ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.078.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 78

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
17 marca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2014/143/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie stanowiska w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany decyzji nr 2/2003 tego Komitetu

1

 

 

2014/144/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie stanowiska w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa utworzonego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany załącznika do dodatkowego porozumienia zawartego między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

6

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

16

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

17.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/1


DECYZJA RADY

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie stanowiska w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany decyzji nr 2/2003 tego Komitetu

(2014/143/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (1) (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r.

(2)

W art. 6 Umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Rolnictwa (zwany dalej „Komitetem”), którego zadaniem jest zarządzanie Umową i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Umowy Komitet ustanowił decyzją nr 1/2003 swój wewnętrzny regulamin (2).

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 7 Umowy decyzją Wspólnego Komitetu nr 2/2003 (3) powołano kilka grup roboczych niezbędnych do administrowania załącznikami do Umowy, w tym grupę roboczą ds. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (ChNP i ChOG), oraz przyjęto ich mandaty. Zgodnie z załącznikiem do tej decyzji głównym zadaniem grupy roboczej ds. ChNP i ChOG jest wzajemna ochrona ChNP i ChOG.

(5)

W 2011 r. Unia i Szwajcaria zawarły Umowę w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (4) zmieniającą Umowę poprzez dodanie załącznika 12 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

(6)

Grupa robocza ds. ChNP i ChOG zebrała się w celu rozpatrzenia zmiany decyzji nr 2/2003 w odniesieniu do mandatu grupy roboczej; aby uwzględnić tę zmianę Umowy.

(7)

Należy zatem określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w Komitecie odnośnie do decyzji nr 2/2003.

(8)

Stanowisko Unii w ramach Komitetu powinno zatem być oparte o załączony projekt decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa opiera się na projekcie decyzji Komitetu załączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komitecie mogą, bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji, uzgodnić zmiany techniczne w projekcie decyzji.

Artykuł 2

Decyzja Komitetu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.

(2)  Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi nr 1/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (Dz.U. L 303 z 21.11.2003, s. 24).

(3)  Decyzja Wspólnego Komitetu ds Rolnictwa ustanowionego między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi nr 1/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie w sprawie powołania grup roboczych i przyjęcia mandatów tych grup (OJ L 303, 21.11.2003, p. 27).

(4)  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 297 z 16.11.2011, str. 3).


PROJEKT

DECYZJA NR …/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA

z dnia

w sprawie zmiany decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 2/2003 ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powołania grup roboczych oraz przyjęcia ich mandatów

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 6 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r.

(2)

Załącznik 12 do Umowy dotyczy ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

(3)

Na podstawie art. 15 ust. 6 załącznika 12 do Umowy, grupa robocza ds. ChNP/ChOG wspiera Wspólny Komitet ds. Rolnictwa (zwany dalej „Komitetem”) na jego wniosek.

(4)

Decyzją Komitetu nr 2/2003 powołano grupy robocze i przyjęto mandaty tych grup.

(5)

W następstwie przyjęcia Umowy w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w dniu 1 grudnia 2011 r. poprzez dodanie załącznika 12 do Umowy, należy zmienić decyzję Komitetu nr 2/2003, w szczególności w odniesieniu do podstawy w Umowie i mandatu grupy roboczej ds. ChNP/ChOG.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji nr 2/2003 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 21 października 2003 r., dotyczący powołania grup roboczych i przyjęcia mandatu tych grup, w odniesieniu do grupy roboczej ds. ChNP/ChOG, otrzymuje brzmienie:

1)

Część Grupa robocza ds. ChNP/ChOG otrzymuje brzmienie:

Grupa robocza ds. ChNP/ChOG

Podstawa w Umowie (załącznik 12)

Art. 15 akapit 6 załącznika 12 dotyczącego ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Mandat grupy roboczej zgodnie z art. 15.

1.

Rozpatrywanie wszelkich kwestii dotyczących załącznika 12 i jego wdrażania.

2.

Dokonywanie okresowej oceny wewnętrznych przepisów ustawowych i wykonawczych Stron w obszarach objętych załącznikiem 12.

3.

Opracowywanie przedkładanych Wspólnemu Komitetowi propozycji w celu ich przyjęcia i uaktualnienia dodatków do załącznika 12”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] 2014 r.

Sporządzono w

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Szef delegacji Unii Europejskiej

Szef delegacji Szwajcarii

Sekretarz Komitetu


17.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/4


DECYZJA RADY

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie stanowiska w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa utworzonego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany załącznika do dodatkowego porozumienia zawartego między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu

(2014/144/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (1) (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r.

(2)

W art. 6 Umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Rolnictwa (zwany dalej „Komitetem”), którego zadaniem jest zarządzanie umową i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

(3)

Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, mające na celu rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (2) (zwane dalej „dodatkowym porozumieniem”), weszło w życie dnia 27 września 2007 r.

(4)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 dodatkowego porozumienia Komitet może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do załącznika do porozumienia dodatkowego, zgodnie z art. 6 i 11 Umowy.

(5)

Należy wprowadzić zmiany do załącznika do dodatkowego porozumienia w celu aktualizacji danych właściwych podmiotów publicznych Liechtensteinu oraz w celu uwzględnienia zmian w załączniku 7 i 12 Umowy.

(6)

Stanowisko w imieniu Unii w ramach Komitetu powinno zatem opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zosatć zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa opiera się na projekcie decyzji Komitetu załączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komitecie mogą, bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji, uzgodnić zmiany techniczne w projekcie decyzji.

Artykuł 2

Decyzja Komitetu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli 11 marca 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.

(2)  Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 6.


PROJEKT

DECYZJA nr …/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA

z dnia

dotycząca zmiany Dodatkowego porozumienia zawartego pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

uwzględniając Dodatkowe porozumienie zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jego art. 2 ust. 2,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (zwana dalej „Umową”) weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r.

(2)

Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (zwane dalej „Dodatkowym porozumieniem”) weszło w życie dnia 27 września 2007 r.

(3)

Załącznik do Dodatkowego porozumienia należałoby zmienić, aby uaktualnić adres podmiotu publicznego Liechtensteinu właściwego w odniesieniu do spraw, za które w Szwajcarii odpowiadają kantonalne władze rolne, tak by uwzględnić decyzję nr 1/2012 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa w sprawie zmiany załącznika 7 (handel produktami winiarskimi), która weszła w życie z dniem 4 maja 2012 r., oraz uzupełnić wykaz nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z Liechtensteinu.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku do Dodatkowego porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

Ustęp drugi, zatytułowany „Zasada”, otrzymuje brzmienie:

„W tych przypadkach, w których szwajcarskim władzom kantonalnym przypisano obowiązki, zakresy odpowiedzialności i uprawnienia, spoczywają one również na właściwych podmiotach publicznych Liechtensteinu, mianowicie: w odniesieniu do spraw, za które odpowiadają kantonalne władze rolne, oznacza to Urząd ds. Ochrony Środowiska, wydział rolny („Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft”), Dr Grass-Straßse 12, FL-9490 Vaduz, a w odniesieniu do spraw, za które odpowiadają kantonalne władze weterynaryjne i żywnościowe, oznacza to Urząd ds. Inspekcji Żywności i Weterynarii („Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen”), Postplatz 2, FL-9494 Schaan;”

2)

W załączniku 7 zatytułowanym „Handel produktami winiarskimi” podtytuł „Chronione nazwy produktów winiarskich pochodzących z Liechtensteinu (w rozumieniu art. 6 załącznika 7)” otrzymuje brzmienie:

„Chronione nazwy produktów winiarskich pochodzących z Liechtensteinu (w rozumieniu art. 5 załącznika 7)”;

3)

Do wykazu szwajcarskich oznaczeń geograficznych, chronionych na podstawie załącznika 12 dodatek 1 do Umowy, dodaje się oznaczenie geograficzne – obszar geograficzny, który obejmuje również terytorium Liechtensteinu:

„Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (ChNP)”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] 2014 r.

Sporządzono w […] dnia […] r.

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Szef delegacji Unii Europejskiej

Szef delegacji Szwajcarii

Sekretarz Komitetu


ROZPORZĄDZENIA

17.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 marca 2014 r. szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii stanowczo potępili niesprowokowane pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwali Federację Rosyjską do natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych do miejsc ich stałego stacjonowania zgodnie ze stosownymi umowami. Wezwali Federację Rosyjską do umożliwienia międzynarodowym obserwatorom natychmiastowego dostępu. Szefowie państw lub rządów uznali, że decyzja Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyszłego statusu tego terytorium jest sprzeczna z konstytucją Ukrainy i w związku z tym – nielegalna.

(2)

Szefowie państw lub rządów postanowili podjąć działania, w tym te przewidziane przez Radę w dniu 3 marca 2014 r., a w szczególności zawiesić rozmowy dwustronne z Federacją Rosyjską w kwestiach wizowych, a także rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie nowej, kompleksowej umowy, która zastąpi obecną umowę o partnerstwie i współpracy.

(3)

Szefowie państw i rządów podkreślili, że rozwiązanie kryzysu należy znaleźć w drodze negocjacji między rządami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, w tym przy wykorzystaniu ewentualnych mechanizmów wielostronnych, oraz że przy braku rezultatów w bliskim terminie Unia postanowi o dodatkowych środkach, takich jak zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów oraz odwołanie szczytu UE – Rosja.

(4)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB, w której przewidziano ograniczenia dotyczące podróżowania oraz zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, w tym działania dotyczące przyszłego statusu dowolnej części jej terytorium, które są sprzeczne z konstytucją Ukrainy, oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, o których mowa, zostały wymienione w załączniku do tej decyzji.

(5)

Niektóre z tych środków objęte są zakresem stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(6)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami określonymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.

(7)

Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę ze względu na poważną sytuację polityczną na Ukrainie oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2014/145/WPZiB.

(8)

Procedura zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować powiadomienie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów o powodach umieszczenia ich w wykazie, tak by umożliwić im zgłoszenie uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać weryfikacji swojej decyzji w świetle tych uwag i poinformować odpowiednio daną osobę, dany podmiot lub dany organ.

(9)

Na potrzeby wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz w celu zagwarantowania jak największej pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (2) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE (3).

(10)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„roszczenie” oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem 17 marca 2014 r. lub później, na mocy umowy bądź transakcji lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:

(i)

roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy bądź transakcji lub w związku z nimi;

(ii)

roszczenie o przedłużenie terminu zapłaty lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;

(iii)

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv)

roszczenie wzajemne;

(v)

żądanie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b)

„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, oraz niezależnie od tego, czy obejmuje jedną lub kilka umów zawartych przez te same lub różne strony lub podobnych zobowiązań powstałych między nimi; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje wszelkie obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenie finansowe, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c)

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;

d)

„zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub usług;

e)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;

f)

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków finansowych, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

g)

„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, między innymi:

(i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii)

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v)

kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)

akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie; oraz

(vii)

dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;

(h)

„terytorium Unii” oznacza wszystkie terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.   Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

2.   Nie udostępnia się wymienionym w załączniku I osobom fizycznym ani powiązanym z nimi osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, ani też na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

Artykuł 3

1.   W załączniku I wymieniono osoby fizyczne, które zgodnie z art. 2 decyzji 2014/145/WPZiB zostały przez Radę wskazane jako odpowiedzialne za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z nimi związane.

2.   Załącznik I zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie wymienionych w nim osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

3.   Załącznik I zawiera, jeśli są dostępne, informacje konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer w rejestrze i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów lub zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję, co najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na zwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o których mowa w art. 2, zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku I, lub przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego podlegającego egzekucji w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub później;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące praw osób, którym takie roszczenia przysługują;

c)

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, którzy zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku I; oraz

d)

uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie ust. 1.

Artykuł 6

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ lub na mocy zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, ten podmiot lub organ zostały ujęte w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na zwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy organ ustalił, że spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I; oraz

b)

dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 7

1.   Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki przekazywane im przez strony trzecie na rachunek ujętych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

2.   Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do księgowania na zamrożonych rachunkach:

a)

odsetek i innych dochodów od tych rachunków;

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub

c)

płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub podlegających egzekucji w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

Artykuł 8

1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy służbowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby stosowanie niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków oraz kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwym organom państw członkowskich, w których te osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy zamieszkują lub znajdują się, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b)

współpracują z właściwym organem przy weryfikacji takich informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane państwom członkowskim.

3.   Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 9

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2.

Artykuł 10

1.   Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że zostanie dowiedzione, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek zaniedbania.

2.   Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 11

1.   Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowania, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowania finansowego w jakiejkolwiek formie – o ile zostały one wniesione przez:

a)

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;

b)

wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).

2.   We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.

3.   Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 12

1.   Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami:

a)

dotyczącymi środków zamrożonych na mocy art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na mocy art. 4, 5 i 6;

b)

dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.   Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 14

1.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku I.

2.   Rada przekazuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje weryfikacji swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

4.   Wykaz znajdujący się w załączniku I poddawany jest regularnie przeglądowi, co najmniej co 12 miesięcy.

Artykuł 15

1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 16

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany swoich adresów stron internetowych wymienionych w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

3.   Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się we wszystkich przypadkach, gdy wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c)

wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

1.

Siergiej Waleriewicz Aksjonow

data ur. 26 listopada 1972 r.

Aksjonow został wybrany „premierem Krymu” przez Radę Najwyższą Krymu 27 lutego 2014 r. w obecności uzbrojonych prorosyjskich bojówkarzy. Jego „wybór” został przez Oleksandra Turczynowa uznany 1 marca za sprzeczny z konstytucją. Aksjonow aktywnie lobbował za „referendum” zaplanowanym na 16 marca.

17.3.2014

2.

Władimir Andriejewicz Konstantynow

data ur. 19 marca 1967 r.

Jako przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu Konstantynow odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy i wzywał wyborców, aby głosowali za niedpodległością Krymu.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirowicz Temirgaliew

data ur. 15 sierpnia 1976 r.

Jako wiceprzewodniczący Rady Ministrów Krymu Temirgaliew odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

4.

Deniz Walentynowicz Berezowski

data ur. 15 lipca 1974 r.

Berezowski został 1 marca mianowany głównodowodzącym ukraińskiej marynarki wojennej i złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła przeciw niemu śledztwo pod zarzutem zdrady stanu.

17.3.2014

5.

Aleksiej Michajłowicz Czalij

data ur. 13 czerwca 1961 r.

Czalij został „burmistrzem Sewastopola” przez aklamację 23 lutego i zaakceptował ten „wybór”. Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola – po referendum zaplanowanym na 16 marca 2014 r. – w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej

17.3.2014

6.

Piotr Anatolijowicz Zima

 

Zima został 3 marca 2014 r. mianowany przez „premiera” Aksjonowa nowym szefem Służby Bezpieczeństwa Krymu (SBU) i przyjął tę nominację. Przekazał ważne informacje, również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (SBU). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu.

11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu.

17.3.2014

7.

Jurij Żerebcow

 

Doradca przewodniczącego Rady Najwyższej Krymu, jeden z czołowych organizatorów referendum z 16 marca wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy.

17.3.2014

8.

Siergiej Pawłowicz Cekow

data ur. 28 marca 1953 r.

Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej; Cekow wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej Republiki Krymu. Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.

17.3.2014

9.

Ozerow, Wiktor Aleksiejewicz

data ur. 5 stycznia 1958 r. w Abakanie, Chakasja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Ozerow, w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

10.

Dżabarow, Władimir Michajłowicz

data ur. 29 września 1952 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Dżabarow w imieniu Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

11.

Kliszas, Andriej Aleksandrowicz

data ur. 9 listopada 1972 r. w Swierdłowsku

Przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Kliszas publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. W publicznych oświadczeniach Kliszas starał się uzasadnić rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie, twierdząc, że „ukraiński prezydent popiera apel władz Krymu do prezydenta Federacji Rosyjskiej o udzielenie wszechstronnej pomocy w obronie obywateli Krymu”.

17.3.2014

12.

Ryżkow, Nikołaj Iwanowicz

data ur. 28 września 1929 r. w Dulejewce, obwód doniecki, ukraińska SRR

Członek Komisji do Spraw Federalnych, Polityki Regionalnej i Północy Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Ryżkow publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

13.

Buszmin, Jewgienij Wiktorowicz

data ur. 4 października 1958 r. w Łopatino, obwód sergaczijski, RFSRR

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Buszmin publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

14.

Totoonow, Aleksandr Borysowicz

data ur. 3 marca 1957 r. w Ordżonikidze, Osetia Północna

Członek Komisji Kultury, Nauki i Informacji Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Totoonow publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

15.

Pantelejew, Oleg Jewgieniewicz

data ur. 21 lipca 1952 r. w Żitnikowskoje, obwód kurgański

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Parlamentarnych.

1 marca 2014 r. Pantelejew publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

16.

Mironow, Siergiej Michałjowicz

data ur. 14 lutego 1953 r. w Puszkinie, obwód leningradzki

Członek Rady Dumy państwowej; przywódca frakcji Sprawiedliwa Rosja w Dumie Federacji Rosyjskiej.

Autor projektu ustawy pozwalającej Federacji Rosyjskiej przyłączać terytoria innego kraju bez jego zgody i bez międzynarodowego traktatu, pod pretekstem ochrony obywateli rosyjskich.

17.3.2014

17.

Żelezniak, Siergiej Władimirowicz

data ur. 30 lipca 1970 r. w Sankt Petersburgu (d. Leningrad)

Wiceprzewodniczący Dumy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

17.3.2014

18.

Słucki, Leonid Edwardowicz

data ur. 4 stycznia 1968 r. w Moskwie

Przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy państwowej Federacji Rosyjskiej (członek LDPR).

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu.

17.3.2014

19.

Witko, Aleksandr Wiktorowicz

data ur. 13 września 1961 r. w Witebsku (białoruska SRR)

Głównodowodzący Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy.

17.3.2014

20.

Sidorow, Anatolij Aleksiejewicz

 

Głównodowodzący Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji, którego jednostki rozmieszczono na Krymie.

Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia Krymu do Rosji.

17.3.2014

21.

Gałkin, Aleksandr

 

Południowy Okręg Wojskowy Rosji, którego siły znajdują się na Krymie; podlega mu Flota Czarnomorska; większość sił przemieszczonych na Krym przechodziło przez Południowy Okręg Wojskowy.

Głównodowodzący Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Jednostki tego okręgu rozmieszczono na Krymie. Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia Krymu do Rosji. Ponadto pod kontrolą okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.

17.3.2014


ZAŁĄCZNIK II

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który wysyłać należy powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


DECYZJE

17.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/16


DECYZJA RADY 2014/145/WPZiB

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 marca 2014 r. szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii stanowczo potępili niesprowokowane pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwali Federację Rosyjską do natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych do miejsc ich stałego stacjonowania zgodnie ze stosownymi umowami. Wezwali Federację Rosyjską do umożliwienia międzynarodowym obserwatorom natychmiastowego dostępu. Szefowie państw lub rządów uznali, że decyzja Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyszłego statusu tego terytorium jest sprzeczna z konstytucją Ukrainy i w związku z tym – nielegalna.

(2)

Szefowie państw lub rządów postanowili podjąć działania, w tym te przewidziane przez Radę w dniu 3 marca 2014 r., a w szczególności zawiesić rozmowy dwustronne z Federacją Rosyjską w kwestiach wizowych, a także rozmowy z Federacją Rosyjską na temat nowej wszechstronnej umowy mającej zastąpić obecną umowę o partnerstwie i współpracy.

(3)

Szefowie państw lub rządów podkreślili, że rozwiązanie kryzysu należy znaleźć w drodze negocjacji między rządami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, w tym przy wykorzystaniu ewentualnych mechanizmów wielostronnych, i że w przypadku braku rezultatów w ograniczonych ramach czasowych Unia podejmie decyzję o dodatkowych środkach, takich jak zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów oraz odwołanie szczytu UE–Rosja.

(4)

W obecnych okolicznościach należy zastosować ograniczenia podróżowania i zamrożenie aktywów wobec osób odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność oraz niezależność Ukrainy lub im zagrażające, w tym za sprzeczne z konstytucją Ukrainy działania odnoszące się do przyszłego statusu dowolnej części jej terytorium, a także wobec osób, podmiotów lub organów powiązanych z tymi osobami.

(5)

Unia musi podjąć dalsze działania, aby wdrożyć niektóre środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria oraz przejazd przez nie wymienionym w załączniku osobom fizycznym odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz osobom fizycznym z nimi powiązanym.

2.   Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy wjazdu na swoje terytorium własnym obywatelom.

3.   Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, gdy dane państwo członkowskie związane jest zobowiązaniem wynikającym z prawa międzynarodowego, mianowicie:

a)

państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową konferencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub pod jej auspicjami;

c)

zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety; lub

d)

zastosowanie ma Traktat pojednawczy z 1929 roku (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

4.   Uznaje się, że ust. 3 ma również zastosowanie w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

5.   Rada jest należycie informowana o wszelkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie zwolnienia na mocy ust. 3 lub 4.

6.   Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienia ze środków nałożonych na podstawie ust.1, w przypadku gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych oraz posiedzeniach, których promotorem lub gospodarzem jest Unia, lub posiedzeniach, których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE – wówczas gdy prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio propagujący polityczne cele środków ograniczających, w tym wsparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

7.   Państwo członkowskie, zamierzające przyznać zwolnienia, o których mowa w ust. 6, powiadamia o tym na piśmie Radę. Zwolnienie uważa się za przyznane, chyba że co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego zwolnienia.

8.   W przypadku gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 dane państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku, zezwolenie to dotyczy jedynie celu, w którym zostało udzielone osobie objętej tym zezwoleniem.

Artykuł 2

1.   Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku osób fizycznych odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

2.   Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – wymienionym w załączniku osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, ani na ich rzecz, żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

3.   Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za żywność, czynsz lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz na zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat za obsługę w odniesieniu do rutynowego utrzymywania lub przechowywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję, co najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku, lub przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego podlegającego egzekucji w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub później;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące praw osób, którym takie roszczenia przysługują;

c)

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, którzy zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku; oraz

d)

uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

5.   Ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, umieszczonym w wykazie, dokonywania płatności należnych z tytułu umowy zawartej przed dniem umieszczenia takiej osoby fizycznej lub prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu w wykazie znajdującym się w załączniku, pod warunkiem że dane państwo członkowskie ustaliło, że płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio dokonywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1.

6.   Ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach z tytułu:

a)

odsetek i innych dochodów na tych rachunkach;

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków środkami przewidzianymi w ust. 1 i 2; lub

c)

płatności należnych z tytułu orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych lub arbitrażowych wydanych w Unii lub podlegających egzekucji w danym państwie członkowskim,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w ust. 1.

Artykuł 3

1.   Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, podejmuje decyzję o sporządzeniu i zmianie wykazu znajdującego się w załączniku.

2.   Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę, dany podmiot lub dany organ.

Artykuł 4

1.   Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz w art. 2 ust. 1.

2.   W załączniku podaje się również ewentualnie dostępne informacje konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów lub organów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 5

Aby zmaksymalizować efekt środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 i w art. 2 ust. 1, Unia zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków ograniczających podobnych do środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 17 września 2014 r.

Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałego przeglądu. W stosownych przypadkach jej okres obowiązywania jest przedłużany lub jest ona zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 i 2

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

1.

Siergiej Waleriewicz Aksjonow

data ur. 26 listopada 1972 r.

Aksjonow został wybrany „premierem Krymu” przez Radę Najwyższą Krymu 27 lutego 2014 r. w obecności uzbrojonych prorosyjskich bojówkarzy. Jego „wybór” został przez Oleksandra Turczynowa uznany 1 marca za sprzeczny z konstytucją. Aksjonow aktywnie lobbował za „referendum” zaplanowanym na 16 marca.

17.3.2014

2.

Władimir Andriejewicz Konstantynow

data ur. 19 marca 1967 r.

Jako przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu Konstantynow odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy i wzywał wyborców, aby głosowali za niedpodległością Krymu.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirowicz Temirgaliew

data ur. 15 sierpnia 1976 r.

Jako wiceprzewodniczący Rady Ministrów Krymu Temirgaliew odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

4.

Deniz Walentynowicz Berezowski

data ur. 15 lipca 1974 r.

Berezowski został 1 marca mianowany głównodowodzącym ukraińskiej marynarki wojennej i złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła przeciw niemu śledztwo pod zarzutem zdrady stanu.

17.3.2014

5.

Aleksiej Michajłowicz Czalij

data ur. 13 czerwca 1961 r.

Czalij został „burmistrzem Sewastopola” przez aklamację 23 lutego i zaakceptował ten „wybór”. Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola – po referendum zaplanowanym na 16 marca 2014 r. – w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej

17.3.2014

6.

Piotr Anatolijowicz Zima

 

Zima został 3 marca 2014 r. mianowany przez „premiera” Aksjonowa nowym szefem Służby Bezpieczeństwa Krymu (SBU) i przyjął tę nominację. Przekazał ważne informacje, również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (SBU). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu.

11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu.

17.3.2014

7.

Jurij Żerebcow

 

Doradca przewodniczącego Rady Najwyższej Krymu, jeden z czołowych organizatorów referendum z 16 marca wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy.

17.3.2014

8.

Siergiej Pawłowicz Cekow

data ur. 28 marca 1953 r.

Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej; Cekow wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej Republiki Krymu. Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.

17.3.2014

9.

Ozerow, Wiktor Aleksiejewicz

data ur. 5 stycznia 1958 r. w Abakanie, Chakasja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Ozerow, w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

10.

Dżabarow, Władimir Michajłowicz

data ur. 29 września 1952 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Dżabarow w imieniu Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

11.

Kliszas, Andriej Aleksandrowicz

data ur. 9 listopada 1972 r. w Swierdłowsku

Przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Kliszas publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. W publicznych oświadczeniach Kliszas starał się uzasadnić rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie, twierdząc, że „ukraiński prezydent popiera apel władz Krymu do prezydenta Federacji Rosyjskiej o udzielenie wszechstronnej pomocy w obronie obywateli Krymu”.

17.3.2014

12.

Ryżkow, Nikołaj Iwanowicz

data ur. 28 września 1929 r. w Dulejewce, obwód doniecki, ukraińska SRR

Członek Komisji do Spraw Federalnych, Polityki Regionalnej i Północy Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Ryżkow publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

13.

Buszmin, Jewgienij Wiktorowicz

data ur. 4 października 1958 r. w Łopatino, obwód sergaczijski, RFSRR

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Buszmin publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

14.

Totoonow, Aleksandr Borysowicz

data ur. 3 marca 1957 r. w Ordżonikidze, Osetia Północna

Członek Komisji Kultury, Nauki i Informacji Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

1 marca 2014 r. Totoonow publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

15.

Pantelejew, Oleg Jewgieniewicz

data ur. 21 lipca 1952 r. w Żitnikowskoje, obwód kurgański

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Parlamentarnych.

1 marca 2014 r. Pantelejew publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

16.

Mironow, Siergiej Michałjowicz

data ur. 14 lutego 1953 r. w Puszkinie, obwód leningradzki

Członek Rady Dumy państwowej; przywódca frakcji Sprawiedliwa Rosja w Dumie Federacji Rosyjskiej.

Autor projektu ustawy pozwalającej Federacji Rosyjskiej przyłączać terytoria innego kraju bez jego zgody i bez międzynarodowego traktatu, pod pretekstem ochrony obywateli rosyjskich.

17.3.2014

17.

Żelezniak, Siergiej Władimirowicz

data ur. 30 lipca 1970 r. w Sankt Petersburgu (d. Leningrad)

Wiceprzewodniczący Dumy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

17.3.2014

18.

Słucki, Leonid Edwardowicz

data ur. 4 stycznia 1968 r. w Moskwie

Przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy państwowej Federacji Rosyjskiej (członek LDPR).

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu.

17.3.2014

19.

Witko, Aleksandr Wiktorowicz

data ur. 13 września 1961 r. w Witebsku (białoruska SRR)

Głównodowodzący Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy.

17.3.2014

20.

Sidorow, Anatolij Aleksiejewicz

 

Głównodowodzący Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji, którego jednostki rozmieszczono na Krymie.

Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia Krymu do Rosji.

17.3.2014

21.

Gałkin, Aleksandr

 

Południowy Okręg Wojskowy Rosji, którego siły znajdują się na Krymie; podlega mu Flota Czarnomorska; większość sił przemieszczonych na Krym przechodziło przez Południowy Okręg Wojskowy.

Głównodowodzący Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Jednostki tego okręgu rozmieszczono na Krymie. Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia Krymu do Rosji. Ponadto pod kontrolą okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.

17.3.2014