ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.213.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 213

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
8 sierpnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 759/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii i tonary zarejestrowane w tym państwie członkowskim

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 761/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, IIIa i IV oraz wodach UE obszarów 1, 2, 3, 4 i 6 zarządzania dobijakami, z wyjątkiem wód w odległości 6 mil morskich od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula, przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 762/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPB i metiramu ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2009 w odniesieniu do klasyfikacji określonych gatunków roślin w celu oceny adekwatności nazewnictwa odmian ( 1 )

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 764/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2013/45/UE z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy Rady 2002/55/WE i 2008/72/WE oraz dyrektywę Komisji 2009/145/WE w odniesieniu do nazwy botanicznej pomidora ( 1 )

20

 

 

DECYZJE

 

 

2013/427/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 sierpnia 2013 r. dotycząca wkładu finansowego Unii z tytułu planu szczepień interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi świń na Łotwie i Białorusi oraz z tytułu wprowadzenia środków nadzoru na Łotwie, Litwie i Białorusi w związku ze środkami nadzwyczajnymi wprowadzonymi w celu zwalczania tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4980)

22

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 

*

Nota do czytelników – Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 759/2013

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (2) określa minimalny zakres informacji, jaki musi być zawarty w prospekcie emisyjnym w przypadku poszczególnych typów papierów wartościowych, aby spełnione zostały wymogi określone w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE.

(2)

Schemat dokumentu rejestracyjnego dla akcji powinien mieć zastosowanie do akcji i innych zbywalnych papierów wartościowych równoważnych akcjom, a także do innych papierów wartościowych uprawniających do udziału w kapitale emitenta w drodze zamiany lub wymiany, w przypadku gdy akcje bazowe nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

(3)

W przypadku gdy emitent akcji bazowych należy do tej samej grupy co emitent zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych, a akcje bazowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacje na temat emitenta nie są w łatwy sposób dostępne dla inwestorów. W związku z tym do tych akcji bazowych powinien mieć zastosowanie schemat dokumentu rejestracyjnego dla akcji, który należy również dodać do zestawień wykorzystywanych do sporządzania prospektu.

(4)

W przypadku gdy papiery wartościowe z warrantami lub pochodne papiery wartościowe dają prawo do nabycia akcji emitenta lub grupy, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, inwestorom powinny zostać udostępnione odpowiednie informacje określone w schemacie dokumentu ofertowego dla pochodnych papierów wartościowych.

(5)

W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są wymienne lub zamienne na akcje już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacje na temat akcji bazowych są już dostępne dla akcjonariuszy i inwestorów. W związku z tym należy wyjaśnić, że w zestawieniach wykorzystanych do sporządzenia dokumentu ofertowego prospektu wystarczy dodać oświadczenie, w którym zostanie określony rodzaj akcji bazowych oraz zostanie podana informacja na temat tego, gdzie można uzyskać informacje na temat akcji bazowych.

(6)

W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są zamienne lub wymienne na akcje, które są lub będą emitowane przez emitenta danego papieru wartościowego lub przez podmiot należący do grupy danego emitenta, a te akcje bazowe nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, inwestorom należy również dostarczyć oświadczenie o kapitale obrotowym oraz oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu emitenta akcji bazowych. Oświadczenia te powinny zapewniać inwestorom w dokumencie ofertowym te same informacje na temat zdolności emitenta akcji bazowych do kontynuowania jego działalności oraz na temat jego zadłużenia w stosunku do jego kapitalizacji, które byłyby dostępne dla inwestora, gdyby inwestował on bezpośrednio w akcje.

(7)

W przypadku gdy akcje bazowe są emitowane przez osobę trzecią i nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, inwestorzy nie mają łatwego dostępu do opisu tych akcji bazowych. W związku z tym do zestawień wykorzystywanych do sporządzania prospektu należy dodać dodatkowy moduł opisujący akcje bazowe.

(8)

Z uwagi na pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie w tabeli zamieszczonej w załączniku XVIII do rozporządzenia (WE) nr 809/2004, w jaki sposób należy zestawiać schematy i moduły przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, w tym w przypadku gdy wymagane są tylko niektóre informacje zawarte w schematach i modułach, gdy niektóre informacje mogą nie mieć zastosowania ze względu na specyficzne zestawienia schematów i modułów w konkretnych przypadkach oraz gdy emitent, oferent lub osoba zwracająca się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym mogą wybierać między różnymi schematami i modułami zgodnie z określonymi progami, takimi jak minimalna wartość nominalna dłużnych papierów wartościowych, lub z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 809/2004.

(9)

Termin „obligacje” należy zastąpić terminem „dłużne papiery wartościowe” w celu zapewnienia spójności z terminologią w ramach rozporządzenia (WE) nr 809/2004.

(10)

Zastosowanie modułu informacji finansowych pro forma określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 809/2004 uzależnione jest znacznej zmiany brutto wielkości emitenta, a zatem do nagłówka kolumny zatytułowanej „MODUŁ” mającej zastosowanie do dokumentu rejestracyjnego w załączniku XVIII do wspomnianego rozporządzenia należy dodać słowa „(w stosownym przypadku)”, tak by odzwierciedlić warunkowe zastosowanie załącznika II do wspomnianego rozporządzenia.

(11)

Zamienne lub wymienne dłużne papiery wartościowe mogą zapewniać dostęp do nowych akcji emitenta w przypadku wykonania prawa poboru przez osoby posiadające te prawo. W konsekwencji w przypadku emisji praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na nowe akcje emitenta powinna również istnieć możliwość korzystania z proporcjonalnego systemu obowiązków informacyjnych określonego w art. 26a rozporządzenia (WE) nr 809/2004, pod warunkiem że akcje bazowe są nowymi akcjami wyemitowanymi przez ten sam podmiot, który wyemitował dłużne papiery wartościowe. Możliwość skorzystania z proporcjonalnego systemu obowiązków informacyjnych określonego w art. 26b rozporządzenia (WE) nr 809/2004 powinna również istnieć w przypadku prospektu emisyjnego w celu oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta wyemitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej. W konsekwencji do załącznika XVIII należy włączyć zestawienie schematów i modułów mających zastosowanie do emisji praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta lub do zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej.

(12)

W związku z koniecznością zapewnienia emitentom okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem powinno być ono stosowane wyłącznie do prospektów emisyjnych i prospektów emisyjnych podstawowych, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ w dniu jego wejścia w życie lub później.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 809/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 809/2004

W rozporządzeniu (WE) nr 809/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy akcje z warrantami dają prawo do nabycia akcji emitenta, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się informacje wymagane w schemacie określonym w załączniku XII z wyjątkiem pozycji 4.2.2.”;

2)

w art. 8 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są wymienne lub zamienne na akcje już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w pozycji 4.2.2 schematu określonego w załączniku XII.

4.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są zamienne lub wymienne na akcje, które są lub będą emitowane przez emitenta danego dłużnego papieru wartościowego lub przez podmiot należący do grupy danego emitenta, a te akcje bazowe nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje na temat emitenta akcji bazowych zgodnie z pozycjami 3.1 i 3.2 schematu określonego w załączniku III lub – w zależności od przypadku – proporcjonalnego schematu określonego w załączniku XXIV.

5.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe z warrantami dają prawo do nabycia akcji emitenta, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w schemacie określonym w załączniku XII z wyjątkiem pozycji 4.2.2.”;

3)

art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Schemat ten ma zastosowanie do papierów wartościowych, które nie znajdują się w zakresie zastosowania innych schematów dokumentu ofertowego, o których mowa w art. 6, 8 i 16, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 3 i 5 oraz art. 16 ust. 3 i 5. Schemat ten ma zastosowanie do niektórych papierów wartościowych, w przypadku których obowiązki w zakresie płatności lub dostawy są powiązane z akcją bazową.”;

4)

w art. 16 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są wymienne lub zamienne na akcje już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w pozycji 4.2.2 schematu określonego w załączniku XII.

4.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są zamienne lub wymienne na akcje, które są lub będą emitowane przez emitenta danego dłużnego papieru wartościowego lub przez podmiot należący do grupy danego emitenta, a te akcje bazowe nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje na temat emitenta akcji bazowych zgodnie z pozycjami 3.1 i 3.2 schematu określonego w załączniku III lub – w zależności od przypadku – proporcjonalnego schematu określonego w załączniku XXIV.

5.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe z warrantami dają prawo do nabycia akcji emitenta, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w schemacie określonym w załączniku XII z wyjątkiem pozycji 4.2.2.”;

5)

art. 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

wspomniane akcje lub inne zbywalne papiery wartościowe równoważne akcjom są lub będą emitowane przez emitenta papieru wartościowego, podmiot należący do grupy danego emitenta lub osobę trzecią, a nie są jeszcze przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na równoważnym mu rynku poza Unią w momencie zatwierdzania prospektu emisyjnego tych papierów wartościowych, a także akcje bazowe lub inne zbywalne papiery wartościowe równoważne akcjom mogą zostać fizycznie dostarczone w ramach rozliczenia.”;

6)

tytuł załącznika XIV otrzymuje brzmienie:

Moduł informacji dodatkowych dotyczących akcji bazowych”;

7)

załącznik XVIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

1.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zatwierdzenia suplementu do prospektu emisyjnego lub prospektu emisyjnego podstawowego, jeżeli prospekt emisyjny lub prospekt emisyjny podstawowy został zatwierdzony przed datą, o której mowa w art. 3.

2.   W przypadku gdy zgodnie z art. 18 dyrektywy 2003/71/WE właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego powiadamia właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, przekazując świadectwo zatwierdzenia dotyczące prospektu emisyjnego lub prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przed datą, o której mowa w art. 3, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego wskazuje wyraźnie i jednoznacznie w tym świadectwie zatwierdzenia, że prospekt emisyjny lub prospekt emisyjny podstawowy został zatwierdzony przed datą, o której mowa w art. 3.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(2)  Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK XVIII

CZĘŚĆ I

Tabela z wykazem zestawień

Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część I

DOKUMENT REJESTRACYJNY

SCHEMATY

MODUŁ

SCHEMATY

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne i pochodne

(< 100 000 EUR)

Dłużne i pochodne

(> lub = 100 000 EUR)

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Bankowe dłużne i pochodne

Informacje pro forma

(w stosownym przypadku)

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania typu zamkniętego

Państwa i ich władze regionalne i lokalne

Międzynarodowe instytucje o charakterze publicznym/dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez państwo członkowskie lub członka OECD

1

Akcje (akcje uprzywilejowane, akcje umarzalne, akcje z preferencyjnymi prawami poboru itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej poniżej 100 000 EUR

 

LUB

 

 

LUB

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej co najmniej 100 000 EUR

 

 

LUB

 

LUB

 

 

 

 

4

Dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

5

Pochodne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

6

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

8

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Emitent wymiennych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Emitent akcji (bazowych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Emitent wymiennych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Emitent akcji (bazowych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dłużne papiery wartościowe z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Akcje z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Pochodne papiery wartościowe dające prawo do nabycia akcji grupy niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

15

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta lub grupy dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz pochodne papiery wartościowe powiązane z dowolnym instrumentem bazowym innym niż akcje emitenta lub grupy, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (w tym wszelkie pochodne papiery wartościowe uprawniające do rozliczeń gotówkowych)

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 


Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część I

OPIS PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SCHEMATY

MODUŁY DODATKOWE

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne

(< 100 000 EUR)

Dłużne

(> lub = 100 000 EUR)

Pochodne papiery wartościowe

Zabezpieczenia

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Akcje bazowe

1

Akcje (akcje uprzywilejowane, akcje umarzalne, akcje z preferencyjnymi prawami poboru itp.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej poniżej 100 000 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej co najmniej 100 000 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

4

Dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

LUB

LUB

 

 

 

 

5

Pochodne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

 

 

 

 

 

 

6

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

LUB

LUB

 

 

 

 

7

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

ORAZ tylko pozycja 4.2.2

 

 

 

8

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

 

 

 

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 2

9

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

LUB

LUB

 

 

 

 

10

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Dłużne papiery wartościowe z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

12

Akcje z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

13

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

14

Pochodne papiery wartościowe dające prawo do nabycia akcji grupy niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

15

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta lub grupy dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz pochodne papiery wartościowe powiązane z dowolnym instrumentem bazowym innym niż akcje emitenta lub grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (w tym wszelkie pochodne papiery wartościowe uprawniające do rozliczeń gotówkowych)

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

Tabela z wykazem zestawień dotyczących emisji praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta oraz dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta, w przypadku gdy takie emisje praw poboru i dłużne papiery wartościowe emitowane są przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej (proporcjonalny system obowiązków informacyjnych)

Emitenci mogą jednak zadecydować o sporządzaniu prospektu zgodnie z pełnym systemem obowiązków informacyjnych.

Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część II: proporcjonalny system obowiązków informacyjnych

DOKUMENT REJESTRACYJNY

SCHEMATY

MODUŁ

SCHEMATY

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne i pochodne

(< 100 000 EUR)

Dłużne i pochodne

(> lub = 100 000 EUR)

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Bankowe dłużne i pochodne

Informacje pro forma

(w stosownym przypadku)

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania typu zamkniętego

Państwa i ich władze regionalne i lokalne

Międzynarodowe instytucje o charakterze publicznym/dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez państwo członkowskie lub członka OECD

1

Emisje praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta, w przypadku gdy emitent posiada akcje tego samego rodzaju już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na MTF, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 26a ust. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

3

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część II: proporcjonalny system obowiązków informacyjnych

OPIS PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SCHEMATY

MODUŁY DODATKOWE

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne

(< 100 000 EUR)

Dłużne

(> lub = 100 000 EUR)

Pochodne papiery wartościowe

Zabezpieczenia

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Akcje bazowe

1

Emisje praw poboru dłużnych papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje emitenta, w przypadku gdy emitent posiada akcje tego samego rodzaju już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na MTF, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 26a ust. 2

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

LUB

LUB

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 2

2

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

ORAZ tylko pozycja 4.2.2

 

 

 

3

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje bazowe

 

 

 

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 2

4

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

LUB

LUB

 

 

 

 

5

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2”

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 760/2013

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii i tonary zarejestrowane w tym państwie członkowskim

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2013.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, i tonary zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego, przyznaną na rok 2013.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub tonary zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, umieszczania w sadzach w celach chowu lub tuczu, odławiania, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki lub tonary.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

Nr

16/TQ40

Państwo członkowskie

Portugalia

Stado

BFT/AE45WM

Gatunek

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

Obszar

Ocean Atlantycki na wschód od 45° W oraz Morze Śródziemne

Data

4.7.2013


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 761/2013

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, IIIa i IV oraz wodach UE obszarów 1, 2, 3, 4 i 6 zarządzania dobijakami, z wyjątkiem wód w odległości 6 mil morskich od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula, przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2013.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2013 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

Nr

17/TQ40

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Stado

SAN/2A3A4. oraz obszary zarządzania SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Gatunek

Dobijaki i powiązane przyłowy (Ammodytes spp.)

Obszar

wody UE obszarów IIa, IIIa i IV oraz wody UE obszarów 1, 2, 3, 4 i 6 zarządzania dobijakami (z wyjątkiem wód w odległości 6 mil morskich od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula)

Data

4.7.2013


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 762/2013

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPB i metiramu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Zatwierdzenia substancji czynnych chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPB i metiramu wygasają między dniem 30 kwietnia 2016 r. a dniem 30 czerwca 2016 r. Przedłożono wnioski mające na celu odnowienie zatwierdzenia tych substancji czynnych. Ze względu na to, że do tych substancji czynnych zastosowanie mają wymogi zawarte w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiającym przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), konieczne jest zapewnienie wnioskodawcom wystarczającej ilości czasu na zakończenie procedury odnowienia zgodnie z tym rozporządzeniem. W związku z powyższym zatwierdzenia tych substancji czynnych prawdopodobnie wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(4)

Z uwagi na cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do przypadków nieprzedłożenia dodatkowej dokumentacji zgodnej z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 nie później niż 30 miesięcy przed odpowiednią datą wygaśnięcia określoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub najwcześniejszą następną datę.

(5)

Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia ze względu na niespełnienie kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26.


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wierszu 107 dotyczącym MCPA kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 kwietnia 2016 r. zastępuje się datą 31 października 2017 r.;

2)

w wierszu 108 dotyczącym MCPB kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 kwietnia 2016 r. zastępuje się datą 31 października 2017 r.;

3)

w wierszu 111 dotyczącym chloropiryfosu kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 czerwca 2016 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2018 r.;

4)

w wierszu 112 dotyczącym chloropiryfosu metylu kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 czerwca 2016 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2018 r.;

5)

w wierszu 113 dotyczącym manebu kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 czerwca 2016 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2018 r.;

6)

w wierszu 114 dotyczącym mankozebu kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 czerwca 2016 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2018 r.;

7)

w wierszu 115 dotyczącym metiramu kolumna szósta „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę 30 czerwca 2016 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2018 r.


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 763/2013

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2009 w odniesieniu do klasyfikacji określonych gatunków roślin w celu oceny adekwatności nazewnictwa odmian

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 9 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 9 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do określonych gatunków należy zmienić klasy określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (3), tak by uwzględnić zmiany w międzynarodowej klasyfikacji botanicznej. Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin wprowadził już te zmiany w listopadzie 2012 r. do „Wytycznych z notami wyjaśniającymi w sprawie art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin” (Guidelines with explanatory notes on Article 63 of Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 637/2009.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 637/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(3)  Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) 637/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 1 „Klasy w obrębie rodzaju” wiersze dotyczące klas 4.1 i 4.2 otrzymują brzmienie:

Klasy

Nazwy naukowe

„Klasa 4.1

Solanum tuberosum

Klasa 4.2

Solanum lycopersicum, podkładki pomidora i mieszańce międzygatunkowe

Klasa 4.3

Solanum melongena

Klasa 4.4

Solanum inny niż klasy 4.1, 4.2, 4.3”

2)

w tabeli 2 „Klasy obejmujące więcej niż jeden rodzaj” wiersze dotyczące klas 201 i 203 otrzymują brzmienie:

Klasy

Nazwy naukowe

„Klasa 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Klasa 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum i Poa


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 764/2013

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DYREKTYWY

8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2013/45/UE

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 2002/55/WE i 2008/72/WE oraz dyrektywę Komisji 2009/145/WE w odniesieniu do nazwy botanicznej pomidora

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2, art. 44 ust. 2, art. 45 i art. 48 ust. 1 lit. b),

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (2), w szczególności jej art. 1 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z rozwojem wiedzy naukowej Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ICBN) poddano przeglądowi, zwłaszcza w odniesieniu do nazwy botanicznej gatunku pomidor.

(2)

Aby uwzględnić ten rozwój, należy odpowiednio zmienić dyrektywy 2002/55/WE, 2008/72/WE i dyrektywę Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującą pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (3).

(3)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2002/55/WE

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 lit. b) słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”;

2)

w tabeli znajdującej się w załączniku II pkt 3 lit. a) słowa „Lycopersicon esculentum” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”;

3)

w tabeli znajdującej się w załączniku III pkt 2 słowa „Lycopersicon esculentum” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2008/72/WE

W tabeli w załączniku II do dyrektywy 2008/72/WE słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 2009/145/WE

W dyrektywie 2009/145/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli w załączniku I słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”;

2)

w tabeli w załączniku II słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”.

Artykuł 4

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(2)  Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28.

(3)  Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 44.


DECYZJE

8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/22


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

dotycząca wkładu finansowego Unii z tytułu planu szczepień interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi świń na Łotwie i Białorusi oraz z tytułu wprowadzenia środków nadzoru na Łotwie, Litwie i Białorusi w związku ze środkami nadzwyczajnymi wprowadzonymi w celu zwalczania tej choroby

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4980)

(Jedynie tekst w języku łotewskim i litewskim jest autentyczny)

(2013/427/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i 6 oraz art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2), w szczególności jego art. 84,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jako że plan zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji 2013/90/UE (3) stanowi wystarczająco szczegółowe ramy w rozumieniu art. 94 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (4), niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w odniesieniu do wydatków przewidzianych w programie prac dotyczącym dotacji.

(2)

Klasyczny pomór świń jest wirusową chorobą zakaźną świń domowych i zdziczałych, która powoduje zakłócenia w handlu wewnątrzunijnym i w wywozie do państw trzecich.

(3)

W przypadku wystąpienia ogniska klasycznego pomoru świń zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego na inne gospodarstwa znajdujące się na obszarze danego państwa członkowskiego, w których utrzymywane są świnie, a także na inne państwa członkowskie i państwa trzecie w wyniku handlu żywymi świniami, otrzymanymi z nich produktami, ich nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami lub też w wyniku przeniesienia przez zdziczałe świnie.

(4)

W dyrektywie Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (5) określono środki, które należy wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska choroby w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa

(5)

W przypadku potwierdzenia obecności wirusa klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń oraz jeśli dostępne dane epidemiologiczne wskazują, że istnieje zagrożenie jego rozprzestrzenienia, najskuteczniejszym i najefektywniejszym środkiem weterynaryjnym w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby są doustne szczepienia zdziczałych świń na zagrożonym obszarze.

(6)

W dniu 20 listopada 2012 r. Łotwa notyfikowała dwa przypadki pierwotne klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń w powiatach Dagda i Zilupe, bardzo blisko granicy z Białorusią i Rosją.

(7)

W wyniku wykrycia tych ognisk Łotwa wprowadziła nadzór nad klasycznym pomorem świń u zdziczałych świń, a następnie – w celu określenia zakażonego obszaru – u świń domowych utrzymywanych w gospodarstwach przydomowych na obszarach przylegających do miejsca, w którym wystąpiły przypadki pierwotne.

(8)

W decyzji wykonawczej 2013/90/UE zatwierdzono przedstawiony przez Łotwę plan zwalczania klasycznego pomoru świń i przeprowadzenia, w najbliższym możliwym ze względu na warunki środowiskowe terminie, szczepień interwencyjnych zdziczałych świń zgodnie z art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2 akapit czwarty dyrektywy 2001/89/WE.

(9)

Zgodnie z ustawodawstwem Łotwy ognisko klasycznego pomoru świń uznaje się za sytuację wyjątkową i za zgodą gabinetu ministrów zezwolono na wykorzystanie trybu pilnego przy zakupie szczepionki bez rozpisywania przetargu, co miało na celu zapewnienie dostępności szczepionki podczas kampanii wiosennej 2013 r.

(10)

Ze względu na sąsiedztwo zakażonego obszaru z Białorusią nie można wykluczyć, że zakażone zdziczałe świnie przekraczają granicę Łotwy i Białorusi, a Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty zalecił po wizytacji przeprowadzonej w lutym 2013 r., by rozszerzyć obszar szczepień na wynoszącą 50 km sferę buforową na terytorium Białorusi wzdłuż granicy z Łotwą.

(11)

Aby ocenić rozwój epidemiologiczny choroby u zdziczałych świń i świń w zagrożonych gospodarstwach przydomowych, należało w trybie pilnym ustanowić zharmonizowane czynności nadzorcze i badania epidemiologiczne oparte na laboratoryjnych badaniach serologicznych i wirusologicznych na obecność wirusa klasycznego pomoru świń u świń domowych i zdziczałych na określonych obszarach wysokiego ryzyka otaczających zakażony obszar na terytorium Łotwy, Białorusi oraz Litwy.

(12)

Łotwa przedstawiła szacunkowe koszty planu szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń, podając przybliżoną liczbę dawek szczepionki potrzebnych na terytorium Łotwy oraz w buforowej strefie szczepień na Białorusi oraz szacunkowe koszty wykonania tych szczepień Szacunkowe koszty szczepień interwencyjnych wynoszą 221 800 EUR.

(13)

W pierwszym tygodniu kwietnia 2013 r. Łotwa i Litwa przedstawiły wstępne oszacowanie kosztów związanych z realizacją badań epidemiologicznych oraz środków nadzoru klasycznego pomoru świń w kontekście innych środków nadzwyczajnych wprowadzonych w celu zwalczania choroby na terytorium Łotwy, Litwy i Białorusi. Szacunkowe koszty środków nadzoru wynoszą 227 000 EUR na Łotwie i Białorusi oraz 17 000 EUR na Litwie.

(14)

Uzasadniona jest retroaktywna kwalifikowalność kosztów poniesionych przez Łotwę ze skutkiem od dnia notyfikacji ognisk choroby oraz przez Litwę i Białoruś ze skutkiem od dnia rozpoczęcia działań nadzorczych, ponieważ działania te są kluczowe dla określenia obszaru szczepień, a zatem dla powodzenia zwalczania choroby.

(15)

Art. 3 ust. 6 decyzji 2009/470/WE stanowi, że wkład finansowy Unii musi odpowiadać 100 % kosztów poniesionych na dostarczenie szczepionek i 50 % kosztów poniesionych przy wykonywaniu szczepień. Niemniej wobec potrzeby unikania nadmiernych wydatków z budżetu unijnego, należy ustalić kwoty maksymalne odpowiadające rozsądnym wypłatom związanym z kosztami poniesionymi na dostarczenie szczepionek i przy wykonywaniu szczepień. Rozsądne wypłaty to wypłaty związane z zakupem sprzętu lub usług po cenach proporcjonalnych do cen rynkowych. W oczekiwaniu na kontrole na miejscu przeprowadzane przez Komisję konieczne jest obecnie zatwierdzenie specjalnego wkładu finansowego Unii dla Łotwy oraz ustalenie kwoty, jaka ma być wypłacona w ramach pierwszej transzy wkładu finansowego Unii.

(16)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (6) środki weterynaryjne mają być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej stosuje się przepisy art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

(17)

Wypłatę wkładu finansowego należy uzależnić od spełnienia dwóch warunków – rzeczywistej realizacji zaplanowanych działań i przedłożenia Komisji przez władze wszystkich koniecznych informacji.

(18)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   W związku ze środkami nadzwyczajnymi, wprowadzonymi w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w 2013 r., Łotwie przysługuje specjalny wkład Unii z przeznaczeniem na plan szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń, które mają być przeprowadzone na Łotwie oraz Białorusi, w wysokości:

a)

100 % kosztów zaopatrzenia w dawki szczepionek (bez VAT);

b)

50 % kosztów z tytułu wynagrodzeń i honorariów pracowników wykonujących szczepienia na Łotwie oraz 50 % kosztów (bez VAT) z tytułu wydatków związanych bezpośrednio ze szczepieniami na Łotwie.

2.   Maksymalne kwoty, które mają zostać zwrócone Łotwie z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, nie przekraczają:

a)

z tytułu zakupu szczepionki – średnio 0,91 EUR za dawkę;

b)

z tytułu szczepienia – średnio 0,18 EUR na dawkę szczepionki rozdystrybuowaną na terytorium Łotwy;

c)

130 800 EUR z tytułu kosztów szczepienia na Łotwie;

d)

91 000 EUR z tytułu kosztów szczepienia na Białorusi.

Artykuł 2

1.   W związku ze środkami nadzwyczajnymi, wprowadzonymi w celu zwalczania klasycznego pomoru świń, Łotwie i Litwie przysługuje wkład finansowy Unii z przeznaczeniem na wydatki poniesione z tytułu kosztów badań laboratoryjnych w ramach serologicznych i wirusologicznych środków nadzoru u świń domowych i zdziczałych, przeprowadzonych na Litwie i Białorusi od dnia 1 kwietnia 2013 r. oraz na Łotwie od dnia 20 listopada 2012 r.

2.   Wkład finansowy Unii stanowi 50 % kosztów, które zostaną poniesione przez Łotwę i Litwę z tytułu działań, o których mowa w ust. 1, i nie przekracza:

(i)

227 000 EUR dla Łotwy;

(ii)

17 000 EUR dla Litwy.

3.   Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona Łotwie i Litwie z tytułu działań, o których mowa w ust. 1, nie przekracza średnio:

(i)

0,5 EUR za świnię domową, od której pobrano próbkę;

(ii)

5 EUR za świnię zdziczałą, od której pobrano próbkę;

(iii)

2 EUR za wykonanie testu ELISA;

(iv)

10 EUR za wykonanie testu PCR;

(v)

10 EUR za wykonanie badania wirusologicznego.

Artykuł 3

Z zastrzeżeniem wyników kontroli na miejscu, przeprowadzonych zgodnie z art. 11 ust. 1 decyzji 2009/470/WE, pierwszą transzę wsparcia finansowego wypłaca się Łotwie, jak następuje:

a)

do kwoty 224 300 EUR;

b)

jako część wsparcia finansowego Unii przewidzianego w art. 1 i 2.

Płatności tej dokonuje się na podstawie oficjalnego wniosku o dokonanie zwrotu przedstawionego przez Łotwę.

Artykuł 4

Wydatki kwalifikowalne do wkładu finansowego Unii z tytułu środków, o których mowa w art. 1 i 2, są ograniczone do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie na środki określone w pkt 1–4.

1.

Kontrola wyrywkowa:

a)

personel, niezależnie od jego statusu, specjalnie przydzielony, całkowicie lub w części, do przeprowadzania szczepień; koszty są ograniczone do faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń; oraz

b)

koszty ogólne wynoszące 7 % sumy kosztów, o których mowa w lit. a).

2.

Badania laboratoryjne:

a)

zakup zestawów do badań, odczynników i wszelkich możliwych materiałów zużywalnych możliwych do zidentyfikowania i używanych specjalnie do wykonywania badań laboratoryjnych;

b)

personel, niezależnie od jego statusu, specjalnie przydzielony, całkowicie lub w części, do wykonania badań na terenie laboratorium; koszty są ograniczone do faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń; oraz

c)

koszty ogólne wynoszące 7 % sumy kosztów, o których mowa w lit. a) i b).

3.

Zakup i przechowywanie dawek szczepionki lub szczepionek z przynętami przeznaczonych dla zwierząt dzikich.

4.

Dystrybucja szczepionek z przynętami dla zwierząt dzikich:

a)

personel, niezależnie od jego statusu, specjalnie przydzielony, całkowicie lub w części, do dystrybucji przynęt ze szczepionką; koszty są ograniczone do faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń;

b)

koszty ogólne wynoszące 7 % sumy kosztów, o których mowa w lit. a).

Artykuł 5

1.   Wsparcie finansowe Unii, o którym mowa w art. 1 i 2, wypłacane jest na podstawie:

a)

końcowego sprawozdania technicznego zgodnie z załącznikiem I dotyczącego technicznej strony przeprowadzenia szczepień interwencyjnych, w tym rezultaty osiągnięte w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

b)

końcowego sprawozdania technicznego zgodnie z załącznikiem II dotyczącego technicznej strony przeprowadzenia środków nadzorczych, w tym rezultaty osiągnięte w okresie od dnia 20 listopada 2012 r. na Łotwie i od dnia 1 kwietnia 2013 r. na Litwie do dnia 31 grudnia 2013 r.;

c)

końcowego sprawozdania finansowego w postaci skomputeryzowanej zgodnie z załącznikiem III dotyczącego kosztów poniesionych przez Łotwę w okresie od dnia 20 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. i przez Litwę w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

d)

wyników wszelkich kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 11 ust. 1 decyzji 2009/470/WE.

Dokumenty uwierzytelniające sprawozdania, o których mowa w lit. a)–c), udostępnia się na potrzeby przeprowadzanych przez Komisję kontroli na miejscu, o których mowa w lit. d).

2.   Końcowe sprawozdanie techniczne i końcowe sprawozdanie finansowe, o których mowa w ust. 1 lit. a)–c), składane są najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2014 r. W razie niedotrzymania tego terminu, o ile opóźnienie takie nie wynika z usprawiedliwionych okoliczności, specjalny wkład finansowy Unii ulega obniżeniu o 25 % za każdy miesiąc kalendarzowy opóźnienia.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej i Republiki Litewskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2)  Dz.U. L 298 z 26 10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 70.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5.

(6)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Końcowe sprawozdanie techniczne w sprawie szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń

Państwo członkowskie: …

Data: …

1.

Techniczna ocena sytuacji:

1.1.

Mapy epidemiologiczne:

2.

Informacje o szczepieniach:

2.1.

Opis zastosowanej szczepionki:

2.2.

Liczba rozdystrybuowanych dawek szczepionki:

Region/obszar państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

Liczba dawek szczepionki, wiosna 2013 r.

Liczba dawek szczepionki, lato 2013 r.

Liczba dawek szczepionki, jesień 2013 r.

Liczba dawek szczepionki, OGÓŁEM w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

3.

Osiągnięcie celów i trudności techniczne:


ZAŁĄCZNIK II

Końcowe sprawozdanie techniczne w sprawie środków nadzoru związanych z klasycznym pomorem świń u świń zdziczałych i domowych

Państwo członkowskie: …

Data: …

1.

Techniczna ocena sytuacji:

1.1.

Mapy epidemiologiczne:

1.2.

Informacje o nadzorze:

Region/obszar państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

Liczba świń domowych, od których pobrano próbki

Liczba zdziczałych świń, od których pobrano próbki

Rodzaj badania (1)

Liczba badań

Liczba wyników dodatnich u świń domowych

Liczba wyników dodatnich u zdziczałych świń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

2.

Osiągnięcie celów i trudności techniczne:

3.

Dodatkowe informacje epidemiologiczne: wywiady epidemiologiczne, znalezione padłe zwierzęta, dystrybucja wiekowa zwierząt z wynikiem dodatnim, wykryte uszkodzenia itp.


(1)  Należy podać: ELISA, PCR, Ag-ELISA, izolacja, inne (proszę określić).


ZAŁĄCZNIK III

Końcowe sprawozdanie finansowe

Państwo członkowskie: …

Data: …

1.

Szczepienia interwencyjne zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń:

 

Liczba rozdystrybuowanych dawek szczepionki

(1)

Koszt zakupu rozdystrybuowanych dawek szczepionki (1)

(2)

Koszt wynagrodzeń i honorariów (pracownicy specjalnie zatrudnieni) związanych z dystrybucją szczepionki (1)

(3)

Koszty ogólne (7 %) (1)

Formula

Koszty całkowite (1)

Formula

Wiosna (podwójnie: 2 x kampania dystrybucyjna)

 

 

 

 

 

Lato (podwójnie: 2 x kampania dystrybucyjna)

 

 

 

 

 

Jesień (podwójnie: 2 x kampania dystrybucyjna)

 

 

 

 

 

Ogółem w 2013 r.

 

 

 

 

 

2.

Środki nadzoru związane z klasycznym pomorem świń u świń zdziczałych i domowych:

Badania laboratoryjne

 

Liczba przeprowadzonych badań

Koszt badań (2)

Badanie laboratoryjne

(1)

Personel

(2)

Koszty ogólne

Formula

Koszty całkowite

Formula

Badania serologiczne

(ELISA)

 

 

 

 

 

Test PCR

 

 

 

 

 

Badania wirusologiczne

 

 

 

 

 

Kontrola wyrywkowa

 

 

Koszt pobierania próbek (2)

Personel

(1)

Koszty ogólne

Formula

Koszty całkowite

Formula

Liczba świń domowych, od których pobrano próbki

 

 

 

 

Liczba zdziczałych świń, od których pobrano próbki

 

 

 

 

Poświadczam, że:

powyższe koszty zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kwalifikowalne zgodnie z przepisami niniejszej decyzji,

wszystkie dokumenty uwierzytelniające poniesienie wydatków są dostępne do celów kontroli,

dla tych środków nie ubiegano się o inne wkłady Unii, a wszystkie przychody pochodzące z działań objętych środkami zgłoszono Komisji,

program przeprowadzono zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii,

zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych kwot, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korygowania.

Data:

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego:


(1)  Wszystkie koszty obejmują podatek VAT.

(2)  Wszystkie koszty obejmują podatek VAT.


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 13.3.2013, s. 1) od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego traktowane jest jako autentyczne i wywołuje skutki prawne.

W wypadku gdy opublikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest niemożliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych okoliczności, autentyczne jest wydanie drukowane i wywołuje ono skutki prawne zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 216/2013.


8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/s3


NOTA DO CZYTELNIKÓW – SPOSÓB CYTOWANIA AKTÓW

Od dnia 1 lipca 2013 r. zmienił się sposób cytowania aktów.

W okresie przejściowym nowy sposób cytowania będzie współistniał ze sposobem dawnym.