ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 73

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
17 marca 2015


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

BUDŻETY

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/366 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

1

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/367 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

366

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/368 budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

460

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/369 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

468

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/370 budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

493

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/371 budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

501

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

Wszelkie dochody przewidziane w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.

Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

BUDŻETY

17.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1


OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2015/366

budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (2),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (3),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r. (4),

uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 na rok budżetowy 2014, przyjęty przez Komisję dnia 28 maja 2014 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2014 przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady dnia 17 grudnia 2014 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 grudnia 2014 r.

M. SCHULZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)  Dz.U. L 51 z 20.2.2014.


BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2 NA ROK BUDŻETOWY 2014

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego 4
B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie 12

— Tytuł 1:

Zasoby własne 13

— Tytuł 7:

Odsetki od zaległych płatności i grzywny 17

— Tytuł 8:

Operacje zaciągania i udzielania pożyczek 20

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

— Dochody 24

— Tytuł 7:

Odsetki od zaległych płatności i grzywny 25

— Tytuł 8:

Operacje zaciągania i udzielania pożyczek 28
— Wydatki 31

— Tytuł XX:

Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki 33

— Tytuł 01:

Sprawy gospodarcze i finansowe 37

— Tytuł 02:

Przedsiębiorstwa i przemysł 43

— Tytuł 03:

Konkurencja 51

— Tytuł 04:

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 53

— Tytuł 05:

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 68

— Tytuł 06:

Mobilność i transport 89

— Tytuł 07:

Środowisko 91

— Tytuł 08:

Badania naukowe i innowacje 97

— Tytuł 09:

Sieci komunikacyjne, treści i technologie 110

— Tytuł 11:

Gospodarka morska i rybołówstwo 126

— Tytuł 12:

Rynek wewnętrzny i usługi 166

— Tytuł 13:

Polityka regionalna i miejska 174

— Tytuł 14:

Podatki i unia celna 188

— Tytuł 15:

Edukacja i kultura 194

— Tytuł 16:

Komunikacja społeczna 204

— Tytuł 17:

Zdrowie i ochrona konsumentów 212

— Tytuł 18:

Sprawy wewnętrzne 222

— Tytuł 19:

Instrumenty polityki zagranicznej 234

— Tytuł 20:

Handel 239

— Tytuł 21:

Rozwój i współpraca 246

— Tytuł 22:

Rozszerzenie 272

— Tytuł 23:

Pomoc humanitarna i ochrona ludności 278

— Tytuł 24:

Zwalczanie nadużyć finansowych 285

— Tytuł 25:

Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne 289

— Tytuł 26:

Administracja Komisji 292

— Tytuł 27:

Budżet 302

— Tytuł 28:

Kontrola 304

— Tytuł 29:

Statystyka 306

— Tytuł 31:

Służby językowe 311

— Tytuł 32:

Energia 314

— Tytuł 33:

Sprawiedliwość 318

— Tytuł 34:

Działania w dziedzinie klimatu 325

— Tytuł 40:

Rezerwy 332
— Personel 334
Załączniki 340

Sekcja VII: Komitet Regionów

— Wydatki 353

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 354
— Personel 358

Sekcja IX: Europejski Inspektor Ochrony Danych

— Wydatki 361

— Tytuł 1:

Wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji 362
— Personel 365

A.   WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2014 na podstawie art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

WYDATKI

Opis

Budżet 2014 (1)

Budżet 2013 (2)

Zmiana (w %)

1.

Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globalny wymiar Europy

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Administracja

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Wyrównania

28 600 000

75 000 000

–61,87

Instrumenty szczególne

350 000 000

390 465 192

–10,36

Wydatki ogółem  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


DOCHODY

Opis

Budżet 2014 (4)

Budżet 2013 (5)

Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły 4–9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2)

p.m.

p.m.

Dochody ogółem (tytuły 3–9)

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Dochody ogółem  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABELA 1

Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Państwo członkowskie

1 % nieograniczonej podstawy VAT

1 % dochodu narodowego brutto

Stopa ograniczenia (w %)

1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia

1 % ograniczonej podstawy VAT (8)

Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bułgaria

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Republika Czeska

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Dania

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Niemcy

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Estonia

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Irlandia

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Grecja

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Hiszpania

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Francja

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Chorwacja

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Chorwacja

Włochy

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Cypr

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Cypr

Łotwa

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Litwa

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luksemburg

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luksemburg

Węgry

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Niderlandy

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Austria

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Polska

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugalia

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumunia

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Słowenia

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Słowenia

Słowacja

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Finlandia

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Szwecja

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Zjednoczone Królestwo

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Ogółem

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


TABELA 2

Zasoby własne z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3) – zestawienie

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %)

Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bułgaria

206 005 000

0,300

61 801 500

Republika Czeska

645 752 000

0,300

193 725 600

Dania

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Niemcy

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Estonia

87 252 000

0,300

26 175 600

Irlandia

653 931 000

0,300

196 179 300

Grecja

650 120 000

0,300

195 036 000

Hiszpania

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Francja

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Chorwacja

219 412 000

0,300

65 823 600

Włochy

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Cypr

77 360 000

0,300

23 208 000

Łotwa

82 650 000

0,300

24 795 000

Litwa

141 652 000

0,300

42 495 600

Luksemburg

170 478 000

0,300

51 143 400

Węgry

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Niderlandy

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Austria

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Polska

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugalia

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumunia

544 383 000

0,300

163 314 900

Słowenia

174 818 500

0,300

52 445 550

Słowacja

259 706 000

0,300

77 911 800

Finlandia

972 177 000

0,300

291 653 100

Szwecja

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Zjednoczone Królestwo

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Ogółem

59 607 265 500

 

17 882 179 650


TABELA 3

Określenie stawki jednolitej i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4)

Państwo członkowskie

1% dochodu narodowego brutto

Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej”

Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bułgaria

414 657 000

 

312 477 642

Republika Czeska

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Dania

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Niemcy

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Estonia

184 233 000

 

138 834 491

Irlandia

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Grecja

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Hiszpania

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Francja

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Chorwacja

438 824 000

 

330 689 434

Włochy

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Cypr

154 720 000

 

116 594 054

Łotwa

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Litwa

353 042 000

 

266 045 748

Luksemburg

340 956 000

 

256 937 968

Węgry

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Niderlandy

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Austria

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Polska

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugalia

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumunia

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Słowenia

349 637 000

 

263 479 805

Słowacja

759 723 000

 

572 512 828

Finlandia

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Szwecja

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Zjednoczone Królestwo

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Ogółem

134 994 014 000

 

101 728 925 788


TABELA 4

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2013 na podstawie art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis

Współczynnik (10) (%)

Kwota

1.

Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %)

16,2077

 

2.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

133 640 172 409

5.

Wydatki związane z rozszerzeniem (11)

 

31 848 333 003

6.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (12)

 

1 176 577 247

9.

Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (13)

 

–17 223 040

11.

Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

 

5 297 340 704


TABELA 5

Obliczenie finansowania korekty dla Zjednoczonego Królestwa wynoszącej 5 297 340 704 EUR (rozdział 1 5)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bułgaria

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Republika Czeska

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Dania

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Niemcy

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Estonia

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Irlandia

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Grecja

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Hiszpania

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Francja

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Chorwacja

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Włochy

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Cypr

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Łotwa

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Litwa

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luksemburg

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Węgry

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Niderlandy

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Austria

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Polska

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugalia

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumunia

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Słowenia

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Słowacja

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Finlandia

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Szwecja

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Zjednoczone Królestwo

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ogółem

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

TABELA 6

Zestawienie dotyczące finansowania (14) budżetu ogólnego według typu zasobów własnych i państw członkowskich

Państwo członkowskie

Tradycyjne zasoby własne (TZW)

Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami

Całkowite zasoby własne (15)

Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75 %)

Cła netto (75 %)

Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %)

p.m. koszty poboru (25 % TZW brutto)

Zasoby własne oparte na VAT

Zasoby własne oparte na DNB

Rabat brytyjski

Składki państw członkowskich ogółem

Udział w składkach państw członkowskich (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bułgaria

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Republika Czeska

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Dania

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Niemcy

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Estonia

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Irlandia

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Grecja

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Hiszpania

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Francja

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Chorwacja

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Włochy

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Cypr

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Łotwa

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Litwa

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luksemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Węgry

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Niderlandy

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Austria

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Polska

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugalia

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumunia

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Słowenia

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Słowacja

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Finlandia

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Szwecja

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Zjednoczone Królestwo

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Ogółem

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

Tytuł

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

1

ZASOBY WŁASNE

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

p.m.

 

p.m.

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

53 752 047

 

53 752 047

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

60 000 000

 

60 000 000

7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

DOCHODY RÓŻNE

30 200 000

 

30 200 000

 

OGÓŁEM

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Opłaty od składowania cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Opłata produkcyjna

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Opłata za nadwyżki

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

125 100 000

 

125 100 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

16 185 600 000

 

16 185 600 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM

17 882 179 650

 

17 882 179 650

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

0,—

 

0,—

 

ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM

0,—

 

0,—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana Niderlandom i Szwecji na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 1 – Ogółem

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

ROZDZIAŁ 1 1 —

OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM)

ROZDZIAŁ 1 2 —

CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 3 —

ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 4 —

ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 5 —

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 1 6 —

OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI

ROZDZIAŁ 1 4 —   ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 4 0
Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Uwagi

Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby „dodatkowe”, zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante.

Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.

Stawka mająca zastosowanie do DNB państw członkowskich w odniesieniu do tego roku budżetowego wynosi 0,7536 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

Państwo członkowskie

Budżet 2014

Projekt budżetu korygującego nr. 3/2014

Nowa kwota

Belgia

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bułgaria

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Republika Czeska

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Dania

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Niemcy

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Estonia

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Irlandia

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Grecja

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Hiszpania

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Francja

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Chorwacja

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Włochy

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Cypr

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Łotwa

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Litwa

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luksemburg

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Węgry

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Niderlandy

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Austria

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Polska

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugalia

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumunia

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Słowenia

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Słowacja

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Finlandia

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Szwecja

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Zjednoczone Królestwo

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

TYTUŁ 7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 0

Odsetki od zaległych płatności

7 0 0 0

Odsetki należne od zaległych płatności przekazywanych na rachunki prowadzone przez administracje finansowe państw członkowskich

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Inne odsetki od zaległych płatności

3 000 000

 

3 000 000

 

Artykuł 7 0 0 – Ogółem

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

ROZDZIAŁ 7 0 – OGÓŁEM

23 000 000

9 000 000

32 000 000

ROZDZIAŁ 7 1

7 1 0

Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Opłaty z tytułu przekroczenia emisji dotyczące nowych samochodów osobowych

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwo członkowskie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatu

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 7 1 – OGÓŁEM

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

ROZDZIAŁ 7 2

7 2 0

Odsetki od depozytów i grzywny

7 2 0 0

Odsetki od depozytów i grzywny wynikające z zastosowania procedury nadmiernego deficytu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 7 2 0 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 7 2 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 7 – Ogółem

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

ROZDZIAŁ 7 0 —

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

ROZDZIAŁ 7 1 —

GRZYWNY

ROZDZIAŁ 7 2 —

ODSETKI OD DEPOZYTÓW I GRZYWNY

ROZDZIAŁ 7 0 —   ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

7 0 1
Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Uwagi

W tym artykule zapisuje się odsetki narosłe na specjalnych rachunkach bankowych, na które przekazywane są grzywny i odsetki od zaległych płatności w związku z grzywnami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 78 ust. 4.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1), w szczególności jego art. 83.

ROZDZIAŁ 7 1 —   GRZYWNY

7 1 0
Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Uwagi

Komisja może nakładać grzywny, okresowe kary pieniężne oraz inne kary na przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw za nieprzestrzeganie zakazów lub niewypełnianie zobowiązań na mocy rozporządzeń, o których mowa poniżej, lub art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zwykle termin zapłaty grzywny wynosi trzy miesiące od daty powiadomienia o decyzji Komisji. Komisja nie pobierze jednak należnej kwoty, jeśli przedsiębiorstwo złoży odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo musi zaakceptować fakt, że po upływie ostatecznego terminu płatności konieczne będzie uiszczenie odsetek od zadłużenia. Ponadto będzie musiało przedstawić Komisji, przed upływem terminu płatności, gwarancję bankową obejmującą kwotę nominalną zadłużenia oraz odsetki lub opłaty dodatkowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

TYTUŁ 8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 8 0

8 0 0

Gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki unijne zaciągnięte na wsparcie bilansu płatniczego

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Gwarancja Unii Europejskiej na zaciągnięte pożyczki Euratom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki unijne zaciągnięte na pomoc finansową w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 0 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

ROZDZIAŁ 8 1

8 1 0

Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi specjalnymi pożyczkami i przyznanym kapitałem podwyższonego ryzyka w ramach współpracy finansowej z państwami trzecimi z basenu Morza Śródziemnego

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi przez Komisję pożyczkami i przyznanym przez nią kapitałem podwyższonego ryzyka dla rozwijających się krajów basenu Morza Śródziemnego oraz Republiki Południowej Afryki w ramach działania „Partnerzy inwestycyjni Unii Europejskiej”

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 1 – OGÓŁEM

p.m.

151 000 000

151 000 000

ROZDZIAŁ 8 2

8 2 7

Gwarancja Unii Europejskiej na programy pożyczkowe zawarte przez Unię w celu udzielenia pomocy makrofinansowej państwom trzecim

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 2 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

ROZDZIAŁ 8 3

8 3 5

Gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw trzecich

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 3 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

ROZDZIAŁ 8 5

8 5 0

Dywidendy wpłacane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny

2 477 000

 

2 477 000

 

ROZDZIAŁ 8 5 – OGÓŁEM

2 477 000

 

2 477 000

 

Tytuł 8 – Ogółem

2 477 000

151 000 000

153 477 000

ROZDZIAŁ 8 0 —

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 8 1 —

POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ KOMISJĘ

ROZDZIAŁ 8 2 —

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI UNII EUROPEJSKIEJ NA OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK DLA PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 8 3 —

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI UNII EUROPEJSKIEJ NA POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE W PAŃSTWACH TRZECICH

ROZDZIAŁ 8 5 —

DOCHODY Z WKŁADÓW WPŁACANYCH PRZEZ ORGANY GWARANCYJNE

ROZDZIAŁ 8 1 —   POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ KOMISJĘ

8 1 0
Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi specjalnymi pożyczkami i przyznanym kapitałem podwyższonego ryzyka w ramach współpracy finansowej z państwami trzecimi z basenu Morza Śródziemnego

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

p.m.

151 000 000

151 000 000

Uwagi

W niniejszym artykule zapisuje się spłaty kapitału i odsetek od specjalnych pożyczek i kapitału podwyższonego ryzyka przyznanych państwom trzecim z basenu Morza Śródziemnego ze środków w rozdziałach 21 03 i 22 02 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja”.

Można w nim uwzględniać, zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego, dochody przeznaczone na określony cel, które są wykorzystywane, aby zapewnić dodatkowe środki na finansowanie wydatków, na które przeznaczone są te dochody.

Zapisuje się w nim również spłaty kapitału i odsetki od pożyczek specjalnych udzielonych niektórym państwom członkowskim z basenu Morza Śródziemnego oraz kapitału podwyższonego ryzyka przyznanego tym państwom, które stanowią jednakże niewielką część łącznej kwoty. Dotyczy to pożyczek, które zostały udzielone, i kapitału podwyższonego ryzyka, który został przyznany przed wstąpieniem tych państw do Unii.

Uzyskany dochód normalnie przekracza kwoty przewidywane w budżecie z powodu płatności odsetek od pożyczek specjalnych, które wciąż mogą być wypłacane w poprzednim roku budżetowym, jak również w bieżącym roku budżetowym. Odsetki od pożyczek specjalnych i kapitału podwyższonego ryzyka są pobierane od momentu wypłaty pożyczek; odsetki od pożyczek specjalnych są spłacane w ratach sześciomiesięcznych, a odsetki od kapitału podwyższonego ryzyka zazwyczaj w ratach rocznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s.1), w szczególności jego art. 21.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 27).

SEKCJA III

KOMISJA

DOCHODY

TYTUŁ 7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 0

Odsetki od zaległych płatności

7 0 0 0

Odsetki należne od zaległych płatności przekazywanych na rachunki prowadzone przez administracje finansowe państw członkowskich

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Inne odsetki od zaległych płatności

3 000 000

 

3 000 000

 

Artykuł 7 0 0 – Ogółem

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

ROZDZIAŁ 7 0 – OGÓŁEM

23 000 000

9 000 000

32 000 000

ROZDZIAŁ 7 1

7 1 0

Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji dotyczące nowych samochodów osobowych

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwa członkowskie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatu

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 7 1 – OGÓŁEM

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

ROZDZIAŁ 7 2

7 2 0

Odsetki od depozytów i grzywny

7 2 0 0

Odsetki od depozytów i grzywny wynikające z zastosowania procedury dotyczącej nadmiernego deficytu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 7 2 0 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 7 2 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 7 – Ogółem

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

ROZDZIAŁ 7 0 —

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

ROZDZIAŁ 7 1 —

GRZYWNY

ROZDZIAŁ 7 2 —

ODSETKI OD DEPOZYTÓW I GRZYWNY

ROZDZIAŁ 7 0 —   ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

7 0 1
Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Uwagi

W tym artykule zapisuje się odsetki narosłe na specjalnych rachunkach bankowych, na które przekazywane są grzywny i odsetki od zaległych płatności w związku z grzywnami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 78 ust. 4.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1), w szczególności jego art. 83.

ROZDZIAŁ 7 1 —   GRZYWNY

7 1 0
Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Uwagi

Komisja może nakładać grzywny, okresowe kary pieniężne oraz inne kary na przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw za nieprzestrzeganie zakazów lub niewypełnianie zobowiązań na mocy rozporządzeń wymienionych poniżej, lub art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zwykle termin zapłaty grzywny wynosi trzy miesiące od daty powiadomienia o decyzji Komisji. Komisja nie pobierze jednak należnej kwoty, jeżeli przedsiębiorstwo złoży odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; przedsiębiorstwo musi zaakceptować fakt, że zobowiązanie generuje odsetki od dnia następującego po dniu, w którym upływa ostateczny termin zapłaty, i przedstawić Komisji, najpóźniej w dniu, w którym przypada ostateczny termin zapłaty, gwarancję bankową obejmującą zarówno kwotę główną zobowiązania, jak i odsetki lub opłaty dodatkowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

TYTUŁ 8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 8 0

8 0 0

Gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki unijne zaciągnięte na wsparcie bilansu płatniczego

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Gwarancja Unii Europejskiej na zaciągnięte pożyczki Euratom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki unijne zaciągnięte na pomoc finansową w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 0 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

ROZDZIAŁ 8 1

8 1 0

Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi specjalnymi pożyczkami i przyznanym kapitałem podwyższonego ryzyka w ramach współpracy finansowej z państwami trzecimi z basenu Morza Śródziemnego

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi przez Komisję pożyczkami i przyznanym przez nią kapitałem podwyższonego ryzyka dla rozwijających się krajów basenu Morza Śródziemnego oraz Republiki Południowej Afryki w ramach działania „Partnerzy inwestycyjni Wspólnoty Europejskiej”

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 1 – OGÓŁEM

p.m.

151 000 000

151 000 000

ROZDZIAŁ 8 2

8 2 7

Gwarancja Unii Europejskiej na programy pożyczkowe zawarte przez Unię w celu udzielenia pomocy makrofinansowej państwom trzecim

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 2 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

ROZDZIAŁ 8 3

8 3 5

Gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw trzecich

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 8 3 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

ROZDZIAŁ 8 5

8 5 0

Dywidendy wpłacane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny

2 477 000

 

2 477 000

 

ROZDZIAŁ 8 5 – OGÓŁEM

2 477 000

 

2 477 000

 

Tytuł 8 – Ogółem

2 477 000

151 000 000

153 477 000

ROZDZIAŁ 8 0 —

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 8 1 —

POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ KOMISJĘ

ROZDZIAŁ 8 2 —

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI UNII EUROPEJSKIEJ NA OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK DLA PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 8 3 —

ŚRODKI ZWIĄZANE Z GWARANCJĄ UNII EUROPEJSKIEJ NA POŻYCZKI UDZIELANE PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE W PAŃSTWACH TRZECICH

ROZDZIAŁ 8 5 —

DOCHODY Z WKŁADÓW WPŁACANYCH PRZEZ ORGANY GWARANCYJNE

ROZDZIAŁ 8 1 —   POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ KOMISJĘ

8 1 0
Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi specjalnymi pożyczkami i przyznanym kapitałem podwyższonego ryzyka w ramach współpracy finansowej z państwami trzecimi z basenu Morza Śródziemnego

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

p.m.

151 000 000

151 000 000

Uwagi

W tym artykule zapisuje się spłaty kapitału i odsetek od specjalnych pożyczek i kapitału podwyższonego ryzyka przyznanych państwom trzecim z basenu Morza Śródziemnego ze środków w rozdziałach 21 03 i 22 02 zestawienia wydatków w niniejszej sekcji.

Można w nim uwzględniać, zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego, dochody przeznaczone na określony cel, które są wykorzystywane, aby zapewnić dodatkowe środki na finansowanie wydatków, na które przeznaczone są te dochody.

Zapisuje się w nim również spłaty kapitału i odsetki od pożyczek specjalnych udzielonych niektórym państwom członkowskim z basenu Morza Śródziemnego oraz kapitału podwyższonego ryzyka przyznanego tym państwom, które stanowią jednakże niewielką część łącznej kwoty. Dotyczy to pożyczek, które zostały udzielone, i kapitału podwyższonego ryzyka, który został przyznany przed wstąpieniem tych państw do Unii.

Uzyskany dochód normalnie przekracza kwoty przewidywane w budżecie z powodu płatności odsetek od pożyczek specjalnych, które wciąż mogą być wypłacane w poprzednim roku budżetowym, jak również w bieżącym roku budżetowym. Odsetki od pożyczek specjalnych i kapitału podwyższonego ryzyka są pobierane od momentu wypłaty pożyczek; odsetki od pożyczek specjalnych są spłacane w ratach sześciomiesięcznych, a odsetki od kapitału podwyższonego ryzyka zazwyczaj w ratach rocznych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna znajduje się w uwagach do rozdziałów 21 03 i 22 02 zestawienia wydatków w niniejszej sekcji.

Akty referencyjne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 27).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).

WYDATKI

Tytuł

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezerwy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENCJA

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ŚRODOWISKO

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Rezerwy (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

PODATKI I UNIA CELNA

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

EDUKACJA I KULTURA

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

SPRAWY WEWNĘTRZNE

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

HANDEL

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

ROZSZERZENIE

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDŻET

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

KONTROLA

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATYSTYKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

EMERYTURY I WYDATKI POWIĄZANE

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGIA

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

SPRAWIEDLIWOŚĆ

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

REZERWY

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Ogółem

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Z czego rezerwa (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

TYTUŁ XX

WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

XX 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

XX 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarach polityki

XX 01 01 01

Wydatki związane z pracującymi w instytucji urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

XX 01 01 01 01

Wynagrodzenia i świadczenia

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Korekty wynagrodzeń

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Razem

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Wydatki związane z pracującymi w delegaturach Unii urzędnikami Komisji i jej pracownikami zatrudnionymi na czas określony

XX 01 01 02 01

Wynagrodzenia i świadczenia

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Środki na pokrycie korekt wynagrodzeń

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Razem

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Artykuł XX 01 01 – Razem

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie

XX 01 02 01

Personel zewnętrzny pracujący w instytucji

XX 01 02 01 01

Pracownicy kontraktowi

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Razem

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Personel zewnętrzny Komisji w delegaturach Unii

XX 01 02 02 01

Wynagrodzenia innego personelu

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi

5,2

337 000

 

337 000

 

Razem

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie instytucją

XX 01 02 11 01

Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Wydatki na konferencje, spotkania i grupę ekspertów

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Posiedzenia komitetów

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Analizy i konsultacje

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Systemy informacyjne i zarządzania

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Razem

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Inne wydatki na zarządzanie dotyczące personelu Komisji w delegaturach Unii

XX 01 02 12 01

Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Szkolenia specjalistyczne personelu w delegaturach

5,2

350 000

 

350 000

 

Razem

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Artykuł XX 01 02 – Razem

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz budynki

XX 01 03 01

Wydatki Komisji na sprzęt i usługi ICT

XX 01 03 01 03

Sprzęt ICT

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Usługi ICT

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Razem

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Wydatki na budynki i wydatki powiązane, wiążące się z personelem Komisji w delegaturach Unii

XX 01 03 02 01

Nabywanie, wynajem i wydatki powiązane

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Sprzęt, meble, materiały i usługi

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Razem

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Artykuł XX 01 03 – Razem

 

172 277 000

 

172 277 000

 

ROZDZIAŁ XX 01 – OGÓŁEM

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

ROZDZIAŁ XX 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

XX 01 01
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarach polityki

XX 01 01 01
Wydatki związane z pracującymi w instytucji urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

XX 01 01 01

Wydatki związane z pracującymi w instytucji urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

XX 01 01 01 01

Wynagrodzenia i świadczenia

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Korekty wynagrodzeń

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Pozycja XX 01 01 01 – Ogółem

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Uwagi

Z wyjątkiem personelu pracującego w państwach trzecich, środki te mają obejmować, uwzględniając urzędników i personel zatrudniony na czas określony zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia:

pensje, dodatki i inne płatności związane z pensjami,

ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego,

ubezpieczenie od utraty pracy dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz płatności realizowane przez Komisję na rzecz personelu zatrudnionego na czas określony celem ustanowienia lub utrzymania ich prawa do emerytury w ich kraju pochodzenia,

rozmaite dodatki i świadczenia,

w odniesieniu do urzędników i personelu zatrudnionego na czas określony dodatki za pracę zmianową lub przestoje w miejscu pracy urzędnika lub w jego domu,

dodatki w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatność,

dodatki w przypadku anulowania przez instytucję kontraktu pracownika zatrudnionego na czas określony,

zwrot wydatków na środki bezpieczeństwa w domach urzędników zatrudnionych w biurach i delegaturach Unii na terenie Unii,

jednolite dodatki i płatności według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników kategorii AST, które zgodnie z ustaleniami nie mogą być zamienione na czas wolny,

koszt wyrównań wynagrodzeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz koszt wyrównań części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

koszty podróży służbowych urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy,

dodatki związane z zainstalowaniem się i przesiedleniem dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

diety dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy przedstawią dowody na konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy,

koszty przejściowe w odniesieniu do urzędników skierowanych na stanowiska w nowych państwach członkowskich przed ich przystąpieniem, którzy muszą dalej pełnić służbę w tych państwach członkowskich po dacie przystąpienia i którym będą przysługiwać, w drodze wyjątku, takie same warunki finansowe i materialne, jakie Komisja stosowała przed przystąpieniem, zgodnie z załącznikiem X do regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej,

koszt wszelkich dostosowań do wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

Rozporządzenie Rady w sprawie aktualizacji siatki płac urzędników i innych pracowników wszystkich instytucji unijnych, określające również podwyżki i dodatki, jest publikowane co roku w Dzienniku Urzędowym (ostatnio w Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 1).

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 48 900 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

XX 01 01 01 01
Wynagrodzenia i świadczenia

Dane liczbowe

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

TYTUŁ 01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Rezerwy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Tytuł 01 – Ogółem

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezerwy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

ROZDZIAŁ 01 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

01 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”

01 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Sprawy gospodarcze i finansowe”

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Wydatki na personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Sprawy gospodarcze i finansowe”

01 01 02 01

Personel zewnętrzny

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Artykuł 01 01 02 – Razem

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz wydatki specjalne w obszarze polityki „Sprawy gospodarcze i finansowe”

01 01 03 01

Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz wydatki specjalne w obszarze polityki „Sprawy gospodarcze i finansowe”

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Wydatki związane z zaspokojeniem szczególnych potrzeb w zakresie technologii elektronicznych, telekomunikacyjnych i informacyjnych

5,2

300 000

 

300 000

 

Artykuł 01 01 03 – Razem

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Rozdział 01 01 – Ogółem

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Sprawy gospodarcze i finansowe”

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

64 450 317

–11 162

64 439 155

ROZDZIAŁ 01 03 —   MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01 03

MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE

01 03 01

Udział w kapitale międzynarodowych instytucji finansowych

01 03 01 01

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju — Pokryte akcje w kapitale subskrybowanym

4

 

 

01 03 01 02

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju — Niepokryta część kapitału subskrybowanego

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 01 03 01 – Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Gwarancja Unii Europejskiej związana z pożyczkami unijnymi zaciągniętymi na pomoc makrofinansową dla państw trzecich

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w państwach trzecich

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Gwarancja Unii Europejskiej dotycząca udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny pożyczek i gwarancji na zabezpieczenie pożyczek na działania w państwach trzecich

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Rozdział 01 03 – Ogółem

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Pomoc makrofinansowa

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Uwagi

Ta pomoc o charakterze nadzwyczajnym ma na celu złagodzenie ograniczeń finansowych dotykających niektóre państwa trzecie doświadczające problemów makrofinansowych przejawiających się deficytem bilansu płatniczego lub poważnymi zakłóceniami równowagi budżetowej.

Pomoc ta jest bezpośrednio powiązana z wdrażaniem przez otrzymujące ją państwa środków stabilizacji makrofinansowej i środków służących dostosowaniom strukturalnym. Działania unijne zasadniczo uzupełniają działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, koordynowane z innymi podmiotami udzielającymi pomocy w ramach stosunków dwustronnych.

Niezależny krajowy organ kontroli w kraju otrzymującym finansowanie musi być warunkiem przyznania pomocy makrofinansowej.

Komisja będzie regularnie informować władzę budżetową o sytuacji makrofinansowej w państwach będących beneficjentami pomocy oraz co roku przedstawiać szczegółowe sprawozdanie na temat realizacji tej pomocy.

Środki przewidziane w niniejszym artykule będą przeznaczone także na pomoc finansową służącą odbudowie tych obszarów Gruzji, które ucierpiały wskutek konfliktu z Rosją. Działania te powinny mieć głównie na celu stabilizację makrofinansową kraju. O wysokości całkowitej kwoty pomocy zadecydowała międzynarodowa konferencja darczyńców w 2008 r.

Środki przewidziane w niniejszym artykule zostaną również przeznaczone na pokrycie lub tymczasowe wstępne finansowanie kosztów poniesionych przez Unię przy zawieraniu i realizacji operacji związanych z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek w ramach instrumentu pomocy makrofinansowej.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2006/880/WE z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 36).

Decyzja Rady 2007/860/WE z dnia 10 grudnia 2007 r. udzielająca wspólnotowej pomocy makrofinansowej dla Libanu (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 111).

Decyzja Rady 2009/889/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (Dz.U. L 320 z 5.12.2009, s. 1).

Decyzja Rady 2009/890/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii (Dz.U. L 320 z 5.12.2009, s. 3).

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (Dz.U. L 179 z 14.7.2010, s. 22).

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (Dz.U. L 277 z 21.10.2010, s. 1).

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15).

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1025/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (Dz.U. L 283 z 25.10.2013, s. 1).

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2013/UE z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 4).

ROZDZIAŁ 01 04 —   OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01 04

OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE

01 04 01

Europejski Fundusz Inwestycyjny

01 04 01 01

Europejski Fundusz Inwestycyjny — Udziały w kapitale subskrybowanym

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Europejski Fundusz Inwestycyjny — Niepokryta część kapitału subskrybowanego

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 01 04 01 – Razem

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Bezpieczeństwo jądrowe – Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Gwarancja na pożyczki zaciągnięte przez Euratom

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Zakończenie programów w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (sprzed 2014 r.)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Rozdział 01 04 – Ogółem

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Zakończenie programów w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (sprzed 2014 r.)

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Uwagi

Dawne artykuły 01 04 04, 01 04 05 i 01 04 06

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie płatności z tytułu zobowiązań pozostających do uregulowania z poprzednich lat.

Mimo że upłynął okres rozliczeniowy, instrumenty te muszą zostać utrzymane przez kilka lat w celu dokonania płatności z tytułu inwestycji oraz wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych. W związku z tym wymogi dotyczące sprawozdawczości i monitorowania zostaną utrzymane do końca okresu obowiązywania instrumentów.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi długu. W takim przypadku zastosowanie ma art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Do środków zapisanych w niniejszym artykule należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich, przeznaczonych na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów osób trzecich zapisane w artykule 5 2 3 zestawienia dochodów będą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, które zostaną zapisane w niniejszym artykule zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) — wzrost i inicjatywa na rzecz zatrudnienia (Dz.U. L 155 z 29.5.1998, s. 43).

Decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84).

Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 14).

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

TYTUŁ 02

PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

02 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ”

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

RYNEK WEWNĘTRZNY TOWARÓW I POLITYKI SEKTOROWE

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

„HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTW

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EUROPEJSKIE PROGRAMY NAWIGACJI SATELITARNEJ (EGNOS I GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EUROPEJSKI PROGRAM MONITOROWANIA ZIEMI

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Tytuł 02 – Ogółem

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

ROZDZIAŁ 02 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ”

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

02 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ”

02 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa i przemysł”

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Przedsiębiorstwa i przemysł”

02 01 02 01

Personel zewnętrzny

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Artykuł 02 01 02 – Razem

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa i przemysł”

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa i przemysł”

02 01 04 01

Wydatki pomocnicze na Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Wydatki pomocnicze na standaryzację i dostosowywanie prawodawstwa

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Wydatki pomocnicze na europejskie programy nawigacji satelitarnej

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Wydatki pomocnicze na europejski program monitorowania Ziemi (Copernicus)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Artykuł 02 01 04 – Razem

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Wydatki pomocnicze na programy w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa i przemysł”

02 01 05 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony realizującymi programy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020”

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Personel zewnętrzny realizujący programy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020”

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Inne wydatki na zarządzanie programami w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020”

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Artykuł 02 01 05 – Razem

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Agencje wykonawcze

02 01 06 01

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw — Wkład z programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Cosme)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Artykuł 02 01 06 – Razem

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Rozdział 02 01 – Ogółem

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa i przemysł”

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

65 749 316

–11 387

65 737 929

ROZDZIAŁ 02 02 —   KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (COSME)

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

02 02

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (COSME)

02 02 01

Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Zakończenie poprzednich działań w dziedzinie konkurencyjności i przedsiębiorczości

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

02 02 77 01

Działanie przygotowawcze — Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w nowym otoczeniu finansowym

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Projekt pilotażowy — Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Działanie przygotowawcze — Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Projekt pilotażowy — Działania w sektorze tekstylnym i obuwniczym

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Działanie przygotowawcze — Europejskie Modelowe Ośrodki Turystyczne

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Działanie przygotowawcze — Zrównoważona turystyka

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Działanie przygotowawcze — Turystyka socjalna w Europie

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Działanie przygotowawcze — Promowanie europejskich i ponadnarodowych produktów turystycznych, ze specjalnym naciskiem na produkty kulturowe i przemysłowe

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Działanie przygotowawcze — Turystyka i dostępność dla wszystkich

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Działanie przygotowawcze — Innowacje w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego – Przedsiębiorcy wobec zmian

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Projekt pilotażowy — Ułatwienie rzemieślnikom i małym przedsiębiorstwom budowlanym uzyskania ubezpieczeń w dążeniu do zachęcania do innowacyjności i promowania technologii ekologicznych w Unii Europejskiej

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Projekt pilotażowy — Europejska sieć kompetencji dotyczących pierwiastków ziem rzadkich

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Projekt pilotażowy — Rozwój europejskich „okręgów twórczych”

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Projekt pilotażowy – Szybkie i skuteczne egzekwowanie roszczeń przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające na poziomie transgranicznym

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Działanie przygotowawcze — Zharmonizowane normy i procesy w e-biznesie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) reprezentujących wzajemnie powiązane sektory przemysłowe

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Projekt pilotażowy — Przyszłość przemysłu wytwórczego

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Artykuł 02 02 77 – Razem

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Rozdział 02 02 – Ogółem

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te należy wykorzystać w celu poprawy dostępu MŚP, znajdujących się w fazie początkowej, wzrostu i przenoszenia własności, do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych.

Instrument gwarancji kredytowych (LGF) dostarcza kontrgwarancji, gwarancji bezpośrednich oraz innych rozwiązań w zakresie podziału ryzyka w celu finansowania dłużnego, które ogranicza szczególne trudności napotykane przez rentowne MŚP w dostępie do finansowania w wyniku postrzeganego wyższego ryzyka lub nieposiadania przez MŚP wystarczających zabezpieczeń oraz w celu sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP.

Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu (EFG) umożliwia inwestycje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które inwestują w MŚP w fazie ekspansji i wzrostu, a w szczególności w te prowadzące działalność transgraniczną. Istnieje możliwość inwestowania w fundusze finansujące wczesne stadia rozwoju przedsiębiorstw w połączeniu z instrumentem kapitałowym w przypadku działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w ramach programu „Horyzont 2020”. W przypadku wspólnej inwestycji w fundusze wieloetapowe inwestycje będą zapewniane na zasadzie proporcjonalnej z EFG COSME i instrumentu kapitałowego na rzecz badań, rozwoju i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”. Wsparcie z EFG jest a) bezpośrednie przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub inne podmioty, którym powierza się wdrażanie w imieniu Komisji; lub b) przez fundusze funduszy lub instrumenty inwestycyjne działające na skalę międzynarodową.

Do środków zapisanych w niniejszym artykule należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Wszelkie spłaty z instrumentów finansowych zgodnie z art. 140 ust. 6 rozporządzenia finansowego, w tym spłaty kapitałowe, zwolnione gwarancje, oraz spłaty kwoty głównej pożyczki, przekazane Komisji i ujęte w pozycji 6 3 4 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. i) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33), w szczególności jego art. 3 ust. 1 lit. d).

ROZDZIAŁ 02 05 —   EUROPEJSKIE PROGRAMY NAWIGACJI SATELITARNEJ (EGNOS I GALILEO)

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

02 05

EUROPEJSKIE PROGRAMY NAWIGACJI SATELITARNEJ (EGNOS I GALILEO)

02 05 01

Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2019 r.

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Zapewnienie usług satelitarnych umożliwiających poprawę wydajności GPS, aby stopniowo objąć cały region Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) do 2020 r. (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Agencja Europejskiego GNSS

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Zakończenie europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Rozdział 02 05 – Ogółem

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2019 r.

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Uwagi

Nowy artykuł

Przyznaje się wkład Unii przeznaczony na europejskie programy GNSS w celu finansowania działalności związanej z:

zakończeniem fazy rozmieszczania programu Galileo, polegającej na budowie, ustanowieniu i ochronie infrastruktury kosmicznej i naziemnej, jak również na działaniach przygotowawczych do fazy eksploatacji, w tym działaniach związanych z przygotowywaniem świadczenia usług,

fazą eksploatacji programu Galileo, polegającą na zarządzaniu, utrzymywaniu, ciągłym udoskonalaniu, ewolucji i ochronie infrastruktury kosmicznej i naziemnej, opracowywaniu następnych generacji systemu i ewolucji usług oferowanych przez system, działaniach w zakresie certyfikacji i normalizacji, świadczeniu i wprowadzaniu na rynek usług świadczonych przez systemu i wszystkich innych działaniach niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania programu.

Do środków zapisanych w niniejszym artykule należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Wkład państw członkowskich w odniesieniu do konkretnych elementów programów mógłby zostać dodany do środków zapisanych w niniejszym artykule.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1), w szczególności jego art. 2 ust. 4.

TYTUŁ 03

KONKURENCJA

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

03 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KONKURENCJA”

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Tytuł 03 – Ogółem

94 462 975

–13 238

94 449 737

ROZDZIAŁ 03 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KONKURENCJA”

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

03 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KONKURENCJA”

03 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Konkurencja”

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Konkurencja”

03 01 02 01

Personel zewnętrzny

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Artykuł 03 01 02 – Razem

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Konkurencja”

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Wnioski o odszkodowanie związane z postępowaniami sądowymi przeciwko decyzjom Komisji w obszarze polityki konkurencji

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Rozdział 03 01 – Ogółem

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Konkurencja”

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

76 441 073

–13 238

76 427 835

TYTUŁ 04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE”

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ — ZATRUDNIENIE, POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Tytuł 04 – Ogółem

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

ROZDZIAŁ 04 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE”

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

04 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE”

04 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne”

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne”

04 01 02 01

Personel zewnętrzny

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Artykuł 04 01 02 – Razem

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne”

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne”

04 01 04 01

Wydatki pomocnicze na Europejski Fundusz Społeczny i nieoperacyjną pomoc techniczną

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Wydatki pomocnicze na program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Wydatki pomocnicze na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej — Zatrudnienie, polityka społeczna i rozwój zasobów ludzkich

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Wydatki pomocnicze na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

9

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 04 01 04 – Razem

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Rozdział 04 01 – Ogółem

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne”

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

59 654 015

–10 332

59 643 683

ROZDZIAŁ 04 02 —   EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 02

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

04 02 01

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 1 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 1 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 2 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 2 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 3 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 3 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Zakończenie EQUAL (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Zakończenie wcześniejszych inicjatyw Wspólnoty (sprzed 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Działania innowacyjne i pomoc techniczna (sprzed 2000 r.)

1,2

 

 

04 02 17

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Konwergencja (lata 2007–2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — PEACE (lata 2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (lata 2007–2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Operacyjna pomoc techniczna (2007–2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony słabiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony lepiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna

04 02 63 01

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna, którą zarządza Komisja na wniosek państwa członkowskiego

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 04 02 63 – Razem

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Rozdział 04 02 – Ogółem

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Uwagi

Artykuł 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje, że cele spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określone w art. 174 mają być wspierane działaniami, które Unia podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych, obejmujących Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Zadania, cele priorytetowe oraz organizacja funduszy strukturalnych są określone zgodnie z art. 177.

Artykuł 80 rozporządzenia finansowego przewiduje korekty finansowe w przypadku wydatków dokonanych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, art. 100 i 102 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz art. 85, 144 i 145 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego kryteriów korekt finansowych dokonywanych przez Komisję przewidują przepisy szczegółowe dotyczące korekt finansowych, mające zastosowanie do EFS.

Wszelkie dochody pochodzące z korekt finansowych dokonywanych na tej podstawie są ujęte w pozycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów i stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Artykuł 177 rozporządzenia finansowego określa warunki pełnej lub częściowej spłaty płatności zaliczkowych dotyczących danej operacji.

Artykuł 82 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące spłaty płatności zaliczkowych, mające zastosowanie do EFS.

Kwoty spłaconych zaliczek stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego i są ujęte w pozycji 6 1 5 0 lub 6 1 5 7.

Środki przeciwdziałania oszustwom są finansowane w ramach artykułu 24 02 01.

Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 174, 175 i 177.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), w szczególności jego art. 39.

Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 5).

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25), w szczególności jego art. 82, 83, 100 i 102.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 3 i 4, art. 80 i art. 177.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, p. 320).

Akty referencyjne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16 i 17 grudnia 2005 r.

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 r.

04 02 64
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te przeznaczone są na dodatkowe wsparcie działań finansowanych przez EFS, służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych. Są one przydzielone konkretnie na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w regionach, w których poziom bezrobocia ludzi młodych w 2012 r. przekraczał 25% lub w odniesieniu do państw członkowskich, w których stopa bezrobocia wśród ludzi młodych zwiększyła się o 30% w 2012 r., w regionach, w których poziom bezrobocia wśród ludzi młodych przekraczał 20% w 2012 r. Dodatkowe środki w wysokości 3 000 000 000 EUR przydzielone na tę linię budżetową na okres 2014–2020 mają stanowić współfinansowanie uzupełniające w stosunku do interwencji EFS w takich regionach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).

ROZDZIAŁ 04 03 —   ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 03

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

04 03 01

Prerogatywy i konkretne uprawnienia

04 03 01 01

Koszty wstępnych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami związków zawodowych

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Analizy i badania na temat sytuacji społecznej, demografii i rodziny

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli przedsiębiorstw

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Artykuł 04 03 01 – Razem

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

04 03 02 01

Progress – wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES — promowanie mobilności geograficznej pracowników i zwiększanie szans zatrudnienia

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — ułatwianie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, szczególnie najbardziej oddalonym od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Artykuł 04 03 02 – Razem

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Zakończenie programu Progress

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Zakończenie EURES

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Zakończenie innych działań

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

04 03 77 02

Projekt pilotażowy — Propagowanie ochrony prawa do mieszkania

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Projekt pilotażowy — Warunki pracy i życia delegowanych pracowników

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Projekt pilotażowy — Działania służące podtrzymaniu zatrudnienia

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Projekt pilotażowy — Wzrost mobilności i integracji pracowników w Unii

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Projekt pilotażowy — Pełna współpraca pomiędzy władzami publicznymi, firmami handlowymi i przedsiębiorstwami nienastawionymi na zysk na rzecz integracji społecznej i zawodowej

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Działanie przygotowawcze — „Twoja pierwsza praca z EURES-em”

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Projekt pilotażowy — Solidarność społeczna na rzecz integracji społecznej

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Działanie przygotowawcze — Ośrodki informacyjne dla pracowników delegowanych i migrujących

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Projekt pilotażowy — Zachęcanie do przekształcania pracy dorywczej w pracę, w której pracownikowi przysługują prawa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Projekt pilotażowy — Zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Projekt pilotażowy — Bezpieczeństwo i higiena pracy starszych pracowników

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Działanie przygotowawcze — Działania aktywizujące skierowane do młodzieży wdrażające inicjatywę „Mobilna młodzież”

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Działanie przygotowawcze — Innowacje społeczne napędzane przez przedsiębiorstwa społeczne i młodych przedsiębiorców

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Projekt pilotażowy — Wykonalność i wartość dodana europejskiego systemu ubezpieczeń lub świadczeń dla bezrobotnych

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Działanie przygotowawcze — Mikrokredyt w celu szczególnego przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Artykuł 04 03 77 – Razem

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Rozdział 04 03 – Ogółem

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

04 03 02 01
Progress – wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Uwagi

Nowa pozycja

Ogólnym celem Programu Unii na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) jest przyczynienie się do realizacji strategii „Europa 2020” i powiązanych z nią głównych celów w zakresie zatrudnienia, edukacji i zwalczania ubóstwa poprzez wsparcie finansowe realizacji celów Unii.

W celu realizacji ogólnych celów EaSI, zapewniania odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy, konkretne cele osi Progress są następujące:

opracowywanie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy analitycznej i porównawczej dla zagwarantowania, że unijna polityka społeczna i w dziedzinie zatrudnienia oraz prawodawstwo w zakresie warunków pracy będą formułowane na solidnych podstawach merytorycznych i będą odpowiadać potrzebom, wyzwaniom i sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich i innych państwach uczestniczących,

ułatwienie skutecznej i integracyjnej wymiany informacji, wzajemnego uczenia się i dialogu na temat unijnej polityki społecznej i w dziedzinie zatrudnienia oraz prawodawstwa w zakresie warunków pracy na szczeblu unijnym, krajowym i międzynarodowym w celu pomocy państwom członkowskim i innym państwom uczestniczącym w opracowywaniu polityki i we wdrażaniu prawa Unii,

udzielenie decydentom wsparcia finansowego służącego wspieraniu reform polityki społecznej i polityki rynku pracy, rozwijanie zdolności głównych zaangażowanych podmiotów do opracowywania i wdrażania eksperymentów społecznych oraz udostępnianie istotnej wiedzy teoretycznej i praktycznej,

monitorowanie i ocenę wdrażania europejskich wytycznych i zaleceń w zakresie zatrudnienia oraz ich wpływu, w szczególności przy wykorzystaniu wspólnego raportu o zatrudnieniu, a także analizę interakcji między EES a ogólnymi obszarami polityki gospodarczej i społecznej,

udzielenie Unii i organizacjom krajowym pomocy finansowej na rzecz rozwijania, promowania i wspierania wprowadzania w życie unijnej polityki zatrudnienia i polityki społecznej oraz ustawodawstwa dotyczącego warunków pracy,

upowszechnianie wiedzy, wymiana dobrych praktyk, rozpowszechnianie informacji i promowanie debaty na temat kluczowych wyzwań i kwestii politycznych związanych z warunkami pracy oraz godzeniem życia zawodowego z rodzinnym (np. polityka prorodzinna oraz nieformalna polityka proopiekuńcza w miejscu pracy, wystarczająca, wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka nad dziećmi, infrastruktura wspierająca matki oczekujące na dziecko i matki pracujące oraz osoby próbujące ponownie wejść na rynek pracy itd.), a także związanych ze starzeniem się społeczeństw, w tym wśród partnerów społecznych,

zachęcanie do tworzenia miejsc pracy, promowanie zatrudnienia młodych i zwalczanie ubóstwa dzięki promowaniu rosnącej konwergencji społecznej za pomocą znaku społecznego.

Celem znaku społecznego jest promowanie:

stosowania minimalnych norm społecznych w całej Europie dzięki regularnemu monitorowaniu i ocenie zaangażowanych przedsiębiorstw,

poprawy konwergencji społecznej na szczeblu europejskim,

redukcji niepewności zatrudnienia,

inwestowania w społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa.

Niniejszy projekt będzie powiązany z pracami grupy ekspertów ds. przedsiębiorczości społecznej, będzie dopełnieniem przewidzianego na 2014 r. sprawozdania śródokresowego w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz będzie powiązany z działaniami EaSI i europejską strategią na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na lata 2014–2020.

O znaku społecznym wspomniano w 8 tekstach przyjętych przez Parlament Europejski (z czego 5 to teksty ustawodawcze).

W ramach studium wykonalności i konferencji na wysokim szczeblu należy zbadać możliwości utworzenia znaku społecznego – zarówno w odniesieniu do wpływu politycznego na różne dziedziny polityki, jak i na szczeblu przedsiębiorstw. W analizie należy zbadać w szczególności:

możliwy wpływ i korzyści znaku społecznego w różnych dziedzinach polityki,

jakie rodzaje przedsiębiorstw pragną dobrowolnie zaangażować się w respektowanie minimalnych kryteriów społecznych poza już obowiązującymi międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi przepisami socjalnymi,

możliwość opracowania karty zobowiązań dla przedsiębiorstw respektujących wartości społeczne i ustanowienia progresywnych kryteriów społecznych, które muszą być przestrzegane, jeśli przedsiębiorstwo pragnie korzystać ze znaku społecznego,

jak oceniać i monitorować przedsiębiorstwa ubiegające się o znak społeczny,

jak uruchomić plan informowania (skierowany do przedsiębiorstw i obywateli) za pomocą strony internetowej znaku społecznego, z kryteriami przyznawania, procedurami, listą odznaczonych firm itp.

Projekt powinien umożliwić uproszczenie znaków w ogóle, poprzez utworzenie jednego europejskiego znaku dla konsumentów i inwestorów w celu lepszego informowania i większej przejrzystości.

Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. W celach informacyjnych – kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238), w szczególności jego art. 3 ust. 1 lit. a).

04 03 02 03
Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — ułatwianie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, szczególnie najbardziej oddalonym od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Uwagi

Nowa pozycja

Ogólnym celem programu EaSI jest przyczynienie się do realizacji strategii „Europa 2020” i powiązanych z nią głównych celów w zakresie zatrudnienia, edukacji i zwalczania ubóstwa poprzez wsparcie finansowe realizacji celów Unii.

Program EaSI skupia się wokół trzech wzajemnie uzupełniających się osi, którymi są Progress, EURES oraz mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna.

W celu realizacji ogólnych celów EaSI, konkretne cele osi mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej są następujące:

zwiększanie dostępności mikrofinansowania dla osób, które straciły pracę lub są zagrożone jej utratą bądź napotykają trudności w wejściu lub powrocie na rynek pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób w trudnej sytuacji, mających utrudniony dostęp do rynku kredytów konwencjonalnych, które zamierzają założyć lub rozwinąć własne mikroprzedsiębiorstwo, a także dla mikroprzedsiębiorstw, szczególnie zatrudniających takich pracowników,

rozwój zdolności instytucjonalnych podmiotów oferujących mikrokredyty,

wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Ponadto możliwe jest udzielenie wsparcia na działania związane z wdrożeniem wspólnych zapisów programu EaSI, np. dotyczących monitorowania, oceny, rozpowszechniania wyników i komunikacji. W art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1296/2013 opisano rodzaje działań, które mogą być finansowane.

Wszelkie spłaty z instrumentów finansowych zgodnie z art. 140 ust. 6 rozporządzenia finansowego, w tym spłaty kapitałowe, zwolnione gwarancje oraz spłaty kwoty głównej pożyczki, przekazane Komisji i ujęte w pozycji 6341 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. i) rozporządzenia finansowego.

Akty referencyjne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238), w szczególności jego art. 3 ust. 1 lit. c).

ROZDZIAŁ 04 06 —   EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 06

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

04 06 01

Promowanie spójności społecznej i ograniczanie najgorszych form ubóstwa w Unii

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Pomoc techniczna

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Rozdział 04 06 – Ogółem

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Uwagi

W art. 174 TFUE określono cel Unii, jakim jest spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, natomiast w art. 175 określono rolę funduszy strukturalnych w realizacji tego celu oraz przewidziano przyjmowanie szczególnych działań poza funduszami strukturalnymi.

Art. 80 rozporządzenia finansowego przewiduje korekty finansowe w przypadku wydatków dokonanych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Art. 53 i 54 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (COM(2012) 617 final) (FEAD), w których jest mowa o kryteriach dokonywania korekt finansowych przez Komisję, przewidują szczegółowe zasady dokonywania korekt finansowych w odniesieniu do FEAD.

Wszelkie dochody pochodzące z korekt finansowych dokonywanych na tej podstawie są ujęte w pozycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów i stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Art. 177 rozporządzenia finansowego określa warunki pełnej lub częściowej spłaty płatności zaliczkowych dotyczących danej operacji.

Art. 41 proponowanego rozporządzenia przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące spłaty płatności zaliczkowych, mające zastosowanie do FEAD.

Kwoty spłaconych zaliczek stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego i są ujęte w pozycji 6 1 5 0 lub 6 1 5 7.

Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 174 i 175.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 3 i 4, art. 80 i art. 177.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

Akty referencyjne

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 r.

04 06 01
Promowanie spójności społecznej i ograniczanie najgorszych form ubóstwa w Unii

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

FEAD zastępuje program Unii Europejskiej dotyczący dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, który został zakończony z końcem 2013 r.

Celem FEAD jest wspieranie spójności społecznej, podwyższenie poziomu włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa w Unii przez przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020” i jako uzupełnienie EFS. Celem FEAD jest wkład w realizację konkretnego zamierzenia, jakim jest ograniczenie i zwalczanie najcięższych form ubóstwa, w szczególności niedostatku żywności, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

FEAD przyczynia się do trwałej likwidacji niedostatku żywności, oferując osobom najbardziej potrzebującym perspektywę godnego życia. Należy dokonać jakościowej i ilościowej oceny realizacji tego celu oraz strukturalnego wpływu FEAD.

FEAD uzupełnia zrównoważone krajowe programy na rzecz eliminacji ubóstwa i włączenia społecznego i nie ma zastępować lub ograniczać tych programów, za które odpowiedzialność w dalszym ciągu spoczywa na państwach członkowskich.

Na podstawie porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia Rady (EU, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884) ustalono, że należy utworzyć rezerwę o dodatkowej kwocie w wysokości do 1 mld EUR (oprócz uzgodnionej wcześniej kwoty 2,5 mld EUR) na cały okres realizacji programu w latach 2014–2020 dla tych państw członkowskich, które zechcą skorzystać z tej rezerwy.

To porozumienie polityczne znalazło odzwierciedlenie w środkach budżetowych zapisanych w budżecie na 2014 r. Uzgodnione kwoty wyrażone są w cenach z 2011 r.

Komisja i państwa członkowskie zapewniają w drodze przepisów przejściowych możliwość rozpoczęcia działalności kwalifikującej się do wsparcia z dniem 1 stycznia 2014 r., nawet jeżeli programy operacyjne nie zostały jeszcze przedstawione.

Część tych środków ma być przeznaczona na działania realizowane przez Konfederację europejskich starszych specjalistów świadczących usługi (Confederation of European Senior Expert Services) – CESES – i jej organizacje członkowskie, w tym na wsparcie techniczne, usługi doradcze i szkolenia w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach sektora publicznego i prywatnego. W tym celu zachęca się unijnych urzędników zatwierdzających, by w pełni korzystali z możliwości stworzonych przez rozporządzenie finansowe, zwłaszcza uwzględniając rzeczowe finansowanie przez CESES jako wkład w projekty unijne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

04 06 02
Pomoc techniczna

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

1 280 000

 

1 280 000

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków pomocy technicznej określonych w art. 25 proponowanego rozporządzenia.

Pomoc techniczna może obejmować działania przygotowawcze, monitorowanie, działania administracyjne i informacyjne oraz działania w zakresie audytu, kontroli i oceny.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Akty referencyjne

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (COM(2012) 617final), przedłożony przez Komisję w dniu 24 października 2012 r.

TYTUŁ 05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

05 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

POMOC BEZPOŚREDNIA MAJĄCA NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ — ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OBSZARU POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

„HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE I INNOWACJA W ZAKRESIE ROLNICTWA

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Tytuł 05 – Ogółem

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

ROZDZIAŁ 05 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

05 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

05 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 02 01

Personel zewnętrzny

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Artykuł 05 01 02 – Razem

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 04 01

Wydatki pomocnicze na Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) — Nieoperacyjna pomoc techniczna

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Wydatki pomocnicze na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Wydatki pomocnicze na środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich (IPA)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Wydatki pomocnicze na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — Nieoperacyjna pomoc techniczna

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Artykuł 05 01 04 – Razem

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Wydatki pomocnicze na programy w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 05 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony realizującymi programy w zakresie badań naukowych i innowacji — „Horyzont 2020”

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Personel zewnętrzny realizujący programy w zakresie badań naukowych i innowacji — „Horyzont 2020”

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Inne wydatki na zarządzanie programami w zakresie badań naukowych i innowacji — „Horyzont 2020”

1,1

713 154

 

713 154

 

Artykuł 05 01 05 – Razem

 

2 371 240

 

2 371 240

 

Rozdział 05 01 – Ogółem

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Uwagi

O ile nie zaznaczono inaczej, następująca podstawa prawna ma zastosowanie do wszystkich artykułów niniejszego rozdziału.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

05 01 01
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

97 424 898

–16 873

97 408 025

ROZDZIAŁ 05 02 —   POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2/2014

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

05 02

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH

05 02 01

Zboża

05 02 01 01

Refundacje wywozowe za zboża

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Interwencyjne składowanie zbóż

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Inne środki (zboża)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 02 01 – Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Ryż

05 02 02 01

Refundacje wywozowe za ryż

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Interwencyjne składowanie ryżu

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Inne środki (ryż)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 02 02 – Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Programy żywnościowe

05 02 04 99

Inne środki (programy żywnościowe)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 02 04 – Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Cukier

05 02 05 01

Refundacje wywozowe za cukier i izoglukozę

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Refundacje produkcyjne za cukier wykorzystywany w przemyśle chemicznym

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Środki w odniesieniu do składowania cukru

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Inne środki (cukier)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 02 05 – Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Oliwa z oliwek

05 02 06 03

Środki w odniesieniu do składowania oliwy z oliwek

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Środki na rzecz poprawy jakości

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Inne środki (oliwa z oliwek)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

Artykuł 05 02 06 – Razem

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Rośliny włókniste

05 02 07 02

Środki w odniesieniu do przechowywania włókna lnianego

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Bawełna — Krajowe programy restrukturyzacji

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Inne środki (rośliny włókniste)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artykuł 05 02 07 – Razem

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Warzywa i owoce

05 02 08 03

Fundusze operacyjne dla organizacji producentów

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Pomoc dla grup producentów na dochodzenie do uznania

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Program „Owoce w szkole”

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Inne środki (owoce i warzywa)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

Artykuł 05 02 08 – Razem

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Produkty sektora uprawy winorośli

05 02 09 08

Krajowe programy wsparcia dla sektora wina

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Inne środki (sektor uprawy winorośli)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Artykuł 05 02 09 – Razem

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Promocja

05 02 10 01

Działania promocyjne — Płatności dokonywane przez państwa członkowskie

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Działania promocyjne — Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Inne środki (promocja)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 02 10 – Razem

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Inne produkty/środki sektora roślinnego

05 02 11 03

Chmiel — Pomoc dla organizacji producenckich

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

POSEI (z wyjątkiem pomocy bezpośredniej)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Inne środki (inne produkty/środki sektora roślinnego)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artykuł 05 02 11 – Razem