ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.028.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 28

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
31 stycznia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2014/48/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 81/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 82/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Montes de Granada (ChNP)]

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 84/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 lub Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 85/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej związki miedzi ( 1 )

34

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 86/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

38

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/1


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

(2014/48/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 28 czerwca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 753/2007 (1) w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (2) („umowa”). Do umowy dołączono protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową zgodnie z umową (3) („obecny protokół”). Obecny protokół traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

(2)

Unia wynegocjowała z Rządem Danii i Lokalnym Rządem Grenlandii nowy protokół do umowy ustanawiający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową („protokół”).

(3)

Protokół został podpisany zgodnie z decyzją Rady 2012/653/UE (4), z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie oraz będzie tymczasowo stosowany od dnia 1 stycznia 2013 r.

(4)

Protokół powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół ustanawiający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii (5).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianej w art. 13 protokołu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 4.

(3)  Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 9.

(4)  Dz.U. L 293 z 23.10.2012, s. 4.

(5)  Tekst protokołu został opublikowany w Dz.U. L 293 z 23.10.2012, s. 5 wraz z decyzją w sprawie podpisania.


ROZPORZĄDZENIA

31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 81/2014

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji (1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 4 lutego 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 101/2011.

(2)

Na podstawie przeglądu wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011, należy zmienić wpisy dotyczące 45 osób zamieszczone w tym załączniku i podać nowe powody umieszczenia tych osób w wykazie.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2014 r.

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 ust. 1

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Były prezydent Tunezji, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 3 września 1936 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Leila TRABELSI, dowód tożsamości nr 00354671.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze sprzeniewierzeniem przez urzędnika państwowego środków publicznych, z nadużyciem stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 października 1956 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Zine El Abidine BEN ALI, dowód tożsamości nr 00683530.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 4 marca 1944 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 11 rue de France - Radès Ben Arous, dowód tożsamości nr 05000799.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha (Libia), data ur.: 7 stycznia 1980 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, współmałżonek: Inès LEJRI, zamieszkały: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, dowód tożsamości nr 04524472.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej nadużycia stanowiska publicznego przez urzędnika publicznego (byłego dyrektora generalnego Société Tunisienne de Banque oraz Banque Nationale Agricole) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 2 grudnia 1981 r., matka: Naïma BOUTIBA, współmałżonek: Nesrine BEN ALI, dowód tożsamości nr 04682068.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku z wywieraniem nacisków na urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej nadużycia stanowiska publicznego przez urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, a także w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej sprzeniewierzenia tunezyjskich środków publicznych przez urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 16 stycznia 1987 r., matka: Leila TRABELSI, współmałżonek: Fahd Mohamed Sakher MATERI, dowód tożsamości nr 00299177.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 17 lipca 1992 r., matka: Leila TRABELSI, zamieszkała: Palais Présidentiel, dowód tożsamości nr 09006300.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 5 listopada 1962 r., matka: Saida DHERIF, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, dowód tożsamości nr 00777029.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 czerwca 1948 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Nadia MAKNI, oddelegowany do zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, zamieszkały: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 00104253.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Radis, data ur.: 19 lutego 1953 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed MAHJOUB, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, dowód tożsamości nr 00403106.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 sierpnia 1974 r., matka: Najia JERIDI, biznesmen, zamieszkały: 124 avenue Habib Bourguiba- Carthage presidence, dowód tożsamości nr 05417770.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 kwietnia 1950 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Souad BEN JEMIA, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, dowód tożsamości nr 00178522.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 września 1955 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Hela BELHAJ, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, dowód tożsamości nr 05150331.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 27 grudnia 1958 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed Montassar MEHERZI, dyrektor handlowy, zamieszkały: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, dowód tożsamości nr 00166569.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: La Marsa, data ur.: 5 maja 1959 r., matka: Fatma SFAR, współmałżonek: Samira TRABELSI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, dowód tożsamości nr 00046988.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 1 lutego 1960 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Habib ZAKIR, zamieszkała: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00235016.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunezyjczyk, data ur.: 5 marca 1957 r., matka: Saida BEN ABDALLAH, współmałżonek: Nefissa TRABELSI, deweloper, zamieszkały: rue Ennawras 4, Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00547946.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 lipca 1973 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający firmą deweloperską, zamieszkały: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, dowód tożsamości nr 05411511.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 czerwca 1975 r., matka: Mounira TRABELSI (siostra: Leila TRABELSI), zarządzająca przedsiębiorstwem, współmałżonek: Mourad MEHDOUI, zamieszkała: 41 rue Garibaldi -Tunis, dowód tożsamości nr 05417907.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 maja 1962 r., matka: Neila BARTAJI, współmałżonek: Lilia NACEF, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 41 rue Garibaldi - Tunis, dowód tożsamości nr 05189459.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 18 września 1976 r., matka: Najia JERIDI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: housing estate Erriadh.2- Gammarth - Tunis, dowód tożsamości nr 05412560.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 4 grudnia 1971 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 2 rue El Farrouj - La Marsa, dowód tożsamości nr 05418095.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 20 grudnia 1965 r., matka: Radhia MATHLOUTHI, współmałżonek: Linda CHERNI, pracownik biurowy linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, dowód tożsamości nr 00300638.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunezyjczyk, data ur.: 29 stycznia 1988 r., matka: Kaouther Feriel HAMZA, dyrektor generalny Stafiem - Peugeot, zamieszkały: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2- Tunis.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 1959 r., matka: Leila CHAIBI, współmałżonek: Dorsaf BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00400688.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku z wywieraniem nacisków na urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej nadużyciu stanowiska publicznego przez urzędnika publicznego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 5 lipca 1965 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Slim CHIBOUB, zamieszkała: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00589759.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 21 sierpnia 1971 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Marouene MABROUK, radca w ministerstwie spraw zagranicznych, dowód tożsamości nr 05409131.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 11 marca 1972 r., matka: Jaouida El BEJI, współmałżonek: Sirine BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 04766495.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 8 marca 1963 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Slim ZARROUK, lekarz, zamieszkała: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00589758.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 13 sierpnia 1960 r., matka: Maherzia GUEDIRA, współmałżonek: Ghazoua BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00642271.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 22 listopada 1949 r., matka: Selma HASSEN, fotograf i dziennikarz w Niemczech, zamieszkały: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02951793.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 13 marca 1947 r., współmałżonek: Zohra BEN AMMAR, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: rue El Moez - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02800443.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 16 maja 1952 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Fathi REFAT, przedstawiciel linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 17 avenue de la République-Hammam- Sousse, dowód tożsamości nr 02914657.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Susa, data ur.: 18 września 1956 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Sadok Habib MHIRI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkała: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, dowód tożsamości nr 02804872.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, data ur.: 28 października 1938 r., matka: Selma HASSEN, emeryt, wdowiec po Selmie MANSOUR, zamieszkały: 255 cité El Bassatine - Monastir, dowód tożsamości nr 028106l4.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 21 października 1969 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Monia CHEDLI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: avenue Hédi Nouira - Monastir, dowód tożsamości nr 04180053.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 29 kwietnia 1974 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 83 Cap Marina - Monastir, dowód tożsamości nr 04186963.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 12 października 1972 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, eksporter, importer, handlowiec, zamieszkały: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, dowód tożsamości nr 04192479.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 8 marca 1980 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Zied JAZIRI, sekretarka w przedsiębiorstwie, zamieszkała: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 06810509.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 8 października 1978 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590835.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 9 sierpnia 1977 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590836.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 30 sierpnia 1982 r., matka: Hayet BEN ALI, współmałżonek: Badreddine BENNOUR, zamieszkała: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 08434380.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 13 stycznia 1970 r., matka: Naima BEN ALI, kierownik departamentu w liniach lotniczych Tunisair, zamieszkały: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, dowód tożsamości nr 05514395.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 22 października 1967 r., matka: Naima BEN ALI, specjalny doradca w ministerstwie transportu, zamieszkały: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, dowód tożsamości nr 05504161.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 3 stycznia 1973 r., matka: Naima BEN ALI, współmałżonek: Lamia JEGHAM, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05539378.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Paryż, data ur.: 27 października 1966 r., matka: Paulette HAZAT, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05515496 (podwójne obywatelstwo).

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego (byłego prezydenta Zajna al-Abidina Ibn Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

obywatelstwo tunezyjskie i francuskie; m-ce ur.: Le Petit Quevilly (76), data ur.: 6 kwietnia 1971 r. (lub 16 kwietnia zgodnie z tunezyjskim dowodem tożsamości); rodzice: Tijani BEN ALI data ur.: 9 lutego 1932 r. i Paulette HAZET (lub HAZAT) data ur.: 23 lutego 1936 r.; współmałżonek: Amel SAIED (lub SAID); zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse – zgodnie z tunezyjskim dowodem tożsamości nr 00297112; zamieszkały: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) – zgodnie z francuskim dowodem tożsamości nr 111277501841.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 28 sierpnia 1974 r., matka: Leila DEROUICHE, dyrektor handlowy, zamieszkały: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, dowód tożsamości nr 04622472.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.”


31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 82/2014

z dnia 28 stycznia 2014 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Montes de Granada (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Hiszpanii o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Montes de Granada” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 417/2006 (2).

(2)

Ponieważ proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany w trybie art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 72 z 11.3.2006, s. 8.

(3)  Dz.U. C 177 z 22.6.2013, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.5.   Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)

HISZPANIA

Montes de Granada (ChNP)


31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 83/2014

z dnia 29 stycznia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 (2) ustanawia wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych, które zastąpiły załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 (3), z wykluczeniem części Q dotyczącej ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagań dotyczących wypoczynku.

(2)

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 przepisy wykonawcze dotyczące czasu lotu i służby oraz wymagań dotyczących wypoczynku powinny początkowo obejmować wszystkie istotne postanowienia części Q załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91, z uwzględnieniem najnowszych ustaleń naukowych i technicznych.

(3)

Niniejsze rozporządzenie stanowi środek wykonawczy, o którym mowa w art. 8 ust. 5 oraz art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, i w związku z tym część Q załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 należy skreślić, zgodnie z art. 69 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Część Q załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 powinna mieć jednak nadal zastosowanie do czasu wygaśnięcia okresów przejściowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz w odniesieniu do rodzajów operacji, w przypadku których nie ustanowiono środków wykonawczych.

(4)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla ograniczeń i minimalnych standardów ustanowionych już na podstawie dyrektywy Rady 2000/79/WE (4), a zwłaszcza przepisów dotyczących czasu pracy i dni wolnych od obowiązków, których zawsze należy przestrzegać w odniesieniu do personelu pokładowego lotnictwa cywilnego. Celem przepisów niniejszego rozporządzenia i innych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie jest uzasadnienie jakiegokolwiek ograniczenia istniejącego poziomu ochrony personelu pokładowego. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie wykluczają możliwości zapewnienia większej ochrony na podstawie krajowych przepisów socjalnych i zbiorowych układów pracy w odniesieniu do warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, i obowiązują bez uszczerbku dla takich przepisów.

(5)

Aby lepiej uwzględnić szczególne uwarunkowania krajowe lub praktyki operacyjne, państwa członkowskie mogą przyznać lub zastosować odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub, odpowiednio, od powiązanych specyfikacji certyfikacyjnych, stosując przepisy gwarantujące poziom bezpieczeństwa co najmniej równoważny z poziomem bezpieczeństwa wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia. Wszelkie odstępstwa lub przypadki odejścia od przepisów niniejszego rozporządzenia powinny być zgłaszane i traktowane zgodnie z art. 14 i 22 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, które zapewniają podejmowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych decyzji opartych na obiektywnych kryteriach.

(6)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (zwana dalej „agencją”) przygotowała projekt przepisów wykonawczych i przedstawiła go Komisji w postaci opinii (5) zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(7)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (UE) nr 965/2012, wprowadzając do niego ograniczenia czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące wypoczynku.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.

»Działalność taksówki powietrznej« oznacza, na potrzeby ograniczeń czasu lotu i służby, nierozkładowe operacje zarobkowego transportu lotniczego wykonywane na żądanie przy użyciu samolotu o maksymalnej operacyjnej konfiguracji miejsc pasażerskich (MOPSC) nieprzekraczającej 19.”;

2)

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Ograniczenia czasu lotu

1.   Operacje CAT prowadzone przy użyciu samolotów podlegają przepisom podczęści FTL załącznika III.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 działalność taksówki powietrznej, operacje służb ratownictwa medycznego oraz operacje CAT wykonywane przez jednego pilota, prowadzone przy użyciu samolotów, podlegają przepisom art. 8 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 oraz części Q załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 oraz powiązanym zwolnieniom krajowym opracowanym na podstawie ocen ryzyka w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzonych przez właściwe organy.

3.   Operacje CAT prowadzone przy użyciu helikopterów podlegają wymogom krajowym.”;

3)

dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Agencja regularnie dokonuje oceny skuteczności przepisów dotyczących ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagań dotyczących wypoczynku zawartych w załącznikach II i III. Nie później niż 18 lutego 2019 r. agencja przygotowuje pierwsze sprawozdanie na temat wyników tej oceny.

Wspomniana ocena zawiera ekspertyzę naukową i opiera się na danych operacyjnych zebranych przy pomocy państw członkowskich w perspektywie długoterminowej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Ocena, o której mowa w akapicie pierwszym, dotyczy wpływu, jaki na czujność załogi mają co najmniej następujące czynniki:

pełnienie służby przez ponad 13 godzin w najkorzystniejszej porze doby,

pełnienie służby przez ponad 10 godzin w mniej korzystnej porze doby,

pełnienie służby przez ponad 11 godzin przez członków załogi o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania,

służba na dużej liczbie odcinków (więcej niż 6),

pozostawanie w gotowości do służby, np. pełnienie dyżuru lub pozostawanie w rezerwie, po którym następuje służba podczas lotu oraz

grafiki zakłócające.”;

4)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 lutego 2016 r.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą zdecydować, że nie będą stosować przepisów ORO.FTL.205 lit. e) załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 965/2012, lecz będą w dalszym ciągu stosować obowiązujące przepisy krajowe dotyczące wypoczynku podczas lotu do dnia 17 lutego 2017 r.

W przypadku gdy państwo członkowskie stosuje przepisy, o których mowa w akapicie trzecim, powiadamia ono o tym Komisję i agencję oraz opisuje przyczyny odstępstwa oraz czas jego obowiązywania i program wdrożenia określający przewidziane działania i ich harmonogram.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.

(4)  Dz.U. L 302 z 1.12.2000, s. 57.

(5)  Opinia nr 04/2012 Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozporządzenia ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące ograniczeń czasu lotu, pełnienia obowiązków i wypoczynku w zarobkowym transporcie lotniczym (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 dodaje się pkt ARO.OPS.230 i pkt ARO.OPS.235 w brzmieniu:

ARO.OPS.230 Ustalanie grafików zakłócających

Na potrzeby ograniczeń czasu lotu właściwy organ ustala, zgodnie z definicjami »wczesnego typu« i »późnego typu« grafików zakłócających podanymi w ORO.FTL.105 załącznika III, który z tych dwóch typów grafików zakłócających ma zastosowanie do wszystkich znajdujących się pod jego nadzorem operatorów CAT.

ARO.OPS.235 Zatwierdzanie indywidualnych programów określania czasu lotu

a)

Właściwy organ zatwierdza indywidualne programy określania czasu lotu proponowane przez operatorów CAT, jeżeli dany operator wykazał zgodność z przepisami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz podczęści FTL załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

b)

Zawsze kiedy zaproponowany przez operatora program określania czasu lotu odbiega od obowiązujących specyfikacji certyfikacyjnych wydanych przez agencję, właściwy organ stosuje procedurę opisaną w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

c)

Zawsze kiedy zaproponowany przez operatora program określania czasu lotu odbiega od obowiązujących przepisów wykonawczych, właściwy organ stosuje procedurę opisaną w art. 14 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

d)

Po wdrożeniu, zatwierdzone przypadki odejścia od przepisów i zatwierdzone odstępstwa podlegają ocenie w celu ustalenia, czy należy je zatwierdzić, czy zmienić. Właściwy organ i agencja przeprowadzają niezależną ocenę w oparciu o informacje przekazane przez operatora. Ocena jest proporcjonalna, przejrzysta i oparta na zasadach naukowych oraz na wiedzy naukowej.”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 dodaje się podczęść FTL w brzmieniu:

„PODCZĘŚĆ FTL

OGRANICZENIA CZASU LOTU I SŁUŻBY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

SEKCJA 1

Przepisy ogólne

ORO.FTL.100 Zakres

Niniejsza podczęść ustanawia wymagania obowiązujące operatora i jego członków załóg w odniesieniu do ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące wypoczynku członków załóg.

ORO.FTL.105 Definicje

Do celów niniejszej podczęści stosuje się następujące definicje:

1)

»zaaklimatyzowany« oznacza stan, w którym biologiczny dobowy zegar członka załogi jest zsynchronizowany ze strefą, w której znajduje się ten członek załogi. Członka załogi uznaje się za zaaklimatyzowanego w strefie czasowej o zakresie dwóch godzin od czasu lokalnego w miejscu odlotu. W przypadku gdy czas lokalny w miejscu rozpoczęcia pełnienia służby różni się o ponad 2 godziny od czasu lokalnego w miejscu, w którym służba się kończy, na potrzeby obliczenia maksymalnego dziennego okresu pełnienia czynności lotniczych członka załogi uznaje się za zaaklimatyzowanego zgodnie z wartościami w tabeli 1.

Tabela 1

Różnica czasu (h) między godziną odniesienia a czasem lokalnym w miejscu, w którym członek załogi rozpoczyna następny okres pełnienia służby

Czas, jaki upłynął od zgłoszenia się do służby o godzinie odniesienia

 

< 48

48–71:59

72–95:59

96–119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

»B«

oznacza zaaklimatyzowanie do czasu lokalnego w strefie czasowej odlotu;

»D«

oznacza zaaklimatyzowanie do czasu lokalnego w miejscu, w którym członek załogi rozpoczyna następny okres pełnienia służby; oraz

»X«

oznacza, że stopień zaaklimatyzowania członka załogi jest nieznany;

2)

»czas odniesienia« oznacza czas lokalny w miejscu zgłoszenia się do służby w zakresie czasowym wynoszącym 2 godziny od czasu lokalnego w miejscu, w którym członek załogi jest zaaklimatyzowany;

3)

»zakwaterowanie« oznacza – na potrzeby pozostawania w gotowości do pełnienia służby oraz podzielonego okresu służby – spokojne, wygodne i niedostępne dla osób postronnych miejsce, w którym można kontrolować natężenie światła i wysokość temperatury oraz którego umeblowanie umożliwia członkowi załogi sen; miejsce takie ma powierzchnię wystarczającą do jednoczesnego zakwaterowania wszystkich obecnych członków załogi oraz zapewnia dostęp do żywności i napojów;

4)

»odpowiednie zakwaterowanie« oznacza – na potrzeby pozostawania w gotowości do pełnienia służby, podzielonego okresu służby i odpoczynku – oddzielne pomieszczenie dla każdego członka załogi, położone w cichym miejscu oraz wyposażone w łóżko, odpowiedni system wentylacji, urządzenie do regulacji temperatury i natężenia światła oraz z dostępem do żywności i napojów;

5)

»zwiększona załoga lotnicza« oznacza załogę lotniczą złożoną z większej liczby osób niż minimalna liczba wymagana do obsługi samolotu, w której każdy członek załogi lotniczej może opuścić swoje stanowisko i zostać zastąpiony przez innego odpowiednio wykwalifikowanego członka załogi lotniczej;

6)

»przerwa« oznacza okres w trakcie pełnienia czynności lotniczych, krótszy od okresu wypoczynku, liczony jako czas służby, podczas którego członek załogi jest wolny od wszelkich obowiązków;

7)

»opóźniony termin zgłoszenia« oznacza przełożenie przez operatora zaplanowanego okresu pełnienia czynności lotniczych przed opuszczeniem przez członka załogi jego miejsca wypoczynku;

8)

»grafik zakłócający« oznacza plan służby członka załogi, który zakłóca możliwość snu w godzinach do tego optymalnych, ponieważ obejmuje jeden okres pełnienia czynności lotniczych lub większą liczbę takich okresów zachodzących na dowolną część doby, podczas której członek załogi jest zaaklimatyzowany, lub rozpoczynających się bądź kończących się podczas takiej doby. Grafik może być zakłócający z powodu wczesnego rozpoczęcia lub późnego zakończenia służby bądź z powodu pełnienia służby w nocy.

a)

»typ wczesny« grafiku zakłócającego oznacza:

(i)

w przypadku »wczesnego rozpoczęcia służby« – czas między godziną 05:00 i 05:59 w strefie czasowej, w której członek załogi jest zaaklimatyzowany; oraz

(ii)

w przypadku »późnego zakończenia służby« – czas między godziną 23:00 i 01:59 w strefie czasowej, w której członek załogi jest zaaklimatyzowany.

b)

»typ późny« grafiku zakłócającego oznacza:

(i)

w przypadku »wczesnego rozpoczęcia służby« – czas między godziną 05:00 i 06:59 w strefie czasowej, w której członek załogi jest zaaklimatyzowany; oraz

(ii)

w przypadku »późnego zakończenia służby« – czas między godziną 00:00 i 01:59 w strefie czasowej, w której członek załogi jest zaaklimatyzowany;

9)

»służba w nocy« oznacza okres pełnienia służby nachodzący na okres między 02:00 a 04:59 w strefie czasowej, w której członek załogi jest zaaklimatyzowany;

10)

»służba« oznacza dowolne zadanie wykonywane przez członka załogi dla operatora, w tym służbę na pokładzie, pracę administracyjną, przechodzenie lub prowadzenie szkoleń lub sprawdzianów, przemieszczanie się w celu zajęcia stanowiska, a także niektóre elementy pozostawania w gotowości do pełnienia służby;

11)

»okres służby« oznacza okres rozpoczynający się w momencie, w którym członek załogi, na polecenie operatora, ma zgłosić się do pełnienia służby lub rozpocząć służbę, i kończący się, kiedy osoba ta jest zwolniona z wszystkich obowiązków, w tym również z obowiązków po zakończeniu lotu;

12)

»okres pełnienia czynności lotniczych (FDP)« oznacza okres rozpoczynający się w chwili, w której członek załogi ma zgłosić się do pełnienia służby, która może obejmować wykonanie jednego lotu lub serii lotów, i kończący się w chwili ostatecznego zatrzymania się statku powietrznego i wyłączenia jego silników na koniec ostatniego lotu, podczas którego osoba ta występuje w charakterze operacyjnego członka załogi;

13)

»czas lotu« oznacza, w przypadku samolotów i motoszybowców turystycznych, czas pomiędzy pierwszym wyjazdem z miejsca postoju statku powietrznego w celu wykonania startu do momentu zakończenia pracy na wyznaczonej pozycji postojowej i wyłączenia wszystkich silników lub zatrzymania śmigieł;

14)

»baza macierzysta« oznacza miejsce wyznaczone przez operatora dla członka załogi, z którego ten członek załogi zwykle rozpoczyna i w którym kończy okres służby lub serię okresów służby i w którym w normalnych okolicznościach operator nie odpowiada za jego zakwaterowanie;

15)

»doba lokalna« oznacza okres 24 godzin rozpoczynający się o godzinie 00:00 czasu lokalnego;

16)

»noc lokalna« oznacza okres 8 godzin przypadający między godziną 22:00 i 08:00 czas lokalnego;

17)

»operacyjny członek załogi« oznacza członka załogi pełniącego służbę na pokładzie statku powietrznego podczas lotu;

18)

»przemieszczanie się w celu zajęcia stanowiska« oznacza przeniesienie nieoperacyjnego członka załogi z miejsca na miejsce, na żądanie operatora, z wyłączeniem:

czasu na podróż z prywatnego miejsca wypoczynku do wyznaczonego miejsca stawienia się w bazie macierzystej i z powrotem, oraz

czasu na transfer miejscowy z miejsca wypoczynku do miejsca podjęcia służby i z powrotem.

19)

»zaplecze wypoczynkowe« oznacza koję lub fotel z punktem oparcia dla nóg i stóp, który umożliwia członkowi załogi sen na pokładzie statku powietrznego;

20)

»rezerwa« oznacza okres, w którym członek załogi, na polecenie operatora, ma być dostępny w celu otrzymania przydziału okresu pełnienia czynności lotniczych, przemieszczenia się w celu zajęcia stanowiska lub pełnienia innego rodzaju służby, z zachowaniem co najmniej dziesięciogodzinnego wyprzedzenia;

21)

»okres wypoczynku« oznacza ciągły, nieprzerwany i określony okres po pełnieniu lub przed pełnieniem służby, podczas którego członek załogi jest zwolniony z wszystkich obowiązków, pozostawania w gotowości oraz pozostawania w rezerwie;

22)

»rotacja« oznacza okres służby lub serię okresów służby, w tym co najmniej jeden okres służby na pokładzie, oraz okresy wypoczynku poza bazą macierzystą, z początkiem w bazie macierzystej i końcem w chwili powrotu do bazy macierzystej w celu wypoczynku, gdzie operator nie jest już odpowiedzialny za zakwaterowanie danego członka załogi;

23)

»pojedynczy dzień wolny od służby« oznacza, na potrzeby zgodności z przepisami dyrektywy Rady 2000/79/WE (1), czas wolny od służby i pozostawania w gotowości obejmujący jeden dzień i dwie noce lokalne, który jest ogłaszany z wyprzedzeniem. Okres wypoczynku może stanowić część pojedynczego dnia wolnego od służby;

24)

»odcinek« oznacza część okresu pełnienia czynności lotniczych od wyruszenia statku powietrznego w celu wykonania startu do momentu zakończenia pracy na wyznaczonej pozycji postojowej;

25)

»gotowość do pełnienia służby« oznacza wcześniej zgłoszony i ustalony okres, w trakcie którego operator wymaga od członka załogi gotowości do odbioru przydziału lotu, przemieszczenia się w celu zajęcia stanowiska lub podjęcia innych obowiązków bez okresu wypoczynku;

26)

»gotowość do pełnienia służby w porcie lotniczym« oznacza pozostawanie w gotowości w porcie lotniczym;

27)

»gotowość do pełnienia służby w innych sytuacjach« oznacza pozostawanie w gotowości w domu lub w odpowiednim miejscu zakwaterowania;

28)

»okno niżu dobowego (WOCL)« oznacza okres między godziną 02:00 a 05:59 w strefie czasowej, w której członek załogi jest zaaklimatyzowany.

ORO.FTL.110 Obowiązki operatora

Operator:

a)

ogłasza plany służby z wystarczającym wyprzedzeniem w celu umożliwienia członkom załogi zaplanowania odpowiedniego wypoczynku;

b)

zapewnia, by okresy pełnienia czynności lotniczych były planowane w taki sposób, aby członkowie załogi nie odczuwali skutków zmęczenia i aby mogli oni w każdych okolicznościach pełnić swoje obowiązki w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa;

c)

określa godziny zgłaszania się, które zapewniają wystarczającą ilość czasu na pełnienie służby na ziemi;

d)

uwzględnia związek między częstotliwością i modelem okresów pełnienia czynności lotniczych i okresami wypoczynku, a także efekt kumulowania się wydłużonych okresów pełnienia służby połączonych z minimalnymi okresami wypoczynku;

e)

określa modele pełnienia służby, w których unika się poważnego zakłócania ustalonego modelu snu/pracy, takiego jak np. pełnienie służby na przemian w dzień i w nocy;

f)

przestrzega przepisów dotyczących grafików zakłócających zgodnie z ARO.OPS.230;

g)

zapewnia, by okresy wypoczynku zapewniały ilość czasu wystarczającą członkom załogi do przezwyciężenia skutków wcześniejszej służby oraz umożliwiającą wypoczynek do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu pełnienia czynności lotniczych;

h)

planuje regularne wydłużone okresy wypoczynku regeneracyjnego i zawiadamia o nich członków załogi z odpowiednim wyprzedzeniem;

i)

planuje czynności lotnicze w taki sposób, aby możliwe było ich zakończenie w dopuszczalnym okresie pełnienia czynności lotniczych, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wypełnienie obowiązków przed lotem, czasu lotu oraz czasu postoju na ziemi i obsługi między rejsami;

j)

zmienia grafik lub obsadę załogi, jeżeli rzeczywisty czas trwania operacji lotniczych przekroczy maksymalny okres wykonywania czynności lotniczych w ponad 33 % lotów objętych takim grafikiem w trakcie zaplanowanego sezonu.

ORO.FTL.115 Obowiązki członków załogi

Członkowie załogi:

a)

przestrzegają przepisów zawartych w CAT.GEN.MPA.100 lit. b) załącznika IV (część CAT); oraz

b)

optymalnie wykorzystują zapewnione możliwości wypoczynku oraz zaplecze wypoczynkowe, a także w sposób odpowiedni planują okres wypoczynku oraz korzystają z niego.

ORO.FTL.120 Zarządzenie ryzykiem wystąpienia zmęczenia (FRM)

a)

W przypadku gdy przepisy niniejszej podczęści lub stosowne wymagania specyfikacji certyfikacyjnych wymagają wprowadzenia programu zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia (FRM), operator ustanawia i realizuje program zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia jako integralną część swojego systemu zarządzania. Program zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia zapewnia przestrzeganie podstawowych wymagań zawartych w pkt 7 lit. f) i g) oraz pkt 8 lit. f) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Opis programu zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia znajduje się w instrukcji operacyjnej.

b)

Ustanowiony, wdrożony i realizowany program zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia umożliwia ciągłe podnoszenie jego skuteczności oraz zawiera:

1)

opis założeń i zasad operatora w zakresie zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia, które określa się mianem polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia;

2)

dokumentację procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem wystąpienia zmęczenia, w tym procesu uświadamiania personelowi jego obowiązków oraz procedury aktualizacji tej dokumentacji;

3)

zasady naukowe i wiedzę naukową;

4)

proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka umożliwiający ciągłe zarządzanie ryzykiem ponoszonym przez operatora wynikającym ze zmęczenia członków załóg;

5)

proces łagodzenia ryzyka umożliwiający niezwłoczne podejmowanie działań zaradczych niezbędnych do skutecznego łagodzenia ryzyka ponoszonego przez operatora wynikającego ze zmęczenia członków załóg oraz ciągłe monitorowanie i regularną ocenę stopnia, w jakim podjęte działania łagodzą to ryzyko;

6)

procesy zapewnienia bezpieczeństwa związane z zarządzaniem ryzykiem wystąpienia zmęczenia;

7)

procedury promocji programu zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia.

c)

Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zmęczenia odpowiada programowi określania czasu lotu, rozmiarowi operatora oraz charakterowi i złożoności prowadzonej przez niego działalności, z uwzględnieniem zagrożeń i ryzyka właściwych dla tej działalności, a także pozostaje w związku ze stosownym programem określania czasu lotu.

d)

Operator podejmuje działania łagodzące w przypadku wykazania przez proces zapewnienia bezpieczeństwa związany z zarządzaniem ryzykiem wystąpienia zmęczenia, że utrzymywany poziom bezpieczeństwa nie spełnia założonych wymagań.

ORO.FTL.125 Programy określania czasu lotu

a)

Operatorzy ustanawiają, wdrażają i realizują programy określania czasu lotu odpowiednie dla rodzajów prowadzonej przez siebie działalności, które są zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 216/2008, przepisami niniejszej podczęści oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami, w tym dyrektywą 2000/79/WE.

b)

Przed wdrożeniem, programy określania czasu lotu, w tym w razie konieczności wszelkie powiązane programy zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia, są zatwierdzane przez właściwy organ.

c)

Aby wykazać zgodność z przepisami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz niniejszej podczęści, operator wdraża stosowne specyfikacje certyfikacyjne przyjęte przez Agencję. Ewentualnie, w przypadku zamiaru odstąpienia od wymagań specyfikacji certyfikacyjnych zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, operator przedstawia właściwemu organowi pełny opis takiego planowanego odstępstwa przed jego wdrożeniem. Opis powinien zawierać wszelkie istotne zmiany w instrukcjach i procedurach, a także ocenę wykazującą spełnienie wymagań ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i w niniejszej podczęści.

d)

Do celów przepisu ARO.OPS.235 lit. d) w ciągu 2 lat od odejścia od przepisów lub wdrożenia odstępstwa operator gromadzi dane dotyczące zatwierdzonego odejścia lub przyznanego odstępstwa od przepisów oraz analizuje te dane przy użyciu zasad naukowych w celu oceny skutków, jakie takie odejście lub odstępstwo od przepisów wywiera na poziom zmęczenia załogi. Analizę tę przedstawia się właściwemu organowi w postaci sprawozdania.

SEKCJA 2

Operatorzy wykonujący zarobkowe przewozy lotnicze

ORO.FTL.200 Baza macierzysta

Operator przydziela każdemu członkowi załogi jego bazę macierzystą.

ORO.FTL.205 Okres pełnienia czynności lotniczych (FDP)

a)

Operator:

1)

ustala godziny zgłaszania się dla poszczególnych operacji, uwzględniając przepisy ORO.FTL.110 lit. c);

2)

ustanawia procedury określające sposób, w jaki dowódca, w razie wystąpienia okoliczności specjalnych, które mogłyby doprowadzić do poważnego zmęczenia, oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych członków załogi, skraca rzeczywisty okres pełnienia czynności lotniczych lub zwiększa czas wypoczynku w celu wyeliminowania wszelkiego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo lotu.

b)

Maksymalny podstawowy dzienny okres pełnienia czynności lotniczych

1)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych, bez wydłużeń dla zaaklimatyzowanych członków załogi, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli:

Tabela 2

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych – zaaklimatyzowani członkowie załogi

Początek okresu pełnienia czynności lotniczych o godzinie odniesienia

1–2 odcinki

3 odcinki

4 odcinki

5 odcinków

6 odcinków

7 odcinków

8 odcinków

9 odcinków

10 odcinków

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych w przypadku członków załogi o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania jest zgodny z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli:

Tabela 3

Członkowie załogi o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych w zależności od odcinków

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych dla członków załogi o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania, w przypadku wdrożenia przez operatora programu zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli:

Tabela 4

Członkowie załogi o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania objęci programem zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia

Wartości zawarte w poniższej tabeli mają zastosowanie, o ile w ramach realizowanego przez operatora programu zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia prowadzone jest ciągłe monitorowanie spełniania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.


Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych w zależności od odcinków

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

Okres pełnienia czynności lotniczych w przypadku różnych godzin zgłoszenia się załogi lotniczej i personelu pokładowego

W każdym przypadku, kiedy personel pokładowy potrzebuje więcej czasu niż załoga lotnicza do odbycia odprawy przed tym samym odcinkiem lub serią odcinków, okres pełnienia czynności lotniczych personelu pokładowego może zostać wydłużony o różnicę między godziną zgłoszenia się personelu pokładowego a godziną zgłoszenia się załogi lotniczej. Różnica ta nie może przekroczyć 1 godziny. W takim przypadku maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych personelu pokładowego opiera się na godzinie zgłoszenia się załogi lotniczej do pełnienia czynności lotniczych, ale sam okres pełnienia czynności lotniczych rozpoczyna się od godziny zgłoszenia się personelu pokładowego.

d)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych dla zaaklimatyzowanych członków załogi z zastosowaniem wydłużeń bez wypoczynku w trakcie lotu

1)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych może zostać wydłużony maksymalnie do 1 godziny nie częściej niż dwa razy w ciągu każdych kolejnych 7 dni. W takim przypadku:

(i)

minimalne okresy wypoczynku przed lotem i po zakończeniu lotu zostają wydłużone o 2 godziny; lub

(ii)

okres wypoczynku po zakończeniu lotu zostaje wydłużony o 4 godziny.

2)

Jeżeli wydłużenia są wykorzystywane w kolejnych okresach pełnienia czynności lotniczych, dodatkowe okresy wypoczynku przed lotem i po zakończeniu lotu między dwoma wydłużonymi okresami pełnienia czynności lotniczych, wymagane na podstawie ppkt 1, następują po sobie.

3)

Wykorzystanie wydłużeń planuje się z wyprzedzeniem i ogranicza się maksymalnie do:

(i)

5 odcinków, jeżeli okres pełnienia czynności lotniczych nie obejmuje okna niżu dobowego; lub

(ii)

4 odcinków, jeżeli okres pełnienia czynności lotniczych obejmuje do 2 godzin okna niżu dobowego; lub

(iii)

2 odcinków, jeżeli okres pełnienia czynności lotniczych obejmuje ponad 2 godziny okna niżu dobowego.

4)

Wydłużeń maksymalnego dziennego okresu pełnienia czynności lotniczych bez okresu odpoczynku w trakcie lotu nie łączy się z wydłużeniami z powodu wypoczynku podczas lotu lub podzielonego okresu służby podczas tego samego okresu służby.

5)

Programy określania godzin lotu precyzują limity dotyczące wydłużeń maksymalnego dziennego okresu pełnienia czynności lotniczych zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi dla danego rodzaju operacji, z uwzględnieniem:

(i)

liczby wykonanych odcinków; oraz

(ii)

czasu zajęcia okna niżu dobowego.

e)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych z zastosowaniem wydłużeń z powodu wypoczynku w trakcie lotu

Programy określania czasu lotu precyzują warunki wykorzystywania wydłużeń maksymalnego dziennego okresu pełnienia czynności lotniczych z powodu wypoczynku w trakcie lotu zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi dla danego rodzaju operacji, z uwzględnieniem:

(i)

liczby wykonanych odcinków;

(ii)

minimalnego czasu na wypoczynek w trakcie lotu przydzielonego każdemu członkowi załogi;

(iii)

rodzaju zaplecza wypoczynkowego na pokładzie; oraz

(iv)

zwiększenia podstawowej liczby członków załogi lotniczej.

f)

Nieprzewidziane okoliczności podczas operacji lotniczej – decyzje podejmowane według uznania dowódcy

1)

Warunki modyfikowania ograniczeń czasu pełnienia czynności lotniczych oraz okresów służby i wypoczynku przez dowódcę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczych, jakie rozpoczynają się z chwilą zgłoszenia lub później, są zgodne z poniższymi wymaganiami:

(i)

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych powstały w wyniku zastosowania przepisów lit. b) i lit. e) pkt ORO.FTL.205 lub pkt ORO.FTL.220 nie może być wydłużony o więcej niż 2 godziny, chyba że liczba członków załogi lotniczej została zwiększona, w którym to przypadku maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych można wydłużyć o nie więcej niż 3 godziny;

(ii)

jeśli na końcowym odcinku podczas okresu pełnienia czynności lotniczych następuje przekroczenie dopuszczalnego okresu wydłużenia z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które wystąpiły po starcie, lot można kontynuować do planowanego lotniska docelowego lub zapasowego; oraz

(iii)

okres wypoczynku przypadający po okresie pełnienia czynności lotniczych można skrócić, jednak nigdy nie może on być krótszy niż 10 godzin.

2)

W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które mogłyby doprowadzić do poważnego zmęczenia, dowódca skraca rzeczywisty czas pełnienia czynności lotniczych lub zwiększa czas odpoczynku w celu wyeliminowania wszelkiego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo lotu.

3)

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu modyfikacji zgodnie z pkt 1 i 2 dowódca zasięga opinii wszystkich członków załogi w sprawie poziomu ich czujności.

4)

Dowódca składa operatorowi meldunek w przypadku wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych lub skrócenia okresu wypoczynku według swojego uznania.

5)

Jeżeli wydłużenie czasu pełnienia czynności lotniczych lub skrócenie okresu wypoczynku przekracza 1 godzinę, kopia meldunku, na którym operator nanosi swoje uwagi, przesłana zostaje przez operatora do właściwego organu nie później niż w ciągu 28 dni od zdarzenia.

6)

Operator wdraża procedurę nieprzewidującą sankcji, według której dowódca podejmuje decyzje według własnego uznania zgodnie z niniejszym przepisem, i opisuję ją w instrukcji operacyjnej.

g)

Nieprzewidziane okoliczności podczas operacji lotniczej – opóźniony termin zgłoszenia

Operator ustanawia procedury dotyczące opóźnionego terminu zgłoszenia się do pełnienia służby w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi do danego rodzaju operacji.

ORO.FTL.210 Czas lotu i okresy służby

a)

Całkowita długość okresów służby wyznaczonych członkowi załogi nie przekracza:

1)

60 godzin służby w ciągu każdych kolejnych 7 dni;

2)

110 godzin służby w ciągu każdych kolejnych 14 dni; oraz

3)

190 godzin służby w ciągu każdych kolejnych 28 dni, rozłożonych możliwie równomiernie przez cały ten okres.

b)

Całkowity czas lotów na odcinkach, do których dany członek załogi jest wyznaczony jako operacyjny członek załogi, nie przekracza:

1)

100 godzin lotu w ciągu każdych kolejnych 28 dni;

2)

900 godzin lotu w roku kalendarzowym; oraz

3)

1 000 godzin lotu ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

c)

Służbę po zakończeniu lotu wlicza się do czasu służby. Operator określa minimalny czas służby po zakończeniu lotu w instrukcji operacyjnej.

ORO.FTL.215 Przemieszczanie się w celu zajęcia stanowiska

W przypadku gdy operator przemieszcza członka załogi w celu zajęcia stanowiska, zastosowanie mają następujące przepisy:

a)

przemieszczenie się w celu zajęcia stanowiska po zgłoszeniu się, ale przed podjęciem obowiązków operacyjnych, liczy się jako okres pełnienia czynności lotniczych, ale nie liczy się jako odcinek;

b)

cały czas spędzony na przemieszczaniu się w celu zajęcia stanowiska wlicza się do czasu służby.

ORO.FTL.220 Podzielony okres służby

Warunki wydłużenia maksymalnego dziennego okresu pełnienia czynności lotniczych z powodu przerwy na ziemi są zgodne z następującymi wymaganiami:

a)

w programach określania czasu lotu określa się poniższe elementy podzielonego okresu służby zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi dla danego rodzaju operacji:

1)

minimalny czas trwania przerwy na ziemi; oraz

2)

możliwość wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych zgodnie z ORO.FTL.205 lit. b), z uwzględnieniem czasu trwania przerwy na ziemi, zaplecza wypoczynkowego zapewnionego danemu członkowi załogi oraz innych istotnych czynników;

b)

przerwę na ziemi wlicza się w całości do okresu pełnienia czynności lotniczych;

c)

podzielony okres służby nie następuje po skróconym okresie wypoczynku.

ORO.FTL.225 Gotowość i dyżury w porcie lotniczym

W przypadku gdy operator przydzieli członków załogi do pozostawania w gotowości lub pełnienia dyżuru w porcie lotniczym, zastosowanie mają następujące przepisy, zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi dla danego rodzaju operacji:

a)

gotowość oraz dyżur w porcie lotniczym są planowane, a godzina rozpoczęcia i zakończenia gotowości jest określana i komunikowana danemu członkowi załogi z wyprzedzeniem umożliwiającym zaplanowanie odpowiedniego wypoczynku;

b)

członek załogi pozostaje w gotowości w porcie lotniczym od momentu zgłoszenia w standardowym punkcie zgłoszenia do zakończenia zgłoszonego okresu gotowości;

c)

dyżur w porcie lotniczym wlicza się w pełni do okresu pełnienia czynności lotniczych do celów ORO.FTL.210 i ORO.FTL.235;

d)

każdy dyżur w porcie lotniczym wlicza się w pełni do okresu pełnienia służby, a okres pełnienia czynności lotniczych liczy się w pełni od czasu stawienia się do pełnienia dyżuru w porcie lotniczym;

e)

operator zapewnia zakwaterowanie członkowi załogi pełniącemu dyżur w porcie lotniczym;

f)

w programach określania czasu lotu określa się następujące elementy:

1)

maksymalną długość czasu pozostawania w gotowości;

2)

wpływ pozostawania w gotowości na maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych, jaki może zostać przydzielony, z uwzględnieniem zaplecza wypoczynkowego zapewnionego danemu członkowi załogi oraz innych istotnych czynników, takich jak:

potrzeba natychmiastowej gotowości danego członka załogi,

zakłócenie snu związane z pozostawaniem w gotowości, oraz

wystarczająco wczesne zawiadomienie między wezwaniem do pełnienia służby a wyznaczonym okresem sprawowania czynności lotniczych, zapewniające możliwość snu;

3)

minimalny podstawowy okres wypoczynku po pozostawaniu w gotowości, który nie prowadzi do przydzielenia okresu sprawowania czynności lotniczych;

4)

sposób wliczania czasu spędzonego na pozostawaniu w gotowości, oprócz dyżuru w porcie lotniczym, do łącznych godzin służby.

ORO.FTL.230 Rezerwa

W przypadku gdy operator przydzieli członków załogi do rezerwy, zastosowanie mają następujące przepisy, zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi dla danego rodzaju operacji:

a)

rezerwa jest planowana;

b)

w programach określania czasu lotu wyznacza się następujące elementy:

1)

maksymalną długość okresu pozostawania w rezerwie;

2)

liczbę kolejnych dni pozostawania w rezerwie, jaką można przydzielić członkowi załogi.

ORO.FTL.235 Okresy wypoczynku

a)

Minimalny okres wypoczynku w bazie macierzystej

1)

Minimalny okres wypoczynku zapewniany przed rozpoczęciem okresu pełnienia czynności lotniczych rozpoczynającego się w bazie macierzystej trwa co najmniej tyle samo, co poprzedzający go okres służby lub trwa 12 godzin, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

2)

W ramach odstępstwa od pkt 1, minimalny okres wypoczynku zgodnie z lit. b) ma zastosowanie, jeżeli operator zapewnia członkowi załogi odpowiednie zakwaterowanie w bazie macierzystej.

b)

Minimalny okres wypoczynku poza bazą macierzystą

Minimalny okres wypoczynku zapewniany przed rozpoczęciem okresu pełnienia czynności lotniczych rozpoczynającego się poza bazą macierzystą trwa co najmniej tyle samo, co poprzedzający go okres służby lub trwa 10 godzin, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Okres ten zapewnia możliwość 8 godzin snu i uwzględnia czas na podróż oraz potrzeby fizjologiczne.

c)

Skrócony okres wypoczynku

W drodze odstępstwa od wymogów określonych w lit. a) i b) w programach określania czasu lotu można skrócić minimalny okres wypoczynku, zgodnie ze specyfikacjami certyfikacyjnymi odpowiednimi dla danego rodzaju operacji, uwzględniając przy tym następujące elementy:

1)

minimalny skrócony okres wypoczynku;

2)

wydłużenie następnego okresu wypoczynku; oraz

3)

skrócenie okresu pełnienia czynności lotniczych następującego po skróconym okresie wypoczynku.

d)

Regularne wydłużone okresy wypoczynku regeneracyjnego

W programach określania czasu lotu określa się długość regularnych wydłużonych okresów wypoczynku regeneracyjnego kompensujących efekt kumulacji zmęczenia. Minimalny czas trwania regularnego wydłużonego okresu wypoczynku regeneracyjnego wynosi 36 godzin, w tym dwie noce lokalne, a w każdym przypadku czas między końcem jednego regularnego wydłużonego okresu wypoczynku regeneracyjnego a początkiem kolejnego nie przekracza 168 godzin. Dwa razy w miesiącu regularny wydłużony okres wypoczynku regeneracyjnego zwiększa się do 2 dni lokalnych.

e)

W programach określania czasu lotu określa się dodatkowe okresy wypoczynku zgodnie ze stosownymi specyfikacjami certyfikacyjnymi w celu kompensowania:

1)

wpływu różnic między strefami czasowymi oraz wydłużeń okresu pełnienia czynności lotniczych;

2)

dodatkowego skumulowanego zmęczenia spowodowanego grafikami zakłócającymi; oraz

3)

zmian bazy macierzystej.

ORO.FTL.240 Wyżywienie

a)

Podczas okresu pełnienia czynności lotniczych członek załogi ma możliwość spożycia posiłku i napojów, aby uniknąć pogorszenia jakości jego pracy, zwłaszcza jeśli okres pełnienia czynności lotniczych przekracza 6 godzin.

b)

Operator określa w instrukcji operacyjnej sposób zapewnienia członkom załogi wyżywienia w trakcie okresu pełnienia czynności lotniczych.

ORO.FTL.245 Rejestry dotyczące bazy macierzystej, czasu lotu, okresów pełnienia służby i okresów wypoczynku

a)

Operator zachowuje przez okres 24 miesięcy:

1)

indywidualne rejestry dla każdego członka załogi zawierające informacje o:

(i)

czasie lotu;

(ii)

czasie, długości i zakończeniu każdego okresu służby oraz okresu wykonywania czynności lotniczych;

(iii)

okresach wypoczynku i dniach wolnych od służby; oraz

(iv)

przydzielonej bazie macierzystej.

2)

meldunki dotyczące wydłużeń okresu pełnienia czynności lotniczych i skróconych okresów wypoczynku.

b)

Na żądanie operator przedstawia kopie indywidualnych rejestrów okresów pełnienia czynności lotniczych, okresów służby i wypoczynku:

1)

członkom załogi, których one dotyczą; oraz

2)

innemu operatorowi, w przypadku członka załogi, który jest lub ma zostać członkiem załogi tego operatora.

c)

W przypadku członków załogi pełniących służbę dla więcej niż jednego operatora rejestry, o których mowa w CAT.GEN.MPA.100 lit. b) pkt 5, przechowuje się przez okres 24 miesięcy.

ORO.FTL.250 Szkolenie z zakresu zarządzania zmęczeniem

a)

Operator zapewnia członkom załóg, personelowi układającemu i utrzymującemu harmonogramy pracy członków załóg oraz zainteresowanej kadrze kierowniczej wstępne i okresowe szkolenia z zakresu zarządzania zmęczeniem.

b)

Szkolenia te realizują program szkoleń ustanowiony przez operatora i opisany w instrukcji operacyjnej. Zakres programowy szkolenia obejmuje możliwe przyczyny i skutki zmęczenia, a także sposoby przeciwdziałania zmęczeniu.”


(1)  Dz.U. L 302 z 1.12.2000, s. 57.


31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 84/2014

z dnia 30 stycznia 2014 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 lub Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 10 ust. 1–4 ustanowiono przepisy szczegółowe dotyczące oceny produktów, które były stosowane w Unii jako dodatki do kiszonki w dniu, w którym rozporządzenie to zaczęło być stosowane.

(2)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 preparaty Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 oraz Pediococcus pentosaceus DSM 23689 zostały wpisane do rejestru dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt jako istniejące produkty należące do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożone zostały wnioski o zezwolenie na stosowanie wspomnianych preparatów jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania ich w kategorii „dodatki technologiczne” i w grupie funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 18 czerwca 2013 r. (2) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania stosowanie wspomnianych szczepów w kiszonce jest uważane za bezpieczne dla gatunków zwierząt gospodarskich, dla konsumentów produktów pochodzących od zwierząt karmionych taką kiszonką oraz dla środowiska. Urząd stwierdził także, że wszystkie trzy preparaty mogą poprawić proces produkcji kiszonki przez obniżenie pH i zwiększenie stężenia kwasu mlekowego, powodując lepszą konserwację suchej masy w zielonkach łatwych i średnio trudnych do kiszenia. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena przedmiotowych preparatów dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatów, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Preparaty wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Preparaty wyszczególnione w załączniku oraz zawierająca je pasza, wytworzone i opatrzone etykietami przed dniem 20 sierpnia 2014 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 20 lutego 2014 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2013; 11(7):3284.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg materiału świeżego

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Skład dodatku

Preparat Pediococcus pentosaceus DSM 14021 zawierający co najmniej 1 × 1011 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15786)

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego w materiale łatwym lub średnio trudnym do kiszenia (2).

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

20 lutego 2024 r.

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Skład dodatku

Preparat Pediococcus pentosaceus DSM 23688 zawierający co najmniej 1 × 1011 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15786)

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

 

 

 

1.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego w materiale łatwym lub średnio trudnym do kiszenia (2).

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Skład dodatku

Preparat Pediococcus pentosaceus DSM 23689 zawierający co najmniej 1 × 1011 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15786)

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego w materiale łatwym lub średnio trudnym do kiszenia (2).

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

20 lutego 2024 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Zielonki łatwe do kiszenia: > 3 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym. Zielonki średnio trudne do kiszenia: 1,5—3,0 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym. Rozporządzenie (WE) nr 429/2008 (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1).


31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/34


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 85/2014

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej związki miedzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Zatwierdzenie substancji czynnej związki miedzi wygasa w dniu 30 listopada 2016 r. Przedłożono wniosek mający na celu odnowienie zatwierdzenia tej substancji czynnej. Ze względu na to, że do tej substancji czynnej zastosowanie mają wymogi zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (3), konieczne jest zapewnienie wnioskodawcom wystarczającej ilości czasu na zakończenie procedury odnowienia zgodnie z tym rozporządzeniem. W związku z powyższym zatwierdzenie tej substancji czynnej wygaśnie prawdopodobnie, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie jej odnowienia. Należy zatem przedłużyć okres zatwierdzenia tej substancji.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(4)

Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do przypadków nieprzedłożenia dodatkowej dokumentacji zgodnej z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 nie później niż 30 miesięcy przed odnośną datą wygaśnięcia określoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub najwcześniejszą następną datę.

(5)

Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia ze względu na niespełnienie kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W części A w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, w kolumnie szóstej (data wygaśnięcia zatwierdzenia) w rzędzie 277 (związki miedzi) datę 30 listopada 2016 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2018 r.


31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/36


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 86/2014

z dnia 30 stycznia 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

31.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/38


DECYZJA RADY 2014/49/WPZiB

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/72/WPZiB (1).

(2)

Środki ograniczające przedstawione w decyzji 2011/72/WPZiB obowiązują do dnia 31 stycznia 2014 r. Jak wynika z przeglądu tej decyzji, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 stycznia 2015 r.

(3)

Należy zmienić wpisy dotyczące 45 osób zamieszczone w załączniku do decyzji 2011/72/WPZiB i podać nowe uzasadnienie umieszczenia tych osób w wykazie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/72/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/72/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2015 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może być odpowiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;

2)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2014 r.

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Były prezydent Tunezji, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 3 września 1936 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Leila TRABELSI, dowód tożsamości nr 00354671.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze sprzeniewierzeniem przez urzędnika państwowego środków publicznych, z nadużyciem stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 października 1956 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Zine El Abidine BEN ALI, dowód tożsamości nr 00683530.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 4 marca 1944 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 11 rue de France - Radès Ben Arous, dowód tożsamości nr 05000799.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha (Libia), data ur.: 7 stycznia 1980 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, współmałżonek: Inès LEJRI, zamieszkały: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, dowód tożsamości nr 04524472.

Osoba, której dotyczy dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej nadużycia stanowiska publicznego przez urzędnika publicznego (byłego dyrektora generalnego Société Tunisienne de Banque oraz Banque Nationale Agricole) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 2 grudnia 1981 r., matka: Naïma BOUTIBA, współmałżonek: Nesrine BEN ALI, dowód tożsamości nr 04682068.

Osoba, której dotyczy dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku z wywieraniem nacisków na urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej nadużycia stanowiska publicznego przez urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, a także w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej sprzeniewierzenia tunezyjskich środków publicznych przez urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 16 stycznia 1987 r., matka: Leila TRABELSI, współmałżonek: Fahd Mohamed Sakher MATERI, dowód tożsamości nr 00299177.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 17 lipca 1992 r., matka: Leila TRABELSI, zamieszkała: Palais Présidentiel, dowód tożsamości nr 09006300.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 5 listopada 1962 r., matka: Saida DHERIF, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, dowód tożsamości nr 00777029.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 czerwca 1948 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Nadia MAKNI, oddelegowany do zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, zamieszkały: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 00104253.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Radis, data ur.: 19 lutego 1953 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed MAHJOUB, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, dowód tożsamości nr 00403106.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 sierpnia 1974 r., matka: Najia JERIDI, biznesmen, zamieszkały: 124 avenue Habib Bourguiba- Carthage presidence, dowód tożsamości nr 05417770.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 kwietnia 1950 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Souad BEN JEMIA, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, dowód tożsamości nr 00178522.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 września 1955 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Hela BELHAJ, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, dowód tożsamości nr 05150331.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 27 grudnia 1958 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed Montassar MEHERZI, dyrektor handlowy, zamieszkały: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, dowód tożsamości nr 00166569.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: La Marsa, data ur.: 5 maja 1959 r., matka: Fatma SFAR, współmałżonek: Samira TRABELSI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, dowód tożsamości nr 00046988.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 1 lutego 1960 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Habib ZAKIR, zamieszkała: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00235016.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunezyjczyk, data ur.: 5 marca 1957 r., matka: Saida BEN ABDALLAH, współmałżonek: Nefissa TRABELSI, deweloper, zamieszkały: rue Ennawras 4, Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00547946.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 lipca 1973 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający firmą deweloperską, zamieszkały: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, dowód tożsamości nr 05411511.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 czerwca 1975 r., matka: Mounira TRABELSI (siostra: Leila TRABELSI), zarządzająca przedsiębiorstwem, współmałżonek: Mourad MEHDOUI, zamieszkała: 41 rue Garibaldi -Tunis, dowód tożsamości nr 05417907.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 maja 1962 r., matka: Neila BARTAJI, współmałżonek: Lilia NACEF, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 41 rue Garibaldi - Tunis, dowód tożsamości nr 05189459.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 18 września 1976 r., matka: Najia JERIDI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: housing estate Erriadh.2- Gammarth - Tunis, dowód tożsamości nr 05412560.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 4 grudnia 1971 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 2 rue El Farrouj - La Marsa, dowód tożsamości nr 05418095.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 20 grudnia 1965 r., matka: Radhia MATHLOUTHI, współmałżonek: Linda CHERNI, pracownik biurowy linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, dowód tożsamości nr 00300638.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunezyjczyk, data ur.: 29 stycznia 1988 r., matka: Kaouther Feriel HAMZA, dyrektor generalny Stafiem - Peugeot, zamieszkały: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2- Tunis.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 1959 r., matka: Leila CHAIBI, współmałżonek: Dorsaf BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00400688.

Osoba, której dotyczy dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku z wywieraniem nacisków na urzędnika publicznego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz w związku ze współudziałem w sprawie dotyczącej nadużyciu stanowiska publicznego przez urzędnika publicznego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 5 lipca 1965 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Slim CHIBOUB, zamieszkała: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00589759.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 21 sierpnia 1971 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Marouene MABROUK, radca w ministerstwie spraw zagranicznych, dowód tożsamości nr 05409131.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 11 marca 1972 r., matka: Jaouida El BEJI, współmałżonek: Sirine BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 04766495.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 8 marca 1963 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Slim ZARROUK, lekarz, zamieszkała: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00589758.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 13 sierpnia 1960 r., matka: Maherzia GUEDIRA, współmałżonek: Ghazoua BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00642271.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 22 listopada 1949 r., matka: Selma HASSEN, fotograf i dziennikarz w Niemczech, zamieszkały: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02951793.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 13 marca 1947 r., współmałżonek: Zohra BEN AMMAR, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: rue El Moez - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02800443.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 16 maja 1952 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Fathi REFAT, przedstawiciel linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 17 avenue de la République-Hammam- Sousse, dowód tożsamości nr 02914657.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Susa, data ur.: 18 września 1956 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Sadok Habib MHIRI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkała: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, dowód tożsamości nr 02804872.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, data ur.: 28 października 1938 r., matka: Selma HASSEN, emeryt, wdowiec po Selmie MANSOUR, zamieszkały: 255 cité El Bassatine - Monastir, dowód tożsamości nr 028106l4.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 21 października 1969 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Monia CHEDLI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: avenue Hédi Nouira - Monastir, dowód tożsamości nr 04180053.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 29 kwietnia 1974 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 83 Cap Marina - Monastir, dowód tożsamości nr 04186963.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 12 października 1972 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, eksporter, importer, handlowiec, zamieszkały: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, dowód tożsamości nr 04192479.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 8 marca 1980 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Zied JAZIRI, sekretarka w przedsiębiorstwie, zamieszkała: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 06810509.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 8 października 1978 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590835.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 9 sierpnia 1977 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590836.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 30 sierpnia 1982 r., matka: Hayet BEN ALI, współmałżonek: Badreddine BENNOUR, zamieszkała: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 08434380.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 13 stycznia 1970 r., matka: Naima BEN ALI, kierownik departamentu w liniach lotniczych Tunisair, zamieszkały: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, dowód tożsamości nr 05514395.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 22 października 1967 r., matka: Naima BEN ALI, specjalny doradca w ministerstwie transportu, zamieszkały: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, dowód tożsamości nr 05504161.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 3 stycznia 1973 r., matka: Naima BEN ALI, współmałżonek: Lamia JEGHAM, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05539378.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Paryż, data ur.: 27 października 1966 r., matka: Paulette HAZAT, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05515496 (podwójne obywatelstwo).

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego (byłego prezydenta Zajna al-Abidina Ibn Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

obywatelstwo tunezyjskie i francuskie; m-ce ur.: Le Petit Quevilly (76), data ur.: 6 kwietnia 1971 r. (lub 16 kwietnia zgodnie z tunezyjskim dowodem tożsamości); rodzice: Tijani BEN ALI data ur.: 9 lutego 1932 r. i Paulette HAZET (lub HAZAT) data ur.: 23 lutego 1936 r.; współmałżonek: Amel SAIED (lub SAID); zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse – zgodnie z tunezyjskim dowodem tożsamości nr 00297112; zamieszkały: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) – zgodnie z francuskim dowodem tożsamości nr 111277501841.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 28 sierpnia 1974 r., matka: Leila DEROUICHE, dyrektor handlowy, zamieszkały: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, dowód tożsamości nr 04622472.

Osoba, wobec której toczy się dochodzenie prowadzone przez władze tunezyjskie w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz ze współudziałem w wywieraniu nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.”