ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.052.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 52

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
21 lutego 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 158/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Daujėnų naminė duona (ChOG)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 159/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata dell’Alto Viterbese (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 160/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Szentesi paprika (ChOG)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 161/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ChOG)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 162/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Carota dell’Altopiano del Fucino (ChOG)]

11

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 163/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

13

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 164/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj

15

 

 

DECYZJE

 

 

2014/101/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Republiki Czeskiej

17

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 w związku z art. 60 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 zobowiązuje producentów wyrobów budowlanych do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną normą lub zgodnego z europejską oceną techniczną wydaną dla danego produktu. Kopię tej deklaracji należy dostarczyć w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 60 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Komisji powierza się zadanie ustalania warunków regulujących elektroniczne przetwarzanie deklaracji właściwości użytkowych w celu umożliwienia ich udostępnienia na stronie internetowej. Te warunki udostępniania deklaracji właściwości użytkowych w internecie pozwalają na wykorzystanie nowych technologii informatycznych i obniżają koszty ponoszone przez producentów wyrobów budowlanych i cały sektor budowlany.

(3)

Biorąc pod uwagę możliwe specyficzne potrzeby odbiorców wyrobów budowlanych, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw działających na placach budowy bez dostępu do internetu, niniejszego aktu delegowanego nie należy rozszerzać tak, by obejmował jakiekolwiek odstępstwo od art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(4)

W celu zapewnienia łatwej identyfikacji formularza elektronicznego deklaracji właściwości użytkowych odpowiadającej danemu wyrobowi producenci powinni powiązać każdy pojedynczy produkt lub partię tego samego produktu, które wprowadzają do obrotu, z daną deklaracją właściwości użytkowych poprzez niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, który powinien być wymieniony w deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(5)

W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z przekazywaniem deklaracji właściwości użytkowych przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wiarygodności informacji zawartych w takich deklaracjach elektroniczny formularz deklaracji właściwości użytkowych nie powinien być zmieniany po udostępnieniu w internecie i powinien pozostawać dostępny przez okres co najmniej dziesięciu lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu lub przez inny okres, który może mieć zastosowanie na podstawie art. 11 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(6)

Strona internetowa, na której jest udostępniona deklaracja właściwości użytkowych, powinna być monitorowana i utrzymywana, aby w miarę możliwości zapewnić stały dostęp do niej i zapobiec jej niedostępności w wyniku awarii technicznej.

(7)

Strona internetowa, na której udostępniona jest deklaracja właściwości użytkowych, powinna być dostępna nieodpłatnie dla odbiorców wyrobów budowlanych. Odbiorcy ci powinni zostać poinstruowani o sposobie dostępu do strony internetowej oraz elektronicznego formularza deklaracji właściwości użytkowych.

(8)

Aby zwiększyć efektywność i konkurencyjność całego europejskiego sektora budowlanego, podmioty gospodarcze przekazujące deklaracje właściwości użytkowych i pragnące skorzystać z nowych technologii informacyjnych w celu ułatwienia przekazywania tych deklaracji powinny uzyskać taką możliwość najszybciej jak to możliwe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklarację właściwości użytkowych, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, pod warunkiem że spełnią wszystkie poniższe warunki:

a)

zapewnią, by zawartość deklaracji właściwości użytkowych nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;

b)

zapewnią takie monitorowanie i utrzymanie strony internetowej, na której zostały udostępnione deklaracje właściwości użytkowych sporządzone dla wyrobów budowlanych, aby zarówno strona internetowa, jak i deklaracje właściwości użytkowych były stale dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych;

c)

zapewnią, by deklaracja właściwości użytkowych była dostępna dla odbiorców wyrobów budowlanych nieodpłatnie przez okres dziesięciu lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu lub przez inny okres, który może mieć zastosowanie zgodnie z art. 11 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 305/2011;

d)

przekażą odbiorcom wyrobów budowlanych instrukcje dotyczące dostępu do strony internetowej i deklaracji właściwości użytkowych sporządzonych dla takich wyrobów dostępnych na tej stronie.

2.   Producenci zapewniają powiązanie każdego pojedynczego wyrobu lub partii tego samego wyrobu, które wprowadzają do obrotu, z daną deklaracją właściwości użytkowych poprzez niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 158/2014

z dnia 13 lutego 2014 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Daujėnų naminė duona (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Litwy o rejestrację nazwy „Daujėnų naminė duona” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Daujėnų naminė duona” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Janusz LEWANDOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 251 z 31.8.2013, s. 8.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne i środki spożywcze wymienione w pkt I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012:

Klasa 2.4.   Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze i inne wyroby piekarnicze

LITWA

Daujėnų naminė duona (ChOG)


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 159/2014

z dnia 13 lutego 2014 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata dell’Alto Viterbese (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Patata dell’Alto Viterbese” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Patata dell’Alto Viterbese” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Janusz LEWANDOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 239 z 20.8.2013, s. 2.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Patata dell’Alto Viterbese (ChOG)


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 160/2014

z dnia 13 lutego 2014 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Szentesi paprika (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Węgier o rejestrację nazwy „Szentesi paprika” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Szentesi paprika” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Janusz LEWANDOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 237 z 15.8.2013, s. 31.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

WĘGRY

Szentesi paprika (ChOG)


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 161/2014

z dnia 18 lutego 2014 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Niemiec o rejestrację nazwy „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 262 z 11.9.2013, s. 13.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne i środki spożywcze wymienione w pkt I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012:

Klasa 2.4.   Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

NIEMCY

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ChOG)


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 162/2014

z dnia 19 lutego 2014 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Carota dell’Altopiano del Fucino (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Carota dell’Altopiano del Fucino”, zarejestrowanego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 148/2007 (2).

(2)

Ponieważ proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany w trybie art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 14.

(3)  Dz.U. C 272 z 20.9.2013, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Carota dell’Altopiano del Fucino (ChOG)


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 163/2014

z dnia 20 lutego 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 164/2014

z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (2) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis produktu

Reprezentatywna cena

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

120

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Żółtka jaj

458,0

0

AR

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« odpowiada »innym pochodzeniom«.”


DECYZJE

21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/17


DECYZJA RADY

z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Republiki Czeskiej

(2014/101/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Republiki Czeskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Bohuslava SVOBODY,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następująca osoba zostaje mianowana na stanowisko członka Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.