ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 176

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
7 lipca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1086 z dnia 2 lipca 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Abondance (ChNP)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1087 z dnia 2 lipca 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salsiccia di Calabria (ChNP)]

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1089 z dnia 6 lipca 2015 r. ustalające na rok 2015 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz określające udział w specjalnej rezerwie na oczyszczanie z min dla Chorwacji

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1090 z dnia 6 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

38

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 740/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi ( Dz.U. L 200 z 9.7.2014 )

40

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2014/439/WPZiB z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczącej wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi ( Dz.U. L 200 z 9.7.2014 )

41

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1086

z dnia 2 lipca 2015 r.

zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Abondance (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Abondance” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w związku z czym Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Abondance” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).

(3)  Dz.U. C 74 z 3.3.2015, s. 11.


7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1087

z dnia 2 lipca 2015 r.

zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salsiccia di Calabria (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Salsiccia di Calabria” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/98 (2).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w związku z czym Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Salsiccia di Calabria” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/98 z dnia 20 stycznia 1998 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 6).

(3)  Dz.U. C 77 z 5.3.2015, s. 12.


7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1088

z dnia 3 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 (2) ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

(2)

Konieczne jest ograniczenie złożoności tych przepisów wykonawczych w celu dostosowania ich pod względem ryzyka związanego z różnymi kategoriami statków powietrznych i rodzajami działalności oraz, w szczególności, niższego ryzyka związanego ze statkami powietrznymi lotnictwa ogólnego, tak aby zapewnić złagodzenie wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej prowadzące do większej elastyczności i obniżenia kosztów dla właścicieli przedmiotowych statków powietrznych.

(3)

Ponadto z uwagi na to, że niektóre certyfikaty określone w dodatkach do załączników do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 (3) odnoszą się do tego rozporządzenia, które zostało przekształcone rozporządzeniem (UE) nr 1321/2014, niezbędna jest aktualizacja tych odniesień.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1321/2014.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego przedłożoną zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 po lit. k) dodaje się lit. ka) w brzmieniu:

„ka)

»statek powietrzny ELA2« oznacza załogowy europejski lekki statek powietrzny:

(i)

samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 000 kg, który nie jest sklasyfikowany jako skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym;

(ii)

szybowiec lub motoszybowiec o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 000 kg;

(iii)

balon;

(iv)

sterowiec na ogrzane powietrze;

(v)

sterowiec gazowy posiadający wszystkie z wymienionych poniżej cech:

3 % maksymalnego ciężaru statycznego,

ciąg niewektorowany (poza ciągiem odwróconym),

konwencjonalna i prosta budowa konstrukcji, systemu sterowania oraz układu balonetu, oraz

układ sterowania bez wspomagania;

(vi)

bardzo lekki wiropłat.”;

2)

w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Programy obsługi technicznej zatwierdzone zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie przed dniem 27 lipca 2015 r. uznaje się za zatwierdzone zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.”;

3)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 lit. b) datę „28 września 2015 r.” zastępuje się datą „28 września 2016 r.”;

b)

w ust. 4 słowa „rozporządzenia (WE) nr 2042/2003” zastępuje się słowami „rozporządzenia (UE) nr 1149/2011”;

c)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.   W drodze odstępstwa od ust. 1:

a)

właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organizacje mogą nadal wydawać wcześniejsze wydania certyfikatów określonych w dodatku III do załącznika I (część M) lub dodatkach II i III do załącznika IV (część 147) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014, obowiązujące przed dniem 27 lipca 2015 r., do dnia 31 grudnia 2015 r.;

b)

sertyfikaty wydane przed dniem 1 stycznia 2016 r. pozostają ważne do czasu ich zmiany, zawieszenia lub cofnięcia.”;

4)

w załączniku I (część M) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku II (część 145) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

6)

w załączniku IV (część 147) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 315 z 28.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I (część M) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w spisie treści wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pkt M.A.607 otrzymuje brzmienie:

„M.A.607

Personel poświadczający oraz personel ds. przeglądu zdatności do lotu”;

(ii)

pkt M.A.614 otrzymuje brzmienie:

„M.A.614

Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”;

2)

w pkt M.A.201 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

obsługa techniczna statku powietrznego nie jest wykonywana zgodnie z programem obsługi technicznej określonym w pkt M.A.302.”;

(ii)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami lit. a),

(i)

właściciel statku powietrznego może zlecić zadania związane z zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, zatwierdzonej na podstawie sekcji A podsekcja G niniejszego załącznika (część M). W takim przypadku organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłową realizację tych zadań. W tym przypadku należy stosować umowę opisaną w dodatku I;

(ii)

właściciel, który na własną odpowiedzialność postanawia zarządzać ciągłą zdatnością do lotu, bez zawierania umowy zgodnie z dodatkiem I, może mimo to zawrzeć ograniczoną umowę na opracowanie programu obsługi technicznej i przygotowanie jego zatwierdzenia zgodnie z pkt M.A.302 z:

organizacją zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, zatwierdzoną zgodnie z sekcją A podsekcja G niniejszego załącznika (część M), lub

w przypadku statków powietrznych ELA2, niewykonujących operacji zarobkowych, z organizacją obsługi technicznej określoną w części 145 lub M.A. podsekcja F.

W takim przypadku ograniczona umowa przenosi odpowiedzialność za opracowanie i – z wyjątkiem sytuacji, gdy właściciel złoży deklarację zgodnie z pkt M.A.302 lit. h) – przygotowanie zatwierdzenia programu obsługi technicznej na tę organizację związaną umową.”;

3)

pkt M.A.301 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

wykonanie całości obsługi technicznej zgodnie z programem obsługi technicznej statku powietrznego określonym w pkt M.A.302;”;

4)

w pkt M.A.302 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. c) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych zarządza organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu zatwierdzona zgodnie z sekcją A podsekcja G niniejszego załącznika (część M), lub gdy właściciel i ta organizacja zawarły ograniczoną umowę zgodnie z pkt M.A.201 lit. e) ppkt (ii), program obsługi technicznej statków powietrznych i zmiany do niego mogą zostać zatwierdzone w drodze procedury pośredniego zatwierdzenia.”;

(ii)

dodaje się lit. h) oraz i) w brzmieniu:

„h)

W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych zgodność z lit. b), c), d), e) i g) może być zastąpiona zgodnością ze wszystkimi następującymi warunkami:

1.

Program obsługi technicznej statku powietrznego jasno określa właściciela oraz konkretny statek powietrzny, którego dotyczy, wraz z każdym zamontowanym silnikiem i śmigłem.

2.

Program obsługi technicznej statku powietrznego jest albo:

zgodny z »minimalnym programem przeglądu«, przedstawionym w lit. i), odpowiednim dla danego statku powietrznego, albo

zgodny z lit. d) i e).

Program obsługi technicznej nie może być mniej restrykcyjny niż »minimalny program przeglądu«.

3.

Program obsługi technicznej statku powietrznego obejmuje wszystkie obowiązkowe wymagania dotyczące ciągłej zdatności do lotu, takie jak powtarzające się dyrektywy zdatności do lotu, sekcja dotycząca ograniczeń zdatności do lotu w instrukcji zapewnienia ciągłej zdatności do lotu lub określone wymagania dotyczące obsługi technicznej zawarte w arkuszu danych certyfikatu typu.

Ponadto program obsługi technicznej statku powietrznego określa wszelkie dodatkowe zadania obsługi technicznej wykonywane ze względu na konkretny typ statku powietrznego, konfigurację i typ statku powietrznego oraz specyfikę eksploatacji. Należy uwzględnić co najmniej następujące elementy:

konkretne zainstalowane urządzenia oraz modyfikacje statku powietrznego,

naprawy wykonane w statku powietrznym,

podzespoły o ograniczonym czasie użytkowania i podzespoły krytyczne dla bezpieczeństwa lotu,

zalecenia dotyczące obsługi technicznej, takie jak okresy międzynaprawcze, zalecane w biuletynach eksploatacyjnych, listach serwisowych oraz innych nieobowiązkowych informacjach serwisowych,

stosowne dyrektywy/wymagania operacyjne dotyczące okresowego przeglądu niektórych urządzeń,

specjalne zatwierdzenia operacyjne,

korzystanie ze statku powietrznego i środowisko operacyjne,

obsługa techniczna wykonywana przez pilota-właściciela (jeżeli dotyczy).

4.

Jeżeli program obsługi technicznej nie został zatwierdzony przez właściwy organ (bezpośrednio lub przez organizację, o której mowa w M.A. podsekcja G, za pomocą procedury pośredniego zatwierdzania), program obsługi technicznej statku powietrznego zawiera podpisane oświadczenie, w którym właściciel deklaruje, że jest to program obsługi technicznej statku powietrznego o konkretnej rejestracji, oraz deklaruje pełną odpowiedzialność za jego treść, a w szczególności za wszelkie odstępstwa od zaleceń posiadacza zatwierdzenia projektu.

5.

Przegląd programu obsługi technicznej statku powietrznego przeprowadzany jest co najmniej raz w roku. Przegląd programu obsługi technicznej statku powietrznego przeprowadza:

osoba przeprowadzająca przegląd zdatności do lotu statku powietrznego zgodnie z pkt M.A.710 lit. ga), albo

organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego określona w M.A. podsekcja G w przypadkach, gdy przeglądu programu obsługi technicznej nie przeprowadza się w powiązaniu z przeglądem zdatności do lotu.

Jeżeli przegląd wykaże rozbieżności dotyczące statku powietrznego związane z brakami w treści programu obsługi technicznej, osoba przeprowadzająca przegląd informuje właściwy organ państwa członkowskiego rejestracji, a właściciel musi dokonać w programie obsługi technicznej zmian uzgodnionych z tym właściwym organem.

i)

W przypadku statków powietrznych ELA1 innych niż sterowce, niewykonujących operacji zarobkowych, »minimalny program przeglądu«, o którym mowa w lit. h), spełnia następujące warunki:

1.

Przewiduje on następującą częstotliwość przeglądów:

dla samolotów ELA1 oraz motoszybowców turystycznych (TMG) ELA1 – co roku lub co 100 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dopuszcza się stosowanie tolerancji 1 miesiąca lub 10 godzin, o ile kolejny okres liczony jest od daty lub liczby godzin pierwotnie zaplanowanych,

dla szybowców ELA1, motoszybowców ELA1 innych niż TMG i balonów ELA1 stosuje się odstępy roczne. Dopuszcza się stosowanie tolerancji 1 miesiąca, o ile kolejny okres liczony jest od daty pierwotnie zaplanowanej.

2.

Przewiduje on:

czynności serwisowe zgodnie z wymaganiami posiadacza zatwierdzenia projektu,

przegląd oznaczeń,

weryfikację zapisów z ważenia oraz ważenie zgodnie z pkt NCO.POL.105 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 (1),

test działania transpondera (jeżeli występuje),

test działania statyki Pitota,

w przypadku samolotów ELA1:

kontrolę eksploatacyjną mocy i obrotów, iskrowników, ciśnienia paliwa i oleju, temperatury silnika,

w przypadku silników ze sterowaniem automatycznym – opublikowaną procedurę próby silników,

w przypadku silników z suchą miską olejową, z turbodoładowaniem oraz chłodzonych cieczą – kontrolę eksploatacyjną pod kątem oznak zakłócenia obiegu cieczy,

przegląd stanu i zamocowania elementów konstrukcji, systemów i podzespołów dotyczących następujących obszarów:

w przypadku samolotów ELA1:

płatowiec,

kabina i kokpit,

podwozie,

skrzydła i część centralna,

urządzenia sterowania lotem,

usterzenie ogonowe,

awionika i instalacje elektryczne,

zespół silnikowy,

sprzęgła i przekładnie,

śmigło,

różne systemy, takie jak balistyczny system ratunkowy,

w przypadku szybowców ELA1 i motoszybowców ELA1:

płatowiec,

kabina i kokpit,

podwozie,

skrzydła i część centralna,

usterzenie ogonowe,

awionika i instalacje elektryczne,

zespół silnikowy (w stosownych przypadkach),

różne systemy, takie jak ruchomy balast, spadochron hamujący i elementy sterowania oraz system balastu wodnego,

w przypadku balonów na ogrzane powietrze ELA1:

powłoka,

palnik,

gondola,

zbiorniki paliwa,

urządzenia i przyrządy,

w przypadku balonów gazowych ELA1:

powłoka,

gondola,

urządzenia i przyrządy.

Do czasu, gdy niniejsze rozporządzenie określi »minimalny program przeglądu« dla sterowców, ich program obsługi technicznej musi być zgodny z lit. d) i e).

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1)”;"

5)

pkt M.A.604 lit. a) ppkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.

wykaz personelu poświadczającego oraz, w stosownych przypadkach, personelu ds. przeglądu zdatności do lotu oraz personelu odpowiedzialnego za opracowanie i przygotowanie programu obsługi technicznej wraz z posiadanym przez ten personel zakresem zatwierdzenia; oraz

6.

wykaz lokalizacji, gdzie prowadzona jest obsługa techniczna, wraz z ich ogólnym opisem; oraz”;

6)

w pkt M.A.606 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Kwalifikacje całego personelu zaangażowanego w obsługę techniczną, przegląd zdatności do lotu i opracowanie programów obsługi technicznej muszą być wykazane i rejestrowane.”;

(ii)

dodaje się lit. i) i j) w brzmieniu:

„i)

Jeżeli organizacja dokonuje przeglądu zdatności do lotu i wydaje odpowiednie poświadczenie przeglądu zdatności do lotu dla statku powietrznego ELA1 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z pkt M.A.901 lit. l), personel ds. przeglądu zdatności do lotu tej organizacji musi posiadać kwalifikacje i upoważnienia określone w pkt M.A.901 lit. l) pkt 1.

j)

Jeżeli organizacja zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem zatwierdzenia programu obsługi technicznej dla statku powietrznego ELA2 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z pkt M.A.201 lit. e) ppkt (ii), musi ona dysponować wykwalifikowanym personelem, którego wiedzę i doświadczenie można odpowiednio udokumentować.”;

7)

w pkt M.A.607 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„M.A.607   Personel poświadczający oraz personel ds. przeglądu zdatności do lotu”;

(ii)

w lit. b) akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie takie przypadki muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia takiego upoważnienia do poświadczania obsługi.”;

(iii)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej rejestruje wszelkie informacje szczegółowe dotyczące personelu poświadczającego i personelu ds. przeglądu zdatności do lotu i prowadzi na bieżąco wykaz całego personelu poświadczającego i personelu ds. przeglądu zdatności do lotu z uwzględnieniem posiadanego przez niego zakresu zatwierdzenia jako część podręcznika organizacji zgodnie z pkt M.A.604 lit. a) ppkt 5.”;

8)

w pkt M.A.614 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„M.A.614   Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”;

(ii)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej rejestruje szczegółowo wszystkie informacje dotyczące przeprowadzanych prac. Zachowywana jest dokumentacja niezbędna do wykazania, że zostały spełnione wszystkie wymagania konieczne do wystawienia poświadczenia obsługi, łącznie z dokumentami podwykonawcy dotyczącymi poświadczenia oraz do wystawienia poświadczenia przeglądu zdatności do lotu i zalecenia.”;

(iii)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej przechowuje kopię całej dokumentacji obsługi technicznej i wszelkich danych związanych z obsługą techniczną przez trzy lata od daty wydania przez tę zatwierdzoną organizację obsługi technicznej poświadczenia obsługi statku powietrznego lub podzespołu statku powietrznego, którego dotyczą prace. Ponadto organizacja ta przechowuje kopię całej dokumentacji w zakresie wystawiania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu przez trzy lata od daty wystawienia oraz przekazuje ich kopię właścicielowi statku powietrznego.

1.

Dokumentację, o której mowa w niniejszym punkcie, przechowuje się w sposób, który gwarantuje jej ochronę przed zniszczeniem, kradzieżą oraz wprowadzeniem w niej zmian.

2.

Cały sprzęt komputerowy służący do wykonywania kopii zapasowych przechowuje się w innym miejscu niż ten zawierający dane robocze, w otoczeniu, które zapewnia utrzymanie ich w dobrym stanie.

3.

W przypadku gdy zatwierdzona organizacja obsługi technicznej zamyka swoją działalność, cała przechowywana dokumentacja obsługi technicznej obejmująca ostatnie trzy lata jest przekazywana ostatniemu właścicielowi lub klientowi danego statku powietrznego lub podzespołu, lub jest archiwizowana w sposób określony przez właściwy organ.”;

9)

w pkt M.A.615 dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu:

„e)

jeżeli jest do tego specjalnie zatwierdzona w odniesieniu do statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych,

1.

dokonywać przeglądu zdatności do lotu i wydawać stosowne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu, na warunkach określonych w pkt M.A.901 lit. l); oraz

2.

dokonywać przeglądu zdatności do lotu i wydawać stosowne zalecenia, na warunkach określonych w pkt M.A.901 lit. l oraz pkt M.A.904 lit. a) ppkt 2 i lit. b);

f)

opracować program obsługi technicznej i przygotować jego zatwierdzenie zgodnie z pkt M.A.302 dla statków powietrznych ELA2 niewykonujących operacji zarobkowych, na warunkach określonych w pkt M.A.201 lit. e) ppkt (ii), przy ograniczeniu do uprawnień dotyczących statków powietrznych wymienionych w certyfikacie zatwierdzenia.

Organizacja dokonuje obsługi technicznej statku powietrznego lub podzespołu, w odniesieniu do których jest zatwierdzona, wyłącznie jeżeli dostępne są wszystkie niezbędne zaplecze, urządzenia, narzędzia, materiały, dane dotyczące obsługi i personel poświadczający.”;

10)

pkt M.A.617 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

zaplecza, wyposażenia, narzędzi, materiałów, procedur, zakresu prac, personelu poświadczającego i personelu ds. przeglądu zdatności do lotu, które mogą mieć wpływ na udzielone zatwierdzenie.”;

11)

pkt M.A.707 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Personel ds. przeglądu zdatności do lotu nominowany przez zatwierdzoną organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu może otrzymać upoważnienie od tej organizacji wyłącznie wtedy, gdy został formalnie zaakceptowany przez właściwy organ, po zadowalającym wykonaniu przeglądu zdatności do lotu pod nadzorem właściwego organu lub pod nadzorem personelu ds. przeglądu zdatności do lotu organizacji zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez właściwy organ.”;

12)

w pkt M.A.710 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po lit. g) dodaje się lit. ga) w brzmieniu:

„ga)

W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych, dla których program obsługi technicznej został opracowany zgodnie z pkt M.A.302 lit. h), program obsługi technicznej statku powietrznego jest poddawany przeglądowi w powiązaniu z przeglądem zdatności do lotu. Przegląd ten prowadzi osoba, która przeprowadziła przegląd zdatności do lotu.”;

(ii)

lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h)

W przypadku gdy wyniki przeglądu zdatności do lotu są nierozstrzygające lub w przypadku gdy przegląd przeprowadzony zgodnie z pkt M.A.710 lit. ga) wykaże rozbieżności dotyczące statku powietrznego związane z brakami w treści programu obsługi technicznej, organizacja informuje o tym fakcie właściwy organ najszybciej, jak to możliwe, ale w żadnym razie nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia przez organizację problemu w ramach przeprowadzanego przeglądu. Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu wydaje się jedynie po usunięciu wszystkich niezgodności.”;

13)

w pkt M.A.901 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu jest wydawane zgodnie z dodatkiem III (formularz 15a, 15b lub 15c EASA) po pomyślnym zakończeniu przeglądu zdatności do lotu. Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu jest ważne jeden rok.”;

(ii)

dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„l)

W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych organizacja obsługi technicznej, określona części 145 lub pkt M.A. podsekcja F, przeprowadzająca roczny przegląd ujęty w programie obsługi technicznej, może – po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia – przeprowadzić przegląd zdatności do lotu oraz wydać odpowiednie poświadczenie przeglądu zdatności do lotu, zgodnie z poniższymi warunkami:

1.

Organizacja wyznacza personel ds. przeglądu zdatności do lotu spełniający wszystkie poniższe wymagania:

a)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu posiada zezwolenie dotyczące personelu poświadczającego w odniesieniu do danego statku powietrznego;

b)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie jako personel poświadczający;

c)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu działa niezależnie od procesu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego poddawanego przeglądowi lub ma ogólne uprawnienia w zakresie procesu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu całego statku powietrznego poddawanego przeglądowi;

d)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu zapoznał się z fragmentami niniejszego załącznika (część M) dotyczącymi zarządzania ciągłą zdatnością do lotu;

e)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu posiada udokumentowaną znajomość procedur organizacji obsługi technicznej, dotyczących przeglądu zdatności do lotu i wystawiania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu;

f)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu został formalnie zatwierdzony przez właściwy organ po przeprowadzeniu przeglądu zdatności do lotu pod nadzorem właściwego organu lub pod nadzorem personelu ds. przeglądu zdatności do lotu organizacji, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez właściwy organ;

g)

personel ds. przeglądu zdatności do lotu przeprowadził co najmniej jeden przegląd zdatności do lotu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

2.

Przegląd zdatności do lotu przeprowadzany jest w tym samym czasie co roczny przegląd określony w programie obsługi technicznej oraz przez tę samą osobę, która zatwierdza taki roczny przegląd, przy czym możliwe jest zastosowanie przepisu określonego w pkt M.A.710 lit. d) dotyczącego przyspieszenia przeglądu o 90 dni.

3.

Przegląd zdatności do lotu obejmuje pełny udokumentowany przegląd zgodnie z pkt M.A.710 lit. a).

4.

Przegląd zdatności do lotu obejmuje fizyczny przegląd statku powietrznego zgodnie z pkt M.A.710 lit. b) i c).

5.

Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (formularz 15c EASA) wydaje, w imieniu organizacji obsługi technicznej, osoba, która przeprowadziła przegląd zdatności do lotu, po spełnieniu następujących warunków:

a)

przegląd zdatności do lotu został przeprowadzony w całości i z pozytywnym wynikiem; oraz

b)

program obsługi technicznej został poddany przeglądowi zgodnie z pkt M.A.710 lit. ga); oraz

c)

nie wykryto niezgodności, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu lotu.

6.

Kopia wystawionego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu jest przesyłana właściwemu organowi państwa członkowskiego rejestracji statku powietrznego w ciągu 10 dni od daty wystawienia.

7.

W przypadku gdy organizacja ustali, że przegląd zdatności do lotu jest nierozstrzygający lub gdy przegląd przeprowadzony zgodnie z pkt M.A.901 lit. l) ppkt 5 lit. b) wykaże rozbieżności dotyczące statku powietrznego związane z brakami w treści programu obsługi technicznej, o fakcie tym należy powiadomić właściwy organ państwa członkowskiego rejestracji w ciągu 72 godzin.

8.

Podręcznik lub charakterystyka organizacji obsługi technicznej opisują:

a)

procedury przeprowadzania przeglądu zdatności do lotu oraz wystawiania odpowiedniego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu;

b)

imiona i nazwiska personelu poświadczającego uprawnionego do przeprowadzania przeglądu zdatności do lotu oraz wystawiania odpowiedniego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu;

c)

procedury dotyczące przeglądu programu obsługi technicznej.”;

14)

pkt M.A.904 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Po stwierdzeniu, że statek powietrzny spełnia odpowiednie wymagania, organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu lub organizacja obsługi technicznej, w stosownych przypadkach, przesyła udokumentowane zalecenie państwu członkowskiemu rejestracji dotyczące wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu.”;

15)

pkt M.B.301 otrzymuje brzmienie:

„M.B.301   Program obsługi technicznej

a)

Z wyjątkiem przypadków, w których właściciel wystawił deklarację dotyczącą programu obsługi technicznej, zgodnie z pkt M.A.302 lit. h), właściwy organ sprawdza zgodność programu obsługi technicznej z pkt M.A.302.

b)

Z wyjątkiem przypadków, gdy postanowiono inaczej w pkt M.A.302 lit. c) i pkt M.A.302 lit. h), program obsługi technicznej i jego zmiany są bezpośrednio zatwierdzane przez właściwy organ.

c)

W przypadku zatwierdzenia pośredniego procedura programu obsługi technicznej jest zatwierdzana przez właściwy organ za pośrednictwem charakterystyki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

d)

W celu zatwierdzenia programu obsługi technicznej zgodnie z lit. b) niniejszego punktu właściwy organ otrzymuje dostęp do wszelkich danych wymaganych w przepisach pkt M.A.302 lit. d), e), f) i h).”;

16)

w dodatku II pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pole 12 Uwagi ppkt (x) otrzymuje brzmienie:

„(x)

W przypadku organizacji obsługi technicznej zatwierdzonych zgodnie z podsekcją F załącznika I (część M), deklaracja poświadczenia obsługi podzespołu, o której mowa w pkt M.A.613:

»O ile w tym polu nie wskazano inaczej, zaświadcza się, że prace wskazane w polu 11 i opisane w tym polu zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji A podsekcja F załącznika I (część M) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 oraz że w odniesieniu do tych prac element został uznany za gotowy do dopuszczenia do eksploatacji. POWYŻSZE STWIERDZENIE NIE STANOWI POŚWIADCZENIA OBSŁUGI NA MOCY PRZEPISÓW ZAŁĄCZNIKA II (CZĘŚĆ 145) DO ROZPORZĄDZENIA (UE) nr 1321/2014.«”;

(ii)

pole 14a otrzymuje brzmienie:

„Należy zaznaczyć odpowiednie pole (pola), wskazując, które przepisy odnoszą się do ukończonych prac. Jeżeli zaznaczone zostanie pole »inne przepisy wskazane w polu 12«, wówczas w polu 12 należy określić przepisy innego(-ych) organu(-ów) ds. zdatności do lotu. Należy zaznaczyć co najmniej jedno pole, a w razie potrzeby można zaznaczyć oba pola.

W przypadku wszelkich czynności obsługi technicznej realizowanych przez organizacje obsługi technicznej zatwierdzone zgodnie z sekcją A podsekcja F załącznika I (część M) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 należy zaznaczyć pole »inne przepisy wskazane w polu 12«, a w polu 12 wprowadzić oświadczenie o deklaracji poświadczenia obsługi. W tym przypadku stwierdzenie zawarte w deklaracji »O ile w tym polu nie wskazano inaczej« dotyczy następujących przypadków:

a)

jeżeli nie można było dokończyć obsługi technicznej;

b)

jeżeli obsługa techniczna odbiegała od normy wymaganej w załączniku I (część M);

c)

jeżeli obsługa techniczna została przeprowadzona zgodnie z innym wymaganiem niż określone w załączniku I (część M). W tym przypadku w polu 12 należy wskazać konkretny przepis prawa krajowego.

W przypadku wszelkich czynności obsługi technicznej realizowanych przez organizacje obsługi technicznej zatwierdzone zgodnie z sekcją A załącznika II (część 145) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 stwierdzenie zawarte w deklaracji »O ile w polu 12 nie wskazano inaczej« dotyczy następujących przypadków:

a)

jeżeli nie można było dokończyć obsługi technicznej;

b)

jeżeli obsługa techniczna odbiegała od normy wymaganej w załączniku II (część 145),

c)

jeżeli obsługa techniczna została przeprowadzona zgodnie z innym wymaganiem niż określone w załączniku II (część 145). W tym przypadku w polu 12 należy wskazać konkretny przepis prawa krajowego.”;

17)

w dodatku III wprowadza się następujące zmiany:

(i)

formularze 15a EASA i 15b EASA otrzymują brzmienie:

Image

Image

(ii)

dodaje się formularz 15c EASA w brzmieniu:

Image

18)

w dodatku IV w tabeli w pozycji 13 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pola odpowiadające klasie „statki powietrzne” otrzymują brzmienie:

KLASA

KATEGORIA

OGRANICZENIE

OBSŁUGA HANGAROWA [BASE]

OBSŁUGA LINIOWA [LINE]

„STATKI POWIETRZNE

A1 Samoloty powyżej 5 700 kg

[Kategoria zarezerwowana dla organizacji obsługi technicznej zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem II (część 145)]

[Określa producenta samolotu lub jego grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi technicznej]

Przykład: Airbus serii A320

[TAK/NIE] (*)

[TAK/NIE] (*)

A2 Samoloty do 5 700 kg

[Określa producenta samolotu lub jego grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi technicznej]

Przykład: DHC-6 serii Twin Otter

Określić, czy uprawnia się do wydawania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (możliwe wyłącznie w przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych)

[TAK/NIE] (*)

[TAK/NIE] (*)

A3 Śmigłowce

[Określa producenta śmigłowca lub jego grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi technicznej]

Przykład: Robinson R44

[TAK/NIE] (*)

[TAK/NIE] (*)

A4 Statki powietrzne inne niż A1, A2 i A3

[Określa kategorię statku powietrznego (szybowiec, balon, sterowiec itp.), producenta lub grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi technicznej]

Określić, czy uprawnia się do wydawania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (możliwe wyłącznie w przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych)

[TAK/NIE] (*)

[TAK/NIE] (*)”

(ii)

u dołu tabeli dodaje się przypis w brzmieniu:

„(*)

Niepotrzebne skreślić.”;

19)

dodatek V otrzymuje brzmienie:

Dodatek V

Certyfikat zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej, o której mowa w załączniku I (część M) podsekcja F

Image

Image

20)

w dodatku VIII lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9.

stanowi część kontroli rocznej lub przeprowadzanej co 100 godzin, ujętej w minimalnym programie przeglądu opisanym w pkt M.A.302 lit. i).”;

(ii)

zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Kryteria od 1 do 9 nie mogą stracić priorytetowego charakteru w stosunku do mniej restrykcyjnych instrukcji wydanych zgodnie z programem obsługi technicznej określonym w pkt M.A.302 lit. d).”.ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II (część 145) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w spisie treści części 145 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się pkt 145.A.36 w brzmieniu:

„145.A.36

Dokumentacja dotycząca personelu ds. przeglądu zdatności do lotu”;

(ii)

pkt 145.A.55 otrzymuje brzmienie:

„145.A.55

Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”;

2)

w pkt 145.A.30 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. e) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Organizacja ustanawia i kontroluje kompetencje personelu zaangażowanego w jakiekolwiek czynności związane z obsługą techniczną, opracowywaniem programów obsługi technicznej, przeglądami zdatności do lotu, zarządzaniem i/lub kontrolą jakości zgodnie z procedurą i standardami uzgodnionymi z właściwym organem.”;

(ii)

lit. j) ppkt 5 akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„O wszystkich przypadkach wymienionych w niniejszym punkcie należy powiadomić właściwy organ w terminie siedmiu dni od wydania upoważnienia do poświadczenia obsługi.”;

(iii)

dodaje się lit. k) i l) w brzmieniu:

„k)

Jeżeli organizacja wykonuje przegląd zdatności do lotu i wydaje odpowiednie poświadczenie przeglądu zdatności do lotu dla statku powietrznego ELA1 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z pkt M.A.901 lit. l), personel ds. przeglądu zdatności do lotu tej organizacji musi posiadać kwalifikacje i upoważnienia określone w pkt M.A.901 lit. l) pkt 1.

l)

Jeżeli organizacja zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem zatwierdzenia programu obsługi technicznej dla statku powietrznego ELA2 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z pkt M.A.201 lit. e) ppkt (ii), musi ona dysponować wykwalifikowanym personelem, którego wiedzę i doświadczenie można odpowiednio udokumentować.”;

3)

dodaje się pkt 145.A.36 w brzmieniu:

„145.A.36   Dokumentacja dotycząca personelu ds. przeglądu zdatności do lotu

Organizacja rejestruje wszelkie informacje szczegółowe dotyczące personelu ds. przeglądu zdatności do lotu i prowadzi na bieżąco wykaz całego personelu ds. przeglądu zdatności do lotu z uwzględnieniem posiadanego przez niego zakresu zatwierdzenia jako część charakterystyki organizacji zgodnie z pkt 145.A.70 lit. a) ppkt 6.

Organizacja przechowuje dokumentację przez co najmniej trzy lata po zakończeniu przez członka personelu, o którym mowa w niniejszym punkcie, zatrudnienia (lub zaangażowania jako wykonawca lub ochotnik) w tej organizacji lub od chwili wycofania zezwolenia. Ponadto, na żądanie, organizacja obsługi technicznej wydaje członkowi personelu, o którym mowa w niniejszym punkcie, kopię jego akt osobowych w momencie ustania stosunku pracy lub zaangażowania z organizacją.

Na żądanie członka personelu, o którym mowa w niniejszym punkcie, udostępnia się mu jego akta osobowe.”;

4)

w pkt 145.A.55 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„145.A.55   Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”;

(ii)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Organizacja dokonuje zapisu wszystkich szczegółów dotyczących przeprowadzanych prac obsługi technicznej. Zachowywana jest co najmniej dokumentacja niezbędna do wykazania, że zostały spełnione wszystkie wymagania konieczne do wystawienia poświadczenia obsługi, włącznie z dokumentami poświadczającymi podwykonawcy, oraz do wystawienia poświadczenia przeglądu zdatności do lotu i zalecenia.”;

(iii)

w lit. c) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Organizacja przechowuje kopię całej szczegółowej dokumentacji obsługi technicznej i wszelkich danych związanych z obsługą techniczną przez trzy lata od daty wydania przez tę organizację poświadczenia obsługi statku powietrznego lub podzespołu statku powietrznego, którego dotyczą prace. Ponadto organizacja ta przechowuje kopię całej dokumentacji w zakresie wystawiania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu przez trzy lata od daty wystawienia oraz przekazuje ich kopię właścicielowi statku powietrznego.”;

(iv)

lit. c) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

W przypadku gdy organizacja zatwierdzona na podstawie niniejszego załącznika (część 145) kończy swoją działalność, cała przechowywana dokumentacja obsługi technicznej obejmująca ostatnie trzy lata jest przekazywana ostatniemu właścicielowi lub klientowi danego statku powietrznego lub podzespołu, lub jest archiwizowana w sposób określony przez właściwy organ.”;

5)

w pkt 145.A.70 lit a) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

wykaz personelu poświadczającego, personelu wspomagającego oraz, w stosownych przypadkach, personelu ds. przeglądu zdatności do lotu oraz personelu odpowiedzialnego za opracowanie i przygotowanie programu obsługi technicznej, wraz z posiadanym przez ten personel zakresem zatwierdzenia;”;

(ii)

ppkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12.

procedury i system jakości ustanowione przez organizację na podstawie pkt 145.A.25–145.A.90 oraz wszelkie dodatkowe procedury stosowane zgodnie z załącznikiem I (część M);”;

6)

w pkt 145.A.75 dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu:

„f)

jeżeli jest do tego specjalnie zatwierdzona w odniesieniu do statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych,

1.

wykonywanie przeglądów zdatności do lotu i wydawanie stosownych poświadczeń przeglądu zdatności do lotu, na warunkach określonych w pkt M.A.901 lit. l); oraz

2.

wykonywanie przeglądów zdatności do lotu i wydawanie stosownych zaleceń, na warunkach określonych w pkt M.A.901 lit. l oraz pkt M.A.904 lit. a) ppkt 2 i lit. b);

g)

opracowanie programu obsługi technicznej i przygotowanie jego zatwierdzenia zgodnie z pkt M.A.302 dla statków powietrznych ELA2 niewykonujących operacji zarobkowych, na warunkach określonych w pkt M.A.201 lit. e) ppkt (ii), przy ograniczeniu do uprawnień dotyczących statków powietrznych wymienionych w certyfikacie zatwierdzenia.”;

7)

pkt 145.A.85 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

zaplecza, wyposażenia, narzędzi, materiałów, procedur, zakresu prac, personelu poświadczającego i personelu ds. przeglądu zdatności do lotu, które mogą mieć wpływ na udzielone zatwierdzenie.”;

8)

dodatek III otrzymuje brzmienie:

Dodatek III

Certyfikat zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej, o którym mowa w załączniku II (część 145)

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku IV (część 147) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodatek II otrzymuje brzmienie:

Dodatek II

Zatwierdzenie organizacji szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej, o której mowa w załączniku IV (część 147) – formularz 11 EASA

Image

Image

2)

w dodatku III formularze 148 i 149 EASA otrzymują brzmienie:

Dodatek III

Certyfikaty uznania, o których mowa w załączniku IV (część 147) – formularze 148 i 149 EASA

Image

Image


7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

z dnia 6 lipca 2015 r.

ustalające na rok 2015 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz określające udział w specjalnej rezerwie na oczyszczanie z min dla Chorwacji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (1), w szczególności jego art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2, art. 47 ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 do dnia 31 stycznia 2015 r. Chorwacja powiadomiła Komisję o obszarach wyznaczonych zgodnie z art. 57a ust. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (2), które przywrócono do wykorzystania w działalności rolniczej w roku kalendarzowym 2014. W powiadomieniu tym określono również liczbę uprawnień do płatności dostępnych dla rolników na dzień 31 grudnia 2014 r., jak również niewydaną kwotę specjalnej rezerwy na oczyszczanie z min na ten sam dzień.

(2)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 Komisja obliczyła następnie kwoty, które będą dodawane od roku kalendarzowego 2015 do kwot pułapów krajowych określonych w załączniku II do tego rozporządzenia w celu finansowania wsparcia przyznawanego na rozminowanych obszarach w ramach systemów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia. W roku 2015 to zwiększenie, dodane rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/851 (3) do pułapu krajowego Chorwacji określonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, wynosi 700 000 EUR.

(3)

Zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 Komisja musi określić udział tego zwiększenia w celu włączenia wynikającej z niego kwoty do specjalnej rezerwy na rozminowywanie na potrzeby przydzielenia uprawnień do płatności dla rozminowanych obszarów. Udział ten oblicza się na podstawie stosunku pułapu dla systemu płatności podstawowej na rok 2015 do krajowego pułapu na ten rok określonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, bez uwzględniania zwiększenia dokonanego rozporządzeniem (UE) nr 2015/851.

(4)

Dla każdego państwa członkowskiego wdrażającego system płatności podstawowej, o którym mowa w tytule III rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, przez odjęcie od rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II do tego rozporządzenia pułapów ustalonych zgodnie z jego art. 42, 47, 49, 51 i 53. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 należy uwzględnić wszystkie podwyższenia zastosowane przez państwa członkowskie na mocy tego przepisu.

(5)

Dla każdego państwa członkowskiego wdrażającego system jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w tytule III rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, przez odjęcie od rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II do tego rozporządzenia pułapów ustalonych zgodnie z jego art. 42, 47, 49, 51 i 53.

(6)

Dla każdego państwa członkowskiego wdrażającego płatność redystrybucyjną, o której mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 42 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, na podstawie odsetka zgłoszonego przez te państwa członkowskie zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia.

(7)

W odniesieniu do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska przewidzianych w tytule III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w 2015 r., roczne pułapy krajowe, o których mowa w art. 47 ust. 3 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, należy obliczyć zgodnie z art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia i kwoty odpowiadającej 30 % pułapu krajowego danego państwa członkowskiego, określonego w załączniku II do tego rozporządzenia.

(8)

Dla państw członkowskich wdrażających płatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o której mowa w tytule III rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 49 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, na podstawie odsetka zgłoszonego przez odpowiednie państwa członkowskie zgodnie z art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia.

(9)

W odniesieniu do płatności dla młodych rolników, o której mowa w tytule III rozdział 5 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić roczne pułapy krajowe, o których mowa w art. 51 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, na podstawie odsetka zgłoszonego przez państwa członkowskie zgodnie z art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia i określonym w tym samym przepisie maksymalnym odsetkiem 2 %.

(10)

W przypadku gdy łączna kwota płatności dla młodych rolników stosowana w 2015 r. w danym państwie członkowskim przekracza pułap ustalony zgodnie z art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 dla tego państwa członkowskiego, różnicę musi finansować państwo członkowskie zgodnie z art. 51 ust. 2 tego rozporządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej kwoty określonej w art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia. W trosce o jasność należy ustalić tę maksymalną kwotę dla każdego państwa członkowskiego.

(11)

Dla każdego państwa członkowskiego przyznającego dobrowolne wsparcie związane z produkcją, o którym mowa w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, w 2015 r. Komisja musi ustalić roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 53 ust. 7 wymienionego rozporządzenia, na rok 2015, na podstawie odsetka zgłoszonego przez odpowiednie państwo członkowskie na podstawie art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia.

(12)

Odnośnie do roku 2015, wdrażanie systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 rozpoczęto dnia 1 stycznia 2015 r. W trosce o spójność stosowania tego rozporządzenia w odniesieniu do roku składania wniosków 2015 i stosowalności odpowiednich pułapów budżetowych, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Udział, o którym mowa w art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, ustala się na rok 2015 na 43,3496 %. W związku z tym kwota, którą należy włączyć do specjalnej krajowej rezerwy na rozminowywanie dla Chorwacji w celu przydzielenia uprawnień do płatności dla obszarów, o których mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, wynosi 303 447 EUR.

Artykuł 2

1.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do systemu płatności jednolitej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt I załącznika do niniejszego rozporządzenia.

2.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt II załącznika do niniejszego rozporządzenia.

3.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do płatności redystrybucyjnej, o której mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt III załącznika do niniejszego rozporządzenia.

4.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o której mowa w art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt IV załącznika do niniejszego rozporządzenia.

5.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o której mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt V załącznika do niniejszego rozporządzenia.

6.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do płatności dla młodych rolników, o której mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VI załącznika do niniejszego rozporządzenia.

7.   Maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników, o której mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, na rok 2015, określono w pkt VII załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.   Roczne pułapy krajowe na rok 2015 odnoszące się do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o którym mowa w art. 53 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VIII załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/851 z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające załączniki II, III i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 135 z 2.6.2015, s. 8).


ZAŁĄCZNIK

I.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO SYSTEMU PŁATNOŚCI PODSTAWOWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 22 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Belgia

231 512

Dania

565 119

Niemcy

3 063 113

Irlandia

828 305

Grecja

1 205 698

Hiszpania

2 809 785

Francja

3 577 319

Chorwacja

79 648

Włochy

2 345 126

Luksemburg

22 859

Malta

648

Niderlandy

521 770

Austria

471 284

Portugalia

279 102

Słowenia

74 803

Finlandia

267 423

Szwecja

383 289

Zjednoczone Królestwo

2 114 466

II.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO SYSTEMU JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 36 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Bułgaria

305 708

Republika Czeska

462 980

Estonia

75 485

Cypr

31 041

Łotwa

96 858

Litwa

159 842

Węgry

737 469

Polska

1 544 022

Rumunia

721 556

Słowacja

247 436

III.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI REDYSTRYBUCYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 42 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Belgia

48 911

Bułgaria

55 917

Niemcy

343 894

Francja

365 837

Chorwacja

18 374

Litwa

62 684

Polska

280 424

Rumunia

92 345

IV.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI Z TYTUŁU PRAKTYK ROLNICZYCH KORZYSTNYCH DLA KLIMATU I ŚRODOWISKA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Belgia

157 097

Bułgaria

237 273

Republika Czeska

253 456

Dania

261 225

Niemcy

1 473 832

Estonia

34 313

Irlandia

364 501

Grecja

576 590

Hiszpania

1 452 797

Francja

2 190 642

Chorwacja

55 121

Włochy

1 170 612

Cypr

15 235

Łotwa

54 313

Litwa

125 367

Luksemburg

10 081

Węgry

403 724

Malta

1 572

Niderlandy

224 795

Austria

207 920

Polska

1 013 581

Portugalia

169 745

Rumunia

535 028

Słowenia

41 396

Słowacja

131 490

Finlandia

157 000

Szwecja

209 067

Zjednoczone Królestwo

951 997

V.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBSZARÓW O OGRANICZENIACH NATURALNYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 49 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Dania

2 857

VI.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 51 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Belgia

9 898

Bułgaria

3 717

Republika Czeska

1 690

Dania

17 415

Niemcy

49 128

Estonia

343

Irlandia

24 300

Grecja

38 439

Hiszpania

96 853

Francja

73 021

Chorwacja

3 675

Włochy

39 020

Cypr

508

Łotwa

2 716

Litwa

7 313

Luksemburg

504

Węgry

2 691

Malta

21

Niderlandy

14 986

Austria

13 861

Polska

33 786

Portugalia

11 316

Rumunia

32 000

Słowenia

1 380

Słowacja

2 403

Finlandia

5 233

Szwecja

13 938

Zjednoczone Królestwo

54 261

VII.   MAKSYMALNE KWOTY PŁATNOŚCI DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 51 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Belgia

10 473

Bułgaria

15 818

Republika Czeska

16 897

Dania

17 415

Niemcy

98 255

Estonia

2 288

Irlandia

24 300

Grecja

38 439

Hiszpania

96 853

Francja

146 043

Chorwacja

3 675

Włochy

78 041

Cypr

1 016

Łotwa

3 621

Litwa

8 358

Luksemburg

672

Węgry

26 915

Malta

105

Niderlandy

14 986

Austria

13 861

Polska

67 572

Portugalia

11 316

Rumunia

35 669

Słowenia

2 760

Słowacja

8 766

Finlandia

10 467

Szwecja

13 938

Zjednoczone Królestwo

63 466

VIII.   PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO DOBROWOLNEGO WSPARCIA ZWIĄZANEGO Z PRODUKCJĄ, O KTÓRYM MOWA W ART. 53 UST. 7 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1307/2013

(tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2015

Belgia

87 237

Bułgaria

118 636

Republika Czeska

126 728

Dania

24 135

Estonia

4 237

Irlandia

3 000

Grecja

141 600

Hiszpania

584 919

Francja

1 095 321

Chorwacja

27 560

Włochy

429 224

Cypr

4 000

Łotwa

27 157

Litwa

62 684

Luksemburg

160

Węgry

201 862

Malta

3 000

Niderlandy

3 500

Austria

14 554

Polska

506 791

Portugalia

117 535

Rumunia

219 064

Słowenia

20 698

Słowacja

56 970

Finlandia

104 667

Szwecja

90 596

Zjednoczone Królestwo

52 600


7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1090

z dnia 6 lipca 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

20,6

MA

149,4

MK

73,7

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

117,8

ZZ

117,8

0805 50 10

AR

108,6

BO

144,3

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

114,8

BR

103,0

CL

130,3

NZ

155,0

US

117,1

ZA

125,9

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

117,6

CL

134,8

NZ

235,1

ZA

113,5

ZZ

150,3

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,3

ZZ

280,2

0809 29 00

TR

267,3

ZZ

267,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


Sprostowania

7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/40


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 740/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 200 z dnia 9 lipca 2014 r. )

Strona 2, załącznik, pkt II, jedyna pozycja (poprawiona sprostowaniem opublikowanym w Dz.U. L 328 z 13.11.2014, s. 60):

zamiast:

 

Nazwisko i imię

Transkrypcja ang. z języka rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Przyczyny umieszczenia w wykazie

„233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Sędzia w Sądzie Rejonowym w Szkłowie. W styczniu 2012 r. nakazał przenieść byłego kandydata na prezydenta i działacza opozycji Mikałaja Statkiewicza do więzienia o zaostrzonym rygorze w Mohylewie, podając za jedyny powód rzekome łamanie regulaminu więziennego kolonii karnej w Szkłowie IK-17. W wyniku tej decyzji naruszono prawa człowieka Mikałaja Statkiewicza, w tym poprzez pozbawianie go snu i stworzenie zagrożenia dla jego zdrowia.”

powinno być:

 

Nazwisko i imię

Transkrypcja ang. z języka białoruskiego

Transkrypcja ang. z języka rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

„233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym w Szkłowie. W styczniu 2012 r. nakazał przenieść byłego kandydata na prezydenta i działacza opozycji Mikałaja Statkiewicza do więzienia o zaostrzonym rygorze w Mohylewie, podając za jedyny powód rzekome łamanie regulaminu więziennego kolonii karnej w Szkłowie IK-17. W wyniku tej decyzji naruszono prawa człowieka Mikałaja Statkiewicza, w tym poprzez pozbawianie go snu i stworzenie zagrożenia dla jego zdrowia.”


7.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/41


Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2014/439/WPZiB z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczącej wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 200 z dnia 9 lipca 2014 r. )

Strona 14, załącznik, pkt II, jedyna pozycja (poprawiona sprostowaniem opublikowanym w Dz.U. L 328 z 13.11.2014, s. 61):

zamiast:

 

Nazwisko i imię

Transkrypcja ang. z języka rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Przyczyny umieszczenia w wykazie

„233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Sędzia w Sądzie Rejonowym w Szkłowie. W styczniu 2012 r. nakazał przenieść byłego kandydata na prezydenta i działacza opozycji Mikałaja Statkiewicza do więzienia o zaostrzonym rygorze w Mohylewie, podając za jedyny powód rzekome łamanie regulaminu więziennego kolonii karnej w Szkłowie IK-17. W wyniku tej decyzji naruszono prawa człowieka Mikałaja Statkiewicza, w tym poprzez pozbawianie go snu I stworzenie zagrożenia dla jego zdrowia.”

powinno być:

 

Nazwisko i imię

Transkrypcja ang. z języka białoruskiego

Transkrypcja ang. z języka rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

„233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym w Szkłowie. W styczniu 2012 r. nakazał przenieść byłego kandydata na prezydenta i działacza opozycji Mikałaja Statkiewicza do więzienia o zaostrzonym rygorze w Mohylewie, podając za jedyny powód rzekome łamanie regulaminu więziennego kolonii karnej w Szkłowie IK-17. W wyniku tej decyzji naruszono prawa człowieka Mikałaja Statkiewicza, w tym poprzez pozbawianie go snu i stworzenie zagrożenia dla jego zdrowia.”