ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 40

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
16 lutego 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/238 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/239 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/240 z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

7

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/241 z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

14

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

16.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/1


DECYZJA RADY (UE) 2015/238

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Europejska przyjęła decyzję 2012/419/UE (1) zmieniającą, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., status Majotty względem Unii Europejskiej. Z tą datą Majotta przestała być krajem lub terytorium zamorskim, a stała się regionem najbardziej oddalonym Unii w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2)

Rada upoważniła Komisję do prowadzenia w imieniu Unii negocjacji dotyczących umowy z Republiką Seszeli odnoszących się do dostępu dla statków rybackich pływających pod banderą Republiki Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Unii, a mianowicie w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Majotty.

(3)

Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej (zwana dalej „umową”) została podpisana zgodnie z decyzją Rady 2014/331/UE (2) i jest tymczasowo stosowana od dnia 20 maja 2014 r.

(4)

Umowa ustanawia wspólny komitet odpowiedzialny za monitorowanie jej stosowania. Ponadto zgodnie z umową wspólny komitet może zatwierdzać niektóre zmiany wprowadzane do umowy. Aby ułatwić przyjmowanie tych zmian, należy upoważnić Komisję, z zastrzeżeniem określonych warunków, do przyjmowania ich w ramach procedury uproszczonej.

(5)

Aby władze na Majotcie wdrażały przepisy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) – od daty, w której Majotta staje się najbardziej oddalonym regionem – konieczne jest ustanowienie właściwych ram administracyjnych, działań kontrolnych oraz stworzenie materialnej infrastruktury i zapewnienie odpowiedniego budowania potencjału Pomoże to również spełnić wymóg wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań sprawozdawczych Unii.

(6)

Należy zapewnić niezbędne środki finansowe organom do spraw rybołówstwa na Majotcie poprzez wykorzystanie finansowania zapewnianego w ramach opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz Majotty przez właścicieli statków. Takie rozwiązanie jest nawet bardziej właściwe ze względu na silne związki, które się rozwinęły pomiędzy flotą Seszeli a lokalną społecznością francuskiego regionu najbardziej oddalonego Majotty. Flota rybacka pod banderą Seszeli operowała na wodach od kilku lat na podstawie porozumień między Majottą i właścicielami statków, przy czym właściciele statków wnosili opłatę licencyjną na Majotcie, by móc poławiać w jej wodach. Aby utrzymać tę ciągłość działalności połowowej i dalsze korzyści dla Majotty, właściwe jest, aby wszystkie płatności związane z zezwoleniami i połowami na mocy niniejszej umowy przynosiły bezpośrednie korzyści społeczności lokalnej na Majotcie.

(7)

Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii (3).

Artykuł 2

1.   Francja jest upoważniona do gromadzenia na rachunku swojego regionu najbardziej oddalonego Majotta płatności związanych z zezwoleniami i połowami oraz innych opłat należnych od operatorów statków rybackich pływających pod banderą Seszeli w związku z udzieleniem dostępu do unijnych wód i morskich zasobów biologicznych u wybrzeży Majotty zgodnie z przepisami rozdziału III sekcja 1, pkt 8 i 9 oraz sekcji 2 załącznika do umowy. Dochody w tym zakresie są wykorzystywane przez Francję na ustanowienie odpowiednich ram administracyjnych, działania kontrolne, zapewnienie odpowiedniej fizycznej infrastruktury oraz zapewnienia budowania stosownego potencjału, tak aby administracja Majotty spełniała wymagania wspólnej polityki rybołówstwa.

2.   Francja przedstawia Komisji szczegóły dotyczące tego rachunku bankowego.

3.   Na koniec każdego roku realizacji umowy Francja przekazuje Komisji szczegółowe sprawozdanie na temat płatności dokonanych przez statki uprawnione do prowadzenia połowów oraz wykorzystania tych środków.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 19 umowy (4).

Artykuł 4

Z zastrzeżeniem przepisów i warunków określonych w załączniku, Komisja Europejska jest upoważniona do przyjmowania w imieniu Unii Europejskiej zmian do umowy wprowadzonych na forum wspólnego komitetu.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131).

(2)  Decyzja Rady 2014/331/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 1).

(3)  Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 1, wraz z decyzją o podpisaniu.

(4)  Data wejścia w życie niniejszej umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIK

Zakres uprawnień i procedura ustalania stanowiska Unii na forum wspólnego komitetu

1.

Komisja jest upoważniona do prowadzenia negocjacji z Republiką Seszeli oraz zgadza się, w stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem zgodności z pkt 3 niniejszego załącznika, do wprowadzania zmian do umowy w odniesieniu do następujących kwestii:

a)

ponownej oceny uprawnień do połowów i ich dostosowania zgodnie z art. 9 umowy;

b)

przeglądu przepisów technicznych umowy i załącznika dotyczących systemu monitorowania statków (VMS) zgodnie z pkt 10 dodatku 6 załącznika do umowy.

2.

W ramach wspólnego komitetu ustanowionego na mocy art. 8 umowy Komisja:

a)

działa zgodnie z realizowanymi przez siebie celami w ramach WPRyb;

b)

działa zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi komunikatu Komisji w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa;

c)

propaguje stanowiska, które są spójne z odpowiednimi przepisami przyjmowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

3.

W przypadku gdy przewiduje się, że na posiedzeniu wspólnego komitetu zostanie przyjęta decyzja w sprawie zmian do protokołu, o których mowa w pkt 1, podejmuje się kroki konieczne do tego, aby stanowisko, które ma zostać wyrażone w imieniu Unii, uwzględniało najnowsze statystyczne, biologiczne i inne stosowne informacje przekazywane Komisji.

W tym celu i w oparciu o te informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do odnośnego posiedzenia wspólnego komitetu, służby Komisji przekazują Radzie lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument przygotowawczy zawierający szczegóły planowanego stanowiska Unii.

Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń, w tym na miejscu, nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym.

Zachęca się Komisję do podejmowania, w odpowiednim czasie, wszelkich niezbędnych działań wynikających z decyzji wspólnego komitetu, w tym, w stosownych przypadkach, opublikowania odpowiedniej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przedłożenia wszelkich wniosków potrzebnych do wdrożenia tej decyzji.


16.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/4


DECYZJA RADY (UE) 2015/239

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 lipca 2007 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 894/2007 (1) zatwierdziła Umowę o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (zwaną dalej „Umową o partnerstwie”).

(2)

Ostatni Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (2) wygasł dnia 12 maja 2014 r.

(3)

Unia Europejska negocjowała z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej nowy protokół, na okres czterech lat, przyznający statkom Unii uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w zakresie rybołówstwa.

(4)

Ten nowy protokół został podpisany zgodnie z decyzją Rady 2014/334/UE (3) i obowiązuje tymczasowo od dnia jego podpisania.

(5)

Nowy protokół należy zatwierdzić.

(6)

Umowa o partnerstwie ustanawia wspólny komitet, który jest odpowiedzialny za kontrolę stosowania tej umowy. Ponadto, zgodnie z protokołem, wspólny komitet może zatwierdzać określone zmiany protokołu. W celu ułatwienia zatwierdzenia tych zmian należy upoważnić Komisję, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków, do zatwierdzania ich w ramach procedury uproszczonej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (zwany dalej „Protokołem”) zostaje zatwierdzony w imieniu Unii (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianej w art. 15 Protokołu (5).

Artykuł 3

Z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w załączniku, Komisja jest upoważniona do zatwierdzania, w imieniu Unii, wprowadzonych do Protokołu zmian przyjętych przez wspólny komitet.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 35).

(2)  Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (Dz.U. L 136 z 24.5.2011, s. 5).

(3)  Decyzja Rady 2014/334/UE z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 1).

(4)  Protokół został opublikowany w Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 3 wraz z decyzją o jego podpisaniu.

(5)  Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


ZAŁĄCZNIK

Zakres uprawnień i procedura ustalania stanowiska Unii na forum wspólnego komitetu

1.

Komisja jest upoważniona do prowadzenia negocjacji z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz, w stosownych przypadkach i o ile przestrzega ona postanowień pkt 3 niniejszego załącznika, zatwierdzania zmian wprowadzonych do protokołu dotyczących następujących kwestii:

a)

decyzji dotyczącej warunków wsparcia sektorowego zgodnie z art. 3 Protokołu;

b)

dostosowania postanowień dotyczących warunków dokonywania połowów oraz warunków stosowania Protokołu i załączników do niego zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu.

2.

W ramach wspólnego komitetu ustanowionego na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie połowów Unia:

a)

działa zgodnie z realizowanymi przez siebie celami w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;

b)

działa zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi komunikatu w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa;

c)

propaguje stanowiska, które są spójne z odpowiednimi przepisami przyjmowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

3.

W przypadku gdy przewiduje się, że na posiedzeniu wspólnego komitetu zostanie przyjęta decyzja w sprawie zmian do protokołu, o których mowa w pkt 1, podejmuje się kroki konieczne do tego, aby stanowisko, które ma zostać wyrażone w imieniu Unii, uwzględniało najnowsze statystyczne, biologiczne i inne stosowne informacje przekazywane Komisji.

W tym celu i w oparciu o te informacje, odpowiednio wcześnie przed odnośnym posiedzeniem wspólnego komitetu służby Komisji przekazują Radzie lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument zawierający szczegóły wniosku w sprawie stanowiska Unii.

Stanowisko Unii planowane w dokumencie przygotowawczym uznaje się za zatwierdzone, chyba że podczas posiedzenia organu przygotowawczego Rady lub w terminie dwudziestu dni od otrzymania dokumentu przygotowawczego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej – sprzeciwią się temu państwa członkowskie w liczbie odpowiadającej mniejszości blokującej. W przypadku takiego sprzeciwu dana kwestia zostaje skierowana do Rady.

Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń, w tym na miejscu, nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym.

Zachęca się Komisję do podejmowania, w odpowiednim czasie, wszelkich niezbędnych działań następczych wobec decyzji wspólnego komitetu, w tym, w stosownych przypadkach, publikacji odpowiedniej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przedłożenia wszelkich wniosków potrzebnych do wdrożenia niniejszej decyzji.


ROZPORZĄDZENIA

16.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/240

z dnia 9 lutego 2015 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

W związku z tym, że na Ukrainie sytuacja w terenie jest nadal poważna, Rada uważa, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać kolejne osoby i podmioty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1

I.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

133.

Pavel DREMOV (alias Batya)

Павел ДРЁМОВ

ur. 1976 r., Stakhanov (Stachanow)

Dowódca Pierwszego Regimentu Kozaków, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

ur. 1991 r., St. Petersburg

Dowódca jednostki Rusich, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV (alias Motorola)

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

ur. 2.2.1983 r., Ukhta (Uchta), Komi

Dowódca batalionu Sparta, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH (alias Givi)

Михаил Толстых

ur. 1980 r., Ilovaisk (Iłowajsk)

Dowódca batalionu Somali, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Tzw. „zastępca dowódcy” w Ministerstwie Obrony tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Tzw. „minister sprawiedliwości” nielegalnej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Tzw. „zastępca przewodniczącego Rady Ministrów” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

ur. 20.11.1988 r., Krasnoarmëisk (Krasnoarmiejsk)

Tzw. „minister sprawiedliwości” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

ur. 27.1.1974 r.

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

ur. 22.4.1985 r., Kherson (Chersoń)

Tzw. „minister ds. komunikacji” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Tzw. „minister rozwoju gospodarczego i handlu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

ur. 1975 r., Krasny Luch (Krasnyj Łucz), Voroshilovgrad, Luhansk (Woroszyłowgrad, Ługańsk)

Tzw. „pełniący obowiązki prokuratora generalnego” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

ur. 15.5.1955 r., Omsk

Wiceminister obrony, w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

ur. 8.5.1956 r. Kaunas (Kowno), Litwa

Pierwszy wiceminister obrony, w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

ur. 9.11.1963 r. w NRD

Dyrektor Departamentu Operacji Głównych i zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W ramach obu funkcji aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji kampanii wojskowej sił rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu generalnego, sprawując kontrolę operacyjną nad siłami zbrojnymi, aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

ur. 11.9.1937 r., Tchassov Yar (Czasow Jar), Ukraina

Deputowany do Dumy Państwowej.

Odwiedził tzw. „Doniecką Republikę Ludową” i podczas swojej wizyty wygłosił oświadczenia wspierające separatystów. Został także mianowany konsulem honorowym tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” w Federacji Rosyjskiej.

20 marca 2014 r. głosował za projektem konstytucyjnej ustawy federalnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych –Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

ur. 14.3.1955 r., Kaliningrad Oblast, USSR (obwód kaliningradzki, ZSRR)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Etnicznych w Dumie Państwowej.

Założyciel ruchu obywatelskiego „Krassnaya Moskva – Front Pomocy Patriotycznej” Czerwona Moskwa„”, który organizował publiczne demonstracje popierające separatystów, a tym samym wspierał politykę podważającą integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

20 marca 2014 r. głosował za projektem konstytucyjnej ustawy federalnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych –Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

16.2.2015

II.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

29.

Kozacka Gwardia Narodowa

Казачья Национальная Гвардия

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Batalion Sparta

Батальон „Спарта”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Batalion Somali

Батальон „Сомали”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

16.2.2015

32.

Batalion Zarya

Батальон „Заря”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

33.

Brygada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015

34.

Batalion Oplot

Батальон „Оплот”

Media społecznościowe:

http://vk.com/oplot_info

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

35.

Batalion Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

36.

Batalion Śmierć

Батальон „Смерть”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

37.

Ruch publiczny „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Ruch publiczny „Novorossiya”/„Noworosja” powstał w listopadzie 2014 r. w Rosji. Przewodzi mu rosyjski oficer Igor Strelkov (uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)).

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć wszechstronną, skuteczną pomoc „Noworosji”, w tym pomagać bojówkom walczącym we wschodniej Ukrainie, a tym samym wspierać polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

16.2.2015


DECYZJE

16.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/14


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/241

z dnia 9 lutego 2015 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB.

(2)

W związku z tym, że na Ukrainie sytuacja w terenie jest nadal poważna, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać kolejne osoby i podmioty.

(3)

Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2015 r.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1

I.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

133.

Pavel DREMOV (alias Batya)

Павел ДРЁМОВ

ur. 1976 r., Stakhanov (Stachanow)

Dowódca Pierwszego Regimentu Kozaków, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

ur. 1991 r., St. Petersburg

Dowódca jednostki Rusich, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV (alias Motorola)

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

ur. 2.2.1983 r., Ukhta (Uchta), Komi

Dowódca batalionu Sparta, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH (alias Givi)

Михаил Толстых

ur. 1980 r., Ilovaisk (Iłowajsk)

Dowódca batalionu Somali, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Tzw. „zastępca dowódcy” w Ministerstwie Obrony tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Tzw. „minister sprawiedliwości” nielegalnej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Tzw. „zastępca przewodniczącego Rady Ministrów” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

ur. 20.11.1988 r., Krasnoarmëisk (Krasnoarmiejsk)

Tzw. „minister sprawiedliwości” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

ur. 27.1.1974 r.

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

ur. 22.4.1985 r., Kherson (Chersoń)

Tzw. „minister ds. komunikacji” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Tzw. „minister rozwoju gospodarczego i handlu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

ur. 1975 r., Krasny Luch (Krasnyj Łucz), Voroshilovgrad, Luhansk (Woroszyłowgrad, Ługańsk)

Tzw. „pełniący obowiązki prokuratora generalnego” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

ur. 15.5.1955 r., Omsk

Wiceminister obrony, w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

ur. 8.5.1956 r. Kaunas (Kowno), Litwa

Pierwszy wiceminister obrony, w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

ur. 9.11.1963 r. w NRD

Dyrektor Departamentu Operacji Głównych i zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W ramach obu funkcji aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji kampanii wojskowej sił rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu generalnego, sprawując kontrolę operacyjną nad siłami zbrojnymi, aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

ur. 11.9.1937 r., Tchassov Yar (Czasow Jar), Ukraina

Deputowany do Dumy Państwowej.

Odwiedził tzw. „Doniecką Republikę Ludową” i podczas swojej wizyty wygłosił oświadczenia wspierające separatystów. Został także mianowany konsulem honorowym tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” w Federacji Rosyjskiej.

20 marca 2014 r. głosował za projektem konstytucyjnej ustawy federalnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych –Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

ur. 14.3.1955 r., Kaliningrad Oblast, USSR (obwód kaliningradzki, ZSRR)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Etnicznych w Dumie Państwowej.

Założyciel ruchu obywatelskiego „Krassnaya Moskva – Front Pomocy Patriotycznej” Czerwona Moskwa„”, który organizował publiczne demonstracje popierające separatystów, a tym samym wspierał politykę podważającą integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

20 marca 2014 r. głosował za projektem konstytucyjnej ustawy federalnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych –Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

16.2.2015

II.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

29.

Kozacka Gwardia Narodowa

Казачья Национальная Гвардия

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Batalion Sparta

Батальон „Спарта”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Batalion Somali

Батальон „Сомали”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

16.2.2015

32.

Batalion Zarya

Батальон „Заря”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

33.

Brygada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015

34.

Batalion Oplot

Батальон „Оплот”

Media społecznościowe:

http://vk.com/oplot_info

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

35.

Batalion Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

36.

Batalion Śmierć

Батальон „Смерть”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

37.

Ruch publiczny „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Ruch publiczny „Novorossiya”/„Noworosja” powstał w listopadzie 2014 r. w Rosji. Przewodzi mu rosyjski oficer Igor Strelkov (uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)).

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć wszechstronną, skuteczną pomoc „Noworosji”, w tym pomagać bojówkom walczącym we wschodniej Ukrainie, a tym samym wspierać polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

16.2.2015