ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.346.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 346

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
20 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji oraz uchylające rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010

1

 

*

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1369/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programu pomocy dotyczącego likwidacji obiektu jądrowego na Litwie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1990/2006

7

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1371/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1374/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 ( 2 )

38

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 ( 2 )

42

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

47

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1377/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1378/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

51

 

 

DECYZJE

 

 

2013/777/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUTM Somalia/1/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/46/WE

54

 

 

2013/779/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/37/WE

58

 

 

2013/780/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. przyznająca Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odstępstwo w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii na podstawie dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2002/757/WE w odniesieniu do wymogu świadectwa fitosanitarnego dotyczącego organizmu szkodliwego Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. w przypadku pozbawionego kory drewna przetartego Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2013 r.

73

 

 

2013/784/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca świadectwa zdrowia I, II i III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami rzeźnymi, przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, określone w załączniku E do dyrektywy Rady 91/68/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1363/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów ( Dz.U. L 343 z 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) NR 1368/2013

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji oraz uchylające rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z Protokołem dotyczącym warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2), Bułgaria zobowiązała się do zamknięcia bloków 1 i 2 oraz bloków 3 i 4 elektrowni jądrowej Kozłoduj do dnia, odpowiednio, 31 grudnia 2002 r. i 31 grudnia 2006 r., a następnie do likwidacji tych bloków. Zgodnie z tymi zobowiązaniami Bułgaria zamknęła wszystkie wskazane bloki w odpowiednich terminach.

(2)

Zgodnie z Protokołem nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji (3) dołączonym do Aktu przystąpienia z 2003 r., Słowacja zobowiązała się do zamknięcia bloku 1 oraz bloku 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 do dnia, odpowiednio, 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2008 r., a następnie do likwidacji tych bloków. Zgodnie z tymi zobowiązaniami Słowacja zamknęła wszystkie wskazane bloki w odpowiednich terminach.

(3)

Zgodnie z zobowiązaniami zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz przy wsparciu ze strony Unii, Bułgaria i Słowacja zamknęły elektrownie jądrowe Kozłoduj i Bohunice V1 oraz poczyniły znaczne postępy w ich likwidacji. Aby osiągnąć dalsze postępy w konkretnych działaniach na rzecz oczyszczania, demontażu oraz zarządzania zużytym paliwem i odpadami promieniotwórczymi oraz aby nieprzerwanie realizować proces zmierzający do końcowego stadium likwidacji, zgodnie z odpowiednimi planami likwidacji, konieczne są dalsze prace, przy zapewnieniu stosowania najwyższych norm bezpieczeństwa. Z dostępnych oszacowań wynika, że ukończenie prac likwidacyjnych będzie wymagało znacznych dodatkowych środków finansowych.

(4)

Przedwczesne wygaszenie i następnie likwidacja elektrowni jądrowej Bohunice V1 z dwoma blokami reaktorów typu WWER 440 V 230 o ogólnej mocy 880 MW stanowiło – oprócz wywołania skutków dla społeczeństwa i sektora energetycznego – znaczne obciążenie finansowe, a także wiązało się z kosztami pośrednimi dla Słowacji.

(5)

Przedwczesne wygaszenie i następnie likwidacja czterech bloków reaktorów elektrowni jądrowej Kozłoduj typu WWER 440 V 230 o ogólnej mocy 1 760 MW stanowiło dla obywateli bułgarskich poważne długoterminowe obciążenie mające skutki dla sektora energetycznego, gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

(6)

Unia zobowiązała się do udzielenia pomocy Bułgarii i Słowacji, aby mogły one udźwignąć wyjątkowo duże obciążenie finansowe związane z procesem likwidacji. Od okresu przedakcesyjnego Bułgaria i Słowacja otrzymały znaczną pomoc finansową od Unii, zwłaszcza za pośrednictwem programów Kozłoduj i Bohunice ustanowionych na lata 2007–2013. Pomoc finansowa Unii w ramach tych programów zakończy się w 2013 r.

(7)

W związku z wnioskiem Bułgarii, Litwy i Słowacji o dalsze finansowanie, we wniosku Komisji dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy „Europy 2020” wydzielono kwotę 700 mln EUR z ogólnego budżetu Unii z przeznaczeniem na bezpieczeństwo jądrowe i likwidację obiektów jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR w cenach bieżących, jest przewidziane na nowy program dalszego wsparcia likwidacji bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 2020 r.

(8)

Kwota środków przydzielonych do programów Kozłoduj i Bohunice, a także okres programowania i podział środków pomiędzy programy Kozłoduj, Bohunice i Ignalina mogą zostać poddane przeglądowi na podstawie wyników sprawozdań z oceny śródokresowej i z oceny końcowej.

(9)

Pomoc udzielona na podstawie niniejszego rozporządzenia powinna zapewnić bezproblemową kontynuację likwidacji i koncentrować się na działaniach na rzecz nieprzerwanej realizacji procesu zmierzającego do końcowego stadium likwidacji, przy zapewnieniu stosowania najwyższych norm bezpieczeństwa, ponieważ działania takie przynoszą Unii największą wartość dodaną, podczas gdy ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na przedmiotowym państwie członkowskim. Niniejsze rozporządzenie nie przesądza o wynikach jakichkolwiek przyszłych procedur dotyczących pomocy przyznawanej przez państwa, które mogą zostać wszczęte zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(10)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków danych państw członkowskich na mocy traktatów akcesyjnych, w szczególności na mocy protokołów, o których mowa w motywach 1 i 2.

(11)

Likwidację elektrowni jądrowych objętych niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić z wykorzystaniem najlepszej dostępnej fachowej wiedzy technicznej oraz z należytym uwzględnieniem charakteru i specyfikacji technicznych bloków, które mają zostać wygaszone, w celu zagwarantowania jak największej skuteczności działania, tak więc przy uwzględnieniu najlepszych praktyk międzynarodowych.

(12)

Działania objęte niniejszym rozporządzeniem oraz operacje wspierane w ramach takich działań powinny być zgodne z obowiązującym prawem unijnym i krajowym. Likwidację elektrowni jądrowych objętych niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego, a mianowicie z dyrektywą Rady 2009/71/Euratom (4), gospodarowania odpadami, a mianowicie z dyrektywą Rady 2011/70/Euratom (5) oraz ochrony środowiska, w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE (6) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE (7).

(13)

Działania objęte niniejszym rozporządzeniem oraz operacje wspierane w ramach takich działań powinny być oparte na aktualnym planie likwidacji obejmującym działania likwidacyjne, ich harmonogram, koszty i wymagane do nich zasoby ludzkie. Koszty należy ustalić zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami szacowania kosztów likwidacji, takimi jak np. międzynarodowa struktura kalkulacji kosztów likwidacji opublikowana wspólnie przez Agencję Energii Jądrowej, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i Komisję Europejską.

(14)

Komisja powinna zapewnić skuteczną kontrolę nad przebiegiem procesu likwidacji w celu uzyskania przez Unię jak największej wartości dodanej ze środków przydzielonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, chociaż ostateczna odpowiedzialność za likwidację spoczywa na danych państwach członkowskich. Obejmuje to skuteczny pomiar efektywności oraz ocenę działań naprawczych podczas realizacji danego programu.

(15)

Należy chronić interesy finansowe Unii poprzez podejmowanie w całym cyklu wydatkowania proporcjonalnych działań, w tym obejmujących zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i badanie, dochodzenie utraconych środków – nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych – oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie sankcji.

(16)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza zapewnienie wystarczających środków finansowych na kontynuację bezpiecznej likwidacji obiektów jądrowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, lecz mogą, ze względu na rozmiary lub skutki działania, zostać osiągnięte w lepszym stopniu na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(17)

Niektóre środki w ramach programów Kozłoduj i Bohunice mogą wymagać wysokiego poziomu finansowania ze strony Unii, który w dobrze uzasadnionych wyjątkowych przypadkach może dojść do wysokości pełnej kwoty finansowania. Należy jednak podjąć wszelkie wysiłki w celu kontynuowania praktyki współfinansowania ustanowionej w ramach wsparcia przedakcesyjnego i wsparcia udzielonego w okresie 2007–2013 na działania likwidacyjne podejmowane przez Bułgarię i Słowację, a także w celu angażowania, w stosownych przypadkach, innych źródeł współfinansowania.

(18)

Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania rocznych programów prac i szczegółowych procedur wykonawczych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (8).

(19)

Należy uchylić rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 (9) i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 (10).

(20)

Należy odpowiednio uwzględnić sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 16/2011 w sprawie pomocy finansowej Unii Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji, jak również jego zalecenia i odpowiedź Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program dotyczący udzielania przez Unię pomocy finansowej na działania związane z likwidacją bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii („program Kozłoduj”) oraz bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji („program Bohunice”) (zwane dalej łącznie „programami Kozłoduj i Bohunice”).

Artykuł 2

Cele

1.   Ogólnym celem programów Kozłoduj i Bohunice jest pomoc danym państwom członkowskim w nieprzerwanej realizacji procesu zmierzającego do końcowego stadium likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, zgodnie z ich odpowiednimi planami likwidacji, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

2.   Główne cele szczegółowe programów Kozłoduj i Bohunice w okresie finansowania to:

a)

w przypadku programu Kozłoduj:

(i)

przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni bloków 1–4 oraz w budynkach pomocniczych, rozliczanych na podstawie liczby i typu demontowanych systemów;

(ii)

demontaż dużych podzespołów i urządzeń w budynkach reaktorów bloków 1–4, rozliczany na podstawie liczby i typu demontowanych systemów i urządzeń;

(iii)

bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju bezpiecznie unieszkodliwionych odpadów;

b)

w przypadku programu Bohunice:

(i)

przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni i w budynkach pomocniczych reaktora V1, rozliczanych na podstawie liczby i typu demontowanych systemów;

(ii)

demontaż dużych podzespołów i urządzeń w budynkach reaktora V1, rozliczany na podstawie liczby i typu demontowanych systemów i urządzeń;

(iii)

bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju bezpiecznie unieszkodliwionych odpadów.

3.   Programy Kozłoduj i Bohunice mogą również obejmować działania służące utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w blokach podlegających likwidacji, w tym służące wsparciu dotyczącemu personelu elektrowni jądrowych.

Artykuł 3

Budżet

1.   Pula środków finansowych na realizację programów Kozłoduj i Bohunice na lata 2014–2020 wynosi 323 318 000 EUR w cenach bieżących. Kwota ta zostaje podzielona pomiędzy programy Kozłoduj i Bohunice w następujący sposób:

a)

208 503 000 EUR na program Kozłoduj w latach 2014–2020;

b)

114 815 000 EUR na program Bohunice w latach 2014–2020.

Niniejsze rozporządzenie nie przesądza w żaden sposób o zobowiązaniach finansowych w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych.

2.   Komisja dokona przeglądu realizacji programów Kozłoduj i Bohunice oraz oceni postępy tych programów względem etapów kluczowych i terminów, o których mowa w art. 7, do końca 2017 r. w ramach oceny śródokresowej, o której mowa w art. 9. Na podstawie wyników tej oceny kwota środków przydzielonych na programy Kozłoduj i Bohunice, a także okres programowania i podział środków pomiędzy programy Kozłoduj, Bohunice oraz program Ignalina określony w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 1369/2013 (11) mogą zostać poddane przeglądowi, aby uwzględnić postępy w realizacji tych programów i zapewnić, aby programowanie i przydział środków były oparte na rzeczywistych potrzebach w zakresie płatności i zdolnościach absorpcyjnych.

3.   Ze środków finansowych przyznanych na programy Kozłoduj i Bohunice można również pokrywać wydatki związane z działaniami przygotowawczymi, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania każdym programem i osiągnięcia jego celów. W szczególności dotyczy to wydatków na badania, spotkania ekspertów, działania informacyjne i komunikacyjne, w tym komunikację instytucjonalną dotyczącą priorytetów politycznych Unii w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia, oraz wydatków związanych z sieciami informatycznymi służącymi do przetwarzania i wymiany informacji, wraz z wszelkimi innymi wydatkami związanymi z pomocą techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w ramach zarządzania programami Kozłoduj i Bohunice.

Środki finansowe przyznane na programy Kozłoduj i Bohunice mogą także obejmować wydatki związane z pomocą techniczną i administracyjną niezbędną do tego, aby zapewnić przejście między tymi programami a środkami przyjętymi na podstawie rozporządzeń (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010.

Artykuł 4

Warunki ex ante

1.   Do dnia 1 stycznia 2014 r. Bułgaria i Słowacja podejmą odpowiednie działania, aby spełnić następujące warunki ex ante:

a)

zgodność z dorobkiem traktatu Euratom w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, w szczególności w odniesieniu do transpozycji do prawa krajowego dyrektyw 2009/71/Euratom i 2011/70/Euratom;

b)

ustanowienie w krajowych ramach planu finansowania określającego pełne koszty i przewidywane źródła finansowania wymagane do bezpiecznego ukończenia likwidacji bloków reaktorów jądrowych, w tym gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)

przekazanie Komisji zmienionego szczegółowego planu likwidacji w podziale na poziomie działań likwidacyjnych, w tym harmonogramu i odpowiadającej struktury kosztów na podstawie międzynarodowych uznanych standardów szacowania kosztów likwidacji.

2.   Najpóźniej do czasu zobowiązania budżetowego w 2014 r. Bułgaria i Słowacja przekażą Komisji niezbędne informacje dotyczące spełnienia warunków ex ante, o których mowa w ust. 1.

3.   Komisja ocenia informacje, o których mowa w ust. 2, podczas opracowywania rocznego programu prac na 2014 r., o którym mowa w art. 6 ust. 1. Jeżeli Komisja wyda uzasadnioną opinię w sprawie naruszenia na mocy art. 258 TFUE dotyczącą niespełnienia warunku ex ante określonego w ust.1 lit. a) lub jeżeli warunki ex ante określone w ust.1 lit. b) lub c) nie są spełnione w sposób wystarczający, podejmowana jest – zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2 – decyzja o zawieszeniu całości lub części unijnej pomocy finansowej. Taka decyzja zostaje odzwierciedlona w przyjęciu rocznego programu prac na 2014 r. Kwota zawieszonej pomocy jest określana na podstawie kryteriów zawartych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 7.

Artykuł 5

Formy realizacji

1.   Programy Kozłoduj i Bohunice są realizowane w jednej lub kilku spośród form przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (12), w szczególności w formie dotacji i zamówień.

2.   Komisja może zlecić realizację unijnej pomocy finansowej w ramach programów Kozłoduj i Bohunice organom określonym w art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł 6

Roczne programy prac

1.   Na początku każdego roku Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wspólny roczny program prac dla programów Kozłoduj i Bohunice, określając dla każdego z nich cele, oczekiwane rezultaty, związane z nimi wskaźniki wykonania oraz horyzont czasowy wykorzystania środków w ramach poszczególnych rocznych zobowiązań finansowych, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

2.   Na koniec każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie z postępów w zakresie realizacji prac prowadzonych w poprzednim roku. To sprawozdanie z postępów prac jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz stanowi podstawę przyjęcia kolejnego wspólnego rocznego programu prac.

Artykuł 7

Szczegółowe procedury wykonawcze

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja przyjmie w drodze aktów wykonawczych szczegółowe procedury wykonawcze dla programów Kozłoduj i Bohunice na cały okres ich trwania, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2. Te akty wykonawcze określą w odniesieniu do tych programów bardziej szczegółowo cele, oczekiwane rezultaty, etapy kluczowe i terminy, a także odpowiadające im wskaźniki wykonania. Będą one również zawierać poddane przeglądowi szczegółowe plany likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), które posłużą za punkt odniesienia do monitorowania postępów i terminowego osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Artykuł 8

Ochrona interesów finansowych Unii

1.   Komisja przyjmuje odpowiednie środki, aby zapewnić ochronę interesów finansowych Unii w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia poprzez stosowanie środków zapobiegawczych w odniesieniu do oszustw finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań, poprzez skuteczne kontrole, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – poprzez odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot oraz, w stosownych przypadkach, poprzez zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji.

2.   Komisja lub jej przedstawiciele i Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentów oraz na miejscu, w przypadku wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali unijne środki finansowe.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na miejscu i inspekcji u podmiotów gospodarczych korzystających bezpośrednio lub pośrednio z t finansowania unijnego, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (13) oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (14), aby ustalić, czy doszło do oszustw, korupcji lub jakichkolwiek innych nielegalnych działań godzących w interesy finansowe Unii w związku z umową w sprawie przyznania dotacji, decyzją w sprawie przyznania dotacji lub zamówieniem obejmującym finansowanie unijne.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2, umowy o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowy w sprawie przyznania dotacji, decyzje w sprawie przyznania dotacji i zamówienia wynikające z wykonywania niniejszego rozporządzenia zawierają wyraźne upoważnienie dla Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania audytów, kontroli na miejscu i inspekcji, o których mowa w tych ustępach, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 9

Ocena śródokresowa

1.   Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja sporządzi w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi sprawozdanie z oceny śródokresowej dotyczące osiągnięcia celów wszystkich działań związanych z programami Kozłoduj i Bohunice, na poziomie rezultatów i skutków, skuteczności wykorzystania środków oraz ich wartości dodanej dla Unii, z myślą o przyjęciu decyzji zmieniającej lub zawieszającej te działania. W ramach tej oceny należy również rozpatrzyć możliwości zmiany celów szczegółowych i szczegółowych procedur wykonawczych opisanych, odpowiednio, w art. 2 ust. 2 i art. 7.

2.   W ocenie śródokresowej uwzględnia się postępy w odniesieniu do wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2.

3.   Komisja przekazuje wnioski z oceny, o której mowa w ust. 1, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 10

Ocena końcowa

1.   W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja przeprowadza ocenę ex post dotyczącą efektywności i skuteczności programów Kozłoduj i Bohunice, a także efektywności finansowanych działań w odniesieniu do skutków, wykorzystania środków i wartości dodanej dla Unii.

2.   W ocenie końcowej uwzględnia się postępy w odniesieniu do wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2.

3.   Komisja przekazuje wnioski z oceny, o której mowa w ust. 1, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 11

Komitet

1.   Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to zwykła większość członków komitetu.

Artykuł 12

Przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub modyfikację, łącznie z całkowitym lub częściowym anulowaniem, przedmiotowych projektów – aż do ich zakończenia – ani pomocy finansowej przyznanej przez Komisję na podstawie rozporządzeń (Euratom) nr 549/2007, (Euratom) nr 647/2010 lub jakichkolwiek innych przepisów mających zastosowanie do tej pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które mają być stosowane do przedmiotowych działań aż do ich zakończenia.

Artykuł 13

Uchylenie

Rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010 tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

V. MAZURONIS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 19 listopada 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, s. 29.

(3)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 954.

(4)  Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s.18).

(5)  Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(9)  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 131 z 23.5.2007, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”) (Dz.U. L 189 z 22.7.2010, s. 9).

(11)  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1369/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programu pomocy dotyczącego likwidacji obiektu jądrowego na Litwie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1990/2006 Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(14)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) NR 1369/2013

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie wsparcia unijnego dla programu pomocy dotyczącego likwidacji obiektu jądrowego na Litwie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1990/2006

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 56 i protokół nr 4 do niego,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z Protokołem nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (1) dołączonym do Aktu przystąpienia z 2003 r. (zwanym dalej „protokołem nr 4”), uznając w 2004 r. gotowość Unii do zapewnienia odpowiedniej dodatkowej pomocy unijnej na rzecz starań Litwy w zakresie likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina i podkreślając ten wyraz solidarności, Litwa zobowiązała się do zamknięcia bloku 1 elektrowni jądrowej Ignalina przed 2005 r. i bloku 2 tej elektrowni najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r., a następnie do likwidacji tych bloków. Zgodnie z tymi zobowiązaniami Litwa zamknęła oba wskazane bloki w odpowiednich terminach.

(2)

Zgodnie z zobowiązaniami zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz przy wsparciu ze strony Unii, Litwa zamknęła elektrownię jądrową Ignalina i poczyniła znaczne postępy w jej likwidacji. Aby osiągnąć dalsze postępy w konkretnych działaniach na rzecz oczyszczania, demontażu oraz zarządzania zużytym paliwem i odpadami promieniotwórczymi oraz aby nieprzerwanie realizować proces zmierzający do końcowego stadium likwidacji, zgodnie z planem likwidacji, konieczne są dalsze prace, przy zapewnieniu stosowania najwyższych norm bezpieczeństwa. Z dostępnych oszacowań wynika, że ukończenie prac likwidacyjnych będzie wymagało znacznych dodatkowych środków finansowych.

(3)

Uznając, że przedwczesne wygaszenie i następnie likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina z dwoma blokami reaktorów typu RBMK o mocy 1 500 MW pozostawionymi przez Związek Radziecki nie mają precedensu i stanowią dla Litwy wyjątkowo duże obciążenie finansowe niewspółmierne w stosunku do rozmiaru i potencjału gospodarczego tego państwa, w protokole nr 4 stwierdza się, że pomoc Unii w ramach programu Ignalina będzie nieprzerwanie kontynuowana i zostanie przedłużona na okres po 2006 r. na czas kolejnych perspektyw finansowych.

(4)

Unia zobowiązała się do udzielenia pomocy Litwie, aby mogła udźwignąć wyjątkowo duże obciążenie finansowe związane z procesem likwidacji. Od okresu przedakcesyjnego Litwa otrzymała znaczną pomoc finansową od Unii, zwłaszcza za pośrednictwem programu Ignalina ustanowionego na lata 2007–2013. Pomoc finansowa Unii w ramach tego programu zakończy się w 2013 r.

(5)

Uznając zobowiązanie Unii na mocy protokołu nr 4 i w związku z wnioskiem Bułgarii, Litwy i Słowacji o dalsze finansowanie, we wniosku Komisji dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy „Europy 2020” wydzielono kwotę 700 mln EUR z ogólnego budżetu Unii z przeznaczeniem na bezpieczeństwo jądrowe i likwidację obiektów jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR w cenach bieżących, jest przewidziane na nowy program dalszego wsparcia likwidacji bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 2020 r.

(6)

Kwota środków przydzielonych do programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, a także okres programowania i podział środków pomiędzy te programy mogą zostać poddane przeglądowi na podstawie wyników sprawozdań z oceny śródokresowej i z oceny końcowej.

(7)

Pomoc udzielona na podstawie niniejszego rozporządzenia powinna zapewnić bezproblemową kontynuację likwidacji i koncentrować się na działaniach na rzecz nieprzerwanej realizacji procesu zmierzającego do końcowego stadium likwidacji przy zapewnieniu stosowania najwyższych norm bezpieczeństwa, ponieważ działania takie przynoszą Unii największą wartość dodaną, podczas gdy ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na przedmiotowym państwie członkowskim. Niniejsze rozporządzenie nie przesądza o wynikach jakichkolwiek przyszłych procedur dotyczących pomocy przyznawanej przez państwa, które mogą zostać wszczęte zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(8)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków danego państwa członkowskiego na mocy traktatu akcesyjnego, w szczególności na mocy protokołu nr 4.

(9)

Likwidację elektrowni jądrowej objętej niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić z wykorzystaniem najlepszej dostępnej fachowej wiedzy technicznej oraz z należytym uwzględnieniem charakteru i specyfikacji technicznych bloków, które mają zostać wygaszone, w celu zagwarantowania jak największej skuteczności działania, tak więc przy uwzględnieniu najlepszych praktyk międzynarodowych.

(10)

Działania objęte niniejszym rozporządzeniem oraz operacje wspierane w ramach takich działań powinny być zgodne z obowiązującym prawem unijnym i krajowym. Likwidację elektrowni jądrowej objętej niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego, a mianowicie z dyrektywą Rady 2009/71/Euratom (2), gospodarowania odpadami, a mianowicie z dyrektywą Rady 2011/70/Euratom (3) oraz ochrony środowiska, w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE (4) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE (5).

(11)

Działania objęte niniejszym rozporządzeniem oraz operacje wspierane w ramach takich działań powinny być oparte na aktualnym planie likwidacji obejmującym działania likwidacyjne, ich harmonogram, koszty i wymagane do nich zasoby ludzkie. Koszty należy ustalić zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami szacowania kosztów likwidacji, takimi jak np. międzynarodowa struktura kalkulacji kosztów likwidacji opublikowana wspólnie przez Agencję Energii Jądrowej, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i Komisję Europejską.

(12)

Komisja powinna zapewnić skuteczną kontrolę nad przebiegiem procesu likwidacji w celu uzyskania przez Unię jak największej wartości dodanej ze środków przydzielonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, chociaż ostateczna odpowiedzialność za likwidację spoczywa na danym państwie członkowskim. Obejmuje to skuteczny pomiar efektywności oraz ocenę działań naprawczych podczas realizacji programu Ignalina.

(13)

Należy chronić interesy finansowe Unii poprzez podejmowanie w całym cyklu wydatkowania proporcjonalnych działań, w tym obejmujących zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i badanie, dochodzenie utraconych środków – nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych – oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie sankcji.

(14)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza zapewnienie wystarczających środków finansowych na kontynuację bezpiecznej likwidacji obiektów jądrowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, lecz mogą, ze względu na rozmiary lub skutki działania, zostać osiągnięte w lepszym stopniu na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(15)

Niektóre środki w ramach programu Ignalina mogą wymagać wysokiego poziomu finansowania ze strony Unii, który w dobrze uzasadnionych wyjątkowych przypadkach może dojść do wysokości pełnej kwoty finansowania. Należy jednak podjąć wszelkie wysiłki w celu kontynuowania praktyki współfinansowania ustanowionej w ramach wsparcia przedakcesyjnego i wsparcia udzielonego w okresie 2007–2013 na działania likwidacyjne podejmowane przez Litwę, a także w celu angażowania, w stosownych przypadkach, innych źródeł współfinansowania.

(16)

Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania rocznych programów prac i szczegółowych procedur wykonawczych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (6).

(17)

Należy uchylić rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 (7).

(18)

Należy odpowiednio uwzględnić sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 16/2011 w sprawie pomocy finansowej Unii Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji, jak również jego zalecenia i odpowiedź Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program dotyczący udzielania przez Unię pomocy finansowej na działania związane z likwidacją bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”).

Artykuł 2

Cele

1.   Ogólnym celem programu Ignalina jest pomoc danemu państwu członkowskiemu w nieprzerwanej realizacji procesu zmierzającego do końcowego stadium likwidacji bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Ignalina, zgodnie z jej planem likwidacji, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

2.   Główne cele szczegółowe programu Ignalina w okresie finansowania to:

a)

usunięcie paliwa z rdzenia reaktora w bloku 2 oraz z basenów paliwowych reaktorów w blokach 1 i 2 do suchego przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, rozliczane na podstawie liczby opróżnionych zespołów paliwowych;

b)

bezpieczne utrzymanie bloków reaktorów, rozliczane na podstawie liczby odnotowanych incydentów;

c)

przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni i w pozostałych budynkach pomocniczych oraz bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie typu i liczby zdemontowanych systemów pomocniczych oraz ilości i rodzaju bezpiecznie unieszkodliwionych odpadów.

3.   Program Ignalina może również obejmować działania służące utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w blokach podlegających likwidacji, w tym służące wsparciu dotyczącemu personelu elektrowni jądrowej.

Artykuł 3

Budżet

1.   Pula środków finansowych na realizację programu Ignalina na lata 2014–2020 wynosi 229 629 000 EUR w cenach bieżących. Niniejsze rozporządzenie nie przesądza w żaden sposób o zobowiązaniach finansowych w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych.

2.   Komisja dokona przeglądu realizacji programu Ignalina oraz oceni jego postępy względem etapów kluczowych i terminów, o których mowa w art. 7, do końca 2017 r. w ramach oceny śródokresowej, o której mowa w art. 9. Na podstawie wyników tej oceny kwota środków przydzielonych na program Ignalina, a także okres programowania i podział środków pomiędzy program Ignalina i programy Kozłoduj i Bohunice określone w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 1368/2013 (8) może zostać poddana przeglądowi, aby uwzględnić postępy w realizacji tych programów i zapewnić, aby programowanie i przydział środków były oparte na rzeczywistych potrzebach w zakresie płatności i zdolnościach absorpcyjnych.

3.   Ze środków finansowych przyznanych na program Ignalina można również pokrywać wydatki związane z działaniami przygotowawczymi, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania tym programem i osiągnięcia jego celów. W szczególności dotyczy to wydatków na badania, spotkania ekspertów, działania informacyjne i komunikacyjne, w tym komunikację instytucjonalną dotyczącą priorytetów politycznych Unii w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia, oraz wydatków związanych z sieciami informatycznymi służącymi do przetwarzania i wymiany informacji, wraz z wszelkimi innymi wydatkami związanymi z pomocą techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w ramach zarządzania programem Ignalina.

Środki finansowe przyznane na program Ignalina mogą także obejmować wydatki związane z pomocą techniczną i administracyjną niezbędną do tego, aby zapewnić przejście między tym programem a środkami przyjętymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1990/2006.

Artykuł 4

Warunki ex ante

1.   Do dnia 1 stycznia 2014 r. Litwa podejmie odpowiednie działania, aby spełnić następujące warunki ex ante:

a)

zgodność z dorobkiem traktatu Euratom w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, w szczególności w odniesieniu do transpozycji do prawa krajowego dyrektywy 2009/71/Euratom i dyrektywy 2011/70/Euratom;

b)

ustanowienie w krajowych ramach planu finansowania określającego pełne koszty i przewidywane źródła finansowania wymagane do bezpiecznego ukończenia likwidacji bloków reaktorów jądrowych, w tym gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)

przekazanie Komisji zmienionego szczegółowego planu likwidacji w podziale na poziomie działań likwidacyjnych, w tym harmonogramu i odpowiadającej struktury kosztów na podstawie międzynarodowych uznanych standardów szacowania kosztów likwidacji.

2.   Najpóźniej do czasu zobowiązania budżetowego w 2014 r. Litwa przekaże Komisji niezbędne informacje dotyczące spełnienia warunków ex ante, o których mowa w ust. 1.

3.   Komisja ocenia informacje, o których mowa w ust. 2, podczas opracowywania rocznego programu prac na 2014 r., o którym mowa w art. 6 ust. 1. Jeżeli Komisja wyda uzasadnioną opinię w sprawie naruszenia na mocy art. 258 TFUE dotyczącą niespełnienia warunku ex ante określonego w ust.1 lit. a) lub jeżeli warunki ex ante określone w ust.1 lit. b) lub c) nie są spełnione w sposób wystarczający, podejmowana jest – zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2 – decyzja o zawieszeniu całości lub części unijnej pomocy finansowej. Taka decyzja zostaje odzwierciedlona w przyjęciu rocznego programu prac na 2014 r. Kwota zawieszonej pomocy jest określana na podstawie kryteriów zawartych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 7.

Artykuł 5

Formy realizacji

1.   Program Ignalina jest realizowany w jednej lub kilku spośród form przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (9), w szczególności w formie dotacji i zamówień.

2.   Komisja może zlecić realizację unijnej pomocy finansowej w ramach programu Ignalina organom określonym w art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł 6

Roczne programy prac

1.   Na początku każdego roku Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych roczny program prac dla programu Ignalina, określając cele, oczekiwane rezultaty, związane z nimi wskaźniki wykonania oraz horyzont czasowy wykorzystania środków w ramach poszczególnych rocznych zobowiązań finansowych, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

2.   Na koniec każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie z postępów w zakresie realizacji prac prowadzonych w latach poprzednich. To sprawozdanie z postępów prac jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz stanowi podstawę przyjęcia kolejnego rocznego programu prac.

Artykuł 7

Szczegółowe procedury wykonawcze

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja przyjmie w drodze aktów wykonawczych szczegółowe procedury wykonawcze dla programu Ignalina na cały okres jego trwania, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2. Te akty wykonawcze określą w odniesieniu do programu Ignalina bardziej szczegółowo cele, oczekiwane rezultaty, etapy kluczowe i terminy, a także odpowiadające im wskaźniki wykonania. Będą one również zawierać poddany przeglądowi szczegółowy plan likwidacji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), który posłuży za punkt odniesienia do monitorowania postępów i terminowego osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Artykuł 8

Ochrona interesów finansowych Unii

1.   Komisja przyjmuje odpowiednie środki, aby zapewnić ochronę interesów finansowych Unii w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia poprzez stosowanie środków zapobiegawczych w odniesieniu do oszustw finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań, poprzez skuteczne kontrole, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – poprzez odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot oraz, w stosownych przypadkach, poprzez zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji.

2.   Komisja lub jej przedstawiciele i Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentów oraz na miejscu, w przypadku wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali unijne środki finansowe.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na miejscu i inspekcji u podmiotów gospodarczych korzystających bezpośrednio lub pośrednio z finansowania unijnego, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (10) oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (11), aby ustalić, czy doszło do oszustw, korupcji lub jakichkolwiek innych nielegalnych działań godzących w interesy finansowe Unii w związku z umową w sprawie przyznania dotacji, decyzją w sprawie przyznania dotacji lub zamówieniem obejmującym finansowanie unijne.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2, umowy o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowy w sprawie przyznania dotacji, decyzje w sprawie przyznania dotacji i zamówienia wynikające z wykonywania niniejszego rozporządzenia zawierają wyraźne upoważnienie dla Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania audytów, kontroli na miejscu i inspekcji, o których mowa w tych ustępach, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 9

Ocena śródokresowa

1.   Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja sporządzi w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi sprawozdanie z oceny śródokresowej dotyczące osiągnięcia celów wszystkich działań związanych z programem Ignalina, na poziomie rezultatów i skutków, skuteczności wykorzystania środków oraz ich wartości dodanej dla Unii, z myślą o przyjęciu decyzji zmieniającej lub zawieszającej te działania. W ramach oceny należy również rozpatrzyć możliwości zmiany celów szczegółowych i szczegółowych procedur wykonawczych opisanych, odpowiednio, w art. 2 ust. 2 i art. 7.

2.   W ocenie śródokresowej uwzględnia się postępy w odniesieniu do wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2.

3.   Komisja przekazuje wnioski z oceny, o której mowa w ust. 1, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 10

Ocena końcowa

1.   W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja przeprowadza ocenę ex post dotyczącą efektywności i skuteczności programu Ignalina, a także efektywności finansowanych działań w odniesieniu do skutków, wykorzystania środków i wartości dodanej dla Unii.

2.   W ocenie końcowej uwzględnia się postępy w odniesieniu do wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2.

3.   Komisja przekazuje wnioski z oceny, o której mowa w ust. 1, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 11

Komitet

1.   Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to zwykła większość członków komitetu.

Artykuł 12

Przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub modyfikację, łącznie z całkowitym lub częściowym anulowaniem, przedmiotowych projektów – aż do ich zakończenia – ani pomocy finansowej przyznanej przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1990/2006 lub jakichkolwiek innych przepisów mających zastosowanie do tej pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które mają być stosowane do przedmiotowych działań aż do ich zakończenia.

Artykuł 13

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1990/2006 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

V. MAZURONIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 944.

(2)  Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18).

(3)  Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, s. 10).

(8)  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji oraz uchylające rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010 (Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/12


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1370/2013

z dnia 16 grudnia 2013 r.

określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” przedstawiono potencjalne wyzwania, cele i kierunki wspólnej polityki rolnej („WPR”) po roku 2013. W świetle debaty dotyczącej tego komunikatu reforma WPR powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Reforma ta powinna obejmować wszystkie najważniejsze instrumenty WPR, w tym rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (1). W kontekście zreformowanych ram regulacyjnych należy wziąć pod uwagę środki dotyczące ustalania cen, opłat, pomocy i ograniczeń ilościowych.

(2)

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisy dotyczące interwencji publicznej powinny zostać objęte wspólną strukturą, przy jednoczesnym zachowaniu założeń polityki dla każdego sektora. W tym celu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy progami referencyjnymi ustanowionymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013 (2), z jednej strony, a cenami interwencyjnymi, z drugiej strony, oraz zdefiniować te ostatnie. Tylko ceny interwencyjne odpowiadają stosowanym cenom administracyjnym, o których mowa w załączniku 3 pkt 8 porozumienia WTO w sprawie rolnictwa (tj. wsparcie cen rynkowych). W tym kontekście oznacza to, że interwencja rynkowa może przyjmować formę interwencji publicznej bądź inne formy interwencji, które nie wykorzystują podawania cen ustalanych ex-ante.

(3)

Przewidzieć należy poziom ceny interwencyjnej, stosowanej przy zakupie po stałej cenie lub w ramach procedury przetargowej, w tym w przypadkach, w odniesieniu do których konieczna może być korekta cen interwencyjnych. Podobnie przyjąć należy środki dotyczące ograniczeń ilościowych w przeprowadzaniu zakupów po ustalonych cenach. W obu przypadkach ceny i ograniczenia ilościowe powinny odzwierciedlać praktykę i doświadczenia zgromadzone w ramach poprzednich wspólnych organizacji rynków.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 przewiduje przyznawanie pomocy na prywatne przechowywanie jako środek interwencji rynkowej. Należy przewidzieć środki dotyczące ustalania kwot pomocy. Mając na uwadze praktykę i doświadczenie zgromadzone w ramach poprzednich wspólnych organizacji rynków należy przewidzieć ustalanie kwot pomocy z wyprzedzeniem i w drodze procedury przetargowej oraz uwzględnianie pewnych elementów przy ustalaniu kwot pomocy z wyprzedzeniem.

(5)

W celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem programu „Owoce i warzywa w szkole” należy określić stały pułap pomocy Unii oraz maksymalne wskaźniki współfinansowania. Aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim wdrożenie efektywnego pod względem kosztów programu „Owoce i warzywa w szkole” należy ustalić określoną minimalną kwotę pomocy unijnej.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomocy na dostarczanie dzieciom w placówkach edukacyjnych mleka i przetworów mlecznych, oraz zapewnić elastyczność w administrowaniu tym programem, określić należy maksymalną ilość mleka kwalifikującego się do objęcia pomocą oraz kwotę pomocy unijnej.

(7)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 szereg środków w sektorze cukru wygaśnie pod koniec roku gospodarczego 2016/2017 dla cukru gdy zniesiony zostanie system kwotowy.

(8)

Środki dotyczące ustalania opłaty produkcyjnej nakładanej na kwotę cukru, kwotę izoglukozy i kwotę syropu inulinowego przewidzianej w sektorze cukru powinny być określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z decyzją o przedłużeniu systemu kwotowego do 30 września 2017 r.

(9)

Aby zapewnić skuteczne działanie systemu refundacji produkcyjnych na niektóre produkty z sektora cukru, należy ustanowić odpowiednie warunki w celu ustalenia kwot refundacji produkcyjnych.

(10)

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu życia unijnych plantatorów buraków cukrowych i trzciny cukrowej należy ustalić cenę minimalną buraków kwotowych o jakości standardowej, którą to jakość należy określić.

(11)

Aby uniknąć zagrożenia dla sytuacji na rynku cukru z uwagi na akumulację ilości cukru, izoglukozy i syropu inulinowego, w odniesieniu do których nie są spełnione mające zastosowanie warunki, powinno się przewidzieć przepis dotyczący opłaty za przekroczenie kwoty krajowej.

(12)

W rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 ustanowiono mechanizm służący zapewnieniu wystarczających i zrównoważonych dostaw cukru na rynku unijne, umożliwiając Komisji przyjęcie odpowiednich środków, aby osiągnąć ten cel. Z uwagi na fakt, że instrumenty zarządzania rynkiem służące wdrożeniu tego mechanizmu to: tymczasowe korekty opłaty przywozowej naliczanej w stosunku do przywożonego surowego cukru oraz tymczasowe stosowanie opłaty w odniesieniu do pozakwotowej produkcji wprowadzanej na rynek wewnętrzny w celu dostosowania podaży do popytu, w niniejszym rozporządzeniu umieścić należy konkretny przepis umożliwiający Komisji stosowanie takiej opłaty i określenie jej wysokości.

(13)

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu refundacji wywozowych, należy zapewnić odpowiednie środki w celu ustalenia wysokości refundacji. Należy również ustanowić właściwe środki w celu ustalenia kwot korygujących w sektorze zbóż i ryżu oraz dostosowania wysokości refundacji do zmian w poziomie cen interwencyjnych.

(14)

Aby zapewnić sprawne bieżące zarządzanie wspólną polityką rolną, środki dotyczące ustalania pomocy, refundacji i cen określone w niniejszym rozporządzeniu należy ograniczyć do ogólnych warunków zezwalających na ustanowienie konkretnych kwot w zależności od specyficznych uwarunkowań każdego przypadku. Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze obejmujące ustalanie wspomnianych kwot. Te uprawnienia wykonawcze powinny być wykonywane z pomocą Komitetu Regulacyjnego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Ponadto w celu zagwarantowania szybkiej reakcji Komisji na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową należy upoważnić ją do ustalania nowych poziomów refundacji oraz – w sektorach zbóż i ryżu – do zmiany kwot korygujących bez stosowania przepisów rozporządzenia (UE) nr 182/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres zastosowania

W niniejszym rozporządzeniu określa się środki dotyczące ustalania cen, opłat, pomocy i ograniczeń ilościowych związanych z jednolitą wspólną organizacją rynków rolnych ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 2

Ceny interwencyjne

1.   Poziom cen interwencyjnych:

a)

w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i odtłuszczonego mleka w proszku jest równy odpowiednim progom referencyjnym określonym w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w przypadku zakupu po ustalonych cenach, a w przypadku zakupu w drodze procedury przetargowej nie przekracza odpowiednich progów referencyjnych;

b)

w odniesieniu do masła jest równy 90 % progu referencyjnego określonego w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w przypadku zakupu po ustalonych cenach, a w przypadku zakupu w drodze procedury przetargowej nie przekracza 90 % tego progu referencyjnego;

c)

w odniesieniu do wołowiny i cielęciny nie przekracza poziomu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Ceny interwencyjne w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego, o których mowa w ust. 1, są dostosowywane w drodze podwyższania lub obniżania cen na podstawie głównych kryteriów jakościowych dla tych produktów.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające podwyższenie lub obniżenie cen interwencyjnych produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, na warunkach tam określonych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Artykuł 3

Ceny zakupu i mające zastosowanie ograniczenia ilościowe

1.   Gdy interwencja publiczna jest otwarta zgodnie z art. 13ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zakup prowadzony jest po ustalonych cenach, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, i nie przekracza następujących ograniczeń ilościowych dla każdego okresu, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, odpowiednio:

a)

w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej – 3 mln ton;

b)

w odniesieniu do masła – 50 000 ton;

c)

w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku – 109 000 ton.

2.   Gdy interwencja publiczna jest otwarta zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013:

a)

w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku ponad ograniczenia ilościowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz

b)

w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego, wołowiny i cielęciny,

zakup jest dokonywany w drodze procedury przetargowej, by ustalić maksymalną cenę zakupu.

Maksymalna cena zakupu nie może przekraczać odpowiedniego poziomu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia i jest ustalana w drodze aktów wykonawczych.

3.   W szczególnych i należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może przyjąć akty wykonawcze:

a)

ograniczające procedury przetargowe do danego państwa członkowskiego lub regionu danego państwa członkowskiego, lub

b)

z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1, określające ceny zakupu w przypadku interwencji publicznej dla państwa członkowskiego lub regionu państwa członkowskiego na podstawie zarejestrowanych średnich cen rynkowych.

4.   Ceny zakupu pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego, o których mowa w ust. 2 i 3, są dostosowywane w drodze podwyższenia lub obniżania cen na podstawie głównych kryteriów jakościowych dla tych produktów.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające takie podwyższenie lub obniżenie cen.

5.   Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

6.   Komisja przyjmuje – bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 15 ust. 2 – akty wykonawcze, jakie są niezbędne w celu:

a)

przestrzegania ograniczeń dotyczących interwencji określonych w ust. 1 niniejszego artykułu; oraz

b)

stosowania procedury przetargowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku ponad ograniczenia ilościowe określone w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 4

Pomoc na prywatne przechowywanie

1.   W celu określenia kwoty pomocy na prywatne przechowywanie produktów wymienionych w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w przypadku gdy pomoc przyznawana jest zgodnie z art. 18 ust. 2 tego rozporządzenia, uruchamia się na określony okres procedurę przetargową albo ustala się wysokość dopłat z wyprzedzeniem. Pomoc może być ustalona na państwo członkowskie lub na region państwa członkowskiego.

2.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze:

a)

w przypadku gdy ma zastosowanie procedura przetargowa – określające maksymalną kwotę pomocy na prywatne przechowywanie;

b)

w przypadku gdy pomoc jest ustalana z wyprzedzeniem – określające kwotę pomocy na podstawie kosztów przechowywania lub innych odpowiednich czynników rynkowych.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Artykuł 5

Pomoc na dostarczanie dzieciom owoców i warzyw

1.   Pomoc unijna dotycząca dostarczania dzieciom owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów, o której mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013:

a)

ani nie przekracza żadnego z następujących ograniczeń:

(i)

kwoty 150 mln EUR na rok szkolny;

(ii)

75 % kosztów dostarczania i związanych z nim kosztów, o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, lub 90 % takich kosztów w regionach słabiej rozwiniętych oraz w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 Traktatu; ani

b)

nie obejmuje kosztów innych niż koszty dostarczania i związane z nimi koszty, o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Na użytek akapitu pierwszego lit. a) ppkt (ii), "regiony słabiej rozwinięte" oznaczają regiony określone jako takie w art. 90 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (4)

2.   Każde państwo członkowskie uczestniczące w programie „Owoce i warzywa w szkole” otrzymuje co najmniej 290 000 EUR w ramach pomocy unijnej.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające orientacyjny sposób przydziału pomocy, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, każdemu państwu członkowskiemu na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Komisja ocenia przynajmniej raz na trzy lata, czy orientacyjny przydział jest spójny z kryteriami, o których mowa w art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W razie konieczności Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające nowy orientacyjny przydział.

W następstwie wniosków państw członkowskich złożonych zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Komisja co roku przyjmuje akty wykonawcze określające ostateczny przydział pomocy, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pomiędzy uczestniczące państwa członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w tym ustępie.

Akty wykonawcze, o których mowa w niniejszym ustępie, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Pomoc dotycząca dostarczania dzieciom mleka i przetworów mlecznych

1.   Pomoc unijna dotycząca dostarczania dzieciom mleka i przetworów mlecznych, o której mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, przyznawana jest do maksymalnej ilości 0,25 litra ekwiwalentu mleka na dziecko na dzień nauki szkolnej.

2.   Pomoc unijna wynosi 18,15 EUR za 100 kg w odniesieniu do wszystkich kategorii mleka.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające kwoty pomocy dla kwalifikujących się przetworów mlecznych innych niż mleko, mając na uwadze składniki mleczne w tych przetworach. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Artykuł 7

Opłata produkcyjna w sektorze cukru

1.   Opłatę produkcyjną w odniesieniu do kwoty cukru, kwoty izoglukozy i kwoty syropu inulinowego, o której to opłacie mowa w art. 128 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, ustala się na 12,00 EUR za tonę dla kwoty cukru i kwoty syropu inulinowego. Opłata produkcyjna dla izoglukozy wynosi 50 % opłaty stosowanej w przypadku cukru.

2.   Państwa członkowskie pobierają od przedsiębiorstw na ich terytorium całość opłaty produkcyjnej wnoszonej zgodnie z ust. 1, której wysokość jest uzależniona od wysokości kwoty przyznanej w danym roku gospodarczym.

Przedsiębiorstwa uiszczają opłatę produkcyjną najpóźniej do końca lutego danego roku gospodarczego.

3.   Unijni producenci cukru i syropu inulinowego mogą zażądać od plantatorów buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub dostawców cykorii poniesienia do 50 % odnośnej opłaty produkcyjnej.

Artykuł 8

Refundacja opłaty produkcyjnej w sektorze cukru

Refundację produkcyjną dla produktów sektora cukru, przewidzianą w art. 129 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustala Komisja w drodze aktów wykonawczych na podstawie:

a)

kosztów wynikających z wykorzystywania cukru importowanego, które przemysł musiałby ponieść w przypadku zaopatrywania się na rynku światowym; oraz

b)

ceny nadwyżki cukru dostępnej na rynku unijnym lub progu referencyjnego dla cukru określonego w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w przypadku gdy na rynku nie ma nadwyżki cukru.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Minimalna cena buraków

1.   Minimalna cena za buraki kwotowe, o której mowa w art. 135 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wynosi 26, 29 EUR za tonę do zakończenia roku gospodarczego 2016/2017 dla cukru w dniu 30 września 2017 r.

2.   Cena minimalna, o której mowa w ust. 1, dotyczy buraków cukrowych o standardowej jakości określonej w części B załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

3.   Przedsiębiorstwa cukrownicze skupujące buraki kwotowe nadające się do przetworzenia na cukier i przeznaczone do przetworzenia na cukier kwotowy są zobowiązane do zapłaty co najmniej ceny minimalnej skorygowanej o wielkość podwyższenia lub obniżenia ceny w celu uwzględnienia odchyleń od jakości standardowej. Podwyższenie lub obniżenie ceny ustalane jest przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

4.   W odniesieniu do ilości buraków cukrowych odpowiadającej ilościom cukru przemysłowego lub nadwyżek cukru, które podlegają opłacie za przekroczenie kwoty krajowej określonej w art. 11, dane przedsiębiorstwo cukrownicze koryguje cenę zakupu, tak by była ona co najmniej równa cenie minimalnej buraków kwotowych.

Artykuł 10

Dostosowanie krajowej kwoty na cukier

Rada może, zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu, na wniosek Komisji, dostosować kwoty określone w załączniku XII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w wyniku decyzji państw członkowskich podejmowanych zgodnie z art. 138 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 11

Opłata za przekroczenie kwoty krajowej w sektorze cukru

1.   Opłata za przekroczenie kwoty krajowej, w tym przewidzianej w art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, ustalana jest na poziomie, który jest wystarczająco wysoki, by uniknąć akumulacji ilości, o których mowa w tym artykule. Opłata ta jest ustalana przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2.   Państwo członkowskie pobiera od przedsiębiorstw na swoim terytorium opłatę za przekroczenie kwoty krajowej, o której mowa w ust. 1, w wysokości zależnej od ilości produkcji, o której mowa w tym ustępie, stwierdzonej w tych przedsiębiorstwach w danym roku gospodarczym.

Artykuł 12

Mechanizm tymczasowego zarządzania rynkiem w sektorze cukru

Z myślą o zapewnieniu sprawnego i zrównoważonego dostarczania cukru na rynek unijny do zakończenia roku gospodarczego 2016/2017 dla cukru w dniu 30 września 2017 r., niezależnie od art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, Komisja może, w odniesieniu do koniecznej kwoty i przez konieczny okres, zastosować w drodze aktów wykonawczych opłatę za przekroczenie kwoty krajowej w stosunku do produkcji pozakwotowej, o której mowa w art. 139 ust. a lit. e) tego rozporządzenia.

Komisja określa kwotę takiej opłaty w drodze aktów wykonawczych.

Akty wykonawcze, o których mowa w niniejszym artykule, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Ustalanie refundacji wywozowych

1.   Na warunkach określonych w art. 196 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i jak przewidziano w art. 198 tego rozporządzenia Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające refundacje wywozowe:

a)

w regularnych odstępach czasu w odniesieniu produktów wymienionych w wykazie zawartym w art. 196 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

w drodze procedur przetargowych – w przypadku zbóż, ryżu, cukru, mleka i przetworów mlecznych.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2.   Przy ustalaniu wysokości refundacji wywozowych dla danego produktu uwzględnia się co najmniej jeden z następujących aspektów:

a)

sytuację bieżącą i tendencje w odniesieniu do:

(i)

cen i dostępności tego produktu na rynku unijnym,

(ii)

cen tego produktu na rynku światowym;

b)

cele wspólnej organizacji rynków, czyli zapewnienie równowagi oraz naturalnego rozwoju cen i handlu na tych rynkach;

c)

konieczność unikania zakłóceń mogących powodować przedłużającą się nierównowagę między podażą i popytem na rynku unijnym;

d)

aspekty gospodarcze proponowanego wywozu;

e)

ograniczenia wynikające z umów międzynarodowych zawartych zgodnie z Traktatem;

f)

konieczność zapewnienia równowagi między stosowaniem podstawowych produktów unijnych przy wytwarzaniu towarów przetworzonych przeznaczonych na wywóz do państw trzecich, a stosowaniem produktów pochodzących z państw trzecich sprowadzanych w ramach procedury uszlachetniania;

g)

najbardziej korzystne koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu z rynków Unii do portów Unii lub innych miejsc wywozu wraz z kosztami wysyłki do państw przeznaczenia;

h)

popyt na rynku unijnym;

i)

w odniesieniu do sektorów wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego – różnicę między cenami w Unii a cenami na rynku światowym odnośnie do ilości zboża paszowego potrzebnego do wytworzenia produktów tych sektorów w Unii.

3.   W razie konieczności, by zapewnić szybką reakcję na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – dostosować kwotę refundacji na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze przyjmowane są bez stosowania procedury, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Artykuł 14

Środki szczególne dotyczące refundacji wywozowych dla zboża i ryżu

1.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające kwoty korygujące mające zastosowanie do refundacji wywozowych w odniesieniu do sektorów zbóż i ryżu. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

W razie konieczności, by zapewnić szybką reakcję na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, Komisja może przyjmować akty wykonawcze – bez stosowania procedury, o której mowa w art. 15 ust. 2 – zmieniające takie kwoty korygujące.

Komisja może stosować niniejszy akapit do produktów z sektora zbóż i ryżu wywożonych w formie towarów przetworzonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 (5).

2.   W okresie pierwszych trzech miesięcy roku gospodarczego refundacja stosowana w odniesieniu do wywozu słodu, zmagazynowanego na koniec poprzedniego roku gospodarczego lub wytworzonego z jęczmienia, który znajdował się w zapasach w tym samym okresie, jest równa refundacji, jaką zastosowano by w odniesieniu do przedmiotowego pozwolenia na wywóz dotyczącego wywozów dokonanych w okresie ostatniego miesiąca poprzedniego roku gospodarczego.

3.   Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – dostosować wysokość refundacji za produkty wymienione w załączniku I część I lit. a) i b) do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, ustanowionej zgodnie z art. 199 ust. 2 tego rozporządzenia, do wszelkich zmian poziomu ceny interwencyjnej.

Akapit pierwszy może być stosowany, w całości lub części, do produktów wymienionych w części I lit. c) i d) załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz do produktów wymienionych w części I tego załącznika, które są wywożone w postaci towarów przetworzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1216/2009. W takim przypadku Komisja koryguje – w drodze aktów wykonawczych – dostosowanie, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, przez zastosowanie współczynnika wyrażającego stosunek między ilością produktu podstawowego i jego ilością zawartą w produkcie przetworzonym, który został wywieziony lub wykorzystany w produktach wywiezionych.

Akty wykonawcze, o których mowa w niniejszym ustępie, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ustanowiony na mocy art. 229 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 16

Tabela korelacji

Odesłania do odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 po jego uchyleniu przez rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 należy traktować jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Art. 7–12 mają zastosowanie do zakończenia roku gospodarczego 2016/2017 w odniesieniu do cukru, w dniu 30 września 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

V. JUKNA

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych i uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(4)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347, 20.12.2013, s. 320)

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 10).


ZAŁĄCZNIK

TABELA KORELACJI

o której mowa w art. 16

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Niniejsze rozporządzenie

art. 18 ust. 1 i 3

art. 2

art. 18 ust. 2 lit. a)

art. 3 ust. 1 lit. a)

art. 13 ust. 1 lit. c)

art. 3 ust. 1 lit. b)

art. 13 ust. 1 lit. d)

art. 3 ust. 1 lit. c)

art. 18 ust. 2 akapit pierwszy

art. 3 ust. 2

art. 18 ust. 2 akapit drugi

art. 3 ust. 3

art. 18 ust. 4

art. 3 ust. 4

art. 43(aa)

art. 3 ust. 5

art. 31 ust. 2.

art. 4

art. 103ga ust. 4

art. 5 ust. 1

art. 103ga ust. 5

art. 5 ust. 2

art. 102 ust. 4

art. 6 ust. 1

art. 102 ust. 3

art. 6 ust. 2 i 3

art. 51 ust. 2

art. 7 ust. 1

art. 51 ust. 3

art. 7 ust. 2

art. 51 ust. 4

art. 7 ust. 3

Art. 97

art. 8

art. 49

art. 9

art. 64 ust. 2.

art. 11 ust. 1

art. 64 ust. 3.

art. 11 ust. 2

art. 164 ust. 2

art. 13 ust. 1 i 3

art. 164 ust. 3

art. 13 ust. 2

art. 164 ust. 4

art. 14 ust. 1

art. 165

art. 14 ust. 2

art. 166

art. 14 ust. 3


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1371/2013

z dnia 16 grudnia 2013 r.

rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1   Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 (2) („rozporządzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 62,9 % na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) w odniesieniu do wszystkich innych przedsiębiorstw niż te wymienione w art. 1 ust. 2 i w załączniku 1 do tego rozporządzenia. Są to obowiązujące obecnie środki, a dochodzenie, które doprowadziło do ich wprowadzenia, jest dochodzeniem pierwotnym.

(2)

Obowiązujące środki były wcześniej rozszerzone na Malezję rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 672/2012 (3) oraz na Tajwan i Tajlandię rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 21/2013 (4).

1.2   Wniosek

(3)

W dniu 25 lutego 2013 r. Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL oraz o poddanie rejestracji przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji.

(4)

Wniosek został złożony przez Saint Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras „Stikla Skiedra” AS i Vitrulan Technical Textiles GmbH – czterech producentów unijnych niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych.

(5)

Wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie, że po wprowadzeniu obowiązujących środków nastąpiła istotna zmiana struktury handlu w zakresie wywozu z ChRL, Indii i Indonezji do Unii, która nie ma racjonalnych przyczyn lub ekonomicznego uzasadnienia poza wprowadzeniem obowiązujących środków. Wskazana zmiana struktury handlu wynikała rzekomo z przesyłania przez Indie i Indonezję niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL i z fałszywych deklaracji pochodzenia produktów chińskich.

(6)

Ponadto z dowodów wynika, że skutki naprawcze obowiązujących środków zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Dowody wskazują, że zwiększenie przywozu z Indii i Indonezji nastąpiło po cenach niższych od ceny niewyrządzającej szkody, ustalonej w dochodzeniu pierwotnym.

(7)

Wreszcie istnieją dowody, że ceny niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej dla produktu podobnego w trakcie dochodzenia pierwotnego.

1.3   Wszczęcie

(8)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła dochodzenie rozporządzeniem Komisji (UE) nr 322/2013 (5) („rozporządzenie wszczynające”). Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja, w drodze rozporządzenia wszczynającego, nakazała również organom celnym rejestrowanie przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji.

1.4   Dochodzenie

(9)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia władze ChRL, Indii i Indonezji, producentów/eksporterów w tych państwach oraz znanych zainteresowanych importerów unijnych i przemysł unijny. Kwestionariusze rozesłano do producentów/eksporterów w ChRL, Indii i Indonezji, którzy są znani Komisji lub którzy zgłosili się w terminie określonym w motywie 15 rozporządzenia wszczynającego. Kwestionariusze wysłano również do importerów w Unii. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w rozporządzeniu wszczynającym. Wszystkie strony poinformowano, że brak współpracy może spowodować zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego oraz oparcie ustaleń na dostępnych faktach.

(10)

Trzech producentów eksportujących w Indiach oraz jeden niepowiązany importer w Unii zgłosiło się i przedłożyło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Później importer unijny poinformował Komisję, że dokonywał on przywozu innych produktów i nie dokonywał w przeszłości przywozu jakiegokolwiek produktu objętego dochodzeniem. Żaden producent eksportujący z Indonezji nie udzielił odpowiedzi. Następujący producenci eksportujący z Indii złożyli formularz dotyczący zwolnienia:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. („Montex“), oraz

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Następnie przedsiębiorstwo Urja Products Pvt.Ltd. poinformowało Komisję, że nie produkuje ono produktu objętego dochodzeniem, a jego produkty mają inne właściwości techniczne i inne zastosowanie (objęte innymi kodami CN). Dlatego też wizyta weryfikacyjna odbyła się jedynie w zakładach przedsiębiorstwa Montex.

1.5   Okres objęty dochodzeniem

(12)

Dochodzenie objęło okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2013 r. (okres objęty dochodzeniem – „OD”). Dane dotyczące OD zgromadzono w celu zbadania między innymi domniemanej zmiany w strukturze handlu. Za okres sprawozdawczy od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. (okres sprawozdawczy – „OS”) zgromadzono bardziej szczegółowe dane w celu zbadania ewentualnego osłabienia skutków naprawczych obowiązujących środków i występowania dumpingu.

2.   WYNIKI DOCHODZENIA

2.1   Przesłanki ogólne

(13)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ocenę występowania obchodzenia środków przeprowadzono, badając kolejno, czy wystąpiła zmiana w strukturze handlu pomiędzy ChRL, Indiami i Indonezją a Unią; czy ta zmiana wynikała z praktyki, procesu lub prac niemających wystarczających racjonalnych przyczyn ani ekonomicznego uzasadnienia poza nałożonym cłem; czy istnieją dowody szkody lub osłabienia skutków naprawczych cła pod względem cen lub ilości produktu objętego dochodzeniem; czy istnieją dowody na istnienie dumpingu w odniesieniu do wartości normalnych uprzednio ustalonych dla produktu objętego postępowaniem, w razie potrzeby zgodnie z przepisami art. 2 rozporządzenia podstawowego.

2.2   Produkt objęty postępowaniem i produkt objęty dochodzeniem

(14)

Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt zdefiniowany w dochodzeniu pierwotnym: tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, pochodzące z ChRL, obecnie objęte kodami CN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00.

(15)

Produkt objęty dochodzeniem jest taki sam jak produkt określony w poprzednim motywie, lecz wysyłany z Indii i Indonezji, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Indii i Indonezji.

(16)

Dochodzenie wykazało, że tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych zgodne z powyższą definicją i wywożone z ChRL do Unii oraz tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłane z Indii i Indonezji do Unii mają te same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz te same zastosowania, a zatem są uważane za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

2.3   Poziom współpracy

2.3.1   Indie

(17)

Jak wskazano w motywie 10 powyżej, jedynie dwa indyjskie przedsiębiorstwa przedstawiły odpowiedzi na formularz dotyczący zwolnienia. Ponieważ ustalono, że jedno z tych przedsiębiorstw, Urja Products Pvt.Ltd, nie było producentem produktu objętego dochodzeniem, tylko przedsiębiorstwo Montex było przedsiębiorstwem współpracującym. Udział tego przedsiębiorstwa w wywozie z Indii do Unii w okresie sprawozdawczym wyniósł zaledwie 1 %, w porównaniu z wywozem z Indii ogółem. Spowodowało to zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego, a ustalenia w odniesieniu do Indii oparto na dostępnych faktach.

2.3.2   Indonezja

(18)

Jak wskazano w motywie 10, żadne przedsiębiorstwo indonezyjskie nie przedłożyło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Przedsiębiorstwa indonezyjskie nie współpracowały. Spowodowało to zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego, a ustalenia w odniesieniu do Indonezji oparto na dostępnych faktach.

2.3.3   ChRL

(19)

Chińscy producenci eksportujący nie współpracowali. Spowodowało to zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego, a ustalenia w odniesieniu do ChRL oparto na dostępnych faktach.

2.4   Zmiana struktury handlu

(20)

Aby określić, czy wystąpiła zmiana w strukturze handlu, oceniono przywóz produktu objętego dochodzeniem z Indii i Indonezji do Unii oraz wywóz produktu objętego dochodzeniem z ChRL do Indii i Indonezji. Wartość tego przywozu określono na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ze względu na dość ograniczoną współpracę lub brak współpracy ze strony przedsiębiorstw indyjskich, indonezyjskich i chińskich (zob. sekcja 2.3 powyżej).

(21)

W tym celu w analizie wykorzystano statystyki COMEXT (6), statystyki handlowe dotyczące Indii i Indonezji przekazane przez odpowiednie władze krajowe oraz statystyki przekazane przez przedsiębiorstwo Global Trade Information Services (7). Aby wykorzystać okresy 12-miesięczne, za podstawę przyjęto lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 kwietnia i kończące dnia 31 marca.

(22)

Wielkość przywozu zarejestrowana w statystykach COMEXT obejmuje większą grupę produktów niż produkt objęty postępowaniem i produkt objęty dochodzeniem. W świetle szacunkowych obliczeń dostarczonych przez przemysł unijny można było jednak ustalić, że znaczna część tego przywozu dotyczyła produktu objętego postępowaniem i produktu objętego dochodzeniem. W konsekwencji dane te można było wykorzystać do ustalenia zmiany w strukturze handlu.

2.4.1   Przywóz do Unii

(23)

Statystyki COMEXT wykazują istotną zmianę struktury handlu w OD (zob. tabela 1 poniżej).

Tabela 1

Wielkość przywozu (w mln m2) (8)

Kwiecień 2009 r./marzec 2010 r.

Kwiecień 2010 r./marzec 2011 r.

Kwiecień 2011 r./marzec 2012 r.

Kwiecień 2012 r./marzec 2013 r.

ChRL

288,40

385,85

110,30

85,93

Indie

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonezja

0,004

0,16

3,22

33,31

Źródło: statystyki COMEXT

Przywóz z ChRL

(24)

Statystyki COMEXT wskazują, że przywóz produktu objętego postępowaniem z ChRL do Unii znacząco zmniejszył się po wprowadzeniu środków tymczasowych w lutym 2011 r. (9) oraz środków ostatecznych w sierpniu 2011 r. (10) Tabela 1 wskazuje, że między 2010/2011 a 2011/2012 przywóz do Unii z ChRL zmniejszył się z 385,85 mln m2 do 110,30 mln m2 (o około 70 %), a między 2010/2011 a 2012/2013 (o około 80 %) do poziomu 85,9 mln m2.

Przywóz z Indii

(25)

Statystyki COMEXT wskazują, że w roku obrotowym 2009/2010 ilości przywożone z Indii do Unii osiągnęły poziom 0,35 mln m2, w roku obrotowym 2010/2011 – 0,28 mln m2 i gwałtownie wzrosły między 2011/2012 a 2012/2013, osiągając poziom 13,13 mln m2 w roku obrotowym 2012/2013.

(26)

Jak wskazano w motywie 17 powyżej, w OD przedsiębiorstwo Montex wywiozło do Unii bardzo małe ilości produktu objętego dochodzeniem – w porównaniu z całkowitą wielkością wywozu z Indii stanowił on 1 % wywozu z Indii do Unii w okresie 2012/2013. Stwierdzono ponadto, że przedsiębiorstwo wywoziło produkt objęty dochodzeniem, posługując się nieprawidłowym kodem CN – 7019 52. Konieczne było w związku z tym dodanie wartości wywozu tego przedsiębiorstwa do statystyk COMEXT, jak pokazano w tabeli 1.

Przywóz z Indonezji

(27)

Statystyki COMEXT wskazują, że w roku obrotowym 2009/2010 ilości przywożone z Indonezji na rynek Unii osiągnęły poziom 0,004 mln m2, w 2010/2011 – 0,16 mln m2 i gwałtownie wzrosły między 2011/2012 a 2012/2013 –odpowiednio z 3,22 mln m2 do 33,31 mln m2.

2.4.2   Wywóz z ChRL do Indii i Indonezji

(28)

W tym samym okresie można było zaobserwować także gwałtowny wzrost wywozu z ChRL do Indii i Indonezji.

Tabela 2

Wielkość przywozu (w mln m2)

Kwiecień 2009 r./marzec 2010 r.

Kwiecień 2010 r./marzec 2011 r.

Kwiecień 2011 r./marzec 2012 r.

Kwiecień 2012 r./marzec 2013 r.

Indie

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonezja

5,78

4,01

8,94

11,54

Źródło: Dane statystyczne chińskich służb celnych

Wywóz z ChRL do Indii

(29)

Według danych statystycznych chińskich służb celnych przywóz produktu objętego dochodzeniem z ChRL do Indii wzrósł z 4,8 mln m2 w roku obrotowym 2009/2010 do 29,3 mln m2 w roku obrotowym 2012/2013.

Wywóz z ChRL do Indonezji

(30)

Według danych statystycznych chińskich służb celnych przywóz produktu objętego dochodzeniem z ChRL do Indonezji wzrósł z 5,78 mln m2 w roku obrotowym 2009/2010 do 11,54 mln m2 w roku obrotowym 2012/2013.

2.4.3   Wniosek dotyczący zmiany struktury handlu

(31)

Ogólny spadek wywozu z ChRL do Unii i równoległy wzrost wywozu z Indii i Indonezji do Unii oraz wywozu z ChRL do Indii i Indonezji po wprowadzeniu środków tymczasowych w lutym 2011 r. oraz środków ostatecznych w sierpniu 2011 r. stanowią zmianę struktury handlu między wymienionymi wyżej państwami z jednej strony, a wywozu z tych państw do Unii z drugiej strony.

2.5   Charakter praktyki związanej z obchodzeniem cła

(32)

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego zawiera wymóg, zgodnie z którym zmiana struktury handlu powinna wynikać z praktyki, procesu lub prac niemających racjonalnych przyczyn ani ekonomicznego uzasadnienia poza nałożonym cłem. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego taka praktyka, proces lub prace obejmują między innymi wysyłkę produktu objętego obowiązującymi środkami za pośrednictwem państw trzecich.

(33)

W trakcie dochodzenia znaleziono dowody na stosowanie praktyk przeładunku w Indonezji i Indiach lub nieprawidłowych świadectw pochodzenia. Na przykład część przywożonych do Unii produktów objętych postępowaniem przewożona była przez Dubaj lub Singapur ze świadectwami pochodzenia z Indonezji/Indii, a część przywozu do Unii odbywała się za pośrednictwem przedsiębiorstwa indyjskiego, które nie współpracowało w trakcie dochodzenia. Brak współpracy ze strony któregokolwiek producenta produktu objętego dochodzeniem, z wyjątkiem firmy Montex, również wskazuje, że w Indiach i Indonezji nie prowadzi się faktycznej produkcji, która mogłaby uzasadniać poziom wywozu z Indonezji i Indii do Unii. Można się spodziewać, że jeśli istnieliby rzeczywiści producenci, próbowaliby oni zdystansować się od praktyk obchodzenia środków, przede wszystkim biorąc udział w prowadzonym dochodzeniu. Ponadto w ramach dochodzenia nie znaleziono dowodów na istnienie w tych dwóch państwach faktycznej produkcji, poza firmą Montex. Wzrost przywozu z tych dwóch państw wskazuje ponadto na fakt, że chińskie produkty trafiają do Unii poprzez Indie i Indonezję lub z nieprawidłowymi świadectwami pochodzenia.

(34)

Przeładunek produktów pochodzenia chińskiego w Indiach i Indonezji został zatem potwierdzony.

2.6   Niewystarczająca racjonalna przyczyna lub ekonomiczne uzasadnienie inne niż nałożenie cła antydumpingowego

(35)

W ramach dochodzenia nie ujawniono żadnej innej racjonalnej przyczyny lub ekonomicznego uzasadnienia dla przeładunku poza unikaniem środków obowiązujących w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem. Nie znaleziono żadnych innych niż cło elementów, które można by uznać za wyrównanie kosztów przeładunku, zwłaszcza w odniesieniu do transportu i ponownego załadunku w Indiach i Indonezji, niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL.

2.7   Osłabienie skutków naprawczych cła antydumpingowego

(36)

Oceniono następnie, czy przywóz produktu objętego dochodzeniem do Unii osłabił – pod względem ilości i cen – skutki naprawcze obowiązujących środków. Wykorzystano dane z bazy COMEXT jako najlepsze dostępne dane dotyczące ilości i cen w odniesieniu do wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa niewspółpracujące z Indii i Indonezji. Ustalone w ten sposób ceny porównano z poziomem usuwającym szkodę ustalonym dla przemysłu unijnego w motywie 74 rozporządzenia pierwotnego.

(37)

Wzrost przywozu z Indii do Unii z 0,35 mln m2 w 2009/2010 r. do 13,10 mln m2 w okresie sprawozdawczym był znaczny pod względem ilości w porównaniu z (bardzo niskimi) wielkościami przywozu z Indii przed wprowadzeniem środków tymczasowych w 2009/2010 r. Także wzrost przywozu z Indonezji do Unii z 0,04 mln m2 w 2009/2010 r. do 33,31 mln m2 w okresie sprawozdawczym został uznany za znaczny pod względem ilości w porównaniu z (bardzo niskimi) wielkościami przywozu z Indonezji przed wprowadzeniem środków tymczasowych w 2009/2010 r.

(38)

Aby ocenić, czy skutki naprawcze obowiązujących środków zostały osłabione pod względem cen, ceny przywożonych produktów z Indonezji i Indii porównano z poziomem usuwającym szkodę ustalonym w rozporządzeniu pierwotnym. Poziom usuwający szkodę ustalony w rozporządzeniu pierwotnym jest skorygowany o stopę inflacji. Średnia ważona cena eksportowa produktów przywożonych z Indii i Indonezji została skorygowana o koszty poniesione po przywozie oraz kwestie jakościowe ustalone w dochodzeniu pierwotnym w odniesieniu do przywozu z ChRL. Porównanie wykazało dużo niższe ceny eksportowe w przypadku wywozu z wymienionych państw do Unii. W związku z tym stwierdzono, że skutki naprawcze obowiązujących środków także zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny.

2.8   Dowód na istnienie dumpingu

(39)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego zbadano wreszcie, czy istnieją dowody na istnienie dumpingu.

(40)

W rozporządzeniu pierwotnym wartość normalna została ustalona na podstawie cen występujących w Kanadzie, którą w ramach tamtego dochodzenia uznano za odpowiednie państwo o gospodarce rynkowej, analogiczne do ChRL. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego zastosowano wartość normalną ustaloną w dochodzeniu pierwotnym.

(41)

Cenę eksportową produktów przywożonych z Indii i Indonezji ustalono na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Za cenę eksportową przyjęto średnią cenę eksportową niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych przywożonych z każdego z wymienionych dwóch państw w OS zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych COMEXT. Wywóz indyjskiego przedsiębiorstwa Montex nie został ujęty w statystykach ze względu na błąd w klasyfikacji jego produktów (zob. motyw 25 powyżej) i nie był wykorzystywany do obliczenia marginesu dumpingu.

(42)

Aby zapewnić rzetelne porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Wprowadzono dostosowania dotyczące różnic w zakresie kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania. Ze względu na fakt, iż dostępne dane nie pozwalały określić poziomu niezbędnych dostosowań, dostosowania musiały zostać określone na podstawie najlepszych dostępnych faktów. W związku z powyższym dostosowania dotyczące wymienionych kosztów oparto na wartości procentowej obliczonej jako stosunek całkowitych kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania do wartości unijnej sprzedaży na warunkach dostawy CIF, podanej przez współpracujących chińskich producentów eksportujących w dochodzeniu pierwotnym.

(43)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego dumping obliczono poprzez porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w rozporządzeniu pierwotnym i odpowiednich średnich ważonych cen eksportowych w obu wymienionych państwach w OS dotyczącym obecnego dochodzenia, wyrażonych jako odsetek ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem.

(44)

Porównanie średniej ważonej wartości normalnej i ustalonych w ten sposób średnich ważonych cen eksportowych wykazało istnienie dumpingu.

3.   ŚRODKI

(45)

W świetle powyższych faktów stwierdza się, że ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL było, poprzez przeładunek w Indiach i Indonezji, przedmiotem obchodzenia w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(46)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia podstawowego obowiązujące środki wprowadzone wobec przywozu produktu objętego postępowaniem powinny zostać rozszerzone na przywóz tego samego produktu, lecz wysyłanego z Indii i Indonezji, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Indii i Indonezji.

(47)

Rozszerzeniem należy objąć środki ustanowione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 791/2011 wobec „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”, czyli ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 62,9 % stosowane do ceny netto na granicy Unii przed ocleniem.

(48)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, które stanowią, że wszelkie rozszerzone środki należy stosować do przywozu produktów wwożonych do Unii objętych rejestracją wymaganą rozporządzeniem wszczynającym, cło należy pobierać od tego zarejestrowanego przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji.

4.   WNIOSKI O ZWOLNIENIE

4.1   Indie

(49)

Jak wskazano w motywie 10, po wszczęciu dochodzenia zgłosiło się dwóch producentów eksportujących – Montex i Urja Products, którzy przesłali odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i złożyli wnioski o przyznanie zwolnienia zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(50)

Jak wskazano w motywie 11, stwierdzono, że jedno z tych dwóch przedsiębiorstw – Urja Products, nie jest producentem produktu objętego dochodzeniem. Zwolnienie na mocy art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego nie ma zastosowania do tego przedsiębiorstwa.

(51)

W przypadku przedsiębiorstwa Montex ustalono, że nie brało ono udziału w praktykach obchodzenia środków objętych niniejszym dochodzeniem. Przedsiębiorstwo udowodniło, że jest rzeczywistym producentem, którego produkcja przekracza wielkość wywozu produktu objętego dochodzeniem do Unii. Przedsiębiorstwo przedstawiło pełen zestaw danych i było przedmiotem wizyty weryfikacyjnej na miejscu. Zweryfikowane dane dotyczące założenia przedsiębiorstwa, zakupu maszyn, procesu produkcji, mocy produkcyjnych, zapasów, zakupu surowców i kosztów produkcji potwierdzają ten wniosek. Ponadto producent ten był w stanie wykazać, że nie jest powiązany z żadnym chińskim producentem/eksporterem, którzy objęci są istniejącymi środkami, ani z przedsiębiorstwami biorącymi udział w praktykach obchodzenia środków. Dlatego też zwolnienie z rozszerzonych ceł mogłoby zostać przyznane temu przedsiębiorstwu.

4.2   Indonezja

(52)

Jak wskazano w motywie 10, żaden producent eksportujący z Indonezji nie złożył wniosku o zwolnienie zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. W ramach dochodzenia nie znaleziono w Indonezji żadnego rzeczywistego producenta produktu objętego dochodzeniem.

4.3   Przedsiębiorstwa wchodzące na rynek

(53)

Producenci w Indiach i Indonezji, którzy nie brali udziału w obecnym dochodzeniu lub nie wywozili produktu objętego dochodzeniem do Unii w OS mogą wystąpić o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego zgodnie z art. 11 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Zostaną oni poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, aby umożliwić Komisji ustalenie, czy takie zwolnienie jest uzasadnione. Tego rodzaju zwolnienie można przyznać po dokonaniu oceny sytuacji rynkowej produktu objętego postępowaniem, mocy produkcyjnych i stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, zakupów i sprzedaży oraz prawdopodobieństwa kontynuowania praktyk, w odniesieniu do których nie ma racjonalnych przyczyn lub ekonomicznego uzasadnienia, oraz dowodów istnienia dumpingu. Komisja zwykle przeprowadza także wizytę weryfikacyjną na miejscu. Wniosek należy skierować do Komisji, razem ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności takimi jak wszelkie zmiany w działalności przedsiębiorstwa związane z produkcją i sprzedażą.

(54)

W przypadku przyznania zwolnienia Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, przedstawi wniosek dotyczący odpowiedniej zmiany rozszerzonych obowiązujących środków. Następnie wszelkie przyznane zwolnienia będą monitorowane w celu zapewnienia zgodności z odnośnymi warunkami.

5.   UJAWNIENIE USTALEŃ

(55)

Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o najważniejszych faktach i względach prowadzących do powyższych wniosków oraz zaproszone do przedstawienia swoich uwag. Uwagi przedstawione przez strony ustnie lub na piśmie zostały rozpatrzone. Żaden z przedstawionych argumentów nie doprowadził do zmiany ostatecznych ustaleń.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Ostateczne cło antydumpingowe stosowane wobec „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” nałożone art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 791/2011 na przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, zostaje niniejszym rozszerzone na przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji, obecnie objętych kodami CN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00 (kody TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 i 7019590015), z wyjątkiem takich tkanin produkowanych przez przedsiębiorstwo Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (dodatkowy kod TARIC: B942).

2.   Stosowanie zwolnienia przyznanego przedsiębiorstwu Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd jest uzależnione od przedstawienia organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która jest zgodna z wymogami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury stosuje się cło antydumpingowe nałożone przepisami ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Cło rozszerzone na mocy ust. 1 niniejszego artykułu pobiera się od przywozu wysyłanego z Indii i Indonezji, bez względu na to, czy został zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Indii i Indonezji, zarejestrowanego zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 322/2013 oraz art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.

4.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

1.   Wnioski o zwolnienie z cła rozszerzonego na mocy art. 1 składa się na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej; wnioski te muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu wnoszącego o zwolnienie. Wnioski należy przesyłać do Dyrekcji H w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej na następujący adres:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Bruxelles

Belgia

Faks: (32 2) 295 65 05

2.   Na mocy odpowiednich przepisów rozporządzenia podstawowego przywóz pochodzący od przedsiębiorstw, które nie obchodzą środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem (UE) nr 791/2011, może zostać zwolniony z cła rozszerzonego na mocy art. 1.

Artykuł 3

Niniejszym poleca się organom celnym zaprzestać rejestracji przywozu ustanowionej zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 322/2013.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

V. JUKNA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s 51.

(2)  Dz.U. L 204 z 9.8.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 196 z 24.7.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 11 z 16.1.2013, s. 1.

(5)  Dz.U. L 101 z 10.4.2013, s. 1.

(6)  Comext jest zarządzaną przez Eurostat bazą danych dotyczących zagranicznych statystyk handlowych.

(7)  Global Trade Information Services to prywatny dostawca baz danych dostarczający statystyki handlowe.

(8)  Wartości zarejestrowane w statystykach COMEXT podawane są w tonach metrycznych i przeliczane na metry kwadratowe według współczynników przeliczeniowych przemysłu unijnego, tj. w przypadku CN 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg; w przypadku CN 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  Dz.U. L 43 z 17.2.2011, s. 9.

(10)  Dz.U. L 204 z 9.8.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Ważna faktura handlowa, o której mowa w art. 1 ust. 2, musi zawierać oświadczenie podpisane przez pracownika podmiotu wystawiającego fakturę handlową, w następującej formie:

1)

imię i nazwisko oraz funkcja pracownika podmiotu, który wystawił fakturę;

2)

oświadczenie o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) (produktu objętego postępowaniem) sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (kod dodatkowy TARIC) w (danym państwie). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”;

3)

data i podpis.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1372/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), w szczególności jego art. 92,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przedstawiły Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wnioski dotyczące zmiany załączników VIII i XI do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i załączników 1 i 5 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 w celu ich dostosowania do przepisów krajowych lub uproszczenia stosowania tych rozporządzeń.

(2)

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 mają na celu przedstawienie zestawienia państw członkowskich, które nie stosują ustalania proporcjonalnego do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i systemu rent rodzinnych oraz przepisów szczególnych dotyczących stosowania przepisów prawnych państw członkowskich.

(3)

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 mają na celu przedstawienie zestawienia przepisów wykonawczych do umów dwustronnych, które pozostają w mocy lub wchodzą w życie, a także przedstawienie zestawienia państw członkowskich, które określają maksymalną kwotę zwrotu zasiłków dla bezrobotnych na podstawie średniej kwoty zasiłków dla bezrobotnych przewidzianych obowiązującymi przepisami w poprzednim roku kalendarzowym.

(4)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyraziła zgodę na wnioskowane poprawki i wystąpiła do Komisji z odpowiednimi wnioskami w sprawie dostosowania technicznego załączników do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 i rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

(5)

Komisja może zgodzić się na włączenie wniosków dotyczących dostosowania technicznego załączników wymienionych w motywie 4.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 2 załącznika VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pozycji „AUSTRIA” lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i renty rodzinne wynikające z tych świadczeń, w oparciu o indywidualne konto emerytalne na mocy ustawy ogólnej o emeryturach i rentach (APG) z dnia 18 listopada 2004 r.;”;

(b)

po sekcji „BUŁGARIA” dodaje się nową sekcję w brzmieniu:

„REPUBLIKA CZESKA

Emerytury wypłacane z systemu w drugim filarze określone w Ustawie Nr 426/2011 Sb. w sprawie oszczędności emerytalnych.”;

2)

w załączniku XI, w sekcji „NIDERLANDY”, po lit. f) dodaje się lit. fa) w brzmieniu:

„fa)

Każda osoba, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Zorgverzekeringswet), która ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym ukończy 65 lat, otrzymuje świadczenie emerytalne lub zasiłek, który na podstawie pkt 1 ust. f) niniejszej sekcji jest traktowany jako świadczenie emerytalne płatne zgodnie z niderlandzkim ustawodawstwem, jest uważana za osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę zgodnie z art. 22 niniejszego rozporządzenia do czasu kiedy osoba ta osiągnie wiek emerytalny zgodnie z art. 7a ustawy ogólnej o ubezpieczeniu emerytalnym (Algemene Ouderdomswet).”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 987/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję „DANIA-FRANCJA”;

b)

skreśla się sekcję „DANIA-NIDERLANDY”;

c)

skreśla się sekcję „GRECJA-NIDERLANDY”;

d)

skreśla się sekcję „HISZPANIA-NIDERLANDY”;

e)

w sekcji „FRANCJA-LUKSEMBURG”:

(i)

skreśla się lit. a) i b);

(ii)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„a)

Umowa z dnia 2 czerwca 1976 r. o zrzeczeniu się zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich przewidzianych w art. 105 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r.

b)

Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 r. w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72”;

f)

w sekcji „FRANCJA-NIDERLANDY”:

(i)

skreśla się lit. b) i c);

(ii)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Umowa z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie rezygnacji ze zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich na podstawie art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72”;

g)

skreśla się sekcję „WŁOCHY-NIDERLANDY”;

h)

w sekcji „NIDERLANDY-ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”:

(i)

skreśla się lit. b);

(ii)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Art. 3 zdanie drugie umowy administracyjnej z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie wykonania konwencji z dnia 11 sierpnia 1954 r.”;

2)

w załączniku 5 po sekcji „NIEMCY” dodaje się sekcję „NIDERLANDY”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1373/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

(tekst jednolity)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 170 akapit pierwszy i art. 192 ust. 2 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(2)

W odniesieniu do pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny powinny zostać ustanowione szczególne przepisy wykonawcze, które powinny przede wszystkim obejmować przepisy dotyczące składania wniosków oraz informacje obowiązkowo uwzględniane we wnioskach i pozwoleniach, w uzupełnieniu do przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4).

(3)

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania systemem pozwoleń na wywóz należy ustalić wysokość zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz w ramach tego systemu. Z uwagi na ryzyko spekulacji, nierozerwalnie związane z systemem w sektorze wieprzowiny, pozwoleń na wywóz nie powinno się przenosić oraz powinny być ustanowione ścisłe określone warunki dostępu podmiotów gospodarczych do wymienionego systemu.

(4)

Zgodnie z art. 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych w trybie art. 218 Traktatu dotyczących wielkości wywozu ma być zapewniana na podstawie pozwoleń na wywóz. Dlatego powinien zostać ustanowiony szczegółowy harmonogram składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz.

(5)

Ponadto decyzja dotycząca wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz powinna być podana do wiadomości dopiero po upływie okresu rozpatrzenia. Okres ten powinien pozwolić Komisji na dokonanie oceny wnioskowanych ilości i związanych z tym wydatków oraz, stosownie do potrzeb, na podjęcie środków szczególnych, mających zastosowanie w szczególności w odniesieniu do wniosków oczekujących na rozpatrzenie. W interesie podmiotów gospodarczych leży dopuszczenie możliwości wycofania wniosku o wydanie pozwolenia po tym jak ustalono współczynnik akceptowanych ofert.

(6)

Aby móc zarządzać systemem pozwoleń, Komisja powinna dysponować dokładnymi informacjami dotyczącymi wniosków o wydanie pozwoleń oraz dotyczącymi wykorzystywania wydanych pozwoleń. W interesie sprawnego zarządzania państwa członkowskie powinny używać systemów informatycznych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (5).

(7)

W przypadku wniosków dotyczących ilości równych lub mniejszych niż 25 ton pozwolenie na wywóz powinno być wydane natychmiast, jeżeli podmiot gospodarczy o to wnioskuje. W tym przypadku pozwolenia nie powinny podlegać żadnym środkom szczególnym podjętym przez Komisję.

(8)

W celu zapewnienia dokładnego przestrzegania ilości przewidzianych do wywozu należy wprowadzić odstępstwo od zasad dotyczących tolerancji ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 376/2008.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cały wywóz produktów w sektorze wieprzowiny, w odniesieniu do których występuje się o refundację wywozową, podlega obowiązkowi przedstawienia pozwolenia na wywóz z wcześniej ustaloną refundacją.

Artykuł 2

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne w ciągu 90 dni od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008.

2.   Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia zawierają w polu 15 opis produktu, a w polu 16 12-cyfrowy kod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych.

3.   Kategorie produktów, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 376/2008, jak również stawka zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

4.   Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia zawierają w polu 20 co najmniej jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.

Artykuł 3

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz można składać do właściwych organów od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

2.   Składający wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz są osobami fizycznymi lub prawnymi, które w momencie składania wniosków są w stanie wykazać zgodnie z wymogami właściwych organów, że zajmowały się handlem w sektorze wieprzowiny przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jednakże wniosków nie mogą składać przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub restauracje sprzedające swoje produkty konsumentom końcowym.

3.   Pozwolenia na wywóz wydaje się w środę następującą po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że od tego czasu Komisja nie podjęła żadnego ze środków szczególnych, o których mowa w ust. 4.

4.   W przypadku gdy wydawanie pozwoleń na wywóz mogłoby doprowadzić lub stwarzać ryzyko doprowadzenia do przekroczenia dostępnych kwot budżetowych lub wyczerpania maksymalnych ilości objętych pozwoleniami na wywóz z refundacją w danym okresie, uwzględniając limity, o których mowa w art. 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, lub w przypadku gdy wydawanie pozwoleń na wywóz uniemożliwiłoby zapewnienie ciągłości wywozów w pozostałej części odnośnego okresu, Komisja może:

a)

ustalić jednolitą stawkę procentową, według której akceptowane są ilości objęte wnioskami;

b)

odrzucić wnioski, w odniesieniu do których pozwolenia na wywóz nie zostały jeszcze wydane;

c)

zawiesić składanie wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz na maksymalnie pięć dni roboczych; zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, można podjąć decyzję o zawieszeniu na dłuższy okres.

W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. c), wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz złożone w okresie zawieszenia są nieskuteczne.

Środki określone w akapicie pierwszym mogą być podjęte lub dostosowane w zależności od kategorii produktów oraz miejsca przeznaczenia.

5.   Środki, o których mowa w ust. 4, mogą być również podjęte w przypadku gdy wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz dotyczą ilości, które wykraczają poza normalną strukturę handlu dla jednego miejsca przeznaczenia lub gdy istnieje ryzyko, że takie przekroczenie nastąpi, oraz w przypadku gdy wydanie pozwoleń, o które się wnioskuje, stwarza ryzyko spekulacji, zachwiania konkurencji między podmiotami gospodarczymi lub zakłócenia w zakresie handlu, o którym mowa, lub rynku wewnętrznego.

6.   W przypadku gdy ilości objęte wnioskami zostały odrzucone lub obniżone, zabezpieczenie jest natychmiast zwalniane w odniesieniu do wszystkich ilości, w zakresie których wniosek nie został uwzględniony.

7.   Niezależnie od ust. 3, w przypadku gdy jednolita stawka procentowa, według której akceptowane są ilości objęte wnioskami, zostaje ustalona na poziomie niższym niż 80 %, pozwolenie wydaje się najpóźniej do jedenastego dnia roboczego od daty opublikowania tej stawki procentowej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W okresie 10 dni roboczych po jej opublikowaniu podmiot gospodarczy może:

a)

wycofać swój wniosek, w którym to przypadku zabezpieczenie zostaje natychmiast zwolnione; albo

b)

żądać natychmiastowego wydania pozwolenia, w którym to przypadku właściwy organ wydaje je niezwłocznie, lecz nie wcześniej niż w normalnym terminie wydania obowiązującym dla danego tygodnia.

8.   W drodze odstępstwa od ust. 3 Komisja może określić inny dzień niż środa na wydawanie pozwoleń na wywóz, jeżeli nie jest możliwe przestrzeganie tego dnia.

Artykuł 4

1.   Na wniosek podmiotu gospodarczego wnioski o wydanie pozwolenia na maksymalnie 25 ton produktów nie podlegają żadnym środkom szczególnym, o których mowa w art. 3 ust. 4, a pozwolenia, o które występowano, wydaje się natychmiast.

W takich przypadkach, niezależnie od art. 2 ust. 1, termin ważności pozwoleń ogranicza się do pięciu dni roboczych od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, a pole 20 wniosków o pozwolenie i pozwoleń zawiera jeden z wpisów wymienionych w załączniku III.

2.   Komisja może, tam gdzie jest to konieczne, zawiesić stosowanie niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Pozwoleń na wywóz nie można przenosić.

Artykuł 6

1.   Ilość wywieziona w ramach tolerancji określonej w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, nie uprawnia do wypłaty refundacji.

2.   W polu 22 pozwolenia umieszcza się co najmniej jeden z wpisów wymienionych w załączniku IV.

Artykuł 7

1.   Do piątku w każdym tygodniu państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a)

wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, o których mowa w art. 1, złożone od poniedziałku do piątku w tym samym tygodniu, ze stwierdzeniem, czy wchodzą one w zakres stosowania art. 4 czy też nie;

b)

ilości objęte pozwoleniami na wywóz wydanymi w poprzednią środę, bez uwzględniania pozwoleń wydanych natychmiast na podstawie art. 4;

c)

ilości objęte wnioskami o wydanie pozwolenia na wywóz, wycofanymi na podstawie art. 3 ust. 7 w poprzednim tygodniu.

2.   Przekazanie informacji dotyczących wniosków, o których mowa w ust. 1 lit. a), obejmuje:

a)

ilość produktu w ujęciu wagowym w odniesieniu do każdej kategorii, o której mowa w art. 2 ust. 3;

b)

podział ilości w ramach każdej kategorii, według miejsca przeznaczenia, w przypadku gdy stawka refundacji jest zróżnicowana w zależności od miejsca przeznaczenia;

c)

stawkę refundacji mającą zastosowanie;

d)

łączną kwotę refundacji wcześniej ustaloną w euro na poszczególne kategorie.

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji co miesiąc, po wygaśnięciu ważności pozwoleń na wywóz, informacje o niewykorzystanej ilości w ramach pozwoleń na wywóz.

4.   Przekazywanie informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym przekazywanie informacji „zerowych”, następuje zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009.

Artykuł 8

Rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 217 z 29.8.2003, s. 35.

(3)  Zob. załącznik V.

(4)  Dz.U L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(5)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.


ZAŁĄCZNIK I

Kod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (1)

Kategoria

Stawka zabezpieczenia (EUR/100 kg) Masa netto

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87, sektor 6 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 2 ust. 4

:

W języku bułgarskim

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

W języku hiszpańskim

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

W języku czeskim

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

W języku duńskim

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

W języku niemieckim

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

W języku estońskim

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

W języku greckim

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

W języku angielskim

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

W języku francuskim

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

W języku chorwackim

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

W języku włoskim

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

W języku łotewskim

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

W języku litewskim

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

W języku węgierskim

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

W języku maltańskim

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

W języku niderlandzkim

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

W języku polskim

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

W języku portugalskim

:

Regulamento de Execução (UE) n.o[…]

:

W języku rumuńskim

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

W języku słowackim

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

W języku słoweńskim

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

W języku fińskim

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

W języku szwedzkim

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi

:

W języku bułgarskim

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

W języku hiszpańskim

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

W języku czeskim

:

Licence platná pět pracovních dní

:

W języku duńskim

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

W języku niemieckim

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

W języku estońskim

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

W języku greckim

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

W języku angielskim

:

Licence valid for five working days

:

W języku francuskim

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

W języku chorwackim

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

W języku włoskim

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

W języku łotewskim

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

W języku litewskim

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

W języku węgierskim

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

W języku maltańskim

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

W języku niderlandzkim

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

W języku polskim

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

W języku portugalskim

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

W języku rumuńskim

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

W języku słowackim

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

W języku słoweńskim

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

W języku fińskim

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

W języku szwedzkim

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


ZAŁĄCZNIK IV

Wpisy, o których mowa w art. 6 ust. 2

:

W języku bułgarskim

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

W języku hiszpańskim:

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

W języku czeskim:

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

W języku duńskim:

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

W języku niemieckim:

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

W języku estońskim:

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

W języku greckim:

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

W języku angielskim:

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

W języku francuskim:

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

W języku chorwackim:

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

W języku włoskim:

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

W języku łotewskim:

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

W języku litewskim:

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

W języku węgierskim:

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

W języku maltańskim

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

W języku niderlandzkim:

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

W języku polskim:

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

W języku portugalskim:

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

W języku rumuńskim

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

W języku słowackim

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

:

W języku słoweńskim:

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

W języku fińskim:

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

W języku szwedzkim:

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


ZAŁĄCZNIK V

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003

(Dz.U. L 217 z 29.8.2003, s. 35)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2004

(Dz.U. L 19 z 27.1.2004, s. 14)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004

(Dz.U. L 253 z 29.7.2004, s. 9)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006

(Dz.U. L 321 z 21.11.2006, s. 11)

Wyłącznie art. 12

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010

(Dz.U. L 159 z 25.6.2010, s. 13)

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2013

(Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 74)

Tylko załącznik rozdział 6 sekcja G pkt 2


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1518/2003

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 2 ust. 2 i 3

Artykuł 2 ust. 2 i 3

Artykuł 2 ust. 4 formuła wprowadzająca

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 2 ust. 4 tiret pierwsze–jedenaste

Załącznik II

Artykuł 3 ust. 1–4

Artykuł 3 ust. 1–4

Artykuł 3 ust. 4a

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 3 ust. 6

Artykuł 3 ust. 6

Artykuł 3 ust. 7

Artykuł 3 ust. 7

Artykuł 3 ust. 8

Artykuł 4 i 5

Artykuł 4 i 5

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 2, formuła wprowadzająca

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 2 tiret pierwsze–jedenaste

Załącznik IV

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik Ia

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1374/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

(2)

W dniu 29 maja 2013 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 36 Utrata wartości aktywów. Zmiany te służą doprecyzowaniu, że ujawnianie informacji o wartości odzyskiwalnej poszczególnych składników aktywów, o ile wartość ta odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, dotyczy wyłącznie aktywów, w przypadku których odnotowano utratę wartości.

(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSR 36 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 36 Utrata wartości aktywów zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSR 36

MSR 36

Utrata wartości aktywów

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org”.

Ujawnianie wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych

(Zmiany MSR 36 Utrata wartości aktywów)

Paragrafy 130 i 134 oraz nagłówek nad paragrafem 138 zostały zmienione oraz dodano paragraf 140J.

UJAWNIANIE INFORMACJI

130

Jednostka ujawnia następujące informacje w odniesieniu do pojedynczego składnika aktywów (w tym wartości firmy) lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w przypadku których w danym okresie nastąpiło ujęcie lub odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości:

a)

...

e)

wartość odzyskiwalną danego składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki pieniężne) oraz informację, czy wartość odzyskiwalna składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki pieniężne) odpowiada jego wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub jego wartości użytkowej;

f)

jeśli wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jednostka ujawnia następujące informacje:

(i)

poziom hierarchii wartości godziwej (zob. MSSF 13), w ramach której wycena wartości godziwej składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki pieniężne), bez uwzględnienia tego, czy „koszty zbycia” są obserwowalne;

(ii)

w odniesieniu do wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 hierarchii wartości godziwej – opis techniki(technik) wyceny wykorzystanej(wykorzystanych) do ustalenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, jednostka ujawnia tę zmianę i przyczynę(przyczyny) jej wprowadzenia; oraz

(iii)

w odniesieniu do wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 hierarchii wartości godziwej – opis każdego z kluczowych założeń, na których kierownictwo oparło ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Za kluczowe uznaje się te założenia, które wywierają największy wpływ na wartość odzyskiwalną danego składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki pieniężne). Jednostka ujawnia również stopę(stopy) dyskontową(dyskontowe) zastosowaną(zastosowane) do bieżącej i poprzedniej wyceny, jeżeli wartość godziwa pomniejszona o koszty zbycia jest ustalana z zastosowaniem techniki wartości bieżącej;

g)

Szacunkowe prognozy wykorzystywane do wyceny wartości odzyskiwalnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne obejmujących wartość firmy lub wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania

134

Jednostka ujawnia informacje wymagane zgodnie z pkt a)–f) w odniesieniu do każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zespołu ośrodków), jeśli wartość bilansowa przypisanej do danego ośrodka (zespołu ośrodków) wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania jest znacząca w porównaniu z należącą do jednostki łączną wartością bilansową wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania:

a)

...

c)

podstawę ustalenia wartości odzyskiwalnej (tzn. wartość użytkową lub wartość godziwą pomniejszoną o koszty zbycia) danego ośrodka (zespołu ośrodków);

d)

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

138

...

140J

W maju 2013 r. zmieniono paragrafy 130 i 134 oraz nagłówek nad paragrafem 138. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jednostka nie stosuje tych zmian w okresach (w tym okresach porównawczych), w których nie stosuje jednocześnie MSSF 13.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1375/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

(2)

W dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zatytułowane Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń. Zmiany te służą wprowadzeniu ułatwienia w sytuacjach, gdy instrument pochodny, który został wskazany jako instrument zabezpieczający, został w konsekwencji przepisów ustawowych lub wykonawczych przeniesiony z pierwotnego kontrahenta na kontrahenta centralnego. Ułatwienie to oznacza kontynuację rachunkowości zabezpieczeń niezależnie od takiej nowacji, co bez zmiany standardu byłoby niedopuszczalne.

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (3) nakłada wymóg centralnego rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. W konsekwencji strony określonych instrumentów zabezpieczających powinny uzgodnić zastąpienie ich pierwotnego kontrahenta transakcji zabezpieczającej przez kontrahenta centralnego spełniającego wymogi tego rozporządzenia.

(4)

Aby uniknąć dodatkowych obciążeń związanych ze sprawozdawczością finansową w związku z nowacją na kontrahenta centralnego instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w konsekwencji obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych bądź wprowadzenia przepisów ustawowych lub wykonawczych, konieczne jest wprowadzenie wyjątku od określonego w MSR 39 wymogu zaprzestania stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń.

(5)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSR 39 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

MSR 39

Zmiany MSR 39

Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org”

Zmiany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń

Paragrafy 91 i 101 zostały zmienione.

Zabezpieczenie wartości godziwej

91

Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w paragrafie 89, jeśli:

a)

instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany. W tym celu zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania przyjętej przez jednostkę. Ponadto w tym celu nie dochodzi do wygaśnięcia lub rozwiązania instrumentu zabezpieczającego, jeśli:

(i)

w konsekwencji obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub wprowadzenia przepisów ustawowych lub wykonawczych strony instrumentu zabezpieczającego zgadzają się, by jeden lub większa liczba kontrahentów rozliczeniowych zastąpił ich pierwotnego kontrahenta, by stać się nowym kontrahentem każdej ze stron. W tym celu kontrahent rozliczeniowy jest kontrahentem centralnym (nazywanym czasem „systemem rozliczeniowym” lub „agencją rozliczeniową”) lub jednostką lub jednostkami, takimi jak na przykład: uczestnik rozliczający systemu rozliczającego lub klient uczestnika rozliczającego systemu rozliczającego, którzy działają w charakterze kontrahenta w celu przeprowadzenia rozliczania przez kontrahenta centralnego. Jeżeli jednak strony instrumentu zabezpieczającego zastępują swoich pierwotnych kontrahentów różnymi kontrahentami, niniejszy paragraf ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy każda z tych stron przeprowadza rozliczenie z tym samym kontrahentem centralnym;

(ii)

inne ewentualne zmiany instrumentu zabezpieczającego są ograniczone do tych, które są konieczne do przeprowadzenia takiego zastąpienia kontrahenta. Takie zmiany są ograniczone do tych, które są spójne z warunkami, których można byłoby się spodziewać, jeśli instrument zabezpieczający zostałby pierwotnie rozliczony z kontrahentem rozliczającym. Do takich zmian zalicza się zmiany w zakresie wymogów dotyczących zabezpieczenia, praw do zrównoważenia sald należności i zobowiązań oraz pobieranych opłat.

b)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

101

Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w paragrafach 95–100 w każdym z następujących przypadków:

a)

instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany. W takim przypadku skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym ujęte w innych całkowitych dochodach przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne (zob. paragraf 95 lit. a)), ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym aż do momentu zajścia planowanej transakcji. W momencie zajścia transakcji stosuje się paragrafy 97, 98 i 100. Do celów niniejszej litery zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania przyjętej przez jednostkę. Ponadto do celów niniejszej litery nie dochodzi do wygaśnięcia lub rozwiązania instrumentu zabezpieczającego, jeśli:

(i)

w konsekwencji obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub wprowadzenia przepisów ustawowych lub wykonawczych strony instrumentu zabezpieczającego zgadzają się, by jeden lub większa liczba kontrahentów rozliczeniowych zastąpił ich pierwotnego kontrahenta, by stać się nowym kontrahentem każdej ze stron. W tym celu kontrahent rozliczeniowy jest kontrahentem centralnym (nazywanym czasem „systemem rozliczeniowym” lub „agencją rozliczeniową”) lub jednostką lub jednostkami, takimi jak na przykład: uczestnik rozliczający systemu rozliczającego lub klient uczestnika rozliczającego systemu rozliczającego, którzy działają w charakterze kontrahenta w celu przeprowadzenia rozliczania przez kontrahenta centralnego. Jeżeli jednak strony instrumentu zabezpieczającego zastępują swoich pierwotnych kontrahentów różnymi kontrahentami, niniejszy paragraf ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy każda z tych stron przeprowadza rozliczenie z tym samym kontrahentem centralnym;

(ii)

inne ewentualne zmiany instrumentu zabezpieczającego są ograniczone do tych, które są konieczne do przeprowadzenia takiego zastąpienia kontrahenta. Takie zmiany są ograniczone do tych, które są spójne z warunkami, których można byłoby się spodziewać, jeśli instrument zabezpieczający zostałby pierwotnie rozliczony z kontrahentem rozliczającym. Do takich zmian zalicza się zmiany w zakresie wymogów dotyczących zabezpieczenia, praw do zrównoważenia sald należności i zobowiązań oraz pobieranych opłat.

b)

Paragraf 108D oraz paragraf AG113A w załączniku A zostały dodane.

Data wejścia w życie i okres przejściowy

108D

Na podstawie zmian MSR 39 Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, wydanych w czerwcu 2013 r., zmieniono paragrafy 91 i 101 oraz dodano paragraf AG113A. Jednostka stosuje te paragrafy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia.

Ocena efektywności zabezpieczenia

AG113A

Dla uniknięcia wątpliwości skutki zastąpienia pierwotnego kontrahenta kontrahentem rozliczeniowym oraz dokonania związanych z tym zmian, zgodnie z paragrafem 91 lit. a) ppkt (ii) oraz paragrafem 101 lit. a) ppkt (ii), muszą zostać odzwierciedlone w wycenie instrumentu zabezpieczającego, a w związku z tym w ocenie efektywności zabezpieczenia i w wycenie efektywności zabezpieczenia.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/47


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1376/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/49


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1377/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2013 r. złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych na podokres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 ustala się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu 1.1.2014–31.3.2014

(%)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/51


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1378/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 533/2007 otwarto kontyngenty taryfowe na przywóz produktów sektora mięsa drobiowego.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2013 r. złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych na podokres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 533/2007 ustala się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu 1.1.2014–31.3.2014

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


DECYZJE

20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/53


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUTM SOMALIA/1/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

(2013/777/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2010/96/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia).

(2)

W dniu 22 stycznia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/44/WPZiB (2) dotyczącą zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB oraz mianowania generała brygady Geralda AHERNE'A dowódcą misji UE.

(3)

Republika Włoska wystąpiła z wnioskiem o mianowanie generała brygady Massimo MINGIARDIEGO nowym dowódcą misji UE na miejsce generała brygady Geralda AHERNE'A.

(4)

Komitet Wojskowy UE popiera ten wniosek.

(5)

Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Generał brygady Massimo MINGIARDI zostaje niniejszym mianowany dowódcą misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia), od dnia 15 lutego 2014 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16.

(2)  Decyzja Rady 2013/44/WPZiB z dnia 22 stycznia 2013 r. dotycząca zmiany oraz przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (Dz.U. L 20 z 23.1.2013, s. 57).


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/54


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/46/WE

(2013/778/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 58/2003 upoważniono Komisję do przekazania agencjom wykonawczym uprawnień do realizacji, w całości lub w części, danego programu lub projektu unijnego w imieniu Komisji i na jej odpowiedzialność.

(2)

Celem powierzenia agencjom wykonawczym zadań związanych z realizacją programów jest umożliwienie Komisji skupienia się na jej podstawowych działaniach i funkcjach, których wykonanie nie może być zlecone na zewnątrz, bez zrzekania się kontroli nad działaniami, którymi zarządzają te agencje, ani ostatecznej odpowiedzialności za te działania.

(3)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programu wymaga wyraźnego oddzielenia fazy formułowania programu, które przeprowadza Komisja, korzystając z szerokiego zakresu uznania przy dokonywaniu wyborów w oparciu o względy polityczne, od realizacji programu, którą powinno się powierzyć agencji wykonawczej.

(4)

Decyzją 2008/46/WE (2) Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie badań naukowych w celu wykonywania zadań związanych z realizacją programu szczegółowego „Ludzie” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (3), programu szczegółowego „Możliwości” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (4) i programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (5) w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (6) (zwanego dalej siódmym programem ramowym).

(5)

Agencja udowodniła, że przekazanie zadań agencji wykonawczej doskonale sprawdza się jako rozwiązanie zwiększające opłacalność, co umożliwia Komisji zarządzanie rosnącym budżetem przy mniejszym wzroście ogólnej liczby pracowników, niż by wynikał z tego wzrostu. Oddzielenie zadań związanych z kształtowaniem polityki przez Komisję od realizacji programu, którą zajmuje się Agencja, umożliwia obu stronom lepsze wykonywanie swoich głównych zadań. Z zewnętrznej oceny Agencji przeprowadzonej zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 wynika, że skutecznie i wydajnie zarządzała ona działaniami związanymi z MŚP w ramach programu szczegółowego „Możliwości”, działaniami „Marie Curie” w ramach programu szczegółowego „Ludzie” i działaniami badawczymi „Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo” w ramach programu szczegółowego „Współpraca”; podobnie oceniono udzielane przez Agencję wsparcie administracyjne i logistyczne we wszystkich obszarach programów szczegółowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca”. Oszczędności wynikające z przekazania zadań agencji szacuje się na około 106 mln EUR w latach 2009–2013.

(6)

W swym komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r.„Budżet z perspektywy »Europy 2020« ” (7) Komisja zaproponowała, aby w szerszym zakresie wykorzystywać istniejące agencje wykonawcze do realizacji programów unijnych w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020.

(7)

Analiza kosztów i korzyści przeprowadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 wykazała, że Agencja działa bardziej wydajnie niż Komisja. Nowe przekazane programy są tematycznie zgodne z obecnym mandatem i misją Agencji i stanowią kontynuację jej aktualnej działalności. Agencja zdobyła kompetencje, umiejętności i potencjał, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do tych programów. Agencja jest dobrze przygotowana do dalszego zarządzania programami badawczymi objętymi wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020. Przekazanie Agencji zarządzania programami zapewniłoby zatem ciągłość działania beneficjentom programów, biorąc pod uwagę fakt, że Agencja posiada odpowiednie kompetencje i potencjał dzięki swoim intensywnym kontaktom ze środowiskiem badawczym. Szacuje się, że przekazanie Agencji zarządzania programami pozwoliłoby uzyskać przyrost wydajności na kwotę 158 mln EUR w latach 2014–2024 w porównaniu do sytuacji, w której program byłby zarządzany przez służby Komisji.

(8)

W celu nadania agencjom wykonawczym spójnej tożsamości Komisja w miarę możliwości grupowała prace według obszarów tematycznych polityki przy określaniu nowych mandatów agencji.

(9)

Należy powierzyć Agencji zarządzanie następującymi częściami programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (8):

część I „Doskonała baza naukowa”, zastępująca podobne działania zarządzane przez Komisję w okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 i obejmujące projekty, które cechują się dużą liczbą jednorodnych i znormalizowanych operacji,

część II „Wiodąca pozycja w przemyśle”, zastępująca podobne działania, w okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 częściowo zarządzane już przez Agencję i obejmujące realizację projektów technicznych, które nie pociągają za sobą decyzji politycznych i wymagają wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego,

część III „Wyzwania społeczne”, zastępująca podobne działania zarządzane przez Komisję w okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 i obejmujące realizację projektów technicznych, które nie pociągają za sobą decyzji politycznych i wymagają wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego,

część IIIa „Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa”, zastępująca podobne działania zarządzane przez Komisję w okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 i obejmujące realizację projektów technicznych, które nie pociągają za sobą decyzji politycznych i wymagają wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego,

część IIIb „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”, zastępująca podobne działania zarządzane przez Komisję w okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 i obejmujące realizację projektów technicznych, które nie pociągają za sobą decyzji politycznych i wymagają wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego.

(10)

Agencja powinna kontynuować realizację części siódmego programu ramowego, które zostały jej powierzone na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013.

(11)

Agencja powinna odpowiadać za udzielanie wsparcia administracyjnego i logistycznego, w szczególności w takich przypadkach, gdy centralizacja tych usług zwiększa ich opłacalność i pozwala uzyskać korzyści skali.

(12)

W celu zapewnienia jednolitego pod względem czasowym wykonania niniejszej decyzji i realizacji programów, których ona dotyczy, niezbędne jest zapewnienie wykonywania przez Agencję jej zadań związanych z realizacją tych programów pod warunkiem wejścia w życie tychże programów oraz począwszy od daty ich wejścia w życie.

(13)

Należy ustanowić Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych. Powinna ona zastąpić agencję wykonawczą ustanowioną decyzją 2008/46/WE i zostać jej następcą prawnym. Nowa agencja powinna działać zgodnie ze statutem ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.

(14)

Należy zatem uchylić decyzję 2008/46/WE oraz ustanowić przepisy przejściowe.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się – na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „Agencją”), której statut określony jest w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003; Agencja zastępuje agencję wykonawczą ustanowioną decyzją 2008/46/WE i jest jej następcą prawnym.

Artykuł 2

Siedziba

Siedzibą Agencji jest Bruksela.

Artykuł 3

Cele i zadania

1.   Niniejszym powierza się Agencji, w ramach programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), zarządzanie jego następującymi częściami:

a)

część I „Doskonała baza naukowa”;

b)

część II „Wiodąca pozycja w przemyśle”;

c)

część III „Wyzwania społeczne”;

d)

część IIIa „Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa”;

e)

część IIIb „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

Niniejszy ustęp stosuje się pod warunkiem wejścia w życie programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz począwszy od daty wejścia w życie tego programu szczegółowego.

2.   Niniejszym powierza się Agencji, w ramach siódmego programu ramowego, realizację spuścizny po częściach wchodzących w skład następujących programów:

a)

„Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Badania na rzecz stowarzyszeń małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach programu szczegółowego „Możliwości”;

b)

obszary tematyczne „Przestrzeń kosmiczna” i „Bezpieczeństwo” w ramach programu szczegółowego „Współpraca”;

c)

program szczegółowy „Ludzie”.

3.   Agencja odpowiada za następujące zadania związane z realizacją części wchodzących w skład programów unijnych, o których mowa w ust. 1 i 2:

a)

zarządzanie niektórymi etapami realizacji programów i niektórymi fazami w trakcie określonych projektów na podstawie odpowiednich programów prac przyjętych przez Komisję, jeżeli Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

b)

przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w odniesieniu do dochodów i wydatków oraz wykonywanie wszelkich operacji niezbędnych do zarządzania programem, jeżeli Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

c)

wspieranie realizacji programu, jeżeli Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień.

4.   Agencja odpowiada za udzielanie wsparcia administracyjnego i logistycznego w sposób określony w akcie przekazania uprawnień. Usługi te są świadczone dla organów realizujących programy i w zakresie programów, o których mowa w akcie przekazania.

Artykuł 4

Okresy mianowania

1.   Członków Komitetu Sterującego mianuje się na okres dwóch lat.

2.   Dyrektora mianuje się na okres czterech lat.

Artykuł 5

Wymagania w zakresie nadzoru i sprawozdawczości

Agencja podlega nadzorowi ze strony Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programów unijnych lub części tych programów, a także na temat wsparcia administracyjnego i logistycznego, za które odpowiada według uzgodnień określonych w akcie przekazania uprawnień.

Artykuł 6

Wykonywanie budżetu operacyjnego

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 (9).

Artykuł 7

Uchylenie i przepisy przejściowe

1.   Decyzja 2008/46/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

2.   Agencję uznaje się za następcę prawnego agencji wykonawczej ustanowionej decyzją 2008/46/WE.

3.   Bez uszczerbku dla zmiany zaszeregowania urzędników oddelegowanych, przewidzianej w akcie przekazania uprawnień, niniejsza decyzja nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych przez Agencję, w tym jej dyrektora.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 11 z 15.1.2008, s. 9.

(3)  Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 91.

(4)  Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101.

(5)  Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30.

(6)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

(7)  COM(2011) 500 final.

(8)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965.

(9)  Dz.U. L 297 z 22.9.2004, s. 6.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/58


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/37/WE

(2013/779/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 58/2003 upoważniono Komisję do przekazania agencjom wykonawczym uprawnień do realizacji, w całości lub w części, danego programu lub projektu unijnego w imieniu Komisji i na jej odpowiedzialność.

(2)

Celem powierzenia agencjom wykonawczym zadań związanych z realizacją programów jest umożliwienie Komisji skupienia się na jej podstawowych działaniach i funkcjach, których wykonanie nie może być zlecone na zewnątrz, bez zrzekania się kontroli nad działaniami, którymi zarządzają te agencje, ani ostatecznej odpowiedzialności za te działania.

(3)

Zgodnie z art. 6 programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (2) (zwanego dalej programem szczegółowym wdrażającym program „Horyzont 2020”) Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN). ERBN ma zastąpić Europejską Radę ds. Badań Naukowych ustanowioną decyzją Komisji 2007/134/WE (3) do celów wykonywania decyzji Rady 2006/972/WE (4) (zwanego dalej programem szczegółowym „Pomysły”). W skład ERBN ma wchodzić niezależna Rada Naukowa (zwana dalej Radą Naukową ERBN) oraz specjalna jednostka ds. realizacji w formie agencji wykonawczej.

(4)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programu wymaga wyraźnego oddzielenia fazy formułowania programu (program formułuje Rada Naukowa ERBN, a przyjmuje go Komisja) od realizacji programu w oparciu o zasady i metodykę określone przez Radę Naukową ERBN, które to zadanie należy powierzyć agencji wykonawczej.

(5)

Decyzją 2008/37/WE (5) Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie badań pionierskich w celu realizacji programu szczegółowego „Pomysły”.

(6)

Agencja ustanowiona decyzją 2008/37/WE dowiodła, że cieszy się bardzo dobrą reputacją w środowiskach naukowych w Europie i na świecie. Agencja stała się istotnym elementem unijnego systemu finansowania badań naukowych, jest dobrze rozpoznawalna i pozytywnie postrzegana przez zainteresowane strony. Z zewnętrznej oceny Agencji przeprowadzonej zgodnie z art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 wynika, że utworzenie Agencji okazało się korzystne, gdyż uzyskała ona specjalizację naukową i jest w stanie świadczyć usługi lepszej jakości, utrzymuje bowiem bliskie kontakty z beneficjentami, prowadzi usprawnioną komunikację oraz zapewnia lepsze wyeksponowanie programów i szybsze płatności dla beneficjentów. Oszczędności wynikające z przekazania zadań Agencji szacuje się na około 45 mln EUR w latach 2009–2012.

(7)

W swym komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r.„Budżet z perspektywy »Europy 2020«” (6) Komisja zaproponowała, aby w szerszym zakresie wykorzystywać istniejące agencje wykonawcze do realizacji programów unijnych w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020.

(8)

Analiza kosztów i korzyści przeprowadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 wykazała, że Komisja powinna powierzyć Agencji realizację celu szczegółowego „wspieranie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” wchodzącego w skład części I programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – „Doskonała baza naukowa”. Program zarządzania Agencji, sposób świadczenia przez nią usług i jej wizerunek odznaczają się wysoką jakością, a posiadane przez nią kanały komunikacji zewnętrznej okazały się skuteczne. Cel szczegółowy polegający na „wspieraniu badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” jest spójny z obecnymi celami i zadaniami Agencji. Wykorzystanie doświadczeń Agencji i zgromadzonej przez nią wiedzy specjalistycznej pozwoliłoby uzyskać przyrost wydajności. Co więcej, Komisja nigdy nie zarządzała tym programem wewnętrznie, więc przejęcie przez nią tego zadania naruszyłoby ciągłość działań, gdyż jej służby nie dysponują odpowiednią wiedzą fachową. Ponadto przy zastosowaniu wariantu polegającego na powierzeniu zarządzania programem agencji można spodziewać się przyrostu wydajności na kwotę 79 mln EUR w okresie 2014–2024 w porównaniu do sytuacji, w której program byłby zarządzany wewnętrznie przez Komisję.

(9)

Należy powierzyć Agencji zarządzanie realizacją celu szczegółowego „wspieranie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” wchodzącego w skład części I programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – „Doskonała baza naukowa” i wykonywanie działań podobnych do tych, którymi Agencja zarządza obecnie na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013, które to działania dotyczą projektów niezwiązanych z decyzjami politycznymi i wymagających wysokiego poziomu fachowej wiedzy naukowej i finansowej w trakcie całego cyklu projektowego.

(10)

Agencja powinna kontynuować realizację programu szczegółowego „Pomysły”, który został jej powierzony na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013.

(11)

W celu zapewnienia jednolitego pod względem czasowym wykonania niniejszej decyzji i realizacji programów, których ona dotyczy, niezbędne jest zapewnienie wykonywania przez Agencję jej zadań związanych z realizacją tych programów pod warunkiem wejścia w życie tychże programów oraz począwszy od daty ich wejścia w życie.

(12)

Należy ustanowić Agencję. Powinna ona zastąpić agencję wykonawczą ustanowioną decyzją 2008/37/WE i zostać jej następcą prawnym. Nowa agencja powinna działać zgodnie ze statutem ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.

(13)

Należy zatem uchylić decyzję 2008/37/WE oraz ustanowić przepisy przejściowe.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się – na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „Agencją”), której statut określony jest w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003; Agencja zastępuje agencję wykonawczą ustanowioną decyzją 2008/37/WE i jest jej następcą prawnym.

Artykuł 2

Siedziba

Siedzibą Agencji jest Bruksela.

Artykuł 3

Cele i zadania

1.   Agencja jest specjalną jednostką ds. realizacji przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych, odpowiedzialną za administracyjne wdrażanie i realizację programu.

2.   Niniejszym powierza się Agencji, w ramach programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), realizację celu szczegółowego „wspieranie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” wchodzącego w skład części I „Doskonała baza naukowa”. Niniejszy ustęp stosuje się pod warunkiem wejścia w życie programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz począwszy od daty wejścia w życie tego programu szczegółowego.

3.   Niniejszym powierza się Agencji, w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (7), realizację spuścizny po programie szczegółowym „Pomysły”.

4.   Agencja odpowiada za następujące zadania związane z realizacją części wchodzących w skład programów unijnych, o których mowa w ust. 2 i 3:

a)

zarządzanie realizacją programu i szczegółowymi projektami na podstawie odpowiednich programów prac określonych przez Radę Naukową Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (zwaną dalej Radą Naukową ERBN) i przyjętych przez Komisję, o ile Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

b)

przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w odniesieniu do dochodów i wydatków oraz wykonywanie wszelkich operacji niezbędnych do zarządzania programem, o ile Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

c)

wspieranie realizacji programu, o ile Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

d)

udzielanie wsparcia Radzie Naukowej ERBN w wykonywaniu wszystkich jej zadań.

Artykuł 4

Okresy mianowania

1.   Członków Komitetu Sterującego mianuje się na okres dwóch lat.

2.   Dyrektora mianuje się na okres czterech lat, przy uwzględnieniu stanowiska Rady Naukowej ERBN.

3.   Przy mianowaniu personelu wyższego szczebla w Agencji uwzględnia się stanowisko Rady Naukowej ERBN.

Artykuł 5

Wymagania w zakresie nadzoru i sprawozdawczości

Agencja podlega nadzorowi ze strony Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programów unijnych lub części tych programów, za które odpowiada, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością określoną w akcie przekazania uprawnień.

Artykuł 6

Wykonywanie budżetu operacyjnego

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 (8).

Artykuł 7

Uchylenie i przepisy przejściowe

1.   Decyzja 2008/37/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

2.   Agencję uznaje się za następcę prawnego agencji wykonawczej ustanowionej decyzją 2008/37/WE.

3.   Bez uszczerbku dla zmiany zaszeregowania urzędników oddelegowanych, przewidzianej w akcie przekazania uprawnień, niniejsza decyzja nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych przez Agencję, w tym jej dyrektora.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965.

(3)  Decyzja Komisji 2007/134/WE z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 14).

(4)  Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 224).

(5)  Decyzja Komisji 2008/37/WE z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 9 z 12.1.2008, s. 15).

(6)  COM(2011) 500 final.

(7)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, s. 6).


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/61


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

ustanawiająca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9166)

(2013/780/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje środki ochrony przed wprowadzaniem do Wspólnoty z państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych.

(2)

Okorowana tarcica gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objęta jednym z kodów CN oraz opisów podanych w pkt 6 sekcja I część B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE, nie może być wprowadzana do Unii, o ile nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne określone w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) tej dyrektywy.

(3)

Dyrektywa 2000/29/WE dopuszcza odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 ppkt (ii) w przypadku drewna, jeżeli zapewnione są równorzędne środki ochronne w formie zastępczych dokumentów lub oznakowania.

(4)

Na podstawie informacji dostarczonych przez Stany Zjednoczone Ameryki Komisja odnotowała, że Urząd Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin w amerykańskim Departamencie Rolnictwa zatwierdził oficjalny program – Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (program certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej) – który będzie realizowany przez National Hardwood Lumber Association (NHLA) (Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej).

(5)

Program ten służy zagwarantowaniu, aby zatwierdzone zakłady obróbki drewna drzew liściastych w USA działały na podstawie normy Kiln Drying Sawn Hardwood Standard (norma dotycząca suszenia komorowego tarcicy liściastej). Dzięki tej normie wszystkie elementy tarcicy liściastej eksportowanej w ramach programu są suszone komorowo do wilgotności poniżej 20 % według masy, zgodnie z zasadami suszenia komorowego i są okorowane.

(6)

Zgodnie z normą wszystkie wiązki drewna suszonego komorowo są opatrzone metalowym identyfikatorem NHLA oznakowanym „NHLA – KD” oraz unikalnym numerem przypisanym każdej wiązce. Każdy numer jest wymieniony w odpowiednim świadectwie suszenia komorowego drewna liściastego („świadectwo suszenia komorowego”).

(7)

Państwa członkowskie należy zatem upoważnić do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli zamiast świadectwa fitosanitarnego towarzyszy im świadectwo suszenia komorowego i jeżeli spełnione są pewne warunki.

(8)

Komisja powinna dopilnować, aby Stany Zjednoczone Ameryki udostępniły wszystkie informacje techniczne konieczne do oceny funkcjonowania programu. Ponadto państwa członkowskie powinny stale kontrolować stosowanie identyfikatorów NHLA oraz powiązanych świadectw suszenia komorowego.

(9)

Odstępstwo przewidziane w niniejszej decyzji powinno przestać obowiązywać w przypadku stwierdzenia, że szczególne warunki ustanowione w niniejszej decyzji nie są wystarczające, aby zapobiec wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Unii lub nie zostały spełnione lub istnieją dowody, które mogłyby wskazywać, że program nie funkcjonuje w sposób skuteczny.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2000/29/WE państwa członkowskie upoważnia się do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objętej jednym z kodów CN oraz opisami podanymi w pkt 6 sekcja I część B załącznika V do tej dyrektywy, jeżeli nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, pod warunkiem że tarcica ta spełnia wymagania określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie informują Komisję i inne państwa członkowskie na piśmie o przypadkach skorzystania z odstępstwa przewidzianego w art. 1.

Państwa członkowskie, które skorzystały z odstępstwa, do dnia 15 lipca każdego roku podają Komisji i innym państwom członkowskim informacje o liczbie przesyłek przywiezionych w roku poprzedzającym zgodnie z art. 1 niniejszej decyzji oraz przekazują szczegółowe sprawozdanie dotyczące wszystkich przypadków przechwycenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie nie później niż dwa dni robocze od dnia przejęcia o każdej przesyłce wprowadzonej na ich terytorium na mocy art. 1, która nie spełnia warunków określonych w załączniku.

3.   Komisja zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o przekazanie jej informacji technicznych umożliwiających Komisji ocenę funkcjonowania programu certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 listopada 2016 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

Wymagania, o których mowa w art. 1

Państwa członkowskie upoważnia się do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objętej jednym z kodów CN oraz opisami podanymi w pkt 6 sekcja I część B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE, jeżeli nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, pod warunkiem że tarcica ta spełnia następujące wymagania:

1)

drewno jest produkowane w tartakach lub poddawane obróbce w odpowiednich pomieszczeniach zatwierdzonych oraz kontrolowanych przez amerykańskie krajowe stowarzyszenie producentów tarcicy liściastej (NHLA) oraz uprawnionych do udziału w programie certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) („program”);

2)

drewno zostało wysuszone komorowo w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 % po zastosowaniu odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

3)

jeżeli spełniony jest warunek określony w pkt 2, wyznaczony pracownik tartaku, o którym mowa w pkt 1, umieszcza na każdej wiązce drewna standardowy metalowy identyfikator lub czynność ta dokonywana jest od jego nadzorem. Każdy identyfikator jest oznakowany stemplem „NHLA – KD” oraz unikalnym numerem przypisanym każdej wiązce;

4)

aby zapewniona była zgodność z wymogami określonymi w pkt 2 i 3, drewno podlega systemowi kontroli utworzonemu w ramach programu i obejmującemu inspekcję przedwysyłkową oraz monitorowanie w zatwierdzonych tartakach, prowadzone przez niezależnych zewnętrznych audytorów wykwalifikowanych i upoważnionych do tego celu. Urząd Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin w amerykańskim Departamencie Rolnictwa przeprowadza sporadyczne inspekcje przedwysyłkowe oraz co sześć miesięcy kontroluje rejestry i procedury NHLA związane z programem oraz niezależnych audytorów zewnętrznych, tartaki i inne stosowne pomieszczenia wykorzystywane w ramach programu;

5)

przesyłkom drewna towarzyszy standardowe „świadectwo suszenia komorowego”, które jest zgodne z wzorem znajdującym się w części II niniejszego załącznika i jest wystawione przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do udziału w programie oraz zostało zatwierdzone przez inspektora NHLA. Świadectwo suszenia komorowego musi być wypełnione i zawierać informacje na temat ilości okorowanej tarcicy w stopach deskowych oraz metrach sześciennych. W świadectwie podaje się również łączną liczbę wiązek i wszystkie numery identyfikatorów przypisane tym wiązkom.

CZĘŚĆ II

Wzór świadectwa suszenia komorowego

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/65


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

przyznająca Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odstępstwo w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii na podstawie dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9167)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2013/781/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jeśli ilość nawozu naturalnego, którą państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różni się od ilości określonej w pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG i w lit. a) tego akapitu, należy ją ustalić w taki sposób, by pozostawała bez uszczerbku dla realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy, oraz uzasadnić na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak istnienie długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

(2)

W dniu 29 maja 2009 r. Komisja przyjęła decyzję 2009/431/WE przyznającą odstępstwo, o które wniosło Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii na podstawie dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (2), zezwalając, pod pewnymi warunkami, na stosowanie rocznie na hektar do 250 kg azotu pochodzącego z nawozu naturalnego w ramach programów działań obowiązujących w Anglii (Regulation 2008 No 2349), Szkocji (Regulation 2008 No 298, z późniejszymi zmianami) i Walii (Regulation 2008 No 3143), która wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r.

(3)

Odstępstwo przyznane decyzją 2009/431/WE dotyczyło w 2010 r. 433 gospodarstw rolnych (425 w Anglii, 6 w Szkocji i 2 w Walii), w 2011 r. 404 gospodarstw rolnych (396 w Anglii, 7 w Szkocji i 1 w Walii), a w 2012 r. 390 gospodarstw rolnych (385 w Anglii, 4 w Szkocji i 1 w Walii). Odstępstwo przyznane decyzją 2009/431/WE dotyczyło w latach 2009–2012 około 110 000 dużych jednostek przeliczeniowych (czyli 0,9 % całości), 45 000 hektarów użytków zielonych (czyli 0,4 % całości) oraz 5 000 hektarów gruntów ornych (czyli 0,1 % całości) w Wielkiej Brytanii.

(4)

W dniu 20 grudnia 2012 r. Zjednoczone Królestwo złożyło wniosek do Komisji o przedłużenie odstępstwa na podstawie pkt 2 akapit trzeci załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG, z zastrzeżeniem tych samych warunków, jakie określono w decyzji 2009/431/WE.

(5)

Zjednoczone Królestwo ustanowiło programy działania na lata 2013–2016 zgodnie z art. 5 dyrektywy 91/676/EWG następującymi aktami prawnymi: the Nitrate Pollution Prevention Regulations 2008 (SI 2008/2349) oraz akty zmieniające SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 i SI 2013/2619 w Anglii; Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations 2008 (Scottish SI 2008/298) oraz akty zmieniające Scottish SI 2013/123 w Szkocji; the Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013 [SI 2013/2506 (W. 245)] w Walii.

(6)

Wyznaczone obszary narażone, których dotyczą programy działania, zgodnie z Regulation SI 2013/2619 dla Anglii, Scottish SI 2002 No. 276 oraz Scottish SI 2002 No 546 dla Szkocji i Regulation SI 2013/2506 (W. 245) dla Walii, obejmują 58 % łącznej powierzchni Anglii, 14 % łącznej powierzchni Szkocji oraz 2,3 % łącznej powierzchni Walii.

(7)

Przedstawione dane dotyczące jakości wody wskazują, że w przypadku wód podziemnych w Anglii 85 % jednolitych części wód podziemnych charakteryzuje się średnim stężeniem azotanów w wysokości poniżej 50 mg/l, a w przypadku 60 % jednolitych części wód podziemnych wartość tego stężenia wynosi poniżej 25 mg/l. W Walii średnie stężenie azotanów w 95 % jednolitych części wód podziemnych wynosi mniej niż 50 mg/l, a 87 % jednolitych części wód podziemnych charakteryzuje się stężeniem wynoszącym poniżej 25 mg/l. W Szkocji średnie stężenie azotanów w ponad 87 % jednolitych części wód podziemnych wynosi mniej niż 50 mg/l, a 62 % jednolitych części wód podziemnych charakteryzuje się stężeniem wynoszącym poniżej 25 mg/l. W przypadku wód powierzchniowych w Anglii w 59 % miejsc monitorowania odnotowano średnie stężenie azotanów w wysokości poniżej 25 mg/l, a w 8 % stężenie to wyniosło ponad 50 mg/l. W Szkocji i Walii w ponad 95 % miejsc monitorowania odnotowano średnie stężenie azotanów w wysokości poniżej 25 mg/l. W Szkocji w żadnym miejscu monitorowania nie odnotowano średniego stężenia azotanów powyżej 50 mg/l, a w Walii w 1 % miejsc monitorowania odnotowano średnie stężenie azotanów powyżej 50 mg/l.

(8)

Komisja, po zbadaniu wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w świetle doświadczeń zdobytych w związku ze stosowaniem odstępstwa zgodnie z decyzją 2009/431/WE, uznaje, że z zastrzeżeniem spełnienia pewnych ścisłych warunków ilość nawozu naturalnego zaproponowana przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – 250 kg azotu na hektar rocznie – nie przeszkodzi w osiągnięciu celów dyrektywy 91/676/EWG.

(9)

Dodatkowe dokumenty przedłożone przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wskazują, że proponowana ilość 250 kg azotu na hektar rocznie pochodzącego z nawozu naturalnego od wypasanych zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych posiadających użytki zielone jest uzasadniona na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak wysokie opady netto, długie okresy wegetacji i wysokie plony trawy o wysokim poborze azotu.

(10)

Decyzja 2009/431/WE wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r. W celu zapewnienia zainteresowanym rolnikom możliwości dalszego korzystania z odstępstwa należy przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2009/431/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Azotanów ustanowionego na mocy art. 9 dyrektywy 91/676/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odstępstwo, o którego przyznanie Zjednoczone Królestwo złożyło pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. wniosek w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii w celu zezwolenia na stosowanie większej ilości nawozu naturalnego od ilości określonej w pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG i w lit. a) tego akapitu, przyznaje się z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„gospodarstwa rolne posiadające użytki zielone” oznaczają gospodarstwa, w których co najmniej 80 % powierzchni gruntów rolnych, na której można stosować nawóz naturalny, stanowi trawa;

b)

„wypasane zwierzęta gospodarskie” oznaczają bydło (z wyjątkiem cieląt), owce, zwierzynę płową, kozy i konie;

c)

„trawa” oznacza trwałe lub krótkotrwałe użytki zielone (krótkotrwałe użytki zielone zakładane są na okres krótszy niż cztery lata);

d)

„działka” oznacza pojedyncze pole lub grupę pól, jednolitych pod względem upraw, typu gleby i praktyk nawożenia.

Artykuł 3

Zakres

Niniejsza decyzja ma zastosowanie na zasadzie indywidualnej do gospodarstw rolnych posiadających użytki zielone, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 4, 5 i 6.

Artykuł 4

Roczne wnioski i zobowiązania

1.   Rolnicy, którzy chcą skorzystać z odstępstwa na podstawie niniejszej decyzji, co roku przedstawiają właściwym organom wniosek o przyznanie odstępstwa.

2.   Wraz z corocznym wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, rolnicy zobowiązują się na piśmie do spełnienia warunków określonych w art. 5 i 6.

Artykuł 5

Stosowanie nawozu naturalnego i innych nawozów

1.   Ilość nawozu naturalnego pochodzącego od wypasanych zwierząt gospodarskich (w tym nawozu naturalnego pochodzącego bezpośrednio od zwierząt) stosowana na użytkach rolnych każdego roku w gospodarstwach rolnych posiadających użytki zielone nie przekracza ilości nawozu naturalnego zawierającej 250 kg azotu na hektar, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 2–7.

2.   Łączna dawka azotu nie przekracza przewidywalnego zapotrzebowania danych roślin uprawnych na składniki pokarmowe, uwzględnia jego zawartość w glebie i nie przekracza normy maksymalnego stosowania mającej zastosowanie do gospodarstw rolnych, ustalonej w programie działania w zakresie azotanów (Nitrates Action Programme).

3.   Każde gospodarstwo rolne posiada swój plan nawożenia opisujący płodozmian na użytkach rolnych i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz innych nawozów. Plan ten jest dostępny w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 marca każdego roku. Plan nawożenia zawiera przynajmniej:

a)

plan płodozmianu określający powierzchnię działek, na których uprawia się trawę, oraz działek z innymi uprawami, wraz ze szkicową mapką określającą położenie poszczególnych działek;

b)

liczbę zwierząt gospodarskich, opis systemu utrzymania zwierząt i przechowywania wraz z pojemnością dostępną do celów przechowywania nawozu naturalnego;

c)

obliczenie ilości azotu i fosforu pochodzących z nawozu naturalnego i wytworzonych w gospodarstwie rolnym;

d)

ilość, rodzaj i cechy nawozu dostarczonego poza gospodarstwo rolne lub do niego;

e)

przewidywalne wymagania upraw w zakresie azotu i fosforu w podziale na poszczególne działki;

f)

wyniki analizy gleby pod kątem zawartości azotu i fosforu;

g)

charakter nawozu, który ma zostać zastosowany;

h)

obliczenie stosowanych ilości azotu i fosforu pochodzących z nawozu naturalnego w podziale na poszczególne działki;

i)

obliczenie stosowanych ilości azotu i fosforu pochodzących z nawozów chemicznych i innych nawozów w podziale na poszczególne działki.

W celu zapewnienia spójności między planami a faktycznymi praktykami rolniczymi plany poddaje się przeglądowi nie później niż w ciągu siedmiu dni po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w praktykach rolniczych.

4.   Każdy rolnik posiada rejestr nawożenia, obejmujący informacje związane z gospodarowaniem dawkami stosowanego azotu i fosforu. Rejestry są przedkładane właściwemu organowi za każdy rok kalendarzowy.

5.   W odniesieniu do każdego gospodarstwa rolnego posiadającego użytki zielone, które korzysta z odstępstwa, rolnik zgadza się na objęcie kontrolą wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, planu i rejestru nawożenia.

6.   Każdy rolnik, któremu przyznano odstępstwo, prowadzi dla celów właściwego nawożenia okresową analizę ilości azotu i fosforu w glebie.

Pobieranie próbek oraz analizę przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata w odniesieniu do każdego obszaru gospodarstwa rolnego jednolitego pod względem płodozmianu i cech gleby.

Wymagana jest co najmniej jedna analiza na każde pięć hektarów użytków rolnych.

Wyniki analizy gleby pod kątem zawartości azotu i fosforu są dostępne w gospodarstwie rolnym korzystającym z odstępstwa.

7.   Nie rozrzuca się nawozu naturalnego w okresie jesiennym przed uprawą trawy.

Artykuł 6

Gospodarowanie gruntami

1.   Co najmniej 80 % powierzchni, na której stosuje się nawóz naturalny, stanowi uprawa trawy.

2.   Rolnicy korzystający z indywidualnego odstępstwa stosują następujące środki:

a)

krótkotrwałe użytki zielone na glebach piaszczystych należy zaorać na wiosnę;

b)

na wszystkich rodzajach gleb bezpośrednio po zaoraniu trawy następuje uprawa roślin o wysokim poborze azotu;

c)

system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny.

3.   Ustęp 2 lit. c) nie dotyczy jednak koniczyny na użytkach zielonych, na których jej zawartość wynosi mniej niż 50 %, ani innych roślin strączkowych, które są podsiane trawą.

Artykuł 7

Monitorowanie

1.   Właściwe organy dopilnowują, by mapy określające odsetek gospodarstw rolnych posiadających użytki zielone, odsetek zwierząt gospodarskich oraz odsetek gruntów rolnych objętych indywidualnym odstępstwem w każdym regionie rolniczym oraz mapy miejscowego użytkowania gruntów były sporządzane i aktualizowane co roku.

2.   Należy monitorować glebę, wody powierzchniowe i wody podziemne, aby dostarczyć danych na temat stężenia azotu i fosforu w wodzie glebowej, na temat azotu mineralnego w profilu glebowym i stężeń azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych, w warunkach objęcia odstępstwem i nieobjęcia odstępstwem. Monitorowanie prowadzi się na poziomie pola w gospodarstwie rolnym i w zlewniach rolniczych objętych monitorowaniem. Punkty monitorowania obejmują główne typy gleby, praktyki nawożenia i uprawy.

3.   Szczególne monitorowanie wody prowadzi się w zlewniach rolniczych umiejscowionych w pobliżu najbardziej narażonych części wód.

4.   W gospodarstwach rolnych korzystających z indywidualnych odstępstw przeprowadza się badania miejscowego użytkowania gruntów, systemu płodozmianu i praktyk rolniczych. Zebrane informacje i dane pochodzące z analizy składników pokarmowych, o której mowa w art. 5 ust. 6, oraz monitorowania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, są stosowane w modelowych obliczeniach wielkości strat azotanów i fosforu z gospodarstw rolnych korzystających z odstępstwa.

Artykuł 8

Kontrole

1.   Właściwe organy zapewniają objęcie wszystkich wniosków o przyznanie odstępstwa kontrolą administracyjną. Jeżeli kontrola wykaże, że nie spełniono warunków określonych w art. 5 i 6, wnioskodawca zostaje o tym poinformowany. W takim przypadku wniosek uznaje się za odrzucony.

2.   W oparciu o analizę ryzyka, wyniki kontroli z poprzednich lat i wyniki ogólnych kontroli wyrywkowych dotyczących prawodawstwa wprowadzającego w życie dyrektywę 91/676/EWG opracowuje się program kontroli w terenie. Kontrole w terenie obejmują co najmniej 5 % gospodarstw rolnych korzystających z indywidualnego odstępstwa w odniesieniu do warunków ustanowionych w art. 5 i 6 niniejszej decyzji. Jeżeli weryfikacja wykaże niezgodność, rolnik zostaje o tym poinformowany. W takim przypadku wniosek o odstępstwo w kolejnym roku uznaje się za odrzucony.

3.   Właściwe organy muszą otrzymać odpowiednie uprawnienia i środki niezbędne do weryfikacji zgodności z odstępstwem przyznanym na mocy niniejszej decyzji.

Artykuł 9

Sprawozdawczość

Każdego roku do czerwca właściwe organy przedkładają sprawozdanie zawierające następujące informacje:

a)

mapy określające odsetek gospodarstw rolnych, odsetek zwierząt gospodarskich, odsetek gruntów rolnych objętych indywidualnym odstępstwem w każdym regionie rolniczym oraz mapy miejscowego użytkowania gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 1;

b)

wyniki monitorowania wód podziemnych i powierzchniowych w odniesieniu do stężeń azotanów, włącznie z informacjami na temat tendencji w zakresie jakości wody w warunkach objęcia odstępstwem i nieobjęcia odstępstwem oraz wpływu odstępstwa na jakość wody, o których mowa w art. 7 ust. 2;

c)

wyniki monitorowania gleby w odniesieniu do stężeń azotu i fosforu w wodzie glebowej i azotu mineralnego w profilu glebowym w warunkach objęcia odstępstwem i nieobjęcia odstępstwem, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

d)

streszczenie i ocenę danych uzyskanych ze szczególnego monitorowania wody, o którym mowa w art. 7 ust. 3;

e)

wyniki badań miejscowego użytkowania gruntów, systemu płodozmianu i praktyk rolniczych, o których mowa w art. 7 ust. 4;

f)

wyniki modelowych obliczeń wielkości strat azotanów i fosforu z gospodarstw rolnych korzystających z indywidualnego odstępstwa, o których mowa w art. 7 ust. 4;

g)

ocenę realizacji warunków odstępstwa na podstawie kontroli na poziomie gospodarstwa oraz informacje dotyczące gospodarstw rolnych niespełniających warunków na podstawie wyników kontroli administracyjnych i kontroli w terenie, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2.

Artykuł 10

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się w powiązaniu z przepisami wyznaczającymi obszary narażone w Anglii (SI 2013/2619), Szkocji (Scottish SI 2002 No 276 oraz Scottish SI 2002 No 546) i Walii [SI 2013/2506 (W. 245)] oraz w powiązaniu z przepisami wdrażającymi program działania w Anglii (SI 2008/2349 oraz akty zmieniające SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 i SI 2013/2619), Szkocji (Scottish SI 2008/298 oraz akty zmieniające Scottish SI 2013/123) i Walii [SI 2013/2506 (W. 245)].

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2016 r.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 48.


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/69


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję 2002/757/WE w odniesieniu do wymogu świadectwa fitosanitarnego dotyczącego organizmu szkodliwego Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. w przypadku pozbawionego kory drewna przetartego Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9181)

(2013/782/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/757/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia środków w celu ich ochrony przed wprowadzaniem do Unii i rozprzestrzenianiem się w Unii szkodliwego organizmu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. niewymienionego w załączniku I ani załączniku II do dyrektywy 2000/29/WE.

(2)

Pozbawione kory przetarte drewno pozyskiwane z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. i pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nie może być wprowadzane na terytorium Unii, chyba że dołączono do niego świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2000/29/WE oraz w pkt 2 załącznika do decyzji 2002/757/WE.

(3)

Na podstawie informacji dostarczonych przez Stany Zjednoczone Ameryki Komisja stwierdziła, że Służba Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Inspection Service) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zatwierdziła urzędowy program certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) i będzie on realizowany przez krajowe stowarzyszenie ds. budowlanego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(4)

Program certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych gwarantuje, że zatwierdzone zakłady w USA prowadzą działalność zgodnie z normą dotyczącą komorowego suszenia drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych. Norma ta gwarantuje, że całość budowlanego drewna przetartego eksportowanego w ramach wspomnianego programu jest suszona komorowo do osiągnięcia zawartości wilgotności poniżej 20 % na masę oraz zgodnie ze specyfikacją dotyczącą suszenia komorowego oraz jest pozbawiona kory.

(5)

Norma ta gwarantuje również, że wszystkie wiązki suszonego komorowo drewna pozyskiwanego z drzew liściastych zostają opatrzone stalowym klipsem identyfikacyjnym zawierającym oznakowanie „NHLA-KD” oraz nadany im zostaje niepowtarzalny numer. Każdy numer jest wymieniony w odpowiednim świadectwie potwierdzającym komorowe suszenie budowlanego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych („świadectwo potwierdzające komorowe suszenie”).

(6)

Należy zatem przewidzieć odstępstwo pozwalające na wprowadzanie do Unii pozbawionego kory przetartego drewna pozyskiwanego z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeśli dołączono do niego świadectwo potwierdzające komorowe suszenie jako alternatywę dla świadectwa fitosanitarnego z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

(7)

Komisja zapewnia udostępnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki wszystkich informacji technicznych koniecznych do oceny funkcjonowania wspomnianego programu. Ponadto państwa członkowskie powinny stale kontrolować stosowanie klipsów identyfikacyjnych zawierających oznakowanie „NHLA” oraz związanych z nimi świadectw potwierdzających komorowe suszenie.

(8)

Odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 1 akapit drugi decyzji 2002/757/WE zmienionej niniejszą decyzją powinno stosować się do dnia 30 listopada 2016 r. w celu zapewnienia zgodności z wymogami decyzji wykonawczej Komisji 2013/780/UE (3).

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/757/WE.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/757/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Podatne rośliny i podatne drewno mogą być wprowadzane na terytorium Unii, jeżeli są zgodne z nadzwyczajnymi środkami fitosanitarnymi ustanowionymi w pkt 1a i 2 załącznika I do niniejszej decyzji, jeżeli dopełniono formalności, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, oraz jeżeli w wyniku tych formalności w odniesieniu do obecności pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu podatne rośliny i podatne drewno zostaną uznane za wolne od szkodliwego organizmu.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego pozbawione kory przetarte drewno pozyskiwane z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być wprowadzane do Unii do 30 listopada 2016 r. bez zachowania zgodności z przepisami pkt 2 załącznika I do niniejszej decyzji z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w załączniku II do niniejszej decyzji.”;

2)

w art. 3 ust. 2 i 3 oraz w art. 5 ust. 1 wyrazy „załącznika do niniejszej decyzji” zastępuje się wyrazami „załącznika I do niniejszej decyzji” i dostosowuje się odpowiednio formy gramatyczne w związku z tym zastąpieniem;

3)

dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Artykuł 6a

1.   Państwa członkowskie informują Komisję i inne państwa członkowskie na piśmie, kiedy skorzystały z odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 1 akapit drugi.

Państwa członkowskie, które skorzystały z odstępstwa, przedstawiają Komisji i innym państwom członkowskim przed dniem 15 lipca każdego roku informacje na temat liczby przesyłek objętych przywozem w poprzednim roku, zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi niniejszej decyzji, oraz szczegółowe sprawozdanie na temat wszystkich przypadków przechwycenia, jak określono w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie, nie później niż dwa dni robocze od dnia przechwycenia, o każdej przesyłce wprowadzonej na ich terytorium zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi niespełniającej warunków określonych w załączniku II.

3.   Komisja zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o przekazanie informacji technicznych koniecznych do umożliwienia Komisji dokonania oceny funkcjonowania programu certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych.”;

4)

załącznik otrzymuje nazwę załącznik I;

5)

dodaje się załącznik II w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (Dz.U. L 252 z 20.9.2002, s. 37).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/780/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. przewidująca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do pozbawionego kory przetartego drewna pozyskiwanego z Quercus L., Platanus L. oraz Acer saccharum Marsh. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Zob. s. 61 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ I

Warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi

Pozbawione kory drewno przetarte pozyskiwane z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być wprowadzane na terytorium Unii bez zachowania zgodności z przepisami pkt 2 załącznika I z zastrzeżeniem następujących warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi:

1)

drewno jest produkowane w tartakach lub poddawane obróbce w odpowiednich pomieszczeniach zatwierdzonych oraz poddawanych audytowi przez amerykańskie krajowe stowarzyszenie ds. budowlanego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych (NHLA) w celu udziału w programie certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych (»program«);

2)

drewno zostało wysuszone komorowo, osiągając poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy wynoszący poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

3)

po spełnieniu warunku określonego w pkt 2 wyznaczony urzędnik tartaku, o którym mowa w pkt 1, dołącza do każdej wiązki standardowy klips identyfikacyjny wykonany ze stali, lub czynność ta odbywa się pod jego nadzorem. Każdy klips identyfikacyjny zawiera oznakowanie »NHLA – KD« oraz niepowtarzalny numer przyporządkowany każdej wiązce;

4)

w celu zapewnienia, że warunki określone w pkt 2 i 3 są spełnione, drewno podlega systemowi kontroli, który został stworzony w ramach programu, i który obejmuje inspekcję przed wysyłką oraz monitorowanie w zatwierdzonych tartakach prowadzone przez niezależnych audytorów będących stronami trzecimi, wykwalifikowanych i upoważnionych do tego celu. Służba Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przeprowadza wyrywkowe inspekcje przed wysyłką oraz, co sześć miesięcy, przeprowadza audyty procedur i rejestrów NHLA związanych z programem, niezależnych audytorów będących stronami trzecimi oraz tartaków i innych odpowiednich pomieszczeń, które uczestniczą w programie;

5)

drewno zostaje opatrzone standardowym »świadectwem potwierdzającym komorowe suszenie«, które jest zgodne ze wzorem znajdującym się w części II niniejszego załącznika, i które zostało wystawione przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do udziału w programie i zatwierdzone przez inspektora NHLA. Świadectwo potwierdzające komorowe suszenie jest wypełnione i zawiera informacje na temat ilości pozbawionego kory przetartego drewna w stopach deskowych i metrach sześciennych. Świadectwo określa również całkowitą liczbę wiązek oraz każdy numer klipsa identyfikacyjnego przyporządkowany do tych wiązek.

CZĘŚĆ II

Wzór świadectwa potwierdzającego komorowe suszenie

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Faks 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/73


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2013 r.

(2013/783/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów został wprowadzony na mocy Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, która to umowa weszła w życie w odniesieniu do Kolumbii i Peru odpowiednio w dniu 1 sierpnia 2013 r. i 1 marca 2013 r.

(2)

Zgodnie z tym mechanizmem i na podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 19/2013, gdy przekroczona zostanie wielkość progowa przywozu świeżych bananów (pozycja 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej) z Kolumbii lub Peru, Komisja przyjmuje akt wykonawczy, na mocy którego może ona tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do przywozu bananów z Kolumbii lub Peru albo ustalić, że takie zawieszenie cła nie jest odpowiednie.

(3)

Decyzja Komisji podejmowana jest zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (2), w powiązaniu z jego art. 4.

(4)

W listopadzie 2013 r. stwierdzono, że przywóz do Unii Europejskiej świeżych bananów pochodzących z Peru przekroczył próg określony przez powyższą umowę handlową.

(5)

W tym kontekście, na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 19/2013, Komisja zbadała wpływ przedmiotowego przywozu na sytuację na rynku bananów w Unii Europejskiej, biorąc między innymi pod uwagę wpływ przedmiotowego przywozu na poziom cen w Unii, stan przywozu z innych źródeł, jak również ogólną stabilność rynku unijnego.

(6)

Przywóz świeżych bananów z Peru stanowił jedynie 1,8 % całkowitego przywozu świeżych bananów do Unii Europejskiej w okresie od stycznia 2012 r. do września 2013 r. (na podstawie danych Eurostatu).

(7)

Przywóz świeżych bananów z innych tradycyjnych państw przywozu, zwłaszcza z Kolumbii, Kostaryki i Panamy, w znacznej mierze pozostawał poniżej progów określonych dla nich w podobnych mechanizmach stabilizacyjnych, odpowiadał tym samym tendencjom i wartościom jednostkowym w ciągu ostatnich trzech lat.

(8)

Przeciętna cena hurtowa bananów na rynku unijnym w listopadzie 2013 r. (0,99 EUR/kg) nie zmieniła się znacznie w porównaniu z przeciętną ceną bananów w poprzednich miesiącach.

(9)

Ponadto nic nie wskazuje, że stabilność rynku unijnego została zakłócona przez przekraczający określoną roczną wielkość progową przywóz świeżych bananów z Peru, ani że miało to jakikolwiek istotny wpływ na sytuację producentów unijnych.

(10)

Na podstawie wyżej wspomnianego badania Komisja doszła do wniosku, że zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz bananów pochodzących z Peru nie jest odpowiednie. Komisja będzie nadal uważnie monitorować przywóz bananów z Peru,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych do pozycji 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej pochodzących z Peru nie jest odpowiednie w 2013 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/75


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca świadectwa zdrowia I, II i III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami rzeźnymi, przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, określone w załączniku E do dyrektywy Rady 91/68/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9208)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/784/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące wewnątrzunijny handel owcami i kozami. Przepisy tej dyrektywy przewidują między innymi, że podczas transportu do miejsca przeznaczenia owcom i kozom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem I, II lub III określonym w załączniku E do tej dyrektywy.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz. W załączniku VII do tego rozporządzenia ustanowiono środki kontroli i zwalczania TSE. Oprócz tego w rozdziale A załącznika VIII do tego rozporządzenia ustanowiono warunki wewnątrzunijnego handlu żywymi zwierzętami, nasieniem i zarodkami. Rozdział A załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 został niedawno zmieniony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 630/2013 (3).

(3)

Aby odzwierciedlić wymogi odnoszące się do wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, określone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 630/2013, wzory świadectw zdrowia II i III określone w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG zostały niedawno zmienione decyzją wykonawczą Komisji 2013/445/UE (4).

(4)

W ramach dokonywania tej zmiany błędnie pominięto możliwość przemieszczania – pod pewnymi warunkami – owiec i kóz hodowlanych do państw członkowskich posiadających zatwierdzony program kontroli trzęsawki klasycznej. Z tego powodu należy zmienić część II pkt II.9 wzoru świadectwa zdrowia III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami hodowlanymi określonego w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG.

(5)

W celu usunięcia wszelkich dwuznaczności należy ponadto dokonać przeglądu niektórych odesłań do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zawartych we wzorze świadectwa zdrowia II w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami przeznaczonymi do tuczu oraz we wzorze świadectwa zdrowia III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami hodowlanymi, które to wzory określono w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG.

(6)

Należy zatem zmienić wzory świadectw zdrowia II i III zawarte w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG w celu prawidłowego odzwierciedlenia wymogów, które odnoszą się do wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, a które określone są w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 630/2013.

(7)

Ponadto – aby zapewnić zgodność terminologii stosowanej we wszystkich wzorach świadectw zdrowia w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami określonych w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG – wzory te należy zmienić i zastąpić wzorami świadectw zdrowia I, II i III zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/68/EWG.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik E do dyrektywy 91/68/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 60).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/445/UE z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami oraz wymogów zdrowotnych w odniesieniu do trzęsawki (Dz.U. L 233 z 31.8.2013, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK E

WZÓR I

Image

Image

Image

WZÓR II

Image

Image

Image

Image

WZÓR III

Image

Image

Image

Image

Image


Sprostowania

20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/89


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1363/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 19 grudnia 2013 r. )

Publikację rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1363/2013 należy uważać za nieważną i niebyłą.