ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.105.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 105

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
13 kwietnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 335/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 336/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych uzgodnionych z państwami trzecimi dotyczących świadectw połowowych dla produktów rybołówstwa morskiego

4

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 337/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

13.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 335/2013

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

(2)

W dniu 12 października 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3). Wniosek ten wprowadza nową strategię rozwoju obszarów wiejskich opierającą się na wariantach polityki wskazanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów pt. „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (4) oraz na szeroko zakrojonych dyskusjach, które miały następnie miejsce. Wniosek, po jego przyjęciu, wniesie zasadnicze zmiany do polityki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności jeśli chodzi o treść wielu środków, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, i wpisanych w programy rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich.

(3)

Ważne jest, aby środki EFRROW na okres programowania przypadający po okresie programowania 2007–2013 zostały przeznaczone w jak największym stopniu na wdrożenie nowej strategii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Nieuniknione jest nakładanie się realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich i odpowiadających im przepisów prawa okresu programowania 2007–2013 i następnego okresu programowania. Należy zatem ustanowić przepis służący zapewnieniu, by środki ustanowione w okresie programowania 2007–2013 były realizowane, nie zużywając nieproporcjonalnie dużej części środków finansowych z następnego okresu programowania.

(4)

Należy zatem zadbać, aby państwa członkowskie nie mogły podejmować nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów, jeśli chodzi o środki wieloletnie, które mogą rozciągać się na następny okres programowania lub które, w wyniku nowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, mogą zostać przerwane lub znacznie zmienione.

(5)

W art. 27 ust. 12 oraz art. 32a rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 ogranicza się przedłużanie czasu trwania obowiązujących zobowiązań rolnośrodowiskowych, leśnośrodowiskowych i zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt do końca okresu premiowego, do którego odnosi się wniosek o płatność z 2013 r. W celu zagwarantowania, że żadne opóźnienie w procesie przedkładania i zatwierdzania nowych programów rozwoju obszarów wiejskich nie ma negatywnych skutków dla ciągłości realizacji polityki, należy wprowadzić możliwość przedłużenia zobowiązań do końca okresu premiowego, do którego odnosi się wniosek o płatność z 2014 r.

(6)

Ponieważ koniec okresu programowania 2007–2013 zbliża się, należy ograniczyć przeszkody proceduralne wobec państw członkowskich, które dokonują zmian w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich, zachowując jednocześnie odpowiedni poziom oceny dokonywanej przez Komisję. Państwa członkowskie powinny zatem mieć większą możliwość przesuwania, w odpowiednim czasie oraz w drodze procedury notyfikacyjnej, kwot odnoszących się do niektórych środków, które nie będą już wymagały takiego finansowania, na rzecz innych środków. Należy zatem podwyższyć próg elastyczności w odniesieniu do przesuwania środków pomiędzy osiami.

(7)

Ważne jest, aby zapewnić ciągłość wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz sprawne przejście z jednego okresu programowania do drugiego. Należy zatem określić, że wydatki związane z ocenami ex ante nowych programów oraz koszty przygotowania strategii rozwoju na szczeblu lokalnym dla okresu programowania 2007–2013 są częścią działań przygotowawczych, które należy sfinansować za pomocą wsparcia technicznego. Ponadto powinno również być możliwe finansowanie innych działań przygotowawczych, o ile są one bezpośrednio związane z działaniami bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich oraz są niezbędne do zapewnienia ciągłości i sprawnego przejścia z jednego okresu programowania do drugiego.

(8)

Jeżeli państwa członkowskie wykorzystały już swoje środki z okresu programowania 2007–2013 na konkretny program lub działanie, nie powinny podejmować nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów tego programu lub działania. Ponadto należy przewidzieć jasne, ostateczne terminy do podejmowania zobowiązań prawnych wobec beneficjentów w ramach okresu programowania 2007–2013 oraz kolejnego okresu programowania.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1974/2006.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 9 ust. 2 i 4 wartość „1 %” zastępuje się wartością „3 %”;

2)

w art. 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;

3)

w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;

4)

w art. 27 ust. 12 akapit drugi rok „2013” zastępuje się rokiem „2014”;

5)

w art. 31 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, także w przypadku gdy środki te są wdrażane przez lokalne grupy działania zgodnie z art. 63 lit. a) tego rozporządzenia.”;

6)

w art. 32 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, także w przypadku gdy środki te są wdrażane przez lokalne grupy działania zgodnie z art. 63 lit. a) tego rozporządzenia.”;

7)

w art. 32a rok „2013” zastępuje się rokiem „2014”;

8)

dodaje się art. 41a w brzmieniu:

„Artykuł 41a

1.   Do celów art. 66 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 działalność dotycząca przygotowania programu wsparcia, w odniesieniu do okresu programowania następującego po okresie programowania na lata 2007–2013, obejmuje:

a)

wydatki związane z oceną ex ante programów;

b)

koszty przygotowania strategii rozwoju na szczeblu lokalnym;

c)

wydatki związane z innymi działaniami przygotowawczymi, o ile są one:

(i)

bezpośrednio związane z działaniami bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich; oraz

(ii)

niezbędne do zapewnienia ciągłości wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz do sprawnego przejścia z jednego okresu programowania do drugiego.

2.   Stosowanie ust. 1 wymaga włączenia odpowiedniego przepisu do programów rozwoju obszarów wiejskich.”;

9)

w rozdziale III sekcja 2 wprowadza się art. 41b w brzmieniu:

„Artykuł 41b

1.   Jeżeli kwota przyznana na programy lub środki zostanie wykorzystana przed ostatecznym terminem kwalifikowalności ustalonym w art. 71 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie nie podejmują nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów.

2.   Państwa członkowskie nie podejmują nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 od dnia, w którym zaczynają podejmować zobowiązania prawne wobec beneficjentów zgodnie z ramami prawnymi dla okresu programowania 2014–2020.

Państwa członkowskie mogą stosować akapit pierwszy albo na poziomie programu, albo na poziomie środka.

3.   W odniesieniu do programu LEADER państwa członkowskie mogą stosować ust. 2 na poziomie lokalnej grupy działania, o której mowa w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

4.   Ustępu 2 nie stosuje się do wsparcia przygotowawczego dla programu LEADER oraz wsparcia technicznego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.

(3)  COM(2011) 627 final/3 z 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 final z 18.11.2010.


13.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 336/2013

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych uzgodnionych z państwami trzecimi dotyczących świadectw połowowych dla produktów rybołówstwa morskiego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 3, art. 20 ust. 4 i art. 52,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizmy administracyjne uzgodnione z państwami trzecimi dotyczące świadectw połowowych dla produktów rybołówstwa wymieniono w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (2). Mechanizmy te obejmują wzory świadectw połowowych zatwierdzone przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich.

(2)

Nazwa organu Nowej Zelandii widniejąca na świadectwach połowowych zatwierdzonych przez to państwo zmienia się od dnia 1 marca 2013 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

W sekcji 3 (Nowa Zelandia) załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 dodatek 1 otrzymuje brzmienie:

Image

Image


13.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 337/2013

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.