ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.163.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 163

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
15 czerwca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 544/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH) ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji aromatycznej 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 546/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej eugenol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 547/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 548/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2013 r.

23

 

 

DECYZJE

 

 

2013/288/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2011/30/UE w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3491)  ( 1 )

26

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2013/289/UE

 

*

Decyzja nr 2/2013 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

30

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007)

31

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 260/2013 z dnia 18 marca 2013 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1458/2007 wobec przywozu zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, wysyłanych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu (Dz.U. L 82 z 22.3.2013)

31

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 543/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 714/2009, w szczególności w jego art. 15 i w pkt 5 wytycznych w sprawie zarządzania i alokacji dostępnych zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, określono wymóg, zgodnie z którym operatorzy systemów przesyłowych zobowiązani są do publikowania danych na temat dyspozycyjności sieci, zdolności przesyłowych transgranicznych połączeń wzajemnych oraz mocy wytwórczych, obciążenia i przerw w dostawie prądu.

(2)

W art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (2) uznaje się, że publikacja informacji wewnętrznej polega na jej jednoczesnym, kompletnym i skutecznym podaniu do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 lub wytycznymi przyjętymi na podstawie tego rozporządzenia.

(3)

Dostępność tych danych jest niezbędna, aby uczestnicy rynku mogli podejmować efektywne decyzje dotyczące produkcji i odbioru energii oraz handlu nią. Głębsza integracja rynku oraz szybki rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł o nieregularnej charakterystyce pracy, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, powodują, że konieczne jest udostępnianie kompletnych, aktualnych i łatwo dostępnych danych wysokiej jakości dotyczących najważniejszych kwestii związanych z podażą i popytem.

(4)

Terminowa dostępność kompletnych zestawów danych dotyczących najważniejszych kwestii powinna również zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii. Powinna umożliwić uczestnikom rynku precyzyjne dostosowanie podaży do popytu, co zmniejszy ryzyko wystąpienia przerw w dostawach. W rezultacie operatorzy systemów przesyłowych powinni być w stanie lepiej kontrolować swoje sieci oraz eksploatować je w bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunkach.

(5)

Obowiązujące środki w zakresie przejrzystości nie spełniają w pełni tych kryteriów. Ponadto uczestnicy rynku mają nierówny dostęp do odpowiednich informacji rynkowych, gdyż duże podmioty zasiedziałe mają wyłączny dostęp do informacji dotyczących ich aktywów własnych, co stawia nowych uczestników rynku oraz uczestników rynku nieposiadających własnych aktywów w niekorzystnej sytuacji.

(6)

Uczestnikom rynku należy terminowo dostarczać informacji na temat oczekiwanego odbioru energii. Informacje te należy regularnie aktualizować i należy je przekazywać w odniesieniu do różnych ram czasowych. Rzeczywiste dane dotyczące oczekiwanego odbioru energii również należy udostępniać, zaraz po ich pojawieniu się w czasie rzeczywistym.

(7)

Planowa i nieplanowa niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i jednostek odbiorczych jest dla uczestników rynku jedną z najważniejszych informacji dotyczących podaży i popytu. Uczestnicy rynku i operatorzy systemów przesyłowych powinni otrzymywać szczegółowe informacje o tym, gdzie, kiedy i dlaczego jednostki nie są lub nie będą w stanie wytwarzać lub zużywać energii oraz o tym, kiedy można oczekiwać ich ponownego uruchomienia. Powinno to również pomóc operatorom systemów przesyłowych w lepszej alokacji rezerw, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo przerw w dostawach.

(8)

Uczestnicy rynku i operatorzy systemów przesyłowych powinni także otrzymywać szczegółowe informacje na temat całkowitej zainstalowanej mocy wytwórczej, oszacowania całkowitej generacji zaplanowanej do pracy, w tym oddzielne dane dotyczące wytwarzania energii ze źródeł o nieregularnej charakterystyce wytwarzania, oraz dane na poziomie jednostki dotyczące rzeczywistej ilości energii wytworzonej przez większe obiekty wytwórcze.

(9)

Aby umożliwić przemieszczanie energii z miejsc, gdzie jest dostępna, do miejsc, gdzie jest najbardziej potrzebna, oraz w celu odpowiedniego dostosowania portfela energetycznego, rynek powinien otrzymywać informacje o planowej i nieplanowej niedyspozycyjności istniejącej transgranicznej infrastruktury przesyłowej oraz o planach dotyczących rozwoju infrastruktury. Operatorzy systemów przesyłowych powinni również dostarczać i regularnie aktualizować dane na temat planowych i oferowanych transgranicznych zdolności przesyłowych dla różnych okresów czasu, jak również informacje dotyczące alokacji i wykorzystania mocy wytwórczych.

(10)

Ze względu na szybkie wprowadzenie wytwarzania energii ze źródeł o nieciągłej pracy, które odbywa się z dala od miejsc odbioru tej energii, infrastruktura przesyłowa w wielu częściach Europy staje się coraz bardziej ograniczona. W celu zmniejszenia ograniczeń operatorzy systemów przesyłowych coraz częściej ingerują w funkcjonowanie rynku, zwracając się do uczestników rynku o zmianę zobowiązań w zakresie wytwarzania energii lub handlu nią. Aby umożliwić rynkowi zrozumienie, gdzie i dlaczego konieczne jest wprowadzenie środków zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, operatorzy systemów przesyłowych powinni terminowo przekazywać szczegółowe i uzasadnione informacje na temat swoich działań.

(11)

Nawet po przygotowaniu szczegółowych planów producenci, dostawcy i handlowcy mogą znaleźć się w sytuacji niezbilansowania i mogą być zmuszeni do korzystania z systemów bilansowania i rozliczania stosowanych przez operatorów sieci przesyłowych. W celu optymalnego ograniczenia ryzyka niezbilansowania uczestnicy rynku potrzebują dokładnych, przejrzystych i aktualnych informacji na temat rynków bilansujących. Operatorzy systemów przesyłowych powinni udostępniać takie informacje w formacie umożliwiającym porównywanie w kontekście transgranicznym, w tym również szczegółowe informacje dotyczące zakontraktowanych rezerw, zapłaconych cen i wolumenów energii aktywowanej na potrzeby bilansowania.

(12)

Operatorzy systemów przesyłowych są często głównym źródłem istotnych podstawowych informacji. Wykorzystuje się ich również w celu gromadzenia i oceny dużych ilości informacji niezbędnych do celów funkcjonowania systemu. W celu przedstawienia ogólnego obrazu istotnych informacji w całej Unii operatorzy systemów przesyłowych powinni ułatwiać gromadzenie, weryfikację i przetwarzanie danych, a europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”) powinna podawać dane do wiadomości publicznej za pośrednictwem centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości. W celu jak najlepszego wykorzystania istniejących źródeł przejrzystości ENTSO energii elektrycznej powinna mieć możliwość otrzymywania informacji do publikacji za pośrednictwem stron trzecich, takich jak giełdy energii elektrycznej i platformy na rzecz przejrzystości.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

(14)

Niniejsze rozporządzenie, które przyjęto na podstawie rozporządzenia (WE) nr 714/2009, uzupełnia to rozporządzenie i stanowi jego integralną część. Odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 714/2009 w innych aktach prawnych należy rozumieć jako odniesienia także do niniejszego rozporządzenia.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 714/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalny wspólny zestaw danych odnoszących się do wytwarzania, transportu i odbioru energii elektrycznej, które należy udostępniać uczestnikom rynku. Przewiduje ono również scentralizowane gromadzenie i publikację danych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Ponadto stosuje się następujące definicje:

1)

„rezerwy bilansujące” oznaczają wszystkie zasoby, jeżeli zostały zakupione ex ante lub w czasie rzeczywistym, lub zgodnie z zobowiązaniami prawnymi, którymi operator sieci przesyłowej dysponuje do celów bilansowania;

2)

„podstawowy okres bilansowania” oznacza okres, w odniesieniu do którego ustala się cenę rezerw bilansujących;

3)

„obszar rynkowy” oznacza największy obszar geograficzny, w obrębie którego uczestnicy rynku mają możliwość wymiany energii bez alokacji zdolności przesyłowych;

4)

„alokacja zdolności przesyłowych” oznacza przydział zdolności przesyłowych;

5)

„jednostka odbiorcza” oznacza podmiot, który otrzymuje energię elektryczną na własny użytek, z wyłączeniem operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych;

6)

„obszar regulacyjny” oznacza spójną część wzajemnie połączonego systemu, eksploatowaną przez jednego operatora systemu, i obejmuje przyłączone jednostki odbiorcze i/lub jednostki wytwórcze, jeżeli istnieją;

7)

„skoordynowane zdolności przesyłowe netto” oznaczają metodę wyznaczania zdolności przesyłowych opartą na zasadzie oceny i określenia ex ante maksymalnej wymiany energii między sąsiadującymi obszarami rynkowymi;

8)

„krytyczny element sieci” oznacza element sieci zlokalizowany wewnątrz obszaru rynkowego lub między obszarami rynkowymi uwzględniany w procesie wyznaczania zdolności przesyłowych, ograniczający ilość energii, która może zostać wymieniona;

9)

„bilansowanie międzysystemowe” oznacza system bilansowania, w ramach którego operator systemu przesyłowego może otrzymać oferty aktywacji pochodzące z obszarów innych operatorów systemów przesyłowych. Nie obejmuje on redispatchingu ani dostaw energii w sytuacjach awaryjnych;

10)

„zdolności przesyłowe” oznaczają zdolność wzajemnie połączonego systemu do przyjmowania transferu energii między obszarami rynkowymi;

11)

„waluta” oznacza euro, jeżeli co najmniej jedna część danego obszaru rynkowego jest częścią państwa, w którym euro jest prawnym środkiem płatniczym. W każdym innym przypadku „waluta” oznacza walutę lokalną;

12)

„nieprzekraczalny termin” oznacza termin, przed którego upływem operatorzy systemów przesyłowych muszą potwierdzić rynkowi wszystkie zgodne nominacje. Nieprzekraczalny termin odnosi się nie tylko do rynków dnia następnego i rynków dnia bieżącego, lecz także do różnych rynków, które obejmują dostosowania w zakresie niezbilansowania i alokację rezerw;

13)

„zakupy przeciwne” oznaczają międzystrefową wymianę zainicjowaną przez operatorów systemów między dwoma obszarami rynkowymi w celu zmniejszenia ograniczeń fizycznych;

14)

„podmiot przekazujący dane” oznacza podmiot, który przesyła dane do centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości;

15)

„alokacja typu explicit” oznacza tylko alokację zdolności przesyłowych, bez transferu energii;

16)

„parametry FBA” oznaczają dostępne marginesy krytycznych elementów sieci wraz z powiązanymi współczynnikami rozpływu energii elektrycznej;

17)

„jednostka wytwórcza” oznacza jeden generator energii elektrycznej należący do jednostki produkcyjnej;

18)

„alokacja typu implicit” oznacza metodę zarządzania ograniczeniami, dzięki której energię otrzymuje się w tym samym czasie, co zdolności przesyłowe;

19)

„podstawowy okres handlowy” oznacza okres, w odniesieniu do którego ustala się cenę rynkową, lub najkrótszy wspólny okres dla dwóch obszarów rynkowych, jeżeli ich podstawowe okresy handlowe są różne;

20)

„oferowane zdolności przesyłowe” oznaczają zdolności przesyłowe oferowane rynkowi przez podmiot przydzielający zdolności przesyłowe;

21)

„planowy” oznacza odnoszący się do zdarzenia, o którym pierwotny właściciel danych wiedział ex ante;

22)

„współczynnik rozpływu energii elektrycznej” oznacza wielkość fizycznego przepływu w krytycznym elemencie sieci wywołanego przez zmianę pozycji netto obszaru rynkowego;

23)

„pierwotny właściciel danych” oznacza podmiot, który tworzy dane;

24)

„jednostka produkcyjna” oznacza obiekt służący do wytwarzania energii elektrycznej składający się z pojedynczej jednostki wytwórczej lub z zagregowanej liczby jednostek wytwórczych;

25)

„przekrój” oznacza granicę geograficzną między jednym obszarem rynkowym a kilkoma sąsiadującymi obszarami rynkowymi;

26)

„redispatching” oznacza środek uruchamiany przez jednego lub kilku operatorów systemów poprzez zmianę schematu wytwarzania i/lub obciążenia w celu zmiany fizycznych przepływów w ramach systemu przesyłowego i w celu zmniejszenia ograniczeń fizycznych;

27)

„całkowite obciążenie”, obejmujące straty bez mocy wykorzystywanej do przechowywania energii, oznacza obciążenie równe wytworzonej energii wraz z energią importowaną, po odjęciu energii eksportowanej i mocy wykorzystywanej do przechowywania energii;

28)

„podmiot przydzielający zdolności przesyłowe” oznacza podmiot upoważniony przez operatorów systemów przesyłowych do zarządzania alokacją zdolności przesyłowych;

29)

„obciążenie pionowe” oznacza całkowitą ilość mocy wypływającej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnej, do przyłączonych bezpośrednio odbiorców końcowych lub do odbierającej energię części podmiotu wytwórczego;

30)

„prognoza marginesu na kolejny rok” oznacza różnicę między roczną prognozą dotyczącą dostępnych mocy wytwórczych a roczną prognozą maksymalnego całkowitego obciążenia, z uwzględnieniem prognozy dotyczącej łącznej mocy wytwórczej, prognozy dyspozycyjności mocy wytwórczych oraz prognozy dotyczącej rezerw zakontraktowanych dla usług systemowych;

31)

„czas” oznacza czas lokalny w Brukseli.

Artykuł 3

Ustanowienie centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości

1.   W ramach europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”) ustanawia się i wykorzystuje w sposób skuteczny i efektywny pod względem kosztów centralną platformę informacyjną na rzecz przejrzystości. ENTSO energii elektrycznej publikuje w centralnej platformie informacyjnej na rzecz przejrzystości wszystkie dane, które operatorzy sieci przesyłowych są zobowiązani przekazywać do ENTSO energii elektrycznej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Centralną platformę informacyjną na rzecz przejrzystości nieodpłatnie udostępnia się publicznie za pośrednictwem internetu co najmniej w języku angielskim.

Dane są aktualne, łatwo dostępne, możliwe do pobrania oraz dostępne przez co najmniej pięć lat. Aktualizacje danych oznacza się znacznikiem czasu, archiwizuje i udostępnia publicznie.

2.   ENTSO energii elektrycznej kieruje wniosek dotyczący funkcjonowania centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości i powiązanych kosztów do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („agencja”) w terminie czterech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Agencja przekazuje swoją opinię w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

3.   ENTSO energii elektrycznej zapewnia, aby centralna platforma informacyjna na rzecz przejrzystości rozpoczęła działalność w terminie 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Przekazywanie i publikacja danych

1.   Pierwotni właściciele danych przekazują dane operatorom systemów przesyłowych zgodnie z art. 6–17. Zapewniają oni, aby dane przekazywane operatorom systemów przesyłowych lub – w stosownych przypadkach zgodnie z ust. 2 – podmiotom przekazującym dane były kompletne, wymaganej jakości i przekazywane w sposób umożliwiający operatorom systemów przesyłowych lub podmiotom przekazującym dane przetwarzanie i dostarczanie danych ENTSO energii elektrycznej odpowiednio wcześnie, tak aby ENTSO energii elektrycznej mogła wywiązać się z obowiązków ciążących na niej na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do terminu publikowania informacji.

Operatorzy systemów przesyłowych oraz, w stosowanych przypadkach, podmioty przekazujące dane, przetwarzają otrzymywane dane i odpowiednio wcześnie przekazują je ENTSO energii elektrycznej w celu publikacji.

2.   Pierwotni właściciele danych mogą wypełnić swoje zobowiązanie określone w ust. 1, przekazując dane bezpośrednio do centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości, pod warunkiem że skorzystają z usług strony trzeciej działającej w ich imieniu jako podmiot przekazujący dane. Ten sposób przekazywania danych podlega uprzedniej zgodzie operatora systemu przesyłowego, na którego obszarze regulacyjnym pierwotny właściciel ma swoją siedzibę. Udzielając zgody, operator systemu przesyłowego ocenia, czy podmiot przekazujący dane spełnia wymagania, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy lit. b) i c).

3.   Operatorów systemów przesyłowych uznaje się za pierwotnych właścicieli danych do celów art. 6–17, z wyjątkiem przypadków, gdy określono inaczej.

4.   W przypadku obszaru rynkowego składającego się z kilku obszarów regulacyjnych w różnych państwach członkowskich ENTSO energii elektrycznej publikuje dane, o których mowa w ust. 1, oddzielnie dla państw członkowskich, których to dotyczy.

5.   Bez uszczerbku dla zobowiązań operatorów sieci przesyłowych oraz zobowiązań ENTSO energii elektrycznej określonych w ust. 1 i w art. 3, dane można również publikować na stronach internetowych operatorów sieci przesyłowych lub stronach internetowych innych podmiotów.

6.   Krajowe organy regulacyjne dbają o to, by pierwotni właściciele danych, operatorzy sieci przesyłowych oraz podmioty przekazujące dane wywiązywali się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Podręcznik procedur

ENTSO energii elektrycznej opracowuje podręcznik zawierający następujące informacje:

a)

szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych i formatu, w jakim przekazuje się te dane, o których mowa w art. 4 ust. 1;

b)

znormalizowane sposoby i formaty przesyłania i wymiany danych między pierwotnymi właścicielami danych, operatorami systemów przesyłowych, podmiotami przekazującymi dane oraz ENTSO energii elektrycznej;

c)

kryteria techniczne i operacyjne, które muszą spełniać podmioty przekazujące dane przy przekazywaniu danych do centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości;

d)

odpowiednia klasyfikacja rodzajów produkcji, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1.

ENTSO energii elektrycznej opracowuje podręcznik po przeprowadzeniu otwartych i przejrzystych konsultacji z zainteresowanymi stronami.

ENTSO energii elektrycznej publicznie udostępnia podręcznik.

W razie konieczności ENTSO energii elektrycznej aktualizuje podręcznik. Przed opublikowaniem lub aktualizacją podręcznika ENTSO energii elektrycznej przedkłada agencji do zaopiniowania jego projekt; agencja przedstawia swoją opinię w terminie dwóch miesięcy. Projekt pierwszej wersji przekazuje się agencji w terminie czterech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Informacje na temat całkowitego obciążenia

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych obliczają i przekazują ENTSO energii elektrycznej następujące dane dla każdego obszaru rynkowego:

a)

całkowite obciążenie dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych;

b)

prognoza jednodniowa dotycząca całkowitego obciążenia dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych;

c)

prognoza tygodniowa dotycząca całkowitego obciążenia na każdy dzień tygodnia następującego, która dla każdego dnia obejmuje maksymalną i minimalną wielkość obciążenia;

d)

prognoza miesięczna dotycząca całkowitego obciążenia na każdy tydzień miesiąca następującego, która dla danego tygodnia obejmuje maksymalną i minimalną wielkość obciążenia;

e)

prognoza roczna dotycząca całkowitego obciążenia na każdy tydzień roku następującego, która dla danego tygodnia obejmuje maksymalną i minimalną wielkość obciążenia.

2.   Informacje, o których mowa

a)

w ust. 1 lit. a), publikuje się nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym;

b)

w ust. 1 lit. b), publikuje się nie później niż dwie godziny przed zamknięciem bramki rynku dnia następnego w obszarze rynkowym i aktualizuje się je w przypadku wystąpienia znaczących zmian;

c)

w ust. 1 lit. c), publikuje się w każdy piątek nie później niż dwie godziny przed zamknięciem bramki rynku dnia następnego w obszarze rynkowym i aktualizuje się je w przypadku wystąpienia znaczących zmian;

d)

w ust. 1 lit. d), publikuje się nie później niż tydzień przed miesiącem dostawy i aktualizuje się je przy okazji wystąpienia znaczących zmian;

e)

w ust. 1 lit. e), publikuje się nie później niż piętnastego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego rok, którego dotyczą dane.

3.   Jednostki wytwórcze znajdujące się wewnątrz obszaru regulacyjnego operatora systemu przesyłowego zapewniają temu operatorowi wszystkie odpowiednie informacje niezbędne do obliczenia danych, o których mowa w ust. 1 lit. a).

Jednostki wytwórcze uznaje się za pierwotnych właścicieli odpowiednich informacji, które przekazują.

4.   Operatorzy systemów dystrybucyjnych znajdujący się wewnątrz obszaru regulacyjnego operatora systemu przesyłowego zapewniają temu operatorowi wszystkie odpowiednie informacje niezbędne do obliczenia danych, o których mowa w ust. 1 lit. b)– e).

Operatorów systemów dystrybucyjnych uznaje się za pierwotnych właścicieli odpowiednich informacji, które przekazują.

Artykuł 7

Informacje dotyczące niedyspozycyjności jednostek odbiorczych

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje o planowej niedyspozycyjności 100 MW lub więcej jednostki odbiorczej, w tym o zmianach o 100 MW lub więcej w planowanej niedyspozycyjności jednostek odbiorczych, trwających co najmniej jeden podstawowy okres handlowy, z wyszczególnieniem:

obszaru rynkowego,

dostępnej zdolności dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych podczas zdarzenia,

przyczyny niedyspozycyjności,

szacowanej daty rozpoczęcia i zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności;

b)

informacje o zmianach w rzeczywistej dyspozycyjności jednostki odbiorczej o mocy znamionowej 100 MW lub większej, z wyszczególnieniem:

obszaru rynkowego,

dostępnej zdolności dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych podczas zdarzenia,

przyczyny niedyspozycyjności,

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności.

2.   Informacje określone w ust. 1 lit. a) publikuje się w formie zagregowanej dla poszczególnych obszarów rynkowych, podając sumę mocy niedostępnych jednostek odbiorczych dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych w danym okresie, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po podjęciu decyzji dotyczącej planowej niedyspozycyjności.

Informacje określone w ust. 1 lit. b) publikuje się w formie zagregowanej dla poszczególnych obszarów rynkowych, podając sumę mocy niedostępnych jednostek odbiorczych dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych w danym okresie, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę zmianie rzeczywistej dyspozycyjności.

3.   Jednostki odbiorcze znajdujące się w obszarze regulacyjnym operatora systemu przesyłowego obliczają i przekazują temu operatorowi dane określone w ust. 1.

Jednostki odbiorcze uznaje się za pierwotnych właścicieli danych, które przekazują.

Artykuł 8

Prognoza marginesu na kolejny rok

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych obliczają dla każdego obszaru rynkowego i przekazują ENTSO energii elektrycznej prognozę marginesu na kolejny rok dotyczącą podstawowego okresu handlowego.

Informacje te publikuje się na tydzień przed roczną procedurą alokacji zdolności przesyłowych, lecz nie później niż piętnastego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego rok, którego dotyczą dane.

2.   Jednostki wytwórcze i operatorzy systemów dystrybucyjnych znajdujący się wewnątrz obszaru regulacyjnego operatora systemu przesyłowego zapewniają temu operatorowi wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do obliczenia danych, o których mowa w ust. 1.

Jednostki wytwórcze i operatorów systemów dystrybucyjnych uznaje się za pierwotnych właścicieli danych, które przekazują.

Artykuł 9

Infrastruktura przesyłowa

1.   Operatorzy systemów przesyłowych ustalają i przekazują ENTSO energii elektrycznej informacje na temat przyszłych zmian dotyczących elementów sieci i projektów rozbudowy lub likwidacji elementów sieciowych i połączeń międzysystemowych w ich sieciach przesyłowych, obejmujące okres najbliższych trzech lat. Informacje te podaje się tylko w odniesieniu do środków, które mają mieć wpływ wynoszący co najmniej 100 MW na zdolności przesyłowe między obszarami rynkowymi lub na przekroje podczas co najmniej jednego podstawowego okresu handlowego. Informacje te obejmują:

a)

identyfikację przedmiotowych aktywów;

b)

lokalizację;

c)

rodzaj aktywu;

d)

wpływ na zdolność połączeń wzajemnych dla poszczególnych kierunków między obszarami rynkowymi;

e)

szacowany termin zakończenia.

Informacje te publikuje się na tydzień przed roczną procedurą alokacji zdolności przesyłowych, lecz nie później niż piętnastego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego rok, do którego odnosi się procedura alokacji. Informacje należy aktualizować, uwzględniając ich stosowne zmiany, przed końcem marca, przed końcem czerwca oraz przed końcem września roku, do którego odnosi procedura alokacji.

Artykuł 10

Informacje dotyczące niedyspozycyjności infrastruktury przesyłowej

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych obliczają i przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje o planowej niedyspozycyjności połączeń wzajemnych i sieci przesyłowej, w tym również o zmianach w planowanej niedyspozycyjności, która ogranicza zdolności przesyłowe między obszarami rynkowymi o 100 MW lub więcej podczas co najmniej jednego podstawowego okresu handlowego, z wyszczególnieniem:

identyfikacji przedmiotowych aktywów,

lokalizacji,

rodzaju aktywu,

szacowanego wpływu na zdolność przesyłową dla poszczególnych kierunków między obszarami rynkowymi,

przyczyn niedyspozycyjności,

szacowanej daty rozpoczęcia i zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności;

b)

informacje o zmianach w rzeczywistej dyspozycyjności połączeń wzajemnych i w sieci przesyłowej, które ograniczają zdolności przesyłowe między obszarami rynkowymi o 100 MW lub więcej podczas co najmniej jednego podstawowego okresu handlowego, z wyszczególnieniem:

identyfikacji przedmiotowych aktywów,

lokalizacji,

rodzaju aktywu,

szacowanego wpływu na zdolność przesyłową dla poszczególnych kierunków między obszarami rynkowymi,

przyczyn niedyspozycyjności,

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności;

c)

informacje o zmianach w rzeczywistej dyspozycyjności morskiej infrastruktury sieciowej, które ograniczają zasilanie energią wiatrową o 100 MW lub więcej podczas co najmniej jednego podstawowego okresu handlowego, z wyszczególnieniem:

identyfikacji przedmiotowych aktywów,

lokalizacji,

rodzaju aktywu,

zainstalowanej mocy wytwarzania energii wiatrowej (MW) podłączonej do aktywu,

mocy w (MW) wprowadzonej do sieci z elektrowni wiatrowych w momencie zmiany dyspozycyjności,

przyczyn niedyspozycyjności,

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności.

2.   Informacje określone w ust. 1 lit. a) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po podjęciu decyzji w sprawie planowej niedyspozycyjności.

3.   Informacje określone w ust. 1 lit. b) i c) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po zmianie w rzeczywistej dyspozycyjności.

4.   W przypadku informacji określonych w ust. 1 lit. a) i b) operatorzy sieci przesyłowych mogą odmówić identyfikacji przedmiotowego aktywu i określenia jego lokalizacji, jeżeli informacje te klasyfikuje się jako szczególnie chronione informacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej w państwach członkowskich, o których mowa w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady 2008/114/WE (3). Pozostaje to bez uszczerbku dla innych zobowiązań operatorów sieci przesyłowych określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 11

Informacje dotyczące oceny i oferty zdolności przesyłowych

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy sieci przesyłowych lub, w stosownych przypadkach, podmioty przydzielające zdolności przesyłowe wystarczająco wcześnie przed procedurą alokacji obliczają i przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje o przewidywanej i oferowanej zdolności przesyłowej (MW) dla poszczególnych kierunków między obszarami rynkowymi w przypadku alokacji zdolności przesyłowych opartej na skoordynowanej zdolności przesyłowej netto; lub

b)

informacje o odpowiednich parametrach FBA w przypadku alokacji zdolności przesyłowych opartej na przepływie.

Operatorów sieci przesyłowych lub, w stosownych przypadkach, podmioty przydzielające zdolności przesyłowe uznaje się za pierwotnych właścicieli danych, które obliczają i przekazują.

2.   Informacje określone w ust. 1 lit. a) publikuje się zgodnie z załącznikiem.

3.   W odniesieniu do połączeń prądu stałego operatorzy systemów przesyłowych przekazują ENTSO energii elektrycznej zaktualizowane informacje o wszelkich ograniczeniach w zakresie wykorzystania dostępnych zdolności transgranicznych, w tym o ograniczeniach spowodowanych przez stosowanie ograniczeń w zmianie szybkości przepływu lub limitów zdolności przesyłowych w ramach rynku dnia bieżącego, nie później niż jedną godzinę po uzyskaniu takich informacji.

Operatorów stałoprądowych połączeń uznaje się za pierwotnych właścicieli zaktualizowanych informacji, które przekazują.

4.   Operatorzy sieci przesyłowych lub, w stosownych przypadkach, podmioty przydzielające zdolności przesyłowe przedkładają ENTSO energii elektrycznej roczne sprawozdanie, z wyszczególnieniem:

a)

głównych krytycznych elementów sieci ograniczających oferowane zdolności przesyłowe;

b)

obszarów regulacyjnych, do których należą krytyczne elementy sieci;

c)

zakresu, w jakim zmniejszenie obciążenia krytycznych elementów sieci zwiększyłoby oferowane zdolności przesyłowe;

d)

wszelkich możliwych środków, które mogłyby zostać wdrożone w celu zwiększenia oferowanych zdolności przesyłowych, wraz z ich szacunkowymi kosztami.

Przy opracowywaniu sprawozdania operatorzy sieci przesyłowych mogą odmówić identyfikacji przedmiotowego aktywu i określenia jego lokalizacji, jeżeli informacje te klasyfikuje się jako szczególnie chronione informacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej w państwach członkowskich, o których mowa w art. 2 lit. d) dyrektywy 2008/114/WE.

Operatorów sieci przesyłowych lub, w stosownych przypadkach, podmioty przydzielające zdolności przesyłowe uznaje się za pierwotnych właścicieli przedkładanego przez nich sprawozdania.

Artykuł 12

Informacje dotyczące wykorzystania zdolności przesyłowych

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych obliczają i przekazują ENTSO energii elektrycznej następujące informacje:

a)

w przypadku alokacji typu „explicit”, dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych oraz dla poszczególnych kierunków między obszarami rynkowymi

zdolność (MW), na którą zgłosił zapotrzebowanie rynek,

zdolność (MW) przydzielona rynkowi,

cena zdolności (waluta/MW),

dochód z przetargu (w walucie) dla poszczególnych granic między obszarami rynkowymi;

b)

dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych oraz dla poszczególnych kierunków między obszarami rynkowymi – całkowitą nominowaną zdolność przesyłową;

c)

przed każdą alokacją zdolności przesyłowych – całkowitą zdolność już przydzieloną w ramach poprzednich procedur alokacji dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych oraz dla poszczególnych kierunków;

d)

dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych – ceny na rynku dnia następnego w każdym obszarze rynkowym (waluta/MWh);

e)

w przypadku alokacji typu „implicit”, dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych – pozycje netto dla każdego obszaru rynkowego (MW) oraz dochód z ograniczeń przesyłowych (w walucie) dla poszczególnych granic między obszarami rynkowymi;

f)

planowana wymiana handlowa między obszarami rynkowymi na rynku dnia następnego, w formie zagregowanej, dla poszczególnych kierunków i dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych;

g)

przepływy fizyczne między obszarami rynkowymi dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych;

h)

zdolności przesyłowe przydzielone obszarom rynkowym w państwach członkowskich i w państwach trzecich dla poszczególnych kierunków, alokowanych produktów i okresów.

2.   Informacje określone

a)

w ust. 1 lit. a) i e) publikuje się nie później niż jedną godzinę po każdej alokacji zdolności przesyłowych;

b)

w ust. 1 lit. b) publikuje się nie później niż jedną godzinę po każdej rundzie nominacji;

c)

w ust. 1 lit. c) publikuje się najpóźniej z chwilą, gdy publikacja danych liczbowych dotyczących oferowanych zdolności przesyłowych staje się wymagalna, zgodnie z załącznikiem;

d)

w ust. 1 lit. d) publikuje się nie później niż jedną godzinę po terminie zamknięcia bramki zgłoszeń;

e)

w ust. 1 lit. f) publikuje się codziennie nie później niż jedną godzinę po upływie ostatniego nieprzekraczalnego terminu oraz, w stosownych przypadkach, aktualizuje się je nie później niż dwie godziny po każdej śróddziennej procedurze nominacji;

f)

w ust. 1 lit. g) publikuje się dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego, ale nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym;

g)

w ust. 1 lit. h) publikuje się nie później niż jedną godzinę po alokacji.

3.   Podmioty przydzielające zdolności przesyłowe lub, w stosownych przypadkach, giełdy energii elektrycznej, przekazują operatorom systemów przesyłowych wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do obliczenia danych określonych w ust. 1.

Podmioty przydzielające zdolności przesyłowe uznaje się za pierwotnych właścicieli informacji, które przekazują.

Giełdy energii elektrycznej uznaje się za pierwotnych właścicieli informacji, które przekazują.

Artykuł 13

Informacje dotyczące środków zarządzania ograniczeniami przesyłowymi

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje dotyczące redispatchingu dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych, z wyszczególnieniem:

podjętych działań (tj. zwiększenia lub zmniejszenia produkcji, zwiększenia lub zmniejszenia obciążenia),

identyfikacji, lokalizacji i rodzaju elementów sieci, których dotyczą podjęte działania,

przyczyn podjęcia działań,

zdolności, na które wpływają podęte działania (MW);

b)

informacje dotyczące zakupów przeciwnych dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych, z wyszczególnieniem:

podjętych działań (tj. zwiększania lub zmniejszenia wymiany międzystrefowej),

obszarów rynkowych, których dotyczą działania,

przyczyn podjęcia działań,

zmian w wymianie międzystrefowej(MW);

c)

koszty poniesione w danym miesiącu w związku z działaniami, o których mowa w lit. a) i b), oraz w związku z wszelkimi innymi działaniami naprawczymi.

2.   Informacje określone

a)

w ust. 1 lit. a) i b) publikuje się tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym, z wyjątkiem przyczyn, które publikuje się tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż jeden dzień po okresie operacyjnym;

b)

w ust. 1 lit. c) publikuje się nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu miesiąca, o którym mowa.

Artykuł 14

Prognozowane wytwarzanie energii

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych obliczają i przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje o sumie mocy wytwórczych (MW) zainstalowanych dla wszystkich istniejących jednostek produkcyjnych o zainstalowanej mocy wytwórczej 1 MW lub więcej, dla poszczególnych rodzajów produkcji;

b)

informacje o jednostkach produkcyjnych (istniejących i planowanych) o zainstalowanej mocy wytwórczej równej 100 MW lub więcej. Informacje te zawierają:

nazwę jednostki,

zainstalowaną moc wytwórczą (MW),

lokalizację,

poziom napięcia w punkcie przyłączenia,

obszar rynkowy,

typ produkcji;

c)

informacje o szacunkowej łącznej ilości planowo wytwarzanej energii (MW) dla poszczególnych obszarów rynkowych i dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych następnego dnia;

d)

informacje o prognozowanej ilości wytwarzanej energii wiatrowej i słonecznej (MW) dla poszczególnych obszarów rynkowych, dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych dnia następnego.

2.   Informacje określone

a)

w ust. 1 lit. a) publikuje się corocznie nie później niż jeden tydzień przed końcem roku;

b)

w ust. 1 lit. b) publikuje się corocznie w ciągu trzech kolejnych lat nie później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem pierwszego roku, którego dotyczą dane;

c)

w ust. 1 lit. c) publikuje się nie później niż o godzinie 18.00 czasu brukselskiego, jeden dzień przed rzeczywistą dostawą;

d)

w ust. 1 lit. d) publikuje się nie później niż o godzinie 18.00 czasu brukselskiego, jeden dzień przed rzeczywistą dostawą. Informacje są regularnie aktualizowane i publikowane podczas handlu na rynku dnia bieżącego, przy czym co najmniej jedną aktualizację należy opublikować o godzinie 8.00 czasu brukselskiego w dniu rzeczywistej dostawy. Informacje przekazuje się w odniesieniu do wszystkich obszarów rynkowych wyłącznie w państwach członkowskich, w których ponad 1 % wprowadzanej energii jest pochodzenia wiatrowego lub słonecznego, lub w odniesieniu do obszarów rynkowych, w których ponad 5 % wprowadzanej energii jest pochodzenia wiatrowego lub słonecznego.

3.   Jednostki produkcyjne znajdujące się w obszarze regulacyjnym operatora systemu przesyłowego zapewniają temu operatorowi wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do obliczenia danych określonych w ust. 1.

Jednostki produkcyjne uznaje się za pierwotnych właścicieli odpowiednich informacji, które przekazują.

Artykuł 15

Informacje dotyczące niedyspozycyjności jednostek wytwórczych i produkcyjnych

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje o planowej niedyspozycyjności 100 MW lub więcej jednostki wytwórczej, w tym o zmianach o 100 MW lub więcej w planowanej niedostępności tej jednostki wytwórczej, która zgodnie z przewidywaniami będzie trwać co najmniej jeden podstawowy okres handlowy, z wyprzedzeniem do trzech lat, z wyszczególnieniem:

nazwy jednostki produkcyjnej,

nazwy jednostki wytwórczej,

lokalizacji,

obszaru rynkowego,

zainstalowanej mocy wytwórczej (MW),

typu produkcji,

dostępnej zdolności podczas zdarzenia,

przyczyny niedyspozycyjności,

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności;

b)

informacje o zmianach o 100 MW lub więcej w rzeczywistej dyspozycyjności jednostki wytwórczej, które zgodnie z przewidywaniami będą trwać co najmniej jeden podstawowy okres handlowy, z wyszczególnieniem:

nazwy jednostki produkcyjnej,

nazwy jednostki wytwórczej,

lokalizacji,

obszaru rynkowego,

zainstalowanej mocy wytwórczej (MW),

typu produkcji,

dostępnej zdolności podczas zdarzenia,

przyczyny niedyspozycyjności oraz

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności;

c)

informacje o planowej niedyspozycyjności jednostki produkcyjnej o mocy 200 MW lub więcej, w tym o zmianach wynoszących 100 MW lub więcej w planowanej niedyspozycyjności tej jednostki produkcyjnej, ale niepublikowane zgodnie z lit. a), która zgodnie z przewidywaniami będzie trwać co najmniej jeden podstawowy okres handlowy, z wyprzedzeniem do trzech lat, z wyszczególnieniem:

nazwy jednostki produkcyjnej,

lokalizacji,

obszaru rynkowego,

zainstalowanej mocy wytwórczej (MW),

typu produkcji,

dostępnej mocy podczas zdarzenia,

przyczyny niedyspozycyjności,

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności;

d)

informacje o zmianach o 100 MW lub więcej w rzeczywistej dyspozycyjności jednostki produkcyjnej o zainstalowanej mocy wytwórczej wynoszącej 200 MW lub więcej, ale niepublikowane zgodnie z lit. b), które zgodnie z przewidywaniami będą trwać co najmniej jeden podstawowy okres handlowy, z wyszczególnieniem:

nazwy jednostki produkcyjnej,

lokalizacji,

obszaru rynkowego,

zainstalowanej mocy wytwórczej (MW),

typu produkcji,

dostępnej zdolności podczas zdarzenia,

przyczyny niedyspozycyjności oraz

daty rozpoczęcia i szacowanej daty zakończenia (dzień, godzina) zmian w dyspozycyjności.

2.   Informacje określone w ust. 1 lit. a) i c) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po podjęciu decyzji w sprawie planowej niedyspozycyjności.

Informacje określone w ust. 1 lit. b) i d) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po zmianie w rzeczywistej dyspozycyjności.

3.   Jednostki wytwórcze znajdujące się w obszarze regulacyjnym operatora systemu przesyłowego przekazują temu operatorowi dane określone w ust. 1.

Jednostki wytwórcze uznaje się za pierwotnych właścicieli danych, które przekazują.

Artykuł 16

Rzeczywiste wytwarzanie energii

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych obliczają i przekazują ENTSO energii elektrycznej:

a)

informacje o rzeczywiście wytworzonej energii (MW) dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych oraz dla poszczególnych jednostek wytwórczych o zainstalowanej mocy wytwórczej wynoszącej 100 MW lub więcej;

b)

informacje o zagregowanej ilości wytworzonej energii dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych oraz dla poszczególnych typów produkcji;

c)

informacje o rzeczywistej lub szacunkowej ilości wytworzonej energii wiatrowej i słonecznej (MW) w każdym obszarze rynkowym dla poszczególnych podstawowych okresów handlowych;

d)

informacje o zagregowanej tygodniowej średniej szybkości napełnienia wszystkich zbiorników wodnych oraz zbiorników w elektrowniach szczytowo-pompowych (MWh) dla poszczególnych obszarów rynkowych, w tym dane liczbowe dotyczące tego samego tygodnia poprzedniego roku.

2.   Informacje określone

a)

w ust. 1 lit. a) publikuje się pięć dni po okresie operacyjnym;

b)

w ust. 1 lit. b) publikuje się nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym;

c)

w ust. 1 lit. c) publikuje się nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym i aktualizuje się je na podstawie zmierzonych wartości kiedy tylko są one dostępne. Informacje przekazuje się w odniesieniu do wszystkich obszarów rynkowych wyłącznie w państwach członkowskich, w których rocznie ponad 1 % wprowadzanej energii jest pochodzenia wiatrowego lub słonecznego, lub w odniesieniu do obszarów rynkowych, w których rocznie ponad 5 % wprowadzanej energii jest pochodzenia wiatrowego lub słonecznego;

d)

w ust. 1 lit. d) publikuje się trzeciego dnia roboczego tygodnia następującego po tygodniu, do którego odnoszą się przedmiotowe informacje. Informacje te przekazuje się w odniesieniu do wszystkich obszarów rynkowych wyłącznie w państwach członkowskich, w których ponad 10 % energii rocznie wprowadza się w ten sposób, lub w odniesieniu do obszarów rynkowych, w których ponad 30 % energii rocznie wprowadza się w ten sposób.

3.   Jednostki wytwórcze i jednostki produkcyjne znajdujące się wewnątrz obszaru regulacyjnego operatorów systemów przesyłowych zapewniają tym operatorom wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do obliczenia danych określonych w ust. 1.

Jednostki wytwórcze i jednostki produkcyjne uznaje odpowiednio się za pierwotnych właścicieli odpowiednich informacji, które przekazują.

Artykuł 17

Bilansowanie

1.   W odniesieniu do swoich obszarów regulacyjnych operatorzy systemów przesyłowych lub, w stosownych przypadkach, operatorzy rynków bilansujących, jeżeli takie rynki istnieją, przekazują ENTSO energii elektrycznej następujące informacje:

a)

zasady dotyczące bilansowania, w tym:

procedury zakupu różnych rodzajów rezerw bilansujących i energii bilansującej,

metody zapłaty zarówno za dostarczanie rezerw, jak i za energię aktywowaną w celu bilansowania,

metody obliczania opłat za niezbilansowanie,

jeżeli ma to zastosowanie, opis sposobu realizacji transgranicznego bilansowania między dwoma obszarami regulacyjnymi lub większą liczbą tych obszarów oraz warunki uczestnictwa wytwórców i odbiorców;

b)

ilość rezerw bilansujących na mocy umowy (MW) zawartej przez operatora sieci przesyłowej określającej:

źródło rezerwy (wytwarzanie lub obciążenie),

rodzaj rezerwy (np. rezerwa regulacji pierwotnej, rezerwa regulacji wtórnej, rezerwa odtworzeniowa),

okres, na który zakontraktowano rezerwy (np. godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok itd.);

c)

ceny płacone przez operatora sieci przesyłowej dla poszczególnych rodzajów zakupionych rezerw i dla poszczególnych okresów zakupu (waluta/MW/okres);

d)

przyjęte zagregowane oferty dla poszczególnych podstawowych okresów bilansowania, osobno dla poszczególnych rodzajów rezerwy bilansującej;

e)

ilość aktywowanej energii bilansującej (MW) dla poszczególnych podstawowych okresów bilansowania i dla poszczególnych rodzajów rezerw;

f)

ceny płacone przez operatora sieci przesyłowej za aktywowaną energię bilansującą dla poszczególnych podstawowych okresów bilansowania i dla poszczególnych rodzajów każdego rodzaju rezerwy; informacje na temat cen przekazuje się oddzielnie dla regulacji w górę i w dół;

g)

ceny za niezbilansowanie dla poszczególnych podstawowych okresów bilansowania;

h)

łączna ilość niezbilansowania dla poszczególnych podstawowych okresów bilansowania;

i)

miesięczny bilans finansowy obszaru regulacyjnego, z wyszczególnieniem:

wydatków poniesionych przez operatora sieci przesyłowej na zakup rezerw i aktywowanie energii bilansującej,

dochodu netto operatora sieci przesyłowej po rozliczeniu niezbilansowania z podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie;

j)

w stosownych przypadkach, informacje dotyczące bilansowania międzysystemowego dla poszczególnych podstawowych okresów bilansowania, z wyszczególnieniem:

ilości wymienionych ofert kupna i ofert sprzedaży dla poszczególnych jednostek czasu dotyczących zamówień,

maksymalnych minimalnych cen w ofertach kupna i ofertach sprzedaży dla poszczególnych jednostek czasu dotyczących zamówień,

ilości energii bilansującej aktywowanej w przedmiotowych obszarach regulacyjnych.

Operatorów rynków bilansujących uznaje się za pierwotnych właścicieli informacji, które przekazują.

2.   Informacje określone

a)

w ust. 1 lit. b) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż dwie godziny przed kolejną procedurą zakupu;

b)

w ust. 1 lit. c) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po zakończeniu procedury zakupu;

c)

w ust. 1 lit. d) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym;

d)

w ust. 1 lit. e) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 minut po okresie operacyjnym. W przypadku gdy dane są wstępne, informacje aktualizuje się po ostatecznym uzyskaniu danych;

e)

w ust. 1 lit. f) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym;

f)

w ust. 1 lit. g) publikuje się tak szybko, jak to możliwe;

g)

w ust. 1 lit. h) publikuje się tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 minut po okresie operacyjnym. W przypadku gdy dane są wstępne, informacje aktualizuje się po ostatecznym uzyskaniu danych;

h)

w ust. 1 lit. i) publikuje się nie później niż trzy miesiące po miesiącu operacyjnym. W przypadku gdy rozliczenie jest wstępne, dane aktualizuje się po ostatecznym rozliczeniu;

i)

w ust. 1 lit. j) publikuje się nie później niż jedną godzinę po okresie operacyjnym.

Artykuł 18

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność pierwotnego właściciela danych, podmiotu przekazującego dane oraz ENTSO energii elektrycznej na podstawie niniejszego rozporządzenia jest ograniczona do przypadków poważnych zaniedbań i/lub umyślnego naruszenia przepisów. Podmioty te w żadnym przypadku nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania osobie korzystającej z danych z tytułu utraty zysku, utraty udziałów w rynku, lub wszelkiego rodzaju innych pośrednich, dodatkowych, specjalnych i bezpośrednich szkód wynikających z naruszenia zobowiązań spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 714/2009

Pkt 5.5–5.9 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 714/2009 skreśla się z mocą od 5 stycznia 2015 r.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4 ust. 1 stosuje się po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 15.

(2)  Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75.


ZAŁĄCZNIK

Publikowanie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2

Okres alokacji zdolności przesyłowych

Prognozowane zdolności przesyłowe podlegające publikacji

Oferowane zdolności przesyłowe podlegające publikacji

Rocznie

Tydzień przed roczną procedurą alokacji, ale nie później niż 15 grudnia, dla wszystkich miesięcy następnego roku

Tydzień przed roczną procedurą alokacji, ale nie później niż 15 grudnia

Miesięcznie

Dwa dni robocze przed miesięczną procedurą alokacji dla wszystkich dni następnego miesiąca

Dwa dni robocze przed miesięczną procedurą alokacji

Tygodniowo

W każdy piątek, dla wszystkich dni następnego tygodnia

Jeden dzień przed tygodniową procedurą alokacji

Na następny dzień

 

Na 1 godzinę przed zamknięciem bramki zgłoszeń, dla każdego podstawowego okresu handlowego

Śróddziennie

 

Na 1 godzinę przed pierwszą alokacją śróddzienną, a następnie w czasie rzeczywistym, dla każdego podstawowego okresu handlowego


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 544/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

W swojej opinii z dnia 14 listopada 2012 r. (2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że preparat Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 w proponowanych warunkach stosowania nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu może poprawić wyniki u kurcząt rzeźnych. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zbadał również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, złożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tego preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(12):2965.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU (1)/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913

 

Skład dodatku

Preparat w postaci mieszaniny:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 o minimalnej zawartości 3 × 109 CFU/g dodatku

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 o minimalnej zawartości 1 × 109 CFU/g dodatku

 

Enterococcus faecium DSM 21913 o minimalnej zawartości co najmniej 6 × 109 CFU/g dodatku

Mieszanina stała (stosunek 3:1:6)

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913

 

Metody analityczne  (2)

Do oznaczenia:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: metoda posiewu powierzchniowego EN 15785

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: metoda posiewu powierzchniowego EN 15787

 

Enterococcus faecium DSM 21913: metoda posiewu powierzchniowego EN 15788

Do identyfikacji:

elektroforeza pulsacyjna w zmiennym polu elektrycznym

Kurczęta rzeźne

1 × 108

1 × 109

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Dodatek można stosować w paszach zawierających następujące kokcydiostatyki: maduramycyna amonu, diklazuril lub chlorowodorek robenidyny.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

5 lipca 2023 r.


(1)  Jako całkowita zawartość mieszaniny.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można znaleźć na stronie laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 545/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji aromatycznej 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 872/2012 (3) przyjęto wykaz substancji aromatycznych i włączono ten wykaz do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany zgodnie ze wspólną procedurą, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na wniosek złożony przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę.

(3)

Substancja aromatyczna 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen (nr FL 15.024) jest wpisana do tego wykazu jako substancja aromatyczna podlegająca ocenie, w odniesieniu do której muszą zostać przedstawione dodatkowe dane naukowe. Dane takie przedstawił wnioskodawca.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił złożone dane i w dniu 15 maja 2013 r. stwierdził, że 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen jest mutagenny zarówno in vitro, jak i in vivo, a zatem stosowanie go jako substancji aromatycznej budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa (4).

(5)

Stosowanie 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu nie jest zatem zgodne z ogólnymi warunkami stosowania środków aromatyzujących, określonymi w art. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. W związku z powyższym substancję tę należy bezzwłocznie usunąć z wykazu, aby zapewnić ochronę zdrowia ludzkiego.

(6)

Komisja powinna zastosować tryb pilny w celu usunięcia z unijnego wykazu substancji, która budzi obawy pod względem bezpieczeństwa.

(7)

Na podstawie art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 substancje aromatyczne niewłączone do unijnego wykazu mogą być wprowadzane do obrotu jako takie i stosowane w środkach spożywczych i na ich powierzchni do dnia 22 października 2014 r. Ten okres przejściowy nie powinien mieć zastosowania w przypadku 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu.

(8)

Ze względu na bardzo niskie poziomy stosowania i niewielką łączną ilość 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu dodawanego rocznie do środków spożywczych w Unii Europejskiej, obecność tej substancji w żywności nie stanowi pilnego problemu pod względem bezpieczeństwa. Biorąc zatem pod uwagę również przyczyny techniczne i ekonomiczne, należy ustanowić okresy przejściowe obejmujące środki spożywcze zawierające substancję aromatyczną 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen, wprowadzone do obrotu lub wysłane z państw trzecich do Unii przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1334/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Wprowadzanie do obrotu 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu jako substancji aromatycznej oraz stosowanie tej substancji w środkach spożywczych lub na ich powierzchni jest zakazane.

2.   Wprowadzanie do obrotu żywności zawierającej substancję aromatyczną 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen jest zakazane.

3.   Przywóz 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu jako substancji aromatycznej oraz przywóz żywności zawierającej substancję aromatyczną 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen są zakazane.

Artykuł 3

1.   W drodze odstępstwa od stosowania art. 2 ust. 2 środki spożywcze zawierające substancję aromatyczną 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen legalnie wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą pozostać w obrocie do upływu terminu ich przydatności do spożycia bądź do daty minimalnej trwałości.

2.   Artykuł 2 nie ma zastosowania do przesyłek środków spożywczych zawierających substancję aromatyczną 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen, w przypadku gdy importer takich środków spożywczych może udowodnić, że zostały one wysłane z danego państwa trzeciego i znajdowały się w drodze do Unii przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1.

(4)  Dziennik EFSA 2013; 11(5):3227.


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 skreśla się pozycję dotyczącą substancji nr FL 15.024 w brzmieniu:

„15.024

3-Acetylo-2,5-dimetylotiofen

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA”


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 546/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej eugenol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) należy stosować, w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzania, do substancji czynnych, dla których przyjęto decyzję zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy przed dniem 14 czerwca 2011 r. W przypadku eugenolu warunki art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione decyzją wykonawczą Komisji 2011/266/UE (3).

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 7 marca 2008 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy Eden Research PLC wniosek o włączenie substancji czynnej eugenol do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji wykonawczej 2011/266/UE potwierdzono, że wniosek jest „kompletny” w tym sensie, że zasadniczo spełnia wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II oraz III do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG dla wspomnianej substancji czynnej i dla zastosowań zaproponowanych przez wnioskodawcę został oceniony wpływ na zdrowie ludzi i zdrowie zwierząt oraz na środowisko. W dniu 30 czerwca 2011 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło projekt sprawozdania z oceny.

(4)

Projekt sprawozdania z oceny został zweryfikowany przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”). W dniu 15 października 2012 r. Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej eugenol (4). Projekt sprawozdania z oceny i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 17 maja 2013 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego eugenolu.

(5)

Jak wykazały różne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające eugenol zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem zatwierdzić eugenol.

(6)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak uwzględnić pewne warunki i ograniczenia. Należy w szczególności zażądać dodatkowych informacji potwierdzających.

(7)

Na zatwierdzenie należy przewidzieć rozsądnie długi termin w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zatwierdzenia.

(8)

Bez uszczerbku dla przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 obowiązków wynikających z zatwierdzenia oraz biorąc pod uwagę szczególną sytuację powstałą w wyniku przejścia od dyrektywy 91/414/EWG do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, należy postanowić, co następuje. Państwom członkowskim należy zapewnić sześć miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia, na dokonanie przeglądu zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających eugenol. W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny zmienić, zastąpić lub cofnąć te zezwolenia. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę aktualizacji pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami.

(9)

Doświadczenie zdobyte przy okazji włączania do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (5) pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją obowiązków spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń, dotyczących dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności konieczne wydaje się zatem wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wspomnianej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I do wspomnianej dyrektywy lub w rozporządzeniach zatwierdzających substancje czynne.

(10)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (6).

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdzenie substancji czynnej

Zatwierdza się substancję czynną eugenol określoną w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych w tym załączniku.

Artykuł 2

Ponowna ocena środków ochrony roślin

1.   Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające eugenol jako substancję czynną w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem warunków wskazanych w kolumnie dotyczącej przepisów szczegółowych w tym załączniku, oraz czy posiadacz zezwolenia posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do dyrektywy 91/414/EWG albo ma do niej dostęp, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 ust. 1-4 tej dyrektywy oraz w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego eugenol jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 najpóźniej do dnia 30 listopada 2013 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG i z uwzględnieniem kolumny dotyczącej przepisów szczegółowych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określają, czy środek ochrony roślin spełnia warunki ustanowione w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego eugenol jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub cofają zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego eugenol jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby, zmieniają lub cofają zezwolenie do dnia 31 maja 2015 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub cofnięcia we właściwym akcie lub aktach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG albo zatwierdzających odpowiednią substancję lub substancje, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 114 z 4.5.2011, s. 3.

(4)  Dziennik EFSA (2012) 10(11): 2914. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(5)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.

(6)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

Eugenol Nr CAS 97-53-0

Nr CIPAC 967

2-metoksy-4-allilofenol

≥ 990 g/kg

Istotne zanieczyszczenia: metyloeugenol maksymalnie 0,1 % w materiale technicznym

1 grudnia 2013 r.

30 listopada 2023 r.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego eugenolu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 17 maja 2013 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ochronę operatorów, pracowników, osób trzecich i mieszkańców, dopilnowując, aby w warunkach stosowania uwzględniono, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej;

ochronę wód podziemnych podczas stosowania substancji czynnej w regionach o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych;

ryzyko dla organizmów wodnych;

ryzyko dla ptaków owadożernych.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.

Wnioskodawca przedkłada informacje potwierdzające dotyczące:

a)

stabilności gotowego produktu przy przechowywaniu w temperaturze otoczenia (2 lata);

b)

danych porównujących narażenie środowiskowe na eugenol i metyloeugenol ze źródeł naturalnych z narażeniem związanym ze stosowaniem eugenolu jako środka ochrony roślin. Powyższe dane obejmują narażenie ludzi, a także ptaków i organizmów wodnych;

c)

oceny narażenia wód podziemnych na potencjalne metabolity eugenolu, w szczególności na metyloeugenol.

Wnioskodawca przedkłada te informacje Komisji, państwom członkowskim oraz Urzędowi do dnia 30 listopada 2015 r.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


ZAŁĄCZNIK II

W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 dodaje się pozycję w brzmieniu:

Liczba

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„45

Eugenol Nr CAS: 97-53-0

Nr CIPAC 967

2-metoksy-4-allilofenol

≥ 990 g/kg

Istotne zanieczyszczenia: metyloeugenol maksymalnie 0,1 % w materiale technicznym

1 grudnia 2013 r.

30 listopada 2023 r.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego eugenolu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 17 maja 2013 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ochronę operatorów, pracowników, osób trzecich i mieszkańców, dopilnowując, aby w warunkach stosowania uwzględniono, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej;

ochronę wód podziemnych podczas stosowania substancji czynnej w regionach o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych;

ryzyko dla organizmów wodnych;

ryzyko dla ptaków owadożernych.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.

Wnioskodawca przedkłada informacje potwierdzające dotyczące:

a)

stabilności gotowego produktu przy przechowywaniu w temperaturze otoczenia (2 lata);

b)

danych porównujących narażenie środowiskowe na eugenol i metyloeugenol ze źródeł naturalnych z narażeniem związanym ze stosowaniem eugenolu jako środka ochrony roślin. Powyższe dane obejmują narażenie ludzi, a także ptaków i organizmów wodnych;

c)

oceny narażenia wód podziemnych na potencjalne metabolity eugenolu, w szczególności na metyloeugenol.

Wnioskodawca przedkłada te informacje Komisji, państwom członkowskim oraz Urzędowi do dnia 30 listopada 2015 r.”


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 547/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

49,2

TR

65,0

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

138,6

ZZ

82,9

0709 93 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0805 50 10

AR

103,4

TR

115,2

ZA

108,6

ZZ

109,1

0808 10 80

AR

170,9

BR

107,2

CL

132,8

CN

96,1

NZ

134,3

US

145,7

ZA

116,9

ZZ

129,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,2

ZZ

271,8

0809 29 00

TR

419,5

US

793,4

ZZ

606,5

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,2

IL

308,9

ZA

104,8

ZZ

188,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 548/2013

z dnia 14 czerwca 2013 r.

ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2013 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że należności celne przywozowe na produkty objęte kodami CN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pszenica zwyczajna, do siewu), ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, są równe cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów przy przywozie, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową CIF stosowaną wobec danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć stawki określonej we wspólnej taryfie celnej.

(2)

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe CIF ustanawiane są regularnie dla przedmiotowych produktów.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, ceną do obliczania należności celnych przywozowych produktów objętych kodami CN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pszenica zwyczajna, do siewu), ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00 jest dzienna reprezentatywna cena przywozowa CIF ustalona w sposób określony w art. 5 wymienionego rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 16 czerwca 2013 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń.

(5)

Ze względu na konieczność zapewnienia możliwie jak najszybszego stosowania tego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 czerwca 2013 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, ustala się należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2013 r.

Kod CN

Wyszczególnienie

Należność celna przywozowa (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PSZENICA durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

ex 1001 91 20

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 99 00

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA do siewu, inna niż hybrydy

0,00

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Ziarno SORGO, inne niż hybrydy do siewu

0,00


(1)  Importer może skorzystać, w zastosowaniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, ze zmniejszenia należności celnej o:

3 EUR/t, jeżeli port wyładunku jest portem Morza Śródziemnego (poza cieśniną Gibraltaru) lub Morza Czarnego, a towar przybywa do Unii przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski,

2 EUR/t, jeśli port wyładunku znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, a towar przybywa do Unii przez Ocean Atlantycki.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczeniu należności ustalonych w załączniku I

31.5.2013-13.6.2013

1.

Średnie z okresu referencyjnego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Pszenica zwykła (1)

Kukurydza

Pszenica durum, wysokiej jakości

Pszenica durum, średniej jakości (2)

Pszenica durum, niskiej jakości (3)

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

241,96

196,60

Cena FOB USA

258,01

248,01

228,01

Premia za Zatokę

28,60

Premia za Wielkie Jeziora

32,01

2.

Średnie z okresu referencyjnego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska – Rotterdam:

16,03 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora – Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).


DECYZJE

15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/26


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca decyzję 2011/30/UE w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3491)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/288/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (1), w szczególności jej art. 46 ust. 2 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2011/30/UE (2) umożliwiała biegłym rewidentom i jednostkom audytorskim z państw trzecich i terytoriów trzecich wymienionym w załączniku do wspomnianej decyzji kontynuowanie ich działalności w Unii związanej ze sprawozdaniami z audytów dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata finansowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2012 r.

(2)

Komisja przeprowadziła oceny systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z państw trzecich i terytoriów trzecich wymienionych w załączniku do decyzji 2011/30/UE. Oceny te zostały przeprowadzone przy wsparciu ze strony Europejskiej Grupy Organów Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami. Systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z tych państw trzecich i terytoriów trzecich zostały poddane ocenie w świetle kryteriów określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE, które zawierają przepisy dotyczące tego rodzaju systemów dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich. Ostatecznym celem współpracy między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich powinno być osiągnięcie wzajemnego zaufania do systemów nadzoru dzięki uznaniu ich równoważności.

(3)

Z przeprowadzonych ocen wynika, że Abu Zabi, Brazylia, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, Guernsey, Indonezja, Wyspa Man, Jersey, Malezja, Tajwan i Tajlandia posiadają systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, które funkcjonują według zasad podobnych do zasad określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE. W związku z tym właściwe jest uznanie systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich wspomnianych państw trzecich za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich.

(4)

Bermudy, Kajmany, Egipt, Mauritius, Nowa Zelandia, Rosja i Turcja ustanowiły lub są w trakcie procesu ustanawiania systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich. Dostępne informacje na temat funkcjonowania tych systemów i zasad regulujących te systemy nie są jednak wystarczające, by przeprowadzić ocenę równoważności. Aby przeprowadzić dalszą ocenę w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie równoważności tych systemów, konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od powyższych państw trzecich i terytoriów trzecich, aby lepiej zrozumieć ich systemy. W związku z tym właściwe jest przedłużenie okresu przejściowego przyznanego decyzją 2011/30/UE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w powyższych państwach trzecich i na tych terytoriach trzecich.

(5)

Biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczące rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w Hongkongu, Indiach i Izraelu, korzystali z okresu przejściowego przyznanego decyzją 2011/30/UE. Od tego czasu wspomniane państwa trzecie lub terytoria nie ustanowiły jeszcze niezależnego systemu nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji. Nie przedstawiły one informacji na temat swoich systemów regulacji i nadzoru dotyczących rewizji finansowej. W takiej sytuacji wydaje się, że wspomniane państwa trzecie lub terytoria nie podjęły koniecznych środków mających na celu uznanie przez Komisję ich regulacji dotyczących rewizji finansowej za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich. W związku z tym nie należy przedłużać okresu przejściowego przyznanego im decyzją 2011/30/UE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczące rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w powyższych państwach trzecich.

(6)

Aby zapewnić ochronę inwestorom, biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji, powinni mieć możliwość kontynuowania swojej działalności w zakresie rewizji finansowej w okresie przejściowym w Unii bez obowiązku rejestracji zgodnie z art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, jedynie pod warunkiem że przedstawią wymagane informacje. Pod warunkiem przedstawienia informacji wspomniani biegli rewidenci i jednostki audytorskie powinni mieć możliwość kontynuowania swojej działalności związanej ze sprawozdaniami z badań dotyczącymi rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na prawo państw członkowskich do stosowania własnych systemów dochodzeń i sankcji wobec wspomnianych biegłych rewidentów i jednostek audytorskich.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/30/UE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 48 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/30/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich następujących państw trzecich i terytoriów uznaje się za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich państw członkowskich w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej dotyczącej rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się, począwszy od dnia 1 sierpnia 2012 r.:

1)

Abu Zabi

2)

Brazylia

3)

Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju

4)

Guernsey

5)

Indonezja

6)

Wyspa Man

7)

Jersey

8)

Malezja

9)

Tajwan

10)

Tajlandia”;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w zdaniu wprowadzającym ust. 1 słowo „załącznik” zostaje zastąpione słowami „załącznik I”;

b)

ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie nie stosują art. 45 dyrektywy 2006/43/WE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 45 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2015 r., jeżeli dany biegły rewident lub dana jednostka audytorska przedstawi właściwym organom państwa członkowskiego wszystkie następujące informacje:

a)

imię i nazwisko oraz adres danego biegłego rewidenta lub nazwę i adres danej jednostki audytorskiej oraz informacje o jej strukturze prawnej;

b)

w przypadku gdy biegły rewident lub jednostka audytorska należą do sieci – opis danej sieci;

c)

informacje na temat standardów rewizji finansowej oraz wymogów niezależności zastosowanych podczas przeprowadzania danego badania;

d)

opis systemu wewnętrznej kontroli jakości jednostki audytorskiej;

e)

informację, czy i kiedy w odniesieniu do biegłego rewidenta lub jednostki audytorskiej przeprowadzono ostatnią kontrolę zapewnienia jakości, o ile informacje te nie są przedstawiane przez właściwy organ państwa trzeciego, oraz niezbędne informacje na temat jej wyniku. Jeżeli niezbędne informacje na temat wyniku ostatniej kontroli zapewnienia jakości nie są upubliczniane, właściwe organy państw członkowskich traktują takie informacje zgodnie z zasadą poufności.

3.   Państwa członkowskie zapewniają podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji, a także faktu, że systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji tych państw trzecich i terytoriów trzecich nie zostały jeszcze uznane za równoważne zgodnie z art. 46 ust. 2 dyrektywy 2006/43/WE. W tym celu właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, mogą również rejestrować biegłych rewidentów i jednostki audytorskie, którzy przeprowadzają badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

4.   Niezależnie od przepisów ust. 2 państwa członkowskie mogą stosować swoje systemy dochodzeń i sankcji wobec biegłych rewidentów i jednostek audytorskich przeprowadzających badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II.”;

c)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Przepisy ust. 2 nie naruszają porozumień o współpracy w zakresie kontroli zapewnienia jakości między właściwymi organami państwa członkowskiego a właściwymi organami państwa trzeciego wymienionego w załączniku II, pod warunkiem że porozumienie takie spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a)

obejmuje przeprowadzanie kontroli zapewnienia jakości zgodnie z zasadą równego traktowania;

b)

zostało z wyprzedzeniem zgłoszone Komisji;

c)

nie wyklucza jakichkolwiek decyzji Komisji przyjętych na mocy art. 47 dyrektywy 2006/43/WE.”;

3)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Art. 1 akapit pierwszy pkt 10 przestaje obowiązywać z dniem 31 lipca 2013 r.”;

4)

załącznik zastępuje się załącznikiem I do niniejszej decyzji;

5)

dodaje się załącznik II w brzmieniu określonym w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji

Michel BARNIER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87.

(2)  Dz.U. L 15 z 20.1.2011, s. 12.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I TERYTORIÓW TRZECICH

 

Abu Zabi

 

Brazylia

 

Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju

 

Guernsey

 

Hongkong

 

Indie

 

Indonezja

 

Wyspa Man

 

Izrael

 

Jersey

 

Malezja

 

Tajwan

 

Tajlandia


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH

 

Bermudy

 

Kajmany

 

Egipt

 

Mauritius

 

Nowa Zelandia

 

Rosja

 

Turcja


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/30


DECYZJA NR 2/2013 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

(2013/289/UE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2) i po raz drugi w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r. (3), w szczególności art. 3 ust. 5 załącznika III do niej,

uwzględniając decyzję nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (4), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kadencja członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, którego skład został zmieniony decyzją nr 2/2011 Komitetu Ambasadorów AKP-UE (5), kończy się w dniu 21 maja 2013 r.

(2)

Konieczne jest zatem przyjęcie nowej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Kadencję obecnych członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przedłuża się niniejszym o 3 miesiące i w związku z tym zakończy się ona w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Członkami zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich są zatem następujące osoby:

Daoussa BICHARA CHERIF (Czad)

Kahijoro KAHUURE (Namibia)

Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa)

Raul BRUNO DE SOUSA (Portugalia)

Eric TOLLENS (Belgia)

Edwin Anthony VOS (Niderlandy).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2013 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE

S. O. OUTLULE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27).

(3)  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).

(4)  Dz.U. L 350 z 12.12.2006, s. 10.

(5)  Dz.U. L 110 z 29.4.2011, s. 35.


Sprostowania

15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/31


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248 z dnia 22 września 2007 r. )

1.

Strona 10, załącznik II, pkt 2:

zamiast:

„Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia przestrzegania art. 13, 14, 15 i 18.”,

powinno być:

„Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia przestrzegania art. 12, 13, 14 i 17.”.

2.

Strona 10, załącznik II, pkt 3:

zamiast:

„W stosownych przypadkach, wykaz portów wyznaczonych do wyładunku dorsza, zgodnie z art. 19.”,

powinno być:

„W stosownych przypadkach, wykaz portów wyznaczonych do wyładunku dorsza, zgodnie z art. 18.”.

3.

Strona 10, załącznik II, pkt 4:

zamiast:

„Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia przestrzegania art. 17.”,

powinno być:

„Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia przestrzegania art. 16.”.

4.

Strona 10, załącznik II, pkt 5:

zamiast:

„Opis urządzeń lub systemów wprowadzonych w celu zapewnienia przestrzegania art. 12, 16, 20, 22 i 23.”,

powinno być:

„Opis urządzeń lub systemów wprowadzonych w celu zapewnienia przestrzegania art. 11, 15, 19, 21 i 22.”.


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/31


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 260/2013 z dnia 18 marca 2013 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1458/2007 wobec przywozu zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, wysyłanych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 82 z dnia 22 marca 2013 r. )

Strona 17, art. 1 ust. 2:

zamiast:

„2.   Cło rozszerzone na mocy ust. 1 niniejszego artykułu pobiera się od przywozu wysyłanego z Wietnamu od dnia 27 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., […]”,

powinno być:

„2.   Cło rozszerzone na mocy ust. 1 niniejszego artykułu pobiera się od przywozu wysyłanego z Wietnamu od dnia 27 czerwca 2012 r. do dnia 13 grudnia 2012 r., […]”.


15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 13.3.2013, s. 1) od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego traktowane jest jako autentyczne i wywołuje skutki prawne.

W wypadku gdy opublikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest niemożliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych okoliczności, autentyczne jest wydanie drukowane i wywołuje ono skutki prawne zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 216/2013.