ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 19

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
24 stycznia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja o dacie podpisania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/105 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

2

 

 

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/106 z dnia 19 stycznia 2015 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2015 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/107 z dnia 23 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

12

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) ( Dz.U. L 11 z 17.1.2015 )

14

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

24.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/1


Informacja o dacie podpisania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

W dniu 20 listopada 2014 r. Unia Europejska i Republika Senegalu podpisały Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokół wykonawczy do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

Umowa i protokół są tymczasowo stosowane – zgodnie z ich art. 17 i 12, odpowiednio – od dnia 20 listopada 2014 r.


24.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/2


DECYZJA RADY (UE) 2015/105

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony (1), w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych (zwanego dalej „Protokołem”).

(2)

Negocjacje zostały zakończone.

(3)

Celem Protokołu jest ustanowienie zasad finansowych i technicznych umożliwiających Azerbejdżanowi uczestniczenie w niektórych programach unijnych. Ramy horyzontalne ustanowione na mocy Protokołu tworzą gospodarczy, finansowy i techniczny środek współpracy, który umożliwia dostęp do pomocy, w szczególności pomocy finansowej, dostarczanej przez Unię w kontekście tych programów. Ramy te mają zastosowanie wyłącznie do tych programów unijnych, w odniesieniu do których odpowiednie akty prawne przewidują możliwość udziału Republiki Azerbejdżanu. Podpisanie i tymczasowe stosowanie Protokołu nie oznacza zatem wykonywania uprawnień w ramach różnych polityk sektorowych realizowanych na mocy programów, które to uprawnienia wykonywane są przy ustanawianiu programów.

(4)

Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Unii i powinien być stosowany na zasadach tymczasowych w oczekiwaniu na zakończenie procedur służących jego zawarciu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zezwala się na podpisanie w imieniu Unii Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych (zwanego dalej „Protokołem”), z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii.

Artykuł 3

Protokół powinien być stosowany na zasadach tymczasowych od dnia jego podpisania (2), w oczekiwaniu na zakończenie procedur koniecznych do jego zawarcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 246 z 17.9.1999, s. 3.

(2)  Data podpisania Protokołu zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


24.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/4


PROTOKÓŁ

do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA AZERBEJDŻANU, zwana dalej „Azerbejdżanem”,

z drugiej strony,

wspólnie zwane dalej „Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE CO NASTĘPUJE:

(1)

Azerbejdżan zawarł Umowę o partnerstwie i współpracy z Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (zwaną dalej „Umową”) (1), która weszła w życie dnia 1 lipca 1999 r.

(2)

Rada Europejska w Brukseli w dniach 17–18 czerwca 2004 r. z zadowoleniem przyjęła wnioski Komisji Europejskiej dotyczące europejskiej polityki sąsiedztwa i zatwierdziła konkluzje Rady z dnia 14 czerwca 2004 r.

(3)

Rada wielokrotnie przy innych okazjach potwierdzała tę politykę w swoich konkluzjach.

(4)

W dniu 5 marca 2007 r. Rada wyraziła poparcie dla ogólnego podejścia nakreślonego w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 4 grudnia 2006 r., aby umożliwić krajom partnerskim objętym europejską polityką sąsiedztwa udział – na podstawie ich osiągnięć i gdy pozwalają na to podstawy prawne – w agencjach i programach wspólnotowych.

(5)

Azerbejdżan wyraził chęć uczestnictwa w szeregu programów unijnych.

(6)

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa Azerbejdżanu w poszczególnych programach Unii, a zwłaszcza udział finansowy wnoszony przez Azerbejdżan oraz procedury dotyczące sprawozdawczości i oceny, powinny być określone w drodze porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a właściwymi organami Azerbejdżanu,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zezwala się Azerbejdżanowi na udział we wszystkich bieżących i przyszłych programach unijnych otwartych na uczestnictwo Azerbejdżanu zgodnie z odpowiednimi przepisami o przyjęciu tych programów.

Artykuł 2

Azerbejdżan wnosi wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii Europejskiej odpowiadający konkretnym programom, w których uczestniczy.

Artykuł 3

Przedstawiciele Azerbejdżanu będą mogli w charakterze obserwatorów uczestniczyć – w zakresie dotyczącym Azerbejdżanu – w pracach komitetów zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, w które Azerbejdżan wnosi wkład finansowy.

Artykuł 4

Projekty i inicjatywy przedstawione przez uczestników z Azerbejdżanu podlegają, w miarę możliwości, tym samym warunkom, zasadom i procedurom, jakie w zakresie omawianych programów stosuje się w odniesieniu do państw członkowskich.

Artykuł 5

1.   Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Azerbejdżanu w każdym z programów unijnych, w szczególności dotyczące wkładu finansowego wnoszonego przez Azerbejdżan, jak również procedur sprawozdawczych i procedur oceny, należy określić w drodze protokołu ustaleń pomiędzy Komisją Europejską a właściwymi organami Azerbejdżanu, na postawie kryteriów ustanowionych w ramach poszczególnych programów.

2.   Jeśli Azerbejdżan zwróci się o pomoc zewnętrzną Unii w celu uczestnictwa w określonym programie na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) lub na mocy, przyjętego w przyszłości, podobnego rozporządzenia dotyczącego pomocy zewnętrznej Unii na rzecz Azerbejdżanu, warunki korzystania przez Azerbejdżan z pomocy zewnętrznej Unii należy określić w umowie finansowej, z zastrzeżeniem w szczególności art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1638/2006.

Artykuł 6

1.   Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 (3) każdy protokół ustaleń zawarty na mocy art. 5 musi stanowić, że kontrola finansowa lub audyty lub inne kontrole, w tym dochodzenia administracyjne, będą prowadzone przez Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Trybunał Obrachunkowy lub z ich upoważnienia.

2.   Należy ustalić szczegółowe zasady dotyczące kontroli finansowej i audytu, środków administracyjnych, kar i zwrotu kwot bezprawnie wypłaconych, umożliwiające Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Trybunałowi Obrachunkowemu uzyskanie uprawnień odpowiadających ich uprawnieniom w odniesieniu do beneficjentów lub podwykonawców mających siedzibę w Unii.

Artykuł 7

1.   Niniejszy Protokół ma zastosowanie przez okres, w którym Umowa pozostaje w mocy.

2.   Strony podpisują i zatwierdzają niniejszy Protokół zgodnie ze swoimi właściwymi procedurami.

3.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Protokół poprzez powiadomienie na piśmie drugiej Strony. Protokół przestaje obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od daty takiego powiadomienia. Zakończenie obowiązywania Protokołu w drodze wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na kontrole przeprowadzane w odpowiednich przypadkach na mocy postanowień art. 5 i 6.

Artykuł 8

Nie później niż trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu, a następnie co trzy lata, obydwie Strony mogą dokonać przeglądu wdrażania niniejszego Protokołu w oparciu o rzeczywisty udział Azerbejdżanu w programach unijnych.

Artykuł 9

Niniejszy Protokół ma zastosowanie z jednej strony w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązuje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na mocy warunków określonych w tym Traktacie, a z drugiej strony – do terytorium Azerbejdżanu.

Artykuł 10

1.   Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony powiadomią się wzajemnie kanałami dyplomatycznymi o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Do czasu jego wejścia w życie Strony uzgadniają, że będą tymczasowo stosować postanowienia niniejszego Protokołu od dnia jego podpisania, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

Artykuł 11

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Umowy.

Artykuł 12

Niniejszy Protokół jest sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i azerskim, przy czym teksty te są na równi autentyczne.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony (Dz.U. L 246 z 17.9.1999, s. 3).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).


ROZPORZĄDZENIA

24.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/8


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/106

z dnia 19 stycznia 2015 r.

ustalające uprawnienia do połowów na 2015 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 43 ust. 3 Traktatu stanowi, że Rada, na wniosek Komisji, przyjmie środki dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1) zawiera wymóg przyjmowania środków ochronnych przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, w tym w stosownych przypadkach sprawozdań sporządzonych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i inne organy doradcze, jak również w świetle porad otrzymywanych od komitetów doradczych.

(3)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów w podziale na łowiska lub grupy łowisk na Morzu Czarnym, w tym – w stosownych przypadkach – określonych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów należy ustalać zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa określonymi w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia uprawnienia do połowów należy przydzielić państwom członkowskim w taki sposób, aby zapewnić względną stabilność działalności połowowej każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa.

(4)

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) należy zatem ustalać, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz zapewniając sprawiedliwe traktowanie sektorów rybołówstwa, jak również w świetle opinii wyrażanych podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami.

(5)

W odniesieniu do połowów szprota od dnia 1 stycznia 2015 r. zastosowanie ma obowiązek wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Art. 16 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że w sytuacji gdy wprowadzony zostaje obowiązek wyładunku w odniesieniu do danego stada ryb, uprawnienia do połowów ustala się przy uwzględnieniu przejścia od ustalania uprawnień do połowów, które odzwierciedlają wyładunki, do ustalania uprawnień do połowów, które odzwierciedlają połowy.

(6)

Korzystanie z uprawnień do połowów określonych w niniejszym rozporządzeniu podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (2), w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia, dotyczących zapisu połowów oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Niezbędne jest zatem określenie kodów, jakie państwa członkowskie powinny stosować, przesyłając Komisji dane dotyczące wyładunków stad objętych niniejszym rozporządzeniem.

(7)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (3) ustalając TAC, Rada określa stada, w odniesieniu do których art. 3 i 4 nie mają zastosowania, w szczególności na podstawie biologicznego stanu stad.

(8)

Aby uniknąć przerwania działalności połowowej i zapewnić rybakom unijnym środki do życia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustala uprawnienia do połowów na 2015 r. dla niektórych stad ryb na Morzu Czarnym.

Artykuł 2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do statków unijnych prowadzących działalność na Morzu Czarnym.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„Morze Czarne” oznacza podobszar geograficzny 29 zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (4);

b)

„statek unijny” oznacza unijny statek rybacki zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

c)

„stado” oznacza stado zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

d)

„całkowity dopuszczalny połów” (TAC) oznacza:

(i)

w przypadku połowów podlegających obowiązkowi wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 – ilość, którą można odłowić każdego roku z poszczególnych stad;

(ii)

w przypadku wszystkich pozostałych połowów – ilość ryb, którą można wyładować każdego roku z poszczególnych stad;

e)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu.

ROZDZIAŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł 4

TAC i przydziały

TAC dla statków unijnych, przydział takich TAC poszczególnym państwom członkowskim oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, określone są w załączniku.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

odliczeń i przeniesień dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1380/2013;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

e)

potrąceń dokonywanych na podstawie art. 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów niepodlegających obowiązkowi wyładunku

Połowy i przyłowy turbota w ramach połowów niepodlegających obowiązkowi wyładunku zatrzymuje się na burcie lub wyładowuje jedynie wówczas, jeżeli połowów dokonały statki unijne pływające pod banderą państwa członkowskiego posiadającego kwotę połowową i kwota ta nie została wyczerpana.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 7

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane odnoszące się do wyładunków ilości złowionych ze stad, stosują kody stad określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKVIS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).


ZAŁĄCZNIK

WIELKOŚCI CAŁKOWITYCH DOPUSZCZALNYCH POŁOWÓW (TAC) OBOWIĄZUJĄCE DLA STATKÓW UNIJNYCH NA OBSZARACH, GDZIE WPROWADZONO TAC, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY

W tabelach poniżej określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, o ile nie określono inaczej) w podziale na stada oraz warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Stada ryb zostały wymienione zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Do celów niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Szprot


Gatunek:

Turbot

Psetta maxima

Obszar:

wody unijne w Morzu Czarnym

TUR/F37.4.2.C

Bułgaria

43,2

 

 

Rumunia

43,2

 

 

Unia

86,4 (1)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:

wody unijne w Morzu Czarnym

SPR/F37.4.2.C

Bułgaria

8 032,5

 

 

Rumunia

3 442,5

 

 

Unia

11 475

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


(1)  Nie zezwala się na działalność połowową, w tym przeładunek, zatrzymywanie na burcie, wyładunek i pierwszą sprzedaż w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2015 r.


24.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/107

z dnia 23 stycznia 2015 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje — zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej — kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


Sprostowania

24.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/14


Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11 z dnia 17 stycznia 2015 r. )

Okładka i s. 72, tytuł:

zamiast:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

powinno być:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)