ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 139

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
5 czerwca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/865 z dnia 4 czerwca 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/866 z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do trzech producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

30

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/867 z dnia 4 czerwca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

46

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864

z dnia 4 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 74 ust. 1 i art. 132,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 (2) opłaty i należności przewidziane w tym rozporządzeniu są przedmiotem corocznego przeglądu w oparciu o wskaźnik inflacji mierzony za pomocą europejskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 (3).

(2)

W następstwie takiego przeglądu dokonanego w 2014 r. należy dostosować wspomniane opłaty i należności zgodnie z mającym zastosowanie średnim rocznym wskaźnikiem inflacji opublikowanym przez Eurostat i wynoszącym 1,5 % dla 2013 r.

(3)

Korekta wysokości opłat i należności jest ustalona na takim poziomie, że uzyskany z ich tytułu przychód, w połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jest wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług.

(4)

Zarząd Agencji powinien, w ramach uprawnień powierzonych mu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, kontynuować monitorowanie starań Agencji o zwiększenie wydajności w celu uzyskania optymalnego stosunku między wykorzystywanymi zasobami i osiąganymi wynikami. Komisja powinna uwzględnić opinię Zarządu przy kolejnym przeglądzie opłat i należności wnoszonych na rzecz Agencji dokonywanym zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 340/2008.

(6)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do prawidłowo przedłożonych informacji czekających na rozpatrzenie w dniu jego wejścia w życie.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I–VIII do rozporządzenia (WE) nr 340/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do prawidłowo przedłożonych informacji czekających na rozpatrzenie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 739 EUR

1 304 EUR

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

4 674 EUR

3 506 EUR

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

12 501 EUR

9 376 EUR

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

33 699 EUR

25 274 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

ZAŁĄCZNIK II

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 i 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata

1 739 EUR

1 304 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

ZAŁĄCZNIK III

Opłaty z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Standardowe opłaty z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 10–100 ton

2 935 EUR

2 201 EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 100–1 000 ton

10 762 EUR

8 071 EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

31 960 EUR

23 970 EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu 100–1 000 ton

7 827 EUR

5 870 EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

29 025 EUR

21 768 EUR

Od zakresu 100–1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

21 198 EUR

15 898 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 10–100 ton

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 100–1 000 ton

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu 100–1 000 ton

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Od zakresu 100–1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Tabela 3

Opłaty z tytułu innych aktualizacji

Rodzaj aktualizacji

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 631 EUR

Rodzaj aktualizacji

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Zmiana udzielonego dostępu do przedłożonych informacji:

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 892 EUR

3 669 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 631 EUR

1 223 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 261 EUR

2 446 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 631 EUR

1 223 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu innych aktualizacji

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Mikroprzedsiębiorstwo

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Zmiana udzielonego dostępu do przedłożonych informacji:

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

ZAŁĄCZNIK IV

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 892 EUR

3 669 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 631 EUR

1 223 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 261 EUR

2 446 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 631 EUR

1 223 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

ZAŁĄCZNIK V

Opłaty i należności z tytułu zgłoszeń PPORD przedłożonych na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty z tytułu zgłoszeń PPORD

Opłata standardowa

544 EUR

Opłata ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

353 EUR

Opłata ulgowa dla małych przedsiębiorstw

190 EUR

Opłata ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

27 EUR


Tabela 2

Należności z tytułu przedłużenia okresu zwolnienia PPORD

Należność standardowa

1 087 EUR

Należność ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

707 EUR

Należność ulgowa dla małych przedsiębiorstw

380 EUR

Należność ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

54 EUR

ZAŁĄCZNIK VI

Opłaty z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Opłata podstawowa

54 100 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

10 820 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

10 820 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą nie jest MŚP: 40 575 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 30 431 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

40 575 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

8 115 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

8 115 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 30 431 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR


Tabela 3

Opłaty ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

24 345 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

4 869 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

4 869 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Opłata podstawowa

5 410 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

1 082 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

1 082 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowy wnioskodawca: 4 057 EUR

ZAŁĄCZNIK VII

Należności z tytułu przeglądu zezwolenia na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Należności standardowe

Należność podstawowa

54 100 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

10 820 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

10 820 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą nie jest MŚP: 40 575 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 30 431 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR


Tabela 2

Należności ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Należność podstawowa

40 575 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

8 115 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

8 115 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 30 431 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR


Tabela 3

Należności ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Należność podstawowa

24 345 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

4 869 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

4 869 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR


Tabela 4

Należności ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Należność podstawowa

5 410 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

1 082 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

1 082 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR

ZAŁĄCZNIK VIII

Opłaty z tytułu odwołań wniesionych na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

2 392 EUR

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

4 783 EUR

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

7 175 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 794 EUR

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

3 587 EUR

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

5 381 EUR


5.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/865

z dnia 4 czerwca 2015 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

W następstwie dochodzenia antydumpingowego („pierwotne dochodzenie”) Rada nałożyła w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 383/2009 (2) ostatnio zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 986/2012 (3) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („Chiny”).

(2)

Środki przyjęły formę cła ad valorem w wysokości 46,2 %, z wyjątkiem przedsiębiorstw Kiswire Qingdao, Ltd (0 %), jak również Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd oraz Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (31,1 % w przypadku obydwu przedsiębiorstw).

2.   Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(3)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (4) obowiązujących środków antydumpingowych Komisja otrzymała w dniu 7 lutego 2014 r. wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(4)

Wniosek został złożony przez European Stress Information Service („ESIS”) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji niektórych drutów i skrętek PSC.

(5)

W uzasadnieniu wniosku podano, że skutkiem wygaśnięcia środków byłoby prawdopodobne ponowne wystąpienie dumpingu i szkody dla przemysłu unijnego.

3.   Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(6)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, w dniu 8 maja 2014 r. w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (5) („zawiadomienie o wszczęciu”) Komisja ogłosiła wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

4.   Okresy objęte dochodzeniem w ramach przeglądu wygaśnięcia

(7)

Dochodzenie w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody objęło okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym („okres badany”).

5.   Strony zainteresowane postępowaniem i kontrola wyrywkowa

(8)

Komisja oficjalnie zawiadomiła wnioskodawcę, producentów unijnych, producentów eksportujących w Chinach, importerów i znanych zainteresowanych użytkowników w Unii, a także przedstawicieli Chin o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(9)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w Chinach i niepowiązanych importerów w Unii Komisja podała w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że może zastosować dobór próby spośród tych zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(10)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja poinformowała, że dokonała wstępnego doboru próby producentów unijnych. Komisja wybrała próbę na podstawie wielkości produkcji produktu podobnego. Próba ta składała się z pięciu producentów unijnych. Objęci próbą producenci unijni wytwarzali łącznie 64 % łącznej produkcji przemysłu unijnego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawiania uwag dotyczących tymczasowej próby, żadnych uwag jednak nie otrzymała. Tymczasowa próba została zatem potwierdzona i uznawana jest za reprezentatywną dla przemysłu unijnego.

(11)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej w odniesieniu do producentów eksportujących w Chinach, a także importerów niepowiązanych w Unii, strony te poproszono o zgłoszenie się do Komisji i przedstawienie jej informacji, o które wystąpiono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Jednakże ponieważ nie zgłosiła się żadna z tych stron, kontrola wyrywkowa nie była konieczna w odniesieniu do producentów eksportujących i niepowiązanych importerów.

6.   Kwestionariusze i weryfikacja

(12)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu, prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego zaistnienia szkody oraz interesu Unii.

(13)

W tym celu Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych stron, które o to wystąpiły, w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, a mianowicie do znanych producentów eksportujących w Chinach, znanych producentów w ośmiu państwach trzecich o gospodarce rynkowej, w przypadku których istnieją przesłanki, że prowadzi się w nich produkcję produktu podobnego, objętych próbą producentów unijnych oraz znanych użytkowników w Unii.

(14)

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od pięciu objętych próbą producentów unijnych oraz dodatkowych dwunastu producentów. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano również od jednego użytkownika. Jedenastu użytkowników i trzech dostawców przedstawiło uwagi na piśmie. Żaden z chińskich producentów eksportujących nie odpowiedział na kwestionariusz. Trzy wypełnione kwestionariusze otrzymano od producentów z państw trzecich o gospodarce rynkowej.

(15)

Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a)

objęci próbą producenci unijni:

CB Trafilati Acciai, Tezze sul Breta, Włochy,

D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi, Miszkolc, Węgry,

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Kolonia, Niemcy,

Nedri Spanstaal BV, Venlo, Niderlandy,

Trenzas y Cables de Acero PSC, Santander, Hiszpania;

b)

producent z państwa trzeciego o gospodarce rynkowej:

Scaw South Africa (Pty) Limited, Germiston, Republika Południowej Afryki.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(16)

Produktem objętym postępowaniem jest drut ze stali niestopowej niepokryty ani niepowleczony, drut ze stali niestopowej pokryty lub powleczony cynkiem oraz skrętki ze stali niestopowej, pokrytej lub powleczonej bądź nie, posiadające nie więcej niż 18 drutów, zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, obecnie objęte kodami CN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 oraz ex 7312 10 69 i pochodzące z Chin. Galwanizowane (lecz niepowlekane dodatkowo) skrętki składające się z siedmiu drutów, w których średnica drutu środkowego jest identyczna lub większa o mniej niż 3 % od średnicy któregokolwiek z 6 pozostałych drutów, nie są objęte obowiązującymi obecnie środkami i nie stanowią przedmiotu niniejszego przeglądu.

(17)

Produkt objęty postępowaniem jest stosowany głównie w przemyśle budowlanym do zbrojenia betonu, ale spotykany jest również w elementach zawieszonych i w konstrukcjach mostów podwieszonych. Jest on wytwarzany z walcówki z twardej stali węglowej, czyszczonej, ciągnionej i ogrzewanej oraz – w przypadku skrętek – zwijanej helikoidalnie w celu osiągnięcia szczególnych cech w odniesieniu do średnicy, wytrzymałości i stabilności.

2.   Produkt podobny

(18)

Dochodzenie przeglądowe potwierdziło, że druty i skrętki PSC produkowane i sprzedawane przez przemysł unijny w Unii, te produkowane i sprzedawane na rynku krajowym w Republice Południowej Afryki, która posłużyła jako państwo analogiczne, oraz te, które są produkowane w Chinach i potencjalnie sprzedawane w Unii mają co do zasady te same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz te same podstawowe zastosowania.

(19)

Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

1.   Uwagi wstępne

(20)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy jest prawdopodobne, że wygaśnięcie obowiązujących środków doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu z Chin.

(21)

Z Chin wywożono w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym jedynie nieznaczne ilości produktu objętego postępowaniem. W związku z tym w przypadku Chin nie istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu. Ocena ograniczona była do prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu przy wykorzystaniu cen eksportowych stosowanych w wywozie do innych państw trzecich.

(22)

Jak wspomniano w motywie 14 powyżej, Komisja nie otrzymała odpowiedzi od chińskich producentów eksportujących. Wobec braku współpracy ze strony producentów eksportujących z Chin ogólną analizę, w tym obliczenie dumpingu, oparto na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Chińskie władze zostały odpowiednio poinformowane o tym, że Komisja zamierza zastosować art. 18 rozporządzenia podstawowego i oprzeć swoje ustalenia na dostępnych faktach.

(23)

W związku z tym prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu oceniono na podstawie informacji zawartych we wniosku o przeprowadzenie przeglądu wygaśnięcia w połączeniu z innymi źródłami informacji, takimi jak statystyki handlowe dotyczące przywozu i wywozu (dane Eurostatu, Chin i innych państw trzecich) oraz sprawozdania przygotowane przez przemysł.

2.   Państwo analogiczne

(24)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego Chiny nie są uznawane za państwo o gospodarce rynkowej. W pierwotnym dochodzeniu jako państwo trzecie o gospodarce rynkowej dla celów ustalenia wartości normalnej wykorzystano Turcję („państwo analogiczne”).

(25)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja: (i) wskazała zamiar ponownego wykorzystania Turcji jako państwa analogicznego w niniejszym przeglądzie wygaśnięcia, zgodnie z sugestią wnioskodawcy; (ii) wskazała inne państwa trzecie o gospodarce rynkowej dokonujące wywozu drutów i skrętek PSC do Unii, tj. Brazylię, Indie, Rosję, Republikę Południowej Afryki, Koreę Południową i Tajlandię. Państwa te odpowiadały za największą część przywozu drutów i skrętek PSC do Unii w 2013 r. (na podstawie danych Eurostatu).

(26)

Komisja zbadała, czy faktycznie ma miejsce produkcja i sprzedaż drutów i skrętek PSC w wymienionych państwach trzecich o gospodarce rynkowej, w przypadku których istnieją przesłanki, że prowadzi się w nich produkcję drutów i skrętek PSC. Komisja skontaktowała się z producentami i ich stowarzyszeniami branżowymi w siedmiu państwach produkujących stal, o których mowa w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, oraz w USA.

(27)

Komisja otrzymała odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od producentów z Indii, Republiki Południowej Afryki i Turcji. Wnioskodawca zgłosił sprzeciw wobec wykorzystania Indii jako państwa analogicznego, twierdząc, że indyjski rynek krajowy jest zakłócany przez dotacje państwowe, z których korzysta przemysł stalowy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od innych zainteresowanych stron.

(28)

Komisja stwierdziła, że Republika Południowej Afryki jest najbardziej odpowiednim państwem analogicznym w ramach obecnego przeglądu w oparciu o następujące elementy:

pełen zakres rodzajów produktu objętego postępowaniem,

istnienie tych samych norm jakości dotyczących podstawowych cech fizycznych i technicznych, co na rynku unijnym,

jakość i kompletność danych przedłożonych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu,

istnienie wystarczającego poziomu konkurencji na rynku krajowym,

wystarczająca wielkość sprzedaży krajowej współpracującego producenta.

3.   Prawdopodobieństwo dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

3.1.   Określenie wartości normalnej

(29)

Informacje otrzymane od współpracującego producenta w państwie analogicznym wykorzystano jako podstawę do ustalenia wartości normalnej dla Chin, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(30)

Komisja zbadała w pierwszej kolejności, czy całkowita wielkość sprzedaży krajowej współpracującego producenta w państwie analogicznym była reprezentatywna. Krajowa sprzedaż produktu podobnego niezależnym klientom stanowiła co najmniej 5 % całkowitej wielkości sprzedaży eksportowej drutów i skrętek PSC do państw trzecich branych pod uwagę przy obliczaniu dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Na tej podstawie ustalono, że łączna krajowa sprzedaż produktu podobnego przez współpracującego producenta produktu podobnego na rynku krajowym w państwie analogicznym była reprezentatywna.

(31)

Następnie Komisja określiła te rodzaje produktu sprzedawane na rynku krajowym, które były identyczne lub porównywalne z rodzajami produktów sprzedawanymi na wywóz do państw trzecich branych pod uwagę przy obliczaniu dumpingu.

(32)

Następnie Komisja określiła w odniesieniu do każdego rodzaju produktu udział sprzedaży z zyskiem niezależnym klientom na rynku krajowym w ODP, by móc zdecydować, czy do obliczenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego należy zastosować rzeczywistą sprzedaż krajową.

(33)

Wartość normalna opiera się na rzeczywistej cenie krajowej każdego rodzaju produktu niezależnie od tego, czy sprzedaż ta jest dokonywana z zyskiem, jeżeli:

a)

wielkość sprzedaży danego rodzaju produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od obliczonych kosztów produkcji, stanowiła ponad 80 % łącznej wielkości sprzedaży tego rodzaju produktu; oraz

b)

średnia ważona cena sprzedaży tego rodzaju produktu jest równa jednostkowym kosztom produkcji lub od nich wyższa.

(34)

W tym przypadku wartość normalna jest średnią ważoną cen całej sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu w ODP.

(35)

Za wartość normalną przyjmuje się rzeczywistą cenę krajową w ODP danego rodzaju produktu wyłącznie dla krajowej sprzedaży z zyskiem, jeżeli:

a)

ilość sprzedaży z zyskiem tego rodzaju produktu odpowiada nie więcej niż 80 % całkowitej ilości sprzedaży tego rodzaju; lub

b)

średnia ważona cena tego rodzaju produktu jest niższa od jednostkowych kosztów produkcji.

(36)

Dla jednego rodzaju produktu, w przypadku gdy nie stwierdzono sprzedaży krajowej na rynku krajowym państwa analogicznego, wartość normalną skonstruowano, dodając do średniej ważonej kosztów produkcji produktu podobnego określoną kwotę kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysków, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(37)

Zgodnie z art. 2 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, kwota ta została oparta na rzeczywistych danych dotyczących produkcji i sprzedaży, w zwykłym obrocie handlowym, produktu podobnego, przez producenta współpracującego w państwie analogicznym.

3.2.   Określenie prawdopodobnej ceny eksportowej

(38)

Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących cena eksportowa musiała być ustalona na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(39)

Komisja zbadała dane statystyczne z Eurostatu. Ilości produktu przywożonego z Chin były bardzo ograniczone, a co za tym idzie, ich ceny uznano za niereprezentatywne.

(40)

Komisja dokonała analizy chińskich statystyk handlowych. W statystykach tych klasyfikowano produkt objęty postępowaniem w ramach kodów HS, które obejmowały inne produkty o znacznie wyższej wartości, takie jak wyroby ze stali nierdzewnej i liny stalowe. W związku z powyższym Komisja uznała, że chińskie statystyki handlowe nie mogły zostać wykorzystane do ustalenia prawdopodobnych cen eksportowych produktu objętego postępowaniem.

(41)

Komisja wybrała największe państwa przeznaczenia wywozu z Chin dokonanego na podstawie kodów HS obejmujących produkt objęty postępowaniem (Brazylia, Japonia, Malezja, Korea Południowa, USA i Wietnam). Komisja zbadała następnie, czy statystyki tych państw dotyczące przywozu umożliwiały zidentyfikowanie drutów i skrętek PSC jako produktu objętego postępowaniem i wykazała, że takie druty i skrętki PSC były przywożone w znacznych ilościach. Jako że statystyki handlowe tylko niektórych z tych państw spełniały oba kryteria, prawdopodobną cenę eksportową ustalono na podstawie takich statystyk handlowych dotyczących przywozu z Chin.

3.3.   Porównanie

(42)

Porównanie wartości normalnej i prawdopodobnej ceny eksportowej przeprowadzono na podstawie ceny FOB w Chinach.

(43)

W celu zapewnienia sprawiedliwego porównania uwzględniono, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, różnice, które miały wpływ na porównywalność cen. W stosownych przypadkach dokonano dostosowań dotyczących różnic w kosztach transportu, ubezpieczenia, kosztach VAT niepodlegających zwrotowi, kosztach wywozu, rabatach i zniżkach.

3.4.   Prawdopodobieństwo dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

(44)

Na podstawie powyższych danych prawdopodobny margines dumpingu w rozumieniu art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego został ustalony na poziomie 27,2 %.

4.   Zmiany wielkości wywozu w przypadku uchylenia środków

4.1.   Moce produkcyjne producentów eksportujących

(45)

Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących wykorzystano następujące źródła:

informacje dostarczone przez wnioskodawcę,

publicznie dostępne publikacje,

informacje zebrane w trakcie pierwotnego dochodzenia.

(46)

Chiński przemysł stalowy jest znany jako zdecydowanie największy na świecie. Według informacji dostarczonych przez wnioskodawcę roczna produkcja w Chinach wyniosła w 2013 r. między 2,5 a 3 mln ton drutów i skrętek PSC, a szacowane moce produkcyjne wyniosły między 4 a 5 mln ton. Przeznaczenie powyższej produkcji rozkładało się następująco: między 1 a 1,5 mln ton wywieziono do państw trzecich, natomiast między 1 a 2 mln ton sprzedano na rynku krajowym. Przywóz drutów i skrętek PSC do Chin był nieznaczny. Niewykorzystane wolne moce produkcyjne w Chinach (tj. między 1,5 a 2 mln ton) co najmniej trzykrotnie przekraczają wielkość rynku unijnego.

(47)

Wnioskodawca oszacował, że moce produkcyjne drutów i skrętek PSC w Chinach znacznie przewyższają 11 mln ton rocznie. Przy sprzedaży krajowej i eksportowej wynoszącej między 6 a 7 mln ton rocznie, łączna wielkość wolnych mocy produkcyjnych przekroczyłaby 4 mln ton.

(48)

W tym względzie, przed nałożeniem środków, przywóz z Chin zwiększył się siedmiokrotnie w ciągu trzech lat, osiągając wartość blisko 87 000 ton, tj. 8,2 % konsumpcji podczas pierwotnego dochodzenia, ale 17 % konsumpcji na rynku unijnym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(49)

W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że w przypadku uchylenia środków producenci eksportujący z Chin sprzedawaliby znaczące ilości drutów i skrętek PSC na rynek unijny.

4.2.   Atrakcyjność rynku unijnego

(50)

Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących dokonano ustaleń w oparciu o dostępne fakty. Ocenę poziomu ryzyka przekierowania handlu na rynek unijny w przypadku uchylenia środków oparto na powszechnie dostępnych źródłach.

(51)

Rynek unijny jest duży, a jego szacunkowa wartość wyniosła 365 mln EUR w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Ponadto, w porównaniu do średniej ceny sprzedaży przemysłu unijnego, poziom podcięcia przez chiński wywóz do państw trzecich, o których mowa w motywie 41, ustalono w ramach niniejszego dochodzenia na poziomie 47 %. To zróżnicowanie cen ukazuje z pewnością atrakcyjność rynku unijnego oraz zdolność chińskich producentów do konkurowania przy pomocy cen w przypadku uchylenia środków.

(52)

Po ujawnieniu ustaleń zainteresowane strony przedstawiły czynniki które, oprócz cen na rynku unijnym, wskazują na atrakcyjność rynku unijnego. Znalazły się wśród nich:

przejrzyste i przewidywalne procedury przetargowe,

korzystne warunki płatności,

znacznych rozmiarów konsumenci zużywający duże ilości drutów i skrętek PSC,

poprawa sytuacji sektora budownictwa w niektórych państwach członkowskich.

Czynniki te pokazują, że cena nie jest jedynym elementem stanowiącym o atrakcyjności rynku unijnego dla chińskich eksporterów.

(53)

W świetle powyższych faktów Komisja stwierdziła, że w przypadku uchylenia środków istnieje znaczące ryzyko przekierowania handlu z mniej atrakcyjnych państw trzecich na rynek unijny.

5.   Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu

(54)

Dostępne wolne moce produkcyjne w Chinach i atrakcyjność rynku unijnego prowadzą do wniosku, że w przypadku wygaśnięcia obowiązujących środków istnieje ryzyko znacznego wzrostu wywozu po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem z ChRL.

D.   DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

(55)

Produkt podobny był wytwarzany przez 21 producentów unijnych w okresie badanym. Te 21 przedsiębiorstw stanowi zatem przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

E.   SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM

1.   Konsumpcja w Unii

(56)

Komisja określiła konsumpcję w Unii, sumując sprzedaż przemysłu unijnego na unijnym rynku oraz przywóz z Chin i innych państw trzecich, w oparciu o dane Eurostatu, na poziomie kodów TARIC (zintegrowana taryfa Unii Europejskiej).

(57)

Na tej podstawie sporządzono następujące zestawienie, obrazujące konsumpcję w Unii:

Tabela 1

Konsumpcja w Unii

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Konsumpcja w Unii ogółem (w tonach)

564 973

561 342

504 591

508 226

497 708

Indeks

100

99

89

90

88

Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(58)

Konsumpcja w Unii spadła w okresie badanym o 12 %. Ten spadek popytu miał miejsce głównie w latach 2011–2012 i odzwierciedla ogólną tendencję w sektorze budownictwa w następstwie kryzysu finansowego.

2.   Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

2.1.   Wielkość i udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(59)

Wielkość i udział w rynku przywozu z Chin zostały ustalone na podstawie danych Eurostatu.

(60)

Wielkość przywozu do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, i udział w rynku kształtowały się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu i udział Chin w rynku

Państwo

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Chiny

Wielkość (w tonach)

676

5

503

76

99

Indeks

100

1

74

11

15

Udział w rynku

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

Źródło: Eurostat (TARIC).

(61)

Nałożenie środków antydumpingowych niemal wstrzymało przywóz z Chin. W okresie badanym przywóz z Chin był bardzo niski, tj. zmniejszył się z 676 ton w 2010 r. (0,1 % rynku unijnego) do 99 ton w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

2.2.   Ceny przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(62)

Bardzo niewielka sprzedaż produktu objętego postępowaniem z Chin do Unii w ODP nie mogła stanowić wiarygodnej podstawy do sformułowania merytorycznych wniosków.

(63)

Ponieważ nie było możliwe wykorzystanie chińskich statystyk handlowych dotyczących wywozu z Chin na inne rynki (zob. motyw 40 powyżej), prawdopodobna cena eksportowa została ustalona na podstawie statystyk handlowych niektórych państw trzecich dotyczących przywozu drutów i skrętek PSC pochodzących z Chin (zob. motyw 41 powyżej).

(64)

Dokonano porównania cen produktu podobnego wytwarzanego i sprzedawanego przez przemysł unijny z cenami drutów i skrętek PSC produkowanych w Chinach sprzedawanych do niektórych państw trzecich, dostosowanymi do poziomu CIF na granicy Unii.

(65)

Porównanie cen wykazało prawdopodobieństwo znacznego podcięcia cenowego wynoszącego 47 %.

3.   Przywóz z pozostałych państw trzecich nieobjętych środkami

(66)

Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z pozostałych państw trzecich kształtowały się następująco:

Tabela 3

Wielkość przywozu z innych państw trzecich i ich udział w rynku

Państwo

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Tajlandia

Wielkość (w tonach)

11 454

12 889

11 371

8 061

6 416

Indeks

100

113

99

70

56

Udział w rynku

2,0 %

2,3 %

2,3 %

1,6 %

1,3 %

Republika Południowej Afryki

Wielkość (w tonach)

1 681

561

1 727

6 682

6 463

Indeks

100

33

103

397

384

Udział w rynku

0,3 %

0,1 %

0,3 %

1,3 %

1,3 %

Pozostałe

Wielkość (w tonach)

12 981

15 867

16 690

12 036

10 911

Indeks

100

122

129

93

84

Udział w rynku

2,3 %

2,8 %

3,3 %

2,4 %

2,2 %

Wszystkie państwa trzecie (z wyjątkiem Chin)

Wielkość (w tonach)

26 112

29 316

29 788

26 779

23 790

Indeks

100

112

114

103

91

Udział w rynku

4,6 %

5,2 %

5,9 %

5,3 %

4,8 %

Źródło: Eurostat (TARIC).

(67)

Przywóz z państw trzecich innych niż Chiny miał stosunkowo stabilny udział w rynku, wynoszący w okresie badanym pomiędzy 4,6 % i 5,9 %. Ponad połowa tego przywozu pochodziła z Tajlandii i Republiki Południowej Afryki. Do pozostałych państw wywozu należały Indie, Rosja i Ukraina.

4.   Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

(68)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie czynniki i wskaźniki ekonomiczne, które mogły wpłynąć na stan przemysłu unijnego.

4.1.   Wskaźniki makroekonomiczne

4.1.1.   Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(69)

Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 4

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Wielkość produkcji (w tonach)

687 576

657 933

609 099

615 466

602 692

Indeks

100

96

89

90

88

Moce produkcyjne

1 047 810

1 043 810

922 270

934 170

858 170

Indeks

100

100

88

89

82

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

66 %

63 %

66 %

66 %

70 %

Indeks

100

96

101

100

107

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu (wszyscy producenci).

(70)

Produkcja w Unii spadła w okresie badanym o 12 %. Ze względu na stabilność udziału przemysłu unijnego w rynku, produkcja była ściśle związana ze zmianami poziomu konsumpcji produktu objętego postępowaniem na rynku unijnym.

(71)

Przemysł unijny zareagował na ten spadek wielkości produkcji znacznymi wysiłkami na rzecz restrukturyzacji. Restrukturyzacja doprowadziła do zmniejszenia o 18 % mocy produkcyjnych w okresie badanym, a więc w stopniu wyższym, niż zmniejszył się popyt.

(72)

W rezultacie stopień wykorzystania mocy produkcyjnych zwiększył się z 66 % do 70 % w okresie badanym. Niemniej jednak pozostawał poniżej optymalnego poziomu, co wskazuje na utrzymywanie się nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle unijnym.

4.1.2.   Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(73)

Wielkość sprzedaży i udział w unijnym rynku przemysłu unijnego kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 5

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Wielkość sprzedaży na rynku unijnym (w tonach)

538 185

532 021

474 300

481 370

473 819

Indeks

100

99

88

89

88

Udział w rynku

95,3 %

94,8 %

94,0 %

94,7 %

95,2 %

Indeks

100

99

99

99

100

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu (wszyscy producenci).

(74)

Wielkość sprzedaży produktu podobnego przez przemysł unijny zmniejszyła się o 12 % w okresie badanym, proporcjonalnie do zmian poziomu konsumpcji w Unii.

(75)

Udział w rynku przemysłu unijnego w okresie badanym był zasadniczo stabilny. Średnia cena przemysłu unijnego była o 10 % niższa niż średnia cena przywozu z państw trzecich w ostatnich trzech latach okresu objętego przeglądem i w znacznej mierze podobna do niej we wcześniejszym przedziale czasu.

4.1.3.   Wzrost

(76)

Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego zmniejszyła się w tym samym stopniu co konsumpcja w Unii, co przełożyło się na stabilny udział w rynku w wysokości 95,2 %.

4.1.4.   Zatrudnienie i wydajność

(77)

Zatrudnienie i wydajność w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 6

Zatrudnienie i wydajność

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Liczba pracowników

1 580

1 544

1 435

1 405

1 267

Indeks

100

98

91

89

80

Wydajność (ton/pracownika)

435

426

424

438

476

Indeks

100

98

98

101

109

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu (wszyscy producenci).

(78)

W następstwie restrukturyzacji przemysłu, zatrudnienie w przemyśle unijnym znacznie się zmniejszyło w okresie badanym, z 1 580 pracowników w 2010 r. do 1 267 pracowników w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(79)

W okresie badanym wydajność wzrosła o 9 %. Stało się tak, ponieważ spadek zatrudnienia był szybszy niż spadek produkcji unijnej.

4.2.   Wskaźniki mikroekonomiczne

4.2.1.   Ceny i czynniki oddziałujące na ceny

(80)

Średnie ceny naliczane przez przemysł unijny w sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 7

Średnie ceny sprzedaży w Unii

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Średnia jednostkowa cena sprzedaży na rynku unijnym (EUR/t)

767

822

782

741

726

Indeks

100

107

102

97

95

Jednostkowy koszt produkcji (EUR/t)

784

834

789

741

726

Indeks

100

106

101

95

93

Źródło: Odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(81)

Średnia jednostkowa cena naliczana przez przemysł unijny w sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii spadła o 5 % w okresie badanym. Wzrost w latach 2010–2011, a następnie spadek w kolejnym roku odzwierciedlają przede wszystkim wzrost cen surowca. Odnotowany następnie spadek cen jest bardziej związany z presją cenową wynikającą z połączonych skutków spadku konsumpcji w Unii oraz istnienia nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle unijnym.

(82)

Jednostkowy koszt produkcji w okresie badanym zmniejszył się o 7 %. Jak wspomniano powyżej, wzrost zaobserwowany w ciągu pierwszych dwóch lat nastąpił na skutek wzrostu kosztów surowca. Ze względu na znaczne wysiłki w dziedzinie restrukturyzacji, wykorzystania mocy produkcyjnych i poprawy wydajności przemysł zdołał zbilansować koszty produkcji oraz średnie ceny sprzedaży w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.2.2.   Koszty pracy

(83)

Średni koszt pracy przemysłu unijnego w badanym okresie kształtował się następująco:

Tabela 8

Średni koszt pracy na pracownika

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Średnie wynagrodzenie na pracownika (w EUR)

41 351

43 035

44 440

43 429

43 942

Indeks

100

104

107

105

106

Źródło: Odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(84)

Średnie koszty pracy na pracownika wzrosły o 6 %. Poza skutkami inflacji, wynika to głównie z koncentracji likwidacji miejsc pracy w państwach o niskich kosztach wynagrodzeń i wysiłków na rzecz poprawy wydajności.

4.2.3.   Zapasy

(85)

Stan zapasów przemysłu unijnego w okresie badanym kształtował się następująco:

Tabela 9

Zapasy

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Zapasy na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach)

16 885

15 314

17 596

16 073

17 352

Indeks

100

91

115

91

108

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako wartość procentowa produkcji

2,5 %

2,3 %

2,9 %

2,6 %

2,9 %

Indeks

100

95

118

106

117

Źródło: Odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(86)

Ogółem w badanym okresie stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 8 %. Jednak stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako wartość procentowa produkcji utrzymywał się na stałym, niskim poziomie odsetka produkcji unijnej.

4.2.4.   Rentowność, przepływ środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskiwania kapitału

(87)

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje oraz zwrot z inwestycji przemysłu unijnego kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji

 

2010

2011

2012

2013

ODP

Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (% obrotu ze sprzedaży)

– 3,2 %

– 2,7 %

– 1,5 %

– 0,8 %

– 0,5 %

Indeks

100

116

153

174

183

Przepływy pieniężne (w EUR)

– 3,1 %

– 1,3 %

0,3 %

1,5 %

0,6 %

Indeks

100

158

211

248

221

Inwestycje (w EUR)

3 204 173

1 851 350

1 300 200

1 464 117

1 673 643

Indeks

100

58

41

46

52

Zwrot z inwestycji

– 13 %

– 16 %

– 9 %

– 8 %

– 6 %

Indeks

100

82

130

141

153

Źródło: Odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(88)

Komisja określiła rentowność przemysłu unijnego, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów w ramach tej sprzedaży. Całkowita rentowność objętych próbą producentów poprawiła się w okresie badanym z bardzo niskiego poziomu – 3,2 % aż do osiągnięcia progu rentowności w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(89)

Przepływy pieniężne netto to zdolność przemysłu unijnego do finansowania swojej działalności. W przepływach pieniężnych netto widoczna była ta sama tendencja, co w przypadku rentowności, czyli stała poprawa w okresie badanym, z wyraźną poprawą w ostatnich trzech okresach aż do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

(90)

Inwestycje spadły w okresie badanym o 48 %. Były to przede wszystkim inwestycje niezbędne ze względów konserwacyjnych.

(91)

Podobnie jak w przypadku pozostałych wskaźników finansowych zwrot z inwestycji w przypadku produkcji i sprzedaży produktu podobnego był ujemny, ale poprawił się od 2011 r. Różnica procentowa w stosunku do pozostałych wskaźników finansowych wyraża niską kapitałochłonność przemysłu unijnego i obniżenie się wartości aktywów netto ze względu na niski poziom inwestycji.

(92)

W sytuacji gospodarczej charakteryzującej się ograniczonym dostępem do finansowania, zwłaszcza w przypadku sektorów związanych z branżą budowlaną, i biorąc pod uwagę sytuację finansową przemysłu unijnego, jego zdolność pozyskiwania nowego kapitału była bardzo ograniczona.

4.2.5.   Wielkość marginesu dumpingu

(93)

Dochodzenie wykazało prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu o znaczącym marginesie. W związku z tym wielkości tej nie można uznać za nieistotną.

4.2.6.   Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(94)

Zbadane powyżej makrowskaźniki wskazują, że chociaż środki antydumpingowe częściowo osiągnęły swój cel, przyczyniając się do usunięcia szkody wyrządzonej producentom unijnym, przemysł unijny znajduje się wciąż w niestabilnej sytuacji i w dalszym ciągu jest podatny na zagrożenia. Fakty są takie, że w okresie badanym wielkość produkcji spadła o 12 %, wielkość sprzedaży klientom niepowiązanym w UE – o 12 %, a zatrudnienie – o 20 %. W okresie badanym przemysł unijny przynosił straty. Nie dało się zatem stwierdzić pełnej poprawy sytuacji po wcześniejszym dumpingu i Komisja uznaje, że przemysł unijny jest nadal bardzo podatny na szkodliwe wpływy przywozu po cenach dumpingowych na rynek unijny.

5.   Wnioski dotyczące szkody

(95)

Główne wskaźniki szkody wykazały negatywne tendencje dotyczące skutków kryzysu w sektorze budownictwa. W związku z tym konsumpcja, wielkość produkcji i sprzedaż zmniejszyły się o 12 % w okresie badanym.

(96)

Środki pomogły jednak skuteczne przemysłowi unijnemu przetrwać ten kryzys i podjąć znaczące wysiłki na rzecz restrukturyzacji w postaci ograniczenia mocy produkcyjnych i zatrudnienia.

(97)

Oznaki poprawy pojawiły się w ostatnich latach okresu badanego, kiedy to można było zaobserwować wzrost wydajności i wykorzystania mocy produkcyjnych. Ponadto koszty produkcji zbliżyły się do średniej ceny sprzedaży.

(98)

Niemniej jednak sytuacja przemysłu unijnego jest nadal niestabilna. Chociaż odnotowano poprawę większości wskaźników finansowych, nie osiągnęły one zrównoważonego poziomu. Konsumpcja i ceny utrzymują się na niskim poziomie, a ponadto widoczne są oznaki utrzymujących się nadwyżek mocy produkcyjnych w Unii.

(99)

Środki antydumpingowe częściowo osiągnęły swój cel poprzez usunięcie pewnych elementów szkody poniesionej przez przemysł unijny w wyniku przywozu po cenach dumpingowych z Chin. Choć wskaźniki finansowe, takie jak rentowność i zwrot z inwestycji, uległy poprawie w okresie badanym, to wciąż mają one wartość ujemną. Przepływy pieniężne również uległy poprawie i osiągnęły wartość nieznacznie dodatnią. Dlatego oczywiste jest, że przemysł unijny nie przezwyciężył jeszcze w pełni skutków wcześniejszego dumpingu i nadal znajduje się w niestabilnej sytuacji, a tym samym jest bardzo podatny na wszelkie ewentualne wznowienie przywozu po cenach dumpingowych.

(100)

Nawet jeśliby niestabilną sytuację przemysłu unijnego zakwalifikować jako istotną szkodę, nie wynika ona z przywozu z Chin, którego udział w rynku unijnym wynosi poniżej 1 %. Dzięki temu, że nie występowała presja cenowa ze strony Chin, przemysł unijny był w stanie utrzymać swój udział w rynku i ograniczyć ponoszone straty.

F.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

1.   Uwaga wstępna

(101)

Sytuacja przemysłu unijnego poprawiła się, ale pozostaje niestabilna. W całym okresie badanym wielkość przywozu z Chin była znikoma. Jednocześnie, jak wskazano w motywach 20–54 powyżej, dochodzenie wykazało, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków.

2.   Skutki przewidywanej wielkości przywozu z Chin oraz wpływ na ceny w przypadku uchylenia środków

(102)

Komisja oceniła prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia obecnie obowiązujących środków – przeanalizowano prawdopodobny wpływ chińskiego przywozu na rynek unijny i przemysł unijny zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(103)

Analiza ta skoncentrowała się na wolnych mocach produkcyjnych chińskich producentów eksportujących i ich polityce cenowej w przypadku wywozu do innych państw.

(104)

Jak ustalono w motywie 46 powyżej, całkowite wolne moce produkcyjne do produkcji drutów i skrętek PSC w Chinach oszacowano w 2013 r. na około 1,7 mln ton. Wielkość ta znacząco przekraczała łączną unijną konsumpcję w tym samym okresie.

(105)

Można w sposób uzasadniony stwierdzić, że w przypadku uchylenia środków przynajmniej część tych wolnych mocy produkcyjnych zostałaby najprawdopodobniej skierowana na rynek unijny.

(106)

W tym względzie, jak wspomniano w motywie 48 powyżej, przed nałożeniem obowiązujących obecnie środków, przywóz z Chin zwiększył się siedmiokrotnie w ciągu trzech lat, osiągając wartość blisko 87 000 ton, tj. 8,2 % konsumpcji podczas pierwotnego dochodzenia lub 17 % obecnej konsumpcji na rynku unijnym. Pokazuje to zdolność szybkiej penetracji rynku unijnego przez chiński przywóz w przypadku braku środków.

(107)

Jak wspomniano powyżej w motywie 65, chińskie ceny importowe bez ceł antydumpingowych spowodowałyby prawdopodobnie znaczące podcięcie cen sprzedaży przemysłu unijnego (o 47 %). Ten bardzo wysoki prawdopodobny margines podcięcia cenowego obliczony w oparciu o porównanie chińskich cen eksportowych stosowanych przy wywozie do państw trzecich z cenami stosowanymi w przemyśle unijnym sprawia, że rynek unijny jest dla wywozu z Chin atrakcyjniejszy niż rynki innych państw trzecich. Jeżeli faktycznie dopuszczono by do wygaśnięcia środków, chińscy producenci eksportujący mogliby dokonywać wywozu do Unii po cenach wyższych niż w przypadku wywozu do państw trzecich, wciąż podcinając ceny przemysłu unijnego.

(108)

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że – przy braku środków – chińscy producenci eksportujący prawdopodobnie zwiększyliby presję cenową wywieraną na rynek unijny i swój udział w tym rynku, powodując tym samym istotną szkodę dla przemysłu unijnego.

3.   Wniosek

(109)

W świetle ustaleń dochodzenia dotyczących szacowanych wolnych mocy produkcyjnych chińskich producentów eksportujących i spodziewanego poziomu cen przywozu z Chin uważa się, że uchylenie środków z dużym prawdopodobieństwem prowadziłoby do ponownego wystąpienia szkody i dalszego pogorszenia niestabilnej sytuacji przemysłu unijnego ze względu na prawdopodobny wzrost przywozu z Chin po cenach dumpingowych, powodujących podcięcie cen sprzedaży przemysłu unijnego.

G.   INTERES UNII

(110)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie obowiązujących środków antydumpingowych wobec Chin nie zaszkodziłoby interesom Unii jako całości. Określenie interesu Unii oparto na ocenie wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu unijnego, importerów, dostawców oraz użytkowników.

(111)

Wszystkie zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(112)

Na tej podstawie Komisja zbadała, czy mimo wniosków dotyczących prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu i szkody istnieją istotne powody pozwalające na stwierdzenie, że utrzymanie istniejących środków nie leży w interesie Unii.

1.   Interes przemysłu unijnego

(113)

W wyniku dochodzenia ustalono, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia istotnej szkody w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków przeciwko przywozowi z Chin.

(114)

W przypadku utrzymania środków oczekuje się, że przemysł unijny będzie w stanie zakończyć restrukturyzację i w konsekwencji zwiększyć rentowność.

(115)

Komisja stwierdziła zatem, że utrzymanie obowiązujących środków wobec Chin leżałoby w interesie przemysłu unijnego.

2.   Interes importerów/przedsiębiorstw handlowych

(116)

Żaden importer/przedsiębiorstwo handlowe nie zgłosiło się po publikacji zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

(117)

Chociaż nie można wykluczyć, że nałożenie środków miało negatywny wpływ na ich działalność, importerzy nie są uzależnieni od Chin i mogą pozyskiwać druty i skrętki PSC z innych dostarczających je państw, takich jak Tajlandia i Republika Południowej Afryki.

3.   Interes dostawców

(118)

Trzech dostawców wyraziło swoje poparcie dla środków. Dwóch z nich to powiązani z wnioskodawcą producenci walcówki. Trzecie przedsiębiorstwo dostarczało smary i produkty chemiczne do produkcji drutu dla przemysłu unijnego.

(119)

Walcówka sprzedawana przemysłowi unijnemu stanowi niewielką część obrotów w tym sektorze i uchylenie środków nie powinno mieć znaczącego wpływu na dostawców. Niemniej jednak utrzymanie środków jest w interesie producentów walcówki.

4.   Interes użytkowników

(120)

Dwunastu użytkowników zgłosiło się podczas niniejszego dochodzenia i wyraziło poparcie dla środków, w tym jedno przedsiębiorstwo kupujące duże ilości produktu podobnego.

(121)

Żaden z użytkowników nie odpowiedział w pełni na nasz kwestionariusz. Wstępne dochodzenie wykazało jednak, że druty i skrętki PSC stanowiły 5 % ich kosztów produkcji i poniżej 1 % kosztów produkcji ich odbiorców końcowych.

(122)

Z uwagi na fakt, że Chiny są jedynym państwem, wobec którego obowiązują środki, użytkownicy mają dostęp do alternatywnych źródeł dostaw. Ponadto najwięksi producenci unijni mają podobne udziały w rynku i utrzymują wysoki poziom wewnętrznej konkurencji.

(123)

Użytkownicy, którzy się zgłosili, wyrazili obawę, że uchylenie środków doprowadzi do destabilizacji przemysłu unijnego, a zatem wpłynie na wiarygodność ich łańcucha dostaw. Bezpieczeństwo dostaw miało dla nich większą wartość niż ewentualne oszczędności kosztów.

5.   Wnioski dotyczące interesu Unii

(124)

W związku z powyższym Komisja uznaje, że nie ma istotnych powodów dotyczących interesu Unii przemawiających przeciwko utrzymaniu obecnych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec Chin.

H.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(125)

Z powyższych względów wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 383/2009 powinny zostać utrzymane.

(126)

Indywidualne stawki ceł antydumpingowych dla przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu są stosowane wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem, wytworzonego przez te przedsiębiorstwa, a zatem przez określone wskazane osoby prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego aktu prawnego, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawce cła stosowanej względem „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.

(127)

Przedsiębiorstwo może wnioskować o stosowanie poszczególnych stawek cła antydumpingowego, jeśli później zmieni swoją nazwę. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Komisji (6). Wniosek musi zawierać wszystkie istotne informacje, które pozwolą wykazać, że zmiana nie wpływa na prawo przedsiębiorstwa do korzystania ze stawki celnej, która ma wobec niego zastosowanie. Jeśli zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie wpływa na prawo do korzystania ze stawki celnej mającej wobec niego zastosowanie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostanie zawiadomienie w sprawie zmiany nazwy.

(128)

Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz drutu ze stali niestopowej niepokrytego ani niepowleczonego, drutu ze stali niestopowej pokrytego lub powleczonego cynkiem oraz skrętek ze stali niestopowej, pokrytej lub powleczonej bądź nie, posiadających nie więcej niż 18 drutów, zawierających 0,6 % masy lub więcej węgla, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, obecnie objętych kodami CN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 oraz ex 7312 10 69 (kody TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 oraz 7312106991), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Galwanizowane (lecz niepowlekane dodatkowo) skrętki składające się z siedmiu drutów, w których średnica drutu środkowego jest identyczna lub większa o mniej niż 3 % od średnicy któregokolwiek z 6 pozostałych drutów, nie podlegają ostatecznemu cłu antydumpingowemu.

2.   Stawka ostatecznego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. 1 i wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca:

Przedsiębiorstwo

Cło antydumpingowe

Dodatkowy kod TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, oraz Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

46,2 %

A999

3.   Stosowanie indywidualnej stawki celnej ustalonej dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi być zgodna z wymogami określonymi w załączniku. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje stawka celna mająca zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.

4.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 118 z 13.5.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 986/2012 z dnia 22 października 2012 r. uściślające zakres ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 383/2009 na przywóz niektórych drutów i skrętek PSC pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 297 z 26.10.2012, s. 1).

(4)  Dz.U. C 270 z 19.9.2013, s. 12.

(5)  Dz.U. C 138 z 8.5.2014, s. 33.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ZAŁĄCZNIK

Ważna faktura handlowa, o której mowa w art. 1 ust. 3, musi zawierać oświadczenie podpisane przez pracownika przedsiębiorstwa w następującej formie:

1.

Imię i nazwisko oraz funkcja pracownika przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę.

2.

Oświadczenie o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany, poświadczam, że [ilość] drutów i skrętek PSC sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez [nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa] [kod dodatkowy TARIC] w [kraj, którego dotyczy postępowanie]. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.

Data i podpis”


5.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/866

z dnia 4 czerwca 2015 r.

w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do trzech producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 13,

informując państwa członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   ZOBOWIĄZANIE I POZOSTAŁE ISTNIEJĄCE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 513/2013 (3) Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Unii Europejskiej („Unia”) modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego („moduły”) i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(2)

Grupa producentów eksportujących upoważniła Chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych („CCCME”) do złożenia Komisji w jej imieniu zobowiązania cenowego, co izba ta uczyniła. Z treści tego zobowiązania cenowego jasno wynika, że stanowi ono zbiór indywidualnych zobowiązań cenowych dla każdego producenta eksportującego, który to zbiór z praktycznych względów administracyjnych koordynuje CCCME.

(3)

Decyzją 2013/423/UE (4) Komisja przyjęła to zobowiązanie cenowe w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego. Rozporządzeniem (UE) nr 748/2013 (5) Komisja zmieniła rozporządzenie (UE) nr 513/2013 w celu wprowadzenia koniecznych zmian technicznych w związku z przyjęciem zobowiązania w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1238/2013 (6) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów i ogniw pochodzących lub wysyłanych z ChRL („produkty objęte postępowaniem”). Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2013 (7) Rada nałożyła również ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Unii produktu objętego postępowaniem.

(5)

W następstwie powiadomienia o zmienionej wersji tego zobowiązania cenowego przez grupę producentów eksportujących („producenci eksportujący”) wraz z CCCME Komisja potwierdziła w decyzji wykonawczej 2013/707/UE (8) przyjęcie zmienionego zobowiązania cenowego („zobowiązanie”) na okres obowiązywania środków ostatecznych. W załączniku do tej decyzji wymieniono producentów eksportujących, w odniesieniu do których zobowiązanie przyjęto, między innymi:

a)

CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. i CSI Cells Co. Ltd wraz z powiązaną spółką w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B805 („Canadian Solar”);

b)

ET Solar Industry Limited i ET Energy Co. Ltd wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B819 („ET Solar”); oraz

c)

Renesola Zhejiang Ltd i Renesola Jiangsu Ltd wraz z powiązanymi spółkami w Unii Europejskiej, wspólnie objęte dodatkowym kodem TARIC: B921 („ReneSola”).

(6)

Decyzją wykonawczą 2014/657/UE (9) Komisja przyjęła wniosek złożony wspólnie przez grupę producentów eksportujących i CCCME o udzielenie wyjaśnień dotyczących realizacji zobowiązania w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem i przedmiotowym zobowiązaniem, tj. modułów i ogniw pochodzących lub wysyłanych z ChRL, obecnie objętych kodami CN ex 8541 40 90 (kody TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 i 8541409039), wytwarzanych przez odnośnych producentów eksportujących („produkt objęty zobowiązaniem”). Cła antydumpingowe i wyrównawcze, o których mowa w motywie 4 powyżej, oraz zobowiązanie są wspólnie zwane „środkami”.

B.   WARUNKI ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE ZOSTAŁY NARUSZONE

(7)

Producenci eksportujący zgodzili się między innymi nie sprzedawać produktu objętego zobowiązaniem pierwszemu niezależnemu klientowi w Unii poniżej pewnej minimalnej ceny importowej („MCI”) w ramach powiązanego poziomu rocznego przywozu do Unii określonego w zobowiązaniu.

(8)

W treści zobowiązania wyjaśniono również, w formie niewyczerpującego wykazu, kiedy dochodzi do naruszenia zobowiązania. Wykaz ten obejmuje w szczególności zawieranie porozumień kompensacyjnych ze swoimi klientami oraz składanie błędnych oświadczeń dotyczących pochodzenia produktu objętego postępowaniem lub tożsamości eksportera.

(9)

Producenci eksportujący zobowiązali się również nie sprzedawać tym samym klientom, którym sprzedają produkt objęty zobowiązaniem, żadnych produktów innych niż produkt objęty zobowiązaniem wytwarzanych lub sprzedawanych przez nich w zakresie przekraczającym dany ograniczony niewielki odsetek łącznej wartości sprzedaży produktu objętego zobowiązaniem („ograniczona równoległa sprzedaż”).

(10)

Zobowiązanie nakłada również na producentów eksportujących obowiązek przedstawiania Komisji co kwartał szczegółowych informacji dotyczących ich całkowitej sprzedaży eksportowej i odsprzedaży w Unii („sprawozdania kwartalne”). Oznacza to, że informacje zawarte w tych sprawozdaniach kwartalnych muszą być kompletne i prawidłowe oraz że zgłoszone transakcje muszą być w pełni zgodne z warunkami przedmiotowego zobowiązania.

(11)

Aby zagwarantować przestrzeganie warunków zobowiązania, producenci eksportujący zobowiązali się także zezwolić na wizyty weryfikacyjne na swoim terenie, w celu sprawdzenia dokładności i kompletności danych zawartych w sprawozdaniach kwartalnych przekazanych Komisji i dostarczenia wszelkich informacji, jakie Komisja uzna za niezbędne.

C.   WARUNKI ZOBOWIĄZANIA PRZEWIDUJĄCE JEGO WYCOFANIE PRZEZ KOMISJĘ W PRZYPADKU BRAKU NARUSZENIA

(12)

W zobowiązaniu stwierdza się również, że Komisja może wycofać jego przyjęcie w dowolnym momencie okresu jego stosowania, jeśli monitorowanie i egzekwowanie zobowiązania okazuje się niewykonalne.

(13)

W zobowiązaniu stwierdza się ponadto, że przyjęcie zobowiązania przez Komisję jest oparte na zaufaniu i wszelkie działanie, które naruszyłoby zaufanie stanowiące podstawę stosunków z Komisją Europejską, może spowodować wycofanie zobowiązania.

D.   MONITOROWANIE PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH

(14)

W trakcie monitorowania wypełniania zobowiązania Komisja zweryfikowała informacje przedłożone przez producentów eksportujących, które były istotne pod kątem zobowiązania. Ustalenia przedstawione w motywach 15–32 poniżej dotyczą problemów stwierdzonych w odniesieniu do Canadian Solar, ET Solar i ReneSola, które zobowiązują Komisję do wycofania przyjęcia zobowiązania względem tych trzech producentów eksportujących.

E.   PRZYCZYNY WYCOFANIA PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ

(i)   Canadian Solar

(15)

Canadian Solar przyznał szeregowi klientów pewne korzyści, które nie zostały wymienione w sprawozdaniach kwartalnych. Komisja przeanalizowała te niezgłoszone korzyści i stwierdziła, że Canadian Solar naruszył obowiązek dotyczący sprawozdawczości wynikający z przyjętego zobowiązania.

(16)

Dalsza analiza tych niezgłoszonych korzyści doprowadziła do wniosku, że Canadian Solar naruszył również ciążący na nim obowiązek przestrzegania MCI, ponieważ odjęcie wspomnianych korzyści od ceny sprzedaży w transakcjach z odnośnymi klientami obniżyło te ceny do poziomu poniżej MCI.

(17)

Canadian Solar prowadził także równoległą sprzedaż na rzecz tych samych klientów modułów objętych i modułów nieobjętych zobowiązaniem w tym samym roku kalendarzowym. Polegała ona na równoległej sprzedaży na rzecz tego samego klienta, na dużą skalę, z jednej strony, modułów – bez zastosowania wobec nich środków – które zostały przywiezione do Unii, a następnie składowane (za pomocą różnych kanałów), a z drugiej – produktu objętego zobowiązaniem. Ta sprzedaż znacznie przekroczyła ograniczoną równoległą sprzedaż dozwoloną w zobowiązaniu. Tym samym Canadian Solar naruszył to ograniczenie.

(18)

Ponadto Komisja przeanalizowała skutki takiej struktury handlu i stwierdziła, że istnieje duże ryzyko wzajemnej kompensacji w przypadku, gdy produkty objęte i nieobjęte zobowiązaniem są sprzedawane tym samym klientom, w szczególności jeśli sprzedaż jest dokonywana w tak znacznych ilościach.

(19)

Canadian Solar uwzględnił również w swoim modelu biznesowym jednego niepowiązanego producenta oryginalnego sprzętu („OEM”). Ten OEM dokonywał montażu modułów dla Canadian Solar w państwie trzecim, rzekomo stosując ogniwa pochodzące z innego państwa trzeciego. Przywóz modułów przez Canadian Solar od tego OEM do Unii nie podlega zobowiązaniu, ponieważ zobowiązanie obejmuje jedynie bezpośrednią sprzedaż z ChRL do Unii. Ten przywóz i sprzedaż, jak również OEM, nie są objęte zakresem monitorowania przez Komisję.

(20)

Komisja przeanalizowała wpływ tej praktyki handlowej na wykonalność zobowiązania. Komisja stwierdziła, że mimo iż współpraca handlowa z tym OEM ma ograniczony zakres, uniemożliwia ona monitorowanie wykonywania zobowiązania przez Canadian Solar.

(ii)   ET Solar

(21)

ET Solar sprzedawał produkt objęty zobowiązaniem w ramach sprzedaży kompletnych elektrowni słonecznych. Przywóz produktu objętego zobowiązaniem do Unii został wymieniony w sprawozdaniach kwartalnych ET Solar, natomiast nie uwzględniono w nich sprzedaży modułów dla elektrowni słonecznych ani sprzedaży tych modułów jako części elektrowni słonecznych. Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem ET Solar miał jednak obowiązek uwzględniania tego rodzaju sprzedaży w składanych sprawozdaniach. W przypadku sprzedaży elektrowni słonecznych ET Solar sprzedawał pakiet produktów i usług obejmujący: moduły instalowane w elektrowniach, pozostałe niezbędne wyposażenie elektrowni oraz usługi budowy elektrowni i przyłączenia jej do sieci.

(22)

Co więcej, sprzedaż kompletnych elektrowni słonecznych stanowi równoległą sprzedaż na rzecz tych samych klientów produktu objętego zobowiązaniem oraz produktów i usług nieobjętych zobowiązaniem. Ta sprzedaż znacznie przekroczyła ograniczoną równoległą sprzedaż dozwoloną w zobowiązaniu. Tym samym ET Solar naruszył to ograniczenie.

(23)

Ponadto Komisja przeanalizowała skutki tej praktyki handlowej i stwierdziła, że istnieje duże ryzyko wzajemnej kompensacji w przypadku, gdy produkt objęty zobowiązaniem oraz produkty i usługi nieobjęte zobowiązaniem są sprzedawane tym samym klientom, w szczególności jeśli sprzedaż jest dokonywana w tak znacznych ilościach.

(24)

Ponadto ET Solar nie jest w stanie wykazać, że przestrzega MCI przy sprzedaży kompletnych elektrowni słonecznych, ponieważ nie ma ustalonej jako takiej ceny sprzedaży samych modułów, a klient płaci jedynie ogólną cenę za instalację i nie otrzymuje żadnego rzetelnego podziału tej ceny na cenę modułów, innego wyposażenia i usług.

(25)

Wreszcie, Komisja przeanalizowała skutki takiej struktury handlu i również stwierdziła, że uniemożliwia ona monitorowanie wykonywania zobowiązania przez ET Solar.

(iii)   ReneSola

(26)

Model biznesowy ReneSola, poza wykorzystaniem własnych mocy produkcyjnych w ChRL, opiera się na rozległej sieci niepowiązanych OEM w państwach trzecich i w Unii, którzy zajmują się montażem modułów dla ReneSola. Ci OEM wykorzystują ogniwa pochodzące z różnych źródeł, w tym ogniwa pochodzące lub wysyłane z ChRL. Ogniwa te są w wielu przypadkach przywożone do państw trzecich i Unii przez powiązane przedsiębiorstwa zlokalizowane w różnych państwach trzecich.

(27)

Przywóz modułów od tych OEM w państwach trzecich oraz sprzedaż modułów zmontowanych przez OEM w Unii nie podlegają zobowiązaniu, ponieważ zobowiązanie umożliwia jedynie sprzedaż bezpośrednią z ChRL do Unii. Ten przywóz i sprzedaż, jak również OEM, nie są objęte zakresem monitorowania przez Komisję.

(28)

Komisja przeanalizowała skutki tej praktyki handlowej i stwierdziła, że uniemożliwia ona monitorowanie wykonywania zobowiązania przez ReneSola.

(29)

Ponadto w sprawozdaniach kwartalnych ReneSola zawarł błędne informacje na temat transakcji z powiązanym importerem w Unii. Poddana kontroli na miejscu dokumentacja transakcji powiązanego importera nie jest zgodna ze sprzedażą eksportową wykazaną w sprawozdaniach przekazanych Komisji przez ReneSola w ramach zobowiązania. Dalsza kontrola wykazała, że ReneSola nie zgłosił odwołania lub zmian dużej liczby dostaw dla tego importera powiązanego.

(30)

Komisja przeanalizowała te niespójności między sprawozdaniami ReneSola składanymi w ramach sprawozdania a rzeczywistymi transakcjami sprzedaży i stwierdziła, że ReneSola naruszył swój obowiązek dotyczący sprawozdawczości wynikający ze zobowiązania.

(iv)   Podsumowanie

(31)

Dokonane ustalenia dotyczące naruszeń zobowiązania i jego niewykonalności w odniesieniu do Canadian Solar, ET Solar i ReneSola wymagają wycofania przyjęcia zobowiązania dla tych trzech producentów eksportujących zgodnie z art. 8 ust. 7 i art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, art. 13 ust. 7 i art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego oraz zgodnie z warunkami zobowiązania.

(32)

Komisja przeanalizowała ponadto wpływ działań Canadian Solar, ET Solar i ReneSola wymienionych powyżej w motywach 15–30 na ich relacje z Komisją oparte na zaufaniu, ustanowione w momencie przyjęcia zobowiązania. Komisja stwierdziła, że łącznie działania te naruszyły oparte na zaufaniu relacje z tymi trzema producentami eksportującymi. Takie nagromadzenie naruszeń również uzasadnia zatem wycofanie przyjęcia zobowiązania dla tych trzech producentów eksportujących zgodnie z warunkami zobowiązania.

F.   OCENA WYKONALNOŚCI CAŁEGO ZOBOWIĄZANIA

(33)

W zobowiązaniu przewidziano, że każde naruszenie popełnione przez danego producenta eksportującego nie prowadzi automatycznie do wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do wszystkich producentów eksportujących. W takim przypadku Komisja dokonuje oceny wpływu danego naruszenia na wykonalność tego zobowiązania ze skutkiem dla wszystkich producentów eksportujących oraz CCCME.

(34)

Komisja dokonała w związku z tym oceny wpływu naruszeń popełnionych przez Canadian Solar, ET Solar i ReneSola na wykonalność zobowiązania ze skutkiem dla wszystkich producentów eksportujących oraz CCCME.

(35)

Odpowiedzialność za te naruszenia spoczywa wyłącznie na tych trzech producentach eksportujących; monitorowanie i kontrole nie wykazały żadnych systematycznych naruszeń popełnianych przez dużą liczbę producentów eksportujących lub CCCME.

(36)

Komisja stwierdza zatem, że ogólne funkcjonowanie zobowiązania nie jest zagrożone i nie ma podstaw do wycofania przyjęcia zobowiązania dla wszystkich producentów eksportujących oraz CCCME.

G.   OŚWIADCZENIA PISEMNE I PRZESŁUCHANIA

(37)

Zainteresowanym stronom zapewniono możliwość przedstawienia ich stanowiska i uwag zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Producenci Canadian Solar, ET Solar i ReneSola przedstawili uwagi i zostali wysłuchani. CCCME również uczestniczyła w przesłuchaniu. Uwagi zostały przedstawione przez stowarzyszenie reprezentujące importerów i użytkowników produktu objętego zobowiązaniem oraz przez stowarzyszenie reprezentujące unijnych producentów modułów i ogniw fotowoltaicznych.

(i)   Canadian Solar

(38)

Canadian Solar nie zgodził się ze stwierdzeniem, że nie wymienił w sprawozdaniach pewnych korzyści, które przyznał szeregowi klientów, oraz że przyznając takie korzyści, naruszył MCI. Twierdzi on, że nie był zobowiązany do uwzględnienia w sprawozdaniach tych korzyści z trzech następujących przyczyn:

(39)

Po pierwsze, korzyści te stanowią część kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych chińskiego podmiotu Canadian Solar, a żadne takie koszty nie mogą jednocześnie stanowić korzyści dla nabywców produktu objętego zobowiązaniem. Te kategorie wzajemnie się wykluczają.

(40)

Po drugie, na podstawie wytycznych wydanych przez służby Komisji, jedynie korzyści opłacone przez powiązane spółki w Unii powinny być wymieniane w sprawozdaniach i odliczane od ceny sprzedaży jako korzyści.

(41)

Po trzecie, w każdym wypadku takie wydatki nie stanowią korzyści dla nabywców produktu objętego zobowiązaniem, ponieważ płatności odpowiadają wartości rynkowej świadczonych usług.

(42)

Jako że Canadian Solar był zobowiązany do zgłoszenia wszelkich korzyści przyznanych swoim klientom i tego nie uczynił, Komisja odrzuca te argumenty z następujących przyczyn:

(43)

Po pierwsze, w zobowiązaniu nie ustanowiono wyjątku dla korzyści zaklasyfikowanych jako koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne. Takie koszty mogą być w rzeczywistości korzyściami dla nabywcy, o ile nabywca otrzyma płatność z tytułu kosztów zaklasyfikowanych jako koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne.

(44)

Po drugie, Canadian Solar w swojej argumentacji zakłada, że płatności rzeczywiście odpowiadają wartości rynkowej świadczonych usług. Canadian Solar nie przedstawił wystarczających dowodów w tym względzie. Ponadto, nawet jeśli odpowiadałyby one wartości rynkowej – co nie ma miejsca w tym przypadku – nie oznacza to, że płatności tak zaklasyfikowane nie przynoszą korzyści odbiorcy, w tym przypadku klientowi Canadian Solar, jeśli istnieje jasny związek między nabyciem usługi a sprzedażą produktu objętego zobowiązaniem.

(45)

Po trzecie, Canadian Solar przywołuje wytyczne wydane przez służby Komisji bez żadnego kontekstu. W przeciwieństwie do opinii Canadian Solar te wydatki stanowią korzyść dla nabywców. Na podstawie faktu, że zostały one wymienione jako korzyści jedynie w odpowiedzi na pytanie dotyczące spółek powiązanych w Unii, nie można z kolei wykluczyć, iż takie wydatki pokryte przez podmiot chiński nie stanowią korzyści. Nie istnieje ekonomiczne ani prawne uzasadnienie odmiennego traktowania takich wydatków poniesionych przez podmiot chiński niż takiego samego rodzaju wydatków spółek powiązanych w Unii.

(46)

Po czwarte, wytyczne wydane przez służby Komisji zawierają zastrzeżenie, że nie są wiążące dla Komisji oraz że odpowiedzi w wytycznych wydanych przez służby Komisji nie dotyczą konkretnych przypadków i opierają się na ograniczonych informacjach. Z powyższych przyczyn wytyczne nie mają dla Komisji wiążącego charakteru.

(47)

Komisja podtrzymuje zatem swoje stwierdzenie, że Canadian Solar naruszył swój obowiązek dotyczący sprawozdawczości wynikający ze zobowiązania oraz że naruszył również ciążący na nim obowiązek przestrzegania MCI, ponieważ odjęcie wspomnianych korzyści od ceny sprzedaży w transakcjach z odnośnymi klientami obniżyło te ceny do poziomu poniżej MCI.

(48)

Canadian Solar bronił również równoległej sprzedaży na rzecz tych samych klientów produktów objętych i produktów nieobjętych zobowiązaniem powyżej dozwolonej w zobowiązaniu ograniczonej równoległej sprzedaży.

(49)

Canadian Solar stwierdził, że zaraz po wejściu w życie zobowiązania najpierw sprzedał swoje zapasy produktów pochodzących głównie z ChRL, które zostały przywiezione i poddane odprawie bez zastosowania wobec nich środków, a następnie składowane. Dopiero po wyczerpaniu zapasów Canadian Solar dokonał sprzedaży produktów objętych zobowiązaniem na rzecz tych samych klientów.

(50)

Ponadto Canadian Solar twierdzi, że klientom, którzy nabyli moduły OEM wyprodukowane w państwach trzecich i wysłane z tych państw, nigdy nie sprzedawano produktów objętych zobowiązaniem.

(51)

Producent odnosi się również do dokumentu zawierającego wytyczne wydanego przez CCCME, według którego ogniwa i moduły inne niż te objęte zobowiązaniem nie kwalifikują się jako „każdy inny rodzaj produktu wytwarzanego lub sprzedawanego przez spółkę”. Twierdzi on, że dopiero w e-mailu z dnia 12 grudnia 2013 r. służby Komisji wyraziły przeciwne zdanie.

(52)

Canadian Solar uważa, że sprzedaż przywiezionych i poddanych odprawie produktów bez zastosowania wobec nich środków, a następnie ich składowanie nie podlegają wymogom zobowiązania; że sprzedawał on moduły nieobjęte zobowiązaniem po cenie podobnej do MCI oraz że w pierwszej kolejności upłynnił zapasy, a dopiero później dokonał sprzedaży produktu objętego zobowiązaniem. Z tych powodów nie uważa, aby istniało ryzyko wzajemnej kompensacji.

(53)

Komisja nie może przyjąć tych argumentów. Z przyczyn określonych w motywie 46 powyżej wytyczne, do których odwołał się Canadian Solar, nie mogą być wiążące dla Komisji. Z brzmienia i ogólnej struktury zobowiązania jasno wynika, że producent eksportujący nie może sprzedawać jednocześnie temu samemu klientowi ogniw i modułów objętych zobowiązaniem oraz ogniw i modułów, które nie zostały objęte zobowiązaniem, w ilości przewyższającej wielkość ograniczonej równoległej sprzedaży, na którą zezwolono w zobowiązaniu.

(54)

Dotyczy to również sytuacji, w których dokonano przywozu i odprawy celnej modułów bez zastosowania wobec nich środków, a następnie składowano moduły. W przypadku równoległej sprzedaży modułów ryzyko wystąpienia wzajemnej kompensacji jest w rzeczywistości nawet większe niż w przypadku równoległej sprzedaży wszelkich innych produktów.

(55)

Komisja nie jest zobowiązana do udowodnienia wystąpienia wzajemnej kompensacji, a jedynie do wykazania, że istnieje ryzyko wzajemnej kompensacji w przypadku konkretnego producenta eksportującego. Postanowienia określone w zobowiązaniu mają na celu uniemożliwienie wystąpienia wzajemnej kompensacji, ponieważ nie jest możliwe monitorowanie, po jakiej cenie sprzedawany jest produkt nieobjęty zobowiązaniem. Ponadto e-mail z dnia 12 grudnia 2013 r. nie stworzył nowej sytuacji prawnej, lecz jedynie potwierdził treść zobowiązania.

(56)

Canadian Solar potwierdził w swoich uwagach przedłożonych po przesłuchaniu, że w 2013 r. sprzedawał moduły, które zostały przywiezione i poddane odprawie celnej bez zastosowania wobec nich środków, a następnie składowane, na rzecz tych samych klientów, którym w tym samym roku sprzedawał również produkt objęty postępowaniem, oraz że wartość sprzedaży pierwszego rodzaju produktu była znikoma. W odniesieniu do argumentu, że Canadian Solar najpierw dokonał sprzedaży tych modułów, a dopiero potem produktu objętego zobowiązaniem, Komisja stwierdza, że w zobowiązaniu nie określono żadnego wyjątku dotyczącego kolejności sprzedaży poszczególnych produktów. W związku z powyższym Komisja odrzuca ten argument.

(57)

Canadian Solar stwierdził ponadto, że po wejściu w życie zobowiązania dokonał przywozu i odsprzedaży ograniczonej ilości modułów OEM oraz że przestał już nabywać te produkty z przeznaczeniem na rynek Unii.

(58)

Ponadto potwierdził, że strategia OEM została opracowana w celu dostosowania jego modelu biznesowego do wymogów zobowiązania, ponieważ moduły OEM były wykorzystywane do sprzedaży w zestawach z innymi produktami, których wartość przekracza ograniczoną równoległą sprzedaż, na którą zezwolono w zobowiązaniu.

(59)

Producent utrzymuje również, że nie dokonywał sprzedaży modułów OEM klientom, którzy nabywali moduły objęte zobowiązaniem. Canadian Solar jest zdania, że w zobowiązaniu nie zakazano wyraźnie sprzedaży modułów OEM.

(60)

Komisja odrzuca te argumenty. Zobowiązanie wprawdzie nie odnosi się bezpośrednio do sprzedaży modułów OEM, sprzedaż modułów OEM nie podlega jednak zobowiązaniu, jak określono w motywie 19 powyżej. W związku z tym sprzedaż OEM nie wchodzi w zakres monitorowania prowadzonego przez Komisję.

(61)

Ponadto w zobowiązaniu jest wyraźnie mowa o tym, że zmiana praktyki handlu skierowanego do Unii bez uzasadnienia ekonomicznego innego niż próba uniknięcia środków ochrony handlu stanowi naruszenie zobowiązania.

(62)

Pod tym względem przywóz i odsprzedaż przez Canadian Solar modułów OEM do Unii stanowiły zmianę praktyki handlowej, opracowaną w celu dostosowania praktyki handlowej w taki sposób, aby obejść warunki zobowiązania.

(63)

Ponadto w podstawowym rozporządzeniu antydumpingowym oraz w podstawowym rozporządzeniu antysubsydyjnym nie ma wymogu określenia minimalnego odsetka sprzedaży przy ocenie, czy nastąpiło naruszenie zobowiązania.

(64)

Komisja podtrzymuje zatem swoje stwierdzenie, że mimo iż sprzedaż OEM miała ograniczony zakres, uniemożliwiła ona monitorowanie wykonywania zobowiązania przez Canadian Solar, a ponadto stanowi naruszenie zobowiązania, jako że wpłynęła na zmianę praktyki handlowej Canadian Solar.

(65)

Canadian Solar twierdzi ponadto, że zawsze przestrzegał obowiązujących zasad i podjął wszystkie możliwe kroki w celu należytej interpretacji i wdrożenia zobowiązania. W szczególności podkreśla, że zarówno on sam, jak i jego adwokat złożyli ponad 50 wniosków do Komisji i CCCME w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących przestrzegania przez Canadian Solar wymogów zobowiązania oraz że producent zawsze stosował się do wszelkich otrzymanych zaleceń.

(66)

Uwagi przedstawione przez Canadian Solar nie prowadzą do zmiany ogólnej oceny, zgodnie z którą nagromadzenie tych wszystkich ustaleń w przypadku Canadian Solar naruszyło oparte na zaufaniu relacje z Komisją i doprowadziło do niemożności monitorowania wypełnienia zobowiązania, a więc jako takie uzasadniają wycofanie. Strategia handlowa Canadian Solar rzeczywiście miała na celu ograniczenie do minimum praktycznego zasięgu ciążących na nim obowiązków wynikających ze zobowiązania, niezależnie od celu zobowiązania i konieczności utrzymania relacji opartych na zaufaniu.

(ii)   ET Solar

(67)

ET Solar wyjaśnił podczas przesłuchania, że nie uwzględnił w sprawozdaniu sprzedaży produktu objętego zobowiązaniem, jeśli sprzedaż ta dotyczyła części elektrowni słonecznych. Dodał też, że duża część sprzedaży dokonanej po wejściu w życie zobowiązania obejmowała moduły, które zostały poddane odprawie celnej (lecz nie zostały sprzedane) bez zastosowania wobec nich przedmiotowych środków. Ponadto producent złożył wyjaśnienia w sprawie błędu w formatowaniu oraz dokonał innej niewielkiej korekty. W wyniku tego różnicę między sprzedażą zarejestrowaną w księgach spółki oraz sprzedażą uwzględnioną w sprawozdaniu można uznać za niewielką.

(68)

ET Solar potwierdził jednocześnie, że nie uwzględnił tej rzekomo niewielkiej sprzedaży w sprawozdaniu dla Komisji oraz że znaczna liczba modułów fotowoltaicznych została poddana odprawie celnej bez zastosowania wobec nich środków, lecz nie były one przedmiotem sprzedaży przed wejściem w życie zobowiązania. Nie złożono żadnych wyjaśnień, czy ta sprzedaż była skierowana do tego samego klienta, któremu następnie sprzedano produkt objęty zobowiązaniem.

(69)

ET Solar stwierdził również, że sprzedaż elektrowni słonecznych nie jest zakazana w ramach zobowiązania, ponieważ są to złożone, zintegrowane produkty, które należy traktować jako pojedynczą jednostkę i które jako takie nie wchodzą w zakres definicji produktu objętego zobowiązaniem.

(70)

Producent uważa zatem, że ograniczona równoległa sprzedaż pozostałych produktów określona w zobowiązaniu nie dotyczy sprzedaży elektrowni słonecznych i że w związku z tym nie jest konieczne wymienianie takiej sprzedaży w sprawozdaniach. Jednocześnie ET Solar potwierdził, że transakcje wewnątrz grupy, w wyniku których dokonano przywozu produktu objętego zobowiązaniem do Unii, zostały uwzględnione w sprawozdaniu.

(71)

Komisja odrzuca te twierdzenia ET Solar z następujących powodów.

(72)

Zakres naruszenia nie ma znaczenia. Jak stwierdzono w motywie 63 powyżej, w podstawowym rozporządzeniu antydumpingowym oraz w podstawowym rozporządzeniu antysubsydyjnym nie ma wymogu określenia minimalnego odsetka sprzedaży przy ocenie, czy nastąpiło naruszenie zobowiązania.

(73)

Ponadto rzekomo niewielkie ilości, o których mowa w motywie 67 powyżej, nie są nieistotne, lecz odpowiadają wielkości kilku pełnych kontenerów. ET Solar nie mógł również wykluczyć, że znaczna liczba modułów fotowoltaicznych poddanych odprawie celnej bez zastosowania wobec nich środków została sprzedana tym samym klientom, którzy nabyli produkt objęty zobowiązaniem; z wyjaśnień ET Solar wynika zatem, że naruszono też zasady dotyczące ryzyka wzajemnej kompensacji.

(74)

Elektrownie słoneczne sprzedawane przez ET Solar składają się głównie z modułów objętych przywozem w ramach zobowiązania. ET Solar miał obowiązek wymienić sprzedaż tych modułów w sprawozdaniach składanych w ramach zobowiązania. Ponadto zobowiązanie wyraźnie stanowi, że w celu uniknięcia ryzyka wzajemnej kompensacji jedynie pewna ograniczona równoległa sprzedaż pozostałych produktów może być skierowana do tego samego klienta i od zasady tej nie ma wyjątku.

(75)

W związku z tym Komisja podtrzymuje swoje stwierdzenie, że ET Solar naruszył zobowiązanie, sprzedając moduły przeznaczone do elektrowni słonecznych i nie wymieniając tej sprzedaży w sprawozdaniach. W wyniku tego Komisja podtrzymuje również wnioski dotyczące naruszenia MCI i niemożności monitorowania wykonywania zobowiązania przez ET Solar.

(iii)   ReneSola

(76)

ReneSola stwierdził, że jego model biznesowy – polegający na produkcji modułów przy wykorzystaniu swoich własnych mocy produkcyjnych w ChRL oraz rozległej sieci niepowiązanych OEM w państwach trzecich i w Unii – nie jest nowy i był już stosowany przed wejściem w życie zobowiązania. ReneSola przedstawił argument, że do listopada 2014 r. stosowanie takiego modelu biznesowego nie zostało wyraźnie zakazane.

(77)

Producent stwierdził również, że jest gotowy zobowiązać się do zaprzestania sprzedaży na rynek Unii modułów produkowanych przez OEM w państwach trzecich.

(78)

ReneSola wyraził jednak zainteresowanie wykorzystaniem produkcji OEM w Unii do celów sprzedaży na rynku unijnym. Zaoferował, że uprości swój model biznesowy, aby możliwe było monitorowanie wykonywania zobowiązania.

(79)

Aby uniknąć ewentualnej wzajemnej kompensacji, ReneSola zaproponował, że wprowadzi zabezpieczenia wewnętrzne, tj. wprowadzi zakaz sprzedaży produktów z różnych źródeł tej samej spółce, spółkom należącym do tej samej grupy oraz zakaz sprzedaży produktów jego własnym projektom. Ponadto producent zaoferował, że zapewni współpracę jego producentów OEM w Unii z Komisją.

(80)

Komisja odrzuca te twierdzenia z następujących powodów.

(81)

Jak wyjaśniono w motywach 26–28 powyżej, monitorowanie tak rozległego modelu biznesowego OEM pozostaje niemożliwe. Mimo zobowiązań zaproponowanych przez ReneSola wykorzystywanie OEM w Unii uniemożliwiłoby monitorowanie wykonywania zobowiązania. Działalność OEM, nawet prowadzona w Unii, nie jest objęta zakresem zobowiązania, a tym samym nie podlega monitorowaniu Komisji.

(82)

Argument ReneSola dotyczący zabezpieczeń wewnętrznych nie został poparty żadnymi dowodami ani dalszymi wyjaśnieniami. Ponadto z wyjaśnień udzielonych w listopadzie 2014 r. nie wynika, że praktyki ReneSola uwzględniające rozległą sieć OEM wcześniej nie uniemożliwiały monitorowania wykonywania zobowiązania. Dowodem tego może być fakt, że ReneSola nie zaprzecza, że OEM znajdujące się w państwach trzecich wykorzystują w swojej produkcji przynajmniej częściowo ogniwa pochodzące z ChRL, jak wynika z danych sprzed weryfikacji, dostarczonych przez ReneSola. Nie jest możliwe monitorowanie, czy moduły zawierające te ogniwa nie zostały dostarczone do Unii.

(83)

ReneSola przedłożył również dodatkowe wyjaśnienia dotyczące konkretnej dostawy, w odniesieniu do której przedstawił błędne informacje w sprawozdaniach kwartalnych. ReneSola twierdzi, że nie było to zamierzone działanie i zostało spowodowane błędnym zrozumieniem zobowiązania i być może niedopatrzeniem. Producent jest zdania, że realizacja zobowiązania jest skomplikowana, i twierdzi, że istnieją oddzielne obowiązki dotyczące sprawozdawczości w przypadku świadectw i faktur dotyczących zobowiązania. Ponadto zarówno w proces przedstawiania sprawozdań, jak i w przypadku dokonywania korekt zaangażowanych jest kilka stron.

(84)

Komisja odrzuca ten argument z następujących powodów.

(85)

ReneSola nie skorygował informacji (odwołanie lub zmiana dostawy) przedstawionych w sprawozdaniach kwartalnych, tak by odzwierciedlały one informacje z dokumentacji transakcji powiązanego importera. Sprawozdania kwartalne ReneSola nie odzwierciedlają zatem rzeczywistych transakcji sprzedaży.

(86)

ReneSola poinformował CCCME o znaczącej różnicy między ilością dostarczonych produktów a ilością produktów wymienioną w odpowiednim świadectwie dotyczącym zobowiązania i zwrócił się o możliwość skorygowania sytuacji dopiero po wizycie Komisji na miejscu.

(87)

W związku z tym Komisja podtrzymuje stanowisko, że ReneSola naruszył zobowiązanie poprzez przedstawienie w sprawozdaniu niekompletnych i błędnych informacji na temat sprzedaży.

(iv)   Uwagi zgłoszone przez inne zainteresowane strony

(88)

Jedna z zainteresowanych stron zwróciła się do Komisji o wycofanie przyjęcia zobowiązania dla tych trzech producentów eksportujących z mocą wsteczną od daty pierwszego udokumentowanego naruszenia lub co najmniej od dnia rozpoczęcia weryfikacji, aby skompensować stratę dla budżetu Unii wynikającą z rzekomo niezapłaconych należności przywozowych.

(89)

Komisja odrzuca ten wniosek, jako że nie istnieje żaden powód, aby unieważnić jakiekolwiek faktury w ramach zobowiązania wydane przez trzech producentów eksportujących do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, który to powód uzasadniałby pobór ceł z mocą wsteczną.

(90)

Inna zainteresowana strona wezwała Komisję do ustanowienia okresu przejściowego, zanim zaczną obowiązywać cła antydumpingowe i cła wyrównawcze, aby importerzy mogli w rozsądny sposób wykonać lub zakończyć istniejące zobowiązania umowne i znaleźć alternatywnych dostawców.

(91)

Komisja odrzuca ten wniosek, jako że zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego w przypadku wycofania przyjęcia zobowiązania cło antydumpingowe i cło wyrównawcze stosuje się automatycznie i nie istnieje żadna podstawa prawna dla ustanowienia okresu przejściowego.

(92)

Ponadto importer jest odpowiedzialny zarówno za zapłacenie należności przywozowych, jak i za prawidłowość dokumentów przedłożonych przez niego organom celnym. Unia nie może ponosić konsekwencji bezprawnych działań jego kontrahentów. Możliwość wycofania zobowiązania cenowego stanowi ryzyko handlowe będące nieodłączną częścią działalności importowej.

(v)   Podsumowanie

(93)

Mimo powyższych uwag Komisja podtrzymuje swoje ustalenia dotyczące naruszeń zobowiązania oraz niemożności wykonania zobowiązania i odnoszące się do Canadian Solar, ET Solar i ReneSola. Komisja podtrzymuje również swoje wnioski, że nagromadzenie działań Canadian Solar, ET Solar i ReneSola wymienionych powyżej w motywach 15–32 wpłynęło negatywnie na oparte na zaufaniu relacje Komisji z każdym z tych trzech producentów eksportujących.

(94)

To samo w sobie uzasadnia wycofanie przyjęcia zobowiązania dla tych trzech producentów eksportujących zgodnie z warunkami zobowiązania.

H.   WYCOFANIE PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZANIA I NAŁOŻENIE OSTATECZNYCH CEŁ

(95)

Komisja uznała zatem, że zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego oraz zgodnie z warunkami zobowiązania należy wycofać przyjęcie zobowiązania w przypadku Canadian Solar, ET Solar, i ReneSola.

(96)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i z art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, ostateczne cło antydumpingowe nałożone art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013 i ostateczne cło wyrównawcze nałożone art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 automatycznie mają zastosowanie do przywozu pochodzącego lub wysyłanego z ChRL produktu objętego postępowaniem i wytwarzanego przez Canadian Solar (dodatkowy kod TARIC: B805), ET Solar (dodatkowy kod TARIC: B819) i ReneSola (dodatkowy kod TARIC: B921) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(97)

Do celów informacyjnych w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia wymieniono producentów eksportujących, w przypadku których przyjęcie zobowiązania decyzją wykonawczą Komisji 2014/657/UE pozostaje bez zmian,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wycofuje się przyjęcie zobowiązania w odniesieniu do: (i) CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. oraz CSI Cells Co. Ltd wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC: B805; (ii) ET Solar Industry Limited i ET Energy Co. Ltd wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC B819; oraz (iii) Renesola Zhejiang Ltd i Renesola Jiangsu Ltd wspólnie objętych dodatkowym kodem TARIC B921.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(3)  Dz.U. L 152 z 5.6.2013, s. 5.

(4)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 26.

(5)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 1.

(6)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1.

(7)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66.

(8)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 214.

(9)  Dz.U. L 270 z 11.9.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz przedsiębiorstw:

Nazwa przedsiębiorstwa

Dodatkowy kod TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


5.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/46


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/867

z dnia 4 czerwca 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

46,1

MA

78,9

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

83,1

0707 00 05

AL

34,4

MK

40,6

ZZ

37,5

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

109,6

BO

145,2

BR

107,1

TR

67,0

ZA

166,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

177,9

BR

100,9

CL

158,5

NZ

147,3

US

180,8

ZA

133,1

ZZ

149,8

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.