ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 46

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
19 lutego 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

19.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/220

z dnia 3 lutego 2015 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 akapit pierwszy, art. 5a ust. 2 i 4, art. 5b ust. 7, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 akapit trzeci oraz art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1318/2013 (2) zmieniono rozporządzenie (WE) nr 1217/2009 celem dostosowania go do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W celu zapewnienia funkcjonowania nowych ram prawnych wynikających z tego dostosowania należy przyjąć niektóre zasady w drodze aktów delegowanych i wykonawczych. Nowe przepisy powinny zastąpić istniejące przepisy ustanowione przez Komisję w celu wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1217/2009. Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 283/2012 (3) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 730/2013 (4).

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 należy określić progi wielkości ekonomicznej. W celu uwzględnienia różnych struktur rolnych progi te powinny różnić się w zależności od państwa członkowskiego, a w niektórych przypadkach nawet w zależności od okręgu sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN).

(3)

Art. 5a rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 stanowi, że dane są zbierane w oparciu o plan wyboru gospodarstw przekazujących dane (plan wyboru). Do celów planu wyboru należy dokonać podziału pola obserwacji na warstwy według okręgów FADN wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 oraz według typów rolniczych i wielkości ekonomicznej.

(4)

Aby zapewnić reprezentatywną próbę gospodarstw przekazujących dane do celów pola obserwacji podzielonego na warstwy, należy określić liczbę gospodarstw przekazujących dane przypadających na państwo członkowskie oraz na okręg FADN.

(5)

Plan wyboru należy sporządzić przed rozpoczęciem odpowiedniego roku obrachunkowego, tak aby Komisja mogła sprawdzić jego treść, zanim będzie on używany do wyboru gospodarstw przekazujących dane.

(6)

Aby osiągnąć cele określone w art. 5b rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 mające zastosowanie do FADN, należy ustanowić przepisy wykonawcze dotyczące unijnej typologii.

(7)

Typ rolniczy oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego należy ustalić na podstawie kryterium ekonomicznego. W tym celu należy zastosować standardową produkcję, o której mowa w art. 5b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009. Takie współczynniki standardowej produkcji należy ustalić według produktu i zgodnie z wykazem cech objętych badaniami struktury gospodarstw rolnych określonych w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 (5). W związku z tym należy określić relację między cechami w ramach badań struktury a pozycjami sprawozdania z gospodarstwa rolnego w ramach FADN.

(8)

Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w dochodach danego gospodarstwa, w unijnej typologii należy uwzględnić zmienną klasyfikacyjną, która będzie odzwierciedlać to znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

(9)

Konieczne jest również ustanowienie niektórych przepisów dotyczących przekazywania Komisji współczynników standardowej produkcji oraz danych potrzebnych do ich obliczenia.

(10)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1198/2014 (6) określa się główne grupy danych rachunkowych, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, oraz ustanawia się ogólne zasady gromadzenia takich danych. Rodzaj, definicje oraz forma przedstawienia danych rachunkowych zbieranych za pomocą sprawozdania z gospodarstwa rolnego sporządzanego w celu wiarygodnego określania dochodów z gospodarstw rolnych muszą być jednolite, bez względu na charakterystykę gospodarstw objętych badaniem. Należy zatem określić format i układ sprawozdania z gospodarstwa rolnego oraz metody i terminy przekazywania danych do Komisji. Dane zebrane na podstawie sprawozdania z gospodarstwa rolnego powinny również uwzględniać reformę wspólnej polityki rolnej z 2013 r.

(11)

Aby zapewnić jednolite i terminowe zarządzanie dostarczonymi danymi rachunkowymi, należycie wypełnione sprawozdania z gospodarstw rolnych powinny być w terminie przesyłane Komisji przez agencję łącznikową wyznaczoną przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009. Proces dostarczania danych rachunkowych Komisji powinien być praktyczny i bezpieczny. W związku z tym należy przewidzieć, że agencja łącznikowa przesyła odnośne informacje bezpośrednio do Komisji za pośrednictwem systemu komputerowego ustanowionego przez Komisję do celów wspomnianego rozporządzenia, oraz przewidzieć wszelkie inne ustalenia w tym zakresie. Terminy na przedstawienie tych danych Komisji powinny uwzględniać sposób, w jaki państwa członkowskie przekazywały te dane w przeszłości.

(12)

Wszystkie sprawozdania z gospodarstw rolnych przedstawione Komisji powinny być należycie wypełnione, aby mogły zostać uznane za kwalifikujące się do płatności opłaty standardowej.

(13)

Ograniczenie dla każdego państwa członkowskiego dotyczące całkowitej liczby należycie wypełnionych sprawozdań z gospodarstw rolnych kwalifikujących się do finansowania przez Unię ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2009. Należy zezwolić na elastyczność w zakresie liczby gospodarstw przekazujących dane na okręg FADN, pod warunkiem że łączna liczba gospodarstw przekazujących dane w danym państwie członkowskim nie zostanie przekroczona, jak ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2009.

(14)

Art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 stanowi, że środki finansowe zawarte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, w sekcji Komisji, pokrywają łączną kwotę należną za opłatę standardową na rzecz państw członkowskich za dostarczenie Komisji należycie wypełnionych sprawozdań z gospodarstw rolnych w wyznaczonym terminie. Liczba należycie wypełnionych sprawozdań z gospodarstw rolnych, za które wypłaca się opłatę standardową, nie powinna przekraczać maksymalnej liczby gospodarstw przekazujących dane.

(15)

Aby przyczynić się do poprawy procesów zarządzania danymi zawartymi w sprawozdaniach z gospodarstw rolnych, państwom członkowskim, które dostarczają należycie wypełnione sprawozdania z gospodarstw rolnych przed terminem ustalonym na składanie sprawozdań z gospodarstw rolnych, należy wypłacić zwiększoną opłatę standardową.

(16)

Ponieważ środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy stosować od roku obrachunkowego 2015, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tego roku obrachunkowego.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

POLE OBSERWACJI I PLAN WYBORU

Artykuł 1

Próg wielkości ekonomicznej

Progi wielkości ekonomicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Liczba gospodarstw przekazujących dane

Liczbę gospodarstw przekazujących dane na państwo członkowskie oraz na okręg sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN), o których mowa w art. 5a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Plan wyboru

1.   Modele i metody dotyczące formatu i zakresu danych, o których mowa w art. 5a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję drogą elektroniczną o planie wyboru, o którym mowa w art. 5a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, zatwierdzonym przez komitet krajowy, o którym mowa w art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia, nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem roku obrachunkowego, do którego plan ten się odnosi.

ROZDZIAŁ 2

UNIJNA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH

Artykuł 4

Szczegółowe typy specjalizacji rolniczych

Metody obliczania szczegółowych typów specjalizacji rolniczych, o których mowa w art. 5b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, oraz ich relację z ogólnymi i podstawowymi typami rolniczymi, o których mowa w tym artykule, określono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa

Metodę obliczania klasy wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w art. 5b ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, oraz klasy wielkości ekonomicznej, o których mowa w art. 5b ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, określono w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Standardowa produkcja i całkowita standardowa produkcja

1.   Metodę obliczania stosowaną do ustalenia standardowej produkcji każdej z działalności rolniczych, o których mowa w art. 5b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, oraz procedury zbierania odpowiednich danych określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Standardową produkcję poszczególnych działalności rolniczych, o której mowa w art. 5b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, ustala się dla każdej jednostki geograficznej, o której mowa w pkt 2 lit. b) załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, oraz dla każdej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej w ramach badania struktury gospodarstw rolnych wymienionej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1166/2008.

2.   Całkowitą standardową produkcję gospodarstwa uzyskuje się przez pomnożenie współczynników standardowej produkcji dla każdej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej przez liczbę odpowiadających im jednostek.

Artykuł 7

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem

Działalność gospodarczą inna niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem, o której mowa w art. 5b ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, zdefiniowano w części A załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Jej znaczenie wyraża się w formie przedziału procentowego. Przedziały te określono w części C załącznika VII do niniejszego rozporządzenia.

Metodę, za pomocą której szacuje się znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o której mowa w akapicie pierwszym, określono w części B i C załącznika VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Powiadomienie o współczynnikach standardowej produkcji oraz dane dotyczące ich określania

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) informacje o współczynnikach standardowej produkcji oraz dane dotyczące ich określania, o których mowa w art. 5b ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, dla okresu referencyjnego roku N do dnia 31 grudnia roku N + 3.

2.   W celu przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie korzystają z systemów komputerowych udostępnionych przez Komisję (Eurostat) do tego celu.

ROZDZIAŁ 3

SPRAWOZDANIE Z GOSPODARSTWA ROLNEGO I DOSTARCZANIE DANYCH DO KOMISJI

Artykuł 9

Format i układ sprawozdania z gospodarstwa rolnego

Format i układ przedstawiania danych rachunkowych, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, jak również instrukcje odnoszące się do nich, określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Metody i terminy przekazywania danych do Komisji

1.   Sprawozdania z gospodarstw rolnych są przekazywane Komisji przez agencję łącznikową, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, za pośrednictwem komputerowego systemu dostarczania i kontroli danych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009. Wymagane informacje są wymieniane drogą elektroniczną na podstawie modeli udostępnionych agencji łącznikowej poprzez ten system.

2.   Państwa członkowskie są informowane o ogólnych warunkach wdrażania systemu komputerowego, o którym mowa w ust. 1, przez Komitet ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych.

3.   Sprawozdania z gospodarstw rolnych przekazuje się Komisji do dnia 31 grudnia po zakończeniu danego roku obrachunkowego.

Państwa członkowskie, które nie były w stanie dostarczyć danych ze sprawozdań z gospodarstw rolnych w 2012 r. w terminie określonym w akapicie pierwszym, mogą przekazać Komisji sprawozdania z gospodarstw rolnych do trzech miesięcy po terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym.

4.   Sprawozdania z gospodarstw rolnych uważa się za przekazane Komisji po wprowadzeniu danych rachunkowych, o których mowa w art. 9, do komputerowego systemu dostarczania i kontroli danych, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzeniu komputerowej kontroli oraz potwierdzeniu przez agencję łącznikową, że dane są gotowe do załadowania do tego systemu.

ROZDZIAŁ 4

OPŁATA STANDARDOWA

Artykuł 11

Należycie wypełnione sprawozdania z gospodarstw rolnych

Do celów art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 sprawozdanie z gospodarstw rolnych jest należycie wypełnione, jeżeli jego treść jest zgodna z faktami, a zawarte w nim dane rachunkowe zostały zarejestrowane oraz przedstawione zgodnie z formatem i układem określonym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Liczba kwalifikujących się sprawozdań z gospodarstw rolnych

Całkowita liczba należycie wypełnionych i przekazanych sprawozdań z gospodarstw rolnych na państwo członkowskie, jak określono w art. 5a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, które kwalifikują się do płatności opłaty standardowej, nie przekracza całkowitej liczby gospodarstw przekazujących dane ustanowionej dla danego państwa członkowskiego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli w państwie członkowskim jest więcej niż jeden okręg FADN, wówczas liczba należycie wypełnionych i przekazanych sprawozdań z gospodarstw rolnych na okręg FADN, które kwalifikują się do płatności opłaty standardowej, może być wyższa maksymalnie o 20 % od liczby ustanowionej dla danego okręgu FADN, pod warunkiem że całkowita liczba należycie wypełnionych i przekazanych sprawozdań z gospodarstw rolnych danego państwa członkowskiego nie jest wyższa niż całkowita liczba ustanowiona dla tego państwa członkowskiego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Płatność opłaty standardowej

Całkowita wysokość opłaty standardowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, wypłacana jest w dwóch ratach:

a)

płatności odpowiadającej 50 % całkowitej kwoty obliczonej na podstawie kwoty określonej w art. 14 akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia dokonuje się na początku każdego roku obrachunkowego na rzecz gospodarstw przekazujących dane w liczbie określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

b)

pozostałą kwotę wypłaca się po weryfikacji przez Komisję, czy przedłożone sprawozdania z gospodarstw rolnych zostały należycie wypełnione.

Pozostałą kwotę, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b) niniejszego artykułu, oblicza się, mnożąc wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego, obliczonej na podstawie art. 14 niniejszego rozporządzenia, przez liczbę należycie wypełnionych sprawozdań z gospodarstw rolnych kwalifikujących się zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia oraz przez odjęcie płatności, o której mowa w akapicie pierwszym lit. a) niniejszego artykułu.

Artykuł 14

Wysokość opłaty standardowej

Wysokość opłaty standardowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, ustala się na 160 EUR za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego.

Jeżeli próg 80 %, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, nie został spełniony ani na szczeblu okręgu FADN, ani na szczeblu danego państwa członkowskiego, zmniejszenie, o którym mowa w tym przepisie, stosuje się tylko na poziomie krajowym.

Jeżeli państwo członkowskie przekazuje dane rachunkowe, o których mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia, nie później niż na miesiąc przed upływem odpowiednich terminów, o których mowa w art. 10 ust. 3, wysokość opłaty standardowej zwiększa się o kwotę 5 EUR, chyba że w odniesieniu do okręgu FADN lub państwa członkowskiego nie osiągnięto progu 80 %, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 15

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 283/2012 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 730/2013 tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.

Nadal mają one jednak zastosowanie w odniesieniu do lat obrachunkowych poprzedzających rok obrachunkowy 2015.

Artykuł 16

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrotowego 2015.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1318/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 340 z 17.12.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 283/2012 z dnia 29 marca 2012 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego od roku obrotowego 2012 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (Dz.U. L 92 z 30.3.2012, s. 15).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 730/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych (Dz.U. L 203 z 30.7.2013, s. 6).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 321 z 7.11.2014, s. 2).


ZAŁĄCZNIK I

PRÓG WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ DLA POLA OBSERWACJI (ARTYKUŁ 1)

Państwo członkowskie/Okręg FADN

Próg (w EUR)

Belgia

25 000

Bułgaria

2 000

Republika Czeska

8 000

Dania

15 000

Niemcy

25 000

Estonia

4 000

Irlandia

8 000

Grecja

4 000

Hiszpania

8 000

Francja (z wyłączeniem Gwadelupy, Martyniki i Reunion)

25 000

Francja (tylko Gwadelupa, Martynika i Reunion)

15 000

Chorwacja

4 000

Włochy

8 000

Cypr

4 000

Łotwa

4 000

Litwa

4 000

Luksemburg

25 000

Węgry

4 000

Malta

4 000

Niderlandy

25 000

Austria

8 000

Polska

4 000

Portugalia

4 000

Rumunia

2 000

Słowenia

4 000

Słowacja

25 000

Finlandia

8 000

Szwecja

15 000

Zjednoczone Królestwo (z wyłączeniem Irlandii Północnej)

25 000

Zjednoczone Królestwo (tylko Irlandia Północna)

15 000


ZAŁĄCZNIK II

LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH PRZEKAZUJĄCYCH DANE (ARTYKUŁ 2)

Numer referencyjny

Nazwa okręgu FADN

Liczba gospodarstw rolnych przekazujących danena rok obrachunkowy

BELGIA

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles/Brussel

343

Wallonie

480

Łącznie Belgia

1 200

BUŁGARIA

831

Северозападен (Sewerozapaden)

346

832

Северен централен (Seweren centralen)

358

833

Североизточен (Seweroiztoczen)

373

834

Югозападен (Jugozapaden)

335

835

Южен централен (Jużen centralen)

394

836

Югоизточен (Jugoiztoczen)

396

Łącznie Bułgaria

2 202

745

REPUBLIKA CZESKA

1 417

370

DANIA

2 150

NIEMCY

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Łącznie Niemcy

8 800

755

ESTONIA

658

380

IRLANDIA

900

GRECJA

450

Macedonia-Tracja

2 000

460

Epir-Peloponez-Wyspy Jońskie

1 350

470

Tesalia

700

480

Grecja kontynentalna, Wyspy Egejskie, Kreta

1 450

Łącznie Grecja

5 500

HISZPANIA

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Łącznie Hiszpania

8 700

FRANCJA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

La Réunion

160

Łącznie Francja

7 640

860

CHORWACJA

1 251

WŁOCHY

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Łącznie Włochy

11 106

740

CYPR

500

770

ŁOTWA

1 000

775

LITWA

1 000

350

LUKSEMBURG

450

WĘGRY

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Łącznie Węgry

1 900

780

MALTA

536

360

NIDERLANDY

1 500

660

AUSTRIA

2 000

POLSKA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Łącznie Polska

12 100

PORTUGALIA

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Łącznie Portugalia

2 300

RUMUNIA

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Łącznie Rumunia

6 000

820

SŁOWENIA

908

810

SŁOWACJA

562

FINLANDIA

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Łącznie Finlandia

1 100

SZWECJA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Łącznie Szwecja

1 025

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Łącznie Zjednoczone Królestwo

2 500


ZAŁĄCZNIK III

MODELE I METODY STOSOWANE W CELU PRZYGOTOWANIA PLANU WYBORU (ARTYKUŁ 3 UST. 1)

Dane, o których mowa w art. 5a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, przedkłada się Komisji w oparciu o następującą strukturę:

A.   ARKUSZ INFORMACYJNY

1.

Informacje ogólne

1.1.

Rok obrotowy

1.2.

Państwo członkowskie

1.3.

Nazwa agencji łącznikowej

1.4.

Czy agencja łącznikowa jest częścią administracji publicznej (tak/nie)?

 

2.

Podstawa planu wyboru

2.1.

Źródło populacji generalnej gospodarstw

2.2.

Zastosowany rok populacji gospodarstw

2.3.

Rok standardowej produkcji

2.4.

Definicja pola obserwacji

 

3.

Procedury podziału pola obserwacji na warstwy

3.1.

Tworzenie klastrów według typu rolniczego

3.2.

Tworzenie klastrów według klasy wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego

3.3.

Dodatkowe kryterium krajowe zastosowane do podziału pola obserwacji na warstwy

3.3.1.

Czy zastosowano dodatkowe kryterium podziału pola obserwacji na warstwy?

3.3.2.

Czy używane jest dodatkowe kryterium krajowe przy wyborze próby na szczeblu krajowym?

3.3.3.

Czy używane jest dodatkowe kryterium krajowe przy ważeniu wyników populacji na szczeblu krajowym?

3.3.4.

Czy używane jest dodatkowe kryterium krajowe przy wyborze gospodarstw rolnych przekazujących dane do celów FADN UE?

3.3.5.

Jeżeli używane jest dodatkowe kryterium krajowe stosowane przy doborze gospodarstw rolnych do celów UE, należy wyjaśnić dlaczego oraz wymienić konsekwencje dla reprezentatywności pola obserwacji FADN UE.

3.4.

Zasady dotyczące tworzenia klastrów

3.5.

Pokrycie próby

 

4.

Metody alokacji próby oraz określenie wielkości próby w każdej warstwie

 

alokacja proporcjonalna

alokacja optymalna

alokacja proporcjonalna i optymalna łącznie

inne metody

 

5.

Procedury wyboru gospodarstw przekazujących dane

 

metoda losowa

metoda inna niż losowa

metoda losowa i inna niż losowa łącznie

inne metody

 

6.

Procedury ewentualnego późniejszego uaktualniania planu wyboru

 

7.

Prawdopodobny okres ważności planu wyboru

 

8.

Podział gospodarstw w polu obserwacji sklasyfikowanych zgodnie z unijną typologią gospodarstw rolnych (przynajmniej według typów podstawowych)

 

9.

Liczba gospodarstw przekazujących dane, które zostaną wybrane dla każdej przyjętej warstwy

 

10.

Dodatkowe informacje nieujęte w poprzednich punktach

 

11.

Plan wyboru został zatwierdzony przez komitet krajowy w dniu

B.   TABELE PLANU WYBORU

Szczegóły dotyczące pola obserwacji oraz próby przewidzianej dla danego roku obrachunkowego przedstawia się w oparciu o następujące tabele, które stanowią integralną część dokumentacji planu wyboru.

Tabela 1   Zasady dotyczące tworzenia klastrów stosowane w planie wyboru gospodarstw do celów FADN UE

Struktura tabeli

Numer kolumny

Opis kolumny

1

Kod okręgu FADN (zob. załącznik II)

2

Klastry typów rolniczych (zob. załącznik IV)

3

Klastry klas wielkości ekonomicznej (zob. załącznik V)


Tabela 2   Pokrycie próby

Struktura tabeli

Numer kolumny

Opis kolumny

1

Klasy wielkości ekonomicznej (jak określono w załączniku V)

2

Dolne progi klas wielkości ekonomicznej (w EUR)

3

Górne progi klas wielkości ekonomicznej (w EUR)

4

Liczba gospodarstw w populacji

5

Odwrócony, skumulowany odsetek gospodarstw w populacji

6

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (w ha) w populacji

7

Odwrócony, skumulowany odsetek użytkowanych użytków rolnych w populacji

8

Całkowita standardowa produkcja w populacji

9

Odwrócony, skumulowany odsetek całkowitej standardowej produkcji w populacji

10

Liczba sztuk przeliczeniowych zwierząt w populacji

11

Odwrócony, skumulowany odsetek sztuk przeliczeniowych zwierząt w populacji


Tabela 3   Rozkład gospodarstw rolnych w populacji

Struktura tabeli

Numer kolumny

Opis kolumny

1

Kod – podstawowy typ rolniczy

2

Opis – podstawowy typ rolniczy

3

Klasa wielkości ekonomicznej – 1

4

Klasa wielkości ekonomicznej – 2

5

Klasa wielkości ekonomicznej – 3

6

Klasa wielkości ekonomicznej – 4

7

Klasa wielkości ekonomicznej – 5

8

Klasa wielkości ekonomicznej – 6

9

Klasa wielkości ekonomicznej – 7

10

Klasa wielkości ekonomicznej – 8

11

Klasa wielkości ekonomicznej – 9

12

Klasa wielkości ekonomicznej – 10

13

Klasa wielkości ekonomicznej – 11

14

Klasa wielkości ekonomicznej – 12

15

Klasa wielkości ekonomicznej – 13

16

Klasa wielkości ekonomicznej – 14

17

Klasa wielkości ekonomicznej – łącznie


Tabela 4   Plan wyboru

Struktura tabeli

Numer kolumny

Opis kolumny

1

Okręg FADN – kod FADN UE

2

Okręg FADN – nazwa

3

Typ rolniczy – kod krajowy

4

Typ rolniczy – kod FADN UE

5

Klasa wielkości ekonomicznej – kod krajowy

6

Klasa wielkości ekonomicznej – kod FADN UE

7

Klasa wielkości ekonomicznej – opis (wielkość w EUR)

8

Liczba gospodarstw, które należy wybrać (A)

9

Liczba gospodarstw w populacji (B)

10

Średnia waga (B)/(A)


ZAŁĄCZNIK IV

SZCZEGÓŁOWE TYPY SPECJALIZACJI ROLNICZYCH ORAZ ICH RELACJA Z OGÓLNYMI I PODSTAWOWYMI TYPAMI ROLNICZYMI (ARTYKUŁ 4)

A.   SZCZEGÓŁÓWE TYPY SPECJALIZACJI ROLNICZYCH

Szczegółowe typy specjalizacji rolniczych są określone przez dwie cechy:

a)   Charakter danych cech

Cechy te odnoszą się do wykazu cech badanych w ramach badania struktury gospodarstw rolnych w 2016 r.: są one oznaczane z wykorzystaniem kodów wymienionych w tabeli zgodności znajdującej się w części B.I niniejszego załącznika lub kodów przegrupowujących kilka z tych cech, jak określono w części B.II niniejszego załącznika (1).

b)   Warunki określające przedziały klas

Jeżeli nie wskazano inaczej, warunki te wyrażone są jako ułamki całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa.

Wszystkie warunki wskazane dla szczegółowych typów specjalizacji rolniczych muszą być spełnione łącznie, aby gospodarstwo mogło zostać sklasyfikowane w ramach danego szczegółowego typu specjalizacji rolniczej.

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Typy rolnicze

(* dla lepszej czytelności sześć kolumn należących do niniejszej rubryki powtórzono w części C niniejszego załącznika)

Metody obliczania szczegółowych typów specjalizacji rolniczych

Ogólne

Opis

Podstawowe

Opis

Specjalizacje szczegółowe

Opis

Opis sposobu obliczania

Kod cech i warunków

(odniesienie do części B niniejszego załącznika)

Warunek 1

(C1)

Warunek 2

(C2)

Warunek 3

(C3)

1

Specjalizujące się w uprawach polowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych na nasiona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona

Zboża, z wyłączeniem ryżu, rośliny oleiste i wysokobiałkowe na nasiona> 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Specjalizujące się w uprawie ryżu

Ryż > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Specjalizujące się w uprawie zbóż (łącznie z ryżem), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 151 i 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Specjalizujące się w uprawie polowej różnych gatunków roślin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych

Ziemniaki, buraki cukrowe, pastewne rośliny okopowe i kapustne > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Specjalizujące się w uprawie zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i okopowych

Zboża, rośliny oleiste na nasiona, strączkowe jadalne i rośliny wysokobiałkowe > 1/3; rośliny okopowe > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Specjalizujące się w uprawie polowej warzyw i truskawek

Świeże warzywa, melony i truskawki w uprawie polowej > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Specjalizujące się w uprawie tytoniu

Tytoń > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Specjalizujące się w uprawie bawełny

Bawełna > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Specjalizujące się w uprawie polowej różnych gatunków roślin

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 161, 162, 163, 164 i 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych), grzybów i w szkółkarstwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) pod wysokimi osłonami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specjalizujące się w uprawie warzyw pod wysokimi osłonami

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy po szkłem > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod wysokimi osłonami

Kwiaty i rośliny ozdobne– uprawy pod szkłem > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Specjalizujące się w mieszanych uprawach ogrodniczych pod wysokimi osłonami

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 211 i 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Specjalizujące się w gruntowych uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specjalizujące się w gruntowych uprawach warzyw i truskawek

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrody towarowe > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Specjalizujące się w gruntowej uprawie kwiatów i roślin ozdobnych

Kwiaty i rośliny ozdobne – w uprawie polowej > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Specjalizujące się w gruntowych mieszanych uprawach ogrodniczych

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 221 i 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Pozostałe uprawy ogrodnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specjalizujące się w uprawie grzybów

Grzyby > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Specjalizujące się w szkółkarstwie

Szkółki > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Specjalizujące się w różnych uprawach ogrodniczych

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 231 i 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specjalizujące się w uprawie winorośli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specjalizujące się w uprawie winorośli do produkcji wina gatunkowego

Winnice zwykle produkujące wino gatunkowe > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Specjalizujące się w uprawie winorośli do produkcji wina stołowego

Winnice zwykle produkujące wino inne niż gatunkowe > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Specjalizujące się w uprawie winorośli na świeże owoce

Winnice zwykle produkujące winogrona stołowe > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Specjalizujące się w uprawie winorośli

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 351, 352 i 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (bez winorośli i oliwek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (innych niż cytrusowe, tropikalne i subtropikalne oraz orzechy)

Sady i plantacje roślin jagodowych z umiarkowanych stref klimatycznych > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Specjalizujące się w uprawie owoców cytrusowych

Plantacje owoców cytrusowych > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Specjalizujące się w uprawie orzechów

Orzechy > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych tropikalnych i subtropikalnych

Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (bez winorośli i oliwek)

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 361, 362, 363 i 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Specjalizujące się w uprawie oliwek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specjalizujące się w uprawie oliwek

Plantacje oliwek > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe)

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach od 351 do 370

P3 > 2/3

 

 


Gospodarstwa wyspecjalizowane — produkcja zwierzęca

Typy rolnicze

Metody obliczania szczegółowych typów specjalizacji rolniczych

Ogólne

Opis

Podstawowe

Opis

Specjalizacje szczegółowe

Opis

Opis sposobu obliczania

Kod cech i warunków

(odniesienie do części B niniejszego załącznika)

Warunek 1

(C1)

Warunek 2

(C2)

Warunek 3

(C3)

4

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

Krowy mleczne > 3/4 wszystkich zwierząt żywionych paszami objętościowymi; zwierzęta żywione paszami objętościowymi > 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Specjalizujące się w chowie bydła rzeźnego (w tym hodowla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specjalizujące się w chowie bydła rzeźnego (w tym hodowla)

Wszelkie bydło (np. bydło młodsze niż rok, bydło w wieku powyżej roku, lecz poniżej dwóch lat, i bydło w wieku dwóch lat i starsze (byki, jałówki, krowy mleczne i pozostałe krowy)) > 2/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; krowy mleczne ≤ 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; zwierzęta żywione paszami objętościowymi > 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego (w tym hodowla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego (w tym hodowla)

Wszelkie bydło > 2/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; krowy mleczne > 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; zwierzęta żywione paszami objętościowymi > 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych; wyłączając te gospodarstwa w klasie 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; wyłączając 450

 

 

 

48

Specjalizujące się w chowie owiec, kóz i innych zwierząt żywionych paszami objętościowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specjalizujące się w chowie owiec

Owce > 2/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; zwierzęta żywione paszami objętościowymi > 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych

P4 > 2/3

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 450, 460 i 470

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Specjalizujące się w chowie owiec i bydła

Wszelkie bydło > 1/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi, owce > 1/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi oraz zwierzęta żywione paszami objętościowymi> 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych

P4 > 2/3

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 450, 460 i 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Specjalizujące się w chowie kóz

Kozy > 2/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; zwierzęta żywione paszami objętościowymi > 1/10 zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych

P4 > 2/3

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 450, 460 i 470

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Specjalizujące się w chowie owiec, kóz i innych zwierząt żywionych paszami objętościowymi

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 481, 482 i 483

P4 > 2/3

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 450, 460 i 470

 

5

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specjalizujące się w chowie loch

Lochy > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej

Prosięta i pozostała trzoda chlewna > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Specjalizujące się w chowie i tuczu trzody chlewnej

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 511 i 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Specjalizujące się w chowie drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specjalizujące się w chowie kur niosek

Kury nioski > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego

Brojlery i pozostały drób > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Specjalizujące się w chowie drobiu

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 521 i 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 511-523

P5 > 2/3

 

 


Gospodarstwa mieszane

Typy rolnicze

Metody obliczania szczegółowych typów specjalizacji rolniczych

Ogólne

Opis

Podstawowe

Opis

Specjalizacje szczegółowe

Opis

Opis sposobu obliczania

Kod cech i warunków

(odniesienie do części B niniejszego załącznika)

Warunek 1

(C1)

Warunek 2

(C2)

Warunek 3

(C3)

6

Mieszane – różne uprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mieszane – różne uprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Mieszane – uprawy ogrodnicze oraz uprawy trwałe

Uprawy ogrodnicze > 1/3; uprawy trwałe > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Mieszane – uprawy polowe oraz ogrodnicze

Uprawy ogólne > 1/3; uprawy ogrodnicze > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Mieszane – uprawy polowe oraz uprawa winorośli

Uprawy ogólne > 1/3; winnice > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Mieszane – uprawy polowe oraz uprawy trwałe

Uprawy ogólne > 1/3; uprawy trwałe > 1/3; winorośle ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Mieszane – różne uprawy, z przewagą upraw polowych

Uprawy ogólne > 1/3; bez innej działalności > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Mieszane – różne uprawy

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 611, 612, 613, 614 i 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mieszane – różne zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami objętościowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą bydła mlecznego

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami objętościowymi innych niż bydło mleczne

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasie 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mieszane – różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i bydło mleczne

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; zwierzęta żywione paszami treściwymi > 1/3, krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Mieszane – różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta żywione paszami objętościowymi inne niż bydło mleczne

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasie 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mieszane – różne uprawy i zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Mieszane – uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami objętościowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Mieszane – uprawy polowe z bydłem mlecznym

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego; bydło mleczne < uprawy ogólne

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Mieszane – bydło mleczne z uprawami polowymi

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych paszami objętościowymi; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego; bydło mleczne ≥ uprawy ogólne

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Mieszane – uprawy polowe ze zwierzętami żywionymi paszami objętościowymi innymi niż bydło mleczne

Uprawy ogólne > zwierzęta żywione paszami objętościowymi i rośliny pastewne, wyłączając gospodarstwa w klasie 831

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; wyłączając 831

 

 

 

 

834

Mieszane – zwierzęta żywione paszami objętościowymi inne niż bydło mleczne z uprawami polowymi

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 831, 832 i 833

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Mieszane – różne uprawy i zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Mieszane – uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi

Uprawy ogólne > 1/3; zwierzęta żywione paszami treściwymi > 1/3

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 831, 832, 833 i 834

P1> 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Mieszane – drzewa i krzewy owocowe (uprawy trwałe) i zwierzęta żywione paszami objętościowymi

Uprawy trwałe > 1/3; zwierzęta żywione paszami objętościowymi i rośliny pastewne > 1/3

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 831, 832, 833 i 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Pszczelarstwo

Pszczoły > 2/3

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 831, 832, 833 i 834

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Mieszane – różne uprawy i zwierzęta

Gospodarstwa spełniające warunki C1 i C2, wyłączając gospodarstwa w klasach 841, 842 i 843

Gospodarstwa nieujęte w klasach 151-742 i 999

Gospodarstwa spełniające warunek C1, wyłączając gospodarstwa w klasach 831, 832, 833 i 834

 


Gospodarstwa niesklasyfikowane

Typy rolnicze

Metody obliczania szczegółowych typów specjalizacji rolniczych

Ogólne

Opis

Podstawowe

Opis

Specjalizacje szczegółowe

Opis

Opis sposobu obliczania

Kod cech i warunków

(odniesienie do części B niniejszego załącznika)

Warunek 1

(C1)

Warunek 2

(C2)

Warunek 3

(C3)

9

Gospodarstwa niesklasyfikowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Gospodarstwa niesklasyfikowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Gospodarstwa niesklasyfikowane

Całkowita standardowa produkcja = 0

 

 

 

B.   TABELA ZGODNOŚCI I KODY PRZEGRUPOWUJĄCE

I.   Zgodność między pozycjami w badaniach struktury gospodarstw rolnych (Farm Structure Survey – „FSS”), o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1166/2008, oraz w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN)

Równoważne pozycje do stosowania współczynników standardowej produkcji

Kody FSS do stosowania dla poszczególnych pozycji

Kod współczynnika standardowej produkcji

Unijne badanie struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. („FSS 2016”)

(rozporządzenie (WE) nr 1166/2008)

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego w ramach FADN

(załącznik VIII do niniejszego rozporządzenia)

I.   

Uprawy

2.01.01.01.

B_1_1_1

Pszenica zwyczajna i orkisz

10110.

Pszenica zwyczajna i orkisz

2.01.01.02.

B_1_1_2

Pszenica durum

10120.

Pszenica durum

2.01.01.03.

B_1_1_3

Żyto

10130.

Żyto

2.01.01.04.

B_1_1_4

Jęczmień

10140.

Jęczmień

2.01.01.05.

B_1_1_5

Owies

10150.

Owies

2.01.01.06.

B_1_1_6

Kukurydza na ziarno

10160.

Kukurydza na ziarno

2.01.01.07.

B_1_1_7

Ryż

10170.

Ryż

2.01.01.99.

B_1_1_99

Pozostałe zboża na ziarno

10190.

Pozostałe zboża na ziarno

2.01.02.

B_1_2

Strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasiona roślin strączkowych)

10220.

Soczewica, cieciorka i wyka

10290.

Pozostałe rośliny wysokobiałkowe

2.01.02.01.

B_1_2_1

W tym groch, bób i łubin słodki

10210.

Groch, bób i łubin słodki

2.01.03.

B_1_3

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

10300.

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

10310.

Ziemniaki na skrobię

10390.

Pozostałe ziemniaki

2.01.04.

B_1_4

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

10400.

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

2.01.05.

B_1_5

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

10500.

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Tytoń

10601.

Tytoń

2.01.06.02.

B_1_6_2

Chmiel

10602.

Chmiel

2.01.06.03.

B_1_6_3

Bawełna

10603.

Bawełna

2.01.06.04.

B_1_6_4

Rzepak i rzepik

10604.

Rzepak i rzepik

2.01.06.05.

B_1_6_5

Słonecznik

10605.

Słonecznik

2.01.06.06.

B_1_6_6

Soja

10606.

Soja

2.01.06.07.

B_1_6_7

Siemię lniane (len oleisty)

10607.

Siemię lniane (len oleisty)

2.01.06.08.

B_1_6_8

Inne rośliny oleiste

10608.

Inne rośliny oleiste

2.01.06.09.

B_1_6_9

Len włóknisty

10609.

Len włóknisty

2.01.06.10.

B_1_6_10

Konopie

10610.

Konopie

2.01.06.11.

B_1_6_11

Inne rośliny włókniste

10611.

Inne rośliny włókniste

2.01.06.12.

B_1_6_12

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

10612.

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

2.01.06.99.

B_1_6_99

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

10613.

Trzcina cukrowa

10690.

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

2.01.07.

B_1_7

Świeże warzywa, melony i truskawki, w tym:

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

 

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

Uprawy polowe

10711.

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy polowe

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

Ogrody towarowe

10712.

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrody towarowe

2.01.07.02.

B_1_7_2

Uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

10720.

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

2.01.08.

 

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek):

 

2.01.08.01.

B_1_8_1

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

10810.

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

2.01.08.02.

B_1_8_2

Uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

10820.

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

2.01.09.

B_1_9

Uprawy pastewne na zielonkę

 

2.01.09.01.

B_1_9_1

Trawy w uprawie polowej na zielonkę

10910.

Trawy w uprawie polowej na zielonkę

2.01.09.02.

B_1_9_2

Pozostałe uprawy na zielonkę

 

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Kukurydza na zielonkę

10921.

Kukurydza na zielonkę

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Rośliny strączkowe na zielonkę

10922.

Rośliny strączkowe na zielonkę

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Pozostałe rośliny pastewne na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

10923.

Pozostałe rośliny pastewne na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

2.01.10.

B_1_10

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

11000.

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

2.01.11.

B_1_11

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

11100.

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

2.01.12.

B_1_12

Grunty ugorowane

11210.

Grunty ugorowane niekwalifikujące się do subsydiów

2.02.

B_2

Ogrody przydomowe

20000.

Ogrody przydomowe

2.03.01.

B_3_1

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

30100.

Pastwiska i łąki, z wyłączeniem pastwisk i łąk niepielęgnowanych

2.03.02.

B_3_2

Nieuprawiane tereny do wypasu

30200.

Pastwiska i łąki niepielęgnowane

2.03.03.

B_3_3

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do celów produkcyjnych i kwalifikujące się do subsydiów

30300.

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do celów produkcyjnych i kwalifikujące się do subsydiów

2.04.01.

B_4_1

Sady i plantacje roślin jagodowych

 

2.04.01.01.

B_4_1_1

Gatunki owoców, w tym

 

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

Owoce umiarkowanych stref klimatycznych

40111.

Jabłka

40112.

Gruszki

40113.

Brzoskwinie i nektarynki

40114.

Pozostałe owoce umiarkowanych stref klimatycznych

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych

40115.

Owoce podzwrotnikowych lub zwrotnikowych stref klimatycznych

2.04.01.02.

B_4_1_2

Owoce jagodowe

40120.

Owoce jagodowe

2.04.01.03.

B_4_1_3

Orzechy

40130.

Orzechy

2.04.02.

B_4_2

Plantacje owoców cytrusowych

40210.

Pomarańcze

40220.

Tangeriny, mandarynki, klementynki i podobne owoce małe

40230.

Cytryny

40290.

Pozostałe owoce cytrusowe

2.04.03.

B_4_3

Plantacje oliwek

 

2.04.03.01.

B_4_3_1

Zwykle produkujące oliwki stołowe

40310.

Oliwki stołowe

2.04.03.02.

B_4_3_2

Zwykle produkujące oliwki do produkcji oliwy

40320.

Oliwki do produkcji oliwy (sprzedawane w formie owoców)

40330.

Oliwa z oliwek

2.04.04.

B_4_4

Winnice, w tym zwykle produkujące:

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Wino wysokiej jakości

40411.

Wino z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

40412.

Wino z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

40451.

Winogrona do produkcji wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

40452.

Winogrona do produkcji wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

2.04.04.02.

B_4_4_2

Pozostałe wina

40420.

Pozostałe wina

40460.

Winogrona do produkcji pozostałych win

2.04.04.03.

B_4_4_3

Winogrona stołowe

40430.

Winogrona stołowe

2.04.04.04.

B_4_4_4

Rodzynki

40440.

Rodzynki

2.04.05.

B_4_5

Szkółki

40500.

Szkółki

2.04.06.

B_4_6

Pozostałe uprawy trwałe

40600.

Pozostałe uprawy trwałe

40610.

Choinki bożonarodzeniowe

2.04.07.

B_4_7

Uprawy trwałe pod szkłem

40700.

Uprawy trwałe pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

2.06.01.

B_6_1

Uprawy grzybów

60000.

Uprawy grzybów

II.   

Zwierzęta gospodarskie

3.01.

C_1

Koniowate

100.

Koniowate

3.02.01.

C_2_1

Cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki

210.

Cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki

3.02.02.

C_2_2

Byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

220.

Byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

3.02.03.

C_2_3

Jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

230.

Jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

3.02.04.

C_2_4

Buhaje lub wolce dwuletnie i starsze

240.

Buhaje lub wolce dwuletnie i starsze

3.02.05.

C_2_5

Jałówki w wieku 2 lat i powyżej

251.

Jałówki hodowlane

252.

Jałówki na opas

3.02.06.

C_2_6

Krowy mleczne

261.

Krowy mleczne

262.

Bawolice

3.02.99.

C_2_99

Pozostałe krowy

269.

Pozostałe krowy

3.03.01.

C_3_1

Owce (w każdym wieku)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Maciorki do dalszego chowu

311.

Owce – maciorki do dalszego chowu

3.03.01.99.

C_3_1_99

Pozostałe owce

319.

Pozostałe owce

3.03.02.

C_3_2

Kozy (w każdym wieku)

 

3.03.02.01.

C_3_2_1

Samice do dalszego chowu

321.

Kozy – samice do dalszego chowu

3.03.02.99.

C_3_2_99

Pozostałe kozy

329.

Pozostałe kozy

3.04.01.

C_4_1

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kilogramów

410.

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kilogramów

3.04.02.

C_4_2

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej

420.

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej

3.04.99.

C_4_99

Pozostała trzoda chlewna

491.

Tuczniki

499.

Pozostała trzoda chlewna

3.05.01.

C_5_1

Brojlery

510.

Drób — brojlery

3.05.02.

C_5_2

Kury nioski

520.

Kury nioski

3.05.03.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Pozostały drób

Indyki

Kaczki

Gęsi

Strusie

Inny drób, gdzie indziej niewymieniony

530.

Pozostały drób

3.06.

C_6

Króliki, samice hodowlane

610.

Króliki, samice hodowlane

699.

Pozostałe króliki

3.07.

C_7

Pszczoły

700.

Pszczoły

II.   Kody przegrupowujące pewne cechy zawarte w badaniu struktury gospodarstw rolnych z 2016 r.

P45.

Bydło mleczne = 3.02.01 (cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki) + 3.02.03. (jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + 3.02.05. (jałówki w wieku 2 lat i powyżej) + 3.02.06. (krowy mleczne)

P46.

Bydło = P45 (bydło mleczne) + 3.02.02. (byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + 3.02.04. (buhaje lub wolce dwuletnie i starsze) + 3.02.99. (pozostałe krowy)

GL

Zwierzęta żywione paszami objętościowymi = 3.01. (koniowate) + P46 (bydło) + 3.03.01.01. (owce – maciorki do dalszego chowu + 3.03.01.99 (pozostałe owce) + 3.03.02.01. + (kozy – samice do dalszego chowu) + 3.03.02.99. (pozostałe kozy)

Jeśli GL = 0 FCP1 Rośliny pastewne na sprzedaż = 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne) + 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę) + 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu) + 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu)

FCP4

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi = 0

P17

Rośliny okopowe = 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe) + 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne)

Jeśli GL>0 FCP1 Rośliny pastewne na sprzedaż = 0

FCP4

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi = 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne) + 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę) + 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu) + 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu)

P17

Rośliny okopowe = 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe)

P151.

Zboża z wyłączeniem ryżu = 2.01.01.01. (pszenica zwyczajna i orkisz) + 2.01.01.02. (pszenica durum) + 2.01.01.03. (żyto) + 2.01.01.04. (jęczmień) + 2.01.01.05. (owies) + 2.01.01.06. kukurydza na ziarno) + 2.01.01.99. (pozostałe zboża na ziarno)

P15.

Zboża = P151 (zboża z wyłączeniem ryżu) + 2.01.01.07. (ryż)

P16.

Rośliny oleiste na nasiona = 2.01.06.04. (rzepak i rzepik) + 2.01.06.05. (słonecznik) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (siemię lniane (len oleisty)) + 2.01.06.08. (inne rośliny oleiste)

P51.

Trzoda chlewna = 3.04.01. (prosięta o żywej wadze poniżej 20 kilogramów) + 3.04.02. (lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej) + 3.04.99. (pozostała trzoda chlewna)

P52.

Drób = 3.05.01. (brojlery) + 3.05.02. (kury nioski) + 3.05.03. (pozostały drób)

P1.

Uprawy ogólne = P15 (zboża) + 2.01.02. (strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno) + 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe) + 2.01.06.01. (tytoń) + 2.01.06.02. (chmiel) + 2.01.06.03. (bawełna) + P16 (rośliny oleiste na nasiona) + 2.01.06.09. (len) + 2.01.06.10. (konopie) + 2.01.06.11. (inne rośliny włókniste) + 2.01.06.12. (rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym) + 2.01.06.99. (inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione) + 2.01.07.01.01. (świeże warzywa, melony i truskawki — uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami — uprawy polowe) + 2.01.10. (nasiona i sadzonki na gruntach ornych) + 2.01.11. (pozostałe uprawy na gruntach ornych) + 2.01.12 (grunty ugorowane) + FCP1 (rośliny pastewne na sprzedaż)

P2.

Uprawy ogrodnicze = 2.01.07.01.02. (świeże warzywa, melony i truskawki — uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami — ogrody towarowe) + 2.01.07.02. (świeże warzywa, melony i truskawki — uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami) + 2.01.08.01. (kwiaty i rośliny ozdobne — uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami) + 2.01.08.02. (kwiaty i rośliny ozdobne — uprawy pod szkłem lub pod innymi (dostępnymi) osłonami) + 2.06.01. (uprawy grzybów) + 2.04.05. (szkółki)

P3.

Uprawy trwałe = 2.04.01. (sady i plantacje roślin jagodowych) + 2.04.02. (plantacje owoców cytrusowych) + 2.04.03. (plantacje oliwek) + 2.04.04. (winnice) + 2.04.06. (pozostałe uprawy trwałe) + 2.04.07. (uprawy trwałe pod szkłem)

P4.

Zwierzęta żywione paszami objętościowymi = GL (zwierzęta żywione paszami objętościowymi) + FCP4 (rośliny pastewne dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi)

P5.

Zwierzęta żywione paszami treściwymi = P51 (trzoda chlewna) + P52 (drób) + 3.06. (króliki, samice hodowlane)

C.   TYPY ROLNICZE, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI A

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowe typy specjalizacji rolniczych

1.

Specjalizujące się w uprawach polowych

15.

Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych na nasiona

151.

Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona

152.

Specjalizujące się w uprawie ryżu

153.

Specjalizujące się w uprawie zbóż (łącznie z ryżem), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona

16.

Specjalizujące się w uprawie polowej różnych gatunków roślin

161.

Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych

162.

Specjalizujące się w uprawie zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i okopowych

163.

Specjalizujące się w uprawie polowej warzyw i truskawek

164.

Specjalizujące się w uprawie tytoniu

165.

Specjalizujące się w uprawie bawełny

166.

Specjalizujące się w uprawie polowej różnych gatunków roślin

2.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych), grzybów i w szkółkarstwie

21.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) pod wysokimi osłonami

211.

Specjalizujące się w uprawie warzyw pod wysokimi osłonami

212.

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod wysokimi osłonami

213.

Specjalizujące się w mieszanych uprawach ogrodniczych pod wysokimi osłonami

22.

Specjalizujące się w gruntowych uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych)

221.

Specjalizujące się w gruntowych uprawach warzyw i truskawek

222.

Specjalizujące się w gruntowej uprawie kwiatów i roślin ozdobnych

223.

Specjalizujące się w gruntowych mieszanych uprawach ogrodniczych

23.

Pozostałe uprawy ogrodnicze

231.

Specjalizujące się w uprawie grzybów

232.

Specjalizujące się w szkółkarstwie

233.

Specjalizujące się w różnych uprawach ogrodniczych

3.

Specjalizujące się w uprawach trwałych

35.

Specjalizujące się w uprawie winorośli

351.

Specjalizujące się w uprawie winorośli do produkcji wina gatunkowego

352.

Specjalizujące się w uprawie winorośli do produkcji wina stołowego

353.

Specjalizujące się w uprawie winorośli na świeże owoce

354.

Specjalizujące się w uprawie winorośli

36.

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (bez winorośli i oliwek)

361.

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (innych niż cytrusowe, tropikalne i subtropikalne oraz orzechy)

362.

Specjalizujące się w uprawie owoców cytrusowych

363.

Specjalizujące się w uprawie orzechów

364.

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych tropikalnych i subtropikalnych

365.

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (bez winorośli i oliwek)

37.

Specjalizujące się w uprawie oliwek

370.

Specjalizujące się w uprawie oliwek

38.

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe)

380.

Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe)


Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — produkcja zwierzęca

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowe typy specjalizacji rolniczych

4.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi

45.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

450.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

46.

Specjalizujące się w chowie bydła rzeźnego (w tym hodowla)

460.

Specjalizujące się w chowie bydła rzeźnego (w tym hodowla

47.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego (w tym hodowla)

470.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego (w tym hodowla)

48.

Specjalizujące się w chowie owiec, kóz i innych zwierząt żywionych paszami objętościowymi

481.

Specjalizujące się w chowie owiec

482.

Specjalizujące się w chowie owiec i bydła

483.

Specjalizujące się w chowie kóz

484.

Specjalizujące się w chowie owiec, kóz i innych zwierząt żywionych paszami objętościowymi

5.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

51.

Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej

511.

Specjalizujące się w chowie loch

512.

Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej

513.

Specjalizujące się w chowie i tuczu trzody chlewnej

52.

Specjalizujące się w chowie drobiu

521.

Specjalizujące się w chowie kur niosek

522.

Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego

523.

Specjalizujące się w chowie drobiu

53.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

530.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi


Gospodarstwa mieszane

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowe typy specjalizacji rolniczych

6.

Mieszane – różne uprawy

61.

Mieszane – różne uprawy

611.

Mieszane – uprawy ogrodnicze oraz uprawy trwałe

612.

Mieszane – uprawy polowe oraz ogrodnicze

613.

Mieszane – uprawy polowe oraz uprawa winorośli

614.

Mieszane – uprawy polowe oraz uprawy trwałe

615.

Mieszane – różne uprawy, z przewagą upraw polowych

616.

Mieszane – różne uprawy

7.

Mieszane – różne zwierzęta

73.

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami objętościowymi

731.

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą bydła mlecznego

732.

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami objętościowymi innych niż bydło mleczne

74.

Mieszane – różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi

741.

Mieszane – różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i bydło mleczne

742.

Mieszane – różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta żywione paszami objętościowymi inne niż bydło mleczne

8.

Mieszane – różne uprawy i zwierzęta

83.

Mieszane – uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami objętościowymi

831.

Mieszane – uprawy polowe z bydłem mlecznym

832.

Mieszane – bydło mleczne z uprawami polowymi

833.

Mieszane – uprawy polowe ze zwierzętami żywionymi paszami objętościowymi innymi niż bydło mleczne

834.

Mieszane – zwierzęta żywione paszami objętościowymi inne niż bydło mleczne z uprawami polowymi

84.

Mieszane – różne uprawy i zwierzęta

841.

Mieszane – uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi

842.

Mieszane – drzewa i krzewy owocowe (uprawy trwałe) i zwierzęta żywione paszami objętościowymi

843.

Pszczelarstwo

844.

Mieszane – różne uprawy i zwierzęta

9.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

99.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

999.

Gospodarstwa niesklasyfikowane


(1)  Cechy 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne), 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę), 2.01.12. (grunty ugorowane), 2.02. (ogrody przydomowe), 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyłączeniem pastwisk i łąk niepielęgnowanych), 2.03.02. (pastwiska i łąki niepielęgnowane), 2.03.03. (trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do celów produkcyjnych i kwalifikujące się do subsydiów), 3.02.01. (cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki), 3.03.01.99. (pozostałe owce), 3.03.02.99. (pozostałe kozy) i 3.04.01. (prosięta o żywej wadze poniżej 20 kilogramów) stosowane są jedynie pod określonymi warunkami (zob. załącznik VI pkt 5).


ZAŁĄCZNIK V

WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW I KLASY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ (ARTYKUŁ 5)

A.   WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA

Wielkość ekonomiczną gospodarstwa stanowi całkowita wartość standardowej produkcji gospodarstwa wyrażona w EUR.

B.   KLASY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW

Gospodarstwa pogrupowano według klas wielkości, których przedziały określono poniżej.

Klasy

Przedziały w EUR

I

poniżej 2 000

II.

od 2 000 do mniej niż 4 000

III

od 4 000 do mniej niż 8 000

IV

od 8 000 do mniej niż 15 000

V

od 15 000 do mniej niż 25 000

VI

od 25 000 do mniej niż 50 000

VII

od 50 000 do mniej niż 100 000

VIII

od 100 000 do mniej niż 250 000

IX

od 250 000 do mniej niż 500 000

X

od 500 000 do mniej niż 750 000

XI

od 750 000 do mniej niż 1 000 000

XII

od 1 000 000 do mniej niż 1 500 000

XIII

od 1 500 000 do mniej niż 3 000 000

XIV

równe lub większe niż 3 000 000

Klasy wielkości II i III lub III i IV, IV i V, lub od III do V, VI i VII, VIII i IX, X i XI, od XII do XIV lub od X do XIV można grupować razem.


ZAŁĄCZNIK VI

WSPÓŁCZYNNIKI STANDARDOWEJ PRODUKCJI – WSPÓŁCZYNNIKI SO (ang. STANDARD OUTPUTS) (ARTYKUŁ 6)

1.   DEFINICJA ORAZ ZASADY OBLICZANIA SO

a)   Standardowa produkcja oznacza wartość produkcji każdej z działalności rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 1, odpowiadającej przeciętnej sytuacji w danym regionie.

b)   Wartość produkcji, o której mowa w lit. a), oznacza pieniężną wartość produkcji rolnej brutto według cen „loco gospodarstwo”. Jest ona sumą wartości produktu(-ów) głównego(-ych) oraz produktu(-ów) ubocznego(-ych).

Wartości oblicza się poprzez pomnożenie produkcji na jednostkę przez cenę „loco gospodarstwo”. VAT, podatki od produktów i dopłaty bezpośrednie nie są w nich ujęte.

c)   Okres produkcyjny

Współczynniki SO odpowiadają 12-miesięcznemu okresowi produkcyjnemu (rok kalendarzowy lub rolniczy rok produkcyjny).

Dla produktów roślinnych lub zwierzęcych, których okres produkcyjny jest krótszy lub dłuższy od 12 miesięcy, współczynnik SO odpowiadający przyrostowi wartości produkcji oblicza się dla okresu 12 miesięcy.

d)   Dane podstawowe i okres referencyjny

Współczynniki SO ustala się na podstawie produkcji na jednostkę i ceny „loco gospodarstwo”, o której mowa w lit. b) powyżej. W tym celu podstawowe dane zbiera się w państwach członkowskich dla okresu referencyjnego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1198/2014.

e)   Jednostki

1)

Jednostki fizyczne:

a)

Współczynniki SO dla działalności produkcji roślinnej ustalane są na podstawie powierzchni wyrażonej w hektarach.

Jednakże dla grzybów współczynniki SO ustala się na podstawie wartości produkcji brutto dla wszystkich kolejnych zbiorów w ciągu roku i wyraża się na 100 m2 powierzchni objętej uprawą. W kontekście ich wykorzystania w Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych takie współczynniki SO dzieli się przez liczbę kolejnych zbiorów w ciągu roku. Liczba zbiorów w ciągu roku przekazywana jest Komisji na podstawie art. 8 niniejszego rozporządzenia.

b)

Współczynniki SO dla działalności produkcji zwierzęcej oblicza się na sztukę zwierzęcia, z wyjątkiem drobiu, dla którego współczynniki SO ustala się dla 100 sztuk, a także dla pszczół, dla których określa się je dla jednego pnia pszczelego.

2)

Jednostki pieniężne oraz zaokrąglanie

Podstawowe dane do wyznaczania współczynników SO oraz obliczone współczynniki SO ustalane są w EUR. W przypadku państw członkowskich, które nie przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej, współczynniki SO przelicza się na EUR na podstawie średniego kursu wymiany walut dla okresu referencyjnego zdefiniowanego w pkt 1 lit. d) niniejszego załącznika. Ten średni kurs wymiany walut oblicza się na podstawie oficjalnego kursu wymiany walut publikowanego przez Komisję (Eurostat).

Współczynniki SO można zaokrąglić do 5 EUR, jeśli istnieje taka potrzeba.

2.   PODZIAŁ WSPÓŁCZYNNIKÓW SO

a)   Według działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej

Współczynniki SO ustala się dla wszystkich działalności rolniczych odpowiadających pozycjom w ramach badania struktury gospodarstw rolnych zgodnie z procedurą ustanowioną w tych badaniach.

b)   Podział geograficzny

Współczynniki SO ustala się przynajmniej na podstawie jednostek geograficznych, które są wykorzystywane przy badaniu struktury gospodarstw rolnych oraz w ramach FADN. Te jednostki geograficzne oparte są na ogólnej nomenklaturze dotyczącej jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Jednostki te opisano jako przegrupowanie regionów NUTS 3. Obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz obszarów górskich nie traktuje się jako jednostek geograficznych.

Nie określa się żadnych współczynników SO dla działalności niefunkcjonujących w danym regionie.

3.   ZBIERANIE DANYCH DO CELÓW OKREŚLENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW SO

a)

Podstawowe dane do określenia współczynników SO aktualizowane są co najmniej za każdym razem, kiedy przeprowadza się badanie struktury gospodarstw rolnych w formie spisu, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1166/2008.

b)

Jeżeli badanie struktury gospodarstw rolnych można przeprowadzić w formie badania reprezentacyjnego, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1166/2008, aktualizacji współczynników SO dokonuje się:

albo przez odnowienie podstawowych danych w sposób podobny do tego, który wyszczególniono w lit. a),

albo przez zastosowanie współczynnika zmiany, gdzie współczynniki SO aktualizuje się w celu uwzględnienia – zgodnie z szacunkami państwa członkowskiego – zmian w ilościach wyprodukowanych na jednostkę i zmian w cenach w odniesieniu do każdej działalności i każdego regionu, które to zmiany miały miejsce w ostatnim okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1198/2014.

4.   REALIZACJA

Państwa członkowskie są odpowiedzialne zgodnie z przepisami niniejszego załącznika za zbieranie podstawowych danych niezbędnych do obliczenia współczynników SO i za ich obliczenie, za przeliczenie wyników na EUR, a także, jeżeli jest to stosowne, za zbieranie danych wymaganych do stosowania metody aktualizacji.

5.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

Następujące specjalne zasady ustanawia się w celu obliczenia współczynników SO dla niektórych cech i obliczenia całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa:

a)   Grunty ugorowane

Standardowa produkcja odnosząca się do gruntów ugorowanych brana jest pod uwagę przy obliczaniu całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w tym gospodarstwie są inne dodatnie współczynniki SO.

b)   Ogrody przydomowe

Skoro produkcja z ogrodów przydomowych jest zwykle przeznaczona do konsumpcji własnej, a nie do sprzedaży, współczynniki SO traktuje się jako równe zeru.

c)   Zwierzęta gospodarskie

W odniesieniu do zwierząt gospodarskich cechy wydzielone są według grup wiekowych. Produkcja odpowiada wartości przyrostu zwierzęcia w czasie przebywania w grupie wiekowej. Innymi słowy, odpowiada różnicy między wartością zwierzęcia w chwili opuszczania grupy a jego wartością w chwili wejścia do tej grupy (zwana również wartością wymiany stada).

d)   Cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki

Współczynniki SO odnoszące się do cieląt poniżej 1 roku brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie jest więcej cieląt poniżej 1 roku niż krów. Pod uwagę brane są jedynie współczynniki SO dotyczące nadwyżki cieląt poniżej 1 roku.

e)   Pozostałe owce i pozostałe kozy

Współczynniki SO odnoszące się do pozostałych owiec brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma owiec – maciorek do dalszego chowu.

Współczynniki SO odnoszące się do pozostałych kóz brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma kóz – samic do dalszego chowu.

f)   Prosięta

Współczynniki SO odnoszące się do prosiąt brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma loch.

g)   Rośliny pastewne

Jeżeli w gospodarstwie nie ma zwierząt żywionych paszami objętościowymi (tzn. koniowatych, bydła, owiec czy kóz), rośliny pastewne (tj. okopowe i kapustne, rośliny pastewne na zielonkę, pastwiska i łąki) są traktowane jako produkty na sprzedaż i stanowią część produkcji dotyczącą upraw ogólnych.

Jeżeli w gospodarstwie są zwierzęta żywione paszami objętościowymi, rośliny pastewne traktowane są jako pasza dla tych zwierząt i stanowią część produkcji dotyczącą zwierząt żywionych paszami objętościowymi i roślin pastewnych.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK VII

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INNA NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z GOSPODARSTWEM (ARTYKUŁ 7)

A.   DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA (OGA) BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

OGA bezpośrednio związana z gospodarstwem obejmuje wszystkie działalności inne niż praca w gospodarstwie, które są bezpośrednio związane z gospodarstwem i mają ekonomiczny wpływ na to gospodarstwo. Są to działalności, w ramach których wykorzystywane są albo zasoby gospodarstwa (ziemia, budynki i budowle, maszyny, produkty rolne, itp.), albo produkty gospodarstwa.

W tym kontekście działalność gospodarcza oznacza aktywną pracę; w związku tym nie są uwzględniane inwestycje o czysto finansowym charakterze. Dzierżawa ziemi lub innych zasobów rolnych gospodarstwa na potrzeby różnego rodzaju działalności bez dalszego angażowania w tę działalność nie jest uważana za OGA, ale za część działalności rolniczej gospodarstwa.

Wszelkie przetwórstwo produktów rolnych jest uważane za OGA, chyba że przetwórstwo uznaje się za część działalności rolniczej. Wyłączone jest zatem przetwórstwo win i produkcja oliwy z oliwek, chyba że proporcja skupionego wina lub oliwy z oliwek jest znacząca.

Wszelkie przetwórstwo podstawowego produktu rolnego w przetworzony produkt wtórny uważane jest za OGA, niezależnie od tego, czy surowiec został wyprodukowany w gospodarstwie czy zakupiony poza nim. Obejmuje to przetwórstwo mięsa, produkcję sera itp.

B.   SZACOWANIE ZNACZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Udział OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w produkcji gospodarstwa szacuje się jako udział obrotu z OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w sumie całkowitego obrotu i płatności bezpośrednich tego gospodarstwa zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 (1):

Formula

C.   KLASY ODZWIERCIEDLAJĄCE ZNACZENIE OGA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Gospodarstwa są klasyfikowane według klas odzwierciedlających udział OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w produkcji gospodarstwa. Stosuje się następujące przedziały:

Klasy

Przedziały procentowe

I

Od 0 % do 10 % (udział marginalny)

II

Od powyżej 10 % do 50 % (udział średni)

III

Od powyżej 50 % do poniżej 100 % (udział znaczący)


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).


ZAŁĄCZNIK VIII

FORMAT I UKŁAD SPRAWOZDANIA Z GOSPODARSTWA ROLNEGO (ARTYKUŁ 9)

Gromadzone dane klasyfikuje się w tabelach w podziale na grupy, kategorie i kolumny. Sposób odsyłania do konkretnego pola z danymi jest następujący:

<litera tabeli>_<grupa>_<kategoria>[_<kategoria>]_<kolumna>_

Konkretne wartości danych wpisuje się na poziomie kolumn. W tabelach określonych poniżej komórki niewypełnione, w przypadkach gdy wartości danych są dopuszczalne; komórki zaznaczone na szaro oznaczone „—” nie mają znaczenia w kontekście danej grupy, dlatego nie dopuszcza się danych w tych komórkach.

Przykłady:

B.UT.20.A (kolumna A grupy UT, kategoria 20, z tabeli B) dotyczy „powierzchni” z „powierzchni użytkowanych użytków rolnych wziętych w dzierżawę”, które należy wpisać w ramach „powierzchni użytkowanych użytków rolnych na uprawy rolne dzierżawcy” w tabeli B.

I.A.10110.1.0.TA (kolumna TA grupy A, kategorii 10110, z tabeli I) dotyczy łącznej powierzchni „pszenicy zwyczajnej i orkiszu” dla rodzaju upraw 1 „uprawy polowe – rośliny uprawiane w plonie głównym, uprawy łączone” i kod braku danych 0 „wszystkie dane dostępne”.

W przypadku gdy w odniesieniu do któregokolwiek gospodarstwa dana wartość jest mało istotna lub brak jest danych, nie należy wstawiać wartości „0”.

Tabele oznacza się pojedynczymi literami, grupy pojedynczymi literami lub grupami liter, kategorie kodami cyfrowymi, a kolumny pojedynczymi literami lub grupami liter.

Dla tabel A-M pierwsza tabela ukazuje podstawowy wzór w odniesieniu do grup i kolumn. Druga tabela ukazuje jego podział na kategorie, a każda z kategorii oznaczona jest jednym kodem lub kilkoma kodami i kodami dodatkowymi.

Dane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego powinny być podane z następującą dokładnością:

—   wartości finansowe: wartości w EUR lub krajowych jednostkach monetarnych w postaci liczb całkowitych. Niemniej jednak dla walut krajowych, gdzie wartość jednostkowa przedstawia niską wartość w stosunku do EUR, w drodze uzgodnienia między agencją łącznikową danego państwa członkowskiego a pracownikami Komisji zarządzającymi FADN, można dopuścić wyrażanie wartości w setkach lub tysiącach krajowych jednostek monetarnych,

—   wielkości fizyczne: w kwintalach (q = 100 kg), z wyjątkiem jaj, które wyraża się w tysiącach sztuk, oraz wina i produktów pochodnych, które wyraża się w hektolitrach,

—   powierzchnia: w arach (1 a = 100 m2), oprócz grzybów wyrażanych w metrach kwadratowych całkowitej powierzchni upraw,

—   stan średnioroczny inwentarza żywego: do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem drobiu i królików, wyszczególnianych w liczbach całkowitych, oraz pszczół, podawanych w liczbie zajętych pni pszczelich,

—   jednostki pracy: z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pod daną tabelą określone są dalsze definicje i instrukcje dla każdej kategorii w tabeli i wartości w kolumnie.

Tabela A

Ogólne informacje dotyczące gospodarstwa

Kategoria informacji ogólnych

Kod (*)

 

 

 

Kolumny

Grupa informacji

Okręg FADN

Podokręg

Numer porządkowy gospodarstwa

Stopień

Minuty

NUTS

Numer biura rachunkowego

Data

Waga gospodarstwa

Typ rolniczy

Klasa wielkości ekonomicznej

Kod

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identyfikacja gospodarstwa

 

 

 

LO

Położenie gospodarstwa

 

 

 

AI

Informacje związane z prowadzeniem rachunkowości

 

 

 

TY

Typologia

 

 

 

CL

Klasy

 

OT

Pozostałe dane szczegółowe dotyczące gospodarstwa

 


Kod (*)

Opis

Grupa

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Numer gospodarstwa

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Szerokość geograficzna

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Długość geograficzna

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Biuro rachunkowe

AI

AAI50AO

60

Rodzaj rachunkowości

AI

AAI60C

70

Data zamknięcia roku obrachunkowego

AI

AAI70DT

80

Krajowa waga gospodarstwa obliczona przez państwo członkowskie

TY

ATY80W

90

Klasyfikacja w momencie dokonania wyboru

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem

CL

ACL100C

110

Forma własności/cel ekonomiczny

CL

ACL110C

120

Status prawny

CL

ACL120C

130

Poziom odpowiedzialności posiadacza(–y)

CL

ACL130C

140

Rolnictwo ekologiczne

CL

ACL140C

141

Sektory rolnictwa ekologicznego

CL

ACL141C

150

Chroniona nazwa pochodzenia (CHNP)/chronione oznaczenie geograficzne (CHOG)/gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS)/produkt górski

CL

ACL150C

151

Sektory objęte ChNP/ChOG

CL

ACL151C

160

Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

CL

ACL160C

170

Wysokość n.p.m.

CL

ACL170C

180

Obszar objęty wsparciem z funduszy strukturalnych

CL

ACL180C

190

Obszar Natura 2000

CL

ACL190C

200

Obszar objęty zakresem dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE)

CL

ACL200C

210

System nawadniania

OT

AOT210C

220

Dni wypasu na terenach wspólnych na jednostkę przeliczeniową zwierząt

OT

AOT220C

A.ID.   Identyfikacja gospodarstwa

Przy pierwszym wyborze każdemu gospodarstwu przekazującemu dane jest nadawany numer. Numerem tym gospodarstwo to oznaczone jest przez cały okres pozostawania w bazie danych. Numer nadany gospodarstwu jest niepowtarzalny.

Jednak w przypadku gdy gospodarstwo przechodzi zasadnicze zmiany, w szczególności gdy zmiany te wynikają z jego podziału na dwa oddzielne gospodarstwa lub z połączenia z innym gospodarstwem, może ono zostać uznane za nowe gospodarstwo. W takiej sytuacji dane gospodarstwo otrzymuje nowy numer. Zmiana stosowanego typu rolniczego nie pociąga za sobą nadania nowego numeru. Jeżeli ze względu na przypisany numer możliwe jest pomylenie danego gospodarstwa z innym gospodarstwem przekazującym dane (np. w przypadku tworzenia nowych podziałów regionalnych), numer ten należy zmienić. W takiej sytuacji tabela wykazująca równoważność starych i nowych numerów jest następnie przekazywana Komisji.

Numer gospodarstwa obejmuje trzy grupy informacji, a mianowicie:

 

A.ID.10.R. Okręg FADN: nadawany jest kod odpowiadający kodowi określonemu w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

 

A.ID.10.S. Podokręg: nadawany jest kod.

Wybrane podokręgi powinny opierać się na powszechnym systemie klasyfikacji regionów, o których mowa w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), ustanowionych przez Eurostat we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi.

W każdym przypadku państwo członkowskie przekazuje Komisji tabelę wskazującą, dla każdego zastosowanego kodu podokręgu, odpowiednie regiony NUTS, a także odpowiedni region, dla którego obliczane są poszczególne wartości standardowej produkcji.

 

A.ID.10.H. Numer porządkowy gospodarstwa.

A.LO.   Położenie gospodarstwa

Położenie gospodarstwa określa się przy pomocy dwóch informacji: współrzędnych geograficznych (szerokości i długości) oraz kodu jednostek terytorialnych NUTS poziom 3.

 

A.LO.20. Szerokość geograficzna: w stopniach i minutach (szerokość kątowa z dokładnością do 5 minut), kolumny DG i MI.

 

A.LO.30. Długość geograficzna: w stopniach i minutach (szerokość kątowa z dokładnością do 5 minut), kolumny DG i MI.

 

A.LO.40.N. Kod NUTS3 oznacza kod NUTS poziom 3 jednostki terytorialnej, gdzie położone jest gospodarstwo. Należy podawać najnowszą wersję kodu zgodnie z opisem zawartym w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.

A.AI.   Informacje związane z prowadzeniem rachunkowości

 

A.AI.50.AO. Numer biura rachunkowego: nadawany jest kod.

W każdym państwie członkowskim każdemu biuru rachunkowemu nadawany jest niepowtarzalny numer. Należy podać numer biura rachunkowego, które zajmowało się gospodarstwem w bieżącym roku obrachunkowym.

 

A.AI.60.C. Rodzaj rachunkowości: należy określić, rodzaj rachunkowości, jaką gospodarstwo prowadzi. Stosuje się następujące kody:

1.

podwójny zapis;

2.

zapis pojedynczy;

3.

brak.

 

A.AI.70.DT. Data zamknięcia roku obrachunkowego: należy wpisywać w formacie „RRRR-MM-DD”, np. 2009-06-30 lub 2009-12-31.

A.TY.   Typologia

 

A.TY.80.W. Krajowa waga gospodarstwa: należy podać wartość czynnika ekstrapolacji, obliczonego przez państwo członkowskie. Wartości należy wyrażać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

A.TY.90.TF. Typ rolniczy w momencie dokonania wyboru: kod typu rolniczego gospodarstwa zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia w momencie dokonania wyboru na dany rok obrachunkowy.

 

A.TY.90.ES. Klasa wielkości ekonomicznej w momencie dokonania wyboru: kod ekonomicznej wielkości gospodarstwa zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia w momencie dokonania wyboru na dany rok obrachunkowy.

A.CL.   Klasy

 

A.CL.100.C. Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem: wyrażona w formie przedziału procentowego określającego udział obrotu (1) z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w całkowitym obrocie z gospodarstwa. Stosuje się następujące kody:

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (udział marginalny)

2.

> 10 % do ≤ 50 % (udział średni)

3.

> 50 % do < 100 % (udział znaczący)

 

A.CL.110.C. Forma własności/cel ekonomiczny: należy określić formę własności i cele ekonomiczne gospodarstwa. Należy stosować następujące kody:

1.   gospodarstwo rodzinne: gospodarstwo funkcjonuje na bazie kapitału własnego i obsługiwane jest przez posiadacza/zarządcę wraz z rodziną i czerpią oni korzyści z działalności gospodarczej;

2.   spółka osobowa: czynniki produkcji gospodarstwa wniosło kilku partnerów, z których przynajmniej część wykonuje w danym gospodarstwie nieodpłatną pracę. Korzyści z działalności czerpie spółka osobowa.

3.   przedsiębiorstwo nastawione na zysk: korzyści wykorzystywane są do wypłacania udziałowcom dywidend/zysku. Gospodarstwo jest własnością przedsiębiorstwa.

4.   przedsiębiorstwo nienastawione na zysk: korzyści wykorzystywane są przede wszystkim na utrzymanie zatrudnienia lub podobny cel społeczny. Gospodarstwo jest własnością przedsiębiorstwa.

 

A.CL.120.C. Status prawny: należy określić, czy gospodarstwo jest osobą prawną czy nie. Stosuje się następujące kody:

0.

nieprawda.

1.

prawda.

 

A.CL.130.C. Poziom odpowiedzialności posiadacza(-y): należy określić poziom odpowiedzialności (odpowiedzialności ekonomicznej) (głównego) posiadacza. Stosuje się następujące kody:

1.

pełna;

2.

częściowa.

 

A.CL.140.C. Rolnictwo ekologiczne: należy określić, czy gospodarstwo stosuje ekologiczne metody produkcji w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/2007 (2), w szczególności jego art. 4 i 5. Stosuje się następujące kody:

1.

gospodarstwo nie stosuje ekologicznych metod produkcji;

2.

gospodarstwo stosuje wyłącznie ekologiczne metody produkcji w odniesieniu do wszystkich wytwarzanych produktów;

3.

gospodarstwo stosuje jednocześnie ekologiczne i inne metody produkcji;

4.

gospodarstwo jest w trakcie przechodzenia na ekologiczne metody produkcji.

 

A.CL.141.C. Sektory rolnictwa ekologicznego: jeżeli gospodarstwo stosuje jednocześnie ekologiczne i inne metody produkcji, należy określić, w jakich sektorach produkcji gospodarstwo stosuje wyłącznie ekologiczne metody produkcji (możliwy wybór kilku). Stosuje się wymienione niżej kody. Jeżeli gospodarstwo stosuje jednocześnie ekologiczne i inne metody produkcji w odniesieniu do wszystkich sektorów produkcji, należy użyć kodu „nie dotyczy”.

0.

nie dotyczy;

31.

zboża;

32.

nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe;

33.

owoce i warzywa (obejmujący owoce cytrusowe, ale z wyłączeniem oliwek);

34.

oliwki;

35.

winnice;

36.

wołowina;

37.

mleko krowie;

38.

wieprzowina;

39.

mięso baranie i kozie oraz mleko owcze i kozie

40.

mięso drobiowe;

41.

jaja;

42.

pozostałe sektory.

 

A.CL.150.C.„Chroniona nazwa pochodzenia”/„chronione oznaczenie geograficzne”/„gwarantowana tradycyjna specjalność”/„produkt górski”: należy określić czy gospodarstwo produkuje produkty rolne lub środki spożywcze podlegające chronionej nazwie pochodzenia (ChNP), chronionemu oznaczeniu geograficznemu (ChOG), gwarantowanej tradycyjnej specjalności (GTS) lub oznaczeniu produktu górskiego lub czy produkuje produkty rolne znane z wykorzystywania do produkcji środków spożywczych chronionych przez ChNP/ChOG/GTS/„produkt górski” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (3). Stosuje się następujące kody:

1.

gospodarstwo nie produkuje żadnych produktów ani środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, ani żadnego produktu znanego z wykorzystywania do produkcji środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”;

2.

gospodarstwo produkuje wyłącznie produkty lub środki spożywcze chronione przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, lub produkty znane z wykorzystywania do produkcji środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”;

3.

niektóre produkty lub środki spożywcze produkowane w gospodarstwie są chronione przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, lub niektóre produkty są znane z wykorzystywania do produkcji środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”.

 

A.CL.151.C. Sektory objęte chronioną nazwą pochodzenia/chronionym oznaczeniem geograficznym/„gwarantowaną tradycyjną specjalnością”/„produktem górskim” jeżeli większość produkcji w niektórych konkretnych sektorach stanowią produkty lub środki spożywcze chronione przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, lub produkty znane z wykorzystywania do produkcji środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, należy określić przedmiotowe sektory produkcji (możliwy wybór kilku). Stosuje się wymienione niżej kody. Jeżeli niektóre produkty lub środki spożywcze produkowane przez gospodarstwo są chronione przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, lub niektóre produkty są znane z wykorzystywania do produkcji środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, ale nie stanowią one większości produkcji w każdym odnośnym sektorze, należy użyć kodu „nie dotyczy”.

0.

nie dotyczy;

31.

zboża;

32.

nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe;

33.

owoce i warzywa (obejmujący owoce cytrusowe, ale z wyłączeniem oliwek);

34.

oliwki;

35.

winnice;

36.

wołowina;

37.

mleko krowie;

38.

wieprzowina;

39.

mięso baranie i kozie oraz mleko owcze i kozie

40.

mięso drobiowe;

41.

jaja;

42.

pozostałe sektory.

Pozycje A.CL.150.C. Chroniona nazwa pochodzenia/chronione oznaczenie geograficzne/gwarantowana tradycyjna specjalność/produkt górski oraz A.CL.151.C mają dla państw członkowskich charakter nieobowiązkowy. Jeżeli dane państwo członkowskie je stosuje, wówczas odnośne rubryki należy wypełnić dla wszystkich gospodarstw z próby. Jeżeli wypełnia się A.CL.150.C, należy wypełnić też A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami: należy podać, czy większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze objętym przepisami art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (4). W tych państwach członkowskich, w których nie zakończono jeszcze wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, należy podać odniesienie do obszarów kwalifikowalnych w okresie programowania 2007–2013 zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Stosuje się następujące kody:

1.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w rozumieniu art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, ani na obszarze kwalifikowalnym w okresie programowania 2007–2013 zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w państwach członkowskich, w których nie zakończono jeszcze wyznaczania obszarów zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

21.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze z poważnymi ograniczeniami naturalnymi w rozumieniu art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

22.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze z innymi szczególnymi ograniczeniami w rozumieniu art. 32 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

23.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze kwalifikowalnym w okresie programowania 2007-2013 zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w państwach członkowskich, w których nie zakończono jeszcze wyznaczania obszarów zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

3.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze górskim w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

5.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze, w odniesieniu do którego płatności są wycofywane, w rozumieniu art. 31 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

 

A.CL.170.C. Wysokość nad poziomem morza: Należy określić wysokość n.p.m. zgodnie z następującymi kodami:

1.

większa część gospodarstwa położona jest poniżej 300 m;

2.

większa część gospodarstwa położona jest między 300 a 600 m;

3.

większa część gospodarstwa położona jest powyżej 600 m;

4.

dane niedostępne.

 

A.CL.180.C. Obszar objęty wsparciem z funduszy strukturalnych: należy określić, czy większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze objętym przepisami art. 90 ust. 2 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (5). Stosuje się następujące kody:

1.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona w regionie słabiej rozwiniętym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w szczególności jego art. 90 ust. 2 lit. a);

2.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona w regionie lepiej rozwiniętym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w szczególności jego art. 90 ust. 2 lit. c);

3.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona w regionie przejściowym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w szczególności jego art. 90 ust. 2 lit. b).

 

A.CL.190.C. Obszar Natura 2000: należy określić, czy większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze, w stosunku do którego obowiązują przepisy dyrektyw Rady 79/409/EWG (6) i 92/43/EWG (7) (Natura 2000). Stosuje się następujące kody:

1.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze kwalifikującym się do płatności z tytułu Natury 2000;

2.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze kwalifikującym się do płatności z tytułu Natury 2000.

 

A.CL.200.C. Obszar objęty zakresem dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE): należy określić, czy większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze, w stosunku do którego obowiązują przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8). Stosuje się następujące kody:

1.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze kwalifikującym się do płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE;

2.

większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze kwalifikującym się do płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE.

A.OT.   Pozostałe szczegółowe dane dotyczące gospodarstwa

 

A.OT.210.C. System nawadniania: należy określić główny system nawadniania stosowany w gospodarstwie:

0.

nie dotyczy (jeżeli w gospodarstwie nie ma systemu nawadniania);

1.

powierzchniowy;

2.

zraszacz;

3.

linie kroplujące;

4.

inny.

 

A.OT.220.C. Dni wypasu na terenach wspólnych na jednostkę przeliczeniową zwierząt: liczba dni wypasu na terenach wspólnych eksploatowanych przez gospodarstwo na jednostkę przeliczeniową zwierząt.

KOLUMNY W TABELI A

Kolumna R dotyczy okręgu FADN, kolumna S –podokręgu, kolumna H – numeru porządkowego gospodarstwa, kolumna DG – stopni, kolumna MI – minut, kolumna N – NUTS, kolumna AO – numeru biura rachunkowego, kolumna DT – daty, kolumna W – wagi gospodarstwa, kolumna TF – typu rolniczego, kolumna ES – klasy wielkości ekonomicznej i kolumna C – kodu.

Tabela B

Struktura własnościowa powierzchni użytkowanych użytków rolnych

Kategoria powierzchni użytkowanych użytków rolnych

Kod (*)

 

Grupa informacji

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

A

UO

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych własnych

 

UT

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych wziętych w dzierżawę

 

US

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych dzierżawionych za udział w zbiorach lub na podobnych zasadach

 


Kod (*)

Opis kategorii

Grupa

A

10

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych własnych

UO

 

20

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych wziętych w dzierżawę

UT

 

30

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych dzierżawionych za udział w zbiorach

US

 

Grunty gospodarstw użytkowane przez dwóch lub więcej partnerów powinny być zarejestrowane jako znajdujące się w posiadaniu właściciela, jako wzięte w dzierżawę lub dzierżawione za udział w zbiorach, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi między partnerami.

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (UAA) to całkowita powierzchnia zajmowana przez grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe, użytkowana przez gospodarstwa rolne niezależnie od rodzaju tytułu prawnego własności. Nie obejmuje ona gruntów wspólnych użytkowanych przez gospodarstwo.

Należy stosować następujące grupy informacji i kategorii:

B.UO.   Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych własnych

B.UO.10.A Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe), uprawiana przez właściciela, dożywotniego dzierżawcę lub dzierżawcę lub powierzchnia użytków rolnych użytkowana na podobnych zasadach. Obejmuje grunty wydzierżawiane innym podmiotom w stanie gotowym do zasiewu (kod uprawy 11300).

B.UT.   Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych wziętych w dzierżawę

B.UT.20.A Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe) uprawiana przez osobę niebędącą właścicielem, dożywotnim dzierżawcą ani dzierżawcą, dzierżawiącą tę powierzchnię (opłata za dzierżawę płatna jest w gotówce lub w naturze; jest ona zazwyczaj ustalana z góry i nie zależy zwykle od osiąganych wyników) lub powierzchnia użytków rolnych użytkowanych na podobnych zasadach.

Powierzchnia wzięta w dzierżawę nie obejmuje powierzchni, z której plony są kupowane jako uprawy na pniu. Kwoty zapłacone za zakup upraw na pniu powinny zostać wykazane w tabeli H w ramach kodów 2020–2040 (zakupione pasze) w przypadku łąk lub upraw paszowych oraz w ramach kodu 3090 (pozostałe koszty bezpośrednie produkcji roślinnej) w przypadku upraw potencjalnie towarowych (produkty, które są zwykle wprowadzane do obrotu). Zakupione na pniu uprawy potencjalnie towarowe należy określić bez podawania odnośnej powierzchni (tabela H).

Powierzchnia wzięta w dzierżawę na okres krótszy niż jeden rok oraz osiągniętą z niej produkcję traktuje się podobnie jak powierzchnie zakupione jako uprawy na pniu.

B.US.   Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych dzierżawionych za udział w zbiorach lub na podobnych zasadach

B.US.30.A Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (grunty orne, użytki zielone i trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe), uprawiane wspólnie przez cedenta i dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy za udział w zbiorach lub użytki rolne uprawiane na podobnych zasadach.

KOLUMNY W TABELI B

Kolumna A odnosi się do powierzchni użytkowanych użytków rolnych.

Tabela C

Siła robocza

Kategoria siły roboczej

Kod (*)

 

 

 

Kolumny

Grupa informacji

Uwagi ogólne

Łącznie praca w gospodarstwie (związana z działalnością rolniczą i praca na rzecz OGA związanej z gospodarstwem)

Udział pracy na rzecz OGA związanej z gospodarstwem

Liczba osób

Płeć

Rok urodzenia

Wykształcenie zarządcy w zakresie rolnictwa

Czas przepracowany w ciągu roku

Liczba jednostek przeliczeniowych pracy

% czasu przepracowanego w ciągu roku

% jednostek przeliczeniowych pracy

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Liczba całkowita

Należy wpisać kod

Cztery cyfry

Należy wpisać kod

(godziny)

(jednostki przeliczeniowe pracy)

%

%

UR

Stała nieopłacana siła robocza

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Dorywcza nieopłacana siła robocza

 

 

PR

Stała odpłatna siła robocza

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Dorywcza odpłatna siła robocza

 

 


Kod (*)

Opis

Grupa

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Posiadacz/zarządca

UR

 

 

 

 

 

 

20

Posiadacz/osoba niebędąca zarządcą

UR

 

 

 

 

 

30

Zarządca/osoba niebędąca posiadaczem

UR

 

 

 

 

 

 

40

Małżonek posiadacza

UR

 

 

 

 

 

50

Inne

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Dorywcza siła robocza

UC, PC

 

 

70

Zarządca

PR

 

 

 

 

 

 

Termin „siła robocza” obejmuje wszystkie osoby zaangażowane w pracę w gospodarstwie w okresie roku obrachunkowego. Określenie to nie obejmuje jednak osób, które wykonały tę pracę w imieniu innej osoby lub przedsiębiorstwa (usługi w zakresie rolnictwa, których koszty wykazuje się w kosztach w tabeli H w ramach kodu 1020).

W przypadku wzajemnej pomocy między poszczególnymi gospodarstwami, gdzie pomoc ta obejmuje wymianę pracy, pomoc otrzymaną w zamian za pomoc udzieloną, w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego wykazuje się czas przepracowany przez siłę roboczą i związane z tym płace.

Czasem pomoc otrzymana jest zwracana w innej formie (na przykład pomoc otrzymana w formie pracy jest zwracana poprzez udostępnienie maszyn). Wymiany usług na skalę ograniczoną nie wykazuje się w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego (w powyższym przykładzie pomocy otrzymanej nie wykazuje się w pozycji obejmującej siłę roboczą; koszty maszyn obejmują jednak koszty udostępnienia sprzętu). W wyjątkowych przypadkach, gdy wymiana usług jest na dużą skalę, stosuje się jedną z poniżej opisanych procedur:

a)

pomoc otrzymana w formie pracy jest równoważona usługami innego rodzaju (np. udostępnieniem maszyn): otrzymany czas pracy zapisywany jest jako opłacana praca w gospodarstwie (grupy PR lub PC, w zależności od tego, czy siła robocza jest zatrudniana na stałe w gospodarstwie czy nie); wartość udzielonej pomocy zapisywana jest zarówno jako produkcja pod odpowiednią pozycją (w tym przykładzie, tabela L kategoria 2010 „usługi”), jak i jako koszt (tabela H, kategoria 1010 „płace i ubezpieczenia społeczne”);

b)

pomoc udzielona w formie pracy jest równoważona usługą innego rodzaju (np. udostępnieniem maszyn): w tej sytuacji udzielonego czasu pracy i związanej z nim płacy nie wykazuje się; wartość usługi otrzymanej wykazuje się jako nakłady w ramach odpowiedniej grupy w innej tabeli (w tym przykładzie, w tabeli H w grupie 1020 „usługi i wynajem maszyn”).

Rozróżnia się następujące grupy informacji i kategorie siły roboczej:

C.UR.    Nieopłacana stała siła robocza

Nieopłacana siła robocza lub siła robocza, która otrzymuje niższe wynagrodzenia (w gotówce lub naturze) niż kwota płacona normalnie za wykonaną pracę (płatności tej nie należy wykazywać w kosztach gospodarstwa) i która w ciągu całego roku obrachunkowego uczestniczyła w pracy (poza dniami wolnymi) przynajmniej jeden cały dzień tygodniowo.

Osoba zatrudniona na stałe, która ze szczególnych powodów była zaangażowana w pracę w ramach gospodarstwa jedynie przez ograniczony okres w ciągu roku obrachunkowego, jest wykazywana (liczba faktycznie przepracowanych godzin) jako stała siła robocza.

Mogą mieć miejsce następujące przypadki lub przypadki podobne do nich:

a)

specjalne warunki produkcji w gospodarstwie, dla których siła robocza nie jest wymagana przez cały rok: np. gospodarstwa zajmujące się produkcją oliwy lub wina oraz gospodarstwa specjalizujące się w okresowym opasie zwierząt lub w produkcji owoców i warzyw w uprawie polowej;

b)

nieobecność w pracy, inna niż podczas normalnego urlopu, np. służba wojskowa, choroba, wypadek, macierzyństwo, wydłużony urlop itd.;

c)

przybycie do lub opuszczenie danego gospodarstwa;

d)

całkowite wstrzymanie prac w gospodarstwie w wyniku zdarzeń losowych (powódź, pożar itp.).

Rozróżnia się następujące kategorie:

C.UR.10.   Posiadacz/zarządca

Osoba, która ponosi ekonomiczną i prawną odpowiedzialność za gospodarstwo oraz zarządza nim na bieżąco. W przypadku dzierżawy za udział w zbiorach dzierżawca wykazywany jest jako posiadacz/zarządca.

C.UR.20.   Posiadacz/osoba niebędąca zarządcą

Osoba, która ponosi ekonomiczną i prawną odpowiedzialność za gospodarstwo, ale nim na bieżąco nie zarządza.

C.UR.30   Zarządca/osoba niebędąca posiadaczem

Osoba, która na bieżąco zarządza gospodarstwem, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności ekonomicznej ani prawnej.

C.UR.40.   Małżonek (małżonkowie) posiadacza (posiadaczy)

C.UR.50.   Pozostała nieopłacana stała siła robocza

Stała nieopłacana siła robocza, nieuwzględniona w poprzednich kategoriach, obejmuje także brygadzistę i kierowników, którzy nie odpowiadają za zarządzanie całością gospodarstwa.

C.UC.    Dorywcza nieopłacana siła robocza

C.UC.60.

W tej kategorii należy umieścić nieopłacaną siłę roboczą, która nie była na stałe zatrudniona w gospodarstwie w ciągu danego roku obrachunkowego.

C.PR.    Stała opłacana siła robocza

Siła robocza opłacana (w gotówce lub w naturze) według standardowych stawek za wykonywaną pracę, i która podczas roku obrachunkowego (z wyjątkiem normalnego urlopu) pracowała na rzecz gospodarstwa przez przynajmniej jeden cały dzień tygodniowo.

Należy wykazać następujące kategorie:

C.PR.70.   Zarządca gospodarstwa

Osoba otrzymująca wynagrodzenie, odpowiedzialna za bieżące zarządzanie gospodarstwem.

C.PR.50.   Pozostałe osoby

Całą stałą opłacaną siłę roboczą (z wyjątkiem otrzymującego wynagrodzenie zarządcy) należy umieścić w tej pozycji. Obejmuje ona także brygadzistę i kierowników, którzy nie odpowiadają za zarządzanie całością gospodarstwa.

C.PC.    Dorywcza opłacana siła robocza

C.PC.60.

W tej kategorii należy uwzględnić opłacaną siłę roboczą, która nie była na stałe zatrudniona w gospodarstwie w ciągu danego roku obrachunkowego (w tym pracowników wynagradzanych w systemie akordowym).

KOLUMNY W TABELI C

Liczba osób (kolumna P)

W przypadku kilku posiadaczy może wystąpić więcej niż jeden małżonek/jedna małżonka. Liczbę małżonków i liczbę osób należy uwzględnić w kategoriach, do których się zaliczają (kategorie 40 i 50 dla grup „nieopłacana stała siła robocza” UR lub „opłacana stała siła robocza” PR).

Płeć (kolumna G)

Płeć należy wskazać jedynie w odniesieniu do posiadacza (posiadaczy) lub zarządcy (zarządców) w kategoriach, do których mogą się zaliczać (kategorie 10–30 i 70 dla grup „nieopłacana stała siła robocza” UR lub „opłacana stała siła robocza” PR). Płeć określa się za pomocą kodu, tzn.:

1.

mężczyzna;

2.

kobieta.

Rok urodzenia (kolumna B)

Rok urodzenia wykazuje się jedynie dla posiadacza (posiadaczy) lub zarządcy (zarządców) (kategorie 10–30 i 70 z grup „nieopłacana stała siła robocza” UR lub „opłacana stała siła robocza” PR) poprzez podanie czterech cyfr roku urodzenia.

Wykształcenie zarządcy w zakresie rolnictwa (kolumna T)

Wykształcenie zarządcy w zakresie rolnictwa wykazuje się jedynie dla zarządcy (zarządców) (kategorie 10, 30 i 70 z grup „nieopłacana stała siła robocza” UR lub „opłacana stała siła robocza” PR). Wykształcenie zarządcy w zakresie rolnictwa określa się za pomocą kodu, tzn.:

1.

tylko praktyczne doświadczenie rolnicze;

2.

zasadnicze wykształcenie rolnicze;

3.

pełne wykształcenie rolnicze.

Czas przepracowany w ciągu roku (kolumna Y1)

Przepracowany czas należy wyrażać w godzinach w odniesieniu do wszystkich grup i kategorii. Informacja powinna odzwierciedlać czas faktycznie przepracowany w danym gospodarstwie. W przypadku pracowników niepełnosprawnych czas pracy należy zmniejszyć proporcjonalnie do ich stopnia sprawności. Czas przepracowany przez siłę roboczą wynagradzaną w systemie akordowym określany jest poprzez podzielenie kwoty całkowitej zapłaconej za tę pracę przez stawkę godzinową pracownika zatrudnionego w oparciu o stawkę godzinową.

Siła robocza ogółem: liczba jednostek przeliczeniowych pracy (kolumna W1)

Siłę roboczą zatrudnioną na stałe przelicza się na jednostki przeliczeniowe pracy. W odniesieniu do dorywczej siły roboczej (zarówno nieopłacanej dorywczej siły roboczej UC, jak i opłacanej dorywczej siły roboczej PC) nie rejestruje się liczby jednostek przeliczeniowych pracy. Jedna jednostka przeliczeniowa pracy odpowiada jednemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze w gospodarstwie. Jedna osoba nie może przekraczać ekwiwalentu jednej jednostki przeliczeniowej pracy, nawet jeżeli jego/jej faktyczny czas pracy przekracza normę dla danego regionu i typu gospodarstwa. Osoba, która nie przepracowała w gospodarstwie pełnego roku, odpowiada części „jednostki przeliczeniowej pracy”. „Jednostka przeliczeniowa pracy” każdej takiej osoby uzyskiwana jest poprzez podzielenie jej faktycznie przepracowanego czasu w roku przez normalny roczny czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze w danym regionie i w takim samym typie gospodarstwa.

W przypadku pracowników mniej wykwalifikowanych ich ekwiwalent jednostki przeliczeniowej pracy należy zredukować proporcjonalnie do ich stopnia sprawności.

Procentowy udział OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w czasie przepracowanym w ciągu roku (kolumna Y2)

Określenie udziału OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w czasie przepracowanym w ciągu roku jest obowiązkowe tylko w odniesieniu do dorywczej siły roboczej (zarówno nieopłacanej, jak i opłacanej dorywczej siły roboczej). W odniesieniu do małżonka (małżonków) posiadacza (posiadaczy) określenie pozostałej stałej nieopłacanej siły roboczej i pozostałej opłacanej siły roboczej jest nieobowiązkowe. Dla każdej kategorii, której dotyczy (40, 50, 60), podaje się jako procent godzin przepracowanych w ciągu roku obrachunkowego.

Procentowy udział OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w rocznych jednostkach pracy (kolumna W2)

Określenie udziału OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem w rocznych jednostkach pracy jest obowiązkowe w odniesieniu do wszystkich kategorii pracy z wyłączeniem dorywczej siły roboczej (zarówno nieopłacanej dorywczej siły roboczej UC, jak i opłacanej dorywczej siły roboczej PC). Dla każdej kategorii podaje się jako procent jednostki przeliczeniowej pracy.

Praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym obejmuje pracę związaną z organizacją, nadzorem oraz czynnościami, zarówno fizycznymi, jak i administracyjnymi, wykonanymi w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz działalnością gospodarczą inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem:

praca związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

organizacja i zarządzanie finansowe (sprzedaż i zakup, prowadzenie księgowości itp.),

praca w polu (orka, sianie, zbieranie plonów, utrzymanie sadów itp.),

utrzymanie zwierząt gospodarskich (przygotowanie paszy, żywienie zwierząt, dojenie, opieka nad zwierzętami gospodarskimi itp.),

przygotowywanie produktów na rynek, magazynowanie, sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych i przetwórstwo produktów rolnych na potrzeby gospodarstwa, produkcja wina i oliwy z oliwek,

konserwacja budynków, maszyn, urządzeń, żywopłotów, rowów itp.,

transport na potrzeby gospodarstwa i obsługiwany przez siłę roboczą gospodarstwa.

praca w ramach działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem

usługi (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa),

turystyka, pokoje gościnne i inna działalność związana z wypoczynkiem,

przetwórstwo produktów rolnych (niezależnie od miejsca wyprodukowania surowca – w gospodarstwie lub poza nim) np. sera, masła, przetworzonego mięsa…,

produkcja energii odnawialnej,

leśnictwo i przetwórstwo drewna,

pozostała OGA (zwierzęta futerkowe, rolnictwo społeczne, rzemiosło, akwakultura itp.).

Następujące działania nie są zaliczane do pracy w gospodarstwie:

praca przy wytwarzaniu środków trwałych (budowa lub generalne remonty budynków albo maszyn, zakładanie sadów, rozbiórka budynków, karczowanie sadów itp.),

praca wykonywana na rzecz gospodarstwa domowego posiadacza lub zarządcy.

Tabela D

Aktywa

Struktura tabeli

Kategoria aktywów

Kod (*)

 

 

Kolumna

Grupa informacji

Wartość

V

OV

Stan na początek roku

 

AD

Łączna amortyzacja

 

DY

Amortyzacja w bieżącym roku

 

IP

Inwestycje/Zakupy przed odjęciem subsydiów

 

S

Subsydia

 

SA

Sprzedaż

 

CV

Stan na koniec roku

 


Kod (*)

Opis kategorii

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

 

 

1020

Należności

 

 

1030

Pozostałe aktywa obrotowe

 

 

1040

Zapasy

 

 

 

 

 

2010

Aktywa biologiczne – rośliny

 

 

 

 

 

3010

Grunty rolne

 

 

 

 

 

3020

Ulepszenia gruntów

 

 

 

 

 

 

 

3030

Budynki gospodarstwa

 

 

 

 

 

 

 

4010

Maszyny i urządzenia

 

 

 

 

 

 

 

5010

Grunty leśne, w tym drzewostan

 

 

 

 

 

7010

Wartości niematerialne zbywalne

 

 

 

 

 

7020

Wartości niematerialne niezbywalne

 

 

 

 

 

 

 

8010

Inne aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnia się następujące kategorie aktywów:

1010.   Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa, które można łatwo spieniężyć.

1020.   Należności

Krótkoterminowe aktywa, kwoty należne gospodarstwu pochodzące z normalnej działalności gospodarczej.

1030.   Pozostałe aktywa obrotowe

Wszelkie pozostałe łatwo zbywalne aktywa lub kwoty, które mają zostać otrzymane w ciągu roku.

1040.   Zapasy

Zapasy produktów będące w posiadaniu gospodarstwa, które mogą być wykorzystywane albo jako nakłady albo przeznaczone na sprzedaż, niezależnie od tego, czy pochodzą z produkcji gospodarstwa czy zostały zakupione.

2010.   Aktywa biologiczne – rośliny

Wartość wszystkich roślin, które jeszcze nie zostały zebrane (wszystkie uprawy trwałe i uprawy na pniu).

3010.   Grunty rolne

Grunty rolne należące do gospodarstwa.

3020.   Ulepszenia gruntów

Ulepszenia gruntów (np. ogrodzenie, drenaż, urządzenia nawadniające) należących do posiadacza gospodarstwa niezależnie od struktury własnościowej gruntu. Wykazane kwoty podlegają amortyzacji określonej w kolumnie DY.

3030.   Budynki gospodarstwa

Budynki należące do posiadacza gospodarstwa niezależnie od struktury własnościowej gruntu. Wypełnienie tej pozycji jest obowiązkowe, a podane kwoty podlegają amortyzacji określonej w kolumnie DY.

4010.   Maszyny i urządzenia

Ciągniki, kultywatory silnikowe, ciężarówki, samochody transportowe, samochody osobowe, większy i mniejszy sprzęt gospodarski. Wypełnienie tej pozycji jest obowiązkowe, a podane kwoty podlegają amortyzacji określonej w kolumnie DY.

5010.   Grunty leśne, w tym drzewostan

Grunty leśne będące w posiadaniu właściciela, należące do gospodarstwa rolnego.

7010.   Wartości niematerialne zbywalne

Wszelkie wartości niematerialne, które można łatwo kupić lub sprzedać (np. kwoty lub uprawnienia, jeżeli są zbywalne bez gruntów i istnieje aktywny rynek).

7020.   Wartości niematerialne niezbywalne

Wszystkie pozostałe wartości niematerialne (np. oprogramowanie, pozwolenia itp.). Wypełnienie tej pozycji jest obowiązkowe, a podane kwoty podlegają amortyzacji określonej w kolumnie DY.

8010.   Inne aktywa trwałe

Pozostałe aktywa długoterminowe. Wypełnienie tej pozycji jest obowiązkowe i – w stosownych przypadkach wymagane jest również podanie kwoty amortyzacji w kolumnie DY.

Grupy informacji w tabeli D

Stosuje się następujące grupy informacji: (OV) stan na początek roku, (AD) łączna amortyzacja, (DY) amortyzacja w bieżącym roku, (IP) inwestycje lub zakupy przed odjęciem subsydiów, (S) subsydia, (SA) sprzedaż, (CV) stan na koniec roku. Zostały one wyjaśnione poniżej.

W tabeli jest tylko jedna kolumna (V) wartość.

Metody wyceny

Stosuje się następujące metody wyceny:

Wartość godziwa pomniejszona o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą

kwota, za jaką w wyniku transakcji między dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami mogłyby zostać wymienione aktywa bądź uregulowane zobowiązania, pomniejszona o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą

2010, 3010, 5010, 7010

Koszt historyczny

koszt nominalny lub koszt wytworzenia aktywów w momencie ich nabycia

3020, 3030, 4010, 7020

Wartość księgowa

wartość przypisana aktywom w bilansie

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV.   Stan na początek roku

Stanem na początek roku jest wartość aktywów na początku roku obrachunkowego. W odniesieniu do gospodarstw objętych próbą również w poprzednim roku stan na początek roku ma być równy stanowi na zakończenie poprzedniego roku.

D.AD.   Łączna amortyzacja

Jest to suma amortyzacji aktywów od momentu ich wprowadzenia do zakończenia poprzedniego okresu.

D.DY.   Amortyzacja w bieżącym roku

Systematyczna alokacja zmniejszającej się wartości aktywów rozłożona na okres ich użytkowania.

Tabela rocznych stóp amortyzacji stosowanych przez każde państwo członkowskie przekazywana jest Komisji w czasie odpowiednim do przygotowania komputerowego systemu dostarczania i kontroli danych, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

D.IP.   Inwestycje/Zakupy

Całkowite wydatki na zakupy, remonty generalne i wytwarzanie środków trwałych w ciągu roku obrachunkowego. W przypadkach gdy w odniesieniu do tych inwestycji otrzymano dotacje i subsydia, w kolumnie IP wykazuje się kwotę wydaną przed odliczeniem wymienionych dotacji i subsydiów.

Zakupów maszyn i urządzeń o mniejszej wartości, a także młodników i krzewów w celu ponownego obsadzenia, nie wykazuje się w tych kolumnach, ale włącza się do kosztów dla danego roku obrachunkowego.

W pozycji tej wykazuje się również remonty generalne podnoszące wartość maszyn i urządzeń w porównaniu z wartością sprzed naprawy, jako integralną część amortyzacji danej maszyny lub urządzenia, która w stosownych okolicznościach, uwzględnia przedłużony (w wyniku naprawy) okres użytkowania maszyny lub urządzenia, albo przez rozłożenie kosztu remontów generalnych na spodziewany okres użytkowania.

Wartość wytworzonych środków trwałych szacuje się na podstawie kosztów ich wytworzenia (łącznie z wartością opłacanej lub nieopłacanej siły roboczej), oraz obowiązkowo dodaje się ją do wartości środków trwałych wykazanej w ramach kodów 2010–8010 tabeli D „Aktywa”.

D.S.   Subsydia inwestycyjne

Bieżąca część wszystkich subsydiów otrzymanych (w poprzednim lub bieżącym roku obrachunkowym) w celu pozyskania aktywów uwzględnionych w tej tabeli.

D.SA.   Sprzedaż

Całkowita sprzedaż aktywów w ciągu roku obrachunkowego.

D.CV.   Stan na koniec roku

Stanem na koniec roku jest wartość aktywów na koniec roku obrachunkowego.

Uwagi

Dla pozycji 2010, 3010, 5010 oraz 7010 różnicę między OV + IP-SA i CV uważa się za dochód lub stratę (wynikający zarówno ze zmiany ceny jednostkowej, jak i wielkości) w odniesieniu do tych aktywów dla danego roku obrachunkowego.

Informację dotyczącą aktywów biologicznych – zwierząt wpisuje się w tabeli J „Produkcja zwierzęca”.

Tabela E

Kwoty i inne uprawnienia

Kategoria kwoty lub uprawnień

Kod (*)

 

 

 

Kolumny

Grupa informacji

Kwota własna

Kwota wzięta w dzierżawę

Kwota oddana w dzierżawę

Podatki

N

I

O

T

QQ

Ilość na koniec roku obrachunkowego

 

 

 

QP

Kwota zakupiona

 

QS

Kwota sprzedana

 

OV

Stan na początek roku

 

CV

Stan na koniec roku

 

PQ

Płatności za kwotę wynajmowaną lub wziętą w dzierżawę

 

RQ

Wpływy z wynajmu kwoty lub kwoty oddanej w dzierżawę

 

TX

Podatki

 


Kod (*)

Opis

40

Buraki cukrowe

50

Obornik

60

Uprawnienia do płatności z systemu płatności podstawowej

Pozycje dotyczące ilości kwot (posiadana kwota, kwota wzięta w dzierżawę i kwota oddana w dzierżawę) są obowiązkowe. Wpisywana jest jedynie ilość na koniec roku obrachunkowego.

W tej tabeli wykazuje się wartości dotyczące kwot, które mogą być przedmiotem obrotu oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów. Kwoty, które nie mogą być przedmiotem obrotu oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów wykazuje się tylko w tabeli D „Aktywa”. Jeżeli kwoty pierwotnie pozyskane nieodpłatnie mogą być przedmiotem obrotu oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów należy również je wpisać, według ich bieżącej wartości rynkowej.

Niektóre dane wykazuje się równocześnie, indywidualnie lub jako elementy wartości zagregowanych, w innych grupach lub kategoriach tabel D „Aktywa”, H „Nakłady” i/lub I „Uprawy”.

Należy stosować następujące kategorie:

40.

Buraki cukrowe

50.

Obornik

60.

Uprawnienia do płatności z systemu płatności podstawowej

Należy stosować następujące grupy informacji:

E.QQ.   Ilość (należy wpisać tylko dla kolumn N, I, O)

Należy posługiwać się następującymi jednostkami miary:

—   Kategoria 40 (buraki cukrowe): kwintale,

—   Kategoria 50 (obornik): liczba zwierząt w przeliczeniu na jednostki standardowe,

—   Kategoria 60 (system płatności podstawowej): liczba uprawnień/arów.

E.QP.   Zakupiona kwota (należy wpisać tylko w kolumnie N)

Należy wpisać kwotę wydaną w ciągu roku obrachunkowego na zakup kwot lub innych praw, które mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od gruntów, z którymi są powiązane.

E.QS.   Kwota sprzedana (należy wpisać tylko w kolumnie N)

Należy wpisać kwotę uzyskaną w ciągu roku obrachunkowego ze sprzedaży kwot lub innych praw, które mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od gruntów, z którymi są powiązane.

E.OV.   Stan na początek roku (należy wpisać tylko w kolumnie N)

Wartość według wyceny na początek roku obrachunkowego ilości pozostających w dyspozycji posiadacza, niezależnie od tego, czy zostały pozyskane nieodpłatnie czy odpłatnie, należy wykazać według bieżącej wartości rynkowej, jeżeli kwoty można potraktować oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów.

E.CV.   Stan na koniec roku (należy wpisać tylko w kolumnie N)

Wartość według wyceny na koniec roku obrachunkowego, ilości pozostających w dyspozycji właściciela, niezależnie od tego, czy zostały pozyskane nieodpłatnie czy odpłatnie, należy wykazać według bieżącej wartości rynkowej, jeżeli kwoty można potraktować oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów.

E.PQ.   Płatności za kwotę wynajmowaną lub wziętą w dzierżawę (należy wpisać tylko dla kolumny I)

Kwota zapłacona za leasing lub dzierżawę kwot lub innych praw. Uwzględniona także w zapłaconym czynszu w ramach kategorii 5070 (Czynsz zapłacony) w tabeli H „Nakłady”.

E.RQ.   Wpływy z wynajmu kwot lub kwot oddanych w dzierżawę (należy wpisać tylko dla kolumny I)

Kwota otrzymana za dzierżawę lub leasing kwot lub innych praw. Uwzględniona także w kategorii 90900 („Inne”) w tabeli I „Uprawy”.

E.TX.   Podatki, opłata za przekroczenie kwoty krajowej (kolumna T)

Zapłacona kwota.

KOLUMNY W TABELI E

Kolumna N odnosi się do kwoty własnej, kolumna I do kwoty wziętej w dzierżawę, kolumna O do kwoty oddanej w dzierżawę, a kolumna T do podatków.

Tabela F

Zadłużenie

Struktura tabeli

Kategoria zadłużenia

Kod (*)

 

 

 

Kolumny

Grupa informacji

Krótkoterminowe

Długoterminowe

S

L

OV

Stan na początek roku

 

 

CV

Stan na koniec roku

 

 


Kod (*)

Opis kategorii

S

L

1010

Na warunkach rynkowych

 

 

1020

Na warunkach specjalnych

 

 

1030

Pożyczki rodzinne/prywatne

 

 

2010

Zobowiązania

 

3000

Pozostałe zobowiązania

 

 

Wykazywane w tej części kwoty powinny odnosić się jedynie do kwot pozostających do spłaty, tzn. zaciągnięte kredyty/pożyczki minus spłacone raty.

Należy stosować następujące kategorie:

1010. Zadłużenie – na warunkach rynkowych – dotyczy kredytów niewspieranych żadną polityką publiczną ukierunkowaną na zaciąganie kredytów.

1020. Zadłużenie – na warunkach specjalnych – dotyczy kredytów korzystających ze wsparcia w ramach polityki publicznej (dopłaty do oprocentowania, gwarancje itp.).

1030. Zadłużenie – pożyczki rodzinne/prywatne – pożyczki zaciągnięte u osób fizycznych ze względu na ich rodzinne/prywatne powiązania z dłużnikiem.

2010. Zobowiązania – kwoty zobowiązań wobec dostawców.

3000. Pozostałe zobowiązania – zobowiązania inne niż kredyty/pożyczki lub zobowiązania wobec dostawców.

Należy uzupełnić dwie grupy informacji: (OV) stan na początek roku oraz (CV) stan na koniec roku.

Wpisuje się je w dwóch kolumnach: (S) zobowiązania krótkoterminowe oraz (L) zobowiązania długoterminowe:

Zobowiązania krótkoterminowe – zadłużenie i inne zobowiązania gospodarstwa udzielone na okres krótszy niż jeden rok.

Zobowiązania długoterminowe – zadłużenie i inne zobowiązania gospodarstwa udzielone na okres jednego roku i dłuższy.

Tabela G

Podatek od towarów i usług (VAT)

Struktura tabeli

Kategorie systemów podatku VAT

Kod (*)

 

Grupa informacji

System podatku VAT

Saldo transakcji pozainwestycyjnych

Saldo transakcji inwestycyjnych

C

NI

I

VA

Systemy podatku VAT, którym podlega gospodarstwo

 

 

 


Kod (*)

Opis kategorii

1010

Podstawowy system podatku VAT, któremu podlega gospodarstwo

1020

Mniejszościowy system podatku VAT, któremu podlega gospodarstwo


Wykaz systemów VAT dla obu kategorii

C

NI

I

Normalny system podatku VAT

1

System częściowej kompensacji

2

 

 

W sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego dane w jednostkach monetarnych podaje się bez podatku VAT.

Należy podać następujące szczegółowe informacje dotyczące podatku VAT w formie kategorii:

1010.   Podstawowy system podatku VAT, któremu podlega gospodarstwo

1.   Normalny system podatku VAT— system podatku VAT, co do którego istnieje gwarancja, że nie ma wpływu na dochody gospodarstw rolnych, gdyż saldo podatku VAT jest rozliczane z organami podatkowymi.

2.   System częściowej kompensacji— podatku VAT, co do którego nie ma gwarancji, że nie ma wpływu na dochody gospodarstw rolnych, ale który może zawierać pewne zbliżone mechanizmy kompensacji zapłaconego i otrzymanego VAT.

1020.   Mniejszościowy system podatku VAT, któremu podlega gospodarstwo

Stosuje się kody określone dla podstawowego systemu podatku VAT.

Formularz zawiera tylko jedną grupę informacji (VA) odnośnie do systemu VAT w gospodarstwie. Dzieli się ona na trzy kolumny: (C) kod systemu VAT, (NI) saldo transakcji pozainwestycyjnych oraz (I) saldo transakcji inwestycyjnych.

Odnośnie do normalnego systemu VAT wpisuje się tylko jego oznaczenie. Jeżeli gospodarstwo podlega systemowi częściowej kompensacji podatku VAT, należy również podać saldo podatku VAT od transakcji pozainwestycyjnych oraz saldo podatku VAT od transakcji inwestycyjnych.

Jeżeli obrót VAT zwiększa dochody z gospodarstwa, saldo VAT powyżej jest dodatnie. W przypadku zmniejszenia dochodów saldo jest ujemne.

Tabela H

Nakłady

Struktura tabeli

Kategoria kosztów

Kod (*)

 

 

 

Kolumny

Grupa informacji

Wartość

Ilość

V

Q

LM

Koszty i nakłady pracy i maszyn

 

 

SL

Koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej

 

 

SC

Koszty bezpośrednie i nakłady na produkcję roślinną

 

 

OS

Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej innej niż rolnicza

 

 

FO

Koszty ogólnogospodarcze

 

 


Kod (*)

Grupa

Opis kategorii

V

Q

1010

LM

Płace i koszty ubezpieczenia społecznego opłacanej siły roboczej

 

1020

LM

Usługi i wynajem maszyn

 

1030

LM

Bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń

 

1040

LM

Paliwa i oleje napędowe

 

1050

LM

Koszty samochodów prywatnych

 

2010

SL

Zakupione pasze treściwe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)

 

2020

SL

Zakupione pasze objętościowe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)

 

2030

SL

Zakupione pasze dla trzody chlewnej

 

2040

SL

Zakupione pasze dla drobiu i innych małych zwierząt

 

2050

SL

Wyprodukowane w gospodarstwie pasze treściwe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)

 

2060

SL

Wyprodukowane w gospodarstwie pasze dla trzody chlewnej

 

2070

SL

Wyprodukowane w gospodarstwie pasze dla drobiu i innych małych zwierząt

 

2080

SL

Wydatki weterynaryjne

 

2090

SL

Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej

 

3010

SC

Zakupione nasiona i sadzonki

 

3020

SC

Nasiona i sadzonki własnej produkcji zużyte w gospodarstwie

 

3030

SC

Nawozy i środki uszlachetniające glebę

 

3031

SC

Ilość azotu zastosowanego w nawozach mineralnych

 

3032

SC

Ilość P2O5 zastosowanego w nawozach mineralnych

 

3033

SC

Ilość K2O zastosowanego w nawozach mineralnych

 

3034

SC

Zakupiony obornik

 

3040

SC

Środki ochrony roślin

 

3090

SC

Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji roślinnej

 

4010

OS

Koszty bezpośrednie leśnictwa i przetwórstwa drewna

 

4020

OS

Koszty bezpośrednie przetwórstwa roślin

 

4030

OS

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka krowiego

 

4040

OS

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka bawolego

 

4050

OS

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka owczego

 

4060

OS

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka koziego

 

4070

OS

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego

 

4090

OS

Pozostałe koszty bezpośrednie OGA

 

5010

FO

Bieżące utrzymanie budynków i ulepszeń gruntów

 

5020

FO

Energia elektryczna

 

5030

FO

Paliwa opałowe

 

5040

FO

Woda

 

5051

FO

Ubezpieczenie rolnicze

 

5055

FO

Pozostałe ubezpieczenia gospodarstwa

 

5061

FO

Podatki i pozostałe opłaty

 

5062

FO

Podatki od gruntów i budynków

 

5070

FO

Czynsz zapłacony; ogółem

 

5071

FO

Czynsz zapłacony za grunty

 

5080

FO

Zapłacone odsetki i opłaty finansowe

 

5090

FO

Pozostałe koszty ogólnogospodarcze

 

W latach 2015–2017 przedłożenie danych, o których mowa w kodach 3031–3033, jest opcjonalne w tych państwach członkowskich, które korzystały w przeszłości z możliwości przewidzianej w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 385/2012 (9). Państwa członkowskie korzystające z tej opcji corocznie informują Komisję oraz Komitet ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych o wdrożeniu swoich planów w zakresie przygotowań do zbierania i przekazywania danych, o których mowa w tych kodach.

Nakłady gospodarstwa (koszty w gotówce i w naturze oraz ilości wybranych nakładów) odnoszą się do „zużycia” zasobów produkcyjnych (w tym zużycia w gospodarstwie nakładów pochodzących z produkcji własnej) odpowiadających produkcji gospodarstwa w ciągu roku obrachunkowego lub do „zużycia” tych zasobów w ciągu roku obrachunkowego. W przypadku gdy określone wykorzystanie odnosi się częściowo do użytku prywatnego i częściowo do użytku gospodarstwa (np. energii elektrycznej, wody, paliw opałowych i samochodowych itp.), w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego wykazuje się jedynie to drugie. Należy także uwzględnić proporcjonalną część wykorzystania samochodów prywatnych do celów gospodarstwa.

Przy obliczaniu kosztów odnoszących się do produkcji w danym roku obrachunkowym zakupy i zużycie w gospodarstwie w ciągu roku powinny być skorygowane pod kątem aktualizacji wyceny (w tym zmiany w uprawach). Dla każdej pozycji należy oddzielnie wykazać łączne koszty zapłacone i wartość zużycia własnego gospodarstwa.

W przypadku gdy koszty wykazane są w odniesieniu do całkowitego „zużycia” nakładów w ciągu roku obrachunkowego, ale nie odpowiadają produkcji w ciągu tego roku, zmiany w zapasach nakładów (w tym koszty upraw w toku) należy wykazać w ramach odpowiedniego kodu aktywów obrotowych.

W przypadku gdy zasoby produkcyjne gospodarstwa (opłacana i nieopłacana siła robocza, maszyny lub urządzenia) są wykorzystywane do zwiększania wartości środków trwałych (budowa lub remonty generalne maszyn; budowa; remonty generalne czy nawet rozbiórki budynków; sadzenie lub wycinanie drzew owocowych), odpowiednich kosztów — lub ich szacunkowej wielkości — nie wlicza się do kosztów operacyjnych gospodarstwa. W każdym przypadku koszty pracy i godziny przepracowane przy wytwarzaniu środków trwałych są wyłączane zarówno z kosztów, jak i danych odnoszących się do siły roboczej. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli niektórych kosztów (innych niż koszty pracy) poniesionych do wytworzenia środków trwałych nie można wyliczyć oddzielnie (np. wykorzystanie ciągnika będącego własnością gospodarstwa) i jeżeli wydatki te są włączone do kosztów, szacunkową wielkość wszystkich takich kosztów poniesionych do wytworzenia środków trwałych należy wykazać w tabeli I „Uprawy” w kategorii kodu upraw 90900 („Inne”).

Koszty odnoszące się do „zużycia” środków trwałych są przedstawiane w formie odpisów amortyzacyjnych, stąd też wydatków związanych z pozyskaniem środków trwałych nie traktuje się jako kosztów gospodarstwa. Instrukcji dotyczących amortyzacji należy szukać w tabeli D „Aktywa”.

Wydatki na pozycje kosztów pokryte w trakcie danego roku obrachunkowego lub później (np. naprawy ciągnika w wyniku wypadku, pokryte polisą ubezpieczeniową lub odpowiedzialnością cywilną strony trzeciej) nie są wykazywane jako koszty gospodarstwa, a odpowiadających im wpływów gotówkowych nie wykazuje się w księgach gospodarstwa.

Wpływy gotówkowe z odsprzedaży zakupionych materiałów odejmuje się od odpowiadających im nakładów.

Dotacje i subsydia odnoszące się do kosztów nie są odejmowane od odpowiadających im pozycji kosztów, ale są wykazywane w ramach odpowiednich kodów 4100–4900 w tabeli M „Subsydia” (zob. instrukcje dotyczące przedmiotowych kodów). Dotacje i subsydia inwestycyjne wykazuje się w tabeli D „Aktywa”.

Koszty obejmują także wszelkie wydatki na zakupy związane z każdą pozycją kosztów.

Nakłady klasyfikuje się w następujący sposób:

1010.   Płace i koszty ubezpieczenia społecznego opłacanej siły roboczej

Pozycja ta obejmuje:

uposażenia i płace faktycznie wypłacone w gotówce pracownikom, niezależnie od podstawy ich wynagrodzenia (akord lub stawka godzinowa), z potrąceniem wszelkich świadczeń socjalnych, wypłaconych posiadaczowi jako pracodawcy, w formie wyrównania uposażenia nieodpowiadającego faktycznie wykonanej pracy (np. nieobecność w pracy w wyniku wypadku, kształcenia zawodowego itp.),

uposażenia i płace w naturze (np. zakwaterowanie, wyżywienie, produkty rolne itp.),

premie za wydajność lub kwalifikacje, prezenty, nagrody, udział w zyskach,

inne wydatki związane z siłą roboczą (koszty rekrutacji),

świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego obciążające pracodawcę i te zapłacone przez pracodawcę w imieniu lub w zastępstwie pracownika,

ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Opłaty związane z ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem posiadacza oraz nieopłacanej siły roboczej nie są traktowane jako koszty gospodarstwa.

Kwoty otrzymane przez pracowników nieopłacanych (które z definicji są niższe od normalnej płacy — zob. definicja nieopłacanej siły roboczej) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.

Świadczeń (w gotówce lub w naturze) wypłaconych na rzecz emerytowanych pracowników opłacanych, którzy nie świadczą już pracy na rzecz gospodarstwa, nie należy wykazywać w tej pozycji, ale w ramach kodu „pozostałe koszty ogólnogospodarcze”.

1020.   Usługi i wynajem maszyn

Pozycja ta obejmuje:

całkowite wydatki za pracę w gospodarstwie wykonaną przez usługodawców rolnych. Kwota ta obejmuje zazwyczaj płatność za korzystanie ze sprzętu (włącznie z paliwem) i pracę. W przypadku gdy koszt wykorzystanych materiałów innych niż paliwo (np. środki ochrony roślin, nawozy i nasiona) jest uwzględniony w umowie, nie podaje się kosztu tych materiałów. Przedmiotową kwotę (w razie potrzeby szacunkową) podaje się w odpowiedniej pozycji dotyczącej kosztów (np. pestycydy wykazuje się w ramach kodu 3040„środki ochrony roślin”),

koszty wynajmu maszyn obsługiwanych przez siłę roboczą gospodarstwa. Koszty paliwa związane z korzystaniem z wynajętych maszyn wykazuje się w ramach kodu 1040„paliwa i oleje napędowe”,

koszty dzierżawy maszyn obsługiwanych przez siłę roboczą gospodarstwa. Koszty paliwa i konserwacji dzierżawionych maszyn wykazuje się w ramach odpowiednich kodów (kody 1030„bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń” oraz 1040„paliwa i oleje napędowe”).

1030.   Bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń

Koszt utrzymania maszyn i urządzeń oraz mniejszych napraw niemających wpływu na wartość rynkową sprzętu (opłacenie mechanika, koszt części zamiennych itp.).

Pozycja ta obejmuje zakup drobnego sprzętu, koszty rymarskie i koszty podkucia koni, zakup opon, konstrukcji inspektowych, ubrań ochronnych do prac niekorzystnych dla zdrowia, środków chemicznych do ogólnego czyszczenia urządzeń oraz część kosztów eksploatacji samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów gospodarstwa (zob. także kod 1050). Środki chemiczne wykorzystywane do czyszczenia urządzeń przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich (np. dojarek) wpisuje się w ramach kodu 2090„pozostałe koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej”.

W pozycji tej nie wykazuje się remontów generalnych, zwiększających wartość urządzeń w porównaniu z ich wartością przed naprawą (zob. także instrukcje dotyczące amortyzacji w tabeli D „Aktywa”).

1040.   Paliwa i oleje napędowe

Pozycja ta obejmuje także proporcjonalną część kosztów paliwa i olejów zużytych przez samochody prywatne, odpowiadającą ich wykorzystaniu do celów gospodarstwa (zob. także kod 1050).

Tam, gdzie produkty te są wykorzystywane jako paliwa napędowe i opałowe, całkowitą kwotę dzieli się na dwa kody:

1040.

„paliwa i oleje napędowe”;

5030.

„paliwa opałowe”.

1050.   Koszty samochodów prywatnych

Tam gdzie część wydatków związana z wykorzystaniem samochodów prywatnych na cele gospodarstwa jest obliczana arbitralnie (np. stała stawka na km), koszty te wykazuje się w ramach tego kodu.

Pasze

Wykorzystane pasze dzieli się na zakupione oraz wytworzone w gospodarstwie.

Pasze zakupione obejmują lizawki mineralne, produkty mleczne (zakupione lub zwrócone gospodarstwu) oraz produkty służące do konserwacji i przechowywania pasz, a także wydatki związane z wypasem, wykorzystaniem wspólnych łąk i pastwisk niezaliczanych do powierzchni użytkowanych użytków rolnych oraz na dzierżawę ziemi pod uprawy paszowe, niezaliczanej do powierzchni użytkowanych użytków rolnych. Do zakupionych pasz zalicza się także nabyte ścioły i słomę.

Pasze zakupione dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi dzieli się dalej na pasze treściwe i pasze objętościowe (obejmujące wypasanie oraz wydatki na wykorzystanie wspólnych pastwisk, łąk i powierzchni paszowych nienależących do powierzchni użytkowanych użytków rolnych oraz nabytą ściółkę i słomę).

Kod 2010„zakupione pasze treściwe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)” obejmuje w szczególności makuchy, mieszanki paszowe, zboża, susz z traw, wysłodki buraczane suche, mączkę rybną, mleko i przetwory mleczne, minerały i produkty do konserwacji i magazynowania takich pasz.

Wydatki na pracę wykonaną przez usługodawców rolnych w związku z produkcją pasz objętościowych, np. kiszonki, wykazuje się w ramach kodu 1020„usługi i wynajem maszyn”.

Pasze własnej produkcji wykorzystane w gospodarstwie obejmują nadające się do sprzedaży produkty rolne wykorzystywane jako pasza (w tym mleko i produkty mleczne, z wyjątkiem mleka wyssanego przez cielęta, którego się nie uwzględnia). Ściółka i słoma wytworzona w gospodarstwie jest wykazywana tylko w przypadku, gdy są to produkty będące przedmiotem obrotu w danym regionie w danym roku obrachunkowym.

Stosuje się następujący podział:

Zakupiona pasza:

2010.

Zakupione pasze treściwe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)

2020.

Zakupione pasze objętościowe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)

2030.

Zakupione pasze dla trzody chlewnej

2040.

Zakupione pasze dla drobiu i innych małych zwierząt

Pasze własnej produkcji wykorzystywane w gospodarstwie:

2050.

Wyprodukowane w gospodarstwie pasze treściwe dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi (koniowate, przeżuwacze)

2060.

Wyprodukowane w gospodarstwie pasze dla trzody chlewnej

2070.

Wyprodukowane w gospodarstwie pasze dla drobiu i innych małych zwierząt

2080.   Wydatki weterynaryjne

Koszty opłat weterynaryjnych i leków.

2090.   Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej

Wszystkie wydatki związane bezpośrednio z produkcją zwierzęcą, niewymienione w innych pozycjach w ramach kodów w tabeli H: opłaty za pokrycie samic, sztuczna inseminacja, kastracja, testy mleczne, subskrypcja i rejestracja w księgach hodowlanych, środki chemiczne do czyszczenia urządzeń przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich (np. dojarek), materiały do pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego, koszty magazynowania i przygotowania rynkowego produktów pochodzenia zwierzęcego danego gospodarstwa wykonywanego poza gospodarstwem, koszty obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego danego gospodarstwa, koszty rozdysponowania nadwyżki obornika itp. Obejmuje także krótkoterminową dzierżawę budynków wykorzystywanych jako pomieszczenia dla zwierząt lub do przechowywania produktów. Pozycja ta nie obejmuje kosztów bezpośrednich przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego wykazanych w ramach kodów 4030–4070 w tabeli H.

3010.   Zakupione nasiona i sadzonki

Wszystkie zakupione nasiona i sadzonki, w tym cebulki, podziemne łodygi bulwiaste i bulwy. Koszty młodników i krzewów dla nowych nasadzeń stanowią inwestycję i powinny być wykazane albo w tabeli D w ramach kodu 2010„aktywa biologiczne – rośliny” albo w tabeli D w ramach kodu 5010„grunty leśne, w tym drzewostan”. Koszty młodników i krzewów przeznaczonych do mniejszych działań związanych z ponownym obsadzaniem należy jednak traktować jako koszty dla danego roku obrachunkowego i wykazywać w ramach bieżącego kodu, oprócz kosztów odnoszących się do lasów związanych z gospodarstwem rolnym, które wykazuje się w ramach kodu 4010„koszty bezpośrednie leśnictwa i przetwórstwa drewna”.

W ramach tego kodu należy także wykazać koszty obróbki nasion (sortowanie, dezynfekcja).

3020.   Nasiona i sadzonki własnej produkcji zużyte w gospodarstwie

Wszystkie nasiona i sadzonki (w tym cebulki, podziemne łodygi bulwiaste i bulwy) własnej produkcji zużyte w gospodarstwie.

3030.   Nawozy i środki uszlachetniające glebę

Wszystkie zakupione nawozy i środki uszlachetniające glebę (np. CaO), w tym kompost, torf i obornik (z wyjątkiem obornika wytwarzanego w gospodarstwie).

Nawozy i środki uszlachetniające glebę wykorzystane w lasach stanowiących część gospodarstwa rolnego należy wykazać w ramach kodu 4010„koszty bezpośrednie leśnictwa i przetwórstwa drewna”.

3031.   Ilość azotu (N) zastosowanego w nawozach mineralnych

Całkowita ilość (masa) azotu wyrażona w N w wykorzystanych nawozach mineralnych, oszacowana na podstawie ilości nawozów mineralnych i zawartości N w tych nawozach.

3032.   Ilość fosforu (P2O5) zastosowanego w nawozach mineralnych

Całkowita ilość (masa) fosforu wyrażona w P2O5 w wykorzystanych nawozach mineralnych, oszacowana na podstawie ilości nawozów mineralnych i zawartości P2O5 w tych nawozach.

3033.   Ilość potasu (K2O) zastosowanego w nawozach mineralnych

Całkowita ilość (masa) potasu wyrażona w K2O w wykorzystanych nawozach mineralnych, oszacowana na podstawie ilości nawozów mineralnych i zawartości K2O w tych nawozach.

3034.   Zakupiony obornik

Wartość zakupionego obornika.

3040.   Środki ochrony roślin

Wszystkie środki służące ochronie upraw i roślin przed szkodnikami i chorobami, dzikimi zwierzętami, złymi warunkami atmosferycznymi itp. (owadobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, trutki, repelenty, osłony przeciwgradowe, ochrona przeciw mrozowi itp.). Jeżeli działania polegające na ochronie upraw są wykonywane przez pracownika najemnego i jeżeli trudno jest wyodrębnić koszt wykorzystanych materiałów ochronnych, łączną kwotę wykazuje się w ramach kodu 1020„usługi i wynajem maszyn”.

Środki ochrony wykorzystane w lasach stanowiących część gospodarstwa rolnego należy wykazać w ramach kodu 4010„koszty bezpośrednie leśnictwa i przetwórstwa drewna”.

3090.   Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji roślinnej

Wszelkie koszty mające bezpośredni związek z produkcją roślinną (w tym trwałe łąki i pastwiska), niewymienione w innych pozycjach kosztów: materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, osłony plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy środków ochrony roślin, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów roślinnych gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup upraw potencjalnie towarowych na pniu lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok, pod uprawy upraw potencjalnie towarowych, dostawy winogron i oliwek przetwarzanych w gospodarstwie itp., z wykluczeniem kosztów bezpośrednich przetwórstwa upraw innych niż winogrona i oliwki, które należy wykazywać w ramach kodu 4020. Zalicza się tu także krótkoterminową dzierżawę budynków wykorzystywanych do upraw przeznaczonych do obrotu.

4010.   Koszty bezpośrednie leśnictwa i przetwórstwa drewna

Nawozy, środki ochronne, pozostałe różne koszty bezpośrednie. Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4020.   Koszty bezpośrednie przetwórstwa roślin

Składniki, surowce lub półprodukty, własne lub zakupione, oraz pozostałe koszty bezpośrednie przetwórstwa roślin (np. koszty bezpośrednie pakowania lub wprowadzenia na rynek). Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4030.   Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka krowiego

Składniki, surowce lub półprodukty, własne lub zakupione, oraz pozostałe koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka krowiego (np. koszty bezpośrednie pakowania lub wprowadzenia na rynek). Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4040.   Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka bawolego

Składniki, surowce lub półprodukty, własne lub zakupione oraz pozostałe koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka bawolego (np. koszty bezpośrednie pakowania lub wprowadzenia na rynek). Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4050.   Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka owczego

Składniki, surowce lub półprodukty, własne lub zakupione, oraz pozostałe koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka owczego (np. koszty bezpośrednie pakowania lub wprowadzenia na rynek). Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4060.   Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka koziego

Składniki, surowce lub półprodukty, własne lub zakupione oraz pozostałe koszty bezpośrednie przetwórstwa produktów z mleka koziego (np. koszty bezpośrednie pakowania lub wprowadzenia na rynek). Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4070.   Koszty bezpośrednie przetwórstwa mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego

Składniki, surowce lub półprodukty, własne lub zakupione, oraz pozostałe koszty bezpośrednie przetwórstwa mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego niewymienionych w ramach kodów 4030–4060 (np. koszty bezpośrednie pakowania lub wprowadzenia na rynek). Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

4090.   Pozostałe koszty bezpośrednie OGA

Surowce własne lub zakupione oraz pozostałe koszty bezpośrednie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Nie zalicza się tu kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji, które wykazuje się w ramach odpowiednich kodów kosztów.

5010.   Bieżące utrzymanie budynków i ulepszeń gruntów

Konserwacja budynków (dzierżawionych) i ulepszenia gruntów, obejmująca szklarnie, inspekty i obudowy. W ramach tego kodu należy wykazać zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na bieżący serwis budynków.

Zakup materiałów budowlanych na nowe inwestycje należy wykazać w ramach odpowiednich kodów w grupie informacji „inwestycje/zakupy” w tabeli D „Aktywa”.

Kod ten nie obejmuje kosztów remontów generalnych budynków, zwiększających ich wartość (generalne prace konserwacyjne). Koszty te wykazuje się jako inwestycje w tabeli D, kod 3030„budynki gospodarstwa”.

5020.   Energia elektryczna

Całkowite zużycie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa.

5030.   Paliwa opałowe

Całkowite zużycie paliw opałowych na potrzeby gospodarstwa, w tym na ogrzewanie szklarni.

5040.   Woda

Koszt podłączenia do wodociągu i zużycia wody na wszystkie potrzeby gospodarstwa, w tym nawadnianie. Koszty wykorzystania sprzętu wodnego będącego w posiadaniu gospodarstwa wykazuje się w ramach odpowiednich kodów: amortyzacja maszyn i urządzeń, bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń, paliwa napędowe, energia elektryczna.

5051.   Ubezpieczenie rolnicze

Koszt ubezpieczenia dochodów z produkcji rolnej lub dowolnej ich części, w tym ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od padnięcia, zniszczenia upraw itp.

5055.   Pozostałe ubezpieczenia gospodarstwa

Wszystkie składki ubezpieczeniowe pokrywające inne rodzaje ryzyka związanego z działalnością gospodarstwa (z wyłączeniem ubezpieczenia rolniczego), takie jak odpowiedzialność cywilna posiadacza, ubezpieczenie od pożaru, powodzi, oprócz składek na ubezpieczenia dotyczące wypadków przy pracy wykazywanych w ramach kodu 1010 tej tabeli. Zalicza się tu także składki na ubezpieczenie budynków.

5061.   Podatki i pozostałe opłaty

Wszystkie podatki i pozostałe opłaty związane z działalnością gospodarstwa, w tym te nałożone w związku z ochroną środowiska, ale z wykluczeniem podatku VAT i innych podatków od gruntów, budynków lub siły roboczej. Bezpośrednich podatków dochodowych posiadacza gospodarstwa nie wlicza się do kosztów gospodarstwa.

5062.   Podatki i pozostałe opłaty od gruntów i budynków

Podatki, stawki i pozostałe opłaty związane z własnością gruntu rolnego i budynków znajdujących się w dyspozycji właściciela lub dzierżawionych za udział w zbiorach.

5070.   Czynsz zapłacony

Czynsz zapłacony (w gotówce lub w naturze) za grunty wzięte w dzierżawę, budynki, kwoty i inne uprawnienia wykorzystywane do działalności gospodarstwa. Pozycja ta dotyczy jedynie części budynków mieszkalnych i gospodarczych wykorzystywanych do działalności gospodarstwa. Koszty leasingu lub dzierżawy kwot niezwiązanych z gruntem powinny być także wykazane w tabeli E.

5071.   Z czego czynsz zapłacony za grunty

5080.   Zapłacone odsetki i opłaty finansowe

Odsetki i inne opłaty finansowe od kapitału (pożyczek) uzyskanego na potrzeby gospodarstwa. Informacja ta jest obowiązkowa.

Dopłat do oprocentowania nie odejmuje się, lecz wykazuje się je w tabeli M, w ramach kodu 3550.

5090.   Pozostałe koszty ogólnogospodarcze

Wszelkie inne koszty działalności gospodarstwa niewymienione w ramach żadnego z poprzednich kodów (opłaty księgowe, usługi sekretarskie i inne wydatki biurowe, opłaty za telefon, pozostałe składki i abonamenty itp.).

Tabela I

Uprawy

Struktura tabeli

 

Kategoria uprawy

Kod (*)

 

Rodzaj uprawy

Kod (**)

Brakujące dane

Kod (***)

Grupa informacji

Kolumny

Całkowita powierzchnia

z czego nawadniana

z czego wykorzystywana na rośliny energetyczne

z czego wykorzystywana na GMO

Ilość

Wartość

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Powierzchnia

 

 

 

 

OV

Stan na początek roku

 

CV

Stan na koniec roku

 

PR

Produkcja

 

SA

Sprzedaż

 

 

FC

Spożycie w gospodarstwie domowym i świadczenia w naturze

 

FU

Zużycie w gospodarstwie

 

W odniesieniu do kategorii upraw stosuje się następujące kody:

Kod (*)

Opis

Zboża na ziarno (łącznie z materiałem siewnym)

10110

Pszenica zwyczajna i orkisz

10120

Pszenica durum

10130

Żyto

10140

Jęczmień

10150

Owies

10160

Kukurydza na ziarno

10170

Ryż

10190

Pozostałe zboża na ziarno

Strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbożowo-strączkowe)

10210

Groch, bób i łubin słodki

10220

Soczewica, cieciorka i wyka

10290

Pozostałe rośliny wysokobiałkowe

10300

Ziemniaki (odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

10310

Ziemniaki na skrobię

10390

Pozostałe ziemniaki

10400

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

10500

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

Uprawy przemysłowe

10601

Tytoń

10602

Chmiel

10603

Bawełna

10604

Rzepak i rzepik

10605

Słonecznik

10606

Soja

10607

Siemię lniane (len oleisty)

10608

Inne rośliny oleiste

10609

Len włóknisty

10610

Konopie

10611

Inne rośliny włókniste

10612

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

10613

Trzcina cukrowa

10690

Inne uprawy przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

Świeże warzywa, melony i truskawki, w tym:

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

10711

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy polowe

10712

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrody towarowe

10720

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich podpozycji kategorii „świeże warzywa, melony i truskawki”:

10731

Kalafior i brokuły

10732

Sałata

10733

Pomidory

10734

Kukurydza cukrowa

10735

Cebula

10736

Czosnek

10737

Marchew

10738

Truskawki

10739

Melony

10790

Pozostałe warzywa

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

10810

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

10820

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich podpozycji kategorii „kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)”

10830

Bulwy i cebulki kwiatowe, korzenie bulwiaste i bulwy kwiatów

10840

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe

10850

Rośliny kwitnące i ozdobne

Uprawy pastewne na zielonkę

10910

Trawa w uprawie polowej na zielonkę

Pozostałe rośliny pastewne na zielonkę:

10921

Kukurydza na zielonkę

10922

Rośliny strączkowe na zielonkę

10923

Pozostałe rośliny pastewne na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

11000

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

11100

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

Grunty ugorowane

11210

Grunty ugorowane niekwalifikujące się do subsydiów

11220

Grunty ugorowane objęte subsydiami, nieużytkowane gospodarczo

11300

Powierzchnia przygotowana pod zasiewy, wydzierżawiona innym podmiotom, w tym grunt udostępniony pracownikom w ramach świadczenia w naturze

20000

Ogrody przydomowe

Trwałe użytki zielone

30100

Pastwiska i łąki, z wyłączeniem pastwisk i łąk niepielęgnowanych

30200

Pastwiska i łąki niepielęgnowane

30300

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do celów produkcyjnych i kwalifikujące się do subsydiów

Uprawy trwałe

Gatunki owoców, w tym:

40111

Jabłka

40112

Gruszki

40113

Brzoskwinie i nektarynki

40114

Pozostałe owoce umiarkowanych stref klimatycznych

40115

Owoce podzwrotnikowych lub zwrotnikowych stref klimatycznych

40120

Owoce jagodowe

40130

Orzechy

Plantacje owoców cytrusowych

40210

Pomarańcze

40220

Tangeriny, mandarynki, klementynki i tym podobne owoce małe

40230

Cytryny

40290

Pozostałe owoce cytrusowe

Plantacje oliwek

40310

Oliwki stołowe

40320

Oliwki do produkcji oliwy (sprzedawane w formie owoców)

40330

Oliwa z oliwek

40340

Produkty uboczne z uprawy oliwek

Winnice

40411

Wino z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

40412

Wino z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

40420

Pozostałe wina

40430

Winogrona stołowe

40440

Rodzynki

40451

Winogrona do produkcji wina z chronioną nazwą pochodzenia (CHNP)

40452

Winogrona do produkcji wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

40460

Winogrona do produkcji pozostałych win

40470

Różne produkty z winogron: moszcz winny, sok, brandy, ocet i inne, produkowane w gospodarstwie

40480

Produkty uboczne z winogron (wytłoki, wytłoczyny)

40500

Szkółki

40600

Pozostałe uprawy trwałe

40610

Choinki bożonarodzeniowe

40700

Uprawy trwałe pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

40800

Przyrost wartości młodych plantacji

Pozostałe grunty

50100

Nieużytkowane grunty rolne

50200

Powierzchnia zalesiona

50210

w tym zagajniki o krótkiej rotacji

50900

Pozostałe grunty (grunty zajęte przez budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, grunty nieurodzajne, skały itd.)

60000

Uprawy grzybów

Pozostałe produkty i przychody

90100

Wpływy z gruntów rolnych oddanych w dzierżawę

90200

Odszkodowania z polis ubezpieczeniowych upraw nieprzypisanych do konkretnych upraw

90300

Produkty uboczne upraw inne niż uzyskiwane z oliwek i wina

90310

Słoma

90320

Liście buraków cukrowych

90330

Pozostałe produkty uboczne

90900

Inne

Rodzaje kodów upraw należy wybrać z poniższego wykazu:

Kod (**)

Opis

0

Nie dotyczy: kod ten stosuje się do produktów przetworzonych, zapasów i produktów ubocznych.

1

Uprawy polowe – rośliny uprawiane w plonie głównym, uprawy łączone: uprawy polowe – rośliny uprawiane w plonie głównym i uprawy łączone obejmują:

uprawy pojedyncze, tzn. uprawy, które są jedynymi uprawami na danej powierzchni w danym roku obrachunkowym,

uprawy mieszane: uprawy siane, uprawiane i zbierane razem, których produktem końcowym jest mieszanka,

uprawy uprawiane kolejno na danej powierzchni w danym roku obrachunkowym, uprawa pozostająca na danej powierzchni najdłużej,

uprawy uprawiane przez jakiś czas razem na tym samym gruncie, z których każda daje oddzielny plon w ciągu roku obrachunkowego. Łączna powierzchnia podzielona jest między te uprawy proporcjonalnie do powierzchni faktycznie zajmowanej przez każdą z nich,

świeże warzywa, melony i truskawki w uprawie polowej

2

Uprawy polowe – roślina(-y) uprawiana(-e) następczo uprawy uprawiane w dalszej kolejności podczas roku obrachunkowego na danej powierzchni, nietraktowane jako rośliny uprawiane w plonie głównym.

3

Kwiaty i uprawy ogrodowe w uprawie polowej: kwiaty i uprawy ogrodowe w uprawie polowej obejmują świeże warzywa, melony i truskawki pochodzące z ogrodów towarowych w uprawie polowej oraz kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej.

4

Uprawy pod dostępnymi osłonami: uprawy pod dostępnymi osłonami obejmują świeże warzywa, melony i truskawki pod osłonami, kwiaty i rośliny ozdobne (jednoroczne lub wieloletnie) pod osłonami i plantacje trwałe pod osłonami.

Kody brakujących danych należy wybrać z poniższego wykazu:

Kod (***)

Opis

0

Wszystkie dane dostępne

1

Brak informacji odnośnie powierzchni: ten kod stosuje się w przypadku braku informacji dotyczącej powierzchni wykorzystywanej pod daną uprawę, np. w przypadku sprzedaży przeznaczonych do obrotu produktów roślinnych zakupionych na pniu lub pochodzących z gruntu wziętego w dzierżawę okazjonalnie na okres krótszy niż jeden rok.

2

Brak informacji odnośnie produkcji (zakontraktowanej): kod ten należy wpisać w odniesieniu do upraw zakontraktowanych, kiedy – ze względu na warunki sprzedaży – ustalenie faktycznej wielkości produkcji jest niemożliwe.

3

Brak informacji odnośnie produkcji (niezakontraktowanej): kod ten należy wpisać, kiedy – ze względu na warunki sprzedaży – ustalenie faktycznej wielkości produkcji jest niemożliwe, a uprawy nie są uprawami zakontraktowanymi.

4

Brak informacji odnośnie powierzchni i produkcji: kod ten należy wpisać w przypadku braku danych dotyczących powierzchni i faktycznego poziomu produkcji.

Informacje dotyczące produkcji roślinnej w ciągu roku obrachunkowego należy wpisywać w formacie tabeli I „Uprawy”. Informacje dotyczące każdej uprawy należy wpisywać osobno. Zawartość tabeli określa się, wybierając kategorię kodu uprawy, rodzaju kodu uprawy oraz kodu brakujących danych.

Dane szczegółowe dotyczące ziemniaków (kody 10310, 10390), świeżych warzyw, melonów i truskawek (kody 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790), kwiatów i roślin ozdobnych (kody 10830, 10840, 10850) oraz produktów ubocznych upraw innych niż uzyskiwane z oliwek i wina (kody 90310, 90320, 90330) należy podać, tylko jeżeli dane są dostępne w księgach rachunkowych gospodarstwa.

GRUPY INFORMACJI W TABELI I

Tabela I liczy siedem wierszy, zawierających dane dotyczące następujących grup informacji: powierzchni (A), stanu na początek roku (OV), stanu na koniec roku (CV), produkcji (PR), sprzedaży (SA), spożycia w gospodarstwie domowym i świadczeń w naturze (FC) oraz zużycia w gospodarstwie (FU).

Tabela I liczy sześć kolumn w odniesieniu do każdej uprawy, tj. podaje się następujące informacje: łączna powierzchnia (TA), powierzchnia, która jest nawadniana (IR), powierzchnia wykorzystywana na rośliny energetyczne (EN), powierzchnia wykorzystywana na uprawy GMO (GM), produkcja i sprzedaż wyrażona ilościowo (Q) i wartość produkcji (V). Poniżej podano, które kolumny należy wypełnić w odniesieniu do każdej z grup informacji:

I.A   Powierzchnia

W odniesieniu do grupy informacji powierzchnia (A) należy wskazać łączną powierzchnię (TA), powierzchnię, która jest nawadniana (IR), powierzchnię wykorzystywaną na rośliny energetyczne (EN) oraz powierzchnię wykorzystywaną na uprawy GMO (GM). W każdym przypadku powierzchnia podawana jest w arach (100 arów = 1 hektar), z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do uprawy grzybów, którą podaje się w metrach kwadratowych.

I.OV   Stan na początek roku

W odniesieniu do grupy informacji stan na początek roku (OV) należy wskazać wartość (V) produktów na stanie (w magazynie) na początku roku obrachunkowego. Produkty wycenia się według cen „loco gospodarstwo” w dniu wyceny.

I.CV   Stan na koniec roku

W odniesieniu do grupy informacji stan na koniec roku (CV) należy wskazać wartość (V) produktów na stanie (w magazynie) na końcu roku obrachunkowego. Produkty wycenia się według cen „loco gospodarstwo” w dniu wyceny.

I.PR   Produkcja

W odniesieniu do grupy informacji produkcja (PR) należy wskazać wyprodukowaną ilość (Q) w ciągu roku obrachunkowego (z wyłączeniem wszelkich strat na polu i w gospodarstwie). Ilości te wykazuje się dla najważniejszych produktów wytwarzanych przez dane gospodarstwo (z wyłączeniem produktów ubocznych).

Ilości te podaje się w kwintalach (100 kg), z wyjątkiem ilości win i produktów winopochodnych, które podaje się w hektolitrach. W sytuacji gdy ze względu na warunki sprzedaży nie można określić faktycznej wielkości produkcji w kwintalach (zob. sprzedaż upraw na pniu i uprawy zakontraktowane), dla upraw zakontraktowanych należy wprowadzić kod 2 (dane brakujące), a w pozostałych przypadkach kod 3.

I.SA   Całkowita sprzedaż

W odniesieniu do grupy informacji całkowita sprzedaż (SA) należy wskazać sprzedane ilości (Q) i wartość sprzedaży (V) produktów pozostających na stanie gospodarstwa na początku roku obrachunkowego lub zebranych w ciągu roku. Jeżeli koszty wprowadzenia na rynek istnieją i są znane, nie odejmuje się ich od całkowitej sprzedaży, lecz wykazuje w tabeli H „Nakłady”.

I.FC   Spożycie w gospodarstwie domowym i świadczenia w naturze

W odniesieniu do grupy informacji spożycie w gospodarstwie domowym i świadczenia w naturze (FC) należy wskazać wartość (V) produktów skonsumowanych przez gospodarstwo domowe posiadacza lub wykorzystane na płatności w naturze za otrzymane towary i usługi (w tym wynagrodzenie w naturze). Produkty wycenia się według cen „loco gospodarstwo”.

I.FU   Zużycie w gospodarstwie

W odniesieniu do grupy informacji zużycie w gospodarstwie (FU) należy wskazać wartość „loco gospodarstwo” (V) produktów gospodarstwa pozostających na stanie gospodarstwa (w magazynie) na początku roku obrachunkowego lub wyprodukowanych w ciągu roku, wykorzystanych jako nakłady w gospodarstwie w ciągu tego roku. Obejmuje to:

paszę dla zwierząt:

wartość, według cen „loco gospodarstwo”, nadających się do sprzedaży produktów gospodarstwa (produkty, które w chwili obecnej nadają się do obrotu), wykorzystanych w ciągu roku jako pasza dla zwierząt. Słoma będąca własnością gospodarstwa wykorzystana w