ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 132

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
29 maja 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/827 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/828 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/829 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/831 z dnia 28 maja 2015 r. aktualizujące wykaz stron zwolnionych z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 w wyniku przeprowadzenia kontrolnego przeglądu wszczętego zawiadomieniem Komisji 2014/C 299/08

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/832 z dnia 28 maja 2015 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1239/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji lub Tajwanu, oraz poddające ten przywóz rejestracji

53

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/833 z dnia 28 maja 2015 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1238/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji lub Tajwanu, oraz poddające ten przywóz rejestracji

60

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/834 z dnia 28 maja 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

67

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/835 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, w sprawie przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej

69

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/836 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie przyjęcia decyzji przez Komisję Mieszaną UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu oraz przyjęcia decyzji przez Komisję Mieszaną UE–EFTA ds. uproszczenia formalności w obrocie towarowym w odniesieniu do zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

78

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/837 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

82

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/838 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE poprzez przedłużenie okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/839 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2015/21)

88

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/827

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających wobec Syrii (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2013/255/WPZiB, w tym zakazowi obrotu dobrami kultury i innymi przedmiotami wywiezionymi z Syrii po dniu 9 maja 2011 r.

(2)

W dniu 12 lutego 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję 2199 (2015), której pkt 17 zakazuje handlu syryjskimi dobrami kultury i innymi przedmiotami nielegalnie wywiezionymi z Syrii od dnia 15 marca 2011 r. W dniu 28 maja 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/837 (3) zmieniającą decyzję 2013/255/WPZiB w celu dostosowania decyzji 2013/255/WPZiB do rezolucji RB ONZ 2199 (2015), poprzez stosowanie tej deyczji do przedmiotów nielegalnie wywiezionych z Syrii od dnia 15 marca 2011 r.

(3)

Środek ten wchodzi w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym, szczególnie z uwagi na zapewnienie jednolitego stosowania środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym w celu jego wdrożenia.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 art. 11c ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

dobra te zostały wywiezione z Syrii przed dniem 15 marca 2011 r.; lub”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/837 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (zob. s. 82 niniejszego Dziennika Urzędowego).


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/828

z dnia 28 maja 2015 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać jedną osobę.

(3)

Z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy usunąć jedną osobę.

(4)

W związku z wyrokiem Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. w połączonych sprawach T-329/12 i T-74/13, Mazen Al-Tabbaa przeciwko Radzie Unii Europejskiej (2) oraz wyrokiem Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-652/11, Bassam Sabbagh przeciwko Radzie Unii Europejskiej (2), Mazen Al-Tabbaa i Bassam Sabbagh nie znajdują się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(5)

Należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób znajdujących się w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(2)  Dotychczas nieopublikowany.


ZAŁĄCZNIK

I.

Do wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, dodaje się następującą osobę:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

206.

Generał Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Urodzony w prowincji Latakia/mieście Dżabla.

W syryjskim wywiadzie wojskowym od kwietnia 2015 r., kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Damaszku i okolicach.

Były zastępca szefa bezpieczeństwa politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Republikańskiej i wicedyrektor Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Szef żandarmerii wojskowej, członek biura bezpieczeństwa narodowego.

29.5.2015

II.

Wpis dotyczący następującej osoby skreśla się z wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób, zawarte w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, zastępuje się poniższymi wpisami:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19 lutego 1946 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii. Były szef syryjskiego wywiadu, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

Szef Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar′ (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data urodzenia: 10 grudnia 1938 r.

Były wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

23.5.2011

37.

Generał brygady Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

W syryjskim wywiadzie wojskowym kierował wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.

23.8.2011

42.

Generał brygady Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.

23.8.2011

44.

Generał brygady Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Data urodzenia: 15 maja 1955 r.

miejsce urodzenia: Bassir

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

15.5.2012

55.

Pułkownik Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

80.

Brygadier Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Szef wydziału syryjskiego wywiadu wojskowego w okolicach Damaszku (Rif Dimashq), dawniej wywiadu syryjskich sił lotniczych. Oficer uczestniczący w aktach przemocy w Homs.

1.12.2011

137

Generał brygady Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Szef wydziału 285 Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego w Damaszku (zastąpił generała brygady Hussama Fendiego pod koniec roku 2011). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/829

z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylające rozporządzenie nr 163/67/EWG (Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis towarów

Cena reprezentatywna

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«, zamrożone

141,4

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane, zamrożone

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Kawałki i podroby bez kości z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Kawałki z indyków bez kości, zamrożone

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Jaja bez skorupek suszone

468,7

0

AR

1602 32 11

Przetwory z ptactwa z gatunku Gallus domesticus niepoddane obróbce cieplnej

259,1

8

BR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod »ZZ« oznacza »inne pochodzenie«.”


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanowiono wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki, wykorzystywanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i mieszaninach.

(2)

W opracowanym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) określono zharmonizowane na szczeblu międzynarodowym kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych oraz zasady dotyczące kart charakterystyki.

(3)

Wymagania dotyczące kart charakterystyki określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 powinny zostać dostosowane zgodnie z zasadami dotyczącymi kart charakterystyki zawartymi w wydaniu piątym poprawionym GHS.

(4)

W dniu 1 czerwca 2015 r. wejdą w życie jednocześnie dwie sprzeczne ze sobą zmiany w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jedna wprowadzona art. 59 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2), a druga – rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 (3). Aby uniknąć niejasności co do tego, która wersja załącznika II obowiązuje, załącznik ten w jego zmienionym brzmieniu należy zastąpić nowym załącznikiem II.

(5)

Wymaganie od podmiotów gospodarczych, które sporządziły już karty charakterystyki, niezwłocznej aktualizacji tych kart zgodnie ze zmienionym załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, oznaczałoby nałożenie nieproporcjonalnego obciążenia. W związku z tym podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość używania nadal przez pewien okres kart charakterystyki dostarczonych odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zmieniony art. 59 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr 453/2010, zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Bez uszczerbku dla art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 karty charakterystyki dostarczone odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r. mogą być nadal używane i nie muszą być zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia do dnia 31 maja 2017 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.5.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI

CZĘŚĆ A

0.1.   Wstęp

0.1.1.   W niniejszym załączniku określono wymagania, które musi spełnić dostawca sporządzający kartę charakterystyki dostarczaną w odniesieniu do substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 31.

0.1.2.   Informacje podane w karcie charakterystyki muszą być zgodne z informacjami zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, w przypadku gdy taki raport jest wymagany. Jeśli sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się odnośny(-e) scenariusz(-e) narażenia.

0.2.   Ogólne wymagania dotyczące sporządzania karty charakterystyki

0.2.1.   Karta charakterystyki umożliwia użytkownikowi zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz ochroną środowiska. Osoba sporządzająca kartę charakterystyki uwzględnia fakt, że karta charakterystyki musi informować użytkownika o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę oraz zawierać informacje dotyczące bezpiecznego magazynowania substancji lub mieszaniny, postępowania z nią oraz jej usuwania.

0.2.2.   Informacje zawarte w kartach charakterystyki spełniają również wymagania określone w dyrektywie 98/24/WE. W szczególności karta charakterystyki umożliwia pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także ocenę wynikającego z ich zastosowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

0.2.3.   Informacje w karcie charakterystyki są jasne i zwięzłe. Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających.

0.2.4.   Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny; unika się żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów takich, jak: »może być niebezpieczne«, »nieszkodliwe dla zdrowia«, »bezpieczne w większości przypadków użytkowania« lub »nieszkodliwe« ani jakichkolwiek innych zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia, ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

0.2.5.   Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu. W przypadku zaktualizowanej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)«, oraz numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji umieszcza się na pierwszej stronie.

0.3.   Format karty charakterystyki

0.3.1.   Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Objętość karty charakterystyki jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji.

0.3.2.   Wszystkie strony karty charakterystyki, włącznie ze wszystkimi załącznikami, numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. »strona 1 z 3«) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. »ciąg dalszy na następnej stronie« lub »koniec karty charakterystyki«).

0.4.   Treść karty charakterystyki

Informacje wymagane na podstawie niniejszego załącznika, o ile są one dostępne i mają zastosowanie, zamieszcza się w karcie charakterystyki w odpowiednich podsekcjach określonych w części B. Karta charakterystyki nie zawiera pustych podsekcji.

0.5.   Inne wymagania dotyczące informacji

Ze względu na szeroki zakres właściwości substancji i mieszanin konieczne może być w niektórych przypadkach umieszczenie we właściwych podsekcjach dodatkowych, mających znaczenie i dostępnych informacji.

W celu uwzględnienia potrzeb marynarzy i innych pracowników sektora transportu wykonujących transport towarów niebezpiecznych luzem na masowcach lub zbiornikowcach w żegludze morskiej lub śródlądowej, objęty przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) lub przepisami krajowymi, wymagane jest podanie dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W podsekcji 14.7 zalecono zawarcie w karcie podstawowych informacji dotyczących klasyfikacji, w przypadkach gdy takie ładunki transportowane są luzem zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowej konwencji z 1973 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, zmienionej odnoszącym się do niej protokołem z 1978 r. (konwencja MARPOL) (1) oraz międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (międzynarodowy kodeks przewozu chemikaliów luzem) (Kodeks IBC) (2). Ponadto statki przewożące luzem olej lub paliwo olejowe, w rozumieniu definicji w załączniku I do konwencji MARPOL, lub statki bunkrujące paliwo olejowe muszą zostać przed załadunkiem zaopatrzone w »kartę charakterystyki materiału« zgodnie z rezolucją Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej »Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel« (Zalecenia dotyczące kart charakterystyki materiału (MSDS) w odniesieniu do załącznika I do konwencji MARPOL zatytułowanego »Ładunek w postaci oleju i paliwo olejowe«) (MSC. 286(86)). W związku z tym, w celu ujednolicenia kart charakterystyki stosowanych w sektorze morskim i poza nim, informacje wymagane na podstawie dodatkowych postanowień rezolucji MSC. 286(86) mogą zostać, w stosownych przypadkach, włączone do kart charakterystyki sporządzanych na potrzeby transportu morskiego ładunków wymienionych w załączniku I do konwencji MARPOL i żeglugowych olejów napędowych.

0.6.   Jednostki miar

Stosuje się jednostki miar określone w dyrektywie Rady 80/181/EWG (3).

0.7.   Szczególne przypadki

Karty charakterystyki wymagane są również w szczególnych przypadkach wymienionych w punkcie 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w odniesieniu do których przewidziane są odstępstwa dotyczące oznakowania.

1.    SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

W niniejszej sekcji karty charakterystyki określa się sposób identyfikacji substancji lub mieszaniny oraz sposób podawania w karcie charakterystyki istotnych zidentyfikowanych zastosowań substancji lub mieszaniny, nazwy dostawcy substancji lub mieszaniny oraz danych kontaktowych dostawcy substancji lub mieszaniny, łącznie z danymi kontaktowymi w razie nagłych wypadków.

1.1.   Identyfikator produktu

Identyfikator produktu zamieszcza się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku substancji oraz zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku mieszaniny. Identyfikator ten jest zgodny z oznakowaniem; sporządza się go w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej.

W przypadku substancji podlegających obowiązkowi rejestracji identyfikator produktu musi być zgodny z identyfikatorem produktu przedstawionym podczas rejestracji; należy także podać numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca, który jest dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem, może pominąć część numeru rejestracji, odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie, do celów egzekwowania przepisów, pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania swojemu dostawcy zgodnie z lit. b); oraz

b)

dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (»organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów«) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie swojemu dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów.

Możliwe jest dostarczenie jednej karty charakterystyki dla więcej niż jednej substancji lub mieszaniny, w przypadku gdy informacje zawarte w tej karcie charakterystyki spełniają wymagania określone w niniejszym załączniku w odniesieniu do każdej z tych substancji lub mieszanin.

Inne sposoby identyfikacji

Można podać inne nazwy lub synonimy, jakimi substancja lub mieszanina jest oznaczana lub pod którymi jest powszechnie znana, takie jak nazwy alternatywne, numery, kody produktów przedsiębiorstwa lub inne niepowtarzalne identyfikatory.

1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Podaje się przynajmniej zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, które są istotne dla odbiorcy(-ów). Przedstawiane są one w postaci krótkiego opisu zastosowania, do jakiego przeznaczona jest dana substancja lub mieszanina, np. »środek zmniejszający palność«, »przeciwutleniacz«.

W stosownych przypadkach podaje się, wraz z uzasadnieniem, zastosowania, które dostawca odradza. Wykaz ten nie musi być kompletny.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej podsekcji karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia pochodzącymi z raportu bezpieczeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Podaje się nazwę dostawcy, niezależnie od tego, czy jest to producent, importer, wyłączny przedstawiciel, dalszy użytkownik czy dystrybutor. Zamieszcza się pełny adres i numer telefonu dostawcy, a także adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki.

W przypadku gdy dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, a dostawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za kartę w tym państwie członkowskim, dodatkowo podaje się pełny adres i numer telefonu tej osoby.

W przypadku rejestrujących informacje muszą być spójne z informacjami dotyczącymi tożsamości producenta lub importera podanymi w dokumentach rejestracyjnych.

W przypadku powołania wyłącznego przedstawiciela można również zamieścić dane dotyczące producenta substancji lub wytwórcy mieszaniny spoza Unii.

1.4.   Numer telefonu alarmowego

Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach. Jeżeli w państwie członkowskim, w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zdrowia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008), wystarczy podać numer telefonu tego organu. Jeżeli występują jakiekolwiek przyczyny ograniczające dostęp do tych służb, takie jak godziny pracy, lub jeżeli występują ograniczenia dotyczące szczególnego rodzaju przekazywanych informacji, wyraźnie się to określa.

2.    SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

W niniejszej sekcji karty charakterystyki opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz podaje odpowiednie informacje ostrzegające związane z tymi zagrożeniami.

2.1.   Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Podaje się klasyfikację substancji lub mieszaniny, która wynika z zastosowania kryteriów klasyfikacji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy dostawca dokonał zgłoszenia informacji dotyczących substancji do wykazu dotyczącego klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, klasyfikacja podana w karcie charakterystyki musi być taka sama jak klasyfikacja podana w tym zgłoszeniu.

Jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, wyraźnie się to stwierdza.

Informacje na temat substancji zawartych w mieszaninach znajdują się w podsekcji 3.2.

Jeżeli klasyfikacja, w tym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, nie jest przedstawiona w całości, dokonuje się odniesienia do sekcji 16, gdzie podaje się pełny tekst każdej klasyfikacji, w tym każdego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.

Najważniejsze, spójne z sekcjami 9–12 karty charakterystyki, szkodliwe skutki związane z właściwościami fizycznymi, szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska wymienia się w sposób, który pozwoli osobom niebędącym specjalistami określić zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

2.2.   Elementy oznakowania

Podaje się, na podstawie klasyfikacji, przynajmniej następujące elementy występujące na oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia, hasło(-a) ostrzegawcze, zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) wskazujący(-e) środki ostrożności. Barwny piktogram określony w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 można zastąpić czarno-białym odwzorowaniem całego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylko symbolu graficznego.

Podaje się stosowne elementy oznakowania zgodnie z art. 25 i art. 32 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.3.   Inne zagrożenia

Podaje się informacje, czy substancja lub mieszanina spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

Podaje się informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie powodują zaklasyfikowania, lecz mogą przyczynić się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez substancję lub mieszaninę, takich jak zanieczyszczanie powietrza podczas utwardzania lub obróbki, pylenie, właściwości wybuchowe, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji określonych w części 2 sekcja 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, zagrożenie wybuchem pyłu, krzyżowe działanie uczulające, duszące działanie gazów, zmrażanie, silny zapach lub smak lub wpływ na środowisko, taki jak zagrożenie dla organizmów glebowych, lub zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych. W przypadku zagrożenia wybuchem pyłu odpowiedni jest zwrot »w przypadku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną«.

3.    SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

W niniejszej sekcji karty charakterystyki przedstawia się tożsamość chemiczną składnika(-ów) substancji lub mieszaniny, łącznie z informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń i dodatków stabilizujących, w sposób określony poniżej. Podaje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do chemii powierzchni.

3.1.   Substancje

Tożsamość chemiczną głównego składnika substancji ustala się przynajmniej za pomocą identyfikatora produktu lub jednego z innych sposobów identyfikacji przedstawionych w podsekcji 1.1.

Tożsamość chemiczną wszelkich zanieczyszczeń, dodatków stabilizujących lub poszczególnych składników, innych niż główny składnik, które same są sklasyfikowane i które mają wpływ na klasyfikację substancji, podaje się w następujący sposób:

a)

poprzez identyfikator produktu zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

b)

jeżeli identyfikator produktu nie jest dostępny – poprzez jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową, skrót) lub numery identyfikacyjne.

Dodatkowo dostawca substancji może sporządzić wykaz wszystkich składników, łącznie ze składnikami niezaklasyfikowanymi.

Podsekcja ta może zawierać również informacje dotyczące substancji wieloskładnikowych.

3.2.   Mieszaniny

Podaje się identyfikator produktu, stężenie lub przedziały stężeń oraz klasyfikację przynajmniej tych wszystkich substancji, o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2. Dostawca mieszanin może podać dodatkowo spis wszystkich substancji w mieszaninie, łącznie z substancjami niespełniającymi kryteriów klasyfikacji. Informacje te umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez substancje w mieszaninie. Zagrożenia stwarzane przez samą mieszaninę podaje się w sekcji 2.

Stężenie substancji w mieszaninie opisuje się w jeden z następujących sposobów:

a)

wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach w porządku malejącym, jeżeli jest to technicznie możliwe;

b)

wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach, jeżeli jest to technicznie możliwe.

W przypadku gdy stosowane są przedziały wartości stężeń wyrażone w procentach, zagrożenia dla zdrowia i środowiska opisuje się uwzględniając skutki najwyższego stężenia każdego ze składników.

Jeżeli dostępne są informacje na temat mieszaniny jako całości, podaje się je w sekcji 2.

Alternatywną nazwę rodzajową można stosować w przypadku gdy zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zezwolono na jej stosowanie.

3.2.1.   W przypadku mieszaniny spełniającej kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 wymienia się następujące substancje wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń w mieszaninie:

a)

substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych najniższej z następujących wartości lub wyższych od niej:

(ia)

podstawowe wartości graniczne określone w tabeli 1.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(ib)

ogólne stężenia graniczne określone w częściach 3–5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, z uwzględnieniem stężeń określonych w uwagach do niektórych tabel w części 3 w związku z obowiązkiem udostępnienia karty charakterystyki danej mieszaniny na żądanie, a w przypadku zagrożenia spowodowanego aspiracją (sekcja 3.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008) wynoszące ≥ 10 %;

Wykaz klas zagrożeń, kategorii zagrożeń i stężeń granicznych, ze względu na które substancję wymienia się jako substancję w mieszaninie w podsekcji 3.2

1.1.

Klasa i kategoria zagrożenia

Stężenie graniczne

(w %)

Toksyczność ostra, kategoria 1, 2 i 3

≥ 0,1

Toksyczność ostra, kategoria 4

≥ 1

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategorie 1A, 1B, 1C i kategoria 2

≥ 1

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 i 2

≥ 1

Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę

≥ 0,1

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A i 1B

≥ 0,1

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2

≥ 1

Działanie rakotwórcze, kategoria 1A, 1B i 2

≥ 0,1

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B i 2 oraz oddziaływanie na laktację lub poprzez laktację

≥ 0,1

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie jednorazowe, kategoria 1 i 2

≥ 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie wielokrotne, kategoria 1 i 2

≥ 1

Zagrożenie spowodowane aspiracją

≥ 10

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1

≥ 0,1

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

≥ 0,1

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, 3 i 4

≥ 1

Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

≥ 0,1

(ii)

specyficzne stężenia graniczne podane w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(iii)

podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowana w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia;

(iv)

specyficzne stężenia graniczne podane w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

(v)

stężenia graniczne podane w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(vi)

podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 1.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowana w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem;

b)

substancje, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, które nie zostały zawarte w lit. a);

c)

substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancje zawarte w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a), jeśli stężenie danej substancji jest równe 0,1 % lub wyższe.

3.2.2.   W przypadku mieszaniny niespełniającej kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 wymienia się substancje występujące w mieszaninie w stężeniu równym najniższej z następujących wartości lub wyższym od niej, wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń:

a)

1 % wag. w preparatach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w preparatach występujących w postaci gazu w przypadku:

(i)

substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; lub

(ii)

substancji, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy;

b)

0,1 % wag. w przypadku substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancji zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a).

3.2.3.   W przypadku substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasą(-ami) zagrożeń i kodem(-ami) kategorii znajdującymi się w tabeli 1.1 załącznika VI do wspomnianego rozporządzenia, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia przyporządkowanymi zgodnie z zagrożeniami wynikającymi z właściwości fizycznych substancji oraz zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia nie muszą być w tej sekcji podane w pełnym brzemieniu; wystarczą ich kody. Jeśli nie są one podane w pełnym brzmieniu, podaje się odniesienie do sekcji 16, w której zamieszcza się pełne brzmienie wszystkich istotnych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. Jeżeli substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji, podaje się powód wymienienia tej substancji w podsekcji 3.2, używając sformułowań takich jak »niezaklasyfikowana substancja vPvB« lub »substancja z określoną na poziomie Unii wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy«.

3.2.4.   W przypadku substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest dostępny.

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca mieszaniny może pominąć część numeru rejestracji odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie, do celów egzekwowania przepisów, pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania swojemu dostawcy zgodnie z lit. b); oraz

b)

dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (zwanego dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie swojemu dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów.

Podaje się numer WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, jeżeli jest dostępny. Można również podać numer CAS i nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, o ile są dostępne.

W przypadku substancji wskazanych w niniejszej podsekcji przy zastosowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, numer rejestracji, numer WE oraz pozostałe precyzyjne identyfikatory chemiczne nie są konieczne.

4.    SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się pierwszą pomoc w sposób zrozumiały, tak by mogły jej udzielać osoby nieprzeszkolone, bez użycia specjalistycznego sprzętu i dostępu do szerokiego zestawu leków. Jeżeli potrzebna jest pomoc lekarska, wskazuje się to, podając jak szybko taka pomoc jest potrzebna.

4.1.   Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.   Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy podaje się według istotnych dróg narażenia. W podpunktach określa się procedurę dla każdej z dróg narażenia, tj. przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skórą, z oczami oraz przez przewód pokarmowy.

4.1.2.   Podaje się informacje, czy:

a)

konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska i czy istnieje możliwość wystąpienia opóźnionych skutków narażenia;

b)

zalecane jest przeniesienie narażonej osoby z miejsca narażenia na świeże powietrze;

c)

zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej odzieży i butów oraz ich usunięcie; oraz

d)

zalecane są indywidualne środki ochrony dla osób udzielających pierwszej pomocy.

4.2.   Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Zamieszcza się krótkie podsumowanie informacji dotyczących najważniejszych ostrych i opóźnionych objawów oraz skutków narażenia.

4.3.   Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W odpowiednich przypadkach podaje się informacje dotyczące analiz klinicznych i monitorowania medycznego w kierunku opóźnionych skutków, szczegółowe informacje dotyczące odtrutek (jeżeli są znane) oraz przeciwwskazań.

W przypadku niektórych substancji lub mieszanin ważne może być podkreślenie, aby w miejscu pracy dostępne były specjalne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc.

5.    SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się wymagania dotyczące postępowania w przypadku pożaru spowodowanego przez substancję lub mieszaninę albo pożaru, który wybuchł w ich pobliżu.

5.1.   Środki gaśnicze

 

Odpowiednie środki gaśnicze:

Podaje się informacje dotyczące stosownych środków gaśniczych.

 

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Wskazuje się, czy zastosowanie pewnych środków gaśniczych jest niewłaściwe w określonych sytuacjach związanych z substancją lub mieszaniną (np. unikać środków pod wysokim ciśnieniem, które mogą spowodować powstanie potencjalnie wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych).

5.2.   Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podaje się informacje dotyczące zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną – takich jak powstawanie niebezpiecznych produktów podczas spalania substancji lub mieszaniny – np. poprzez dodanie tekstu »podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny zawierające tlenek węgla« lub »podczas spalania tworzą się tlenki siarki i azotu«.

5.3.   Informacje dla straży pożarnej

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego sprzętu ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy oraz aparaty oddechowe.

6.    SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

W tej sekcji karty charakterystyki zawiera się zalecenia dotyczące właściwego postępowania w przypadku wylania się, wycieku lub uwolnienia substancji, które umożliwią zapobieganie szkodliwym skutkom dla osób, mienia i środowiska lub zmniejszenie tych skutków. Uwzględnia się inny sposób postępowania w przypadku wylania się dużych ilości, a inny w przypadku wylania się małych ilości, jeżeli ilość może mieć znaczący wpływ na zagrożenie. Jeżeli procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wycieków i odzysku wskazują, że wymagane jest różne postępowanie, ujmuje się to w karcie charakterystyki.

6.1.   Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.   Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Podaje się zalecenia związane z przypadkowym przeciekiem i uwolnieniem się substancji lub mieszaniny, takie jak:

a)

noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym środków ochrony indywidualnej, o których mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży;

b)

sposoby usuwania źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji, ograniczenie zapylenia; oraz

c)

procedury w sytuacjach awaryjnych, takie jak konieczność ewakuacji z zagrożonego terenu lub konsultacji z ekspertem.

6.1.2.   Dla osób udzielających pomocy

Podaje się zalecenia dotyczące odpowiedniego materiału, z jakiego ma być wykonana osobista odzież ochronna,(takie jak: »odpowiedni: butylen«, »nieodpowiedni: PVC«).

6.2.   Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, które należy zastosować w razie przypadkowego wycieku i uwolnienia się substancji lub mieszaniny, takie jak zapobieganie przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

6.3.   Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.3.1.   Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku. Właściwe metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia mogą obejmować:

a)

obwałowywanie, zabezpieczanie kanalizacji;

b)

sposoby służące ograniczaniu wycieku.

6.3.2.   Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące likwidacji wycieku. Do właściwych sposobów likwidacji należą m.in.:

a)

neutralizacja;

b)

odkażanie;

c)

użycie adsorbentów;

d)

czyszczenie;

e)

metody próżniowe;

f)

zastosowanie sprzętu koniecznego do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia i do czyszczenia (łącznie z użyciem, w odpowiednich przypadkach, narzędzi nieiskrzących i sprzętu nieiskrzącego).

6.3.3.   Podaje się wszelkie inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem, w tym informacje na temat niewłaściwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia lub na temat czyszczenia, takie jak wskazówki typu »nigdy nie stosować…«.

6.4.   Odniesienia do innych sekcji

W stosownych przypadkach zamieszcza się odniesienia do sekcji 8 i 13.

7.    SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera informacje na temat sposobów bezpiecznego postępowania z substancjami i mieszaninami. Kładzie się nacisk na środki ostrożności, właściwe dla zastosowań zidentyfikowanych, o których mowa w podsekcji 1.2, a także szczególnych właściwości substancji lub mieszaniny.

Informacje w tej sekcji karty charakterystyki dotyczą ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. Mają one pomóc pracodawcy w opracowywaniu stosownych procedur roboczych i środków organizacyjnych zgodnych z art. 5 dyrektywy 98/24/WE oraz art. 5 dyrektywy 2004/37/WE.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8.

7.1.   Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.   Podaje się zalecenia, aby:

a)

umożliwić bezpieczne postępowanie z substancją lub mieszaniną, takie jak zapobieganie rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożaru, a także tworzeniu aerozolu i pyłu;

b)

zapobiec stosowaniu wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin;

c)

zwrócić uwagę na działania i warunki, które zmieniając właściwości substancji lub mieszaniny stwarzają nowe zagrożenia, a także na odpowiednie środki zaradcze; oraz

d)

ograniczyć uwalnianie się substancji lub mieszaniny do środowiska, np. poprzez zapobieganie wyciekom lub przedostaniu się do kanalizacji.

7.1.2.   Podaje się zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy, takie jak:

a)

nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy;

b)

myć ręce po użyciu; oraz

c)

zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

7.2.   Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Podawane zalecenia muszą być spójne z fizycznymi i chemicznymi właściwościami opisanymi w sekcji 9 karty charakterystyki. W uzasadnionych przypadkach podaje się szczególne wymagania dotyczące magazynowania, w tym następujące informacje:

a)

jak zarządzać ryzykiem w zakresie:

(i)

atmosfery wybuchowej;

(ii)

warunków sprzyjających korozji;

(iii)

zagrożeń związanych z palnością;

(iv)

wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin;

(v)

warunków sprzyjających parowaniu; oraz

(vi)

potencjalnych źródeł zapłonu (łącznie ze sprzętem elektrycznym);

b)

jak kontrolować wpływ:

(i)

warunków pogodowych;

(ii)

ciśnienia otoczenia;

(iii)

temperatury;

(iv)

światła słonecznego;

(v)

wilgotności; oraz

(vi)

wibracji;

c)

jak zachować trwałość substancji lub mieszaniny poprzez zastosowanie:

(i)

stabilizatorów; oraz

(ii)

przeciwutleniaczy;

d)

inne zalecenia dotyczące:

(i)

wymagań dotyczących wentylacji;

(ii)

odpowiedniego zaprojektowania pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania (w tym ścian retencyjnych oraz wentylacji);

(iii)

w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalnych ilości magazynowanych w danych warunkach; oraz

(iv)

zgodności z opakowaniem.

7.3.   Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia dotyczące substancji i mieszanin przeznaczonych do szczególnego(-ych) zastosowania(-ń) końcowego(-ych) muszą odnosić się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych), o którym(-ych) mowa w podsekcji 1.2; zalecenia te muszą być szczegółowe i praktyczne. Jeżeli załączony jest scenariusz narażenia, można umieścić odniesienie do niego lub należy podać informacje wymagane zgodnie z podsekcją 7.1 i 7.2. Jeżeli uczestnik łańcucha dostaw dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego danej mieszaniny, wystarczy, aby informacje w karcie charakterystyki i scenariuszach narażenia były zgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny, a nie z raportami bezpieczeństwa chemicznego poszczególnych substancji wchodzących w skład mieszaniny. Jeśli dostępne są wytyczne specyficzne dla branży lub sektora przemysłu, można odnieść się do nich, podając szczegóły (m. in. dotyczące źródła i daty publikacji).

8.    SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

W tej sekcji karty charakterystyki określa się obowiązujące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego i konieczne środki zarządzania ryzykiem.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

8.1.   Parametry dotyczące kontroli

8.1.1.   W odniesieniu do substancji lub każdej substancji w mieszaninie podaje się, jeżeli są dostępne, wymienione poniżej krajowe dopuszczalne wartości aktualnie stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest karta charakterystyki, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich. Wymieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, stosuje się tożsamość chemiczną określoną w sekcji 3:

8.1.1.1.

krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 2014/113/UE (4);

8.1.1.2.

krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji 2014/113/UE;

8.1.1.3.

wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego;

8.1.1.4.

krajowe dopuszczalne wartości biologiczne, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom biologicznym zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji 2014/113/UE;

8.1.1.5.

wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości biologiczne.

8.1.2.   Zamieszcza się informacje na temat obecnie zalecanych procedur monitorowania przynajmniej w odniesieniu do najistotniejszych substancji.

8.1.3.   Jeżeli podczas zgodnego z przeznaczeniem stosowania danej substancji lub mieszaniny tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze, należy wymienić również obowiązujące dla nich najwyższe wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy lub dopuszczalne wartości biologiczne.

8.1.4.   W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub dostępna jest wartość DNEL, o której mowa w załączniku I sekcja 1.4, lub wartość PNEC, o której mowa w załączniku I sekcja 3.3, podaje się odpowiednie dla danej substancji wartości DNEL i PNEC w odniesieniu do scenariuszy narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego podanych w załączniku do karty charakterystyki.

8.1.5.   W przypadku zarządzania pasmami ryzyka, w celu określenia środków ograniczania ryzyka w odniesieniu do określonych zastosowań, podaje się odpowiednie szczegóły, aby umożliwić efektywne zarządzanie ryzykiem. Precyzuje się kontekst i ograniczenia poszczególnych zaleceń wynikających z zarządzania pasmami ryzyka.

8.2.   Kontrola narażenia

Informacje wymagane w niniejszej podsekcji podaje się w przypadku, gdy do karty charakterystyki nie załącza się scenariusza narażenia zawierającego te informacje.

Jeżeli dostawca nie przeprowadzi badań wymienionych w załączniku XI sekcja 3, podaje on szczególne warunki stosowania, aby uzasadnić to odstępstwo.

W przypadku gdy substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany (w miejscu wytwarzania lub transportowany), dostawca zaznacza, że karta charakterystyki jest zgodna ze szczególnymi warunkami uzasadniającymi rejestrację zgodnie z art. 17 lub 18.

8.2.1.   Stosowne techniczne środki kontroli

Opis stosownych środków kontroli narażenia musi odnosić się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych) substancji lub mieszaniny, o których mowa w podsekcji 1.2. Informacje te muszą być wystarczające, aby umożliwić pracodawcy dokonanie oceny wynikającego z obecności danej substancji lub mieszaniny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zgodnie z art. 4–6 dyrektywy 98/24/WE oraz z art. 3–5 dyrektywy 2004/37/WE, w stosownych przypadkach.

Informacje te stanowią uzupełnienie informacji podanych już w sekcji 7.

8.2.2.   Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej

8.2.2.1.   dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej muszą być zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środkom ograniczenia, wentylacji i izolacji. W uzasadnionych przypadkach po szczególne wskazówki dotyczące środków indywidualnej ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej odsyła się do sekcji 5.

8.2.2.2.   Uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG (5) oraz mając na względzie stosowne normy CEN, należy dokładnie określić, jaki sprzęt zapewni odpowiednią ochronę, w tym:

a)

ochronę oczu lub twarzy

Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się rodzaj wymaganego sprzętu przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy;

b)

ochronę skóry

(i)

ochronę rąk

Wyraźnie określa się, na podstawie zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, a także, w zależności od stopnia i czasu trwania narażenia skóry, rodzaj rękawic, których należy używać podczas obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, w tym:

rodzaj materiału i jego grubość,

typowy lub minimalny czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice.

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony rąk;

(ii)

inne

Jeżeli ze względu na zagrożenie związane z daną substancją lub mieszaniną i możliwy kontakt z nimi konieczna jest ochrona innej części ciała niż ręce, podaje się rodzaj i jakość potrzebnego wyposażenia ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, buty i kombinezon ochronny.

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i specjalne środki higieny;

c)

ochronę dróg oddechowych

W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj sprzętu ochronnego, który ma być użyty, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego;

d)

zagrożenia termiczne

Określając rodzaj środków ochrony, które należy stosować w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję środków ochrony indywidualnej.

8.2.3.   Kontrola narażenia środowiska

Podaje się informacje, którymi musi dysponować pracodawca, aby wypełnić zobowiązania wynikające ze unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, dla scenariuszy narażenia określonych w załączniku do karty charakterystyki podaje się podsumowanie dotyczące środków zarządzania ryzykiem pozwalających na odpowiednia kontrolę narażenia środowiska na substancję.

9.    SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stosownych danych empirycznych dotyczących substancji lub mieszaniny. Stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

9.1.   Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Dokładnie określa się wymienione poniżej właściwości, podając, w stosownych przypadkach, odniesienie do zastosowanej metody badawczej oraz wykaz właściwych jednostek miary lub warunków referencyjnych. Jeżeli ma to znaczenie dla interpretacji wartości liczbowej, podaje się również metodę oznaczania (np. metoda oznaczania temperatury zapłonu – metoda tygla zamkniętego/otwartego).

a)

Wygląd:

podaje się stan skupienia (stały, w tym odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do granulometrii i powierzchni właściwej, o ile nie zostały już podane w innym miejscu w karcie charakterystyki, ciekły, gazowy) oraz barwę substancji lub mieszaniny;

b)

Zapach:

jeżeli zapach jest wyczuwalny, podaje się jego krótki opis;

c)

Próg zapachu;

d)

pH:

podaje się wartość pH danej substancji lub mieszaniny albo jej roztworu wodnego; w przypadku roztworu wodnego podaje się również stężenie;

e)

Temperatura topnienia/krzepnięcia;

f)

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia;

g)

Temperatura zapłonu;

h)

Szybkość parowania;

i)

Palność (ciała stałego, gazu);

j)

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;

k)

Prężność par;

l)

Gęstość par;

m)

Gęstość względna;

n)

Rozpuszczalność;

o)

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda;

p)

Temperatura samozapłonu;

q)

Temperatura rozkładu;

r)

Lepkość;

s)

Właściwości wybuchowe;

t)

Właściwości utleniające.

Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.

W celu umożliwienia zastosowania właściwych środków kontroli podaje się wszelkie istotne informacje dotyczące substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy rejestracja jest wymagana.

W przypadku mieszaniny w odpowiednich pozycjach dokładnie oznacza się, do której substancji odnoszą się dane, chyba że dotyczą one całej mieszaniny.

9.2.   Inne informacje

W razie potrzeby podaje się inne parametry fizyczne i chemiczne, takie jak zdolność mieszania się, rozpuszczalność w tłuszczach (z określeniem oleju rozpuszczalnikowego), przewodnictwo elektryczne, czy grupa gazowa. Wskazuje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do potencjału redoks, potencjału powstawania rodników oraz właściwości fotokatalitycznych.

10.    SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stabilności substancji lub mieszaniny oraz możliwości występowania niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, a także, gdy substancja lub mieszanina zostaną uwolnione do środowiska, w tym, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanych metod badań. Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.

10.1.   Reaktywność

10.1.1.   Podaje się zagrożenia związane z reaktywnością substancji lub mieszaniny. Podaje się odnośne wyniki badań dotyczących substancji lub mieszaniny jako całości, jeżeli są dostępne. Jednakże informacje te mogą również opierać się na ogólnych danych dotyczących klasy lub grupy, do której należy substancja lub mieszanina, jeżeli takie dane w odpowiedni sposób odzwierciedlają przewidywane zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną.

10.1.2.   Jeżeli dane dotyczące mieszanin nie są dostępne, podaje się dane dotyczące substancji w mieszaninie. Przy ustalaniu niezgodności bierze się pod uwagę substancje, pojemniki i zanieczyszczenia, na kontakt z którymi substancja lub mieszanina może być narażona podczas transportu, składowania i stosowania.

10.2.   Stabilność chemiczna

Wskazuje się, czy substancja lub mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią. Opisuje się wszelkie stabilizatory, które są lub mogą być stosowane w celu utrzymania stabilności chemicznej substancji lub mieszaniny. Podaje się znaczenie dla bezpieczeństwa wszelkich zmian w wyglądzie fizycznym substancji lub mieszaniny.

10.3.   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W stosownych przypadkach podaje się, czy substancja lub mieszanina reaguje lub polimeryzuje, powodując nadmierne ciśnienie, wydzielając nadmierne ciepło lub wywołując powstanie innych niebezpiecznych warunków. Opisuje się warunki, w jakich może dojść do niebezpiecznych reakcji.

10.4.   Warunki, których należy unikać

Wymienia się warunki, takie jak temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy, wyładowanie statyczne, wibracje lub inne obciążenia fizyczne, które mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy zastosować w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

10.5.   Materiały niezgodne

Wymienia się grupy substancji, mieszanin lub konkretne substancje, jak woda, powietrze, kwasy, zasady, utleniacze, z którymi substancja lub mieszanina może reagować doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji (jak eksplozja, uwolnienie materiału toksycznego lub łatwopalnego lub wydzielanie nadmiernego ciepła) i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy zastosować w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

10.6.   Niebezpieczne produkty rozkładu

Wymienia się znane i przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, powstające w wyniku stosowania, magazynowania, wylania się lub podgrzewania substancji lub mieszaniny. Produkty spalania stwarzające zagrożenie wymienia się w sekcji 5 karty charakterystyki.

11.    SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ta sekcja karty charakterystyki jest przeznaczona głównie na użytek lekarzy, specjalistów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz toksykologów. Podaje się zwięzły, ale wyczerpujący i zrozumiały opis różnych (zdrowotnych) skutków toksykologicznych oraz dostępne dane wykorzystywane w celu rozpoznania tych skutków, zamieszcza się również, w stosownych przypadkach, informacje na temat toksykokinetyki, metabolizmu i rozmieszczenia. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

11.1.   Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Istotne klasy zagrożenia, w odniesieniu do których przedstawia się informacje to:

a)

toksyczność ostra;

b)

działanie żrące/drażniące na skórę;

c)

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

d)

działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

e)

działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

f)

działanie rakotwórcze;

g)

szkodliwe działanie na rozrodczość;

h)

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

i)

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

j)

zagrożenie spowodowane aspiracją.

Zagrożenia te muszą być zawsze wyszczególnione w karcie charakterystyki.

W przypadku substancji podlegających rejestracji załącza się krótkie podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI, wraz z odniesieniem, w stosownych przypadkach, do zastosowanych metod badawczych. W przypadku substancji podlegających rejestracji informacje te obejmują także wyniki porównania dostępnych danych z kryteriami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do właściwości CMR kategorii 1A i 1B, zgodnie z pkt 1.3.1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

11.1.1.   Podaje się informacje dla każdej klasy zagrożenia lub dalszego zróżnicowania. Jeżeli zadeklarowano, że substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana w konkretnej klasie zagrożenia lub dalszego zróżnicowania, w karcie charakterystyki wyraźnie informuje się, czy powodem tego jest brak danych, brak możliwości technicznych, uzyskania tych danych, dane są niejednoznaczne, czy też dane są jednoznaczne lecz niewystarczające do klasyfikacji. W tym ostatnim przypadku w karcie charakterystyki umieszcza się informację »w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione«.

11.1.2.   Dane zawarte w tej podsekcji odnoszą się do substancji lub mieszaniny w postaci wprowadzanej do obrotu. W przypadku mieszanin dane powinny stanowić opis właściwości toksykologicznych całej mieszaniny, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Podaje się również istotne właściwości toksykologiczne znajdujących się w mieszaninie substancji stwarzających zagrożenie, takie jak wartości LD50, oszacowana toksyczność ostra lub wartości LC50, jeżeli są dostępne.

11.1.3.   Jeżeli istnieje duża liczba danych z badań dotyczących substancji lub mieszaniny, konieczne może być podsumowanie wyników wykorzystanych badań mających krytyczne znaczenie, przykładowo według dróg narażenia.

11.1.4.   W przypadku gdy w odniesieniu do danej klasy zagrożenia kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione, podaje się informacje potwierdzające ten wniosek.

11.1.5.   Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Podaje się informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia i wpływu substancji lub mieszaniny wywieranego każdą możliwą drogą narażenia, tj. poprzez spożycie (połknięcie), wdychanie lub narażenie skóry/oczu. Jeżeli nie są znane skutki dla zdrowia, informację taką również zamieszcza się w tym miejscu.

11.1.6.   Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Opisuje się możliwe negatywne skutki dla zdrowia i objawy związane z narażeniem na substancję lub mieszaninę, jej składniki albo znane produkty uboczne. Podaje się dostępne informacje dotyczące objawów związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi substancji lub mieszaniny występujących po narażeniu. Objawy opisuje się narastająco, począwszy od wstępnych objawów występujących przy niskim narażeniu, przechodząc stopniowo do objawów będących wynikiem poważnego narażenia, np. w następujący sposób: »mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, przechodzące w omdlenia i utratę świadomości; duże dawki mogą doprowadzić do śpiączki i śmierci«.

11.1.7.   Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Podaje się informacje, czy można spodziewać się opóźnionych lub natychmiastowych skutków po krótko- lub długotrwałym narażeniu. Podaje się również informacje dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia związanych z narażeniem ludzi na substancję lub mieszaninę. Jeżeli dane na temat narażenia ludzi nie są dostępne, podsumowuje się dane dotyczące zwierząt, dokładnie określając ich gatunki. Podaje się informację, czy dane toksykologiczne oparte są na danych dotyczących ludzi czy zwierząt.

11.1.8.   Skutki wzajemnego oddziaływania

W uzasadnionych przypadkach załącza się informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji, jeżeli są one dostępne.

11.1.9.   Brak szczegółowych danych

Nie zawsze może być możliwe uzyskanie informacji dotyczących zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną. W przypadku kiedy dane na temat określonej substancji lub mieszaniny nie są dostępne, można wykorzystać, w stosownych przypadkach, dane dotyczące podobnych substancji lub mieszanin, pod warunkiem że zidentyfikowano odpowiednią podobną substancję lub mieszaninę. Jeżeli nie korzysta się z określonych danych lub jeżeli dane te nie są dostępne, wyraźnie się o tym informuje.

11.1.10.   Mieszaniny

W przypadku określonego skutku dla zdrowia, jeżeli mieszanina jako całość nie została poddana badaniom dotyczącym jej skutków dla zdrowia, podaje się istotne informacje dotyczące odpowiednich substancji wymienionych w sekcji 3.

11.1.11.   Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji

11.1.11.1.   Substancje w mieszaninie mogą wzajemnie oddziaływać na siebie w organizmie, powodując zmianę szybkości wchłaniania, metabolizmu i wydalania. W rezultacie ich działanie toksyczne może ulec zmianie i ogólna toksyczność mieszaniny może być różna od toksyczności substancji w niej zawartych. Uwzględnia się to przy podawaniu informacji toksykologicznych w tej sekcji karty charakterystyki.

11.1.11.2.   Bierze się pod uwagę, czy stężenie każdej substancji jest wystarczająco wysokie, aby wpłynąć na ogólne skutki wywierane przez mieszaninę na zdrowie. W odniesieniu do każdej substancji podaje się skutki toksyczne, z wyjątkiem następujących przypadków:

a)

jeżeli informacje się powtarzają, podaje się je tylko raz dla całej mieszaniny, np. jeżeli dwie substancje powodują wymioty i biegunkę;

b)

jeżeli istnieje małe prawdopodobieństwo, że skutki te wystąpią przy danym stężeniu, np. kiedy substancja o słabym działaniu drażniącym zostanie rozpuszczona poniżej określonego stężenia w roztworze niewywierającym działania drażniącego;

c)

jeżeli informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania na siebie substancji w mieszaninie są niedostępne, nie należy opierać się na przypuszczeniach; wymienia się wtedy oddzielnie skutki wywierane na zdrowie przez każdą substancję.

11.1.12.   Inne informacje

Zamieszcza się inne istotne informacje dotyczące niekorzystnego wpływu na zdrowie, nawet jeżeli nie jest to wymagane w kryteriach klasyfikacji.

12.    SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje umożliwiające ocenę wpływu substancji lub mieszaniny na środowisko, jeżeli jest ona uwalniana do środowiska. W podsekcjach 12.1–12.6 karty charakterystyki należy umieścić krótkie streszczenie danych zawierające istotne wyniki badań, jeżeli są one dostępne, wyraźnie zaznaczając gatunki, środowisko badania, jednostki, czas trwania badań i warunki ich przeprowadzenia. Informacje te mogą być pomocne przy postępowaniu w przypadku wycieków, przy ocenie metod: postępowania z odpadami, ograniczania uwalniania substancji, dotyczących przypadkowego uwolnienia substancji oraz przy transporcie. Jeżeli stwierdzono, że określona właściwość nie ma zastosowania (ponieważ z dostępnych danych wynika, że substancja lub mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji) lub jeżeli informacje dotyczące określonej właściwości nie są dostępne, podaje się tego uzasadnienie. Ponadto jeżeli substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana z innych powodów (np. ze względu na brak możliwości technicznych uzyskania tych danych lub z powodu niejednoznaczności danych), powinno to zostać wyraźnie stwierdzone w karcie charakterystyki.

Niektóre właściwości, takie jak bioakumulacja, trwałość i zdolność do rozkładu, są specyficzne dla danej substancji, takie informacje powinny zatem być w stosownych przypadkach podawane, jeżeli są dostępne, w odniesieniu do każdej istotnej substancji w mieszaninie (tj. do tych substancji, które zgodnie z wymogami muszą zostać wyszczególnione w sekcji 3 karty charakterystyki i stanowią substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska lub substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub też substancje bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)). Podaje się również informacje odnoszące się do stwarzających zagrożenie produktów przemiany powstających w wyniku rozkładu substancji i mieszanin.

Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

12.1.   Toksyczność

Na podstawie danych z badań przeprowadzonych na organizmach wodnych lub lądowych zamieszcza się informacje dotyczące toksyczności, jeżeli są one dostępne. Informacje te obejmują istotne dostępne dane dotyczące toksyczności dla środowiska wodnego: ostrej i przewlekłej toksyczności dla ryb, skorupiaków, glonów i innych roślin wodnych. Ponadto podaje się dane dotyczące toksyczności dla mikro- i makroorganizmów glebowych oraz innych organizmów istotnych dla środowiska, takich jak ptaki, pszczoły i rośliny, jeżeli takie dane są dostępne. W przypadku gdy substancja lub mieszanina wywiera działanie hamujące na aktywność mikroorganizmów, należy wskazać możliwy jej wpływ na działanie oczyszczalni ścieków.

W przypadku substancji podlegających rejestracji zamieszcza się podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI do niniejszego rozporządzenia.

12.2.   Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu jest to zdolność substancji lub odpowiednich substancji w mieszaninie do rozkładu w środowisku poprzez biodegradację lub inne procesy, takie jak utlenianie lub hydroliza. Podaje się istotne wyniki badań w celu oceny trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli wyniki te są dostępne. Jeżeli podawane są czasy połowicznego rozkładu, informuje się, czy czasy te odnoszą się do mineralizacji czy do degradacji pierwszorzędowej. Zamieszcza się również dane dotyczące zdolności substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do rozkładu w oczyszczalniach ścieków.

W stosownych przypadkach podaje się wspomniane informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substancji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki.

12.3.   Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji jest to zdolność substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do akumulacji w organizmach żywych i, w efekcie końcowym, do przejścia przez łańcuch pokarmowy. Zamieszcza się wyniki badań istotne dla oceny zdolności do bioakumulacji. Podaje się odniesienie do wartości współczynnika podziału oktanol-woda (Kow) i współczynnika biokoncentracji (BCF), jeżeli są one dostępne.

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substancji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki.

12.4.   Mobilność w glebie

Mobilność w glebie jest to zdolność substancji lub składników mieszaniny, uwolnionych do środowiska, do przenikania w sposób naturalny do wód powierzchniowych lub przemieszczania się na pewną odległość od miejsca uwolnienia. Podaje się informacje dotyczące mobilności w glebie, jeżeli są one dostępne. Informacje na temat mobilności w glebie można określić na podstawie odpowiednich danych dotyczących mobilności, takich jak dane z badań dotyczących adsorpcji lub z badań dotyczących wymywania, znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziałach środowiska lub napięcie powierzchniowe. Na przykład wartości Koc można przewidzieć na podstawie współczynnika podziału oktanol-woda (Kow). Poziom wymywania i mobilności można przewidzieć na podstawie badań modelowych.

W stosownych przypadkach podaje się wspomniane informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substancji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki.

Jeżeli dostępne są dane doświadczalne, mają one z zasady pierwszeństwo w stosunku do danych z badań modelowych i prognoz.

12.5.   Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, podaje się wyniki oceny właściwości PBT i vPvB zgodnie z raportem bezpieczeństwa chemicznego.

12.6.   Inne szkodliwe skutki działania

Zamieszcza się informacje dotyczące innych szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko, takie jak los w środowisku (narażenie), zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do rozkładu ozonu, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej lub wpływ na wzrost ocieplenia globalnego, o ile informacje te są dostępne.

13.    SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące właściwego gospodarowania odpadami substancji, mieszaniny lub pojemnikami po niej, pomagające państwu członkowskiemu, do którego dostarczana jest karta charakterystyki, określić bezpieczne i korzystne dla środowiska sposoby gospodarowania odpadami zgodne z wymaganiami przewidzianymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (6). Informacje podane w sekcji 8 muszą zostać uzupełnione informacjami istotnymi dla bezpieczeństwa osób wykonujących prace w dziedzinie gospodarowania odpadami.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego i gdy przeprowadzono analizę etapu odpadu, informacje na temat środków gospodarowania odpadami muszą być spójne ze zidentyfikowanymi zastosowaniami podanymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszami narażenia w raporcie bezpieczeństwa chemicznego zamieszczonym w załączniku do karty charakterystyki.

13.1.   Metody unieszkodliwiania odpadów

W tej podsekcji karty charakterystyki:

a)

określa się rodzaj pojemników do przetwarzania i metody postępowania z odpadami, w tym właściwe metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania (np. spalanie, recykling, składowanie);

b)

określa się właściwości fizyczne lub chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposoby przetwarzania odpadów;

c)

odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków;

d)

w stosownych przypadkach określa się specjalne środki ostrożności w odniesieniu do wszelkich zalecanych sposobów unieszkodliwiania odpadów.

Zamieszcza się odniesienia do wszelkich stosownych przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami, a w przypadku braku takich przepisów – do wszelkich stosownych obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych.

14.    SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji substancji lub mieszanin wymienionych w sekcji 1 w odniesieniu do transportu drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub śródlądowymi drogami wodnymi. Jeżeli informacje te nie są dostępne lub istotne, informuje się o tym.

W stosownych przypadkach podaje się w tej sekcji informacje dotyczące klasyfikacji transportowej w odniesieniu do każdego z przepisów modelowych ONZ: europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (7), regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) (8) i europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) (9), z których wszystkie trzy zostały wdrożone dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (10), jak również międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) (11) (droga morska) oraz Instrukcji technicznych dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (ICAO) (12) (droga powietrzna).

14.1.   Numer UN (numer ONZ)

Podaje się numer UN (tj. czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu poprzedzony literami »UN«) zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.2.   Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Podaje się prawidłową nazwę przewozową UN zgodnie z przepisami modelowymi ONZ, chyba że nazwa ta wystąpiła jako identyfikator produktu w podsekcji 1.1.

14.3.   Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Podaje się klasę(-y) zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane substancjom lub mieszaninom na podstawie głównego zagrożenia stwarzanego przez nie w świetle przepisów modelowych ONZ.

14.4.   Grupa opakowaniowa

W stosownych przypadkach podaje się numer grupy pakowania zgodnie z przepisami modelowymi ONZ. Numer grupy pakowania przypisany jest do niektórych substancji zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagrożenia.

14.5.   Zagrożenia dla środowiska

Podaje się, czy dana substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ (zgodnie z kodeksem IMDG, umową ADR, regulaminem RID i porozumieniem ADN) lub kryteriami dotyczącymi substancji mogących spowodować zanieczyszczenie morza zgodnie z kodeksem IMDG. Jeżeli dozwolony jest przewóz substancji lub mieszaniny śródlądowymi drogami wodnymi w zbiornikowcach lub jeżeli taki przewóz ma być przeprowadzany, podaje się informację, czy substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska podczas transportu zbiornikowcami wyłącznie w odniesieniu do porozumienia ADN.

14.6.   Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, które użytkownik powinien lub musi stosować lub o których powinien lub musi wiedzieć w związku z transportem lub przemieszczaniem substancji lub mieszaniny zarówno na terenie jego zakładu, jak i poza nim.

14.7.   Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Niniejsza podsekcja ma zastosowanie jedynie do przewozu luzem zgodnie z następującymi instrumentami IMO: Załącznik II do konwencji MARPOL i kodeks IBC.

Podaje się nazwę produktu (jeżeli odbiega ona od nazwy podanej w podsekcji 1.1) zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach przewozowych i zgodnie z nazwą podaną w wykazie nazw produktów w sekcji 17 lub 18 kodeksu IBC lub zgodnie z ostatnim wydaniem biuletynu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego przy IMO (MEPC).2/Circular (13). Należy podać rodzaj statku i kategorię zanieczyszczenia.

15.    SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

W niniejszej sekcji karty charakterystyki podaje się inne informacje o przepisach prawnych dotyczące substancji lub mieszaniny, które nie zostały podane w karcie charakterystyki (np. czy substancja lub mieszanina objęta jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (14), rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (15) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (16)).

15.1.   Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Podaje się informacje dotyczące stosownych unijnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska (np. kategorię według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 96/82/WE (17)) lub odnoszące się do krajowych informacji dotyczących statusu prawnego substancji lub mieszaniny (w tym substancji w mieszaninie), włącznie z zaleceniami dotyczącymi działań, które powinny zostać podjęte przez odbiorcę w wyniku stosowania tych przepisów. W stosownych przypadkach wymienia się krajowe akty prawne odnośnych państw członkowskich wdrażające te przepisy oraz wszelkie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie w tej kwestii.

Jeżeli substancja lub mieszanina objęta kartą charakterystyki podlega specjalnym przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska na poziomie Unii (np. zezwoleniom wydanym na mocy tytułu VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), należy wymienić te przepisy.

15.2.   Ocena bezpieczeństwa chemicznego

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się, czy dostawca dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny.

16.    SEKCJA 16: Inne informacje

W tej sekcji karty charakterystyki zawiera się pozostałe informacje, których nie włączono do sekcji 1–15, w tym informacje dotyczące aktualizacji karty charakterystyki, jak następuje:

a)

w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza się wyraźne informacje, gdzie w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba że informacje takie podano w innym miejscu karty charakterystyki, wraz z objaśnieniami zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. Dostawca substancji lub mieszaniny musi być w stanie przedstawić na żądanie objaśnienie zmian;

b)

wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki;

c)

odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych;

d)

w przypadku mieszanin wskazanie, którą z metod oceny informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji;

e)

listę odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia lub zwrotów wskazujących środki ostrożności. Podaje się pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2–15;

f)

zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń pracowników, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

CZĘŚĆ B

Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz dodatkowo ich wymienionych podtytułów, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2:

SEKCJA 1:

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1.

Identyfikator produktu

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4.

Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2:

Identyfikacja zagrożeń

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2.

Elementy oznakowania

2.3.

Inne zagrożenia

SEKCJA 3:

Skład/informacja o składnikach

3.1.

Substancje

3.2.

Mieszaniny

SEKCJA 4:

Środki pierwszej pomocy

4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5:

Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.

Środki gaśnicze

5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3.

Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6:

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7:

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8:

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczące kontroli

8.2.

Kontrola narażenia

SEKCJA 9:

Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2.

Inne informacje

SEKCJA 10:

Stabilność i reaktywność

10.1.

Reaktywność

10.2.

Stabilność chemiczna

10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4.

Warunki, których należy unikać

10.5.

Materiały niezgodne

10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11:

Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12:

Informacje ekologiczne

12.1.

Toksyczność

12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3.

Zdolność do bioakumulacji

12.4.

Mobilność w glebie

12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6.

Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13:

Postępowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14:

Informacje dotyczące transportu

14.1.

Numer UN (numer ONZ)

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4.

Grupa opakowaniowa

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16:

Inne informacje

(1)  Konwencja MARPOL, skonsolidowane wydanie z 2006 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Kodeks IBC, wydanie z 2007 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Dyrektywa Rady 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG (Dz.U. L 39 z 15.2.1980, s. 40).

(4)  Decyzja Komisji 2014/113/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy oraz uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 18).

(5)  Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

(7)  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r., ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Załącznik 1 do dodatku B (jednolite zasady dotyczące umów w sprawie międzynarodowego przewozutowarów kolejami) do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.

(9)  Wersja poprawiona z dnia 1 stycznia 2007 r.

(10)  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).

(11)  Międzynarodowa Organizacja Morska, wydanie z 2006 r., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, wydanie 2007–2008.

(13)  Biuletyn MEPC.2/Circular, Prowizoryczny podział substancji płynnych, wersja 19, stosowana od dnia 17 grudnia 2013 r.

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1).

(15)  Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).

(16)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).

(17)  Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13).


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/831

z dnia 28 maja 2015 r.

aktualizujące wykaz stron zwolnionych z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 w wyniku przeprowadzenia kontrolnego przeglądu wszczętego zawiadomieniem Komisji 2014/C 299/08

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 wobec rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96 (2), w szczególności jego art. 3,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (3), w szczególności jego art. 7, 10 i 16,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obecnie cło antydumpingowe stosuje się w odniesieniu do przywozu do Unii Europejskiej podstawowych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („rozszerzone cło”) w wyniku rozszerzenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/97 („rozporządzenie rozszerzające”) cła antydumpingowego na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(2)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia rozszerzającego Komisja Europejska („Komisja”) jest upoważniona do wprowadzenia niezbędnych środków zezwalających na zwolnienie z cła przywozu podstawowych części rowerowych, który nie stanowi obejścia cła antydumpingowego. Przedmiotowe środki wykonawcze zawarto w rozporządzeniu (WE) nr 88/97 („rozporządzenie zwalniające”) ustanawiającym specyficzny system zwolnień („system zwolnień”).

(3)

Na tej podstawie Komisja zwolniła szereg podmiotów zajmujących się montażem rowerów z płatności rozszerzonego cła („zwolnione strony”). Ostatnią decyzję wykonawczą Komisji dotyczącą zwolnień na mocy rozporządzenia zwalniającego przyjęto w dniu 16 kwietnia 2014 r. (4). Jak określono w art. 16 ust. 2 rozporządzenia zwalniającego, Komisja publikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne wykazy zwolnionych stron (5).

(4)

Zgodnie z motywem 44 rozporządzenia rozszerzającego Komisja ma obowiązek stałego monitorowania systemu zwolnień, tak aby mógł on być dostosowywany w razie konieczności w celu uwzględnienia doświadczeń zbieranych w trakcie jego funkcjonowania.

(5)

Zwrócono uwagę służb Komisji na fakt, że niektóre ze zwolnionych stron zaprzestały prowadzenia działalności lub zmieniły jej charakter lub też że zmieniły się dane dotyczące tych przedsiębiorstw (takie jak nazwa, forma prawna czy adres siedziby przedsiębiorstwa).

(6)

W celu zapewnienia należytego zarządzania systemem zwolnień Komisja opublikowała, w dniu 5 września 2014 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie Komisji 2014/C 299/08 (6) zawierające wykaz wszystkich zwolnionych stron i dotyczące rozpoczęcia ich kontrolnego przeglądu („zawiadomienie dotyczące kontrolnego przeglądu”).

(7)

Cele przeglądu były następujące:

a)

ujednolicenie odniesień do zwolnionych stron w bazie danych TARIC z informacjami dotyczącymi tych przedsiębiorstw znajdującymi się w rejestrach działalności gospodarczej;

b)

zidentyfikowanie zwolnień niemających już uzasadnienia (np. gdy zwolniona strona przestała istnieć, wystąpiła o cofnięcie zwolnienia lub nie współpracuje); oraz

c)

zebranie podstawowych informacji dotyczących zwolnionych stron, takich jak dane kontaktowe oraz odnośne informacje na temat prowadzonej przez nie działalności montażowej.

(8)

Zawiadomienie dotyczące kontrolnego przeglądu przesłano wszystkim zwolnionym stronom na ostatni znany adres, a także przekazano państwom członkowskim. Wszystkie zwolnione strony poproszono o wypełnienie kwestionariusza kontrolnego do dnia 20 października 2014 r.

(9)

Informacje zebrane za pomocą kontrolnego przeglądu są niezbędne dla należytego zarządzania systemem zwolnień. W świetle powyższego zwrócono uwagę zwolnionych stron na fakt, że niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie przedmiotowego kwestionariusza w przewidywanym terminie zostanie uznane za brak współpracy w rozumieniu art. 10 rozporządzenia zwalniającego.

(10)

W przypadku zwolnionych stron, które nie wypełniły kwestionariusza kontrolnego w początkowo przewidzianym terminie, Komisja przedłużyła ostateczny termin udzielenia odpowiedzi do dnia 21 listopada 2014 r. Poszczególne zainteresowane strony powiadomiono o przedłużeniu terminu oraz o konsekwencjach braku współpracy. Komisja skonsultowała się również z państwami członkowskimi w celu określenia ich statusu.

(11)

W oparciu o otrzymane komentarze zwolnionych stron, państw członkowskich oraz stowarzyszeń branżowych Komisja określiła zwolnione strony, których zwolnienia zostaną utrzymane, oraz strony, których zwolnienia zostaną cofnięte. Zwolnionym stronom umożliwiono przedstawienie ich stanowisk i wyrażenie opinii na temat wyników przedmiotowego przeglądu. W odniesieniu do przypadku cofnięcia zwolnienia z uwagi na fakt, że dana strona przestała istnieć, stosowne państwo członkowskie potwierdziło tę okoliczność.

Zwolnione strony, których zwolnienia zostają utrzymane

(12)

W załączniku I przedstawiono wykaz zwolnionych stron, których zwolnienia spełniają warunki rozporządzenia zwalniającego. Zwolnienia te należy zatem utrzymać.

(13)

Odniesienia do niektórych z tych zwolnionych stron (nazwa, adres, państwo i dodatkowy kod TARIC) należy zaktualizować, aby uwzględnić zmiany ustalone w trakcie przeglądu. Po sprawdzeniu przekazanych informacji Komisja stwierdziła, że zmiany te w żaden sposób nie wpływają na działalność montażową w odniesieniu do warunków przyznawania zwolnienia określonych w rozporządzeniu zwalniającym.

(14)

W celu należytego zarządzania systemem zwolnień dodatkowe kody TARIC obejmujące kilka zwolnionych stron należy zastąpić nowymi pojedynczymi kodami.

(15)

Z uwagi na fakt, że zwolnienia stosuje się jedynie wobec stron wyraźnie określonych w załączniku I przez podanie ich nazw i adresów, konieczne jest, aby zwolnione strony niezwłocznie powiadomiły Komisję (7) o wszelkich zmianach w tym zakresie (na przykład w następstwie zmiany nazwy, formy prawnej lub adresu lub w związku z utworzeniem nowych podmiotów zajmujących się montażem). W takim przypadku niezbędne jest, by strona przekazała wszystkie stosowne informacje, w szczególności dotyczące wszelkich powiązanych z montażem zmian w jej działalności. W stosownych przypadkach Komisja zaktualizuje dane strony.

Zwolnione strony, których zwolnienia zostają cofnięte

(16)

Zwolnienie stron zwolnionych, które zwróciły się o cofnięcie ich zwolnienia, nie wypełniły kwestionariusza do dnia 21 listopada 2014 r. lub przestały istnieć, należy cofnąć. Aby zapewnić należyte zarządzanie systemem zwolnień, cofnięcie zwolnień obowiązuje od tego dnia.

(17)

Zwolnione strony, których zwolnienie cofnięto, są wymienione w załączniku II,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 88/97 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Zwolnienia, do których upoważnia się w tym załączniku, stosuje się jedynie wobec stron wyraźnie w nim określonych przez podanie ich nazw i adresów. Każda zwolniona strona niezwłocznie powiadomi Komisję o wszelkich zmianach w zakresie nazw i adresów i przekaże wszystkie stosowne informacje, w szczególności dotyczące wszelkich powiązanych z montażem zmian w jej działalności w odniesieniu do warunków przyznawania zwolnienia.

2.   Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 88/97 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Strony zwolnione niniejszym rozporządzeniem

Strony wymienione w załączniku II są zwolnione z cła rozszerzonego ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 1996 r. lub dnia, w którym na mocy decyzji Komisji przyznano zwolnienie, w zależności od tego, który termin przypadnie później.”

Artykuł 2

Zwolnienia na mocy rozporządzenia (WE) nr 88/97 dotyczące stron wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia zostają niniejszym cofnięte od dnia 21 listopada 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

(3)  Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.

(4)  Dz.U. L 119 z 23.4.2014, s. 67.

(5)  Dz.U. C 45 z 13.2.1997, s. 3, Dz.U. C 112 z 10.4.1997, s. 9, Dz.U. C 220 z 19.7.1997, s. 6, Dz.U. C 378 z 13.12.1997, s. 2, Dz.U. C 217 z 11.7.1998, s. 9, Dz.U. C 37 z 11.2.1999, s. 3, Dz.U. C 186 z 2.7.1999, s. 6, Dz.U. C 216 z 28.7.2000, s. 8, Dz.U. C 170 z 14.6.2001, s. 5, Dz.U. C 103 z 30.4.2002, s. 2, Dz.U. C 35 z 14.2.2003, s. 3, Dz.U. C 43 z 22.2.2003, s. 5, Dz.U. C 54 z 2.3.2004, s. 2, Dz.U. C 299 z 4.12.2004, s. 4, Dz.U. L 17 z 21.1.2006, s. 16 oraz Dz.U. L 313 z 14.11.2006, s. 5, Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 73, Dz.U. C 310 z 5.12.2008, s. 19, Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 62, Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 106, Dz.U. L 136 z 24.5.2011, s. 99, Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 86, Dz.U. L 119 z 23.4.2014, s. 67.

(6)  Dz.U. C 299 z 5.9.2014, s. 7.

(7)  Zaleca się, aby strony korzystały z następującego adresu e-mail: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


ZAŁĄCZNIK I

Zaktualizowany wykaz zwolnionych stron

Wcześniejsze dane

Zaktualizowane dane

Nazwa

Adres

Dodatkowy kod TARIC

Aktualna nazwa

Aktualny adres

Aktualny dodatkowy kod TARIC (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ-742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ-74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7,HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller” — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL-42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9 A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL-6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL-6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader – 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader – 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ-789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3 A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3 A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35 A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35 A, RO-330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE-22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE-22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI-1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI-1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Następujące zwolnione strony początkowo objęte dodatkowym kodem TARIC 8963 przypisuje się do nowych niepowtarzalnych kodów: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Następującą zwolnioną stronę początkowo objętą dodatkowym kodem TARIC 8065 przypisuje się do następującego kodu: Esmaltina (C011). Następujące zwolnione strony początkowo objęte dodatkowym kodem TARIC 8067 przypisuje się do następujących kodów: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Następujące zwolnione strony początkowo objęte dodatkowym kodem TARIC 8068 przypisuje się do następujących kodów: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz stron, których zwolnienia zostają cofnięte

Nazwa

Adres

Państwo

Dodatkowy kod TARIC

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Zjednoczone Królestwo

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Niemcy

8963

ADD SA

28820 Madrid

Hiszpania

8085

AGECE – Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro – Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugalia

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Słowacja

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Włochy

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Polska

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Włochy

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Niemcy

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Włochy

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugalia

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Węgry

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas – N.Santa Dimou Gallikou – Kilkis 61100

Grecja

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Węgry

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Włochy

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Włochy

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Niemcy

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Włochy

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., – 35028 Piove di Sacco (PD)

Włochy

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Włochy

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Włochy

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Zjednoczone Królestwo

8622

Confersil – Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugalia

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Węgry

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Zjednoczone Królestwo

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

France

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Polska

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Francja

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Niderlandy

A287

Enik GmbH

57473 Wenden

Niemcy

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Niemcy

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Słowacja

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Węgry

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Republika Czeska

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Niemcy

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Niemcy

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Włochy

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Grecja

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Dania

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Grecja

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Włochy

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Niemcy

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Francja

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Niderlandy

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Niemcy

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Niemcy

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Niderlandy

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Francja

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Zjednoczone Królestwo

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Włochy

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francja

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Francja

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A m. 62, 03-185 Warszawa

Polska

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Zjednoczone Królestwo

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Włochy

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Włochy

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Włochy

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Zjednoczone Królestwo

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Niemcy

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Francja

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Zjednoczone Królestwo

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Szwecja

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Włochy

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Włochy

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Zjednoczone Królestwo

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi – 27/b, 36027 Rosa (VI)

Włochy

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Niderlandy

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Włochy

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugalia

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Niderlandy

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Niemcy

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Zjednoczone Królestwo

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Niemcy

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Włochy

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Polska

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Niemcy

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Włochy

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Włochy

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polska

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugalia

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Włochy

A428


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/53


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/832

z dnia 28 maja 2015 r.

wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1239/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji lub Tajwanu, oraz poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 23 ust. 4 i art. 24 ust. 5,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK

(1)

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 23 ust. 4 i art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz nałożenie wymogu rejestracji przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.

(2)

Wniosek został złożony w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez przedsiębiorstwo SolarWorld AG, unijnego producenta modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw), będące tym samym zainteresowaną stroną w rozumieniu art. 23 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

B.   PRODUKT

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, są moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), objęte obecnie kodami CN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90, pochodzące lub wysyłane z Chińskiej Republiki Ludowej, chyba że stanowią one produkt przewożony w tranzycie w rozumieniu art. V GATT („produkt objęty postępowaniem”).

(4)

Z definicji produktu objętego postępowaniem wyklucza się następujące rodzaje produktów:

przenośne ładowarki solarne składające się z mniej niż sześciu ogniw, dostarczające energię elektryczną do urządzeń lub ładujące akumulatory,

cienkowarstwowe produkty fotowoltaiczne,

produkty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego trwale wbudowane do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego,

moduły lub panele o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzenia do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

(5)

Dochodzeniem objęty jest taki sam produkt, jak ten określony w motywach 3 i 4 powyżej, ale wysyłany z Malezji i Tajwanu, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Malezji i Tajwanu, objęty obecnie tymi samymi kodami CN co produkt objęty postępowaniem („produkt objęty dochodzeniem”).

C.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(6)

Środki obecnie obowiązujące, które – bez zagłębiania się w sprawę – wydają się być obchodzone, to środki wyrównawcze wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Rady(UE) nr 1239/2013 (2) („obowiązujące środki”).

D.   PODSTAWA WNIOSKU

(7)

Wniosek zawiera wystarczające dowody wskazujące, że środki wyrównawcze wprowadzone w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez przywóz produktu objętego dochodzeniem i wysyłanego z Malezji i Tajwanu.

(8)

Przedstawione dowody są następujące.

(9)

We wniosku wskazano, że po wprowadzeniu środków w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem zaszła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajwanu do Unii oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub ekonomicznego uzasadnienia tej zmiany niż nałożenie cła.

(10)

Zmiana ta zdaje się wynikać z wysyłania produktu objętego postępowaniem przez Malezję i Tajwan do Unii. Jednak dochodzenie obejmuje wszelkie praktyki, procesy lub prace, dla których brak jest racjonalnych przyczyn lub uzasadnienia ekonomicznego poza nałożeniem cła wyrównawczego.

(11)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody wskazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków wyrównawczych wprowadzonych w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody wskazujące, że przywóz produktu objętego dochodzeniem dokonywany jest po cenach niższych od ceny niewyrządzającej szkody ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków.

(12)

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodzeniem nadal są cenami subsydiowanymi, jak poprzednio ustalono.

E.   PROCEDURA

(13)

W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu produktu objętego dochodzeniem, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Malezji i Tajwanu, zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(14)

Rządy Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajwanu zostały zaproszone do konsultacji.

a)   Kwestionariusze

(15)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do znanych eksporterów/producentów oraz znanych zrzeszeń eksporterów/producentów w Malezji i na Tajwanie, do znanych eksporterów/producentów oraz znanych zrzeszeń eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do znanych importerów i znanych zrzeszeń importerów w Unii oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajwanu. Informacje, w stosownych przypadkach, mogą pochodzić również od przemysłu unijnego.

(16)

W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, ale nie później niż w terminach określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz wystąpić o kwestionariusz w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę fakt, że termin określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia dotyczy wszystkich zainteresowanych stron.

(17)

Władze Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajwanu zostaną odpowiednio powiadomione o wszczęciu dochodzenia.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(18)

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpią one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c)   Zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub podlegania środkom

(19)

Zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z wymogu rejestracji lub podlegania środkom, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(20)

Ponieważ możliwe obchodzenie występuje poza Unią, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, producentom produktu objętego dochodzeniem w Malezji i na Tajwanie, którzy mogą wykazać, że nie są powiązani (3) z jakimkolwiek producentem podlegającym obowiązującym środkom (4), oraz w odniesieniu do których ustalono, że nie uczestniczą w praktykach mających na celu obejście środków, określonych w art. 23 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Producenci zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

F.   REJESTRACJA

(21)

Zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji w celu dopilnowania, by, jeśli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone obchodzenie środków, cła wyrównawcze mogły być pobrane w odpowiedniej wysokości od dnia wprowadzenia rejestracji tego przywozu wysyłanego z Malezji i Tajwanu.

G.   ZGŁOSZENIE CELNE

(22)

Statystyki dotyczące modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) są często wyrażone w watach. Taka dodatkowa jednostka dla modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) nie została jednak określona w Nomenklaturze scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (5). W związku z tym należy dopilnować, by w zgłoszeniu o dopuszczenie do swobodnego obrotu podawano w przypadku przywozu produktu objętego dochodzeniem nie tylko wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach, ale także moc w watach. Moc w watach podaje się dla kodów TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 oraz 8541409033.

H.   TERMINY

(23)

W interesie dobrego zarządzania należy określić terminy, w których:

zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

producenci w Malezji i na Tajwanie mogą złożyć wniosek o zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub podlegania środkom,

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(24)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych, ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym, jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

I.   BRAK WSPÓŁPRACY

(25)

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia postępowanie, istnieje możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub zaprzeczających na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego.

(26)

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te będą pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

(27)

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

(28)

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie poinformować o tym Komisję.

J.   HARMONOGRAM DOCHODZENIA

(29)

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu miesięcy, począwszy od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

K.   PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(30)

Należy zauważyć, iż wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

L.   RZECZNIK PRAW STRON

(31)

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

(32)

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

(33)

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach związanych, między innymi, ze zmianą w strukturze handlu, (nie)wystarczającym powodem lub ekonomicznym uzasadnieniem dla takiej zmiany, osłabieniem skutków naprawczych obowiązujących środków, oraz z tym, czy przywożony produkt podobny lub jego części w dalszym ciągu korzystają z subsydiów.

(34)

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 597/2009, w celu ustalenia, czy w przywozie do Unii modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego oraz ogniw w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), objętych obecnie kodami CN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 oraz ex 8541 40 90 (kody TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu, dokonuje się obchodzenia środków wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2013.

Dochodzenie nie dotyczy przywozu do Unii:

przenośnych ładowarek solarnych składających się z mniej niż sześciu ogniw, dostarczających energię elektryczną do urządzeń lub ładujących akumulatory,

cienkowarstwowych produktów fotowoltaicznych,

produktów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego trwale wbudowanych do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego,

modułów lub paneli o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzeń do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

Artykuł 2

Na podstawie art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 597/2009 organy celne podejmują właściwe kroki w celu rejestrowania przywozu do Unii określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Unii produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że spełniają warunki wymagane do przyznania zwolnienia.

W przypadku przedłożenia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu w odniesieniu do przywozu tych modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw), które są obecnie objęte kodami TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 oraz 8541409033, w odpowiednim polu tego zgłoszenia należy wprowadzić w odniesieniu do przywożonych towarów wspomniane kody TARIC oraz moc w watach.

Państwa członkowskie co miesiąc przekazują Komisji informacje na temat mocy w watach dla produktów objętych kodami TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 oraz 8541409033.

Artykuł 3

1.   Wnioski o kwestionariusze należy składać do Komisji w terminie 15 dni od dnia opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić na piśmie swoje stanowisko i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wszelkie inne informacje w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie ustalono inaczej.

3.   Producenci w Malezji i na Tajwanie ubiegający się o zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub podlegania środkom powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 37 dni.

4.   Zainteresowane strony mogą również składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 37 dni.

5.   Na wykorzystywanie objętych prawem autorskim informacji przekazywanych Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu zgodę wyraża właściciel tego prawa. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu, w tym ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia.

6.   Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi na mocy niniejszego rozporządzenia, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (7). Jeżeli zainteresowana strona wnioskuje o traktowanie informacji na zasadzie poufności, musi przedstawić właściwe uzasadnienie, w myśl art. 29 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

7.   Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, które muszą być oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia muszą być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte, chyba że zainteresowana strona może wykazać, że streszczenie tych informacji nie jest możliwe. W takich wyjątkowych okolicznościach konieczne jest przedstawienie powodów, dla których takie streszczenie nie jest możliwe.

8.   Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

9.   Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Biuro: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIA

E-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66).

(3)  Zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego za powiązane uznaje się osoby tylko wówczas, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego drugiej osoby; e) jedna z osób bezpośrednio bądź pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.

(4)  Jednak nawet jeżeli producenci są powiązani w wyżej wymieniony sposób z przedsiębiorstwami podlegającymi obowiązującym środkom, zwolnienie może nadal zostać przyznane, jeśli brak jest dowodów na to, że powiązanie z przedsiębiorstwami podlegającymi obowiązującym środkom zostało ustanowione lub wykorzystane w celu obejścia takich środków.

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(6)  Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(7)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93) i art. 12 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/60


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/833

z dnia 28 maja 2015 r.

wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1238/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji lub Tajwanu, oraz poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK

(1)

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz nałożenie wymogu rejestracji przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.

(2)

Wniosek został złożony w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez przedsiębiorstwo SolarWorld AG, unijnego producenta modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw), będące tym samym zainteresowaną stroną w rozumieniu art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

B.   PRODUKT

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, są moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), objęte obecnie kodami CN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90, pochodzące lub wysyłane z Chińskiej Republiki Ludowej, chyba że stanowią one produkt przewożony w tranzycie w rozumieniu art. V GATT („produkt objęty postępowaniem”).

(4)

Z definicji produktu objętego postępowaniem wyklucza się następujące rodzaje produktów:

przenośne ładowarki solarne składające się z mniej niż sześciu ogniw, dostarczające energię elektryczną do urządzeń lub ładujące akumulatory,

cienkowarstwowe produkty fotowoltaiczne,

produkty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego trwale wbudowane do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego,

modułów lub paneli o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzeń do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

(5)

Dochodzeniem objęty jest taki sam produkt jak ten określony w motywach 3 i 4 powyżej, ale wysyłany z Malezji i Tajwanu, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Malezji i Tajwanu, objęty obecnie tymi samymi kodami CN co produkt objęty postępowaniem („produkt objęty dochodzeniem”).

C.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(6)

Środki obecnie obowiązujące, które prima facie wydają się być obchodzone, to środki antydumpingowe wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Rady(UE) nr 1238/2013 (2) („obowiązujące środki”).

D.   PODSTAWA WNIOSKU

(7)

Wniosek zawiera wystarczające dowody wskazujące, że środki antydumpingowe wprowadzone w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez przywóz produktu objętego dochodzeniem z Malezji i Tajwanu.

(8)

Przedstawione dowody są następujące.

(9)

We wniosku wskazano, że po wprowadzeniu środków w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem zaszła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajwanu do Unii oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub ekonomicznego uzasadnienia tej zmiany niż nałożenie cła.

(10)

Zmiana ta zdaje się wynikać z wysyłania produktu objętego postępowaniem przez Malezję i Tajwan do Unii. Jednak dochodzenie obejmuje wszelkie praktyki, procesy lub prace, dla których brak jest racjonalnych przyczyn lub uzasadnienia ekonomicznego poza nałożeniem cła antydumpingowego.

(11)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody wskazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody wskazujące, że przywóz produktu objętego dochodzeniem dokonywany jest po cenach niższych od ceny niewyrządzającej szkody ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków.

(12)

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodzeniem są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio.

E.   PROCEDURA

(13)

W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu produktu objętego dochodzeniem, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Malezji i Tajwanu, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

a)   Kwestionariusze

(14)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do znanych eksporterów/producentów oraz znanych zrzeszeń eksporterów/producentów w Malezji i na Tajwanie, do znanych eksporterów/producentów oraz znanych zrzeszeń eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do znanych importerów i znanych zrzeszeń importerów w Unii oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji Tajwanu. Informacje, w stosownych przypadkach, mogą pochodzić również od przemysłu unijnego.

(15)

W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, ale nie później niż w terminach określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz wystąpić o kwestionariusz w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę fakt, że termin określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia dotyczy wszystkich zainteresowanych stron.

(16)

Władze Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajwanu zostaną odpowiednio powiadomione o wszczęciu dochodzenia.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(17)

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpią one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c)   Zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub podlegania środkom

(18)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z wymogu rejestracji lub podlegania środkom, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(19)

Ponieważ możliwe obchodzenie występuje poza Unią, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, producentom produktu objętego dochodzeniem w Malezji i na Tajwanie, którzy mogą wykazać, że nie są powiązani (3) z jakimkolwiek producentem podlegającym obowiązującym środkom (4), oraz w odniesieniu do których ustalono, że nie uczestniczą w praktykach mających na celu obejście środków, określonych w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Producenci zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

F.   REJESTRACJA

(20)

Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji w celu dopilnowania, by, jeśli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone obchodzenie środków, cła antydumpingowe mogły być pobrane w odpowiedniej wysokości od dnia wprowadzenia rejestracji tego przywozu wysyłanego z Malezji i Tajwanu.

G.   ZGŁOSZENIE CELNE

(21)

Statystyki dotyczące modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) są często wyrażone w watach. Taka dodatkowa jednostka dla modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) nie została jednak określona w Nomenklaturze scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (5). W związku z tym należy dopilnować, by w zgłoszeniu o dopuszczenie do swobodnego obrotu podawano w przypadku przywozu produktu objętego dochodzeniem nie tylko wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach, ale także moc w watach. Moc w watach podaje się dla kodów TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 oraz 8541409033.

H.   TERMINY

(22)

W interesie dobrego zarządzania należy określić terminy, w których:

zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

producenci w Malezji i na Tajwanie mogą złożyć wniosek o zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub podlegania środkom,

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(23)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych, ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym, jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

I.   BRAK WSPÓŁPRACY

(24)

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia postępowanie, istnieje możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub zaprzeczających na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(25)

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te będą pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

(26)

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

(27)

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie poinformować o tym Komisję.

J.   HARMONOGRAM DOCHODZENIA

(28)

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu miesięcy, począwszy od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

K.   PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(29)

Należy zauważyć, iż wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

L.   RZECZNIK PRAW STRON

(30)

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

(31)

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

(32)

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach związanych, między innymi, ze zmianą w strukturze handlu, (nie)wystarczającym powodem lub ekonomicznym uzasadnieniem dla takiej zmiany, osłabieniem skutków naprawczych obowiązujących środków, oraz stosowaniem dumpingu w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio.

(33)

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, w celu ustalenia, czy w przywozie do Unii modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego oraz ogniw w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), objętych obecnie kodami CN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 oraz ex 8541 40 90 (kody TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu, dokonuje się obchodzenia środków wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1238/2013.

Dochodzenie nie dotyczy przywozu do Unii:

przenośnych ładowarek solarnych składających się z mniej niż sześciu ogniw, dostarczających energię elektryczną do urządzeń lub ładujących akumulatory,

cienkowarstwowych produktów fotowoltaicznych,

produktów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego trwale wbudowanych do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego,

modułów lub paneli o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzeń do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

Artykuł 2

Na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 organy celne podejmują właściwe kroki w celu rejestrowania przywozu do Unii określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Unii produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że spełniają warunki wymagane do przyznania zwolnienia.

W przypadku przedłożenia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu w odniesieniu do przywozu tych modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw), które są obecnie objęte kodami TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 oraz 8541409033, w odpowiednim polu tego zgłoszenia należy wprowadzić w odniesieniu do przywożonych towarów wspomniane kody TARIC oraz moc w watach.

Państwa członkowskie co miesiąc przekazują Komisji informacje na temat mocy w watach dla produktów objętych kodami TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 oraz 8541409033.

Artykuł 3

1.   Wnioski o kwestionariusze należy składać do Komisji w terminie 15 dni od dnia opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić na piśmie swoje stanowisko i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wszelkie inne informacje w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie ustalono inaczej.

3.   Producenci w Malezji i na Tajwanie ubiegający się o zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub podlegania środkom powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 37 dni.

4.   Zainteresowane strony mogą również składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 37 dni.

5.   Na wykorzystywanie objętych prawem autorskim informacji przekazywanych Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu zgodę wyraża właściciel tego prawa. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu, w tym ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia.

6.   Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi na mocy niniejszego rozporządzenia, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (7). Jeżeli zainteresowana strona wnioskuje o traktowanie informacji na zasadzie poufności, musi przedstawić właściwe uzasadnienie, w myśl art. 19 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

7.   Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, które muszą być oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia muszą być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte, chyba że zainteresowana strona może wykazać, że streszczenie tych informacji nie jest możliwe. W takich wyjątkowych okolicznościach konieczne jest przedstawienie powodów, dla których takie streszczenie nie jest możliwe.

8.   Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

9.   Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Biuro: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1).

(3)  Zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego za powiązane uznaje się osoby tylko wówczas, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego drugiej osoby; e) jedna z osób bezpośrednio bądź pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.

(4)  Jednak nawet jeżeli producenci są powiązani w wyżej wymieniony sposób z przedsiębiorstwami podlegającymi obowiązującym środkom, zwolnienie może nadal zostać przyznane, jeśli brak jest dowodów na to, że powiązanie z przedsiębiorstwami podlegającymi obowiązującym środkom zostało ustanowione lub wykorzystane w celu obejścia takich środków.

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(7)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/67


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/834

z dnia 28 maja 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/69


DECYZJA RADY (UE) 2015/835

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, w sprawie przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 15a Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (1) (zwanej dalej „Konwencją”) państwo trzecie może zostać Umawiającą się Stroną Konwencji w wyniku decyzji Komisji Mieszanej UE–EFTA, ustanowionej na mocy Konwencji, o zaproszeniu tego państwa.

(2)

Artykuł 15 Konwencji upoważnia Komisję Mieszaną UE–EFTA do wydawania zaleceń i uchwalania, w drodze decyzji, zmian Konwencji i dodatków do Konwencji.

(3)

Była jugosłowiańska republika Macedonii wystąpiła z formalnym wnioskiem o przystąpienie do wspólnego systemu tranzytowego.

(4)

Spełniwszy istotne wymogi prawne,strukturalne i wymogi w zakresie technologii informacyjnej, które są warunkiem przystąpienia, była jugosłowiańska republika Macedonii – w wyniku formalnej procedury przystąpienia – może przystąpić do Konwencji.

(5)

Rozszerzenie wspólnego systemu tranzytowego będzie wymagało zmian Konwencji w zakresie nowych odniesień językowch w języku uzrędowym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii oraz odpowiedniego dostosowania dokumentów gwarancyjnych.

(6)

Proponowane zmiany przedstawiono i omówiono na forum grupy roboczej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu i uproszczenia formalności w obrocie towarowym, a ich brzmienie zostało wstępnie zatwierdzone.

(7)

Stanowisko Unii w sprawie proponowanych zmian powinno być zatem oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, opiera się na projekcie decyzji dołączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu mogą uzgodnić w projekcie decyzji niewielkie zmiany.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2015 r.

W imieniu Rady

J. DŪKLAVS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.


PROJEKT

DECYZJA nr …/2015 KOMISJI MIESZANEJ UE–EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU

z dnia …

zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej

KOMISJA MIESZANA UE–EFTA,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Była jugosłowiańska republika Macedonii wyraziła wolę przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (zwanej dalej „Konwencją”) i w wyniku decyzji nr …/2015 z dnia … 2015 r. (*) Komisji Mieszanej UE–EFTA, ustanowionej na mocy Konwencji, otrzymała stosowne zaproszenie.

(2)

W związku z powyższym do Konwencji należy wprowadzić, w odpowiednim porządku, wersję językową stosowanych w niej odniesień w języku urzędowym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii.

(3)

Stosowanie niniejszej decyzji powinno być powiązane z datą przystąpienia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do Konwencji.

(4)

W celu umożliwienia stosowania formularzy gwarancyjnych wydrukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi przed datą przystąpienia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do Konwencji należy wprowadzić okres przejściowy, w którym druki te, z pewnymi zmianami, będą mogły być nadal stosowane.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Konwencję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W dodatku III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2015 r.

2.   Po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych i dostosowań związanych z adresem do doręczeń lub pełnomocnikiem, formularze, których wzór został określony w załącznikach C1, C2, C3, C4, C5 i C6 do dodatku III, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 grudnia 2012 r., mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 1 maja 2016 r.

Sporządzono w … 2015 r.

W imieniu Komisji Mieszanej UE–EFTA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

(*)  Dz.U.: proszę wstawić numer odniesienia oraz datę przyjęcia decyzji zawartej w dok. ST08194/2015.


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku B1, w polu 51, między Łotwą a Maltą, dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) była jugosłowiańska republika Macedonii”

.

2.

W tytule III załącznika B6 wprowadza się następujące zmiany:

2.1.

w pierwszej części tabeli „Ograniczona ważność – 99200” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

w drugiej części tabeli „Zwolnienie – 99201” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Изземање”

.

2.3.

w trzeciej części tabeli „Alternatywny dowód – 99202” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4.

w czwartej części tabeli „Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) – 99203” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

w piątej części tabeli „Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … – 99204” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

.

2.6.

w szóstej części tabeli „Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – 99205” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

w siódmej części tabeli „Upoważniony nadawca – 99206” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

w ósmej części tabeli „Zwolniony ze składania podpisu – 99207” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

w dziewiątej części tabeli „ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ – 99208” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

w dziesiątej części tabeli „NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE – 99209” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

w jedenastej części tabeli „Wystawione retrospektywnie – 99210” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK * Дополнително издадено”

.

2.12.

w dwunastej części tabeli „Różne – 99211” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Различни”

.

2.13.

w trzynastej części tabeli „Luzem – 99212” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Рефус”

.

2.14.

wczternastej części tabeli „Nadawca – 99213” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Испраќач

.

3.

Załącznik C1 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK C1

wspólna/wspólnotowa procedura tranzytowa

dokument gwarancyjny

gwarancja pojedyncza

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (1) … zamieszkały (z siedzibą) w (2)… niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji … do maksymalnej kwoty … na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (3), na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany (4), …, jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących opisanych poniżej towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową od urzędu wyjścia … do urzędu przeznaczenia …

Opis towarów: ….

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (5) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

 

 

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w …, dnia ….

(Podpis) (6)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji ….

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia … r. w celu zabezpieczenia wspólnotowej/wspólnej operacji tranzytowej wykonywanej na podstawie zgłoszenia tranzytowego nr … z dnia … r. (7).

(Pieczęć i podpis)”

4.

Załącznik C2 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK C2

wspólna/wspólnotowa procedura tranzytowa

dokument gwarancyjny

gwarancja pojedyncza w formie karnetów

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (8) … zamieszkały (z siedzibą) w (9) … niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji … na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (10), na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową, za które niżej podpisany przyjął odpowiedzialność poprzez wystawienie karnetów gwarancji pojedynczej, do maksymalnej kwoty 7 000 EUR na każdy karnet gwarancyjny.

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości maksymalnej kwoty 7 000 EUR na każdy karnet gwarancji pojedynczej, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (11) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

 

 

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w … dnia …

(Podpis) (12)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Oświadczenie gwaranta przyjęto dnia

(Pieczęć i podpis)”

5.

Załącznik C4 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK C4

wspólna/wspólnotowa procedura tranzytowa

dokument gwarancyjny

gwarancja generalna

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (13) … zamieszkały (z siedzibą) w (14) … niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji … do maksymalnej kwoty … stanowiącej 100/50/30 (15) % kwoty referencyjnej, na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (16), na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany (17) … jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu długu w postaci należności celnych i innych opłat dotyczących towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową.

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura tranzytowa została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

Kwota ta nie może zostać pomniejszona o kwoty, które na mocy niniejszego zobowiązania zostały już zapłacone, chyba że wystąpiono wobec niżej podpisanego o zapłatę należności wynikających z realizacji wspólnotowej lub wspólnej operacji tranzytowej, która rozpoczęła się przed otrzymaniem danego wezwania do zapłaty lub w ciągu następnych 30 dni.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (18) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

 

 

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w …, dnia …

(Podpis) (19)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Oświadczenie gwaranta przyjęto dnia

(Pieczęć i podpis)”

6.

W polu 7 załącznika C5 między wyrazami „Islandia” i „Norwegia” dodaje się wyrazy „była jugosłowiańska republika Macedonii”.

7.

W polu 6 załącznika C6 między wyrazami „Islandia” i „Norwegia” dodaje się wyrazy „była jugosłowiańska republika Macedonii”.


(1)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(2)  Pełny adres.

(3)  Wykreślić nazwę Umawiającej się Strony lub Umawiających się Stron lub krajów (Andora lub San Marino), przez których obszar nie będą przewożone towary. Odniesienie do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczy tylko procedury tranzytu wspólnotowego.

(4)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(5)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi ustanowić w takim kraju pełnomocnika do odbioru kierowanej do niego korespondencji. W takim przypadku uznanie, o którym mowa w pkt 4 akapit drugi oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4 akapit czwarty, stosuje się odpowiednio. W kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant posiada adres do doręczeń lub w którym wyznaczył pełnomocnika do odbioru korespondencji.

(6)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja na kwotę …«, przy czym kwotę należy wpisać słownie.

(7)  Wypełnia urząd składania gwarancji.

(8)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(9)  Pełny adres.

(10)  Wyłącznie dla procedur tranzytu wspólnotowego.

(11)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi ustanowić w takim kraju pełnomocnika do odbioru kierowanej do niego korespondencji. W takim przypadku uznanie, o którym mowa w pkt 4 akapit drugi oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4 akapit czwarty, stosuje się odpowiednio. W kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant posiada adres do doręczeń lub w którym wyznaczył pełnomocnika do odbioru korespondencji.

(12)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja«

(13)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(14)  Pełny adres.

(15)  Niepotrzebne skreślić.

(16)  Wykreślić nazwę Umawiającej się Strony lub krajów (Andora lub San Marino), przez których obszar nie będą przewożone towary. Odniesienie do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczy tylko procedur tranzytu wspólnotowego.

(17)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(18)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi ustanowić w takim kraju pełnomocnika do odbioru kierowanej do niego korespondencji. W takim przypadku uznanie, o którym mowa w pkt 4 akapit drugi oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4 akapit czwarty, stosuje się odpowiednio. W kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant posiada adres do doręczeń lub w którym wyznaczył pełnomocnika do odbioru korespondencji.

(19)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja na kwotę…«, przy czym kwotę należy wpisać słownie.


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/78


DECYZJA RADY (UE) 2015/836

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie przyjęcia decyzji przez Komisję Mieszaną UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu oraz przyjęcia decyzji przez Komisję Mieszaną UE–EFTA ds. uproszczenia formalności w obrocie towarowym w odniesieniu do zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 15 ust. 3 Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (1) (zwanej dalej „Konwencją o wspólnej procedurze tranzytowej”) upoważnia się Komisję Mieszaną UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, ustanowioną na mocy tej Konwencji, do przyjmowania, w drodze decyzji, zaproszeń dla państw trzecich, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c), do przystąpienia do tej Konwencji zgodnie z art. 15a.

(2)

W art. 11 ust. 3 Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (2) (zwanej dalej „Konwencją o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym”) upoważnia się Komisję Mieszaną UE–EFTA ds. uproszczenia formalności w obrocie towarowym, ustanowioną na mocy tej Konwencji, do przyjmowania, w drodze decyzji, zaproszeń dla państw trzecich, w rozumieniu art. 1 ust. 2, do przystąpienia do tej Konwencji zgodnie z art. 11a.

(3)

Należy zatem ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w ramach wyżej wymienionych komisji mieszanych w sprawie decyzji o zaproszeniu byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do obu Konwencji.

(4)

Stanowisko Unii w ramach wyżej wymienionych komisji mieszanych powinno zatem opierać się na dołączonych projektach decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu w sprawie zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, jest oparte na projekcie decyzji tej Komisji Mieszanej, dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. uproszczenia formalności w obrocie towarowym w sprawie zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym, jest oparte na projekcie decyzji tej Komisji Mieszanej, dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Po spełnieniu przez byłą jugosłowiańską republikę Macedonii technicznych warunków przystąpienia przedstawiciel UE w komisjach mieszanych, o których mowa odpowiednio w art. 1 i 2, przedstawia wnioski dotyczące decyzji w sprawie zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do obu konwencji i głosuje w sprawie tych decyzji zgodnie z art. 1 i 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2015 r.

W imieniu Rady

J. DŪKLAVS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

(2)  Dz.U. L 134 z 22.5.1987, s. 2.


ZAŁĄCZNIK I

PROJEKT

DECYZJA NR …/2015 KOMISJI MIESZANEJ UE–EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU

z dnia …

w sprawie zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej

KOMISJA MIESZANA UE–EFTA,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1) (zwaną dalej „Konwencją”), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Promowanie handlu z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii zostałoby ułatwione przez wspólną procedurę tranzytową dla towarów przemieszczanych między byłą jugosłowiańską republiką Macedonii a Unią Europejską, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Turcji.

(2)

W celu wprowadzenia powyższej procedury należy zaprosić byłą jugosłowiańską republikę Macedonii do przystąpienia do Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 15a Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej była jugosłowiańska republika Macedonii zostaje zaproszona do przystąpienia do Konwencji z dniem 1 lipca 2015 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w …

W imieniu Komisji Mieszanej UE–EFTA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.


ZAŁĄCZNIK II

PROJEKT

DECYZJA NR …/2015 KOMISJI MIESZANEJ UE–EFTA DS. UPROSZCZENIA FORMALNOŚCI W OBROCIE TOWAROWYM

z dnia …

w sprawie zaproszenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do przystąpienia do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

KOMISJA MIESZANA UE–EFTA,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (1) (zwaną dalej „Konwencją”), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wymiana towarowa z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii zostałaby ułatwiona poprzez uproszczenie formalności związanych z handlem towarami między byłą jugosłowiańską republiką Macedonii a Unią Europejską, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Turcji.

(2)

W celu wprowadzenia powyższego uproszczenia należy zaprosić byłą jugosłowiańską republikę Macedonii do przystąpienia do Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 11a konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym, była jugosłowiańska republika Macedonii zostaje zaproszona do przystąpienia do Konwencji z dniem 1 lipca 2015 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w …

W imieniu Komisji Mieszanej UE–EFTA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 22.5.1987, s. 2.


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/82


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/837

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB (1).

(2)

W dniu 28 maja 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/309/WPZiB (2), przedłużającą do dnia 1 czerwca 2015 r. obowiązywanie środków ograniczających ustanowionych decyzją 2013/255/WPZiB.

(3)

Jak wynika z przeglądu decyzji 2013/255/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających należy ponownie przedłużyć do dnia 1 czerwca 2016 r.

(4)

Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB, należy dodać jedną osobę.

(5)

Jedna osoba nie powinna dłużej znajdować się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(6)

Należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób, wymienionych w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(7)

W wyniku wyroku Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. w połączonych sprawach T-329/12 i T-74/13, Mazen Al-Tabbaa przeciwko Radzie Unii Europejskiej (3) oraz wyroku Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-652/11, Bassam Sabbagh przeciwko Radzie Unii Europejskiej (3), Mazen Al-Tabbaa i Bassam Sabbagh nie są umieszczeni w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(8)

Ponadto w dniu 12 lutego 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 2199 (2015), która w punkcie 17 zakazuje handlu syryjskimi dobrami kultury i innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, o wyjątkowym znaczeniu naukowym i o znaczeniu religijnym, nielegalnie wywiezionymi z Syrii od dnia 15 marca 2011 r.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13a

Zakazuje się przywozu, wywozu, przenoszenia lub świadczenia związanych usług brokerskich w odniesieniu do dóbr kultury i innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, o wyjątkowym znaczeniu naukowym i o znaczeniu religijnym, które w dniu 15 marca 2011 r. lub po tej dacie zostały nielegalnie wywiezione z Syrii lub gdy istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że wywóz taki był nielegalny. Zakazu tego nie stosuje się, jeśli zostanie udowodnione, że dobra kultury są bezpiecznie zwracane ich prawowitym właścicielom w Syrii.

Unia podejmuje działania konieczne do określenia przedmiotów, które mają być objęte zakresem niniejszego artykułu.”

;

2)

art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 34

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 czerwca 2016 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może być ona w stosownych przypadkach odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”

.

Artykuł 2

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).

(2)  Decyzja Rady 2014/309/WPZiB z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 160 z 29.5.2014, s. 37).

(3)  Dotychczas nieopublikowany.


ZAŁĄCZNIK

I.

Następująca osoba zostaje dodana do wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

206.

Generał Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Urodzony w prowincji Latakia/mieście Dżabla.

W syryjskim wywiadzie wojskowym od kwietnia 2015 r., kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Damaszku i okolicach.

Były zastępca szefa bezpieczeństwa politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Republikańskiej i wicedyrektor Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Szef żandarmerii wojskowej, członek biura bezpieczeństwa narodowego.

29.5.2015

II.

Wpis dotyczący następującej osoby skreśla się z wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób, zawarte w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB, zastępuje się poniższymi wpisami:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19 lutego 1946 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii. Były szef syryjskiego wywiadu, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

Szef Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

)(alias Farouq, Farouk) Al Shar′ (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data urodzenia: 10 grudnia 1938 r.

Były wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

23.5.2011

37.

Generał brygady Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

W syryjskim wywiadzie wojskowym kierował wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.

23.8.2011

42.

Generał brygady Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.

23.8.2011

44.

Generał brygady Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Data urodzenia: 15 maja 1955 r.

miejsce urodzenia: Bassir

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

15.5.2012

55.

Pułkownik Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

80.

Brygadier Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Szef wydziału syryjskiego wywiadu wojskowego w okolicach Damaszku (Rif Dimashq), dawniej wywiadu syryjskich sił lotniczych. Oficer uczestniczący w aktach przemocy w Homs.

1.12.2011

137

Generał brygady Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Szef wydziału 285 Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego w Damaszku (zastąpił generała brygady Hussama Fendiego pod koniec roku 2011). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/86


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/838

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE poprzez przedłużenie okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3558)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po złożeniu przez Włochy w dniu 11 września 2014 r. powiadomienia o obecności małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) w regionie Kalabrii i na Sycylii, decyzją wykonawczą Komisji 2014/909/UE (3) ustanowiono niektóre środki ochronne.

(2)

Decyzję wykonawczą 2014/909/UE stosuje się do dnia 31 maja 2015 r. Ponieważ jednak nie zakończono jeszcze kontroli i badań epidemiologicznych, określonych w decyzji wykonawczej 2014/909/UE, jak również aktywnego nadzoru nad występowaniem małego chrząszcza ulowego w przedmiotowych regionach Włoch, sytuacja epidemiologiczna nie jest jeszcze ustalona, mimo że od grudnia ubiegłego roku nie odnotowano przypadków wystąpienia tego organizmu.

(3)

Zatem z uwagi na tę sytuację przejściową i w oczekiwaniu na dalsze informacje dotyczące prowadzonego nadzoru konieczne jest przedłużenie okresu stosowania środków przewidzianych w decyzji wykonawczej 2014/909/UE do czasu zakończenia bieżącego sezonu pszczelarskiego w przedmiotowych regionach, które, jak się przewiduje, nastąpi pod koniec listopada 2015 r.

(4)

Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/909/UE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 4 decyzji wykonawczej 2014/909/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2015 r.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadków występowania małego chrząszcza ulowego we Włoszech (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 161).


29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/88


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/839

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2015/21)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 lit. f), art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 5 lit. d) i art. 9–13,

uwzględniając wniosek Rady ds. Nadzoru,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) podjął w 2014 r. wszechstronną ocenę instytucji kredytowych wskazanych w decyzji EBC/2014/3 (2), w tym ocenę bilansu.

(2)

EBC powinien podjąć wszechstronną ocenę, porównywalną co do zakresu i szczegółowości z oceną podjętą w 2014 r., w odniesieniu do instytucji kredytowych nieobjętych poprzednią oceną, które stały się istotne po przyjęciu decyzji EBC/2014/3.

(3)

Ocena ta powinna objąć trzy instytucje kredytowe sklasyfikowane przez EBC jako istotne na podstawie istotności transgranicznej działalności grupy objętej nadzorem w rozumieniu art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i art. 59 i 60 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (3). Powinna również objąć instytucję kredytową sklasyfikowaną jako istotna na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, gdyż jest ona jedną z trzech najbardziej istotnych instytucji w uczestniczącym państwie członkowskim, jak również istotną instytucję kredytową utworzoną w 2014 r. w wyniku środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zastosowanych przez właściwy organ krajowy wobec instytucji kredytowej poprzednio sklasyfikowanej jako istotna.

(4)

Ponieważ aktywa ostatniej z tych instytucji zostały poddane przeglądowi jakości aktywów i specjalnemu audytowi, ale sama instytucja nie przeszła testu warunków skrajnych, instytucja ta w 2015 r. powinna podlegać tylko testowi warunków skrajnych.

(5)

Ponadto, dla zapewnienia jednakowych warunków działania, oceną powinny również zostać objęte cztery inne instytucje kredytowe, które mogą spełniać kryteria istotności określone w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 na podstawie danych na koniec roku obrotowego dla roku finansowego 2014.

(6)

EBC może zażądać od osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, przedstawienia wszelkich odpowiednich informacji potrzebnych EBC do przeprowadzenia wszechstronnej oceny. EBC może również skorzystać ze swoich uprawnień przewidzianych w art. 11–13 tego rozporządzenia.

(7)

Przy przeprowadzaniu niniejszej wszechstronnej oceny EBC ściśle współpracuje z odpowiednimi właściwymi organami krajowymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Podmioty podlegające wszechstronnej ocenie

1.   Podmioty wymienione w załączniku podlegają wszechstronnej ocenie, która zostanie przeprowadzona przez EBC.

2.   Novo Banco, SA podlega wszechstronnej ocenie jedynie w części obejmującej test warunków skrajnych.

3.   Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 instytucje kredytowe wskazane w załączniku jako podlegające wszechstronnej ocenie mają obowiązek przedstawić wszelkie informacje mające znaczenie dla tej oceny, jakich zażąda EBC.

Artykuł 2

Uprawnienia dochodzeniowe

1.   Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC może wykonywać przysługujące mu uprawnienia dochodzeniowe w odniesieniu do instytucji kredytowych wskazanych w załączniku.

2.   EBC weryfikuje informacje otrzymane od instytucji kredytowych, w tym w razie potrzeby przeprowadzając kontrole na miejscu, i korzysta z pomocy właściwych organów krajowych, w razie potrzeby łącznie z uczestnictwem osób trzecich, zgodnie z art. 9–13 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. EBC może w razie potrzeby zwrócić się do właściwych organów krajowych o wyznaczenie biegłych rewidentów innych niż ustawowi w celu przeprowadzenia przeglądu jakości aktywów stanowiącego część wszechstronnej oceny.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2015 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 kwietnia 2015 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Decyzja EBC/2014/3 z dnia 4 lutego 2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 107).

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

INSTYTUCJE OBJĘTE WSZECHSTRONNĄ OCENĄ

Belgia

Banque Degroof S.A.

Francja

Agence Française de Développement (*)

Luksemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Austria

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugalia

Novo Banco, SA (tylko dla testu warunków skrajnych)

Słowenia

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finlandia

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Mniej istotne instytucje, które mogą być sklasyfikowane jako istotne instytucje kredytowe na podstawie danych na koniec roku obrotowego dla roku finansowego 2014.