W międzyczasie przepisy te zostały zastąpione przepisami art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.


14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/42


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1394

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 470/2014, zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/588, nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Środki pierwotne

(1)

Obecnie obowiązujące środki („środki pierwotne”) to ostateczne stawki cła antydumpingowego nałożone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 470/2014 (2), które wahają się od 0,4 % do 36,1 %. Art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/588 (3). Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 471/2014 (4) Komisja nałożyła również cło wyrównawcze, którego stawki wahają się od 3,2 % do 17,1 %.

2.   Wniosek o wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji

(2)

W dniu 12 listopada 2014 r. złożono wniosek o wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji pierwotnych środków antydumpingowych zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez stowarzyszenie EU ProSun Glass („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji szkła solarnego.

(3)

Wnioskodawca przedłożył wystarczające informacje wskazujące, że po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem oraz przed nałożeniem środków pierwotnych i w następstwie tego nałożenia zmniejszyły się ceny eksportowe. Doprowadziło to rzekomo do zwiększenia marginesu dumpingu, co ograniczyło planowane skutki naprawcze środków pierwotnych. Wnioskodawca przedstawił również dowody na to, że wielkość przywozu szkła solarnego do Unii była nadal znacząca.

(4)

W dniu 19 grudnia 2014 r. w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Komisja ogłosiła wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji, zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego, odnośnie do środków antydumpingowych na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) (5).

3.   Strony zainteresowane ponownym dochodzeniem

(5)

W zawiadomieniu o wznowieniu dochodzenia Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę, innych znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących w ChRL, importerów, przedsiębiorców, użytkowników, dostawców i władze ChRL o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(6)

Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wznowienia dochodzenia oraz możliwość złożenia wniosku o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach handlowych. Po ujawnieniu informacji jedna ze stron złożyła wniosek o takie przesłuchanie przed Komisją; stronie tej umożliwiono przedstawienie jej punktu widzenia w dniu 23 czerwca 2015 r.

4.   Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących w ChRL

(7)

W zawiadomieniu o wznowieniu dochodzenia Komisja oznajmiła, że może dokonać kontroli wyrywkowej zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(8)

W celu podjęcia decyzji o konieczności zastosowania kontroli wyrywkowej i ewentualnego dokonania doboru próby Komisja zwróciła się do wszystkich producentów eksportujących w ChRL o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wznowieniu dochodzenia. Ponadto Komisja zwróciła się do Misji Chińskiej Republiki Ludowej w Unii Europejskiej o wskazanie innych producentów eksportujących, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(9)

Pięciu chińskich producentów eksportujących lub grup producentów eksportujących, reprezentujących około 70 % całkowitego chińskiego wywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem, przedstawiło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja dobrała próbę dwóch grup przedsiębiorstw, opierając się na największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można było właściwie zbadać w dostępnym czasie. Dwie wybrane grupy przedsiębiorstw reprezentują ponad 60 % całkowitego chińskiego wywozu do Unii i 94 % wywozu przedsiębiorstw, które współpracowały w dochodzeniu.

(10)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego dobór próby został skonsultowany z wszystkimi znanymi producentami eksportującymi zainteresowanymi sprawą oraz z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie. Żaden z tych podmiotów nie zgłosił uwag. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o zachowaniu proponowanej próby składającej się z dwóch grup przedsiębiorstw, a wszystkie zainteresowane strony powiadomiono o ostatecznym doborze próby.

(11)

Próba producentów eksportujących szkła solarnego obejmuje zatem następujące podmioty:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd („Flat Glass Group”),

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings („Xinyi Group”).

5.   Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

(12)

Komisja rozesłała kwestionariusze do obu wybranych chińskich grup producentów eksportujących oraz do niepowiązanych importerów, a także do użytkowników, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wznowieniu dochodzenia.

(13)

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od dwóch chińskich producentów eksportujących oraz trzech niepowiązanych unijnych importerów/użytkowników.

6.   Wizyty weryfikacyjne

(14)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów ponownego dochodzenia. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, ChRL,

Xinyi Group, Wuhu, Anhui, ChRL.

7.   Ujawnienie ustaleń

(15)

Wszystkim zainteresowanym stronom przesłano dokument dotyczący ujawnienia ustaleń, który zawierał istotne fakty i ustalenia, na podstawie których Komisja zaproponowała zmianę ostatecznego cła antydumpingowego na szkło solarne pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Wszystkie strony poinformowano o terminie, w którym mogą zgłaszać uwagi na temat ujawnienia ustaleń.

(16)

Uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały rozpatrzone i w stosownych przypadkach uwzględnione.

8.   Okres objęty dochodzeniem

(17)

Okres dochodzenia w sprawie absorpcji w tym ponownym dochodzeniu („ODA”) trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2014 r. Ceny eksportowe w ODA porównano z cenami w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem („OPD”) – trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. – w ramach którego nałożono środki pierwotne.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(18)

Produkt objęty niniejszym dochodzeniem to taki sam produkt jak ten objęty pierwotnym dochodzeniem; definiuje się go jako szkło solarne zawierające płaskie hartowane szkło sodowo-wapniowe o zawartości żelaza mniejszej niż 300 ppm, współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego ponad 88 % (pomiar dokonany przy zakładanych parametrach AM 1, 5 300-2 500 nm), odporności na działanie wysokich temperatur do 250 °C (pomiar dokonany zgodnie z normą EN 12150), odporności na szok termiczny Δ 150 K (pomiar dokonany zgodnie z normą EN 12150) i o wytrzymałości mechanicznej 90 N/mm2 lub większej (pomiar dokonany zgodnie z normą EN 1288-3), pochodzące z ChRL („produkt objęty postępowaniem”). Obecnie produkt jest objęty kodem CN ex 7007 19 80.

(19)

W ramach dochodzenia wykazano, że produkt objęty postępowaniem, produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym w ChRL, a także produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym w Turcji, którą wykorzystano jako państwo analogiczne w pierwotnym dochodzeniu, oraz produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny mają te same podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne oraz te same podstawowe zastosowania. Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   USTALENIA

(20)

Ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego ma na celu ustalenie, czy od momentu nałożenia środków pierwotnych ceny eksportowe zmniejszyły się lub nastąpiły niewystarczające ruchy cen odsprzedaży lub dalszych cen sprzedaży w Unii szkła solarnego pochodzącego z ChRL. W przypadku stwierdzenia absorpcji należy obliczyć nowy margines dumpingu.

1.   Spadek cen eksportowych

(21)

W ODA wywóz produktu objętego postępowaniem był skierowany bezpośrednio do niepowiązanych klientów w UE.

(22)

W odniesieniu do obu grup objętych próbą Komisja porównała ceny rodzajów produktów sprzedawanych w ODA z cenami tych samych rodzajów produktów sprzedawanych w OPD i obliczyła średni ważony poziom absorpcji dla obu grup.

(23)

W pierwotnym dochodzeniu przedsiębiorstwa objęte próbą eksportowały głównie szkło solarne niepowlekane łącznie z niewielkimi ilościami szkła powlekanego. W pierwotnym dochodzeniu ustalono, że średnia różnica między ceną sprzedaży szkła niepowlekanego a ceną szkła powlekanego wyniosła około 20 %. Jednak od tego czasu nastąpiły zmiany — w światowym przemyśle paneli fotowoltaicznych rezygnuje się ze stosowania szkła niepowlekanego w kierunku wykorzystania szkła powlekanego, które jest produktem bardziej energooszczędnym. Obecnie szkło powlekane stosuje się standardowo, a szkła niepowlekanego używa się głównie do instalacji w otoczeniu o niekorzystnych i trudnych warunkach atmosferycznych. Tendencja ta znajduje również odzwierciedlenie w zachowaniu eksportowym objętych próbą producentów eksportujących, którzy całkowicie zmienili rodzaj wywożonego produktu ze szkła solarnego niepowlekanego na szkło solarne powlekane.

(24)

Porównanie cen eksportowych OPD z cenami w ODA wskazuje, że ceny eksportowe produktu objętego postępowaniem wywożonego w ODA spadły średnio o 17,6 % dla Flat Group, a dla Xinyi Group – o 30,4 %. W związku z tym w przypadku obu grup przedsiębiorstw można stwierdzić, że doszło do absorpcji.

(25)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia podstawowego importerom, użytkownikom i eksporterom umożliwiono przedstawienie dowodów uzasadniających spadek cen eksportowych oraz brak ruchów cen odsprzedaży w Unii po nałożeniu środków ze względów innych niż absorpcja cła antydumpingowego.

(26)

Jeden producent eksportujący stwierdził – i powtórzył to samo stwierdzenie po ujawnieniu ustaleń – że spadek cen eksportowych nie był spowodowany absorpcją, ale wynikał z wydajnych metod produkcji, korzyści skali i bardziej konkurencyjnego otoczenia dla produktu objętego postępowaniem. W rezultacie powyższego zmniejszyły się koszty produkcji i ceny eksportowe.

(27)

Komisja odrzuciła to stwierdzenie. To stwierdzenie odnosi się do kosztów produkcji i może być jedynie uwzględnione w kontekście ponownego rozpatrzenia wartości normalnej. Zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia podstawowego domniemane zmiany wartości normalnej uwzględnia się jednak wyłącznie w przypadkach, gdy pełne informacje na temat zweryfikowanych wartości normalnych zostaną przedstawione Komisji. Nie miało to miejsca, ponieważ żadna z grup przedsiębiorstw objętych próbą nie złożyła wniosku o ponowne rozpatrzenie wartości normalnych zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, jak wskazano w pkt 5.1.1 lit. a) zawiadomienia o wznowieniu dochodzenia. W związku z tym koszt produkcji w ODA nie został zweryfikowany i zakres dochodzenia ogranicza się do zbadania cen eksportowych. Wszelkie roszczenia odnoszące się do rzekomych zmian w kosztach produkcji lub wartości normalnej można rozwiązać jedynie w ramach przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(28)

Po ujawnieniu ustaleń jeden producent eksportujący twierdził, że jego ceny eksportowe nie zmniejszyły się lub przynajmniej nie w takim samym stopniu jak ceny eksportowe objętych próbą przedsiębiorstw. Twierdził on również, że widoczny spadek cen eksportowych dwóch objętych próbą chińskich eksporterów i ponowne obliczenie ich marginesu dumpingu i marginesu szkody nie może stanowić podstawy dla powtórnej oceny jego indywidualnego nowego cła antydumpingowego. Dlatego zwrócił się on o indywidualne badanie na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(29)

Komisja odrzuciła to stwierdzenie. Ten producent eksportujący nie współpracował w dochodzeniu ani nie przedłożył niezbędnych informacji w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia podstawowego ponowne postępowanie prowadzi się niezwłocznie i zwykle kończy w ciągu sześciu miesięcy od daty wszczęcia ponownego postępowania. W każdym przypadku takie ponowne postępowania kończą się w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wszczęcia ponownego postępowania. Indywidualne badanie, o które wnioskowano dopiero na dalszym etapie postępowania po ujawnieniu, mogłoby zatem uniemożliwić zakończenie dochodzenia w odpowiednim czasie.

(30)

Jeden importer/użytkownik twierdził, że unijnemu przemysłowi szkła solarnego nie dostarczano wystarczających ilości zwłaszcza szkła solarnego wysokiej jakości, by zaspokoić zapotrzebowanie unijnego przemysłu modułów fotowoltaicznych i w związku z tym sprzeciwiał się on nałożeniu środków dodatkowych. Następnie stwierdził, że dodatkowe środki antydumpingowe spowodują przeniesienie produkcji modułów fotowoltaicznych poza UE.

(31)

Komisja odrzuciła oba te stwierdzenia. Po pierwsze, twierdzenia te wchodzą w zakres badania interesu Unii, którego nie poddaje się analizie w ponownym dochodzeniu w sprawie absorpcji. Po drugie, z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wynika, że użytkownik był w stanie zaopatrywać się w 100 % w szkło solarne w ODA u producentów szkła solarnego z UE i państw trzecich. Dlatego stwierdzenie to nie zostało wystarczająco uzasadnione. To samo odnosi się do stwierdzenia, że nałożenie dodatkowych środków zmusiłoby unijnych producentów modułów fotowoltaicznych do zlecania produkcji poza UE. Scenariusz ten nie wydaje się prawdopodobny. Jak ustalono w dochodzeniu pierwotnym, udział szkła solarnego w koszcie produkcji modułu fotowoltaicznego jest ograniczony, tj. wynosi 6–8 %. Zwiększenie środków będzie zatem mieć jedynie ograniczony wpływ na całkowity koszt modułów fotowoltaicznych, rzędu 2–3 %.

2.   Dumping

(32)

Po ustaleniu absorpcji w przypadku obu grup przedsiębiorstw przeliczono marginesy dumpingu.

2.1.   Ceny eksportowe

(33)

Cała sprzedaż objętych próbą producentów eksportujących była prowadzona bezpośrednio do niepowiązanych klientów w Unii. Ceny eksportowe określono zatem na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

2.2.   Porównanie

(34)

Komisja dokonała porównania wartości normalnej ustalonej w dochodzeniu pierwotnym i ceny eksportowej na podstawie cen ex-works. Marginesy dumpingu zostały ustalone przez porównanie indywidualnych cen ex-works eksporterów włączonych do próby z krajowymi cenami sprzedaży producenta z państwa analogicznego lub ewentualnie z konstruowaną wartością normalną.

(35)

Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego.

(36)

Na tej podstawie dokonano dostosowań w odniesieniu do kosztów transportu, przewozu drogą morską i ubezpieczenia, przeładunku, załadunku i kosztów dodatkowych, ceł i prowizji wywozowych we wszystkich przypadkach, w których wykazano, że elementy te mają wpływ na porównywalność cen.

2.3.   Margines dumpingu

(37)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego ustalono marginesy dumpingu dla producentów eksportujących objętych próbą na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej konstruowanej, ustalonej dla każdego rodzaju produktu podobnego w Turcji w OPD, ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiedniego rodzaju produktu objętego postępowaniem dla każdego przedsiębiorstwa w ODA, wyrażoną jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem.

(38)

W rezultacie margines dumpingu w przypadku Xinyi Group wzrósł z 83,1 % w OPD do 122,2 % w ODA, a w przypadku Flat Group – z 90,1 % do 122,4 %.

3.   Poziom usuwający szkodę

(39)

Zgodnie z zasadą niższego cła na mocy art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i ponieważ pierwotne środki były oparte na poziomie usuwającym szkodę, przeliczono ponownie obliczone marginesy szkody.

(40)

Poziom usuwający szkodę ustalono poprzez porównanie średniej ważonej ceny importowej objętych próbą współpracujących producentów eksportujących w ODA ze średnią ważoną niewyrządzającej szkody ceny produktu podobnego sprzedawanego przez objętych próbą producentów unijnych na rynku unijnym w OPD. Wszelkie różnice wynikające z tego porównania zostały wyrażone w postaci odsetka średniej ważonej wartości importowej CIF.

(41)

Po ujawnieniu informacji jeden producent eksportujący zakwestionował dokładność metody zastosowanej przez Komisję. Aby to zilustrować, twierdził on, że nawet jeśli ceny eksportowe utrzymałyby się na tym samym poziomie w ODA w porównaniu z cenami w OPD, wzrósłby poziom usuwający szkodę.

(42)

Komisja odrzuciła to stwierdzenie. Producent eksportujący potwierdził, że jego ceny eksportowe zmniejszyły się w ODA. W związku z tym można było ustalić absorpcję, czego konsekwencją była konieczność przeliczenia marginesów dumpingu i szkody.

(43)

Na tej podstawie margines szkody dla Xinyi Group zwiększył się z 39,3 % do 107,00 %, a w przypadku Flat Group wzrósł z 42,1 % do 112,5 %.

D.   WNIOSEK

(44)

W oparciu o powyższe fakty i ustalenia Komisja doszła do wniosku, że producenci eksportujący objęci próbą dokonali absorpcji obowiązującego cła antydumpingowego. W związku z tym należy zmienić środki antydumpingowe nałożone na przywóz szkła solarnego pochodzącego z ChRL zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Nowy poziom środków

(45)

Zgodnie z zasadą niższego cła określoną w art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego Komisja porównała w pierwszej kolejności marginesy szkody z marginesami dumpingu. Kwota ceł powinna zostać ustalona na poziomie marginesów szkody. Zgodnie z ostatnim zdaniem art. 12 ust. 3 rozporządzenia podstawowego wysokość nowego cła antydumpingowego, które ma zostać nałożone, nie może jednak przekroczyć dwukrotności kwoty cła nałożonego pierwotnie.

(46)

W związku z tym, że wyniki niniejszego dochodzenia nie mają wpływu na dochodzenie antysubsydyjne, w celu określenia nowego cła antydumpingowego należy odjąć stawkę cła wyrównawczego.

(47)

W konsekwencji nowe cło antydumpingowe dla Flat Group wynosi 71,4 % (tj. dwukrotność stosowanego obecnie marginesu szkody w wysokości 42,1 % pomniejszona o 12,8 % cła wyrównawczego) oraz 75,4 % dla Xinyi Group (tj. dwukrotność stosowanego obecnie marginesu szkody w wysokości 39,3 % pomniejszona o 3,2 % cła wyrównawczego).

(48)

Biorąc pod uwagę wysoki poziom współpracy chińskich producentów eksportujących, cło dla „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” ustalono na poziomie najwyższego cła, jakie ma być nałożone na przedsiębiorstwa objęte próbą lub współpracujące w ramach dochodzenia. Cło dla „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” będzie miało zastosowanie w odniesieniu do tych przedsiębiorstw, które nie współpracowały w dochodzeniu, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które współpracowały w dochodzeniu pierwotnym i na które nałożono indywidualne cła. Wysokość ich nowego cła antydumpingowego ustala się jako dwukrotność obowiązującego wobec nich obecnie marginesu szkody, od którego odliczono obowiązującą stawkę cła wyrównawczego.

(49)

Dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą, wymienionych w tabeli poniżej, marginesy dumpingu i szkody zostały obliczone jako średnia ważona marginesów dumpingu i szkody przedsiębiorstw objętych próbą. Do celów ustanowienia nowego cła antydumpingowego określono limit w wysokości dwukrotności obowiązującego obecnie marginesu szkody, od którego zostało odliczone obowiązujące cło wyrównawcze.

(50)

Jeden niewspółpracujący producent eksportujący, który współpracował w pierwotnym dochodzeniu, twierdził, że podstawa prawna zwiększenia nałożonego na nie istniejącego cła antydumpingowego była niewystarczająca lub ewentualnie niewystarczająca była podstawa prawna nałożenia tak znacznie wyższych ceł antydumpingowych, jak we wniosku Komisji.

(51)

Komisja odrzuciła to stwierdzenie. Podstawą prawną zmiany obowiązujących środków jest art. 12 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, zgodnie z którym kwota nałożonego cła antydumpingowego nie przekracza dwukrotności kwoty cła nałożonego pierwotnie. Producent ten nie współpracował w obecnym dochodzeniu, a zatem powinien podlegać cłu rezydualnemu. Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, jak opisano w motywie 48 powyżej, jego nowe cło antydumpingowe ustalono jednak na poziomie dwukrotności obowiązującego obecnie marginesu szkody, od którego odliczono obowiązujące cło wyrównawcze.

(52)

Skorygowana stawka cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, wynosi:

Przedsiębiorstwo

Nowy margines dumpingu

Nowy margines szkody

Pułap na mocy art. 12 ust. 3 RP (zob. motyw 45)

Cło wyrównawcze

(bez zmian)

Skorygowane ostateczne cło antydumpingowe

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd i Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) No 1225/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 470/2014, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/588, otrzymuje brzmienie:

„2.   Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

Ostateczne cło antydumpingowe

Dodatkowy kod TARIC

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd i Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

67,1 %

B999”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2014 z dnia 13 maja 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 142 z 14.5.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/588 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 470/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 98 z 15.4.2015, s. 6).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 471/2014 z dnia 13 maja 2014 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 142 z 14.5.2014, s. 23).

(5)  Dz.U. C 457 z 19.12.2014, s. 9.


14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/50


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1395

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

144,2

MK

51,2

ZZ

97,7

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

134,3

BO

146,4

CL

160,0

UY

119,5

ZA

147,5

ZZ

141,5

0806 10 10

EG

224,6

IL

390,7

MA

158,2

TR

154,6

US

342,9

ZZ

254,2

0808 10 80

AR

108,9

BR

94,3

CL

136,5

NZ

136,2

US

147,0

ZA

130,9

ZZ

125,6

0808 30 90

AR

132,0

CL

140,7

MK

62,9

NZ

146,7

TR

139,3

ZA

120,2

ZZ

123,6

0809 30 10, 0809 30 90

MK

76,3

TR

136,1

ZZ

106,2

0809 40 05

BA

47,1

IL

141,4

MK

39,3

XS

57,7

ZZ

71,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.