ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.067.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 67

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
7 marca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 211/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sprostowania słowackiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia cytrynina w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus  ( 1 )

3

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 213/2014 z dnia 6 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2014/121/UE

 

*

Decyzja nr 1/2014 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

7

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

7.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 211/2014

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie sprostowania słowackiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), ustanawiające Europejską Agencję Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), a w szczególności jego art. 74 ust. 1 i art. 132,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy sprostować błąd występujący trzy razy w słowackiej wersji językowej w tabeli 4 załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 (2), zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 254/2013 (3). Sprostowanie nie ma wpływu na inne wersje językowe.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 340/2008.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dotyczy tylko słowackiej wersji językowej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 7).


7.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2014

z dnia 6 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „cytrynina” w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) ustanawia maksymalne poziomy mikotoksyn w żywności.

(2)

Na wniosek Komisji Europejskiej panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (panel ds. środków trujących) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął w dniu 2 marca 2012 r. opinię w sprawie zagrożeń dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt związanych z obecnością cytryniny w żywności i paszy (3). Panel ds. środków trujących postanowił scharakteryzować ryzyko związane z cytryniną na podstawie dostępnych danych dotyczących nefrotoksyczności i określił poziom niebudzący obaw w odniesieniu do nefrotoksyczności. Jeśli do poziomu dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian (NOAEL), wynoszącego 20 μg/kg masy ciała na dzień zastosuje się współczynnik niepewności wynoszący 100, otrzymuje się poziom niebudzący obaw w odniesieniu do nefrotoksyczności u ludzi wynoszący 0,2 μg/kg masy ciała na dzień. Panel ds. środków trujących stwierdził, że na podstawie dostępnych danych nie można wykluczyć obaw dotyczących genotoksyczności i rakotwórczości odnośnie do cytryniny występującej na poziomie niebudzącym obaw w odniesieniu do nefrotoksyczności.

(3)

W dniu 24 stycznia 2013 r. panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii przyjął – na wniosek właściwego organu Niderlandów złożony na wniosek przedsiębiorstwa Sylvan Bio Europe BV – opinię dotyczącą zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu SYLVAN BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 (4). Panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii stwierdził, że wykazano związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem monakoliny K w preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu a utrzymaniem prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi. Panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii uważa, że następujące sformułowanie odzwierciedla dowody naukowe: „Monakolina K ze sfermentowanego czerwonego ryżu pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi”, a w celu uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie 10 mg monakoliny K z preparatów ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Populację docelową stanowią osoby dorosłe w populacji ogólnej. Przedmiotowe oświadczenie zdrowotne można stosować do wszystkich preparatów ze sfermentowanego czerwonego ryżu na rynku.

(4)

Monakolina K produkowana jest przez Monascus purpureus; niektóre szczepy Monascus purpureus produkują także cytryninę. Z dostępnych danych dotyczących obecności cytryniny w niektórych preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu wynika, że poziom cytryniny w tych preparatach jest wysoki. Spożycie takich preparatów ze sfermentowanego czerwonego ryżu w ilości koniecznej do uzyskania deklarowanego działania skutkowałoby narażeniem na cytryninę na poziomie znacznie przekraczającym poziom niebudzący obaw w odniesieniu do nefrotoksyczności. Należy zatem ustanowić najwyższy dopuszczalny poziom cytryniny w preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Aby uzyskać konieczne dzienne pobranie monakoliny K, konieczne jest spożycie 4–6 kapsułek zawierających 600 mg sfermentowanego czerwonego ryżu. Najwyższy dopuszczalny poziom cytryniny w preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu ustalono na poziomie 2 mg/kg w celu zapewnienia, by możliwe narażenie na cytryninę z tych preparatów ze sfermentowanego czerwonego ryżu pozostawało na poziomie znacznie niższym od poziomu nefrotoksyczności wynoszącego 0,2 μg/kg masy ciała osoby dorosłej. Ze względu na braki w wiedzy na temat obecności cytryniny w innych środkach spożywczych oraz utrzymującą się niepewność w odniesieniu do rakotwórczości i genotoksyczności cytryniny należy dokonać przeglądu najwyższych dopuszczalnych poziomów w okresie dwóch lat, po uzyskaniu większej ilości informacji o toksyczności cytryniny i o narażeniu z innych środków spożywczych.

(5)

Dodawanie substancji do środków spożywczych oraz stosowanie substancji w środkach spożywczych objęte są szczegółowymi przepisami Unii i przepisami krajowymi, podobnie jak klasyfikacja produktów jako środków spożywczych lub produktów leczniczych. Określenie najwyższego dopuszczalnego poziomu w odniesieniu do takiej substancji lub produktu nie stanowi dopuszczenia do obrotu substancji, w odniesieniu do której określa się najwyższy dopuszczalny poziom, ani decyzji dotyczącej możliwości stosowania tej substancji w środkach spożywczych, ani klasyfikacji danego produktu lub środka spożywczego.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W sekcji 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dodaje się pozycje 2.8 i 2.8.1 w brzmieniu:

Środki spożywcze (1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy (μg/kg)

„2.8

Cytrynina

 

2.8.1

Suplementy diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus

2 000 (5)

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.

(2)  Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.

(3)  Panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym; opinia naukowa w sprawie zagrożeń dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt związanych z obecnością cytryniny w żywności i paszy. Dziennik EFSA 2012; 10(3):2605 [82 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. Dostępny na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA); opinia naukowa dotycząca zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu SYLVAN BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Dziennik EFSA 2013; 11(2):3084 [13 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3084. Dostępny na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Najwyższe dopuszczalne poziomy poddaje się przed dniem 1 stycznia 2016 r. przeglądowi w świetle informacji dotyczących narażenia na cytryninę z innych środków spożywczych oraz zaktualizowanych informacji dotyczących toksyczności cytryniny, w szczególności w odniesieniu do rakotwórczości i genotoksyczności.”.


7.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 213/2014

z dnia 6 marca 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

63,8

TN

73,8

TR

101,4

ZZ

79,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

158,1

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,1

TR

111,3

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

48,0

IL

66,9

MA

49,2

TN

50,6

TR

60,8

ZZ

55,1

0805 50 10

TR

64,2

ZZ

64,2

0808 10 80

MK

30,8

US

189,9

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

112,8

CL

162,8

CN

68,3

TR

156,2

US

226,5

ZA

130,3

ZZ

142,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

7.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/7


DECYZJA NR 1/2014 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–UE

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

(2014/121/UE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP–UE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2) i po raz drugi w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r. (3), w szczególności art. 2 ust. 6 jej załącznika III,

uwzględniając decyzję nr 8/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) (4), w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 decyzji nr 8/2005 w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) określa, że do Komitetu Ambasadorów należy mianowanie członków zarządu na maksymalny okres pięciu lat.

(2)

Kadencja trojga członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy reprezentują UE i zostali powołani decyzją nr 3/2013 Komitetu Ambasadorów AKP–UE (5), kończy się w dniu 6 marca 2014 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla dalszych decyzji, które Komitet może być zobowiązany przyjąć w ramach swoich prerogatyw, kadencja trojga członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentujących UE zostaje przedłużona o sześć miesięcy.

Członkami Zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości są zatem:

Adebayo AKINDEINDE

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Vera VENCLIKOVA,

kadencja których to członków kończy się w dniu 6 września 2014 r., oraz:

John Atkins ARUHURI

Maria MACHAILO-ELLIS

Félix MOUKO,

kadencja których to członków kończy się w dniu 6 września 2018 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Może zostać w każdej chwili zmodyfikowana zależnie od sytuacji Centrum.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2014 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP–UE

Th. N. SOTIROPOULOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27).

(3)  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).

(4)  Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 16.

(5)  Dz.U. L 263 z 5.10.2013, s. 18.