ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.133.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 133

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
17 maja 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 451/2013 z dnia 16 maja 2013 r. dotyczące wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 452/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 453/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lakeland Herdwick (ChNP)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 454/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ail fumé d’Arleux (ChOG)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 455/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ChNP)]

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 456/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na mleko określonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 oraz kontyngentów przywozowych na wołowinę określonych na mocy rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 457/2013 z dnia 16 maja 2013 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na wołowinę na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 458/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 589/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 459/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 460/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2013/219/WPZiB z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

22

 

 

2013/220/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2013/13)

26

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 451/2013

z dnia 16 maja 2013 r.

dotyczące wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 753/2011.

(2)

W dniach 16 i 22 kwietnia 2013 r. komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany na mocy pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1988 (2011) uaktualnił i zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Rady

R. QUINN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

I.   Do wykazu w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Tytuł: malawi. Data urodzenia: a) 1970 r. b) 1972 r. c) 1971 r. d) 1973 r. e) 1974 r. f) 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Adres:Chaman, Baluchistan Province, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: a) konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i dostarczał je talibom; b) członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Badghis w Afganistanie (w połowie 2010 r.); c) były członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie; d) jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach; e) związany z Abdulem Samadem Achekzaiem.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 16.4.2013 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Adam Khan Achekzai został umieszczony w wykazie 16 kwietnia 2013 r. na podstawie pkt 2 rezolucji nr 2082 (2012) za uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań przez osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami, w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich, oraz za uczestnictwo w innych aktach lub działaniach wspierających osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiących zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie.

Adam Khan Achekzai wytwarzał improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i pomagał w dostarczaniu ich talibom. Od 2012 r. konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i wyszkolił pod tym kątem ok. 150 osób w ramach wspierania talibów. Od końca 2010 r. był dowódcą wojskowym talibów odpowiedzialnym za wytwarzanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) i kamizelek samobójców. Był zastępcą talibskiego dostawcy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) Abdula Samada Achekzaia i jako jego zastępca koordynował dostawy dla sieci.

Oprócz działań związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED) Adam Khan Achekzai pełnił inne funkcje przywódcze w reżimie talibskim. W połowie 2010 r. został wyznaczony szefem talibów w prowincji Badghis w Afganistanie. Jest również byłym szefem talibów w prowincjach Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie. Jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach.”.

II.   W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 pozycje w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się pozycjami w brzmieniu:

„A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad)

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister rolnictwa (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; b) dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) od maja 2007 r.; b) gubernator prowincji Logar w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; d) należy do plemienia Sahak (Ghilzai).

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej szury w Miram Shah. W 2009 r. był gubernatorem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem talibskiej komisji politycznej. W maju 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we wschodnim Afganistanie.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; c) miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; d) Darvishan, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; e) miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej komisji wojskowej od marca 2010 r.; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Barich.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerd-e-Jangal”. Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, jednym ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad)

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister planowania (reżim talibski); b) minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1955 r.; b)1.1.1969 r. (jako Iadena Mohammad). Miejsce urodzenia: a) miejscowość Shakarlab, dystrykt Yaftali Pain, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan; b) prowincja Badakhshan (Badachszan) (jako Iadena Mohammad). Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: OA 454044 (jako Iadena Mohammad). Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001 r.

4.

Abdul Jabbar Omari. (alias a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar)

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Baghlan w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Hottak.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2008 r. Abdul Jabbar Omari pracował jako zastępca Amira Khana Haqqaniego oraz dowódca ugrupowania zbrojnego w dystrykcie Siuri, prowincja Zabul (Zabol). W czerwcu 2008 r., z myślą o zintensyfikowaniu działalności na tym obszarze, przywódcy talibscy mianowali go gubernatorem prowincji Zabul (Zabol) w talibskim gabinecie cieni.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). Data urodzenia: 1956–1957 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Charmistan, dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; b) należy do plemienia Hottak.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r.

6.

Shahabuddin Delawar

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceprezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) 1957 r.; b) 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: paszport afgański nr OA296623. Inne informacje: a) wiceambasador ambasady talibskiej w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska do 25 września 1998 r.; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:23.2.2001 r.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Na’ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a)Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1977/1978 r. Miejsce urodzenia: a) Danda, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan; b) miejscowość Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; c) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan; d) prowincja Khost (Chost), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) kierował siecią Haqqani od końca 2012 r.; b) syn Jallaloudine’a Haqaniego; c) należy do sekcji Sultan Khel, plemienia Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia (Paktija), Afganistan; d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:13.9.2007 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani jest jednym z najbardziej znaczących, wpływowych, charyzmatycznych i doświadczonych przywódców sieci Haqqani, bojówki ściśle związanej zarówno z talibami, jak i z Al-Kaidą, jest jednym z głównych dowódców operacyjnych tej sieci od 2004 r.

Jednym z istotnych źródeł władzy i autorytetu Sirajuddina Haqqaniego jest jego ojciec, Jalaluddin Haqqani, były minister (reżim talibski), który był talibskim dowódcą wojskowym i łącznikiem między Al-Kaidą a talibami po obu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. W trakcie swojej kadencji ministra (reżim talibski) Jalaluddin Haqqani nawiązał bardzo bliskie kontakty z Al-Kaidą.

Sirajuddin Haqqani jest silnie powiązany z talibami, którzy finansują jego operacje. Otrzymuje również fundusze od różnych innych grup i osób, w tym od baronów narkotykowych. Odgrywa kluczową rolę w operacjach terrorystycznych w Afganistanie i w działaniach wspierających na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Jego powiązania z talibami zostały podane do wiadomości publicznej w maju 2006 r. przez mułłę Dadullaha, wówczas jednego z czołowych talibskich dowódców wojskowych, który oświadczył, że współpracował z Sirajuddinem Haqqanim i planował wspólnie z nim operacje. Ma on również powiązania z Jaish-i-Mohammedem.

Sirajuddin Haqqani jest aktywnie zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie ataków, których celem są Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), urzędnicy i cywile afgańscy, głównie we wschodnich i południowych regionach Afganistanu. Również regularnie rekrutuje i wysyła bojowników do prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie.

Sirajuddin Haqqani był zamieszany w samobójczy atak bombowy na autobus Akademii Policyjnej w Kabulu 18 czerwca 2007 r., w wyniku którego zginęło 35 policjantów.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Sheykhan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun, prowincja Paktika, Afganistan. Inne informacje: a) główny przywódca sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego; b) w talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie od początku 2010 r.; c) prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu w prowincji Paktika; d) był zaangażowany w transport broni do Afganistanu.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych dowódców sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 r. Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowadzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin był również zaangażowany w organizowanie zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił afgańskich oraz w transport broni do Afganistanu.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam)

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: Między 1975 r. a 1976 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Minar, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Darweshan, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: a) afgański dowód tożsamości (tazkira) nr 57388 wydany w dystrykcie Lashkar Gah, prowincja Helmand, Afganistan; b) karta pobytu stałego nr 665, Ayno Maina, prowincja Kandahar, Afganistan. Adres: a)Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan; b)Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; c)Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan. Inne informacje: a) właściciel Rahat Ltd.; b) brał udział w dostarczaniu talibom broni, w tym improwizowanych ładunków wybuchowych (IED); c) aresztowany w 2012 r., od stycznia 2013 r. przebywa w areszcie w Afganistanie; d) związany z Rahat Ltd.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 21.11.2012 r.”


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 452/2013

z dnia 7 maja 2013 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 weszło w życie dnia 3 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2).

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Niemiec o rejestrację nazwy „Eichsfelder Feldgieker”/„Eichsfelder Feldkieker” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3)  Dz.U. C 188 z 28.6.2012, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.2.   Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

NIEMCY

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ChOG)


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 453/2013

z dnia 7 maja 2013 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lakeland Herdwick (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. weszło w życie dnia 3 stycznia 2013 r. Wymienione rozporządzenie uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2).

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Zjednoczonego Królestwa o rejestrację nazwy „Lakeland Herdwick” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3)  Dz.U. C 162 z 8.6.2012, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.1.   Mięso świeże (i podroby)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Lakeland Herdwick (ChNP)


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 454/2013

z dnia 7 maja 2013 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ail fumé d’Arleux (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 weszło w życie dnia 3 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2).

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Ail fumé d’Arleux” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3)  Dz.U. C 212 z 19.7.2012, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

FRANCJA

Ail fumé d’Arleux (ChOG)


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 455/2013

z dnia 7 maja 2013 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 weszło w życie z dniem 3 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2).

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Grecji o rejestrację nazwy „Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη” (Xira Syka Taxiarchi) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3)  Dz.U. C 155 z 1.6.2012, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

GRECJA

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ChNP)


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 456/2013

z dnia 16 maja 2013 r.

ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na mleko określonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 oraz kontyngentów przywozowych na wołowinę określonych na mocy rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r., konieczne jest zapewnienie środków przejściowych w odniesieniu do niektórych kontyngentów przywozowych w sektorach mleka i wołowiny, w celu umożliwienia importerom z Chorwacji uczestnictwa w tych kontyngentach.

(2)

Tytuł 2 rozdział I sekcja 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (1) stanowi, że wnioskodawcy ubiegający się o pozwolenia na przywóz muszą zostać zatwierdzeni z wyprzedzeniem przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę. W celu zapewnienia dostępu podmiotom z Chorwacji do kontyngentów przywozowych na mocy tytułu 2 rozdział I oraz tytułu 2 rozdział III sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 od dnia 1 stycznia 2014 r., podmioty powinny mieć możliwość składania wniosków i przedstawiania dowodów niezbędnych do ich zatwierdzenia przed dniem 1 października 2013 r. zamiast wcześniejszego terminu wyznaczonego przed dniem 1 kwietnia 2013 r. Władze Chorwacji powinny poinformować wnioskodawców o wynikach procedury zatwierdzającej przed dniem 1 listopada 2013 r. zamiast wcześniejszego terminu wyznaczonego przed dniem 1 maja 2013 r. oraz przesłać stosowne wykazy zatwierdzonych importerów Komisji przed dniem 15 listopada 2013 r. zamiast wcześniejszego terminu wyznaczonego przed dniem 20 maja 2013 r.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem (2) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 63 703 ton ekwiwalentu mrożonej wołowiny z kością przeznaczonej do przetworzenia w Unii na okres rozpoczynający się każdego roku dnia 1 lipca i kończący się dnia 30 czerwca następnego roku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 wnioskodawcy ubiegający się o prawa do przywozu muszą wykazać, że zostali zatwierdzeni jako zakłady przetwórcze zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3), a także brali udział w wytwarzaniu produktów przetworzonych zawierających wołowinę podczas każdego z dwóch okresów referencyjnych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4). Jeśli chodzi o pierwszy warunek, aby móc dokonywać przywozu w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., wnioskodawcy ubiegający się o prawo do przywozu z Chorwacji powinni udowodnić, że zostali zatwierdzeni jako zakłady przetwórcze do celów wywozu do Unii zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (5). Jeśli chodzi o wymóg udowodnienia dotychczasowej działalności do celów ubiegania się o przyznanie uprawnień do przywozu na mocy rozporządzenia (WE) nr 412/2008, należy uznać, że wytwarzanie produktów przetworzonych zawierających wołowinę w Chorwacji w latach 2011 i 2012, zgodnie z chorwackim prawodawstwem, jest równoznaczne ze spełnieniem tego wymogu.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (6) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 53 000 ton mrożonej wołowiny w każdym okresie rocznym od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku. W odniesieniu do kontyngentu obowiązującego w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. należy zaznaczyć, że dowód, który muszą przedstawić podmioty z Chorwacji przy ubieganiu się o przyznanie uprawnień do przywozu, nie powinien odnosić się do przywozu dokonywanego z państw członkowskich.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Środki przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

1.   W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 r., w ramach kontyngentów, o których mowa w tytule 2 rozdział I oraz tytule 2 rozdział III sekcja 2 tego rozporządzenia, pozwolenia przyznaje się wnioskodawcom, którzy przed dniem 1 października 2013 r. złożyli do właściwych organów Chorwacji, gdzie mają siedzibę oraz gdzie są zarejestrowani do celów podatku VAT, wnioski wraz z dowodami, że w każdym z dwóch lat 2011 i 2012 dokonali przywozu do Chorwacji lub wywozu z Chorwacji co najmniej 25 ton przetworów mlecznych objętych rozdziałem 04 Nomenklatury scalonej.

2.   Do celów stosowania ust. 1 operacje uszlachetniania aktywnego ani biernego nie są traktowane jako przywóz i wywóz.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 przed dniem 1 listopada 2013 r. właściwy organ Chorwacji powiadamia wnioskodawców o wynikach procedury zatwierdzającej i, w stosownych przypadkach, ich numerze identyfikacyjnym. Pozwolenie jest ważne do dnia 30 czerwca 2014 r.

4.   W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 właściwy organ Chorwacji przesyła swoje wykazy zatwierdzonych importerów Komisji przed dniem 15 listopada 2013 r., zgodnie z ust. 3 wymienionego artykułu, a Komisja przekazuje je właściwym organom pozostałych państw członkowskich.

Zgodnie z art. 11–14 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 tylko importerzy, którzy figurują w omawianym wykazie, są upoważnieni do ubiegania się w okresie od 20 do 30 listopada 2013 r. o pozwolenia w odniesieniu do przywozu na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 r.

Artykuł 2

Środki przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE) nr 412/2008

W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 w odniesieniu do okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. wnioskodawcy ubiegający się o uprawnienia do przywozu z Chorwacji muszą udowodnić, że zostali zatwierdzeni jako zakłady przetwórcze na wywóz do Unii zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 oraz wykazać właściwym organom Chorwacji, że brały udział w wytwarzaniu produktów przetworzonych zawierających wołowinę, zgodnie z chorwackim prawodawstwem, podczas każdego z dwóch okresów referencyjnych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Środki przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE) nr 431/2008

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2013 r. wnioskodawcy ubiegający się o uprawnienia do przywozu z Chorwacji muszą wykazać właściwym organom Chorwacji, że przywieziona przez nich lub w ich imieniu w okresie od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. ilość wołowiny objętej kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91 została przywieziona zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi Chorwacji, jednak z wyłączeniem przywozu dokonywanego z państw członkowskich. Ilość ta stanowi ilość referencyjną.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i z dniem wejścia w życie tego traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.

(2)  Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(4)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(5)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(6)  Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 3.


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 457/2013

z dnia 16 maja 2013 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na wołowinę na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem (2) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 63 703 ton ekwiwalentu mrożonej wołowiny z kością przeznaczonej do przetworzenia w Unii rozpoczynający się każdego roku dnia 1 lipca i kończący się dnia 30 czerwca następnego roku i podzielony na cztery podokresy. Wnioski o uprawnienia do przywozu w ramach tego okresu obowiązywania kontyngentu można składać w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres. Łączna roczna ilość jest jednak dostępna od pierwszego podokresu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 53 000 ton mrożonej wołowiny w każdym okresie rocznym od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku. Wnioski o uprawnienia do przywozu w ramach tego okresu obowiązywania kontyngentu można składać dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

(3)

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., należy umożliwić importerom z Chorwacji uczestnictwo w tych kontyngentach przywozowych. Konieczne jest zatem wprowadzenie odstępstw od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do okresów składania wniosków. Odstępstwa te nie powinny mieć jednak negatywnego wpływu na podmioty z państw członkowskich ani na skuteczność zarządzania omawianymi kontyngentami.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 412/2008

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 wnioski o uprawnienia do przywozu odnoszące się do podokresu od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r., składane są w okresie od dnia 1 do dnia 5 lipca 2013 r., a w każdym razie nie później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 5 lipca 2013 r.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 431/2008

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 431/2008 wnioski o uprawnienia do przywozu dotyczące okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu 1 lipca 2013 r., składane są w okresie od dnia 24 czerwca do dnia 5 lipca, a w każdym razie nie później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 5 lipca 2013 r.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do przywozowego kontyngentu taryfowego obowiązującego do dnia 1 lipca 2013 r., państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach objętych wnioskami o uprawnienia do przywozu nie później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 12 lipca 2013 r.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7.

(3)  Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 3.


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 458/2013

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 589/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 (2) ustanowiło szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Należy sprecyzować brzmienie definicji „partia” w art. 1 tego rozporządzenia, tak by nie prowadziło ono do rozbieżnych interpretacji, a przez to do różnych praktyk w państwach członkowskich.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 589/2008.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 1 akapit drugi ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 589/2008 otrzymuje brzmienie:

„i)

„partia” oznacza jaja w opakowaniach lub luzem, z jednego i tego samego miejsca produkcji lub zakładu pakowania znajdującego się w jednym miejscu, z jedną i tą samą datą zniesienia, minimalnej trwałości lub pakowania, tym samym sposobem chowu oraz – w przypadku jaj klasyfikowanych – tej samej klasy jakości i klasy wagowej;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6.


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 459/2013

z dnia 16 maja 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 460/2013

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 186 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 36/2013 (2) otwarto stałe zaproszenie do składania ofert na rok gospodarczy 2012/2013 dotyczące przywozu cukru objętego kodami CN 1701 14 10 oraz 1701 99 10 po obniżonej stawce cła.

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 36/2013 Komisja ma zdecydować – na podstawie ofert otrzymanych w odpowiedzi na częściowe zaproszenie do składania ofert – o ustaleniu minimalnej stawki cła lub o nieustalaniu tej stawki dla ośmiocyfrowego kodu CN.

(3)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach trzeciego częściowego zaproszenia do składania ofert należy ustalić minimalną stawkę cła dla cukru objętego kodami CN 1701 14 10 oraz 1701 99 10.

(4)

Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do trzeciego częściowego zaproszenia do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013, w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 15 maja 2013 r., ustalono minimalną stawkę cła określoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia dla cukru objętego kodami CN 1701 14 10 oraz 1701 99 10.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 16 z 19.1.2013, s. 7.


ZAŁĄCZNIK

Minimalne stawki cła

(EUR/t)

Ośmiocyfrowy kod CN

Minimalna stawka cła

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

nie ustalono minimalnej stawki cła (odrzucono wszystkie oferty)

(X)

brak ofert


DECYZJE

17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/22


DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2013/219/WPZiB

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (1), w szczególności jej art. 5 i art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB.

(2)

W dniach 16 i 22 kwietnia 2013 r. komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na mocy pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1988 (2011), uaktualnił i zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r.

W imieniu Rady

R. QUINN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.


ZAŁĄCZNIK

I.   Do wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB dodaje się pozycję w brzmieniu:

„A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan; b) Maulavi Adam)

Tytuł: malawi. Data urodzenia: a) 1970 r.; b) 1972 r.; c) 1971 r.; d) 1973 r.; e) 1974 r.; f) 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Adres: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: a) konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i dostarczał je talibom; b) członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Badghis w Afganistanie (w połowie 2010 r.); c) były członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie; d) jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach; e) związany z Abdulem Samadem Achekzaiem.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:16.4.2013 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Adam Khan Achekzai został umieszczony w wykazie dnia 16 kwietnia 2013 r. na podstawie pkt 2 rezolucji nr 2082 (2012) za uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań przez osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami, w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich, oraz za uczestnictwo w innych aktach lub działaniach wspierających osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiących zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie.

Adam Khan Achekzai wytwarzał improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i pomagał w dostarczaniu ich talibom. Od 2012 r. konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i wyszkolił pod tym kątem ok. 150 osób w ramach wspierania talibów. Od końca 2010 r. był dowódcą wojskowym talibów odpowiedzialnym za wytwarzanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) i kamizelek samobójców. Był zastępcą talibskiego dostawcy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) Abdula Samada Achekzaia i jako jego zastępca koordynował dostawy dla sieci.

Oprócz działań związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED) Adam Khan Achekzai pełnił inne funkcje przywódcze w reżimie talibskim. W połowie 2010 r. został wyznaczony szefem talibów w prowincji Badghis w Afganistanie. Jest również byłym szefem talibów w prowincjach Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie. Jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach.”.

II.   W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB pozycje w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się pozycjami w brzmieniu:

„A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad)

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister rolnictwa (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; b) dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) od maja 2007 r.; b) gubernator prowincji Logar w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; d) należy do plemienia Sahak (Ghilzai).

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej szury w Miram Shah. W 2009 r. był gubernatorem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem talibskiej komisji politycznej. W maju 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we wschodnim Afganistanie.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: a)miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; b)miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; c)miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; d)Darvishan, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; e)miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej komisji wojskowej od marca 2010 r.; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Barich.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerd-e-Jangal”. Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, jednym ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad)

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister planowania (reżim talibski); b) minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1955 r.; b)1.1.1969 r. (jako Iadena Mohammad). Miejsce urodzenia: a)miejscowość Shakarlab, dystrykt Yaftali Pain, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan; b) prowincja Badakhshan (Badachszan) (jako Iadena Mohammad). Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: OA 454044 (jako Iadena Mohammad). Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:25.1.2001 r.

4.

Abdul Jabbar Omari. (alias a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar)

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Baghlan w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Hottak.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2008 r. Abdul Jabbar Omari pracował jako zastępca Amira Khana Haqqaniego oraz dowódca ugrupowania zbrojnego w dystrykcie Siuri, prowincja Zabul (Zabol). W czerwcu 2008 r., z myślą o zintensyfikowaniu działalności na tym obszarze, przywódcy talibscy mianowali go gubernatorem prowincji Zabul (Zabol) w talibskim gabinecie cieni.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). Data urodzenia: 1956–1957 r. Miejsce urodzenia:miejscowość Charmistan, dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; b) należy do plemienia Hottak.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:23.2.2001 r.

6.

Shahabuddin Delawar

Tytuł: malawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceprezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) 1957 r.; b) 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: paszport afgański nr OA296623. Inne informacje: a) wiceambasador ambasady talibskiej w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska do 25 września 1998 r.; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:23.2.2001 r.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Na’ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a)Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1977/1978 r. Miejsce urodzenia: a)Danda, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan; b)miejscowość Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; c) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan; d) prowincja Khost (Chost), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) kierował siecią Haqqani od końca 2012 r.; b) syn Jallaloudine’a Haqaniego; c) należy do sekcji Sultan Khel, plemienia Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia (Paktija), Afganistan; d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 13.9.2007 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani jest jednym z najbardziej znaczących, wpływowych, charyzmatycznych i doświadczonych przywódców sieci Haqqani, bojówki ściśle związanej zarówno z talibami, jak i z Al-Kaidą, jest jednym z głównych dowódców operacyjnych tej sieci od 2004 r.

Jednym z istotnych źródeł władzy i autorytetu Sirajuddina Haqqaniego jest jego ojciec, Jalaluddin Haqqani, były minister (reżim talibski), który był talibskim dowódcą wojskowym i łącznikiem między Al-Kaidą a talibami po obu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. W trakcie swojej kadencji ministra (reżim talibski) Jalaluddin Haqqani nawiązał bardzo bliskie kontakty z Al-Kaidą.

Sirajuddin Haqqani jest silnie powiązany z talibami, którzy finansują jego operacje. Otrzymuje również fundusze od różnych innych grup i osób, w tym od baronów narkotykowych. Odgrywa kluczową rolę w operacjach terrorystycznych w Afganistanie i w działaniach wspierających na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Jego powiązania z talibami zostały podane do wiadomości publicznej w maju 2006 r. przez mułłę Dadullaha, wówczas jednego z czołowych talibskich dowódców wojskowych, który oświadczył, że współpracował z Sirajuddinem Haqqanim i planował wspólnie z nim operacje. Ma on również powiązania z Jaish-i-Mohammedem.

Sirajuddin Haqqani jest aktywnie zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie ataków, których celem są Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), urzędnicy i cywile afgańscy, głównie we wschodnich i południowych regionach Afganistanu. Również regularnie rekrutuje i wysyła bojowników do prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie.

Sirajuddin Haqqani był zamieszany w samobójczy atak bombowy na autobus Akademii Policyjnej w Kabulu 18 czerwca 2007 r., w wyniku którego zginęło 35 policjantów.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia:miejscowość Sheykhan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun, prowincja Paktika, Afganistan. Inne informacje: a) główny przywódca sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego; b) w talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie od początku 2010 r.; c) prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu w prowincji Paktika; d) był zaangażowany w transport broni do Afganistanu.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ:4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych dowódców sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 r. Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowadzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin był również zaangażowany w organizowanie zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił afgańskich oraz w transport broni do Afganistanu.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam)

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: Między 1975 r. a 1976 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Minar, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Darweshan, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: a) afgański dowód tożsamości (tazkira) nr 57388 wydany w dystrykcie Lashkar Gah, prowincja Helmand, Afganistan; b) karta pobytu stałego nr 665, Ayno Maina, prowincja Kandahar, Afganistan. Adres: a)Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan; b)Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; c)Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan. Inne informacje: a) właściciel Rahat Ltd.; b) brał udział w dostarczaniu talibom broni, w tym improwizowanych ładunków wybuchowych (IED); c) aresztowany w 2012 r., od stycznia 2013 r. przebywa w areszcie w Afganistanie; d) związany z Rahat Ltd.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 21.11.2012 r.”.


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/26


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 2 maja 2013 r.

w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską

(EBC/2013/13)

(2013/220/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1), w szczególności pkt 1.6 oraz pkt 6.3.1, 6.3.2 i 6.4.2 załącznika I do tych wytycznych,

uwzględniając wytyczne EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (2), w szczególności art. 1 ust. 3 oraz art. 5 i art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (KBC), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Standardowe kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.

(2)

Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z pkt 6.3.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Eurosystem zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, czy dana emisja, emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymóg wysokiej jakości, na podstawie wszelkich informacji, jakie uzna za istotne.

(3)

Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Cypryjską obecnie nie spełniają minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej mających zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych, określonych w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.

(4)

Rada Prezesów wzięła pod uwagę protokół ustaleń pomiędzy Republiką Cypryjską a Komisją Europejską, zatwierdzony przez państwa członkowskie, określający program dostosowań ekonomicznych i finansowych dla Cypru.

(5)

Rada Prezesów uważa ten program za właściwy, by rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Cypryjską osiągnęły standard jakości umożliwiający im osiągnięcie statusu kwalifikowanego zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, bez względu na zewnętrzne oceny kredytowe.

(6)

Rada Prezesów zdecydowała zatem o konieczności przywrócenia rynkowym instrumentom dłużnym emitowanym lub w pełni gwarantowanym przez Republikę Cypryjską statusu kwalifikowanego zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, z takim zastrzeżeniem, że do instrumentów tych będą stosowane szczególne redukcje wartości, odmienne od redukcji wartości, o których mowa w pkt 6.4.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

(7)

Zgodnie z art. 7 wytycznych EBC/2013/4 wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej nie mają zastosowania do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rządy centralne państw członkowskich strefy euro w ramach programu Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego, chyba że Rada Prezesów zdecyduje, że dane państwo członkowskie nie spełnia warunków udzielenia wsparcia finansowego lub warunków programu makroekonomicznego. Jednak zgodnie z art. 1 ust. 3 wspomnianych wytycznych, na potrzeby art. 5 ust. 1 i art. 7 tych wytycznych, za państwa członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego uważa się jedynie Irlandię, Republikę Grecką i Republikę Portugalską. Dlatego też odstąpienie od stosowania do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej wymaga dodatkowej decyzji Rady Prezesów.

(8)

Ten nadzwyczajny środek będzie stosowany tymczasowo, do momentu, kiedy Rada Prezesów uzna, że możliwe jest przywrócenie normalnego stosowania kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń oraz zasad kontroli ryzyka Eurosystemu dotyczących operacji polityki pieniężnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zawieszenie niektórych postanowień wytycznych EBC/2011/14 oraz przywrócenie rynkowym instrumentom dłużnym emitowanym lub w pełni gwarantowanym przez Republikę Cypryjską statusu kwalifikowanego zabezpieczenia

1.   W odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską zawiesza się stosowanie minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej, określonych w ramowych zasadach oceny jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących niektórych aktywów rynkowych zawartych w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14. W związku z powyższym, na potrzeby art. 5 ust. 1 i art. 7 wytycznych EBC/2013/4, Republikę Cypryjską uważa się za państwo członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

2.   Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Cypryjską podlegają określonym redukcjom wartości, wskazanym w załączniku do niniejszej decyzji.

3.   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej decyzji, wytycznych EBC/2011/14 oraz wytycznych EBC/2013/4, wdrożonymi na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 maja 2013 r.

Sporządzono w Bratysławie dnia 2 maja 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz redukcji wartości mających zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską

Obligacje skarbowe

Klasa zapadalności

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów z kuponem o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów zerokuponowych

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obligacje banków gwarantowane przez państwo i obligacje przedsiębiorstw niefinansowych gwarantowane przez państwo

Klasa zapadalności

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów z kuponem o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów zerokuponowych

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 13.3.2013, s. 1) od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego traktowane jest jako autentyczne i wywołuje skutki prawne.

W wypadku gdy opublikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest niemożliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych okoliczności, autentyczne jest wydanie drukowane i wywołuje ono skutki prawne zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 216/2013.