ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.286.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 286

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
29 października 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

2013/531/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie udzielenia Rumunii zapobiegawczo średnioterminowej pomocy finansowej Unii

1

 

 

2013/532/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

29.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1


DECYZJA RADY

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie udzielenia Rumunii zapobiegawczo średnioterminowej pomocy finansowej Unii

(2013/531/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2013/532/UE (2) Rada zadecydowała o przyznaniu Rumunii pomocy wzajemnej.

(2)

W obecnej sytuacji, charakteryzującej się niestabilnym przepływem kapitału – zwłaszcza na rynkach wschodzących, zagrożeniami związanymi ze scenariuszem makroekonomicznym i utrzymującymi się słabościami w sektorze bankowym, odpowiednim środkiem jest przyznanie Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej w ramach instrumentu pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich. W aktualnych warunkach rynkowych Rumunia nie zamierza wprawdzie występować o wypłacenie jakiejkolwiek transzy środków, jednak zapobiegawcza pomoc może jej pomóc w zwiększeniu stabilności makroekonomicznej, budżetowej i finansowej oraz, poprzez realizację reform strukturalnych, może zwiększyć odporność i potencjał wzrostu rumuńskiej gospodarki.

(3)

Gdyby zagrożenia miały się zrealizować, Rumunia nie byłaby w stanie pokryć z dostępnych środków finansowych swoich potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego. Zagrożenia są związane, między innymi, z koniecznością znacznego refinansowania zadłużenia zewnętrznego oraz sektora finansowego, wysoką ujemną pozycją inwestycyjną netto i skutkami ubocznymi niekorzystnego rozwoju sytuacji w strefie euro. W przypadku takiego skrajnie negatywnego scenariusza konieczne może być zaspokojenie potrzeb finansowych Rumunii poprzez uruchomienie zapobiegawczej rednioterminowej pomocy finansowej ze strony UE.

(4)

Uzasadnione jest udzielenie Rumunii wsparcia Unii o charakterze zapobiegawczym w maksymalnej wysokości 2 mld EUR w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich, który został ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 332/2002. Pomocy tej należy udzielić w powiązaniu ze wsparciem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) na podstawie promesy kredytowej na kwotę 1 751,34 mln SDR (około 2 mld EUR, 170 % udziału Rumunii w kapitale zakładowym MFW), zatwierdzonym w dniu 27 września 2013 r., który władze mają traktować również jako zapobiegawczą średnioterminową pomoc finansową. Bank Światowy (BŚ) udostępnił kwotę 1 mld EUR jako pożyczkę w ramach polityki rozwoju z odroczeniem wykorzystania środków obowiązującym do czerwca 2015 r. Ponadto Bank Światowy, zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, ma nadal udzielać wsparcia w wysokości 891 mln EUR, z czego pozostaje jeszcze do wypłaty 514 mln EUR.

(5)

Zapobiegawczą średnioterminową pomocą finansową powinna zarządzać Komisja, która ma uzgodnić z władzami Rumunii, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, szczegółowe warunki dotyczące polityki gospodarczej związane z tą pomocą. Warunki te należy określić w protokole ustaleń.

(6)

W związku z zapobiegawczym charakterem średenioterminowej pomocy finansowej Rumunia nie będzie występować o wypłacenie jakiejkolwiek transzy środków w ramach pożyczki unijnej, chyba że doświadczy trudności w zakresie bilansu obrotów bieżących lub obrotów kapitałowych. Jeżeli Rumunia zwróci się do Komisji o wypłatę środków finansowych, Komisja ma zadecydować, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, w sprawie uruchomienia programu oraz wysokości transz i terminu ich wypłaty. Szczegółowe warunki finansowe związane z ewentualnymi wypłatami transz zostaną określone w umowie w sprawie pożyczki zapobiegawczej.

(7)

Celem zapobiegawczej śrdenioterminowej pomocy finansowej powinno być przyczynienie się do skutecznego wdrożenia rządowego programu gospodarczego i wsparcie w ten sposób równowagi bilansu płatniczego Rumunii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Unia udziela Rumunii zapobiegawczo średnioterminowej pomocy finansowej wynoszącej maksymalnie 2 mld EUR. W przypadku gdy instrument ten zostanie uruchomiony i dochodzi do wypłaty transz, pomoc ta jest przyznawana w formie pożyczki o średnim okresie wymagalności wynoszącym maksymalnie 8 lat.

2.   Wniosek o uruchomienie zapobiegawczej srdenioterminowej pomocy finansowej ze strony Unii i o wypłatę transz może zostać złożony do dnia 30 września 2015 r.

Artykuł 2

1.   Zapobiegawczą średnioterminową pomocą finansową zarządza Komisja, w sposób zgodny ze zobowiązaniami Rumunii i zaleceniami Rady, zwłaszcza w kontekście realizacji krajowego programu reform Rumunii oraz corocznej aktualizacji jej programu konwergencji.

2.   Komisja uzgadnia z władzami Rumunii, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, szczegółowe warunki dotyczące polityki gospodarczej związane z zapobiegawczą średnioterminową pomocą finansową, wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej decyzji. Warunki te są określane w protokole ustaleń zgodnym ze zobowiązaniami i zaleceniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Szczegółowe warunki finansowe są określane przez Komisję w umowie w sprawie pożyczki zapobiegawczej.

3.   Komisja weryfikuje w regularnych odstępach czasu, we współpracy z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, czy związane z zapobiegawczą średnioterminową pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej są spełnione.

Artykuł 3

1.   Uruchomienie zapobiegawczej średnioterminowej pomocy finansowej jest rozpatrywane przez Komisję na pisemny wniosek skierowany przez Rumunię do Komisji. Komisja, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, decyduje, czy uruchomienie pomocy i wnioski o wypłatę transz w ramach tej pomocy są uzasadnione oraz podejmuje decyzję o wysokości transz i terminie ich wypłaty. W przypadku uruchomienia tej pomocy środki mogą być udostępnione w nie więcej niż dwóch ratach. Każda transza może być wypłacona w jednej bądź kilku częściach.

2.   Po uruchomieniu zapobiegawczej średnioterminowej pomocy finansowej Komisja podejmuje decyzję o wypłacie całej pożyczki unijnej lub jej części, po uzyskaniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

3.   Każda wypłata jest uzależniona od zadowalającego wdrażania programu gospodarczego rządu, który należy włączyć do programu konwergencji i krajowego programu reform.

Ponadto szczegółowe warunki dotyczące polityki gospodarczej określone w protokole ustaleń muszą w szczególności obejmować między innymi:

a)

przyjęcie budżetów i wdrażanie polityki zgodnie ze ścieżką konsolidacji budżetowej wynikającą z zobowiązań Rumunii określonych w pakcie na rzecz stabilności i wzrostu w celu osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego Rumunii do 2015 r., a także utrzymywania go po tym terminie;

b)

całkowite zachowanie środków uzgodnionych w ramach dwóch poprzednich programów i realizację wszelkich zaległych elementów niespełnionych dotąd warunków;

c)

dalsze wzmacnianie ram zarządzania budżetem, w tym poprzez wdrożenie art. 3 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, tak aby zapewnić trwałość konsolidacji budżetowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na wzmocnienie wieloletniego planowania budżetowego, wdrożenie skutecznego systemu kontroli zobowiązań, usprawnienie poboru podatków oraz poprawę procesu tworzenia budżetu kapitałowego;

d)

wdrożenie planów działania przyjętych w odpowiedzi na wyniki funkcjonalnych przeglądów przeprowadzonych przez Bank Światowy w latach 2010-2011 w możliwie krótkim terminie oraz ustanowienie centralnego działu mającego na celu poprawę priorytetowego traktowania ogólnorządowych działań politycznych;

e)

rozliczenie zaległych płatności oraz wzmocnienie mechanizmów kontroli budżetowej w sektorze opieki zdrowotnej poprzez usprawnienie ram sprawozdawczości i nadzoru;

f)

realizację strategicznego planu działań w odniesieniu do opieki zdrowotnej, racjonalne wykorzystanie struktur szpitalnych i rozszerzenie zakresu działań związanych z podstawową opieką zdrowotną, tak aby poprawić sytuację w zakresie zdrowia;

g)

poprawę zarządzania długiem publicznym w celu zmniejszenia zagrożeń oraz w celu skonsolidowania i przedłużenia krzywej rentowności dla długu państwowego;

h)

dalsze wzmacnianie ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, planowania ewentualnościowego banku centralnego Rumunii, ładu korporacyjnego Funduszu Gwarancji Depozytów, a także wdrażanie środków mających na celu przyspieszenie procesu czyszczenia bilansu banków i zachowanie dyscypliny kredytowej w sektorze bankowym;

i)

dostosowywanie przepisów Urzędu Nadzoru Finansowego do międzynarodowych dobrych praktyk w celu zwiększenia nadzoru nad rynkiem finansowym obejmującym instytucje niebędące bankami;

j)

restrukturyzację przedsiębiorstw państwowych, w tym sprzedaż udziałów w kapitale tych przedsiębiorstw, oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego w tych przedsiębiorstwach;

k)

dalszą realizację działań mających poprawić otoczenie biznesowe, w tym poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także poprzez wprowadzenie środków mających na celu ułatwienie dostępu do źródeł finansowania dla MŚP.

4.   Jeżeli będzie to wymagane w celu finansowania pożyczki, dozwolone jest ostrożne wykorzystanie swapów stóp procentowych z kontrahentami posiadającymi najwyższą wiarygodność kredytową. Komisja na bieżąco informuje Komitet Ekonomiczno-Finansowy o ewentualnym refinansowaniu zaciąganych pożyczek lub zmianie warunków finansowych.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 października 2013 r.

W imieniu Rady

L. LINKEVIČIUS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

(2)  Zob. s. 4 tego Dziennika Urzędowego.


29.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/4


DECYZJA RADY

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

(2013/532/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 143,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej przedstawione po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 2009 r. Rumunia wdraża program zasadniczych reform. W ramach dwóch programów wsparcia na rzecz bilansu płatniczego Rumunia w dużej mierze skorygowała zewnętrzną nierównowagę makroekonomiczną. Dodatkowo w dniu 21 czerwca 2013 r. Rada, decyzją 2013/318/UE (1) uchyliła decyzję 2009/590/WE (2) w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii. Należy kontynuować konsolidację budżetową zgodnie z wymogami paktu stabilności i wzrostu w celu osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. Rząd odzyskał pełny dostęp do rynkowych źródeł finansowania, a kurs wymiany zasadniczo utrzymuje się na stabilnym poziomie od połowy 2009 r.

(2)

Należy zwiększyć stabilność makroekonomiczną i finansową poprzez prowadzenie rozważnej polityki. Reformy strukturalne, które zainicjowano w ramach poprzednich programów, powinny być kontynuowane, a w stosownych przypadkach powinny być zintensyfikowane w celu zmniejszenia podatności na zagrożenia oraz wzmocnienia podstawy przyszłego wzrostu i nadrabiania zaległości.

(3)

Rada ma dokonać regularnych przeglądów polityki gospodarczej prowadzonej przez Rumunię, głównie w kontekście corocznych przeglądów zaktualizowanego rumuńskiego programu konwergencji i przeglądów stanu realizacji krajowego programu reform oraz systematycznego przeglądu postępów Rumunii w kontekście sprawozdania z konwergencji.

(4)

W podstawowym scenariuszu programu gospodarczego potrzeby brutto w zakresie finansowania są w pełni pokryte do końca 2015 r., a rząd nadal ma dostęp do rynkowych źródeł finansowania, jednak zagrożenia towarzyszące temu scenariuszowi uzasadniają wniosek Rumunii o udzielenie jej pomocy finansowej o charakterze zapobiegawczym jako uzupełnienia pomocy udzielonej na mocy decyzji Rady 2009/458/WE (3) i 2011/289/UE (4).

(5)

Władze Rumunii zwróciły się do Unii i innych międzynarodowych instytucji finansowych o udzielenie jej pomocy finansowej w celu wsparcia równowagi bilansu płatniczego oraz zapewnienia poziomu rezerw walutowych zgodnego z zasadą ostrożności, nawet w razie niekorzystnych zmian sytuacji gospodarczej.

(6)

Mimo poprawy sytuacji w zakresie obrotów bieżących, Rumunia jest jednak w dalszym ciągu narażona na wahania kursu wymiany walut i na zmienne międzynarodowe przepływy kapitału. W przypadku wystąpienia niekorzystnego scenariusza, w tym ograniczenia mającej miejsce w obecnej sytuacji wysokiej płynności, może dojść do zwiększenia kosztów finansowania dla Rumunii, które może nastąpić w nagły sposób. Ponadto niekorzystny rozwój sytuacji w strefie euro może ponownie spowodować presję na sektor bankowy. Utrzymujące się zagrożenia uzasadniają przyznanie pomocy wzajemnej ze strony Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Unia udziela Rumunii wzajemnej pomocy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się sluteczna w dniu jej notyfikacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 października 2013 r.

W imieniu Rady

L. LINKEVIČIUS

Przewodniczący


(1)  2013/318/UE: Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/590/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii (Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 50).

(2)  Decyzja Rady 2009/590/WE: z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii (Dz.U. L 202 z4.8.2009, s. 48).

(3)  Decyzja Rady 2009/458/WE: z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej (Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 6).

(4)  Decyzja Rady 2011/289/UE: z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Rumunii pomocy wzajemnej (Dz.U. L 132 z 19.5.2011, s. 18).