ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 345

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
1 grudnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

2014/857/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje 2000/365/WE i 2004/926/WE

1

 

 

2014/858/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o chęci uczestniczenia w aktach Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego i niebędących częścią dorobku Schengen

6

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

1.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1


DECYZJA RADY

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje 2000/365/WE i 2004/926/WE

(2014/857/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół nr 36 w sprawie postanowień przejściowych (zwany dalej „protokołem nr 36”) załączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności art. 10 ust. 5 tego protokołu,

uwzględniając Protokół nr 19 w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej (zwany dalej „protokołem Schengen”) załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 4 tego protokołu,

uwzględniając notyfikację na mocy art. 10 ust. 4 protokołu nr 36 dokonaną przez rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”) pismem z dnia 24 lipca 2013 r. skierowanym do przewodniczącego Rady,

uwzględniając notyfikowanie chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych dokonaną na mocy art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 przez rząd Zjednoczonego Królestwa pismem wywierającym skutek z dniem 1 grudnia 2014 r. skierowanym do przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 ust. 4 protokołu nr 36 umożliwia Zjednoczonemu Królestwu, nie później niż sześć miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu przejściowego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, notyfikowanie Radzie, że w odniesieniu do aktów prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, które zostały przyjęte przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, nie uznaje uprawnień Komisji i Trybunału Sprawiedliwości, o których mowa w art. 10 ust. 1 protokołu nr 36.

(2)

W piśmie z dnia 24 lipca 2013 r. skierowanym do przewodniczącego Rady Zjednoczone Królestwo skorzystało z tej możliwości i notyfikowało Radzie, że nie uznaje wspomnianych uprawnień Komisji i Trybunału Sprawiedliwości, co skutkuje tym, że stosowne akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa z dniem 1 grudnia 2014 r.

(3)

Art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 umożliwia Zjednoczonemu Królestwu notyfikowanie Radzie chęci uczestnictwa we wspomnianych aktach prawnych, w tym w tych aktach, które stanowią część dorobku Schengen, w którym to przypadku powinno stosować się odpowiednie postanowienia protokołu Schengen.

(4)

W piśmie wywierającym skutek z dniem 1 grudnia 2014 r. skierowanym do przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji Zjednoczone Królestwo skorzystało z powyższej możliwości i notyfikowało Radzie chęć uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, w których już uczestniczyło zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (1), z decyzją Rady 2004/926/WE (2) oraz z art. 5 ust. 1 protokołu Schengen.

(5)

Konieczne jest zatem określenie aktów i przepisów w zakresie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych stanowiących część dorobku Schengen, w których Zjednoczone Królestwo będzie nadal uczestniczyć w wyniku wyżej wymienionej notyfikacji chęci uczestnictwa, a co za tym idzie, zmiana decyzji 2000/365/WE i decyzji 2004/926/WE.

(6)

Decyzje 2000/365/WE i 2004/926/WE, ze zmianami, będą zatem nadal miały zastosowanie, w szczególności w odniesieniu do tych przepisów dorobku Schengen, do uczestnictwa w których Zjednoczone Królestwo zostało uprawnione i które nie są aktami prawnymi i przepisami w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 protokołu nr 36.

(7)

Podobnie Zjednoczone Królestwo będzie nadal uczestniczyć w tych aktach prawnych i przepisach dorobku Schengen, do uczestnictwa w których zostało uprawnione i które — mimo że są aktami prawnymi i przepisami w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, które zostały przyjęte przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony — zostały zmienione aktem mającym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i przyjętym po tym wejściu w życie, a które zatem podlegają art. 10 ust. 2 protokołu nr 36. Sytuacja taka zachodzi w przypadku decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. (3) w sprawie mechanizmu oceny Schengen, która została zmieniona rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/2013 (4) oraz w przypadku art. 48–53 Konwencji wykonawczej z 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. a także Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (5) i protokołu do niej (6), zmienionych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE (7). Dotyczy to również Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (8) zmienionej protokołem o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do tej umowy (9) (zwanej dalej „Umową dotyczącą włączenia Szwajcarii w dorobek Schengen”).

(8)

Jak przypomniano w decyzji 2000/365/WE, Zjednoczone Królestwo zajmuje szczególne stanowisko w odniesieniu do spraw ujętych w części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), co zostało ujęte w protokole Schengen, jak również w Protokole nr 20 w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (zwanym dalej „protokołem nr 20”) oraz w Protokole nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (zwanym dalej „protokołem nr 21”) załączonych do Traktatu o Unii Europejskiej i do TFUE. Ze względu na to szczególne stanowisko protokół Schengen zapewnia Zjednoczonemu Królestwu możliwość uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen.

(9)

Zgodnie z art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, jak przewidziano w niniejszej decyzji, zapewnia możliwie najszersze ponowne uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w unijnym dorobku Schengen w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przy czym unika się poważnych zakłóceń w praktycznym funkcjonowaniu różnych części tego dorobku i nie narusza ich spójności.

(10)

Jak przypomniano w decyzji 2000/365/WE, dorobek Schengen został stworzony i funkcjonuje jako spójny zespół, który musi być w pełni przyjęty i zastosowany przez wszystkie państwa popierające zasadę zniesienia kontroli osób na ich wspólnych granicach.

(11)

Uprawnienia wykonawcze do przyjęcia — na mocy art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 decyzji 2000/365/WE — decyzji dotyczących tego, czy dorobek Schengen będzie miał zastosowanie do Wysp Normandzkich i do wyspy Man oraz czy stosowny dorobek dotyczący Systemu Informacyjnego Schengen zostanie wprowadzony w życie dla Zjednoczonego Królestwa, należy przekazać Radzie. Wiąże się to ze szczególną rolą powierzoną na mocy protokołu Schengen Radzie, która jednomyślnie wydaje zgodę na uczestnictwo nowych państw w dorobku Schengen, ale także z wysokim poziomem wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, niezbędnego podczas sprawdzania, czy zostały spełnione warunki konieczne do wdrożenia przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz podczas podejmowania następującej po tym decyzji, na mocy której przepisy te zostaną wprowadzone w życie dla Zjednoczonego Królestwa. Członkowie Rady powinni stanowić jednomyślnie, jak określono w art. 1 Protokołu z Schengen, wraz z przedstawicielem rządu Zjednoczonego Królestwa.

(12)

Zgodnie z art. 2 Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii w sprawie ustanowienia praw i zobowiązań między Irlandią i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z jednej strony a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii z drugiej strony, w obszarach dorobku Schengen, które stosują się do tych państw (10), odbyły się konsultacje na temat opracowania niniejszej decyzji zgodnie z art. 4 Umowy zawartej między Radą Unii Europejskiej i Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii, dotyczącej stowarzyszenia tych ostatnich z wykonaniem, stosowaniem i rozwojem dorobku Schengen (11) z Komitetem Mieszanym ustanowionym na mocy art. 3 tej umowy.

(13)

Zgodnie z art. 5 Umowy z 2008 r. dotyczącej włączenia Szwajcarii w dorobek Schengen, Komitet Mieszany ustanowiony na mocy jej art. 3 został poinformowany o opracowywaniu niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Od dnia 1 grudnia 2014 r. Zjednoczone Królestwo nadal uczestniczy w przepisach dorobku Schengen, jak przewidziano w niniejszej decyzji, w tym zgodnie z decyzją 2000/365/WE i decyzją 2004/926/WE zmienionymi niniejszą decyzją.

Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla aktów prawnych i przepisów dorobku Schengen przyjętych od dnia 1 grudnia 2009 r., którymi Zjednoczone Królestwo jest związane zgodnie z art. 5 ust. 1 protokołu Schengen oraz art. 8 ust. 2 decyzji 2000/365/WE.

Artykuł 2

W decyzji 2000/365/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ppkt (i):

odniesienie do art. 27 zastępuje się odniesieniem do art. 27 ust. 1;

sformułowanie „z wyjątkiem art. 47 ust. 2 lit. c)” zastępuje się sformułowaniem „z wyjątkiem art. 47 ust. 2 lit. c) i art. 47 ust. 4”;

(ii)

ppkt (ii) oraz (iii) zastępuje się następującym podpunktem:

„(ii)

następujące przepisy dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen:

decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (12);

decyzja Komisji 2007/171/WE z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar) (13);

;

b)

W lit. b) uchyla się ppkt (i) do (v), a ppkt (vi), (vii) i (viii) otrzymują brzmienie:

„(i)

Umowa podpisana dnia 19 grudnia 1996 r. o przystąpieniu Królestwa Danii: art. 6;

(ii)

Umowa podpisana dnia 19 grudnia 1996 r. o przystąpieniu Republiki Finlandii: art. 5;

(iii)

Umowa podpisana dnia 19 grudnia 1996 r. o przystąpieniu Królestwa Szwecji: art. 5;”

;

c)

W art. 1 lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (świadectwo przewidziane w art. 75 dla przewozu narkotyków i/lub substancji psychotropowych);

SCH/Com-ex (98) 26 def (ustanowienie Stałego Komitetu ds. Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen), podlegającej wewnętrznym ustaleniom określającym formy uczestnictwa ekspertów Zjednoczonego Królestwa w misjach prowadzonych pod patronatem odpowiedniej grupy roboczej Rady.”

;

d)

uchyla się lit. d);

2)

uchyla się art. 2, 3 i 4;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie drugie sformułowanie „Decyzja dotycząca tego wniosku zostanie podjęta przez członków Rady …” otrzymuje brzmienie: „Decyzja wykonawcza dotycząca tego wniosku zostanie podjęta przez członków Rady …”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a):

odniesienie do art. 27 zastępuje się odniesieniem do art. 27 ust. 1;

sformułowanie „z wyjątkiem art. 47 ust. 2 lit. c)” zastępuje się sformułowaniem „z wyjątkiem art. 47 ust. 2 lit. c) i art. 47 ust. 4”;

(ii)

w lit. b) uchyla się ppkt (i) do (v), a ppkt (vi), (vii) i (viii) otrzymują brzmienie:

„(i)

Umowa w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, podpisana dnia 19 grudnia 1996 r.: art. 6;

(ii)

Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii, podpisana dnia 19 grudnia 1996 r.: art. 5;

(iii)

Umowa podpisana dnia 19 grudnia 1996 r. o przystąpieniu Królestwa Szwecji: art. 5;”

;

(iii)

w lit. c) wykaz aktów otrzymuje brzmienie:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (świadectwo przewidziane w art. 75 dla przewozu narkotyków i/lub substancji psychotropowych).”

;

(iv)

uchyla się lit. d);

4)

W art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 i 2 zastępuje się następującym ustępem:

„1.   Przepisy, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt (ii), oraz inne stosowne przepisy dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r., ale dotąd nie wprowadzone w życie, zostają wprowadzone w życie między Zjednoczonym Królestwem a państwami członkowskimi oraz innymi państwami, wobec których wyżej wymienione przepisy już zostały wprowadzone w życie, gdy zostaną spełnione warunki wstępne dla wdrożenia tych przepisów, w drodze decyzji wykonawczej podjętej przez Radę.”

;

b)

ust. 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenia 2, 3 i 4;

c)

w ust. 4 (ust. 3 po zmianie numeracji) wyrazy „Każda decyzja Rady na mocy ust. 1, 2 i 3” zastępuje się wyrazami „Każda decyzja wykonawcza na mocy ust. 1 i 2”;

5)

W art. 7 uchyla się ust. 1, a ust. 2 staje się pojedynczym ustępem.

Artykuł 3

W decyzji 2004/926/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 1 grudnia 2014 r. Zjednoczone Królestwo nadal stosuje przepisy, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt (i), w art. 1 lit. b) i c) oraz w art. 5 ust. 2 decyzji 2000/365/WE zmienionych decyzją Rady 2014/857/UE (14) oraz przepisy aktów prawnych wymienionych w załącznikach I i II do niniejszej decyzji zmienionych decyzją 2014/857/UE.

;

2)

w załączniku I:

a)

uchyla się pkt 4;

b)

dodaje się następujące punkty:

„8.

Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

9.

Decyzja Rady 2008/149/WSiSW z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 50).

10.

Decyzja Rady 2011/349/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się w szczególności do współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 1).”

.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43).

(2)  Decyzja Rady 2004/926/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 395 z 31.12.2004, s. 70).

(3)  Decyzja komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotycząca utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 138).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

(5)  Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. C 197 z 12.7.2000, s. 3).

(6)  Protokół do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ustanowiony przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 21.11.2000, s. 2).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1).

(8)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(9)  Protokół między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 3).

(10)  Dz.U. L 15 z 1.6.2000, s. 2.

(11)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(12)  Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63.

(13)  Dz.U. L 79 z 20.3.2007, s. 29.”

(14)  Decyzja Rady 2014/857/UE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje 2000/365/WE i 2004/926/WE (Dz.U. L 345 z 1.12.2014, s. 1).”


1.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/6


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powiadomienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o chęci uczestniczenia w aktach Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego i niebędących częścią dorobku Schengen

(2014/858/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając protokół nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, w szczególności jego art. 10 ust. 5, w związku z art. 4 protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz z art. 331 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 10 ust. 4 protokołu nr 36 Zjednoczone Królestwo może, co najmniej na sześć miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3 protokołu nr 36, powiadomić Radę o tym, że nie akceptuje, w odniesieniu do aktów Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, uprawnień Komisji i Trybunału Sprawiedliwości, o których mowa w art. 10 ust. 1 protokołu nr 36.

(2)

Pismem z dnia 24 lipca 2013 r. skierowanym do przewodniczącego Rady Zjednoczone Królestwo skorzystało z powyższej możliwości i powiadomiło o tym, że nie akceptuje wspomnianych wyżej uprawnień Komisji i Trybunału Sprawiedliwości, co w konsekwencji spowodowało, że odnośne akty w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych przestały mieć zastosowanie wobec Zjednoczonego Królestwa z dniem 1 grudnia 2014 r.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 Zjednoczone Królestwo może zgłosić chęć uczestnictwa w aktach prawnych, które przestały mieć wobec niego zastosowanie.

(4)

W piśmie do przewodniczącego Rady, które będzie skuteczne na dzień 1 grudnia 2014 r., Zjednoczone Królestwo skorzystało z możliwości powiadomienia o chęci uczestnictwa w niektórych z tych aktów prawnych.

(5)

Jeśli chodzi o przedmiotowe akty, które nie należą do dorobku Schengen, art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 odnosi się do protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, którego art. 4 odnosi się do procedury przewidzianej w art. 331 ust. 1 TFUE. W artykule tym określono, że Komisja potwierdza uczestnictwo państwa członkowskiego pragnącego uczestniczyć oraz stwierdza, w stosownych przypadkach, że spełnione zostały warunki uczestnictwa.

(6)

Zgodnie z ostatnim zdaniem art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 instytucje Unii oraz Zjednoczone Królestwo dążą do zapewnienia możliwie najszerszego ponownego uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w dorobku prawnym Unii dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, unikając przy tym poważnych zakłóceń w praktycznym funkcjonowaniu różnych części tego dorobku i przy poszanowaniu ich spójności.

(7)

Warunki określone w ostatnim zdaniu art. 10 ust. 5 protokołu nr 36 są spełnione dla aktów zgłaszanych przez Zjednoczone Królestwo, które są wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

(8)

Należy zatem potwierdzić uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w aktach wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Potwierdza się uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w aktach wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji z datą wejścia w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

1.

Wspólne działanie 97/827/WSiSW z dnia 5 grudnia 1997 r. ustanawiające mechanizm oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością (Dz.U. L 344 z 15.12.1997, s. 7)

2.

Akt Rady z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiający na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej Konwencję w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (Dz.U. C 24 z 23.1.1998, s. 1)

3.

Wspólne działanie 98/700/WSiSW z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące ustanowienia Europejskiego Systemu Archiwizacji Obrazu (FADO) (Dz.U. L 333 z 9.12.1998, s. 4)

4.

Decyzja Rady 2000/375/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie (Dz.U. L 138 z 9.6.2000, s. 1)

5.

Decyzja Rady 2000/641/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. ustanawiająca sekretariat dla wspólnych organów nadzoru ochrony danych utworzony na podstawie Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych oraz Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Konwencja z Schengen) (Dz.U. L 271 z 24.10.2000, s. 1)

6.

Decyzja Rady 2000/642/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego państw członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji (Dz.U. L 271 z 24.10.2000, s. 4)

7.

Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1)

8.

Decyzja Rady 2002/348/WSiSW z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz.U. L 121 z 8.5.2002, s. 1)

9.

Decyzja ramowa Rady 2002/465/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (Dz.U. L 162 z 20.6.2002, s. 1)

10.

Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1)

11.

Decyzja Rady 2003/659/WSiSW z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję 2002/187/WSiSW ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 44)

12.

Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (Dz.U. L 76 z 22.3.2005, s. 16)

13.

Decyzja Ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 59)

14.

Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89)

15.

Decyzja Rady 2007/412/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 76)

16.

Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 103)

17.

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 32)

18.

Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności — w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 27)

19.

Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 130)

20.

Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 138 z 4.6.2009, s. 14)

21.

Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie (Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 24)

22.

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 23)

23.

Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 33)

24.

Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37)

25.

Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania (Dz.U. L 294 z 11.11.2009, s. 20)

26.

Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych (Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 20)

27.

Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6)

28.

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 14)

29.

Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu (Dz.U. L 332 z 17.12.2009, s. 17)