ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 366

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
20 grudnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1367/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. ustalające na lata 2015 i 2016 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1369/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Garda (ChNP)]

17

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1370/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla producentów mleka w Finlandii

18

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

20

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1372/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

32

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 grudnia 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 413/2014 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

34

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50)

36

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1375/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (EBC/2014/51)

77

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1376/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2014/52)

79

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2014/110/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2004/33/WE w odniesieniu do czasowych kryteriów wykluczenia dawców w przypadku alogenicznych pobrań krwi ( 1 )

81

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/111/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/15/WE w związku z przyjęciem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) określonych kodeksów i powiązanych zmian do niektórych konwencji i protokołów ( 1 )

83

 

 

DECYZJE

 

 

2014/938/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie środka pomocy SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) wdrożonego przez Danię i Szwecję na rzecz Scandinavian Airlines (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/833/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1367/2014

z dnia 15 grudnia 2014 r.

ustalające na lata 2015 i 2016 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 43 ust. 3 Traktatu stanowi, że Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1) zawiera wymóg przyjęcia środków ochronnych z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, w tym, w odpowiednich przypadkach, sprawozdań przygotowanych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

(3)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym — w stosownych przypadkach — określonych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Uprawnienia do połowów należy rozdzielić między państwa członkowskie w taki sposób, aby zapewnić każdemu z państw członkowskich względną stabilność działalności połowowej w odniesieniu do każdego stada lub łowiska i należycie uwzględnić cele wspólnej polityki rybołówstwa ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(4)

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, jak również w świetle opinii wyrażanych podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami, w szczególności z odpowiednimi regionalnymi komitetami doradczymi.

(5)

Uprawnienia do połowów powinny być zgodne z międzynarodowymi umowami i zasadami, takimi jak porozumienie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi (2) z 1995 r. oraz szczegółowe zasady zarządzania określone w międzynarodowych wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczących zarządzania połowami dalekomorskimi z 2008 r., zgodnie z którymi, w szczególności, organ regulacyjny powinien zachować dużą ostrożność w przypadkach, gdy informacje są niepewne, nierzetelne lub niepełne. Brak odpowiednich informacji naukowych nie powinien być wykorzystywany jako powód odroczenia lub zaniechania podjęcia środków ochrony i zarządzania.

(6)

Najnowsze opinie naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz STECF wskazują, że większość stad głębinowych nadal poławia się w sposób niezrównoważony i że w celu zapewnienia zrównoważonych połowów należy ograniczyć uprawnienia do połowów dotyczące tych stad aż do chwili, gdy ich liczebność wykaże tendencję wzrostową. ICES zaleca ponadto, by nie udzielać zezwoleń na ukierunkowane połowy gardłosza atlantyckiego we wszystkich obszarach oraz na polowy niektórych stad morlesza bogara i buławika czarnego.

(7)

W odniesieniu do czterech stad buławika czarnego z opinii naukowych i ostatnich dyskusji w ramach Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) wynika, że dane sprawozdawcze dotyczące połowów tego gatunku mogły być nieprawidłowo podane jako połowy buławika siwego. W tym kontekście należy ustanowić TAC obejmujący oba gatunki, wraz z wprowadzeniem raportowania połowów dla każdego gatunku oddzielnie.

(8)

Jeżeli chodzi o rekiny głębinowe, główne gatunki handlowe uznaje się za przetrzebione, w związku z czym nie należy prowadzić ukierunkowanych połowów tych gatunków. Ponadto ze względu na migracyjny charakter rekinów głębinowych oraz ich powszechne występowanie w całym północno-wschodnim Atlantyku STECF zaleca, aby środki zarządzania tymi gatunkami zostały rozszerzone na wody Unii obszaru Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF) wokół Madery.

(9)

Uprawnienia do połowów dotyczące gatunków głębinowych, w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 (3) ustalane są na dwuletnie okresy. Wyjątek stanowią jednak stada argentyny wielkiej i stada molwy niebieskiej. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to większa część połowów molwy niebieskiej jest związana z corocznymi negocjacjami z Norwegią; w trosce o uproszczenie wszystkie TAC dla molwy niebieskiej powinny być ustalane zgodnie z jednym i tym samym aktem prawnym. W związku z tym uprawnienia do połowów dla stad argentyny wielkiej oraz molwy niebieskiej należy ustalać w innym właściwym corocznym rozporządzeniu ustalającym uprawnienia do połowów.

(10)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 (4) zasoby, które są przedmiotem różnych środków, o których w nim mowa, powinny być zidentyfikowane. TAC przezornościowe należy stosować w odniesieniu do zasobów, dla których nie istnieje żadna ocena naukowa w zakresie możliwości połowowych w odniesieniu do roku, w którym TAC mają być wyznaczone; we wszystkich innych przypadkach powinno się stosować TAC analityczne. W świetle opinii ICES i STECF odnośnie do stad głębinowych, w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do stad, dla których nie jest dostępna naukowa ocena odpowiednich uprawnień do połowów, należy zastosować TAC przezornościowy.

(11)

Aby uniknąć zakłócenia działalności połowowej oraz zapewnić rybakom unijnym środki utrzymania, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2015 r. Z uwagi na pilny charakter niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustala na lata 2015 i 2016 roczne uprawnienia do połowów stad niektórych gatunków ryb głębinowych dostępne dla statków Unii na wodach Unii oraz niektórych wodach poza terytorium Unii, na których konieczne są limity połowowe.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„unijny statek rybacki” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;

b)

„wody Unii” oznaczają wody podlegające suwerenności lub jurysdykcji państw członkowskich, z wyjątkiem wód sąsiadujących z terytoriami wymienionymi w załączniku II do Traktatu;

c)

„całkowity dopuszczalny połów” (TAC) oznacza ilość, która może zostać odłowiona i wyładowana co roku w ramach każdego ze stad ryb;

d)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii lub państwu członkowskiemu;

e)

„wody międzynarodowe” oznaczają wody niepodlegające suwerenności lub jurysdykcji żadnego z państw.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje obszarów:

a)

obszary ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 (5);

b)

obszary CECAF (Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 (6).

Artykuł 3

TAC i przydziały

TAC dla gatunków głębinowych, poławianych przez statki Unii na wodach Unii lub na niektórych wodach nienależących do Unii, przydział tych TAC poszczególnym państwom członkowskim oraz warunki funkcjonalnie z nimi związane, w stosownych przypadkach, określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów

1.   Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (7) lub na podstawie art. 10 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (8);

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

potrąceń dokonywanych na podstawie art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

2.   Art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 stosuje się do stad, w przypadku których obowiązuje TAC przezornościowy, mając na uwadze że art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 wspomnianego rozporządzenia stosuje się do stad, w przypadku których obowiązuje TAC analityczny, o ile w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej.

Artykuł 5

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Ryby ze stad, w odniesieniu do których ustalono TAC, zatrzymuje się na statku lub wyładowuje jedynie wówczas, jeżeli połowów dokonały statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego posiadającego kwotę połowową i kwota ta nie została wyczerpana.

Artykuł 6

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane odnoszące się do wyładunków ilości złowionych ze stad, stosują kody stad określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

M. MARTINA

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)  Porozumienie w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 16).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33).


ZAŁĄCZNIK

O ile nie określono inaczej, odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do obszarów ICES.

CZĘŚĆ 1

Ustalenie gatunków i grup gatunków

1.

W wykazie zamieszczonym w części 2 niniejszego załącznika stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Jednakże rekiny głębinowe znajdują się na początku tego wykazu. Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę porównawczą z nazwami zwyczajowymi i ich łacińskimi odpowiednikami:

Nazwa zwyczajowa

Kod Alfa-3

Nazwa naukowa

Pałasz czarny

BSF

Aphanopus carbo

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Buławik czarny

RNG

Coryphaenoides rupestris

Buławik siwy

RHG

Macrourus berglax

Gardłosz atlantycki

ORY

Hoplostethus atlanticus

Morlesz bogar

SBR

Pagellus bogaraveo

Widlak biały

GFB

Phycis blennoides

2.

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „rekiny głębinowe” obejmuje następujący wykaz gatunków:

Nazwa zwyczajowa

Kod Alfa-3

Nazwa naukowa

Rekiny z rodzaju Apristurus

API

Apristurus spp.

Chlamida

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Kewaczo

CWO

Centrophorus spp.

Koleń iberyjski

CYO

Centroscymnus coelolepis

Koleń długonosy

CYP

Centroscymnus crepidater

Koleń czarny

CFB

Centroscyllium fabricii

Koleń kolcobrody

DCA

Deania calcea

Liksa

SCK

Dalatias licha

Koleń długopłetwy

ETR

Etmopterus princeps

Kolczak czarny

ETX

Etmopterus spinax

Piłogon

GAM

Galeus murinus

Sześcioszpar

SBL

Hexanchus griseus

Kolcoskór

OXN

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens (brak polskiej nazwy)

SYR

Scymnodon ringens

Rekin polarny

GSK

Somniosus microcephalus

CZĘŚĆ 2

Roczne uprawnienia do połowów dla unijnych statkówrybackich w obszarach, w których TAC ustalono w odniesieniu do gatunków i obszarów (w tonach masy w relacji pełnej)

Gatunek:

Rekiny głębinowe

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX; wody Unii obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 oraz 34.2

(DWS/56789-)

Rok

2015

2016

 

 

Niemcy

0

0

 

 

Estonia

0

0

 

 

Irlandia

0

0

 

 

Hiszpania

0

0

 

 

Francja

0

0

 

 

Litwa

0

0

 

 

Polska

0

0

 

 

Portugalia

0

0

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

0

 

 

Unia

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Rekiny głębinowe

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru X

(DWS/10-)

Rok

2015

2016

 

 

Portugalia

0

0

 

 

Unia

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Rekiny głębinowe, Deania hystricosa i Deania profundorum

Obszar:

wody międzynarodowe obszaru XII

(DWS/12INT-)

Rok

2015

2016

 

 

Irlandia

0

0

 

 

Hiszpania

0

0

 

 

Francja

0

0

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

0

 

 

Unia

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

(BSF/1234-)

Rok

2015

2016

 

 

Niemcy

3

3

 

 

Francja

3

3

 

 

Zjednoczone Królestwo

3

3

 

 

Unia

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC przezornościowy


Gatunek:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

(BSF/56712-)

Rok

2015

2016

 

 

Niemcy

42

39

 

 

Estonia

20

19

 

 

Irlandia

104

96

 

 

Hiszpania

208

191

 

 

Francja

2 918

2 684

 

 

Łotwa

136

125

 

 

Litwa

1

1

 

 

Polska

1

1

 

 

Zjednoczone Królestwo

208

191

 

 

Pozostałe (1)

11

10

 

 

Unia

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

TAC analityczny


Gatunek:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX oraz X

(BSF/8910-)

Rok

2015

2016

 

 

Hiszpania

12

12

 

 

Francja

29

29

 

 

Portugalia

3 659

3 659

 

 

Unia

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

TAC analityczny


Gatunek:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe CECAF 34.1.2.

(BSF/C3412-)

Rok

2015

2016

 

 

Portugalia

3 141

2 827

 

 

Unia

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

TAC przezornościowy


Gatunek:

Beryksy

Beryx spp.

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

(ALF/3X14-)

Rok

2015

2016

 

 

Irlandia

9

9

 

 

Hiszpania

67

67

 

 

Francja

18

18

 

 

Portugalia

193

193

 

 

Zjednoczone Królestwo

9

9

 

 

Unia

296

296

 

 

TAC

296

296

 

TAC analityczny


Gatunek:

Buławik czarny i buławik siwy

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz IV

(RNG/124-) dla buławika czarnego;

(RHG/124-) dla buławika siwego

Rok

2015

2016

 

 

Dania

1

1

 

 

Niemcy

1

1

 

 

Francja

10

10

 

 

Zjednoczone Królestwo

1

1

 

 

Unia

13

13

 

 

TAC

13

13

 

TAC przezornościowy


Gatunek:

Buławik czarny i buławik siwy

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru III

(RNG/03-) dla buławika czarnego; (2)

(RHG/03-) dla buławika siwego

Rok

2015

2016

 

 

Dania

412

329

 

 

Niemcy

2

2

 

 

Szwecja

21

17

 

 

Unia

435

348

 

 

TAC

435

348

 

TAC przezornościowy


Gatunek:

Buławik czarny i buławik siwy

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

(RNG/5B67-) dla buławika czarnego; (5)

(RHG/5B67-) dla buławika siwego

Rok

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Niemcy

8

8

 

 

Estonia

59

60

 

 

Irlandia

260

265

 

 

Hiszpania

65

66

 

 

Francja

3 302

3 358

 

 

Litwa

76

77

 

 

Polska

38

39

 

 

Zjednoczone Królestwo

194

197

 

 

Pozostałe (4)

8

8

 

 

Unia

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

TAC analityczny


Gatunek:

Buławik czarny i buławik siwy

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

(RNG/8X14-) dla buławika czarnego (7);

(RHG/8X14-) dla buławika siwego

Rok

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Niemcy

24

21

 

 

Irlandia

5

5

 

 

Hiszpania

2 617

2 354

 

 

Francja

121

109

 

 

Łotwa

42

38

 

 

Litwa

5

5

 

 

Polska

819

737

 

 

Zjednoczone Królestwo

11

10

 

 

Unia

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

TAC analityczny


Gatunek:

Gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru VI

(ORY/06-)

Rok

2015

2016

 

 

Irlandia

0

0

 

 

Hiszpania

0

0

 

 

Francja

0

0

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

0

 

 

Unia

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru VII

(ORY/07-)

Rok

2015

2016

 

 

Irlandia

0

0

 

 

Hiszpania

0

0

 

 

Francja

0

0

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

0

 

 

Pozostałe

0

0

 

 

Unia

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV

(ORY/1CX14)

Rok

2015

2016

 

 

Irlandia

0

0

 

 

Hiszpania

0

0

 

 

Francja

0

0

 

 

Portugalia

0

0

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

0

 

 

Pozostałe

0

0

 

 

Unia

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

(SBR/678-)

Rok

2015

2016

 

 

Irlandia

5

5

 

 

Hiszpania

135

128

 

 

Francja

7

6

 

 

Zjednoczone Królestwo

17

16

 

 

Pozostałe (8)

5

5

 

 

Unia

169

160

 

 

TAC

169

160

 

TAC analityczny


Gatunek:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru IX

(SBR/09-)

Rok

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Hiszpania

294

144

 

 

Portugalia

80

39

 

 

Unia

374

183

 

 

TAC

374

183

 

TAC analityczny


Gatunek:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru X

(SBR/10-)

Rok

2015

2016

 

 

Hiszpania

6

5

 

 

Portugalia

678

507

 

 

Zjednoczone Królestwo

6

5

 

 

Unia

690

517

 

 

TAC

690

517

 

TAC analityczny


Gatunek:

Widlak biały

Phycis blennoides

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

(GFB/1234-)

Rok

2015

2016

 

 

Niemcy

10

10

 

 

Francja

10

10

 

 

Zjednoczone Królestwo

17

17

 

 

Unia

37

37

 

 

TAC

37

37

 

TAC analityczny


Gatunek:

Widlak biały

Phycis blennoides

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

(GFB/567-)

Rok

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Niemcy

12

12

 

 

Irlandia

312

312

 

 

Hiszpania

706

706

 

 

Francja

427

427

 

 

Zjednoczone Królestwo

977

977

 

 

Unia

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

TAC analityczny


Gatunek:

Widlak biały

Phycis blennoides

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX

(GFB/89-)

Rok

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Hiszpania

290

290

 

 

Francja

18

18

 

 

Portugalia

12

12

 

 

Unia

320

320

 

 

TAC

320

320

 

TAC analityczny


Gatunek:

Widlak biały

Phycis blennoides

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

(GFB/1012-)

Rok

2015

2016

 

 

Francja

10

10

 

 

Portugalia

45

45

 

 

Zjednoczone Królestwo

10

10

 

 

Unia

65

65

 

 

TAC

65

65

 

TAC analityczny

(1)  Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2)  W oczekiwaniu na konsultacje między Unią Europejską a Norwegią nie prowadzi się ukierunkowanych połowów buławika czarnego w obszarze ICES IIIa.

(3)  Nie więcej niż 10 % każdej kwoty może być poławiane na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Wyłącznie przyłowy. Nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(5)  Wyładunki buławika czarnego nie mogą przekraczać 95 % kwoty każdego z państw członkowskich.

(6)  Nie więcej niż 10 % każdej kwoty może być poławiane na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).

(7)  Wyładunki buławika czarnego nie mogą przekraczać 80 % kwoty każdego z państw członkowskich.

(8)  Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(9)  Nie więcej niż 8 % każdej kwoty może być poławiane na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII (SBR/*678-).

(10)  Nie więcej niż 8 % każdej kwoty może być poławiane na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VIII oraz IX (GFB/*89-).

(11)  Nie więcej niż 8 % każdej kwoty może być poławiane na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII (GFB/*567-).


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1368/2014

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 48,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), w szczególności jego art. 72 lit. f),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), w szczególności jego art. 8, 9 i 92,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przedstawiły Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wnioski dotyczące zmiany pozycji w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 w celu dostosowania tego załącznika do zmian w ich przepisach krajowych.

(2)

Celem załącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 jest przedstawienie ogólnego zarysu postanowień wykonawczych do porozumień dwustronnych między państwami członkowskimi, które pozostają w mocy na podstawie art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia lub które zawarto i wymieniono w załączniku na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2 tego samego rozporządzenia.

(3)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wystąpiła do Komisji z odpowiednimi wnioskami w sprawie proponowanych zmian na podstawie art. 72 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

(4)

Komisja wyraziła zgodę na uwzględnienie wniosków w sprawie dostosowań technicznych w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

(5)

Przepisem art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1372/2013 (3) błędnie zmieniono załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Należy zatem skreślić wspomniany przepis zmieniający. Ze względu na jasność prawa skreślenie art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1372/2013 powinno się stosować z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2014.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 987/2009 oraz (UE) nr 1372/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1)

W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję „DANIA — WŁOCHY”;

2)

w sekcji „FRANCJA — LUKSEMBURG” lit. b) zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń na podstawie art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 oraz Wymiana listów z dnia 10 lipca i dnia 30 sierpnia 2013 r.”

.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 1372/2013 skreśla się art. 1 ust. 2.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 2, który stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 27).


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1369/2014

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Garda (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Garda” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2325/97 (2).

(2)

Ponieważ proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmianę specyfikacji dotyczącą nazwy „Garda” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2325/97 z dnia 24 listopada 1997 r. (Dz.U. L 322 z 25.11.1997, s. 33).

(3)  Dz.U. C 260 z 9.8.2014, s. 17.


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/18


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1370/2014

z dnia 19 grudnia 2014 r.

ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla producentów mleka w Finlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 219 ust. 1 w związku z art. 228,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów rolnych z Unii do Rosji, w tym produktów mlecznych.

(2)

Finlandia, która wywozi ponad 25 % swojej produkcji mleka do Rosji, co stanowi 64 % jej całkowitego wywozu mleka i produktów mlecznych do państw trzecich, jest jednym z państw członkowskich, w których przed wprowadzeniem zakazu produkcja mleka była najbardziej uzależniona od wywozu do Rosji.

(3)

We wrześniu 2014 r. ceny skupu mleka od producentów w Finlandii gwałtownie spadły, co należy przypisać wyłącznie rosyjskiemu zakazowi przywozu. Podczas gdy średnia cena mleka w Finlandii jest stosunkowo wysoka w porównaniu z całą Unią, koszty produkcji w Finlandii należą do najwyższych w Unii.

(4)

Ciągłość funkcjonowania fińskiego sektora mleka i produktów mlecznych jest zagrożona przez rosyjski zakaz przywozu, ponieważ sektor ten zainwestował w produkty o wysokiej wartości dodanej dostosowane do gustów i potrzeb rosyjskiego rynku. Produkty mleczne wyprodukowane z przeznaczeniem na rynek rosyjski muszą zostać wchłonięte przez fiński rynek detaliczny po obniżonych cenach. Potrzebny jest czas, aby ten sektor w Finlandii mógł znaleźć nowe rynki zbytu lub dostosować produkcję do nowych produktów, na które byłby popyt. Interwencja publiczna i prywatne przechowywanie są niewystarczające, aby wyeliminować to zagrożenie.

(5)

Aby sprawnie i skutecznie wyeliminować wynikające z tego zakłócenia na rynku, należy przyznać Finlandii pomoc w formie jednorazowej puli środków finansowych w celu wsparcia producentów mleka, którzy odczuwają skutki wprowadzonego przez Rosję zakazu przywozu i w rezultacie napotykają problemy z płynnością finansową.

(6)

Pula środków finansowych dostępnych dla Finlandii powinna zostać obliczona na podstawie produkcji mleka w latach 2013-2014 w ramach kwot krajowych, a także proporcjonalnie do odnotowanego spadku cen mleka. Aby zagwarantować, że wsparcie jest ukierunkowane na tych producentów, którzy odczuwają skutki zakazu, i biorąc pod uwagę ograniczone środki budżetowe, Finlandia powinna rozdzielić tę kwotę na podstawie obiektywnych kryteriów oraz w sposób niedyskryminacyjny, unikając przy tym wszelkich zakłóceń rynku i konkurencji.

(7)

Ponieważ pula środków finansowych przyznanych Finlandii pokryje jedynie część faktycznych strat poniesionych przez producentów, Finlandia powinna mieć możliwość przyznania dodatkowego wsparcia dla producentów mleka.

(8)

Takie dodatkowe wsparcie powinno być przyznawane przy spełnieniu tych samych warunków dotyczących obiektywności, niedyskryminacji i niezakłócania konkurencji oraz przy uwzględnieniu pomocy krajowej, którą producenci otrzymali w tym samym celu na podstawie art. 142 Aktu przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji.

(9)

Pomoc przewidzianą w niniejszym rozporządzeniu należy przyznać jako środek mający na celu wspieranie rynków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (2).

(10)

Z przyczyn związanych z budżetem Unia powinna pokryć wydatki poniesione przez Finlandię w związku ze wsparciem finansowym dla producentów mleka jedynie w przypadku płatności dokonanych przed upływem określonego terminu.

(11)

Aby zapewnić przejrzystość oraz monitorowanie i właściwe zarządzanie dostępnymi kwotami, Finlandia powinna poinformować Komisję o obiektywnych kryteriach stosowanych w celu ustalenia metod, według których przyznaje się wsparcie, oraz o środkach wprowadzonych w celu zapobieżenia zakłóceniom konkurencji.

(12)

Aby zapewnić jak najszybsze udzielenie pomocy producentom mleka, Finlandia powinna mieć możliwość bezzwłocznego wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Z tego względu niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pomoc Unii w całkowitej kwocie 10 729 307 EUR udostępnia się Finlandii w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla producentów mleka, którzy odczuwają skutki rosyjskiego zakazu przywozu produktów pochodzących z Unii.

Finlandia wykorzystuje tę kwotę na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem że powiązane płatności nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. W tym celu Finlandia bierze pod uwagę zasięg skutków rosyjskiego zakazu przywozu dla przedmiotowych producentów.

Finlandia dokonuje tych płatności najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.

Artykuł 2

Finlandia może przyznać dodatkowe wsparcie dla producentów mleka otrzymujących pomoc, o której mowa w art. 1, do maksymalnej kwoty równej kwocie przewidzianej we wspomnianym artykule.

Takie dodatkowe wsparcie przyznaje się przy spełnieniu tych samych warunków dotyczących obiektywności, niedyskryminacji i niezakłócania konkurencji oraz przy uwzględnieniu pomocy krajowej, którą producenci otrzymali w tym samym celu na podstawie art. 142 Aktu przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji.

Finlandia wypłaca dodatkowe wsparcie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.

Artykuł 3

Finlandia przekazuje Komisji:

a)

niezwłocznie i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 r. — informacje o obiektywnych kryteriach stosowanych w celu ustalenia metod, według których przyznaje się ukierunkowane wsparcie, oraz o środkach wprowadzonych w celu zapobieżenia zakłóceniom konkurencji;

b)

nie później niż do dnia 31 lipca 2015 r. — informacje o całkowitych wypłaconych kwotach oraz o liczbie i rodzaju beneficjentów.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/20


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1371/2014

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 219 ust. 1 w związku z art. 228,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym owoców i warzyw.

(2)

Aby wynikające z tego zakłócenie na rynku owoców i warzyw, obejmującym duże ilości produktów łatwo psujących się, nie przerodziło się w poważniejsze lub przedłużające się zakłócenie tego rynku, przyjęto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 (2). Przewidziano w nim maksymalne kwoty pomocy na operacje wycofania z rynku, niezbierania plonów i zielonych zbiorów. Mechanizm wprowadzony w tym rozporządzeniu został następnie uzupełniony środkami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1031/2014 (3) w formie dodatkowego, ukierunkowanego wsparcia dla określonych ilości produktów, obliczonych na podstawie dotychczasowego wywozu do Rosji.

(3)

Wprowadzony przez Rosję zakaz przywozu wciąż powoduje poważne zagrożenie wystąpienia na rynku zakłóceń spowodowanych znacznym spadkiem cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy z dnia na dzień stał się niedostępny. W takiej sytuacji rynkowej zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wciąż wydają się niewystarczające. Należy zatem przedłużyć okres stosowania mechanizmu wsparcia dla pewnych ilości produktów określonego w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1031/2014.

(4)

Biorąc pod uwagę szacowane objęte zakazem ilości, pomoc finansowa Unii powinna zostać przedłużona zgodnie z ilościami przedmiotowych produktów. Obliczanie tych ilości powinno być wykonane dla każdego państwa członkowskiego w zależności od poziomu jego średniego wywozu do Rosji przedmiotowych produktów w ostatnich trzech latach w następujących miesiącach: w kwietniu i maju dla owoców i od stycznia do maja dla warzyw. Co więcej, z powodu sezonowości wywozu do listy produktów kwalifikujących się do wsparcia w ramach rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1031/2014 należy dołączyć cytryny objęte kodem CN 0805 50 10.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014.

(6)

W celu wywarcia bezpośredniego wpływu na rynek oraz przyczynienia się do stabilizacji cen, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1031/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1031/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 dodaje się lit. r) w brzmieniu:

„r)

cytryny objęte kodem CN 0805 50 10.”

;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działania prowadzone w okresie podzielonym w sposób przedstawiony poniżej:

a)

okres od dnia 30 września 2014 r. do dnia, w którym ilości określone w art. 2 ust. 1 zostaną wyczerpane w każdym zainteresowanym państwie członkowskim, lub do dnia 31 grudnia 2014 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

b)

okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia, w którym ilości określone w art. 2 ust. 1 zostaną wyczerpane w każdym zainteresowanym państwie członkowskim, lub do dnia 30 czerwca 2015 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.”

;

2)

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Wsparcie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest udostępnione państwom członkowskim w odniesieniu do poniższych ilości produktów:

a)

w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) — ilości określonych w załączniku I;

b)

w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) — ilości określonych w załączniku Ia.

W okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), wsparcie to jest również dostępne we wszystkich państwach członkowskich na operacje wycofania, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów, w odniesieniu do jednego lub większej liczby produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 i określonych przez państwo członkowskie, pod warunkiem że przedmiotowa dodatkowa ilość nie przekracza 3 000 ton na państwo członkowskie.”

;

3)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Organizacje producentów składają wnioski o wypłatę pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 4, 5 i 6, do dnia 31 stycznia 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz do dnia 31 lipca 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b).

2.   Organizacje producentów wnioskują o płatność całości pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 4 i 6 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą określoną w art. 72 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 do dnia 31 stycznia 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia, oraz do dnia 31 lipca 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) niniejszego rozporządzenia.”

;

b)

w ust. 3 słowa „przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się słowami „przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1”;

4)

w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 30 września 2014 r., 15 października 2014 r., 31 października 2014 r., 15 listopada 2014 r., 30 listopada 2014 r., 15 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2014 r., 15 stycznia 2015 r., 31 stycznia 2015 r. i 15 lutego 2015 r. w odniesieniu do okresu o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz do 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca, do dnia 30 września 2015 r., w odniesieniu do okresu o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje dotyczące każdego produktu:”

;

5)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Wypłata pomocy finansowej Unii

Wydatki państw członkowskich w odniesieniu do płatności w ramach niniejszego rozporządzenia kwalifikują się do pomocy finansowej Unii jedynie w przypadku, gdy zostały dokonane przed upływem następujących terminów:

a)

30 czerwca 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a);

b)

30 września 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b).”

;

6)

tytuł załącznika I otrzymuje brzmienie:

„Maksymalne ilości produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), dla poszczególnych państw członkowskich”

;

7)

dodaje się załącznik Ia w brzmieniu zgodnym z tekstem zamieszczonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

8)

załączniki III i IV zastępuje się tekstem w brzmieniu zgodnym z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz.U. L 259 z 30.8.2014, s. 2).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 22).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK Ia

Maksymalne ilości produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), dla poszczególnych państw członkowskich

(w tonach)

Jabłka i gruszki

Śliwki, winogrona stołowe i owoce kiwi

Pomidory, marchew, słodka papryka, ogórki i korniszony

Pomarańcze, klementynki, mandarynki i cytryny

Belgia

21 200

0

13 200

0

Niemcy

3 450

0

0

0

Grecja

200

3 100

2 000

0

Hiszpania

300

0

26 650

15 775

Francja

3 800

0

1 450

0

Włochy

8 400

3 800

0

0

Cypr

0

0

0

1 750

Litwa

0

0

6 000

0

Niderlandy

9 700

0

24 650

0

Austria

500

0

0

0

Polska

155 700

0

18 650

0

Portugalia

350

0

0

0”


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK III

Modele do powiadamiania, o których mowa w art. 10

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU W CELU BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI

Państwo członkowskie:

Okres, którego dotyczy powiadomienie:

Data:


Produkt

Organizacje producentów

Producenci, którzy nie są członkami organizacji

Ilości łącznie (t)

Całkowita pomoc finansowa Unii (EUR)

Ilości (t)

Pomoc finansowa Unii (EUR)

Ilości (t)

Pomoc finansowa Unii (EUR)

wycofanie

transport,

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

wycofanie

transport,

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie jabłka i gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie warzywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie owoce cytrusowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Państwo członkowskie:

Okres, którego dotyczy powiadomienie:

Data:


Produkt

Organizacje producentów

Producenci, którzy nie są członkami organizacji

Ilości łącznie (t)

Całkowita pomoc finansowa Unii (EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

Łącznie jabłka i gruszki

 

 

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

Łącznie warzywa

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe owoce

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

Łącznie owoce cytrusowe

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE NIEZBIERANIA PLONÓW I ZIELONYCH ZBIORÓW

Państwo członkowskie:

Okres, którego dotyczy powiadomienie:

Data:


Produkt

Organizacje producentów

Producenci, którzy nie są członkami organizacji

Ilości łącznie

(t)

Całkowita pomoc finansowa Unii (EUR)

Obszar

(ha)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

Obszar

(ha)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie jabłka i gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie warzywa

 

 

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie owoce cytrusowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

ZAŁĄCZNIK IV

TABELE, KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ WRAZ Z PIERWSZYM POWIADOMIENIEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 1

OPERACJE WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia

Państwo członkowskie:

Data:


Produkt

Wkład organizacji producentów

(EUR/100 kg)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/100 kg)

Jabłka

 

 

Gruszki

 

 

Pomidory

 

 

Marchew

 

 

Kapusta

 

 

Słodka papryka

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

Grzyby

 

 

Śliwki

 

 

Owoce miękkie

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

Owoce kiwi

 

 

Pomarańcze

 

 

Klementynki

 

 

Mandarynki

 

 

Cytryny

 

 

NIEZBIERANIE PLONÓW I ZIELONE ZBIORY

Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 6 niniejszego rozporządzenia

Państwo członkowskie:

Data:


Produkt

Uprawiane na wolnym powietrzu

Uprawiane w szklarni

Wkład organizacji producentów

(EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/ha)

Wkład organizacji producentów

(EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/ha)

Jabłka

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1372/2014

z dnia 19 grudnia 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje — zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej — kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/34


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1373/2014

z dnia 19 grudnia 2014 r.

ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 grudnia 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 413/2014 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 188 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 413/2014 (2) otwarto roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Ukrainy.

(2)

Ilości objęte wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu, złożonymi w okresie od dnia 1 do dnia 7 grudnia 2014 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 stycznia do dnia […]31 marca 2015 r. są[, dla kontyngentu o numerze porządkowym 09.4273 większe niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości można przyznać uprawnienia do przywozu, poprzez ust.alenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, zgodnie z art. 6 ust 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (3) w związku z art. 7 ust. 2 wymienionego rozporządzenia.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu, złożone dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2015 r. na podstawie rozporządzenia (UE) nr 413/2014, ustala się współczynnik przydziału określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 37).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału — wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 stycznia r. do dnia 31 marca 2015 r.

(w %)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/36


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1374/2014

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych

(EBC/2014/50)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (2),

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 stanowi, że do celów spełnienia wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej, Europejski Bank Centralny (EBC), wspomagany przez krajowe banki centralne (KBC), ma prawo do zbierania informacji statystycznych od referencyjnej populacji sprawozdawczej oraz tego, co jest konieczne do realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Z art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2533/98 wynika, iż instytucje ubezpieczeniowe stanowią część referencyjnej populacji sprawozdawczej na potrzeby realizacji wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, między innymi w obszarze statystyki monetarnej i finansowej. Dodatkowo art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 stanowi, że w należycie uzasadnionych przypadkach EBC ma prawo do zbierania informacji statystycznych w formie skonsolidowanej. Art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 wymaga, aby EBC w ramach referencyjnej populacji sprawozdawczej określił rzeczywistą populację sprawozdawczą oraz uprawnia EBC do całkowitego lub częściowego zwolnienia określonych kategorii podmiotów sprawozdających z wymogów sprawozdawczości statystycznej.

(2)

Nałożenie wymogów sprawozdawczości statystycznej na instytucje ubezpieczeniowe ma na celu zapewnienie EBC odpowiednich statystyk dotyczących działalności finansowej podsektora instytucji ubezpieczeniowych państw członkowskich, których walutą jest euro (dalej zwanych „państwami członkowskimi strefy euro”), postrzeganych jako jeden obszar gospodarczy. Zbieranie informacji statystycznych dotyczących instytucji ubezpieczeniowych niezbędne jest do zaspokojenia stałych i doraźnych potrzeb analitycznych, wspomagania EBC w zakresie prowadzenia analizy monetarnej i finansowej oraz stanowi wkład ESBC w utrzymanie stabilności systemu finansowego.

(3)

O ile nie zagraża to spełnianiu wymogów statystycznych EBC, KBC powinny posiadać uprawnienia do zbierania informacji dotyczących instytucji ubezpieczeniowych zaliczanych do rzeczywistej populacji sprawozdawczej w ramach szerszych ram sprawozdawczości statystycznej. W takich przypadkach należy zagwarantować przejrzystość poprzez informowanie podmiotów sprawozdających o różnych potrzebach statystycznych, na jakie zbierane są dane.

(4)

W celu ograniczenia obciążeń sprawozdawczych dla instytucji ubezpieczeniowych KBC powinny mieć prawo do połączenia wymogów sprawozdawczych określonych niniejszym rozporządzeniem z wymogami sprawozdawczości określonymi rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) (3).

(5)

Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy danymi zbieranymi przez KBC na potrzeby statystyczne na mocy niniejszego rozporządzenia, a danymi zbieranymi przez właściwe organy krajowe na potrzeby nadzorcze na mocy dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). W świetle ogólnych uprawnień EBC, określonych w art. 5 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), do współpracy z innymi organami w zakresie statystyki oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych i uniknięcia powielania zadań, KBC mogą pozyskiwać dane wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia z danych zbieranych na mocy dyrektywy 2009/138/WE, w tym również z danych zbieranych na podstawie przepisów prawa krajowego wprowadzającego w życie tę dyrektywę, przy należytym uwzględnieniu warunków wszelkich uzgodnień dotyczących współpracy istniejących pomiędzy właściwym KBC a właściwym organem krajowym. Zgodnie z art. 70 dyrektywy 2009/138/WE właściwe organy krajowe mogą przekazywać informacje przeznaczone do wykonywania swoich zadań, określonych na mocy tej dyrektywy, KBC i innym podmiotom o podobnej funkcji w ramach ich właściwości jako władz monetarnych.

(6)

Europejski system rachunków ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 549/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) (dalej zwany „ESA 2010”) wymaga, aby aktywa i pasywa jednostek instytucjonalnych sprawozdawane były w kraju siedziby. W celu ograniczenia obciążeń sprawozdawczych, w przypadku gdy KBC pozyskują dane wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia z danych zbieranych na mocy dyrektywy 2009/138/WE, aktywa i pasywa oddziałów instytucji ubezpieczeniowych, których centrale są rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mogą być agregowane z aktywami i pasywami central. Na potrzeby monitorowania wielkości oddziałów instytucji ubezpieczeniowych oraz wszelkich odstępstw od ESA 2010 zbierany jest ograniczony zakres informacji dotyczących oddziałów instytucji ubezpieczeniowych.

(7)

W procesie zbierania informacji statystycznych na mocy niniejszego rozporządzenia zastosowanie powinny mieć standardy ochrony i wykorzystania poufnych informacji statystycznych, określone w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98.

(8)

Pomimo tego, że rozporządzenia przyjmowane na mocy art. 34 ust. 1 Statutu ESBC nie przyznają praw i nie nakładają obowiązków na państwa członkowskie, których walutą nie jest euro (dalej zwane „państwami członkowskimi spoza strefy euro”), art. 5 Statutu ESBC stosuje się zarówno do państw członkowskich strefy euro, jak i państw członkowskich spoza strefy euro. Motyw 17 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 powołuje się na to, że art. 5 Statutu ESBC, łącznie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, zobowiązuje państwa członkowskie spoza strefy euro do zaprojektowania i wdrożenia na poziomie krajowym wszelkich środków uznanych przez nie za właściwe w celu zbierania informacji statystycznych niezbędnych do wypełniania wymogów EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz zapewnienia terminowych przygotowań w dziedzinie statystyki do uzyskania statusu państw członkowskich strefy euro.

(9)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 stanowi, że EBC ma uprawnienia do nakładania sankcji na podmioty sprawozdające, które nie wypełniają wymogów sprawozdawczości statystycznej określonych w rozporządzeniach lub decyzjach EBC.

(10)

Najpóźniej do roku 2020 Zarząd powinien ocenić korzyści i koszty: a) wzrostu zakresu sprawozdawczości kwartalnej z 80 % do 95 % udziału instytucji ubezpieczeniowych w rynku ogółem w każdym państwie członkowskim strefy euro; b) przekazywania odrębnej sprawozdawczości dotyczącej aktywów i pasywów oddziałów instytucji ubezpieczeniowych, w przypadku gdy oddziały są rezydentami państw członkowskich strefy euro, a jednostki dominujące takich oddziałów są rezydentami EOG; oraz c) dalszego skrócenia terminu przekazywania danych przez instytucje sprawozdające do czterech tygodni po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

„instytucja ubezpieczeniowa” oraz „IU” (podsektor 128 ESA 2010) finansowe przedsiębiorstwo lub jednostkę typu przedsiębiorstwo, której podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe jako konsekwencja gromadzenia funduszy dla ochrony przed ryzykiem przede wszystkim w formie ubezpieczenia bezpośredniego lub reasekuracji.

Definicja obejmuje następujące podmioty:

a)

finansowe przedsiębiorstwo lub jednostkę typu przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, w których posiadacz polisy ubezpieczeniowej dokonuje regularnych lub jednorazowych wpłat na rzecz ubezpieczyciela, w zamian za co ubezpieczyciel gwarantuje posiadaczowi polisy wypłatę ustalonej sumy lub renty w określonym terminie bądź wcześniej;

b)

finansowe przedsiębiorstwo lub jednostkę typu przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie ubezpieczeń innych, niż na życie od ryzyka w rodzaju wypadku, choroby, pożaru lub kredytu;

c)

finansowe przedsiębiorstwo lub jednostkę typu przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie reasekuracji, w której ubezpieczenie jest wykupione przez ubezpieczyciela dla ochrony przed wypłatą nadspodziewanie wielu odszkodowań i świadczeń lub wyjątkowo wysokich odszkodowań i świadczeń.

Definicja nie obejmuje:

a)

funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) (6);

b)

podmiotów sekurytyzacyjnych w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40) (7);

c)

monetarnych instytucji finansowych w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (8);

d)

funduszy emerytalno-rentowych w rozumieniu par. 2.105 ESA 2010;

2)

„oddział” nieposiadającą osobowości prawnej instytucję lub oddział, ale nie centralę, instytucji ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej;

3)

„jednostka zależna” podmiot posiadający osobowość prawną, w którym inny podmiot posiada większość lub całość udziałów;

4)

„podmiot sprawozdający” podmiot sprawozdający w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98;

5)

„rezydent” rezydenta w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia, wobec braku fizycznego wymiaru podmiotu posiadającego osobowość prawną jego siedzibę ustala się na podstawie terytorium ekonomicznego, w którym założono lub zarejestrowano dany podmiot. Jeśli podmiot nie posiada osobowości prawnej, jego siedzibę ustala się na podstawie jego siedziby prawnej, a mianowicie kraju, którego system prawny określa zasady powstania i prowadzenia działalności tego podmiotu;

6)

„właściwy KBC” właściwy KBC państwa członkowskiego strefy euro, którego rezydentem jest instytucja ubezpieczeniowa;

7)

„właściwy organ krajowy” właściwy organ krajowy państwa członkowskiego strefy euro, którego rezydentem jest instytucja ubezpieczeniowa;

8)

„dane papier po papierze” dane w podziale na pojedyncze papiery wartościowe;

9)

„dane pozycja po pozycji” dane w podziale na pojedyncze aktywa lub pasywa;

10)

„dane zagregowane” dane nie wykazywane w podziale na pojedyncze aktywa lub pasywa;

11)

„transakcje finansowe” transakcje wynikające z utworzenia, likwidacji lub zmiany własności aktywów finansowych lub zobowiązań, opisane w załączniku II część 5;

12)

„zmiany wyceny z tytułu zmiany cen i kursów walut” zmiany wyceny aktywów i pasywów wynikające ze zmian ceny aktywów i pasywów lub wpływu kursów walut na wyrażoną w euro wartość aktywów i pasywów denominowanych w walucie obcej, opisane w załączniku II część 5.

Artykuł 2

Rzeczywista populacja sprawozdawcza

1.   W przypadku gdy KBC zbierają dane na mocy ESA 2010, zgodnie z którym aktywa i pasywa jednostek instytucjonalnych powinny być wykazywane w kraju, którego jednostki te są rezydentami, rzeczywista populacja sprawozdawcza obejmuje instytucje ubezpieczeniowe będące rezydentami na terytorium właściwego państwa członkowskiego strefy euro.

2.   W przypadku gdy KBC pozyskują dane, które powinny być przekazywane na mocy niniejszego rozporządzenia, z danych zbieranych na mocy postanowień dyrektywy 2009/138/WE lub z danych zbieranych na mocy przepisów prawa krajowego wdrażających tę dyrektywę, rzeczywista populacja sprawozdawcza obejmuje:

a)

instytucje ubezpieczeniowe utworzone na terytorium właściwego państwa członkowskiego strefy euro i będące jego rezydentami, w tym jednostki zależne, których jednostki dominujące znajdują się poza tym terytorium;

b)

oddziały instytucji ubezpieczeniowych, określone w pkt a), będące rezydentami poza terytorium właściwego państwa członkowskiego strefy euro; oraz

c)

oddziały instytucji ubezpieczeniowych będące rezydentami na terytorium właściwego państwa członkowskiego strefy euro, ale których centrale znajdują się poza EOG.

Oddziały instytucji ubezpieczeniowych będące rezydentami na terytorium państwa członkowskiego strefy euro, których centrale znajdują się na terenie EOG, nie są częścią rzeczywistej populacji sprawozdawczej.

3.   Instytucje ubezpieczeniowe należące do rzeczywistej populacji sprawozdawczej podlegają pełnym wymogom sprawozdawczości statystycznej, chyba że zastosowanie mają wyłączenia przyznane zgodnie z art. 7.

Artykuł 3

Lista instytucji ubezpieczeniowych dla celów statystycznych

1.   Zarząd EBC sporządza i prowadzi dla celów statystycznych listę instytucji ubezpieczeniowych zaliczanych na mocy niniejszego rozporządzenia do rzeczywistej populacji sprawozdawczej. Lista ta może bazować na listach instytucji ubezpieczeniowych sporządzonych przez władze krajowe, jeśli takie listy są dostępne, i być uzupełniona na podstawie innych list instytucji ubezpieczeniowych, które spełniają kryteria definicji „instytucji ubezpieczeniowej” określone w art. 1.

2.   Właściwy KBC może zwrócić się do podmiotu sprawozdającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), o przekazanie niezbędnych informacji o jego oddziałach, jeśli takie informacje wymagane są na potrzeby listy.

3.   KBC i EBC udostępniają tę listę oraz jej aktualizacje w odpowiedni sposób, w tym drogą elektroniczną, przez internet lub — na wniosek podmiotów sprawozdających — w formie papierowej.

4.   Jeżeli ostatnia elektroniczna wersja listy, o której mowa w niniejszym artykule, jest nieprawidłowa, EBC nie nakłada sankcji na podmiot sprawozdający, który nie wypełnił właściwie wymogów sprawozdawczości w zakresie, w jakim korzystał on z nieprawidłowej listy w dobrej wierze.

Artykuł 4

Wymogi sprawozdawczości statystycznej

1.   Podmioty sprawozdające przekazują właściwemu KBC, bezpośrednio albo poprzez właściwy organ krajowy, zgodnie z lokalnymi uzgodnieniami dotyczącymi współpracy, oraz zgodnie z załącznikami I i II:

a)

z częstotliwością kwartalną — stany na koniec kwartału dotyczące aktywów i pasywów instytucji ubezpieczeniowych oraz, zgodnie z art. 5, kwartalne korekty z tytułu zmiany wyceny lub, odpowiednio, transakcje finansowe;

b)

z częstotliwością kwartalną — stany na koniec kwartału dotyczące rezerw technicznych ubezpieczeń innych niż na życie w podziale według linii biznesowych;

c)

z częstotliwością roczną — stany na koniec roku dotyczące rezerw technicznych ubezpieczeń innych, niż na życie w podziale według linii biznesowych i obszaru geograficznego.

2.   Poza wymogami określonymi w ust. 1, podmioty sprawozdające będące instytucjami ubezpieczeniowymi utworzonymi na terytorium państwa członkowskiego strefy euro i będące rezydentami tego terytorium, przekazują właściwemu KBC informacje o składkach przypisanych, odszkodowaniach należnych i prowizjach zapłaconych, bezpośrednio albo poprzez właściwy organ krajowy, zgodnie z lokalnymi uzgodnieniami dotyczącymi współpracy. Informacje te należy przekazywać z częstotliwością roczną zgodnie z załącznikami I i II.

3.   KBC mogą pozyskiwać dane wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia z następujących danych zebranych na mocy dyrektywy 2009/138/WE:

a)

danych zawartych w liczbowych formularzach sprawozdawczych sprawozdawczości nadzorczej przekazywanych KBC przez właściwe organy krajowe, niezależnie od tego, czy KBC i właściwy organ krajowy są odrębnymi jednostkami czy są częścią tej samej instytucji, zgodnie z warunkami lokalnych uzgodnień dotyczących współpracy zawartych pomiędzy obydwoma organami; lub

b)

danych zawartych w liczbowych formularzach sprawozdawczych sprawozdawczości nadzorczej przekazywanych przez instytucje sprawozdające bezpośrednio lub jednocześnie KBC i właściwemu organowi krajowemu.

Jeśli określony liczbowy formularz sprawozdawczy sprawozdawczości nadzorczej zawiera dane niezbędne do realizacji wymogów sprawozdawczości statystycznej niniejszego rozporządzenia, KBC mają dostęp do całego takiego formularza oraz wszystkich stosownych formularzy koniecznych do zapewnienia odpowiedniej jakości danych.

Państwa członkowskie mogą przyjąć uzgodnienia dotyczące współpracy, które przewidują scentralizowane zbieranie przez właściwy organ krajowy informacji obejmujących zarówno wymogi określone na mocy dyrektywy 2009/138/WE jak i dodatkowe wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z prawem krajowym oraz zharmonizowanymi założeniami, jakie mogą być określone przez EBC.

4.   KBC informują podmioty sprawozdające o różnych celach, dla jakich zbierane są ich dane.

Artykuł 5

Korekty z tytułu zmiany wyceny i transakcje finansowe

Informacje dotyczące korekt z tytułu zmiany wyceny i transakcji finansowych, określone w załączniku I i opisane w załączniku II, pozyskiwane są w następujący sposób:

a)

podmioty sprawozdające przekazują zagregowane dane dotyczące korekt z tytułu zmiany wyceny lub transakcji finansowych w zależności od instrukcji właściwego KBC;

b)

KBC albo wyliczają przybliżone wartości transakcji finansowych papierami wartościowymi na podstawie danych „papier po papierze” albo zbierają dane dotyczące takich transakcji bezpośrednio od podmiotów sprawozdających na zasadzie „papier po papierze”. KBC zbierające dane „pozycja po pozycji” mogą stosować podobne podejście w odniesieniu do aktywów innych niż papiery wartościowe;

c)

przybliżone wartości transakcji finansowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utrzymywanych przez instytucje ubezpieczeniowe wyliczane są:

(i)

przez podmioty sprawozdające, zgodnie ze wskazówkami właściwego KBC bazującymi na wspólnych najlepszych praktykach istniejących w strefie euro; oraz

(ii)

przez właściwy KBC w oparciu o dane przekazane przez instytucje ubezpieczeniowe.

Artykuł 6

Standardy rachunkowości

1.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, standardy rachunkowości stosowane przez instytucje ubezpieczeniowe na potrzeby sprawozdawczości określonej niniejszym rozporządzeniem zostały określone w drodze wdrożenia dyrektywy 2009/138/WE lub we wszelkich innych standardach krajowych lub międzynarodowych, które, zgodnie z instrukcjami KBC, instytucje ubezpieczeniowe powinny stosować.

2.   Poza wymogami standardów rachunkowości stosowanych przez instytucje ubezpieczeniowe zgodnie z ust. 1, depozyty oraz kredyty i pożyczki instytucji ubezpieczeniowych, oznaczone w tabeli 2.1 i tabeli 2.2 załącznika I jako „wartość nominalna”, wykazuje się w wartości kapitału na koniec kwartału. Wykazywaną kwotę pomniejsza się o odpisy z tytułu całkowitej i częściowej utraty wartości, ustalone zgodnie z przyjętymi praktykami rachunkowości.

3.   Z zastrzeżeniem przyjętych praktyk rachunkowości oraz zasad saldowania obowiązujących w państwach członkowskich strefy euro, dla celów statystycznych wszystkie aktywa finansowe i zobowiązania wykazuje się w ujęciu brutto.

Artykuł 7

Wyłączenia

1.   Małym instytucjom ubezpieczeniowym mogą być przyznane następujące wyłączenia:

a)

KBC mogą przyznawać wyłączenia najmniejszym instytucjom ubezpieczeniowym ze względu na udział w rynku, jak określono w art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE, pod warunkiem że udział instytucji ubezpieczeniowych w kwartalnym bilansie zagregowanym stanowi co najmniej 80 % rynku instytucji ubezpieczeniowych ogółem w każdym państwie członkowskim strefy euro;

b)

instytucja ubezpieczeniowa, której przyznano wyłączenie zgodnie z lit. a) realizuje wymogi sprawozdawczości określone w art. 4 z częstotliwością roczną, tak aby instytucje ubezpieczeniowe, które mają udział w rocznym bilansie zagregowanym, stanowiły co najmniej 95 % rynku instytucji ubezpieczeniowych ogółem w każdym państwie członkowskim strefy euro;

c)

instytucja ubezpieczeniowa, która zgodnie z lit. a) i b), nie ma obowiązku przekazywania żadnych danych, przekazuje ograniczony zestaw informacji określony przez właściwy KBC.

d)

KBC sprawdzają corocznie i w odpowiednim czasie realizację warunków określonych w lit. a) i b), w celu przyznania lub cofnięcia — jeśli to konieczne — wyłączeń ze skutkiem od początku następnego roku kalendarzowego.

2.   KBC mogą przyznawać wyłączenia instytucjom ubezpieczeniowym w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących posiadanej gotówki i depozytów w wartości nominalnej.

Jeśli dane zebrane na wyższym poziomie agregacji wskazują, że gotówka i depozyty znajdujące się w posiadaniu instytucji ubezpieczeniowych będących rezydentami stanowią mniej niż 10 % krajowej sumy bilansowej ogółem instytucji ubezpieczeniowych oraz mniej niż 10 % gotówki i depozytów ogółem instytucji ubezpieczeniowych strefy euro wyrażonych jako stan, właściwy KBC może odstąpić od nakładania wymogu sprawozdawczego w odniesieniu do danych dotyczących gotówki i depozytów w wartości nominalnej. Właściwy KBC informuje podmioty sprawozdające o takiej decyzji.

3.   Instytucje ubezpieczeniowe mogą nie skorzystać z wyłączenia i wypełniać wymogi sprawozdawczości statystycznej określone w art. 4. Jeśli instytucja ubezpieczeniowa dokona takiego wyboru, przed każdym późniejszym skorzystaniem z wyłączenia otrzymuje ona uprzednią zgodę właściwego KBC.

Artykuł 8

Terminy przekazywania danych

1.   Za rok 2016 podmioty sprawozdające przekazują właściwemu KBC lub właściwemu organowi krajowemu, albo obu instytucjom, zgodnie z lokalnymi uzgodnieniami dotyczącymi współpracy, wymagane dane kwartalne najpóźniej osiem tygodni po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą. Następnie termin ten będzie skracany co roku o jeden tydzień i wyniesie pięć tygodni dla kwartałów roku 2019.

2.   Za rok 2016 podmioty sprawozdające przekazują właściwemu KBC lub właściwemu organowi krajowemu, albo obu instytucjom, zgodnie z lokalnymi uzgodnieniami dotyczącymi współpracy, wymagane dane roczne najpóźniej 20 tygodni po zakończeniu roku, którego dane dotyczą. Następnie termin ten będzie skracany co roku o dwa tygodnie i w roku 2019 wyniesie 14 tygodni.

Artykuł 9

Wymogi minimum i krajowa organizacja sprawozdawczości

1.   Podmioty sprawozdające spełniają wymogi sprawozdawczości statystycznej zgodnie z określonymi w załączniku III wymogami minimum w zakresie przekazywania danych, dokładności, zgodności metodologicznej i wprowadzania korekt.

2.   KBC definiują i wdrażają zasady sprawozdawczości, które mają być stosowane przez podmioty sprawozdające zgodnie z wymogami krajowymi. KBC zapewniają, aby te zasady sprawozdawczości pozwalały na pozyskiwanie wymaganych informacji statystycznych oraz umożliwiały dokładne sprawdzenie zgodności z określonymi w załączniku III wymogami minimum w zakresie przekazywania danych, dokładności, zgodności metodologicznej i wprowadzania korekt.

Artykuł 10

Połączenia, podziały i przekształcenia

W przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia mogącego wpłynąć na realizację obowiązków statystycznych, podmioty sprawozdające uczestniczące w tym procesie informują właściwy KBC, bezpośrednio lub poprzez właściwy organ krajowy, zgodnie z lokalnymi uzgodnieniami dotyczącymi współpracy, natychmiast po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia takiej operacji i przed jej przeprowadzeniem, o planowanych procedurach mających na celu spełnienie wymogów sprawozdawczości statystycznej określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 11

Weryfikacja i obowiązkowe zbieranie danych

Z zastrzeżeniem uprawnień EBC w tym zakresie, uprawnienie do weryfikowania lub obowiązkowego zbierania informacji, które podmioty sprawozdające przekazują zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jest wykonywane przez KBC. Uprawnienie to KBC wykonują w szczególności wówczas, gdy podmiot sprawozdający nie przestrzega określonych w załączniku III wymogów minimum w zakresie przekazywania danych, dokładności, zgodności metodologicznej i wprowadzania korekt.

Artykuł 12

Pierwsze sprawozdanie

1.   Pierwsze sprawozdanie dotyczy danych kwartalnych za pierwszy kwartał 2016 r. i danych rocznych za rok 2016.

2.   Instytucje ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), przekazują dane roczne począwszy od danych za rok 2016. Ponadto, na potrzeby sporządzania statystyki podsektora instytucji ubezpieczeniowych od początku 2016 r., te instytucje ubezpieczeniowe przekazują pełne dane, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), za pierwszy kwartał 2016 r.

Artykuł 13

Przepis końcowy

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 listopada 2014 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dz.U. C 427 z 28.11.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (Dz.U. L 305 z 1.11.2012, s. 6).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 73).

(7)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 107).

(8)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI SPRAWOZDAWCZOŚCI STATYSTYCZNEJ

CZĘŚĆ 1

Ogólne wymogi sprawozdawczości statystycznej

1.

Rzeczywista populacja sprawozdawcza zobowiązana jest do przekazywania z częstotliwością kwartalną następujących informacji statystycznych:

a)

danych „papier po papierze” w odniesieniu do papierów wartościowych z kodami ISIN;

b)

danych „papier po papierze” lub danych zagregowane, w podziale według kategorii instrumentu/terminu oraz partnera operacji w odniesieniu do papierów wartościowych nieposiadających kodów ISIN;

c)

danych dotyczących aktywów i pasywów innych niż papiery wartościowe na zasadzie „pozycja po pozycji” lub w formie zagregowanej, w podziale według kategorii instrumentu/terminu oraz partnera operacji.

2.

Dane zagregowane przekazywane są w odniesieniu do stanów oraz, zgodnie z instrukcjami właściwego KBC, w odniesieniu do: a) zmian wyceny wynikających ze zmiany cen i kursów walut; lub b) transakcji finansowych.

3.

Instytucje ubezpieczeniowe (IU) utworzone i będące rezydentami na terytorium państwa członkowskiego strefy euro przekazują również, z częstotliwością roczną, dane dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz prowizji, ze wskazaniem działalności prowadzonej w kraju oraz za granicą poprzez oddziały, w podziale według poszczególnych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.

Dane przekazywane właściwemu KBC na zasadzie „papie po papierze” zostały określone w tabeli 2.1 — dla papierów wartościowych z kodami ISIN oraz w tabeli 2.2 — dla papierów wartościowych nieposiadających kodów ISIN. Zagregowane kwartalne wymogi sprawozdawczości statystycznej dotyczące stanów określono w tabelach 1a i 1b, a te dotyczące zmian wyceny wynikających ze zmiany cen i kursów walut lub transakcji finansowych — w tabelach 3a i 3b. Roczne wymogi sprawozdawczości dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz prowizji określono w tabeli 4.

CZĘŚĆ 2

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

1.

Jeśli dane dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie mogą być bezpośrednio zidentyfikowane, instytucje sprawozdające wyliczają przybliżenia zgodnie ze wskazówkami właściwego KBC bazującymi na wspólnych najlepszych praktykach istniejących w strefie euro. Są to następujące kwartalne wymogi sprawozdawczości:

a)

w odniesieniu do aktywów — dane dotyczące siedziby podmiotu świadczącego usługi reasekuracji na rzecz podmiotu sprawozdającego, które wykazywane są jako rezerwy techniczne ubezpieczeń innych, niż na życie (kwoty należne z tytułu reasekuracji);

b)

w odniesieniu do pasywów — dane dotyczące:

(i)

siedziby posiadaczy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (odrębnie dla ubezpieczeń na życie i dla ubezpieczeń innych niż na życie), przekazywane przez IU będące rezydentami państw członkowskich, których walutą jest euro (dalej zwane „państwami członkowskimi strefy euro”);

(ii)

uprawnień emerytalno-rentowych związanych z pracowniczymi planami emerytalnymi (w podziale według systemów o zdefiniowanej składce, systemów o zdefiniowanym świadczeniu i systemów hybrydowych);

(iii)

transakcji finansowych lub korekt z tytułu zmiany wyceny dla wszystkich wymaganych podziałów, zgodnie z tabelami 3a i 3b.

2.

KBC mogą również zdecydować o pozyskiwaniu wymaganych informacji z danych, jakie uznają za niezbędne na potrzeby niniejszego rozporządzenia i jakie będą zbierać od podmiotów sprawozdających.

CZĘŚĆ 3

Tabele sprawozdawcze

Tabela 1a

Kwartalne stany

 

Ogółem

Strefa euro

Zagranica

Instytucje krajowe

Instytucje państw członkowskich strefy euro z wyjątkiem instytucji krajowych

Instytucje państw członkowskich strefy euro z wyjątkiem instytucji krajowych

(informacje w podziale na poszczególne kraje)

Ogółem

Nieuczestniczące państwa członkowskie

(informacje w podziale na poszczególne kraje)

Główni partnerzy transakcji spoza Unii Europejskiej

(informacje w podziale na poszczególne kraje dla Brazylii, Kanady, Chin, Hongkongu, Indii, Japonii, Rosji, Szwajcarii, USA)

AKTYWA (F)

1.

Gotówka i depozyty (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — wartość godziwa

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

z terminem zapadalności do 1 roku włącznie

SUMA

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 1 roku

SUMA

 

 

 

 

 

 

1x.

Gotówka i depozyty, w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe (F.22)

SUMA

 

 

 

 

 

 

1.

Gotówka i depozyty (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — wartość nominalna

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

2.

Dłużne papiery wartościowe (ESA 2010: F.3)

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

wyemitowane przez MIF

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 2 lat

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności do 1 roku włącznie

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 5 lat

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kredyty i pożyczki (ESA 2010: F.4) — wartość godziwa

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie — wartość godziwa

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

udzielone MIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IRSC

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FI

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IU

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FE

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PN

 

 

 

 

 

 

 

udzielone GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 5 lat włącznie — wartość godziwa

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

udzielone MIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IRSC

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FI

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IU

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FE

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PN

 

 

 

 

 

 

 

udzielone GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 5 lat — wartość godziwa

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

udzielone MIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IRSC

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FI

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IU

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FE

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PN

 

 

 

 

 

 

 

udzielone GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności do 1 roku włącznie — wartość godziwa

SUMA

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 1 roku do 2 lat włącznie — wartość godziwa

SUMA

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 2 lat do 5 lat włącznie — wartość godziwa

SUMA

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 5 lat — wartość godziwa

SUMA

 

 

 

 

 

 

3x.

Kredyty i pożyczki, w tym: gwarancje depozytowe związane z działalnością reasekuracyjną —wartość godziwa

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

3.

Kredyty i pożyczki (ESA 2010: F.4) — wartość nominalna

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie — wartość nominalna

SUMA

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 5 lat włącznie — wartość nominalna

SUMA

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 5 lat — wartość nominalna

SUMA

 

 

 

 

 

 

4.

Udziały kapitałowe (ESA 2010: F.51)

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

4a.

Udziały kapitałowe, w tym: akcje notowane

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

wyemitowane przez MIF

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

SUMA

 

 

 

 

4b.

Udziały kapitałowe, w tym: akcje nienotowane

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

wyemitowane przez MIF

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

SUMA

 

 

 

 

4c.

Udziały kapitałowe, w tym: pozostałe udziały kapitałowe

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

wyemitowane przez MIF

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

 

SUMA

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

 

SUMA

 

 

 

 

5.

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (ESA 2010: F.52)

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

5a.

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

SUMA

 

 

 

 

 

 

5b.

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP

SUMA

 

 

 

 

 

 

6.

Finansowe instrumenty pochodne (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Rezerwy techniczne ubezpieczeń innych niż na życie (ESA 2010: F.61)  (1)

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

8.

Aktywa niefinansowe (ESA 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

10.

Aktywa ogółem

SUMA

 

 

 

 

 

 

SUMA
Komórki, które można wyliczyć z bardziej szczegółowych podziałów.

Skróty użyte w niniejszej tabeli oznaczają: MIF=monetarne instytucje finansowe, IRSC=sektor instytucji rządowych i samorządowych, FI=fundusze inwestycyjne, PIF=pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, IU=instytucje ubezpieczeniowe, FE=fundusze emerytalno-rentowe, PN=przedsiębiorstwa niefinansowe, GD=gospodarstwa domowe, INGD=instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, FRP=fundusze rynku pieniężnego


Tabela 1b

Stany kwartalne  (2)

 

Ogółem

Strefa euro

Zagranica

Instytucje krajowe

Instytucje państw członkowskich strefy euro z wyjątkiem instytucji krajowych

Instytucje państw członkowskich strefy euro z wyjątkiem instytucji krajowych

(informacje w podziale na poszczególne kraje)

Ogółem

Nieuczestniczące państwa członkowskie

(informacje w podziale na poszczególne kraje)

Główni partnerzy transakcji spoza Unii Europejskiej

(informacje w podziale na poszczególne kraje dla Brazylii, Kanady, Chin, Hongkongu, Indii, Japonii, Rosji, Szwajcarii, USA)

PASYWA (F)

1.

Emisja dłużnych papierów wartościowych (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kredyty i pożyczki (ESA 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe (MIF) (3)

SUMA

 

 

 

 

 

 

od instytucji innych niż MIF (3)

SUMA

 

 

 

 

 

 

2x.

Kredyty i pożyczki, w tym: gwarancje depozytowe związane z działalnością reasekuracyjną

 

 

 

 

 

 

 

3.

Udziały kapitałowe (ESA 2010: F.51)

SUMA

 

 

 

 

 

 

3a.

Udziały kapitałowe, w tym: akcje notowane

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Udziały kapitałowe, w tym akcje nienotowane

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Udziały kapitałowe, w tym: pozostałe udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (ESA 2010: F.6)  (4)

SUMA

 

 

 

 

 

 

4.1.

Rezerwy techniczne ubezpieczeń na życie

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

w tym: powiązanych z funduszami inwestycyjnymi

 

 

 

 

 

 

 

w tym: niepowiązanych z funduszami inwestycyjnymi

 

 

 

 

 

 

 

w tym: Uprawnienia emerytalno-rentowe

SUMA

 

 

 

 

 

 

w tym: systemy o zdefiniowanej składce

 

 

 

 

 

 

 

w tym: systemy o zdefiniowanym świadczeniu

 

 

 

 

 

 

 

w tym: systemy hybrydowe

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Rezerwy techniczne ubezpieczeń innych, niż na życie

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

według linii biznesowych

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia pracownicze

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

Reasekuracja

 

Roczne

 

Roczne

 

Roczne

Roczne

5.

Finansowe instrumenty pochodne (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2

Wymagane dane „papier po papierze”

Dane dotyczące pól tabeli 2.1 i tabeli 2.2 muszą być przekazywane dla każdego papieru wartościowego zaliczonego do kategorii „dłużne papiery wartościowe”, „udziały kapitałowe” i „udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” (jak zdefiniowano w załączniku II część 1 tabela A). Tabela 2.1 dotyczy papierów wartościowych, którym przypisano kod ISIN, natomiast tabela 2.2 papierów wartościowych nieposiadających kodu ISIN.

Tabela 2.1

Papiery wartościowe w portfelu z kodem ISIN

Dane dla każdego pola muszą być przekazywane dla każdego papieru wartościowego zgodnie z następującymi zasadami:

1.

Dane dla pola 1 muszą być przekazywane.

2.

Jeśli właściwy KBC nie zbiera bezpośrednio danych dotyczących transakcji finansowych na zasadzie „papier po papierze”, muszą być przekazywane dane dla dwóch z trzech pól 2, 3 i 4 (tj. pola 2 i 3, pola 2 i 4 lub pola 3 i 4). Jeśli zbierane są dane dla pola 3, należy również zebrać dane dla pola 3b.

3.

Jeśli właściwy KBC zbiera bezpośrednio informacje dotyczące transakcji finansowych na zasadzie „papier po papierze”, muszą być przekazywane również dane dla następujących pól:

a)

pola 5 lub pola 6 i 7; oraz

b)

pola 4 lub pola 2 i 3.

4.

Właściwy KBC może również wymagać od podmiotów sprawozdających przekazywania danych dla pól 8, 9, 10 i 11.

Pole

Tytuł

1

Kod ISIN

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna

3

Cena

3b

Zasada notowania

4

Wartość rynkowa ogółem

5

Transakcje finansowe

6

Papiery wartościowe zakupione

7

Papiery wartościowe sprzedane

8

Waluta, w jakiej zarejestrowano papier wartościowy

9

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości nominalnej

10

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości rynkowej

11

Inwestycja portfelowa lub inwestycja bezpośrednia

Tabela 2.2

Papiery wartościowe w portfelu bez kodu ISIN

Dane dla każdego z pól muszą być wykazywane: a) dla każdego papieru wartościowego; lub b) jako agregat dla wielu papierów wartościowych.

W przypadku lit. a) obowiązują następujące zasady:

1.

Dane dla pól 1, 12, 13, 14 i 15 muszą być przekazywane.

2.

Jeśli właściwy KBC nie zbiera bezpośrednio danych dotyczących transakcji finansowych na zasadzie „papier po papierze”, muszą być przekazywane dane dla dwóch z trzech pól 2, 3 i 4 (tj. pola 2 i 3, pola 2 i 4 lub pola 3 i 4). Jeśli zbierane są dane dla pola 3, należy również zebrać dane dla pola 3b.

3.

Jeśli właściwy KBC zbiera bezpośrednio informacje dotyczące transakcji finansowych na zasadzie „papier po papierze”, muszą być przekazywane również dane dla następujących pól:

a)

pola 5 lub pola 6 i 7 oraz

b)

pola 4 lub pola 2 i 3.

4.

Właściwy KBC może również wymagać od podmiotów sprawozdających przekazywania danych dla pól 3b, 8, 9, 10 i 11.

W przypadku lit. b) obowiązują następujące zasady:

1.

Dane dla pól 4, 12, 13, 14, 15 muszą być przekazywane.

2.

Dane dla pola 5 lub obu pól 10 i 16 muszą być przekazywane.

3.

Właściwy KBC może również wymagać od podmiotów sprawozdających przekazywania danych dla pól 8, 9 i 11.

Pole

Tytuł

1

Kod identyfikacyjny papieru wartościowego

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna

3

Cena

3b

Zasada notowania

4

Wartość rynkowa ogółem

5

Transakcje finansowe

6

Papiery wartościowe zakupione

7

Papiery wartościowe sprzedane

8

Waluta, w jakiej zarejestrowano papier wartościowy

9

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości nominalnej

10

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości rynkowej

11

Inwestycja portfelowa lub inwestycja bezpośrednia

12

Instrument (zgodnie z klasyfikacją transakcji finansowych):

dłużne papiery wartościowe (F.3)

udziały kapitałowe (F.51)

w tym: akcje notowane (F.511)

w tym: akcje nienotowane (F.512)

w tym: pozostałe udziały kapitałowe (F.519)

udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)

13

Data emisji i termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych. Alternatywnie, podział według następujących przedziałów terminowych: termin pierwotny do jednego roku włącznie, powyżej jednego roku do dwóch lat włącznie, powyżej dwóch lat oraz termin zapadalności do jednego roku włącznie, powyżej jednego roku do dwóch lat włącznie, powyżej dwóch lat do pięciu lat włącznie, powyżej pięciu lat.

14

Sektor lub podsektor emitenta:

bank centralny (S.121)

instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

fundusze rynku pieniężnego (S.123)

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124)

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalno-rentowych (z wyłączeniem podmiotów sekurytyzacyjnych) + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125 z wyłączeniem podmiotów sekurytyzacyjnych + S.126 + S.127)

podmioty sekurytyzacyjne (podsektor sektora S.125)

IU (S.128)

fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (5)

15

Kraj emitenta

16

Korekty z tytułu zmiany wyceny

Tabela 3a

Kwartalne korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje finansowe

 

Ogółem

Strefa euro

Zagranica

Instytucje krajowe

Instytucje państw członkowskich strefy euro z wyjątkiem instytucji krajowych

Instytucje państw członkowskich strefy euro z wyjątkiem instytucji krajowych

(informacje w podziale na poszczególne kraje)

Ogółem

Nieuczestniczące państwa członkowskie

(informacje w podziale na poszczególne kraje)

Główni partnerzy transakcji spoza Unii Europejskiej

(informacje w podziale na poszczególne kraje dla Brazylii, Kanady, Chin, Hongkongu, Indii, Japonii, Rosji, Szwajcarii, USA)

AKTYWA (F)

1.

Gotówka i depozyty (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — wartość godziwa

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Gotówka i depozyty, w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotówka i depozyty (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — wartość nominalna

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dłużne papiery wartościowe (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez IRSC

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez PIF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez IU

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez FE

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez PN

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 2 lat

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

z terminem zapadalności do 1 roku włącznie

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

z terminem zapadalności powyżej 5 lat

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

wyemitowane przez GD i INGD

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Kredyty i pożyczki (ESA 2010: F.4) — wartość godziwa

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

udzielone MIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IRSC

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FI

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IU

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FE

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PN

 

 

 

 

 

 

 

udzielone GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 5 lat włącznie — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

udzielone MIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IRSC

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FI

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IU

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FE

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PN

 

 

 

 

 

 

 

udzielone GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 5 lat — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

udzielone MIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IRSC

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FI

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PIF

 

 

 

 

 

 

 

udzielone IU

 

 

 

 

 

 

 

udzielone FE

 

 

 

 

 

 

 

udzielone PN

 

 

 

 

 

 

 

udzielone GD i INGD

 

 

 

 

 

 

 

z terminem zapadalności do 1 roku włącznie — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

z terminem zapadalności powyżej 1 roku do 2 lat włącznie — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

z terminem zapadalności powyżej 2 lat do 5 lat włącznie — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

z terminem zapadalności powyżej 5 lat — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3x.

Kredyty i pożyczki, w tym: gwarancje depozytowe związane z działalnością reasekuracyjną — wartość godziwa

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.

Kredyty i pożyczki (ESA 2010: F.4) — wartość nominalna

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie — wartość nominalna

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 5 lat włącznie — wartość nominalna

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

z terminem pierwotnym powyżej 5 lat — wartość nominalna

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

4.

Udziały kapitałowe (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Udziały kapitałowe, w tym: akcje notowane

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez PIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez IU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez FE

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez PN

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4b.

Udziały kapitałowe, w tym: akcje nienotowane

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

wyemitowane przez MIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

wyemitowane przez IRSC

 

MINIMUM