ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.164.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 164

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
18 czerwca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazyna na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Unii Europejskiej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 554/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarach VII b–k, VIII, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 556/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 798/2008, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010 i (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 558/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

DECYZJE

 

 

2013/290/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w związku z przystąpieniem Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych z państw trzecich do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do tranzytu z Bośni i Hercegowiny niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 550/2013

z dnia 11 czerwca 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów dla statków UE na 2013 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2013.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2013 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

04/TQ39

Państwo członkowskie

Szwecja

Stado

COD/03AS.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

Kattegat

Data

27.5.2013


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 551/2013

z dnia 11 czerwca 2013 r.

ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazyna na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2013.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji połowy stada, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zrealizowane przez statki pływające pod banderą Unii Europejskiej lub zarejestrowane w Unii Europejskiej wyczerpały śródokresową kwotę na połowy stada przyznaną na okres do dnia 1 lipca 2013 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada do dnia 30 czerwca 2013 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na okres do dnia 1 lipca 2013 r. państwom członkowskim, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim do dnia 30 czerwca 2013 r. włącznie. W szczególności w tym okresie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

Nr

03/TQ40

Państwo członkowskie

Unia Europejska (wszystkie państwa członkowskie)

Stado

RED/N3M

Gatunek

Karmazyn (Sebastes spp.)

Obszar

NAFO 3M

Okres obowiązywania zakazu

Od 3.5.2013 do 30.6.2013


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 552/2013

z dnia 12 czerwca 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 1262/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalającym na lata 2013 i 2014 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (2) określono kwoty na 2013 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2013 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

Nr

05/DSS

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

ALF/3X14-

Gatunek

Beryksowate (Beryx spp.)

Obszar

Wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

Data

1.6.2013


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 553/2013

z dnia 13 czerwca 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2013.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2013 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

Nr

06/TQ40

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

USK/567EI.

Gatunek

Brosma (Brosme brosme)

Obszar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

Data

1.6.2013


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 554/2013

z dnia 13 czerwca 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarach VII b–k, VIII, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów dla statków UE na 2013 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2013.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2013 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

07/TQ39

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

HAD/7X7A34

Gatunek

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

Obszar

VII b–k, VIII, IX oraz X i wody UE obszaru CECAF 34.1.1

Data

1.6.2013


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 555/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (1), w szczególności jego art. 41 ust. 3 akapit drugi i art. 42 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (2) określono środki wykonawcze w odniesieniu do przepisów sanitarnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(2)

Należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych z Bośni i Hercegowiny do państw trzecich ze względu na sytuację geograficzną i konieczność utrzymania dostępu do chorwackiego portu Ploče po przystąpieniu Chorwacji do Unii.

(3)

W decyzji Komisji 2009/821/WE (3) ustalono wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, określono niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanowiono jednostki weterynaryjne w systemie TRACES. Ponieważ organizacja tranzytu przez terytorium Unii przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny do państw trzecich może się odbywać tylko poprzez chorwackie punkty kontroli granicznej w miejscowościach Nova Sela i Ploče, konieczne jest włączenie tych punktów kontroli granicznej do wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE, gdy tylko spełnione zostaną warunki techniczne ich zatwierdzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

„Artykuł 29a

Szczególne wymogi dotyczące tranzytu przez terytorium Chorwacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich

1.   Przemieszczanie przez terytorium UE przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich, transportem drogowym bezpośrednio między punktem kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejscowości Ploče, jest dozwolone pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a)

przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b)

dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka została zakwalifikowana jako dopuszczona do tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004, przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.   Rozładunek lub przechowywanie, zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na terytorium Unii nie jest dozwolone.

3.   Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji i tylko pod tym warunkiem.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty rozpoczęcia stosowania zmian do decyzji 2009/821/WE, którymi dodano pozycje dotyczące miejscowości Nova Sela i Ploče do załącznika I do tej decyzji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 556/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 798/2008, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010 i (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 5 akapit trzeci, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 605/2010 (4) ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(4)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 28/2012 (5) ustanowiono wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych.

(5)

Należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek produktów drobiowych, świeżego mięsa, mleka surowego i przetworów mlecznych oraz niektórych produktów złożonych z Bośni i Hercegowiny do państw trzecich ze względu na sytuację geograficzną i konieczność utrzymania dostępu do chorwackiego portu Ploče po przystąpieniu Chorwacji do Unii.

(6)

W decyzji Komisji 2009/821/WE (6) ustalono wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, określono niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanowiono jednostki weterynaryjne w systemie TRACES. Ponieważ tranzyt przesyłek objętych rozporządzeniami (WE) nr 798/2008, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010 oraz (UE) nr 28/2012 prowadzony z Bośni i Hercegowiny przez terytorium Unii do państw trzecich może odbywać się tylko za pośrednictwem chorwackich punktów kontroli granicznej w miejscowościach Nova Sela i Ploče, konieczne jest włączenie tych punktów kontroli granicznej do wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE, gdy tylko spełnione zostaną warunki techniczne ich zatwierdzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana do rozporządzenia (WE) nr 798/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Artykuł 18a

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Chorwację przesyłek z Bośni i Hercegowiny przeznaczonych do państw trzecich

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 dozwolony jest bezpośredni tranzyt drogowy, między punktem kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejscowości Ploče, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich przesyłek mięsa, mięsa mielonego, mięsa mechanicznie odkostnionego z drobiu, w tym z ptaków bezgrzebieniowych i z dzikiego ptactwa łownego, jaj i produktów jajecznych oraz jaj wolnych od określonych patogenów, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b)

dokumenty towarzyszące przesyłce, jak przewidziano w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią z napisem »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka jest poświadczona jako dopuszczona do tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004 (7), przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.   Nie jest dozwolone rozładowywanie ani przechowywanie, jak określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na terytorium Unii.

3.   Właściwy organ prowadzi regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.

Artykuł 2

Zmiana do rozporządzenia (UE) nr 206/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Artykuł 17a

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Chorwację przesyłek z Bośni i Hercegowiny przeznaczonych do państw trzecich

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 dozwolony jest bezpośredni tranzyt drogowy przez terytorium Unii, między punktem kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejscowości Ploče, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich przesyłek, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b)

dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka jest poświadczona jako dopuszczona do tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004, przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.   Nie jest dozwolone rozładowywanie ani przechowywanie, jak określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na terytorium Unii.

3.   Właściwy organ prowadzi regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.”.

Artykuł 3

Zmiana do rozporządzenia (UE) nr 605/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 605/2010 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Chorwację przesyłek z Bośni i Hercegowiny przeznaczonych do państw trzecich

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 dozwolony jest bezpośredni tranzyt drogowy przez terytorium Unii, między punktem kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejscowości Ploče, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich przesyłek, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b)

dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka jest poświadczona jako dopuszczona do tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004, przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.   Nie jest dozwolone rozładowywanie ani przechowywanie, jak określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na terytorium Unii.

3.   Właściwy organ prowadzi regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.”.

Artykuł 4

Zmiana do rozporządzenia (UE) nr 28/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 28/2012 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Artykuł 5a

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Chorwację przesyłek z Bośni i Hercegowiny przeznaczonych do państw trzecich

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 dozwolony jest bezpośredni tranzyt drogowy przez terytorium Unii, między punktem kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejscowości Ploče, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich przesyłek produktów złożonych, o których mowa w art. 3, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia na terytorium Unii przesyłka jest zaplombowana opatrzoną numerem seryjnym plombą przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b)

dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka jest poświadczona jako dopuszczona do tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004, przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.   Nie jest dozwolone rozładowywanie ani przechowywanie, jak określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na terytorium Unii.

3.   Właściwy organ prowadzi regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.”

Artykuł 5

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie jedynie pod warunkiem wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji i w dniu wejścia w życie tego traktatu.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty rozpoczęcia stosowania zmian do decyzji 2009/821/WE, którymi dodaje się pozycje dotyczące miejscowości Nova Sela i Ploče do załącznika I do tej decyzji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.

(4)  Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.

(5)  Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1.

(6)  Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.

(7)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11.”.


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 557/2013

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (1), w szczególności jego art. 23,

uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 ustanowiono ramy prawne w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, w tym ogólne przepisy dotyczące ochrony poufnych danych i dostępu do nich.

(2)

Korzyści z danych zgromadzonych na potrzeby statystyki europejskiej powinny zostać zmaksymalizowane, między innymi poprzez poprawę dostępu do poufnych danych dla pracowników naukowych do celów naukowych.

(3)

Na wiele pytań dotyczących gospodarki, kwestii społecznych, środowiska naturalnego i nauk politycznych można odpowiedzieć wyłącznie na podstawie istotnych i szczegółowych danych umożliwiających dogłębne analizy. Jakość i aktualność dostępnych szczegółowych informacji do celów naukowych stała się w tym kontekście ważnym elementem zrozumienia społeczeństwa i zarządzania nim w oparciu o dane naukowe.

(4)

Środowisko naukowe powinno zatem mieć możliwość szerszego dostępu do poufnych danych wykorzystywanych do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej do celów analizy na rzecz postępu naukowego, bez uszczerbku dla wysokiego poziomu ochrony, jakiej wymagają poufne dane statystyczne.

(5)

Organy, których celem jest promowanie i udzielanie dostępu do danych służących badaniom naukowym w dziedzinach społeczno-politycznych, mogłyby przyczynić się do procesu zwalniania poufnych danych do celów naukowych, poprawiając w ten sposób dostępność poufnych danych.

(6)

Podejście do zarządzania ryzykiem powinno być realizowane według najskuteczniejszego modelu, tak by udostępnić do celów naukowych szerszy zakres poufnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu poufności respondentów i jednostek statystycznych.

(7)

Fizyczną i logiczną ochronę poufnych danych należy zapewnić poprzez środki regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne. Środki te nie powinny być tak rozbudowane, by ograniczały wykorzystywanie danych do prowadzenia badań naukowych.

(8)

W tym celu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009, państwa członkowskie i Komisja powinny podjąć właściwe działania, by zapobiegać wszelkim naruszeniom poufności informacji statystycznych i sankcjonować takie przypadki.

(9)

Powyższe rozporządzenie zapewnia w szczególności pełne poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego oraz ochronę danych osobowych (art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

(10)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2) i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3).

(11)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (4) oraz dla rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (5).

(12)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (6) powinno zostać uchylone.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ESS),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres przedmiotowy

W niniejszym rozporządzeniu określono warunki, po spełnieniu których można otrzymać dostęp do poufnych danych przekazywanych do Komisji (Eurostatu), wykorzystywanych następnie do prowadzenia analiz statystycznych do celów naukowych, oraz zasady współpracy pomiędzy Komisją (Eurostatem) a krajowymi urzędami statystycznymi służące ułatwieniu takiego dostępu.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„poufne dane do celów naukowych” oznaczają dane, które umożliwiają tylko pośrednią identyfikację jednostek statystycznych, przyjmujące formę plików do zastosowań chronionych lub plików do zastosowań naukowych;

2)

„pliki do zastosowań chronionych” oznaczają poufne dane do celów naukowych, wobec których nie zastosowano dalszych metod kontroli ujawniania danych statystycznych;

3)

„pliki do zastosowań naukowych” oznaczają poufne dane do celów naukowych, wobec których zastosowano metody kontroli ujawniania danych statystycznych, tak by ograniczyć do odpowiedniego poziomu i zgodnie z obecnymi najlepszymi praktykami ryzyko zidentyfikowania jednostki statystycznej;

4)

„metody kontroli ujawniania danych statystycznych” oznaczają metody zmniejszenia ryzyka ujawnienia informacji na temat jednostek statystycznych, polegające zazwyczaj na ograniczaniu ilości lub modyfikacji uwalnianych danych;

5)

„punkt dostępu” oznacza środowisko fizyczne lub wirtualne wraz z jego strukturą organizacyjną, w którym udzielany jest dostęp do poufnych danych do celów naukowych;

6)

„krajowe urzędy statystyczne” oznaczają krajowe urzędy statystyczne i inne krajowe organy statystyczne odpowiedzialne w każdym państwie członkowskim za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej, wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009.

Artykuł 3

Zasady ogólne

Komisja (Eurostat) może przyznać dostęp do poufnych danych do celów naukowych znajdujących się w jej posiadaniu do celów opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej, o której mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a)

wniosek o dostęp do danych składa uznana jednostka badawcza;

b)

złożony został odpowiedni wniosek o przeprowadzenie badań naukowych;

c)

wskazano rodzaj poufnych danych do celów naukowych, o dostęp do których składany jest wniosek;

d)

dostęp przyznawany jest przez Komisję (Eurostat) lub przez inny punkt dostępu zatwierdzony przez Komisję (Eurostat);

e)

właściwy krajowy urząd statystyczny, który dostarczył dane, wyraził zgodę na ich udostępnienie.

Artykuł 4

Jednostki badawcze

1.   Jednostki badawcze uznaje się w oparciu o kryteria odnoszące się do:

a)

celu funkcjonowania tej jednostki; ocenę celu funkcjonowania jednostki przeprowadza się na podstawie jej statutu, misji lub innej deklaracji celu; cel funkcjonowania jednostki musi zawierać odniesienie do badań;

b)

udokumentowanych osiągnięć lub renomy jednostki jako podmiotu prowadzącego wysokiej klasy badania, których wyniki podawane są do wiadomości publicznej; doświadczenie jednostki w prowadzeniu projektów badawczych ocenia się między innymi na podstawie dostępnych wykazów publikacji i projektów badawczych, w które jednostka była zaangażowana;

c)

wewnętrznych ustaleń organizacyjnych w dziedzinie badań naukowych; jednostka badawcza musi być oddzielną organizacją posiadającą osobowość prawną, której działalność koncentruje się wokół badań, lub departamentem badawczym w ramach organizacji; jednostka badawcza musi być niezależna, samodzielna w formułowaniu wniosków naukowych i nie może być związana z obszarami polityki podmiotu, do którego należy;

d)

istniejące zabezpieczenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych; jednostka badawcza musi spełniać wymogi techniczne i w zakresie infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo danych.

2.   Zobowiązanie do zachowania poufności obejmujące wszystkich naukowców w jednostce, którzy będą mieli dostęp do poufnych danych do celów naukowych, oraz określające warunki dostępu, obowiązki naukowców, środki przestrzegania poufności danych statystycznych i sankcje w przypadku naruszenia tych obowiązków musi być podpisane przez należycie wyznaczonego przedstawiciela jednostki badawczej.

3.   Komisja (Eurostat), we współpracy z Komitetem ds. ESS, określa wytyczne do oceny jednostek badawczych, w tym zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w art. 4 ust. 2. W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja (Eurostat) uaktualnia wytyczne, stosując się do uzgodnień proceduralnych zatwierdzonych przez Komitet ds. ESS.

4.   Sprawozdania z ocen jednostek badawczych są udostępniane krajowym urzędom statystycznym.

5.   Komisja (Eurostat) utrzymuje i publikuje na swoich stronach internetowych zaktualizowany wykaz uznanych jednostek badawczych.

6.   Komisja (Eurostat) regularnie przeprowadza ponowne oceny jednostek badawczych ujętych w wykazie.

Artykuł 5

Wniosek o przeprowadzenie badań naukowych

1.   We wniosku o przeprowadzenie badań naukowych należy wystarczająco szczegółowo podać:

a)

zgodny z prawem cel badań;

b)

wyjaśnienie, dlaczego tego celu nie można osiągnąć, wykorzystując dane niepoufne;

c)

jednostkę ubiegającą się o dostęp do danych;

d)

nazwiska naukowców, którzy będą mieli dostęp do danych;

e)

punkty dostępu, które zostaną wykorzystane;

f)

zestawy danych, które mają być dostępne, metody ich analizy; oraz

g)

przewidywane wyniki badań, które zostaną opublikowane lub będą rozpowszechniane w inny sposób.

2.   Do wniosku o przeprowadzenie badań należy dołączyć oddzielne deklaracje poufności podpisane przez naukowców, którzy będą mieć dostęp do danych.

3.   Komisja (Eurostat), we współpracy z Komitetem ds. ESS, określa wytyczne do oceny wniosków o przeprowadzenie badań. W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja (Eurostat) uaktualnia wytyczne, stosując się do uzgodnień proceduralnych zatwierdzonych przez Komitet ds. ESS.

4.   Sprawozdania z oceny wniosków o przeprowadzenie badań są udostępniane krajowym urzędom statystycznym, które przekazały przedmiotowe poufne dane Komisji (Eurostatowi).

Artykuł 6

Stanowisko krajowych urzędów statystycznych

1.   Przed przyznaniem dostępu do poufnych danych każdy wniosek o przeprowadzenie badań naukowych musi uzyskać zatwierdzenie krajowego urzędu statystycznego, który przekazał przedmiotowe dane. Krajowy urząd statystyczny przedstawia swoje stanowisko Eurostatowi w terminie czterech tygodni od dnia, w którym krajowy urząd statystyczny otrzymał odpowiednie sprawozdanie w sprawie oceny wniosku o przeprowadzenie badań.

2.   Krajowe urzędy statystyczne, które przekazały przedmiotowe poufne dane, i Komisja (Eurostat) uzgadniają, o ile to możliwe, uproszczenie procedury konsultacji i skrócenie czasu jej trwania.

Artykuł 7

Poufne dane do celów naukowych

1.   Dostęp do plików do zastosowań chronionych może zostać przyznany pod warunkiem, że wyniki badań nie są udostępniane bez wcześniejszego sprawdzenia, czy nie ujawniają one danych poufnych. Dostęp do plików do zastosowań chronionych można uzyskać wyłącznie w punktach dostępu Komisji (Eurostatu) lub innych punktach dostępu zatwierdzonych przez Komisję (Eurostat) do celów zapewnienia dostępu do plików do zastosowań chronionych.

2.   Dostęp do plików do zastosowań naukowych może zostać przyznany pod warunkiem, że w jednostce badawczej ubiegającej się o dostęp do informacji istnieją odpowiednie zabezpieczenia. Komisja (Eurostat) publikuje informacje na temat wymaganych zabezpieczeń.

3.   We współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi Komisja (Eurostat) przygotowuje zestawy danych do celów badawczych, które obejmują różne rodzaje poufnych danych do celów naukowych. Podczas przygotowywania zestawu danych do celów badawczych Komisja (Eurostat) i krajowe urzędy statystyczne biorą pod uwagę ryzyko i skutki bezprawnego ujawnienia poufnych danych.

Artykuł 8

Punkty dostępu

1.   Dostęp do poufnych danych do celów naukowych może zostać udzielony przez punkty dostępu zatwierdzone przez Komisję (Eurostat).

2.   Punkt dostępu musi znajdować się na terenie placówki krajowego urzędu statystycznego. W drodze wyjątku, punkty dostępu mogą znajdować się poza placówkami krajowych urzędów statystycznych, pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia na to wyraźnej zgody przez krajowe urzędy statystyczne, które dostarczyły przedmiotowe dane.

3.   Zatwierdzanie punktów dostępu opiera się na kryteriach obejmujących cel punktu dostępu, jego strukturę organizacyjną oraz normy w zakresie bezpieczeństwa danych i zarządzania danymi.

4.   Komisja (Eurostat), we współpracy z Komitetem ds. ESS, określa wytyczne do oceny punktów dostępu. W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja (Eurostat) uaktualnia wytyczne, stosując się do uzgodnień proceduralnych zatwierdzonych przez Komitet ds. ESS.

5.   Sprawozdania z ocen punktów dostępu są udostępniane krajowym urzędom statystycznym. Sprawozdania muszą zawierać zalecenie dotyczące rodzaju poufnych danych, do których dostęp można uzyskać poprzez punkt dostępu. Komisja (Eurostat) zasięga opinii Komitetu ds. ESS przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu punktu dostępu.

6.   Między należycie wyznaczonym przedstawicielem punktu dostępu lub organizacją, w siedzibie której znajduje się punkt dostępu, a Komisją (Eurostatem) podpisywana jest umowa określająca obowiązki punktu dostępu w odniesieniu do ochrony poufnych danych oraz kwestii organizacyjnych. Komisja (Eurostat) jest regularnie informowana o działaniach prowadzonych przez punkt dostępu.

7.   Komisja (Eurostat) utrzymuje i publikuje na swoich stronach internetowych wykaz zatwierdzonych punktów dostępu.

Artykuł 9

Kwestie organizacyjne

1.   Komisja (Eurostat) regularnie informuje Komitet ds. ESS o działaniach administracyjnych, technicznych i organizacyjnych podjętych w celu zapewnienia ochrony fizycznej i logicznej poufnych danych oraz monitorowania i unikania ryzyka bezprawnego ujawnienia takich informacji bądź ich wykorzystania do celów innych niż te, dla których dostęp został przyznany.

2.   Komisja (Eurostat) publikuje na swojej stronie internetowej:

a)

wytyczne dotyczące oceny jednostek badawczych, wniosków o przeprowadzenie badań naukowych i punktów dostępu;

b)

wykaz uznanych jednostek badawczych;

c)

wykaz zatwierdzonych punktów dostępu;

d)

wykaz zestawów danych do celów badawczych, z odpowiednią dokumentacją i możliwymi sposobami dostępu.

Artykuł 10

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 831/2002 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

(5)  Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.

(6)  Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 7.


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 558/2013

z dnia 17 czerwca 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/22


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w związku z przystąpieniem Chorwacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3474)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/290/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (1) w załączniku I ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami Rady 91/496/EWG (2) i 97/78/WE (3), a w załączniku II wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES).

(2)

Okres obowiązywania przyjętej przez Komisję decyzji 2009/821/WE wykracza poza datę 1 lipca 2013 r. i z tego powodu konieczne jest jej dostosowanie do daty przystąpienia Chorwacji. W akcie przystąpienia Chorwacji (4) nie przewiduje się koniecznych dostosowań, które w związku z tym muszą zostać przyjęte niniejszą decyzją przed przystąpieniem, by były stosowane od dnia przystąpienia.

(3)

Proces rozszerzenia doprowadzi do znaczącej zmiany granicy lądowej nowej Unii z sąsiadującymi państwami trzecimi, której towarzyszyć będzie rozszerzenie granicy przybrzeżnej o kolejną część brzegu morskiego Morza Śródziemnego oraz zwiększenie liczby lotnisk międzynarodowych o jedno.

(4)

Służba audytu Komisji (określana wcześniej jako „służba kontrolna Komisji”), tj. Biuro ds. Żywności i Weterynarii, przeprowadziła audyt lokalizacji zaproponowanych jako chorwackie punkty kontroli granicznej z państwami trzecimi. Uznano, że lokalizacje te zostaną ukończone i będą spełniały wymagania unijne do dnia przystąpienia. W związku z powyższym proponowane lokalizacje w Chorwacji powinny zostać dodane do wykazu zatwierdzonych punktów kontroli granicznej w państwach członkowskich zawartego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(5)

W wyniku przystąpienia Chorwacji niektóre państwa członkowskie, a mianowicie Węgry i Słowenia, utracą jednocześnie granicę z państwami trzecimi. W wyniku tego niektóre lądowe punkty kontroli granicznej w tych państwach członkowskich staną się zbędne. Dlatego należy odpowiednio zmienić wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej w tych dwóch państwach członkowskich zawarty w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(6)

Skutkiem procesu rozszerzenia będzie ponadto dodanie lokalnych jednostek weterynaryjnych w Chorwacji do celów systemu TRACES. W związku z tym konieczne jest dodanie lokalnych jednostek weterynaryjnych do wykazu jednostek weterynaryjnych dla państw członkowskich w systemie TRACES zawartego w załączniku II do decyzji 2009/821/WE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/821/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Zmiany określone w załączniku wchodzą w życie pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i z dniem wejścia w życie tego traktatu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4)  Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

po części dotyczącej Francji dodaje się część dotyczącą Chorwacji w brzmieniu:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O”

b)

w części dotyczącej Węgier skreśla się pozycje dotyczące kolejowego punktu kontroli granicznej Gyékényes i drogowego punktu kontroli granicznej Letenye;

c)

w części dotyczącej Słowenii skreśla się pozycje dotyczące kolejowego punktu kontroli granicznej Dobova i drogowych punktów kontroli granicznej Gruškovje, Jelšane i Obrežje;

2)

w załączniku II po części dotyczącej Francji dodaje się część dotyczącą Chorwacji w brzmieniu:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA’ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/25


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2013 r.

ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych z państw trzecich do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3475)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/291/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Chorwacja ma przystąpić do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. Produkty pochodzenia zwierzęcego będą objęte wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane do Chorwacji przed tym dniem nie są jednak zgodne z odpowiednimi przepisami zawartymi we wspomnianym rozporządzeniu.

(2)

Niektóre z tych produktów zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w Chorwacji, podczas gdy inne nie zostały jeszcze objęte procedurą celną i nadal podlegają dozorowi celnemu.

(3)

W celu ułatwienia przejścia od obecnego reżimu prawnego w Chorwacji do reżimu wynikającego ze stosowania prawodawstwa unijnego należy ustanowić środki przejściowe dla wprowadzania tych produktów do obrotu.

(4)

Produkty te mogą być wprowadzane na rynek krajowy Chorwacji jedynie po spełnieniu odpowiednich warunków. Biorąc pod uwagę, że obecny system identyfikowalności nie jest zadawalający, produkty niespełniające wymogów nie powinny być przetwarzane w szczególności przez zakłady posiadające zezwolenie na wysyłkę swoich produktów do pozostałych państw członkowskich.

(5)

Produkty niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie powinny być wprowadzane do pozostałych państw członkowskich. Aby zapewnić, by rzeczone produkty nie były przedmiotem handlu wewnątrzunijnego, państwa członkowskie powinny przeprowadzić odpowiednie kontrole zgodnie z dyrektywą Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2).

(6)

Wywóz takich produktów do państw trzecich powinien spełniać odpowiednie wymagania i pozostawać w zgodzie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (3).

(7)

Po upływie roku od dnia przystąpienia produkty, które nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu i wprowadzone do obrotu w Chorwacji ani wywiezione i które są nadal składowane pod dozorem celnym, powinny zostać zniszczone.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwierzęcego, które spełniają następujące wymagania:

a)

są objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

b)

nie są zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

c)

zostały wprowadzone do Chorwacji z państw trzecich przed dniem 1 lipca 2013 r.

Artykuł 2

Produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do swobodnego obrotu w Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.

Produkty, o których mowa w art. 1, które dopuszczono do swobodnego obrotu w Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu na terytorium Chorwacji przez okres jednego roku od tej daty, o ile spełniają następujące wymagania:

a)

nie mogą być przetwarzane przez zakłady posiadające zezwolenie na wysyłkę swoich produktów do pozostałych państw członkowskich;

b)

muszą być opatrzone znakiem krajowym określonym w chorwackich przepisach krajowych obowiązujących w dniu dopuszczenia do swobodnego obrotu, różnym od znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), lub od znaku identyfikacyjnego, o którym mowa w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 3

Produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzone do Chorwacji, ale niedopuszczone do swobodnego obrotu przed dniem 1 lipca 2013 r.

Produkty, o których mowa w art. 1, które wprowadzono do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r., ale których nie dopuszczono do swobodnego obrotu przed tym dniem, mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w Chorwacji i wprowadzone do obrotu na terytorium Chorwacji wyłącznie do dnia 30 czerwca 2014 r., o ile spełniają wymagania określone w art. 2.

Artykuł 4

Zakaz wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego z Chorwacji do pozostałych państw członkowskich

1.   Produkty, o których mowa w art. 1, nie są wysyłane z Chorwacji do pozostałych państw członkowskich.

2.   Zgodnie z dyrektywą Rady 89/662/EWG, w szczególności jej art. 3, państwa członkowskie zapewniają, by produkty, o których mowa w art. 1, nie były przedmiotem wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Artykuł 5

Wywóz do państw trzecich

Produkty, o których mowa w art. 1, mogą w okresie przejściowym trwającym do dnia 1 lipca 2014 r. nadal być wywożone z Chorwacji do państw trzecich, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

wywóz musi być dokonywany zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) 178/2002;

b)

przesyłka musi opuścić terytorium Chorwacji pod dozorem właściwego organu bezpośrednio, bez przekraczania terytorium pozostałych państw członkowskich;

c)

przesyłka musi być przewożona środkiem transportu zaplombowanym przez właściwy organ, a plomby muszą zostać poddane kontroli w punkcie wyjścia z Chorwacji.

Artykuł 6

Zniszczenie przesyłek pod dozorem celnym w dniu 1 lipca 2014 r.

Przesyłki produktów, o których mowa w art. 1, które w dniu 1 lipca 2014 r. pozostają nadal pod dozorem celnym, podlegają zniszczeniu pod nadzorem właściwego organu.

Wszelkimi kosztami poniesionymi w związku ze zniszczeniem takiej przesyłki obciąża się właściciela przesyłki.

Artykuł 7

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji od dnia wejścia w życie tego traktatu.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(2)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(3)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/27


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do tranzytu z Bośni i Hercegowiny niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3484)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/292/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 5 akapit trzeci, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w decyzji Komisji 2007/777/WE (2) ustanowiono warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi.

(2)

Należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek produktów mięsnych z Bośni i Hercegowiny do państw trzecich ze względu na sytuację geograficzną i konieczność utrzymania dostępu do chorwackiego portu Ploče po przystąpieniu Chorwacji do Unii.

(3)

W decyzji Komisji 2009/821/WE (3) ustalono wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, określono niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanowiono jednostki weterynaryjne w systemie TRACES. Ponieważ tranzyt przesyłek produktów mięsnych prowadzony z Bośni i Hercegowiny przez terytorium Unii do państw trzecich może odbywać się tylko za pośrednictwem chorwackich punktów kontroli granicznej w miejscowościach Nova Sela i Ploče, konieczne jest włączenie tych punktów kontroli granicznej do wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE, gdy tylko spełnione zostaną warunki techniczne ich zatwierdzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/777/WE dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Chorwację przesyłek z Bośni i Hercegowiny przeznaczonych do państw trzecich

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dozwolony jest bezpośredni tranzyt drogowy przez terytorium Unii, między punktem kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejscowości Ploče, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich przesyłek, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia na terytorium Unii przesyłka jest zaplombowana opatrzoną numerem seryjnym plombą przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b)

dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka jest poświadczona jako dopuszczona do tranzytu na Wspólnotowym świadectwie weterynaryjnym dla wwozu i przewozu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004 (4), przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.   Nie jest dozwolone rozładowywanie ani przechowywanie, jak określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na terytorium Unii.

3.   Właściwy organ prowadzi regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

(3)  Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.

(4)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11.”.


18.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 13.3.2013, s. 1) od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego traktowane jest jako autentyczne i wywołuje skutki prawne.

W wypadku gdy opublikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest niemożliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych okoliczności, autentyczne jest wydanie drukowane i wywołuje ono skutki prawne zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 216/2013.