ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 143

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
9 czerwca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/878 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/879 z dnia 8 czerwca 2015 r. dotyczące wykonania art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/880 z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 ( 1 )

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/881 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/882 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

11

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/883 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

14

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ( Dz.U. L 130 z 1.5.2014 )

16

 

*

Sprostowanie do decyzji nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857] ( Dz.U. L 135 z 2.6.2015 )

16

 

*

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2015/367 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ( Dz.U. L 73 z 17.3.2015 )

17

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/878

z dnia 8 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2014/932/WPZiB nadano skuteczność rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2140 (2014) z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie oraz przewidziano ograniczenia wjazdu oraz zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych określonych osób wskazanych przez komitet ustanowiony na mocy pkt 19 rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014).

(2)

Rozporządzeniem Rady (UE) nr 1352/2014 (2) nadano skuteczność decyzji 2014/932//WPZiB.

(3)

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2216 (2015), w której rozszerzono zakres kryteriów wskazania i przewidziano embargo na dostawy broni dla – lub na rzecz – wskazanych osób i podmiotów, oraz działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem w Jemenie. Decyzją Rady (WPZiB) 2015/882 (3), zmieniającą decyzję 2014/932/WPZiB, Rada postanowiła odpowiednio rozszerzyć zakres kryteriów wskazania.

(4)

Niektóre z tych środków wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego ich stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1352/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1352/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„j)

»pomoc techniczna« oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, rozwojem, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; w tym werbalne formy pomocy.”

;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Zakazuje się:

a)

zapewniania pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi oraz z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i stosowaniem uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym oraz częściami zapasowymi do wyżej wymienionych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, wymienionym w załączniku I;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, w tym zwłaszcza udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, a także zapewniania ubezpieczeń i reasekuracji, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów z nim związanych lub na potrzeby świadczenia związanej z nimi pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, wymienionym w załączniku I.”

;

3)

w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

działania naruszające embargo na broń nałożone na mocy art. 1 decyzji 2014/932/WPZiB lub utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej Jemenowi lub dostęp do tej pomocy lub jej dystrybucję w Jemenie.”

.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 60).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/882 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego).


9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/879

z dnia 8 czerwca 2015 r.

dotyczące wykonania art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1352/2014.

(2)

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2216 (2015), która między innymi wskazuje kolejne dwie osoby w celu objęcia ich środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 60.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2

A.   OSOBY

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Nazwisko w oryginalnym alfabecie: Image

Rola: Zastępca dowódcy ugrupowania Huti. Adres: Dahyan, Sa'dah Governorate, Jemen. Data urodzenia: a) ok. 1985 r.; b) między 1984 r. a 1986 r. Miejsce urodzenia: a) Dahyan, Jemen; b) Sa'dah Governorate, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne informacje: Płeć: mężczyzna. Data wskazania przez ONZ:7.11.2014.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdullah Yahya al Hakim został wskazany do objęcia sankcjami w dniu 7 listopada 2014 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014) jako osoba spełniająca kryteria wskazania określone w ust. 17 i 18 rezolucji.

Abdullah Yahya al Hakim był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu, takie jak działania zakłócające realizację porozumienia z dnia 23 listopada 2011 r. zawartego między rządem Jemenu a opozycją, przewidującego pokojowe przekazanie władzy w Jemenie, oraz działania, które utrudniają proces polityczny w Jemenie.

Według doniesień w czerwcu 2014 r. Abdullah Yahya al Hakim zorganizował spotkanie, aby przygotować zamach na prezydenta Jemenu Abdrabuha Mansoura Hadiego. Al Hakim spotkał się z dowódcami wojskowymi i dowódcami służb bezpieczeństwa oraz przywódcami plemiennymi; w spotkaniu wzięli udział również najważniejsi liderzy stronnictw lojalnych wobec byłego prezydenta Jemenu Alego Abdullaha Saleha; celem spotkania była koordynacja działań wojskowych w celu przejęcia Sany, stolicy Jemenu.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydał publiczne oświadczenie, w którym stwierdził, że Rada potępiła działania sił, którymi dowodzi Abdullah Yahya al Hakim i które zaatakowały Amran w Jemenie, w tym siedzibę główną brygady armii jemeńskiej, w dniu 8 lipca 2014 r. W lipcu 2014 r. Al Hakim dowodził zbrojnym przejęciem prowincji Amran i był dowódcą wojskowym odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji dotyczących trwających konfliktów w prowincji Amran oraz okręgu Hamdan w Jemenie.

Na początku września 2014 r. Abdullah Yahya al Hakim przebywał w Sanie w celu nadzorowania operacji bojowych w przypadku rozpoczęcia walk. Jego rolą było organizowanie działań zbrojnych w celu obalenia rządu Jemenu; był również odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich tras do Sany i z Sany oraz za kontrolę nad nimi.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Nazwisko w oryginalnym alfabecie: Image

Rola: Dowódca wojskowy ugrupowania Huti. Data urodzenia: 1984. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne informacje: Płeć: mężczyzna. Data wskazania przez ONZ:7.11.2014.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abd al-Khaliq al-Huthi został wskazany do objęcia sankcjami w dniu 7 listopada 2014 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014) jako osoba spełniająca kryteria wskazania określone w ust. 17 i 18 rezolucji.

Abd al-Khaliq al-Huthi był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu, takie jak działania zakłócające realizację porozumienia z dnia 23 listopada 2011 r. zawartego między rządem Jemenu a opozycją, przewidującego pokojowe przekazanie władzy w Jemenie, oraz działania, które utrudniają proces polityczny w Jemenie.

Pod koniec października 2013 r. Abd al-Khaliq al-Huthi przewodził grupie bojowników noszących jemeńskie mundury wojskowe w ataku na obiekty w Dimaj w Jemenie. Walki te spowodowały wiele ofiar śmiertelnych.

Pod koniec września 2014 r. nieznana liczba niezidentyfikowanych bojowników była rzekomo przygotowana do ataków na placówki dyplomatyczne w Sanie w Jemenie na rozkaz, który miał wydać Abd al-Khaliq al-Huthi. W dniu 30 sierpnia 2014 r. Al-Huthi koordynował transport broni z prowincji Amran do obozu demonstrantów w Sanie.

3.

Ali Abdullah SALEH (alias: Ali Abdallah Salih).

Nazwisko w oryginalnym alfabecie: Image

Rola: a) prezydent jemeńskiej partii Powszechny Kongres Ludowy; b) były prezydent Republiki Jemeńskiej. Data urodzenia: a)21.3.1945; b)21.3.1946; c)21.3.1942; d)21.3.1947. Miejsce urodzenia: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate (mihafaza Sana), Jemen; b) Sana, Jemen; c) Sana, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 00016161 (Jemen). Krajowy numer identyfikacyjny: 01010744444. Inne informacje: Płeć: mężczyzna. Data wskazania przez ONZ:7.11.2014.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ali Abdullah Saleh został wskazany do objęcia sankcjami w dniu 7 listopada 2014 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014) jako osoba spełniająca kryteria wskazania określone w ust. 17 i 18 rezolucji.

Ali Abdullah Saleh był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu, takie jak działania zakłócające realizację porozumienia z dnia 23 listopada 2011 r. zawartego między rządem Jemenu a opozycją, przewidującego pokojowe przekazanie władzy w Jemenie, oraz działania, które utrudniają proces polityczny w Jemenie.

Na mocy porozumienia z dnia 23 listopada 2011 r. zawartego pod auspicjami Rady Współpracy Państw Zatoki Ali Abdullah Saleh po ponad 30 latach ustąpił ze stanowiska prezydenta Jemenu.

Według doniesień jesienią 2012 r. Ali Abdullah Saleh stał się jednym z głównych zwolenników brutalnych działań Huthi w północnym Jemenie.

Starcia w południowym Jemenie w lutym 2013 r. były wynikiem połączonych działań, które prowadzili Saleh, Al-Ka'ida Półwyspu Arabskiego i secesjonista z południa kraju Ali Salim al-Bayd, aby wywołać zamieszki przed zaplanowaną na dzień 18 marca 2013 r. Konferencją Dialogu Narodowego w Jemenie. Później, we wrześniu 2014 r., Saleh destabilizował Jemen, wykorzystując inne osoby do osłabienia instytucji rządowych na szczeblu centralnym i zmniejszenia stabilności państwa do tego stopnia, aby zagrozić zamachem stanu. Zgodnie ze sprawozdaniem zespołu ekspertów ONZ ds. Jemenu z września 2014 r. ich rozmówcy twierdzili, że Saleh wspiera brutalne działania niektórych Jemeńczyków, zapewniając im środki finansowe i wsparcie polityczne, a także zapewnia, aby członkowie Powszechnego Kongresu Ludowego za pomocą różnych środków nadal przyczyniali się do destabilizacji Jemenu.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Inne informacje: przywódca jemeńskiego ugrupowania Huti. Zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu. Data wskazania przez ONZ:14.4.2015.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Malik al-Houthi jest jednym z przywódców ugrupowania, które jest zaangażowane w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu.

We wrześniu 2014 r. siły Houthiego zajęły Sanę, a w styczniu 2015 r. usiłowały samodzielnie zastąpić legalny rząd Jemenu nielegalnym rządem zdominowanym przez członków ugrupowania Huti. Al-Houthi stanął na czele jemeńskiego ugrupowania Huti w 2004 r., po śmierci swojego brata, Husseina Badreddena al-Houthiego. Jako przywódca ugrupowania, al-Houthi wielokrotnie groził jemeńskim władzom dalszymi niepokojami, jeżeli nie spełnią one jego żądań, oraz przetrzymywał prezydenta Abda Rabbuha Mansura Hadiego, premiera i czołowych członków rządu. Prezydent Hadi uciekł wtedy do Adenu. Ugrupowanie Huti rozpoczęło wtedy, z pomocą jednostek wojskowych lojalnych wobec poprzedniego prezydenta Saleha i jego syna, Ahmeda Alego Saleha, kolejną ofensywę w kierunku Adenu.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Inne informacje: Odegrał kluczową rolę w umożliwieniu militarnej ekspansji ugrupowania Huti. Zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu. Ahmed Saleh jest synem byłego prezydenta Republiki Jemeńskiej, Alego Abdulaha Saleha. Data wskazania przez ONZ:14.4.2015.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ahmed Ali Saleh działał, aby podważyć autorytet prezydenta Hadiego, zablokować wysiłki Hadiego na rzecz reformy armii oraz utrudniał pokojowe przejście Jemenu do demokracji. Saleh odegrał kluczową rolę w umożliwieniu militarnej ekspansji ugrupowania Huti. Od połowy lutego 2013 r. Ahmed Ali Saleh wydał tysiące sztuk nowej broni członkom gwardii republikańskiej i niezidentyfikowanym szejkom plemiennym. Broń zdobyto w 2010 r. i zarezerwowano do zastosowania, by zdobyć później lojalność jej odbiorców do celów politycznych.

Gdy ojciec Saleha, były prezydent Republiki Jemeńskiej Ali Abdullah Saleh, ustąpił ze stanowiska w 2011 r., Ahmed Ali Saleh zatrzymał stanowisko dowódcy jemeńskiej gwardii narodowej. W niecały rok później Saleh został zdymisjonowany przez prezydenta Hadiego, lecz zachował znaczące wpływy wśród jemeńskich wojskowych, nawet po usunięciu ze stanowiska dowódcy. ONZ wskazało Alego Abdullaha Saleha na mocy rezolucji RB ONZ nr 2140 w listopadzie 2014 r.”


9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/880

z dnia 4 czerwca 2015 r.

w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 497 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uniknięcia zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych oraz aby zapobiec narażeniu instytucji na surowsze wymogi w zakresie funduszy własnych podczas trwania procedur udzielania zezwolenia dla istniejących kontrahentów centralnych (CCP) oraz uznania ich, w art. 497 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ustanowiono okres przejściowy, podczas którego wszyscy CCP, z którymi instytucje mające siedzibę w Unii rozliczają transakcje, będą uznawani za kwalifikujących się kontrahentów centralnych.

(2)

Rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 zmieniono również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (2) w odniesieniu do niektórych danych koniecznych do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec CCP. W związku z tym art. 89 ust. 5a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 zawiera wymóg, by niektórzy CCP przez określony czas zgłaszali całkowitą kwotę początkowego depozytu zabezpieczającego, jaką otrzymali od swoich uczestników rozliczających. Okres przejściowy przewidziany we wspomnianym rozporządzeniu odpowiada okresowi przejściowemu ustanowionemu w art. 497 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(3)

Zarówno okres przejściowy dla wymogów w zakresie funduszy własnych określony w art. 497 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak i okres przejściowy dla zgłaszania początkowego depozytu zabezpieczającego określony w art. 89 ust. 5a akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012, miały wygasnąć z dniem 15 czerwca 2014 r.

(4)

Zgodnie z art. 497 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Komisja może przyjąć akt wykonawczy w celu przedłużenia w wyjątkowych okolicznościach okresu przejściowego o kolejnych sześć miesięcy. Przedłużenie to powinno mieć również zastosowanie do terminów określonych w art. 89 ust. 5a rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Początkowo rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 591/2014 (3), a następnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1317/2014 (4), przedłużono już te okresy przejściowe do dnia 15 czerwca 2015 r.

(5)

Obecnie trwa proces wydawania zezwoleń dla istniejących CCP mających siedzibę w Unii, ale nie zostanie on zakończony przed dniem 15 czerwca 2015 r. Jeśli chodzi o CCP mające siedzibę w państwach trzecich, które złożyły już wniosek o uznanie, to do chwili obecnej nie przyznano im takiego uznania. W związku z tym, po upływie okresu przejściowego przedłużonego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1317/2014, nadal będzie istniała konieczność unikania zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych, która doprowadziła wcześniej do przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 497 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do CCP mających siedzibę w państwach trzecich. Dalsze przedłużenie okresu przejściowego powinno umożliwić instytucjom mającym siedzibę w Unii (lub ich spółkom zależnym mającym siedzibę poza Unią) uniknięcie wymogu znacznego zwiększenia funduszy własnych ze względu na brak uznanych CCP mających siedzibę w każdym z odpowiednich państw trzecich i świadczących, w rentowny i dostępny sposób, szczególne usługi rozliczeniowe, których potrzebują wspomniane instytucje mające siedzibę w Unii. Mimo że takie przedłużenie może mieć jedynie tymczasowy charakter, mogłoby potencjalnie doprowadzić do ich wycofania jako bezpośrednich uczestników w tych CCP, a tym samym spowodować zakłócenia na rynkach, na których działają ci CCP. Właściwe jest zatem dodatkowe sześciomiesięczne przedłużenie okresów przejściowych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Okresy 15 miesięcy, o których mowa, odpowiednio, w art. 497 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz w art. 89 ust. 5a akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012, przedłużone już na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 591/2014 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1317/2014, przedłuża się o dodatkowe sześć miesięcy do dnia 15 grudnia 2015 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 591/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 31).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1317/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 6).


9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/881

z dnia 8 czerwca 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/11


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/882

z dnia 8 czerwca 2015 r.

zmieniająca decyzję 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/932/WPZiB (1).

(2)

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2216 (2015), którą między innymi nałożyła embargo na broń skierowane przeciwko Alemu Abdullahowi Salehowi, Abdullahowi Yahyi Al Hakimowi, Abdowi Al-Khaliqowi Al-Huthiemu oraz osobom i podmiotom wskazanym przez komitet ustanowiony na mocy pkt 19 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) nr 2140 (2014). Pozostaje to bez uszczerbku dla ogólnego zakazu udostępniania zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, tym osobom lub podmiotom lub na ich rzecz.

(3)

Rezolucja RB ONZ nr 2216 (2015) podkreśla również, że działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu mogą także obejmować naruszanie embarga na broń lub utrudnianie dostarczania pomocy humanitarnej do Jemenu lub dostępu do takiej pomocy lub jej dystrybucji.

(4)

Rezolucja RB ONZ nr 2216 (2015) wskazuje również dwie osoby, na które rozciąga się środki ograniczające nałożone na mocy pkt 11 i 15 rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/932/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/932/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 zostaje przenumerowany na art. 2a, a w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

działania naruszające embargo na broń lub utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Jemenu lub dostęp do takiej pomocy, lub jej dystrybucję w Jemenie.”

;

2)

art. 2 zostaje przenumerowany na art. 2b, a w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

działania naruszające embargo na broń lub utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Jemenu lub dostęp do takiej pomocy, lub jej dystrybucję w Jemenie.”

;

3)

w art. 2b ust. 5, odniesienie do „art. 2 ust. 1” zastępuje się odniesieniem do „ust. 1”;

4)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 1

1.   Sprzedaż, dostawa, transfer lub eksport uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi, sprzętem wojskowym i paramilitarnym oraz częściami zapasowymi do wyżej wymienionych, osobom i podmiotom wskazanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub komitet ustanowiony na mocy pkt 19 rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014) – lub na ich rzecz – oraz działającym w ich imieniu lub pod ich kierownictwem w Jemenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zakazane bez względu na to, czy pochodzą one z ich terytoriów.

Osoby i podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, wymieniono w załączniku do niniejszej decyzji.

2.   Zakazuje się:

a)

zapewniania pomocy technicznej, szkolenia lub innej pomocy – w tym zapewniania uzbrojonego najemnego personelu wojskowego – związanych z działaniami wojskowymi oraz z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i stosowaniem uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym oraz częściami zapasowymi do wyżej wymienionych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, w tym zwłaszcza udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, a także zapewniania ubezpieczeń i reasekuracji, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu uzbrojenia i materiałów z nim związanych lub na potrzeby świadczenia związanej z nimi pomocy technicznej lub innej pomocy, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi oraz zgodnie z prawem krajowym i z prawem międzynarodowym, w szczególności z prawem morza i ze stosownymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują na swoim terytorium, w tym w swoich portach morskich i lotniczych, inspekcji wszystkich ładunków zmierzających do Jemenu, jeżeli państwa te posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że ładunek zawiera przedmioty, których dostawa, sprzedaż, transfer lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji.

2.   Stwierdziwszy obecność takich przedmiotów, których dostawa, sprzedaż, transfer lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji, państwa członkowskie zajmują i usuwają te przedmioty, w tym poprzez zniszczenie, pozbawienie cech użytkowych, przechowanie lub transfer do państwa innego niż państwo pochodzenia lub przeznaczenia w celu usunięcia tych przedmiotów.

3.   Państwa członkowskie niezwłocznie przedkładają Komitetowi Sankcji wstępne pisemne sprawozdanie z inspekcji, o której mowa w ust. 1, zawierające w szczególności wyjaśnienie powodów inspekcji, wyniki takich inspekcji oraz informację, czy zapewniono współpracę i czy podczas inspekcji znaleziono zakazane przedmioty. Ponadto państwa członkowskie przekazują Komitetowi Sankcji w ciągu 30 dni kolejne pisemne sprawozdanie zawierające odpowiednie szczegóły dotyczące inspekcji, zajęcia i usunięcia, oraz odpowiednie szczegóły dotyczące transferu, w tym opis przedmiotów, ich pochodzenie i planowane miejsce przeznaczenia, jeżeli informacje te nie znalazły się we wstępnym pisemnym sprawozdaniu.”

.

Artykuł 2

W załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147).


ZAŁĄCZNIK

I.

Tytuł załącznika do decyzji 2014/932/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 2a ust. 1 i art. 2b ust. 1 i 2”

.

II.

Do wykazu w załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB dodaje się pozycje w brzmieniu:

„4.   Abdulmalik al-Houthi

Inne informacje: przywódca jemeńskiego ugrupowania Huti. Zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu. Data umieszczenia w wykazie ONZ:14.4.2015.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Malik al-Houthi jest jednym z przywódców ugrupowania, które jest zaangażowane w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu.

We wrześniu 2014 r. siły Houthiego zajęły Sanę, a w styczniu 2015 r. usiłowały samodzielnie zastąpić legalny rząd Jemenu nielegalnym rządem zdominowanym przez członków ugrupowania Huti. Al-Houthi stanął na czele jemeńskiego ugrupowania Huti w 2004 r., po śmierci swojego brata, Husseina Badreddena al-Houthiego. Jako przywódca ugrupowania, al-Houthi wielokrotnie groził jemeńskim władzom dalszymi niepokojami, jeżeli nie spełnią one jego żądań, oraz przetrzymywał prezydenta Abda Rabbuha Mansura Hadiego, premiera i czołowych członków rządu. Prezydent Hadi uciekł wtedy do Adenu. Ugrupowanie Huti rozpoczęło wtedy, z pomocą jednostek wojskowych lojalnych wobec poprzedniego prezydenta Saleha i jego syna, Ahmeda Alego Saleha, kolejną ofensywę w kierunku Adenu.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Inne informacje: Odegrał kluczową rolę w umożliwieniu militarnej ekspansji ugrupowania Huti. Zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu. Ahmed Saleh jest synem byłego prezydenta Republiki Jemeńskiej, Alego Abdulaha Saleha. Data umieszczenia w wykazie ONZ:14.4.2015.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ahmed Ali Saleh działał, aby podważyć autorytet prezydenta Hadiego, zablokować wysiłki Hadiego na rzecz reformy armii oraz utrudniał pokojowe przejście Jemenu do demokracji. Saleh odegrał kluczową rolę w umożliwieniu militarnej ekspansji ugrupowania Huti. Od połowy lutego 2013 r. Ahmed Ali Saleh wydał tysiące sztuk nowej broni członkom gwardii republikańskiej i niezidentyfikowanym szejkom plemiennym. Broń zdobyto w 2010 r. i zarezerwowano do zastosowania, aby zdobyć później lojalność jej odbiorców do celów politycznych.

Gdy ojciec Saleha, były prezydent Republiki Jemeńskiej Ali Abdullah Saleh ustąpił ze stanowiska w 2011 r., Ahmed Ali Saleh zatrzymał stanowisko dowódcy jemeńskiej gwardii narodowej. W niecały rok później Saleh został zdymisjonowany przez prezydenta Hadiego, lecz zachował znaczące wpływy wśród jemeńskich wojskowych, nawet po usunięciu ze stanowiska dowódcy. ONZ wskazało Alego Abdullaha Saleha na mocy rezolucji RB ONZ nr 2140 w listopadzie 2014 r.”

.

9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/14


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/883

z dnia 8 czerwca 2015 r.

zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/565/WPZiB (1), ostatnio zmienioną decyzją 2014/674/WPZiB (2). Decyzja 2010/565/WPZiB wygasa w dniu 30 czerwca 2015 r.

(2)

W dniu 20 kwietnia 2015 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego zmieniającą i przedłużającą misję EUSEC RD Congo w Demokratycznej Republice Konga.

(3)

Misja EUSEC RD Congo będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiąganie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/565/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Mandat

Aby umocnić osiągnięcia misji EUSEC RD Congo i przygotować przejście w kierunku FARDC już po zakończeniu zaangażowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony misja EUSEC RD Congo będzie:

kontynuować realizowanie i monitorowanie reformy FARDC poprzez utrzymanie zapewnienia strategicznego doradztwa, również w generalnym inspektoracie, wziąwszy pod uwagę prawa człowieka i kwestię uwzględniania aspektu płci, przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłej koordynacji działań z podmiotami stosownymi w kontekście procesu transformacji i przekazania zadań,

współpracować z władzami wojskowymi na rzecz trwałości systemu szkolenia wojskowego, skupiając się na szkołach oficerskich i podoficerskich, jednocześnie przygotowując się do procesu transformacji i przekazania zadań.

Aby osiągnąć te cele, misja EUSEC RD Congo działa zgodnie z parametrami określonymi w koncepcji zarządzania kryzysowego i w planie misji”

;

2)

w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. wynosi 12 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. wynosi 13 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. wynosi 11 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wynosi 8 455 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosi 4 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. wynosi 2 700 000 EUR.”

;

3)

skreśla się art. 9a;

4)

art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2016 r.”

.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2015 r.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) (Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 59).

(2)  Decyzja Rady 2014/674/WPZiB z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) (Dz.U. L 282 z 26.9.2014, s. 24).


Sprostowania

9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/16


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130 z dnia 1 maja 2014 r. )

Strona 24, załącznik A, część C, druga linia:

usuwa się numer „1”.


9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/16


Sprostowanie do decyzji nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 2 czerwca 2015 r. )

Strona tytułowa oraz s. 35, tytuł:

zamiast:

„Decyzja nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857]”

powinno być:

„Decyzja nr 1/2013 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857]”


9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/17


Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2015/367 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 73 z dnia 17 marca 2015 r. )

Strony 401 i 402, tabela otrzymuje brzmienie:

„WYDATKI

Tytuł

Treść

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 3/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

40 02 41

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENCJA

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ŚRODOWISKO

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

40 02 41

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

PODATKI I UNIA CELNA

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

EDUKACJA I KULTURA

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

SPRAWY WEWNĘTRZNE

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

HANDEL

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

ROZSZERZENIE

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDŻET

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

KONTROLA

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATYSTYKA

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

EMERYTURY I WYDATKI POWIĄZANE

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGIA

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

SPRAWIEDLIWOŚĆ

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

REZERWY

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Ogółem

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

W tym rezerwy: 40 01 40, 40 02 41

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 ”

Strona 436, tabela otrzymuje brzmienie:

„TYTUŁ 13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 3/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

13 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI »POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA«

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ — ROZWÓJ REGIONALNY ORAZ WSPÓŁPRACA REGIONALNA I TERYTORIALNA

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Tytuł 13 — Ogółem

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 ”

Strony 437–441, tabela otrzymuje brzmienie:

„TYTUŁ 13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

ROZDZIAŁ 13 03 — EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 3/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

13 03

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Zakończenie inicjatywy Urban (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Zakończenie wcześniejszych programów — Inicjatywy Wspólnoty (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Wkład Unii do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Zakończenie inicjatywy wspólnotowej Interreg III (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Wsparcie dla regionów graniczących z krajami kandydującymi — Zakończenie wcześniejszych programów (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — PEACE

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Zakończenie pomocy technicznej i upowszechniania informacji na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz pogłębionej wiedzy o strategii makroregionalnej (2007–2013)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Zakończenie stosowania instrumentów podziału ryzyka finansowanych z puli środków na cel »Konwergencja« Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (w latach 2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Zakończenie stosowania instrumentów podziału ryzyka finansowanych z puli środków na cel »Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie« (w latach 2007–2013) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony słabiej rozwinięte — cel »Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia«

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony w okresie przejściowym — cel »Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia«

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony bardziej rozwinięte — cel »Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia«

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Dodatkowy przydział środków dla najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów — cel »Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia«

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Wkład krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących do Europejskiej współpracy terytorialnej w ramach EFRR — Wkład z działu 4 (IPA II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Wkład krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa do Europejskiej współpracy terytorialnej w ramach EFRR — Wkład z działu 4 (ENI)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 13 03 64 — Razem

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna, którą zarządza Komisja na wniosek państwa członkowskiego

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 13 03 65 — Razem

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Strategie makroregionalne 2014–2020 – Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego – Pomoc techniczna

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Strategie makroregionalne 2014–2020 – Strategia Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju – Pomoc techniczna

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Projekt pilotażowy — Ogólnoeuropejska koordynacja metod integracji Romów

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Projekt pilotażowy — Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej Unii na skalę globalną

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Działanie przygotowawcze — Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Projekt pilotażowy — Zrównoważona rewitalizacja przedmieść

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Działanie przygotowawcze — RURBAN — Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Działanie przygotowawcze — Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej Unii na skalę globalną

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Działanie przygotowawcze — Określenie modelu zarządzania dla regionu Dunaju Unii Europejskiej — lepsza i skuteczna koordynacja

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Projekt pilotażowy — Dążenie do wspólnej tożsamości regionalnej, pojednania narodów oraz współpracy gospodarczej i społecznej obejmującej ogólnoeuropejską platformę wiedzy fachowej i doskonałości w makroregionie Dunaju

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Działanie przygotowawcze — Wspieranie Majotty lub innych terytoriów potencjalnie objętych procesem uzyskania statusu regionu najbardziej oddalonego

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Działanie przygotowawcze — Erasmus dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych wyłonionych w wyborach

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Działanie przygotowawcze — Dążenie do wspólnej tożsamości regionalnej, pojednania narodów oraz współpracy gospodarczej i społecznej obejmującej ogólnoeuropejską platformę wiedzy fachowej i doskonałości w makroregionie Dunaju

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Projekt pilotażowy — Polityka spójności i synergie z funduszami przeznaczonymi na badania naukowe i rozwój: »Schody do doskonałości«

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Działanie przygotowawcze – regionalna strategia dla regionu Morza Północnego

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Działanie przygotowawcze — Miasta świata: współpraca UE z państwami trzecimi w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Działanie przygotowawcze – Obecny i pożądany stan potencjału gospodarczego w regionach poza stolicą Grecji Atenami

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Artykuł 13 03 77 — Razem

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Rozdział 13 03 — Ogółem

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 ”