ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 177

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
8 lipca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy ( 1 )

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1096 z dnia 7 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

52

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/1097 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Dania planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

54

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii ( Dz.U. L 363 z 20.12.2006 )

60

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/1


Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Wyżej wymieniony protokół między Unią Europejską a Republiką Libańską został podpisany w Brukseli w dniu 18 czerwca 2015 r.


ROZPORZĄDZENIA

8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/2


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1094

z dnia 5 maja 2015 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy dyrektywy 2010/30/UE zobowiązują Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią mających znaczący potencjał oszczędności energii, a jednocześnie wykazujących znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy sprawności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Energia zużywana przez szafy chłodnicze lub mroźnicze stanowi znaczącą część całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Unii, a szafy chłodnicze lub mroźnicze o równorzędnej funkcjonalności wykazują duże różnice pod względem efektywności energetycznej. Istnieją znaczne możliwości zmniejszania zużycia energii przez te urządzenia. Z tego względu szafy chłodnicze lub mroźnicze powinny być objęte wymogami dotyczącymi etykietowania energetycznego.

(3)

Należy zatem określić ujednolicone przepisy dotyczące etykietowania i standardowych informacji o produkcie odnośnie do efektywności energetycznej szaf chłodniczych lub mroźniczych, aby stworzyć bodźce skłaniające producentów do podnoszenia efektywności energetycznej tych produktów, zachęcić użytkowników końcowych do zakupu energooszczędnych produktów i wnieść wkład w funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(4)

Oczekuje się, że łączne efekty wynikające z niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095 (2) przyniosą do 2020 r. oszczędności energii elektrycznej wynoszące 1,8 TWh rocznie, a do 2030 r. – 4,1 TWh rocznie, czyli, odpowiednio, 0,7 i 1,4 mln ton ekwiwalentu CO2, w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(5)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych opartych na uznanych najnowocześniejszych metodach, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych normach przyjętych przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (3).

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i jednolitą treść etykiet produktu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych.

(7)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno zawierać wymogi dotyczące karty produktu i dokumentacji technicznej w odniesieniu do szaf chłodniczych lub mroźniczych.

(8)

W niniejszym rozporządzeniu należy ponadto określić wymogi w zakresie dostarczania informacji w przypadku wszelkich form sprzedaży wysyłkowej, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących szaf chłodniczych lub mroźniczych.

(9)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia, w kontekście postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do szaf chłodniczych lub mroźniczych.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zasilanych z sieci szaf chłodniczych lub mroźniczych, w tym szaf, które są sprzedawane do celów chłodzenia żywności i paszy.

3.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących produktów:

a)

szaf chłodniczych lub mroźniczych zasilanych głównie źródłami energii innymi niż energia elektryczna;

b)

szaf chłodniczych lub mroźniczych pracujących ze zdalnym urządzeniem skraplającym;

c)

szaf otwartych, jeżeli fakt, że są one otwarte, jest podstawowym wymogiem warunkującym ich główną funkcję;

d)

szaf specjalnie zaprojektowanych do przetwarzania żywności, w których przypadku sam fakt istnienia jednej komory o pojemności netto równej mniej niż 20 % całkowitej pojemności netto szafy i specjalnie zaprojektowanej do przetwarzania żywności nie jest wystarczający do zastosowania wyłączenia;

e)

szaf specjalnie zaprojektowanych wyłącznie do rozmrażania mrożonych środków spożywczych w sposób kontrolowany, w których przypadku sam fakt istnienia jednej komory specjalnie zaprojektowanej do rozmrażania mrożonych środków spożywczych w sposób kontrolowany nie jest wystarczający do zastosowania wyłączenia;

f)

lad sałatkowych;

g)

lad do wydawania żywności i innych podobnych rodzajów szaf przeznaczonych głównie – obok chłodzenia i przechowywania – do ekspozycji i sprzedaży środków spożywczych;

h)

szaf niewykorzystujących cyklu sprężania par do chłodzenia;

i)

szaf chłodniczych lub mroźniczych wykonanych na zamówienie indywidualne, wyprodukowanych jednostkowo zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta i nierównoważnych w stosunku do innych szaf chłodniczych lub mroźniczych określonych w załączniku I definicja 9;

j)

chłodziarko-zamrażarek;

k)

szaf ze statycznym układem chłodzenia;

l)

szaf do zabudowy;

m)

szaf rolkowych i dwustronnych;

n)

zamrażarek skrzyniowych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze łączące przynajmniej jedną komorę dostępną przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, zdolne do stałego utrzymywania temperatury środków spożywczych w przepisanych granicach w temperaturze roboczej chłodzenia lub mrożenia, wykorzystujące cykl sprężania par i przeznaczone do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe, ale nieprzeznaczone do prezentacji lub udostępniania takich środków klientom;

b)

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone głównie do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

c)

„szafa do zabudowy” oznacza stacjonarne, izolowane urządzenie chłodnicze przeznaczone do montażu w szafie, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagające zabudowy meblowej;

d)

„szafa rolkowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą wyposażoną w pojedynczą komorę umożliwiającą wsuwanie zawierających towary półek osadzonych na rolkach;

e)

„szafa dwustronna” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą dostępną z obu stron;

f)

„szafa ze statycznym układem chłodzenia” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą niemającą wewnętrznego wymuszonego obiegu powietrza, skonstruowaną specjalnie w celu przechowywania środków spożywczych podatnych na działanie temperatury lub w celu uniknięcia efektu wysuszenia środków spożywczych nieprzechowywanych w zamkniętych pojemnikach, przy czym pojedyncza komora o statycznym obiegu powietrza nie wystarcza, by szafę określić mianem szafy ze statycznym układem chłodzenia;

g)

„otwarta szafa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą, której przestrzeń chłodnicza jest dostępna z zewnątrz bez otwierania drzwi lub szuflady, przy czym fakt posiadania przez szafę jednej komory, która jest dostępna z zewnątrz bez otwierania drzwi lub szuflady i która posiada pojemność netto równą mniej niż 20 % całkowitej pojemności szafy chłodniczej lub mroźniczej, nie wystarcza, by została zakwalifikowana jako otwarta szafa;

h)

„lada sałatkowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą z przynajmniej jednymi drzwiami lub jedną szufladą o froncie ustawionym w płaszczyźnie pionowej, posiadającą w górnej powierzchni wycięcia, w które można włożyć pojemniki do przechowywania tymczasowego umożliwiające łatwy dostęp do przechowywanych środków spożywczych, takich jak na przykład dodatki do pizzy lub składniki sałatek;

i)

„szafa kombinowana” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą zawierającą co najmniej dwie komory o różnych temperaturach w celu chłodzenia/mrożenia i przechowywania środków spożywczych;

j)

„chłodziarko-zamrażarka” oznacza rodzaj szafy kombinowanej zawierającej przynajmniej jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia i jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej mrożenia;

k)

„zamrażarka skrzyniowa” oznacza zamrażarkę żywności, w której komory dostępne są od góry urządzenia lub w której występują zarówno komory otwierane od góry, jak i komory pionowe, ale w przypadku której pojemność brutto komór otwieranych od góry przekracza 75 % całkowitej pojemności brutto urządzenia;

Artykuł 3

Obowiązki dostawców i harmonogram

1.   Od dnia 1 lipca 2016 r. dostawcy wprowadzający szafy chłodnicze lub mroźnicze do obrotu lub do użytkowania zapewniają spełnienie następujących wymagań:

a)

każda szafa chłodnicza lub mroźnicza opatrzona jest wydrukowaną etykietę zawierającą informacje określone w załączniku III;

b)

dystrybutorom każdego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej udostępnia się etykietę elektroniczną sporządzoną w formacie określonym w załączniku III oraz zawierającą określone w tym załączniku informacje;

c)

udostępnia się kartę produktu określoną w załączniku IV;

d)

dystrybutorom każdego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej udostępniona jest elektroniczna karta produktu określoną w załączniku IV;

e)

organom państw członkowskich udostępnia się na żądanie dokumentację techniczną określoną w załącznika V;

f)

wszelkie reklamy dotyczące określonego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej i podające informacje związane ze zużyciem energii lub ceną zawierają odniesienie do klasy efektywności energetycznej danego modelu;

g)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące określonego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej i opisujące jego szczegółowe parametry techniczne zawierają odniesienie do klasy efektywności energetycznej danego modelu.

2.   Etykiety określone w załączniku III towarzyszą szafom chłodniczym lub mroźniczym wprowadzanym na rynek zgodnie z następującym harmonogramem:

od dnia 1 lipca 2016 r. – etykieta 1 lub etykieta 2,

od dnia 1 lipca 2019 r. – etykieta 2.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy szaf chłodniczych lub mroźniczych zapewniają spełnienie następujących wymagań:

a)

w punkcie sprzedaży, na każdej szafie chłodniczej lub mroźniczej widnieje etykieta dostarczona przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 umieszczona na powierzchni zewnętrznej frontu lub górnej płyty urządzenia tak, by była wyraźnie widoczna;

b)

szafy chłodnicze lub mroźnicze oferowane do sprzedaży, do wynajmu lub do sprzedaży ratalnej w taki sposób, że nie można oczekiwać, by użytkownik obejrzał oferowany produkt na wystawie, wprowadza się do obrotu wraz z informacjami dostarczonymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI, natomiast jeśli produkt oferowany jest przez internet, stosuje się przepisy załącznika VII;

c)

wszelkie reklamy dotyczące określonego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej i podające informacje związane ze zużyciem energii lub ceną zawierają odniesienie do klasy efektywności energetycznej danego modelu;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące określonego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej i opisujące jego szczegółowe parametry techniczne zawierają odniesienie do klasy efektywności energetycznej danego modelu.

Artykuł 5

Pomiary i obliczenia

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych opartych na uznanych najnowocześniejszych metodach, jak określono w załączniku IX.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii elektrycznej i pojemności państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku X.

Artykuł 7

Przegląd

Nie później niż pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę:

a)

wszelkich znaczących zmian udziałów, jakie różne rodzaje urządzeń posiadają w rynku;

b)

odchylenia dopuszczalne w procedurze weryfikacji określone w załączniku X;

c)

zasadności wprowadzenia metody ustalania standardowego rocznego zużycia energii przez chłodziarko-zamrażarki;

d)

zasadności wprowadzenia zrewidowanej metody dotyczącej standardowego rocznego zużycia energii przez szafy blatowe.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (zob. s. 19 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje stosowane do załączników II–X

Na potrzeby załączników II–X stosuje się następujące definicje:

1.

„pojemność netto” oznacza pojemność przechowywania środków spożywczych w ramach dopuszczalnego obciążenia;

2.

„temperatura robocza chłodzenia” oznacza, że temperatura środków spożywczych przechowywanych w szafie jest utrzymywana stale w przedziale między – 1 °C a 5 °C;

3.

„temperatura robocza mrożenia” oznacza, że temperatura środków spożywczych przechowywanych w szafie jest utrzymywana stale w temperaturze poniżej – 15 °C, którą rozumie się jako najwyższą temperaturę najcieplejszego opakowania testowego;

4.

„szafa wielofunkcyjna” oznacza, że w szafie chłodniczej lub mroźniczej lub osobnej komorze w jednej szafie można ustawić różne temperatury w celu chłodzenia lub mrożenia środków spożywczych;

5.

„szafa pionowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą o wysokości całkowitej wynoszącej przynajmniej 1 050 mm, posiadającą od frontu przynajmniej jedne drzwi lub jedną pionową szufladę z dostępem do tej samej komory;

6.

„szafa blatowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą o wysokości całkowitej wynoszącej mniej niż 1 050 mm, posiadającą od frontu przynajmniej jedne drzwi lub jedną pionową szufladę z dostępem do tej samej komory;

7.

„szafa o małym obciążeniu” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą zdolną do stałego utrzymywania we wszystkich komorach temperatury roboczej chłodzenia lub mrożenia jedynie w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 3, jak wyszczególniono w tabeli 3 w załączniku IX; jeśli szafa jest zdolna do utrzymania temperatury roboczej chłodzenia lub mrożenia w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 4, nie uznaje się jej za szafę o małym obciążeniu;

8.

„szafa o dużym obciążeniu” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą zdolną do stałego utrzymywania we wszystkich komorach temperatury roboczej chłodzenia lub mrożenia w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 5, jak wyszczególniono w tabeli 3 w załączniku IX;

9.

„równoważna szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza wprowadzony do obrotu model szafy chłodniczej lub mroźniczej o takiej samej pojemności netto, o takich samych parametrach technicznych, efektywnościowych i sprawnościowych, oraz z takimi samymi rodzajami i pojemnościami komór, jak inny model szafy chłodniczej lub mroźniczej wprowadzony do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta.


ZAŁĄCZNIK II

Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej szafy chłodniczej lub mroźniczej ustala się na podstawie jej wskaźnika efektywności energetycznej określonego w tabeli 1.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej szaf chłodniczych lub mroźniczych

Klasa efektywności energetycznej

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI oblicza się zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VIII.


ZAŁĄCZNIK III

Etykiety

1.   Etykieta 1 – Szafy chłodnicze lub mroźnicze o klasach efektywności energetycznej od A do G

Image

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej szafy chłodniczej lub mroźniczej musi być umieszczony na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

roczne zużycie energii wyrażone w kWh w postaci ostatecznego zużycia energii na rok, obliczone zgodnie z załącznikiem IX i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

V.

wyrażona w litrach suma pojemności netto wszystkich komór chłodniczych funkcjonujących w temperaturze roboczej chłodzenia; jeśli brak jest komór funkcjonujących w temperaturze roboczej chłodzenia, dostawca podaje „– L” zamiast wartości;

VI.

wyrażona w litrach suma pojemności netto wszystkich komór funkcjonujących w temperaturze roboczej mrożenia; jeśli brak jest komór funkcjonujących w temperaturze roboczej mrożenia, dostawca podaje „– L” zamiast wartości;

VII.

klasa klimatyczna (3, 4 lub 5) wraz z odpowiadającą jej temperaturą wg termometru suchego (w °C) oraz wilgotnością względną (w %), jak podano w załączniku IX tabela 3.

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 3. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” (1), można dołączyć kopię takiego oznakowania.

2.   Etykieta 2 – Szafy chłodnicze lub mroźnicze o klasach efektywności energetycznej od A+++ do G

Image

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1.

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 3. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE”, można dołączyć kopię takiego oznakowania.

3.   Wzór etykiety dla szaf chłodniczych lub mroźniczych jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

gdzie:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, zawarte w niej elementy muszą pozostać proporcjonalne do wymiarów podanych powyżej;

b)

tło etykiety jest w kolorze białym;

c)

stosuje się kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – na przykład: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

etykieta spełnia poniższe specyfikacje (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm;

Image

Logo UE: kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00;

Image

Etykieta efektywności energetycznej: kolor: X-00-00-00;

Piktogram zgodnie z rysunkiem (logo UE + etykieta efektywności energetycznej): 92 mm szerokości × 17 mm wysokości;

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – 92,5 mm długości;

Image

Skala A–G

Strzałka

:

7 mm wysokości, przerwa 0,75 mm – kolory:

 

najwyższa klasa: X-00-X-00,

 

druga klasa: 70-00-X-00,

 

trzecia klasa: 30-00-X-00,

 

czwarta klasa: 00-00-X-00,

 

piąta klasa: 00-30-X-00,

 

szósta klasa: 00-70-X-00,

 

ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst

:

czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, wielkie litery i kolor biały, symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, indeks górny, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu;

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka

:

26 mm szerokości × 14 mm wysokości, 100 % czarnego;

Tekst

:

czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały, symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, indeks górny, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu;

Image

Energia

Tekst

:

czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego;

Image

Roczne zużycie energii

Obramowanie

:

2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm,

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 32 pkt, 100 % czarnego,

2. wiersz

:

czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego;

Image

Suma pojemności netto wszystkich komór funkcjonujących w temperaturze roboczej chłodzenia

Obramowanie

:

2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm,

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego; czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego;

Image

Klasa klimatyczna wraz z odpowiadającą jej temperaturą wg termometru suchego oraz wilgotnością względną

Obramowanie

:

2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm,

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego,

2. wiersz

:

czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego;

Image

Suma pojemności netto wszystkich komór funkcjonujących w temperaturze roboczej mrożenia

Obramowanie

:

2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm,

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego; czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego;

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu mieszczą się na powierzchni 90 × 15 mm

Image

Numer rozporządzenia

Tekst

:

czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt


(1)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IV

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu dla szafy chłodniczej lub mroźniczej są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy;

c)

rodzaj modelu zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku I;

d)

klasa efektywności energetycznej i wskaźnik efektywności energetycznej modelu ustalone zgodnie z załącznikiem II;

e)

w przypadku gdy modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

dobowe zużycie energii przez szafę (E24h) i roczne zużycie energii w kWh, obliczone zgodnie z załącznikiem IX i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

g)

pojemność netto każdej komory;

h)

klasa klimatyczna zgodnie z tabelą 3 w załączniku IX;

i)

w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu – następujące zdanie: „Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 25 °C i z tego powodu nie nadaje się do użytku w profesjonalnych kuchniach, w których panuje wysoka temperatura”;

j)

w odniesieniu do szaf o dużym obciążeniu – następujące zdanie: „Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 40 °C”;

2.

Jedna karta może dotyczyć szeregu modeli szaf chłodniczych lub mroźniczych dostarczanych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte w karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej, w którym to przypadku podaje się również informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie.


ZAŁĄCZNIK V

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) obejmuje:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

wystarczający opis modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

wyniki pomiarów i obliczeń związanych z parametrami technicznymi, określonych w załączniku IX.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej otrzymano na podstawie obliczeń opartych na danych dotyczących równoważnego modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej, dokumentacja musi uwzględniać szczegóły takich obliczeń, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje techniczne obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli szaf chłodniczych lub mroźniczych, w przypadku których informacje uzyskano na tej samej podstawie.

3.

Informacje ujęte w tej dokumentacji technicznej można łączyć z dokumentacją techniczną przedstawianą zgodnie ze środkami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2009/125/WE.


ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy nie można oczekiwać, by użytkownicy obejrzeli oferowany produkt na wystawie, z wyjątkiem przypadku oferowania produktu przez internet

1.

W przypadku gdy nie można oczekiwać, by użytkownicy obejrzeli oferowany produkt na wystawie, z wyjątkiem przypadków oferowania produktu przez internet, informacje podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z załącznikiem II;

b)

roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z załącznikiem IX;

c)

pojemność netto każdej komory;

d)

klasa klimatyczna zgodnie z załącznikiem IX.

2.

Jeżeli podaje się dodatkowe informacje zawarte w karcie produktu, muszą one mieć formę i kolejność określone w załączniku IV.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użytej do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku jest tak dobrana, by informacje te były czytelne.


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

1.

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną służącą do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich, jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

2.

Stosowna etykieta udostępniona przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) musi pojawiać się na mechanizmie wyświetlania w pobliżu ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3 ust. 2. Rozmiar etykiety dobiera się tak, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, a jej wymiary muszą być proporcjonalne do wymiarów określonych w pkt 3 załącznika III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w takim przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

3.

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

podaje oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu białą czcionką o takich samych rozmiarach co czcionka ceny; oraz

c)

ma jedną z dwóch poniższych form:

Image

4.

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, wyświetla się na mechanizmie wyświetlania w pobliżu ceny produktu;

b)

obraz umożliwia dostęp do etykiety;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych stosuje się przyjęte metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po użyciu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu podaną przy użyciu czcionki o tym samym rozmiarze co czcionka ceny produktu.

5.

Stosowna karta produktu udostępniona przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) musi pojawiać się na mechanizmie wyświetlania w pobliżu ceny produktu. Rozmiar karty produktu musi zapewnić jej dobrą widoczność i czytelność. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w takim przypadku link służący uzyskaniu dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta produktu”. Jeżeli stosuje się wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.


ZAŁĄCZNIK VIII

Metoda obliczania wskaźnika efektywności energetycznej dla szaf chłodniczych lub mroźniczych

Do celów obliczenia wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej porównuje się roczne zużycie energii przez szafę z jej standardowym rocznym zużyciem energii.

EEI oblicza się jako:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

gdzie:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

roczne zużycie energii przez daną szafę wyrażone w kWh/rok

E24h

=

zużycie energii przez daną szafę w ciągu 24 godzin

af

=

współczynnik korygujący stosuje się jedynie w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu, zgodnie z załącznikiem IX pkt 2

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez daną szafę wyrażone w kWh/rok

Vn

=

pojemność netto urządzenia, będąca sumą pojemności netto wszystkich komór w danej szafie, wyrażona w litrach.

W tabeli 2 podano wartości M i N.

Tabela 2

Wartości współczynnika konwersji M i N

Kategoria

Wartość dla M

Wartość dla N

Pionowe, schładzanie

1,643

609

Pionowe, mrożenie

4,928

1 472

Blatowe, schładzanie

2,555

1 790

Blatowe, mrożenie

5,840

2 380


ZAŁĄCZNIK IX

Pomiary i obliczenia

1.

Pomiarów i obliczeń do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one być zgodne z definicjami technicznymi, warunkami, równaniami i parametrami określonymi w niniejszym załączniku.

2.

Pomiary mające na celu ustalenie wartości rocznego zużycia energii i wskaźnika efektywności energetycznej dla szaf chłodniczych lub mroźniczych przeprowadza się w następujących warunkach:

temperatura opakowań testowych wynosi między – 1 °C a 5 °C w przypadku szaf chłodniczych i mniej niż – 15 °C w przypadku szaf mroźniczych,

warunki otoczenia odpowiadają klasie klimatycznej 4, jak wyszczególniono w tabeli 3, z wyjątkiem szaf o małym obciążeniu, które powinny być badane w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 3. Do otrzymanych w ten sposób wyników dotyczących szaf o małym obciążeniu stosuje się następnie współczynnik korygujący wynoszący 1,2 w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu w temperaturze roboczej chłodzenia i 1,1 w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu w temperaturze roboczej mrożenia,

szafy chłodnicze lub mroźnicze bada się:

w temperaturze roboczej chłodzenia w przypadku szafy kombinowanej zawierającej przynajmniej jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia,

w temperaturze roboczej chłodzenia w przypadku szafy chłodniczej lub mroźniczej zawierającej tylko jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia,

w temperaturze roboczej mrożenia we wszystkich innych przypadkach.

3.

Warunki otoczenia dla klas klimatycznych 3, 4 i 5 pokazane są w tabeli 3.

Tabela 3

Warunki otoczenia dla klas klimatycznych 3, 4 i 5

Klasa klimatyczna pomieszczenia badawczego

Temperatura wg termometru suchego, °C

Wilgotność względna, %

Punkt rosy, °C

Masa pary wodnej w suchym powietrzu, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


ZAŁĄCZNIK X

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji:

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu.

2.

Model jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami, jeśli spełnione są następujące warunki:

a)

zmierzona pojemność nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 3 %;

b)

zmierzona wartość zużycia energii nie jest wyższa od wartości znamionowej (E24h) o więcej niż 10 %.

3.

W przypadku nieuzyskania wyniku określonego w pkt 2 organy państw członkowskich wykonują badania trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo. Alternatywnie można wyznaczyć trzy dodatkowe urządzenia obejmujące jeden lub kilka modeli, które w dokumentacji technicznej podano jako produkty równoważne.

4.

Model jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami, jeśli spełnione są następujące warunki:

a)

zmierzona pojemność obliczona jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 3 %;

b)

zmierzona wartość zużycia energii obliczona jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest wyższa od wartości znamionowej (E24h) o więcej niż 10 %.

5.

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 4, dany model i wszystkie inne równoważne modele szaf chłodniczych lub mroźniczych uznaje się za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia. Organy państwa członkowskiego przekazują organom innych państw członkowskich i Komisji wyniki badań i inne istotne informacje w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji o niespełnieniu wymogów przez model.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załącznikach VIII i IX.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji wykorzystywane są wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i stanowią dopuszczalne odchylenia wyników pomiarów w ramach badań weryfikacyjnych, i nie mogą w żaden sposób być stosowane przez dostawcę do ustalania wartości w dokumentacji technicznej lub do interpretowania tych wartości w celu uzyskania lepszego oznaczenia klasy energetycznej lub informowania o lepszej sprawności.


8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1095

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z forum konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE Komisja powinna określić wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią, charakteryzujących się dużą wielkością sprzedaży i znaczącym wpływem na środowisko oraz dużym potencjałem w zakresie poprawy ekologiczności poprzez ulepszanie projektu bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów.

(2)

W pierwszym planie prac zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE, ustanowionym przez Komisję w dniu 21 października 2008 r. (2) i obejmującym lata 2009–2011, wskazano, że wyposażenie chłodnicze i mroźnicze, w tym szafy chłodnicze lub mroźnicze, schładzarki lub zamrażarki szokowe, urządzenia skraplające i agregaty do oziębiania cieczy, stanowią obszar priorytetowy, jeśli chodzi o przyjęcie środków wykonawczych.

(3)

Komisja przeprowadziła badanie przygotowawcze dotyczące technicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów wyposażenia chłodniczego i mroźniczego wykorzystywanego zwykle w Unii, w tym szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy. Badanie opracowano wspólnie z zainteresowanymi stronami z Unii i z państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do wiadomości publicznej.

(4)

Piąty produkt działu obejmującego wyposażenie chłodnicze i mroźnicze – komory chłodnicze – został potraktowany odrębnie ze względu na swoje wyjątkowe w obrębie grupy cechy charakterystyczne; w obecnej chwili komory chłodnicze nie powinny być przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

(5)

W odniesieniu do szaf chłodniczych lub mroźniczych nie jest konieczne ustanowienie wymogów dotyczących ekoprojektu odnośnie do bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych związanej ze stosowaniem czynników chłodniczych, ponieważ rozpowszechnienie stosowania czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) w gospodarstwach domowych i na rynku komercyjnych urządzeń chłodniczych stanowi przykład, za którym podążyć może sektor szaf chłodniczych.

(6)

W odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy należy ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu odnośnie do bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych związanej ze stosowaniem czynników chłodniczych, ponieważ będzie to stanowiło dla rynku dalszy bodziec kierujący go w stronę czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego, które w wielu przypadkach są zarazem bardziej energooszczędne.

(7)

W przypadku urządzeń skraplających istnieją niechronione prawem technologie zmniejszające bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych związaną ze stosowaniem czynników chłodniczych, wykorzystujące w tym celu czynniki chłodnicze o mniejszej uciążliwości oddziaływania na środowisko. Nie ma jednak pełnych danych dotyczących opłacalności tych technologii i ich wpływu na efektywność energetyczną przy ich zastosowaniu w urządzeniach skraplających, ponieważ ich dyfuzja rynkowa jest bądź znikoma, bądź stanowi jedynie niewielki udział w obecnym rynku urządzeń skraplających.

(8)

Ponieważ czynniki chłodzące są przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) i ponieważ Komisja wystąpiła w dniu 7 listopada 2012 r. z propozycją dokonania przeglądu tego rozporządzenia, w niniejszym rozporządzeniu nie należy wprowadzać szczególnych ograniczeń dotyczących stosowania czynników chłodzących. W ramach wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy należy jednak zaproponować wprowadzenie premii w celu ukierunkowania rynku na rozwój technologii opartych na stosowaniu czynników chłodniczych o mniejszej uciążliwości oddziaływania na środowisko, jako że premia taka prowadziłaby do zmniejszenia wymogów w zakresie minimalnej efektywności energetycznej w odniesieniu do urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy przeznaczonych do stosowania z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP. Przedmiotem przyszłego przeglądu będzie sposób postępowania z produktami, w których wykorzystuje się czynniki chłodnicze o wysokim GWP, w świetle istniejącego odpowiedniego prawodawstwa.

(9)

Do celów niniejszego rozporządzenia ustalono, że zużycie energii w fazie użytkowania stanowi istotny aspekt środowiskowy szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy.

(10)

Z badania przygotowawczego wynika, że wymogi dotyczące pozostałych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne w przypadku szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy.

(11)

Oszacowano, że roczne zużycie energii elektrycznej związane z urządzeniami skraplającymi, agregatami do oziębiania cieczy oraz szafami chłodniczymi lub mroźniczymi, wynosiło w 2012 r. 116,5 TWh (terawatogodzin), co odpowiada 47 Mt emisji CO2. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną zastosowane żadne szczególne środki, roczne zużycie energii wyniesie 134,5 TWh w 2020 r. i 154,5 TWh w 2030 r., co odpowiada odpowiednio 54,5 i 62,5 Mt CO2. Oczekuje się, że łączne efekty wynikające z niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1094 (4) przyniosą do 2020 r. oszczędności energii elektrycznej wynoszące 6,3 TWh rocznie, a do 2030 r. – 15,6 TWh rocznie, w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(12)

Z badania przygotowawczego wynika, że możliwe jest znaczące obniżenie zużycia energii w fazie użytkowania poprzez stosowanie opłacalnych i niechronionych prawem rozwiązań technicznych, które obniżyłyby łączne koszty zakupu i eksploatacji tych produktów.

(13)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny doprowadzić do ujednolicenia na całym terytorium Unii wymogów dotyczących zużycia energii, odnoszących się do szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy i przyczynić się tym samym do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego i podniesienia efektywności środowiskowej tych produktów.

(14)

Z punktu widzenia użytkownika wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność lub dostępność cenową szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy i nie powinny nieść za sobą negatywnych skutków dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska.

(15)

Wymogi dotyczące ekoprojektu należy wprowadzać stopniowo, aby zapewnić producentom wystarczająco dużo czasu na odpowiednie zmodyfikowanie konstrukcji produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. Harmonogram powinien uwzględniać wpływ na koszty ponoszone przez producentów, a jednocześnie zapewniać terminowe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia.

(16)

Pomiarów i obliczeń parametrów produktów należy dokonywać z wykorzystaniem wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody pomiarów i obliczeń. Obejmują one, w miarę dostępności, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne na wniosek Komisji, zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(17)

Definicję temperatury roboczej mrożenia należy wykorzystać do ustalenia wartości rocznego zużycia energii dla szaf chłodniczych lub mroźniczych; choć proces ten uwzględnia bezpieczeństwo żywności, nie jest on związany z prawodawstwem w tej dziedzinie.

(18)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu wyszczególniono mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(19)

W celu ułatwienia kontroli zgodności producenci powinni dostarczać informacje w dokumentacji technicznej, o której mowa w załącznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim informacje te odnoszą się do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(20)

W celu dalszego ograniczenia wpływu na środowisko szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy producenci powinni podawać informacje dotyczące demontażu, recyklingu i unieszkodliwiania.

(21)

W uzupełnieniu prawnie wiążących wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne wartości odniesienia dla najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych, aby zapewnić szeroki i łatwy dostęp do informacji na temat efektywności środowiskowej szaf chłodniczych lub mroźniczych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy w trakcie ich cyklu życia.

(22)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu szaf chłodniczych lub mroźniczych oraz schładzarek lub zamrażarek szokowych.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zasilanych z sieci schładzarek lub zamrażarek szokowych oraz zasilanych z sieci szaf chłodniczych lub mroźniczych, w tym takich, które są sprzedawane do chłodzenia żywności i paszy.

Niemniej jednak niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących produktów:

a)

szaf chłodniczych lub mroźniczych zasilanych głównie źródłami energii innymi niż energia elektryczna;

b)

szaf chłodniczych lub mroźniczych pracujących ze zdalnym urządzeniem skraplającym;

c)

szaf otwartych, w których przypadku to, że są one otwarte, jest podstawowym wymogiem warunkującym ich główną funkcję;

d)

szaf specjalnie zaprojektowanych do przetwarzania żywności, w których przypadku sam fakt istnienia jednej komory o pojemności netto równej mniej niż 20 % całkowitej pojemności netto szafy i specjalnie zaprojektowanej do przetwarzania żywności nie jest wystarczający do zastosowania wyłączenia;

e)

szaf specjalnie zaprojektowanych wyłącznie do rozmrażania mrożonych środków spożywczych w sposób kontrolowany, w których przypadku sam fakt istnienia jednej komory specjalnie zaprojektowanej do rozmrażania mrożonych środków spożywczych w sposób kontrolowany nie jest wystarczający do zastosowania wyłączenia;

f)

lad sałatkowych;

g)

lad do wydawania żywności i innych podobnych rodzajów szaf przeznaczonych głównie – obok chłodzenia i przechowywania – do ekspozycji i sprzedaży środków spożywczych;

h)

szaf niewykorzystujących cyklu sprężania par do chłodzenia;

i)

schładzarek lub zamrażarek szokowych lub komór szokowych o wydajności przekraczającej 300 kg środków spożywczych;

j)

urządzeń nadmuchowych do pracy w trybie ciągłym;

k)

szaf chłodniczych lub mroźniczych oraz schładzarek lub zamrażarek szokowych wykonanych na zamówienie indywidualne, wyprodukowanych jednostkowo zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta i nierównoważnych w stosunku do innych szaf chłodniczych lub mroźniczych określonych w definicji 10 w załączniku I lub w stosunku do schładzarek lub zamrażarek szokowych określonych w definicji 11 w załączniku I;

l)

szaf do zabudowy;

m)

szaf rolkowych i dwustronnych;

n)

szaf ze statycznym układem chłodzenia;

o)

zamrażarek skrzyniowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia ponadto wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu urządzeń skraplających pracujących w niskiej lub średniej temperaturze, lub w obu tych temperaturach.

Niemniej jednak niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących produktów:

a)

urządzeń skraplających obejmujących skraplacz, nawet skraplacz zintegrowany jak w przypadku jednostek monoblokowych, lub skraplacz zdalny jak w przypadku jednostek typu split;

b)

zespołów sprężarkowych niezawierających skraplacza;

c)

urządzeń skraplających, w których powietrze nie jest wykorzystywane jako czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplacza.

3.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia ponadto wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu agregatów do oziębiania cieczy przeznaczonych do pracy w niskiej lub średniej temperaturze.

Niemniej jednak niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących produktów:

a)

agregatów do oziębiania cieczy przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze;

b)

agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących wyłącznie skraplanie wyparne;

c)

agregatów do oziębiania cieczy wykonanych na zamówienie indywidualne, zmontowanych na miejscu, wyprodukowanych jednostkowo;

d)

agregatów absorpcyjnych.

Artykuł 2

Definicje

1.   Stosuje się następujące definicje:

a)

„szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze łączące przynajmniej jedną komorę dostępną przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, zdolne do stałego utrzymywania temperatury środków spożywczych w przepisanych granicach w temperaturze roboczej chłodzenia lub mrożenia, wykorzystujące cykl sprężania par i przeznaczone do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe, ale nieprzeznaczone do prezentacji lub udostępniania takich środków klientom;

b)

„schładzarka lub zamrażarka szokowa” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze przeznaczone głównie do szybkiego obniżania temperatury gorącej żywności do poziomu poniżej 10 °C w przypadku schładzania i poniżej – 18 °C w przypadku mrożenia;

c)

„komora szokowa” oznacza zamknięte pomieszczenie, o drzwiach i przestrzeni wewnętrznej tak dużych rozmiarów, że może do niego wejść człowiek, przeznaczone głównie do szybkiego obniżania temperatury gorącej żywności do poziomu poniżej 10 °C w przypadku schładzania i poniżej – 18 °C w przypadku mrożenia;

d)

„wydajność” oznacza – w przypadku schładzarek lub zamrażarek szokowych – wagę żywności, której temperaturę schładzarka lub zamrażarka szokowa jest w stanie obniżyć w ramach jednej operacji do poziomu poniżej 10 °C w przypadku chłodzenia i poniżej – 18 °C w przypadku mrożenia;

e)

„urządzenie nadmuchowe do pracy w trybie ciągłym” oznacza schładzarkę lub zamrażarkę szokową wyposażoną w przenośnik taśmowy służący przemieszczaniu żywności przez to urządzenie w celu umożliwienia ciągłego procesu schładzania lub mrożenia nadmuchowego żywności;

f)

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone głównie do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

g)

„szafa do zabudowy” oznacza stacjonarne, izolowane urządzenie chłodnicze przeznaczone do montażu w szafie, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagające zabudowy meblowej;

h)

„szafa rolkowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą wyposażoną w pojedynczą komorę umożliwiającą wsuwanie zawierających towary półek osadzonych na rolkach;

i)

„szafa dwustronna” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą dostępną z obu stron;

j)

„szafa ze statycznym układem chłodzenia” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą niemającą wewnętrznego wymuszonego obiegu powietrza, skonstruowaną specjalnie w celu przechowywania środków spożywczych podatnych na działanie temperatury lub w celu uniknięcia efektu wysuszenia środków spożywczych nieprzechowywanych w zamkniętych pojemnikach, przy czym pojedyncza komora o statycznym obiegu powietrza nie wystarcza, by szafę określić mianem szafy ze statycznym układem chłodzenia;

k)

„szafa o dużym obciążeniu” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą zdolną do stałego utrzymywania temperatury roboczej chłodzenia lub mrożenia we wszystkich komorach w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 5, jak wyszczególniono w tabeli 3 w załączniku IV;

l)

„otwarta szafa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą, której przestrzeń chłodnicza jest dostępna z zewnątrz bez otwierania drzwi lub szuflady, przy czym fakt posiadania przez szafę jednej komory, która jest dostępna z zewnątrz bez otwierania drzwi lub szuflady i która posiada pojemność netto równą mniej niż 20 % całkowitej pojemności szafy chłodniczej lub mroźniczej, nie wystarcza, by została skwalifikowana jako otwarta szafa;

m)

„lada sałatkowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą z przynajmniej jednymi drzwiami lub jedną szufladą o froncie ustawionym w płaszczyźnie pionowej, posiadającą w górnej powierzchni wycięcia, w które można włożyć pojemniki do przechowywania tymczasowego umożliwiające łatwy dostęp do przechowywanych artykułów spożywczych, takich jak np. dodatki do pizzy lub składniki sałatek;

n)

„zamrażarka skrzyniowa” oznacza zamrażarkę żywności, w której komory dostępne są od góry urządzenia lub w której występują zarówno komory otwierane od góry, jak i komory pionowe, ale w przypadku której pojemność brutto komór otwieranych od góry przekracza 75 % całkowitej pojemności brutto urządzenia;

o)

„urządzenie skraplające” oznacza produkt, który łączy przynajmniej jedną sprężarkę napędzaną elektrycznie i jeden skraplacz i który jest zdolny do schładzania i stałego utrzymywania niskiej lub średniej temperatury we wnętrzu urządzenia lub układu chłodniczego przy wykorzystaniu – po uprzednim podłączeniu do wyparownika i do urządzenia rozprężającego – cyklu sprężania par;

p)

„niska temperatura” oznacza, że urządzenie skraplające jest w stanie osiągnąć znamionową wydajność chłodniczą przy temperaturze pary nasyconej wynoszącej – 35 °C;

q)

„średnia temperatura” oznacza, że urządzenie skraplające jest w stanie osiągnąć znamionową wydajność chłodniczą przy temperaturze pary nasyconej wynoszącej – 10 °C;

r)

„znamionowa wydajność chłodnicza” oznacza wydajność chłodniczą możliwą do osiągnięcia dzięki urządzeniu skraplającemu poprzez cykl sprężania par, po uprzednim podłączeniu do wyparownika i do urządzenia rozprężającego, przy pełnym obciążeniu i pomiarze w warunkach znamionowych znormalizowanych przy referencyjnej temperaturze otoczenia ustalonej na 32 °C, wyrażona w kW;

s)

„agregat do oziębiania cieczy” oznacza produkt, który łączy przynajmniej jedną sprężarkę i jeden skraplacz i który jest zdolny do schładzania i stałego utrzymywania niskiej lub średniej temperatury cieczy przeznaczonej do schładzania urządzenia lub układu chłodniczego; może on integrować skraplacz, osprzęt obiegu czynnika chłodniczego lub inne urządzenia pomocnicze;

t)

„niska temperatura” oznacza, że agregat do oziębiania cieczy jest w stanie osiągnąć znamionową wydajność chłodniczą, gdy temperatura na wyjściu znajdującego się w pomieszczeniu wymiennika ciepła wynosi – 25 °C, w warunkach znamionowych znormalizowanych;

u)

„średnia temperatura” oznacza, że agregat do oziębiania cieczy jest w stanie osiągnąć znamionową wydajność chłodniczą, gdy temperatura na wyjściu znajdującego się w pomieszczeniu wymiennika ciepła wynosi – 8 °C, w warunkach znamionowych znormalizowanych;

v)

„wysoka temperatura” oznacza, że agregat do oziębiania cieczy jest w stanie osiągnąć znamionową wydajność chłodniczą, gdy temperatura na wyjściu znajdującego się w pomieszczeniu wymiennika ciepła wynosi 7 °C, w warunkach znamionowych znormalizowanych;

w)

„znamionowa wydajność chłodnicza”, wyrażona w kW, oznacza wydajność chłodniczą, którą jest w stanie osiągnąć agregat do oziębiania cieczy przy pełnym obciążeniu i pomiarze w warunkach znamionowych znormalizowanych przy referencyjnej temperaturze otoczenia wynoszącej 35 °C w przypadku agregatów chłodzonych powietrzem i przy temperaturze dopływu wody wynoszącej przy skraplaczu 30 °C w przypadku agregatów chłodzonych wodą;

x)

„zespół sprężarkowy” oznacza produkt obejmujący przynajmniej jedną sprężarkę zasilaną elektrycznie oraz system kontrolny;

y)

„agregat absorpcyjny” oznacza agregat do oziębiania cieczy, w którym chłodzenie następuje w wyniku procesu absorpcji przy wykorzystaniu ciepła jako źródła energii;

z)

„agregat ze skraplaczem wyparnym” oznacza agregat do oziębiania cieczy wyposażony w skraplacz wyparny, w którym czynnik chłodniczy chłodzony jest kombinacją ruchu powietrza i zraszania wodą.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu i harmonogram

1.   Wymogi dotyczące ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych oraz schładzarek lub zamrażarek szokowych są określone w załączniku II.

2.   Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń skraplających są określone w załączniku V.

3.   Wymogi dotyczące ekoprojektu dla agregatów do oziębiania cieczy są określone w załączniku VII.

4.   Wymogi dotyczące ekoprojektu stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

od dnia 1 lipca 2016 r.:

1)

urządzenia skraplające są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. a) i pkt 2 załącznika V;

2)

agregaty do oziębiania cieczy są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. a) i pkt 2 załącznika VII.

3)

szafy chłodnicze lub mroźnicze są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. a) ppkt (i) i pkt 2 lit. a) załącznika II;

4)

szafy o dużym obciążeniu są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. a) załącznika II.

5)

schładzarki lub zamrażarki szokowe są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2 lit. b) załącznika II;

b)

od dnia 1 stycznia 2018 r.:

1)

szafy chłodnicze lub mroźnicze są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. a) ppkt (ii) załącznika II.

c)

od dnia 1 lipca 2018 r.:

1)

urządzenia skraplające są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. b) załącznika V;

2)

agregaty do oziębiania cieczy są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. b) załącznika VII;

d)

od dnia 1 lipca 2019 r.:

1)

szafy chłodnicze lub mroźnicze są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 lit. a) ppkt (iii) załącznika II.

5.   Zgodność szaf chłodniczych lub mroźniczych z wymogami dotyczącymi ekoprojektu ustala się, dokonując pomiarów i obliczeń zgodnie z metodami określonymi w załączniku III i IV.

6.   Zgodność urządzeń skraplających z wymogami dotyczącymi ekoprojektu ustala się, wykonując pomiary i obliczenia zgodnie z metodami określonymi w załączniku VI.

7.   Zgodność agregatów do oziębiania cieczy z wymogami dotyczącymi ekoprojektu ustala się, wykonując pomiary i obliczenia zgodnie z metodami określonymi w załączniku VIII.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w jej załączniku IV lub system zarządzania określony w jej załączniku V.

2.   Na potrzeby oceny zgodności na podstawie art. 8 dyrektywy 2009/125/WE dokumentacja techniczna zawiera informacje określone w pkt 2 załącznika II, pkt 2 lit. b) załącznika V i pkt 2 lit. b) załącznika VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w załącznikach II, V i VII do niniejszego rozporządzenia, organy państw członkowskich stosują procedurę weryfikacji określoną w załącznikach IX, X i XI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Orientacyjne wartości odniesienia

Orientacyjne wartości odniesienia dla najefektywniejszych szaf chłodniczych lub mroźniczych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku XII.

Artykuł 7

Przegląd

Nie później niż pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu forum konsultacyjnemu. Przegląd obejmuje:

1)

w odniesieniu do schładzarek lub zamrażarek szokowych – ocenę zasadności wprowadzenia, w szczególności:

a)

wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do szaf wymienionych w art. 1 ust. 1;

b)

surowszych wymogów w odniesieniu do szaf o dużym obciążeniu;

c)

wymogu w zakresie informacji o wydajności szafy chłodniczej lub mroźniczej w zakresie chłodzenia żywności;

d)

metody ustalania standardowego rocznego zużycie energii w odniesieniu do chłodziarko-zamrażarek;

e)

zmodyfikowanej metody określania standardowego rocznego zużycie energii przez szafy blatowe;

2)

w odniesieniu do schładzarek lub zamrażarek szokowych – ocenę zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do tych produktów;

3)

w odniesieniu do komór chłodniczych – ocenę zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do tych produktów;

4)

w odniesieniu do urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy:

a)

ocenę zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych związanej ze stosowaniem czynników chłodniczych;

b)

ocenę zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 0,1 kW w niskiej temperaturze i 0,2 kW w średniej temperaturze oraz do agregatów do oziębiania cieczy o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 20 kW w niskiej temperaturze i 50 kW w średniej temperaturze;

c)

ocenę zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do urządzeń skraplających sprzedawanych ze skraplaczem, zespołów sprężarkowych niezawierających skraplacza oraz urządzeń skraplających, w których powietrze nie jest wykorzystywane jako czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplacza;

d)

ocenę zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących skraplanie wyparne oraz agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących technologię absorpcyjną;

5)

w odniesieniu do wszystkich produktów – sprawdzenie, czy dostępne są nowsze wersje cytowanych źródeł odnoszących się do wartości GWP;

6)

w odniesieniu do wszystkich produktów – wartość dopuszczalnych tolerancji w procedurze weryfikacji w odniesieniu do mierzonej wartości zużycia energii.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  COM(2008) 660 final.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych (zob. s. 2 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje stosowane do załączników II–XII

Na potrzeby załączników II–XII stosuje się następujące definicje:

Definicje odnoszące się do szaf chłodniczych lub mroźniczych oraz schładzarek lub zamrażarek szokowych

1)

„pojemność netto” oznacza pojemność przechowywania środków spożywczych w ramach dopuszczalnego obciążenia;

2)

„temperatura robocza chłodzenia” oznacza, że temperatura środków spożywczych przechowywanych w szafie jest utrzymywana stale w przedziale między – 1 °C a 5 °C;

3)

„temperatura robocza mrożenia” oznacza, że temperatura środków spożywczych przechowywanych w szafie jest utrzymywana stale w temperaturze poniżej – 15 °C, którą rozumie się jako najwyższą temperaturę najcieplejszego opakowania testowego;

4)

„szafa wielofunkcyjna” oznacza, że w szafie chłodniczej lub mroźniczej lub osobnej komorze w jednej szafie można ustawić różne temperatury w celu chłodzenia lub mrożenia środków spożywczych;

5)

„szafa kombinowana” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą zawierającą co najmniej dwie komory o różnych temperaturach w celu chłodzenia/mrożenia i przechowywania środków spożywczych;

6)

„chłodziarko-zamrażarka” oznacza rodzaj szafy kombinowanej zawierającej przynajmniej jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia i jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej mrożenia;

7)

„szafa pionowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą o wysokości wynoszącej przynajmniej 1 050 mm, posiadającą od frontu przynajmniej jedne drzwi lub jedną pionową szufladę z dostępem do tej samej komory;

8)

„szafa blatowa” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą o wysokości wynoszącej mniej niż 1 050 mm, posiadającą od frontu przynajmniej jedne drzwi lub jedną pionową szufladę z dostępem do tej samej komory;

9)

„szafa o małym obciążeniu” oznacza szafę chłodniczą lub mroźniczą zdolną do utrzymywania temperatury roboczej chłodzenia lub mrożenia we wszystkich komorach jedynie w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 3, jak wyszczególniono w tabeli 3 w załączniku IV; jeśli szafa jest zdolna do utrzymania temperatury roboczej chłodzenia lub mrożenia w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 4, nie uznaje się jej za szafę o małym obciążeniu;

10)

„równoważna szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza wprowadzony do obrotu model szafy chłodniczej lub mroźniczej o takiej samej pojemności netto, o takich samych parametrach technicznych, efektywnościowych i sprawnościowych, oraz z takimi samymi rodzajami i pojemnościami komór, jak inny model szafy chłodniczej lub mroźniczej wprowadzony do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta;

11)

„równoważna schładzarka lub zamrażarka szokowa” oznacza wprowadzony do obrotu model schładzarki lub zamrażarki szokowej o takich samych parametrach technicznych, efektywnościowych i sprawnościowych, jak inny model schładzarki lub zamrażarki szokowej wprowadzony do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta;

Definicje odnoszące się do urządzeń skraplających

12)

„znamionowa wydajność chłodnicza” (PA ) oznacza wydajność chłodniczą możliwą do osiągnięcia dzięki urządzeniu skraplającemu poprzez cykl sprężania par, po uprzednim podłączeniu do wyparownika i do urządzenia rozprężającego, przy pełnym obciążeniu i pomiarze w warunkach znamionowych znormalizowanych przy referencyjnej temperaturze otoczenia ustalonej na 32 °C, wyrażona w kW do dwóch miejsc po przecinku;

13)

„znamionowy pobór mocy” (DA ) oznacza pobór energii elektrycznej potrzebny, by urządzenie skraplające (wraz ze sprężarką, wentylatorami skraplacza i możliwym dodatkowym wyposażeniem) osiągnęło znamionową wydajność chłodniczą, wyrażony w kW do dwóch miejsc po przecinku;

14)

„znamionowy współczynnik sprawności” (COPA ) oznacza znamionową wydajność chłodniczą wyrażoną w kW, podzieloną przez znamionowy pobór mocy wyrażony w kW i jest wyrażany do dwóch miejsc po przecinku;

15)

„współczynniki sprawności COPB, COPC i COPD” oznaczają wydajność chłodniczą wyrażoną w kW, podzieloną przez pobór mocy wyrażony w kW i są wyrażane do dwóch miejsc po przecinku w punktach znamionowych B, C i D;

16)

„współczynnik sezonowej sprawności energetycznej” (SEPR) jest to współczynnik efektywności urządzenia skraplającego w zakresie chłodzenia w warunkach znamionowych znormalizowanych, reprezentatywny dla zmian w obciążeniu i temperaturze otoczenia w ciągu roku i obliczony jako stosunek rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej, wyrażony do dwóch miejsc po przecinku;

17)

„roczne zapotrzebowanie na chłód” oznacza sumę wartości zapotrzebowania na chłód dla określonego bloku pomnożoną przez odpowiedni czas bloku;

18)

„zapotrzebowanie na chłód dla określonego bloku” oznacza zapotrzebowanie na chłód dla każdego bloku w ciągu roku, obliczone jako znamionowa wydajność chłodnicza pomnożona przez współczynnik obciążenia częściowego, wyrażone w kW do dwóch miejsc po przecinku;

19)

„obciążenie częściowe” (Pc(Tj)) oznacza obciążenie chłodnicze w określonej temperaturze otoczenia T j , obliczone jako pełne obciążenie pomnożone przez współczynnik obciążenia częściowego odpowiadający tej samej temperaturze otoczenia T j i wyrażone w kW do dwóch miejsc po przecinku;

20)

„współczynnik obciążenia częściowego” (PR(Tj)) w określonej temperaturze otoczenia T j oznacza temperaturę otoczenia minus 5 °C podzieloną przez referencyjną temperaturę otoczenia minus 5 °C oraz – dla temperatury średniej – pomnożoną przez 0,4 i dodaną do 0,6, zaś dla temperatury niskiej – pomnożoną przez 0,2 i dodaną do 0,8; W odniesieniu do temperatury otoczenia wyższej niż referencyjna temperatura otoczenia współczynnik obciążenia częściowego wynosi 1. W odniesieniu do temperatury otoczenia niższej niż 5 °C współczynnik obciążenia częściowego wynosi 0,6 dla temperatury średniej i 0,8 dla temperatury niskiej. Współczynnik obciążenia częściowego może być wyrażony do trzech miejsc po przecinku lub – po pomnożeniu przez 100 – w procentach do jednego miejsca po przecinku;

21)

„roczne zużycie energii elektrycznej” oblicza się jako sumę stosunków każdej z wartości zapotrzebowania na chłód dla określonego bloku do odpowiedniego współczynnika sprawności dla określonego bloku pomnożoną przez odpowiedni czas bloku.

22)

„temperatura otoczenia” oznacza temperaturę powietrza według termometru suchego, wyrażoną w stopniach Celsjusza;

23)

„blok” (binj ) oznacza połączenie temperatury zewnętrznej T j i czasu bloku h j , jak określono w tabeli 6 w załączniku VI;

24)

„czas bloku” (hj ) oznacza liczbę godzin w ciągu roku, w której dla każdego bloku występuje dana temperatura zewnętrzna, jak określono w tabeli 6 w załączniku VI;

25)

„referencyjna temperatura otoczenia” oznacza wyrażoną w stopniach Celsjusza temperaturę otoczenia, w której współczynnik obciążenia częściowego jest równy 1. Ustala się ją na poziomie 32 °C;

26)

„współczynnik sprawności dla określonego bloku” (COPj ) oznacza współczynnik sprawności dla każdego bloku w roku, wywiedziony z obciążenia częściowego, deklarowanego zapotrzebowania na chłód i deklarowanego współczynnika sprawności dla określonych bloków i obliczony dla pozostałych bloków w drodze interpolacji liniowej, skorygowany w stosownych przypadkach o współczynnik strat;

27)

„deklarowane zapotrzebowanie na chłód” oznacza zapotrzebowanie na chłód dla ograniczonej liczby określonych bloków, obliczone jako znamionowa wydajność chłodnicza pomnożona przez odpowiedni współczynnik obciążenia częściowego;

28)

„deklarowany współczynnik sprawności” oznacza współczynnik sprawności dla ograniczonej liczby określonych bloków, obliczony jako deklarowana wydajność chłodnicza podzielona przez deklarowany pobór mocy;

29)

„deklarowana wydajność chłodnicza” oznacza wydajność chłodniczą uzyskiwaną przez urządzenie w celu pokrycia określonego zapotrzebowania na chłód dla ograniczonej liczby określonych bloków, wyrażoną w kW do dwóch miejsc po przecinku;

30)

„deklarowany pobór mocy” oznacza pobór energii elektrycznej potrzebny, by urządzenie skraplające osiągnęło deklarowaną wydajność chłodniczą, wyrażony w kW do dwóch miejsc po przecinku;

31)

„współczynnik strat” (Cdc) jest ustalony na poziomie 0,25 i oznacza miarę utraty efektywności spowodowanej wyłączeniem i włączeniem urządzeń skraplających przy obciążeniu częściowym, w przypadku gdy system regulacji wydajności urządzenia nie jest w stanie zmniejszyć obciążenia do wymaganego obciążenia częściowego;

32)

„regulacja wydajności” oznacza zdolność urządzenia skraplającego do zmiany wydajności poprzez zmianę objętościowego natężenia czynnika chłodniczego i jest podawana jako „stała”, jeśli urządzenie skraplające nie ma możliwości zmiany objętościowego natężenia przepływu; „stopniowa”, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane maksimum dwustopniowo; lub „zmienna”, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane w trzech lub więcej stopniach;

Definicje odnoszące się do agregatów do oziębiania cieczy

33)

„znamionowa wydajność chłodnicza” (PA ), wyrażona w kW do dwóch miejsc po przecinku, oznacza wydajność chłodniczą, którą jest w stanie osiągnąć agregat do oziębiania cieczy przy pełnym obciążeniu i pomiarze w warunkach znamionowych znormalizowanych przy referencyjnej temperaturze otoczenia wynoszącej 35 °C w przypadku agregatów chłodzonych powietrzem i przy temperaturze wlotu wody wynoszącej przy skraplaczu 30 °C w przypadku agregatów chłodzonych wodą;

34)

„znamionowy pobór mocy” (DA ) oznacza pobór energii elektrycznej potrzebny, by agregat do oziębiania cieczy (wraz ze sprężarką, wentylatorami skraplacza, pompami, pompami wyparownika i możliwym dodatkowym wyposażeniem) osiągnął znamionową wydajność chłodniczą, wyrażony w kW do dwóch miejsc po przecinku;

35)

„znamionowy współczynnik efektywności energetycznej” (EERA ) oznacza znamionową wydajność chłodniczą wyrażoną w kW, podzieloną przez znamionowy pobór mocy wyrażony w kW i jest wyrażany do dwóch miejsc po przecinku;

36)

„współczynnik sezonowej sprawności energetycznej” (SEPR) jest to współczynnik wydajności agregatu do oziębiania cieczy w zakresie chłodzenia w warunkach znamionowych znormalizowanych, reprezentatywny dla zmian w obciążeniu i temperaturze otoczenia w ciągu roku i obliczony jako stosunek rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej, wyrażony do dwóch miejsc po przecinku;

37)

„roczne zapotrzebowanie na chłód” oznacza sumę wartości zapotrzebowania na chłód dla określonego bloku pomnożoną przez odpowiedni czas bloku;

38)

„zapotrzebowanie na chłód dla określonego bloku” oznacza znamionową wydajność chłodniczą pomnożoną przez współczynnik obciążenia częściowego, dla każdego bloku w roku, wyrażone jako kW do dwóch miejsc po przecinku;

39)

„obciążenie częściowe” (Pc(Tj)) oznacza obciążenie chłodnicze w określonej temperaturze otoczenia T j , obliczone jako pełne obciążenie pomnożone przez współczynnik obciążenia częściowego odpowiadający tej samej temperaturze otoczenia T j i wyrażone w kW do dwóch miejsc po przecinku;

40)

„współczynnik obciążenia częściowego” (PR(Tj)) w określonej temperaturze T j oznacza:

a)

w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących skraplacze chłodzone powietrzem – temperaturę otoczenia T j minus 5 °C podzieloną przez referencyjną temperaturę otoczenia minus 5 °C, pomnożoną przez 0,2 i dodaną do 0,8. W odniesieniu do temperatury otoczenia wyższej niż referencyjna temperatura otoczenia współczynnik obciążenia częściowego wynosi 1. W odniesieniu do temperatury otoczenia niższej niż 5 °C współczynnik obciążenia częściowego musi wynosić 0,8;

b)

w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących skraplacze chłodzone wodą – temperaturę wlotu wody T j minus 9 °C podzieloną przez referencyjną temperaturę wlotu wody (30 °C) minus 9 °C, pomnożoną przez 0,2 i dodaną do 0,8. W odniesieniu do temperatury otoczenia wyższej niż referencyjna temperatura otoczenia współczynnik obciążenia częściowego wynosi 1. W odniesieniu do temperatury otoczenia niższej niż 5 °C (temperatura wlotu wody wynosząca 9 °C przy skraplaczu) współczynnik obciążenia częściowego wynosi 0,8.

Współczynnik obciążenia częściowego może być wyrażony do trzech miejsc po przecinku lub – po pomnożeniu przez 100 – w procentach do jednego miejsca po przecinku;

41)

„roczne zużycie energii elektrycznej” oblicza się jako sumę stosunków każdej z wartości zapotrzebowania na chłód dla określonego bloku do odpowiedniego współczynnika efektywności energetycznej dla określonego bloku pomnożoną przez odpowiedni czas bloku;

42)

„temperatura otoczenia” oznacza:

a)

w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących skraplacze chłodzone powietrzem – temperaturę powietrza według termometru suchego, wyrażoną w stopniach Celsjusza;

b)

w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy wykorzystujących skraplacze chłodzone wodą – temperatura wlotu wody przy skraplaczu, wyrażona w stopniach Celsjusza;

43)

„blok” (binj ) oznacza połączenie temperatury zewnętrznej T j i czasu bloku h j , jak określono w załączniku VIII;

44)

„czas bloku” (hj ) oznacza liczbę godzin w ciągu roku, w której dla każdego bloku występuje dana temperatura zewnętrzna, jak określono w załączniku VIII;

45)

„referencyjna temperatura otoczenia” oznacza wyrażoną w stopniach Celsjusza temperaturę otoczenia, w której współczynnik obciążenia częściowego równa się 1. Ustala się ją na poziomie 35 °C. W odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy chłodzonych powietrzem temperatura powietrza na wlocie do skraplacza zdefiniowana jest na poziomie 35 °C, podczas gdy w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy chłodzonych wodą temperatura wody na wlocie do skraplacza zdefiniowana jest na poziomie 30 °C;

46)

„współczynnik efektywności energetycznej dla określonego bloku” (EERj ) oznacza współczynnik efektywności energetycznej dla każdego bloku w roku, wywiedziony z obciążenia częściowego, deklarowanego zapotrzebowania na chłód i deklarowanego współczynnika efektywności energetycznej dla określonych bloków i obliczony dla pozostałych bloków w drodze interpolacji liniowej, skorygowany w stosownych przypadkach o współczynnik strat;

47)

„deklarowane zapotrzebowanie na chłód” oznacza zapotrzebowanie na chłód dla ograniczonej liczby określonych bloków, obliczone jako znamionowa wydajność chłodnicza pomnożona przez odpowiedni współczynnik obciążenia częściowego;

48)

„deklarowany współczynnik efektywności energetycznej” oznacza współczynnik efektywności energetycznej dla ograniczonej liczby określonych bloków;

49)

„deklarowany pobór mocy” oznacza pobór energii elektrycznej potrzebny, by agregat do oziębiania cieczy osiągnął deklarowaną wydajność chłodniczą;

50)

„deklarowana wydajność chłodnicza” oznacza wydajność chłodniczą uzyskiwaną przez agregat do oziębiania cieczy w celu osiągnięcia deklarowanego zapotrzebowania na chłód;

51)

„współczynnik strat” (Cc) oznacza miarę utraty efektywności spowodowanej wyłączeniem i włączeniem agregatów do oziębiania cieczy przy obciążeniu częściowym; jeżeli współczynnik Cc nie został ustalony w drodze pomiaru, wówczas przyjmuje się wartość domyślną Cc = 0,9;

52)

„regulacja wydajności” oznacza zdolność agregatu do oziębiania cieczy do zmiany wydajności poprzez zmianę objętościowego natężenia czynnika chłodniczego i jest podawana jako „stała”, jeśli agregat do oziębiania cieczy nie ma możliwości zmiany objętościowego natężenia przepływu; „stopniowa”, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane maksimum dwustopniowo; lub„zmienna”, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane w trzech lub więcej stopniach;

Wspólne definicje

53)

„współczynnik ocieplenia globalnego” (GWP) oznacza miarę wskazującą szacunkowy wpływ 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania par na tworzenie efektu cieplarnianego, wyrażany w kg równoważników CO2 w okresie 100 lat;

54)

w przypadku fluorowych czynników chłodniczych wartości GWP muszą odpowiadać wartościom podanym w czwartym sprawozdaniu oceniającym przyjętym przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) (1) (wartości GWP na okres 100 lat określone przez IPCC w 2007 r.);

55)

w przypadku bezfluorowych gazów wartości GWP są określone w Pierwszej ocenie IPCC na okres 100 lat;

56)

wartości GWP w przypadku mieszanin czynników chłodniczych muszą opierać się na wzorze podanym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 842/2006, przy wykorzystaniu wartości podanych w czwartym sprawozdaniu oceniającym przyjętym przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) (wartości GWP na okres 100 lat określone przez IPCC w 2007 r.);

57)

w przypadku czynników chłodniczych nieuwzględnionych w powyższych źródłach jako odniesienia należy stosować sprawozdanie z oceny z 2010 r. opracowane przez Zespół ds. Oceny Naukowej (2) ustanowiony na mocy protokołu montrealskiego oraz sprawozdanie IPCC UNEP z 2010 r. dotyczące chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła (3) lub późniejsze, o ile takowe będzie dostępne przed dniem wejścia w życie.


(1)  Czwarta ocena zmiany klimatu – IPCC 2007, sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu [IPCC Fourth Assessment Climate Change 2007, Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change]: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml.

(2)  http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych oraz schładzarek lub zamrażarek szokowych

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

a)

Szafy chłodnicze lub mroźnicze objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem szaf o dużym obciążeniu i chłodziarko-zamrażarek, są zgodnie z następującymi granicznymi wskaźnikami efektywności energetycznej (EEI);

(i)

od dnia 1 lipca 2016 r.: EEI < 115

(ii)

od dnia 1 stycznia 2018 r.: EEI < 95

(iii)

od dnia 1 lipca 2019 r.: EEI < 85

EEI dla szaf chłodniczych lub mroźniczych oblicza się zgodnie z procedurą określoną w załączniku III.

b)

Od dnia 1 lipca 2016 r. szafy o dużym obciążeniu mają EEI niższy niż 115.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

a)

Od dnia 1 lipca 2016 r. następujące informacje o produkcie dotyczące szaf chłodniczych lub mroźniczych podawane są w instrukcji obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na ogólnodostępnych stronach producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów:

(i)

kategoria urządzenia, tzn. czy jest ono urządzeniem pionowym, czy blatowym;

(ii)

w stosownych przypadkach informacja, czy urządzenie jest szafą o dużym obciążeniu, szafą o małym obciążeniu lub chłodziarko-zamrażarką;

(iii)

zamierzona temperatura robocza lub zamierzone temperatury robocze szafy – chłodzenia, mrożenia lub wielofunkcyjna;

(iv)

pojemność netto każdej komory wyrażona w litrach i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku;

(v)

roczne zużycie energii przez szafę wyrażone w kWh na rok;

(vi)

wskaźnik efektywności energetycznej szafy, z wyjątkiem chłodziarko-zamrażarek, w przypadku których podawane jest orientacyjne dzienne zużycie energii uzyskane w wyniku badania w temperaturze roboczej chłodzenia tych komór, które są przeznaczone wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia, i w temperaturze roboczej mrożenia tych komór, które są przeznaczone wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej mrożenia;

(vii)

w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu podaje się, że „Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 25 °C i z tego powodu nie nadaje się do użytku w profesjonalnych kuchniach, w których panuje wysoka temperatura”;

(viii)

w odniesieniu do szaf o dużym obciążeniu podaje się, że „Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 40 °C”;

(ix)

wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy stosować podczas używania i konserwacji szafy w celu optymalizacji jej efektywności energetycznej;

(x)

rodzaj, nazwę i współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) płynu chłodniczego stosowanego w szafie;

(xi)

ilość czynnika chłodniczego wyrażona w kg i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku;

(xii)

informacje istotne w odniesieniu do recyklingu lub unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji.

W poniższej tabeli 1 podano orientacyjny rozkład wymaganych informacji.

Tabela 1

Wymogi w zakresie informacji dotyczących szaf chłodniczych lub mroźniczych

Modele: [informacje identyfikujące modele, do których odnoszą się dane informacje]

Przeznaczenie

składowanie

Temperatura robocza/temperatury robocze

chłodzenia/mrożenia/wielofunkcyjna

Kategoria

pionowa/blatowa

(w stosownych przypadkach)

Szafa o dużym obciążeniu/szafa o małym obciążeniu

Płyny chłodnicze [informacje identyfikujące płyny chłodnicze, w tym GWP]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Roczne zużycie energii

AEC

x,xx

kWh

Współczynnik efektywności energetycznej

EEI

x,xx

 

Pojemność netto

VN

x,x

litry

(w stosownych przypadkach)

 

 

 

Pojemność chłodnicza

VNRef

x,x

litry

Pojemność mroźnicza

VNFrz

x,x

litry

Ilość czynnika chłodniczego

 

x,xx

kg

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko/nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

b)

Od dnia 1 lipca 2016 r. – w odniesieniu do szaf chłodniczych lub mroźniczych – udostępnia się ogólnodostępną sekcję na stronie internetowej producenta, przeznaczoną dla instalatorów i innych profesjonalnych podmiotów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów, zawierającą informacje istotne dla:

(i)

instalacji w celu optymalizacji efektywności energetycznej urządzeń;

(ii)

niedestrukcyjnego rozmontowania na potrzeby konserwacji;

(iii)

rozmontowania i demontażu w celu unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji.

c)

Od dnia 1 lipca 2016 r. następujące orientacyjne informacje o produkcie dotyczące schładzarek lub zamrażarek szokowych podawane są w instrukcji obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na ogólnodostępnych stronach producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów:

(i)

wydajność szafy przy pełnym obciążeniu wyrażona w kg środków spożywczych i w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

(ii)

standardowy cykl temperaturowy, czyli od jakiej temperatury w °C do jakiej temperatury w °C mają zostać schłodzone środki spożywcze i w ciągu ilu minut;

(iii)

zużycie energii w kWh na kg środków spożywczych na standardowy cykl temperaturowy, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku;

(iv)

w przypadku wyposażenia zintegrowanego: rodzaj, nazwa i GWP płynu chłodniczego stosowanego w szafie oraz ilość czynnika chłodniczego (w kg) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku sprzętu przeznaczonego do stosowania ze zdalnym urządzeniem skraplającym (niedostarczonym razem z schładzarką lub zamrażarką szokową) – przewidziana ilość czynnika chłodniczego przy zastosowaniu przewidzianego urządzenia skraplającego oraz rodzaj, nazwa i GWP przewidzianego płynu chłodzącego.

d)

Dokumentacja techniczna do celów oceny zgodności zgodnie z art. 4 musi zawierać następujące dane:

(i)

elementy określone w lit. a) i c) w odniesieniu do, odpowiednio, szaf chłodniczych lub mroźniczych oraz schładzarek lub zamrażarek szokowych;

(ii)

jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu uzyskano w oparciu o obliczenia oparte na projekcie lub ekstrapolację na podstawie innych równoważnych urządzeń chłodniczych, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu sprawdzenia dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli, w przypadku których informacje uzyskano na tej samej podstawie;

(iii)

informacje zawarte w dokumentacji technicznej można połączyć z dokumentacją techniczną przewidzianą zgodnie ze środkami na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE (1).


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK III

Metoda obliczania wskaźnika efektywności energetycznej dla szaf chłodniczych lub mroźniczych

Do celów obliczenia wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) modelu szafy chłodniczej lub mroźniczej porównuje się roczne zużycie energii przez szafę z jej standardowym rocznym zużyciem energii.

EEI oblicza się jako:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

gdzie:

AEC = E24h × af × 365

AEC= roczne zużycie energii przez daną szafę wyrażone w kWh/rok

E24h= zużycie energii przez daną szafę w ciągu 24 godzin

af = współczynnik korygujący stosuje się jedynie w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu, zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 lit. b)

SAEC = M × Vn + N

SAEC= standardowe roczne zużycie energii przez daną szafę wyrażone w kWh/rok

Vn= pojemność netto urządzenia, będąca sumą pojemności netto wszystkich komór w danej szafie, wyrażona w litrach.

W tabeli 2 podano wartości M i N.

Tabela 2

Wartości współczynnika konwersji M i N

Kategoria

Wartość dla M

Wartość dla N

Pionowe, schładzanie

1,643

609

Pionowe, mrożenie

4,928

1 472

Blatowe, schładzanie

2,555

1 790

Blatowe, mrożenie

5,840

2 380


ZAŁĄCZNIK IV

Pomiary i obliczenia odnoszące się do szaf chłodniczych lub mroźniczych

1.

Pomiarów i obliczeń do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Szafy chłodnicze lub mroźnicze muszą być zgodne z warunkami i parametrami technicznymi określonymi w pkt 2 i 3.

2.

Pomiary mające na celu ustalenie wartości rocznego zużycia energii i wskaźnika efektywności energetycznej dla szaf chłodniczych lub mroźniczych przeprowadza się w następujących warunkach:

a)

temperatura opakowań testowych wynosi między – 1 °C a 5 °C w przypadku szaf chłodniczych i mniej niż – 15 °C w przypadku szaf mroźniczych;

b)

warunki otoczenia odpowiadają klasie klimatycznej 4, jak wyszczególniono w tabeli 3, z wyjątkiem szaf o małym obciążeniu, które powinny być badane w warunkach otoczenia odpowiadających klasie klimatycznej 3. Do uzyskanych w ten sposób wyników badania dotyczących szaf o małym obciążeniu stosuje się następnie współczynnik korygujący wynoszący 1,2 w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu w temperaturze roboczej chłodzenia i 1,1 w odniesieniu do szaf o małym obciążeniu w temperaturze roboczej mrożenia, na potrzeby oświadczenia informacyjnego zgodnie z załącznikiem II pkt 2 lit. a);

c)

szafy chłodnicze lub mroźnicze bada się:

w temperaturze roboczej chłodzenia w przypadku szafy kombinowanej zawierającej przynajmniej jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia,

w temperaturze roboczej chłodzenia w przypadku szafy chłodniczej lub mroźniczej zawierającej tylko jedną komorę przeznaczoną wyłącznie do pracy w temperaturze roboczej chłodzenia,

w temperaturze roboczej mrożenia we wszystkich innych przypadkach.

3.

Warunki otoczenia dla klas klimatycznych 3, 4 i 5 pokazane są w tabeli 3.

Tabela 3

Warunki otoczenia dla klas klimatycznych 3, 4 i 5

Klasa klimatyczna pomieszczenia badawczego

Temperatura wg termometru suchego, °C

Wilgotność względna, %

Punkt rosy, °C

Masa pary wodnej w suchym powietrzu, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


ZAŁĄCZNIK V

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń skraplających

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

a)

Od dnia 1 lipca 2016 r. współczynnik sprawności (COP) i współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) urządzeń skraplających nie mogą być niższe od następujących wartości:

Temperatura robocza

Wydajność znamionowa PA

Stosowany współczynnik

Wartość

Średnia

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,20

1 kW < PA ≤ 5 kW

COP

1,40

5 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

2,25

20 kW < PA ≤ 50 kW

SEPR

2,35

Niska

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

0,75

0,4 kW < PA ≤ 2 kW

COP

0,85

2 kW < PA ≤ 8 kW

SEPR

1,50

8 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

1,60

b)

Od dnia 1 lipca 2018 r. współczynnik sprawności (COP) i współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) urządzeń skraplających nie mogą być niższe od następujących wartości:

Temperatura robocza

Wydajność znamionowa PA

Stosowany współczynnik

Wartość

Średnia

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,40

1 kW < PA ≤ 5 kW

COP

1,60

5 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

2,55

20 kW < PA ≤ 50 kW

SEPR

2,65

Niska

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

0,80

0,4 kW < PA ≤ 2 kW

COP

0,95

2 kW < PA ≤ 8 kW

SEPR

1,60

8 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

1,70

c)

Wartości COP i SEPR urządzeń skraplających, w których ma być stosowany płyn chłodniczy o współczynniku ocieplenia globalnego niższym niż 150, mogą być niższe o maksymalnie 15 % od wartości podanych w pkt 1 lit. a) i o maksymalnie 10 % od wartości podanych w pkt 1 lit. b).

d)

Urządzenia skraplające zdolne do pracy zarówno w średniej, jak i niskiej temperaturze muszą spełniać wymagania przewidziane dla każdej kategorii, w której je zadeklarowano.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

Od dnia 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do urządzeń skraplających podawane są następujące informacje o produkcie:

a)

instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników, a ogólnodostępne strony internetowe producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów zawierają następujące dane:

(i)

zamierzoną temperaturę parowania wyrażoną w stopniach Celsjusza (temperatura średnia – 10 °C, temperatura niska – 35 °C);

(ii)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 5 kW dla średniej temperatury i 2 kW dla niskiej temperatury:

znamionowy COP przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 32 °C, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, oraz znamionową wydajność chłodniczą i znamionowy pobór mocy, wyrażone w kW i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku,

wartość COP przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 25 °C, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, oraz odpowiednią wydajność chłodniczą i odpowiedni pobór mocy, wyrażone w kW i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku;

(iii)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 5 kW dla średniej temperatury roboczej i 2 kW dla niskiej temperatury roboczej:

wartość SEPR zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,

roczne zużycie energii elektrycznej, wyrażone w kWh na rok,

znamionową wydajność chłodniczą, znamionowy pobór mocy i znamionowy COP,

deklarowaną wydajność chłodniczą i deklarowany pobór mocy, wyrażone w kW i zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku, oraz wartość COP, zaokrągloną do dwóch miejsc do przecinku, w punktach znamionowych B, C i D;

(iv)

w odniesieniu do urządzeń skraplających przeznaczonych do użytkowania w temperaturze otoczenia powyżej 35 °C – wartość COP przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 43 °C, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, oraz odpowiednią wydajność chłodniczą i odpowiedni pobór mocy, wyrażone w kW i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku;

(v)

rodzaj i nazwę płynów chłodniczych przeznaczonych do stosowania w urządzeniu skraplającym;

(vi)

wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie należy stosować podczas konserwacji urządzenia skraplającego;

(vii)

wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie należy stosować w celu optymalizacji efektywności urządzenia skraplającego, jeśli jest ono zintegrowane z urządzeniem chłodniczym;

(viii)

informacje istotne w odniesieniu do recyklingu lub unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji;

b)

udostępnia się ogólnodostępną sekcję na stronie internetowej producenta, przeznaczoną dla instalatorów i innych profesjonalnych podmiotów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów, zawierającą informacje istotne dla:

(i)

instalacji w celu optymalizacji efektywności energetycznej urządzeń;

(ii)

niedestrukcyjnego rozmontowania na potrzeby konserwacji;

(iii)

rozmontowania i demontażu w celu unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji;

c)

dokumentacja techniczna do celów oceny zgodności zgodnie z art. 4 musi zawierać następujące dane:

(i)

elementy określone w lit. a);

(ii)

jeżeli informacje odnoszące się do określonego modelu uzyskano w oparciu o obliczenia oparte na projekcie lub ekstrapolację na podstawie innych kombinacji, szczegółowe informacje dotyczące tych obliczeń lub ekstrapolacji, a także wszelkich badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania dokładności obliczeń, w tym szczegółowe informacje dotyczące modelu matematycznego przyjętego w celu obliczenia charakterystyki tych kombinacji oraz szczegółowe informacje dotyczące pomiarów wykonanych w celu zweryfikowania tego modelu.

W poniższych tabelach 4 i 5 podano orientacyjny rozkład wymaganych informacji.

Tabela 4

Wymogi w zakresie informacji dotyczących urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 5 kW dla średniej temperatury roboczej i 2 kW dla niskiej temperatury roboczej

Modele: [informacje identyfikujące modele, do których odnoszą się dane informacje]

Płyny chłodnicze: [informacje identyfikujące płyny chłodnicze przeznaczone do stosowania w urządzeniu skraplającym]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Temperatura parowania  (1)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Parametry przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 32 °C

Znamionowa wydajność chłodnicza

PA

x,xxx

x,xxx

kW

Znamionowy pobór mocy

DA

x,xxx

x,xxx

kW

Znamionowy COP

COPA

x,xx

x,xx

 

Parametry przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 25 °C

Wydajność chłodnicza

P2

x,xxx

x,xxx

kW

Pobór mocy

D2

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP2

x,xx

x,xx

 

Parametry przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 43 °C

(w stosownych przypadkach)

Wydajność chłodnicza

P3

x,xxx

x,xxx

kW

Pobór mocy

D3

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP3

x,xx

x,xx

 

Inne parametry

Regulacja wydajności

stała/stopniowa/zmienna

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko/nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.


Tabela 5

Wymogi w zakresie informacji dotyczących urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 5 kW dla średniej temperatury roboczej i 2 kW dla niskiej temperatury roboczej

Modele: [informacje identyfikujące modele, do których odnoszą się dane informacje]

Płyny chłodnicze: [informacje identyfikujące płyny chłodnicze przeznaczone do stosowania w urządzeniu skraplającym]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Temperatura parowania  (2)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Roczne zużycie energii elektrycznej

Q

x

x

kWh/a

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej

SEPR

x,xx

x,xx

 

Parametry przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 32 °C

(Punkt A)

Znamionowa wydajność chłodnicza

PA

x,xx

x,xx

kW

Znamionowy pobór mocy

DA

x,xx

x,xx

kW

Znamionowy COP

COPA

x,xx

x,xx

 

Parametry przy obciążeniu częściowym i temperaturze otoczenia wynoszącej 25 °C

(Punkt B)

Deklarowana wydajność chłodnicza

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DB

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany COP

COPB

x,xx

x,xx

 

Parametry przy obciążeniu częściowym i temperaturze otoczenia wynoszącej 15 °C

(Punkt C)

Deklarowana wydajność chłodnicza

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

Dc

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany COP

COPC

x,xx

x,xx

 

Parametry przy obciążeniu częściowym i temperaturze otoczenia wynoszącej 5 °C

(Punkt D)

Deklarowana wydajność chłodnicza

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DD

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany COP

COPD

x,xx

x,xx

 

Parametry przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia wynoszącej 43 °C

(w stosownych przypadkach)

Wydajność chłodnicza

P3

x,xx

x,xx

kW

Pobór mocy

D3

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany COP

COP3

x,xx

x,xx

 

Inne parametry

Regulacja wydajności

stała/stopniowa/zmienna

Współczynnik strat dla urządzeń o stałej i stopniowanej wydajności

Cdc

0,25

 

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko/nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.


(1)  W przypadku urządzeń skraplających przeznaczonych wyłącznie do pracy w jednej temperaturze parowania można skreślić jedną lub dwie kolumny pod nagłówkiem „Wartość”.

(2)  W przypadku urządzeń skraplających przeznaczonych wyłącznie do pracy w jednej temperaturze parowania można skreślić jedną lub dwie kolumny pod nagłówkiem „Wartość”.


ZAŁĄCZNIK VI

Pomiary i obliczenia odnoszące się do urządzeń skraplających

1.

Pomiarów i obliczeń do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2.

2.

Pomiary mające na celu ustalenie wartości wydajności chłodniczej, poboru mocy, współczynnika sprawności i współczynnika sezonowej sprawności energetycznej odbywają się w następujących warunkach:

a)

referencyjna temperatura otoczenia przy zewnętrznym wymienniku ciepła (skraplacz) wynosi 32 °C;

b)

temperatura pary nasyconej przy wewnętrznym wymienniku ciepła (skraplacz) wynosi – 35 °C dla niskiej temperatury i – 10 °C dla średniej temperatury;

c)

w stosownych przypadkach zmiany w temperaturze otoczenia w ciągu roku reprezentatywne dla warunków klimatu umiarkowanego w Unii oraz odpowiednia liczba godzin, w których te temperatury występują, są zgodne z wartościami podanymi w tabeli 6;

d)

w stosownych przypadkach – uwzględnia się skutek ewentualnego pogorszenia efektywności energetycznej spowodowanego wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności zastosowanej w urządzeniu skraplającym.

Tabela 6

Zmiany w temperaturze otoczenia w ciągu roku w warunkach klimatu umiarkowanego w Europie w odniesieniu do urządzeń skraplających

j

Tj

hj

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40


ZAŁĄCZNIK VII

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla agregatów do oziębiania cieczy

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

a)

Od dnia 1 lipca 2016 r. współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) agregatów do oziębiania cieczy nie może być niższy od następujących wartości:

Czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplającej

Temperatura robocza

Znamionowa wydajność chłodnicza

PA

Minimalna wartość SEPR

Powietrze

Średnia

PA ≤ 300 kW

2,24

PA > 300 kW

2,80

Niska

PA ≤ 200 kW

1,48

PA > 200 kW

1,60

Woda

Średnia

PA ≤ 300 kW

2,86

PA > 300 kW

3,80

Niska

PA ≤ 200 kW

1,82

PA > 200 kW

2,10

b)

Od dnia 1 lipca 2018 r. współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) agregatów do oziębiania cieczy nie może być niższy od następujących wartości:

Czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplającej

Temperatura robocza

Znamionowa wydajność chłodnicza

PA

Minimalna wartość SEPR

Powietrze

Średnia

PA ≤ 300 kW

2,58

PA > 300 kW

3,22

Niska

PA ≤ 200 kW

1,70

PA > 200 kW

1,84

Woda

Średnia

PA ≤ 300 kW

3,29

PA > 300 kW

4,37

Niska

PA ≤ 200 kW

2,09

PA > 200 kW

2,42

c)

Wartości SEPR agregatów do oziębiania cieczy, w których ma być stosowany płyn chłodniczy o współczynniku ocieplenia globalnego niższym niż 150, mogą być niższe od wartości podanych w pkt 1 lit. a) i b) o maksymalnie 10 %.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

Od dnia 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy podawane są następujące informacje o produkcie:

a)

instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników, a ogólnodostępne strony internetowe producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów zawierają następujące dane:

(i)

zamierzoną temperaturę roboczą wyrażoną w stopniach Celsjusza (temperatura średnia – 8 °C, temperatura niska – 25 °C);

(ii)

rodzaj agregatu do oziębiania cieczy: chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą;

(iii)

znamionową wydajność chłodniczą, znamionowy pobór mocy, wyrażone w kW i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku;

(iv)

znamionowy współczynnik efektywności energetycznej (EERA ) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku;

(v)

deklarowaną wydajność chłodniczą i deklarowany pobór mocy, w punktach znamionowych B, C i D, wyrażone w kW i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku;

(vi)

deklarowany EER, w punktach znamionowych B, C i D, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku;

(vii)

wartość SEPR zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku;

(viii)

roczne zużycie energii elektrycznej, wyrażone w kWh na rok;

(ix)

rodzaj i nazwę płynów chłodniczych przeznaczonych do stosowania w agregacie do oziębiania cieczy;

(x)

wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie należy stosować podczas konserwacji agregatu do oziębiania cieczy;

(xi)

informacje istotne w odniesieniu do recyklingu lub unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji;

b)

udostępnia się ogólnodostępną sekcję na stronie internetowej producenta, przeznaczoną dla instalatorów i innych profesjonalnych podmiotów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów, zawierającą informacje istotne dla:

(i)

instalacji w celu optymalizacji efektywności energetycznej urządzeń;

(ii)

niedestrukcyjnego rozmontowania na potrzeby konserwacji;

(iii)

rozmontowania i demontażu w celu unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji;

c)

dokumentacja techniczna do celów oceny zgodności zgodnie z art. 4 musi zawierać następujące dane:

(i)

elementy określone w lit. a);

(ii)

jeżeli informacje odnoszące się do określonego modelu uzyskano w oparciu o obliczenia oparte na projekcie lub ekstrapolację na podstawie innych kombinacji, szczegółowe informacje dotyczące tych obliczeń lub ekstrapolacji, a także wszelkich badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania dokładności obliczeń, w tym szczegółowe informacje dotyczące modelu matematycznego przyjętego w celu obliczenia charakterystyki tych kombinacji oraz szczegółowe informacje dotyczące pomiarów wykonanych w celu zweryfikowania tego modelu.

Tabela 7

Wymogi w zakresie informacji dotyczących agregatów do oziębiania cieczy

Modele: [informacje identyfikujące modele, do których odnoszą się dane informacje]

Rodzaj skraplania: [chłodzone powietrzem/chłodzone wodą]

Płyny chłodnicze: [informacje identyfikujące płyny chłodnicze przeznaczone do stosowania w agregacie do oziębiania cieczy]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Temperatura robocza

t

– 8 °C

– 25 °C

°C

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej

SEPR

x,xx

x,xx

 

Roczne zużycie energii elektrycznej

Q

x

x

kWh/a

Parametry przy pełnym obciążeniu i referencyjnej temperaturze otoczenia

(Punkt A)

Znamionowa wydajność chłodnicza

PA

x,xx

x,xx

kW

Znamionowy pobór mocy

DA

x,xx

x,xx

kW

Znamionowy EER

EERA

x,xx

x,xx

 

Parametry w punkcie znamionowym B

Deklarowana wydajność chłodnicza

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DB

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany EER

EERB

x,xx

x,xx

 

Parametry w punkcie znamionowym C

Deklarowana wydajność chłodnicza

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

Dc

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany EER

EERC

x,xx

x,xx

 

Parametry w punkcie znamionowym D

Deklarowana wydajność chłodnicza

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DD

x,xx

x,xx

kW

Deklarowany EER

EERD

x,xx

x,xx

 

Inne parametry

Regulacja wydajności

 

stała/stopniowana (2)/zmienna

Współczynnik strat dla urządzeń o stałej i stopniowanej wydajności (1)

Cc

x,xx

x,xx

 

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko/nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.


(1)  Jeżeli współczynnik Cc nie został określony w drodze pomiaru, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cc = 0,9. Jeśli została wybrana domyślna wartość Cc, nie jest konieczne podawanie wyników prób cyklu. W pozostałych przypadkach konieczne jest podanie wartości dla próby cyklu chłodzenia.

(2)  Dla urządzeń o stopniowanej wydajności podaje się dwie wartości oddzielone ukośnikiem („/”) w każdej rubryce sekcji odnoszącej się do „wydajności chłodniczej” i „EER”.

W przypadku agregatów do oziębiania cieczy przeznaczonych wyłącznie do pracy w jednej temperaturze roboczej można skreślić jedną lub dwie kolumny pod nagłówkiem „Wartość”.


ZAŁĄCZNIK VIII

Pomiary i obliczenia odnoszące się do agregatów do oziębiania cieczy

1.

Pomiarów i obliczeń do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2 i 3.

2.

Pomiary mające na celu ustalenie wartości wydajności chłodniczej, poboru mocy, współczynnika efektywności energetycznej i współczynnika sezonowej sprawności energetycznej odbywają się w następujących warunkach:

a)

referencyjna temperatura otoczenia przy zewnętrznym wymienniku ciepła wynosi 35 °C w przypadku agregatów chłodzonych powietrzem, zaś w przypadku agregatów chłodzonych wodą temperatura wlotu wody przy skraplaczu wynosi 30 °C;

b)

temperatura wylotu wody przy wewnętrznym wymienniku ciepła wynosi – 25 °C dla niskiej temperatury i – 8 °C dla średniej temperatury;

c)

zmiany w temperaturze otoczenia w ciągu roku reprezentatywne dla warunków klimatu umiarkowanego w Unii oraz odpowiednia liczba godzin, w których te temperatury występują, są zgodne z wartościami podanymi w załączniku VI tabela 6;

d)

uwzględnia się skutek pogorszenia efektywności energetycznej spowodowanego wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności zastosowanej w agregacie do oziębiania cieczy.


ZAŁĄCZNIK IX

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku w odniesieniu do szaf chłodniczych lub mroźniczych

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji wymogów określonych w załączniku II.

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu.

2.

Model jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami określonymi w załączniku II, gdy:

a)

deklarowane wartości są zgodne z wymogami określonymi w załączniku II;

b)

zmierzona pojemność nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 3 %;

c)

zmierzona wartość zużycia energii nie jest wyższa od wartości znamionowej (E24h) o więcej niż 10 %.

3.

W przypadku nieuzyskania wyniku określonego w pkt 2 organy państw członkowskich wykonują badania trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo. Alternatywnie można wyznaczyć trzy dodatkowe urządzenia obejmujące jeden lub kilka modeli, które w dokumentacji technicznej podano jako produkty równoważne.

4.

Model jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami określonymi w załączniku II, gdy:

a)

zmierzona pojemność obliczona jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 3 %;

b)

zmierzona wartość zużycia energii obliczona jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest wyższa od wartości znamionowej (E24h) o więcej niż 10 %.

5.

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 4, dany model i wszystkie inne równoważne modele szaf chłodniczych lub mroźniczych uznaje się za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia. Organy państwa członkowskiego przekazują organom innych państw członkowskich i Komisji wyniki badań i inne istotne informacje w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji o niespełnieniu wymogów przez model.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załącznikach III i IV.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy podane na etykiecie lub w karcie produktu nie mogą być bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.


ZAŁĄCZNIK X

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku w odniesieniu do urządzeń skraplających

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji wymogów określonych w załączniku V.

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu.

2.

Model urządzenia skraplającego jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami określonymi w załączniku V, gdy:

a)

deklarowane wartości są zgodne z wymogami określonymi w załączniku V;

b)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze – współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) nie jest niższy od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, przy czym punkt A mierzony jest przy znamionowej wydajności chłodniczej;

c)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze – znamionowy współczynnik sprawności (COPA ) nie jest niższy o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej;

d)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze – współczynniki sprawności COPB, COPc, COPD nie są niższe o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy deklarowanej wydajności chłodniczej.

3.

W przypadku nieuzyskania wyniku określonego w pkt 2 organy państw członkowskich wykonują badania trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo.

4.

Model urządzenia skraplającego jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami określonymi w załączniku V, gdy:

a)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze – współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) obliczony jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest niższy od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, przy czym punkt A mierzony jest przy znamionowej wydajności chłodniczej;

b)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze – znamionowy współczynnik sprawności (COPA ) obliczony jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest niższy o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej;

c)

w odniesieniu do urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze – średnie współczynników sprawności dla trzech egzemplarzy, COPB, COPc, COPD, nie są niższe o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy deklarowanej wydajności chłodniczej.

5.

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 4, model uznaje się za niezgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załączniku VI.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej.


ZAŁĄCZNIK XI

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku VII.

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu.

2.

Model agregatu do oziębiania cieczy jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami określonymi w załączniku VII, gdy:

a)

deklarowane wartości są zgodne z wymogami określonymi w załączniku VII;

b)

współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) nie jest niższy od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, przy czym punkt A mierzony jest przy znamionowej wydajności chłodniczej;

c)

znamionowy współczynnik efektywności energetycznej (EERA ) nie jest niższy o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej.

3.

W przypadku nieuzyskania wyniku określonego w pkt 2 organy państw członkowskich wykonują badania trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo.

4.

Model agregatu do oziębiania cieczy jest uznawany za zgodny z obowiązującymi wymogami określonymi w załączniku VII, gdy:

a)

współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) obliczony jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest niższy od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, przy czym punkt A mierzony jest przy znamionowej wydajności chłodniczej;

b)

znamionowy współczynnik efektywności energetycznej (EERA ) obliczony jako średnia dla trzech egzemplarzy nie jest niższy o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej.

5.

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 4, model uznaje się za niezgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załączniku VIII.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej.


ZAŁĄCZNIK XII

Orientacyjne wartości odniesienia, o których mowa w art. 6

1.

W dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą technologię dostępną na rynku szaf chłodniczych lub mroźniczych pod względem ich wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) uznano:

 

Pojemność netto (litry)

Roczne zużycie energii

EEI

Schładzanie, pionowe

600

474,5

29,7

Schładzanie, blatowe

300

547,5

21,4

Mrożenie, pionowe

600

1 825

41,2

Mrożenie, blatowe

200

1 460

41,0

2.

W dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą technologię dostępną na rynku urządzeń skraplających pod względem ich znamionowego wskaźnika efektywności i współczynnika sezonowej sprawności energetycznej uznano:

Temperatura robocza

Wydajność znamionowa PA

Stosowany współczynnik

Wartość odniesienia

Średnia

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,9

1 kW < PA ≤ 5 kW

COP

2,3

5 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

3,6

20 kW < PA ≤ 50 kW

SEPR

3,5

Niska

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

1,0

0,4 kW < PA ≤ 2 kW

COP

1,3

2 kW < PA ≤ 8 kW

SEPR

2,0

8 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

2,0

3.

W dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą technologię dostępną na rynku agregatów do oziębiania cieczy pod względem ich współczynnika sezonowej sprawności energetycznej uznano:

Czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplającej

Temperatura robocza

Znamionowa wydajność chłodnicza

PA

Minimalna wartość SEPR

Powietrze

Średnia

PA ≤ 300 kW

3,4

PA > 300 kW

3,7

Niska

PA ≤ 200 kW

1,9

PA > 200 kW

1,95

Woda

Średnia

PA ≤ 300 kW

4,3

PA > 300 kW

4,5

Niska

PA ≤ 200 kW

2,3

PA > 200 kW

2,7


8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/52


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1096

z dnia 7 lipca 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

20,6

MA

160,0

MK

48,9

ZZ

76,5

0709 93 10

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

108,1

TR

108,0

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

122,6

0808 10 80

AR

89,3

BR

105,8

CL

132,3

NZ

156,3

US

121,0

ZA

129,9

ZZ

122,4

0808 30 90

AR

117,9

CL

138,9

NZ

235,1

ZA

120,9

ZZ

153,2

0809 10 00

TR

238,6

ZZ

238,6

0809 29 00

TR

258,9

ZZ

258,9

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/54


DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1097

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Dania planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2010/13/UE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem z dnia 6 stycznia 2015 r. Dania powiadomiła Komisję o pewnych środkach, które planuje przyjąć zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(2)

W terminie trzech miesięcy od otrzymania tego powiadomienia Komisja sprawdziła zgodność wspomnianych środków z prawem Unii, w szczególności w zakresie proporcjonalności środków oraz przejrzystości procedury konsultacji krajowych.

(3)

Analizując środki, Komisja wzięła pod uwagę dostępne dane na temat duńskiego rynku audiowizualnego, w szczególności wpływu tych środków na rynek telewizyjny.

(4)

Dania sporządziła wykaz wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa w sposób jasny i przejrzysty, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych.

(5)

Na podstawie szczegółowej dokumentacji i danych na temat oglądalności przedstawionych przez duńskie władze służby Komisji sprawdziły, czy wykaz wytypowanych wydarzeń sporządzony na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE spełnia co najmniej dwa spośród następujących kryteriów uważanych za wiarygodne wskaźniki znaczenia takich wydarzeń dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą wydarzenia w danej dyscyplinie sportu lub dziedzinie aktywności; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa danego państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w ramach zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym; oraz (iv) fakt, że wydarzenie jest tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnej telewizji i ma dużą oglądalność.

(6)

Zgłoszony wykaz wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa zawiera szereg wytypowanych wydarzeń, które są uznawane za wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, takie jak letnie i zimowe igrzyska olimpijskie. Jak dowodzą duńskie władze, letnie i zimowe igrzyska olimpijskie mają dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji. Ponadto wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk w Danii, ponieważ są szczególnie popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia sportowe.

(7)

Finały i półfinały mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn i mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn są również traktowane jako wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. Wykaz obejmuje również wszystkie mecze z udziałem reprezentacji narodowej Danii, jak również mecze eliminacyjne z udziałem tego zespołu. Jak dowodzą duńskie władze, wydarzenia te mają dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji. Ponadto wydarzenia te mają wyjątkowy powszechny oddźwięk w Danii, ponieważ są szczególnie popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia sportowe. Wydarzenia te obejmują udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym.

(8)

Finały, półfinały i wszystkie mecze z udziałem reprezentacji narodowej Danii oraz mecze eliminacyjne z udziałem reprezentacji narodowej kobiet w mistrzostwach świata i Europy w piłce ręcznej kobiet mają dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji. Ponadto wywołują one szczególne i powszechne zainteresowanie w Danii, nawet wśród widzów, którzy zazwyczaj nie śledzą wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. Wydarzenia te obejmują udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym. Znaczne sukcesy duńskiej reprezentacji narodowej w tych rozgrywkach dodatkowo zwiększają szczególne i powszechne zainteresowanie tymi wydarzeniami.

(9)

Finały, półfinały i wszystkie mecze z udziałem reprezentacji narodowej Danii oraz mecze eliminacyjne z udziałem reprezentacji narodowej mężczyzn w mistrzostwach świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn mają dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji. Ponadto wywołują one szczególne i powszechne zainteresowanie w Danii, nawet wśród widzów, którzy zazwyczaj nie śledzą wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. Wydarzenia te obejmują udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym. Znaczne sukcesy duńskiej reprezentacji narodowej w tych rozgrywkach dodatkowo zwiększają szczególne i powszechne zainteresowanie tymi wydarzeniami.

(10)

Proponowane środki te nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zakładanego celu, którym jest ochrona prawa do informacji i szeroki dostęp społeczeństwa do telewizyjnej transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. Wniosek ten uwzględnia warunki, na których będą transmitowane powyższe wydarzenia, definicję „uprawnionego nadawcy”, rolę arbitrażu w rozstrzyganiu sporów związanych z wdrażaniem tych środków oraz fakt, że rozporządzenie wykonawcze zawierające wykaz wydarzeń będzie miało zastosowanie do wydarzeń, w stosunku do których umowy o prawach wyłącznych zostały zawarte po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla prawa własności określonego w art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(11)

Z tych samych powodów wydaje się, że duńskie środki są proporcjonalne w zakresie uzasadniającym odstępstwo od podstawowej swobody świadczenia usług zapisanej w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nadrzędnym względem interesu ogólnego jest zapewnienie szerokiego publicznego dostępu do transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. Ponadto duńskie środki nie dyskryminują nadawców, podmiotów praw lub innych podmiotów gospodarczych z innych państw członkowskich ani nie utrudniają im dostępu do rynku.

(12)

Proponowane środki są zgodne z zasadami Unii dotyczącymi konkurencji. Definicja nadawców uprawnionych do transmisji wymienionych wydarzeń jest oparta na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na rzeczywistą i potencjalną konkurencję w zakresie zdobycia praw do transmisji tych wydarzeń. Ponadto liczba wytypowanych wydarzeń nie jest nieproporcjonalna w stopniu, który mógłby zakłócić konkurencję na rynku odbiorców końcowych telewizji ogólnodostępnej i telewizji płatnej. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla swobody konkurencji nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(13)

Komisja powiadomiła inne państwa członkowskie o środkach, które planuje przyjąć Dania, i przedstawiła wyniki swojej analizy Komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 29 dyrektywy 2010/13/UE. Komitet wydał opinię pozytywną,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1.   Środki, które planuje przyjąć Dania na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE i które zostały zgłoszone Komisji na podstawie art. 14 ust. 2 tej dyrektywy, są zgodne z prawem Unii.

2.   Środki przyjęte przez Danię publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Günther OETTINGER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PRAW DO TRANSMISJI TELEWIZYJNEJ WYDARZEŃ O DONIOSŁYM ZNACZENIU DLA SPOŁECZEŃSTWA

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i art. 93 ust. 2 ustawy o radiu i telewizji (akt jednolity nr 255 z dnia 20 marca 2014 r.) stanowi się, co następuje:

ZAKRES

Sekcja 1.

(1)

Niniejsze rozporządzenie dotyczy korzystania przez nadawców telewizyjnych z praw do transmisji telewizyjnej wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. Termin „nadawca telewizyjny” oznacza przedsiębiorstwa świadczące usługi programowe zgodnie z art. 1 i 2 ustawy o radiu i telewizji.

(2)

Wyłączne prawa do transmisji takich wydarzeń nie mogą być wykorzystywane w sposób, który by uniemożliwiał istotnej części widzów oglądanie tych wydarzeń w bezpłatnej telewizji na żywo lub z opóźnieniem.

WYDARZENIA O DONIOSŁYM ZNACZENIU DLA SPOŁECZEŃSTWA

Sekcja 2.

W niniejszym rozporządzeniu przez „wydarzenie o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa” rozumie się wydarzenie sportowe spełniające co najmniej dwa z następujących warunków:

(1)

wzbudza ono zainteresowanie osób, które zwykle nie oglądają w telewizji sportu lub tej dyscypliny sportu;

(2)

dotyczy dyscypliny sportu, która tradycyjnie zajmuje ważne miejsce w duńskiej kulturze sportu;

(3)

ma ogólnie dużą widownię.

Sekcja 3.

Za wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa uważa się następujące wydarzenia:

(1)

(letnie i zimowe) igrzyska olimpijskie: całe igrzyska, w tym ceremonie otwarcia i zamknięcia, z zastrzeżeniem sekcji 7 ust. 2;

(2)

finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej mężczyzn: wszystkie mecze z udziałem Danii, w tym mecze półfinałowe i finałowe;

(3)

finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet: wszystkie mecze z udziałem Danii, w tym mecze półfinałowe i finałowe;

(4)

mecze eliminacyjne z udziałem Danii do finałów mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej mężczyzn;

(5)

mecze eliminacyjne z udziałem Danii do finałów mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.

KORZYSTANIE Z PRAW DO TRANSMISJI TELEWIZYJNEJ

Sekcja 4.

Uważa się, że istotna część widzów nie może oglądać wydarzenia w bezpłatnej telewizji, jeżeli:

(1)

wydarzenie to nie jest nadawane na kanale lub kanałach telewizyjnych, które łącznie 90 proc. wszystkich gospodarstw domowych może odbierać w czasie transmisji na swoich odbiornikach za pośrednictwem anteny telewizyjnej, satelitarnej, telewizji kablowej, internetowej lub światłowodowej; oraz

(2)

gospodarstwa domowe nie odbierają transmisji tego wydarzenia nieodpłatnie, z wyłączeniem:

(a)

abonamentu telewizyjnego; oraz

(b)

opłaty abonamentowej dla operatora telewizji nadającego dany kanał w najtańszym pakiecie; lub

(c)

opłaty abonamentowej za odbiór danego kanału, jeżeli nie jest wymagane wykupienie pakietu.

Sekcja 5.

(1)

Nadawcy telewizyjni, którzy nie są w stanie wykorzystać wyłącznych praw do transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa zgodnie z ograniczeniem korzystania tego prawa określonym w sekcji 1 ust. 2 (w zestawieniu z sekcją 4), a którzy nabyli wyłączne prawa do transmisji takiego wydarzenia (w zestawieniu z sekcją 3), mogą korzystać z tych praw wyłącznie pod warunkiem że mogą zapewnić w drodze umowy z nadawcą, by istotna część widzów mogła oglądać te wydarzenia w bezpłatnej telewizji na żywo lub z opóźnieniem.

(2)

Nadawcy telewizyjni, którzy nie są w stanie wykorzystać wyłącznych praw do transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa zgodnie z ograniczeniem tego prawa określonym w sekcji 1 ust. 2 (w zestawieniu z sekcją 4), a którzy nabyli wyłączne prawa do transmisji takiego wydarzenia (w zestawieniu z sekcją 3), w odpowiednim czasie, a jeśli data nabycia praw to umożliwia – nie później niż sześć miesięcy przed wydarzeniem, oferują prawa nadawcom telewizyjnym lub grupom nadawców telewizyjnych, którzy lub które są w stanie wykorzystać wyłączne prawa do transmisji takiego wydarzenia zgodnie z ograniczeniem korzystania z tego prawa określonym w sekcji 1 ust. 2 (w zestawieniu z sekcją 4), aby ustalić, czy nadawcy ci (lub ich grupy) chcą zawrzeć na uczciwych warunkach umowę w sprawie transmisji tego wydarzenia (w zestawieniu z ust. 3 i 4 oraz sekcją 8). Jeżeli możliwa jest opóźniona transmisja wydarzenia zgodnie z sekcją 6 ust. 1 pkt 1, umowa zaproponowana przez nadawcę lub dostawcę usług, który nie jest w stanie wykorzystać wyłącznych praw do transmisji tego wydarzenia zgodnie z ograniczeniem korzystania z tego prawa określonym w sekcji 1 ust. 2 (w zestawieniu z sekcją 4), obejmuje prawo do transmisji na żywo i z opóźnieniem.

(3)

Nadawcy telewizyjni, którym zaoferowano zgodnie z ust. 1 zawarcie umowy w sprawie transmisji wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa (w zestawieniu z sekcją 3), zgłaszają na piśmie zainteresowanie zawarciem takiej umowy w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie oferty zawierającej, oprócz proponowanej ceny i innych warunków umowy, szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym jego miejsce i datę.

(4)

Przepisów ust. 1 nie stosuje się do przypadków, w których nadawca telewizyjny lub dostawca usług może wykazać, że żaden nadawca ani grupa nadawców, którzy są w stanie wykorzystać prawa wyłączne do wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa zgodnie z ograniczeniem korzystania z tego prawa określonym w sekcji 1 ust. 2 (w zestawieniu z sekcją 4), nie chce zawrzeć na uczciwych warunkach umowy w sprawie transmisji tego wydarzenia.

Sekcja 6.

(1)

Wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa w rozumieniu sekcji 3 co do zasady transmituje się na żywo. Transmisja takich wydarzeń może być jednak opóźniona, jeżeli takie opóźnienie wynika z obiektywnych powodów, np. gdy:

1)

wydarzenie odbywa się w nocy (00.00–06.00 czasu duńskiego);

2)

wydarzenie składa się z szeregu równoległych wydarzeń, np. igrzyska olimpijskie; lub

3)

transmisja na żywo wymagałaby zmiany harmonogramu transmisji innych niż określone w sekcji 3 wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa.

(2)

Transmisji wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa co do zasady nie opóźnia się o więcej niż 24 godziny.

(3)

Przepisów ust. 1–2 nie stosuje się do transmisji wydarzeń na podstawie sekcji 5 ust. 4.

Sekcja 7.

(1)

Wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa w rozumieniu sekcji 3 co do zasady transmituje się w całości z zastrzeżeniem ust. 2.

(2)

Transmisja letnich i zimowych igrzysk olimpijskich (w zestawieniu z sekcją 3 ust. 1) może być ograniczona do szerokiej i reprezentacyjnej transmisji znacznej części całego wydarzenia w formie fragmentów, które adekwatnie odzwierciedlają pełen wachlarz dyscyplin sportu i państw uczestniczących w igrzyskach. Należy ponadto położyć nacisk na transmisję wydarzeń z udziałem Danii oraz na warunki określone w sekcji 2. Ceremonię otwarcia i zamknięcia transmituje się na żywo i w całości z zastrzeżeniem sekcji 6. Fragmenty igrzysk olimpijskich, które nie są transmitowane na podstawie ust. 1 i 2, mogą być transmitowane na kanałach niespełniających wymogów sekcji 4.

(3)

Przepisów ust. 1–2 nie stosuje się do transmisji wydarzeń na podstawie sekcji 5 ust. 4.

INNE PRZEPISY

Sekcja 8.

Spory dotyczące umów, o których mowa w sekcji 5 ust. 1–3, w sprawie transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, w tym spory dotyczące cen, rozstrzygane są w drodze arbitrażu (zob. ustawa o arbitrażu).

Sekcja 9.

Ministerstwo Kultury przeprowadzi ocenę rozporządzenia w terminie trzech lat od jego wejścia w życie. Ocena obejmie rozwój form rozpowszechniania i dyskusje z zainteresowanymi stronami.

PRZEPISY KARNE

Sekcja 10.

(1)

Naruszenie sekcji 1 ust. 2, sekcji 5 ust. 1 i 2, sekcji 6 ust. 1 i 2 oraz sekcji 7 ust. 1 i 2 podlega karze grzywny.

(2)

Przedsiębiorstwa itp. (podmioty prawne) ponoszą odpowiedzialność na podstawie rozdziału 5 kodeksu karnego.

Sekcja 11.

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy o radiu i telewizji można tymczasowo lub na stałe cofnąć koncesję na nadawanie programu wydaną na podstawie art. 45 tej ustawy, jeżeli jej posiadacz rażąco lub nagminnie narusza przepisy ustawy lub przepisy wydane na jej podstawie.

(2)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiu i telewizji Rada ds. Radia i Telewizji może postanowić o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług programowych zgodnie z art. 47 tej ustawy, jeżeli zarejestrowane przedsiębiorstwo rażąco lub nagminnie narusza przepisy ustawy lub przepisy wydane na jej podstawie.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Sekcja 12.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 maja 2015 r. i stosuje się do wydarzeń, w stosunku do których umowę w sprawie korzystania z praw wyłącznych zawarto po tej dacie.

Ministerstwo Kultury, dnia 19 kwietnia 2015 r.

Marianne JELVED/Lars M. BANKE


Sprostowania

8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/60


Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 363 z dnia 20 grudnia 2006 r. )

Strona 214, załącznik, rozdział V, litera h), kolumny o nagłówku „Kraj”/„Chirurgia plastyczna Minimalna długość szkolenia: 5 lat”:

zamiast:

„United Kingdom”/„Cirugía plástica”,

powinno być:

„United Kingdom”/„Plastic surgery”.