ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 271

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
12 września 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 959/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 961/2014 z dnia 8 września 2014 r. wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 962/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pescabivona (ChOG)]

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 963/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Zázrivské vojky (ChOG)]

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 965/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

45

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/658/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

47

 

*

Decyzja Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

54

 

 

2014/660/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wzoru umowy o finansowaniu w odniesieniu do wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we wspólne instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji

58

 

 

ZALECENIA

 

 

2014/661/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 10 września 2014 r. w sprawie monitorowania występowania w żywności 2 i 3-monochloropropano-1,2-diolu (2 i 3-MCPD), estrów kwasów tłuszczowych 2 i 3-MCPD oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych ( 1 )

93

 

 

2014/662/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 10 września 2014 r. w sprawie dobrych praktyk mających na celu zapobieganie obecności alkaloidów opium i jej zmniejszenie w nasionach maku oraz produktach z nasion maku ( 1 )

96

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. dotyczącej podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) ( Dz.U. L 205 z 12.7.2014 )

101

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 959/2014

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji 2014/145/WPZiB i przewiduje zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych, które ponoszą odpowiedzialność za lub aktywnie wspierają lub realizują działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, lub które utrudniają pracę organizacjom międzynarodowym na Ukrainie, a także osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów związanych z tymi osobami; osób prawnych, podmiotów lub organów, które wspierają, materialnie lub finansowo, działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają; osób prawnych, podmiotów lub organów na Krymie lub w Sewastopolu, których własność została przeniesiona w sposób sprzeczny z prawem ukraińskim, lub osób prawnych, podmiotów lub organów, które odniosły korzyści w związku z takim przeniesieniem własności; lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które aktywnie wspierają, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tych decydentów.

(2)

W dniu 8 września 2014 r. Rada zgodziła się na rozszerzenie środków ograniczających z myślą o objęciu nimi osób lub podmiotów, które przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbas. W tym celu Rada przyjęła decyzję 2014/658/WPZiB (3), która zmienia decyzję 2014/145/WPZiB oraz przewiduje zmienione kryteria umieszczania w wykazie.

(4)

Środek ten wchodzi w zakres stosowania Traktatu, a zatem do jego wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na poziomie Unii, przede wszystkim w celu zapewnienia jednolitego stosowania tego środka we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(6)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbas.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).

(3)  Decyzja Rady 2014/658/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (zob. s. 47 niniejszego Dziennika Urzędowego).


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 960/2014

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3). Środki te obejmują ograniczenia dotyczące wywozu niektórych towarów i technologii podwójnego zastosowania, ograniczenia dotyczące świadczenia usług powiązanych oraz ograniczenia dotyczące niektórych usług związanych z dostawami broni i wyposażenia wojskowego, ograniczenia dotyczące sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych technologii stosowanych w przemyśle naftowym w Rosji, w formie wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia, a także ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych.

(2)

Szefowie państw lub rządów Unii Europejskiej wezwali do rozpoczęcia prac przygotowawczych w sprawie dalszych ukierunkowanych środków, tak aby możliwe było bezzwłoczne podjęcie dalszych działań.

(3)

Ze względu na powagę sytuacji Rada uważa za stosowne przyjęcie dalszych środków ograniczających w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie.

(4)

W tym kontekście należy zastosować dodatkowe ograniczenia dotyczące wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 (4).

(5)

Ponadto należy zakazać świadczenia usług związanych z głębinową eksploracją i produkcją ropy naftowej, arktyczną eksploracją i produkcją ropy naftowej lub projektami związanymi z olejem łupkowym.

(6)

Aby wywrzeć presję na rząd Rosji, należy także zastosować dalsze ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych, z wyłączeniem instytucji o statusie międzynarodowym mających siedzibę w Rosji ustanowionych na mocy porozumień międzyrządowych z Rosją jako jednym z udziałowców, ograniczenia wobec osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji prowadzących działalność w sektorze obronnym, z wyłączeniem tych prowadzących główną działalność w przemyśle kosmicznym i w sektorze energii jądrowej, jak również ograniczenia wobec osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, których główny przedmiot działalności dotyczy sprzedaży lub transportu ropy naftowej bądź produktów ropopochodnych. Usługi finansowe inne niż te, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 833/2014, takie jak usługi depozytowe, usługi płatnicze, usługi ubezpieczeniowe, pożyczki od instytucji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, oraz instrumenty pochodne wykorzystywane do celów zabezpieczenia na rynku energii nie są objęte zakresem przedmiotowych ograniczeń. Pożyczki uznawane będą za nowe pożyczki tylko wtedy, jeśli zostaną zaciągnięte po dniu 12 września 2014 r.

(7)

Środki te wchodzą w zakres zastosowania Traktatu, a zatem konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(8)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 lit. e) i f) otrzymują brzmienie:

„e)

»usługi inwestycyjne« oznaczają następujące usługi i działalność:

(i)

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z co najmniej jednym instrumentem finansowym;

(ii)

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii)

prowadzenie transakcji na własny rachunek;

(iv)

zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;

(v)

doradztwo inwestycyjne;

(vi)

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii)

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii)

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

f)

»zbywalne papiery wartościowe« oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

(i)

akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwity depozytowe dotyczące akcji;

(ii)

obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii)

wszystkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych;”

;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 — niezależnie od tego, czy te towary i technologia pochodzą z Unii — na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji wymienionych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, określonymi w ust. 1 oraz związanych ze świadczeniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem takich towarów lub technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, wymienionych w załączniku IV;

b)

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania — bezpośrednio lub pośrednio — związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w Rosji, wymienionych w załączniku IV.

3.   Zakazy określone w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów lub porozumień zawartych przed dniem 12 września 2014 r. i świadczenia pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w obrębie UE.

4.   Zakazy przewidziane w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania, które mają być wykorzystane w sektorze aeronautyki i przemyśle kosmicznym lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, jak również do celów utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych w obrębie UE i wykorzystywanych w celach niewojskowych i przeznaczonych dla niewojskowego użytkownika końcowego.”

;

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, następujących usług powiązanych, niezbędnych do głębinowej eksploracji i produkcji ropy naftowej, arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub projektów związanych z olejem łupkowym w Rosji:

 

(i) wiercenie; (ii) testowanie odwiertów; (iii) usługi pomiarowe i wydobywcze; (iv) dostawa wyspecjalizowanych jednostek pływających.

2.   Zakazy przewidziane w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania zobowiązania wynikającego z umowy lub porozumienia ramowego zawartych przed dniem 12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotowe usługi są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa środowiska, lub do złagodzenia skutków tego zdarzenia.”

;

4)

w art. 4 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń lub gwarancji kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub z przeznaczeniem do wykorzystania w Rosji;”

;

5)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji bądź wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 90 dni i zostały wyemitowane po 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. lub które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane po dniu 12 września 2014 r. przez:

a)

znaczącą instytucję kredytową lub inną znaczącą instytucję, która ma wyraźne uprawnienie do wspierania konkurencyjności gospodarki rosyjskiej, jej dywersyfikacji i zachęcania do inwestycji, która ma siedzibę w Rosji i która w ponad 50 % stanowi własność publiczną lub podlega kontroli publicznej na dzień 1 sierpnia 2014 r., wymienioną w załączniku III; lub

b)

osobę prawną, podmiot lub organ mający siedzibę poza Unią, w którym ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku III; lub

c)

osobę prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub wymienionego w załączniku III.

2.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji bądź wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane po dniu 12 września 2014 r. przez:

a)

osobę prawną, podmiot lub organ, z siedzibą w Rosji, zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku V, z wyjątkiem osób prawnych, podmiotów lub organów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;

b)

osobę prawną, podmiot lub organ, mające siedzibę w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub które w ponad 50 % stanowią własność publiczną, których całość majątku szacuje się na ponad 1 bln rubli rosyjskich i których szacowane przychody w co najmniej 50 % pochodzą ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku VI;

c)

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub

d)

osobę prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

3.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni lub bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w takich uzgodnieniach, jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub 2, po dniu 12 września 2014 r., z wyjątkiem pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a Rosją, lub pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego niezbędnego do spełnienia kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych mających siedzibę w Unii, do których prawa własności w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w załączniku III.”

;

5a)

art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„a)

podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i c) oraz w art. 5 ust. 2 lit. c) i d), lub wymienione w załącznikach II, IV, V i VI;”

.

6)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w art. 2, 2a, 3a, 4 lub 5, w tym poprzez działanie w charakterze zastępcy dla podmiotów, o których mowa w art. 5, lub poprzez wykorzystanie wyjątków określonych w art. 5 ust. 3 do finansowania podmiotów, o których mowa w art. 5.”

;

7)

załącznik I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IV;

8)

załącznik II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik V;

9)

załącznik III do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VI.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 54 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2a

 

JSC Syriusz (optoelektronika do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

OJSC Stankoinstrument (inżynieria mechaniczna do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiały do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

JSC Kalashnikov (broń strzelecka)

 

JSC Tula Arms Plant (systemy uzbrojenia)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicja)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne)

 

OAO Almaz Antey (przedsiębiorstwo państwowe; broń, amunicja, badania)

 

OAO NPO Bazalt (przedsiębiorstwo państwowe, wytwarzanie maszyn do produkcji broni i amunicji)”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT”


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 961/2014

z dnia 8 września 2014 r.

wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji Rada uważa, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy dodać kolejne osoby i podmioty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikujące

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

ur.: w 1976 r. w Doniecku

Od 7 sierpnia zastąpił Alexandra Borodaja jako tzw. „premier” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Przyjmując i sprawując tę funkcję, Zakharchenko wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias „Car”

Image

ur.: 14.10.1974 r. w miejscowości Gorsky (Gorski)

Od 14 sierpnia zastąpił Igora Striełkowa/Girkina jako tzw. „minister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Według doniesień od kwietnia dowodził oddziałem separatystycznych bojowników w Doniecku i obiecał „wypełnić strategiczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojskowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

ur.: 21.1.1983 r. w miejscowości Debalcevo (Debałcewo)

Dowódca ludowej milicji Donbasu. Oświadczył m.in. że będą kontynuować walki w pozostałych częściach terytorium państwa. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

ur.: 6.21.1973 r.

Zastąpił Marata Bashirova jako tzw. „premier” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Wcześniej aktywnie działał w milicji armii południowo-wschodniej. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

„Minister bezpieczeństwa państwa” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Vladimirem Antyufeyevem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

„Minister spraw wewnętrznych” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Vladimirem Antyufeyevem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Moskiewski przedstawiciel tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. W swoich oświadczeniach mówił m.in. o gotowości milicji do prowadzenia wojny partyzanckiej oraz o przejęciu przez nią systemów uzbrojenia od ukraińskich sił zbrojnych. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

„Wicepremier ds. społecznych” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Vladimirem Antyufeyevem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protegowany wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina.

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

ur.: 19.11.1954 r.

Tzw. „wicepremier” Krymu i pełnomocny przedstawiciel Krymu przy prezydencie Putinie. Odegrał istotną rolę w umacnianiu rosyjskiej kontroli instytucjonalnej nad Krymem od czasu bezprawnej aneksji. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

ur.: 23.5.1971 r. w miejscowości Dzhankoy (Dżankoj)

Tzw. „pierwszy wicepremier” Krymu. Odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu 16 marca na Krymie referendum dotyczącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie referendum według doniesień dowodził promoskiewskimi „siłami samoobrony” na Krymie. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

ur.: 2.2.1948 r. w Krasnojarsku

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. 1 marca 2014 r. publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. Następnie głosował za odpowiednim dekretem.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

ur.: 10.6.1964 r. w miejscowości Eidelshtein, Kazachstan

Członek Rady Dumy Państwowej; przewodniczący partii LDPR. Czynnie wspierał wykorzystanie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Czynnie wzywał do podziału Ukrainy. Składał podpis w imieniu partii LDPR, przewodniczy porozumieniu z tzw. „Doniecką Republiką Ludową”.

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

ur.: 11.8.1949 r. w miejscowości Klin

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

ur.: 19.8.1957 w regionie azowskim.

Przewodniczący („ataman”) unii rosyjskich i zagranicznych sił kozackich oraz deputowany Dumy Państwowej. Wspierał aneksję Krymu i przyznał, że kozacy rosyjscy byli czynnie zaangażowani w konflikt ukraiński po stronie wspieranych przez Moskwę separatystów. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

ur.: 6.8.1960 r. w miejscowości Stepnoy Dvorets (Stiepnoj Dworiets)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

ur.: 5.4.1948 r. w miejscowości Opochka (Opoczka)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. Stosunków z Państwami WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

ur.: 21.3.1964 r. w miejscowości Orel/Rudny (Oreł/Rudny)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. Stosunków z Państwami WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

ur.: 7.8.1950 r. w miejscowości Bogoroditsk (Bogorodick)

Pierwszy wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

ur.: 27.9.1972 r. w Moskwie

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

ur.: 28.5.1953 r. w miejscowości Pushikin (Puszkin)

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

ur. 7.1.1972 w miejscowości Pavlov-on-the-Neva (Pawłow nad Newą)

Pierwsza wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosowała za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

ur.: 11.2.1968 r.

Generał dywizji armii rosyjskiej. Jest dowódcą 76. dywizji powietrznodesantowej, która wraz z innymi rosyjskimi siłami wojskowymi była obecna na terytorium Ukrainy, w szczególności podczas bezprawnej aneksji Krymu.

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

ur.: 20.8.1952 r. w miejscowości Cheremkhovo (Czeremchowo)

Sergei Chemezov jest jednym ze znanych bliskich współpracowników prezydenta Putina (obaj byli oficerami KGB oddelegowanymi do Drezna) i członkiem Rady Najwyższej „Zjednoczonej Rosji”. Czerpie korzyści z powiązań z prezydentem Rosji, awansując na najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez państwo. Jest prezesem konglomeratu Rostec, wiodącego rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego produkującego na potrzeby obronności i przemysłu. W następstwie decyzji rządu Rosji Technopromexport, spółka zależna Rostecu, planuje zbudować elektrownie na Krymie, wspierając tym samym jego integrację z Federacją Rosyjską.

Ponadto, Rosoboronexport, spółka zależna Rostecu, wspierała integrację krymskich przedsiębiorstw z branży obronności z przemysłem obronnym Rosji, umacniając bezprawne przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Ur. 8.2.1963 r. w Kiszyniowie

Deputowany do Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji Dumy ds. Przepisów Prawa Dotyczących Rozwijania Kompleksu Wojskowo–Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Jest znaczącym członkiem partii „Zjednoczona Rosja” oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia Republiki Krymskiej do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w obrębie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymskiej oraz miasta o statusie federalnym Sewastopol”.

12.9.2014


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 962/2014

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pescabivona (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Pescabivona” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Pescabivona” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Pescabivona” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.6. Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone, wymienionej w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 103 z 8.4.2014, s. 13.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 963/2014

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Zázrivské vojky (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Słowacji o rejestrację nazwy „Zázrivské vojky” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Zázrivské vojky” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Zázrivské vojky” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.3. Sery, wymienionej w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 109 z 11.4.2014, s. 27.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 964/2014

z dnia 11 września 2014 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 38 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ułatwienia wykorzystania instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzanych przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy ustanowić przepisy dotyczące standardowych zasad i warunków dla określonych instrumentów finansowych. Te standardowe zasady i warunki przygotowałyby te instrumenty do wykorzystania — tzw. standardowe instrumenty finansowe.

(2)

W celu ułatwienia wykorzystania instrumentów finansowych standardowe zasady i warunki muszą zapewniać zgodność z zasadami pomocy państwa oraz ułatwiać udzielanie przez Unię wsparcia finansowego ostatecznym odbiorcom poprzez łączenie instrumentów finansowych i dotacji.

(3)

Standardowe zasady i warunki nie powinny umożliwiać otrzymania pomocy państwa niezgodnej z rynkiem wewnętrznym przez podmiot zapewniający finansowanie, taki jak inwestor publiczny lub prywatny lub pożyczkodawca, zarządca instrumentu finansowego lub ostateczny odbiorca. Standardowe zasady i warunki powinny uwzględnić stosowne rozporządzenia de minimis, takie jak rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 (2) i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 (3), rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (4), rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 (5), „Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka” (6) oraz „Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020” (7).

(4)

Biorąc pod uwagę, że zasady pomocy państwa nie mają zastosowania do działalności rolniczej wspieranej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przestrzeganie standardowych zasad i warunków powinno być dobrowolne. W przypadku innych rodzajów działalności wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zastosowanie mają ogólne zasady pomocy państwa, a zatem standardowe zasady i warunki powinny być obowiązkowe.

(5)

Z instrumentów finansowych finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych korzystać mogą przedsiębiorstwa z sektora rybołówstwa, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W przypadku finansowania takich korzyści z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych innych niż Europejski Fundusz Morski i Rybacki łączna kwota pomocy przyznanej z instrumentów finansowych dla wszystkich przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ciągu trzech lat powinna pozostawać poniżej pułapu rocznych obrotów sektora rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa w poszczególnych państwach członkowskich, określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 (8). Ponadto uwzględnić należy rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 (9) oraz wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (10).

(6)

Standardowe zasady i warunki powinny również obejmować minimalny zbiór wymogów w zakresie zarządzania zapewniających właściwe zarządzanie instrumentami finansowymi w celu określenia bardziej szczegółowych przepisów niż te zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

(7)

Do wsparcia rozwoju MŚP w trudnych warunkach finansowych stosownym instrumentem finansowym jest portfelowa pożyczka z podziałem ryzyka (pożyczka z podziałem ryzyka). Pożyczka z podziałem ryzyka daje MŚP łatwiejszy dostęp do finansowania w formie nowych pożyczek, ponieważ zapewnia pośrednikom finansowym wkład finansowy i podział ryzyka kredytowego, tym samym zapewniając MŚP większe fundusze na preferencyjnych warunkach, np. niższe oprocentowanie i/lub mniejsze zabezpieczenie.

(8)

Finansowanie za pomocą pożyczki z podziałem ryzyka może być szczególnie skutecznym sposobem wspierania MŚP w sytuacji ograniczonej dostępności finansowania lub stosunkowo niewielkiej gotowości pośredników finansowych do podejmowania ryzyka w przypadku określonych sektorów lub rodzajów MŚP. W tym kontekście standardowe zasady i warunki są skutecznym sposobem usunięcia takich niedoskonałości rynku.

(9)

Do zachęcenia pośredników finansowych do zwiększenia pożyczek dla MŚP objętych gwarancjami finansowanymi przez Unię stosownym instrumentem finansowym jest ograniczona gwarancja portfelowa.

(10)

Ograniczona gwarancja portfelowa powinna wypełnić istniejącą lukę na rynku dłużnym dla MŚP, wspierając nowe pożyczki dzięki ochronie przed ryzykiem kredytowym (w formie ograniczonej gwarancji pierwszej straty na portfelu) w celu zmniejszenia szczególnych trudności MŚP z dostępem do środków finansowych ze względu na brak wystarczającego zabezpieczenia w połączeniu z ich stosunkowo wysokim ryzykiem kredytowym. Aby osiągnąć oczekiwane skutki, wkład Unii w ograniczoną gwarancję portfelową nie powinien jednak zastępować równoważnych gwarancji, które w tym samym celu otrzymują odpowiednie instytucje finansowe w ramach obecnych unijnych, krajowych i regionalnych instrumentów finansowych. W tym kontekście standardowe warunki są skutecznym sposobem usunięcia takich niedoskonałości rynku.

(11)

W celu stworzenia zachęty do wykorzystania możliwości oszczędności energii wynikających z renowacji budynków mieszkalnych stosownym instrumentem finansowym jest pożyczka na renowację.

(12)

Pożyczka na renowację powinna być udzielana na warunkach długoterminowych subsydiowanych pożyczek oraz ukierunkowana na udzielanie z góry wsparcia technicznego i finansowego właścicielom budynków mieszkalnych na przygotowanie i realizację projektów renowacji budynków. Zakładanym celem jest również rynek finansowania, na którym pośrednicy bankowi są w zasadzie jedynym źródłem finansowania, lecz na którym finansowanie to jest albo zbyt niewielkie (ze względu na poziom skłonności pośrednika do podejmowania ryzyka), zbyt krótkoterminowe, zbyt kosztowne, albo z innych względów nieodpowiednie z perspektywy długoterminowego charakteru spłaty pożyczek na finansowane projekty. Wraz z nieefektywnym systemem identyfikacji i zamawiania robót budowlanych w imieniu właścicieli bloków mieszkalnych bez wykluczania możliwości wsparcia osób fizycznych stanowi to niedoskonałość rynku. W tym kontekście standardowe zasady i warunki są skutecznym sposobem usunięcia takich niedoskonałości rynku.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące standardowych zasad i warunków w odniesieniu do następujących instrumentów finansowych:

a)

portfelowa pożyczka z podziałem ryzyka (pożyczka z podziałem ryzyka);

b)

ograniczona gwarancja portfelowa;

c)

pożyczka na renowację.

Artykuł 2

Dodatkowe zasady i warunki

Instytucje zarządzające mogą uwzględnić inne zasady i warunki niż te, które muszą znaleźć się w umowie o finansowaniu zgodnie z określonymi w niniejszym rozporządzeniu zasadami i warunkami dotyczącymi wybranego instrumentu finansowego.

Artykuł 3

Przestrzeganie zasad pomocy państwa zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami

1.   W przypadku instrumentów finansowych łączonych z dotacjami na wsparcie techniczne udzielane ostatecznym odbiorcom korzystającym z jednego z instrumentów dotacje takie nie mogą przekraczać 5 % wkładu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do instrumentu oraz są uzależnione od wyników oceny ex ante, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, uzasadniającej zastosowanie takich dotacji.

2.   Podmiot wdrażający instrument finansowy (zwany dalej „pośrednikiem finansowym”) zarządza dotacją na wsparcie techniczne. Wsparcie techniczne nie obejmuje działań, które są objęte kosztami zarządzania i opłatami za zarządzanie otrzymanymi z tytułu zarządzania instrumentem finansowym. Wydatki pokrywane w ramach wsparcia technicznego nie mogą stanowić części inwestycji finansowanej z pożyczki w ramach stosownego instrumentu finansowego.

Artykuł 4

Zarządzanie zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami

1.   Instytucja zarządzająca lub w stosownych przypadkach zarządzający funduszem funduszy mają swoich przedstawicieli w komitecie nadzoru lub podobnym organie zarządzającym instrumentem finansowym.

2.   Instytucja zarządzająca nie uczestniczy bezpośrednio w poszczególnych decyzjach inwestycyjnych. W przypadku funduszu funduszy instytucja zarządzająca sprawuje wyłącznie funkcję nadzorczą na poziomie funduszu funduszy i nie ingeruje w poszczególne decyzje funduszu funduszy.

3.   Instrument finansowy posiada strukturę zarządzania, która umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących dywersyfikacji kredytu i ryzyka w sposób przejrzysty i zgodnie z właściwą praktyką rynkową.

4.   Zarządzający funduszem funduszy oraz pośrednik finansowy posiadają strukturę zarządzania, która zapewnia bezstronność i niezależność zarządzającego funduszem funduszy lub pośrednika finansowego.

Artykuł 5

Umowa o finansowaniu zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami

1.   Instytucja zarządzająca zawiera pisemną umowę o finansowaniu dotyczącą wkładów z programów na rzecz instrumentu finansowego, która zawiera zasady i warunki zgodne z załącznikiem I.

2.   Umowa o finansowaniu zawiera następujące załączniki:

a)

ocenę ex ante zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, uzasadniającą instrument finansowy;

b)

biznesplan instrumentu finansowego, w tym strategię inwestycyjną i opis inwestycji, gwarancji lub polityki pożyczkowej;

c)

opis instrumentu, który musi być zgodny ze szczegółowymi standardowymi zasadami i warunkami instrumentu i który musi określać parametry finansowe instrumentów finansowych;

d)

szablony służące do monitorowania i sprawozdawczości.

Artykuł 6

Pożyczka z podziałem ryzyka

1.   Pożyczka z podziałem ryzyka ma formę funduszu pożyczkowego utworzonego przez pośrednika finansowego z wkładem z programu i wkładem pośrednika finansowego w wysokości co najmniej 25 % funduszu pożyczkowego. Z funduszu pożyczkowego finansowany jest portfel nowo powstałych pożyczek, co nie obejmuje jednak refinansowania istniejących pożyczek.

2.   Pożyczka z podziałem ryzyka jest zgodna z zasadami i warunkami określonymi w załączniku II.

Artykuł 7

Ograniczona gwarancja portfelowa

1.   Ograniczona gwarancja portfelowa zapewnia zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w przypadku poszczególnych pożyczek do wysokości stopy gwarancji wynoszącej maksymalnie 80 %, co służy utworzeniu portfela nowych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw do maksymalnej wysokości straty ustalonej za pomocą stopy ograniczenia gwarancji nieprzekraczającej 25 % ekspozycji na ryzyko na poziomie portfela.

2.   Ograniczona gwarancja portfelowa jest zgodna z zasadami i warunkami określonymi w załączniku III.

Artykuł 8

Pożyczka na renowację

1.   Pożyczka na renowację ma formę funduszu pożyczkowego tworzonego przez pośrednika finansowego z wkładem z programu i wkładem pośrednika finansowego w wysokości co najmniej 15 % funduszu pożyczkowego. Z funduszu pożyczkowego finansowany jest portfel nowo powstałych pożyczek, co nie obejmuje jednak refinansowania istniejących pożyczek.

2.   Ostatecznymi odbiorcami mogą być osoby fizyczne lub prawne lub przedstawiciele wolnych zawodów będący właścicielami obiektów oraz administratorzy lub inne podmioty prawne działające w imieniu i na rzecz właścicieli, wdrażające środki dotyczące efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii, które są kwalifikowalne na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i wsparcia programu.

3.   Pożyczka na renowację jest zgodna z warunkami określonymi w załączniku IV.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1).

(6)  Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. C 19 z 22.1.2014, s. 4).

(7)  Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz.U. C 204 z 1.7.2014, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).

(9)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1).

(10)  Wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10).


ZAŁĄCZNIK I

Opis zawartości umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a pośrednikiem finansowym

Spis treści:

1.

Preambuła

2.

Definicje

3.

Zakres i cel

4.

Cele polityki i ocena ex ante

5.

Ostateczni odbiorcy

6.

Korzyść finansowa i pomoc państwa

7.

Inwestycja, gwarancja lub polityka pożyczkowa

8.

Działania i operacje

9.

Oczekiwane rezultaty

10.

Rola i odpowiedzialność pośrednika finansowego — podział ryzyka i dochodów

11.

Zarządzanie i kontrola w ramach instrumentu finansowego

12.

Wkład z programu

13.

Płatności

14.

Prowadzenie rachunków

15.

Koszty administracyjne

16.

Czas trwania i kwalifikowalność wydatków w momencie zamknięcia

17.

Ponowne wykorzystanie środków wypłaconych przez instytucję zarządzającą (w tym narosłych odsetek)

18.

Kapitalizacja dotacji na spłatę odsetek i dotacji na opłaty gwarancyjne (jeśli dotyczy)

19.

Zarządzanie instrumentem finansowym

20.

Konflikty interesów

21.

Sprawozdawczość i monitorowanie

22.

Ocena

23.

Widoczność i przejrzystość

24.

Wyłączność

25.

Rozstrzyganie sporów

26.

Poufność

27.

Zmiana umowy oraz przeniesienie praw i obowiązków

1.   PREAMBUŁA

Nazwa kraju/regionu

Określenie instytucji zarządzającej

Wspólny kod identyfikacyjny (CCI) programu

Tytuł odpowiedniego programu

Odpowiednia część programu odnosząca się do instrumentu finansowego

Nazwa europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego

Określenie osi priorytetowej

Regiony, w których będzie wdrażany instrument finansowy (poziom NUTS lub inny)

Kwota przeznaczona dla instrumentu finansowego przez instytucję zarządzającą

Kwota z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego

Kwota z krajowych środków publicznych (wkład publiczny z programu)

Kwota z krajowych środków prywatnych (wkład prywatny z programu)

Kwota z krajowych środków publicznych i prywatnych poza wkładem z programu

Prognozowana data rozpoczęcia wdrażania instrumentu finansowego

Data zakończenia wdrażania instrumentu finansowego

Dane kontaktowe do kontaktu między stronami

Cel umowy

2.   DEFINICJE

3.   ZAKRES I CEL

Opis instrumentu finansowego, w tym strategii lub polityki inwestycyjnej, rodzaju wsparcia, które będzie udzielane.

4.   CELE POLITYKI I OCENA EX ANTE

W stosownych przypadkach kryteria kwalifikowalności pośredników finansowych oraz dodatkowe wymogi operacyjne stanowiące przełożenie celów polityki instrumentu, oferowane produkty finansowe, docelowi ostateczni odbiorcy oraz planowane połączenie z dotacjami.

5.   OSTATECZNI ODBIORCY

Określenie i kwalifikowalność ostatecznych odbiorców (grupy docelowej) instrumentu finansowego.

6.   KORZYŚĆ FINANSOWA I POMOC PAŃSTWA

Ocena korzyści finansowej dzięki wkładowi publicznemu z programu oraz zgodność z zasadami pomocy państwa.

7.   INWESTYCJA, GWARANCJA LUB POLITYKA POŻYCZKOWA

Postanowienia w sprawie inwestycji, gwarancji lub polityki pożyczkowej dotyczącej zwłaszcza dywersyfikacji portfela (ryzyko, sektor, strefy geograficzne, wielkość) oraz istniejącego portfela pośrednika finansowego.

8.   DZIAŁANIA I OPERACJE

Biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Określenie kwalifikowalnych działań.

Jasne określenie powierzonych działań i ich granic, zwłaszcza w zakresie zmiany działań i zarządzania portfelem (straty oraz postępowanie w przypadku niewykonania zobowiązań i odzyskiwania kwot).

9.   OCZEKIWANE REZULTATY

Określenie działań, wyników i wskaźników oddziaływania związanych z pomiarami referencyjnymi i oczekiwanymi celami.

Oczekiwane rezultaty, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów danego priorytetu lub środka. Wykaz wskaźników zgodnie z programem operacyjnym i art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

10.   ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA FINANSOWEGO — PODZIAŁ RYZYKA I DOCHODÓW

Określenie i postanowienia dotyczące odpowiedzialności pośrednika finansowego i innych podmiotów biorących udział we wdrażaniu instrumentu finansowego.

Objaśnienie wyceny ryzyka oraz podziału ryzyka i zysków poszczególnych stron.

Postanowienia zgodne z art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (1), dotyczące roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków podmiotów wdrażających instrumenty finansowe.

11.   ZARZĄDZANIE I KONTROLA W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO

Odpowiednie postanowienia zgodne z art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, dotyczące zarządzania i kontroli w ramach instrumentów finansowych.

Postanowienia dotyczące wymogów w zakresie audytu, takich jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji przechowywanej na poziomie pośrednika finansowego (i na poziomie funduszu funduszy) oraz wymogi w zakresie utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia zgodnie z art. 37 ust. 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w stosownych przypadkach), w tym postanowienia i wymogi dotyczące dostępu instytucji audytowych państw członkowskich, audytorów Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Postanowienia zapewniające przestrzeganie przez instytucję audytową wytycznych dotyczących metodyki audytu, listy sprawdzającej i dostępności dokumentów.

12.   WKŁAD Z PROGRAMU

Postanowienia zgodne z art. 38 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, dotyczące warunków przekazywania wkładów z programów i zarządzania nimi.

W stosownych przypadkach postanowienia o warunkach ramowych dotyczących wkładów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

13.   PŁATNOŚCI

Wymogi i procedury dotyczące zarządzania płatnościami w transzach z zachowaniem pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz prognozowania przepływu transakcji inwestycyjnych.

Warunki ewentualnego wycofania wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu finansowego.

Zasady dotyczące dokumentów wymaganych do uzasadnienia płatności instytucji zarządzającej dla pośrednika finansowego.

Warunki powodujące konieczność zawieszenia lub wstrzymania płatności instytucji zarządzającej dla pośrednika finansowego.

14.   PROWADZENIE RACHUNKÓW

Szczegóły dotyczące rachunków, w tym w stosownych przypadkach wymogi dotyczące księgowości rachunków powierniczych/oddzielnego systemu księgowości zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Postanowienia objaśniające sposób prowadzenia rachunku instrumentu finansowego, w tym warunki regulujące korzystanie z rachunków bankowych: ryzyko kontrahenta (jeśli dotyczy), dopuszczalne operacje finansowe, obowiązki odpowiednich stron, działania naprawcze w przypadku nadmiernych sald na rachunkach powierniczych, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość.

15.   KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Postanowienia dotyczące wynagrodzenia pośrednika finansowego w odniesieniu do obliczania i płatności kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie pośrednika finansowego zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Postanowienie musi określać maksymalną obowiązującą stawkę oraz kwoty referencyjne stosowane w obliczeniu.

16.   CZAS TRWANIA I KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W MOMENCIE ZAMKNIĘCIA

Data wejścia w życie umowy.

Daty określające okres wdrażania instrumentu finansowego i okres kwalifikowalności.

Postanowienia dotyczące możliwości przedłużenia i zakończenia zapewniania publicznego wkładu z programu dla pośrednika finansowego na rzecz instrumentu finansowego, w tym warunki przedterminowego zakończenia lub wycofania wkładów z programu, strategie wyjścia i warunki likwidacji instrumentów finansowych (w tym w stosownych przypadkach funduszu funduszy).

Postanowienia dotyczące wydatków kwalifikowalnych w momencie zamknięcia programu zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

17.   PONOWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW WYPŁACONYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ (W TYM NAROSŁYCH ODSETEK)

Postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków wypłaconych przez instytucję zarządzającą.

Wymogi i procedury dotyczące zarządzania odsetkami i innymi zyskami przypisanymi do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków przypisanych do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do końca okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Postanowienia dotyczące wykorzystania środków przypisanych do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po zakończeniu okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

18.   KAPITALIZACJA DOTACJI NA SPŁATĘ ODSETEK I DOTACJI NA OPŁATY GWARANCYJNE (JEŚLI DOTYCZY)

Postanowienia zgodne z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w sprawie kapitalizacji rocznych rat dla dotacji na spłatę odsetek i dotacji na opłaty gwarancyjne.

19.   ZARZĄDZANIE INSTRUMENTEM FINANSOWYM

Postanowienia opisujące odpowiednią strukturę zarządzania instrumentu finansowego, zapewniającą wykonanie decyzji dotyczących pożyczek/gwarancji/inwestycji, zbycia i dywersyfikacji ryzyka zgodnie ze stosownymi wymogami prawnymi i standardami rynkowymi.

Postanowienia dotyczące rady inwestycyjnej instrumentu finansowego (funkcja, niezależność, kryteria).

20.   KONFLIKTY INTERESÓW

Konieczne jest określenie jasnych procedur postępowania w przypadku konfliktów interesów.

21.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITOROWANIE

Postanowienia dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz przepływu transakcji inwestycyjnych, w tym sprawozdań składanych przez pośrednika finansowego funduszowi funduszy i/lub instytucji zarządzającej, by zapewnić zgodność z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz zasadami pomocy państwa.

Zasady składania instytucji zarządzającej sprawozdań dotyczących sposobu wykonania zadań, sprawozdań z wyników i nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych.

22.   OCENA

Warunki i zasady oceny instrumentu finansowego.

23.   WIDOCZNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Postanowienia dotyczące widoczności finansowania zapewnianego przez Unię zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Postanowienia gwarantujące ostatecznym odbiorcom dostęp do informacji.

24.   WYŁĄCZNOŚĆ

Postanowienia określające, na jakich warunkach zarządzający funduszem funduszy lub pośrednik finansowy może uruchomić nowy instrument inwestycyjny.

25.   ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów.

26.   POUFNOŚĆ

Postanowienia określające elementy instrumentu finansowego, które podlegają klauzulom o zachowaniu poufności. Wszystkie pozostałe informacje uznawane są za jawne.

Zobowiązania do zachowania poufności podjęte w ramach umowy nie mogą uniemożliwiać właściwego składania sprawozdań inwestorom, w tym inwestorom zapewniającym środki publiczne.

27.   ZMIANA UMOWY ORAZ PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Postanowienia określające zakres i warunki ewentualnej zmiany i rozwiązania umowy.

Postanowienia zakazujące pośrednikowi finansowemu przeniesienia praw lub obowiązków bez uprzedniej zgody instytucji zarządzającej.

ZAŁĄCZNIK A

:

ocena ex ante zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, uzasadniająca instrument finansowy.

ZAŁĄCZNIK B

:

biznesplan instrumentu finansowego oraz opis polityki inwestycyjnej, gwarancyjnej lub pożyczkowej.

ZAŁĄCZNIK C

:

opis instrumentu, który musi być zgodny ze szczegółowymi standardowymi warunkami instrumentu i który musi ustalać parametry finansowe instrumentów finansowych.

ZAŁĄCZNIK D

:

szablony służące do monitorowania i sprawozdawczości


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.


ZAŁĄCZNIK II

Pożyczka dla MŚP na podstawie modelu portfelowej pożyczki z podziałem ryzyka (pożyczka z podziałem ryzyka)

Schemat zasady udzielania pożyczek z podziałem ryzyka

Image

Struktura instrumentu finansowego

Pożyczka z podziałem ryzyka portfela (pożyczka z podziałem ryzyka lub instrument finansowy) ma formę funduszu pożyczkowego tworzonego przez pośrednika finansowego z wkładem z programu i wkładem wniesionym przez pośrednika finansowego w celu sfinansowania portfela nowo powstałych pożyczek, co nie obejmuje jednak refinansowania istniejących pożyczek.

Pożyczka z podziałem ryzyka jest udostępniana w ramach operacji, która stanowi część osi priorytetowej określonej w programie współfinansowanym z odpowiedniego europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego oraz jest określona w kontekście oceny ex ante wymaganej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Cel instrumentu

Instrument ma następujące cele:

1)

połączenie środków z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i środków pochodzących od pośrednika finansowego w celu wsparcia finansowania MŚP, o czym mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; oraz

2)

zapewnienie MŚP łatwiejszego dostępu do finansowania dzięki zapewnieniu pośrednikowi finansowemu wkładu finansowego i podziału ryzyka pożyczkowego, a tym samym zapewnienie MŚP większych funduszy na preferencyjnych warunkach pod względem niższego oprocentowania i — w odpowiednich przypadkach — mniejszego zabezpieczenia.

Wkład z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz pośrednika finansowego nie może wypierać finansowania udostępnianego przez innych inwestorów prywatnych lub publicznych.

Program finansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zapewnia pośrednikowi finansowemu fundusze na utworzenie portfela nowo powstałych pożyczek dla MŚP z jednoczesnym udziałem w stratach/ryzyku niewykonania zobowiązań i kwotach odzyskanych z poszczególnych pożyczek dla MŚP należących do tego portfela w takiej samej części jak wkład z programu w instrument.

W przypadku struktury funduszu funduszy wkład z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przekazywany pośrednikowi finansowemu z funduszu funduszy.

Oprócz wkładu z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych fundusz funduszy może dostarczać zasoby własne połączone z zasobami pośrednika finansowego. W tym przypadku fundusz funduszy ma proporcjonalny udział w podziale ryzyka między poszczególne wkłady w portfelu pożyczek. Jeżeli zasoby zapewniane przez fundusz funduszy są środkami państwa, konieczne jest przestrzeganie zasad pomocy państwa.

Konsekwencje pomocy państwa

Pożyczka z podziałem ryzyka ma strukturę instrumentu bez pomocy państwa, tj. wynagrodzenie pośrednika finansowego na warunkach rynkowych, korzyści finansowe w pełni przeniesione przez pośrednika finansowego na ostatecznych odbiorców oraz finansowanie zapewnione ostatecznym odbiorcom są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem de minimis.

a)   Pomoc na poziomie pośrednika finansowego i funduszu funduszy jest wykluczona, jeśli:

1)

pośrednik finansowy i instytucja zarządzająca lub fundusz funduszy w jakimkolwiek czasie ponoszą straty i odnoszą korzyści proporcjonalnie do swoich wkładów, a pośrednik finansowy ma ekonomicznie znaczący udział w pożyczce z podziałem ryzyka; oraz

2)

wynagrodzenie (tj. koszty zarządzania i/lub opłaty za zarządzanie) pośrednika finansowego i funduszu funduszy odzwierciedla bieżące wynagrodzenie rynkowe w porównywalnych sytuacjach, czyli w przypadku, w którym pośrednika finansowego lub fundusz funduszy wybrano na podstawie otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru, lub jeśli wynagrodzenie jest zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014, a państwo nie przyznało żadnych innych korzyści. Jeżeli fundusz funduszy przekazuje jedynie wkład z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pośrednikowi finansowemu i pełni zadania leżące w interesie publicznym oraz nie prowadzi działalności komercyjnej przy wdrażaniu środka i nie dokonuje współinwestycji z zasobów własnych — a zatem nie jest uznawany za beneficjenta pomocy — wystarczy, aby fundusz nie otrzymał nadmiernej rekompensaty; oraz

3)

korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Przy wyborze pośrednika finansowego instytucja zarządzająca zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014 ocenia politykę cenową i metodykę w zakresie przeniesienia korzyści finansowej na ostatecznych odbiorców.

W przypadku gdy pośrednik finansowy nie przeniesie wszystkich korzyści finansowych na ostatecznych odbiorców, niewypłacony wkład publiczny jest zwracany instytucji zarządzającej.

b)   Na poziomie MŚP:

Na poziomie MŚP pożyczka jest zgodna z zasadami de minimis.

W przypadku każdej pożyczki ujętej w portfelu pośrednik finansowy oblicza ekwiwalent dotacji brutto z zastosowaniem poniższej metody:

Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto = kwota nominalna pożyczki (EUR) × (koszty finansowania (praktyka standardowa) + koszty ryzyka (praktyka standardowa) – opłaty pobrane przez instytucję zarządzającą od wkładu z programu na rzecz pośrednika finansowego) × średnia ważona okresu pożyczki (lata) × wskaźnik podziału ryzyka.

W przypadku obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto na podstawie powyższego wzoru wymóg przewidziany w art. 4 rozporządzenia de minimis  (1) uznaje się za spełniony do celów pożyczki z podziałem ryzyka. Brak jest wymogu minimalnego zabezpieczenia.

Mechanizm weryfikacji zapewnia, aby ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z powyższym wzorem nie był niższy niż ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. c) rozporządzenia de minimis.

Łączna kwota pomocy obliczona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekraczać 200 000 EUR dla ostatecznych odbiorców w ciągu trzyletniego okresu podatkowego z uwzględnieniem określonej w rozporządzeniu de minimis zasady kumulacji.

Dotacja na wsparcie techniczne lub inna dotacja udzielona ostatecznemu odbiorcy podlega kumulacji z obliczonym ekwiwalentem dotacji brutto.

W przypadku MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury pomoc jest zgodna z odpowiednimi przepisami rozporządzenia de minimis w sprawie rybołówstwa.

W przypadku działań wspieranych z EFRROW zastosowanie mają przepisy ogólne.

Polityka pożyczkowa

a)   Wypłata od instytucji zarządzającej lub z funduszu funduszy na rzecz pośrednika finansowego:

Po podpisaniu umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą i funduszem funduszy lub pośrednikiem finansowym właściwa instytucja zarządzająca przekazuje wkłady publiczne z programu funduszowi funduszy lub pośrednikowi finansowemu, który umieszcza te wkłady w specjalnym funduszu pożyczkowym z podziałem ryzyka. Przekazanie następuje w transzach z zachowaniem pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Docelową wielkość pożyczek oraz zakres oprocentowania potwierdza się w ramach oceny ex ante zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i uwzględnia w celu ustalenia charakteru instrumentu (instrument rewolwingowy lub nierewolwingowy).

b)   Pochodzenie portfela nowych pożyczek:

Pośrednik finansowy jest zobowiązany do utworzenia w uprzednio oznaczonym okresie portfela nowych kwalifikowalnych pożyczek dodatkowych w stosunku do bieżącej działalności pożyczkowej, częściowo finansowanych z funduszy wypłaconych w ramach programu według wskaźnika podziału ryzyka ustalonego w umowie o finansowaniu.

Kwalifikowalne pożyczki dla MŚP (zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami kwalifikowalności na poziomie poszczególnych pożyczek i portfela) są automatycznie ujmowane w portfelu w drodze składanych przynajmniej raz na kwartał powiadomień o ich włączeniu do portfela.

Pośrednik finansowy prowadzi spójną politykę pożyczkową, dotyczącą zwłaszcza dywersyfikacji portfela, która umożliwia należyte zarządzanie portfelem pożyczkowym i dywersyfikację ryzyka z jednoczesnym przestrzeganiem obowiązujących norm branżowych oraz zachowaniem zgodności z interesami finansowymi i celami polityki instytucji zarządzającej.

Pośrednik finansowy dokonuje identyfikacji, wyboru, analizy due diligence, dokumentacji i wypłaty pożyczek ostatecznym odbiorcom zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami i zasadami określonymi w odpowiedniej umowie o finansowaniu.

c)   Ponowne wykorzystanie środków zwróconych do instrumentu finansowego:

Środki zwrócone do instrumentu finansowego podlegają albo ponownemu wykorzystaniu w ramach tego samego instrumentu finansowego (są odnawialne w ramach tego samego instrumentu finansowego), albo wykorzystaniu zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 po ich zwrocie instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy.

W przypadku obracania środkami w ramach tego samego instrumentu finansowego kwoty przypisane do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i zwrócone i/lub odzyskane przez pośrednika finansowego z pożyczek dla ostatecznych odbiorców w ramach czasowych określonych dla inwestycji są co do zasady udostępniane do ponownego wykorzystania w ramach tego samego instrumentu finansowego. W umowie o finansowaniu uwzględnia się podejście zakładające ponowne wykorzystanie środków, o którym mowa w art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Ewentualnie, jeśli zwrot następuje bezpośrednio do instytucji zarządzającej lub funduszu funduszy, zwroty te są dokonywane regularnie i odzwierciedlają: (i) spłaty kwoty głównej (proporcjonalnie według wskaźnika podziału ryzyka); (ii) kwoty odzyskane i odliczenia strat (według wskaźnika podziału ryzyka) z pożyczek dla MŚP; oraz (iii) spłaty odsetek. Środki te muszą zostać wykorzystane zgodnie z art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

d)   Odzyskane straty:

Pośrednik finansowy podejmuje działania w celu odzyskania kwot wynikających z niewykonania zobowiązań związanych z każdą pożyczką dla MŚP finansowaną z instrumentu finansowego zgodnie z własnymi wewnętrznymi wytycznymi i procedurami.

Kwoty odzyskane (pomniejszone o ewentualne koszty odzyskania i egzekucji) przez pośrednika finansowego dzieli się proporcjonalnie do podziału ryzyka między pośrednika finansowego i instytucję zarządzającą lub fundusz funduszy.

e)   Inne:

Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz instrumentu finansowego wykorzystuje się w sposób określony w art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Polityka cenowa

Proponując sposób ustalania cen, pośrednik finansowy przedstawia politykę cenową i metodykę zapewniającą pełne przeniesienie korzyści finansowej wynikającej z wkładu publicznego z programu na kwalifikowalne MŚP. Polityka cenowa i metodyka obejmują następujące elementy:

1)

oprocentowanie udziału pośrednika finansowego jest ustalane na zasadach rynkowych (tj. według polityki pośrednika finansowego);

2)

ogólne oprocentowanie naliczane od ujętych w portfelu pożyczek dla kwalifikowalnych MŚP musi zmniejszać się proporcjonalnie do alokacji zapewnionej przez wkład publiczny z programu. Przy zmniejszeniu oprocentowania uwzględnia się opłaty, które może pobierać instytucja zarządzająca od wkładu z programu;

3)

sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto przedstawiony w części dotyczącej pomocy państwa stosuje się wobec każdej pożyczki ujętej w portfelu;

4)

polityka cenowa i metodyka nie ulegają zmianie w okresie kwalifikowalności.

Wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego — kwota i wskaźnik (szczegóły produktu)

Faktyczny wskaźnik podziału ryzyka, wkład publiczny z programu i oprocentowanie pożyczek opierają się na ustaleniach z oceny ex ante i zapewniają zgodność korzyści dla ostatecznych beneficjentów z zasadą de minimis.

Wysokość ujętej w docelowym portfelu pożyczki z podziałem ryzyka jest potwierdzona oceną ex ante uzasadniającą wsparcie na rzecz instrumentu finansowego (art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) i uwzględnia ponowne wykorzystanie środków w ramach instrumentu (jeśli dotyczy). Strukturę docelowego portfela pożyczek określa się w sposób zapewniający dywersyfikację ryzyka.

W celu wypełnienia luki określonej w ocenie ex ante konieczne jest określenie alokacji dla pożyczki z podziałem ryzyka oraz wskaźnika podziału ryzyka, które w każdym przypadku muszą jednak być zgodne z warunkami określonymi w niniejszych zasadniczych ustaleniach.

Wskaźnik podziału ryzyka uzgodniony z pośrednikiem finansowym określa w przypadku każdej kwalifikowalnej pożyczki ujętej w portfelu część kwalifikowalnej kwoty głównej pożyczki finansowanej z programu.

Wskaźnik podziału ryzyka uzgodniony z pośrednikiem finansowym określa ekspozycję strat, które mają zostać pokryte odpowiednio przez pośrednika finansowego i z wkładu z programu.

Wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego (działania)

Portfel finansowany z instrumentu pożyczkowego opartego na podziale ryzyka obejmuje wyłącznie nowo powstałe pożyczki udzielone MŚP i nie obejmuje refinansowania istniejących pożyczek. Kryteria kwalifikujące do ujęcia w portfelu ustalane są zgodnie z prawem Unii (np. rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy), programem, krajowymi zasadami kwalifikowalności oraz w porozumieniu z pośrednikiem finansowym w celu dotarcia do wielu ostatecznych odbiorców i zapewnienia wystarczającej dywersyfikacji portfela. Pośrednik finansowy dysponuje racjonalnym szacunkiem profilu ryzyka portfela. Kryteria te odzwierciedlają warunki i praktyki rynkowe w danym państwie członkowskim lub regionie.

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej w odniesieniu do instrumentu finansowego jest zgodna z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Pokrywane straty są należnymi i pozostałymi do spłaty kwotami głównymi oraz standardowymi odsetkami (z wyjątkiem opłat za zwłokę oraz pozostałych kosztów i wydatków).

Czas trwania

Okres przyznawania pożyczek z instrumentu finansowego jest ustalony tak, aby zapewnić wykorzystanie wkładu z programu, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, na pożyczki wypłacane ostatecznym odbiorcom nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zalecany typowy czas trwania umożliwiający utworzenie portfela pożyczek wynosi nie więcej niż 4 lata od dnia podpisania umowy o finansowaniu (między instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym).

Udzielanie pożyczek i podział ryzyka na poziomie pośrednika finansowego (zgodność interesów)

Zbieżność interesów instytucji zarządzającej i pośrednika finansowego zapewnia się w następujący sposób:

opłaty z tytułu wyników na zasadach określonych w art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014,

oprócz wkładu z programu pośrednik finansowy wnosi w finansowanie wkład na lokalnych warunkach rynkowych w wysokości co najmniej 25 % łącznego zobowiązania finansowego do udzielenia pożyczek MŚP w ramach instrumentu pożyczkowego opartego na podziale ryzyka,

straty i kwoty odzyskane dzieli się proporcjonalnie między pośrednika finansowego i instytucję zarządzającą w ramach ich odpowiedzialności według wskaźnika podziału ryzyka.

Oczekiwany wskaźnik podziału ryzyka ustala się w oparciu o ustalenia z oceny ex ante uzasadniającej wsparcie na rzecz instrumentu finansowego.

Kwalifikowalni pośrednicy finansowi

Podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkowskim, które są prawnie upoważnione do udzielania pożyczek przedsiębiorstwom działającym na terenie objętym programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego. Podmiotami takimi są instytucje finansowe oraz w stosownych przypadkach instytucje mikrofinansowe lub inne instytucje upoważnione do udzielania pożyczek.

Kwalifikowalność ostatecznych odbiorców

Ostateczni odbiorcy kwalifikują się na podstawie prawa unijnego i krajowego, odpowiedniego programu i umowy o finansowaniu. W dniu podpisania umowy pożyczki odbiorcy spełniają następujące kryteria kwalifikowalności:

a)

są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”, w tym przedsiębiorcy indywidualni/osoby samozatrudnione) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (2)  (3);

b)

nie są MŚP działającymi w sektorach określonych w art. 1 lit. d)–f) rozporządzenia de minimis;

c)

nie stanowią części jednego lub więcej sektorów zastrzeżonych (4);

d)

nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu zasad pomocy państwa;

e)

nie zalegają z płatnościami ani nie dopuścili się niewykonania zobowiązań w odniesieniu do innej pożyczki lub innego leasingu udzielonego przez pośrednika finansowego lub inną instytucję finansową, co potwierdziły kontrole przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi i standardową polityką pożyczkową pośrednika finansowego.

Ponadto w momencie inwestycji i w okresie spłaty pożyczki ostateczni odbiorcy posiadają siedzibę w państwie członkowskim, a działalność gospodarcza, na którą wypłacono pożyczkę, jest prowadzona w odpowiednim państwie członkowskim i w regionie/na terenie objętym programem finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Charakterystyka produktu dla ostatecznych odbiorców

Pośrednik finansowy udziela ostatecznym odbiorcom pożyczek, które przyczyniają się do osiągnięcia celu programu i są współfinansowane z programu w ramach instrumentu pożyczkowego opartego na podziale ryzyka. Warunki te są uzasadnione oceną ex ante, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Pożyczki wykorzystuje się wyłącznie do poniższych dozwolonych celów:

a)

inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, w tym przekazanie praw własności w przedsiębiorstwach, jeżeli takie przekazanie ma miejsce między niezależnymi inwestorami;

b)

kapitał obrotowy związany z działalnością rozwojową lub ekspansywną, która ma charakter pomocniczy względem działań, o których mowa w lit. a) powyżej (i z nimi związana) (przy czym charakter dodatkowy jest wykazany między innymi w biznesplanie MŚP i kwocie finansowania).

Pożyczki ujęte w portfelu nieustannie spełniają poniższe kryteria kwalifikowalności:

c)

pożyczki są nowe, a refinansowanie istniejących pożyczek jest wykluczone;

d)

kwota główna pożyczki ujętej w portfelu pożyczek z podziałem ryzyka: (i) wynosi maksymalnie 1 000 000 EUR na podstawie oceny ex ante; oraz (ii) jest wypłacana na warunkach, które nie spowodowałyby, że ekwiwalent dotacji brutto przekroczy w przypadku każdego ostatecznego odbiorcy 200 000 EUR (lub 100 000 EUR w drogowym transporcie towarowym i 30 000 EUR w sektorach rybołówstwa i akwakultury) w żadnym okresie trzech lat podatkowych; kwalifikowalne MŚP mogłyby występować więcej niż raz o pożyczki alokowane w kontekście tego instrumentu finansowego pod warunkiem całkowitej zgodności z powyższym limitem ekwiwalentu dotacji brutto;

e)

z pożyczek pochodzi finansowanie na co najmniej jeden dozwolony cel, wypłacane w euro i/lub walucie krajowej na odpowiednim terenie oraz ewentualnie w innej walucie;

f)

pożyczki nie mogą mieć formy pożyczek typu mezzanine, długu podporządkowanego ani pożyczek quasi-kapitałowych;

g)

pożyczki nie mogą mieć formy odnawialnych linii kredytowych;

h)

pożyczki mają określony harmonogram spłat, w tym regularne płatności amortyzacyjne i/lub spłaty w terminie zapadalności;

i)

z pożyczek nie jest finansowana działalność stricte finansowa i rozbudowa nieruchomości dokonywana jako działanie o charakterze inwestycji finansowej ani nie są finansowane usługi finansowe dla klientów indywidualnych;

j)

okres spłaty pożyczki wynosi od co najmniej 12 miesięcy łącznie z odpowiednim (ewentualnym) okresem karencji do maksymalnie 120 miesięcy.

Sprawozdawczość i oczekiwane rezultaty

Przynajmniej raz na kwartał pośrednicy finansowi przekazują instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy informacje w ustandaryzowanej formie i ustandaryzowanym zakresie.

Sprawozdanie zawiera wszystkie elementy istotne dla instytucji zarządzającej, umożliwiające spełnienie warunków określonych w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Państwa członkowskie również wypełniają obowiązki sprawozdawcze zgodnie z rozporządzeniem de minimis.

Wskaźniki muszą być dostosowane do szczegółowych celów odpowiedniego priorytetu programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z którego finansowany jest instrument finansowy, i dotyczyć spodziewanych wyników określonych w ocenie ex ante. Ich pomiar i zgłoszenie odbywa się przynajmniej raz na kwartał w przypadku pożyczki z podziałem ryzyka i są one dostosowane co najmniej do wymogów rozporządzenia. Oprócz wspólnych wskaźników osi priorytetowej programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (wzrost zatrudnienia, liczba MŚP, ...) pozostałymi wskaźnikami są:

 

Liczba sfinansowanych pożyczek/projektów

 

Kwoty sfinansowanych pożyczek

 

Przypadki niewykonania zobowiązań (liczby i kwoty)

 

Środki zwrócone i zyski

Ocena korzyści ekonomicznej wynikającej z wkładu z programu

Pośrednik finansowy obniża całkowite efektywne oprocentowanie (i w stosownym przypadku wymogi dotyczące zabezpieczenia) naliczane ostatecznym odbiorcom z tytułu każdej kwalifikowalnej pożyczki ujętej w portfelu, co odzwierciedla korzystne warunki finansowania i podziału ryzyka w przypadku pożyczki z podziałem ryzyka.

Korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Pośrednik finansowy monitoruje i zgłasza ekwiwalent dotacji brutto dla ostatecznych odbiorców, o którym mowa w części dotyczącej pomocy państwa. Zasadę tę odzwierciedla umowa o finansowaniu między instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

(2)  Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

(3)  Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników o obrotach niższych niż 50 mln EUR lub łącznych aktywach o wartości niższej niż 43 mln EUR, również nienależące do grupy przekraczającej te progi. Według zalecenia Komisji „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną”.

(4)  „Sektorami zastrzeżonymi” określa się łącznie poniższe sektory gospodarki.

a)

Nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność.

b)

Wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi.

c)

Produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej.

d)

Kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa.

e)

Zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elektronicznych.

f)

Zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).


ZAŁĄCZNIK III

Ograniczona gwarancja portfelowa dla MŚP (gwarancja ograniczona)

Schemat działania gwarancji ograniczonej

Zależność między zainteresowanymi stronami a zabezpieczeniem portfela gwarancją ograniczoną:

Image Image

Struktura instrumentu finansowego

Ograniczona gwarancja portfelowa zapewnia zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w przypadku poszczególnych pożyczek, co służy utworzeniu portfela nowych pożyczek dla MŚP do maksymalnej wysokości straty (pułap).

Ograniczona gwarancja portfelowa jest udostępniana przez instytucję zarządzającą w ramach operacji, która stanowi część osi priorytetowej określonej w programie współfinansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i jest określona w kontekście oceny ex ante wymaganej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Cel instrumentu

Cele instrumentu:

1)

zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych dla docelowych MŚP z zamiarem eliminacji konkretnych i dobrze określonych luk na rynku;

2)

lewarowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu wsparcia finansowania MŚP, o którym mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Wkład instytucji zarządzającej z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ma formę funduszu gwarancyjnego, którym zarządza pośrednik finansowy. Wkład ten nie może wypierać gwarancji udzielanych przez innych inwestorów publicznych lub prywatnych.

Fundusz gwarancyjny zarządzany przez pośrednika finansowego musi zobowiązać się do zapewnienia funduszy z programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych instytucjom finansowym tworzącym portfele nowych pożyczek w razie niewykonania zobowiązań przez ostatecznych odbiorców.

W przypadku struktury funduszu funduszy wkład z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przekazywany pośrednikowi finansowemu z funduszu funduszy.

Instrument ograniczonej gwarancji wdraża się w celu zabezpieczenia portfela nowych pożyczek, utworzonego przez jedną lub więcej instytucji finansowych.

Udzielając pożyczek kwalifikowalnym MŚP, instytucje finansowe tworzące portfele nowych pożyczek mogą liczyć na częściową gwarancję obejmującą straty do ograniczonej kwoty.

Korzyść finansowa gwarancji musi być przeniesiona na ostatecznych odbiorców (np. jako niższe oprocentowanie pożyczki i/lub mniejsze zabezpieczenie, z tym że pełna korzyść finansowa wynikająca z wkładu publicznego z programu bezwzględnie musi być przeniesiona na ostatecznych odbiorców).

Konsekwencje pomocy państwa

Ograniczona gwarancja portfelowa ma strukturę instrumentu bez pomocy państwa, tzn. jest zgodna z warunkami rynkowymi na poziomie pośrednika finansowego zarządzającego funduszem gwarancyjnym, a instytucje finansowe tworzące portfel nowych pożyczek i pomoc dla ostatecznych odbiorców są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem de minimis.

a)   Na poziomie funduszu funduszy, pośrednika finansowego zarządzającego funduszem gwarancyjnym i instytucji finansowych tworzących portfel nowych pożyczek pomoc jest wykluczona, jeśli:

1)

wynagrodzenie (tj. koszty zarządzania i/lub opłaty za zarządzanie) pośrednika finansowego i funduszu funduszy odzwierciedla bieżące wynagrodzenie rynkowe w porównywalnych sytuacjach, czyli w przypadku, w którym pośrednika finansowego lub fundusz funduszy wybrano na podstawie otwartej, przejrzystej, obiektywnej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru, lub jeśli wynagrodzenie jest zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014, a państwo nie przyznało żadnych innych korzyści. Jeżeli fundusz funduszy przekazuje jedynie wkład z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pośrednikowi finansowemu i pełni zadania leżące w interesie publicznym oraz nie prowadzi działalności komercyjnej przy wdrażaniu środka i nie dokonuje współinwestycji zasobów własnych — a zatem nie jest uznawany za beneficjenta pomocy — wystarczy, aby fundusz nie otrzymał nadmiernej rekompensaty; oraz

2)

instytucja finansowa, która tworzy portfel nowych pożyczek z zasobów własnych, wybierana jest na podstawie otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru, a ryzyko ponoszone przez instytucję finansową nie jest w żadnym razie mniejsze niż 20 % kwoty pożyczki (w przypadku poszczególnych pożyczek); oraz

3)

korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Przy wyborze pośrednika finansowego instytucja zarządzająca zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014 ocenia politykę cenową i metodykę przenoszenia korzyści finansowej na ostatecznych odbiorców.

W przypadku gdy pośrednik finansowy nie przeniesie wszystkich korzyści finansowych na ostatecznych odbiorców, niezaangażowany wkład publiczny jest zwracany instytucji zarządzającej.

Gwarancja musi być powiązana z określoną transakcją finansową, opiewać na ustaloną kwotę maksymalną i być ograniczona w czasie.

b)   Na poziomie ostatecznych odbiorców:

Na poziomie MŚP gwarantowana pożyczka jest zgodna z zasadami de minimis.

W przypadku każdej pożyczki ujętej w gwarantowanym portfelu pośrednik finansowy oblicza ekwiwalent dotacji brutto z zastosowaniem poniższej metody:

Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto = kwota nominalna pożyczki (EUR) × koszty ryzyka (praktyka standardowa) × stopa gwarancji × stopa ograniczenia gwarancji × średnia ważona okresu pożyczki (lata).

Łączna kwota pomocy obliczona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekraczać 200 000 EUR dla ostatecznych odbiorców w ciągu trzyletniego okresu podatkowego z uwzględnieniem określonej w rozporządzeniu de minimis zasady kumulacji.

W przypadku obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto na podstawie powyższego wzoru wymóg przewidziany w art. 4 rozporządzenia de minimis  (1) uznaje się za spełniony do celów instrumentu ograniczonej gwarancji portfela.

Mechanizm weryfikacji zapewnia, aby ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z powyższym wzorem nie był niższy niż ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. c) rozporządzenia de minimis.

Dotacja na wsparcie techniczne lub inna dotacja udzielona ostatecznemu odbiorcy podlega kumulacji z obliczonym ekwiwalentem dotacji brutto.

W przypadku MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury pomoc jest zgodna z odpowiednimi przepisami rozporządzenia de minimis w sprawie rybołówstwa.

W przypadku działań wspieranych z EFRROW zastosowanie mają przepisy ogólne.

Polityka gwarancyjna

a)   Przekazanie z instytucji zarządzającej do pośrednika finansowego:

Po podpisaniu umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą i funduszem funduszy lub pośrednikiem finansowym właściwa instytucja zarządzająca przekazuje wkłady z programu funduszowi funduszy lub pośrednikowi finansowemu, który umieszcza te wkłady w specjalnym funduszu gwarancyjnym. Przekazanie następuje w transzach z zachowaniem pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

b)   Pochodzenie portfela nowych pożyczek:

Instytucje finansowe są zobowiązane do utworzenia w uprzednio oznaczonym okresie portfeli nowych pożyczek dla MŚP. Poszczególne nowo powstałe pożyczki dla MŚP są częściowo pokrywane z wkładu z programu do określonej kwoty (pułap). Kwalifikowalne pożyczki dla MŚP zostają automatycznie ujęte w portfelu z zachowaniem ustalonych uprzednio kryteriów ich ujmowania w portfelu.

Ujęcie pożyczek dla MŚP w portfelu następuje automatycznie po otrzymaniu przez pośrednika finansowego zarządzającego funduszem gwarancyjnym powiadomień o ich włączeniu do portfela składanych przynajmniej raz na kwartał do końca odpowiedniego okresu włączenia.

Instytucje finansowe prowadzą spójną politykę pożyczkową dotyczącą dywersyfikacji portfela, która umożliwia należyte zarządzanie portfelem i dywersyfikację ryzyka z jednoczesnym przestrzeganiem obowiązujących norm branżowych oraz zachowaniem zgodności z interesami finansowymi i celami polityki instytucji zarządzającej.

Instytucje finansowe dokonują identyfikacji, wyboru, analizy due diligence, dokumentacji i wypłaty pożyczek ostatecznym odbiorcom zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami i zasadami określonymi w umowie między pośrednikiem finansowym a instytucją finansową tworzącą portfel nowych pożyczek.

c)   Pokrycie strat:

Z ograniczonej gwarancji portfela pokrywane są straty poniesione przez instytucje finansowe w związku z niewykonaniem zobowiązań w odniesieniu do każdej kwalifikowalnej pożyczki dla MŚP według stopy gwarancji wynoszącej maksymalnie 80 %.

Straty pokrywane z ograniczonej gwarancji portfela kwalifikowalnych pożyczek dla MŚP nie przekraczają łącznie kwoty pułapu.

Kwota pułapu, która oznacza maksymalną odpowiedzialność w ramach tego instrumentu, jest iloczynem wielkości docelowego portfela pożyczek pomnożonej przez stopę gwarancji i stopę ograniczenia gwarancji.

Stopę ograniczenia gwarancji określa się w ramach oceny ex ante ryzyka zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Pokrywane straty są należnymi i pozostałymi do spłaty kwotami głównymi oraz standardowymi odsetkami (z wyjątkiem opłat za zwłokę oraz pozostałych kosztów i wydatków).

d)   Wypłata z gwarancji:

Po wystąpieniu straty związanej z niewykonaniem zobowiązań pośrednik finansowy zarządzający funduszem gwarancyjnym zazwyczaj w ciągu 60 dni dokonuje wypłat z gwarancji na rzecz instytucji finansowej objętej gwarancją.

Polityka cenowa i polityka dotycząca zabezpieczenia

Pośrednik finansowy przedstawia metodykę zapewniającą pełne przeniesienie korzyści finansowej wynikającej z wkładu publicznego z programu na kwalifikowalne MŚP. Instytucja finansowa posiada politykę cenową/politykę dotyczącą zabezpieczenia zgodną z tą metodyką. Polityka cenowa/polityka dotycząca zabezpieczenia i metodyka obejmuje poniższe elementy:

1)

z instrumentu pokrywane jest maksymalnie 80 % ekspozycji na ryzyko każdej kwalifikowalnej pożyczki dla MŚP (do wysokości pułapu);

2)

cała korzyść finansowa wynikająca z wkładu publicznego z programu zostaje przeniesiona na kwalifikowalne MŚP w formie obniżonego naliczanego oprocentowania i/lub mniejszego zabezpieczenia wymaganego przez instytucję finansową;

3)

sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto przedstawiony w części dotyczącej pomocy państwa stosuje się wobec każdej pożyczki ujętej w portfelu;

4)

pośrednik finansowy zarządzający funduszem gwarancyjnym nie pobiera opłat gwarancyjnych od instytucji finansowej;

5)

instytucja finansowa obniża ogólne oprocentowanie i/lub wymóg zabezpieczenia każdej kwalifikowalnej pożyczki dla MŚP ujętej w portfelu zgodnie z polityką cenową i metodyką zapewniającą pełne przeniesienia korzyści finansowej. Poziom obniżenia zaproponowany przez instytucję finansową podlega ocenie i potwierdzeniu przez pośrednika finansowego na podstawie stosownej analizy i badania due diligence oraz jest uznawany za kryterium kwalifikujące pożyczki dla MŚP do włączenia do portfela;

6)

na podstawie oceny ex ante, która określa docelowe MŚP, i oceny ex ante ryzyka, która określa ryzyko, instytucja zarządzająca może postanowić o zobowiązaniu ostatecznych odbiorców do uiszczenia należnych opłat gwarancyjnych. W takim przypadku ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z wzorem przedstawionym w części dotyczącej pomocy państwa powyżej lub dostosowuje do warunków podanych w obwieszczeniu w sprawie gwarancji. Opłaty uiszczone przez ostatecznych odbiorców podlegają zwrotowi do funduszu gwarancyjnego jako środki zwrócone w rozumieniu art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

7)

polityka cenowa i metodyka nie ulegają zmianie w okresie kwalifikowalności.

Gwarancja dla instytucji finansowej — kwota i stopa (szczegóły produktu)

Ograniczona gwarancja portfela jest zgodna z warunkami określonymi w art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

Stopę ograniczenia gwarancji określa się w ramach oceny ex ante ryzyka zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014, przy czym w żadnym razie nie przekracza ona 25 %. Z gwarancji mogą być pokrywane spodziewane i niespodziewane straty.

Mnożnik gwarancji finansowanej z wkładu z programu określa się w sposób następujący:

Mnożnik = (1/stopa gwarancji) × (1/stopa ograniczenia gwarancji).

Wskaźnik mnożnika opiera się na ocenie ex ante i jest równy lub wyższy niż 5.

Wielkość docelowego portfela częściowo objętego gwarancją jest określona na podstawie ustaleń z oceny ex ante uzasadniającej wsparcie na rzecz instrumentu finansowego (art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) i uwzględnia odnawialność instrumentu (jeśli dotyczy). Strukturę docelowego portfela pożyczek określa się w sposób zapewniający dywersyfikację ryzyka.

Gwarancja dla instytucji finansowej (działania)

Portfel pożyczek zabezpieczonych instrumentem gwarancyjnym obejmuje nowo powstałe pożyczki udzielone ostatecznym odbiorcom i nie obejmuje refinansowania istniejących pożyczek. Kryteria kwalifikujące do ujęcia w portfelu ustalane są zgodnie z prawem Unii (np. rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy), programem, krajowymi zasadami kwalifikowalności oraz w porozumieniu z pośrednikiem finansowym w celu dotarcia do wielu ostatecznych odbiorców i zapewnienia wystarczającej dywersyfikacji portfela. Instytucje finansowe dysponują racjonalnym szacunkiem profilu ryzyka portfela (na przykład limitu koncentracji w poszczególnych sektorach). Kryteria te odzwierciedlają warunki i praktyki rynkowe w odpowiednim państwie lub regionie.

Instytucja finansowa ocenia ex ante stopę odzysku stosowaną do obliczenia spodziewanej kwoty do odzyskania z tytułu niewykonania zobowiązań związanych z pożyczkami ujętymi w portfelu, która wpływa na ocenę stopy ograniczenia gwarancji.

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej w odniesieniu do instrumentu finansowego jest zgodna z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Niewykonanie zobowiązania w przypadku pożyczki dla ostatecznego odbiorcy oznacza, że: (i) instytucja finansowa może w każdym momencie dowieść (działając zgodnie z procedurami wewnętrznymi i w sposób odzwierciedlony w sprawozdaniach finansowych i sprawozdawczości do celów regulacyjnych), że ostateczny odbiorca z dużym prawdopodobieństwem nie wykona swoich zobowiązań płatniczych; lub (ii) ostateczny odbiorca nie wykonał zobowiązania płatniczego w związku z odpowiednią pożyczką dla MŚP, co trwa od co najmniej 90 kolejnych dni kalendarzowych.

Czas trwania

Okres gwarancji instrumentu finansowego jest ustalony w celu zapewnienia wykorzystania wkładu z programu, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wraz z gwarancjami pożyczek wypłacanych ostatecznym odbiorcom nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zalecany typowy czas trwania umożliwiający utworzenie portfela gwarantowanych pożyczek wynosi nie więcej niż 4 lata od dnia podpisania umowy o finansowaniu (między instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym).

Podział ryzyka na poziomie instytucji finansowej (zgodność interesów)

Zgodność interesów instytucji zarządzającej, pośrednika finansowego i instytucji finansowej zapewnia się w następujący sposób:

własne ryzyko kredytowe ponoszone przez instytucję finansową nie może w żadnym razie być niższe niż 20 % w przypadku poszczególnych pożyczek,

instytucja finansowa zobowiązuje się do utworzenia portfela nowych pożyczek za pomocą zasobów własnych,

korzyść finansowa wynikająca z ograniczonej gwarancji zostaje całkowicie przeniesiona na MŚP będące ostatecznymi odbiorcami,

opłaty z tytułu wyników na rzecz pośrednika finansowego, określone w art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Kwalifikowalni pośrednicy finansowi i kwalifikowalne instytucje finansowe

Pośrednikami finansowymi są podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkowskim, które są prawnie upoważnione do udzielania gwarancji pożyczek dla przedsiębiorstw działających na terenie objętym programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego.

Instytucjami finansowymi są podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkowskim, które są prawnie upoważnione do udzielania pożyczek przedsiębiorstwom działającym na terenie objętym programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego. Podmiotami takimi są instytucje finansowe oraz w stosownych przypadkach instytucje mikrofinansowe lub inne instytucje upoważnione do udzielania pożyczek.

Kwalifikowalność ostatecznego odbiorcy (ostatecznych odbiorców)

Ostateczni odbiorcy są kwalifikowalni na podstawie prawa unijnego i krajowego, odpowiedniego programu i umowy o finansowaniu. W dniu wydania dokumentu poświadczającego odpowiednią gwarancję dla MŚP, czyli podjęcia zobowiązania do udzielenia gwarancji, ostateczni odbiorcy spełniają poniższe kryteria kwalifikowalności:

a)

są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”, w tym przedsiębiorcy indywidualni/osoby samozatrudnione) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (2);

b)

nie są MŚP działającymi w sektorach określonych w art. 1 lit. d)–f) rozporządzenia de minimis;

c)

nie stanowią części jednego lub więcej sektorów zastrzeżonych (3);

d)

nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu zasad pomocy państwa;

e)

nie zalegają z płatnościami ani nie dopuścili się niewykonania zobowiązań w odniesieniu do innej pożyczki lub innego leasingu udzielonego przez pośrednika finansowego lub inną instytucję finansową, co potwierdziły kontrole przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi i standardową polityką pożyczkową pośrednika finansowego.

Ponadto w momencie inwestycji i w okresie spłaty pożyczki gwarantowanej ostateczni odbiorcy posiadają siedzibę w państwie członkowskim, a działalność gospodarcza, na którą wypłacono pożyczkę gwarantowaną, jest prowadzona w odpowiednim państwie członkowskim i w regionie/na terenie objętym programem finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Charakterystyka produktu dla ostatecznych odbiorców

Instytucja finansowa udziela ostatecznym odbiorcom pożyczek, które przyczyniają się do osiągnięcia celu programu i są gwarantowane programem w ramach portfela objętego ograniczoną gwarancją. Warunki gwarancji i pożyczek są uzasadnione oceną ex ante, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Pożyczki wykorzystuje się wyłącznie do poniższych dozwolonych celów:

a)

inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, w tym przekazanie praw własności w przedsiębiorstwach, jeżeli takie przekazanie ma miejsce między niezależnymi inwestorami;

b)

kapitał obrotowy związany z działalnością rozwojową lub ekspansywną, która jest dodatkowa do działań, o których mowa w lit. a) powyżej (i z nimi związana) (przy czym charakter dodatkowy jest wykazany między innymi w biznesplanie ostatecznego odbiorcy i kwocie finansowania).

Pożyczki ujęte w portfelu nieustannie spełniają poniższe kryteria kwalifikowalności:

c)

pożyczki są nowe, a refinansowanie istniejących pożyczek jest wykluczone.

d)

gwarantowana część pożyczki bazowej ujętej w portfelu i) wynosi maksymalnie 1 500 000 EUR na podstawie oceny ex ante oraz ii) jest wypłacana na warunkach, które nie spowodowałyby, że ekwiwalent dotacji brutto przekroczy w przypadku każdego ostatecznego odbiorcy 200 000 EUR (lub 100 000 EUR w drogowym transporcie towarowym i 30 000 EUR w sektorach rybołówstwa i akwakultury) w żadnym okresie trzech lat podatkowych. Kwalifikowalne MŚP mogą występować więcej niż raz o pożyczki alokowane w kontekście tego instrumentu finansowego pod warunkiem całkowitej zgodności z powyższym limitem ekwiwalentu dotacji brutto;

e)

z pożyczek pochodzi finansowanie na co najmniej jeden dozwolony cel, wypłacane w euro i/lub walucie krajowej na odpowiednim terenie oraz ewentualnie w innej walucie;

f)

pożyczki nie mogą mieć formy pożyczek typu mezzanine, długu podporządkowanego ani pożyczek quasi-kapitałowych;

g)

pożyczki nie mogą mieć formy odnawialnych linii kredytowych.

h)

pożyczki mają określony harmonogram spłat, w tym regularne płatności amortyzacyjne i/lub spłaty w terminie zapadalności;

i)

z pożyczek nie jest finansowana działalność stricte finansowa i rozbudowa nieruchomości dokonywana jako działanie o charakterze inwestycji finansowej ani nie są finansowane usługi finansowe dla klientów indywidualnych;

j)

okres spłaty pożyczki wynosi od co najmniej 12 miesięcy do maksymalnie 120 miesięcy.

Sprawozdawczość i oczekiwane rezultaty

Przynajmniej raz na kwartał pośrednicy finansowi przekazują instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy informacje w ustandaryzowanej formie i ustandaryzowanym zakresie.

Sprawozdanie zawiera wszystkie elementy istotne dla instytucji zarządzającej, umożliwiające przestrzeganie przepisów określonych w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Państwa członkowskie również wypełniają obowiązki sprawozdawcze zgodnie z rozporządzeniem de minimis.

Wskaźniki muszą być dostosowane do szczegółowych celów odpowiedniego priorytetu programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z którego finansowany jest instrument finansowy, i dotyczyć spodziewanych wyników określonych w ocenie ex ante. Ich pomiar i zgłoszenie odbywa się przynajmniej raz na kwartał w przypadku funduszu gwarancyjnego i są one dostosowane co najmniej do wymogów rozporządzenia. Oprócz wspólnych wskaźników osi priorytetowej programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (wzrost zatrudnienia, liczba MŚP, ...) pozostałymi wskaźnikami są:

 

Liczba gwarantowanych pożyczek

 

Wielkość gwarantowanych pożyczek

 

Liczba pożyczek, w przypadku których nie wykonano zobowiązań

 

Wartość pożyczek, w przypadku których nie wykonano zobowiązań

 

Zobowiązania do gwarancji/gwarancje wykorzystane (liczba, kwoty)

 

Środki niewykorzystane i zyski (np. narosłe odsetki)

Ocena korzyści ekonomicznej wynikającej z wkładu z programu

Korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi na ostatecznych odbiorców (korzyść z gwarancji).

O korzyści finansowej dla kwalifikowalnych MŚP świadczy niższe ogólne oprocentowanie wymagane przez instytucję finansową i/lub mniejsze zabezpieczenie pożyczki dla MŚP.

Pośrednik finansowy monitoruje i zgłasza ekwiwalent dotacji brutto dla ostatecznych odbiorców, o którym mowa w części dotyczącej pomocy państwa.

Zasady te odzwierciedlają umowy między instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikami finansowymi oraz między pośrednikami finansowymi a instytucjami finansowymi tworzącymi portfele nowych pożyczek.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

(2)  Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników o obrotach niższych niż 50 mln EUR lub łącznych aktywach o wartości niższej niż 43 mln EUR, również nienależące do grupy przekraczającej te progi. Według zalecenia Komisji „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną”.

(3)  „Sektorami zastrzeżonymi” określa się łącznie poniższe sektory gospodarki:

a)

nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;

b)

wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi;

c)

produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej;

d)

kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa;

e)

zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elektronicznych;

f)

zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).


ZAŁĄCZNIK IV

Pożyczki na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego (pożyczka na renowację)

Schemat zasady udzielania pożyczek na renowację

Image

Struktura instrumentu finansowego

Pożyczka na renowację ma formę funduszu pożyczkowego tworzonego przez pośrednika finansowego z wkładem z programu i wkładem wniesionym przez samego pośrednika finansowego w celu sfinansowania portfela nowo powstałych pożyczek z wyjątkiem refinansowania istniejących pożyczek.

Pożyczka na renowację jest dostępna w ramach operacji, która stanowi część osi priorytetowej określonej w programie finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i jest określona w kontekście oceny ex ante wymaganej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Cel instrumentu

Celem instrumentu jest udzielenie pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym lub prawnym lub przedstawicielom wolnych zawodów będącym właścicielami obiektów (lokali mieszkalnych, mieszkań socjalnych lub indywidualnych gospodarstw domowych) oraz administratorom lub innym podmiotom prawnym działającym w imieniu i na rzecz właścicieli na przeprowadzenie robót renowacyjnych, które kwalifikują się do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Wkład instytucji zarządzającej z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz pośrednika finansowego nie może wypierać finansowania udostępnianego przez innych inwestorów prywatnych lub publicznych.

Program finansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zapewnia pośrednikowi finansowemu fundusze na utworzenie portfela nowo powstałych pożyczek z jednoczesnym udziałem w stratach/ryzyku niewykonania zobowiązań i kwotach odzyskanych z poszczególnych pożyczek należących do tego portfela w takiej samej części jak wkład z programu w instrument.

W przypadku struktury funduszu funduszy wkład z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przekazywany pośrednikowi finansowemu z funduszu funduszy.

Oprócz wkładu z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych fundusz funduszy może dostarczać zasoby własne połączone z zasobami pośrednika finansowego. W tym przypadku fundusz funduszy ma proporcjonalny udział w podziale ryzyka między poszczególne wkłady w portfelu pożyczek. Zasad pomocy państwa należy przestrzegać również w odniesieniu do takich środków, jeżeli są to środki publiczne.

Konsekwencje pomocy państwa

Pożyczka na renowację ma strukturę instrumentu bez pomocy państwa, tj. wynagrodzenie pośrednika finansowego na warunkach rynkowych, korzyści finansowe w pełni przeniesione przez pośrednika finansowego na ostatecznych odbiorców oraz finansowanie zapewnione ostatecznym odbiorcom są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem de minimis.

a)   Pomoc na poziomie pośrednika finansowego i funduszu funduszy jest wykluczona, jeśli:

1)

pośrednik finansowy i instytucja zarządzająca lub fundusz funduszy w jakimkolwiek czasie ponoszą straty i odnoszą korzyści proporcjonalnie do swoich wkładów, a pośrednik finansowy ma ekonomicznie znaczący udział w instrumencie pożyczkowym przeznaczonym na renowację; oraz

2)

wynagrodzenie (tj. koszty zarządzania i/lub opłaty za zarządzanie) pośrednika finansowego i funduszu funduszy odzwierciedla bieżące wynagrodzenie rynkowe w porównywalnych sytuacjach, czyli w przypadku, w którym pośrednika finansowego lub fundusz funduszy wybrano na podstawie otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru, lub jeśli ich wynagrodzenie jest zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014, a państwo nie przyznało żadnych innych korzyści. Jeżeli fundusz funduszy przekazuje jedynie wkład z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pośrednikowi finansowemu i pełni zadania leżące w interesie publicznym oraz nie prowadzi działalności handlowej przy wdrażaniu środka i nie dokonuje współinwestycji zasobów własnych — a zatem nie jest uznawany za beneficjenta pomocy — wystarczy, aby fundusz nie otrzymał nadmiernej rekompensaty; oraz

3)

korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Przy wyborze pośrednika finansowego instytucja zarządzająca zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014 ocenia politykę cenową i metodykę przenoszenia korzyści finansowej na ostatecznych odbiorców.

W przypadku gdy pośrednik finansowy nie przeniesie wszystkich korzyści finansowych na ostatecznych odbiorców, niewypłacony wkład publiczny jest zwracany instytucji zarządzającej.

b)   Pomoc na poziomie podmiotu działającego w imieniu właścicieli (tj. osób fizycznych i prawnych, przedstawicieli wolnych zawodów będących właścicielami obiektów, administratorów, innych podmiotów prawnych):

Pomoc na poziomie podmiotu działającego w imieniu właścicieli jest wykluczona, jeśli:

1)

podmiot nie korzysta z bezpośrednio przekazywanego wsparcia publicznego; oraz

2)

podmiot przekazuje wszystkie korzyści finansowe z wkładu publicznego z programu ostatecznym odbiorcom.

c)   Na poziomie właścicieli nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność (osoby prawne lub przedstawiciele wolnych zawodów, wynajmujący/dzierżawcy i właściciele, którzy instalują urządzenia do generowania energii odnawialnej, dostarczając część wytworzonej energii do sieci):

Właścicieli będących osobami fizycznymi, których nie uznaje się za przedsiębiorstwa, ponieważ nie prowadzą działalności gospodarczej, nie uważa się za beneficjentów pomocy państwa.

Właściciele prowadzący działalność gospodarczą kwalifikują się jako „przedsiębiorstwa” i podlegają zasadom pomocy państwa. W szczególności dotyczy to przypadków, w których są oni wynajmującymi/dzierżawcami (wynajem jest działalnością gospodarczą), oraz przypadków instalacji urządzeń do generowania energii odnawialnej, jeżeli jej część jest dostarczana do sieci (dostarczanie energii do sieci uważa się za działalność gospodarczą).

Na poziomie właścicieli prowadzących działalność gospodarczą pomoc jest zgodna z zasadami de minimis.

W przypadku każdej pożyczki ujętej w portfelu — jeśli chodzi o właścicieli prowadzących działalność gospodarczą — pośrednik finansowy oblicza ekwiwalent dotacji brutto z zastosowaniem poniższej metody:

Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto = kwota nominalna pożyczki (EUR) × (koszty finansowania (praktyka standardowa) + koszty ryzyka (praktyka standardowa) — opłaty pobrane przez instytucję zarządzającą od wkładu z programu na rzecz pośrednika finansowego) × średnia ważona okresu pożyczki (lata) × wskaźnik podziału ryzyka.

W przypadku obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto na podstawie powyższego wzoru wymóg przewidziany w art. 4 rozporządzenia de minimis  (1) uznaje się za spełniony do celów instrumentu pożyczkowego przeznaczonego na renowację. Brak jest wymogu minimalnego zabezpieczenia.

Mechanizm weryfikacji zapewnia, aby ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z powyższym wzorem nie był niższy niż ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. c) rozporządzenia de minimis.

Łączna kwota pomocy obliczona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekraczać 200 000 EUR dla ostatecznych odbiorców w ciągu trzyletniego okresu podatkowego z uwzględnieniem określonej w rozporządzeniu de minimis zasady kumulacji.

Dotacja na wsparcie techniczne lub inna dotacja udzielona ostatecznemu odbiorcy podlega kumulacji z obliczonym ekwiwalentem dotacji brutto.

Polityka pożyczkowa

a)   Wypłata od instytucji zarządzającej lub z funduszu funduszy na rzecz pośrednika finansowego:

Po podpisaniu umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą i funduszem funduszy lub pośrednikiem finansowym właściwa instytucja zarządzająca przekazuje wkłady publiczne z programu funduszowi funduszy lub pośrednikowi finansowemu, który umieszcza te wkłady w specjalnym funduszu pożyczkowym przeznaczonym na renowację. Przekazanie następuje w transzach z zachowaniem pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Docelową wielkość pożyczek oraz zakres oprocentowania potwierdza się w ramach oceny ex ante zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i uwzględnia w celu ustalenia charakteru instrumentu (instrument odnawialny lub nieodnawialny).

Maksymalne ryzyko przydzielone do instrumentu finansowego wobec ostatecznych odbiorców wynosi 85 % (tj. co najmniej 15 % przypada na fundusze własne pośrednika finansowego).

b)   Pochodzenie portfela nowych pożyczek:

Pośrednik finansowy jest zobowiązany do utworzenia w uprzednio oznaczonym okresie portfela nowych pożyczek finansowanych według wskaźnika podziału ryzyka ustalonego w umowie o finansowaniu (tj. finansowanych z: (i) wkładu z programu; (ii) funduszy własnych pośrednika finansowego).

Kwalifikowalne pożyczki określone zgodnie z kryteriami kwalifikowalności na poziomie poszczególnych pożyczek i portfela są automatycznie ujmowane w portfelu w drodze składanych przynajmniej raz na kwartał powiadomień o ich włączeniu do portfela.

Pośrednik finansowy prowadzi spójną politykę pożyczkową, dotyczącą zwłaszcza struktury portfela, która umożliwia należyte zarządzanie portfelem kredytowym i dywersyfikację ryzyka z jednoczesnym dążeniem do zmniejszenia niedoskonałości rynku wskazanych w ocenie ex ante (w odniesieniu do art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz zachowaniem zgodności z interesami finansowymi i celami polityki instytucji zarządzającej.

Pośrednik finansowy dokonuje identyfikacji, wyboru, analizy due diligence, dokumentacji i wypłaty pożyczek ostatecznym odbiorcom zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami i zasadami określonymi w odpowiedniej umowie o finansowaniu.

c)   Ponowne wykorzystanie środków zwróconych do instrumentu finansowego:

Środki zwrócone do instrumentu finansowego podlegają albo ponownemu wykorzystaniu w ramach tego samego instrumentu finansowego (są odnawialne w ramach tego samego instrumentu finansowego), albo wykorzystaniu zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 po ich zwrocie instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy.

W przypadku odnawialności w ramach tego samego instrumentu finansowego kwoty przypisane wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i zwrócone i/lub odzyskane przez pośrednika finansowego z pożyczek dla ostatecznych odbiorców w ramach czasowych inwestycji są co do zasady udostępniane do ponownego wykorzystania w ramach tego samego instrumentu finansowego. W umowie o finansowaniu uwzględnia się podejście zakładające odnawialność środków, o którym mowa w art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Ewentualnie, jeśli zwrot do instytucji zarządzającej lub funduszu funduszy następuje bezpośrednio, zwroty dokonywane są regularnie i odzwierciedlają: (i) spłaty kwoty głównej (proporcjonalnie według wskaźnika podziału ryzyka); (ii) kwoty odzyskane i odliczenia strat (według wskaźnika podziału ryzyka) z pożyczek na renowację; oraz (iii) spłaty odsetek. Środki te muszą zostać wykorzystane zgodnie z art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

d)   Odzyskane straty:

Pośrednik finansowy podejmuje działania w celu odzyskania kwot wynikających z niewykonania zobowiązań związanych z każdą pożyczką współfinansowaną z pożyczki na renowację zgodnie z własnymi wewnętrznymi wytycznymi i procedurami.

Kwoty odzyskane przez pośrednika finansowego (pomniejszone o ewentualne koszty odzyskania i egzekucji) dzieli się proporcjonalnie do podziału ryzyka między pośrednika finansowego i instytucję zarządzającą lub fundusz funduszy.

e)   Inne:

Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz instrumentu finansowego wykorzystuje się zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Polityka cenowa

Proponując sposób ustalania cen, pośrednik finansowy przedstawia politykę cenową i metodykę zapewniającą pełne przeniesienie korzyści finansowej wynikającej z wkładu publicznego z programu na ostatecznych beneficjentów. Polityka cenowa i metodyka obejmują następujące elementy:

1)

oprocentowanie udziału pośrednika finansowego jest ustalane na zasadach rynkowych (tj. według polityki pośrednika finansowego);

2)

ogólne oprocentowanie naliczane od ujętych w portfelu pożyczek dla ostatecznych beneficjentów musi zmniejszać się proporcjonalnie do alokacji zapewnionej przez wkład publiczny z programu. Przy zmniejszeniu oprocentowania uwzględnia się opłaty, które może pobierać instytucja zarządzająca od wkładu z programu;

3)

sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto przedstawiony w części dotyczącej pomocy państwa stosuje się wobec każdej pożyczki ujętej w portfelu;

4)

polityka cenowa i metodyka nie ulegają zmianie w okresie kwalifikowalności.

Wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego — kwota i wskaźnik (szczegóły produktu)

Przydział pożyczki na renowację pośrednikom finansowym oraz minimalny wskaźnik podziału ryzyka opierają się na ustaleniach z oceny ex ante uzasadniającej wsparcie na rzecz instrumentu finansowego (art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) z uwzględnieniem odnawialności instrumentu (jeśli dotyczy).

Wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego (działania)

Portfel pożyczek finansowanych z instrumentu pożyczkowego przeznaczonego na renowację obejmuje nowo powstałe pożyczki dla ostatecznych odbiorców i nie obejmuje refinansowania istniejących pożyczek. Kryteria kwalifikujące do ujęcia w portfelu ustalane są zgodnie z prawem Unii (np. rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy), programem, krajowymi zasadami kwalifikowalności oraz w porozumieniu z pośrednikiem finansowym w celu dotarcia do wielu ostatecznych odbiorców oraz zapewnienia wystarczającej dywersyfikacji i jednorodności portfela, aby umożliwić racjonalne oszacowanie profilu ryzyka portfela. Kryteria te odzwierciedlają warunki i praktyki rynkowe w odpowiednim państwie lub regionie.

Pośrednik finansowy zobowiązany jest do współpracy z podmiotami regionalnymi lub krajowymi odpowiedzialnymi za świadczenie usług dodatkowych w związku z realizacją projektów renowacyjnych, co obejmuje między innymi: usługi doradcze, weryfikację i ocenę przygotowania projektów, budowę, nadzór techniczny i dokumentację przetargową, ocenę zgodności projektów renowacyjnych z prawem unijnym i krajowym, udzielanie wsparcia dotacyjnego, weryfikację i rejestrację pomocy państwa.

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej w odniesieniu do instrumentu finansowego jest zgodna z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Czas trwania

Okres przyznawania pożyczek z instrumentu finansowego jest ustalony w celu zapewnienia wykorzystania wkładu z programu, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, na pożyczki wypłacane ostatecznym odbiorcom nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Udzielanie pożyczek i podział ryzyka na poziomie pośrednika finansowego (zgodność interesów)

Zgodność interesów instytucji zarządzającej i pośrednika finansowego zapewnia się w następujący sposób:

opłaty z tytułu wyników określone w art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014,

pośrednik finansowy musi wnieść w finansowanie wkład na warunkach rynkowych w wysokości co najmniej 15 % łącznego zobowiązania finansowego do udzielenia pożyczek ostatecznym odbiorcom (umożliwiający ustalenie wskaźnika podziału ryzyka),

straty i kwoty odzyskane dzieli się proporcjonalnie między pośrednika finansowego i instytucję zarządzającą w ramach ich odpowiedzialności.

Kwalifikowalni pośrednicy finansowi

Podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkowskim, które są prawnie upoważnione do udzielania pożyczek na renowację osobom będącym właścicielami obiektów oraz przedsiębiorstwom działającym i będących właścicielami obiektów na terenie objętym programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego. Podmiotami takimi są instytucje finansowe oraz w stosownym przypadkach instytucje mikrofinansowe lub inne instytucje upoważnione do udzielania pożyczek.

Kwalifikowalność ostatecznego odbiorcy

Ostateczni odbiorcy kwalifikują się na podstawie prawa unijnego i krajowego, odpowiedniego priorytetu i umowy o finansowaniu.

Ostatecznymi odbiorcami są osoby fizyczne lub prawne lub przedstawiciele wolnych zawodów (działalność gospodarcza) będące lub będący właścicielami obiektów (lokalu mieszkalnego lub indywidualnego gospodarstwa domowego) oraz administratorzy lub inne podmioty prawne działające w imieniu i na rzecz właścicieli, wdrażający środki dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które kwalifikują się na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i wsparcia programu.

W ramach zasad kwalifikowalności określonych w programie oraz zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi kwalifikować mogą się następujące przykładowe rodzaje robót:

wsparcie techniczne na przygotowanie części projektu dotyczącej środków w zakresie efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii,

koszty realizacji części projektu dotyczącej środków w zakresie efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii,

duże naprawy lub wymiana systemów ciepłowniczych i systemów ciepłej wody,

wymiana lub odnowa węzła cieplnego lub kotłowni (poszczególnych kotłów) oraz systemów przygotowania ciepłej wody,

montaż zaworów równoważących do pionów,

ulepszenie izolacji cieplnej rurociągów,

wymiana rurociągów i urządzeń ciepłowniczych,

montaż systemu indywidualnego pomiaru ciepła i termostatów w lokalach mieszkalnych,

wymiana lub odnowa rurociągów i instalacji ciepłej wody,

wymiana lub odnowa systemu wentylacji,

wymiana okien i drzwi wejściowych,

izolacja dachu, w tym budowa nowego dachu spadzistego (z wyłączeniem budowy pomieszczeń na strychu),

izolacja ścian fasadowych,

izolacja stropu piwnicy,

montaż systemów alternatywnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej itd.),

duże naprawy lub wymiana wind na windy bardziej efektywne energetycznie,

wymiana lub naprawa wspólnie użytkowanych systemów inżynieryjnych budynku (systemu kanalizacyjnego, instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, rurociągów i instalacji wody pitnej oraz systemu wentylacji).

W przypadku ostatecznych odbiorców przy udzielaniu pożyczek ostatecznemu odbiorcy/właścicielom prowadzącym działalność gospodarczą w formie podmiotu prawnego (na przykład przedstawicielom wolnych zawodów) zastosowanie mają poniższe kryteria kwalifikowalności. W dniu podpisania umowy pożyczki odbiorcy spełniają następujące kryteria kwalifikowalności:

a)

są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”, w tym przedsiębiorcy indywidualni/osoby samozatrudnione) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE;

b)

nie są MŚP działającymi w sektorach określonych w art. 1 lit. d)–f) rozporządzenia de minimis;

c)

nie stanowią części jednego lub więcej sektorów zastrzeżonych (2);

d)

nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu zasad pomocy państwa;

e)

nie zalegają z płatnościami ani nie dopuścili się niewykonania zobowiązań w odniesieniu do innej pożyczki lub innego leasingu udzielonego przez pośrednika finansowego lub inną instytucję finansową, co potwierdziły kontrole przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi i standardową polityką pożyczkową pośrednika finansowego.

Ponadto w momencie inwestycji i w okresie spłaty pożyczki ostateczni odbiorcy posiadają siedzibę w państwie członkowskim, a działalność gospodarcza, na którą wypłacono pożyczkę, jest prowadzona w odpowiednim państwie członkowskim i w regionie/na terenie objętym programem finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Charakterystyka produktu dla ostatecznych odbiorców

Pośrednik finansowy udziela ostatecznym odbiorcom nowych pożyczek, które przyczyniają się do osiągnięcia celu programu i są współfinansowane z programu w ramach pożyczki na renowację, przy czym refinansowanie istniejących pożyczek jest wykluczone. Warunki te są uzasadnione oceną ex ante, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Okres spłaty pożyczki na renowację wynosi maksymalnie 20 lat.

Maksymalna kwota każdej pożyczki na renowację jest określona na podstawie ustaleń z oceny ex ante uzasadniającej wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego i zostaje ustalona w umowie o finansowaniu między instytucją zarządzającą, funduszem funduszy i pośrednikiem finansowym. Maksymalna kwota każdej pożyczki na jedno gospodarstwo domowe nie przekracza 75 000 EUR. Pożyczki dla administratora budynku stanowią sumę pożyczek poszczególnych gospodarstw domowych w budynku.

Instrument finansowy może określić wymóg, aby ostateczni odbiorcy lub administratorzy wspólnych nieruchomości działający w imieniu ostatecznych odbiorców wnieśli wkład w postaci „środków własnych”.

Pożyczka na renowację podlega rocznemu stałemu oprocentowaniu i obejmuje regularną amortyzację. Oprocentowanie udziału pośrednika finansowego jest ustalane na zasadach rynkowych. Oprocentowanie odpowiedniej kwalifikowalnej pożyczki ujętej w portfelu ulega obniżeniu o część równą wkładowi publicznemu z programu na korzyść ostatecznych odbiorców.

Dotacji na spłatę odsetek, określonej na podstawie art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, można udzielić gospodarstwom domowym o niskich dochodach lub gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji (3). Maksymalna dotacja na spłatę odsetek odpowiada odsetkom należnym od gospodarstw domowych o niskich dochodach lub gospodarstw domowych w trudnej sytuacji od wkładu pośrednika finansowego w każdą pożyczkę.

Niektóre koszty wsparcia technicznego można uwzględnić w instrumencie finansowym w kontekście art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Wsparcie musi być udzielane wyłącznie na przygotowanie projektów (analizy przygotowawcze i pomoc w przygotowaniu inwestycji do etapu podjęcia decyzji inwestycyjnej). Te koszty wsparcia technicznego są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku podpisania umowy o pożyczkę na renowację między pośrednikiem finansowym a ostatecznymi odbiorcami bez względu na podmiot świadczący te usługi (np. bez względu na to, czy usługi świadczy pośrednik finansowy czy inny podmiot).

Sprawozdawczość i oczekiwane rezultaty

Przynajmniej raz na kwartał pośrednicy finansowi przekazują instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy informacje w ustandaryzowanej formie i ustandaryzowanym zakresie.

Sprawozdanie zawiera wszystkie elementy istotne dla instytucji zarządzającej, umożliwiające spełnienie warunków określonych w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Państwa członkowskie również wypełniają obowiązki sprawozdawcze zgodnie z rozporządzeniem de minimis.

Wskaźniki muszą być dostosowane do szczegółowych celów odpowiedniego priorytetu programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z którego finansowany jest instrument finansowy, i dotyczyć spodziewanych wyników określonych w ocenie ex ante. Ich pomiar i zgłoszenie odbywa się przynajmniej raz na kwartał w przypadku pożyczki na renowację i są one dostosowane co najmniej do wymogów rozporządzenia. Oprócz wspólnych wskaźników osi priorytetowej programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (liczba gospodarstw domowych o lepszej klasyfikacji zużycia energii, szacowany roczny spadek ilości gazów cieplarnianych...) pozostałymi wskaźnikami są:

 

Liczba i wielkość pożyczek

 

Domy jednorodzinne poddane renowacji (metry kwadratowe)

 

Lokale mieszkalne poddane renowacji w budynkach (metry kwadratowe)

 

Przypadki niewykonania zobowiązań (liczby i kwoty)

 

Środki zwrócone i zyski

 

Liczba i kwoty wsparcia technicznego

 

Liczba i kwoty dotacji na spłatę odsetek

Ocena korzyści ekonomicznej wynikającej z wkładu z programu

Pośrednik finansowy obniża całkowite efektywne oprocentowanie (i w stosownym przypadku wymogi dotyczące zabezpieczenia) naliczane ostatecznym odbiorcom z tytułu każdej kwalifikowalnej pożyczki ujętej w portfelu, co odzwierciedla korzystne warunki finansowania i podziału ryzyka w przypadku pożyczki na renowację.

Korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Pośrednik finansowy monitoruje i zgłasza ekwiwalent dotacji brutto dla ostatecznych odbiorców, o którym mowa w części dotyczącej pomocy państwa. Zasadę tę odzwierciedla umowa o finansowaniu między instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

(2)  „Sektorami zastrzeżonymi” określa się łącznie poniższe sektory gospodarki:

a)

nielegalna nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;

b)

wyroby wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi;

c)

produkcja produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej;

d)

kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa.

e)

zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub (b) pobierania danych elektronicznych;

f)

zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).

(3)  Zgodnie z zawartą w decyzji Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. definicją osób w niekorzystnej sytuacji lub osób w gorszym położeniu społecznym, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych.


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/45


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 965/2014

z dnia 11 września 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje — zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej — kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

59,9

TR

64,5

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

187,5

BR

100,4

CL

194,1

IL

182,0

UY

126,6

ZA

179,1

ZZ

161,6

0806 10 10

BR

163,2

EG

159,9

MA

157,9

TR

120,3

ZZ

150,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,4

CL

74,2

NZ

120,1

US

129,1

ZA

101,1

ZZ

90,1

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,3

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,4

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/47


DECYZJA RADY 2014/658/WPZiB

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

W dniu 30 sierpnia 2014 r. Rada Europejska wyraziła obawy w związku z trwającymi i coraz bardziej intensywnymi walkami na wschodzie Ukrainy i zażądała uchwalenia nowego przepisu zawierającego wykaz wszystkich osób i instytucji współpracujących z grupami separatystycznymi w regionie Donbasu.

(3)

Rada uważa ponadto, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB, należy dodać kolejne osoby fizyczne i prawne.

(4)

Z uwagi na kontynuację działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających należy przedłużyć o kolejnych sześć miesięcy okres stosowania decyzji 2014/145/WPZiB.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB.

(6)

Niezbędne są dalsze działania Unii, aby wdrożyć te środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie:

a)

osobom fizycznym, które aktywnie wspierają lub realizują działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, osobom fizycznym, które ponoszą odpowiedzialność za takie działania lub polityki, lub osobom fizycznym, które utrudniają pracę organizacjom międzynarodowym na Ukrainie, a także osobom fizycznym z nimi powiązanym;

b)

osobom fizycznym, które aktywnie wspierają, materialnie lub finansowo rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tych decydentów; lub

c)

osobom fizycznym, które przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbasu;

zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku.”

;

2)

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do lub będące w posiadaniu lub pod kontrolą:

a)

osób fizycznych, które aktywnie wspierają lub realizują działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, osób fizycznych, które ponoszą odpowiedzialność za takie działania lub polityki, lub osób fizycznych, które utrudniają pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, a także osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych;

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów, które wspierają, materialnie lub finansowo, działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają;

c)

osób prawnych, podmiotów lub organów na Krymie lub w Sewastopolu, których własność została przeniesiona w sposób sprzeczny z prawem ukraińskim, lub osób prawnych, podmiotów lub organów, które odniosły korzyści w związku z takim przeniesieniem własności;

d)

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które aktywnie wspierają, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tych decydentów; lub

e)

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbasu;

zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku.”

;

3)

art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2015 r.”

.

Artykuł 2

Osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się do wykazu zawartego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 2

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikujące

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

ur.: w 1976 r. w Doniecku

Od 7 sierpnia zastąpił Alexandra Borodaja jako tzw. „premier” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Przyjmując i sprawując tę funkcję, Zakharchenko wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias „Car”

Image

ur.: 14.10.1974 r. w miejscowości Gorsky (Gorski)

Od 14 sierpnia zastąpił Igora Striełkowa/Girkina jako tzw. „minister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Według doniesień od kwietnia dowodził oddziałem separatystycznych bojowników w Doniecku i obiecał „wypełnić strategiczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojskowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

ur.: 21.1.1983 r. w miejscowości Debalcevo (Debałcewo)

Dowódca ludowej milicji Donbasu. Oświadczył m.in. że będą kontynuować walki w pozostałych częściach terytorium państwa. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

ur.: 6.21.1973 r.

Zastąpił Marata Bashirova jako tzw. „premier” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Wcześniej aktywnie działał w milicji armii południowo-wschodniej. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

„Minister bezpieczeństwa państwa” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Vladimirem Antyufeyevem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

„Minister spraw wewnętrznych” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Vladimirem Antyufeyevem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Moskiewski przedstawiciel tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. W swoich oświadczeniach mówił m.in. o gotowości milicji do prowadzenia wojny partyzanckiej oraz o przejęciu przez nią systemów uzbrojenia od ukraińskich sił zbrojnych. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

„Wicepremier ds. społecznych” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Vladimirem Antyufeyevem, który ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protegowany wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina.

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

ur.: 19.11.1954 r.

Tzw. „wicepremier” Krymu i pełnomocny przedstawiciel Krymu przy prezydencie Putinie. Odegrał istotną rolę w umacnianiu rosyjskiej kontroli instytucjonalnej nad Krymem od czasu bezprawnej aneksji. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

ur.: 23.5.1971 r. w miejscowości Dzhankoy (Dżankoj)

Tzw. „pierwszy wicepremier” Krymu. Odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu 16 marca na Krymie referendum dotyczącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie referendum według doniesień dowodził promoskiewskimi „siłami samoobrony” na Krymie. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

ur.: 2.2.1948 r. w Krasnojarsku

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. 1 marca 2014 r. publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. Następnie głosował za odpowiednim dekretem.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

ur.: 10.6.1964 r. w miejscowości Eidelshtein, Kazachstan

Członek Rady Dumy Państwowej; przewodniczący partii LDPR. Czynnie wspierał wykorzystanie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Czynnie wzywał do podziału Ukrainy. Składał podpis w imieniu partii LDPR, przewodniczy porozumieniu z tzw. „Doniecką Republiką Ludową”.

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

ur.: 11.8.1949 r. w miejscowości Klin

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

ur.: 19.8.1957 w regionie azowskim.

Przewodniczący („ataman”) unii rosyjskich i zagranicznych sił kozackich oraz deputowany Dumy Państwowej. Wspierał aneksję Krymu i przyznał, że kozacy rosyjscy byli czynnie zaangażowani w konflikt ukraiński po stronie wspieranych przez Moskwę separatystów. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

ur.: 6.8.1960 r. w miejscowości Stepnoy Dvorets (Stiepnoj Dworiets)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

ur.: 5.4.1948 r. w miejscowości Opochka (Opoczka)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. Stosunków z Państwami WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

ur.: 21.3.1964 r. w miejscowości Orel/Rudny (Oreł/Rudny)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. Stosunków z Państwami WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

ur.: 7.8.1950 r. w miejscowości Bogoroditsk (Bogorodick)

Pierwszy wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

ur.: 27.9.1972 r. w Moskwie

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

ur.: 28.5.1953 r. w miejscowości Pushikin (Puszkin)

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

ur. 7.1.1972 w miejscowości Pavlov-on-the-Neva (Pawłow nad Newą)

Pierwsza wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r. głosowała za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

ur.: 11.2.1968 r.

Generał dywizji armii rosyjskiej. Jest dowódcą 76. dywizji powietrznodesantowej, która wraz z innymi rosyjskimi siłami wojskowymi była obecna na terytorium Ukrainy, w szczególności podczas bezprawnej aneksji Krymu.

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

ur.: 20.8.1952 r. w miejscowości Cheremkhovo (Czeremchowo)

Sergei Chemezov jest jednym ze znanych bliskich współpracowników prezydenta Putina (obaj byli oficerami KGB oddelegowanymi do Drezna) i członkiem Rady Najwyższej „Zjednoczonej Rosji”. Czerpie korzyści z powiązań z prezydentem Rosji, awansując na najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez państwo. Jest prezesem konglomeratu Rostec, wiodącego rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego produkującego na potrzeby obronności i przemysłu. W następstwie decyzji rządu Rosji Technopromexport, spółka zależna Rostecu, planuje zbudować elektrownie na Krymie, wspierając tym samym jego integrację z Federacją Rosyjską.

Ponadto, Rosoboronexport, spółka zależna Rostecu, wspierała integrację krymskich przedsiębiorstw z branży obronności z przemysłem obronnym Rosji, umacniając bezprawne przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Ur. 8.2.1963 r. w Kiszyniowie

Deputowany do Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji Dumy ds. Przepisów Prawa Dotyczących Rozwijania Kompleksu Wojskowo–Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Jest znaczącym członkiem partii „Zjednoczona Rosja” oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia Republiki Krymskiej do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w obrębie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych — Republiki Krymskiej oraz miasta o statusie federalnym Sewastopol”.

12.9.2014


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/54


DECYZJA RADY 2014/659/WPZiB

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB (1).

(2)

W dniu 30 sierpnia 2014 r. Rada Europejska potępiła coraz większy napływ z terytorium Federacji Rosyjskiej do wschodniej Ukrainy bojowników i broni, a także akty agresji popełniane przez siły zbrojne Rosji na terenie Ukrainy.

(3)

Rada Europejska zaapelowała o rozpoczęcie prac przygotowawczych nad wnioskami, tak by można było podjąć istotne dalsze kroki — zależnie od rozwoju sytuacji w terenie.

(4)

Ze względu na powagę sytuacji Rada uważa, że właściwe jest zastosowanie dalszych środków ograniczających w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie.

(5)

W tym kontekście właściwe jest rozszerzenie zakazu dotyczącego niektórych instrumentów finansowych. Należy nałożyć dodatkowe ograniczenia w dostępie do rynku kapitałowego w odniesieniu do rosyjskich instytucji finansowych będących własnością państwa, niektórych rosyjskich podmiotów w sektorze obronnym oraz niektórych rosyjskich podmiotów, których główną działalnością jest sprzedaż lub transport ropy naftowej. Zakazy te nie mają wpływu na usługi finansowe niewymienione w art. 1. Pożyczki należy uznawać za nowe jedynie w przypadku ich zaciągnięcia po dniu 12 września 2014 r.

(6)

Należy także zakazać sprzedaży, dostawy lub przekazywania towarów podwójnego zastosowania niektórym osobom, podmiotom lub organom w Rosji.

(7)

Ponadto należy zakazać świadczenia usług niezbędnych do celów głębinowej eksploracji i produkcji ropy naftowej, arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub projektów związanych z olejem łupkowym.

(8)

Unia powinna podjąć dalsze działania w celu wprowadzenia w życie niektórych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego kupna lub sprzedaży, bezpośredniego lub pośredniego świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub dokonywania wszelkich innych czynności w odniesieniu do obligacji, akcji lub podobnych instrumentów finansowych o terminie zapadalności przekraczającym 90 dni, wyemitowanych po dniu 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r., lub o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni, wyemitowanych po dniu 12 września 2014 r., przez:

a)

znaczące instytucje kredytowe lub instytucje finansowania rozwoju z siedzibą w Rosji, pozostające w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną na dzień 1 sierpnia 2014 r., wymienione w załączniku I;

b)

wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią będące w ponad 50 % własnością podmiotu wymienionego w załączniku I; lub

c)

wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu należącego do kategorii, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub wymienionego w załączniku I.

2.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego kupna lub sprzedaży, bezpośredniego lub pośredniego świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub dokonywania wszelkich innych czynności w odniesieniu do obligacji, akcji lub podobnych instrumentów finansowych o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni, wyemitowanych po dniu 12 września 2014 r. przez:

a)

podmioty z siedzibą w Rosji zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku II, z wyjątkiem podmiotów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;

b)

podmioty z siedzibą w Rosji, które pozostają pod kontrolą publiczną lub są w ponad 50 % własnością publiczną i których całość majątku szacuje się na ponad 1 bln rubli rosyjskich, i których szacowane dochody na dzień 12 września 2014 r. pochodzą w co najmniej 50 % ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku III;

c)

wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią, pozostające w ponad 50 % własnością podmiotu, o którym mowa w lit. a) i b); lub

d)

wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu należącego do kategorii, o której mowa w lit c), lub wymienionego w załącznikach II lub III.

3.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni lub bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w takich uzgodnieniach, jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, po dniu 12 września 2014 r. z wyjątkiem pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a Rosją, lub pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego, tak aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z siedzibą w Unii, stanowiących w ponad 50 % własność podmiotu, o którym mowa w załączniku I.”

;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu — bezpośrednio lub pośrednio — towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Rosji, wymienionym w załączniku IV do niniejszej decyzji przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub statków powietrznych państw członkowskich, bez względu na to, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami określonymi w ust. 1 oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji, wymienionych w załączniku IV;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami określonymi w ust. 1, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie odnośnej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji wymienionych w załączniku IV.

3.   Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów lub porozumień zawartych przed dniem 12 września 2014 r. i świadczenia pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w obrębie UE.

4.   Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do wywozu, sprzedaży, dostawy lub przekazywania towarów i technologii podwójnego zastosowania dla aeronautyki i dla przemysłu kosmicznego lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego i dla niewojskowych użytkowników końcowych, jak również do zapewnienia utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych w obrębie UE, wykorzystywanych w celach niewojskowych i przeznaczonych dla niewojskowego użytkownika końcowego.”

;

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

1.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego świadczenia powiązanych usług niezbędnych do celów głębinowej eksploracji i produkcji ropy naftowej, do arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub do projektów związanych z olejem łupkowym w Rosji, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających lub statków powietrznych podlegających jurysdykcji państw członkowskich.

2.   Zakaz zawarty w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania umów lub porozumień ramowych zawartych przed dniem 12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów.

3.   Zakaz zawarty w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotowe usługi są niezbędne do pilnego zapobieżenia wydarzeniu, które najprawdopodobniej miałoby poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, albo do złagodzenia skutków takiego wydarzenia.”

.

4.

art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„a)

podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) lub c) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) lub d), lub wymienione w załącznikach I, II, II lub IV.”

;

5.

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Zakazuje się świadomego lub celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w art. 1-4a, w tym poprzez działanie w charakterze zastępcy dla podmiotów, o których mowa w art. 1.”

.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Decyzja 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

1.

Załącznik do decyzji 2014/512/CFSP otrzymuje oznaczenie „załącznik I”.

2.

Dodaje się załączniki w brzmieniu:

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 LIT. a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 LIT. b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3a

 

JSC Sirius (optoelektronika do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

OJSC Stankoinstrument (inżynieria mechaniczna do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiały do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

JSC Kalashnikov (broń strzelecka)

 

JSC Tula Arms Plant (systemy uzbrojenia)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicja)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne)

 

OAO Almaz Antey (przedsiębiorstwo państwowe; broń, amunicja, badania)

 

OAO NPO Bazalt (przedsiębiorstwo państwowe, wytwarzanie maszyn do produkcji broni i amunicji)

”.

12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/58


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie wzoru umowy o finansowaniu w odniesieniu do wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we wspólne instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji

(2014/660/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 39 ust. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryzys finansowy dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Unii Europejskiej od 2009 r. ze względu, między innymi, na zmniejszenie zadłużenia przez europejskie banki w ich bilansach, służące sprostaniu wymogom kapitałowym ustanowionym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (2) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (3). W celu przezwyciężenia wynikającej z tej sytuacji potencjalnej niedoskonałości rynku usług finansowych i instrumentów finansowych dla MŚP Rada Europejska upoważniła Komisję do zbadania możliwości udostępnienia instrumentów finansowych na rzecz MŚP na szczeblu ogólnoeuropejskim.

(2)

Komisja wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) zakończyła w grudniu 2013 r. ocenę ex ante  (4) pokazującą niedoskonałość rynku w zakresie zapewnienia finansowania na rzecz rentownych MŚP w Unii Europejskiej, zawierającą się w szacunkowym przedziale od 20 do 112 mld euro.

(3)

W ocenie ex ante podkreślono znaczenie szybkiego reagowania na kryzys finansowy dotykający MŚP, w kontekście wspólnych europejskich wysiłków zmierzających do ponownego ożywienia zablokowanego kanału kredytowego na rzecz MŚP, stymulowania wzrostu gospodarczego i przeciwdziałania rozdrobnieniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do dostępu MŚP do kredytów.

(4)

Jednym z elementów tej reakcji jest otwarcie specjalnych okien w ramach instrumentów finansowych ustanowionych na szczeblu unijnym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE (5), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” — program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającego decyzję nr 1982/2006/WE (6).

(5)

Ponieważ w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1287/2013 (COSME) oraz w art. 20 i 21 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 ustanawiającego „Horyzont 2020” wyraźnie dąży się do zapewnienia komplementarności i synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI), drugim elementem reakcji jest umożliwienie państwom członkowskim korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w celu zapewnienia wkładu finansowego w te instrumenty finansowe ustanowione na szczeblu unijnym na podstawie art. 39 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(6)

Te instrumenty finansowe ustanowione na poziomie unijnym są zarządzane pośrednio przez Komisję, natomiast zadania wdrożeniowe są powierzane EBI lub EFI zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) i art. 139 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych dotyczących gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji na rzecz MŚP. W tym celu Komisja musi zawrzeć umowy o delegowaniu zadań z EBI lub Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI).

(7)

Jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości zapewnienia wkładu finansowego ze środków EFRR i EFRROW w instrumenty finansowe utworzone na szczeblu unijnym, w art. 39 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wymaga się od uczestniczących państw członkowskich zawarcia umowy o finansowaniu z EBI lub EFI.

(8)

Instrumenty finansowe utworzone na szczeblu unijnym mogą zapewnić pożądaną szybką reakcję, tylko jeżeli ich działanie spełnia dwa warunki. Po pierwsze, muszą być zapewnione jednolite warunki i równe traktowanie uczestniczących państw członkowskich w wykorzystywaniu środków EFRR i EFRROW. Po drugie, warunki dotyczące wkładu środków EFRR i EFRROW zgodnie z wszelkimi indywidualnymi umowami o finansowaniu zawieranymi przez uczestniczące państwa członkowskie oraz EBI lub EFI, a także warunki zawarte w umowach o delegowaniu zadań dotyczących innych środków w ramach COSME i programu „Horyzont 2020” muszą być spójne. Najlepszym sposobem zapewnienia zgodności z tymi warunkami jest wzór umowy o finansowaniu dostępny dla obu stron: uczestniczących państw członkowskich oraz EBI lub EFI. Konieczne jest zatem ustanowienie wzoru umowy o finansowaniu.

(9)

W celu zapewnienia skutecznego wdrażania odnośnych środków EFRR i EFRROW wzór umowy o finansowaniu powinien zawierać, między innymi, zadania i obowiązki EBI lub EFI, takie jak wynagrodzenie, minimalna dźwignia finansowa na wyraźnie określonych etapach pośrednich, warunki tworzenia nowego finansowania dłużnego na potrzeby MŚP, postanowienia dotyczące działań niekwalifikowalnych i kryteria wykluczenia, harmonogram płatności EFRR i EFRROW na rzecz instrumentów finansowych, kary w przypadku niewywiązania się przez właściwych pośredników finansowych z ich zobowiązań, postanowienia dotyczące wyboru tych pośredników, postanowienia dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i audytu w odniesieniu do instrumentów finansowych oraz eksponowania ich roli, a także warunki rozwiązania umowy.

(10)

W celu umożliwienia szybkiego stosowania środków przewidzianych w niniejszej decyzji niniejsza decyzja powinna wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu koordynującego EFSI ustanowionego w art. 150 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do niniejszej decyzji zamieszczono wzór umowy o finansowaniu dotyczącej wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we wspólne instrumenty finansowe dotyczące gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, zawieranej między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a każdym z uczestniczących państw członkowskich.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

(3)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(4)  Dokument roboczy służb Komisji SWD(2013) 517 final.

(5)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33.

(6)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104.

(7)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

[WZÓR UMOWY O FINANSOWANIU MIĘDZY INSTYTUCJĄ ZARZĄDZAJĄCĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UCZESTNICZĄCEGO W INICJATYWIE DOTYCZĄCEJ MŚP]

a

[EUROPEJSKIM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM]/[EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM]

Spis treści

Artykuł 1

Definicje i interpretacja

Artykuł 2

Cel i zakres niniejszej umowy o finansowaniu

Artykuł 3

Kwalifikowalność i kryteria wykluczenia w ramach nowego finansowania dłużnego

Artykuł 4

Ogólne zasady dotyczące wdrażania specjalnej puli [specjalnych puli] i zarządzania nim [nimi]

Artykuł 5

Cele i opis specjalnego okna [specjalnych okien]

Artykuł 6

Zakres terytorialny

Artykuł 7

Minimalny efekt dźwigni, etapy pośrednie i kary

Artykuł 8

Zadania i obowiązki EFI

Artykuł 9

Wybór pośredników finansowych i umowy operacyjne

Artykuł 10

Zarządzanie

Artykuł 11

Wkład państwa członkowskiego

Artykuł 12

Wkład EFI

Artykuł 13

Rachunek [rachunki] specjalnego okna oraz zarządzanie środkami pieniężnymi

Artykuł 14

Koszty i opłaty z tytułu zarządzania

Artykuł 15

Rachunkowość

Artykuł 16

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

Artykuł 17

Audyty, kontrole i monitorowanie

Artykuł 18

Ewaluacja

Artykuł 19

Zamówienia na towary, roboty i usługi

Artykuł 20

Eksponowanie znaczenia instrumentów finansowych

Artykuł 21

Publikacja informacji na temat pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców

Artykuł 22

Przeniesienie praw i zobowiązań

Artykuł 23

Odpowiedzialność

Artykuł 24

Prawo właściwe i jurysdykcja

Artykuł 25

Obowiązywanie — rozwiązanie

Artykuł 26

Zawiadomienia i komunikaty

Artykuł 27

Zmiany i postanowienia różne

Artykuł 28

Załączniki

Załącznik 1

Arkusz warunków dotyczących specjalnego okna [specjalnych okien]

Załącznik 2

Kryteria wykluczenia pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców oraz kryteria kwalifikowalności dotyczące wkładu UE [zostaną częściowo określone w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 3

Wniosek o płatność [zostanie zawarty w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 4

Wytyczne dotyczące zarządzania środkami pieniężnymi [zostaną określone w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 5

Sprawozdawczość dotycząca aspektów operacyjnych specjalnego okna [specjalnych okien] [zostanie określona w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 6

Sprawozdawczość dotycząca aspektów finansowych specjalnego okna [specjalnych okien] [zostanie określona w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Niniejsza umowa została zawarta w dniu [] 2014 r. między:

(1)

[instytucją zarządzającą państwa członkowskiego uczestniczącego w inicjatywie dotyczącej MŚP] („instytucja zarządzająca”), która do celów podpisania niniejszej umowy jest reprezentowana przez [imię i nazwisko danej osoby], [funkcja];

a

(2)

[Europejskim Funduszem Inwestycyjnym]/[Europejskim Bankiem Inwestycyjnym], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („EFI”), który do celów podpisania niniejszej umowy jest reprezentowany przez [imię i nazwisko danej osoby], [funkcja]; zwanymi dalej łącznie „stronami” oraz indywidualnie „stroną”, zależnie od kontekstu.

MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Po przyjęciu przez Radę Europejską konkluzji z dnia 27 i 28 czerwca 2013 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Komisja Europejska przeprowadzili ocenę ex ante w celu zdefiniowania niedoskonałości rynku usług finansowych i dostępnych dla MŚP instrumentów finansowych istniejących na szczeblu ogólnoeuropejskim („ocena ex ante ”) w kontekście wspólnych europejskich wysiłków na rzecz ożywienia zablokowanego kanału kredytowego dla MŚP, stymulowania wzrostu gospodarczego i przeciwdziałania rozdrobnieniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do dostępu MŚP do kredytów („inicjatywa dotycząca MŚP”).

(2)

Ocenę ex ante zakończono w grudniu 2013 r. i wykazano w niej niedoskonałość rynku w zakresie zapewniania finansowania rentownym MŚP w [nazwa państwa członkowskiego] w szacowanym przedziale od [] do [] milionów EUR.

(3)

W dniu 17 grudnia 2013 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1) („rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”).

(4)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów instytucje zarządzające mogą zapewnić wkład finansowy na rzecz instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii; zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [nazwa państwa członkowskiego] może wykorzystać maksymalnie 7 % swojej całkowitej alokacji z EFRR i EFRROW w celu zapewnienia wkładu finansowego na rzecz takich instrumentów finansowych zarządzanych pośrednio przez Komisję Europejską, w przypadku których zadania dotyczące wdrażania są powierzone grupie EBI (zdefiniowanej w art. 2 pkt 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów jako Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub dowolna jednostka zależna EBI) („grupa EBI”) zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) i art. 139 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2) (rozporządzenie finansowe) w odniesieniu do [gwarancji nieograniczonych co do kwoty pozwalających na obniżenie wymogów kapitałowych pośredników finansowych na rzecz nowego portfelowego finansowania dłużnego kwalifikowalnych MŚP zgodnie z art. 37 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów] LUB [sekurytyzacji, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (3), [istniejących portfeli finansowania dłużnego MŚP i innych przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 500 osób;] LUB [nowych portfeli finansowania dłużnego MŚP] (opcja 2); [z połączeniem wkładów państwa członkowskiego z wkładami innych państw członkowskich (opcja 3)].

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE (4) („rozporządzenie COSME”) Komisja Europejska ustanowiła instrumenty finansowe („instrumenty finansowe COSME”) mające na celu ułatwienie i poprawę dostępu MŚP do finansowania na etapie powstawania, wzrostu i przenoszenia własności, uzupełniające instrumenty finansowe na rzecz MŚP stosowane przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym i regionalnym; przewiduje się, że orientacyjny wkład Komisji Europejskiej na rzecz instrumentów finansowych COSME w okresie 2014–2016 wyniesie maksymalnie [] milionów EUR.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Horyzont 2020” — program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającym decyzję nr 1982/2006/WE (5) i zgodnie z decyzją Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” — program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylającą decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (6) (zwanymi dalej łącznie „rozporządzeniem H2020”) Komisja Europejska ustanowiła instrumenty finansowe („instrumenty finansowe H2020”) mające na celu ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka dla ostatecznych odbiorców realizujących projekty z zakresu badań i innowacji; przewiduje się, że orientacyjny wkład Komisji Europejskiej na rzecz instrumentów finansowych H2020 w okresie 2014–2016 wyniesie maksymalnie [] milionów EUR.

(7)

W dniu [data] [i odpowiednio dnia [data]] Komisja Europejska [, EBI] oraz EFI podpisały umowę [umowy] o delegowaniu zadań („umowę [umowy] o delegowaniu zadań”), w której [których] określono między innymi warunki mające zastosowanie do (i) [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020], w szczególności do specjalnych okien odpowiadających różnym kapitałowym i dłużnym produktom finansowym (w tym produktom zaproponowanym w kontekście inicjatywy dotyczącej MŚP), również otwartych na wkłady państw członkowskich; (ii) wkładu Komisji Europejskiej na rzecz takich specjalnych okien dotyczących [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020].

(8)

W kontekście inicjatywy dotyczącej MŚP strony są zainteresowane współpracą w zakresie wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] odpowiadającemu wkładowi państwa członkowskiego na rzecz [instrumentów finansowych COSME] [LUB] [instrumentów finansowych H2020] („specjalne okno [specjalne okna]”) i zarządzania nimi, zapewniania [gwarancji nieograniczonych co do kwoty pozwalających na obniżenie wymogów kapitałowych pośredników finansowych na rzecz nowego portfelowego finansowania dłużnego kwalifikowalnych MŚP zgodnie z art. 37 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (opcja 1)] [LUB] [sekurytyzacji, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, [istniejących portfeli finansowania dłużnego MŚP i innych przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 500 osób;] [LUB] [nowych portfeli finansowania dłużnego MŚP] (opcja 2); [z połączeniem wkładów państwa członkowskiego z wkładami innych państw członkowskich (opcja 3)].

(9)

Zgodnie z art. 39 ust. 4 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów w dniu [podać datę] 2014 r. [nazwa państwa członkowskiego] przedłożyło Komisji pojedynczy odrębny program krajowy dotyczący jego uczestnictwa w specjalnym oknie [specjalnych oknach] („pojedynczy odrębny program krajowy”). W dniu [podać datę] 2014 r. decyzją C(2014)[] Komisji Europejskiej zatwierdzono pojedynczy odrębny program krajowy.

(10)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów warunki uczestnictwa w inicjatywie dotyczącej MŚP muszą zostać określone w umowie o finansowaniu zawartej między każdym uczestniczącym państwem członkowskim a grupą EBI.

(11)

Specjalne okno [specjalne okna] zostanie wdrożone jako część subfunduszu [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020] przeznaczonego dla [NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO] („subfundusz”); w ramach subfunduszu korzysta się również z wkładu UE, a także wkładu EFI i EBI oraz zasobów własnych innych inwestorów, w stosownych przypadkach, zgodnie z warunkami umowy [umów] o delegowaniu zadań i każdą inną umową zawartą przez EFI i odpowiednich inwestorów, w stosownych przypadkach. Aby odpowiednio uwzględnić wagę i rolę wkładu państwa członkowskiego w ramach [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020], strony zamierzają wprowadzić określony sposób zarządzania specjalnym oknem [specjalnymi oknami], w tym radę inwestorów ad hoc, która będzie miała rolę doradczą, oraz uzupełnić postanowienia umowy [umów] o delegowaniu zadań o kwestie związane z wkładami państwa członkowskiego.

(12)

Biorąc również pod uwagę wyniki oceny ex ante i dyskusje z odpowiednimi instytucjami i uczestnikami rynku w celu określenia wielkości zasobów publicznych, które mają być alokowane dla specjalnego okna [specjalnych okien], na specjalne okno [specjalne okna] przyznaje się orientacyjny wkład państwa członkowskiego w wysokości [] milionów EUR; przewiduje się, że orientacyjny wkład UE w okresie 2014–2016 wyniesie maksymalnie [] milionów EUR.

(13)

Zasady funkcjonowania specjalnego okna [specjalnych okien] są zgodne z zasadami pomocy państwa przewidzianymi w prawie UE; [NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO] i EFI uznają, że wdrażanie specjalnego okna [specjalnych okien] musi być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (7) (rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis) lub rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (8) lub z właściwym ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych oraz że w przeciwnym wypadku konieczne jest poinformowanie Komisji Europejskiej o konieczności przeprowadzenia indywidualnej oceny.

(14)

Podpisanie niniejszej umowy o finansowaniu w imieniu instytucji zarządzającej zostało zatwierdzone przez [podać nazwę instytucji zarządzającej].

(15)

Podpisanie niniejszej umowy o finansowaniu w imieniu EFI zostało zatwierdzone przez [do uzupełnienia przez EFI],

strony uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje i interpretacja

1.1.

W każdym przypadku użycia w niniejszej umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie:

„dochody”

oznaczają wszelkie dochody, w tym opłaty gwarancyjne i odsetki od kwot na rachunkach powierniczych, płatne na rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien], w tym wszelkie kwoty wynikające w tym kontekście ze strategii wyjścia;

„działalność EFI”

oznacza obowiązki i zadania, które mają być realizowane przez EFI zgodnie z niniejszą umową o finansowaniu;

„dzień roboczy”

oznacza dowolny dzień roboczy, w którym usługi publiczne instytucji zarządzającej i EFI są dostępne dla klientów w [państwie członkowskim prowadzenia działalności] i Luksemburgu;

„efekt dźwigni”

oznacza w odniesieniu do niniejszej umowy o finansowaniu stosunek między nowym finansowaniem dłużnym, które ma zostać zapewnione ostatecznym odbiorcom w ramach specjalnego okna [specjalnych okien], a odpowiednim wkładem państwa członkowskiego lub w odniesieniu do danej umowy operacyjnej stosunek między nowym finansowaniem dłużnym, które ma zostać zapewnione ostatecznym odbiorcom zgodnie z taką umową operacyjną, a odpowiednim wkładem państwa członkowskiego;

„EFI”

ma znaczenie określone w preambule;

„EFRR”

oznacza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

„EFRROW”

oznacza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

„etap pośredni”

oznacza każdy z etapów pośrednich zgodnie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów opisany w art. 7;

„ewaluacja”

oznacza dowolną ewaluację lub ocenę, o której mowa w art. 18 i która ma zostać przeprowadzona w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien], z wyjątkiem ewaluacji przewidzianej w art. 57 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów;

„godło Unii”

oznacza logo Unii Europejskiej z dwunastoma żółtymi gwiazdami na niebieskim tle;

„inicjatywa dotycząca MŚP”

ma znaczenie określone w motywie 1;

„instrumentyfinansowe H2020”

mają znaczenie określone w motywie 6;

„instrumenty finansowe COSME”

mają znaczenie określone w motywie 5;

„instytucja zarządzająca”

ma znaczenie określone w preambule;

„kary”

oznaczają kary umowne określone w art. 7, które pokrywa pośrednik finansowy zgodnie z umową operacyjną i obowiązującymi przepisami;

„kontrola wewnętrzna”

oznacza proces mający zastosowanie na wszystkich szczeblach zarządzania i opracowany w celu zapewnienia należytej pewności w odniesieniu do osiągania następujących celów:

a)

skuteczności, wydajności i oszczędności operacji;

b)

wiarygodności sprawozdawczości;

c)

ochrony aktywów i informacji;

d)

zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom oraz ich wykrywania, korygowania i monitorowania;

e)

odpowiedniego zarządzania ryzykiem w zakresie legalności i prawidłowości operacji finansowych, z uwzględnieniem wieloletniego charakteru programów, jak również charakteru danych płatności;

„koszty i opłaty z tytułu zarządzania”

mają znaczenie określone w art. 14;

„MŚP”

oznacza mikroprzedsiębiorstwa (w tym indywidualnych przedsiębiorców/osoby samozatrudnione) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (9);

„nowe finansowanie dłużne”

oznacza nowe pożyczki, umowy leasingu lub gwarancje udzielone ostatecznym odbiorcom przez pośrednika finansowego nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. zgodnie z warunkami określonymi w umowach operacyjnych;

„specjalne okno [specjalne okna]”

ma [mają] znaczenie określone w motywie 8;

„okres wdrażania”

oznacza okres, w trakcie którego EFI może przeznaczyć dowolną część wkładu państwa członkowskiego na operacje w ramach specjalnego okna [specjalnych okien]. Okres wdrażania kończy się dnia 31 grudnia 2016 r., z wyjątkiem spłat i dochodów, które mogą być przeznaczone na operacje do czasu likwidacji specjalnego okna [specjalnych okien];

„okres zobowiązania”

oznacza okres, w trakcie którego [NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO] może przeznaczyć wkład państwa członkowskiego z budżetu [NAZWA PAŃSTWA CZLONKOWSKIEGO] na EFI do celów specjalnego okna [specjalnych okien]. Okres zobowiązania kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.;

„OLAF”

oznacza Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

„opcja 1”

ma znaczenie określone w art. 5 ppkt (i);

„opcja 2”

ma znaczenie określone w art. 5 ppkt (ii);

„opcja 3”

ma znaczenie określone w art. 5 ppkt (ii);

„operacja”

oznacza pakiet działań podejmowanych przez [EFI i pośrednika finansowego] [ w przypadku opcji 1 ] LUB [przez EFI, pośrednika finansowego i inne strony] [ opcja 2 ] zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku 1 w celu wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien];

„ostateczny odbiorca”

oznacza MŚP otrzymujące nowe finansowanie dłużne na podstawie transakcji;

„pojedynczy odrębny program krajowy”

ma znaczenie określone w motywie 9;

„pośrednik finansowy”

oznacza podmioty finansowe takie jak bank, instytucja finansowa, fundusz, podmiot wdrażający program gwarancji, organizację gwarancji wzajemnych, instytucję mikrofinansową, instytucję leasingową lub dowolną inną osobę prawną lub podmiot wybrane przez EFI zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie o finansowaniu do przeprowadzenia operacji, której celem jest wdrożenie specjalnego okna [specjalnych okien]; w celu uniknięcia wątpliwości definicja pośrednika finansowego (i) obejmuje również podmioty finansowe wybrane przez pośrednika finansowego na podpośredników finansowych, w stosownym przypadku; oraz (ii) nie obejmuje kontrahentów wybranych przez EFI do celów zarządzania aktywami przez EFI lub, w odniesieniu do opcji 2 w przypadku sekurytyzacji tradycyjnej (typu true-sale), beneficjenta umowy gwarancji;

„przeznaczony wkład państwa członkowskiego”

oznacza całkowitą kwotę dowolnych środków na zobowiązania w budżecie [programu operacyjnego EFRR] [oraz programu rozwoju obszarów wiejskich EFRROW] w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien];

„rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien]”

oznacza [oznaczają] dowolny osobny rachunek (i) otwarty przez EFI w swoim imieniu w banku komercyjnym na rzecz instytucji zarządzającej i (ii) zarządzany w imieniu instytucji zarządzającej zgodnie z art. 13 niniejszej umowy o finansowaniu;

„rachunek prowadzony w euro”

oznacza rachunek prowadzony w euro, który jest częścią rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien];

„rachunek prowadzony w walucie innej niż euro”

oznacza rachunek prowadzony w walucie innej niż w euro, który jest częścią rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien];

„rada inwestorów”

oznacza komitet sterujący specjalnego okna [specjalnych okien], o którym mowa w art. 10;

„rozporządzenie COSME”

ma znaczenie określone w motywie 5;

„rozporządzenie finansowe”

oznacza rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 wraz z jego zasadami zastosowania (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (10)), z wszelkimi zmianami, uzupełnieniami i modyfikacjami;

„rozporządzenie H2020”

ma znaczenie określone w motywie 6;

„rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”

ma znaczenie określone w motywie 3;

„sekretariat”

oznacza sekretariat rady inwestorów, o którym mowa w art. 10;

„siła wyższa”

oznacza dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej umowy o finansowaniu i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez podstępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. Niewykonanie usługi, awaria sprzętu lub uszkodzenie materiału lub opóźnienie w ich udostępnianiu, które nie wynikają bezpośrednio z odpowiedniego przypadku siły wyższej, a także spory zbiorowe lub strajki bądź trudności finansowe nie mogą być traktowane jako przypadki siły wyższej;

„spłaty”

oznaczają kwoty wynikające ze zwolnionych gwarancji i kwoty odzyskane poprzez specjalne okno [specjalne okna];

„strategia wdrażania”

oznacza politykę EFI dotyczącą przydziału operacji określoną w art. 4.6;

„strategia wyjścia”

oznacza procedurę dystrybucji wpływów pieniężnych ze specjalnego okna [specjalnych okien] po rozwiązaniu niniejszej umowy o finansowaniu, w szczególności (i) obliczanie salda rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien] w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego po odliczeniu odpowiednich kosztów i opłat z tytułu zarządzania; (ii) zwrot salda netto rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien] instytucji zarządzającej; i (iii) zamknięcie rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien] [procedura zostanie uszczegółowiona w drodze umowy];

„subfundusz”

ma znaczenie określone w motywie 11;

„transakcja”

oznacza transakcję pożyczki, leasingu lub gwarancji, skutkującą nowym finansowaniem dłużnym, w której uczestniczą pośrednik finansowy (lub pośrednik finansowy niższego szczebla) i ostateczny odbiorca;

„umowa gwarancji”

oznacza umowę operacyjną i w przypadku sekurytyzacji tradycyjnej (typu true-sale) w ramach opcji 2 umowę gwarancji zawartą między EFI a beneficjentem w związku z operacją;

„umowa [umowy] o delegowaniu zadań”

ma znaczenie określone w motywie 7;

„umowa o finansowaniu”

oznacza niniejszą umowę o finansowaniu wraz z wprowadzanymi co pewien czas zmianami, uzupełnieniami lub modyfikacjami;

„umowa operacyjna”

oznacza umowę [umowy] zawartą między [EFI a pośrednikiem finansowym, w której ustanowiono warunki przeprowadzenia operacji] [ w przypadku operacji 1 ] LUB [EFI a pośrednikiem finansowym w celu uruchomienia nowego finansowania dłużnego] [ opcja 2 ];

„wkład EFI”

oznacza całkowitą kwotę zasobów finansowych przeznaczoną przez EFI (w tym w ramach innych upoważnień EBI, ale z wykluczeniem innych zasobów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zasobów z instrumentu finansowego COSME i instrumentu finansowego H2020) w odniesieniu do subfunduszu zgodnie z art. 12;

„wkład państwa członkowskiego”

oznacza przeznaczony wkład państwa członkowskiego lub wypłacony wkład państwa członkowskiego bądź oba typy wkładu, zależnie od przypadku;

„wkład UE”

oznacza całkowitą kwotę zasobów finansowych przeznaczonych lub wypłaconych przez Komisję Europejską na rzecz subfunduszu, zależnie od przypadku;

„wniosek o płatność”

oznacza wniosek o płatność, o którym mowa w art. 11.3;

„wypłacony wkład państwa członkowskiego”

oznacza całkowitą kwotę dowolnych zasobów finansowych z [programu operacyjnego EFRR] [oraz programu rozwoju obszarów wiejskich EFRROW] wypłaconą przez instytucję zarządzającą w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien], w tym dochody i spłaty;

„wyznaczone służby”

oznacza służbę Komisji Europejskiej, której powierzono pośrednie zarządzanie [instrumentami finansowymi COSME] [LUB] [instrumentami finansowymi H2020]; do celów niniejszej umowy o finansowaniu są to odpowiednio DG [ENTR LUB RTD] Komisji Europejskiej lub jej następca [następcy];

„zakres zadań”

oznacza otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania przygotowane przez EFI;

„zarządzanie środkami pieniężnymi”

oznacza zarządzanie środkami pieniężnymi wpłaconego wkładu państwa członkowskiego zgodnie z art. 13;

„zdarzenie powodujące rozwiązanie umowy”

oznacza dowolne ze zdarzeń, o których mowa w art. 25.5.

1.2.

W niniejszej umowie, o ile kontekst nie wskazuje inaczej,

a)

tytuły są stosowane jedynie dla wygody i nie mają wpływu na strukturę ani na interpretację jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy o finansowaniu;

b)

wyrażenia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie;

c)

odniesienie do artykułu, sekcji, części lub harmonogramu to odniesienie do odpowiedniego artykułu, sekcji, części lub harmonogramu w niniejszej umowie o finansowaniu.

Artykuł 2

Cel i zakres niniejszej umowy o finansowaniu

2.1.

W niniejszej umowie o finansowaniu określono warunki wykorzystywania wkładu państwa członkowskiego w związku z wdrażaniem specjalnego okna [specjalnych okien] przez EFI.

2.2.

Orientacyjna kwota wkładu państwa członkowskiego na rzecz specjalnego okna [specjalnych okien] wynosi maksymalnie [] milionów EUR.

2.3.

Instytucja zarządzająca niniejszym udziela EFI upoważnienia do wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego i do zarządzania nim w imieniu EFI oraz na rzecz i ryzyko instytucji zarządzającej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i postanowieniami niniejszej umowy o finansowaniu.

Artykuł 3

Kwalifikowalność i kryteria wykluczenia w ramach nowego finansowania dłużnego

3.1.

EFI przeznacza wkład państwa członkowskiego na operacje umożliwiające uruchomienie nowego finansowania dłużnego w ramach specjalnego okna [specjalnych okien] i wsparcie MŚP, ukierunkowane na:

tworzenie nowych przedsiębiorstw,

kapitał wczesnego etapu rozwoju (tj. kapitał zalążkowy i kapitał na rozruch),

kapitał na ekspansję,

kapitał na umocnienie ogólnej działalności przedsiębiorstwa, lub

realizację nowych projektów, rozpoznanie nowych rynków lub nowe produkty tworzone przez istniejące przedsiębiorstwa,

w każdym przypadku bez uszczerbku dla obowiązujących w UE zasad pomocy państwa i zgodnie ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania EFRR i EFRROW, w stosownych przypadkach.

3.2.

W ramach kryteriów określonych w art. 3.1 specjalne okno [specjalne okna]:

(i)

może [mogą] obejmować inwestycje zarówno w aktywa trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, a także w kapitał obrotowy w ramach ograniczeń zawartych w obowiązujących zasadach pomocy państwa UE oraz w celu stymulowania sektora prywatnego jako źródła finansowania przedsiębiorstw. Inwestycje mogą również obejmować koszty przeniesienia praw własności w przedsiębiorstwach, pod warunkiem że takie przeniesienia zachodzą między niezależnymi inwestorami;

(ii)

wspiera [wspierają] inwestycje, co do których przewiduje się, że będą rentowne, oraz inwestycje, które nie zostały fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone w dniu ich włączenia w nowe finansowanie dłużne; oraz

(iii)

wspiera [wspierają] ostatecznych odbiorców, których uznaje się za potencjalnie rentownych w momencie udzielenia wsparcia z wkładu państwa członkowskiego zgodnie z celami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, [rozporządzeniu COSME] LUB [rozporządzeniu H2020], które mogą być uszczegółowione w dalszej części niniejszej umowy o finansowaniu.

[3.3]

[Specjalne okno [specjalne okna] może [mogą] służyć wspieraniu tylko kapitału obrotowego, który ma charakter pomocniczy w stosunku do nowej inwestycji w sektorze rolnictwa lub leśnictwa i jest z nią powiązany, w kwocie, która nie przekracza 30 % łącznej kwoty transakcji, i po należytym uzasadnieniu, które jest akceptowalne dla pośrednika finansowego. W przypadku działalności pozarolniczej nie można wspierać kapitału obrotowego]. [ Ustęp ten ma zastosowanie tylko do specjalnego okna [specjalnych okien] wspieranego [wspieranych] w ramach EFRROW ].

3.4.

Wsparcie finansowe w ramach specjalnego okna [specjalnych okien] przyznaje się, biorąc pod uwagę kryteria wykluczenia mające zastosowanie do wkładu UE w ramach [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020] i podane do celów informacyjnych w załączniku 2.

3.5.

Strony uznają, że część nowego finansowania dłużnego powstała zgodnie z art. 3.1, odpowiadająca wielokrotności wkładów UE w ramach [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020], podlega postanowieniem umowy [umów] o delegowaniu zadań, która reguluje [które regulują] wkład UE.

Artykuł 4

Ogólne zasady dotyczące wdrażania specjalnego okna i zarządzania nim

4.1.

EFI wdraża, monitoruje i zamyka specjalne okno [specjalne okna] oraz zarządza nim [nimi] zgodnie z umową o finansowaniu, mającymi zastosowanie warunkami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, umową [umowami] o delegowaniu zadań, rozporządzeniem finansowym i innymi właściwymi przepisami prawa UE, w szczególności zasadami pomocy państwa. Działając w ten sposób, EFI stosuje swoje własne zasady, politykę i procedury, ze zmianami, modyfikacjami i uzupełnieniami wprowadzanymi co pewien czas, dobre praktyki branżowe oraz odpowiednie środki z zakresu monitorowania, kontroli i audytu określone dalej w niniejszej umowie.

4.2.

EFI ponosi odpowiedzialność za rekrutację i zatrudnianie pracowników lub konsultantów, którym może zlecić wdrażanie specjalnego okna [specjalnych okien] i którzy do celów niniejszej umowy o finansowaniu ponoszą odpowiedzialność wobec EFI oraz we wszystkich kwestiach podlegają przepisom, zasadom, polityce i procedurom stosowanym przez EFI w stosunku do swoich pracowników lub konsultantów.

4.3.

EFI spełnia swoje obowiązki dotyczące specjalnego okna [specjalnych okien] szczegółowo określone w niniejszej umowie o finansowaniu z zachowaniem wymaganego, profesjonalnego stopnia dbałości, skuteczności, przejrzystości i staranności, który ma zastosowanie do realizacji własnych zadań EFI.

4.4.

Strona dotknięta siłą wyższą niezwłocznie informuje o tym drugą stronę, określając charakter, prawdopodobny czas trwania i możliwe do przewidzenia skutki. Strony podejmują niezbędne środki, aby ograniczyć lub zminimalizować koszty i możliwe straty wynikające z wystąpienia siły wyższej.

4.5.

Zarządzanie i wdrażanie w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien] opiera się na zasadzie zbieżności interesów obu stron. W odniesieniu do zasady zbieżności interesów EFI postępuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 i załączniku 1.

4.6.

Przydział operacji opiera się na kryteriach określonych w strategii wdrażania. EFI przedłoży instytucji zarządzającej strategię wdrażania w ciągu [3] miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy o finansowaniu i bezzwłocznie poinformuje instytucję zarządzającą o wszelkich zmianach w tej strategii.

4.7.

Wkład państwa członkowskiego nie może przynosić nienależnych korzyści, w szczególności w formie nienależnych dywidend lub zysków dla stron trzecich, innych niż zgodne z niniejszą umową o finansowaniu.

4.8.

Wsparcia finansowego w ramach specjalnego okna [specjalnych okien] nie przyznaje się żadnemu pośrednikowi finansowemu ani ostatecznemu odbiorcy, znajdującemu się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 9.4 [takie warunki zostaną uszczegółowione w drodze umowy].

Artykuł 5

Cele i opis specjalnego okna [specjalnych okien]

Zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku 1 specjalne okno [specjalne okna] pokrywa [pokrywają] ryzyko:

(i)

portfeli nowego finansowania dłużnego poprzez gwarancje nieograniczone co do kwoty pozwalające na obniżenie wymogów kapitałowych podlegających odpowiednim zasadom dotyczącym wymogów kapitałowych, pokrywające maksymalnie 80 % każdej pożyczki w odpowiednich portfelach („opcja 1”) LUB

(ii)

[istniejących portfeli pożyczek, leasingu lub gwarancji na rzecz SME lub innych przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 500 pracowników] LUB [portfeli nowego finansowania dłużnego] poprzez sekurytyzację zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia (UE) 575/2013 („opcja 2”) [z połączeniem wkładu państwa członkowskiego z wkładami innych państw członkowskich („opcja 3”)].

Artykuł 6

Zasięg terytorialny

Wkład państwa członkowskiego wykorzystuje się do uruchamiania nowego finansowania dłużnego wyłącznie dla ostatecznych odbiorców, którzy są zarejestrowani i prowadzą działalność na terytorium [NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO] zgodnie z następującym podziałem: [][takie warunki zostaną uszczegółowione w drodze umowy]].

Artykuł 7

Minimalny efekt dźwigni, etapy pośrednie i kary

7.1.

EFI zapewnia, aby w każdej umowie operacyjnej uwzględniono postanowienia nakładające na pośredników finansowych obowiązek osiągnięcia następujących etapów pośrednich:

(i)

na koniec okresu obejmującego [] miesięcy po podpisaniu umowy operacyjnej efekt dźwigni wynosi co najmniej [];

(ii)

w dniu rozwiązania niniejszej umowy lub w dniu 31 grudnia 2023 r., zależnie od tego, która z tych dat wystąpi wcześniej, efekt dźwigni wynosi co najmniej [].

7.2.

W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 16.1, EFI informuje instytucję zarządzającą w formie pisemnej o osiągnięciu etapu pośredniego przed docelowymi terminami, o których mowa w art. 7.1, lub po ich upływie i dostarcza instytucji zarządzającej informacje o wysokości nowego finansowania dłużnego zgodnie z opisem poniżej.

7.3.

W każdej umowie operacyjnej uwzględniane są kary dla pośredników finansowych przekazywane na rzecz instytucji zarządzającej, nakładane w poniższych przypadkach:

a)

gdy kwota nowego finansowania dłużnego uruchomionego przez pośrednika finansowego na podstawie odpowiednich umów operacyjnych jest mniejsza niż [A] % nowego finansowania dłużnego uzgodnionego w niniejszej umowie dla danego etapu pośredniego, nakładana jest kara w wysokości [X] % różnicy między uzgodnionym nowym finansowaniem dłużnym a uruchomionym nowym finansowaniem dłużnym; lub

b)

gdy kwota nowego finansowania dłużnego uruchomionego przez pośrednika finansowego na podstawie odpowiednich umów operacyjnych jest wyższa niż [A] %, lecz niższa niż [B] % nowego finansowania dłużnego uzgodnionego w niniejszej umowie dla danych etapów pośrednich, nakładana jest kara w wysokości [Y] % różnicy między uzgodnionym nowym finansowaniem dłużnym a uruchomionym nowym finansowaniem dłużnym.

Ponadto w przypadku specjalnego okna [specjalnych okien] w ramach opcji 2, jeżeli pośrednik finansowy nie osiągnie efektu dźwigni równego co najmniej 1, nakładana jest na niego kara w wysokości różnicy między odpowiednim wypłaconym wkładem państwa członkowskiego przydzielonym do odpowiedniej operacji a powiązaną kwotą uruchomionego nowego finansowania dłużnego;

[warunki określania i tryby wdrażania kar na poziomie poszczególnych operacji zostaną określone w drodze umowy].

7.4.

Instytucja zarządzająca uznaje, że niespełnienie przez odpowiedniego pośrednika finansowego wymogów dotyczących efektu dźwigni określonych zgodnie z niniejszą umową o finansowaniu lub odpowiednią umową operacyjną, zależnie od przypadku, nie ma wpływu na umowy gwarancji i odpowiednie operacje.

7.5.

Kara jest płatna jednorazowo w odniesieniu do każdej operacji i jest obliczana przez EFI na każdym etapie pośrednim, przy czym ostatnie obliczone kwoty, o których mowa w art. 7.3, są płatne przez pośrednika finansowego na rzecz EFI zgodnie z każdą umową operacyjną (x) w dniu rozwiązania umowy operacyjnej z przyczyn leżących po stronie pośrednika finansowego lub (y) na koniec odpowiedniego okresu włączenia w przypadku uruchamiania nowego finansowania dłużnego, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej. Taka kwota jest wypłacana przez EFI na rzecz instytucji zarządzającej po jej zapłaceniu przez odpowiedniego pośrednika finansowego danej instytucji zarządzającej. [W razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

7.6.

[W celu uniknięcia wątpliwości kary mają zastosowanie bez uszczerbku dla innych mających zastosowanie kar lub opłat na podstawie umów o delegowaniu zadań dotyczących [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020] w odniesieniu do odpowiedniego wkładu UE].

Artykuł 8

Zadania i obowiązki EFI

8.1.

Po podpisaniu niniejszej umowy o finansowaniu i do celów wdrażania operacji EFI czyni starania, aby zawrzeć pierwszą umowę operacyjną nie później niż [X] miesięcy po podpisaniu niniejszej umowy o finansowaniu.

8.2.

Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej umowy o finansowaniu EFI:

a)

wdraża każde specjalne okno w ramach skutecznego i efektywnego systemu kontroli wewnętrznej na czas obowiązywania niniejszej umowy o finansowaniu;

b)

transponuje odpowiednie warunki niniejszej umowy o finansowaniu do umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi, w szczególności postanowienia dotyczące efektu dźwigni, o których mowa w art. 7;

c)

podejmuje wszelkie decyzje w celu przeznaczania środków na operacje i ewentualnego wycofania środków oraz informuje radę inwestorów o swoich działaniach;

d)

negocjuje i wykorzystuje wszelkie instrumenty prawne, które EFI jako podmiot specjalizujący się w tej dziedzinie uzna za stosowne, w celu wdrażania operacji, zarządzania nimi i w razie potrzeby ich zakończenia;

e)

wymaga od pośredników finansowych zwrotu wszelkich kwot nienależnie wypłaconych w ramach umów operacyjnych;

f)

wymaga od pośredników finansowych podjęcia odpowiednich kroków w ramach każdej umowy operacyjnej w celu odzyskania wszelkich kwot należnych od odpowiednich ostatecznych odbiorców w ramach powiązanych transakcji;

g)

w odpowiednich przypadkach i pod warunkiem zwrotu odpowiednich kosztów postępowania zgodnie z art. 14.9 zarządza postępowaniem (w tym, między innymi, wszczyna i przeprowadza postępowanie, rozwiązuje spór i zapewnia obronę) w związku z dowolną operacją;

h)

zleca otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien], obciąża i uznaje rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy o finansowaniu, dokonuje wszelkich płatności przewidzianych w niniejszej umowie o finansowaniu lub dokonuje wszelkich transakcji branych pod uwagę w niniejszej umowie o finansowaniu w związku z rachunkiem [rachunkami] specjalnego okna [specjalnych okien];

(i)

prowadzi odrębne księgi rachunkowe oraz odpowiednią i dokładną księgowość dotyczącą wykorzystania wkładu państwa członkowskiego;

j)

podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych będących w posiadaniu EFI zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (11) oraz zgodnie z aktami zmieniającymi to rozporządzenie;

k)

zapewnia uwzględnienie wymogów umownych w umowach operacyjnych dotyczących przeniesienia na ostatecznych odbiorców zmniejszenia odsetek uzgodnionego przez pośredników finansowych i monitoruje ich wdrażanie;

l)

podejmuje inne działania, które uznaje za stosowne w celu właściwego wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] i zarządzania nim w granicach określonych w niniejszej umowie o finansowaniu.

8.3.

EFI zobowiązuje się do realizacji wszystkich swoich zobowiązań i zadań wynikających z niniejszej umowy o finansowaniu z zachowaniem wymaganego stopnia zawodowej dbałości, w szczególności:

a)

stosowania nie mniej korzystnych standardów i praktyk zawodowych niż standardy i praktyki stosowane w przypadku własnej działalności, biorąc pod uwagę warunki niniejszej umowy o finansowaniu;

b)

przeznaczania odpowiednich zasobów na właściwe wdrażanie specjalnego okna [specjalnych okien] i zarządzanie nim [nimi];

c)

promowania specjalnego okna [specjalnych okien] i wspierania instytucji zarządzającej w ogólnym eksponowaniu wsparcia Unii w ramach łańcucha wdrażania do poziomu ostatecznych odbiorców zgodnie z warunkami określonymi w dalszej części niniejszej umowy o finansowaniu;

d)

nienaliczania żadnych opłat, nienakładania zastawu, zabezpieczeń ani innych obciążeń na fundusze przechowywane na rachunku [rachunkach] specjalnego okna [specjalnych okien] (innych niż przewidziane w przepisach lub standardowej praktyce bankowej);

e)

zarządzania środkami pieniężnymi w odniesieniu do każdego salda na rachunku [rachunkach] specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z art. 13 niniejszej umowy o finansowaniu.

8.4.

[W celu uniknięcia wątpliwości zadania i obowiązki EFI na podstawie niniejszej umowy o finansowaniu mają zastosowanie bez uszczerbku dla innych stosownych zobowiązań EFI na podstawie umowy [umów] o delegowaniu zadań [COSME] LUB [H2020]].

Artykuł 9

Wybór pośredników finansowych i umowy operacyjne

9.1.

EFI w ramach zakresu swej odpowiedzialności wybiera co najmniej jednego pośrednika finansowego, którego zadaniem jest wdrażanie specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z odpowiednimi warunkami umowy [umów] o delegowaniu zadań [COSME] LUB [H2020]. [W razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

9.2.

Pośrednicy finansowi, z którymi EFI zamierza zawrzeć umowy operacyjne, są wybierani zgodnie z polityką i procedurami EFI z zachowaniem otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych, niedyskryminacyjnych i obiektywnych procedur wyboru, przy unikaniu konfliktów interesów i z należytym uwzględnieniem charakteru specjalnego okna [specjalnych okien] oraz doświadczenia i możliwości finansowych pośrednika finansowego. Wyboru takich pośredników finansowych dokonuje się w trybie ciągłym i jest on oparty na systemie punktacji, który umożliwia klasyfikowanie pośredników finansowych zgodnie z określonymi kryteriami.

9.3.

W umowach operacyjnych zawartych przez EFI z pośrednikami finansowymi uwzględnia się wszystkie obowiązki EFI, które mają zastosowanie zgodnie z niniejszą umową o finansowaniu. W szczególności taka umowa operacyjna zawiera postanowienia dotyczące odpowiedzialności pośredników finansowych w odniesieniu do kar.

9.4.

Umowy operacyjne przewidują wymóg, że na potrzeby wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] wybrani pośrednicy finansowi:

a)

w celu zapewnienia pełnej współpracy w zakresie ochrony interesów finansowych Unii;

b)

w celu umożliwienia instytucji zarządzającej kompleksowego wykorzystywania swoich kompetencji:

c)

zapewniają OLAF-owi wszelkie instrumenty, informacje i dokumentację dotyczącą właściwych operacji, aby mógł on kompleksowo wykonywać swoje kompetencje w zakresie przeprowadzania dochodzeń, w tym kontroli na miejscu i inspekcji zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (12), rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (13) i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (14), ze zmianami, uzupełnieniami i modyfikacjami wprowadzanymi co pewien czas, żeby chronić interesy finansowe Unii, w celu stwierdzenia, czy doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności mającej wpływ na interesy finansowe Unii w związku z dowolną operacją finansowania w ramach specjalnego okna [specjalnych okien];

d)

przechowują i mogą przedstawić całą dokumentację związaną z wdrażaniem specjalnego okna [specjalnych okien] za okres siedmiu ([7]) lat po zakończeniu okresu wdrażania lub rozwiązaniu umowy operacyjnej lub zamknięciu operacji w zależności od tego, który z tych okresów jest najdłuższy;

e)

zapewniają Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu dostęp do wszystkich obiektów i dostarczają mu wszystkich informacji, które uznaje za niezbędne do wykonania swoich zadań zgodnie z art. 161 rozporządzenia finansowego;

f)

przestrzegają odpowiednich norm i mających zastosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu i oszustw podatkowych;

g)

transponują odpowiednie warunki określone w niniejszym art. 9.4 i art. 9.5 w odniesieniu do wszystkich innych pośredników i ostatecznych odbiorców do swoich umów z nimi, z tym że w odniesieniu do art. 9.5 pośrednicy finansowi i ostateczni odbiorcy oświadczają, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wykluczenia określonych w załączniku 2;

h)

zobowiązują się do nienaliczania żadnych opłat wobec EFI w związku z wdrażaniem operacji;

(i)

obliczają ekwiwalent dotacji brutto w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis dla każdej transakcji zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 1 i zgłaszają wynik obliczeń EFI; oraz

j)

przenoszą na ostatecznych odbiorców całość pomocy państwa w ramach korzyści finansowej wynikającej z wkładu państwa członkowskiego zgodnie z załącznikiem 1.

[Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

9.5.

Pośrednicy finansowi znajdujący się w jednej z sytuacji określonych w załączniku 2 nie są wybierani.

9.6.

Przed podpisaniem umowy operacyjnej EFI informuje instytucję zarządzającą na piśmie o głównych elementach każdej operacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie o finansowaniu. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy]. EFI niezwłocznie informuje instytucję zarządzającą na piśmie o podpisaniu umowy operacyjnej.

9.7.

EFI niezwłocznie informuje instytucję zarządzającą na piśmie o częściowym anulowaniu, znaczącej zmianie lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy operacyjnej i przyczynach zaistnienia takiej sytuacji zgodnie z warunkami określonymi w dalszej części niniejszej umowy o finansowaniu. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

Artykuł 10

Zarządzanie

10.1.

Wdrażanie specjalnego okna [specjalnych okien] przez EFI nadzoruje rada inwestorów („rada inwestorów”). Rada inwestorów składa się z [4] należycie upoważnionych członków wyznaczonych przez instytucję zarządzającą i ją reprezentujących, [1] członka wyznaczonego przez EFI, [1] obserwatora wyznaczonego przez EBI i [2] obserwatorów wyznaczonych przez Komisję Europejską.

10.2.

Rada inwestorów:

a)

zatwierdza zakres zadań i w stosownym przypadku wszelkie jego zmiany lub aktualizację, a także dokonuje przeglądu zaproszeń do składania wniosków, przedkładanych przez EFI, przed ich publikacją;

b)

dokonuje przeglądu postępów wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien], w tym osiągania etapów pośrednich i planowanych nowych operacji;

c)

dokonuje przeglądu i wydaje opinie na temat zagadnień strategicznych i politycznych dotyczących specjalnego okna [specjalnych okien];

d)

wydaje wytyczne w kwestiach interpretacji kryteriów kwalifikowalności ustanowionych w art. 3.1–3.4;

e)

dokonuje przeglądu rocznych sprawozdań dotyczących specjalnego okna [specjalnych okien], o których mowa w art. 16;

f)

dokonuje przeglądu zakresów zadań dotyczących ewaluacji i dokonuje przeglądu ewentualnych sprawozdań z ewaluacji specjalnego okna [specjalnych okien];

g)

dokonuje przeglądu proponowanych korekt dotyczących specjalnego okna [specjalnych okien] w następstwie sprawozdań z ewaluacji, o których mowa w art. 18;

h)

w stosownych przypadkach proponuje zmiany niniejszej umowy o finansowaniu;

i)

[inne zadania]. [W razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

10.3.

Rada inwestorów podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu i w żadnych okolicznościach nie podważa decyzji podjętych w sprawie ogólnej strategii [instrumentów finansowych COSME] [LUB] [instrumentów finansowych H2020] przez odpowiedni komitet sterujący przewidziany w odpowiedniej umowie [odpowiednich umowach] o delegowaniu zadań.

10.4.

Rada inwestorów wybiera swojego przewodniczącego. Przewodniczący jest przedstawicielem instytucji zarządzającej.

Rada inwestorów zbiera się na wniosek dowolnego ze swoich członków, lecz spotyka się co najmniej [] w roku. Posiedzenia rady inwestorów są organizowane przez jej sekretariat.

10.5.

Rada inwestorów przyjmuje swój regulamin na wniosek sekretariatu.

10.6.

Za udział w posiedzeniach rady inwestorów nie otrzymuje się wynagrodzenia. Podmiot, który mianował członka, pokrywa wszystkie koszty poniesione przez tego członka w związku z podróżą i udziałem w posiedzeniach rady inwestorów.

10.7.

EFI zapewnia sekretariat zgodnie z niniejszą umową o finansowaniu.

Sekretariat realizuje w szczególności następujące zadania:

a)

organizacja posiedzeń rady inwestorów, w tym sporządzanie i rozpowszechnianie dokumentów rady inwestorów, porządku obrad i protokołów;

b)

wszelkie inne zadania określone [w niniejszej umowie o finansowaniu lub] przez radę inwestorów;

c)

korespondencja związana z działalnością rady inwestorów jest przekazywana za pośrednictwem sekretariatu.

Artykuł 11

Wkład państwa członkowskiego

11.1.

Wkład państwa członkowskiego jest wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien] i wszelkich operacji z nim [nimi] związanych.

11.2.

EFI przedstawia instytucji zarządzającej nie później niż [X] każdego roku: (i) rezerwę operacji planowanych do podpisu w bieżącym roku i proponowaną kwotę wkładu państw członkowskich do zapłaty w bieżącym roku; (ii) harmonogram płatności proponowanych kwot wkładu państwa członkowskiego do zapłaty każdego roku do końca okresu zobowiązania, w tym stosowne opłaty z tytułu zarządzania; (iii) wszelkie zmiany uznane za konieczne w odniesieniu do zgłoszonego wkładu państwa członkowskiego, jaki ma być przeznaczony w bieżącym roku.

EFI w razie potrzeby przedstawia instytucji zarządzającej do [X] każdego roku zweryfikowane dane liczbowe dotyczące powyższego punktu.

11.3.

Po przeprowadzeniu analizy due diligence pośredników finansowych, których wybór jest przewidziany na podstawie art. 9, EFI wysyła do instytucji zarządzającej, kiedy uzna to za stosowne, wniosek o płatność, w formie załącznika 3 („wniosek o płatność”). Wniosek o płatność zawiera (i) proponowaną kwotę wkładu państwa członkowskiego na pokrycie zobowiązań wynikających z umów gwarancji, których podpisanie ma nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty wniosku o płatność; oraz (ii) harmonogram płatności wkładu państwa członkowskiego, do zapłaty każdego roku do końca okresu zobowiązania w odniesieniu do stosownych operacji.

11.4.

Wniosek o płatność może zawierać proponowaną kwotę wkładu państwa członkowskiego wynoszącą 100 % kwot koniecznych do pokrycia zobowiązań wynikających z umowy gwarancji.

11.5.

Po otrzymaniu wniosku o płatność i zgodnie z możliwościami budżetowymi instytucja zarządzająca bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku przed podpisaniem przez EFI umowy gwarancji, deponuje na rachunku [rachunkach] specjalnego okna [specjalnych okien] wkład państwa członkowskiego równy kwocie wkładu państwa członkowskiego wyszczególnionej we wniosku o płatność i informuje o tym EFI.

11.6.

Instytucja zarządzająca może w dowolnej chwili zawiesić płatność wkładu państwa członkowskiego, zawiadamiając EFI, że jego wniosek o płatność nie może być zrealizowany, gdyż:

a)

jest niezgodny w istotnym zakresie z postanowieniami niniejszej umowy o finansowaniu; lub

b)

istnieją poważne wątpliwości co do dopuszczalności przewidzianych wydatków; lub

c)

instytucja zarządzająca uzyskała informacje wskazujące na znaczące braki w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej lub na powiązanie wydatku poświadczonego przez EFI z poważną nieprawidłowością, która nie została skorygowana. W takim przypadku instytucja zarządzająca może zawiesić płatność tylko w przypadku konieczności zapobieżenia znacznym szkodom dla jej interesów finansowych w odniesieniu do budżetu Unii Europejskiej.

Wszelkie tego rodzaju zawieszenia muszą być należycie uzasadnione przez instytucję zarządzającą i nie mają mocy wstecznej. O wszelkich tego rodzaju zawieszeniach, a także o ich przyczynach należy jak najszybciej zawiadomić EFI.

Zawieszenie nabiera mocy w dniu zawiadomienia o nim EFI przez instytucję zarządzającą. Pozostały okres płatności rozpoczyna bieg ponownie od daty otrzymania wnioskowanych informacji lub poprawionych dokumentów lub przeprowadzenia koniecznych dalszych kontroli, w tym kontroli na miejscu.

Jeżeli zawieszenie trwa ponad [dwa] miesiące, EFI może zażądać od instytucji zarządzającej dokonania ponownej oceny konieczności kontynuacji zawieszenia.

Artykuł 12

Wkład EFI

EFI wnosi wkład EFI w subfundusz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1.

Artykuł 13

Rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] oraz zarządzanie środkami pieniężnymi

13.1.

Zarządzanie środkami pieniężnymi rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien] jest realizowane przez EFI lub inny podmiot wyznaczony przez EFI, po zatwierdzeniu przez radę inwestorów, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania środkami pieniężnymi zawartymi w załączniku 4.

13.2.

Dla każdego specjalnego okna EFI otwiera i prowadzi rachunek specjalnego okna [specjalnych okien] [w odniesieniu do środków wniesionych z programu operacyjnego EFRR i rachunek specjalnego okna [specjalnych okien] w odniesieniu do środków wniesionych z programu rozwoju obszarów wiejskich EFRROW] oraz zgodnie z polityką i procedurami wewnętrznymi EFI.

13.3.

Wkład państwa członkowskiego na rzecz specjalnego okna [specjalnych okien] jest wpłacany na rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z art. 11 niniejszej umowy.

13.4.

Rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] muszą być zawsze i pod każdym względem wykorzystywane, obciążane zobowiązaniami lub podlegać innym dyspozycjom lub zarządzaniu pod względem rachunkowym oddzielnie od innych funduszy lub rachunków EFI. Wszystkie transakcje muszą być opatrzone datą waluty.

13.5.

Rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] wykorzystuje się wyłącznie w powiązaniu z transakcjami lub operacjami zgodnie z niniejszą umową o finansowaniu.

13.6.

Środkami pieniężnymi należy zarządzać zgodnie z polityką i procedurami EFI, zasadą należytego zarządzania finansami oraz zgodnie z zasadami ustanowionymi w załączniku 4. Aktywa te będą inwestowane na ryzyko instytucji zarządzającej (również w odniesieniu do odsetek ujemnych i strat z tytułu zarządzania środkami pieniężnymi) zgodnie z wcześniej uzgodnionym profilem ryzyka i strategią inwestycyjną oraz, w stosownych przypadkach, wytycznymi dotyczącymi zarządzania aktywami w formie określonej w załączniku 4.

13.7.

EFI pobiera od instytucji zarządzającej opłatę zgodnie z art. 14 z tytułu zarządzania środkami pieniężnymi przez EFI lub w jego imieniu.

13.8.

Na potrzeby obsługi rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien] EFI otwiera i prowadzi rachunek w euro oraz, w stosownym przypadku, rachunek w walucie innej niż euro na potrzeby operacji denominowanych w walucie innej niż euro.

13.9.

Na dobro rachunku [rachunków] specjalnego okna [specjalnych okien] zapisuje się:

a)

wpłacony wkład państwa członkowskiego;

b)

zwroty;

c)

dochody.

13.10.

Rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] obciążają:

a)

kwoty wymagane w odniesieniu do operacji;

b)

kwoty należne EFI na podstawie art. 14;

c)

kwoty zwracane instytucji zarządzającej w ramach strategii wyjścia;

d)

kwoty wymagane do zarządzania środkami pieniężnymi.

13.11.

Przekaz, o którym mowa w art. 13.10 lit. c), jest dokonywany na następujący rachunek bankowy instytucji zarządzającej:

Nazwa [banku]:

[]

Adres [banku]:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Nazwa beneficjenta:

[]

Adres beneficjenta:

[]

BIC beneficjenta:

[]

Tytuł płatności:

Zwrot kwot w związku ze strategią wyjścia [wstawić akronim specjalnego okna [specjalnych okien] i ewentualny inny tytuł].

13.12.

W celu rozwiązania niniejszej umowy o finansowaniu zgodnie z art. 25 EFI zamyka rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] i bez zbędnej zwłoki zawiadamia o takim zamknięciu instytucję zarządzającą.

13.13.

EFI wykorzystuje dochody i zwroty zgodnie z przeznaczeniem specjalnego okna [specjalnych okien], w tym w celu pokrycia kosztów i uiszczenia opłat z tytułu zarządzania, oraz prowadzi ewidencję wykorzystania dochodów i zwrotów.

13.14.

[Stosownie do okoliczności, a w każdym przypadku po zakończeniu okresu zobowiązania i nie później niż [X] każdego roku, EFI zgłasza instytucji zarządzającej kwotę wkładu państwa członkowskiego przeznaczoną i niewpłaconą na rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien], która nie jest już wymagana do celów niniejszej umowy o finansowaniu bądź umowy gwarancji, zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszej umowy [dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].]

13.15.

[Po zakończeniu okresu zobowiązania oraz w przypadku braku pozostałości wkładu państwa członkowskiego do wypłaty EFI, corocznie i nie później niż [X] każdego roku, zawiadamia instytucję zarządzającą o kwotach, które nie są już wymagane w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien] lub umowy gwarancji. W konsekwencji instytucja zarządzająca może wystawić na rzecz EFI notę debetową w celu odzyskania odpowiadającej kwoty do budżetu instytucji zarządzającej.]

Artykuł 14

Koszty i opłaty z tytułu zarządzania

14.1.

Instytucja zarządzająca wynagradza EFI za działalność EFI za pomocą opłat obejmujących (i) opłatę administracyjną, (ii) opłatę motywacyjną, (iii) opłatę z tytułu zarządzania środkami pieniężnymi i (iv) opłatę rezerwową w celu pokrycia wydatków nieprzewidzianych (łącznie „koszty i opłaty z tytułu zarządzania”), jak określono poniżej w niniejszym artykule.

14.2.

Kosztami i opłatami z tytułu zarządzania EFI obciąża rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] po wystawieniu faktury i jej weryfikacji przez [zostanie dookreślone w drodze umowy] instytucję zarządzającą, przy czym koszty te i opłaty stanowią pełną rekompensatę dla EFI z tytułu działalności EFI. [W razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

14.3.

Łączna kwota opłaty administracyjnej i opłaty motywacyjnej nie może w żadnym przypadku przekroczyć 6 % przeznaczonego wkładu państwa członkowskiego, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności. Z zastrzeżeniem art. 14.6 i 14.7 opłata motywacyjna nie może być niższa niż jedna trzecia łącznej kwoty opłaty administracyjnej i opłaty motywacyjnej.

Oprócz opłaty administracyjnej i motywacyjnej opłata za zarządzanie środkami pieniężnymi nie może przekraczać [1] % [lub innej wartości określonej w indywidualnych umowach o finansowaniu] przeznaczonego wkładu państwa członkowskiego. Ponadto opłata rezerwowa nie może przekraczać [0,5] % [lub innej wartości określonej w poszczególnych umowach o finansowaniu] przeznaczonego wkładu państwa członkowskiego.

14.4.

Opłata administracyjna stanowi całkowitą rekompensatę za wydatki administracyjne poniesione przez EFI w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien], obejmujące między innymi: badania rynku, marketing, opracowywanie produktu, działania mające na celu zwiększanie świadomości, negocjacje, monitorowanie, dostosowanie do systemów informatycznych, koszty obsługi prawnej, koszty podróży, doradztwo podatkowe, opłaty bankowe, koszty podwykonawstwa, rachunkowość i sprawozdawczość, monitorowanie i kontrolę, sekretariat, wszelkie ewaluacje (w stosownych przypadkach), audyt wewnętrzny i zewnętrzny, widoczność i reklamę. Uwzględnia ona koszty, którymi obciążani są pośrednicy finansowi. [W razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy]

14.5.

Z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 14.3 opłata administracyjna jest wpłacana na rzecz EFI w następujący sposób:

1)

pierwsza część opłaty administracyjnej jest związana z utworzeniem specjalnego okna [specjalnych okien] i jest równa [2] % wpłaconego wkładu państwa członkowskiego. Kwotę tę wpłaca się na rzecz EFI w chwili podpisania pierwszej umowy operacyjnej. [Warunki takie zostaną określone w drodze umowy];

2)

pozostała część opłaty administracyjnej jest związana z wdrażaniem, monitorowaniem i likwidacją specjalnego okna [specjalnych okien] oraz zarządzaniem nim [nimi] i jest płatna co roku z dołu [w razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

14.6.

Opłata motywacyjna stanowi wynagrodzenie EFI za osiągnięcie wyników finansowych i strategicznych specjalnego okna [specjalnych okien].

14.7.

Z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 14.3 opłata motywacyjna jest wpłacana na rzecz EFI na podstawie osiągnięcia wskaźników efektywności, w szczególności efektu dźwigni uzyskanego zgodnie z etapami pośrednimi określonymi w art. 7. [Warunki takie zostaną określone w drodze umowy]. Opłatę motywacyjną wnosi się co pół roku z dołu.

14.8.

Opłatę z tytułu zarządzania środkami pieniężnymi wykorzystuje się na potrzeby działań z zakresu zarządzania środkami pieniężnymi.

14.9.

Opłatę rezerwową wykorzystuje się na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, np. kosztów spraw sądowych. Płatności za wydatki nieprzewidziane podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

14.10.

Koszty zarządzania i opłaty są pokrywane w pierwszym rzędzie przez dochody i zwroty. Jeżeli dochody i zwroty są niewystarczające, niedobór jest pokrywany przez wpłacony wkład państwa członkowskiego zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszym artykule. Bez uszczerbku dla powyższego instytucja zarządzająca wynagradza EFI za działalność EFI prowadzoną po dniu 31 grudnia 2023 r. poprzez opłaty inne niż koszty i opłaty z tytułu zarządzania, określone dalej w niniejszej umowie o finansowaniu. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy]

Artykuł 15

Rachunkowość

15.1.

EFI utrzymuje oddzielny rachunek [oddzielne rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien] dla działań związanych z każdym instrumentem finansowym zgodnie z zasadami i procedurami EFI.

15.2.

Transakcja finansowa i sprawozdania finansowe w odniesieniu do specjalnego okna powstają zgodnie z:

a)

zasadami i procedurami EFI mającymi zastosowanie do tego specjalnego okna;

oraz

b)

zasadami rachunkowości Unii ustanowionymi przez księgowego Komisji Europejskiej na podstawie standardów ustanowionych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP), które mogą być od czasu do czasu zmieniane i z wyprzedzeniem przekazywane EFI przez Komisję Europejską zgodnie z postanowieniami umowy [umów] o delegowaniu zadań [w razie potrzeby dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

15.3.

EFI przechowuje dokumenty finansowe i rachunkowe dotyczące wpłaconego wkładu państwa członkowskiego przez okres siedmiu (7) lat po zakończeniu okresu wdrażania lub rozwiązaniu niniejszej umowy o finansowaniu lub zamknięciu operacji w ramach instrumentu finansowego, w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

15.4.

EFI corocznie przedkłada instytucji zarządzającej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe dotyczące specjalnego okna.

Artykuł 16

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

16.1.

EFI przedstawia instytucji zarządzającej sprawozdanie z uzgodnioną częstotliwością [dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy], dotyczące aspektów operacyjnych specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z załącznikiem 5, w szczególności:

a)

identyfikacji pojedynczego odrębnego programu krajowego oraz priorytetu lub środka, z którego jest zapewniony wkład państwa członkowskiego;

b)

opisu specjalnego okna [specjalnych okien] i uzgodnień dotyczących wdrażania;

c)

identyfikacji pośredników finansowych;

d)

całkowitej kwoty wpłaconego wkładu państwa członkowskiego według priorytetów lub działań w ramach pojedynczego odrębnego programu krajowego;

e)

całkowitej kwoty nowego finansowania dłużnego z odpowiedniego kwartału i narastająco;

f)

całkowitej kwoty kosztów i opłat z tytułu zarządzania;

g)

wyników specjalnego okna [specjalnych okien] łącznie z postępami w ich tworzeniu i wyborze pośredników finansowych;

h)

całkowitej kwoty naliczonych zwrotów i dochodów;

i)

postępów w osiąganiu efektu dźwigni;

j)

wkładu specjalnego okna [specjalnych okien] w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub działania w ramach pojedynczego odrębnego programu krajowego;

k)

liczby ostatecznych odbiorców (łącznie i według operacji);

l)

ekwiwalentu dotacji brutto dla każdej transakcji.

[Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

16.2.

EFI zdaje sprawozdanie instytucji zarządzającej z częstotliwością określoną w art. 16.1 na temat aspektów finansowych specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z załącznikiem 6. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

16.3.

Nie później niż [] każdego roku EFI przekazuje instytucji zarządzającej roczne sprawozdanie zawierające zestawienie wszystkich zgromadzonych danych na temat wszelkich aspektów operacyjnych i finansowych specjalnego okna [specjalnych okien] od czasu jego utworzenia. To roczne sprawozdanie będzie bez zbędnej zwłoki przedkładane radzie dyrektorów do weryfikacji. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

EFI przekazuje instytucji zarządzającej regularne sprawozdania z kontroli prowadzonej przez zewnętrznych audytorów wyznaczonych w niniejszej umowie o finansowaniu w formie pisma do kierownictwa. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

Ponadto w razie konieczności strony mogą omówić i uzgodnić dodatkowe środki sprawozdawcze dotyczące operacji. [Dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

16.4.

Odpowiednie wymogi sprawozdawcze, o których mowa w art. 16.1 i 16.2, są oparte na informacjach uzyskiwanych od czasu do czasu przez EFI w ramach odpowiednich obowiązków sprawozdawczych zawartych w umowach operacyjnych między EFI a pośrednikami finansowymi wdrażającymi specjalne okno [specjalne okna]. Umowa operacyjna wymaga od pośredników finansowych przekazywania takich informacji EFI. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

16.5.

Sprawozdania przedkładane instytucji zarządzającej są wyrażone w euro. Sprawozdania te mogą być sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych denominowanych w innych walutach zgodnie z wymogami EFI. W miarę potrzeb kwoty przelicza się na euro. Jeżeli niniejsza umowa o finansowaniu nie stanowi inaczej, kwoty denominowane w walucie innej niż euro będące przedmiotem sprawozdania jednej strony dla drugiej przelicza się na euro po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny, obowiązującym w danym dniu sprawozdawczym.

Artykuł 17

Audyty, kontrole i monitorowanie

17.1.

Zgodnie z odpowiednim prawem unijnym Trybunał Obrachunkowy i Komisja Europejska mają uprawnienia kontrolne w zakresie wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien].

17.2.

EFI przeprowadza kontrole wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie ze swoimi zasadami, polityką i procedurami oraz niniejszą umową o finansowaniu, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu na reprezentatywnych lub opartych na ryzyku próbach transakcji, w celu zapewnienia skutecznego i prawidłowego wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] oraz, między innymi, w celu zapobiegania nieprawidłowościom i oszustwom i ich korygowania.

17.3.

W przypadku podejrzenia nadużycia finansowego, korupcji lub innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii EFI niezwłocznie informuje OLAF i może podjąć, w ścisłej współpracy z OLAF-em, właściwe środki zaradcze, w tym środki zmierzające do zabezpieczenia dowodów. W przypadku nieprawidłowości w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego EFI niezwłocznie informuje instytucję zarządzającą i podejmuje wszystkie konieczne działania, w tym kroki prawne, zmierzające do odzyskania wszelkich kwot należnych zgodnie z postanowieniami umowy operacyjnej, w myśl załącznika 1, a także niezwłocznie zwraca wszelkie odzyskane kwoty na rachunek [rachunki] specjalnego okna [specjalnych okien].

17.4.

EFI monitoruje wdrażanie specjalnego okna [specjalnych okien] za pośrednictwem sprawozdawczości lub sprawozdań finansowych sporządzanych przez pośredników finansowych, dostępnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich przeprowadzonych przez pośredników finansowych lub przez EFI kontroli, w tym poprzez analizę charakteru i zakresu błędów oraz słabych stron zidentyfikowanych w systemach, a także podejmowane lub planowane działania naprawcze. EFI zgłasza instytucji zarządzającej istotne wyniki takich działań.

17.5.

Monitorowanie wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] przez EFI ma na celu umożliwienie instytucji zarządzającej ocenę (i) czy system kontroli wewnętrznej jest efektywny i skuteczny; (ii) czy wkład państwa członkowskiego jest wykorzystywany zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i postanowieniami umownymi; oraz (iii) ocenę postępów w osiąganiu celów polityki wyrażonych odpowiednimi wskaźnikami produktu i rezultatu.

17.6.

Instytucja zarządzająca może prowadzić kontrole i monitorowanie wdrażania specjalnego okna [specjalnych okien] poprzez swoje uczestnictwo w radzie inwestorów, za pośrednictwem zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych przedłożonych przez EFI zgodnie z art. 15.4.

17.7.

OLAF może prowadzić dochodzenia, łącznie z kontrolami i inspekcjami na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013, rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96 i rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2988/95, ze zmianami, uzupełnieniami lub modyfikacjami, w celu ochrony interesów finansowych Unii, z zamierzeniem ustalenia, czy doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii w związku z operacjami finansowymi dotyczącymi specjalnego okna [specjalnych okien].

Artykuł 18

Ewaluacja

18.1.

Strony mogą uzgodnić przeprowadzenie wszelkich ewaluacji dotyczących wdrażania umowy o finansowaniu według zasad w niej określonych. [Dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy].

18.2.

EFI wymaga od pośredników finansowych w ramach każdej umowy operacyjnej przedstawiania EFI informacji, które są w ich posiadaniu i w uzasadnionych przypadkach są niezbędne do przeprowadzenia przez Komisję Europejską ewaluacji zgodnie z art. 57 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Artykuł 19

Zamówienia na towary, roboty i usługi

19.1.

Zamówienia na towary, roboty lub usługi dokonywane przez EFI w kontekście specjalnego okna [specjalnych okien] są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi przez EFI, z uwzględnieniem zasady przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania, największej korzyści ekonomicznej, unikania konfliktu interesów i niedyskryminacji w udzielaniu zamówień, pod warunkiem że, z należytym uwzględnieniem kosztów i czasu trwania, podwykonawstwo nie prowadzi do zwiększenia kosztów względem samodzielnego wdrożenia przez EFI. W celu uniknięcia wątpliwości podwykonawstwo to nie dotyczy wyboru pośredników finansowych na podstawie art. 9.

19.2.

Na potrzeby zarządzania specjalnym oknem [specjalnymi oknami] nie będą wybierani kandydaci i oferenci wymienieni w centralnej bazie danych o wykluczeniach utworzonej i obsługiwanej przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie centralnej bazy danych o wykluczeniach (15).

Artykuł 20

Eksponowanie

20.1.

EFI podejmuje wszelkie właściwe środki przewidziane w niniejszej umowie o finansowaniu w celu upublicznienia faktu, że specjalne okno [specjalne okna] jest [są] współfinansowane przez [EFRR] LUB [EFRROW], oraz w celu zawarcia w odpowiednich umowach postanowień określających obowiązek przeniesienia wymogów zawartych w niniejszym artykule na pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców. [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy].

20.2.

EFI wymaga, aby informacje przekazywane prasie, zainteresowanym stronom, pośrednikom finansowym i ostatecznym odbiorcom na temat specjalnego okna [specjalnych okien] zawierały wzmiankę, że specjalne okno [specjalne okna] zostało [zostały] utworzone „przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej” (w odpowiednim języku Unii) i prezentowały we właściwy sposób godło Unii (dwanaście żółtych gwiazd na niebieskim tle) zgodnie z wymogami umowy (umów) o delegowaniu zadań.

20.3.

EFI wymaga, aby pośrednik finansowy realizował kampanie informacyjne, marketingowe i reklamowe określone w niniejszej umowie o finansowaniu [Dalsze warunki zostaną określone w drodze umowy] na terytorium [NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO], mające na celu rozpowszechnianie informacji o specjalnym oknie [specjalnych oknach] na tym terytorium, zapewniając, aby wszelkie dokumenty dotyczące wsparcia udzielanego poprzez specjalne okno [specjalne okna] zawierały stwierdzenie, że transakcja korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej zgodnie z „[inicjatywą dotyczącą MŚP], tj. specjalnym oknem [specjalnymi oknami] przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach [EFRR] LUB [EFRROW], [COSME] LUB [programu »Horyzont 2020«]”.

20.4.

Rozmiar oraz wyrazistość powyższej informacji oraz godła Unii muszą zapewnić ich dobrą widoczność w sposób niebudzący wątpliwości co do działalności EFI i zastosowania w odniesieniu do specjalnego okna [specjalnych okien] przywilejów i immunitetów EFI.

20.5.

Wszelkie publikacje EFI dotyczące konkretnego specjalnego okna [specjalnych okien], niezależnie od formy i środka przekazu tych publikacji, muszą zawierać następujące lub podobne zastrzeżenie prawne w odpowiednim języku Unii: „Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnej opinii Unii Europejskiej”.

20.6.

Instytucja zarządzająca podejmuje wszelkie właściwe środki w celu upublicznienia faktu, że specjalne okno [specjalne okna] jest [są] współfinansowane przez EFI i, w stosownych przypadkach, EBI. Informacje przekazane prasie, zainteresowanym stronom, pośrednikom finansowym i ostatecznym odbiorcom, wszelkie powiązane materiały reklamowe, zawiadomienia urzędowe, sprawozdania, publikacje i informacje internetowe muszą zawierać wzmiankę, że specjalne okno [specjalne okna] zostało [zostały] utworzone „przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego [i Europejskiego Banku Inwestycyjnego]” (w odpowiednim języku Unii), i prezentować we właściwy sposób logo EFI oraz, w stosownych przypadkach, logo EBI.

20.7.

Z zastrzeżeniem mających zastosowanie wymogów dotyczących poufności, po podpisaniu pierwszej umowy operacyjnej, EFI bez zbędnej zwłoki po jej podpisaniu sporządza komunikat prasowy w języku angielskim, który zamieszcza w witrynie internetowej EFI. EFI decyduje o treści komunikatów prasowych.

20.8.

Strony konsultują się wzajemnie w sprawie sprawozdań z postępów i sytuacji, publikacji, komunikatów prasowych i istotnych aktualizacji dotyczących niniejszej umowy o finansowaniu, zanim zostaną one wydane lub opublikowane, i przekazują sobie wzajemnie te dokumenty po ich wydaniu.

20.9.

EFI określa w każdej umowie operacyjnej wymogi, jakie muszą zawierać odpowiednie umowy o delegowaniu zadań w zakresie zapewnienia świadomości pośredników finansowych co do wsparcia udzielanego przez Unię Europejską.

Artykuł 21

Publikacja informacji na temat pośredników finansowych

21.1.

EFI publikuje corocznie nazwy pośredników finansowych wspieranych w ramach specjalnego okna [specjalnych okien] zgodnie z postanowieniami umowy (umów) o delegowaniu zadań.

21.2.

Kryteria ujawnienia i poziom szczegółowości publikacji uwzględniają specyfikę sektora finansowego i charakter specjalnego okna [specjalnych okien], a także są zgodne ze szczegółowymi mającymi zastosowanie zasadami EFRR i EFRROW.

Artykuł 22

Przeniesienie

Strony nie są uprawnione do przeniesienia, w całości ani w części, żadnych praw ani zobowiązań powstałych na podstawie niniejszej umowy o finansowaniu na żadne strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

Artykuł 23

Odpowiedzialność

23.1.

EFI odpowiada przed instytucją zarządzającą za wykonywanie swoich zadań i spełnianie swoich obowiązków na podstawie niniejszej umowy o finansowaniu na profesjonalnym poziomie staranności oraz za wszelkie straty wynikające z umyślnego naruszenia przepisów lub rażącego niedbalstwa.

[23.2

W odniesieniu do wdrażania niniejszej umowy o finansowaniu instytucja zarządzająca i EFI negocjują umowne środki odwoławcze w odniesieniu do strat, uszczerbku lub szkód poniesionych przez EFI.]

23.3.

Nie uważa się za winną naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy o finansowaniu strony dotkniętej siłą wyższą, jeżeli siła wyższa uniemożliwiła ich spełnienie.

Artykuł 24

Właściwość prawa i jurysdykcja

24.1.

Prawem właściwym w odniesieniu do niniejszej umowy o finansowaniu, zgodnie z którym będzie ona interpretowana, będzie [zostanie określone w drodze umowy], bez względu na mające zastosowanie zasady dotyczące norm kolizyjnych.

24.2.

Strony dokładają starań, aby rozwiązywać polubownie wszelkie spory lub skargi związane z interpretacją, stosowaniem lub wykonaniem niniejszej umowy o finansowaniu, w tym dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania.

24.3.

W przypadku braku rozwiązania polubownego strony postanawiają, że wyłączną jurysdykcję w zakresie rozwiązywania wszelkich sporów związanych z niniejszą umową o finansowaniu ma [właściwość sądu zostanie określona w drodze umowy].

Artykuł 25

Obowiązywanie — rozwiązanie

25.1.

Niniejsza umowa o finansowaniu wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez strony i obowiązuje do wcześniejszej z dat: [31 grudnia 2023 r.] lub daty zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, w odniesieniu do którego nie usunięto naruszenia, zgodnie z postanowieniem art. 25.5.

25.2.

Nie później niż [6] miesięcy przed dniem [31 grudnia 2023 r.] strony konsultują się ze sobą w sprawie przedłużenia niniejszej umowy o finansowaniu na dalszy okres.

25.3.

Jeżeli jedna lub kilka umów operacyjnych lub umów gwarancji, stosownie do okoliczności, nadal obowiązuje po dniu [31 grudnia 2023 r.], niniejszą umowę o finansowaniu przedłuża się za porozumieniem stron. W przypadku braku takiego porozumienia niniejsza umowa o finansowaniu pozostaje w mocy tylko w odniesieniu do rzeczywistych lub warunkowych zobowiązań lub ekspozycji z tytułu dowolnej operacji, do czasu dokonania odpisów z tytułu wszelkich takich zobowiązań lub ekspozycji lub uznania ich za niemożliwe do odzyskania oraz do upływu obowiązującego terminu przedawnienia.

25.4.

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy o finansowaniu każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać niniejszą umowę o finansowaniu ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając drugą stronę, że wystąpiło zdarzenie powodujące rozwiązanie umowy.

25.5.

Przyczyny, które mogą leżeć u podstaw zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, zostały określone poniżej:

(i)

instytucja zarządzająca może zawiadomić o zdarzeniu powodującym rozwiązanie umowy w przypadku:

a)

niepodpisania przez EFI umowy operacyjnej związanej z kwotą wkładu państwa członkowskiego zawartą we wniosku o płatność w ciągu trzech miesięcy od daty takiego wniosku o płatność; lub

b)

niespełniania przez EFI któregokolwiek z istotnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

c)

niepodpisania przez EFI pierwszej umowy operacyjnej w terminie określonym w art. 8.2,

w każdym przypadku, o ile instytucja zarządzająca wysłała EFI ostrzeżenie informujące o wystąpieniu takiego potencjalnego zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, a EFI nie usunął naruszenia w terminie (60) dni od daty otrzymania ostrzeżenia; oraz

(ii)

EFI może zawiadomić o zdarzeniu powodującym rozwiązanie umowy w przypadku:

a)

bez uszczerbku dla postanowień art. 11, braku niezwłocznego zdeponowania przez instytucję zarządzającą na rachunku [rachunkach] specjalnego okna [specjalnych okien] wkładu państwa członkowskiego równego kwocie wkładu państwa członkowskiego określonej we wniosku o płatność; lub

b)

niespełniania przez instytucję zarządzającą istotnego obowiązku wynikającego z niniejszej umowy o finansowaniu,

w każdym przypadku, o ile EFI wysłał do instytucji zarządzającej ostrzeżenie informujące o wystąpieniu takiego potencjalnego zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, a instytucja zarządzająca nie usunęła naruszenia w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania ostrzeżenia.

25.6.

Bez uszczerbku dla postanowień art. 25.9, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy EFI jest zwolniony z wszelkich obowiązków związanych z wykonywaniem działalności EFI od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się skuteczne. Koszty i opłaty z tytułu zarządzania, do których EFI byłby uprawniony w odniesieniu do okresów przed dniem wejścia w życie rozwiązania, stają się należne i wymagalne z tym dniem. [Dalsze warunki mogą zostać określone w drodze umowy w razie potrzeby, łącznie z możliwymi ewentualnymi korektami kosztów i opłat z tytułu zarządzania wymagalnych w przypadku przedterminowego rozwiązania niniejszej umowy o finansowaniu].

25.7.

Wydatki poniesione przez dowolną ze stron w związku ze zdarzeniem powodującym rozwiązanie umowy są ponoszone przez stronę odpowiedzialną za wystąpienie takiego zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy.

25.8.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy o finansowaniu saldo netto wkładu państwa członkowskiego zdeponowanego na rachunku [rachunkach] specjalnego okna [specjalnych okien] jest zwracane instytucji zarządzającej w ramach strategii wyjścia. Wszystkie wydatki poniesione przez EFI w związku z takim przekazem są ponoszone przez instytucję zarządzającą i są potrącane z podlegającego zwrotowi wkładu państwa członkowskiego, chyba że taki przekaz ma miejsce po rozwiązaniu niniejszej umowy o finansowaniu w wyniku zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy zgłoszonego przez instytucję zarządzającą.

25.9.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej umowy o finansowaniu nie wpływa na prawa ani obowiązki żadnej ze stron nabyte lub istniejące w dniu takiego rozwiązania lub wygaśnięcia, w tym wszelkie nabyte prawa lub obowiązki strony związane z obowiązkami płatniczymi. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy niniejsza umowa o finansowaniu pozostaje w mocy w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub warunkowych zobowiązań lub ekspozycji z tytułu dowolnej operacji, do czasu dokonania odpisów z tytułu wszelkich takich zobowiązań lub ekspozycji lub uznania ich za niemożliwe do odzyskania oraz do upływu obowiązującego terminu przedawnienia; w szczególności EFI jest uprawniony do potrącenia takich kwot, jakie mogą być wymagane na podstawie niniejszej umowy lub dowolnej umowy operacyjnej, z tytułu płatności dowolnej należnej mu kwoty lub wykonania wszelkich istniejących lub warunkowych zobowiązań wynikających z zaległych operacji.

25.10.

Jeżeli EFI po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej ustali, że łączny minimalny wkład w specjalne okno [specjalne okna] stanowiący sumę wkładów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest niewystarczający, przy należytym uwzględnieniu minimalnej masy krytycznej określonej w ocenie ex ante, może zawiadomić instytucję zarządzającą o wystąpieniu zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy.

25.11.

Postanowienia art. 23 (Odpowiedzialność), 24 (Właściwość prawa i jurysdykcja), 25 (Obowiązywanie — rozwiązanie) i 26 (Zawiadomienia i komunikaty) pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy o finansowaniu.

25.12.

W przypadku likwidacji [instrumentów finansowych COSME] LUB [instrumentów finansowych H2020] strony postanawiają o sposobie wykorzystania wkładu państwa członkowskiego.

Artykuł 26

Zawiadomienia i komunikaty

26.1.

Zawiadomienia i komunikaty związane z niniejszą umową o finansowaniu, kierowane przez jedną stronę do drugiej strony, są wysyłane na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z postanowieniami sekcji 2 i 3 poniżej, z zastosowaniem następujących danych korespondencyjnych:

 

W odniesieniu do instytucji zarządzającej:

[do uzupełnienia].

 

W odniesieniu do EFI:

Europejski Fundusz Inwestycyjny

[podać nazwę służby]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga)

Osoba wyznaczona do kontaktów: [do uzupełnienia]

Specjalny adres e-mail: [do uzupełnienia]

26.2.

Wszelkie zmiany dokonane w powyższych danych korespondencyjnych są skuteczne po pisemnym zgłoszeniu ich drugiej stronie w formie papierowej lub elektronicznej.

26.3.

Zawiadomienia i komunikaty uważa się za należycie przekazane, gdy [do uzupełnienia].

Artykuł 27

Zmiany i postanowienia różne

27.1.

Wszelkie zmiany, nowe wersje lub modyfikacje niniejszej umowy o finansowaniu wymagają instrumentu pisemnego, należycie podpisanego przez każdą stronę i zawierającego datę wejścia w życie.

27.2.

Zrzeczenie się zgłoszenia roszczeń lub zwłoka w ich zgłoszeniu przez stronę w jednym lub większej liczbie przypadków w odniesieniu do wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy o finansowaniu nie może być interpretowane jako zrzeczenie się przez tę stronę praw związanych z realizacją tych postanowień w przyszłości, a obowiązki drugiej strony w odniesieniu do ich przyszłego wykonania pozostają nadal w pełni w mocy.

Artykuł 28

Załączniki

Preambuła oraz następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy o finansowaniu:

Załącznik 1

:

Arkusz warunków dotyczących specjalnego okna [specjalnych okien]

Instrument gwarancji nieograniczonych co do kwoty (opcja 1)

Instrument sekurytyzacji (opcja 2)

Załącznik 2

:

Kryteria wykluczenia pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców oraz kryteria kwalifikowalności wkładu UE [zostaną częściowo określone w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 3

:

Wniosek o płatność [zostanie zawarty w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 4

:

Wytyczne zarządzania środkami pieniężnymi [zostaną określone w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 5

:

Sprawozdawczość dotycząca aspektów operacyjnych specjalnego okna [specjalnych okien] [zostanie określona w poszczególnych umowach o finansowaniu]

Załącznik 6

:

Sprawozdawczość dotycząca aspektów finansowych specjalnego okna [specjalnych okien] [zostanie określona w poszczególnych umowach o finansowaniu]

ZAŁĄCZNIK 1

INSTRUMENT GWARANCJI NIEOGRANICZONYCH CO DO KWOTY  (16)

Inicjatywa dotycząca MŚP — opcja 1

INSTRUMENT GWARANCJI NIEOGRANICZONYCH CO DO KWOTY W INICJATYWIE DOTYCZĄCEJ MŚP — OPCJA 1

Instrument ten przewiduje wykorzystywanie gwarancji nieograniczonych co do kwoty zapewnianych przez EFI na pokrycie ryzyka kredytowego pożyczek, leasingu lub gwarancji dla MŚP. Instrument gwarancji nieograniczonych co do kwoty w inicjatywie dotyczącej MŚP opiera się na ryzyku zatrzymanym na różnych poziomach przez środki UE (COSME lub program „Horyzont 2020”), EFRR/EFRROW, wraz ze środkami z grupy EBI oraz ewentualnie równolegle ze środkami krajowych banków na rzecz rozwoju i krajowych programów gwarancji.

W ramach instrumentu gwarancji nieograniczonych co do kwoty w inicjatywie dotyczącej MŚP EFI zapewniałby gwarancję nieograniczoną co do kwoty w uzgodnionych kwotach maksymalnych. Instytucje finansowe udzielające gwarancji zachowują istotny udział w swoich odpowiednich gwarantowanych portfelach przez zachowanie 20-procentowego zaangażowania ekonomicznego w każdym gwarantowanym kredycie, w celu zapewnienia niezbędnego dostosowania interesów (zaangażowania przez zatrzymanie części ryzyka).

Pośrednicy finansowi indywidualnie otrzymają gwarancję nieograniczoną co do kwoty z EFI w zamian za wniesienie opłaty gwarancyjnej. Wyższe ryzyko powstałego portfela zostanie pokryte przez połączenie wkładu państwa członkowskiego oraz środków COSME i programu „Horyzont 2020”. Niższe ryzyko powstałego portfela zostanie zatrzymane przez połączenie środków z grupy EBI do uzgodnionych maksymalnych kwot i ewentualnie z krajowych banków na rzecz rozwoju i krajowych programów gwarancji. Tego rodzaju przeniesienie ryzyka bez pokrycia kapitałowego, umożliwiające częściowe przeniesienie ryzyka kredytowego na strony trzecie bez faktycznego przenoszenia portfela aktywów z bilansu instytucji finansowej, dałoby instytucji finansowej udzielającej gwarancji możliwość uzyskania ulgi w kapitale regulacyjnym, tam gdzie jest to wykonalne. Taka operacja musiałaby uwzględniać wymogi regulacyjne danego kraju.

Czynności związane z tworzeniem, due diligence, dokumentacją i obsługą portfela złożonego z kwalifikowalnych transakcji kredytowych, leasingowych i gwarancyjnych dla MŚP wykonywane są przez pośredników finansowych zgodnie z ich zwykłymi procedurami tworzenia i obsługi portfeli. Pośrednik finansowy (lub podpośrednik finansowy w przypadku kontrgwarancji) zachowuje bezpośrednią relację kredytową z każdym ostatecznym odbiorcą jako klientem. Pośrednik finansowy będzie regularnie przekazywał EFI informacje o portfelu, a EFI będzie odpowiednio przekazywał dalej wszystkie istotne informacje podmiotom podejmującym ryzyko zgodnie z odpowiednimi umowami.

Pośrednik finansowy będzie w pełni przenosił na MŚP korzyść stanowiącą pomoc państwa, zdefiniowaną w orientacyjnych warunkach, zgodnie ze wzorem zawartym w sekcjach 5 i 6 poniżej. Ponadto uważa się, że koszty alternatywne (ryzyko utraty reputacji, ryzyko finansowe, ryzyko administracyjne, ryzyko związane z wdrażaniem subfunduszu (17)) ponoszone przez pośrednika finansowego równoważą wszelkie korzyści związane ze środkami państwowymi (tj. wkładem państwa członkowskiego), co oznacza, że pośrednik finansowy nie korzysta z nienależnej pomocy.

Terminy określone w niniejszym załączniku 1 mają takie samo znaczenie, jak odpowiadające im terminy określone w niniejszym wzorze umowy o finansowaniu, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

Orientacyjne warunki gwarancji nieograniczonej co do kwoty w ramach opcji 1

1.

Główne cechy

 

Zakres instrumentu finansowego

Pośrednik finansowy tworzy portfel nowego finansowania dłużnego (podlegający minimalnemu efektowi dźwigni), w odniesieniu do którego otrzyma nieograniczoną co do kwoty gwarancję portfela (w formie gwarancji bezpośredniej, kontrgwarancji lub współgwarancji) z EFI w zamian za wniesienie opłaty gwarancyjnej.

EFI zarządza instrumentem finansowym na bieżąco, tj. wkładem państwa członkowskiego, wkładem UE (tzn. wkładami na podstawie [rozporządzenia COSME] LUB [rozporządzenia H2020], wkładem EFI oraz ryzykiem kredytowym podejmowanym przez EBI oraz ewentualnie przez krajowe banki na rzecz rozwoju.

Gwarancja

Gwarancja jest udzielana pośrednikowi finansowemu przez EFI w zamian za opłatę gwarancyjną. Gwarancja pokrywa część (do wysokości stopy gwarancji) ryzyka kredytowego związanego z portfelem bazowego nowego finansowania dłużnego („portfelem”).

Stopa gwarancji

Do 80 % każdej poszczególnej transakcji w portfelu, tak aby pośrednik finansowy zachowywał istotny udział gospodarczy w portfelu, równy zaangażowaniu ekonomicznemu w ten portfel w wysokości co najmniej 20 %, w celu zapewnienia zbieżności interesów.

Struktura

Gwarancja obejmuje, do wysokości stopy gwarancji, zaległe kwoty wydatkowane przez pośrednika finansowego w odniesieniu do każdej kwalifikującej się transakcji zawartej w portfelu, w której powstała zwłoka.

Wkład państwa członkowskiego będzie wykorzystany na pokrycie najwyższego ryzyka w portfelu, do wyrażonej procentowo wielkości, która zostanie ustalona z uwzględnieniem efektu mnożnikowego w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego uzgodnionego w umowie o finansowaniu. Może to skutkować absorpcją 100 % takiej kwoty na pokrycie strat netto w ramach portfela.

Druga najbardziej ryzykowna część portfela będzie pokryta przez kombinację środków pochodzących z EFI, budżetu UE i od instytucji zarządzającej. Ryzyko rezydualne portfela zostanie pokryte przez wykorzystanie kombinacji środków grupy EBI oraz ewentualnie krajowych banków na rzecz rozwoju i krajowych programów gwarancji.

Środki zapewniane przez różne podmioty podejmujące ryzyko będą definiowane na takim poziomie, aby ryzyko było zgodne z tolerancją ryzyka grupy EBI i innych potencjalnych podmiotów podejmujących ryzyko.

Każdy portfel musi mieć wystarczającą jednorodność i wystarczającą dywersyfikację puli w celu umożliwienia EFI przypisania oceny ratingowej zgodnie ze stosowaną przez niego metodą oceny ryzyka.

Zaległe kwoty

Oznaczają niespłacony kapitał i odsetki wydatkowane przez pośrednika finansowego w odniesieniu do zawartych w portfelu transakcji, w których powstała zwłoka.

2.

Portfel

 

Okres dostępności

EFI i pośrednik finansowy uzgodnią okres dostępności (zwykle do 3 lat), w którym transakcje mogą być włączane do portfela.

Kwalifikujący się ostateczni odbiorcy

Ostateczni odbiorcy muszą spełniać wymogi kwalifikowalności zgodnie z art. 37 ust. 4 i art. 39 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, a także szczególne wymogi kwalifikowalności ustanowione w rozporządzeniach EFRR i EFRROW.

Kryteria kwalifikowalności COSME

Zob. załącznik 2.

Kryteria kwalifikowalności programu „Horyzont 2020”

Zob. załącznik 2.

Proces wykluczenia

Jeżeli transakcja nie spełnia kryteriów kwalifikowalności, jest wyłączana z portfela (i nie jest objęta gwarancją). W pewnych okolicznościach i z zastosowaniem wymogów art. 39 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów ustalenie, że dana niezgodność nie była zależna od pośrednika finansowego, może skutkować dalszym objęciem gwarancją.

Wymóg dotyczący efektu dźwigni w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego

Efekt dźwigni jest obliczany jako całkowite nowe finansowanie dłużne na rzecz ostatecznych odbiorców podzielone przez wkład państwa członkowskiego. Minimalny efekt dźwigni musi wynosić co najmniej [X]-krotność całkowitego wkładu państwa członkowskiego.

Minimalny wymóg dotyczący dźwigni w przypadku wkładu COSME

Z uwagi na wkład w ramach rozporządzenia COSME, w stosownych przypadkach, wolumen nowego finansowania dłużnego na rzecz kwalifikujących się odbiorców ostatecznych zgodny z wymogami dotyczącymi dźwigni zawartymi w podstawie prawnej COSME; umowa o delegowaniu zadań musi również spełniać kryteria kwalifikowalności COSME.

Minimalny wymóg dotyczący dźwigni w przypadku wkładu Horyzont 2020

Z uwagi na wkład w ramach rozporządzenia H2020, w stosownych przypadkach, wolumen nowego finansowania dłużnego na rzecz kwalifikujących się odbiorców ostatecznych zgodny z wymogami dotyczącymi dźwigni zawartymi w podstawie prawnej H2020; umowa o delegowaniu zadań musi również spełniać kryteria kwalifikowalności programu „Horyzont 2020”.

3.

Wycena

 

Opłata gwarancyjna

EFI pobiera od pośrednika finansowego opłatę gwarancyjną w związku z transakcjami zawartymi w portfelu.

Opłata gwarancyjna, wyrażona jako [X] % rocznie, będzie obliczana kwartalnie w odniesieniu do zaległej kwoty portfela.

Wycena wkładu państwa członkowskiego

Wkład państwa członkowskiego jest wyceniany na poziomie współmiernym do podejmowanego ryzyka, z wyjątkiem najbardziej ryzykownej części portfela, która jest wyceniana na zero (tj. wkład państwa członkowskiego będzie wnoszony nieodpłatnie).

4.

Postanowienia różne

 

Kary

Zob. art. 7.

Sprawozdawczość

Zob. załącznik 5.

Monitorowanie i audyt

Zob. art. 17.

5.

Przeniesienie korzyści

 

Przeniesienie korzyści

EFI ocenia mechanizm przeniesienia korzyści do ostatecznych odbiorców. Mechanizm ten jest uwzględniany w procesie wyboru pośredników finansowych i stanowi część ostatecznej decyzji EFI co do tego, czy zawierać umowę gwarancji i na jakich warunkach. Przeniesienie korzyści jest stosowane w odniesieniu do części nowego finansowania dłużnego objętej gwarancją ze standardową stopą procentową pobieraną od ostatecznych odbiorców przez zmniejszenie premii za ryzyko kredytowe/premii gwarancyjnej. Wymaga odpowiedniego udokumentowania.

Kwota korzyści ogółem

Kwotę korzyści ogółem definiuje się dla części kredytu objętej gwarancją jako zmniejszenie stopy procentowej lub opłaty gwarancyjnej, stosownie do okoliczności, pobieranej przez pośrednika finansowego od ostatecznych odbiorców, z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka kredytowego, a także efektu i kosztu gwarancji. Ponieważ pośrednik finansowy nie otrzymuje wynagrodzenia/środków finansowych z EFI, ocena kwoty korzyści ogółem koncentruje się tylko na premii za ryzyko kredytowe. Pośrednik finansowy uwzględnia koszt gwarancji (opłatę gwarancyjną) w kalkulacji nowej premii za ryzyko kredytowe/nowej premii gwarancyjnej w odniesieniu do każdego kredytu lub gwarancji.

Kwotę korzyści ogółem oblicza się według następującego wzoru:

kwota korzyści ogółem = standardowa premia za ryzyko kredytowe/standardowa premia gwarancyjna – opłata gwarancyjna

6.

Pomoc państwa

 

Korzyść stanowiąca pomoc państwa

Korzyść stanowiąca pomoc państwa w przypadku części kredytu objętej gwarancją jest częścią kwoty korzyści ogółem, proporcjonalną do wkładu państwa członkowskiego (18) w portfelu nowego finansowania dłużnego, obliczaną według następującego wzoru:

korzyść stanowiąca pomoc państwa = kwota korzyści ogółem * % wkładu państwa członkowskiego w gwarancję (gwarantowana część portfela nowego finansowania dłużnego).

Korzyść stanowiąca pomoc państwa jest w pełni przenoszona na ostatecznego odbiorcę przez pośrednika finansowego.

Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto

Na poziomie ostatecznego odbiorcy za korzyść stanowiącą pomoc państwa uznaje się dopłaty do oprocentowania w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 (rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis).

Ekwiwalent dotacji brutto (EDB) oblicza się według następującego wzoru:

EDB = gwarantowana kwota kredytu (19) * zapadalność (średni ważony okres trwania) kredytu (gwarancji) (20) * korzyść stanowiąca pomoc państwa

Pośrednik finansowy oblicza EDB dla każdego poszczególnego kredytu (gwarancji) (20) w portfelu nowego finansowania dłużnego i zawiadamia o nim EFI. EDB nie może w żadnym wypadku przekroczyć progu ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis.

Kary z tytułu pomocy państwa

EFI nakłada na pośrednika finansowego karę z tytułu pomocy państwa, jeżeli korzyść stanowiąca pomoc państwa nie zostanie w pełni przeniesiona na ostatecznego odbiorcę.

INSTRUMENT SEKURYTYZACJI

Inicjatywa dotycząca MŚP — opcja 2

INSTRUMENT SEKURYTYZACJI W INICJATYWIE DOTYCZĄCEJ MŚP

Instrument ten przewiduje wykorzystanie transakcji sekurytyzacji zabezpieczonych kredytami, umowami leasingu lub gwarancjami dla MŚP, w sytuacji, w której środki UE (COSME i program „Horyzont 2020”), EFRR/EFRROW, wraz ze środkami grupy EBI oraz krajowych banków na rzecz rozwoju, krajowych programów gwarancji i innych inwestorów instytucjonalnych, subskrybują lub gwarantują pewne kwoty na różnych poziomach ryzyka.

W ramach instrumentu sekurytyzacji portfel kwalifikowalnych instrumentów finansowych dla MŚP jest wykorzystywany jako zabezpieczenie dla zbywalnych papierów wartościowych (transz), zdywersyfikowanych według poziomu ryzyka.

Możliwe byłoby też przeniesienie ryzyka bez pokrycia kapitałowego (syntetyczna sekurytyzacja), umożliwiające przeniesienie ryzyka kredytowego na strony trzecie bez faktycznego usuwania portfela aktywów z bilansu banku, dając w ten sposób bankowi inicjującemu możliwość uzyskania ulgi w kapitale regulacyjnym. Takie operacje musiałyby uwzględniać wymogi regulacyjne danego kraju.

Instrument sekurytyzacji będzie gwarantował znaczną część kwalifikowalnego bazowego portfela finansowania dłużnego, po podjęciu przez właściwego pośrednika finansowego zobowiązania do utworzenia dodatkowego portfela również przez wykorzystanie środków zmobilizowanych w wyniku transakcji sekurytyzacji dla nowego finansowania MŚP.

W ramach instrumentu sekurytyzacji w inicjatywie dotyczącej MŚP EFI i EBI (ewentualnie razem z krajowymi bankami na rzecz rozwoju, krajowymi programami gwarancji i innymi inwestorami instytucjonalnymi) subskrybowałyby lub gwarantowały niektóre transze do uzgodnionych kwot maksymalnych. Inicjujące instytucje finansowe zachowują istotny udział w transakcji, polegający na odpowiedniej części (co najmniej 50 %) transzy podporządkowanej i odpowiedniej ekspozycji na każdą transzę oferowaną inwestorom lub na podobnych rozwiązaniach, w celu zapewnienia niezbędnego dostosowania interesów (zaangażowania przez zatrzymanie części ryzyka) i przestrzegania wymogu dotyczącego utrzymywania ryzyka ustanowionego w dyrektywie 2013/36/UE i rozporządzeniu (UE) nr 575/2013.

Ocena ratingowa transz uprzywilejowanych i typu mezzanine jest zgodna z tolerancją ryzyka grupy EBI i ewentualnie krajowych banków na rzecz rozwoju, krajowych programów gwarancji i zewnętrznych inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą też inwestować w transze uprzywilejowane takich sekurytyzacji, zwiększając tym samym dźwignię przeznaczonych środków budżetowych.

Transze podporządkowane i typu mezzanine niezachowane przez jednostkę inicjującą są subskrybowane przez połączenie środków EFRR/EFRROW, COSME/programu „Horyzont 2020” i środków własnych EFI.

Instytucje zarządzające, które wyrażają chęć uczestniczenia w programie gwarancji (za pośrednictwem EFI, ale przy ryzyku wkładu z EFSI), gwarantują/inwestują do 50 % transzy podporządkowanej.

Czynności związane z tworzeniem, due diligence, dokumentacją i obsługą portfela sekurytyzowanego złożonego z kwalifikowalnych kredytów, umów leasingu i gwarancji dla MŚP i spółek zatrudniających mniej niż 500 pracowników wykonywane są przez pośredników finansowych zgodnie z ich zwykłymi procedurami tworzenia i obsługi portfeli. Pośrednicy finansowi z zasady zachowują bezpośrednią relację kredytową z każdym MŚP jako klientem. Pośrednicy finansowi będą przekazywać informacje o portfelu sekurytyzowanym, a także o portfelu dodatkowym (nowo uruchomionym finansowaniu MŚP) kwartalnie, odpowiednio dla EBI i EFI, do czasu zakończenia transakcji sekurytyzacji.

Orientacyjne warunki sekurytyzacji

1.

Warunki ogólne

 

Zakres instrumentu finansowego

Poprzez sekurytyzację aktywów pośrednicy finansowi zmierzają do uwolnienia kapitału regulacyjnego i ekonomicznego lub uzyskania nowych źródeł finansowania umożliwiających pośrednikowi finansowemu uruchomienie nowego finansowania dłużnego dla kwalifikujących się ostatecznych odbiorów (w celu stworzenia portfela dodatkowego).

Pośrednik finansowy otrzyma gwarancję/inwestycję z EFI na pokrycie portfela sekurytyzowanego w zamian za wniesienie opłaty i zobowiąże się do uruchomienia portfela nowego finansowania dłużnego (podlegającego minimalnemu efektowi dźwigni).

EFI zarządza instrumentem finansowym na bieżąco, tj. wkładem państwa członkowskiego, wkładem UE (tzn. wkładami na podstawie [rozporządzenia COSME] LUB [rozporządzenia H2020], wkładem EFI oraz ryzykiem kredytowym przejmowanym od EBI oraz ewentualnie krajowych banków na rzecz rozwoju.

Struktura transakcji

Dopuszcza się sekurytyzacje gotówkowe (tradycyjne, typu true-sale) lub syntetyczne (bez pokrycia kapitałowego).

Sekurytyzacja gotówkowa jest transakcją, w związku z którą jednostka inicjująca (pośrednik finansowy) sekurytyzuje aktywa przez połączenie ich w portfel sekurytyzowany i sprzedaż portfela sekurytyzowanego jednostce specjalnego przeznaczenia („JSP”). JSP finansuje zakup portfela sekurytyzowanego przez emisję skryptów zabezpieczonych przez te aktywa (papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami — „ABS”). Wpływy z emisji tych skryptów JSP wykorzystuje do zapłaty ceny nabycia portfela sekurytyzowanego od pośrednika finansowego.

W sekurytyzacji syntetycznej pośrednik finansowy zachowuje odnośne aktywa w swoim bilansie, a EFI przejmuje część ryzyka portfela sekurytyzowanego. Może to skutkować ulgą w kapitale dla pośrednika finansowego.

EFI dzieli portfel sekurytyzowany na transze według ryzyka transakcji bazowych.

Transza podporządkowana obejmuje najbardziej ryzykowną część portfela sekurytyzowanego do wcześniej zdefiniowanej wartości procentowej, z uwzględnieniem charakterystyki tego portfela, wymogów dotyczących wsparcia jakości kredytowej i wymogów dotyczących efektu dźwigni w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego. Wkład państwa członkowskiego pokrywa do 50 % transzy podporządkowanej, natomiast pozostałą część tej transzy zachowuje pośrednik finansowy. Może to skutkować absorpcją 100 % takiej kwoty na pokrycie strat netto w ramach portfela.

Transza typu mezzanine obejmuje drugą co do poziomu ryzyka część portfela sekurytyzowanego i składa się z trzech podtransz wykorzystujących kombinację środków z EFI, budżetu UE i instytucji zarządzającej. W szczególności wkład państwa członkowskiego musi pokrywać ryzyko dolnej transzy typu mezzanine. Wkład w ramach [rozporządzenia COSME] lub [rozporządzenia H2020] pokrywa ryzyko pośredniej transzy typu mezzanine. Wkład EFI pokrywa ryzyko górnej transzy typu mezzanine.

Wielkość transzy typu mezzanine zostanie ustalona przez EFI z uwzględnieniem charakterystyki portfela, wymogów dotyczących wsparcia jakości kredytowej i wymogów dotyczących efektu dźwigni w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego.

Dolna i pośrednia transza typu mezzanine stanowią do [wcześniej określona wielkość procentowa portfela sekurytyzowanego.

Transza uprzywilejowana obejmuje ryzyko rezydualne portfela sekurytyzowanego i jest finansowana/zachowywana dzięki wykorzystaniu kombinacji środków grupy EBI do uzgodnionej kwoty maksymalnej oraz ewentualnie krajowych banków na rzecz rozwoju oraz krajowych programów gwarancji i innych inwestorów.

Transzę uprzywilejowaną i górną typu mezzanine ustala się na takim poziomie, aby ryzyko było zgodne z tolerancją ryzyka grupy EBI i ewentualnych innych uczestniczących podmiotów podejmujących ryzyko.

2.

Portfel referencyjny (portfel sekurytyzowany)

 

Portfel sekurytyzowany

Portfel sekurytyzowany może objąć istniejące aktywa (finansowanie dłużne dla MŚP i innych przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 500 pracowników), a także portfele nowego finansowania dłużnego dla MŚP.

Każdy portfel sekurytyzowany musi mieć wystarczającą jednorodność i wystarczającą dywersyfikację puli, aby EFI mógł dokonać oceny ratingowej zgodnie z swoją metodą oceny ryzyka.

Istniejące portfele nie są uwzględniane w portfelu sekurytyzowanym po okresie zobowiązania.

3.

Portfel dodatkowy

 

Portfel dodatkowy

Każdy pośrednik finansowy będzie zobowiązany w drodze umowy do zapewnienia nowego finansowania dłużnego dla kwalifikujących się ostatecznych odbiorców (portfel dodatkowy).

Naruszenie przez pośrednika finansowego któregokolwiek z wymogów określonych w odnośnej umowie operacyjnej nie wpływa na gwarancję wydaną w odniesieniu do portfela sekurytyzowanego.

Wymóg dotyczący efektu dźwigni w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego

Efekt dźwigni jest obliczany jako całkowite nowe finansowanie dłużne na rzecz ostatecznych odbiorców podzielone przez wkład państwa członkowskiego. Minimalny efekt dźwigni musi wynosić co najmniej [X]-krotność całkowitego wkładu państwa członkowskiego.

Okres dostępności

EFI i pośrednik finansowy uzgodnią okres dostępności (zwykle do [3] lat), w którym transakcje są włączane do portfela dodatkowego.

Kwalifikujący się ostateczni odbiorcy

Ostateczni odbiorcy muszą spełniać wymogi kwalifikowalności zgodnie z art. 37 ust. 4 i art. 39 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, a także szczególne wymogi kwalifikowalności ustanowione w rozporządzeniach EFRR i EFRROW.

Kryteria kwalifikowalności COSME

Zob. rozporządzenie COSME.

Kryteria kwalifikowalności Horyzont 2020

Zob. rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Minimalny wymóg dotyczący dźwigni w przypadku wkładu COSME

Z uwagi na wkład w ramach rozporządzenia COSME, w stosownych przypadkach, wolumen nowego finansowania dłużnego na rzecz kwalifikujących się odbiorców ostatecznych zgodny z wymogami dotyczącymi dźwigni zawartymi w podstawie prawnej COSME; umowa o delegowaniu zadań musi również spełniać kryteria kwalifikowalności COSME.

Minimalny wymóg dotyczący efektu dźwigni w przypadku wkładu z programu „Horyzont 2020”

Z uwagi na wkład w ramach rozporządzenia H2020, w stosownych przypadkach, wolumen nowego finansowania dłużnego na rzecz kwalifikujących się odbiorców ostatecznych zgodny z wymogami dotyczącymi dźwigni zawartymi w podstawie prawnej H2020; umowa o delegowaniu zadań musi również spełniać kryteria kwalifikowalności programu „Horyzont 2020”.

4.

Wycena

 

Opłata

Opłatę ustala się na podstawie wyceny przez każdy z podmiotów podejmujących ryzyko w ramach instrumentu finansowego w odniesieniu do ich poszczególnych transz (zob. wycena poniżej).

EFI pobiera od pośrednika finansowego [X] % rocznie w związku z objętą częścią portfela sekurytyzowanego.

Wycena transzy uprzywilejowanej

Jest ona ustalana jako wcześniej zdefiniowana roczna wartość procentowa przez EBI i inne potencjalne podmioty podejmujące ryzyko według ich polityki wyceny.

Wycena transzy typu mezzanine

Transzę typu mezzanine EFI ustala na [X] % rocznie zgodnie ze swoją polityką wyceny.

Pośrednią i dolną transzę typu mezzanine wycenia się z myślą o zrównoważeniu ryzyka w związku z oczekiwanymi stratami w poszczególnych transzach. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach wycena może być też jeszcze obniżana w celu przyciągnięcia pośredników finansowych.

Wycena transzy podporządkowanej

Jest ona równa zeru (tj. transza podporządkowana inna niż transza zachowana przez jednostkę inicjującą będzie zapewniana nieodpłatnie).

5.

Postanowienia różne

 

Kary

Zob. art. 7.

Sprawozdawczość

Zob. załącznik 5.

Monitorowanie i audyt

Zob. art. 17.

6.

Przeniesienie korzyści

 

Przeniesienie korzyści

EFI ocenia mechanizm przeniesienia korzyści z pośrednika finansowego na ostatecznych odbiorców w portfelu dodatkowym. Mechanizm ten jest uwzględniany w systemie punktacji na potrzeby wyboru pośredników finansowych i stanowi część ostatecznej decyzji EFI co do tego, czy zawierać umowę gwarancji lub inwestycji i na jakich warunkach.

Przeniesienie korzyści jest stosowane do standardowej stopy procentowej pobieranej od ostatecznych odbiorców w ramach nowego finansowania dłużnego w portfelu dodatkowym przez ograniczenie premii za ryzyko kredytowe. Mechanizm przeniesienia korzyści należy odpowiednio udokumentować.

Kwota korzyści ogółem

Kwota korzyści ogółem uwzględnia korzyść odnoszoną przez pośrednika finansowego w każdej transzy portfela sekurytyzowanego.

Kwotę korzyści ogółem oblicza się jako różnicę między ceną rynkową a ceną pobieraną przez EFI w każdej transzy przy tym samym poziomie ryzyka. Poziom ryzyka każdej transzy jest określany przez zastosowanie wewnętrznej metody oceny ratingowej EFI.

W przypadku braku ceny rynkowej EFI stosuje bezpieczną stawkę za równoważny poziom ryzyka dla gwarancji, ustanowioną w obwieszczeniu Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji [Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 25]. Bezpieczna stawka w przypadku transzy podporządkowanej wynosi maksymalnie 10 % rocznie.

Kwotę korzyści ogółem oblicza się według następującego wzoru:

kwota korzyści ogółem = suma korzyści w indywidualnych transzach

Korzyść w indywidualnej transzy oblicza się w następujący sposób:

korzyść w indywidualnej transzy = (cena rynkowa transzy – opłata) * całkowita kwota transzy w EUR * zapadalność transzy (średni ważony okres trwania)

7.

Pomoc państwa

 

Korzyść stanowiąca pomoc państwa

Korzyść stanowiąca pomoc państwa ogółem jest częścią kwoty świadczenia ogółem proporcjonalną do wkładu państwa członkowskiego (21) w portfelu sekurytyzowanym.

Korzyść stanowiącą pomoc państwa ogółem odnoszoną przez pośrednika finansowego oblicza się według następującego wzoru:

korzyść stanowiąca pomoc państwa ogółem (w EUR) = suma (korzyść w indywidualnej transzy * % wkładu państwa członkowskiego w tę transzę).

Korzyść stanowiąca pomoc państwa ogółem jest w pełni przenoszona przez pośrednika finansowego na wszystkich ostatecznym odbiorców uwzględnionych w portfelu dodatkowym.

Korzyść stanowiącą pomoc państwa dla każdego ostatecznego odbiorcy oblicza się według następującego wzoru:

korzyść stanowiąca pomoc państwa (dopłata do oprocentowania w pkt bazowych) = korzyść stanowiąca pomoc państwa ogółem/nowe finansowanie dłużne w portfelu dodatkowym)/zapadalność portfela dodatkowego (średni ważony okres trwania)

Obliczenie EDB

Za korzyść stanowiącą pomoc państwa na rzecz ostatecznych odbiorców w portfelu dodatkowym uznaje się dopłaty do oprocentowania w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis.

Ekwiwalent dotacji brutto (EDB) oblicza się według następującego wzoru:

EDB = nominalna kwota kredytu * zapadalność (średni ważony okres trwania) kredytu * korzyść stanowiąca pomoc państwa

Pośrednik finansowy oblicza EDB dla każdego poszczególnego kredytu w portfelu dodatkowym i zawiadamia o nim EFI. EDB nie może w żadnym wypadku przekroczyć progu ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis.

Brak dodatkowej korzyści stanowiącej ulgę w kapitale

Zgodnie z odpowiednimi zasadami krajowymi dotyczącymi wymogów kapitałowych wolumenu nowego finansowania dłużnego nie ustala się na poziomie niższym niż wolumen finansowania dłużnego na rzecz MŚP, którego wygenerowania przez pośredników finansowych można by oczekiwać przy wykorzystaniu kapitału uwolnionego w wyniku wkładu państwa członkowskiego.

Kary z tytułu pomocy państwa

EFI nakłada na pośrednika finansowego karę z tytułu pomocy państwa, jeżeli korzyść stanowiąca pomoc państwa nie zostanie w pełni przeniesiona na ostatecznego odbiorcę.

ZAŁĄCZNIK 2

Kryteria wykluczenia pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców oraz kryteria kwalifikowalności dotyczące wkładu UE

1.   KRYTERIA WYKLUCZENIA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Nie wybiera się pośredników finansowych znajdujących się w jednej z poniższych sytuacji, o ile sytuacja ta mogłaby, według profesjonalnej opinii EFI, wpływać na ich zdolność do wdrażania instrumentu finansowego:

1.

znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji, ich działalnością zarządza sąd, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii lub znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

2.

zostali skazani prawomocnym wyrokiem (res iudicata) za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej, co wpłynęłoby na ich zdolność do realizacji transakcji;

3.

zostali skazani prawomocnym wyrokiem (res iudicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;

4.

są winni istotnego zafałszowania informacji wymaganych w celu dokonania wyboru pośrednika finansowego;

5.

figurują w centralnej bazie danych o wykluczeniach, o której mowa w art. 9.5 lit. e);

6.

mają siedzibę na terytoriach, których wymiary sprawiedliwości nie współpracują z Unią w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm podatkowych lub których praktyki podatkowe nie są zgodne z zasadami zawartymi w zaleceniu Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (C(2012)8805);

7.

ich działalność gospodarcza jest niezgodna z polityką EFI w odniesieniu do sektorów podlegających ograniczeniom.

Punktów 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli pośrednicy finansowi mogą w wystarczający sposób wykazać wobec EFI, że podjęto odpowiednie środki wobec osób mających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, skazanych wyrokiem, o którym mowa w pkt 2 i 3.

2.   KRYTERIA WYKLUCZENIA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW

Ostateczni odbiorcy nie mogą zostać wybrani przez pośredników finansowych, jeżeli spełniają jedną lub więcej przesłanek określonych poniżej:

1.

nie są potencjalnie rentowni;

2.

mają siedzibę na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm podatkowych lub których praktyki podatkowe nie są zgodne z zaleceniem Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (C(2012)8805);

3.

znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji, ich działalnością zarządza sąd, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii lub znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

4.

zostali skazani prawomocnym wyrokiem (res iudicata) za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej, co wpłynęłoby na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej;

5.

zostali skazani prawomocnym wyrokiem (res iudicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;

6.

są winni zafałszowania informacji wymaganych w celu dokonania wyboru ostatecznego odbiorcy;

7.

figurują w centralnej bazie danych o wykluczeniach utworzonej i prowadzonej przez Komisję na mocy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1302/2008;

8.

prowadzona przez nich działalność gospodarcza obejmuje jeden lub kilka następujących elementów:

a)

nielegalną działalność ekonomiczną (tzn. dowolną działalność produkcyjną, handlową lub inną, która jest nielegalna na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych mających zastosowanie do pośrednika finansowego lub danego ostatecznego odbiorcy, w tym w szczególności klonowanie ludzi do celów reprodukcyjnych);

b)

produkcję i handel tytoniem oraz destylowanymi napojami alkoholowymi i wyrobami pokrewnymi;

c)

finansowanie produkcji oraz handel bronią i amunicją dowolnego rodzaju lub operacje wojskowe dowolnego rodzaju;

d)

kasyna i równoważne przedsiębiorstwa;

e)

internetowe gry losowe i kasyna online;

f)

pornografię i prostytucję;

g)

energetykę jądrową;

h)

działalność, o której mowa w art. 19 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”;

i)

badania, rozwój lub aplikacje techniczne związane z programami lub rozwiązaniami wykorzystującymi dane elektroniczne, mające na celu obsługę którejkolwiek działalności wymienionej w lit. a)–h) powyżej lub przeznaczone do nielegalnego przedostawania się do sieci danych elektronicznych lub pobierania danych elektronicznych;

9.

ich działalność gospodarcza jest niezgodna z polityką EFI w odniesieniu do sektorów podlegających ograniczeniom;

10.

otrzymali nowe finansowanie dłużne, które jest niezgodne z zasadami kumulacji ustanowionymi w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis;

11.

otrzymali pomoc na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, mianowicie pomoc związaną bezpośrednio z ilością wywożonych towarów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

12.

otrzymali pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

3.   KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO WKŁADU UE

3.1.

Kryteria kwalifikowalności dotyczące wkładu UE na rzecz instrumentów finansowych COSME [zostaną określone w poszczególnych umowach o finansowaniu, na podstawie umowy między Komisją a EFI, w umowie o delegowaniu zadań w odniesieniu do COSME]

3.2.

Kryteria kwalifikowalności dotyczące wkładu UE na rzecz instrumentów finansowych H2020 [zostaną określone w poszczególnych umowach o finansowaniu, na podstawie umowy między Komisją a EFI, w umowie o delegowaniu zadań w odniesieniu do H2020]

(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(4)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33.

(5)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104.

(6)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965.

(7)  Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1.

(8)  Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9.

(9)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

(10)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(11)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(12)  Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1.

(13)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.

(14)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1.

(15)  Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 12.

(16)  „Gwarancje nieograniczone co do kwoty” to termin użyty w art. 39 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

(17)  Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa w subfunduszu obejmują:

a)

minimalny efekt dźwigni umożliwiający stworzenie portfela z minimalną kwotą nowego finansowania dłużnego, która spełnia warunki kwalifikowalności w odniesieniu do wkładu państwa członkowskiego;

b)

minimalną kwotę nowego finansowania dłużnego, która spełnia również parametry kwalifikowalności w ramach programu COSME lub „Horyzont 2020”;

c)

ocenę i kontrolę kryteriów kwalifikowalności;

d)

kary w przypadku nieuzyskania minimalnego efektu dźwigni na etapach pośrednich i nieprzeniesienia korzyści z tytułu pomocy państwa;

e)

przedsięwzięcia z zakresu przeniesienia korzyści, w tym ocenę jego mechanizmu i sprawozdawczość dla EFI;

f)

obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla każdej pożyczki w portfelu nowego finansowania dłużnego i przedkładanie sprawozdań EFI;

g)

eksponowanie wsparcia UE w dokumentacji umownej z ostatecznymi odbiorcami i w materiałach marketingowych;

h)

audyt i monitorowanie w odniesieniu do Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.

Powyższe elementy ryzyka i wymogi stanowią koszt alternatywny dla pośrednika finansowego, który nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za zarządzanie transakcją, w tym żadnych opłat administracyjnych i opłaty za wyniki.

(18)  Do celów związanych z pomocą państwa uwzględnia się wyłącznie wkład państwa członkowskiego. Środki od Komisji oraz środki własne EBI i EFI nie stanowią pomocy państwa.

(19)  Gwarantowana kwota pożyczki = nominalna kwota pożyczki (nominalna kwota gwarancji) * stopa gwarancji.

(20)  W przypadku kontrgwarancji.

(21)  Do celów związanych z pomocą państwa uwzględnia się wyłącznie wkład państwa członkowskiego do EFI na rzecz portfela sekurytyzowanego. Środki Komisji oraz środki własne EBI i EFI nie stanowią pomocy państwa.


ZALECENIA

12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/93


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie monitorowania występowania w żywności 2 i 3-monochloropropano-1,2-diolu (2 i 3-MCPD), estrów kwasów tłuszczowych 2 i 3-MCPD oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/661/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

3-monochloropropano-1,2-diol (3-MCPD) jest zanieczyszczeniem procesowym żywności sklasyfikowanym jako potencjalnie rakotwórcze dla człowieka, dla którego określono tolerowane dzienne pobranie (TDI) na poziomie 2 μg/kg masy ciała (1). Najwyższy dopuszczalny poziom wynoszący 20 μg/kg dla hydrolizowanego białka roślinnego (HVP) oraz sosu sojowego ustanowiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) dla produktów ciekłych zawierających 40 % suchej masy, co odpowiada maksymalnie 50 μg/kg suchej masy.

(2)

Estry 2 i 3-monochloropropano-1,2-diolu (MCPD) oraz estry glicydowe są ważnymi zanieczyszczeniami przetworzonych olejów jadalnych wykorzystywanych jako żywność lub składniki żywności. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM) zgodzili się z szacunkiem 100 % uwolnienia 3-MCPD z jego estrów u ludzi (3).

(3)

Estry glicydowe kwasów tłuszczowych (GE) są zanieczyszczeniami procesowymi powstającymi na etapie dezodoryzacji oleju jadalnego. Znaczenie toksykologiczne estrów glicydowych kwasów tłuszczowych nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione. Sam glicyd sklasyfikowano jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi. Najnowsze badania naukowe wskazują na (prawie) całkowite uwalnianie glicydu z estrów kwasów tłuszczowych w przewodzie pokarmowym człowieka.

(4)

W dniu 20 września 2013 r. EFSA opublikował sprawozdanie naukowe na temat analizy występowania 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD) w żywności w Europie w latach 2009–2011 i wstępną ocenę narażenia (4).

(5)

Aby umożliwić dokładniejszą ocenę narażenia, należy zebrać więcej danych dotyczących występowania estrów kwasów tłuszczowych MCPD i estrów glicydowych kwasów tłuszczowych.

(6)

W związku z powyższym należy zalecić monitorowanie występowania MCPD, estrów MCPD i estrów glicydowych w olejach i tłuszczach roślinnych, pochodzącej od nich żywności oraz w żywności zawierającej oleje i tłuszcze roślinne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.

Państwa członkowskie powinny, przy aktywnym udziale podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze i podmiotów działających na rynku pasz, prowadzić monitorowanie występowania 2 i 3-MCPD, estrów kwasów tłuszczowych 2 i 3-MCPD oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych, a w szczególności w:

a)

tłuszczach i olejach roślinnych oraz produktach pochodnych, takich jak margaryna i produkty podobne;

b)

żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE (5) i przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, w tym w tym preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, określonych w dyrektywie Komisji 2006/141/WE (6), i produktach dietetycznych do specjalnych celów medycznych, określonych w dyrektywie Komisji 1999/21/WE (7), przeznaczonych dla niemowląt;

c)

pieczywie cukierniczym i wyrobach ciastkarskich, chlebie i bułkach;

d)

mięsie w puszkach (wędzonym) i konserwach rybnych (wędzonych);

e)

przekąskach na bazie ziemniaków lub zbóż, innych produktach na bazie ziemniaków smażonych;

f)

żywności zawierającej olej roślinny oraz żywności przygotowanej/wyprodukowanej przy zastosowaniu olejów roślinnych.

Uznaje się, że analiza 2 i 3-MCPD, estrów kwasów tłuszczowych 2 i 3-MCPD oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w żywności wymienionej w lit. b)–f) jest bardzo trudna i nie są jeszcze dostępne metody analizy potwierdzone przez porównanie międzylaboratoryjne. W związku z tym należy szczególnie uważnie analizować żywność, o której mowa w lit. b)–f), w celu zapewnienia wiarygodności uzyskanych danych.

W związku z tym państwa członkowskie, które zamierzają wprowadzić badania obecności 2 i 3-MCPD, estrów kwasów tłuszczowych 2 i 3-MCPD oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w żywności wymienionej w lit. b)–f), mogą wystąpić, gdy jest to właściwe i potrzebne, o pomoc techniczną Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej — Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM), działu — Normy dotyczące Nauk Biologicznych w zakresie Żywności.

2.

W celu zapewnienia reprezentatywności próbek dla danej partii, państwa członkowskie powinny przestrzegać procedur pobierania próbek ustanowionych w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 (8).

3.

W celu stwierdzenia obecności MCPD i glicydu związanych w estrach zaleca się stosowanie standardowych metod American Oil Chemists' Society. Metody te są metodami chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS), które zostały potwierdzone przez porównanie międzylaboratoryjne dla olejów i tłuszczów roślinnych i są dostępne na stronie: www.aocs.org.

Granica oznaczalności (LOQ) nie powinna być wyższa niż 100 μg/kg dla analizy MCPD i glicydu w olejach i tłuszczach jadalnych. W odniesieniu do innych rodzajów żywności zawierającej więcej niż 10 % tłuszczu LOQ powinna być w miarę możliwości nie wyższa w odniesieniu do zawartości tłuszczu w żywności, tj. LOQ w przypadku analizy estrów kwasów tłuszczowych MCPD i glicydu w żywności zawierającej 20 % tłuszczu nie powinna być wyższa niż 20 μg/kg w przeliczeniu na masę całkowitą. W przypadku żywności zawierającej mniej niż 10 % tłuszczu LOQ powinna być nie wyższa niż 10 μg/kg w przeliczeniu na masę całkowitą.

4.

Laboratoria powinny dysponować procedurami kontroli jakości w celu uniknięcia przekształcenia podczas analizy estrów glicydowych w estry MCPD i odwrotnie. Ponadto konieczne jest jednoznaczne określenie wielkości mierzonej oraz oddzielne zgłoszenie wolnego 2- i 3-MCPD obecnego w analizowanej matrycy z estrów kwasów tłuszczowych 2- i 3-MCPD, ponieważ obie wielkości są mierzone jako 3-MCPD. Następujące wielkości mierzone należy zgłaszać osobno:

2-MCPD,

3-MCPD,

estry 2-MCPD,

estry 3-MCPD,

estry glicydowe.

Brak jest obecnie dowodów na obecność wolnego glicydu w żywności, o której mowa w pkt 1. Jednak fakt analizy wolnego glicydu należy zgłosić oddzielnie.

5.

Państwa członkowskie powinny zapewnić regularne dostarczanie wyników analiz (co sześć miesięcy) do EFSA w ustalonym przez EFSA formacie przekazywania danych zgodnie z wytycznymi EFSA w sprawie standardu opisu próbek (SSD) dla żywności i paszy (9) oraz dodatkowymi szczególnymi wymaganiami EFSA dotyczącymi sprawozdawczości.

Aby zapewnić przekazywanie maksymalnej ilości użytecznych dostępnych danych z monitorowania udostępniony zostanie uproszczony format, z mniejszą liczbą pól obowiązkowych, które należy wypełnić.

6.

Opracowane zostaną wytyczne w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapewnienia porównywalności sprawozdań z wyników badań.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2014 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności na temat 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD), będąca uaktualnieniem opinii z 1994 r. (przyjęta w dniu 30 maja 2001 r.) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(3)  Oświadczenie panelu ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM) wydane na wniosek Komisji Europejskiej dotyczące estrów 3-MCPD http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf

(4)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 2013 r., Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009-2011 and preliminary exposure assessment. Dziennik EFSA 2013;11(9):3381, 45 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381 dostępny online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21).

(6)  Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1).

(7)  Dyrektywa Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 29).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 29).

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/96


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie dobrych praktyk mających na celu zapobieganie obecności alkaloidów opium i jej zmniejszenie w nasionach maku oraz produktach z nasion maku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/662/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nasiona maku uzyskuje się z maku lekarskiego (Papaver somniferum L.). Wykorzystuje się je w wyrobach piekarniczych i cukierniczych jako posypkę, w nadzieniach ciast, w deserach oraz do produkcji oleju jadalnego. Roślina mak lekarski zawiera jednak alkaloidy o działaniu narkotycznym, takie jak morfina oraz kodeina. Nasiona maku nie zawierają alkaloidów opium lub zawierają je jedynie na bardzo niskim poziomie, ale mogą zostać zanieczyszczone alkaloidami w wyniku szkód spowodowanych przez owady lub poprzez zewnętrzne zanieczyszczenie nasion podczas zbioru, gdy cząstki pyłu ze słomy (w tym ze ścianek torebek) przyczepiają się do nasion.

(2)

Panel naukowy ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił opinię naukową na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z obecnością alkaloidów opium w nasionach maku przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1).

(3)

Z szacunków narażenia z dietą na morfinę w żywności zawierającej mak wynika, że w całej Unii ostra dawka referencyjna (ARfD) może przez niektórych konsumentów, w szczególności dzieci, zostać przekroczona przy spożywaniu jednej porcji.

(4)

Należy zatem stosować dobre praktyki w celu zapobiegania obecności alkaloidów opium i jej zmniejszania w nasionach maku oraz produktach z nasion maku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się państwom członkowskim podjęcie niezbędnych środków, aby zapewnić stosowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję i przetwarzanie nasion maku dobrych praktyk mających na celu zapobieganie obecności alkaloidów opium i jej zmniejszanie w nasionach maku oraz produktach z nasion maku, jak opisano w załączniku do niniejszego zalecenia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2014 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM); Scientific Opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds (Opinia naukowa na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z obecnością alkaloidów opium w nasionach maku). Dziennik EFSA 2011;9(11):2405. [150 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2405. Dostępny na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ZAŁĄCZNIK

I.   Dobre praktyki rolnicze mające na celu zapobieganie obecności alkaloidów opium podczas uprawy, zbioru i przechowywania

Obecność morfiny i innych alkaloidów wynika głównie z zewnętrznego zanieczyszczenia w szczególności poprzez niewłaściwe procedury ochrony roślin oraz zbioru i czyszczenia. Innymi czynnikami mającymi wpływ na zanieczyszczenie alkaloidami nasion maku oraz produktów z nich są np. odmiana maku oraz warunki wzrostu, takie jak susza i grzyby jako czynniki stresowe. Ponadto znaczną rolę przy zanieczyszczaniu nasion maku odgrywają owady.

Wybór odmiany maku

Odmiany maku można podzielić na dwie kategorie:

a)

odmiany maku, które są uprawiane w celu produkcji nasion maku wyłącznie do stosowania w żywności. Odmiany te zawierają niski poziom alkaloidów opium;

b)

odmiany maku, które są uprawiane do celów farmaceutycznych, ale których nasiona, jako produkt uboczny, są stosowane w żywności. W porównaniu z torebkami i słomą nasiona maku zawierają stosunkowo niski poziom alkaloidów opium.

Odpowiednie zwalczanie agrofagów i chorób

Nie wszystkie agrofagi i choroby, o których mowa w niniejszej sekcji, występują we wszystkich regionach produkcji w Unii. W związku z tym środki zwalczania tych agrofagów i chorób mają znaczenie jedynie w odniesieniu do tych regionów produkcji, w których występują.

Istnieją dwie główne choroby maku: Peronospora arborescens (mączniak rzekomy maku) oraz Pleospora papaveracea. Grzybnia tych grzybów przenika do torebek, co powoduje niską jakość uprawy i przedwcześnie dojrzałe ciemne lub czarne nasiona. Choroby te powodują również pogorszenie właściwości organoleptycznych maku, tj. jego smaku i barwy, a takich spleśniałych nasion o odmiennym kolorze nie da się całkowicie oddzielić przy pomocy linii do czyszczenia.

Znaczny spadek jakości żywności powodują także agrofagi atakujące uprawy maku na późniejszych etapach rozwoju. Najczęściej dotyczy to chowacza makówkowca (Neoglocianus maculalba) i pryszczarka makówkowiaka (Dasyneura papaveris). Chowacz makówkowiec składa jaja wewnątrz młodych zielonych torebek. Larwy, które wylęgają się wewnątrz torebek maku, żywią się wnętrzem torebek (w których rozwijają się nasiona maku), zanieczyszczają wnętrze torebek, uszkadzają nasiona maku i na końcu wychodzą z torebki przez wygryzione w niej otwory. Otwór ten jest wykorzystywany przez pryszczarka makówkowiaka do składania jaj. Dojrzała torebka maku zawiera maksymalnie 50 pomarańczowych larw, które ostatecznie doprowadzają do jej całkowitego zniszczenia. Nasiona są czarne, słabo rozwinięte i niejadalne.

Większe znaczenie ma fakt, że przenikanie grzybni i chowaczy powoduje zanieczyszczenie nasion mleczkiem makowym. Problemy te są nieodłącznym elementem produkcji maku.

W związku z tym zaleca się zwalczanie tych chorób i agrofagów w przypadku ich występowania.

Zapobieganie złym warunkom zbioru spowodowanym przez wyleganie roślin

Wylegania roślin można w znacznym stopniu uniknąć, zachowując odpowiednią gęstość siewu maku.

W okresie wzrostu, w którym następuje wydłużenie rośliny, w maku do stosowania w żywności można wykorzystywać regulatory wzrostu, aby ograniczyć wydłużenie łodygi. Regulatory wzrostu nie są zazwyczaj wykorzystywane w produkcji maku do celów farmaceutycznych, ponieważ ich stosowanie powoduje zmianę szlaku biosyntezy alkaloidu. Regulacja wzrostu zapewnia nie tylko skrócenie łodygi, ale także wzmocnienie jej dolnej części. Niskie i mocne rośliny są odporne na wyleganie, zwłaszcza w okresie zielonych torebek i ich dojrzewania.

Wyleganie powoduje nierówne dojrzewanie i prowadzi do zanieczyszczenia alkaloidami w czasie zbioru. Rośliny, które uległy wyleganiu, zazwyczaj ponownie się rozgałęziają. Torebki na tych młodych rozgałęzieniach dojrzewają później. Jeżeli mak jest zbierany, proces dojrzewania powinien być regulowany, ponieważ niedojrzałe torebki maku zawierają mleczko makowe. W przypadku zbioru torebki te są zgniatane i mleczko makowe wylewa się z przewodów mlecznych, powodując bezpośrednie zanieczyszczenie powierzchni nasion maku alkaloidami opium, które później zasychają na powierzchni nasion. Również nasiona z niedojrzałych torebek, mające rdzawy kolor, obniżają jakość maku, zwłaszcza jego wygląd i właściwości organoleptyczne.

Aby zapewnić całkowitą dojrzałość torebek w momencie zbioru, można stosować środek odwadniający zgodnie z przepisami krajowymi w sprawie środków ochrony roślin oraz warunków ich stosowania.

Zbiór

Mak do stosowania w żywności jest zbierany przy wilgotności nie większej niż 10 %. Wilgotność nasion podczas zbioru wynosi zazwyczaj około 6–10 %. Jeżeli ze względu na warunki klimatyczne nasiona maku nie mogą zostać zebrane w warunkach opisanych powyżej, mak powinien zostać zebrany razem ze słomą makową i natychmiast wysuszony powietrzem o temperaturze nie wyższej niż 40 °C. W tych okolicznościach jednak wszelkie opóźnienia wiążą się z ryzykiem, które może mieć niekorzystny wpływ na jakość nasion, zarówno pod względem ich właściwości organoleptycznych, jak i fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych parametrów nasion jako środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Mak uprawiany do celów farmaceutycznych jest czasami zbierany przy wyższych poziomach wilgotności, ale suszony natychmiast po zbiorze oraz, co ważniejsze, schładzany. Po wysuszeniu i schłodzeniu nasiona zawierają około 8–9 % wilgoci.

Mak do stosowania w żywności jest zbierany przy użyciu kombajnów zbożowych, które są dostosowane do zbierania małych nasion. Mak wymaga specjalnego dostosowania poszczególnych części maszyn, ponieważ nasiona maku są niezwykle podatne na uszkodzenia mechaniczne. Spożywcze nasiona maku zawierają 45–50 % oleju. Gdy nasiona maku są uszkodzone, na ich powierzchni powstają plamy z oleju, co przyciąga pył ze zgniecionych torebek. Przyklejony pył zwiększa stężenie alkaloidów opium w nasionach maku. Ponadto olej makowy ma krótką trwałość i utlenia się w bardzo krótkim czasie. Uszkodzone nasiona znacznie obniżają więc zarówno właściwości organoleptyczne maku spożywczego, jak i jego trwałość, a przy tym powodują zanieczyszczenie i wzrost poziomu alkaloidów opium.

W odniesieniu do zbioru maku do celów farmaceutycznych kluczowe znaczenie ma to, by zbierane były wyłącznie główki i część słomy. W związku z tym do zbioru należy stosować kombajn paszowy ze specjalnie dostosowaną głowicą, który zbiera wyłącznie górną część rośliny. Wykorzystanie kombajnu paszowego oznacza, że zbierane są tylko niezbędne części rośliny, w związku z czym obniża się możliwość zanieczyszczenia.

Kondycjonowanie po zbiorze

Nasiona maku nie zawierają alkaloidów opium lub zawierają ich stosunkowo niski poziom. W przypadku odniesienia do poziomów alkaloidów opium w nasionach maku, mowa jest o cząstkach pyłu ze słomy (ze ścian torebek). W związku z tym niezbędne jest czyszczenie lub przetwarzanie po zbiorze, niezależnie od tego, czy pył ten zawiera dużo czy mało alkaloidów opium.

Po zbiorze, a przed zastosowaniem nasion maku w żywności, nasiona powinny zostać oczyszczone, cząstki pyłu usunięte aspiratorem, a wszelkie inne zanieczyszczenia usunięte, tak aby uzyskać ostatecznie czystość powyżej 99,8 %.

Przechowywanie

W przypadku gdy mak ma być przechowywany przed ostatecznym kondycjonowaniem, powinien on być zbierany razem ze słomą makową, a zebrana mieszanka powinna być odpowiednio suszona powietrzem na siatce z aktywną wentylacją, w celu zapewnienia, by wilgotność nie przekraczała 8 % do 10 %.

Do długotrwałego przechowywania z wentylacją należy stosować nieprzetworzone powietrze, tj. powietrze, które nie zostało wcześniej ogrzane.Nasiona maku, które w ten sposób przetworzono, mogą być łatwo przechowywane przez okres 12 miesięcy bez istotnej zmiany ich jakości.

Po oczyszczeniu nasiona maku powinny być przechowywane w wentylowanych pojemnikach, w workach typu „big bag” lub torbach certyfikowanych do opakowań zbiorczych środków spożywczych, bez bezpośredniego kontaktu z podłogą w miejscu przechowywania.

Etykietowanie

Jeśli nasiona maku muszą zostać poddane dodatkowym zabiegom w celu zmniejszenia obecności alkaloidów opium przed spożyciem przez ludzi lub wykorzystaniem jako składnik w środkach spożywczych, takie nasiona maku powinny być etykietowane w odpowiedni sposób wskazujący na konieczność poddania ich fizycznej obróbce w celu zmniejszenia zawartości alkaloidów opium przed spożyciem przez ludzi lub wykorzystaniem jako składnik w środkach spożywczych.

II.   Dobre praktyki służące zapobieganiu obecności alkaloidów opium podczas przetwarzania

Zawartość alkaloidów opium w nasionach maku można zmniejszyć za pomocą różnych metod obróbki wstępnej i przetwarzania żywności. Wykazano, że podczas przetwarzania żywności zawartość alkaloidów może zmniejszyć się aż o około 90 %, a przy połączeniu obróbki wstępnej z procesami cieplnymi nawet niemal w całości.

Najbardziej skuteczne metody obejmują mycie i moczenie, obróbkę cieplną z zastosowaniem temperatury przynajmniej powyżej 135 °C, a najlepiej powyżej 200 °C, niższych temperatur (np. 100 °C) w połączeniu z wilgocią lub myciem, jak również mielenie i połączenia kilku sposobów obróbki.

Przed podaniem żywność zawierająca nasiona maku jest zazwyczaj poddawana różnym procesom.

W przypadku chleba i bułek często całe, nieprzetworzone nasiona maku wykorzystywane są głównie jako element dekoracyjny i nie ma miejsca żadna inna obróbka poza pieczeniem.

W innych rodzajach żywności nasiona maku są zazwyczaj mielone przed zastosowaniem jako posypka lub przed wykorzystaniem w wyrobach piekarniczych i cukierniczych. Nasiona maku są również wykorzystywane jako nadzienie makowe, które stanowi połączenie zmielonych nasion maku, cukru, płynu (wody lub mleka) oraz ewentualne dodatkowych składników i przypraw. Nadzienie makowe jest zazwyczaj poddawane obróbce cieplnej przed wykorzystaniem do przygotowania żywności. W niektórych tradycyjnych kuchniach wykorzystuje się surowe, całe lub zmielone, nasiona maku, bez obróbki cieplnej, i stanowią one ważną część posiłku..

W związku z tym nasiona maku w żywności często przechodzą przez połączenie różnych etapów przetwarzania, w tym mielenia, mieszania z płynem, obróbki cieplnej, czasem nawet z kilkoma etapami obróbki cieplnej. Chociaż jeden etap przetwarzania może nie mieć większego wpływu na zmniejszenie zawartości alkaloidów w nasionach maku, połączenie obróbki wstępnej (np. przetwarzania nadzienia makowego), a następnie obróbki cieplnej (np. pieczenia) może wpłynąć na obniżenie zawartości alkaloidów w nasionach maku do niewykrywalnych ilości. Przez połączenie mycia i suszenia na skalę techniczną osiągnięto obniżenie zawartości morfiny także w bardzo zanieczyszczonych partiach surowych nasion maku (o początkowej zawartości w przedziale od 50 do 220 mg morfiny/kg) do zawartości poniżej 4 mg morfiny/kg bez utraty jakości i właściwości organoleptycznych.

Zalecane metody obróbki wstępnej i przetwarzania obniżające zawartość alkaloidów w nasionach maku i produktach z nasion maku przedstawiono w poniższej tabeli.

Należy jednak przy tym zauważyć, że:

obróbka cieplna przed ostatecznym przetwarzaniem żywności nie jest zalecana, ponieważ przyczynia się ona do niszczenia tłuszczy i może powodować jełczenie oraz utratę charakterystycznego dla nasion maku smaku,

jeżeli mycie lub moczenie w wodzie jest wymagane w celu zmniejszenia zawartości alkaloidów w nasionach maku, powinny one zostać przeprowadzone wkrótce po zbiorze. Należy jednak wziąć pod uwagę, że może to obniżyć jakość lub okres przechowywania nasion maku.

Tabela

Zalecane metody obróbki wstępnej i przetwarzania obniżające zawartość alkaloidów w nasionach maku i produktach z nasion maku

Metody obróbki wstępnej i przetwarzania

Dodatkowe warunki

Efekt

Efekt ilościowy

Mycie lub moczenie w wodzie

Czas (5 min)

Zwiększenie czasu i temperatury (30 s — 2 min — 30 min) w wodzie o temperaturze

Zmniejszenie zawartości alkaloidów

46 % ↓

15 °C

60 °C

100 °C

60 %–75 % ↓

80 %–95 % ↓

80 %–100 % ↓

Jedno mycie, warunki lekko kwaśne

40 % ↓

Temperatura/obróbka cieplna

Pieczenie chleba

135 °C

220 °C

200 °C + mielenie

Zmniejszenie zawartości alkaloidów

~10–50 % ↓

~30 % ↓

~80–90 % ↓

~90 % ↓

Mielenie

Tlen (duża powierzchnia czynna)

Zwiększone pH

Zwiększona szybkość degradacji morfiny, powstawanie pseudomorfiny, poprawa aromatu produktu

~25–34 % ↓

Światło

 

Nieznaczny wpływ na szybkość degradacji

 

Połączona obróbka wstępna

Mycie, 100 °C, 1 min + prażenie 200 °C, 20 min

Zmniejszenie zawartości alkaloidów

98–100 % ↓

Mycie, 100 °C, 1 min + suszenie (90 °C, 120 min)

99 % ↓

Wilgoć z parą 100 °C, 10 min + suszenie (90 °C, 120 min)

50–75 % ↓

Wilgoć 100 °C, 10 min + mielenie + suszenie (90 °C, 120 min)

90–98 % ↓

Obróbka wstępna + pieczenie

Mielenie + pieczenie

Znaczne zmniejszenie zawartości alkaloidów przy połączeniu obróbki wstępnej z wykorzystaniem wilgoci oraz wstępnej obróbki cieplnej, po której następuje obróbka cieplna na sucho

80–95 % ↓

Połączona obróbka wstępna z parą + mielenie + pieczenie

90–95 % ↓

Połączona obróbka wstępna z myciem + mielenie + pieczenie

100 % ↓


Sprostowania

12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/101


Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. dotyczącej podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205 z dnia 12 lipca 2014 r. )

Strona 2, tytuł:

zamiast:

„DECYZJA RADY

z dnia 26 maja 2014 r.

dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

(2014/451/UE)”

powinno być:

„DECYZJA RADY 2014/451/WPZiB

z dnia 26 maja 2014 r.

dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)”