ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 106

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
24 kwietnia 2015


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 95/553/WE

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/638 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/639 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209) ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/641 z dnia 23 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

23

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/642 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grecji)

25

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/643 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik z Irlandii)

27

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/644 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grecji)

29

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/645 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii uprawnionych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2496)

31

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/646 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie kultur bakterii przeznaczonych do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzanych do obrotu w tym celu ( 1 )

79

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DYREKTYWY

24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/1


DYREKTYWA RADY (UE) 2015/637

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 95/553/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 23,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obywatelstwo Unii jest podstawowym statusem obywateli państw członkowskich. Prawo obywateli Unii do korzystania na terytorium państwa trzeciego, w którym państwo członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony organów dyplomatycznych i konsularnych innego państwa członkowskiego, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa, jest jednym ze szczególnych praw przysługujących obywatelom Unii na mocy art. 20 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2)

Traktat lizboński wzmocnił status obywatelstwa Unii oraz związane z nim prawa. Artykuł 23 TFUE przewiduje zatem przyjęcie dyrektyw ustanawiających środki w zakresie współpracy i koordynacji niezbędne dla ułatwienia ochrony niereprezentowanych obywateli Unii.

(3)

Do wartości stanowiących fundament Unii należą solidarność, niedyskryminacja oraz poszanowanie praw człowieka; w swoich stosunkach z resztą świata Unia powinna stać na straży tych wartości oraz przyczyniać się do ochrony swoich obywateli. Podstawowe prawo niereprezentowanych obywateli Unii do ochrony konsularnej na takich samych warunkach jak w przypadku obywateli danego państwa, zapisane w art. 46 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Karta), jest wyrazem europejskiej solidarności. Nadaje ono koncepcji obywatelstwa Unii zewnętrzny wymiar oraz umacnia tożsamość Unii w państwach trzecich.

(4)

Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie środków w zakresie współpracy i koordynacji niezbędnych dla dalszego ułatwienia ochrony konsularnej niereprezentowanych obywateli Unii. Środki te powinny przyczyniać się do zwiększenia pewności prawa, sprawniejszej współpracy oraz solidarności organów konsularnych.

(5)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c) TFUE i art. 23 TFUE państwa członkowskie powinny zapewnić ochronę konsularną niereprezentowanym obywatelom na takich samych warunkach jak swoim własnym obywatelom. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do określenia zakresu ochrony, która ma być zapewniona ich własnym obywatelom.

(6)

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na stosunki konsularne między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, w szczególności na ich prawa i obowiązki wynikające ze zwyczajów i umów międzynarodowych, w szczególności z konwencji z dnia 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach konsularnych (konwencji wiedeńskiej), stosowanych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii. Zgodnie z art. 8 konwencji wiedeńskiej państwa członkowskie mogą zapewniać ochronę konsularną w imieniu innego państwa członkowskiego po dokonaniu odpowiedniego powiadomienia i o ile nie sprzeciwi się temu dane państwo trzecie. Mogą pojawić się problemy, w szczególności w odniesieniu do przypadków, które dotyczą obywateli będących również obywatelami państwa przyjmującego. Państwa członkowskie, przy wsparciu lokalnej współpracy konsularnej, powinny podejmować niezbędne środki w stosunku do państw trzecich, aby zapewnić umożliwienie ochrony konsularnej w każdym przypadku w imieniu innych państw członkowskich.

(7)

W przypadku potrzeby udzielenia ochrony niereprezentowanym obywatelom w państwach trzecich, niezbędna jest sprawna współpraca i koordynacja. Państwo członkowskie mające przedstawicielstwo w państwie trzecim i udzielające pomocy powinno ściśle współpracować z państwem członkowskim obywatelstwa. W przypadku niereprezentowanych obywateli lokalna współpraca konsularna może być wyjątkowo złożona, ponieważ wymaga współpracy z organami, które nie posiadają przedstawicielstwa na miejscu, w tym w stosownych przypadkach z właściwymi ambasadami lub konsulatami. Aby wypełnić tę lukę, spowodowaną brakiem ambasady lub konsulatu państwa członkowskiego, z którego pochodzi obywatel, należy określić jasny i trwały zbiór zasad. Aby zapewnić skuteczną ochronę, należy także doprecyzować istniejące środki.

(8)

Obywateli Unii należy uznać za niereprezentowanych w danym państwie trzecim, jeśli ich państwo członkowskie obywatelstwa nie ma w nim ustanowionej swojej ambasady, swojego konsulatu lub konsula honorowego. Obywateli należy również uznać za niereprezentowanych, jeśli ustanowione w danym miejscu ambasada, konsulat lub konsul honorowy nie są w stanie z jakiegoś powodu zapewnić, w danym przypadku, ochrony, do otrzymania której dana osoba miałaby w innym przypadku prawo zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową. Ambasady i konsulaty powinny informować się wzajemnie o wszelkich wyjątkowych okolicznościach, które mogą tymczasowo wpłynąć na ich zdolność do zapewniania ochrony konsularnej. Należy również uwzględniać dostępność i bliskość. Na przykład obywatela, który zwraca się o ochronę konsularną lub pomoc ambasady lub konsulatu innego państwa członkowskiego, nie można przekierowywać do ambasady, konsulatu lub konsula honorowego jego własnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, gdy nie jest możliwe dla niego – z uwagi na warunki lokalne lub brak środków – bezpieczne dotarcie do tych placówek lub gdy one nie są w stanie dotrzeć do niego, aby umożliwić mu ochronę konsularną. Pojęcie braku reprezentacji należy interpretować z myślą o zapewnieniu skuteczności prawa niereprezentowanych obywateli do ochrony w sposób niedyskryminujący przez ambasadę lub konsulat innego państwa członkowskiego, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Obywateli mających obywatelstwo więcej niż jednego państwa członkowskiego należy uznać za niereprezentowanych, jeżeli żadne z państw członkowskich, których są obywatelami, nie ma przedstawicielstwa w danym państwie trzecim.

(9)

W celu zapewnienia skuteczności prawa zapisanego w art. 20 ust. 2 lit. c) TFUE oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego uznanego w art. 7 Karty, oraz z uwzględnieniem prawa krajowego i krajowej praktyki, państwo członkowskie udzielające pomocy może być zobowiązane do zapewnienia ochrony pochodzącym z państw trzecich członkom rodzin obywateli Unii, w zależności od okoliczności każdego przypadku. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza, by podczas konsultacji, które należy przeprowadzić przed udzieleniem pomocy, państwo członkowskie udzielające pomocy oraz państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela, w stosownych przypadkach, uzgodniły możliwość rozszerzenia pomocy na pochodzących z państw trzecich członków rodziny niereprezentowanego obywatela Unii, któremu udziela się pomocy, wykraczającej poza wymogi prawa państwa członkowskiego udzielającego pomocy lub poza to, co jest podyktowane jego praktyką – przy uwzględnieniu w jak największym stopniu postulatów państwa członkowskiego obywatelstwa niereprezentowanego obywatela – o ile to, co zostało postanowione, nie jest mniej ambitne niż wymogi prawa Unii. Jednakże państwa członkowskie mogą nie być w stanie dostarczyć pewnych rodzajów ochrony konsularnej, takich jak np. wydanie tymczasowych dokumentów podróży pochodzącym z państw trzecich członkom rodziny obywateli. W przypadku pomocy dla nieletnich sprawą nadrzędną powinno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka zgodnie z art. 24 Karty oraz jak przewiduje Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

(10)

Niereprezentowani obywatele powinni mieć możliwość zwrócenia się o ochronę konsularną do ambasady lub konsulatu każdego państwa członkowskiego. Nie powinno to jednak uniemożliwiać państwom członkowskim dokonywania praktycznych ustaleń w celu dzielenia się odpowiedzialnością za zapewnianie ochrony konsularnej niereprezentowanym obywatelom zgodnie z niniejszą dyrektywą. Takie ustalenia są korzystne dla obywateli, ponieważ umożliwiają lepszą gotowość do zapewnienia skutecznej ochrony. Państwa członkowskie, które otrzymują wniosek o ochronę, powinny ocenić, czy w danej konkretnej sprawie konieczne jest zapewnienie ochrony konsularnej, czy też sprawa ta może zostać przekazana ambasadzie lub konsulatowi, które zostały wyznaczone jako właściwe zgodnie z konkretnym ustaleniem. Państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) o każdym takim ustaleniu, a Unia i państwa członkowskie powinny ponadto podać je do wiadomości publicznej w celu zapewnienia przejrzystości niereprezentowanym obywatelom.

(11)

Niniejsza dyrektywa nie powinna uniemożliwiać państwu członkowskiemu, które nie ma przedstawicielstwa w państwie trzecim, dostarczania ochrony konsularnej swojemu obywatelowi, na przykład przez zapewnianie, w stosownych przypadkach, usług konsularnych on-line. Należy zapewnić państwu członkowskiemu obywatelstwa niereprezentowanego obywatela możliwość zwrócenia się do państwa członkowskiego, u którego obywatel zabiega o ochronę konsularną lub od którego otrzymuje taką ochronę, o przekazanie wniosku lub sprawy, aby samo mogło dostarczyć takiej ochrony. Takie przekazanie nie powinno skutkować pozbawieniem niereprezentowanego obywatela ochrony konsularnej.

(12)

Niezależnie od różnic w tradycjach państw członkowskich dotyczących kompetencji konsulów honorowych, zazwyczaj nie zapewniają oni tego samego wachlarza usług co ambasady lub konsulaty. Mając na uwadze, że konsulowie honorowi często pełnią swoją misję na zasadzie dobrowolności, należy pozostawić każdemu państwu członkowskiemu decyzję co do tego, czy niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do ich konsulów honorowych. Można by wprowadzić wymóg, zgodnie z którym konsulowie honorowi zapewnialiby ochronę konsularną niereprezentowanym obywatelom, w zależności od okoliczności każdej sprawy.

(13)

Wnioski o ochronę powinny być rozpatrywane, jeśli wnioskodawcy przedstawią ważny paszport obywatela Unii lub ważny dowód tożsamości obywatela Unii. Niereprezentowani obywatele potrzebujący ochrony konsularnej mogą jednak nie dysponować dokumentami tożsamości. Podstawowy status obywatelstwa Unii przyznany jest bezpośrednio przez prawo Unii, a dokumenty tożsamości mają jedynie charakter deklaratoryjny. Jeżeli wnioskodawcy nie są w stanie przedłożyć ważnych dokumentów tożsamości, powinni mieć zatem możliwość dowiedzenia swojej tożsamości wszelkimi innymi środkami. W razie konieczności tożsamość danej osoby mogłaby zostać zweryfikowana w drodze konsultacji z organami państwa członkowskiego, za którego obywatela podaje się wnioskodawca. Jeżeli chodzi o członków rodziny z państw trzecich towarzyszących wnioskodawcy, organy państwa członkowskiego obywatelstwa wnioskodawcy powinny również być w stanie pomóc państwu udzielającemu pomocy w zweryfikowaniu tożsamości i istnienia stosunków rodzinnych z wnioskodawcą.

(14)

Aby ustalić, jakie środki w zakresie koordynacji i współpracy są niezbędne, należy określić zakres ochrony konsularnej na mocy niniejszej dyrektywy. Ochrona konsularna niereprezentowanych obywateli powinna obejmować pomoc w szeregu typowych sytuacji, w których państwa członkowskie zapewniają ochronę konsularną swoim własnym obywatelom w zależności od okoliczności każdego przypadku, takich jak areszt lub zatrzymanie, poważny wypadek lub ciężka choroba i śmierć, a także udzielanie pomocy i repatriacja osób znajdujących się w ciężkim położeniu lub wydawanie dokumentów tymczasowych. Ponieważ zakres potrzebnej ochrony zawsze zależy od faktycznej sytuacji, ochrona konsularna nie powinna ograniczać się do przypadków wyszczególnionych w niniejszej dyrektywie.

(15)

W stosownych przypadkach należy należycie uwzględnić życzenia danego obywatela, w tym odnośnie do tego, czy należy poinformować członków rodziny lub inne osoby bliskie, a jeżeli tak, to kogo. Podobnie w przypadku śmierci należy odpowiednio uwzględnić życzenia osoby bliskiej dotyczące planowanych uzgodnień w odniesieniu do zwłok zmarłego obywatela. Państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela powinno być odpowiedzialne za te kontakty.

(16)

Organy państw członkowskich powinny współpracować i koordynować swoje działania między sobą oraz z Unią, w szczególności z Komisją i ESDZ, w duchu wzajemnego szacunku i solidarności. Aby zapewnić szybką i sprawną współpracę, państwa członkowskie powinny dostarczać i na bieżąco aktualizować informacje na temat odnośnych punktów kontaktowych w państwach członkowskich za pośrednictwem zabezpieczonej strony internetowej ESDZ (Consular OnLine).

(17)

Unia jest reprezentowana w państwach trzecich przez swoje delegatury, które, w ścisłej współpracy z misjami dyplomatycznymi i konsularnymi państw członkowskich, przyczyniają się do realizacji prawa obywateli Unii do ochrony konsularnej, jak określono w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej. W niniejszej dyrektywie w pełni należy uznać oraz wzmocnić wkład już wnoszony przez ESDZ oraz delegatury Unii, w szczególności w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z decyzją Rady 2010/427/UE (2), w szczególności jej art. 5 ust. 10.

(18)

Jeżeli chodzi o lokalną współpracę, należy wyjaśnić podział kompetencji i odnośnych ról wszystkich odpowiednich podmiotów zaangażowanych, tak aby zapewnić, by niereprezentowani obywatele otrzymali pomoc, do której są uprawnieni zgodnie z zasadą niedyskryminacji. W ramach lokalnej współpracy konsularnej niereprezentowani obywatele powinni być traktowani z należytą uwagą, na przykład przez gromadzenie i regularne aktualizowanie informacji na temat odnośnych punktów kontaktowych i dzielenie się nimi z lokalnymi ambasadami i konsulatami państw członkowskich i z delegaturami Unii.

(19)

Spotkania w sprawie lokalnej współpracy konsularnej, organizowane w ścisłej współpracy z delegaturą Unii, powinny obejmować regularną wymianę informacji na temat zagadnień, które dotyczą niereprezentowanych obywateli, takich jak bezpieczeństwo obywateli, warunki panujące w więzieniach, zgłoszenie konsularne i dostęp do służb konsularnych oraz współpraca w sytuacjach kryzysowych. Podczas tych spotkań reprezentowane państwa członkowskie powinny, w razie konieczności, uzgodnić praktyczne ustalenia w celu zapewnienia, by niereprezentowani obywatele byli skutecznie chronieni. Takie uzgodnienie może na przykład nie być konieczne, jeśli liczba niereprezentowanych obywateli jest niewielka.

(20)

Niezbędny jest jasny podział obowiązków między reprezentowanymi i niereprezentowanymi państwami członkowskimi oraz delegaturą Unii, aby zapewnić adekwatną gotowość na sytuacje kryzysowe i adekwatne zarządzanie kryzysowe. Plany awaryjne na wypadek zagrożenia sytuacją kryzysową powinny zatem być skoordynowane i w pełni uwzględniać niereprezentowanych obywateli. W tym celu, w ramach lokalnej gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych, państwa członkowskie, które nie mają w danym miejscu ustanowionej ambasady lub konsulatu, powinny zapewnić wszelkie dostępne i istotne informacje dotyczące swoich obywateli na danym terytorium. Takie informacje powinny być w stosownych przypadkach aktualizowane w przypadku sytuacji kryzysowej. Właściwe ambasady i konsulaty oraz delegatury Unii powinny być informowane o ustaleniach dotyczących gotowości na sytuacje kryzysowe i w stosownych przypadkach w nich uczestniczyć. Informacje dotyczące tych ustaleń powinny być udostępniane niereprezentowanym obywatelom. W przypadku sytuacji kryzysowej państwo wiodące lub państwo (państwa) członkowskie koordynujące pomoc powinno(-y) koordynować wsparcie udzielone niereprezentowanym obywatelom oraz wykorzystanie dostępnych możliwości ewakuacji na podstawie uzgodnionych planów i lokalnego rozwoju wypadków, w sposób niedyskryminujący.

(21)

Należy zwiększyć współpracę pomiędzy personelem konsularnym oraz innymi ekspertami do spraw reagowania kryzysowego, zwłaszcza poprzez ich uczestnictwo w multidyscyplinarnych zespołach reagowania kryzysowego, działających na przykład w ramach struktur reagowania w sytuacjach kryzysowych i koordynacji operacyjnej oraz zarządzania kryzysowego będących w gestii ESDZ oraz w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności (3).

(22)

O wsparcie w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności można się zwrócić, jeżeli jest to potrzebne dla ochrony konsularnej niereprezentowanych obywateli. O wsparcie takie może zwrócić się na przykład państwo wiodące lub państwo (państwa) członkowskie koordynujące pomoc.

(23)

Pojęcie „państwo wiodące” stosowane w niniejszej dyrektywie odnosi się do jednego lub więcej państw członkowskich reprezentowanych w danym państwie trzecim, odpowiedzialne za koordynowanie pomocy niereprezentowanym obywatelom w sytuacji kryzysowej i kierowanie nią. Koncepcję państwa wiodącego, ustanowioną w odpowiednich wytycznych unijnych (4), można w tym kontekście dalej rozwinąć, pod warunkiem że będzie to zgodne z prawem Unii, w szczególności z niniejszą dyrektywą.

(24)

Gdy państwo członkowskie jest poinformowane o wniosku o ochronę konsularną osoby, która podaje się za niereprezentowanego obywatela, lub gdy otrzyma od niej taki wniosek, powinno ono, poza wyjątkowo naglącymi sytuacjami, zawsze bezzwłocznie skontaktować się z państwem członkowskim obywatelstwa danego obywatela i dostarczyć temu państwu wszelkie istotne informacje przed udzieleniem jakiejkolwiek pomocy. Państwo członkowskie obywatelstwa powinno bezzwłocznie dostarczyć wszelkie informacje, które są istotne dla danej sprawy. Konsultacja ta powinna umożliwić państwu członkowskiemu obywatelstwa zwrócenie się o przekazanie wniosku lub sprawy, aby samo mogło dostarczyć ochronę konsularną. Konsultacja ta powinna również umożliwić zainteresowanym państwom członkowskim wymianę istotnych informacji, na przykład w celu zapewnienia, by niereprezentowany obywatel nie wykorzystywał niewłaściwie swojego prawa do ochrony konsularnej na mocy art. 20 ust. 2 lit. c) TFUE. Obywatele Unii nie mogą powoływać się na niniejszą dyrektywę w przypadku nadużycia.

(25)

Wzajemna solidarność i współpraca dotyczą również spraw finansowych. Te państwa członkowskie, które zapewniają ochronę konsularną w formie pomocy finansowej dla swoich własnych obywateli, czynią tak w ostateczności i jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy obywatele nie mogą uzyskać środków finansowych w inny sposób, na przykład dzięki przekazom pieniężnym od członków rodziny, przyjaciół lub pracodawców. Niereprezentowanym obywatelom należy przyznać pomoc finansową na takich samych warunkach, jak obywatelom państwa członkowskiego udzielającego pomocy. Na niereprezentowanym obywatelu powinien spoczywać wymóg podpisania zobowiązania do zwrotu poniesionych kosztów swojemu państwu członkowskiemu obywatelstwa, pod warunkiem że na obywatelach państwa członkowskiego udzielającego pomocy w takiej samej sytuacji spoczywał by wymóg zwrotu tych kosztów swojemu własnemu państwu członkowskiemu. Państwo członkowskie obywatelstwa może wtedy wymagać od niereprezentowanego obywatela zwrotu tych kosztów, w tym każdej mającej zastosowanie opłaty konsularnej.

(26)

Niniejsza dyrektywa powinna zapewnić podział obciążeń finansowych oraz dokonywanie zwrotów poniesionych kosztów. Gdy ochrona konsularna przyznana niereprezentowanemu obywatelowi obejmuje podpisanie zobowiązania do zwrotu kosztów, państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela powinno zwrócić państwu członkowskiemu udzielającemu pomocy poniesione koszty. To państwo członkowskie udzielające pomocy powinno decydować, czy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Państwo członkowskie udzielające pomocy i państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela powinny mieć możliwość uzgodnienia szczegółowych warunków zwrotu, który nastąpi w określonym terminie.

(27)

Ochrona konsularna przyznana niereprezentowanemu obywatelowi w przypadku aresztowania lub zatrzymania może obejmować nadzwyczaj wysokie koszty podróży, koszty zakwaterowania lub koszty tłumaczenia pisemnego dla organów dyplomatycznych i konsularnych państwa członkowskiego udzielającego pomocy, w zależności od okoliczności każdego przypadku. O takich możliwych kosztach należy powiadomić państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela podczas konsultacji, które zostają przeprowadzone przed udzieleniem pomocy. Państwo członkowskie udzielające pomocy powinno mieć możliwość ubiegania się u państwa członkowskiego obywatelstwa niereprezentowanego obywatela o zwrot takich nadzwyczaj wysokich kosztów. Państwo członkowskie obywatelstwa powinno zwrócić państwu członkowskiemu udzielającemu pomocy poniesione koszty. Państwo członkowskie udzielające pomocy i państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela powinny mieć możliwość uzgodnienia szczegółowych warunków zwrotu, który nastąpi w określonym terminie. Zgodnie z zasadą niedyskryminacji państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela nie może prosić swoich obywateli o zwrot takich kosztów, których spłaty nie wymagałoby od swoich obywateli państwo członkowskie udzielające pomocy.

(28)

Należy uprościć procedury finansowe w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. Uwzględniając specyfikę takich sytuacji, taką jak potrzeba szybkiego reagowania w sprawach dotyczących znacznej liczby obywateli, zobowiązanie do spłaty nie powinno być konieczne do tego, by państwo udzielające pomocy mogło się ubiegać o zwrot kosztów od państwa członkowskiego (państw członkowskich) obywatelstwa niereprezentowanego obywatela i by otrzymało taki zwrot. Państwa członkowskie obywatelstwa niereprezentowanych obywateli powinny zwrócić poniesione koszta państwu członkowskiemu udzielającemu pomocy. To państwo (państwa) członkowskie udzielające pomocy powinno (powinny) decydować, czy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów i w jakiej formie. Państwo członkowskie udzielające pomocy i państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela powinny mieć możliwość uzgodnienia szczegółowych warunków zwrotu, który nastąpi w określonym terminie. W przypadku sytuacji kryzysowej mającej lub mogącej mieć negatywne konsekwencje dla znacznej liczby obywateli Unii oraz na wniosek państwa członkowskiego udzielającego pomocy państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela powinno zwrócić koszty w odpowiedniej proporcji poprzez podzielenie poniesionych kosztów przez liczbę obywateli, którym udzielono pomocy.

(29)

Niniejsza dyrektywa powinna zostać poddana przeglądowi trzy lata po terminie jej transpozycji. Należy ocenić w szczególności ewentualną potrzebę weryfikacji procedur finansowych w celu zapewnienia odpowiedniego podziału obciążenia w świetle informacji, w tym odnośnych statystyk i przypadków, które państwa członkowskie mają przedstawić na temat wdrożenia i praktycznego stosowania dyrektywy. Komisja powinna przygotować sprawozdanie oraz rozważyć potrzebę wszelkich dodatkowych środków, w tym, w stosownych przypadkach, proponując zmianę niniejszej dyrektywy z myślą o ułatwieniu korzystania przez obywateli Unii z praw do ochrony konsularnej.

(30)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) reguluje przetwarzanie danych osobowych przez państwa członkowskie w kontekście niniejszej dyrektywy.

(31)

Niniejsza dyrektywa nie powinna stanowić przeszkody w stosowaniu bardziej korzystnych przepisów krajowych, o ile są one z nią zgodne.

(32)

Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji dotyczącą dokumentów wyjaśniających z dnia 28 września 2011 r. (6) państwa członkowskie zobowiązały się do dołączania, w uzasadnionych przypadkach, do powiadomienia o środkach transpozycji dokumentu lub dokumentów wyjaśniających związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów służących transpozycji. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy prawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione.

(33)

Niniejsza dyrektywa ma na celu wspieranie ochrony konsularnej uznanej w Karcie. Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie, a zwłaszcza z zasadą niedyskryminacji, z prawem do życia i integralności osobistej, z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, z prawami dziecka, prawem do obrony i z prawem do sprawiedliwego procesu sądowego. Niniejsza dyrektywa powinna być wykonywana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(34)

Zgodnie z zakazem dyskryminacji zawartym w Karcie państwa członkowskie powinny wdrażać niniejszą dyrektywę, nie dyskryminując pod żadnym względem jej beneficjentów, w tym ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

(35)

Decyzję 95/553/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich spotykających się w ramach Rady (7) należy uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsza dyrektywa ustanawia środki w zakresie koordynacji i współpracy niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa obywateli Unii, określonego w art. 20 ust. 2 lit. c) TFUE, do korzystania na terytorium państwa trzeciego, w którym państwo członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony organów dyplomatycznych i konsularnych każdego z pozostałych państw członkowskich, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa członkowskiego, uwzględniając również rolę delegatur Unii w przyczynianiu się do realizacji tego prawa.

2.   Niniejsza dyrektywa nie dotyczy stosunków konsularnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

Artykuł 2

Zasada ogólna

1.   Ambasady lub konsulaty państw członkowskich zapewniają ochronę konsularną niereprezentowanym obywatelom, na takich samych warunkach jak własnym obywatelom.

2.   Państwa członkowskie mogą zdecydować, że niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do ochrony konsularnej zapewnianej przez konsulów honorowych zgodnie z art. 23 TFUE. Państwa członkowskie zapewniają, by niereprezentowani obywatele byli należycie informowani o takich decyzjach i o zakresie, w jakim konsulowie honorowi mają kompetencje do zapewniania ochrony w danym przypadku.

Artykuł 3

Ochrona konsularna ze strony państwa członkowskiego obywatelstwa

Państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela może zwrócić się do państwa członkowskiego, u którego dany niereprezentowany obywatel zabiega o ochronę konsularną lub od którego otrzymuje taką ochronę, o przekazanie wniosku lub sprawy niereprezentowanego obywatela jego własnemu państwu członkowskiemu obywatelstwa, aby zapewnić temu państwu członkowskiemu obywatelstwa zapewnienie ochrony konsularnej zgodnie ze swoim krajowym prawem lub krajową praktyką. Państwo członkowskie otrzymujące taką prośbę zrzeka się przedmiotowej sprawy, gdy tylko państwo członkowskie obywatelstwa potwierdzi, że zapewnia ochronę konsularną niereprezentowanemu obywatelowi.

Artykuł 4

Niereprezentowani obywatele w państwach trzecich

Do celów niniejszej dyrektywy „niereprezentowany obywatel” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego, który nie jest reprezentowany w państwie trzecim, jak określono w art. 6.

Artykuł 5

Członkowie rodzin niereprezentowanych obywateli w państwach trzecich

Członkom rodzin niebędącym obywatelami Unii towarzyszącym niereprezentowanym obywatelom w państwie trzecim zapewnia się ochronę konsularną w takim samym stopniu i na takich samych warunkach, na jakich byłaby ona zapewniona członkom rodzin obywateli państwa członkowskiego udzielającego pomocy, którzy to członkowie nie są obywatelami Unii, zgodnie z prawem lub praktyką tego państwa członkowskiego.

Artykuł 6

Brak reprezentacji

Do celów niniejszej dyrektywy państwo członkowskie nie jest reprezentowane w państwie trzecim, jeśli nie ma w nim swojej ambasady ani konsulatu ustanowionych tam na stałe lub jeśli nie ma tam ambasady, konsulatu lub konsula honorowego, którzy mogą faktycznie udzielić ochrony konsularnej w danym przypadku.

Artykuł 7

Dostęp do ochrony konsularnej oraz inne ustalenia

1.   Niereprezentowani obywatele są uprawnieni do zwracania się o ochronę konsularną ze strony ambasady lub konsulatu każdego państwa członkowskiego.

2.   Bez uszczerbku dla art. 2 państwo członkowskie może reprezentować inne państwo członkowskie na stałe, a ambasady lub konsulaty państw członkowskich mogą, w każdym przypadku gdy uznane to zostanie za konieczne, zawierać praktyczne ustalenia dotyczące dzielenia się odpowiedzialnością za zapewnienie ochrony konsularnej niereprezentowanym obywatelom. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) o takich ustaleniach, a Unia i państwa członkowskie podają je do wiadomości publicznej w celu zapewnienia przejrzystości niereprezentowanym obywatelom.

3.   W przypadkach gdy zawarto praktyczne ustalenie przewidziane w ust. 2, ambasada lub konsulat, do których niereprezentowany obywatel zwraca się o ochronę konsularną i które nie są wyznaczone jako właściwe zgodnie z obowiązującym konkretnym ustaleniem, zapewnia, by wniosek tego obywatela został przekierowywany do stosownej ambasady lub konsulatu, chyba że w ten sposób byłaby zagrożona ochrona konsularna, w szczególności jeżeli pilny charakter sprawy wymaga natychmiastowego działania ze strony ambasady lub konsulatu otrzymującego prośbę.

Artykuł 8

Identyfikacja

1.   Wnioskodawcy poszukujący ochrony konsularnej dowodzą, że są obywatelami Unii, poprzez okazanie ich paszportów lub dowodów tożsamości.

2.   Jeżeli obywatel Unii nie jest w stanie okazać ważnego paszportu lub dowodu tożsamości, obywatelstwa można dowieść wszelkimi innymi środkami, w razie konieczności również poprzez weryfikację z organami dyplomatycznymi lub konsularnymi państwa członkowskiego, na którego obywatelstwo powołuje się wnioskodawca.

3.   Jeżeli chodzi o członków rodziny, o których mowa w art. 5, tożsamości i istnienia stosunków rodzinnych można dowieść wszelkimi środkami, w tym poprzez weryfikację przez państwo członkowskie udzielające pomocy z organami dyplomatycznymi lub konsularnymi państwa członkowskiego obywatelstwa obywatela, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł 9

Rodzaje pomocy

Ochrona konsularna, o której mowa w art. 2, może obejmować, między innymi, pomoc w następujących sytuacjach:

a)

aresztowanie lub zatrzymanie;

b)

padnięcie ofiarą przestępstwa;

c)

poważny wypadek lub ciężka choroba;

d)

śmierć;

e)

udzielenie pomocy i repatriacja w sytuacji nadzwyczajnej;

f)

potrzeba wydania tymczasowych dokumentów podróży określonych w decyzji 96/409/WPZiB (8).

ROZDZIAŁ 2

ŚRODKI W ZAKRESIE KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY

Artykuł 10

Zasady ogólne

1.   Organy dyplomatyczne i konsularne państw członkowskich ściśle współpracują i koordynują działania pomiędzy sobą oraz z Unią w celu zapewnienia ochrony niereprezentowanych obywateli zgodnie z art. 2.

2.   Gdy państwo członkowskie otrzymuje wniosek o ochronę konsularną od osoby, która podaje się za niereprezentowanego obywatela, lub zostaje poinformowane o konkretnej sytuacji nadzwyczajnej niereprezentowanego obywatela, takiej jak sytuacje wymienione w art. 9, bezzwłocznie konsultuje się z ministerstwem spraw zagranicznych państwa członkowskiego, za którego obywatela podaje się dana osoba lub, w stosownych przypadkach, z właściwą ambasadą lub właściwym konsulatem tego państwa członkowskiego, i udostępnia mu wszelkie istotne informacje, w tym dotyczące tożsamości danej osoby, możliwych kosztów ochrony konsularnej oraz dotyczące wszelkich członków rodzin, którzy mogą potrzebować zapewnienia ochrony konsularnej. Poza wyjątkowo naglącymi sytuacjami konsultacje te odbywają się przed udzieleniem pomocy. Państwo członkowskie udzielające pomocy ułatwia również wymianę informacji między danym obywatelem a władzami państwa członkowskiego obywatelstwa danego obywatela.

3.   Na żądanie państwo członkowskie obywatelstwa danego obywatela dostarcza ministerstwu spraw zagranicznych lub właściwej ambasadzie lub właściwemu konsulatowi państwa członkowskiego udzielającego pomocy wszelkie istotne informacje dotyczące danej sprawy. Jest ono również odpowiedzialne za wszelkie niezbędne kontakty z członkami rodziny lub z innymi odpowiednimi osobami lub władzami.

4.   Państwa członkowskie powiadamiają ESDZ poprzez jej zabezpieczoną stronę internetową o odnośnych punktach kontaktowych w ministerstwach spraw zagranicznych.

Artykuł 11

Rola delegatur Unii

Delegatury Unii ściśle współpracują i koordynują działania z ambasadami i konsulatami państw członkowskich, aby wnieść wkład we współpracę i koordynację lokalną oraz w sytuacjach kryzysowych, w szczególności przez zapewnienie dostępnego wsparcia logistycznego, w tym pomieszczeń biurowych i udogodnień organizacyjnych, takich jak tymczasowe zakwaterowanie dla pracowników konsularnych i zespołów interwencyjnych. Delegatury Unii i siedziba ESDZ ułatwiają również wymianę informacji pomiędzy ambasadami i konsulatami państw członkowskich oraz, w odpowiednich przypadkach, z lokalnymi władzami. Delegatury Unii udostępniają również ogólne informacje na temat pomocy, do której mogliby być upoważnieni niereprezentowani obywatele, w szczególności na temat uzgodnionych praktycznych ustaleń, jeśli ma to zastosowanie.

Artykuł 12

Współpraca lokalna

Spotkania w sprawie współpracy lokalnej obejmują regularną wymianę informacji na temat zagadnień, które dotyczą niereprezentowanych obywateli. Podczas tych spotkań państwa członkowskie uzgadniają w razie konieczności praktyczne ustalenia, o których mowa w art. 7, w celu zapewnienia, by niereprezentowani obywatele byli skutecznie chronieni w danym państwie trzecim. O ile państwa członkowskie nie uzgodnią inaczej, przewodniczącym jest przedstawiciel państwa członkowskiego, w ścisłej współpracy z delegaturą Unii.

Artykuł 13

Gotowość na sytuacje kryzysowe i współpraca w sytuacjach kryzysowych

1.   Lokalne plany awaryjne biorą pod uwagę niereprezentowanych obywateli. Państwa członkowskie reprezentowane w państwie trzecim koordynują plany awaryjne, między sobą oraz z delegaturą Unii, aby zapewnić, by niereprezentowanym obywatelom gwarantowana była pełna pomoc w wypadku sytuacji kryzysowej. Właściwe ambasady lub konsulaty powinny być adekwatnie informowane o ustaleniach dotyczących gotowości na sytuacje kryzysowe i w stosownych przypadkach w nich uczestniczyć.

2.   W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej Unia i państwa członkowskie ściśle współpracują w celu zapewnienia sprawnej pomocy niereprezentowanym obywatelom. W miarę możliwości przekazują sobie terminowo informacje o dostępnych możliwościach ewakuacji. Na swój wniosek państwa członkowskie mogą uzyskać wsparcie istniejących zespołów interwencyjnych na szczeblu unijnym, w tym ekspertów konsularnych, w szczególności z niereprezentowanych państw członkowskich.

3.   Państwo wiodące lub państwo (państwa) członkowskie koordynujące pomoc odpowiada za koordynowanie wszelkiego wsparcia udzielanego niereprezentowanym obywatelom, przy wsparciu pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, delegatury Unii oraz siedziby głównej ESDZ. Państwa członkowskie przekazują państwu wiodącemu lub państwu członkowskiemu (państwom członkowskim) koordynującemu (koordynującym) pomoc wszelkie istotne informacje dotyczące swoich niereprezentowanych obywateli znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

4.   Państwo wiodące lub państwo (państwa) członkowskie koordynujące pomoc dla niereprezentowanych obywateli mogą starać się, w odpowiednich przypadkach, o wsparcie w ramach takich instrumentów jak struktury zarządzania kryzysowego ESDZ i unijny mechanizm ochrony ludności.

ROZDZIAŁ 3

PROCEDURY FINANSOWE

Artykuł 14

Zasady ogólne

1.   Niereprezentowani obywatele zobowiązują się do spłacenia ich państwu członkowskiemu obywatelstwa kosztów ochrony konsularnej, na takich samych warunkach jak obywatele państwa członkowskiego udzielającego pomocy, korzystając ze standardowego formularza określonego w załączniku I. Od niereprezentowanych obywateli wymaga się zobowiązania do spłacenia jedynie kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez obywateli państwa członkowskiego udzielającego pomocy na takich samych warunkach.

2.   Państwo członkowskie udzielające pomocy może poprosić państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela o zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, korzystając ze standardowego formularza określonego w załączniku II. Państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela zwraca te koszty w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy. Państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego może poprosić niereprezentowanego obywatela o zwrot takich kosztów.

3.   Jeżeli ochrona konsularna zapewniona niereprezentowanemu obywatelowi w przypadku aresztu lub zatrzymania obejmuje nadzwyczaj wysokie ale istotne i uzasadnione koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem lub tłumaczeniem pisemnym dla organów dyplomatycznych lub konsularnych, państwo członkowskie udzielające pomocy może poprosić o zwrot takich kosztów państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela, które to państwo zwraca te koszty w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Artykuł 15

Procedura uproszczona w sytuacjach kryzysowych

1.   W sytuacjach kryzysowych państwo członkowskie udzielające pomocy kieruje wszelkie wnioski o zwrot kosztów wszelkiego wsparcia udzielonego niereprezentowanemu obywatelowi do ministerstwa spraw zagranicznych państwa członkowskiego obywatelstwa niereprezentowanego obywatela. Państwo członkowskie udzielające pomocy może ubiegać się o taki zwrot, nawet jeśli niereprezentowany obywatel nie podpisał zobowiązania do spłaty na mocy art. 14 ust. 1. Nie wyklucza to dochodzenia przez państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela zwrotu od niereprezentowanego obywatela na podstawie przepisów krajowych.

2.   Państwo członkowskie udzielające pomocy może poprosić państwo członkowskie obywatelstwa niereprezentowanego obywatela o zwrot takich kosztów w odpowiedniej proporcji poprzez podzielenie pełnej wartości rzeczywiście poniesionych kosztów przez liczbę obywateli, którym udzielono pomocy.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie udzielające pomocy uzyskało pomoc finansową z unijnego mechanizmu ochrony ludności, wysokość wkładu ze strony państwa członkowskiego obywatelstwa niereprezentowanego obywatela ustala się po odliczeniu kwoty wkładu Unii.

ROZDZIAŁ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 16

Korzystniejsze traktowanie

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać bardziej korzystne przepisy niż przepisy niniejszej dyrektywy, o ile są one z nią zgodne.

Artykuł 17

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 maja 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej zakresem niniejszej dyrektywy.

Artykuł 18

Uchylenie

Decyzja 95/553/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 maja 2018 r.

Artykuł 19

Sprawozdanie, ocena i przegląd

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje dotyczące wdrażania i stosowania niniejszej dyrektywy. Na podstawie przekazanych informacji Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrażania i stosowania niniejszej dyrektywy do dnia 1 maja 2021 r.

2.   W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, Komisja ocenia sposób funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz rozważa potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków, w tym, w stosownych przypadkach, zmian mających na celu dostosowanie niniejszej dyrektywy z myślą o dalszym ułatwieniu korzystania z prawa obywateli Unii do ochrony konsularnej

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 21

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 kwietnia 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia z dnia 25 października 2012 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).

(3)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

(4)  Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące wdrażania koncepcji państwa wiodącego w kwestiach konsularnych (Dz.U. C 317 z 12.12.2008, s. 6).

(5)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(6)  Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.

(7)  Decyzja 95/553/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich spotykających się w ramach Rady z dnia 19 grudnia 1995 r. dotycząca ochrony obywateli Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne (Dz.U. L 314 z 28.12.1995, s. 73).

(8)  Decyzja 96/409/WPZiB przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz.U. L 168 z 6.7.1996, s. 4).


ZAŁĄCZNIK I

A.   Jednolity wzór dla zobowiązania do spłaty kosztów ochrony konsularnej w przypadku pomocy finansowej

ZOBOWIĄZANIE DO SPŁATY KOSZTÓW OCHRONY KONSULARNEJ

(POMOC FINANSOWA) (art. 14 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/637)

Ja, (Pan/Pani) (imię i nazwisko drukowanymi literami)

posiadacz paszportu nr … wystawionego w …

niniejszym potwierdzam otrzymanie od Ambasady/Konsulatu …

… w …

kwoty …

jako pożyczki na cele …

… (wliczając wszelkie mające zastosowanie opłaty)

oraz obiecuję i zobowiązuję się spłacić na żądanie Ministerstwu Spraw Zagranicznych/Rządowi [państwo członkowskie obywatelstwa] …

zgodnie z obowiązującym w tym państwie członkowskim prawem równowartość tej sumy lub równoważność wszystkich kwot zapłaconych w moim imieniu lub mi pożyczonych, w tym koszty poniesione przez członka (członków) mojej towarzyszącej mi rodziny w (waluta) …

po kursie wymiany obowiązującym w dniu udzielenia pożyczki lub opłacenia kosztów.

Mój adres (*) (drukowanymi literami) (państwo) …

DATA … PODPIS …

B.   Jednolity wzór dla zobowiązania do spłaty kosztów ochrony konsularnej w przypadku repatriacji

ZOBOWIĄZANIE DO SPŁATY KOSZTÓW OCHRONY KONSULARNEJ

(REPATRIACJA) – (art. 14 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/637)

Ja, (Pan/Pani) (imię i nazwisko drukowanymi literami)

urodzony(-a) w miasto … w (państwo) …

dnia (data) …

posiadacz paszportu nr … wystawionego w …

dnia (data) … i dowodu osobistego nr …

oraz nr … w systemie zabezpieczenia społecznego właściwego organu (w stosownych przypadkach/odpowiednich przypadkach) …

niniejszym zobowiązuję się spłacić na żądanie Rządowi

zgodnie z obowiązującym w tym państwie członkowskim prawem równowartość wszystkich kwot zapłaconych w moim imieniu lub pożyczonych mi przez urzędnika konsularnego

Rządu w …

na potrzeby lub w związku z repatriacją do …

mnie samego i towarzyszących mi członków mojej rodziny, oraz zapłacić wszelkie należne opłaty konsularne odnoszące się do repatriacji.

Opłaty te to:

(i) (**)

 

Opłaty za bilety

 

Koszty utrzymania

 

Koszty różne

 

POMNIEJSZONE o mój udział własny

 

OPŁATY KONSULARNE:

 

Opłata repatriacyjna

 

Opłata za nadzór

 

Opłaty paszportowe/pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych

 

(… godzin po … za godzinę …)

(ii) (**)

Wszystkie kwoty zapłacone w moim imieniu do celów lub w związku z repatriacją moją i towarzyszących mi członków mojej rodziny, których wysokości nie można ustalić w chwili podpisywania przeze mnie tego zobowiązania do spłaty.

Mój adres (***) (drukowanymi literami) (państwo) …

DATA … PODPIS …


(*)  W razie braku stałego adresu należy podać adres kontaktowy.

(**)  Niepotrzebne skreślić: każde skreślenie powinno być parafowane na marginesie przez urzędnika konsularnego i wnioskodawcę.

(***)  W razie braku stałego adresu należy podać adres kontaktowy.


ZAŁĄCZNIK II

Formularz wniosku o zwrot kosztów

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy (UE) 2015/637)

1.

Ambasada lub konsulat wnioskującego państwa członkowskiego

2.

Właściwa ambasada lub konsulat lub ministerstwo spraw zagranicznych państwa członkowskiego obywatelstwa obywatela, któremu udzielono pomoc

3.

Określenie zdarzenia

(data, miejsce)

4.

Dane obywatela (obywateli), któremu (którym) udzielono pomocy (w oddzielnym załączniku)

Imię i nazwisko

Miejsce i data urodzenia

Nazwa i numer dokumentu podróży

Rodzaj udzielonej pomocy

Koszty

5.

Koszty ogółem

6.

Rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu

7.

Załącznik: zobowiązanie do spłaty (w stosownych przypadkach)


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/638

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1484/95 należy odpowiednio zmienić.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylające rozporządzenie nr 163/67/EWG (Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis towarów

Cena reprezentatywna

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«, zamrożone

135,5

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane, zamrożone

151,2

0

AR

165,1

0

BR

0207 14 10

Kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

324,1

0

AR

236,2

19

BR

356,1

0

CL

306,4

0

TH

0207 14 50

Piersi z kurczaka i ich kawałki, zamrożone

218,8

0

BR

0207 27 10

Kawałki z indyków bez kości, zamrożone

332,5

0

BR

344,4

0

CL

0408 91 80

Jaja bez skorupek suszone

381,1

0

AR

1602 32 11

Przetwory z ptactwa z gatunku Gallus domesticus niepoddane obróbce cieplnej

279,4

2

BR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod »ZZ« oznacza »inne pochodzenie«.”


24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/639

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 685/2014 (3) dopuszcza stosowanie kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (kopolimer szczepiony PVA-PEG) (E 1209) w suplementach żywnościowych w postaci stałej.

(4)

W celu poprawy właściwości płynięcia proszku polimerowego w kopolimerze szczepionym PVA-PEG stosuje się dwutlenek krzemu (E 551). Oczekiwane zanieczyszczenie dwutlenkiem krzemu gotowej żywności w wyniku zastosowania kopolimeru szczepionego PVA-PEG wynosi 300–500 mg/kg. Na tym poziomie dwutlenek krzemu nie spełnia funkcji technologicznej w suplemencie żywnościowym.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zbadał bezpieczeństwo kopolimeru szczepionego PVA-PEG przy stosowaniu jako dodatek do żywności i stwierdził, że jego stosowanie jako powłoczki w suplementach żywnościowych nie budzi — w proponowanych zastosowaniach — obaw co do bezpieczeństwa (4). Ocena bezpieczeństwa obejmowała również przedmiotowe zastosowanie dwutlenku krzemu w kopolimerze szczepionym PVA-PEG.

(6)

Należy zatem zezwolić na stosowanie dwutlenku krzemu w kopolimerze szczepionym PVA-PEG.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowaniedodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 685/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego w suplementach żywnościowych w postaci stałej (Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 23).

(4)  Dziennik EFSA 2013; 11(8):3303.


ZAŁĄCZNIK

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 po trzeciej pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 551 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„E 551

Dwutlenek krzemu

5 000  mg/kg w preparacie

E 1209 Kopolimer szczepiony alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego”


24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5 lit. e) ppkt (vi),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”), ma przyjąć niezbędne przepisy wykonawcze w zakresie wspólnych wymagań dotyczących zdatności do lotu w całej Unii.

(2)

Wymagania te, obejmujące cały cykl życia wyrobów lotniczych, zawierają dodatkowe specyfikacje zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji, które mają zostać wdrożone – ze względów bezpieczeństwa – po pierwszym wydaniu certyfikatu typu.

(3)

Wymagania techniczne JAR-26 „Dodatkowe wymagania zdatności do lotu”, wydane przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA) w dniu 13 lipca 1998 r., zmienione poprawką 3 z dnia 1 grudnia 2005 r., powinny zostać określone w prawie Unii, ponieważ JAA przestało istnieć dnia 30 czerwca 2009 r., a zakres rozporządzenia (WE) nr 216/2008 został rozszerzony w dniu 20 lutego 2008 r. w celu uwzględnienia operacji.

(4)

W celu zapewnienia spójności i sprecyzowania obowiązków dotyczących zdatności do lotu odniesienie do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 (2).

(5)

W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opinii wydanej przez Agencję zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne dodatkowe specyfikacje zdatności do lotu w celu wspierania ciągłej zdatności do lotu i poprawy bezpieczeństwa:

a)

statków powietrznych zarejestrowanych w państwie członkowskim;

b)

statków powietrznych zarejestrowanych w państwie trzecim i eksploatowanych przez operatora, nad którym nadzór zapewnia państwo członkowskie.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„maksymalna operacyjna konfiguracja miejsc pasażerskich” oznacza maksymalną liczbę miejsc pasażerskich zainstalowanych w danym statku powietrznym, z wyłączeniem miejsc załogi, ustaloną do celów operacyjnych i określoną w instrukcji operacyjnej;

b)

„duży samolot” oznacza samolot, którego podstawa certyfikacji zawiera specyfikacje certyfikacji dla dużych samolotów „CS-25” lub równoważne.

Artykuł 3

Dodatkowe specyfikacje zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji

Operatorzy, nad którymi państwo członkowskie zapewnia nadzór, eksploatujący statek powietrzny, o którym mowa w art. 1, muszą spełniać wymagania załącznika I.

Artykuł 4

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 965/2012

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia, w celu wprowadzenia odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Przepisy przejściowe

Statki powietrzne, w odniesieniu do których operatorzy wykazali właściwemu organowi zgodność z JAR-26 „Dodatkowe wymagania zdatności do lotu” (zwanymi dalej „wymaganiami JAR-26”), wydanymi przez Zrzeszenie Władz Lotniczych w dniu 13 lipca 1998 r., zmienionymi poprawką 3 z dnia 1 grudnia 2005 r., przed datami stosowania, o których mowa w art. 6, są uznawane za zgodne z odpowiednimi specyfikacjami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Statki powietrzne, w odniesieniu do których zgodność z wymaganiami JAR-26 równoważnymi ze specyfikacjami określonymi w pkt 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200, 26.250 załącznika I do niniejszego rozporządzenia została wykazana zgodnie z akapitem pierwszym, nie mogą być następnie modyfikowane w sposób, który mógłby wpłynąć na ich zgodność z przedmiotowymi wymaganiami JAR-26.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 maja 2015 r.

Jednakże pkt 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 i 26.250 załącznika I stosuje się od dnia 14 maja 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ-26

DODATKOWE SPECYFIKACJE ZDATNOŚCI DO LOTU W ODNIESIENIU DO OPERACJI

SPIS TREŚCI

PODCZĘŚĆ A –

POSTANOWIENIA OGÓLNE

26.10

Właściwy organ

26.20

Wyposażenie tymczasowo niedziałające

26.30

Wykazanie zgodności

PODCZĘŚĆ B –

DUŻE SAMOLOTY

26.50

Fotele, koje, pasy bezpieczeństwa i uprzęże

26.100

Położenie wyjść awaryjnych

26.105

Dostęp do wyjść awaryjnych

26.110

Oznakowania wyjść awaryjnych

26.120

Oświetlenie awaryjne wnętrza i jego działanie

26.150

Wnętrza przedziałów

26.155

Palność wykładzin przedziałów ładunkowych

26.160

Zabezpieczenie pożarowe toalet

26.200

Ostrzeganie dźwiękowe podwozia

26.250

Działanie systemów drzwi kabiny załogi lotniczej – pojedyncza niesprawność

PODCZĘŚĆ A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

26.10   Właściwy organ

Do celów części określonej w niniejszym załączniku właściwym organem, któremu operatorzy muszą wykazać zgodność ze specyfikacjami, jest organ wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym dany operator ma główne miejsce prowadzenia działalności.

26.20   Wyposażenie tymczasowo niedziałające

Lotu nie można rozpocząć, w przypadku gdy nie działa jakikolwiek przyrząd, element wyposażenia lub funkcja statku powietrznego wymagane zgodnie z niniejszą częścią lub gdy ich brakuje, chyba że wymóg ten został zniesiony zgodnie z wykazem wyposażenia minimalnego operatora określonym w części ORO.MLR.105 i zatwierdzonym przez właściwy organ.

26.30   Wykazanie zgodności

a)

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 Agencja wydaje specyfikacje certyfikacji jako standardowy sposób wykazania zgodności produktów z niniejszą częścią. Specyfikacje certyfikacji muszą być dostatecznie szczegółowe i konkretne, aby wskazać operatorom warunki, które muszą zostać spełnione, by mogła zostać wykazana zgodność z wymaganiami niniejszej części.

b)

Operatorzy mogą wykazać zgodność z wymaganiami niniejszej części przez zapewnienie zgodności z:

(i)

szczegółowymi specyfikacjami wydanymi przez Agencję zgodnie z lit. a) lub równoważnymi specyfikacjami wydanymi przez Agencję zgodnie z częścią 21.A.16 A; lub

(ii)

normami technicznymi zapewniającymi równoważny poziom bezpieczeństwa co środki zawarte w tych specyfikacjach.

PODCZĘŚĆ B

DUŻE SAMOLOTY

26.50   Fotele, koje, pasy bezpieczeństwa i uprzęże

Operatorzy dużych samolotów eksploatowanych w zarobkowym transporcie lotniczym, którym wydano certyfikat typu w dniu 1 stycznia 1958 r. lub później, zapewniają, by każdy fotel członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego oraz jego system ograniczania ruchu były skonfigurowane tak, aby zapewnić optymalny poziom ochrony podczas lądowania awaryjnego, umożliwiając jednocześnie osobie zajmującej fotel wykonywanie niezbędnych funkcji oraz ułatwiając szybką ewakuację.

26.100   Położenie wyjść awaryjnych

Z wyjątkiem samolotów posiadających konfigurację wyjść awaryjnych zabudowaną i zatwierdzoną przed dniem 1 kwietnia 1999 r. operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym o maksymalnej operacyjnej konfiguracji miejsc pasażerskich wynoszącej więcej niż dziewiętnaście, z niedziałającym jednym wyjściem awaryjnym lub większą ich liczbą, zapewniają, by odległość między pozostałymi wyjściami awaryjnymi nadal umożliwiała skuteczną ewakuację.

26.105   Dostęp do wyjść awaryjnych

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym zapewniają, na wypadek ewakuacji awaryjnej, środki w celu ułatwienia szybkiego i łatwego przemieszczenia się każdego pasażera ze swojego fotela do wyjścia awaryjnego.

26.110   Oznakowania wyjść awaryjnych

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym spełniają następujące wymagania:

a)

należy przewidzieć środki w celu ułatwienia zlokalizowania wyjść awaryjnych, dostępu do nich i ich obsługi przez osoby znajdujące się w kabinie w przewidywalnych warunkach w kabinie w przypadku ewakuacji awaryjnej;

b)

należy przewidzieć środki na wypadek ewakuacji awaryjnej, w celu ułatwienia zlokalizowania wyjść awaryjnych i ich obsługi przez personel znajdujący się poza samolotem.

26.120   Oświetlenie awaryjne wnętrza i jego działanie

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym zapewniają środki w celu zapewnienia dostępności podświetlonego oznakowania wyjść awaryjnych, ogólnego oświetlenia kabiny i stref wyjść awaryjnych oraz podświetlenia drogi ewakuacji w podłodze w celu ułatwienia zlokalizowania wyjść awaryjnych oraz przemieszczenia się pasażerów do wyjść awaryjnych w przypadku ewakuacji awaryjnej.

26.150   Wnętrza przedziałów

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym spełniają następujące wymagania:

a)

wszystkie materiały i wyposażenie używane w przedziałach zajmowanych przez załogę lub pasażerów wykazują właściwości w zakresie łatwopalności zapewniające ograniczenie skutków pożarów podczas lotu i utrzymanie warunków umożliwiających przeżycie w kabinie w okresie odpowiadającym czasowi niezbędnemu do ewakuacji statku powietrznego;

b)

należy umieścić tabliczki informujące o zakazie palenia;

c)

pojemniki na odpadki muszą zapewniać ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru wewnętrznego; musi znajdować się na nich oznakowanie zakazujące wrzucania do nich materiałów związanych z paleniem.

26.155   Palność wykładzin przedziałów ładunkowych

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym, które uzyskały certyfikat typu po dniu 1 stycznia 1958 r., zapewniają, aby wykładziny klasy C lub klasy D w przedziałach ładunkowych były wykonane z materiałów, które w odpowiedni sposób zapobiegają temu, by skutki pożaru w przedziale stały się zagrożeniem dla statku powietrznego lub znajdujących się w nim osób.

26.160   Zabezpieczenie pożarowe toalet

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym o maksymalnej operacyjnej konfiguracji miejsc pasażerskich wynoszącej więcej niż dziewiętnaście spełniają następujące wymagania:

Toalety muszą być wyposażone w:

a)

środki wykrywania dymu;

b)

środki automatycznego gaszenia ognia w każdym pojemniku na odpadki.

26.200   Ostrzeganie dźwiękowe podwozia

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym zapewniają zabudowę odpowiedniego urządzenia ostrzegania dźwiękowego podwozia w celu znaczącego zmniejszenia prawdopodobieństwa niezamierzonego lądowania z niewypuszczonym podwoziem.

26.250   Działanie systemów drzwi kabiny załogi lotniczej – pojedyncza niesprawność

Operatorzy dużych samolotów użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym zapewniają, aby zainstalowane systemy operacyjne drzwi wejściowych do kabiny załogi lotniczej były wyposażone w alternatywny sposób otwarcia w celu ułatwienia dostępu przez członków personelu pokładowego do kabiny załogi lotniczej w przypadku niesprawności członka załogi lotniczej.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku III („część ORO”) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 pkt ORO.AOC.100 lit. c) ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

spełniają wszystkie wymagania załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, niniejszego załącznika (część ORO), załącznika IV (część CAT) i załącznika V (część SPA) do niniejszego rozporządzenia oraz załącznika I (część 26) do rozporządzenia (UE) 2015/640 (*);24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/641

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

91,2

TN

464,3

TR

94,0

ZZ

216,5

0707 00 05

AL

59,9

EG

191,6

MA

176,1

TR

125,6

ZZ

138,3

0709 91 00

TR

209,1

ZZ

209,1

0709 93 10

MA

123,9

TR

144,8

ZZ

134,4

0805 10 20

EG

46,8

IL

60,8

MA

64,3

TN

55,7

TR

70,3

ZZ

59,6

0805 50 10

BO

97,3

TR

68,6

ZZ

83,0

0808 10 80

AR

87,8

BR

94,0

CL

148,8

CN

83,8

MK

30,8

NZ

142,6

US

244,3

ZA

120,4

ZZ

119,1

0808 30 90

AR

145,3

CL

133,3

CN

116,0

ZA

125,4

ZZ

130,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/25


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/642

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grecji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w wyniku spowodowanych globalizacją poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 (3), bądź w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w celu ułatwienia im reintegracji zawodowej.

(2)

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (4) pozwala uruchomić środki z EFG w ramach maksymalnego rocznego pułapu wynoszącego 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)

W dniu 4 września 2014 r. Grecja złożyła wniosek w sprawie uruchomienia EFG w związku ze zwolnieniami w 46 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 58 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Działalność wydawnicza) (5) w regionie Attyka (EL 30) w Grecji (region poziomu NUTS 2); wniosek został uzupełniony dodatkowymi informacjami, zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 3 746 700 EUR dla wniosku złożonego przez Grecję,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 3 746 700 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2015 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).


24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/27


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/643

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik z Irlandii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w wyniku spowodowanych globalizacją poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o czym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 (3), bądź w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w celu ułatwienia im reintegracji zawodowej.

(2)

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (4) pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu wynoszącego 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)

Dnia 19 września 2014 r. Irlandia złożyła wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd. i u dwóch dostawców w Irlandii i uzupełniła go o dodatkowe informacje zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w kwocie 2 490 758 EUR dla wniosku złożonego przez Irlandię.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 2 490 758 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2015 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/29


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/644

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grecji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w wyniku spowodowanych globalizacją poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009 (3), bądź w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w celu ułatwienia im reintegracji zawodowej.

(2)

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (4) pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu wynoszącego 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)

W dniu 4 września 2014 r. Grecja złożyła wniosek w sprawie uruchomienia EFG w związku ze zwolnieniami w 16 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 60 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych) (5) w regionie Attyka (EL 30) w Grecji (region poziomu NUTS 2); wniosek został uzupełniony dodatkowymi informacjami zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określania wkładu finansowego z EFG.

(4)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w kwocie 5 046 000 EUR dla wniosku złożonego przez Grecję,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 5 046 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2015 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).


24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/31


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/645

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ustanawiająca wykaz inspektorów Unii uprawnionych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2496)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 79 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 ustanowiono system kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w celu zapewnienia zgodności z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa w Unii Europejskiej. W rozporządzeniu tym określono, że bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności nadbrzeżnego państwa członkowskiego inspektorzy Unii mogą zgodnie z jego postanowieniami przeprowadzać inspekcje na wodach Unii i na unijnych statkach rybackich poza wodami Unii.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011 (2) ustalono szczegółowe przepisy dotyczące stosowania unijnego systemu kontroli ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009.

(3)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 404/2011 stanowi, że wykaz inspektorów Unii należy przyjąć na podstawie zgłoszeń państw członkowskich i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

(4)

Pierwszy wykaz inspektorów Unii przyjęto decyzją wykonawczą Komisji 2011/883/UE (3). Wykaz ten był dwukrotnie zastępowany nowym wykazem inspektorów Unii ustanowionym po raz pierwszy decyzją wykonawczą Komisji 2013/174/UE (4), a następnie decyzją wykonawczą Komisji 2014/120/UE (5). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 404/2011 po sporządzeniu wstępnego wykazu państwa członkowskie oraz Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa zgłaszają Komisji do października każdego roku wszelkie zmiany, jakie pragną wprowadzić w wykazie na następny rok kalendarzowy, zaś Komisja wprowadza odpowiednie zmiany w wykazie do dnia 31 grudnia.

(5)

Niektóre państwa członkowskie oraz Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa zgłosiły zmiany do obowiązującego wykazu inspektorów. W oparciu o te zgłoszenia należy zatem zastąpić wykaz ustanowiony decyzją wykonawczą 2014/120/UE nowym wykazem inspektorów Unii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do niniejszej decyzji ustanawia się wykaz inspektorów Unii.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza 2014/120/UE traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2011/883/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii na podstawie art. 79 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 123).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/174/UE z dnia 8 kwietnia 2013 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii na podstawie art. 79 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 101 z 10.4.2013, s. 31).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/120/UE z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii na podstawie art. 79 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 31).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz inspektorów Unii, o którym mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009

Państwo

Inspektorzy

Belgia

De Vleeschouwer Guy

Devogel Geert

Lieben Richard

Monteyne Ian

Bułgaria

Cholakov Atanas

Damyanov Konstantin

Iliev Iliyan

Ivanov Todor

Kerekov Nikolay

Raev Yordan

Republika Czeska

nie dotyczy

Dania

Aasted Lars Jerne

Akselsen Ole

Andersen Dan Søgård

Andersen Hanne Skjæmt

Andersen Lars Ole

Andersen Mogens Godsk

Andersen Niels Jørgen Anton

Andersen Peter Bunk

Anderson Jacob Edward

Astrup Iben

Bache René

Bang Mai

Beck Bjarne Baagø

Bendtsen Lars Kjærsgaard

Bernholm Kristian

Burgwaldt Andersen Martin

Carl Morten Hansen

Christensen Jesper Just

Christensen Peter Grim

Christensen Thomas

Christiansen Michael Koustrup

Damsgaard Kresten

Degn Jesper Leon

Due-Boje Thomas Zinck

Dølling Robert

Ebert Thomas Axel Regaard

Eiersted Jesper Bech

Eilers Bjarne

Elnef Frank Godt

Fick Carsten

Frandsen Rene Brian

Frederiksen Torben Broe

Gotved Jesper Hovby

Groth Niels

Grupe Poul

Gaarde Børge

Handrup Jacob

Hansen Bruno Ellekær

Hansen Gunnar Beck

Hansen Henning Skødt

Hansen Ina Kjærgaard

Hansen Jan Duval

Hansen John Daugaard

Hansen Martin

Hansen Martin Baldur

Hansen Ole

Hansen Thomas

Harbo Christen Christensen

Harrison Dorthe Kronborg

Heldager Peter

Hestbek Flemming

Høgild Lars

Højrup Torben

Jaeger Michael Wassermann

Jensen Anker Mark

Jensen Flemming Bergtorp

Jensen Hanne Juul

Jensen Jimmy Langelund

Jensen Jonas Krøyer

Jensen Lars Henrik

Jensen Lone A.

Jensen René Sandholt

Jensen Søren Palle

Jespersen René

Johansen Allan

Juul Torben

Jørgensen Kristian Sandal

Jørgensen Lasse Elmgren

Jørgensen Ole Holmberg

Karlsen Jesper Herning

Knudsen Malene

Knudsen Niels Christian

Knudsen Ole Hvid

Kofoed Kim Windahl

Kokholm Peder

Kristensen Henrik

Kristensen Jeanne Marie

Kristensen Peter Holmgaard

Larsen Michael Søeballe

Larsen Peter Hjort

Larsen Tim Bonde

Lundbæk Tommy Oldenborg

Madsen Arne

Madsen Jens-Erik

Madsen Johnny Gravesen

Mortensen Erik

Mortensen Jan Lindholdt

Møller Gert

Nielsen Christian

Nielsen Dan Randum

Nielsen Dion

Nielsen Hans Henrik

Nielsen Henrik

Nielsen Henrik Frühstück

Nielsen Henrik Kruse

Nielsen Jeppe

Nielsen Tage Kim

Nielsen Niels Kristian

Nielsen Steen

Nielsen Søren

Nielsen Søren Egelund

Nielsen Trine Fris

Nørgaard Max Reno Bang

Paulsen Kim Thor

Pedersen Claus

Pedersen Knud Jan

Petersen Christina Holmer

Petersen Henning Juul

Petersen Jimmy Torben

Porsmose Tommy

Poulsen Bue

Poulsen Janni Branderup

Poulsen John

Ramm Heine

Risager Preben

Rømer Jan

Schjoldager Tim Rasmussen

Schmidt Stefan Göttsche

Schou Kasper

Schultz Flemming

Siegumfeldt Jeanette

Simonsen Kjeld

Simonsen Morten

Skrivergaard Lennart

Søholt Finn

Sørensen Allan Lindgaard

Thomsen Bjarne Kondrup

Thomsen Klaus Ringive Solgaard

Thorsen Michael

Trab Jens Ole

Vind Finn

Vistrup Annette Klarlund

Wille Claus

Wind Bernt Paul

Østergaard Lars

Niemcy

Abs Volker

Angermann Henry

Barth Mario

Baumann Jörg

Bembenek Jörg

Bergmann Udo

Bernhagen Sven

Bieder Mathias

Birkholz Siegfried

Bloch Ralf

Borchardt Erwin

Bordolo Jan

Borowy Matthias

Bösherz Andreas

Brieger Martin

Brunnlieb Jürgen

Buchholz Matthias

Büttner Harald

Cassens Enno

Christiansen Dirk

Döhnert Tilman

Drenkhahn Michael

Dürbrock Dierk

Ehlers Klaus

Erdmann Christian

Fink Jens

Franke Hermann

Franz Martin

Frenz Sandro

Garbe Robert

Golz Ulrich

Gräfe Roland

Grawe André

Griemberg Lars

Haase Christian

Hannes Chistoph

Hänse Dirk

Hansen Hagen

Heidkamp Max

Heisler Lars

Herda Heinrich

Hickmann Michael

Homeister Alfred

Hoyer Oliver

Käding Christian

Keidel Quirin

Kersten Mickel

Klimeck Uwe

Köhn Thorsten

Kollath Mark

Kopec Reinhard

Kraack Sönke

Krüger Martin

Krüger Torsten

Kupfer Christian

Kutschke Holger

Lange Michael

Lehmann Jan

Lorenzen Alexander

Lübke Torsten

Lührs Carsten

Möhring Torsten

Mücher Martin

Mundt Mario

Nickel Jörg

Nitze Andreas

Nöckel Stefan

Pauls Werner

Perkuhn Martin

Pötzsch Frank

Raabe Karsten

Radzanowski Sven

Ramm Jörg

Reimers Andre

Remitz Lutz

Rutz Dietmar

Sauerwein Dirk

Schmidt Harald

Schmiedeberg Christian

Schuchardt Karsten

Schuler Claas

Sehne Dirk

Skrey Erich

Slabik Peter

Springer Gunnar

Stüber Jan

Sturm Jochen

Sween Gorm

Taubert Christian

Teetzmann Julian

Thieme Stefan

Thomas Raik

Vetterick Arno

Wagner Ralf

Welz Henning

Welz Oliver

Wendt René

Wessels Heinz

Wichert Peter

Wolken Hans

Estonia

Grossmann Meit

Kutsar Andres

Lasn Margus

Nigu Silver

Niinemaa Endel

Pai Aare

Parts Erik

Soll Simon

Torn Kerdo

Ulla Indrek

Varblane Viljar

Irlandia

Allan Damien

Amrien Rudi

Andersson Kareen

Ankers Brian

Barber Kevin

Barcoe Michael

Barrett Elizabeth

Breen Kieran

Brennan Colm

Brophy James

Browne Brendan

Brunicardi Michael

Buckley Anthony

Buckley John

Butler John

Byrne Kenneth

Byrne Paul

Cagney Daniel

Chute Killian

Chute Richard

Clarke Tadhg

Connaghan Fintan

Connery Paul

Connolly Stephen

Corish Cormac

Corrigan Kevin

Cotter Jamie

Coughlan Susan

Counihan Martin

Craven Cormac

Croke Jason

Cronin Philip

Cummins William

Cunningham Diarmuid

Curran Donal

Daly Brendan

Devaney Michael

Doherty Anita

Doherty Patrick

Donachie Martin

Donaldson Stuart

Duane Paul

Ducker Nigel

Duggan Cian

Dullea Michael

Falvey John

Fanning Grace

Farrelly Emmett

Fealy Gerard

Fenton Gary

Finegan Ultan

Fitzgerald Brian,

Fitzgerald Richard

Fitzpatrick Gerard

Fleming David

Flynn Alan

Foley Brendan

Foley Connor

Foley Kevin

Foran Bryan

Gallagher Neil

Gallagher Paddy

Gleeson Marie

Gormanly Breda

Greenwood Mark

Hamilton Ken

Hannon Gary

Hanrahan Michael

Harkin Patrick

Hastings Brian

Healy Jeffrey

Healy John

Hederman John

Heffernan Bernard

Hegarthy Mark

Henson Marie

Hewson Kevin

Hickey Andrew

Hickey Adrian

Humphries Daniel

Ivory Sean

Kavanagh Paul

Keeley David

Keirse Gavin

Kennedy Liam,

Keogh Mark

Kickham Jon-Laurence

Kinsella Gordon

Laide Cathal

Landy Glenn

Leahy Brian

Linehan Sean

Lynch Gerard

Lynch Grainne

MacGabhann Declan

Mackey Eoin

Maguire Paul

Mallon Keith

Maloney Nessa

Maunsell Blaithin

McCaffrey Lesley

McCarthy Niall

McCarthy Paul

McCoy Sean

McDermott Paul

McGee Paul

McGrath Owen

McGrath Richard

McGroary Peter

McKenna David

Mc Keown Amelia

McNamara Ken

McNamara Paul

McWilliams Stuart

Melvin David

Meredith Helen

Minehane Ken

Molloy John Paul

Moloney Kara

Mooney Gerard

Mooney Keith

Moore Conor

Mullane Patrick

Mullane Paul

Mullery Alan

Mundy Brendan

Murphy Aidan

Murphy Barry

Murphy Claire

Murphy Christopher

Murphy Honor

Murphy John

Murran Sean

Murray Paul

Nalty Christopher

Ni Cionnach Pic Dubheasa

Nolan Brian

O'Brien Amanda

O'Brien Jason

O'Brien Paul

O'Callaghan Maria

O'Ceallaigh Kevin

O'Donnell Pearse

O'Donovan Bernard

O'Dowd Brendan

O'Flynn Aisling

O'Grady Vivienne

O'Mahony Karl

O'Neill Shane

O'Regan Alan

O'Regan Cliona

O'Sullivan Aileen

Patterson Adrienne

Patterson John

Pender Darragh

Piper David

Pyke Gavin

Pyne Alan

Quigg James

Quigley Declan

Raferty Damien

Reidy Patrick

Ridge Patrick

Robinson Niall

Ryan Fergal

Ryan Marcus

Scalici Fabio

Shalloo Jim

Sills Barry

Sinnott Lee

Smyth Eoin

Snowdon Edward

Sweetnam Vincent

Troy Ivan

Valls Senties Virginia

Verling Ronan

Wall Vanessa

Wallace Eugene

Walsh Conleth

Walsh Karen

Weldon James

White John

Wise James

Grecja

Αβραμίδης Παναγιώτης

Αδαμαντιάδου Γεωργία

Αδαμοπούλου Γεωργία

Ακριβός Δημήτριος

Αλεξίου Νικόλαος

Αλυφαντάκης Εμμανουήλ

Ανασότζης Κωνσταντίνος

Ανδριοπούλου Μαρία

Αντωνίου Ευθύμιος

Αποστολίδης Δημήτριος

Βαΐτσης Γεώργιος

Βαρδιδάκη Ευρύκλεια

Βαρελόπουλος Ευάγγελος-Χρήστος

Βαρλάς Χρήστος

Βασιλείου Βάσω

Βελισσαρόπουλος Αλέξανδρος

Βεργίνης Αναστάσιος

Βέρρας Ανδρέας

Βιδάλη Μαρία

Βορτελίνας Γεώργιος

Βουρλέτσης Σωτήριος

Γαβαλάς Αντώνιος

Γαλανάκης Ανδρέας

Γαλούζης Γεώργιος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής Ιωάννης

Γεωργιάδη Μαρία

Γιαννούσης Βασίλειος

Γκάζας Γεώργιος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκορίτσας Γεώργιος

Γογοδώνης Δημήτριος

Γυπαράκης Νικόλαος

Δαδρώνης Κωνσταντίνος

Δημόπουλος Απόστολος

Διαμαντάκης Αθανάσιος

Δοκιανάκης Κωνσταντίνος

Δομαζινάκη Αλεξάνδρα

Δούνας Προκόπιος

Δούτσης Δημήτριος

Δρόλαπα Ευθυμία

Δροσάκης Σπυρίδων

Δρόσος Ιάκωβος

Δροσούνης Στέφανος

Ελευθερίου Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος Νικόλαος

Ευμορφούλης Χαρίλαος

Ζαβιτσάνος Βασίλειος

Ζακυνθινός Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης Νικόλαος

Ζαφειράκης Διονύσιος

Ζήσης Μαρίνος

Ζησιμόπουλος Νεκτάριος

Ζουριδάκης Μιλτιάδης

Ζώγαλης Παναγιώτης

Ηλίου Σπυρίδωνας

Θεοδωράκη Βασιλική

Θεοδωρούλη Αιμιλία

Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος

Κάβουρας Ιωάννης

Καλλίνικος Κωνσταντίνος

Καλογήρου Νικόλαος

Καπέλος Ιωάννης

Καρακοντής Αντώνιος

Καραπαναγιώτης Ευστράτιος

Καραραμπατζάκης Ιωάννης

Καρατζής Σπυρίδων

Καρούντζος Ιωάννης

Καρυστιανός Στέφανος

Κάσση Βασιλική

Καστάνης Χρήστος

Κατσακούλης Παράσχος

Κατσάμπας Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος

Καψάσκης Παρασκευάς

Κιαγιάς Χαράλαμπος

Κοκκάλας Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης Ευάγγελος

Κομνηνός Δημήτριος

Κοντοβάς Γρηγόριος

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος

Κοντοπούλου Ελένη

Κοντός Παναγιώτης

Κορωναίος Γεώργιος

Κοσμάς Στυλιανός

Κοτρώτσος Αντώνιος

Κουζίλου Σταυρούλα

Κουκάρας Ευάγγελος

Κουκλατζής Δημήτριος

Κουλαξίδης Δρακούλης

Κουμπανάκη Θεοδώρα

Κουρελή Ιωάννα

Κουρούλης Στυλιανός

Κούτσικου Χριστίνα

Κραουνάκης Γεώργιος

Κυριάκου Ιωάννης

Κυρίτσης Ιωάννης

Κωνσταντέλλος Θεόδωρος

Κωστάκης Μιχαήλ

Λεκάκος Θεόδωρος

Λεονταράκης Παναγιώτης

Λυγκώνη Ελένη

Λυμπέρης Σπυρίδων

Μαΐλης Στέφανος

Μαλαμάκης Γεώργιος

Μαλαφούρης Σπυρίδων

Μάλλιος Γεώργιος

Μανιάτη Ανδριάνα

Μανιδάκης Δημήτριος

Μανούσος Αντώνιος

Μαραγκού Άννα

Μαραθάκης Κωνσταντίνος

Μαργώνης Γεώργιος

Μαρινάκη Βασιλική

Μαρκέλος Θεοδόσιος

Μαρκουλάκη Κυριακή

Μαχαιρίδης Νικόλαος

Μηνάς Σωκράτης

Μήτρου Παντελεήμων

Μητσάκου Ελένη

Μήτσου Σαπφώ

Μόσχος Δημήτριος

Μουστάκας Γρηγόριος

Μπαλατσούκας Θεοφάνης

Μπαμπάνης Ευάγγελος

Μπαξεβανάκης Γρηγόριος

Μπάρλας Αθανάσιος

Μπαρούνης Δημήτριος

Μπαχλιτζανάκης Μιχάλης

Μπεζιργιάννης Αντώνιος

Μπεθάνης Γεώργιος

Μπεΐνταρης Ιωάννης

Μπισμπιρούλας Δημήτριος

Μπίχας Βασίλειος

Μπότσης Παναγιώτης

Μπουζουνιεράκης Νικόλαος

Μπουραζάνης Ιωάννης

Μπραουδάκης Γεώργιος

Μπρεζάτης Ευάγγελος

Μυλωνά Ελένη

Νάκη Νικολέτα

Νικολόπουλος Ασημάκης

Νικολόπουλος Παναγιώτης

Νταφούλης Γεώργιος

Ντέλλας Ευάγγελος

Οικονομάκος Ιωάννης

Ουζουνόγλου Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος

Παπανώτας Γεώργιος

Παράβαλος Φαίδωνας

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πασχαλάκης Χρήστος

Πατεράκης Γεώργιος

Πατίλας Κωνσταντίνος

Πέγιος Γεώργιος

Πετροπούλου Βασιλική

Πέττας Κωνσταντίνος

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής Κωνσταντίνος

Πολιτίδης Νικόλαος

Ρηγούλης Ζαχαρίας

Σαραντάκος Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σηφάκης Μιχαήλ

Σιάρμπας Στυλιανός

Σιγανός Εμμανουήλ

Σιολτζίδης Σταύρος

Σκαλίμης Ευστάθιος

Σκυλοδήμος Βασίλειος

Σλανκίδης Βασίλειος

Σλιαράς Αργύριος

Σταματελάτος Σπυρίδων

Σταυρινουδάκης Νικόλαος

Σταυρουλάκης Γεώργιος

Στελιάτος Δημήτριος

Στουπάκης Μάριος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης Διονύσιος-Γεώργιος

Σωτηροπούλου Ελένη

Ταφειάδης Νικόλαος

Τετράδη Γεωργία

Τζεσούρης Γεώργιος

Τζιόλας Ιωάννης

Τοπάλογλου Κωνσταντίνος

Τρίχας Χρήστος

Τσαγκάρης Θεόφιλος

Τσανδήλας Παναγιώτης

Τσαπατσάρης Νικόλαος

Τσαχπάζης Δημήτριος

Τσέλης Ανδρέας

Τσιμηρίκα Αγγελική

Τσιούλκας Γεώργιος

Φίλιππα Ευαγγελία

Φλωράκης Νικόλαος

Φραγκούλης Ιωάννης

Φραζής Εμμανουήλ

Φρυσούλης Νικόλαος

Φωτεινός Σταμάτιος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαριτάκης Ανδρέας

Χαριτάκης Ιωάννης

Χασανίδης Γεώργιος

Χατζηνικήτα Γεωργία

Χατζηπασχάλης Κωνσταντίνος

Χρηστέας Κυριάκος

Ψαρογιάννης Αθανάσιος

Ψαρράς Άγγελος

Ψηλός Κωνσταντίνος

Hiszpania

Acuña Barros José Antonio

Almagro Carrobles Jorge

Alonso Sánchez Beatriz

Álvarez Gómez Marco Antonio

Amunárriz Emazabel Sebastián

Arteaga Sánchez Ana

Avedillo Contreras Buenaventura

Barandalla Hernando Eduardo

Boy Carmona Esther

Bravo Téllez Guillermo

Calderón Gómez José Gabriel

Carmona Castano Francisco de Borja

Carmona Mazaira Manuel

Carro Martínez Pedro

Ceballos Pérez-Canales Alba

Chamizo Catalán Carlos

Climent de Castro Luis Miguel

Cortés Fernández Natalia

Couce Prieto Carlos

Criado Bará Bernardo

De la Rosa Cano Franscico Javier

Del Castillo Jurado Ángeles

Del Hierro Suanzes Javier

Elices López Juan Manuel

Fariña Clavero Irene

Fernández Costas Antonio

Ferreño Martínez José Antonio

Fontán Aldereguía Manuel

Fontanet Domenech Felipe

García Antoni Mónica

García González Francisco Javier

Genovés Ferriols José Carlos

Gómez Delgado Raquel

Gómez Cayuelas Carmen

González Fernández Manuel A.

González Fernández Marta

Guerrero Claros María

Guisado Sancho María Jesús

Gundín Payero Laura

Iglesias Prada Juan Antonio

Jimenez Álvarez Ignacio

Lado Codesido Beatriz

Lastra Torre Ruth

Lestón Leal Juan Manuel

López González María

Lorenzo Sentis José Manuel

Marra-López Porta Julio

Martínez González Jesús

Martínez Velasco Carolina

Mayoral Vázquez Fernando

Mayoral Vázquez Gonzalo

Mayordomo Montiel Jaime

Medina García Estebán

Méndez-Villamil Mata María

Miranda Almón Fernando

Munguia Corredor Noemi

Ochando Ramos Ana María

Orgueira Pérez Vanessa

Ortigueira Gil Adolfo

Ossorio González Carlos

Ovejero González David

Pérez González Virgilio

Perujo Dávalos Florencio

Piñón Lourido Jesús

Ponte Fernández Gerardo

Prieto Estévez Laura

Ríos Cidrás Manuel

Ríos Cidrás Xosé

Rodríguez Bonet Jordi

Rodríguez Moreno Alberto

Rodríguez Muñiz José Manuel

Rueda Aguirre Luzdivina

Ruiz Gómez Sonia

Rull Del Águila Laura

Saavedra España Jesús

Sáenz Arteche Idoia

Sánchez Sánchez Esmeralda

Santalices López Marta

Santas Barge Verònica

Santos Pinilla Beatriz

Sendra Gamero Ma Esther

Serrano Sánchez Daniel

Sieira Rodríguez José

Tenorio Rodríguez José Luis

Torre González Miguel A.

Tubío Rodríguez Xosé

Valcarce Arenas Paula Isabel

Váquez Pérez Ivan

Vicente Castro José

Vidal Maneiro Juan Manuel

Yeregui Velasco Pablo

Zamora de Pedro Carlos

Francja

Allanic Gilles

Ardohain Michel

Baillet Bertrand

Belz Jean-Pierre

Ben Khemis Patricia

Beyaert Frédéric

Bigot Jean-Paul

Boittelle Catherine

Bon Philippe

Bouniol Anthony

Bourbigot Jean-Marc

Cacitti Raymond

Caillat Marc

Celton Arnaud

Ceres Michel

Chaigneau Gaëlle

Charbonnier Alexandre

Cluzel Stéphane

Crochard Thierry

Croville Serge

Curaudeau Patrick

Daden Nicolas

Dambron François

Darsu Philippe

Davies Philippe

Dechaine Frédéric

Deric William

Desforges Jean-Luc

Desson Patrick

Dolou Claude

Donnart Christian

Ducrocq Philippe

Fernandez Gabriel

Fortier Eric

Fouchet Michel

Fournier Philippe

Garbe Steeve

Gauvain Benoît

Gehanne Laurent

Gloaguen Maurice

Gomez Sébastien

Goron Xavier

Guillemette Jean Luc

Guittet-Dupont Gaëtan

Hitier Sébastien

Isore Pascal

Kersale Yves

Lacombe Thomas

Le Berrigaud Thierry

Le Corre Joseph

Le Cousin Jean-Luc

Le Dreau Gilbert

Le Mentec Arnaud

Lecul Mathieu

Legouedec Loïg

Lenormand Daniel

Lescroel Yann

Loarer Melaine

Maingraud Dominique

Malassigne Jean-Paul

Masseaux Yanick

Menuge Gilles

Moussaron Hervé

Moussay David

Ogor Bernard

Pasquereau Rebecca

Peron Olivier

Peron Pascal

Petit François

Potier Pauline

Radius Caroline

Raguet José

Richou Fabrice

Robin Yannick

Rondeau Arnold

Rousselet Pascal

Schneider Frédéric

Semelin Gérard

Serna Mathieu

Sottiaux David

Trividic Bernard

Turquet de Beauregard Guillaume

Urvoy Jonathan

Vesque Arnaud

Vilbois Pierre

Villenave Patrick

Villenave Yorrick

Chorwacja

Aćimov Dejan

Aunedi Jurica

Bašić Vicko

Brlek Neda

Dolić Nedjeljko

Franceschi Jenko

Jeftimijades Ivor

Kuzmanić Zupan Andrea

Lešić Lidija

Miletić Ivana

Novak Danijel

Paparić Neven

Pupić-Bakrač Marko

Škorjanec Mario

Skroza Nikica

Strinović Boris

Verzon Nikola

Vuletić Ivo

Włochy

Abate Massimiliano

Abbate Marco

Affinita Enrico

Albani Emidio

Ambrosio Salvatore

Annicchiarico Dario

Antonioli Giacomo

Apollonio Cristian

Aprile Giulio

Aquilano Donato

Arena Enrico

Astelli Gabriele

Barraco Francesco

Basile Giuseppe

Basile Marco

Battista Filomena

Benvenuto Salvatore Giovanni

Bernadini Stefano

Biondo Fortunato

Bizzari Simona

Bizzarro Federico

Boccoli Fabrizio

Bongermino Onofrio

Bonsignore Antonino

Borghi Andrea

Bove Gian Luigi

Buccioli Andrea

Burlando Michele

Caforio Cosimo

Caiazzo Luigia

Calandrino Salvatore

Cambareri Michelangelo

Camicia Ciro

Cappelli Salvatore

Carafa Simone

Carini Vito

Carta Sebastiano

Castellano Sergio

Cau Dario

Cesareo Michele

Chionchio Alessandro

Cianci Vincenzo

Cignini Innocenzo

Clemente Cosimo

Colarossi Mauro

Colazzo Massimiliano

Colucciello Roberto

Comuzzi Alberto

Conte Fabio

Conte Plinio

Corallo Domenico

Cormio Carlo

Cortese Raffaele

Costanzo Antonino

Criscuolo Enrico

Croce Aldo

Cuciniello Luigi

Cuscela Michele

D'Acunto Francesco

D'Agostino Gianluca

D'Amato Fabio

Dammicco Luigi

D'Arrigo Antonio

De Crescenzo Salvatore

De Pinto Giuseppe

De Quarto Enrico

Del Monaco Ettore

D'Erchia Alessandro

De Santis Antonio

Di Benedetto Luigi

Di Domenico Marco

Di Donato Eliana

Di Matteo Michele

Di Santo Giovanni

Doria Angelo

D'Orsi Francesco Paolo

Errante Domenico

Esibini Daniele

Esposito Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi Tommaso

Fava Antonello

Ferioli Debora

Ferrara Manfredo

Fiore Fabrizio

Fiorentino Giovanni

Fogliano Pasquale

Folliero Alessandro

Francolino Giuseppe

Fuggetta Pasquale

Gallo Antonio

Gangemi Roberto Francesco

Genchi Paolo

Giannone Giuseppe Claudio

Giovannone Vittorio

Golizia Pasquale

Graziani Walter

Greco Giuseppe

Guida Giuseppe

Guido Alessandro

Guzzi Davide

Iemma Oreste

Isaia Sergio

L'Abbate Giuseppe

La Porta Santi Alessandro

Lambertucci Alessandro

Lanza Alfredo

Leto Antonio

Limetti Fabio

Lo Pinto Nicola

Loggia Carlo

Lombardi Pasquale

Longo Pierino Paolo

Luperto Giuseppe

Maggio Giuseppe

Magnolo Lorenzo Giovanni

Maio Giuseppe

Malaponti Salvatore Francesco

Mariotti Massimiliano

Marrello Luigi

Martina Francesco

Martire Antonio

Mastrobattista Giovanni Eligio

Matera Riccardo

Messina Gianluca Gabriele

Minò Alessandro

Monaco Paolo

Morelli Alessio

Mostacci Sergio Massimo

Mugnaini Dany

Mule Vincenzo

Musella Stefano

Nacarlo Amadeo

Nardelli Giuseppe

Negro Mirco

Novaro Giovanni

Pagan Francesco

Palombella Fabio Luigi

Panconi Federico

Pantaleo Cosimo

Paoletti Dario

Paolillo Francesco

Patalano Andrea

Pepe Angelo

Pino Filippo

Pipino Leonardo

Piroddi Paola

Pisano Paolo

Piscopello Luciano

Pisino Tommaso

Poli Mario

Porru Massimiliano

Postiglione Vito

Praticò Daniele

Puca Michele

Puddinu Fabrizio

Puleo Isidoro

Quinci Gianbattista

Rallo Tommaso

Randis Orazio Roberto

Ravanelli Marco

Restuccia Marco

Romanazzi Francesco

Romanazzi Valentina

Ronca Gianluca

Rossano Michele

Russo Aniello

Sacco Giuseppe

Salce Paolo

Sarpi Stefano

Sassanelli Michele

Schiattino Andrea

Scuccimarri Gianluca

Sebastio Luciano

Siano Gianluca

Signanini Claudio

Silvia Salvatore

Siniscalchi Francesco

Soccorso Alessandro

Solidoro Sergio Antonio

Spagnuolo Matteo

Stramandino Rosario

Strazzulla Francesco

Sufrà Emanuele

Tersigni Tonino

Tesauro Antonio

Tescione Francesco

Tesone Luca

Tordoni Maurizio

Torrisi Ivano

Trapani Salvatore

Triolo Alessandro

Troiano Primiano

Tumbarello Davide

Tumminello Salvatore

Turiano Giuseppe

Uopi Alessandro

Vangelo Pietro

Vellucci Alfredo

Vero Pietro

Virdis Antonio

Vitali Daniele

Zaccaro Giuseppe Saverio

Zippo Luigi

Cypr

Apostolou Antri

Avgousti Antonis

Christodoulou Lakis

Christoforou Christiana

Christou Nikoletta

Flori Panayiota

Fylaktou Anthi

Georgiou Markella

Heracleous Andri

Ioannou Georgios

Ioannou Theodosis

Karayiannis Christos

Konnaris Kostas

Korovesis Christos

Kyriacou Kyriacos

Kyriacou Yiannos

Manitara Yiannis

Michael Michael

Nicolaou Nicolas

Pavlou George

Prodromou Pantelis

Savvides Andreas

Łotwa

Barsukovs Vladislavs

Brants Jānis

Brente Elmārs

Feldmane Gundega

Freimanis Marks

Gronska Ieva

Holštroms Artūrs

Junkurs Andris

Kalējs Rūdolfs

Kalņiņa Ingūna

Kaptelija Liene

Labzars Māris

Leja Jānis

Naumova Daina

Priediens Ainārs

Pūsilds Aigars

Putniņš Raitis

Smane Jolanta

Štraubis Valērijs

Tīģeris Ģirts

Upmale Sarmīte

Vāsbergs, Janis

Veide Andris

Veinbergs Miks

Litwa

Balnis Algirdas

Dambrauskis Tomas

Jonaitis Arūnas

Kairyté Lina

Kazlauskas Tomas

Lendzbergas Erlandas

Vaitkus Giedrius

Zartun Vitalij

Luksemburg

nie dotyczy

Węgry

nie dotyczy

Malta

Abela Claire

Attard Glen

Attard Godwin

Baldacchino Duncan

Balzan Gilbert

Borg Benjamin

Borg Jonathan

Borg Robert

Cachia Pierre

Calleja Martin

Camilleri Aldo

Camilleri Christopher

Carabott Paul

Caruana Raymond

Caruana Gary

Caruana Maria Christina

Cassar Gaetano

Cassar Jonathan

Cassar Lucienne

Cauchi David

Cuschieri Roderick

Farrugia Omar

Farrugia Emanuel

Fenech Melvin

Fenech Paul

Gatt Glen

Gatt Joseph

Gatt Mervin

Gatt William

Grima Paul

Micallef Rundolf

Muscat Christian

Muscat Simon

Musu Matthew

Piscopo Christine

Psaila Kevin

Psaila Mark Anthony

Sammut Adem

Sciberras Christopher

Sciberras Norman

Seguna Marvin

Tabone Mark

Vassallo Benjamin

Vella Anthony

Vella Charlie

Zahra Dione

Niderlandy

Bakker Jan

Bastinaan Robert W.

Beij Willem H.

Boone Jan Cees

de Boer Meindert

de Mol Gert

Dieke Richard

Duinstra Jacob

Freke Hans

Kleczewski-Schoon Anneke

Kleinen Tom H.J.T.T.

Koenen Gerard C.J.

Kraaijenoord Jaap

Kramer Willem

Meijer Cor

Meijer Willem

Miedema Anco

Parlevliet Koos J.D.L.

Ros Michel

Schneider Leendert

van den Berg Dirk

van der Veer Siemen

Velt Eddy

Wijbenga Arjan J.

Wijkhuisen Eddy

Zegel Gerrit

Zevenbergen Jan

Austria

nie dotyczy

Polska

Augustynowicz Mariusz

Bartczak Tomasz

Belej Konrad

Chrostowski Paweł

Dębski Jarosław

Domachowski Marian

Górski Marcin

Jamioł Waldemar

Jóźwiak Marek

Kasperek Stanisław

Kołodziejczak Michał

Konefał Szymon

Korthals Jakub

Kościelny Jarosław

Kowalska Justyna

Kozłowski Piotr

Kucharski Tadeusz

Kunachowicz Tomasz

Letki Paweł

Lisiak Agnieszka

Litwin Ireneusz

Łukaszewicz Paweł

Łuczkiewicz Tomasz

Maciejewski Maciej

Mystek Marcin

Niewiadomski Piotr

Nowak Włodzimierz

Pankowski Piotr

Patyk Konrad

Prażanowski Krystian

Sikora Marek

Skibior Sławomir

Słowiński Roman

Smolarski Łukasz

Sokołowski Paweł

Stankiewicz Marcin

Szumicki Tomasz

Tomaszewski Tomasz

Trzepacz Michał

Wereszczyński Leszek

Wiliński Adam

Zacharzewski Dawid

Zięba Marcin

Portugalia

Albuquerque José

Brabo Rui

Canato Francisco

Cabeçadas Paula

Coelho Alexandre

Diogo João

Escudeiro João

Ferreira Carlos

Fonseca Álvaro

Matos André

Moura Nuno

Pedroso Rui

Quintans Miguel

Silva António Miguel

Rumunia

Bârsan Marilena

Bucatos Radu

Chiriac Marian

Conțolencu Radu

Ghergișan Cristinel George

Larie Gabriel

Novac Vasile

Rusu Laurenţiu

Serștiuc Mihai Dorin

Țăranu Sorin

Słowenia

Smoje Robert

Smoje Vinko

Słowacja

nie dotyczy

Finlandia

Heikkinen Pertti

Hiltunen Jouni

Koivisto Kare

Komulainen Unto

Koskinen Aki

Lähde Jukka

Leskinen Jari

Linder Jukka

Moilanen Jouko

Nousiainen Kyösti

Pyykönen Pekka

Ruotsalainen Eeva

Savola Petri

Sundqvist Lars

Suominen Ari

Suominen Paavo

Ulenius Niklas

Vanninen Vesa

Szwecja

Åberg Christian

Ahnlund Jenny

Almström Petter

Andersson Karin

Andersson Per-Olof

Andersson Per-Olof Vidar

Andersson Roger

Antonsson Jan-Eric

Bäckman Johan

Baltzer Martin

Bergman Daniel

Bjerner Martin

Borg Calle

Brännström Lennart

Cardell Christina

Carlsson Christian

Dagbro Carina

Englund Raymond

Erlandsson Björn

Falk David

Frejd Maud

Fristedt David

Göransson Roger

Hansson Erling

Hartman Bergqvist Désirée

Havh Johan

Hedman Elin

Hellberg Stefan

Hellqvist Johan

Holmer Johanna

Hortlund David

Höglund Jan

Jakobsson Magnus

Jansson Anders

Jeppsson Tobias

Johansson Daniel

Johansson Klas

Johansson Thomas

Jönsson Dennis

Joxelius Paul

Karlsson Kent

Kempe Clas

Kjällgren Curt

Koivula Mikael

Kurtsson Morgan

Laine Sirpa

Larsson Mats

Lilja Filip

Lindström Jakob

Lindved Martin

Lundh Emelie

Lundkvist Mats

Lundqvist Annica

Malmström John

Martini Martin

Mattson Olof

Montan Anders

Nilsson Pierre

Nilsson Stefan

Näsman Lars

Nyberg Linda

Olovsson Bo

Olson Magnus

Olsson Kenneth

Olsson Lars

Penson Lena

Persson Göran

Persson Mats

Peterson Jan

Petterson Joel

Petterson Johan

Philipsson Gunnar

Piltonen Janne

Podsedkowski Zenek

Rendahl Malin

Reuterljung Thomas

Rinaldo Joakim

Rönnlund Agneta

Sjödin Ronny

Snäckerström Leif

Stålnacke Erik

Strandberg Magnus

Stührenberg Björn

Sundberg Andreas

Sundberg Patrick

Svärd Lars-Erik

Svensson Rutger

Svensson Tony

Timan Hans

Toresson Martin

Turesson Andreas

Uppman Kerstin

Werner Lars

Westerlund Emma

Westmark Zineth

Wilson Pierre

Zjednoczone Królestwo

Adamson Gary

Alexander Stephen

Anderson Reid

Ashby Peter

Bailey Roberta

Barclay Michael

Barrow Charlie

Bell Stuart

Bennett Neil

Billing Mark

Billson Carol

Bland Darren

Bourne Adam

Bowers Claire

Boyce Sean

Broad James

Brough Derek

Bruce John

Caldwell Mark

Campbell Colin

Campbell Iain

Campbell Jonathan

Campbell Murray

Clark Craig

Cook David

Corner Nigel

Cowan Christopher

Craig Ian

Craig Stephen

Critchlow Amy

Croucher Tim

Crowe Michael

Cunningham George

Davis Danielle

Dawkins Matthew

Dawson Liam

Deadman Ross

Dewing Will

Dixon-Lack Emma

Douglas Sean

Draper Peter

Dunkerely Sabrina

Ebdy Jim

Eccles David

Ellison Peter

Elson Carley

Evans David

Farbridge Joshua

Faulds Mike

Fenwick Peter

Ferguson Adam

Ferguson Simon

Ferrari Richard

Filewod Roger

Fitzpatrick DeeAnn

Fletcher Norman

Fletcher Paul

Flint Toby

Fordham Philip

Ford-Keyte Graham

Foster Pam

Foy Jacqueline

Fraser Uilleam

Fullerton Gareth

Furniss Sam

Gibson Philip

Gillett David

Gooding Colin

Goodwin Aaron

Gough Callum

Graham Chris

Gray Neil

Gregor Stuart

Griffin Stuart

Griffiths Greg

Harradine Sam

Hamilton Ian

Harris William

Hay David

Hay John

Hazeldine Oliver

Henning Alan

Hepburn Ian

Hepburn Jim

Hepples Stephen

Hewitt Richard

Higgins Frank

Hill Katie

Holbrook Joanna

Howarth Dan

Hudson John

Hughes Greta

Irish Rachel

John Barrie

Johnson Matthew

Johnson Paul

Johnston Steve

Johnston Isobel

Kelly Kevin

Kemp Gareth

Laird Iain

Lander Ben

Law Garry

Legge James

Lindsay Andrew

Lister Jane

Livingston Andrew

Lockwood Mark

MacCallum Archie

MacEachan Iain

MacGregor Duncan

MacIver Roderick

MacLean Paula

MacLean Robin

Marshall Phil

Mason Liam

Mason Rachel

Mason Roger

Matheson Louise

McAlister Gerald

McBain Billy

McCaughan Mark

McComiskey Stephen

McCowan Alisdair

McCrindle John

McCubbin Stuart

McCusker Simon

McHardy Adam

McKay Andrew

McKenzie Gregor

McKeown Nick

McMillan Robert

McQuillan David

Merrilees Kenny

Milligan David

Mills John

Mitchell,Hugh

Mitchell John

Morris Chris

Morrison Donald

Muir James

Mynard Nick

Nelson Paul

Newlands Andrew

O'Hare Jonathon

Owen Gary

Page Chris

Parr Jonathan

Pateman Jason

Paterson Craig

Paterson Kelly

Paton Robert

Perry Andrew

Phillips Michael

Pole Mark

Poulding Daniel

Preece David

Pringle Geoff

Quinn Barry

Raine Katherine

Ray Daniel

Reeves Adam

Reid Adam

Reid Ian

Reid Peter

Rendall Colin

Renwick Lee

Rhodes Glen

Richardson David

Richens Scott

Riley Joanne

Roberts Joel

Roberts Julian

Robertson Tom

Robinson Neil

Routlege Piers

Rylah Joshua

Scarrf David

Sharp Chris

Skelton Richard

Skillen Damien

Smart Barrie

Smith Don

Smith Matthew

Smith Pam

Sooben Jeremy

Steele Gordon

Stipetic John

Strang Nicol

Stray Sloyan

Styles Mario

Sutton Andrew

Taylor Mark

Templeton John

Thain Marc

Thompson Dan

Thompson Gerald

Thompson Luke

Turnbull James

Turner Alun

Turner Patrick

Tyack Paul

Wardle Daniel

Ward Daniel

Ward Mark

Warren John

Watson Stacey

Watt Barbara

Watt James

Wellum Neil

Wensley Phil

Weychan Paul

Whelton Karen

Whitby Phil

White Clare

Wilkinson Dave

Williams Carolyn

Williams Justin

Wilson Tom

Windebank James

Wood Ben

Worsnop Mark

Wright Nicholas

Young Ally

Young James

Yuille Derek

Komisja Europejska

Aláez Pons Ester

Casier Maarten

Goldmanis Edgars

Griffin Robert

Janiak Katarzyna

Janakakisz Marta

Jury Justine

Kelterbaum Richard

Lansley Jon

Libioulle Jean-Marc

Linkute Ula

Markovic Laurent

Mitrakis Nikolaos

Martins E Amorim Sergio Luis

Nordstrom Saba

Pagliarani Giuliano

Peyronnet Arnaud

Rodriguez Alfaro Sebastian

Scalco Silvia

Schutyser Frederik

Serna Matthieu

Skountis Vasileios

Skrey Hans

Spezzani Aronne

Stulgis Maris

Van den Bossche Koen

Verborgh Jacques

Wolff Gunnar

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Allen Patrick

Cederrand Stephen

Chapel Vincent

De Almeida Pires Maria Teresa

Del Hierro Belén

Del Zompo Michele

Dias Garçao José

Fulton Grant

Lesueur Sylvain

Mueller Wolfgang

Papaioannou Themis

Pinto Pedro

Quelch Glenn

Roobrouck Christ

Sorensen Svend

Spaniol Petra

Stewart William

Tahon Sven


24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/79


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/646

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie kultur bakterii przeznaczonych do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzanych do obrotu w tym celu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Irlandia zwróciła się do Komisji o zadecydowanie, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, czy dwa produkty składające się z kultur bakterii, przeznaczone do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzane do obrotu w tym celu, są produktami biobójczymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

(2)

Z dostarczonych informacji wynika, że pierwszy produkt rozpuszcza osady organiczne, obniża poziom siarkowodoru i azotu amonowego oraz oczyszcza wodę w stawach i lagunach, natomiast drugi produkt przyspiesza proces biologicznego utleniania stałych odpadów organicznych i proces biologicznego rozkładu organicznego, poprawia efektywność rozkładu tlenowego, zmniejsza ilość dennych osadów organicznych w jeziorach, stawach i systemach kanalizacji, a także ogranicza wytwarzanie gazów złowonnych.

(3)

Efektem ubocznym stosowania tych produktów jest ograniczanie wzrostu glonów w zbiornikach wodnych. Produkty te nie są jednak do tego celu przeznaczone i nie wystąpiono o pozwolenie na ich wykorzystywanie w tym celu.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 jedynie produkty, które są przeznaczone do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczania ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne, stanowią produkty biobójcze.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kultury bakterii przeznaczone do rozkładu stałych substancji organicznych, które są wprowadzane do obrotu w tym celu i których jedynym efektem ubocznym jest ograniczanie wzrostu glonów w zbiornikach wodnych, choć nie są przeznaczone do tego celu, nie są produktami biobójczymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.