ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 206

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
1 sierpnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1322 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1323 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

4

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1324 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1325 z dnia 31 lipca 2015 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/513

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1326 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

16

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1327 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

18

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1328 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych statkami powietrznymi zarejestrowanymi w państwie trzecim ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1330 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające po raz 234. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1331 z dnia 31 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/1332 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

31

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB

34

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1334 z dnia 31 lipca 2015 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/521

61

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/1335 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

64

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1336 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

66

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1337 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

68

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1338 z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1322

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 753/2011.

(2)

W dniu 23 września 2014 r. i 27 marca 2015 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1988 (2011) uaktualnił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

I.

Do wykazu w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 dodaje się poniższe pozycje:

A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Abdul Basir Noorzai (pseudonim: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Tytuł: hadżi. Adres: Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Data urodzenia: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Miejsce urodzenia: prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: paszport pakistański nr AA3829182. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański krajowy numer identyfikacyjny 5420124679187. Inne informacje: Właściciel Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, świadczącej usługi finansowe talibom w regionie. Data wskazania przez ONZ:27.3.2015.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Basir Noorzai został umieszczony w wykazie w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie pkt 2 rezolucji 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Informacje dodatkowe:

Haji Abdul Basir (Basir) jest właścicielem i prowadzi Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir jest upoważniony do rozdziału pieniędzy wśród talibów. W ostatnich kilku latach Basir poprzez swoją hawalę rozdzielił wśród talibów w regionie tysiące dolarów. Basir poprzez swoją hawalę finansował działalność talibów, przekazywał pieniądze starszyźnie talibów oraz ułatwiał podróże talibskich informatorów.

Od 2012 r. Basir był uznawany za główną osobę wymieniającą waluty na potrzeby wyższych przywódców talibów. W 2010 r. Basir wystąpił do pakistańskich i afgańskich ekspatriantów mieszkających w Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze o wpłaty na rzecz talibów.

B.   Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (także: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adres: a) oddział 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, obok Trench (Tranch) Road, Chaman, prowincja Baluchistan (Beldżystan), Pakistan, b) oddział 2: Quetta (Kweta), Pakistan, c) oddział 3: Lahaur, Pakistan, d) oddział 4: Peszawar, Pakistan, e) oddział 5: Karaczi, Pakistan, f) oddział 6: Islamabad, Pakistan, g) oddział 7: prowincja Kandahar, Afganistan, h) oddział 8: prowincja Herat, Afganistan, i) oddział 9: prowincja Helmand, Afganistan, j) oddział 10: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, k) oddział 11: Iran. Inne informacje: a) Dostawca usług finansowych wykorzystywany przez wyższych rangą przywódców talibskich do przesyłania środków finansowych dowódcom talibskim w regionie. b) Jego właścicielem jest Abdul Basir Noorzai. Data wskazania przez ONZ:27.3.2015.

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w wykazie:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala zostało umieszczone w wykazie w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie pkt 2 rezolucji 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Informacje dodatkowe:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) w Chamanie, prowincja Baluchistan (Beldżystan), Pakistan, należy do Abdula Basira Noorzaia. Zaopatruje w walutę członków reżimu talibskiego w regionie. Wyżsi rangą przywódcy talibscy w regionie wolą przesyłać środki finansowe dowódcom talibskim poprzez Basir Zarjmil Hawala i Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

W 2013 r. Basir Zarjmil Hawala rozdzieliło tysiące dolarów wśród dowódców talibskich w regionie, ułatwiając talibom finansowanie ich działań. W 2012 r. Basir Zarjmil Hawala przesłało tysiące dolarów na transakcje dotyczące broni i inne wydatki operacyjne talibów.

II.

Z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 usuwa się poniższą pozycję:

A.   Osoby powiązane z talibami

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1323

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (1), w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 2 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 204/2011.

(2)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333 (2) w sprawie – między innymi – skonsolidowania środków ograniczających nałożonych decyzją Rady 2011/137/WPZiB (3) i uchylenia decyzji 2011/137/WPZiB. Decyzja (WPZiB) 2015/1333 zawiera również przegląd osób i podmiotów umieszczonych uprzednio w wykazie w załącznikach II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB.

(3)

Należy zmienić powody umieszczenia kilku osób i podmiotów w wykazie osób i podmiotów zawartym w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 204/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (zob. s. 34 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 2

A.   OSOBY

 

Imię i nazwisko

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stanowisko: dowódca oddziałów antyterrorystycznych Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Data urodzenia: 1952

Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia

Znaczący członek Komitetu Rewolucyjnego.

Bliski współpracownik Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Stanowisko: zastępca dowódcy w Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Szwagier Muammara Kaddafiego.

Prominentny członek reżimu Kaddafiego, a zatem jest ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Stanowisko: szef Ruchu Komitetów Rewolucyjnych

Miejsce urodzenia: Syrta, Libia

Domniemany status: zginął w zamachu w Egipcie w sierpniu 2014 r.

Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Traghen

Szef gabinetu Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, generał

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Genzur

Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data urodzenia: 1 lipca 1949 r.

Miejsce urodzenia: Al-Bajda

Były dyrektor wywiadu w Biurze Bezpieczeństwa Zewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Były sekretarz generalny Powszechnego Kongresu Ludowego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister zdrowia i środowiska w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data urodzenia: 1949

Miejsce urodzenia: Al-Azizia (koło Trypolisu)

Minister przemysłu, gospodarki i handlu w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data urodzenia: 1943

Minister rolnictwa i zasobów zwierzęcych i morskich w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister spraw społecznych w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data urodzenia: 4 maja 1963 r.

Nr paszportu: B/014965 (ważny do końca 2013 roku)

Minister edukacji, szkolnictwa wyższego i badań w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data urodzenia: 8.7.1954

Nr paszportu: B/014924 (ważny do końca 2013 roku)

Były bliski współpracownik pułkownika Kaddafiego, dawniej pierwszoplanowa rola w służbach bezpieczeństwa; były dyrektor radia i telewizji.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

15.

Pułkownik Taher Juwadi

Stanowisko: Czwarta co do ważności osoba w strukturze dowodzenia Gwardii Rewolucyjnej.

Pułkownik.

Jedna z najważniejszych osób reżimu Muammara Kaddafiego. Jako taki ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, dr Abdulqader Mohammed

Szef biura łącznikowego Komitetów Rewolucyjnych.

Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Stanowisko: szef ochrony osobistej Muammara Kaddafiego

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Houn, Libia

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo reżimu. W przeszłości kierował stosowaniem przemocy wobec dysydentów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data urodzenia: 1948

Miejsce urodzenia: Syrta, Libia

Kuzyn Muammara Kaddafiego. W latach 80. XX wieku Sayyid uczestniczył w kampanii zamachów na dysydentów i jest prawdopodobnie odpowiedzialny za liczne przypadki śmierci w Europie. Uważa się również, że był zaangażowany w zakup broni. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Były ambasador Libii w Czadzie. Opuścił Czad i udał się do okręgu Sabha. Bezpośrednio zaangażowany w werbowanie najemników reżimu i koordynowanie ich działań.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, pułkownik

Domniemany status/lokalizacja: południe Libii

Były gubernator okręgu Ghat (południe Libii). Bezpośrednio zaangażowany w rekrutowanie najemników.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

B.   PODMIOTY

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alias LAICO)

Strona internetowa: http://www.laaico.com Firma założona w 1981 r., 76351 Janzur, Libia. 81370 Tripoli, Libya Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 email: info@laaico.com

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Dane kontaktowe administracji: Hay Alandalus – Jian St. – Tripols – PoBox (skrytka pocztowa): 1101 – LIBIA Tel.: (+218) 214778301 – Faks: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Z siedzibą w Trypolisie.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Dane kontaktowe: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Zaangażowane w publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy przez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczących stosowania przemocy wobec demonstrantów.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Udział w użyciu siły wobec demonstrantów.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (inne nazwy: Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae; Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Faks (218) 214870747;

Faks (218) 214870767;

Faks (218) 214870777;

Faks (218) 213330927;

Faks (218) 213333545

Libijska jednostka zależna Banku Centralnego Libii (Central Bank of Libya).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego

(Economic & Social Development Fund). Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 – Faks: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (inna nazwa: Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libijska jednostka zależna Libyan Africa Investment Portfolio.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 01794877 (UK)

Zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 1510484 (BVI)

Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot należący do Saadiego Kaddafiego.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 1534407 (BVI)

Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 59058C (IOM)

Zarejestrowana na Wyspie Man jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011”


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1324

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2011/137/WPZiB (3).

(2)

Decyzją (WPZiB) 2015/1333 dokonano przeglądu osób i podmiotów wymienionych w załącznikach II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB. Na podstawie decyzji (WPZiB) 2015/1333 w nowym instrumencie prawnym zostały również skonsolidowane środki ograniczające nałożone zmienioną decyzją 2011/137/WPZiB. Do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 należy wprowadzić techniczną zmianę, aby dopasować jego brzmienie do decyzji (WPZiB) 2015/1333.

(3)

Zmiana ta wchodzi w zakres stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i, w szczególności aby zapewnić jej jednolite stosowanie przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, do jej wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 204/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 204/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

udzielania pomocy technicznej, wsparcia finansowego lub pomocy finansowej związanych ze:

(i)

sprzętem wojskowym, w tym z bronią i powiązanymi materiałami, które nie wchodzą w zakres lit. b), i służącym wyłącznie do zapewnienia władzom Libii wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa lub rozbrojenia, co zostało wcześniej zatwierdzone przez Komitet Sankcji;

(ii)

nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym służącym wyłącznie do zapewnienia władzom Libii wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa lub rozbrojenia;”;

2)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 formuła wprowadzająca oraz lit. a) otrzymują brzmienie:

„1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 właściwe organy państw członkowskich, wymienione w załączniku IV, mogą w odniesieniu do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku II oraz podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 4, udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego albo orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego odpowiednio ustanowionego lub wydanych:

(i)

przed datą umieszczenia osoby, podmiotu lub organu w załączniku II; lub

(ii)

przed datą wskazania przez Komitet Bezpieczeństwa ONZ podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 4;”;

b)

ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku II lub III; oraz”;

3)

art. 8b ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

dany organ właściwy ustalił, że płatność nie stanowi naruszenia art. 5 ust. 2 ani nie została dokonana na korzyść podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 4;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 34 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1).

(3)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53.


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1325

z dnia 31 lipca 2015 r.

dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/513

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 marca 2015 r. Rada przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/513 (2) dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001, ustanawiające uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 (zwany dalej „wykazem”).

(2)

Rada przedstawiła, gdy było to wykonalne, wszystkim osobom, grupom i podmiotom uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie.

(3)

W ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie, że postanowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również osoby, grupy i podmioty, których to dotyczy, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie, o ile takie uzasadnienie nie zostało im wcześniej przekazane.

(4)

Rada dokonała przeglądu wykazu zgodnie z wymogiem przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001. Dokonując tego przeglądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zainteresowanych oraz uaktualnione informacje otrzymane od właściwych organów krajowych, dotyczące statusu osób i podmiotów umieszczonych w wykazie na szczeblu krajowym.

(5)

Rada sprawdziła, że właściwe władze w rozumieniu art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (3) podjęły decyzje w odniesieniu do osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie, z których wynika ich uczestnictwo w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 tego wspólnego stanowiska. Rada uznała także, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3, i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, powinny nadal być objęte szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(6)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz oraz uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/513,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz przewidziany w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 określony jest w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/513 niniejszym traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/513 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 790/2014 (Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 1).

(3)  Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ur. 11.8.1960 r. w Iranie. Nr paszportu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), ur. 6 lub 15.3.1955 r. w Iranie. Obywatel Iranu i USA. Nr paszportu: C2002515 (Iran); nr paszportu: 477845448 (USA). Nr krajowego dowodu tożsamości: 07442833, ważny do 15 marca 2016 r. (prawo jazdy USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy) – członek grupy Hofstadgroep.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie, nr paszportu: 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), ur. ok. 1957 r. w Iranie. Adresy: 1) Kermanszah, Iran; 2) Mehran Military Base (Baza Wojskowa Mehran), Prowincja Ilam, Iran.

9.

SHAKURI, Ali Gholam, ur. ok. 1965 r. w Teheranie, Iran.

10.

SOLEIMANI, Qasem (alias: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), ur. 11.3.1957 r. w Iranie. Obywatel Iranu. Nr paszportu: 008827 (irański paszport dyplomatyczny), wyd. w 1999 r. Tytuł: generał dywizji.

II.   GRUPY I PODMIOTY

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacja Abu Nidala) [alias: „Fatah Revolutionary Council” („Rewolucyjna Rada Fatah”); „Arab Revolutionary Brigades” („Rewolucyjne Brygady Arabskie”); „Black September” („Czarny Wrzesień”); „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów”)].

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brygady Męczenników Al-Aksy”).

3.

„Al Aqsa e.V.” (Stowarzyszenie Al-Aksa).

4.

„Babbar Khalsa” („Babbar Chalsa”).

5.

„Communist Party of the Philippines” („Komunistyczna Partia Filipin”) wraz z „New People's Army” – „NPA” („Nowa Armia Ludowa”); Filipiny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” („Dżama'a al Islamija”) [alias „Al-Gama'a al-Islamiyya” („Al Dżama'a al Islamija”)] („Grupa Islamska” – „GI”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephes” – „IBDA-C” („Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód”).

8.

„Hamas” wraz z „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hizballah) [alias: „Hezbollah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hezbollah), „Hizbullah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hizbullah), „Hizbollah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hizbollah), „Hezballah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hezballah), „Hisbollah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hisbollah), „Hizbu'llah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hizbu'llah), „Hizb Allah Military Wing” (Wojskowe Skrzydło Hizb Allah), „Jihad Council” (Rada Dżihadu) (i wszystkie jednostki mu podlegające, w tym „External Security Organisation” – Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego)].

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM” („Hizbul Mudżahedin”).

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” („Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikhijskiej”).

13.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Siły Chalistan Zindabad”).

14.

„Kurdistan Workers' Party” – „PKK” („Partia Pracujących Kurdystanu”) (alias: „KADEK”; „KONGRA-GEL”).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE” („Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu”).

16.

„Ejército de Liberación Nacional” („Narodowa Armia Wyzwolenia”).

17.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palestyński Islamski Dżihad”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny”).

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny” – Naczelne Dowództwo) (alias „PFLP – Naczelne Dowództwo”).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii”).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” („Rewolucyjna Ludowa Partia/Front/Armia Wyzwolenia”) (alias: „Devrimci Sol” („Lewica Rewolucyjna”), Dev Sol.).

22.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Świetlisty Szlak”).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias: „Kurdistan Freedom Falcons” („Sokoły Wolności Kurdystanu”), „Kurdistan Freedom Hawks” („Jastrzębie Wolności Kurdystanu”)].


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1326

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006, które dotyczy środków ograniczających wobec Białorusi.

(2)

Rada stwierdza również, że z wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy usunąć 24 osoby.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 Sekcja A „Osoby”:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/18


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1327

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2010/413/WPZiB.

(2)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1336 (3) zmieniającą decyzję 2010/413/WPZiB, na mocy której ustanowione zostały niektóre środki zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) nr 2231 (2015) zatwierdzającą wspólny wszechstronny plan działania (zwany dalej „JCPOA”) w kwestii irańskiego programu jądrowego i określającą działania, które zostaną podjęte zgodnie z JCPOA.

(3)

Rezolucja RB ONZ nr 2231(2015) stanowi w szczególności, że środków nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) nie stosuje się, pod pewnymi warunkami, do działań państw uczestniczących w JCPOA lub działań państw członkowskich ONZ podejmowanych w koordynacji z państwami uczestniczącymi w JCPOA, bezpośrednio związanych z modyfikacją dwóch kaskad w zakładzie w Fordow w celu produkcji izotopów trwałych, wywozem irańskiego uranu wzbogaconego w ilościach przekraczających 300 kg w zamian za uran naturalny lub modernizacją reaktora w Araku w oparciu o uzgodniony projekt koncepcyjny, a następnie w oparciu o uzgodniony ostateczny projekt takiego reaktora.

(4)

W rezolucji RB ONZ nr 2231(2015) ponadto stwierdza się, że środków nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) nie stosuje się w zakresie niezbędnym do dokonywania, przy spełnieniu pewnych warunków, przekazywania i działań związanych z realizacją niektórych zobowiązań dotyczących programu jądrowego, wyszczególnionych w JCPOA, które są niezbędne do przygotowania do wdrożenia JCPOA lub zostały uznane przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, ustanowiony rezolucją RB ONZ nr 1737 (2006), za spójne z celami rezolucji RB ONZ 2231(2015).

(5)

Do wdrożenia tych środków konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 267/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 267/2012 dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 43b

1.   Niezależnie od pozostałych przepisów niniejszego rozporządzenia właściwe organy mogą zezwolić na dostawę, sprzedaż lub przekazywanie produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii oraz świadczenie związanych z nimi usług w zakresie pomocy technicznej, szkoleń, pomocy finansowej, inwestycji, pośrednictwa lub innych, jeżeli uznają je za bezpośrednio związane z:

a)

modyfikacją dwóch kaskad w zakładzie w Fordow w celu produkcji izotopów trwałych;

b)

wywozem irańskiego uranu wzbogaconego w ilościach przekraczających 300 kg w zamian za uran naturalny; lub

c)

modernizacją reaktora w Araku w oparciu o uzgodniony projekt koncepcyjny, a następnie, w oparciu o uzgodniony ostateczny projekt takiego reaktora.

2.   Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia, by:

a)

wszystkie działania były podejmowane w sposób ściśle zgodny ze wspólnym wszechstronnym planem działania z dnia 14 lipca 2015 r. (zwanym dalej »JCPOA«);

b)

spełnione zostały wymogi – stosownie do przypadku – określone w pkt 22 lit. c) rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015); oraz

c)

uzyskać i być w stanie skutecznie egzekwować prawo do sprawdzania zastosowania końcowego i miejsca tego zastosowania w odniesieniu do wszystkich dostarczonych produktów.

3.   Zainteresowane państwo członkowskie powiadomi:

a)

stosownie do przypadku, Komitet Sankcji i, po jej utworzeniu, wspólną komisję, dziesięć dni przed udzieleniem zezwolenia;

b)

MAEA w ciągu dziesięciu dni od dostawy, sprzedaży lub przekazania, w odniesieniu do dostarczanych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii określonych w pkt 22 lit. e) rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015).

4.   Zainteresowane państwo członkowskie poinformuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o zamiarze udzielenia zezwoleniach na podstawie niniejszego artykułu co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem zezwolenia.

Artykuł 43c

1.   Niezależnie od pozostałych przepisów niniejszego rozporządzenia właściwe organy mogą zezwolić, na podstawie indywidualnej oceny, na przekazywanie i działania, w zakresie niezbędnym do ich realizacji, jeżeli są one:

a)

bezpośrednio związane z realizacją działań dotyczących programu jądrowego, określonych w pkt 15.1–15.11 załącznika V JCPOA;

b)

niezbędne do przygotowania do wdrożenia JCPOA; lub

c)

uznane przez Komitet Sankcji – w stosownych przypadkach – za zgodne z celami rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015).

2.   Zainteresowane państwo członkowskie – w stosownych przypadkach – przedłoży Komitetowi Sankcji proponowane zezwolenia w celu ich zatwierdzenia.

3.   Zainteresowane państwo członkowskie poinformuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na podstawie niniejszego artykułu co najmniej dzieisięć dni przed udzieleniem zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1336 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (zob. s. 66 niniejszego Dziennika Urzędowego).


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/20


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1328

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2010/413/WPZiB.

(2)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1337 (3) zmieniającą decyzję 2010/413/WPZiB w celu przedłużenia do dnia 14 stycznia 2016 r. obowiązywania wyłączenia przewidzianego w art. 20 ust. 14, dotyczącego działań i transakcji dokonywanych w odniesieniu do podmiotów wymienionych w wykazie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań określonych w umowach zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r. lub w umowach dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich zobowiązań, w przypadku gdy dostarczanie irańskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych lub dochody pochodzące z ich dostarczania służą spłacie zaległych kwot w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r. należnych osobom lub podmiotom na terytoriach państw członkowskich lub na terytoriach podlegających ich jurysdykcji, w przypadku gdy umowy te specjalnie przewidują takie spłaty.

(3)

Środek ten wchodzi w zakres stosowania Traktatu, zatem do jego wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 267/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 28a lit. b) rozporządzenia (UE) nr 267/2012 wyrażenie „do dnia 30 czerwca 2015 r.” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 14 stycznia 2016 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1337 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (zob. s. 68 niniejszego Dziennika Urzędowego).


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1329

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych statkami powietrznymi zarejestrowanymi w państwie trzecim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 (2) ustanawia warunki dla bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych. Rozporządzenie to powinno zostać zmienione, aby umożliwić eksploatację statków powietrznych zarejestrowanych w państwie trzecim przez przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 (3).

(2)

Branży lotniczej i organom administracji państw członkowskich należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do zmienionych ram prawnych. Należy zatem przewidzieć możliwość zastosowania odpowiedniego okresu przejściowego.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego przedłożoną na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II (część ARO), załączniku III (część ORO) oraz załączniku IV (część CAT) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2015 r.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit drugi, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu przepisów ORO.AOC.110 lit. d), określonych w pkt 2 lit. b) ppkt (ii) załącznika, dopiero od dnia 25 sierpnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania usług lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II, załączniku III i załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II (część ARO), w ARO.OPS.110 wprowadza się następujące zmiany:

a)

litera c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Zatwierdzenie umowy dotyczącej brania w leasing bez załogi jest zawieszane lub cofane w przypadku, gdy:

1)

świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego zostaje zawieszone lub cofnięte;

2)

statek powietrzny znajduje się na liście operatorów podlegających ograniczeniom operacyjnym lub jest zarejestrowany w państwie, w którym wszyscy operatorzy znajdujący się pod nadzorem tego państwa są objęci zakazem prowadzenia operacji zgodnie rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.”;

b)

dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

W przypadku otrzymania prośby o uprzednie zatwierdzenie umowy dotyczącej brania w leasing bez załogi zgodnie z ORO.AOC.110 lit. d) właściwy organ zapewnia odpowiednie skoordynowanie działań z państwem rejestracji statku powietrznego, jakie jest niezbędne do wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru nad statkiem powietrznym.”;

2)

w załączniku III (część ORO) wprowadza się następujące zmiany:

a)

ORO.AOC.100 lit. c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

wszystkie eksploatowane przez nich statki powietrzne posiadają świadectwo zdatności do lotu (Certificate of Airworthiness, CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub są brane w leasing bez załogi zgodnie z ORO.AOC.110 lit. d); oraz”;

b)

w ORO.AOC.110 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

litera b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Operator certyfikowany zgodnie z niniejszą częścią nie może brać w leasing statków powietrznych znajdujących się w wykazie operatorów podlegających ograniczeniom operacyjnym, zarejestrowanych w państwie, w którym wszyscy operatorzy znajdujący się pod nadzorem tego państwa są objęci zakazem wykonywania operacji, lub od operatora, na którego nałożono zakaz wykonywania operacji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2111/2005.”;

(ii)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„Branie w leasing bez załogi

d)

Wnioskodawca ubiegający się o zatwierdzenie dotyczące brania statku powietrznego zarejestrowanego w państwie trzecim w leasing bez załogi musi wykazać przed właściwym organem, że:

1)

zidentyfikowano potrzebę operacyjną, która nie może być zaspokojona poprzez leasing statku powietrznego zarejestrowanego w UE;

2)

czas trwania leasingu bez załogi nie przekracza siedmiu miesięcy w żadnym okresie kolejnych 12 miesięcy;

3)

zapewniona jest zgodność ze stosownymi wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 1321/2014; oraz

4)

statek powietrzny jest wyposażony zgodnie z rozporządzeniami UE dotyczącymi operacji lotniczych.”;

c)

ORO.AOC.130 otrzymuje brzmienie:

„ORO.AOC.130   Monitorowanie parametrów lotu – samoloty

a)

Operator ustanawia i utrzymuje program monitorowania parametrów lotu dla samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie startowej większej niż 27 000 kg. Program ten włącza się do systemu zarządzania operatora.

b)

Program monitorowania parametrów lotu nie przewiduje sankcji i obejmuje odpowiednie środki ochrony źródła/źródeł danych.”;

3)

w załączniku IV (część CAT) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w CAT.IDE.A.100 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

Przyrządy i wyposażenie wymagane w niniejszej podczęści są zatwierdzane zgodnie ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu, z wyjątkiem następujących pozycji:

1)

zapasowe bezpieczniki;

2)

niezależne przenośne źródła światła;

3)

precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu;

4)

uchwyt na mapy;

5)

apteczki pierwszej pomocy;

6)

ratunkowy zestaw medyczny;

7)

megafony;

8)

wyposażenie ratunkowe i sygnalizacyjne;

9)

kotwice morskie i wyposażenie do cumowania; oraz

10)

urządzenia przytrzymujące dla dzieci.

b)

Przyrządy i wyposażenie niewymagane w niniejszej podczęści, na które nie trzeba uzyskać zatwierdzenia zgodnie ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu, ale które znajdują się na pokładzie, muszą spełniać następujące wymagania:

1)

informacje przedstawiane przez te przyrządy, wyposażenie lub akcesoria nie są wykorzystywane przez załogę lotniczą do spełnienia wymagań określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 lub w CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 i CAT.IDE.A.345; oraz

2)

przedmiotowe przyrządy i wyposażenie nie wpływają na zdatność samolotu do lotu, nawet jeżeli utracą sprawność lub przestaną prawidłowo działać.”;

b)

w CAT.IDE.H.100 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

Przyrządy i wyposażenie wymagane w niniejszej podczęści są zatwierdzane zgodnie ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu, z wyjątkiem następujących pozycji:

1)

zapasowe bezpieczniki;

2)

niezależne przenośne źródła światła;

3)

precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu;

4)

uchwyt na mapy;

5)

apteczka pierwszej pomocy;

6)

megafony;

7)

wyposażenie ratunkowe i sygnalizacyjne;

8)

kotwice morskie i wyposażenie do cumowania; oraz

9)

urządzenia przytrzymujące dla dzieci.

b)

Przyrządy i wyposażenie niewymagane w niniejszej podczęści, na które nie trzeba uzyskać zatwierdzenia zgodnie ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu, ale które znajdują się na pokładzie, muszą spełniać następujące wymagania:

1)

informacje przedstawiane przez te przyrządy, wyposażenie lub akcesoria nie są wykorzystywane przez załogę lotniczą do spełnienia wymagań określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 lub w CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 i CAT.IDE.H.345; oraz

2)

przyrządy i wyposażenie nie wpływają na zdatność śmigłowca do lotu, nawet jeżeli utracą sprawność lub przestaną prawidłowo działać.”.


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1330

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające po raz 234. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 20 lipca 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdził decyzję o dodaniu jednej osoby fizycznej do prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji Wobec Sieci Al-Kaida wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto w dniu 20 lipca 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do jednej pozycji znajdującej się w wykazie.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujący wpis:

„Aliaschab Alibulatowicz Kebekow (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Data urodzenia: 1.1.1972. Miejsce urodzenia: wieś Teletl, okręg szamilski, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Numer paszportu: 628605523 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego, wydanego dnia 4.7.2006 r. przez Federalne Służby Migracyjne Federacji Rosyjskiej, ważnego do dnia 16.7.2016 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 8203883123 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego wydanego w dniu 16.7.2005 r. przez Departament Spraw Wewnętrznych (OVD), okręg kirowski, Machaczkała, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska, ważnego do dnia 1.1.2017 r.). Adres: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Machaczkała, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska. Inne informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: siwy; wzrost: 170-175 cm; budowa: silnej budowy, okrągła twarz, broda; b) nazwisko ojca: Alibulat Kebekowicz Kebekow, urodzony w 1927 r.; c) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.3.2015.”;

2)

wpis „Mohammed Al Ghabra. Adres: Wschodni Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Numer paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo). Inne informacje: a) imię ojca: Mohamed Ayman Ghabra; b) imię matki: Dalal. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.12.2006.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam) Adres: Wschodni Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Numer paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo). Inne informacje: a) imię ojca: Mohamed Ayman Ghabra; b) imię matki: Dalal. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.12.2006.”.


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1331

z dnia 31 lipca 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/31


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2015/1332

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (1), w szczególności jej art. 5 i art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB.

(2)

W dniu 23 września 2014 r. i 27 marca 2015 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1988 (2011) zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.


ZAŁĄCZNIK

I.

Do wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB dodaje się poniższe pozycje:

A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Abdul Basir Noorzai (pseudonim: a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir).

Tytuł: hadżi. Adres: Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Data urodzenia: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Miejsce urodzenia: prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: paszport pakistański nr AA3829182. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański krajowy numer identyfikacyjny 5420124679187. Inne informacje: Właściciel Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, świadczącej usługi finansowe talibom w regionie. Data wskazania przez ONZ:27.3.2015.

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w wykazie:

Abdul Basir Noorzai został umieszczony w wykazie w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie pkt 2 rezolucji 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Informacje dodatkowe:

Haji Abdul Basir (Basir) jest właścicielem i prowadzi Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir jest upoważniony do rozdziału pieniędzy wśród talibów; w ostatnich kilku latach Basir poprzez swoją hawalę rozdzielił wśród talibów w regionie tysiące dolarów. Basir poprzez swoją hawalę finansował działalność talibów, przekazywał pieniądze starszyźnie talibów oraz ułatwiał podróże talibskich informatorów.

Od 2012 r. Basir był uznawany za główną osobę wymieniającą waluty na potrzeby wyższych przywódców talibów. W 2010 r. Basir wystąpił do pakistańskich i afgańskich ekspatriantów mieszkających w Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze o wpłaty na rzecz talibów.

B.   Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (także: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adres: a) oddział 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, obok Trench (Tranch) Road, Chaman, prowincja Baluchistan (Beldżystan), Pakistan; b) oddział 2: Quetta (Kweta), Pakistan; c) oddział 3: Lahaur, Pakistan; d) oddział 4: Peszawar, Pakistan, e) oddział 5: Karaczi, Pakistan; f) oddział 6: Islamabad, Pakistan; g) oddział 7: prowincja Kandahar, Afganistan; h) oddział 8: prowincja Herat, Afganistan; i) oddział 9: prowincja Helmand, Afganistan; j) oddział 10: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; k) oddział 11: Iran. Inne informacje: a) Dostawca usług finansowych wykorzystywany przez wyższych rangą przywódców talibskich do przesyłania środków finansowych dowódcom talibskim w regionie. b) Jego właścicielem jest Abdul Basir Noorzai. Data wskazania przez ONZ:27.3.2015.

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w wykazie:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala zostało umieszczone w wykazie w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie pkt 2 rezolucji 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Informacje dodatkowe:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) w Chamanie, prowincja Baluchistan (Beldżystan), Pakistan, należy do Abdula Basira Noorzaia. Zaopatruje w walutę członków reżimu talibskiego w regionie. Wyżsi rangą przywódcy talibscy w regionie wolą przesyłać środki finansowe dowódcom talibskim poprzez Basir Zarjmil Hawala i Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

W 2013 r. Basir Zarjmil Hawala rozdzieliło tysiące dolarów wśród dowódców talibskich w regionie, ułatwiając talibom finansowanie ich działań. W 2012 r. Basir Zarjmil Hawala przesłało tysiące dolarów na transakcje dotyczące broni i inne wydatki operacyjne talibów.

II.

Z wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB usuwa się poniższą pozycję:

A.   Osoby powiązane z talibami

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/34


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1333

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 lutego 2011 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) przyjęła rezolucję nr 1970 (2011) ze względu na swoje poważne obawy związane z sytuacją w Libii i wprowadziła środki ograniczające wobec Libii. Od tego czasu Rada Bezpieczeństwa przyjęła kilka innych rezolucji dotyczących Libii, które przedłużyły lub zmieniły środki ograniczające ONZ wobec Libii, w tym przede wszystkim rezolucje RB ONZ nr 2174 (2014) i RB ONZ 2213 (2015) w związku z zaangażowaniem Rady Bezpieczeństwa w suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną i jedność narodową Libii.

(2)

W dniu 28 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (1), uwzględniającą rezolucję RB ONZ nr 1970 (2011) i nakładającą dodatkowe środki ograniczające w związku z powagą sytuacji w Libii.

(3)

W dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZIB) 2015/818 (2) zmieniającą decyzję 2011/137/WPZiB biorąc pod uwagę nadal istniejące zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii i dla pomyślnego zakończenia transformacji politycznej tego kraju, między innymi ze względu na pogłębianie obecnych podziałów przez osoby i podmioty zidentyfikowane jako uczestniczące w polityce represyjnej byłego reżimu Muammara Kaddafiego w Libii lub w inny sposób uprzednio związane z tym reżimem, również z uwzględnieniem tego, że wiele z tych osób lub podmiotów nie zostało pociągniętych do odpowiedzialności za swoje czyny. Decyzja ta wzięła także pod uwagę zagrożenie stwarzane przez osoby i podmioty posiadające lub kontrolujące środki finansowe państwa libijskiego sprzeniewierzone w okresie dawnego reżimu Muammara Kaddafiego w Libii, które mogłyby zostać wykorzystane do stwarzania zagrożenia dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniania lub uniemożliwiania pomyślnego zakończenia transformacji politycznej tego kraju.

(4)

Zgodnie z decyzją 2011/137/WPZiB Rada przeprowadziła pełny przegląd wykazów osób i podmiotów zawartych w załącznikach II i IV do tej decyzji.

(5)

Należy zmienić powody umieszczenia kilku osób i podmiotów w wykazie osób i wykazie podmiotów zawartych w załącznikach II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB.

(6)

Dla jasności środki ograniczające nałożone decyzją 2011/137/WPZiB, zmienioną i wykonywaną przez kilka kolejnych decyzji, powinny być skonsolidowane w nowym instrumencie prawnym.

(7)

Decyzję 2011/137/WPZiB należy zatem uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

OGRANICZENIA EKSPORTU I IMPORTU

Artykuł 1

1.   Bezpośrednia lub pośrednia dostawa, sprzedaż lub przekazywanie Libii wszelkich typów uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przez te terytoria lub z użyciem statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zabronione bez względu na to, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich, czy nie.

2.   Zakazuje się:

a)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, zapewniania szkoleń lub innej pomocy, w tym zapewniania uzbrojonego najemnego personelu wojskowego, związanych z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, konserwacją i używaniem przedmiotów, o których mowa w ust. 1, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Libii lub w celu wykorzystania na terytorium tego kraju;

b)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, konserwacją i używaniem przedmiotów, o których mowa w ust. 1, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Libii lub w celu wykorzystania na terytorium tego kraju;

c)

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).

Artykuł 2

1.   Art. 1 nie ma zastosowania do:

a)

dostawy, sprzedaży lub przekazywania nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, służącego wyłącznie do celów humanitarnych lub ochrony, jak również dostarczania powiązanej z tym pomocy technicznej lub zapewniania szkoleń;

b)

dostawy, sprzedaży lub przekazywania odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Libii wyłącznie do użytku osobistego personelu ONZ, personelu Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, działaczy organizacji humanitarnych i wspierających rozwój oraz personelu pomocniczego;

c)

dostawy, sprzedaży lub przekazywania nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, służącego wyłącznie do zapewnienia rządowi Libii wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa lub rozbrojenia, jak również dostarczania powiązanej z tym pomocy technicznej, zapewniania szkoleń lub pomocy finansowej.

2.   Art. 1 nie ma zastosowania do:

a)

dostawy, sprzedaży lub przekazywania broni i powiązanego z nią sprzętu, jak również dostarczania powiązanej z tym pomocy technicznej, zapewniania szkoleń lub pomocy finansowej, w tym zapewniania personelu;

b)

dostawy, sprzedaży lub przekazywania broni i powiązanego z nią sprzętu, służącego wyłącznie do zapewnienia rządowi Libii wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa lub rozbrojenia, jak również dostarczania powiązanej z tym pomocy technicznej, zapewniania szkoleń lub pomocy finansowej;

zgodnie z uprzednim zatwierdzeniem przez Komitet ustanowiony na mocy pkt 24 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) (zwany dalej „Komitetem”).

3.   Art. 1 nie ma zastosowania do dostawy, sprzedaży lub przekazywania broni strzeleckiej i lekkiej oraz powiązanego z nią sprzętu, czasowo wywożonych do Libii dla wyłącznego użytku personelu ONZ, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i wspierających rozwój oraz personelu pomocniczego, o których Komitet został uprzednio powiadomiony, o ile Komitet nie wydał decyzji odmownej w ciągu pięciu dni roboczych od takiego powiadomienia.

4.   Art. 1 nie ma zastosowania do: dostawy, sprzedaży lub przekazywania sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, służącego wyłącznie do celów humanitarnych lub ochrony, jak również dostarczania powiązanej z tym pomocy technicznej, zapewniania szkoleń lub pomocy finansowej.

Artykuł 3

Nabywanie przez obywateli państw członkowskich, lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych, przedmiotów z Libii, o których mowa w art. 1 ust. 1 jest zakazane – bez względu na to, czy pochodzą one z terytorium Libii, czy nie.

ROZDZIAŁ II

SEKTOR TRANSPORTOWY

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi oraz zgodnie z prawem krajowym i z prawem międzynarodowym, w szczególności z prawem morza i ze stosownymi międzynarodowymi umowami dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują na swoim terytorium, w tym w portach morskich i lotniczych, inspekcji statków wodnych i statków powietrznych zmierzających do Libii lub przybywających z tego kraju, jeżeli państwa te posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że ładunek takich statków i statków powietrznych zawiera przedmioty, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy art. 1.

2.   Stwierdziwszy istnienie przedmiotów, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy art. 1, państwa członkowskie zajmują te przedmioty i pozbywają się ich (np. przez zniszczenie, unieszkodliwienie, przechowanie lub przekazanie do państwa innego niż państwo pochodzenia lub przeznaczenia w celu usunięcia tych przedmiotów).

3.   Państwa członkowskie, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, współpracują przy przeprowadzaniu inspekcji i czynności służących usunięciu dokonywanych na mocy ust. 1 i 2.

4.   Statki powietrzne i statki transportujące ładunki wysyłane do Libii i przysyłane z tego kraju podlegają wymogowi dodatkowej informacji poprzedzającej przyjazd lub wyjazd w przypadku wszystkich towarów wwożonych na terytorium państwa członkowskiego lub wywożonych z jego terytorium.

Artykuł 5

Państwa członkowskie odmawiają zgody wszelkim statkom powietrznym na start z ich terytorium, lądowanie na ich terytorium lub przelot nad ich terytorium, jeżeli posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie statki powietrzne transportują przedmioty, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji, w tym uzbrojony najemny personel wojskowy, z wyjątkiem przypadku lądowania awaryjnego.

Artykuł 6

1.   Zgodnie z pkt 5–9 rezolucji RB ONZ nr 2146 (2014) państwa członkowskie mogą dokonywać inspekcji wyznaczonych statków na pełnym morzu, stosując wszelki środki odpowiadające danej sytuacji, z pełnym poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, w zależności od przypadku, w celu przeprowadzenia takich inspekcji oraz nakazać danemu statkowi podjęcie stosownych działań służących zwróceniu Libii ropy naftowej, za zgodą rządu Libii i w porozumieniu z nim.

2.   Przed dokonaniem inspekcji, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie powinny najpierw uzyskać zgodę państwa bandery danego statku.

3.   Państwa członkowskie dokonujące inspekcji, o której mowa w ust. 1, bezzwłocznie przedstawiają Komitetowi sprawozdanie z tej inspekcji zawierające istotne informacje szczegółowe, w tym na temat działań podjętych w celu uzyskania zgody państwa bandery danego statku.

4.   Państwa członkowskie dokonujące inspekcji, o której mowa w ust. 1, zapewniają, aby takie inspekcje były przeprowadzane przez okręty wojenne i statki stanowiące własność państwa lub eksploatowane przez państwo i wykorzystywane wyłącznie w rządowej służbie niehandlowej.

5.   Ust. 1 nie ma wpływu na prawa, obowiązki lub zobowiązania państw członkowskich wynikające z prawa międzynarodowego, w tym na prawa lub obowiązki wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, w tym na ogólną zasadę wyłącznej jurysdykcji państwa bandery nad jego statkami na pełnym morzu, w odniesieniu do niewyznaczonych statków i w każdej sytuacji innej niż określona w tym ustępie.

6.   W załączniku V do niniejszej decyzji wymieniono statki, o których mowa w ust. 1, wyznaczone przez Komitet, zgodnie z pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2146 (2014).

Artykuł 7

1.   Państwo członkowskie, pod którego banderą pływa wyznaczony statek – o ile Komitet tak postanowił, dokonując wyznaczenia – nakazuje temu statkowi, by nie dokonywał załadunku, transportu lub wyładunku ropy naftowej nielegalnie wywiezionej z Libii na jego pokładzie, w braku wskazówek ze strony punktu centralnego rządu Libii, o którym mowa w pkt 3 rezolucji RB ONZ nr 2146 (2014).

2.   Państwa członkowskie – o ile Komitet tak postanowił, dokonując wyznaczenia – odmawiają wyznaczonym statkom wejścia do swoich portów, chyba że takie wejście do portu jest konieczne do celów inspekcji, w sytuacji nagłej, lub w przypadku powrotu takiego statku do Libii.

3.   Zakazuje się świadczenia przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich usług bunkrowania, takich jak dostarczanie paliwa lub dostawy, lub innego rodzaju usług dla statków na rzecz wyznaczonych statków, o ile Komitet postanowił tak, dokonując wyznaczenia.

4.   Ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy właściwy organ w odpowiednim państwie członkowskim stwierdzi, że świadczenie takich usług jest konieczne do celów humanitarnych lub że dany statek wraca do Libii. Dane państwo członkowskie powiadamia Komitet o każdym takim zezwoleniu.

5.   Zakazuje się dokonywania przez obywateli państw członkowskich lub podmioty będące pod ich jurysdykcją lub z terytoriów państw członkowskich transakcji finansowych dotyczących nielegalnie wywiezionej z Libii ropy naftowej znajdującej się na pokładach wyznaczonych statków, o ile Komitet postanowił tak, dokonując wyznaczenia.

6.   W załączniku V wymieniono statki, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5 niniejszego artykułu, wyznaczone przez Komitet, zgodnie z pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2146 (2014).

ROZDZIAŁ III

OGRANICZENIA WJAZDU

Artykuł 8

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi na ich terytoria lub przejazdowi przez ich terytoria osób wskazanych i objętych ograniczeniami podróżowania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011), pkt 23 rezolucji RB ONZ nr 1973 (2011), pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014) oraz pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2213 (2015), zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku I.

2.   Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do uniemożliwienia wjazdu na ich terytoria lub przejazdu przez ich terytoria osób:

a)

uczestniczących w zlecaniu i kontrolowaniu dopuszczania się poważnego łamania praw człowieka w stosunku do osób w Libii lub w inny sposób w kierowaniu takimi działaniami lub zaangażowanych w takie działania, w tym przez uczestniczenie w planowaniu, dowodzeniu, zlecaniu lub prowadzeniu ataków z pogwałceniem prawa międzynarodowego, w tym bombardowań z powietrza, wobec ludności cywilnej i obiektów cywilnych, lub osób działających na rzecz lub w imieniu wspomnianych osób lub pod ich kierownictwem, lub przez zaangażowanie w takie działania;

b)

zidentyfikowanych jako uczestniczące w polityce represyjnej byłego reżimu Muammara Kaddafiego w Libii lub w inny sposób uprzednio związanych z tym reżimem, które stanowią stałe zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii lub dla pomyślnego zakończenia transformacji politycznej tego kraju;

c)

prowadzących lub wspierających działania, które stanowią zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniają lub uniemożliwiają pomyślne zakończenie transformacji politycznej w tym kraju, w tym poprzez:

(i)

planowanie lub popełnianie w Libii czynów łamiących mające zastosowanie międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne, lub czynów, które stanowią naruszenie praw człowieka, albo kierowanie tymi czynami;

(ii)

ataki na porty lotnicze, śródlądowe lub morskie w Libii lub na libijskie instytucje państwowe lub instalacje lub na przedstawicielstwa zagraniczne w tym kraju;

(iii)

udzielanie wsparcia ugrupowaniom zbrojnym lub siatkom przestępczym, poprzez nielegalne wydobycie ropy naftowej lub eksploatację innych zasobów naturalnych w Libii;

(iv)

stosowanie gróźb lub przymusu wobec instytucji finansowych państwa libijskiego lub Libyan National Oil Company, lub uczestnictwo w działaniach, które mogą doprowadzić do sprzeniewierzenia środków finansowych państwa libijskiego lub takim sprzeniewierzeniem skutkować;

(v)

naruszanie lub pomoc w obchodzeniu postanowień o embargo na broń w Libii wprowadzonych w rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) i w art. 1 niniejszej decyzji;

(vi)

działanie na rzecz, w imieniu lub pod kierownictwem osób lub podmiotów umieszczonych w wykazie;

d)

posiadających lub kontrolujących środki finansowe państwa libijskiego sprzeniewierzone przez dawny reżim Muammara Kaddafiego w Libii, które mogłyby zostać wykorzystane do stwarzania zagrożenia dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii, bądź też utrudniania lub uniemożliwiania pomyślnego zakończenia transformacji politycznej tego kraju;

zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

3.   Ust. 1 i 2 nie zobowiązują państwa członkowskiego do odmowy wjazdu na swoje terytorium własnym obywatelom.

4.   Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet stwierdzi, że:

a)

podróż jest uzasadniona potrzebą humanitarną, włączając w to obowiązek religijny; lub

b)

zwolnienie przyczyniłoby się do osiągnięcia celów związanych z pokojem i do pojednania narodowego w Libii oraz stabilności w tym regionie.

5.   Ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy:

a)

wjazd lub przejazd są konieczne w związku z postępowaniem sądowym; lub

b)

państwo członkowskie stwierdzi, po rozpatrzeniu danego przypadku, że taki wjazd lub przejazd są potrzebne do wspierania pokoju i stabilności w Libii; państwo to powiadamia następnie Komitet w terminie czterdziestu ośmiu godzin od podjęcia takiej decyzji.

6.   Ust. 2 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego w przypadkach gdy:

a)

jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

jest państwem przyjmującym międzynarodową konferencję zwołaną przez ONZ lub odbywającą się pod jej auspicjami;

c)

zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety; lub

d)

zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 r. (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

7.   Uznaje się, że ust. 6 ma zastosowanie również w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

8.   Rada powinna być należycie informowana o wszystkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie zwolnienia na podstawie ust. 6 lub 7.

9.   Państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia ze środków nałożonych na mocy ust. 2 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych, włącznie z posiedzeniami promowanymi przez Unię lub posiedzeniami, których gospodarzem jest Unia lub państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE, i na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i praworządność w Libii.

10.   Państwo członkowskie zamierzające przyznać zwolnienia, o których mowa w ust. 9, powiadamia o tym Radę na piśmie. Zwolnienie uważa się za przyznane, chyba że jeden lub więcej członków Rady wniesie sprzeciw na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady zgłosi sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego zwolnienia.

11.   W przypadkach gdy zgodnie z ust. 6, 7 i 9 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osób wymienionych w załączniku I lub II, zezwolenie to jest ograniczone do celów, do których zostało udzielone oraz do osób, których dotyczy.

ROZDZIAŁ IV

ZAMROŻENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł 9

1.   Zamrożone zostają wszelkie środki finansowe, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze posiadane lub kontrolowane – bezpośrednio lub pośrednio – przez osoby i podmioty wskazane i objęte zamrożeniem aktywów przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011), pkt 19 i 23 rezolucji RB ONZ nr 1973 (2011), pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014) oraz pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2213 (2015), zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku III.

2.   Zamrożone zostają wszelkie środki finansowe, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze posiadane lub kontrolowane – bezpośrednio lub pośrednio – przez osoby i podmioty:

a)

uczestniczące w zlecaniu i kontrolowaniu dopuszczania się poważnego łamania praw człowieka w stosunku do osób w Libii lub w inny sposób w kierowaniu takimi działaniami lub zaangażowane w takie działania, w tym przez uczestniczenie w planowaniu, dowodzeniu, zlecaniu lub prowadzeniu ataków z pogwałceniem prawa międzynarodowego, w tym bombardowań z powietrza, wobec ludności cywilnej i obiektów cywilnych, lub przez zaangażowanie w takie działania, lub przez władze Libii, lub przez osoby lub podmioty, które naruszały lub pomagały naruszać postanowienia rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) lub przepisy niniejszej decyzji, lub przez osoby lub podmioty działające na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub przez podmioty będące ich własnością lub przez nie kontrolowane lub przez osoby i podmioty wymienione w załączniku III do niniejszej decyzji;

b)

zidentyfikowanych jako uczestniczące w polityce represyjnej byłego reżimu Muammara Kaddafiego w Libii lub w inny sposób uprzednio związanych z tym reżimem, które stanowią stałe zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii lub dla pomyślnego zakończenia transformacji politycznej tego kraju;

c)

prowadzących lub wspierających działania, które stanowią zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniają lub uniemożliwiają pomyślne zakończenie transformacji politycznej w tym kraju, w tym poprzez:

(i)

planowanie lub popełnianie w Libii czynów łamiących mające zastosowanie międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne, lub czynów, które stanowią naruszenie praw człowieka, albo kierowanie tymi czynami;

(ii)

ataki na porty lotnicze, śródlądowe lub morskie w Libii lub na libijskie instytucje państwowe lub instalacje lub na przedstawicielstwa zagraniczne w tym kraju;

(iii)

udzielanie wsparcia ugrupowaniom zbrojnym lub siatkom przestępczym, poprzez nielegalne wydobycie ropy naftowej lub eksploatację innych zasobów naturalnych w Libii;

(iv)

stosowanie gróźb lub przymusu wobec instytucji finansowych państwa libijskiego lub Libyan National Oil Company, lub uczestnictwo w działaniach, które mogą doprowadzić do sprzeniewierzenia środków finansowych państwa libijskiego lub takim sprzeniewierzeniem skutkować;

(v)

naruszanie lub pomoc w obchodzeniu postanowień o embargo na broń w Libii wprowadzonych w rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) i w art. 1 niniejszej decyzji;

(vi)

działanie na rzecz, w imieniu lub pod kierownictwem osób lub podmiotów umieszczonych w wykazie;

d)

które posiadają lub kontrolują środki finansowe państwa libijskiego sprzeniewierzone przez dawny reżim Muammara Kaddafiego w Libii, które mogłyby zostać wykorzystane do stwarzania zagrożenia dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii, bądź też utrudniania lub uniemożliwiania pomyślnego zakończenia transformacji politycznej tego kraju;

zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku IV.

3.   Zamrożone pozostają wszelkie środki finansowe, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze, posiadane lub kontrolowane – bezpośrednio lub pośrednio – przez osoby i podmioty wymienione w załączniku VI, które to środki, aktywa i zasoby były zamrożone na dzień 16 września 2011 r.

4.   Żadne środki finansowe, inne aktywa finansowe ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym lub podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, lub na rzecz tych osób lub podmiotów.

5.   Zakaz udostępniania środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom, o których mowa w ust. 2, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do organów portowych, nie uniemożliwia realizacji do dnia 15 lipca 2011 r. umów zawartych przed dniem 7 czerwca 2011 r., z wyjątkiem umów dotyczących ropy naftowej, gazu oraz produktów rafinowanych.

6.   Zwolnienia mogą dotyczyć środków finansowych, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, które są:

a)

niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym opłacenia żywności, czynszu lub kredytu hipotecznego, leków i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi, zgodnie z przepisami prawa krajowego; lub

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi, zgodnie z przepisami prawa krajowego, związanych z rutynowym przechowywaniem lub utrzymaniem zamrożonych środków finansowych, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych;

po powiadomieniu Komitetu przez zainteresowane państwo członkowskie, w stosownych przypadkach, o zamiarze udzielenia zezwolenia na dostęp do tych środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych oraz niepodjęciu przez Komitet decyzji odmownej w terminie pięciu dni roboczych od takiego powiadomienia.

7.   Możliwe jest zwolnienie w odniesieniu do tych środków finansowych i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po powiadomieniu, w stosownych przypadkach, Komitetu przez dane państwo członkowskie i po uzyskaniu zgody Komitetu; lub

b)

przedmiotem zastawu albo orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, w którym to przypadku środki finansowe, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do wykonania orzeczenia pod warunkiem, że zastaw został ustanowiony lub orzeczenie zostało wydane przed datą przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) i że zastaw ten nie został ustanowiony ani orzeczenie nie zostało wydane na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu, po powiadomieniu, w stosownych przypadkach, Komitetu przez dane państwo członkowskie.

8.   W odniesieniu do osób i podmiotów wymienionych w załączniku IV możliwe jest również zwolnienie w odniesieniu do środków finansowych i zasobów gospodarczych, które są niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie pomocy lub ułatwianie jej dostarczenia, obejmującej zaopatrzenie medyczne, żywność, dostarczanie elektryczności, pracowników organizacji humanitarnych i powiązanej z tym pomocy, lub ewakuacji cudzoziemców z Libii.

9.   W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 3, możliwe są również zwolnienia w odniesieniu do środków finansowych, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, pod warunkiem że:

a)

dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia na dostęp do środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, do jednego lub kilku następujących celów, oraz w przypadku niepodjęcia przez Komitet decyzji odmownej w ciągu pięciu dni od takiego powiadomienia:

(i)

na potrzeby humanitarne;

(ii)

aby zapewnić paliwo, energię elektryczną i wodę – wyłącznie do celów cywilnych;

(iii)

aby wznowić w Libii produkcję i sprzedaż węglowodorów;

(iv)

aby stworzyć lub wzmocnić instytucje rządu cywilnego i cywilną infrastrukturę publiczną lub aby umożliwić ich działanie; lub

(v)

aby ułatwić wznowienie działalności przez sektor bankowy, w tym na potrzeby wspierania lub ułatwiania międzynarodowego handlu z Libią;

b)

dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet o tym, że te środki finansowe, inne aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze nie mogą być udostępniane osobom, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, ani na rzecz tych osób;

c)

dane państwo członkowskie skonsultowało się z wyprzedzeniem z władzami Libii w kwestii wykorzystania takich środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych; oraz

d)

dane państwo członkowskie poinformowało władze Libii o powiadomieniu dokonanym na podstawie niniejszego ustępu, a władze Libii nie zgłosiły w terminie pięciu dni roboczych sprzeciwu wobec uwolnienia takich środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych.

10.   Ust. 1 i 2 nie uniemożliwiają wskazanej osobie lub wskazanemu podmiotowi dokonania płatności należnej zgodnie z umową zawartą przed umieszczeniem takiej osoby lub podmiotu w wykazie, pod warunkiem ustalenia przez odpowiednie państwo członkowskie, że płatność nie jest bezpośrednio lub pośrednio dokonywana na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 lub 2, oraz po powiadomieniu Komitetu przez odpowiednie państwo członkowskie, w stosownych przypadkach, o zamiarze dokonania lub otrzymania takich płatności lub zezwolenia na odmrożenie środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych w tym celu, dziesięć dni roboczych przed udzieleniem takiego zezwolenia.

11.   Ust. 3 nie uniemożliwia wskazanemu w nim podmiotowi dokonania płatności należnej zgodnie z umową zawartą przed umieszczeniem takiego podmiotu w wykazie na mocy niniejszej decyzji, pod warunkiem ustalenia przez właściwe państwo członkowskie, że płatność nie jest bezpośrednio lub pośrednio dokonywana na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz po powiadomieniu Komitetu przez odpowiednie państwo członkowskie o zamiarze dokonania lub otrzymania takich płatności lub zezwolenia na odmrożenie środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych do tego celu, 10 dni roboczych przed udzieleniem takiego zezwolenia.

12.   W odniesieniu do osób i podmiotów wymienionych w załączniku IV i na zasadzie odstępstwa od ust. 2, właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę lub podmiot, o których mowa w ust. 2, umieszczono wykazie zawartym w załączniku IV lub są przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub po nim;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób mających takie roszczenia;

c)

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz wymienionej w załączniku III, IV lub VI osoby lub podmiotu; oraz

d)

uznanie decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

13.   Ust. 4 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachunkach;

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień, które zostały zawarte przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym, lub zobowiązań, które powstały przed tym dniem; lub

c)

płatności należnych z tytułu orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego, wydanych w Unii, lub wykonalnych w danym państwie członkowskim, w odniesieniu do osób lub podmiotów wymienionych w załączniku IV;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal ust. 1 lub 2.

ROZDZIAŁ V

INNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE

Artykuł 10

Państwa członkowskie wymagają od swoich obywateli, osób podlegających ich jurysdykcji i przedsiębiorstw, które są zarejestrowane na ich terytorium lub podlegają ich jurysdykcji, aby zachowywały czujność podczas prowadzenia interesów z podmiotami zarejestrowanymi w Libii lub podlegającymi jurysdykcji Libii oraz osobami fizycznymi i podmiotami działającymi w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz podmiotami będącymi ich własnością lub przez nie kontrolowanymi, w celu zapobiegania interesom, które mogłyby przyczyniać się do przemocy i użycia siły wobec ludności cywilnej.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 11

Żadne roszczenia, w tym o odszkodowanie ani jakiekolwiek inne roszczenie tego rodzaju, takie jak roszczenie do potrącenia lub roszczenie na podstawie gwarancji, w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, z powodu środków nałożonych zgodnie rezolucją RB ONZ nr 1970 (2011), w tym środków Unii lub któregokolwiek państwa członkowskiego nałożonych zgodnie z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa, wymaganych przez te decyzje lub nałożonych w związku z wykonaniem tych decyzji, a także środków objętych niniejszą decyzją, nie są przyznawane wskazanym osobom lub podmiotom wymienionym w załączniku I, II, III lub IV ani żadnej innej osobie lub podmiotowi w Libii, w tym rządowi Libii, ani żadnej osobie lub podmiotowi wysuwającemu roszczenie za pośrednictwem lub na korzyść takiej osoby lub takiego podmiotu.

Artykuł 12

1.   Rada wprowadza zmiany do załączników I, III, V i VI na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet.

2.   Rada, stanowiąc na wniosek państw członkowskich lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przygotowuje wykazy w załącznikach II i IV i przyjmuje do nich zmiany.

Artykuł 13

1.   Jeżeli Rada Bezpieczeństwa lub Komitet umieszczają jakąś osobę lub jakiś podmiot w wykazie, Rada umieszcza taką osobę lub taki podmiot w załączniku I lub III.

2.   W przypadku podjęcia przez Radę decyzji o zastosowaniu wobec osoby lub podmiotu środków, o których mowa w art. 8 ust. 2 oraz w art. 9 ust. 2, odpowiednio zmienia ona załączniki II i IV.

3.   Rada przekazuje swoją decyzję i uzasadnienie umieszczenia w wykazie osobie lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub danemu podmiotowi przedstawienie uwag.

4.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i w stosowny sposób informuje daną osobę lub dany podmiot.

Artykuł 14

W przypadku gdy Komitet wyznaczy statek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1, 2, 3 i 5, Rada umieszcza taki statek w załączniku V.

Artykuł 15

1.   W załącznikach I, II, III, IV i VI wskazuje się powody umieszczenia w wykazie danych osób i podmiotów, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet w odniesieniu do załączników I, III i VI.

2.   W załącznikach I, II, III, IV i VI zamieszcza się również, w miarę dostępności, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób lub podmiotów, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet w odniesieniu do załączników I, III i VI. W odniesieniu do osób informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załącznikach I, III i VI podawana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet.

Artykuł 16

W celu maksymalizacji oddziaływania środków określonych w niniejszej decyzji, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania podobnych środków ograniczających.

Artykuł 17

1.   Niniejsza decyzja jest poddawana przeglądom, zmieniana lub uchylana stosownie do potrzeb, w szczególności w świetle odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa.

2.   Środki, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2, są regularnie poddawane przeglądom, co najmniej raz na 12 miesięcy. Przestają mieć zastosowanie do odnośnych osób i podmiotów, jeżeli Rada stwierdzi w trybie określonym w art. 12 ust. 2, że warunki ich stosowania nie są już spełniane.

Artykuł 18

Uchyla się decyzję 2011/137/WPZiB.

Artykuł 19

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/818 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 129 z 27.5.2015, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 UST. 1

1.

Imię i nazwisko: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Tytuł: Dr Informacje szczegółowe: Szef biura łącznikowego Komitetów Rewolucyjnych Data urodzenia:1 lipca 1950 r.Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B010574 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Tunezja (domniemany status/miejsce pobytu: więzienie w Tunezji.) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie ONZ na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Al-Baghdadi został umieszczony w wykazie w dniu 26 lutego 2011 r. na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 jako „szef biura łącznikowego Komitetów Rewolucyjnych”.

Informacje dodatkowe

Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

2.

Imię i nazwisko: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Szef ochrony osobistej Muammara Kaddafiego Data urodzenia: 1946 Miejsce urodzenia: Houn, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r. Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania).

Dibri został umieszczony w wykazie w dniu 26 lutego 2011 r. na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 jako „szef ochrony osobistej Muammara Kaddafiego”.

Informacje dodatkowe:

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo reżimu. W przeszłości przypadki przemocy wobec dysydentów.

3.

Imię i nazwisko: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1948 Miejsce urodzenia: Syrta, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie ONZ na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania).

Qadhaf Al-dam został umieszczony w wykazie w dniu 26 lutego 2011 r. na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 jako „kuzyn Muammara Kaddafiego”.

Informacje dodatkowe

W latach 80. XX wieku Sayyid był zamieszany w kampanię zamachów na dysydentów i jest prawdopodobnie odpowiedzialny za liczne przypadki śmierci w Europie. Uważa się również, że był zaangażowany w zakup broni.

4.

Imię i nazwisko: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Ambasador Libii w Czadzie Data urodzenia: brak danych Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: Akrin Saleh Akrin (Image) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Egipt Data umieszczenia w wykazie:17 marca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania).

Al-Qadhafi został umieszczony w wykazie w dniu 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 jako „ambasador Libii w Czadzie”.

Informacje dodatkowe

Opuścił Czad i udał się do okręgu Sabha. Bezpośrednio zaangażowany w werbowanie najemników reżimu i koordynowanie ich działań.

5.

Imię i nazwisko: AMID HUSAIN AL KUNI

Tytuł: Pułkownik Informacje szczegółowe: Gubernator okręgu Ghat (południe Libii) Data urodzenia: brak danych Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: południe Libii) Data umieszczenia w wykazie:17 marca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania).

Informacje dodatkowe

Bezpośrednio zaangażowany w rekrutowanie najemników.

6.

Imię i nazwisko: ABU ZAYD UMAR DORDA

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: a) Stanowisko: Dyrektor w organizacji bezpieczeństwa zewnętrznego. b) Szef agencji wywiadu zewnętrznego. Data urodzenia: brak danych Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1970 (zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Osoba popierająca reżim. Szef agencji wywiadu zewnętrznego.

7.

Imię i nazwisko: ABU BAKR YUNIS JABIR

Tytuł: Generał dywizji Informacje szczegółowe: Stanowisko: Minister obrony Data urodzenia: 1952 Miejsce urodzenia: Dżalu, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Ogólna odpowiedzialność za działania sił zbrojnych.

8.

Imię i nazwisko: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Stanowisko: Sekretarz ds. usług komunalnych Data urodzenia: 1956 Miejsce urodzenia: Al-Chums, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: nieznane, prawdopodobnie schwytany.

Informacje dodatkowe

Wysoki rangą członek reżimu. Zaangażowany w działalność Komitetów Rewolucyjnych. W przeszłości zamieszany w tłumienie działalności dysydenckiej i stosowanie przemocy.

9.

Imię i nazwisko: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1978 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: Aisha Muhammed Abdul Salam (Numer paszportu: 215215) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: 428720 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu (Domniemany status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Podróżowanie z naruszeniem pkt 15 rezolucji nr 1970, zgodnie z relacją panelu ekspertów ds. Libii w sprawozdaniu śródokresowym za 2013 r.

10.

Imię i nazwisko: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia:20 września 1975 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B/002210 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Algieria (Domniemany status/miejsce pobytu: Algieria) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

11.

Imię i nazwisko: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1978 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Dowodzenie jednostkami wojskowymi biorącymi udział w tłumieniu demonstracji.

12.

Imię i nazwisko: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1970 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu (Domniemany status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

13.

Imię i nazwisko: KADDAFI, MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Przywódca rewolucji, najwyższy dowódca sił zbrojnych. Data urodzenia: 1942 Miejsce urodzenia: Syrta, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Odpowiedzialność za nakaz tłumienia demonstracji, naruszenia praw człowieka.

14.

Imię i nazwisko: MUTASSIM QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Data urodzenia: 1976 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

15.

Imię i nazwisko: SAADI QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Dowódca sił specjalnych Data urodzenia: a)27 maja 1973 r.b) 1 stycznia 1975 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych 014797014797 b) 524521 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (w areszcie) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1970 (zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Dowodzenie jednostkami wojskowymi biorącymi udział w tłumieniu demonstracji.

16.

Imię i nazwisko: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1982 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

17.

Imię i nazwisko: brak danych Informacje szczegółowe:

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Dyrektor Fundacji Kaddafiego (Qadhafi Foundation). Data urodzenia:25 czerwca 1972 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B014995 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Wystąpienia publiczne podżegające do przemocy wobec demonstrantów.

18.

Imię i nazwisko: ABDULLAH AL-SENUSSI

Tytuł: Pułkownik Informacje szczegółowe: Dyrektor wywiadu wojskowego. Data urodzenia: 1949 Miejsce urodzenia: Sudan Potwierdzony pseudonim: a) Abdoullah Ould Ahmed (Nr paszportu: B0515260; Data urodzenia: 1948; Miejsce urodzenia: Anefif (Kidal), Mali; Data wydania: 10 stycznia 2012 r.; Miejsce wydania: Bamako, Mali; Termin upływu ważności: 10 stycznia 2017 r.b) Abdoullah Ould Ahmed (Nr malijskiego dowodu tożsamości: 073/SPICRE; Miejsce urodzenia: Anefif, Mali; Data wydania: 6 grudnia 2011 r.; Miejsce wydania: Essouck, Mali) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1970 (zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Wywiad wojskowy był zamieszany w tłumienie demonstracji. W przeszłości podejrzewany również o udział w masakrze w więzieniu Abu Selim. Skazany zaocznie za zamach bombowy na samolot linii UTA. Szwagier Muammara Kaddafiego.

19.

Imię i nazwisko: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: ok. 1952 Miejsce urodzenia: Al-Bajda, Libia Potwierdzony pseudonim: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, ur. 1 stycznia 1953 r. (Nr paszportu omańskiego: 03825239) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: 03825239 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie:24 czerwca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 i pkt 19 rezolucji nr 1973 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Znaczny majątek osobisty, który może zostać wykorzystany do celów reżimu. Mężem jej siostry Fatimy FARKASH (Fatima FARKASH) jest ABDALLAH SANUSSI, szef libijskiego wywiadu wojskowego.

20.

Imię i nazwisko: ABDELHAFIZ ZLITNI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: a) Minister planowania i finansów w rządzie pułkownika Kaddafiego. b) Sekretarz Generalnego Ludowego Komitetu Finansów i Planowania c) Tymczasowy szef Centralnego Banku Libii Data urodzenia: 1935 Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:24 czerwca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 i pkt 19 rezolucji nr 1973 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Zaangażowanie w stosowanie przemocy wobec demonstrantów. Sekretarz Generalnego Ludowego Komitetu Finansów i Planowania. Abdelhafiz Zlitni pełni obecnie funkcję tymczasowego szefa Centralnego Banku Libii. Uprzednio był prezesem National Oil Corporation. Z naszych informacji wynika, że obecnie próbuje zgromadzić fundusze dla reżimu, by uzupełnić rezerwy Banku Centralnego dotychczas wydane na podtrzymanie bieżących działań wojskowych.


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 UST. 2

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stanowisko: dowódca oddziałów antyterrorystycznych Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Data urodzenia: 1952

Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia

Znaczący członek Komitetu Rewolucyjnego;

bliski współpracownik Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Stanowisko: zastępca dowódcy w Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Szwagier Muammara Kaddafiego.

Prominentny członek reżimu Kaddafiego, a zatem jest ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Stanowisko: szef Ruchu Komitetów Rewolucyjnych

Miejsce urodzenia: Syrta, Libia

Domniemany status: zginął w zamachu w Egipcie w sierpniu 2014 r.

Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Traghen

Szef gabinetu Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, generał

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Genzur

Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data urodzenia: 1 lipca 1949 r.

Miejsce urodzenia: Al-Bayda

Były dyrektor wywiadu w Biurze Bezpieczeństwa Zewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Były sekretarz generalny Powszechnego Kongresu Ludowego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister zdrowia i środowiska w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data urodzenia: 1949

Miejsce urodzenia: Al-Azizia (okolice Trypolisu)

Minister przemysłu, gospodarki i handlu w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data urodzenia: 1943

Minister rolnictwa i zasobów zwierzęcych i morskich w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister spraw społecznych w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data urodzenia: 4 maja 1963 r.

Nr paszportu: B/014965 (ważny do końca 2013 roku)

Minister edukacji, szkolnictwa wyższego i badań w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data urodzenia: 8.7.1954

Nr paszportu: B/014924 (ważny do końca 2013 roku)

Były bliski współpracownik pułkownika Kaddafiego, dawniej pierwszoplanowa rola w służbach bezpieczeństwa; były dyrektor radia i telewizji.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

15.

Pułkownik Taher Juwadi

Stanowisko: Czwarta co do ważności osoba w strukturze dowodzenia Gwardii Rewolucyjnej.

pułkownik.

Jedna z najważniejszych osób reżimu Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

23.5.2011


ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1

A.   Osoby

6.

Imię i nazwisko: ABU ZAYD UMAR DORDA

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: a) Stanowisko: Dyrektor w organizacji bezpieczeństwa zewnętrznego b) Szef agencji wywiadu zewnętrznego Data urodzenia: brak danych Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Osoba popierająca reżim. Szef agencji wywiadu zewnętrznego.

7.

Imię i nazwisko: ABU BAKR YUNIS JABIR

Tytuł: Generał dywizji Informacje szczegółowe: Stanowisko: Minister obrony. Data urodzenia: 1952 Miejsce urodzenia: Dżalu, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Ogólna odpowiedzialność za działania sił zbrojnych.

8.

Imię i nazwisko: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Stanowisko: Sekretarz ds. usług komunalnych Data urodzenia: 1956 Miejsce urodzenia: Al-Chums, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: nieznane, prawdopodobnie schwytany.

Informacje dodatkowe

Wysoki rangą członek reżimu. Zaangażowany w działalność Komitetów Rewolucyjnych. W przeszłości zamieszany w tłumienie działalności dysydenckiej i stosowanie przemocy.

9.

Imię i nazwisko: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1978 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: Aisha Muhammed Abdul Salam (Numer paszportu: 215215) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: 428720 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu (Domniemany status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Podróżowanie z naruszeniem pkt 15 rezolucji nr 1970, zgodnie z relacją panelu ekspertów ds. Libii w sprawozdaniu śródokresowym za 2013 r.

10.

Imię i nazwisko: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia:20 września 1975 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B/002210 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Algieria (Domniemany status/miejsce pobytu: Algieria) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

11.

Imię i nazwisko: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1978 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Dowodzenie jednostkami wojskowymi biorącymi udział w tłumieniu demonstracji.

12.

Imię i nazwisko: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1970 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu (Domniemany status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

13.

Imię i nazwisko: KADDAFI, MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Przywódca rewolucji, najwyższy dowódca sił zbrojnych. Data urodzenia: 1942 Miejsce urodzenia: Syrta, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Odpowiedzialność za nakaz tłumienia demonstracji, naruszenia praw człowieka.

14.

Imię i nazwisko: MUTASSIM QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Data urodzenia: 1976 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

15.

Imię i nazwisko: SAADI QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Dowódca sił specjalnych Data urodzenia: a)27 maja 1973 r.b) 1 stycznia 1975 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych 014797014797 b) 524521 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (w areszcie) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Dowodzenie jednostkami wojskowymi biorącymi udział w tłumieniu demonstracji.

16.

Imię i nazwisko: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: 1982 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów). Domniemany status/miejsce pobytu: zmarł.

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem.

17.

Imię i nazwisko: brak danych Informacje szczegółowe:

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: Dyrektor Fundacji Kaddafiego (Qadhafi Foundation). Data urodzenia:25 czerwca 1972 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: B014995 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Blisko związany z reżimem. Wystąpienia publiczne podżegające do przemocy wobec demonstrantów.

18.

Imię i nazwisko: ABDULLAH AL-SENUSSI

Tytuł: Pułkownik Informacje szczegółowe: Dyrektor wywiadu wojskowego. Data urodzenia: 1949 Miejsce urodzenia: Sudan Potwierdzony pseudonim: a) Abdoullah Ould Ahmed (Nr paszportu: B0515260; Data urodzenia: 1948 Miejsce urodzenia: Anefif (Kidal), Mali; Data wydania: 10 stycznia 2012 r.; Miejsce wydania: Bamako, Mali; Termin upływu ważności: 10 stycznia 2017 r.b) Abdoullah Ould Ahmed (Nr malijskiego dowodu tożsamości: 073/SPICRE; Miejsce urodzenia: Anefif, Mali; Data wydania: 6 grudnia 2011 r.; Miejsce wydania: Essouck, Mali) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Libia (Domniemany status/miejsce pobytu: w areszcie w Libii) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji 1970 (zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Wywiad wojskowy był zamieszany w tłumienie demonstracji. W przeszłości podejrzewany również o udział w masakrze w więzieniu Abu Selim. Skazany zaocznie za zamach bombowy na samolot linii UTA. Szwagier Muammara Kaddafiego.

19.

Imię i nazwisko: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: brak danych Data urodzenia: ok. 1952 Miejsce urodzenia: Al-Bajda, Libia Potwierdzony pseudonim: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, ur. 1 stycznia 1953 r. (Nr paszportu omańskiego: 03825239) Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: 03825239 Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: Sułtanat Omanu) Data umieszczenia w wykazie:24 czerwca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 i pkt 19 rezolucji nr 1973 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Znaczny majątek osobisty, który może zostać wykorzystany do celów reżimu. Mężem jej siostry Fatimy FARKASH (Fatima FARKASH) jest ABDALLAH SANUSSI, szef libijskiego wywiadu wojskowego.

20.

Imię i nazwisko: ABDELHAFIZ ZLITNI

Tytuł: brak danych Informacje szczegółowe: a) Minister planowania i finansów w rządzie pułkownika Kaddafiego. b) Sekretarz Generalnego Ludowego Komitetu Finansów i Planowania c) Tymczasowy szef Centralnego Banku Libii Data urodzenia: 1935 Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony pseudonim: brak danych Niepotwierdzony pseudonim: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: brak danych Nr dowodu tożsamości: brak danych Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:24 czerwca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 i pkt 19 rezolucji nr 1973 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Informacje dodatkowe

Zaangażowanie w stosowanie przemocy wobec demonstrantów. Sekretarz Generalnego Ludowego Komitetu Finansów i Planowania. Abdelhafiz Zlitni pełni obecnie funkcję tymczasowego szefa Centralnego Banku Libii. Uprzednio był prezesem National Oil Corporation. Z naszych informacji wynika, że obecnie próbuje zgromadzić fundusze dla reżimu, by uzupełnić rezerwy Banku Centralnego dotychczas wydane na podtrzymanie bieżących działań wojskowych.


ZAŁACZNIK IV

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 2

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stanowisko: dowódca oddziałów antyterrorystycznych Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Data urodzenia: 1952

Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia

Znaczący członek Komitetu Rewolucyjnego;

bliski współpracownik Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Stanowisko: zastępca dowódcy w Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Szwagier Muammara Kaddafiego.

Prominentny członek reżimu Kaddafiego, a zatem jest ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Stanowisko: szef Ruchu Komitetów Rewolucyjnych

Miejsce urodzenia: Syrta, Libia

Domniemany status: zginął w zamachu w Egipcie w sierpniu 2014 r.

Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Traghen

Szef gabinetu Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, generał

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Genzur

Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data urodzenia: 1 lipca 1949 r.

Miejsce urodzenia: Al-Bayda

Były dyrektor wywiadu w Biurze Bezpieczeństwa Zewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Były sekretarz generalny Powszechnego Kongresu Ludowego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister zdrowia i środowiska w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data urodzenia: 1949

Miejsce urodzenia: Al-Azizia (okolice Trypolisu)

Minister przemysłu, gospodarki i handlu w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data urodzenia: 1943

Minister rolnictwa i zasobów zwierzęcych i morskich w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister spraw społecznych w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data urodzenia: 4 maja 1963 r.

Nr paszportu: B/014965 (ważny do końca 2013 roku)

Minister edukacji, szkolnictwa wyższego i badań w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data urodzenia: 8.7.1954

Nr paszportu: B/014924 (ważny do końca 2013 roku)

Były bliski współpracownik pułkownika Kaddafiego, dawniej pierwszoplanowa rola w służbach bezpieczeństwa; były dyrektor radia i telewizji.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

15.

Pułkownik Taher Juwadi

Stanowisko: Czwarta co do ważności osoba w strukturze dowodzenia Gwardii Rewolucyjnej.

pułkownik.

Jedna z najważniejszych osób reżimu Muammara Kaddafiego. Jako taki ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, dr Abdulqader Mohammed

Szef biura łącznikowego Komitetów Rewolucyjnych.

Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Stanowisko: szef ochrony osobistej Muammara Kaddafiego

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Houn, Libia

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo reżimu. W przeszłości przypadki przemocy wobec dysydentów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data urodzenia: 1948

Miejsce urodzenia: Syrta, Libia

Kuzyn Muammara Kaddafiego. W latach 80. XX wieku Sayyid uczestniczył w kampanii zamachów na dysydentów i jest prawdopodobnie odpowiedzialny za liczne przypadki śmierci w Europie. Uważa się również, że był zaangażowany w zakup broni. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Salih Quren

 

Były ambasador Libii w Czadzie. Opuścił Czad i udał się do okręgu Sabha. Bezpośrednio zaangażowany w rekrutowanie najemników reżimu i koordynowanie ich działań.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, pułkownik

Domniemany status/lokalizacja: południe Libii

Były gubernator okręgu Ghat (południe Libii). Bezpośrednio zaangażowany w rekrutowanie najemników.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

B.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alias LAICO)

Strona internetowa: http://www.laaico.com Firma założona w 1981 r., 76351 Janzur, Libia. 81370 Tripoli, Libya Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 email: info@laaico.com

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Dane kontaktowe administracji: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox (skrytka pocztowa): 1101 – LIBIA Tel.: (+218) 214778301 – Faks: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Z siedzibą w Trypolisie.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Dane kontaktowe: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Zaangażowane w publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy przez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczących stosowania przemocy wobec demonstrantów.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Udział w użyciu siły wobec demonstrantów.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (inne nazwy:. Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae; Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Faks (218) 214870747;

Faks (218) 214870767;

Faks (218) 214870777;

Faks (218) 213330927;

Faks (218) 213333545

Libijska jednostka zależna Banku Centralnego Libii (Central Bank of Libya).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 – Faks: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (inna nazwa: Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libijska jednostka zależna Libyan Africa Investment Portfolio.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 01794877 (UK)

Zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 1510484 (BVI)

Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot należący do Saadiego Kaddafiego.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 1534407 (BVI)

Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 59058C (IOM)

Zarejestrowana na Wyspie Man jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011


ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ STATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 ORAZ ART. 7 UST. 1, 2, 3 I 5


ZAŁĄCZNIK VI

WYKAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 3

1.

Nazwa: LIBIJSKI URZĄD DS. INWESTYCJI (ang.: Libyan Investment Authority)

Zwane również: Libijskie Przedsiębiorstwo Inwestycji Zagranicznych (ang.: Libyan Foreign Investment Company) Zwane również: brak danych Adres:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaData umieszczenia w wykazie:17 marca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1973 ze zmianami z dnia 16 września na podstawie pkt 15 rezolucji nr 2009.

Informacje dodatkowe

Kontrolowany przez Muammara Kaddafiego i jego rodzinę, potencjalne źródło finansowania reżimu.

2.

Nazwa: LIBIJSKI PORTFEL INWESTYCYJNY W AFRYCE (ang.: Libyan Africa Investment Portfolio)

Zwane również: brak danych Zwane także: brak danych Adres:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaData umieszczenia w wykazie:17 marca 2011 r.Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1973 ze zmianami z dnia 16 września na podstawie pkt 15 rezolucji nr 2009.

Informacje dodatkowe

Kontrolowany przez Muammara Kaddafiego i jego rodzinę, potencjalne źródło finansowania reżimu.


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/61


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1334

z dnia 31 lipca 2015 r.

dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/521

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB (1).

(2)

W dniu 26 marca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/521 (2) dotyczącą aktualizacji i zmiany wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (zwanego dalej „wykazem”).

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB konieczne jest dokonywanie w regularnych odstępach czasu przeglądu nazwisk osób oraz nazw grup i podmiotów w wykazie, w celu zapewnienia, aby istniały podstawy do utrzymania ich w wykazie.

(4)

W niniejszej decyzji przedstawia się wynik przeglądu przeprowadzonego przez Radę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

(5)

Rada sprawdziła, że właściwe władze w rozumieniu art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB podjęły decyzje w odniesieniu do wszystkich osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie, z których wynika ich uczestnictwo w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 tego wspólnego stanowiska. Rada uznała także, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3, i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, powinny nadal być objęte szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w tym akcie.

(6)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz oraz uchylić decyzję (WPZiB) 2015/521,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, jest określony w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja (WPZiB) 2015/521 niniejszym traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/521 z dnia 26 marca 2015 r. dotycząca aktualizacji i zmiany wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylenia decyzji 2014/483/WPZiB (Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 107).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ur. 11.8.1960 r. w Iranie. Nr paszportu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), ur. 6 lub 15.3.1955 r. w Iranie. Obywatel Iranu i USA. Nr paszportu: C2002515 (Iran); nr paszportu: 477845448 (USA). Nr krajowego dowodu tożsamości: 07442833, ważny do 15 marca 2016 r. (prawo jazdy USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy) – członek grupy Hofstadgroep.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie, nr paszportu: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), ur. ok. 1957 r. w Iranie. Adresy: 1) Kermanszah, Iran, 2) Mehran Military Base (Baza Wojskowa Mehran), Prowincja Ilam, Iran.

9.

SHAKURI, Ali Gholam, ur. ok. 1965 r. w Teheranie, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), ur. 11.3.1957 r. w Iranie. Obywatel Iranu. Nr paszportu: 008827 (irański paszport dyplomatyczny), wyd. w 1999 r. Tytuł: generał dywizji.

II.   GRUPY I PODMIOTY

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” („Organizacja Abu Nidala”) [alias: „Fatah Revolutionary Council” („Rewolucyjna Rada Fatah”); „Arab Revolutionary Brigades” („Rewolucyjne Brygady Arabskie”); „Black September” („Czarny Wrzesień”); „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów”)].

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brygady Męczenników Al-Aksy”).

3.

Al Aqsa e.V. (Stowarzyszenie Al-Aksa)

4.

„Babbar Khalsa” („Babbar Chalsa”).

5.

„Communist Party of the Philippines” („Komunistyczna Partia Filipin”) wraz z „New People's Army” – „NPA” („Nowa Armia Ludowa”), Filipiny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” („Dżama'a al Islamija”) [alias „Al-Gama'a al-Islamiyya” („Al Dżama'a al Islamija”)] („Grupa Islamska” – „GI”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephes” – „IBDA-C” („Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód”).

8.

„Hamas” wraz z „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizballah”) [alias: „Hezbollah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hezbollah”), „Hizbullah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizbullah”), „Hizbollah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizbollah”), „Hezballah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hezballah”), „Hisbollah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hisbollah”), „Hizbu'llah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizbu'llah”), „Hizb Allah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizb Allah”), „Jihad Council” („Rada Dżihadu”) (i wszystkie jednostki mu podlegające, w tym „External Security Organisation” – „Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego”)].

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM” („Hizbul Mudżahedin”).

11.

Hofstadgroep

12.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” („Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikhijskiej”).

13.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Siły Chalistan Zindabad”).

14.

„Kurdistan Workers' Party” – „PKK” („Partia Pracujących Kurdystanu”) (alias: „KADEK”; „KONGRA-GEL”).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE” („Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu”).

16.

„Ejército de Liberación Nacional” („Narodowa Armia Wyzwolenia”).

17.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palestyński Islamski Dżihad”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny”).

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Naczelne Dowództwo”) (alias „PFLP – Naczelne Dowództwo”).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii”).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” („Rewolucyjna Ludowa Partia/Front/Armia Wyzwolenia”) (alias: „Devrimci Sol” („Lewica Rewolucyjna”), „Dev Sol”).

22.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Świetlisty Szlak”).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias: „Kurdistan Freedom Falcons” („Sokoły Wolności Kurdystanu”), „Kurdistan Freedom Hawks” („Jastrzębie Wolności Kurdystanu”)].


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/64


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2015/1335

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB, która nakłada na Białoruś środki ograniczające.

(2)

Rada stwierdza, że z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB, należy usunąć 24 osoby.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2012/642/WPZiB zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB Sekcja A „Osoby”:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/66


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1336

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniająca decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.

(2)

W dniu 24 listopada 2013 r. Chiny, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo, przy wsparciu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „Wysokim Przedstawicielem”), osiągnęły porozumienie z Iranem w sprawie wspólnego planu działania; plan ten przedstawia podejście służące wypracowaniu długoterminowego kompleksowego rozwiązania kwestii jądrowej w Iranie. Ustalono, że pierwszym etapem procesu prowadzącego do wypracowania takiego kompleksowego rozwiązania będą obopólnie uzgodnione środki początkowe, które obie strony mają stosować przez okres sześciu miesięcy i które mogą być przedłużane za obopólną zgodą.

(3)

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Chiny, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo, przy wsparciu Wysokiego Przedstawiciela, porozumiały się z Iranem odnośnie do kluczowych elementów wspólnego wszechstronnego planu działania (zwanego dalej „JCPOA”).

(4)

W dniu 14 lipca 2015 r. Chiny, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo, przy wsparciu Wysokiego Przedstawiciela, osiągnęły porozumienie z Iranem w sprawie długoterminowego kompleksowego rozwiązania irańskiej kwestii jądrowej. Dzięki pomyślnemu wdrożeniu JCPOA zapewniony zostanie wyłącznie pokojowy charakter irańskiego programu jądrowego oraz możliwe będzie całościowe zniesienie wszystkich sankcji związanych z polityką jądrową.

(5)

W dniu 20 lipca 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) przyjęła rezolucję nr 2231 (2015) zatwierdzającą JCPOA, wzywając do pełnego wykonania tego planu zgodnie z harmonogramem przewidzianym w JCPOA i przewidując przeprowadzenie działań zgodnie z JCPOA.

(6)

Rezolucja RB ONZ nr 2231 (2015) stanowi, że środków nałożonych na mocy rezolucji nr 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) nie stosuje się, pod pewnymi warunkami, do działań państw uczestniczących w JCPOA lub działań państw członkowskich ONZ podejmowanych w koordynacji z państwami uczestniczącymi w JCPOA, bezpośrednio związanych z modyfikacją dwóch kaskad w zakładzie w Fordow w celu produkcji izotopów trwałych, wywozem irańskiego uranu wzbogaconego w ilościach przekraczających 300 kg w zamian za uran naturalny lub modernizacją reaktora w Araku na podstawie uzgodnionego projektu koncepcyjnego, a następnie, uzgodnionego ostatecznego projektu tego reaktora.

(7)

Rezolucja RB ONZ nr 2231 (2015) stanowi ponadto, że środków nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) nie stosuje się w zakresie niezbędnym do dokonywania, pod pewnymi warunkami, przekazywania i działań, która są związane z realizacją niektórych zobowiązań dotyczących programu jądrowego, wyszczególnionych w JCPOA, które są niezbędne do przygotowania do wdrożenia JCPOA bądź zostały uznane przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, ustanowiony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), za spójne z celami rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015).

(8)

Wdrożenie niektórych środków przewidzianych w niniejszej decyzji wymaga dalszego działania Unii.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/413/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/413/WPZiB dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 26b

1.   Środki nałożone na mocy niniejszej decyzji nie mają zastosowania do dostarczania, sprzedawania lub przekazywania produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, ani do związanego z nimi świadczenia pomocy technicznej, prowadzenia szkoleń, dostarczania pomocy finansowej, dokonywania inwestycji, świadczenia usług pośrednictwa lub innych usług, przez państwa uczestniczące we wspólnym wszechstronnym planie działania (zwanym dalej »JCPOA«) lub państwa członkowskie ONZ działające w koordynacji z nimi, które to działania są bezpośrednio związane z:

a)

modyfikacją dwóch kaskad w zakładzie w Fordow w celu produkcji izotopów trwałych;

b)

wywozem irańskiego uranu wzbogaconego w ilościach przekraczających 300 kg w zamian za uran naturalny; lub

c)

modernizacją reaktora w Araku na podstawie uzgodnionego projektu koncepcyjnego, a następnie, uzgodnionego ostatecznego projektu tego reaktora.

2.   Państwa członkowskie prowadzące działania, o których mowa w ust. 1, zapewniają, by:

a)

wszystkie takie działania były podejmowane w sposób ściśle zgodny z JCPOA;

b)

Komitet oraz wspólna komisja, po jej utworzeniu zgodnie z JCPOA, albo pozostałe państwa członkowskie – stosownie do przypadku – były powiadamiane dziesięć dni przed podjęciem takich działań;

c)

spełnione zostały wymogi – stosownie do przypadku – określone w pkt 22 lit. c) rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015);

d)

uzyskać i być w stanie skutecznie egzekwować prawo do sprawdzania zastosowania końcowego i miejsca tego zastosowania w odniesieniu do wszystkich dostarczonych produktów; oraz

e)

w przypadku dostarczanych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii określonych w pkt 22 lit. e) rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015) – również MAEA była powiadamiana w ciągu dziesięciu dni od dostawy, sprzedaży lub przekazania.

3.   Środki nałożone na mocy niniejszej decyzji nie mają zastosowania w zakresie niezbędnym do dokonywania przekazywania i działań, zatwierdzonych z wyprzedzeniem na podstawie indywidualnej oceny przez – stosownie do przypadku – Komitet lub właściwy organ w danym państwie członkowskim, które są:

a)

bezpośrednio związane z realizacją działań dotyczących programu jądrowego, określonych w pkt 15.1–15.11 załącznika V do JCPOA;

b)

niezbędne do przygotowania do wdrożenia JCPOA; lub

c)

uznane przez Komitet – w stosownych przypadkach – za zgodne z celami rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015).

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie o wszelkich zatwierdzeniach.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/68


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1337

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.

(2)

Decyzja 2010/413/WPZiB umożliwia, między innymi, wykonanie zobowiązań przewidzianych w umowach zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r. lub w umowach dodatkowych niezbędnych do wykonania takich zobowiązań, w przypadku gdy dostarczanie irańskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych lub dochody pochodzące z dostarczania tych produktów służą spłacie zaległych kwot w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r. należnych osobom lub podmiotom na terytoriach państw członkowskich lub podlegających ich jurysdykcji, w przypadku gdy umowy te specjalnie przewidują takie spłaty.

(3)

Decyzja 2010/413/WPZiB przewiduje ponadto, że środki polegające na zamrożeniu aktywów, o których mowa w tej decyzji, nie mają zastosowania do działań i transakcji dokonywanych w odniesieniu do podmiotów wymienionych w załączniku II do tej decyzji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania, do dnia 30 czerwca 2015 r., przedmiotowych zobowiązań.

(4)

Rada uważa, że obowiązywanie takiego wyłączenia należy przedłużyć do dnia 14 stycznia 2016 r.

(5)

Wdrożenie środków przewidzianych w niniejszej decyzji wymaga dalszego działania Unii.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/413/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 20 ust. 14 decyzji 2010/413/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„14.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do działań i transakcji dokonywanych w odniesieniu do podmiotów wymienionych w załączniku II w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania, do dnia 14 stycznia 2016 r., zobowiązań, o których mowa w art. 3c ust. 2, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uprzednio, na podstawie indywidualnej oceny, zezwoliło na te działania i transakcje. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/69


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1338

z dnia 30 lipca 2015 r.

zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5252)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty i art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 96/23/WE określono środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w wykazie w załączniku I do tej dyrektywy. W dyrektywie tej ustanawia się wymóg, by państwa trzecie, z których państwom członkowskim wolno przywozić zwierzęta i produkty zwierzęce objęte tą dyrektywą, przedkładały plan monitorowania pozostałości zawierający wymagane gwarancje. Plan taki powinien obejmować przynajmniej grupy pozostałości oraz substancje wymienione we wspomnianym załączniku I.

(2)

Decyzją Komisji 2011/163/UE (2) zatwierdzono plany, o których mowa w art. 29 dyrektywy 96/23/WE („plany”), przedłożone przez niektóre państwa trzecie wymienione w wykazie w załączniku do tej decyzji w odniesieniu do zwierząt i produktów zwierzęcych wymienionych w tym wykazie.

(3)

W świetle ostatnich planów przedłożonych przez niektóre państwa trzecie i dodatkowych informacji otrzymanych przez Komisję konieczne jest zaktualizowanie wykazu państw trzecich, z których państwom członkowskim wolno przywozić niektóre zwierzęta i produkty zwierzęce określone w dyrektywie 96/23/WE i obecnie wymienione w załączniku do decyzji 2011/163/UE („wykaz”).

(4)

Andora przedłożyła Komisji plan dotyczący miodu. Plan ten zawiera wystarczające gwarancje i powinien zostać zatwierdzony. Należy zatem włączyć do wykazu wpis dotyczący Andory odnoszący się do miodu.

(5)

Armenia, Kenia i Mjanma/Birma przedłożyły Komisji plany dotyczące akwakultury. Plany te zawierają wystarczające gwarancje i powinny zostać zatwierdzone. Należy zatem włączyć do wykazu wpisy dotyczące Armenii, Kenii i Mjanmy/Birmy odnoszące się do akwakultury.

(6)

Maroko przedłożyło Komisji plan dotyczący drobiu. Plan ten zawiera wystarczające gwarancje i powinien zostać zatwierdzony. Należy zatem włączyć do wykazu wpis dotyczący Maroka odnoszący się do drobiu.

(7)

Komisja zażądała, by Peru dostarczyło informacje na temat realizacji planu dotyczącego drobiu i produktów drobiowych. Wobec braku odpowiedzi od Peru nie ma wystarczających gwarancji umożliwiających zatwierdzenie. Należy zatem skreślić z wykazu wpis dotyczący tego państwa trzeciego odnoszący się do drobiu i produktów drobiowych. Peru zostało powiadomione o tych zmianach.

(8)

W celu zapewnienia przejrzystości rynku i zgodnie z międzynarodowym prawem publicznym należy wyjaśnić, że zakres terytorialny zatwierdzenia planów przez UE ograniczony jest do terytorium Państwa Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., a mianowicie Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu. Należy odpowiednio zmienić wykaz.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2011/163/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

(2)  Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Kod ISO2

Państwo

Bydło

Owce/kozy

Świnie

Konie

Drób

Akwakultura

Mleko

Jaja

Króliki

Zwierzęta łowne

Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

Miód

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentyna

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bośnia i Hercegowina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesz

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazylia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Białoruś

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Szwajcaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chiny

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostaryka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekwador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandy

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Wyspy Owcze

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gwatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Korea Południowa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Mołdawia

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Czarnogóra

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Była jugosłowiańska republika Macedonii (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanma/Birma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksyk

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezja

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nowa Kaledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nowa Zelandia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinezja Francuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipiny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Wyspy Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragwaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rosja

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudyjska

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salwador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Suazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajlandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunezja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcja

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stany Zjednoczone

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugwaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Wenezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Wietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Republika Południowej Afryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Wyłącznie mleko wielbłądzie.

(2)  Wywóz do Unii żywych koniowatych na ubój (wyłącznie zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność).

(3)  Państwa trzecie stosujące wyłącznie surowiec z państwa członkowskiego lub z innego państwa trzeciego zatwierdzonego w odniesieniu do przywozu takiego surowca do Unii, zgodnie z art. 2.

(4)  Była jugosłowiańska republika Macedonii; ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.

(5)  Z wyjątkiem Kosowa (użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa).

(6)  Dotyczy wyłącznie reniferów z regionów murmańskiego i jamalsko-nienieckiego.

(7)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.”.