ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 282

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
26 września 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2014 z dnia 23 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów kraba śnieżnego w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 przez statki pływające pod banderą Irlandii

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2014 z dnia 23 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów beryksa w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2014 z dnia 23 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach UE obszarów IIa i IV, wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb i VI przez statki pływające pod banderą Irlandii

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1008/2014 z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1009/2014 z dnia 25 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1010/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2014 r.

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/673/WPZiB z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/527/WPZiB zmieniającą i przedłużającą mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki

22

 

*

Decyzja Rady 2014/674/WPZiB z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

24

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz.U. L 271 z 12.9.2014 )

27

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1003/2014

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obecnie dozwolone jest stosowanie w charakterze środka konserwującego we wszystkich produktach kosmetycznych mieszaniny methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone z chlorkiem magnezu i azotanem magnezu w maksymalnym stężeniu 0,0015 % przy stosunku 3:1 odpowiednio methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone.

(2)

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (zwany dalej „SCCS”) wydał opinię na temat bezpieczeństwa mieszaniny methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone w dniu 8 grudnia 2009 r. (2).

(3)

W opinii SCCS mieszanina methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone w stosunku 3:1 stosowana jako środek konserwujący przy maksymalnym dopuszczalnym stężeniu 0,0015 % w spłukiwanych produktach kosmetycznych nie stwarza innego zagrożenia dla zdrowia konsumentów niż działanie uczulające na skórę. SCCS stwierdził, że indukcja znieczulenia i wywołanie reakcji alergicznej są mniej prawdopodobne w przypadku produktów spłukiwanych niż w przypadku gdyby to samo stężenie zostało zastosowane w produkcie niespłukiwanym.

(4)

Kwestia stabilizatorów do tej mieszaniny została podniesiona w opinii wydanej w dniach 24–25 czerwca 2003 r. (3) przez Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów („SCCNPF”), zastąpiony przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich („SCCP”), zgodnie z decyzją Komisji 2004/210/WE (4), zastąpiony następnie przez SCCS, zgodnie z decyzją Komisji 2008/721/WE (5). Zdaniem Komitetu, uwzględniając, że składniki aktywne i ich stosunek pozostają bez zmian w obecnie wprowadzonych na rynek produktach kosmetycznych oraz że stężenie stabilizatorów w gotowych produktach kosmetycznych jest znikome, zastąpienie chlorku magnezu i azotanu magnezu przez siarczan miedzi lub przez wszelkie inne dopuszczalne składniki kosmetyczne w charakterze stabilizatora systemu w mieszaninie methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone nie zmienia profilu toksykologicznego tej mieszaniny. W odpowiedzi na wniosek Komisji o uściślenie interpretacji terminu „dopuszczalny” Komitet w opinii z dnia 7 grudnia 2004 r. (6) stwierdził, że wyrażenie „dopuszczalny składnik kosmetyczny” należy rozumieć jako „każdy składnik, który w świetle przepisów dyrektywy dotyczącej produktów kosmetycznych (7) jest dozwolony lub nie jest zakazany i może być stosowany w produktach kosmetycznych, z tym że substancje należące do klas składników wymienionych w załącznikach III–VII (8) do tej dyrektywy mogą być stosowane jedynie wówczas, jeśli zostały włączone do odpowiedniego załącznika”. Ponadto wnioski zawarte w opinii SCCS z dnia 8 grudnia 2009 r. zawierają ocenę bezpieczeństwa samej mieszaniny i nie ma w nich mowy o uwzględnieniu w niej stabilizatorów.

(5)

W świetle wspomnianej powyżej opinii SCCS Komisja jest zdania, że w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego należy ograniczyć zgodnie z zaleceniem SCCS stosowanie mieszaniny methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone oraz należy usunąć z jej nazwy chemicznej odniesienie do stabilizatorów: chlorku magnezu i azotanu magnezu.

(6)

Należy wyjaśnić, że stosowanie mieszaniny methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone jest niezgodne ze stosowaniem samego methylisothiazolinone w tym samym produkcie, ponieważ zmieniłoby to dozwolony w mieszaninie stosunek 3:1 (9).

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(8)

Stosowanie wyżej wspomnianych ograniczeń powinno zostać odroczone, aby umożliwić przemysłowi dokonanie niezbędnych modyfikacji składu produktów. W szczególności należy dać przedsiębiorstwom dziewięć miesięcy na wprowadzenie do obrotu produktów zgodnych z przepisami i osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia na wycofanie z obrotu produktów niezgodnych z przepisami.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Od dnia 16 lipca 2015 r. do obrotu w Unii wprowadza się tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Od dnia 16 kwietnia 2016 r. na rynku w Unii udostępnia się tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lipca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1238/09.

(3)  SCCNFP/0670/03, wersja ostateczna.

(4)  Decyzja Komisji 2004/210/WE z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 45).

(5)  Decyzja Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21).

(6)  SCCP/0849/04.

(7)  Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169).

(8)  Komisja zakłada, że SCCP chciał odnieść się do substancji wykorzystywanych jako barwniki, substancje konserwujące i promieniochronne, które muszą zostać wyraźnie zatwierdzone przez wymienienie ich w załącznikach IV, VI i VII do dyrektywy 76/768/EWG. Zatem to te trzy załączniki powinny zostać wymienione, a nie »załączniki III–VII«.

(9)  Jest to zgodne z opinią SCCS dotyczącą methylisothiazolinone wydaną dnia 12 grudnia 2013 r. (SCCS/1521/13), w której jednoznacznie stwierdzono, że methylisothiazolinone nie powinien być wykorzystywany w uzupełnieniu produktu kosmetycznego już zawierającego mieszaninę methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone.


ZAŁĄCZNIK

Pozycje 39 i 57 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych otrzymują brzmienie:

 

Określenie substancji

Warunki

 

Numer porządkowy

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„39

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

Methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone (1)

26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

247-500-7, 220-239-6

Produkty spłukiwane

0,0015 % (mieszaniny 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu w stosunku 3:1)”

 

 

„57

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Methylisothiazolinone (2)

2682-20-4

220-239-6

 

0,01 %”

 

 


(1)  Methylisothiazolinone jest również uregulowany w ramach pozycji 57. Te dwie pozycje wykluczają się nawzajem: stosowanie mieszaniny methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone jest niezgodne ze stosowaniem samego methylisothiazolinone w tym samym produkcie.

(2)  Methylisothiazolinone jest również uregulowany w ramach pozycji 39 w mieszaninie z methylchloroisothiazolinone. Te dwie pozycje wykluczają się nawzajem: stosowanie mieszaniny methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone jest niezgodne ze stosowaniem samego methylisothiazolinone w tym samym produkcie.


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2014

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Parabeny podlegają regulacji jako substancje konserwujące w pozycji 12 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych pod nazwą „kwas 4-hydroksybenzoesowy oraz jego sole i estry” w maksymalnym stężeniu 0,4 % dla pojedynczego estru i 0,8 % dla mieszaniny estrów.

(2)

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (zwany dalej „SCCS”), ustanowiony decyzją Komisji 2008/721/WE (2), wydał opinię w sprawie parabenów w grudniu 2010 r. (3). W październiku 2011 r. SCCS wydał dotyczące tej opinii wyjaśnienie (4) w odpowiedzi na jednostronną decyzję Danii na podstawie art. 12 dyrektywy Rady 76/768/EWG (5) o zakazie stosowania propyloparabenu i butyloparabenu, ich izomerów i ich soli w produktach kosmetycznych dla dzieci poniżej trzech lat ze względu na ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego. Wnioski z 2010 i 2011 r. zostały potwierdzone przez SCCS w dodatkowej opinii z maja 2013 r. (6), o którą Komisja zwróciła się do Komitetu w świetle nowego badania na temat szkodliwego wpływu propyloparabenu na rozrodczość.

(3)

W wyżej wymienionej opinii, która dotyczyła wszystkich długołańcuchowych parabenów, SCCS potwierdził, że metyloparaben i etyloparaben są bezpieczne przy maksymalnym dopuszczalnym stężeniu.

(4)

Stosowanie izopropyloparabenu, izobutyloparabenu, fenyloparabenu, benzyloparabenu i pentyloparabenu zostało zabronione na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 358/2014 (7).

(5)

SCCS uważa, że stosowanie butyloparabenu i propyloparabenu jako substancji konserwujących w gotowych produktach kosmetycznych jest bezpieczne dla konsumentów, pod warunkiem że suma ich indywidualnych stężeń nie przekracza 0,19 % (jako estrów).

(6)

W odniesieniu do powszechnie stosowanych produktów kosmetycznych zawierających butyloparaben i propyloparaben, z wyłączeniem szczególnego zastosowania w produktach przeznaczonych do stosowania na obszarze skóry w okolicach podpieluszkowych, SCCS jest zdania, że nie ma obaw związanych z bezpieczeństwem dzieci (dowolna grupa wiekowa), gdyż margines bezpieczeństwa został oparty na bardzo ostrożnych założeniach, zarówno w zakresie toksyczności, jak i narażenia.

(7)

SCCS stwierdził jednak, że nie można wykluczyć ryzyka w odniesieniu do butyloparabenu i propyloparabenu stosowanych w produktach kosmetycznych niespłukiwanych przeznaczonych do stosowania na obszarze skóry w okolicach podpieluszkowych, u dzieci do sześciu miesięcy, z uwagi zarówno na niedojrzały metabolizm u takich dzieci, jak i na możliwość uszkodzeń skóry w tych miejscach. Założenie najgorszego przypadku narażenia budzi obawy w odniesieniu do bezpieczeństwa.

(8)

Jeśli chodzi o kwas 4-hydroksybenzoesowy i jego sole (bis(4-hydroksybenzoesan) wapnia, 4-hydroksybenzoesan sodu, 4-hydroksybenzoesan potasu), nie zgłoszono żadnych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

(9)

Komisja uważa, że dalsze stosowanie butyloparabenu i propyloparabenu w obecnych warunkach może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego też uważa, że warunki ich stosowania powinny zostać dostosowane do zaleceń SCCS.

(10)

Aby zachować spójność z obecną pozycją 12 w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, zalecane najwyższe stężenie, które wynosi 0,19 % dla estrów, należy zmienić na 0,14 % w odniesieniu do substancji wymienionych w pozycji 12a i wyrazić je w odpowiadającej mu postaci wolnego kwasu. Ponadto w odniesieniu do soli sodowych i potasowych butyloparabenu i propyloparabenu powinny mieć zastosowanie takie same warunki stosowania jak w odniesieniu do butyloparabenu i propyloparabenu, biorąc pod uwagę fakt, że w swoich wcześniejszych opiniach SCCS nigdy nie zgłosił innego zachowania (pod względem chemicznym lub toksyczności) soli w porównaniu do estrów.

(11)

Wobec braku jakichkolwiek przeciwwskazań ze strony SCCS należy utrzymać maksymalne stężenie 0,8 % dla sumy wszystkich parabenów zawartych w produkcie kosmetycznym, które jest już przewidziane w pozycji 12 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(12)

W świetle wątpliwości zgłaszanych przez SCCS w odniesieniu do stosowania parabenu w produktach kosmetycznych niespłukiwanych przeznaczonych do stosowania w miejscu przylegania pieluszki, u dzieci w wieku poniżej sześciu miesięcy, oraz ze względów praktycznych związanych z faktem, że produkty dla niemowląt są zwykle wprowadzane do obrotu dla dzieci w wieku poniżej trzech lat, należy zabronić stosowania butyloparabenu i propyloparabenu w produktach kosmetycznych niespłukiwanych przeznaczonych do stosowania w miejscu przylegania pieluszki, u dzieci poniżej trzech lat.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(14)

Stosowanie wyżej wspomnianych ograniczeń powinno zostać odroczone, aby umożliwić przemysłowi dokonanie niezbędnych modyfikacji składu produktów. W szczególności należy dać przedsiębiorstwom sześć miesięcy na wprowadzenie do obrotu produktów zgodnych z przepisami i dwanaście miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia na wycofanie z obrotu produktów niezgodnych z przepisami.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Od dnia 16 kwietnia 2015 r. do obrotu w Unii wprowadza się tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Od dnia 16 października 2015 r. na rynku w Unii udostępnia się tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 kwietnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Decyzja Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzje 2004/210/WE (Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21).

(3)  SCCS/1348/10 wersja z dnia 22 marca 2011 r.

(4)  SCCS/1446/11.

(5)  Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169).

(6)  SCCS/1514/13.

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz.U. L 107 z 10.4.2014, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja 12 otrzymuje brzmienie:

 

Określenie substancji

Warunki

 

Numer porządkowy

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Kwas 4-hydroksybenzoesowy oraz jego estry metylowe i etylowe i ich sole

4-Hydroxybenzoic acid

methylparaben

potassium ethylparaben

potassium paraben

sodium methylparaben

sodium ethylparaben

ethylparaben

sodium paraben

potassium methylparaben

calcium paraben

99-96-7

99-76-3

36457-19-9

16782-08-4

5026-62-0

35285-68-8

120-47-8

114-63-6

26112-07-2

69959-44-0

202-804-9

202-785-7

253-048-1

240-830-2

225-714-1

252-487-6

204-399-4

204-051-1

247-464-2

274-235-4

 

0,4 % (kwas) dla pojedynczego estru,

0,8 % (kwas) dla mieszaniny estrów”

 

 

2)

dodaje się pozycję 12a w brzmieniu:

 

Określenie substancji

Warunki

 

Numer porządkowy

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12a

4-hydroksybenzoesan butylu i jego sole

4-hydroksybenzoesan propylu i jego sole

Butylparaben

propylparaben

sodium propylparaben

sodium butylparaben

potassium butylparaben

potassium propylparaben

94-26-8

94-13-3

35285-69-9

36457-20-2

38566-94-8

84930-16-5

202-318-7

202-307-7

252-488-1

253-049-7

254-009-1

284-597-5

 

0,14 % (kwas) dla sumy poszczególnych stężeń

0,8 % (kwas) dla mieszaniny substancji, o których mowa w pozycji 12 i 12a, gdy suma poszczególnych stężeń parabenu butylowego i parabenu propylowego i ich soli nie przekracza 0,14 %

Nie stosować w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do nakładania na skórę na obszarze przykrytym pieluchą u dzieci poniżej 3 roku życia.

Produkty niespłukiwane przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia:

»Nie stosować w okolicach podpieluszkowych«”


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1005/2014

z dnia 23 września 2014 r.

ustanawiające zakaz połowów kraba śnieżnego w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 przez statki pływające pod banderą Irlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 43/2014 (2) określono kwoty na rok 2014.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2014 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2014 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz — w odniesieniu do statków unijnych — w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

33/TQ43

Państwo członkowskie

Irlandia

Stado

PCR/N1GRN

Gatunek

Krab śnieżny (Chionoecetes spp.)

Obszar

Wody Grenlandii obszaru NAFO 1

Data zamknięcia

28.8.2014


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1006/2014

z dnia 23 września 2014 r.

ustanawiające zakaz połowów beryksa w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 1262/2012 (2) określono kwoty na rok 2014.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2014 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2014 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1262/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalające na lata 2013 i 2014 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

Nr

34/DSS

Państwo członkowskie

Irlandia

Stado

ALF/3X14-

Gatunek

Beryks (Beryx spp.)

Obszar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV

Data

28.8.2014


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1007/2014

z dnia 23 września 2014 r.

ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach UE obszarów IIa i IV, wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb i VI przez statki pływające pod banderą Irlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 43/2014 (2) określono kwoty na rok 2014.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2014 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2014 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz — w odniesieniu do statków unijnych — w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

32/TQ43

Państwo członkowskie

Irlandia

Stado

GHL/2A-C46

Gatunek

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

Obszar

Wody UE obszarów IIa i IV, wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI

Data

28.8.2014


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1008/2014

z dnia 24 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylające rozporządzenie nr 163/67/EWG (Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis towarów

Cena reprezentatywna

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

125,5

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

136,4

0

AR

145,4

0

BR

0207 14 10

Kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus bez kości, zamrożone

303,3

0

AR

227,6

22

BR

329,1

0

CL

268,5

9

TH

0207 14 50

Piersi z kurczaka, mrożone

196,0

5

BR

0207 14 60

Nogi z kurczaka, zamrożone

146,4

0

AR

138,5

1

BR

0207 27 10

Kawałki z indyków bez kości, zamrożone

350,2

0

BR

351,5

0

CL

1602 32 11

Przetwory z ptactwa z gatunku Gallus domesticus niepoddane obróbce cieplnej

293,6

0

BR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« odpowiada »innym pochodzeniom«.”


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1009/2014

z dnia 25 września 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje — zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej — kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

53,3

TR

83,3

XS

79,6

ZZ

72,1

0707 00 05

MK

34,9

TR

102,3

ZZ

68,6

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

149,3

CL

150,2

IL

114,0

TR

125,0

UY

109,8

ZA

140,9

ZZ

131,5

0806 10 10

BR

166,0

MK

34,4

TR

118,6

ZZ

106,3

0808 10 80

BR

52,5

CL

117,7

NZ

133,5

US

135,4

ZA

157,3

ZZ

119,3

0808 30 90

AR

218,6

CN

105,0

TR

120,5

ZZ

148,0

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

9,0

ZZ

9,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/19


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1010/2014

z dnia 25 września 2014 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2014 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 188,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 (2) otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według państw pochodzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem I do wymienionego rozporządzenia wykonawczego.

(2)

Miesiąc wrzesień jest czwartym podokresem dla kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011, trzecim podokresem dla kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia wykonawczego oraz pierwszym podokresem dla kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) wymienionego rozporządzenia wykonawczego.

(3)

Z powiadomień przesłanych zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 oraz 09.4168 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2014 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia wykonawczego, odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jaką ilość pozwolenia na przywóz mogą zostać wydane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do której złożono wnioski dla danego kontyngentu, obliczonej zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (3).

(4)

Z powiadomień tych wynika również, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 oraz 09.4116 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2014 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

Ilości niewykorzystane na podokres wrzesień w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 oraz 09.4130 zostają przeniesione do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4138 na następny podokres obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1273/2011.

(6)

W odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4138 i 09.4168 należy też ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011.

(7)

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 oraz 09.4168, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1273/2011, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2014 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowitą ilość dostępną w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4138 oraz 09.4168, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1273/2011, ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (Dz.U. L 325 z 8.12.2011, s. 6).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu wrzesień 2014 r. oraz ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011

a)

Kontyngent na ryż całkowicie bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, określony w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres wrzesień 2014 r.

Całkowita ilość dostępna w podokresie październik 2014 r. (w kg)

Stany Zjednoczone

09.4127

 (1)

 

Tajlandia

09.4128

 (1)

 

Australia

09.4129

 (1)

 

Inne pochodzenie

09.4130

 (2)

 

Wszystkie państwa

09.4138

 

12 464 195

b)

Kontyngent na ryż całkowicie bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, określony w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres wrzesień 2014 r.

Tajlandia

09.4112

25 %

Stany Zjednoczone

09.4116

 (3)

Indie

09.4117

5,558945 %

Pakistan

09.4118

5,923367 %

Inne pochodzenie

09.4119

38,907271 %

Wszystkie państwa

09.4166

 (4)

c)

Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, określony w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres wrzesień 2014 r.

Całkowita ilość dostępna w podokresie październik 2014 r. (w kg)

Wszystkie państwa

09.4168

0,972741 %

0


(1)  Wnioski dotyczą ilości mniejszej niż ilość dostępna lub równej ilości dostępnej: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.

(2)  Brak ilości dostępnych dla tego podokresu.

(3)  Wnioski dotyczą ilości mniejszej niż ilość dostępna lub równej ilości dostępnej: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.

(4)  Brak ilości dostępnych dla tego podokresu.


DECYZJE

26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/22


DECYZJA RADY 2014/673/WPZiB

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca decyzję 2013/527/WPZiB zmieniającą i przedłużającą mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2 i art. 33,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 8 grudnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/819/WPZiB (1) w sprawie mianowania Alexandra RONDOSA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Rogu Afryki.

(2)

W dniu 24 października 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/527/WPZiB (2), zmieniającą i przedłużającą mandat SPUE w Rogu Afryki do dnia 31 października 2014 r.

(3)

Mandat SPUE należy przedłużyć na okres kolejnych czterech miesięcy.

(4)

SPUE będzie wykonywał mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/527/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Rady 2013/527/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Mandat Alexandra RONDOSA jako SPUE w Rogu Afryki zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2015 r. Rada może zdecydować o wcześniejszym zakończeniu mandatu SPUE w oparciu o ocenę Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB), na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Wysokiego Przedstawiciela).”

;

2)

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2014 r. wynosi 2 720 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. wynosi 890 000 EUR.”

;

3)

art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Przegląd

Wdrażanie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami Unii w regionie są przedmiotem regularnego przeglądu. Przed końcem kwietnia 2014 r. SPUE przedstawi Radzie, WP i Komisji sprawozdanie z postępu prac, a przed końcem listopada 2014 r. szczegółowe sprawozdanie z wykonania mandatu.”

.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Rady

F. GUIDI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2011/819/WPZiB z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki (Dz.U. L 327 z 9.12.2011, s. 62).

(2)  Decyzja Rady 2013/527/WPZiB z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca i przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki (Dz.U. L 284 z 26.10.2013, s. 23).


26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/24


DECYZJA RADY 2014/674/WPZiB

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/565/WPZiB (1), ostatnio zmienioną decyzją 2013/468/WPZiB (2). Decyzja 2010/565/WPZiB wygasa w dniu 30 września 2014 r.

(2)

W dniu 18 czerwca 2014 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zatwierdził warunki transformacji EUSEC RD Congo, w ramach przyszłego zaangażowania UE we wspieranie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga, co wiąże się z przedłużeniem EUSEC RD Congo o dziewięć miesięcy, do dnia 30 czerwca 2015 r., w celu realizacji ostatecznej fazy transformacji, obejmującej przekazanie zadań misji.

(3)

EUSEC RD Congo będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiąganie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/565/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Mandat

Misja ma — w ścisłej współpracy i koordynacji działań z pozostałymi podmiotami społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza z ONZ i MONUSCO, oraz zgodnie z celami określonymi w art. 1 — zapewnić praktyczne wsparcie w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające wdrożenie w krótkiej i średniej perspektywie działań i projektów opartych na wytycznych sformułowanych przez władze kongijskie w planie reformy kongijskich sił zbrojnych i powtórzonych w programie działania misji, w tym:

a)

utrzymywać wsparcie na szczeblu strategicznym, a jednocześnie uwzględniać działania związane ze zwalczaniem bezkarności w dziedzinie poszanowania praw człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc seksualną;

b)

utrzymywać wsparcie dla konsolidacji administracji oraz ustanowienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o trwające prace mające na celu poprawę autonomii procesu;

c)

poprawiać zdolności operacyjne kongijskich sił zbrojnych, poprzez pracę z władzami wojskowymi na rzecz trwałości systemu szkolenia wojskowego, skupiając się na szkołach oficerskich i podoficerskich.”

;

2)

w art. 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Struktura EUSEC RD Congo jest zgodna z dokumentami dotyczącymi jej planowania.”

;

3)

w art. 5 skreśla się ust. 4;

4)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. wynosi 12 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. wynosi 13 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. wynosi 11 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wynosi 8 455 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosi 4 600 000 EUR.

2.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Uczestnictwo osób fizycznych i prawnych w przyznawaniu zamówień publicznych przez EUSEC RD Congo jest otwarte bez ograniczeń. Ponadto do towarów zakupionych przez EUSEC RD Congo nie mają zastosowania reguły pochodzenia. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji, misja może dokonywać z państwami członkowskimi, państwem przyjmującym, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi uzgodnień technicznych dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUSEC RD Congo.

3.   EUSEC RD Congo odpowiada za wykonanie budżetu misji. W tym celu EUSEC RD Congo podpisuje umowę z Komisją.

4.   Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących statusu EUSEC RD Congo i jej personelu, EUSEC RD Congo odpowiada za wszelkie roszczenia i zobowiązania powstające w wyniku realizacji mandatu od dnia 1 października 2013 r., z wyjątkiem roszczeń związanych z poważnymi uchybieniami ze strony szefa misji, za które szef misji sam ponosi odpowiedzialność.

5.   Realizacja uzgodnień finansowych pozostaje bez uszczerbku dla struktury dowodzenia przewidzianej w art. 5 i 7 oraz wymogów operacyjnych EUSEC RD Congo, włącznie z wymogami kompatybilności wyposażenia oraz interoperacyjności zespołów misji.

6.   Do pokrycia kwalifikują się wydatki poniesione od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.”

;

5)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Komórka ds. projektów

1.   W skład EUSEC RD Congo wchodzi komórka ds. projektów, określająca i realizująca projekty. EUSEC RD Congo w stosownych przypadkach ułatwia i zapewnia doradztwo w związku z projektami — dotyczącymi dziedzin związanych z misją EUSEC RD Congo i wspierającymi jej cele — realizowanymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w ramach ich odpowiedzialności.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3 EUSEC RD Congo jest uprawniona do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich lub państw trzecich w celu realizacji określonych projektów, które w spójny sposób uzupełniają inne działania EUSEC RD Congo, jeżeli dany projekt:

a)

został uwzględniony w ocenie skutków finansowych odnoszącej się do niniejszej decyzji; lub

b)

został włączony w trakcie mandatu misji za pomocą zmiany tej oceny skutków finansowych na wniosek szefa misji.

EUSEC RD Congo zawiera z tymi państwami porozumienie, które w szczególności obejmuje konkretne zasady postępowania z wszelkiego rodzaju skargami stron trzecich w zakresie szkód zaistniałych z powodu działań lub zaniechania działań przez EUSEC RD Congo w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych przez te państwa. W żadnym razie Unia ani WP nie ponoszą odpowiedzialności wobec państw wnoszących wkład za działania lub zaniechanie działań przez EUSEC RD Congo w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych przez te państwa.

3.   Przyjęcie wkładu finansowego państw trzecich na rzecz komórki ds. projektów podlega zatwierdzeniu przez KPiB.”

;

6)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE (3).

(3)  Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1);”"

;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   WP może przekazywać uprawnienia, o których mowa w ust. 1–4, a także prawo do dokonywania uzgodnień, o których mowa w ust. 2 i 3, swoim podwładnym lub szefowi misji.”

;

7)

w art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2015 r.”

.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Rady

F. GUIDI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) (Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 59).

(2)  Decyzja Rady 2013/468/WPZiB z dnia 23 września 2013 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) (Dz.U. L 252 z 24.9.2013, s. 29).


Sprostowania

26.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/27


Sprostowanie do decyzji Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271 z dnia 12 września 2014 r. )

Strona 56, art. 1 pkt 4:

zamiast:

„4)

art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»a)

podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) lub c) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) lub d), lub wymienione w załącznikach I, II, II lub IV.«

;”

powinno być:

„4)

art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»a)

podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) lub c) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) lub d), lub wymienione w załącznikach I, II, III lub IV.«

;”